Database error: [Unknown column 'comment_ID' in 'field list']
SELECT ID, COUNT( comment_ID ) AS ccount FROM wp_posts LEFT JOIN wp_comments ON ( comment_post_ID = ID AND comment_approved = '1') WHERE post_status = 'publish' AND ID IN (3703,3687,3674,3672,3671,3664,3654,3648,3646,3642,3635,3628,3627,3619,3610,3600,3596,3593,3579,3577,3572,3563,3554,3550,3548,3547,3524,3511,3509,3499,3503,3486,3474,3472,3458,3459,3444,3433,3421,3416,3413,3409,3405,3401,883,3400,3391,3387,3386,3379,3376,3372,3371,3369,3368,3366,3365,3364,3189,3361,3357,3247,3348,3341,3322,3311,3293,3292,3281,3278,3275,3271,3269,3268,3265,3262,3261,3256,3245,3244,3243,3229,3227,3215,3222,3221,3220,3219,3209,3218,3211,3210,3208,3201,3176,3171,3167,3156,3152,3150,3148,3143,3135,3134,3133,3132,3129,3127,3120,3113,3108,3106,3105,3104,3103,3101,3100,3099,3098,3073,3057,3038,3034,3027,3019,3011,3010,3009,3005,3003,2995,2994,2992,2990,2989,2987,2988,2981,2980,2975,2968,2965,2963,2955,2943,2938,2933,2925,2922,2921,2915,2911,2904,2896,2897,2894,2891,2883,2882,2875,2872,2871,2870,2869,2868,2865,2829,2862,2859,2858,2850,2849,2847,2844,2842,2836,2838,2835,2814,2828,2827,2824,2823,2821,2820,2808,2819,2818,2816,2815,2812,2810,2809,2803,2801,2798,2561,2791,2785,2783,2773,2772,2770,2767,2754,2735,2734,2730,2720,2718,2715,2713,2712,2710,2706,2705,2701,2696,2691,2682,2678,2674,2668,2666,2661,2654,2632,2614,2564,2562,2553,2545,2536,2535,2530,2492,2490,2475,2472,2470,2469,2461,2456,2449,2437,2423,2420,2395,2382,2341,2304,2296,2295,2264,2253,2247,2244,2201,2193,2167,2163,2158,2127,2131,2120,2067,2064,2048,2054,2047,2036,1983,1976,1923,1909,1901,1836,1831,1799,1776,1767,1760,1754,1709,1708,1693,1677,1647,1645,1636,1617,1616,1607,1603,1583,1572,1563,1545,1518,1491,1462,1363,1350,1346,1137,1112,1081,1017,996,993,992,958,945,944,909,865,854,841,824,750,721,720,708,702,697,666,665,610,549,531,437,416,411,389,337,330,275,252,181,150,144,110,99,72,56,53,44,38,19,15) GROUP BY ID

www.albania.de

7/28/2014

Die Türkische Handelsbank beschlagnahmt 1 weitere Millionen rund um den Mafia Hafen “Porto Romana”

Filed under: — Sarah_HrNje @ 9:50 pm

Die Türkische Handels Bank beschlagnahmt die kompletten Gas Anlagen der Firma Primagas Albania,in der Porto Romana des Gangsters und Auftraggeber für Morde:Ilir Karçini und seiner Ehefrau Rovenë Karçini. Da werden die modernsten Gas Anlagen in der Porto Romana finanziert, aber ein Vertrag mit der Gas Gesellschaft, welche auch den Hafen besitzt und managt, kam nicht zustande. Der Hafen Porto Romana ist ebenso gepfändet, einer der teuersten Mafia Projekte, mit überteuerten Hafen Bauten, der sich niemals rechnen kann. Gerichts Titel gegen den Mafia Hafen “Porto Romana” Geschäfts Zentrum rund um die Geldwäche Betrüger wie Damir Fazllic, Argita Berisha.

Gigantische Zoll Skandale wurden nun ebenso aufgedeckt, durch die Hohe Staatskontrolle, was ziemlich normal ist, wenn eine Mafia in der Welt einen Hafen übernimmt.

Hirnlose, welche grosse Geschäfte machen wollten, und keinen Vertrag mit der Hafen Gesellschaft hatten, frü die Anlandung von Gas. Vor lauter Betrug und Geldwäsche hatte man das übersehen, bzw. die Verträge waren zur Kredit Aufnahme gefälscht, denn Alles ist gefälscht bei Fimen, welche Bank Kredite wünschen. Vor allem die Grundstücks Dokumente, welche ebenso wertlos sind in diesem Fall und zur Argita Berisha Grundstücks Mafia gehört.

Gas Monopole: Der Geschäftsmann: Ilir Karcini, wurde als Auftraggeber für Morde verhaftet

1 Kredit für

S’u shlye borxhi 1 milion euro, konfiskohen depozita në Porto Romano

0 0 New

· Më 25 korrik 2014 Gjykata e Tiranës, urdhër ekzekutimi për kontratën e kredisë bankare që ka marrë kompania Primagas Albania në Bankën Kombëtare Tregtare më 5 nëntor 2009

· Aksionari i vetëm, z. Ilir Karçini, që ka caktuar si administratore të shoqen, znj. Rovenë Karçini, është arrestuar më 1 shkurt 2014 si i dyshuar për porosi atentati ndaj biznesmenit të njohur të importimit të gazit dhe ndërtimit të portit, Pirro Bare

DURRËS, 27 korrik 2014 – Nga procesi penal në atë civil, impianti modern i depozitimit të gazit në Porto Romano u konfiskua nga turqit e Bankës Kombëtare Tregtare dhe do të dalë në ankand për të shlyer kredinë 1 milion euro, që ka marrë aksionari i vetëm i shoqërisë “Primagas Albania”, z. Ilir Karçini, i cili së bashku me bashkëshorten, znj. Rovenë që dolën dorëzanë.

“Dyrrah”-u ka siguruar vendimin e nënshkruar më 25 korrik 2014 nga gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor të Tiranës, z. Arben Kostandini për urdhër ekzekutimi për kontratën e kredisë bankare prej 1 milionë euro, që ka marrë kompania e njohur e tregtimit të lëndëve energjetike Primagas Albania në Bankën Kombëtare Tregtare më 5 nëntor 2009 (shih faksimilen dhe tekstin poshtë).

Aksionari i vetëm, z. Ilir Karçini, që ka caktuar si administratore të shoqen, znj. Rovenë Karçini, është arrestuar më 1 shkurt 2014 (në foto poshtë) si i dyshuar për porosi atentati ndaj biznesmenit të njohur të importimit të gazit dhe ndërtimit të portit, Pirro Bare (Inter Gaz., Port Construction, A&V-Gas, Alba - Oil).

Info

Shoqëria Primagas Albania u themelua në vitin 2006 nga z. Ilir Karçini, aksionar i vetëm.

Është subjekt tregtar dhe vepron në tregun e përpunimit, transportit me shumicë e pakicë të naftës e nënprodukteve të saj.

Vazhdimisht ka zgjerua kapacitetin depozitues nëpërmjet ndërtimit të depozitave të reja rreth qyteteve kryesore shqiptare me përparësi strategjike.

Zotëron impiante magazinimi në Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, dhe gjithashtu ka ndërtuar kohët vend-depozitimi sipas teknologjive më moderne në Porto-Romano Durrës.

Ka ndërtuar një depozitë bregdetare për depozitimin e gazit të lëngshëm në zonën e Porto Romanos, me kapacitet 3 600 metra kub.

Është magazinë e lirë doganore, 500 metra në lindje të hidrovorit të ish-kënetës.

Në mars 2010 përfundoi punimet e ndërtimit në një impiant magazinimi të vogël, por shumë të rëndësishëm në Borakë të Shijakut.

Impianti i magazinimit ndodhet në një pozicion shumë strategjik, me akses të drejtpërdrejtë në autostradën Tiranë-Durrës.

Dokumenti

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Nr. 4186 akti

Vendim për urdhër ekzekutimi

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë e përbërë prej gjyqtarit Arben Kostandini, me pjesëmarrjen e sekretares gjyqësore Merita Lila, sot, më dt. 25.7.2014, mori në shqyrtim në seancë gjyqësore publike çështjen civile që i përket:

Kërkues: Banka Kombëtare Tregtare sha, me adresë Bulevardi “Zhan D’Ark” Tiranë, përfaqësuar në gjykim nga juristja Olgerta Demko, sipas autorizimit datë 17.07.2014.

Kërkohet lëshimi i urdhrit të ekzekutimit për kontratën e kredisë bankare nr. 3057 rep. nr. 1059 kol. datë 5.11.2009 lidhur midis Bankës Kombëtare Tregtare dhe shoqërisë “Primagas Albania” sha.

Në përfundim të gjykimit të zhvilluar në prani të kërkuesit, gjykata si dëgjoi kërkuesin i cili kërkoi pranimin e kërkesës, dhe pasi shqyrtoi aktet e bisedoi çështjen, vëren se nga kërkuesi Banka Kombëtare Tregtare sha është depozituar pranë sekretarisë së kësaj gjykate, kërkesa me objektin e sipërcituar.

Nga hetimi gjyqësor rezultoi se Banka Kombëtare Tregtare sha, si kredidhënës i ka akorduar Shoqërisë “Primagas Albania’’sha si kredimarrës dhe Ilir Karçini dhe Rovena Karçini si dorëzanës shumën prej 1 000 000 euro. Kjo marrëdhënie kreditimi është konkretizuar me nënshkrimin e kontratës së kredisë bankare nr. 3057 rep. nr. 1059 kol. datë 5.11.2009 dhe anekset përkatëse.

Në nenet e kontratës është përcaktuar objekti, interesi dhe ripagimi i shlyerjes së kredisë… Po ashtu, në nenin 13 të kësaj kontrate është përcaktuar se Banka ka të drejtë të ndërmarrë çdo veprim ligjor në përmbushje të detyrimit ndaj saj për kthimin e kredisë.

Rezulton se kredimarrësi nuk i ka respektuar afatet e parashikuara në kontratë, pavarësisht lajmërimeve të bëra duke mbetur debitor në vlerën 120 140 725,55 lekë që përbën principialin, interesat, penalitetet dhe gjobat e papaguara sipas vërtetimit të BKT datë 24.7.2014.

Në legjislacionin procedural civil (neni 510) përcaktohet se: “Janë tituj ekzekutivë… aktet noteriale që përmbajnë detyrim në të holla si dhe aktet për dhënie të kredive bankare”.

Sa më sipër, gjykata çmon se kontrata e mësipërme është kthyer në titull ekzekutiv, pasi nga kredimarrësi nuk është shlyer vullnetarisht detyrimi duke mosrespektuar afatet e shlyerjes të përcaktuar në këtë kontratë dhe për këto arsye në referim të neneve 510 - 511 te K. Pr. Civile vendos pranimin e kërkesës; lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për kontratën e kredisë bankare nr. 3057 rep. Nr. 1059 kol. datë 5.11.2009 të noteres Fatbardha Kore midis BKT dhe debitorit, shoqërisë “PRIMAGAS ALBANIA” sha si kredimarrës dhe Ilir Karçini dhe Rovena Karçini si dorëzanës.

U shpall sot në Tiranë, më datë 25.7.2014

Sekretare: Merita Lila; gjyqtar: Arben Kostandini

Shpenzimet gjyqësore, taksë pulle 200 lekë.

/përgatiti th. m. agjencia e lajmeve “Dyrrah”/

- See more at: http://www.durreslajm.com/investigim/s%E2%80%99u-shlye-borxhi-1-milion-euro-konfiskohen-depozita-n%C3%AB-porto-romano#sthash.3E2MLs9Y.dpuf

Der Hafen Durres verklagt die Deutsche Firma: EMS Albanian Port Operator shpk

7/19/2014

Salih Berisha’s Grundstücks Diebstahl mit Elvis Cefa und der Tropoje Verbrecher Familie des Tunxh und Zef Vatnikaj

Filed under: — BuckZiesMutter @ 6:59 am

Der einmalige Skandal in der Welt sind die Grundstücks Räubereien im NATO Staat, Albanien, wo nicht einmal die Grundstücke in den Verbotes Zonen geschützt sind wie Antike Stätten, National Parks und Zone Touristik. 22.000 illegel Bauten an der Küste in den Verbots Zonen mit einer gigantischen Umwelt Vernichtung. Die selbst ernannte Notarin Laura Pustina, Freundin der Argita Berisha, fälscht sowieso ebenso Alles zusammen wie man es braucht. Grund Stücks Urkunden malt man selber. Antike Stätten, Theater in Durres, wird mit Beton übergossen, schlimmer wie die Taliban und der Bürgermeister Vangjush Dako aktiv dabei. Bis ganz nach Oben, auch in der Justiz, bauten Minister illegal und Tropoje Banden sowieso.

Es gibt enorme Verbrechen auch rund um das Rathaus von Durres, was von Kriminellen beherrscht wird, welche keine Gesetze seit 20 Jahren beherrschen und in vielen Extremen Skandalen sich zeigte. Die Staatsanwalt stoppt nun den neuen Tender des Vangjush Dako Bürgermeister von Durres, für die neue Hafen Strasse in die Rruga Taulantia.

In Fiere wurden von den Berisha, Fatmir Mediu, Sokol Olldashi Banditen 315 Hektar Küsten Grundstücke gestohlen, ab 2009 wo mit ein Landes weites Schema sehr deutlich wird.

Das installierte EU, US System kann man so erklärten: Experte: über die Albanische Justiz, die keine Gesetze kennt: They’ll only bribe someone else

Die Tropoje Gangster, hatten überall Anwalts und Notar Büros (90 % sind gefälscht dieser Lizensen in Durres) eröffnet und stellten gefälschte Grundstücks Urkunden auf, einem Geschäfts Modell des Salih Berisha, von der Weltbank finanziert. Bei realer Betrachtung: Raubzug der dümmsten Banditen Horden, als Terroristisches Enterprise gegen die Einheimische Bevölkerung und geschützt durch einen Verbrecher Apparat der Polizei, welche nur an Geldwäsche und Drogen Handel interessiert war.

Obwohl die Methoden bestens bekannt waren vor über 20 Jahren, diese extreme Klientel Politik, von einem Verbrecher ohne Moral, finanzierten die Profi kriminellen ausländischen Institutionen diese Kriminelle Enterprise, welches unter Taliban Niveau lag.

9/19/2012
Historic: 20 Jahre kriminelles Enterprise der Salih Berisha Gang

1939 Hektar Land gestohlen im Golf von Laze, Cap Rodoni und zusammen mit dem in die Luft gesprengten Richter Skerdilajd Konomi, sind es im Raum Durres dann praktisch 3.000 Hektar, weil die Kallmi Küste auch noch dazu kam. Die Vatnikaj Familie auch mit Patozi verwandt, Tropoje Schrott, Profi Betrüger. und Elvis Cefa ist überall dabei, ein Produkt des Copa - Josefina Topalli Mafia Clans, eines besonders dummen Mafia Clan.. 1.220 Hektar Land hat Elvis Cefa auf seine Mutter überschrieben. Ein lange geplante Raub von grossen Land Besitz und deshalb wurde Skerdilajd Konomi in die Luft gesprengt, was wir vor Jahren schon schrieben, das es um Grundstücks Raub geht, mit gefälschten Urkunden.

Finanziert ist das Spektakel, des Betruges, der gefälschten Dokumente der Umwelt Vernichtung an der Küste und Betonierung der Antiken Stätten wie in Durres, direkt durch die Weltbank, welche vollkommen von der Mafia unterwandert ist. 30 Millionen $ für den Aufbau der Grundstücks Agenturen. Nochmal viele Millionen für Urbanistik Pläne und dem Coastal Management Plan, wo diese Projekte mit der Albaner Mafia mit Jamaber Malltezi, direkt in der Müll Tonne der dümmsten Mafia der Welt landete, wie viele Entwicklungs Projekte, denn die KfW, GTZ-GIZ arbeitet identisch.

Die Vorlagen des EU Menschenrechts Hofes rund um die echten Grundstücks Eigentümer, sind gescheitert, ebenso die Verlängerungen der Vorlagen.
EU Menschrechts Hof Strassburg Albanien
Freies Banditentum, mit Hilfe korrupter Richter und Staatsanwälte aus der Politik zelebrieren ein ordinären und Hirnlosen Konzept des Grundstüçks Raubes und der Vernichtung der Antiken Stätten, als Wirtschafts Modell in Albanien. Ausländische Wirtschafts Lobbyisten sind nur noch peinlich, wie etliche der Pseudo Bestechungs Investoren, wie EMS Shipping, was auf Klein Kinder Niveau herum gesunkten ist, als man ein Letter of Intend verfasste, für Lobbying für Investoren.

Albanien’s Gross Betrüger Verbrecher Banden aus Tropoje: 8 Jahre nur Profi Verbrechen rund um Grundstücke, gefälschte Dokumente und läuft frei herum.

Tunxh Vatnikaj
Tunxh Vatnikaj- Der später verhaftete Tunxh Vatnikaj, ist engster Verwandter des Astrid Patozi, rechte Hand von dem Gangster Boss Salih Berisha.

Illegales Anwalt Büro in Durres, was nach der Veröffentlichung des Fotos geschlossen wurde. Es dient nur dem Verkauf von Grundstücken, mit gefälschten Unterlagen.

Zef Vatnikaj - Tropoje Mafia advokat

Zef Vatnikaj – Tropoje Mafia advokat

Prince Leka of Albania und der Mafia Boss: Alban Xhillari und die Vernichtung eines Stadt Parkes in Durres, mit gefäschten Papieren

4/9/2013

Die Mafia Familie aus Tropoje: des Tunxh Vatnikaj im Betrugs Grundstücks Geschäft: “Bucht Generale”

 

Herr Tunxh Vatnikajt Chef der Legalisierungs und Kompensierungs Behörde wird in Albanien entlassen

Bereits 2002, nachdem Desaster der Mafia Regierung von Ilir Meta, waren diese Küsten Grundstücks Sachen eine Priorität für die EU. Danach kochte die Weltbank eine eigene Suppe, was wie praktisch alle Projekte in einem Desaster endete. Mit 30 Millionen $, wurden allein die Grundstücks Agenturen gesponsert unter Berisha, was im deaströsen Mafia Desaster der primitiv kriminellen Banden endete. Von der Weltbank als 20 Jahre Erfolgs Story verkauft, wo niemand einen Erfolg, sondern ein Desaster sah.

Damals verhinderte die EU, das die Politik Mafiosi unter Artan Lame, Fatos Nano der SP Partei, ihre vielen gestohlenen und geklauten Grundstücke legalisierte, wie in einem Billig Roman für Banditen. Jetzt läuft die nächste Runde an, über Artan Lame, der mit Arben Golemi die Touristik Zones zerstörten, an Klientel verkauften, unter der Schirm Herrschaft des Fatos Nano, der diese Touristik Zones als Privat Eigentum verteilte für viel Geld und Artan Lame, wurde damals auch schon Appartment Besitzer in Golem, wie der General Staatsanwalt Theodor Sollaku, den man mit seiner Ehefrau, auch als Billig Mafiosi verkaufen kann, der Politische Mörder deckte.

Erhebliche Zweifel sind angebracht, was Artan Lame nun versucht, eben weil er seine eigenen Appartments in Golem u.a. ebenso legalisieren will. 15.000 illegale Wohnungen nur in den offiziellen Staatlichen Touristik Zones.

Legalization, self-declaration procedure reopened
04/07/2014

Legalization, self-declaration procedure reopened

The agency for the legalization of informal properties, ALUIZNI, has reopened the process of self-declarations for objects built without permit before 2009. The Director General of ALUIZNI, Artan Lame, declared that citizens who have not applied for legalizing informal objects can make an application at the ALUIZNI.

“Those who have applied in 2006, and now their properties have grown from one to three stores, for example, simply have to apply for the additional building and the team will be on terrain”, Lame declared.

When the self-declaration is not judged as urgent, the Director of ALUIZNI says that citizens will have the inspector teams at their properties. As for the 45,000 files opened during the past years, for which citizens have paid bills but no action has been taken, Lame declared that the legalization permit cannot be given.

“We will make the measurements and citizens who have already paid will not pay anything else”, Lame declared.

The Director of Aluizni declared that the payment process has been blocked because citizens are waiting for the approval of the decision of the Council of Ministers, for calculating the property price.

During these four months, the ALUIZNI teams have updated information about 24,000 objects on terrain, and have prepared full documentation for 17,100 of them.

22.000 illegale Grundstuecks Urkunden in Verbots Zonen, durch die Berisha Mafia und neue Tourismus PR

Die unnützesten Organisationen der Welt, erhalten Aufträge durch die Albaner Regierung.
UNWTO to help Albania develop tourism

 

Diese Grundstücks Sachen, hatten vor über 20 Jahren, aber vor allem auch vor über 10 Jahren höchste Priorität in der EU. Auch hier ist die EU, wie mit den Justiz Missionen gescheitert.

Damals spielten die illegalen Bauten von Edi Rama in Tirana des Hawai Komplexes, ebenso unter der Präfektin Natasho Paco bei Durres, eine wichtige Rolle in der Geldwäsche, des Bau Betruges. Jetzt versucht die neue Regierung diese Betrügereien zuvertuschen, durch Legalisierung:

Die Regierung legalisiert die verkauften Wohnungen ihres früheren Partners: der Mafia Baufirma Hawai GmbH des El Sajed

0 Comment(s)Print E-mail Xinhua, March 6, 2014

Sequi: Prona, prioriteti për anëtarësimin në BE

Posted By Gazeta Telegraf On 04/03/2014 @ 11:32 In Kryesore,Sociale | No Comments

LETRA/Zbardhet përgjigjja e Kreut të Delegacionit të BE-së, z. Ettore Sequi për pronarët

Ambasadori i BE-së në Tiranë, Ettore Sequi si dhe Komisioneri për Zgjerimin, Stefan Fyle u shprehën në dhjetor se, “nuk do ketë kushte shtesë për Shqipërinë”, kur u shty për në qershor, marrja e statusit të vendit kandidat në BE për Shqipërinë. Ende nuk kemi një version zyrtar për sprapsjen e herëpashershme të statusit kandidat për në BE, pasi shumica e detyrave lënë qeverisë shqiptare në një farë mënyre janë plotësuar. E vetmja gjë që ka mbetur e paplotësuar dhe në vend të progresit ka bërë regres, është problemi i pronës. Ndaj dhe pronarët gjithnjë e më shumë i janë drejtuar BE-së për çështjen e pronës, në mënyrë që të ushtrojë presion mbi qeverinë shqiptare për të zgjidhur një herë e mirë këtë çështje, sipas të drejtës universale të pronësisë. Në kuadër të kësaj është dhe letra e pronarëve, drejtuar ambasadorit të BE-së në Tiranë

Përgjigjja e Kreut të Delegacionit të BE-së, z. Ettore Sequi për pronarët, tregon se një nga 5 prioritet për aplikimin e Shqipërisë në BE është pikërisht çështja e pronës, gjë që të risjell ndërmend edhe një herë deklarimin e tij se Shqipëria na i paska plotësuar kushtet dhe statusi kandidat për të është thjesht çështje kohe.

 

Letra e plotë e Ettore Sequi, drejtuar pronarëve

…………….


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/sequi-prona-prioriteti-per-anetaresimin-ne-be/

Der EU Botschafter in Tirana: Ettore Sequi, als Motor eines kriminelles Enterprise, stiehlt mit Fake Projekten, Phantom Verbänden hohe Millionen Summen
Das Grundstück Chaos mit 8200 Toden, 500.000 illegalen Bauten und 17 Milliarden € Schaden
Die Mafia Richter von Durres: Neritan Tabaku mit 60 falschen Gerichts Entscheidung und Frau Dhurata Bilo
17 Shkurt 2014 - 21:34

Korrupsioni i 22 mijë legalizimeve,
ALUIZNI hap “kartat” për rastet

TIRANË- Janë 22 mijë leje legalizimesh të dhëna këto gjashtë vjet, shumica e të cilave, sipas kreut të ALUIZNI-t, Artan Lame, korruptive, si dhe shumë raste të tjera korrupsini, që nga largimet konkrete nga puna e drejtorëve, të cilat do të bëhen nesër publike para medias në një takim të organizuar nga ALUIZN-i.

Nesër në orën 12, në ambientet e “ALUIZNI”-it, Rruga “Dora D’Istria”, pranë Gardës së Republikës, ose godina e ish-Auditit të Brendshëm dhe Pastrimit të Parave, do të zhvillohet një konferencë për shtyp me temë “Legalizimet dhe korrupsioni”.

Informacione, materiale, raste konkrete të shkeljeve të bëra këto vitet e fundit, por edhe një përmbledhje e situatës së përgjithshme të legalizimeve aktualisht do të bëhen të ditura.

ALUIZNI: VALË E PAIMAGJINUESHME PROTESTASH PËR Ç’KA NDODHUR VITET E FUNDIT
”Siç jeni në dijeni, duke filluar që nga ditët e para të janarit, të 14 sportelet e Drejtorive të ALUIZNI-t që mbulojnë të gjithë territorin e Republikës, kanë filluar kryerjen e procedurave për legalizimin e objekteve. Duke filluar nga 1 shkurti, grupet e ngritura të punes kanë filluar daljen në terren për përgatitjen e dokumentacionit për legalizim drejtpërdrejt pranë qytetarëve”, thuhet në një njoftim të ALUIZNI-t.

Sipas tyre, “nga momenti që qytetarët kanë filluar të kuptojnë se institucioni po funksionon seriozisht, ai është përballë një situate të paparashikuar: një valë e paimagjinueshme ankesash, protestash, denoncimesh për atë çka ka ndodhur ne vitet e fundit tek ALUIZNI”.

ALUIZNI, 1680 ANKESA NË JAVË
Bëhet e ditur se, aktualisht, po trajtohen rreth 1680 ankesa në javë, për problematika nga më të ndryshmet, “që nga rastet e pronarëve që kërkojnë përjashtim nga legalizimi ose pezullim procedurash për objektet informale të ndërtuara në pronat e tyre e deri te denoncimet për legalizime objektesh, që janë në prona publike, që nuk respektojnë distancën nga objekte të tjera, etj”.

Sipas ALUIZNI-t, “Këto dhe rastet korruptive për shumicën e 22 mijë lejeve të legalizimit, të dhëna këto 6 vjet e deri te largimet konkrete nga puna e drejtorëve me gjithë arsyet respektive, do të vihen në dispozicion të mediave”.

Redaksia Online
(b.g/shqiptarja.com)

- See more at: http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/korrupsioni-i-22-mije-legalizimeve-aluizni-hap-kartat-per-rastet-201257.html#sthash.q165Fn9A.dpuf

Es soll ein neues Gesetz für Reise Veranstalter geben, was ebenso seit über 10 Jahren als wichtig erachtet wurde, aber wie Alles nie umgesetzt wurde. aus 2005 und dann wurde es noch schlimmer

6/11/2005

Touristische Pleite Organisation in Albanien

Fakt ist Eines, das die Griechen niemals auf Grund der IATA Abkommen, Touristen über Korfu einfliegen und ausfliegen lassen!

Die Griechen werden auf Grund dieses Internationalem Charter Abkommens, nur Tages Ausflüge nach Albanien zulassen, wobei es dann Interene Abkommen gibt, das Ein- und Ausreise Stempel auf einem Stück dünnen Karton erfolgen werden.

Aktualitet
08 Mars 2014 - 13:03

Ligji i turizmit, Dalipi: Synohet standardizimi i operatorëve turistikë

GJIROKASTER - Kjo është mësuar gjatë një takimi të organizuar nga Ministria e Turizmit, në qytetin e Gjirokastrës me përfaqësues të zyrave turistike, pushtetit vendor, apo dhe operatorë të ndryshëm turistik.

Sipas zv Ministrit të Turizmit Alfred Dalipi, procesi i ligjit te ri të turizmit, synon përqasjen e legjislacionit me vendet e rajonit dhe njëkohësisht synon standartizimin e tregut të turizmit. “Ky si proces do të sjellë garanci në ushtrimin e biznesit dhe dhënies së garancive maksimale për konsumatorin. Ligji i ri është asistuar nga organizma ndërkombëtarë dhe arrin të sjelli elementë të pa ushtruara në biznesin e turizmit dhe do të ushtrojë ndikimin e vet në të gjithë territorin e vendit tek tur-operatorët, apo dhe objektet e hotelerisë apo dhe guidave turistike.” tha Dalipi.

Për zv ministrin Dalipi, standartizimi dhe certifikimi i të gjitha subjekteve dhe operatorëve turistikë që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në fushën e turizmit, do të jetë një proces pa kthim.

Redaksia online
(e.c/shqiptarja.com)
- See more at: http://www.shqiptarja.com/Aktualitet/2731/ligji-i-turizmit-dalipi-synohet-standardizimi-i-operator-ve-turistik–204185.html#sthash.uuUikjmU.dpuf

Die MTKRS Minister Mafia unterschlug alle Gelder für die Renovierung des Durres Museum’s

MTKRS-Direktor Klodian Pajuni, will mit “Cannabis” Freigabe neue Touristen gewinnen. Griechen untersuchen die Geldwäsche

Das Mafia MTKRS Minister in Albanien mit der Tradition die Antiken Stätten zu zerstören

Das Betrugs Projekt des MTKRS: “European University of Tourism” schliesst

Durres versucht die Banditen von den Stränden zu vertreiben und die Kathastrophe mit dem MTKRS Ministerium

12 Jahre Mafia Betrug: 6 Direktoren des MTKRS Ministerium’s werden angeklagt

Die Schande Albaniens Neritan Ceka, Ferdinand Xhaferrie, Aldo Bumci – das Kathastrophen Ministerium: MTKRS

Das Mafia Banditen Ministerium MTKRS, schützt unverändert keine Kultur Güter, Antike Stätten – “Zone Touristik”

Die Mafia Richter von Durres: Neritan Tabaku mit 60 falschen Gerichts Entscheidung und Frau Dhurata Bilo
15.000 illegale Wohnungen und Gebäude wurden illegal in den Staatlichen Zone Touristik gebaut, welche man nun legalisieren will. Prakisch fast alle der wenigen privaten Zone Touristik, vermieteten illegal, oder verkauften illegale Teile der Grundstücke, ein reines Mafia Geschäft, was nun ebenso legatisiert wurde. Artan Lame, war sogar mit Arben Golemi, den Ilir Meta, Banditen ein Motor für diese Verbrechen schon vor über 10 Jahren, wo die Legalisierung damals auf Grund von EU Recht auch abgelehnt wurde, u.a. weil Staatspräsidenten Alfred Mosiu die Unterschritt unter dem Gesetz verweigerte.

Ligji: Legalizimi i “fshatrave turistikë” përfitojnë 15 mijë vetë

Kalohet edhe pronësia mbi trojet e përbashkëta, si pishina e lulishte

Zamir Alushi

golem_1Legalizohen “fshatrat turistikë”, përfitojnë pronësinë mbi objektet dhe truallin 15 mijë vetë. Dje, në Kuvend, me 65 vota pro dhe 22 kundër, u miratua ligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin ‘Për rregullimin e pronësisë mbi truallin shtetëror në zonat me përparësi turizmin’”.

Ministrja e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Eglantina Gjermeni, tha se ky projektligj do të çlirojë zonat turistike nga ngërçi ligjor dhe do të mbyllë kapitullin e shëmtuar të zhvillimit informal dhe kaotik. “Përmes këtij projektligji gjendet një zgjidhje për të realizuar kalimin e truallit subjekteve të interesuar. Ndryshime ligjore që qeveria ka miratuar rregullojnë midis personit që ka fituar titullin si person i stimuluar dhe organeve qeveritare problematikën e krijuar që nga viti 1993. Në këtë projektligj janë identifikuar të gjithë individët të cilët janë përfshirë në këtë kategori”, tha Gjermeni. Relatorja e këtij projektligji, Esmeralda Shkjau, u shpreh se propozimet janë në përputhje me Kushtetutën dhe aktet e tjera ligjore. Ndërsa opozita u shpreh kundër ndryshimeve në ligjin e vitit 2009. Në emër të grupit të PD-së, deputeti Gjergji Papa shprehu qëndrimin kundër këtij projektligji duke shprehur rezerva në lidhje me propozimet.

Kush përfiton

“Ky ligj zbatohet për kalimin e së drejtës së pronësisë subjekteve të interesuara apo personave të stimuluar mbi njësitë e ndërtuara dhe truallin brenda zonës së stimuluar, si dhe për veprimtaritë joturistike në zonë me përparësi turizmin”, ky është përcaktimi ligjor për ata që përfitojnë pronësinë në zonat me ndërtime të quajtura “fshatra turistikë”. Sipas raportimit të drejtorit të ALUIZNI-t, Artan Lame, gjatë diskutimit parlamentar, rezultojnë se janë 52 fshatra turistikë me 6 mijë deri 8 mijë njësi banimi me marrëveshje qiraje, që kanë aplikuar deri tani për legalizim. Por sipas tij, kjo shifër nuk është e saktë. Janë disa fshatra të tjerë që nuk aplikuar ende, por edhe për ata që kanë aplikuar, nuk është bërë rilevimi në terren, që të nxirret madhësia e saktë dhe numri saktë i tyre. Gjithsesi, sipas Lames, në vija të përgjithshme flitet për rreth 6-8 mijë familje që kanë blerë apartamente në këta fshatra turistikë të ndërtuar. Kategoria tjetër janë fshatrat turistikë pa marrëveshje qiraje. Kjo është kategoria që ka marrë lejen e ndërtimit, por kanë shkuar në ministri për të vazhduar procedurën për të lidhur marrëveshjen, sepse për një arsye ose për një tjetër nuk u është lidhur kontrata. Këta fshatra janë sot pa marrëveshje qiraje. Deri tani rezultojnë 63 fshatra të tilla me 3 mijë – 4 mijë njësi banimi. Pra, mund të jenë rreth 100 fshatra turistikë në momentin kur do të vijë aplikimi. Kjo kategori nuk përfshihej fare në ligjin ekzistues, pra është një kategori që shtohet tani, sepse ndoshta për shkak të nxitimit në vitin 2009 nuk ishte e përfshirë në ligj. Kategoria tjetër janë veprimtaritë joturistike në zonën turistike, që nuk përfitonin as truall, as incentivat doganore shtetërore, por janë të ndërtuara në zonën turistike dhe kishin një marrëveshje paraprake me ministrinë. Të tilla janë paraqitur 10 deri tani, por duhet të jenë rreth 40 me rreth 1 mijë apartamente. Sipas Lames, rezulton një rast i përplasjes më AKKP-në. Pra, në zonën ku janë dhënë fshatrat turistikë, njëkohësisht ka vepruar edhe Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. Ky veprim nga pikëpamja juridike ka qenë i palejueshëm, sepse në zonën turistike nuk lejohet të veprojë Komisioni i Kthimit të Pronave. Në këtë rast kemi vetëm një vendim të Komisionit të Kthimit të Pronave, i cili prek gjashtë subjekte, sepse njolla që i është vënë prek njëkohësisht 6 fshatra turistikë, jo plotësisht, por pjesë të tyre. Kjo do të thotë se prek edhe 130 banesa nga këto 6 subjekte. Për këtë arsye është vendosur një nen më vete për mënyrën si do të trajtohet edhe kjo kategori. Nëse i mbledhim bashkë të gjitha këto, bëhen rreth 12-15 mijë subjekte, familje që kanë blerë njësi banimi, prona në zonën turistike, të cilat aktualisht janë të gjitha në regjimin juridik të pazgjidhur, që përfitojnë nga ky ligj. Një pjesë e tyre, rreth 2-3 mijë i kanë mbaruar procedurat. Pra, e kanë bërë procedurën e blerjes së truallit. Pjesa tjetër ishte në pritje pikërisht për vijimin e punës së ligjit me ndryshimet përkatëse dhe për t’u përfshirë në ligj.

Procedura

Personat që përfitojnë e nisin procedurën e legalizimit me dorëzimin e dokumenteve në zyrat e ALUIZNI-t. Ato janë: marrëveshja e qirasë apo e zhvillimit e lidhur ndërmjet personit të

stimuluar dhe qiradhënësit, nëse është lidhur një marrëveshje e tillë; leja e ndërtimit apo lejen e sheshit të ndërtimit; projekti arkitektonik i miratuar; vërtetimi nga Agjencia e Trajtimit të Kredive për detyrimet e marrëveshjes së qirasë, të

llogaritura deri në momentin e zgjidhjes së marrëveshjeve. Brenda dy muajve nga hyrja në fuqi e ligjit, qeveria duhet të nxjerrë kontratën tip të kalimit të pronësisë. Nëse marrëveshja e qirasë ose e zhvillimit është e lidhur me personin e stimuluar në truall shtetëror (data e lidhjes së marrëveshjes është përpara datës së kthimit dhe kompensimit fizik nga AKKP-ja) dhe pas verifikimit nga hipoteka (ZRPP) ky truall shtetëror ka ndryshuar statusin juridik duke iu kthyer personave të tretë, ALUIZNI përfundon procesin duke bërë kalimin e pronësisë së truallit në favor të subjektit të interesuar apo personit të stimuluar. Gjithashtu, Këshilli i Ministrave miraton procedurat e kompensimit

financiar të personave të cilët preken nga ky proces. Në përfundim të procesit të regjistrimit fillestar të pasurisë truall dhe njësi e ndërtuar, për truallin që mbetet i lirë brenda kufirit të miratuar nga plani i rilevimit (i tillë si sheshe, troje funksionale, pishina, sipërfaqe të gjelbëruara etj.), ALUIZNI-t i lind e drejta t’u kalojë në bashkëpronësi të detyrueshme, të patjetërsueshme në favor të të gjitha subjekteve të interesuara dhe personit të stimuluar, në përputhje me kuotën e pjesëmarrjes në bashkëpronësi. Nëse bashkëpronarët nuk janë të interesuar, pra nuk bëjnë kërkesë, e drejta e blerjes i takon subjektit ndërtues. Rrugët brenda zonës së stimuluar do të kalojnë me titull pronësie “rrugë shtetërore”. Ndërkaq, personat e stimuluar që kanë ndërtuar fshatra turistikë dhe kanë ruajtur destinacionin turistik mund ta blejnë nga shteti të gjithë truallin.

Çmimi

Sipas ndryshimeve të miratuara në ligj, çmimi i truallit brenda zonës së stimuluar përcaktohet në bazë të hartës së vlerës së tokës, të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave. Mospagimi i çmimit nga subjekti i interesuar ose personi i stimuluar brenda 6 muajve nga njoftimi me shkrim, sjell penalitete në masën 10 për qind të çmimit total të truallit për çdo muaj vonesë, me kusht që masa e penalitetit të mos kalojë çmimin total të truallit. Por ka edhe favorizim për ata që paguajnë menjëherë. Kështu, çmimi i truallit reduktohet në masën 10%, nëse paguhet brenda 1 muaji nga njoftimi me shkrim. Nëse personi i stimuluar ka kryer shtesa mbi lejen e ndërtimit, do të ketë penalitete sipas ligjit “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”.

 

Kontrata

Modeli tip i kontratës së shitjes miratohet me urdhër nga ministri brenda 60 ditëve

çmimi

Çmimi i truallit reduktohet 10%, nëse përfituesi paguan brenda 1 muaji nga njoftimi

Vonesa

Pas 6 muajve paguhet penalitet 10% e çmimit total të truallit për çdo muaj vonesë

 

Trualli

Kur nuk kërkohet kalimi në bashkëpronësi i truallit të lirë, mbetet në pronësi të shtetit.

 

Pronarët

Ish-pronarët kompensohen sipas procedurave të parashikuara në ligjin për legalizimin

 

Të ardhurat

 

Paratë e mbledhura nga kalimi i së drejtës së pronësisë së truallit ndahen: 80% të vlerës në buxhetin e shtetit për fondin e kompensimit financiar të pronarëve; 20% të vlerës për llogari të ALUIZNI-t. http://gazeta-shqip.com/lajme/2014/07/04/ligji-legalizimi-fshatrave-turistike-perfitojne-15-mije-vete/

Albaniens dreister Betrug der Neuzeit “Belle Air” Debakel des Lulzim Basha, bleibt juristisch ungesühnt

Argita Berisha’s and Lulzim Basha’s: Fraud and Pryramid Company: “Belle Air”

Wegen Verseuchung muss die Durres Bevölkerung erneut Urlaub in anderen Orten machen

Homage auf die grossen Grundstücks Betrüger und Gangster aus der Fatos Nano Regierung, mit dem damaligen Bau- und Tourimus Vize Minister Artan Lame, von dem exact Nichts zuerwarten.

Gazmend Zeneli, in 2005 Chef der Grundstücks Behörde, verkaufte 2005 (also kurz vor dem Regierungs Wechsel) grosse Land Grundstücke weit unter dem Einstands Preis! Der Schaden beläuft sich auf 500.000 $
Damals war der komplette Staat, inklusive der Polizei so ziemlich von Kriminellen Banden kontroliert, welche sich den Staat aufteilten. Nun hat die Task Force Staatsanwaltschaft wie auch bei anderen Betrügereien und Tendern, die Ermittlungen aufgenommen


Gazmend Zeneli
29 Maj 2010 - 16:12 | Shqiperi
TRANSLATE Perktheje lajmin ne gjuhe te tjera

Hetimi në hipotekë Ish-drejtori nën akuzë për shitje të dyshimta
Hetimi në hipotekë Ish-drejtori nën akuzë për shitje të dyshimtaTIRANË- Pas një hetimi të nisur nga Task Forcë e Prokurorisë së Tiranës në Hipotekë është zbuluar një shitje e dyshimtë trualli. Shitja është bërë në vitin 2005, në kohën kur ky institucion drejtohej nga Gazmend Zeneli.
Task Forcë e ka thirrur ish-drejtorin e përgjithshëm Zeneli sit ë pandehur në këtë ngjarje ku dyshohet të jetë abuzuar me cmimin shtetëror.

Sipas burimeve që konfirmojnë lajmin, shkelja konsiston në shitjen nën kosto të 5 mijë metra trualli.

Gjithashtu, mësohet se dëmi që i është shkaktuar shtetit nga kjo shitje shkon në 500 mijë dollarë. Hetimet për këtë ngjarje abusive vazhdojnë.
(m.a/BalkanWeb)

7/9/2014

Bußgelder für Illegale und Beschlagnahme u.a. von 20.000 Flaschen Bier an den Stränden von Durres

Filed under: — Zogaj Leku @ 8:49 pm

Steuer Kontrolle, wobei die Steuer Kontrolle vor einem Jahr Nichts gegen Illegale unternahm, nur gegen angemeldete Firmen, Bußgelder verteilte, wenn man angeblich nicht eine Erklärung für die Angestellten abgab, oder noch besser dann die Bankkonten beschlagnahmte. Illegale fuhren immer wesentlich besser als angemeldete Firmen in Durres.

406 Bußgelder gegen illegale Firmen an den Stränden, 20.000 Flaschen Bier wurden beschlagnahmt, 3.600 Flaschen Wein und Whiskey, Strand Schirme etc. und andere Werte von 76.000 €! Alle Firmen hatten keine Registrierungen, oft total illegal an den Stränden, wo der Freund von Sokol Olldashi Dritan Burgaj, einer der dümmsten Neu Ganoven ist in Durres und im Hafen natürlich, mit dieser Anlage, welche die Kosovo Mafia einmal baute von Lulzim Berisha. Bußgelder für Leute, welche ihre Angestellten nicht angemeldet hatten, was durchaus normal ist, aber bis heute wirklunglos. Die Illegalen oft Poltiiker haben den Tourismus zerstört und echte Unternehmen schwer geschädigt. Die Illegalen Hotel und Lokal Besitzer zahlten nie Strom und Wasser, wo teilweise seit Jahren hohe Geldbeträge offen sind. Man bezahlte nur an Politiker als Schutz, wie in einem billigen Erpressungs Krimi.

Diese Mafia rund um illegales Bauen, zerstört die Küste und macht weiter. Die Justiz, Präfektur reagiert nicht einmal, identisch die Minister, wenn man auf das Problem der Erosion hinweist.

7/7/2014

Gibt es bald wieder Tode im Durres “Tourismus” der Anarchie?

Die illegal besetzten Grundstücke der Politiker, Minister, Abgeordneten vor allem von Berisha zuletzt. werden im Internet auch zum Verkauf angeboten für 5 Millionen €, obwohl alle Dokumente gefälscht sind gerade an der Durres Küste und zuletzt die Kallmi Srände, Alles zu 100 % zusammen gefälscht mit Hilfe von korrupten Mafia Richtern wieder und direkt durch das von der Mafia übernommene MTKRS Ministerium, was von den Dümmsten Kriminellen direkt geleitet wurde, wie Ferdinand Xhaferrie, Aldo Bumci, oder K. Papunje, der erneut Kultur Beauftragter der Stadt Durres ist.

http://stoprrenimit.com/wp-content/uploads/1379015417-533x400.jpg

https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xpa1/t1.0-1/s320x320/1524663_10202517125839758_1399944937_n.jpg

Direkt daneben natürlich der Mafia kontrollierte Schmuggler Hafen: Porto Romana, der für Auftrags Morde bekannt ist und der ebenso von der Raiffeisenbank gepfändet wurde, weil er bankrott ist.

Gas Monopole: Der Geschäftsmann: Ilir Karcini, wurde als Auftraggeber für Morde verhaftet

Dritan Burgija, Firma Leda 2007 im Hafen Durres Haupt Financier der PD Mafia rund um den Hafen Durres

Dritan BURGIA, ein billiger Mafiosi des Drogen Schmuggels aus dem Hause des Sokol Olldashi hatte dann ebenso eine Import und Export Firma im Hafen Leda 2007, der zum Bykylbaschi Verbrecher Kartell ebenso gehört, soll in diesen Tagen eventuell PD Vorsitzender in Durres werden. Ein Machtkampf der dümmsten Ortsfremden Clans, welche sich in Durres angesiedelt haben.
Dei hohe Staats Aufsicht hat inzwischen festgestellt, mit einem grossen Report in vielen Details, das alle Liznezen mit Korruption, Joint Venture Partnerschaften einer korrupten Hafen leitung und des Transport Ministeriums vergeben wurden.

Shuaipi Mafia Durres drugs bari
Illegaler Terroristen Bau der Gangster Familie Shuaipi, mit Hilfe der kriminellen Polizei- Justiz und Polizei Banden von der Taliban Stadt Durres.

Profi Gangster Bledar Shuiapi mit seiner illegalen Anlage in der Zone Touristik, wo ein Biotop zerstört wurde.

PD Drug Boss: Dash Melcani, illegal constrction

PD Drug Boss: Dash Melcani, illegal constrction an den Stränden von Kallmi, Nord Durres

Durrës. Gjobiten 404 firma në Plazh, konfiskohen 76 mijë euro mallra

· Përfundojnë në depot e Tatimeve 20 000 mijë shishe birrë, 3 600 shishe uiski e vere, prona të luajtshme

DURRËS, 9 korrik 2014 – Javë “e nxehtë” fiskale për ata operatorë turistikë të Plazhit të Durrësit që punojnë në të zezë.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton se Hetimi Tatimor ushtroi kontroll 7-ditor në subjektet private në zonën e plazhit Durrës,

Kështu u penalizuan 404 subjekte si dhe u arrit të licencohen 159 subjekte në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, çka do të thotë rritje e ndjeshme e numrit të punonjësve të përfshirë në skemën e sigurimeve shoqërore.

Veç kësaj, u konfiskuan 20 000 mijë shishe birrë pa fatura, 3 600 shishe uiski e vere, prona të luajtshme, me një vlerë rreth 10 500 000 lekë (76 mijë euro).

Drejtoria e Hetimit Tatimor falënderon durrsakët për denoncimet e bëra në administratën tatimore dhe siguron të gjithë qytetarët se çdo rast i denoncuar prej tyre, do të vlerësohet me seriozitet, duke ruajtur konfidencialitetin e plotë.

Në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Turizmit, po punohet për çertifikimin e listës së çmimeve në të gjitha subjektet tregtare të hotelerisë dhe restoranteve, ku listat e certifikuara do kenë logon e dy institucioneve.

Shënim: fotoja, mirësjellje e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve

/th. m. agjencia e lajmeve “Dyrrah”/

- See more at: http://www.durreslajm.com/ekonomia/

Durres Mafia mayor
Durres ist Anarchie Stadt, wo keine Gesetze gelten und der Stadt- und Bezirksrat nur ein Mafiösen Instrument ist, um Gelder zuverteilen und jede Ausschreibung getürkt ist, wie rund um Lizensen aller Art. Titel Story: 10.7.2014

Grundstücke werden zum Verkauf angeboten, trotz gefälschter Papiere, mit immer den selben Methoden. Deutsche sind aktiv an diesem Betrug beteiligt, mit der Kosovo Mafia, welche Tausende von Hektar Land schon in Plepa – und Golem illegal verkauft hat und ebenso in Shengin sehr aktiv ist. Elvis Cefa, gegen den viele Anzeigen schon in Tirana gestellt, sind, beim EU Menschenrechts Hof Akten kundig, hat wie so viele dieser Gangster auch in Durres 10.000 qm gestohlen.

Der dreisteste Küsten Grundstücks Betrug an der Albanischen Küste bei Velipoje – Shengin, mit Deutschem Makler, natürlich ein Lobbyist des DAW, wo bis heute die 8 für 2,5 Millionen € ausgebildeten Kommunal Experten (der GTZ)gesucht werden.

Immobilienkauf im Ausland, was oft im Desaster endet

1/1/2014

Der Präfekt von Durres, bereitet mit 4 Arbeits Gruppen, die Anzeigen und den Abriss gegen die vielen illegalen Bauten vor

Cod. 6117

Vendita Terreno agricolo, Albania, Durazzo, Durres, Durres, Kallmi-For sale Farmland, Durres, Durres, Albania, Durres, Kallmi

5.020.000,00 EUR
Vendita
Terreno agricolo

10000 m²
Kallmi sito – un appezzamento di terreno al di fuori di Durazzo, la città e porto principale attrazione turistica in Albania. UBICAZIONE Molto comoda…
Kallmi site – a land plot outside of Durres, the main port city and touristic attraction in Albania.
LOCATION Very convenient location, only 2 kilometers away from the center of the city yet a quite place due to natural barrier in the form of a hill. A great place that provides privacy and easy access to city entertainment at the same time. The property is in one large continuous block 30 m wide and 334 m long, running as a single strip from the top of the hill to the water line.
The water, differently form other sites of Adriatic sea in Albania and other countries is very clean and sand very curative. View of the sea is beautiful.
…………………………..

http://albania.realigro.com/for-sale/farmland/durres-1/6117.html

Die Kallmi Strände und Küste ist direkt von Ministern, Abgeordneten, Politiker gestohlen worden, wo Satelliten Fotos, wie in der Currila ein Massaker an der Küste zeigt im Tourismus National Park und daran direkt Ministeriums Administrative.

Abuzimi me ligjin 75011, në Kallm morën tokë deputetë, politikanë e qeveritarë

Posted By Artur AJAZI On 02/07/2014 @ 11:32 In Rrethet | No Comments

Një nga zonat më të virgjëra të bregdetit ka dal jashtë funksionit. Ja kush abuzoi me tokat në bregdet

Prej gati 2 muajsh, Kallmi, vendi turistik më joshës në bregdetin e Durrësit, duket se ka tërhequr vëmendjen e qindra e mijëra turistëve vendas dhe veçanërisht atyre të huaj. Sipas statistikave të marra në zyrën e Zhvillimit të Turizmit në Prefekturën e Durrësit, rezulton se mbi 20 mijë turistë nga vendi dhe rajoni, parashikohen të kalojnë pushimet në plazhin e virgjër të Kallmit gjatë muajve korrik- gusht 2014. Kjo e deklaruar edhe nga agjencitë turistike në qytetin e Durrësit. Por duket se bukuria dhe perspektiva e kësaj zone bregdetare kaq të bukur dhe premtuese, ka zgjuar prej disa muajsh edhe interesimin e ndërtuesve, nga plazhi me rërën e pastër dhe ajrin kurues të Kallmit. Duke u interesuar në Kadastrën e qarkut të Durrësit mësuam se sipërfaqet e tokave në Kallm, rezultojnë të ndara një pjesë sipas ligjit 7501, dhe një pjesë tjetër nga shorteu i vitit 1996. Por sipas specialistëve të Kadastrës, në 8 vitet e fundit, atje përfituar tokë edhe mjaft ish-zyrtare dhe qeveritarë, duke i certifikuar si pronë të tyre ato. Ata që kanë përfituar sipas variantit janë ish-pushtetarë të djeshëm apo njerëz influentë pranë politikës. Me përfundimin e studimit urban të Zonës- B, ku bën pjesë edhe Kallmi , pritet të nisë puna për urbanizmin e këtij territori, do të dalin në shesh edhe abuzimet me trojet e Kallmit. Bregdeti i Kallmit, nga pikëpamja gjeografike ndodhet në pjesën veri-perëndimore të qytetit të Durrësit. Ajo përfaqësohet nga një kodër e butë e cila përfundon në bregdet duke krijuar plazhe të vogla të cilët ndodhen nëpër gjire shumë të këndshme. Lartësia e kodrës së Kallmit është 89 m. Ndërsa bregu i detit është vazhdim i atij të Currilave. Kallmi lidhet më në veri me plazhin e Porto Romanos. Pjesa e Kallmit e cila sheh nga deti ka një sipërfaqe prej 150 ha ose 1.500.000 metra katrore. Ky sistem natyror ka një florë dhe faunë të larmishme pasi ende dora e njeriut nuk ka nisur fenomenin e bunkerizimit sikurse ka bërë me Plazhin dhe Golemin. Janë të pakët banorët e qytetit të Durrësit të cilët e dinë historinë e pronësisë së Kallmit. Ky territor i cili në letra i përket Bashkisë së Durrësit, përpara viteve ‘90 ka qenë pjesë e NB Spitallë. Pas ndryshimeve të mëdha social politike në vitet ‘90 në vendin tonë, kjo tokë ju nënshtrua ndarjes sipas ligjit 7501 duke u trajtuar si tokë bujqësore. Kështu që edhe sot e kësaj dite kjo tokë nuk trajtohet si tokë truall por si tokë arë. Legjislativi nuk ka vendosur që ta transformojë këtë sipërfaqe në tokë truall pasi është pjesë e qytetit dhe jo e fshatit.

Abuzimi me tokat e Kallimit

Në Kallm, kanë troje politikanë, deputetë, qeveritarë, e njerëz të shtresa të ndryshme të shoqërisë. Kanë dhe marrja apo blerja e tyre tek disa prej tyre mbetet e dyshimtë. Në bashki asnjeri nga zyrtarët e saj nuk është në gjendje që të japë sqarime të sakta se sa është sipërfaqja e tokës së ndarë për ish punonjësit e fermës të cilët morën në pronësi territore nga kjo ekonomi dhe sa janë pronarët e vërtetë, të cilët Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave u ka kthyer tokat në Kallm. Sipas burimeve zyrtare mësohet se “nga sipërfaqja prej 150 ha, një pjesë e mirë e saj nuk ju dha ish -punonjësve të NB Spitallë dhe as pronarëve të ligjshëm, por me vendime të komisionit të ndarjes së tokave duke falsifikuar edhe letrat ju është dhënë personave të fuqishëm të pushtetit dhe të politikës si dhe të atyre që qëndrojnë pranë tyre. Manovrimet se si janë u realizuan abuzimet me trojet e Kallmit, qytetarët e Durrësit do t’i mësojnë pasi të përfundojë studimi urban i zonës –B, ku bën pjesë edhe Kallmi. Ndërtuesit realisht janë ajo kategori sociale e biznesit, të cilëve pak ju intereson mënyra se si klientët e tyre që disponojnë troje janë bërë pronarë të sipërfaqeve truall. Për ndërtuesit mjafton që dokumentet e trojeve të jenë të vlefshme ligjërisht dhe ata të mund të ndërtojnë, si dhe miratimi nga KRRTRSH e projekteve të zbatueshme atje. Tani ata kanë hedhur vështrimin mbi Kallmin, duke pritur përfundimin e studimit të pjesës tjetër të Durrësit që të nisin nga puna bashkë me pronarët e tokave edhe në Kallm. Realisht Kallmi bën pjesë në zonën -B të qytetit të Durrësit, kurse zona -A është qendra urbane e Durrësit. Ajo shtrihet nga Porti Detar, Muzeu Arkeologjik, Parku Sportiv deri te Hipoteka. Kjo zonë i është nënshtruar një studimi urban nga një studio e specializuar italiane, studim i cili është miratuar edhe nga KRRTRSH. Sipas këtij studimi me pak fjalë ndërtimet e reja kufizohen në mënyrë të ndjeshme në këtë zonë. Ndërkohë BB, ka nisur të kryejë studimin e zonës- B, e cila do të ndezë dritën jeshile për ndërtime në disa lagje dhe pjesë të qytetit. Atje bëjnë pjesë edhe Kallmi. Durrsakët shpresojnë se Kallmi shumë shpejt do të kthehet në një plazh ditor dhe ata më në fund do të gjejnë një vend për të qenë për të bërë banjë. Pas përfundimit të studimit urban, qeveria Berisha ka në plan ndërtimin e një rrugë në Kallm e cila do të përshkojë kodrën dhe do të lidhet me Spitallën. Specialistët e turizmit shprehen të sigurt se ashtu si edhe Gjiri Lalëzit, edhe Kallmi, në sezonin e ardhshëm veror 2015, do të jetë epiqendra e turizmit për qarkun e Durrësit, për vetë rëndësinë dhe vlerat e veta.


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

http://gazetatelegraf.com/abuzimi-me-ligjin-75011-ne-kallm-moren-toke-deputete-politikane-e-qeveritare/

Durres Kalmi

Alles neu parzellierte Grundstücke (Kalmi Strände) , welche mit gefälschten Papieren

 

http://www.startourism.eu/images/listbox/Albania/Beach%20area%20(Kallmi%20Beach).jpg

Kallmi Mafia

 

Cod. 6117

Vendita Terreno agricolo, Albania, Durazzo, Durres, Durres, Kallmi

5.020.000,00 EUR
Vendita
Terreno agricolo

10000 m²
Kallmi sito – un appezzamento di terreno al di fuori di Durazzo, la città e porto principale attrazione turistica in Albania. UBICAZIONE Molto comoda…

Currilla, Kallmi Strände, wo es Hundert neue Construcitonen gibt im National Park Tourismus, mit totalem Bau Verbot.

Die Durres PD Mafia, soll doch einmal ihre Banden erklären, aus prominenten Verbrecher und Drogen Clans, inkusive sogenannter Polizei Kriminall Direktoren, welche vor allem am Wochenende auftauchen und u.a. das Splendid bei der Universität gezielt besuchen und die anderen illegalen Verbrecher Lokale in den Oeffentlichen Straenden.

Durres Mafia Lokale, Currila, Erosion

Durres Mafia Lokale, Currila, Erosion

Durres Erosion, Mafia Lokale

18. Juli 2013
Die Erosion zerstörte auch im Meer, die Fisch Gründe, denn dort ist eine Fischerei Schutz Zone und der neue Umwelt Minister Lefter Koka, will nun aufforsten. Ebenso gibt es grosse Probleme seit 10 Jahren mit der Einfahrt im Handels Hafen, im Touristik Hafen, weil Millionen Tonnen, Lehm, Bau Aushub Bau Schutt ins Meer gekippt wird, durch die Bau Mafia, was bei der Familie des Spartak Braho und Lefter Koka (Nard Koka) anfängt.
Das Mafia Rathaus von Durres mit Vangjush Dako, hat ebenso versucht, die Stadt Grenze in die private Touristik Zone zuschieben, was natürlich besonders lukrativ ist, bis das Verbrechen angezeigt wurde, warum die Stadt Mafia, bauen lässt, wo sie Nichts zu Sagen hat:

Warum man in Durres, Terroristische Überfälle auf eine der wenigen privaten “Zone Touristik” organisierte und die Bäume fällte, mit neuen Abwässern durch die Sokol Kazazi und Agim Hoxha, wie Shuiapi Verbrecher Banden, ist Welt Rekord an Kriminalität einer Regierung.

Bekannte Verbrecher, mit Arbeiten des Rathauses, zerstören die letzten Touristik Zones, Grundstücke, wertvollsten Biotope und Wälder an der Küste in der Currilla.

Der Kabinetts Chef von Berisha, zerstört mit Feuer ein Biotop mit Wasser auch im Sommer in den Lehm Bergen und will dort bauen. Ourel Bylykbashi, dümmer wie ein Tier.

Oerd Bylykbashi Mafia: drugs, money laundering, fals documents
Oerd Bylykbashi Mafia: drugs, money laundering, fals documents
4/24/2009

Der höchste Bau Polizist und Aufseher Herr Oerd Bylykbashi wird der Korruption in Albanien bezichtigt

Bledar Shuiapi drug mafia, bari, shabani mafia, shiak durres
Bledar Shuiapi drug mafia, bari, shabani mafia, shiak durres
Mit Vorsatz zerstört: Die Currilla; Rrëshqet kodra në Currila, këmbana e rrezikut të mjedisit nuk dëgjohet

Bereits 2004, gab es gigantische Skandale in Durres, rund um den Profi Verbrecher Vasil Hila, die Buergermeister Lefter Koca, Miri Hoti (ein Ilir Meta Mann), wo 25 Haft Befehle ausgestellt wurden und zu 15 Jahren Haft ein Vasil Hila verurteilt wurde, der inzwischen wieder frei ist. aus

11/20/2013

Wird Lefter Koka wieder Bürgermeister in der Beton Taliban Stadt Durres, wo die dümmste Mafia nur regiert!

Nis studimi i Waterfront-it. Mendohet krijimi vijës re bregdetare Port-Kallm

Posted By Artur AJAZI On 14/05/2014 @ 11:32 In Sociale | 1 Comment

Bashkia, do t’i kërkojë Ministrisë së Turizmit heqjen e licencës për sipërmarrësin gjerman që nuk zbaton projektin

Ka nisur në Durrës studimi i një vije bregdetare me plazhe dhe miniporte për varkat dhe motoskafët në pjesën perëndimore të qytetit, që do të shërbejë ndoshta edhe për sezonin veror 2014. Ajo do të jetë zona me plazhe për banorët e qytetit, të cilët kanë nisur t’i largohen plazhit të vjetër. Po në këtë studim, bashkia do t’i kërkojë Ministrisë Turizmit edhe heqjen e licencës për sipërmarrësin gjerman, i cili ka 19 që ka marrë truall bregdetar në Currila për të ndërtuar një port jahtesh e që në realitet ka krijuar vetëm një zonë të rrethuar me gurë. Projekti për vijën bregdetare Port-Kallm është i pari në këtë pjesë të Durrësit dhe do të realizohet nga specialistë të këtij institucioni brenda vitit 2014. Projekti quhet “Vvaterfront” dhe ka për qëllim transformimin e kësaj pjese të bregdetit në një kompleks turistik për banorët e qytetit të Durrësit. Bashkia e Durrësit ka parashikuar hartimin e një projekti i cili përfshin studimin e vijës bregdetare që nis nga pjesa e jashtme e portit detar e që shkon deri në Kallm. Vija ka gjatësi 4 km dhe në pjesën më të mirë të saj është ende e pashfrytëzueshme. Qëllimi i këtij projekti është disaplanësh ai synon të shtojë sipërfaqet e plazheve për banorët e Durrësit, të krijojë mundësi për biznesin detar nëpërmjet ndërtimit të porteve për ankorimin e varkave dhe motoskafëve përfshirë edhe jahtet si dhe të ndërtimit të pistave detare si dhe të tjerave elemente që mund të ketë një bregdet. Projekti është konceptuar të realizohet në 2 faza, ku në fazën e parë do të realizohet studimi në letër dhe në një fazë të dytë do të nisë zbatimi i tij pjesë-pjesë në vartësi të sigurimit të fondeve. Ky projekt është ndërmarrë një kohë kur rritja e popullsisë në Durrës si dhe betonizimi i plazhit të vjetër dhe të atij të Golemit kanë evidentuar nevojën për krijimin e hapësirave të reja për plazhe dhe të një infrastrukture të re për banorët. Në vitin 1994 , Ministria e Turizmit në bashkëpunim me atë të Transporteve i dhanë të drejtën e ndërtimit të një porti jahtesh në zonën e Currilave një sipërmarrësi gjerman i cili bashkë me lejen ai siguroi edhe titullin e subjektit të favorizuar që do të thotë më pak taksa si në degën e tatimeve ashtu dhe në doganë. Por edhe pse kanë kaluar mbi 15 vjet që nga ajo kohë, sipërmarrësi gjerman i cili ka marrë jo pak por 8 ha bregdet dhe ujë, nuk ka ndërtuar asgjë. Janë hedhur në det gurë dhe objekte të tjera inerte dhe ende nuk është ndërtuar asnjë metër kalatë duke dëmtuar në këtë mënyrë mjedisin detar. Atij i është hequr titulli i “subjektit të favorizuar” dhe megjithatë gjërat nuk ndryshuan.


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/nis-studimi-i-waterfront-it-mendohet-krijimi-vijes-re-bregdetare-port-kallm/

http://gazetatelegraf.com/nis-studimi-i-waterfront-it-mendohet-krijimi-vijes-re-bregdetare-port-kallm/

Über die Verbrechen des Elvis Cefa berichteten wir vor Jahren in den Grundstücks Betrugs Sachen, darunter direkt auch Ourel Bylykbashi Mafia Elvis Cefa wurden vor der Straf Verfolgung weg befördert zum HCJ und hatte damit Immunität unter Bujar Nishani im Berisha System

40 dosje për përvetësim pronash dhe legalizime shkojnë në prokurori, të implikuar ish-drejtorë dhe familjarë të PD

40 dosje për përvetësim pronash dhe legalizime shkojnë në prokurori, të implikuar ish-drejtorë dhe familjarë të PD

Die Klein Bus Mafia in Albanien

Filed under: — Sarah_HrNje @ 3:12 pm

Fahrer Flucht vor der Polizei mit Passagieren. Betrug ohne Ende. Viele Fahrer haben nur gefälschte Führerscheine, mit der Folge von schweren Unfällen. Lizensen werden nie beantragt, weil man Analphabet ist und zu den Banden gehören, welche sich irgendwo illegal angesiedelt haben.


Skandal me furgonat, vjedhin dhe braktisin pasagjerët

Posted By Klara CAUSHI On 08/07/2014 @ 11:32 In Kryesore,Sociale | No Comments

Flet av. Altin Goxhaj: Po vidhen hapur konsumatorët shqiptarë. Policia të marrë masa!

Vjedhje të hapur ndaj konsumatorit i ka cilësuar kreu i Zyrës së Mbrojtjes së Konsumatorëve, z. Altin Goxhaj rastet skandaloze që po ndodhin së fundmi me udhëtarët, të cilët zgjedhin ende shërbimin e transportit me furgon për të udhëtuar. Megjithëse tashmë u bënë muaj që pas bllokimit të qarkullimit të furgonave, këta të fundit kanë zgjedhur rrugën ilegale për të punuar. Me gjithë vështirësitë e shumta që u hasën pas bllokimit të qarkullimit të furgonave, për mungesë automjetesh për të lëvizur, janë një sërë problemesh të tjera që po rëndojnë mbi qytetarët shqiptar. Një ndër to ka qenë dhe rritja e çmimit të biletës. Por, së fundmi është vejtur një rikthim i qarkullimit të furgonëve në mënyrë ilegale, ku shoferët përdorin manovra të tilla për t’i shpëtuar policisë, siç është dhe marrja e emrave shënim të pasagjerëve dhe paraqitja e tyre policisë për të treguar se janë të prenotuar në mënyrë private. Shpeshherë për t’ju shmangur policisë kanë rrezikuar dhe jetën e pasagjerëve, nga një aksident i mundshëm. Por, rasti i fundit më skandaloz, i bërë publik nga z. Goxhaj është ai i një nënë me fëmijë të lënë në mes të rrugës nga shoferi i furgonit në orët e vona të mbrëmjes. Sikur të mos mjaftonte kjo, në mënyrë të papërgjegjshme, shoferi i mbajti pagesën e biletës dhe i mori me vete dhe bagazhet. Më poshtë mund të lexoni letrën e plotë të qytetarit nga Vlora drejtuar kreut të ZMK-së.

“Zoti Altin, po ju shkruaj për një ngjarje që i ndodhi nuses time dje për një udhëtim me mikrobus, për në Vlorë. U nis me dy fëmijë të vegjël, pasi nuk kishte autobus. Te ura e Sheqit, pa hyrë në Fier i çahet goma dhe duhet të prisnin një shofer tjetër qe t’i sillte një gomë. Vajti ora 7 e mbrëmjes dhe asgjë. Vjen një mikrobus tjetër, shoku i tij, ku për kamuflazh kishte vendosur një tabelë “Dëshmitarët e Jehovajit”, për t’u mos ndaluar nga policia, për në Vlorë. Meqë kishte fëmijë pasagjerët dhe shoferi i thanë të marrë nënën me fëmijë. U nisen dhe pasi kishte bërë një pjesë rruge i kërkojnë lekët për dy vende. Nusja kundërshton dhe i thotë të ndalojë që të vejë të marrë lekët të shoferi tjetër për pjesën e mbetur. Lë fëmijët në makinë dhe niset me vrap tek makina tjetër. Me një gjendje pa frymë nga vrapi i madh ndeshet me kundërshtimin e shoferit për të dhënë lekët. Në këtë kohë shoferi i dytë nuk pret shumë dhe zbret fëmijët nga makina, duke marrë me vete një valixhe dhe një çantë të madhe të nuses e ikën. Mendoni gjendjen e një nënë, fëmijët shumë larg nga ajo, në mes të rrugës nacionale me një fluks të dendur makinash si ditë e premte, që nuk dinin si të vepronin. Niset nusja, një vajzë dhe një burrë pasagjer për të ndaluar makinat dhe për të marrë dhe fëmijët. Një tmerr i vërtetë! Pasagjerët i zë ora 9 duke pritur, por asgjë, kanë frikë të nisen me një rrotë mangët! Të detyruar nisen me 50 km në orë deri në Fier. Nga telefonatat që i bënë më parë shoferit të dytë, valixhet dhe çantën i kishte lënë tek një dyqan që i njihte shoferi. Nusja e detyruar, bashkë me fëmijët shkon tek një e afërm në Fier për të kaluar natën. Ja kjo është gjendja, shoferët e autobusit e kanë bërësi urban gjithë rrugën. Në vendet e para janë zënë nga udhëtarët që janë nga Kavaja, Rrogozhina, Lushnja, Fieri për të zënë vendet e para dhe ne të Vlorës rrokoshitemi në fund. Shoferët e mikrobusave janë bërë ilegalë dhe cuba për të mashtruar njerëzit. Nuk kalojnë më nga autostrada për tu mos u kapur, por nga rruga e Ndroqit që e bëjnë Durrës – Tiranë 1 orë e ca. Kush doli i fituar dhe kush doli i humbur këtu? Cilin ligj kanë zbatuar dhe cilin kanë shkelur? Të lutem publikoje, mundësisht në gazetë”.

Reagimi i av. Goxhaj: Po vidhen hapur konsumatorët!

Policia duhet të filloj hetimet për rastin në fjalë. Kështu është shprehur av. Goxha në një prononcim për “Telegraf”, duke shtuar se në këtë mënyrë po vidhen konsumatorët shqiptar. Ai shton se, ky nuk është rasti i parë, pasi udhëtarët shqiptar nuk disponojnë të dhëna për identifikimin e mjetit të transportit. “Kjo është vjedhje e hapur që i bëhet konsumatorëve nga një veprimtari e paligjshme transporti të palicencuar. Këtu Policia duhet të filloje hetimin për shumë akuza ku kryesorja është braktisja në mes të rrugës e disa fëmijëve që ti ke për detyrë tu ofrosh shërbimin e transporti dhe sekuestrimi i mallit. Në lidhje me pagesën mban përgjegjësi furgoni i parë, i cili duhet të kryente pagesën paraprakisht te furgoni i dytë. Kjo nuk është hera e parë, por si gjithmonë konsumatorët nuk disponojnë të dhëna identifikimi siç është targa e mjetit apo emri i drejtuesit të mjetit, dhe nga ana tjetër ky është një shërbim i palicencuar”,- është shprehur kreu i ZMK-së, z. Altin Goxhaj.

Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/skandal-me-furgonat-vjedhin-dhe-braktisin-pasagjeret/

Buss Fahrer mit Handy am Ohr, fährt den Llorga Pass, womit Alles über Bussfahrer in Albanien gesagt ist. Video


http://www.shqiptarja.com/home/1/video–shoferi-q–ka-n–dor–jet-n-e-pasagjer-ve—me-telefon-n–vesh-228274.html

7/7/2014

Gibt es bald wieder Tode im Durres “Tourismus” der Anarchie?

Filed under: — BuckZiesMutter @ 8:22 pm

Praktisch alle Strand Geschäfte, Hotels, Lokale, Appartmenthäuser sind illegal gebaut, zahlen bis heute kein Wasser und haben wie die Mafia Universität UFO, illegale Wasser Anschlüße, stehlen das Wasser. Oft auch noch für Schwimmung Pools. Probleme, welche durch Korruption und kriminelles Verhalten schon unter der Ilir Meta und Fatos Nano Regierung entstanden und dann von dern Berisha Banden zum System erklärt wurden, für Partei Spenden. Das Durres Wasser Problem ist wie immer nicht gelöst. Hunderte von Millionen €, wurden dort durch Betrugs Projekte von Berlinwasser, der GTZ und zuletzt der Weltbank und EBRD versenckt. Strassen Baufirmen, wie die Staatlichen Wasser Firmen ermöglichten vor Jahren diese illegalen Anschlüße, vor allem an allen Knoten Punkten und unter Strassen und Beton Brücken. Wo die Kontrollen der Financiers wohl waren? Die Korruptions geht bis ganz nach Oben bei der Weltbank vor allem und der EBRD, auch aber auch KfW Projekten.

Nachdem 6 Jahre lang private Boote praktisch verboten waren in Albanien, (es gab nur eine Ausnahme, Boote durften im “Porto Germane” liegen, wenn die Besitzer nicht vorbestraft waren, ebenso nicht auf den Italienischen Fahndungslisten standen. Der Orikum Yacht Hafen wurde geschlossen, wegen kriminellen Aktivitäten Anfang 2014)) existiert praktisch kein Gesetz mehr für die privaten Sportboote, was sich in Luft aufgelöst hat. Bau- Grundstücks Gesetze, sind reine Luft Nummern in Albanien und auch bei Mord ist man Straffrei, wenn man Politiker ist. Seit 10 Jahren, wird der Grundstücks Raub, Dokumenten Fälschung direkt von Richtern, Ministern, den Administrativen des Ministeriums organisiert und zusammen gefälscht. Der in die Luft gesprengte Richter und Ex-Grundstücks Agentur Chef von Durres: Skerdilajd Konomi, der Hunderte von qm Grundstücke stahl mit Fälschungen ist normal, weil auch der Ex-Präsident Bamir Topi, Richterin Fatmir Hajdari aktiv dabei sind.

Per Gesetz ist Alles geregelt, aber wie die Bau Gesetze nie implemtiert.

Motor Scooder, und alle privaten Boote, müssen eine 200 Meter Grenze zur Küste einhalten, was wie ersichtlich ist nicht eingehalten wird, von den privaten Booten, welche erneut nicht registriert sind. Anarchisten und immer südlich von Durres an den grossen Bade Stränden, wo die dümmsten Angeber dann mit Vollgas durch badende Kinder fahren. Es gab immer sehr schnell Tode in Durres, bei diesen Zuständen und keiner will es ändern, weil es keine Justiz gibt. Etwas Bestechungsgeld und man macht weiter. Beschwerden der Einwohner und Familien, interessiert diese Banditen nicht in der Stadt ohne Gesetze. Das selbe gilt für wilde Diskos, Clubs, ohne Genehmigungen, welche die volle Nacht Lärm produzieren. Schiessereien, Tode, Messer Stechereien, Lebensmittel Vergiftungen durch die Anarchisten der Saison Lokale, oft aus dem Kosovo sind Tourismus Tradition, wie Betrug.

Albanien ist das einzige Land der Welt, wo eine Regierung zu dumm und korrupt für Tourismus ist, identisch die vielen extrem dummen Bürgermeistser, , welche keine Gesetze kennen, aber dafür haben alle Familien Baufirmen, obwohl die Qualifikation nur zum Ziegenhirten reicht.

Im Moment wird Durres von einer Diebstahl Serie heimgesucht, wenn die Einwohner an den Stränden sind, was der Albanischen Plünderungs Tradition entspricht, in fremden Orten, oder Staaten auf Raubzug zugehen.

Wegen Verseuchung muss die Durres Bevölkerung erneut Urlaub in anderen Orten machen

Durrës. OJQ: Motorët e ujit, rrezik për pushuesit

DURRËS, 7 korrik 2014 – Motorët e ujit po rrezikojnë jetën e pushuesve, alarmin e jep drejtori i OJQ-së Zyra e Mbrojtjes së Qytetarëve, z. Altin Goxhaj.

“Të mos harrojmë se zona e Durrësit nuk është si zona e jugut të Shqipërisë. Plazhet e gjirit të Durrësit janë të mbushura me familjarë, fëmijë jashtë kontrollit të prindërve, nuk ka as guida, as roja”, tërheq vëmendjen z. Altin Goxhaj, drejtori i OJQ-së Zyra e Mbrojtjes së Qytetarëve në një intervistë për gazetaren Enkelejdë Arapi.

Sipas veprimtarit të njohur të shoqërisë civile, “ekziston rrezik i jashtëzakonshëm për qytetarët nga motorët e ujit, të cilët qarkullojnë në det me shpejtësi marramendëse”.

Goxhaj thotë se vite më parë ka pasur raste aksidentesh, prandaj u vunë rregulla që i ndalonin motorët e ujit, të cilat sot kanë humbur fuqinë dhe çdokush bë si të dojë.

/th. m. agjencia e lajmeve “Dyrrah”/


Aktuelle Probleme, in der Verbrecher Hochburg “Pist Illyria” geschaffen von der Deutschen Aufbau und Weltbank Mafia u.a. mit Berlinwasser, welche längst wieder zurück abgewickelt wurde. ca. 80 % der Aufbau Gelder werden gestohlen, für Hirnlosen Bauschrott, weswegen diese Mafia einen Deutschen Bau Ingenieur vor 10 Jahren aus dem Land moppten, inklusive Mord Drohungen der auch die Deutsche Botschaft umgebaut hatte. Dort bezahlt sowieso niemand für Wasser und Strom, vor allem nicht die Kosovo Mafia, welche 1.000 Hektar Land dort, in Golem oder in Plepa bebaut und gestohlen haben. Die teuren Licht Ampeln funktionieren auch nicht, wenn man Kriminellen die Gelder für diese Verkehrs Projekte mit Sokol Olldashi und der Durres Mafia gab.

Wieviele Tode wird es diesmal geben, was noch durch den Präfekten, auch per Gesetz und durch die Küsten Polizei, Sonder Einheiten verboten war. Viele Boote und Wasser Scooter wurden auch beschlagnahmt und die Dümmsten von Durres wie Agim Hoxha, die Koka Familie hatte solche Scooter und fuhren herum.
- See more at: http://www.durreslajm.com/sociale/durr%C3%ABs-ojq-motor%C3%ABt-e-ujit-rrezik-p%C3%ABr-pushuesit#sthash.dgIdyaIV.dpuf

Klodian Papunje, erhält nun ein Bußgeld, für die Fälschung seiner eigenen Grundstücke Urkunden, was Durres konform ist, inklusive dem Bezirks Bau Inspektor , oder dem Chef Architekten der Verbrecher Stadt Durres der ein verurteilter Schwer Verbrecher war und festgenommen wurde. Warum nur ein Bußgeld, wo Haft Strafen richtig gewesen wäre. Durres Tradition: die Administration fälscht sich selbst bis zum höchsten Richter von Albanien wie T.Koni, Alles zusammen. Genci Sinojmeri, erhielt ebenso ein Bußgeld, Langzeit Kriminelle Familie in Albanien in der Administration, LSI Partei des Ilir Meta!

Rückblick, die selben Leute teilweise wie heute Artan Lame, organisierten diese Betrügereien schon vor über 10 Jahren, was sich vor allem im Bezirk Durres (Kallmit Strände und Küste) erneut organisiert wurde, von der MTKRS Mafia und Ourel Bylykabashi, Eduard Halimi, Ferdinand Xhaferrie, Aldo Bumci.

5/13/2005

Albanische Minister stahlen Land in Durres. Der Grundstücks Skandal in Durres

Ex-General Direktor Klodian Papunje, Ex-Präfekt von Durres, als Nachfolger der hoch kriminellen Natasho Paco in 2005, für Kultur auch in Durres zuständig und für jedes Verbrechern im MTKRS Ministerium gut, mit dem Gipfel Punkt: Der Vernichtung der Antiken Stätte “das Römische Dorf” bei der Post in Durres, ein Welt Skandal, wo Neritan Ceka, Ferdinand Xhaferie, Aldo Bumci, Apollon Brace, Vangjush Dako und Klodian Papunje, das Massaker an den Antiken Stätten organisierten.

MTKRS-Direktor Klodian Pajuni, will mit “Cannabis” Freigabe neue Touristen gewinnen. Griechen untersuchen die Geldwäsche

Durrës, paditet penalisht Klodian Pajuni

Tiranë, 7 korrik 2014Klodian Pajuni, ish drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Turizmit në Ministrinë e Kulturës në kohën e qeverisë Berisha është paditur penalisht së bashku me 4 zyrtarë të tjerë të administratës publike.

Pajuni, që ka mbajtur edhe postin e prefektit të qarkut Durrës, vite më parë është paditur sepse ka probleme me deklarimin e pasurisë.

“Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, paraqiti sot pranë organit të akuzës kallëzim penal ndaj 5 subjekteve deklarues, pasi nga verifikimet e kryera rezultoi të jenë në shkelje të nenit 257/a të Kodit Penal"- thuhet në njoftimin e ILDKP-së.

Bashkë me Pajunin janë paditur penalisht edhe Lavdim Qoshi, Drejtor i Shërbimit Pyjor, Miranda Bullati, Drejtoreshë në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit; Eduart Hyka, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe Genci Sinojmeri, Drejtor në Ministrinë e Shëndetësisë.
Alle Ausschreibungen in Durres sind der totale Betrug, was noch mit dem Transport Minister Edmon Haxhinasto, zuvor Sokol Olldashi in ein kriminelles Enterprise umgewandelt wurde, wie auch die Durres Hafen Lizensen zeigen.

Ob es die Promenade Ausschreibung war, welche in einem ordinmären Betrugs Projekt auch Bautechnisch endete, oder alle sonstigen Strassen Bauten, es ist immer Betrug, wobei der Bürgermeister Vangjush Dako, oder auch Lefter Koka, eigene Familen Bauunternehmen haben, welche sich mit anderen Gangster der Inkompetenz, eine Art Ziegenhirten Rennen leisten, wer am meisten stehlen kann. Justiz gibt es sowieso Keine, deshalb fälschen die Verantwortlichen sich auch ihre Grundstücks Urkunden zusammen.


Wir schrieben bereits hierüber, das die Leute langsam sehr sauer sind, das es immer so weiter geht mit dem Chaos.

Die SP Partei des Edi Rama verliert ihre Mitglieder, wegen Nepotismus und Klientel Wirtschaft in Durres

Durres verliert seit Jahren enorme Küsten Regionen, durch die illegale Bebauung, durch Pseudo Experten der Idiotie

- See more at: http://www.durreslajm.com/sociale/

en, die Politiker Villen besprüht, wo die Frage ist, nach den Ursachen der Moskito Plagen, welche ebenso bekannt ist. Traktoren mit Chemie Brühe über die Strände, Albanien hat überall Negativ Premieren im Tourismus, der duch Dummheit zerstört wird.

Lebensmittel Kontrolle in Lokalen von Lezhe und Shengin, was eine Premiere ist.

7/3/2014

Chef eines Erpressungs Kartelles verhaftet: Eni Koka, Nachwuchs Gangster aus Durres

Filed under: — BuckZiesMutter @ 4:44 pm

Man lebt von Geld Erpressung in Italien von Geschäftsleuten und wurde nun festgenommen in Traviso. Man organsiert davon illegale Grundstücks Verkäufte, mit Anwälten und Notaren, welche nicht einmal eine Lizenz haben, wie 90 % dieser Gestalten in Durres.

Bei den Kriminellsten Gestalten von Durres, macht man Urlaub, ebenso erhält Jobs, wie dem Sokol Kazazi Bau mit dem Gangster Agim Hoxha, bekannte Geldwäsche, Waffen wie Drogen Schmuggeln aus dem Hause von Salih Berisha. Familien kriminelle Banden, wo man sich in allen Berufs Zweigen verteilt, vor allem auch in der Politik, was bei Salih Berisha anfängt: Polizei Verbrecher Kartelle, eine LegendeIso Cela, Gezim Cela, sind in Polizei Kreisen besonders bekannt, wie Agron Kulicaj, wo sein Sohn Arthuer Kulicaj, eine Sängerin erschossen hatte und nun auf der Flucht ist.

Die ersten Erpressung und Korruptions Fälle im Umwelt Ministerium des Lefter Koka

Arrestohet durrsaku Koka për gjobëvënie në Itali

Itali, 3 korrik 2014 - Një bandë italo-shqiptare kishte tentuar t’u vinte gjobë disa bizneseve në Provincën e Trevizos. Banda në disa raste kishte kërcënuar biznesmenë të Trevizos, se nëse nuk paguanin shuma të mëdha për mbrojtje do t’u digjej banesa apo do t’u vriteshin anëtarë të familjes.

Një biznesmeni, që ju vu gjobë prej 400 000 eurosh, ju ul gjoba në 50 000 euro nëse paguante menjëherë. Biznesmeni njoftoi karabinierinë dhe kur banditët erdhën të merrnin 3 000 euro kapar për shpenzime transporti, ranë në prangat e karabinierëve të veshur civilë, por edhe me uniformë.

Ndër anëtarët e bandës një italian përfundoi në burg, ndërsa dy të tjerët me arrest shtëpie dhe tre të tjerë u është dhënë masa e detyrim paraqitjes. Eni Koka, 28 vjeç, nga Durrësi, me banim në qytezën e Poveljanos (Povegliano) afër Trevizos u arrestua si element aktiv dhe i dhunshëm i kësaj bande gjobvënësish.

/gje. th. agjencia e lajmeve “Dyrrah”/

Digital Camera

Auf dem damals neuen Schwimm Steg in 2012 vor dem Mafia Bau, des Sokol Kazazi, Agim Hoxha und oft dabei: die Familie Koka in der Currilla.

 

- See more at: http://www.durreslajm.com/aktualitet

kk

5/3/2006
Die Staatsanwaltschaft beginnt erneut die Fälle des kriminellen Grundstücks Verkaufes in Durres aufzurollen.

Das dümmste Tages Geschwätz von Durres und der Regierung: man will nun beginnen, die Besetzung der Strände von Illegalen zubeenden, aber diese Sprüche, wie Abriss der illegalen Küsten Bauten, hört man seit 15 Jahren. Es gab ein paar Aktionen, im Laufe der Jahre, aber es diente nur der Geld Erpressung und Nichts geschah.

Nis disiplinimi plazheve në bregdetin e Durrësit
Posted by Gazeta Bulevard Slideri, Top Lajmet Tuesday, July 1st, 2014

PlazhiBashkia e Durrësit dhe policia e shtetit janë të vendosur t’i shkojë deri në fund zbatimit të udhëzimeve të Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit lidhur me krijimin e kushteve për pushues në bregdet. Konkretisht bëhet fjalë për bllokimin e plotë të qarkullimit të mjeteve të ujit në zonën e ndaluar buzë plazhi si dhe për plotësimin e kritereve në rastet e licensimit të plazheve private. Një muaj më parë ministria në fjalë ka shpërndarë udhëzuesin në të gjitha njësitë vendore të cilat kanë nën administrim hapsira pushimi buzë deti dhe u ka bërë të qartë të gjithë të interesuarve kriteret e lejimit të plazheve private. Prej shumë vitesh plazhet private janë bërë objekt sherri mes pushuesve dhe pronarëve të këtyre plazheve, apo edhe mes banorëve të apartamenteve që jetojnë në anë të detit me pronarët e shezlloneve. Nga Ura e Dajlanit deri në Plepa, zonë që Durrësi si bashki ka nën administrim këtë vijë bregdetare, ka një vijë bregdetare prej afro 3 km dhe për vite me rradhë hapsira e plazheve publike është uzurpuar nga plazhet private. Kjo kategori është konfrontuar deri në ekstrem me pushues vendës dhe të ardhur nga Kosova, Maqedonia apo rrethet e tjera të vendit. Më shumë se 150-170 plazhe private ka pasur vetëm në këtë anë të bregdetit të Durrësit, pa llogaritur plazhe të tilla tek Brryli, Currila, Porto Romano, sektori “Rinia”, Rrushkull, Hamalle, Gjiri Lalësit…Bashkia e Durrësit ka vendosur të mos tolerojë asgjë lidhur nga sa kërkon udhëzuesi ministrisë. Kjo ka bërë që personat e interesuar për të ndërtuar plazhe private të maten mirë para se të plotësojnë aplikimet dhe formularët tip. …………………………………

Short URL: http://bulevardionline.com/?p=9847

6/25/2014

Wegen Verseuchung muss die Durres Bevölkerung erneut Urlaub in anderen Orten machen

Filed under: — Sarah_HrNje @ 9:23 pm

Albanien ist das einzige Land der Welt, wo man auch für Tourismus zu dumm und korrupt ist. Alles wird mit Vorsatz zerstört, wobei die Probleme vor 15 Jahren bekannt waren, aber dann kamen die Förderer, sprich Lobbyisten und machten die Situation mit den Infrastruktur Projekten noch schlimmer. Kein Lokal, (mit einer Ausnahme) wurde kein illegales Hotel, noch Lokal an der Küste abgerissen, obwohl Abriss Bescheide Ende September verschickt wurden, identisch wie im Sommer 2010. Nichts geschieht, die Öffentlichen Strände und Urbanistik Pläne sind Makulatur.

Die Durres Bevölkerung macht praktisch keinen Urlaub an den Stränden, wegen totaler Verschmutzung, wo nur der Nord Teil der Currilla noch sauber ist, aber die illegalen Lokale, welche die Strände blockieren für die Bevölkerung und auch mit Abwassern verschmutzen sind eine Schöpfung der Politiker Mafia, welche nur Zerstörung kennt, der Bürgermeister Vangjush Dako betoniert überall auch in 2014 herum ist verantwortlich für die illegalen Bauten, wo ein Antiken Römischen Dorf zubetoniert wurde.

Praktisch ist nur noch Teile der Strände in der Currilla zubesuchen, wobei es dieses Jahr noch schlimmer ist, nachdem die Verbrecher Rathaus Leitung nicht die illegalen Lokale entfernte und Nichts erneut gemacht wurde, gegen illegale Strand Besetzungen.

Durrës, pushuesit në Currila: Më keq se një vit më parë (VIDEO) Im Video ab 1:31 fährt der Bulldozer des Lefter Koka (hier mit Vermögens Erklärung und er hat unerklärlichen Grundbesitz in der Rruga Taulantia natürlich, über seine Frau eine Baufirma, welche munter herumbauen), der sich Umwelt Minisiter durch die Lehm Berge, was nicht verwundert.

Die Probleme waren vor über 10 Jahren bekannt, wo die Situation sich mit der Bürgermeister Lefter Koka erheblich verschlechterten und die Bürgermeister waren mehfach schon angeklagt, aber die Verfahren werden immer eingestellt. Taliban Alptraum der Bitterkeit in Durres, die Massaker an Antiken Stätten und Wenige zahlen für Wasser und Strom

Jede Investititon, sorgte dafür das Ratten aus der Mafia Politik Profite machen wollten. Alle Hotels und Lokale zahlen nicht für Strom und Wasser, aber dafür Politiker als Schutz. Angebliche Abwasser System, wie die Öffentlichen Strände, Urbanisatik Pläne gingen im Betrugs Sumpf dummer Mafia Politiker unter.

6/22/2014

Infrastruktur Betrug der Weltbank, EBRD, KfW, GIZ und Aufbau Mafia

Ndotja e bregdetit, durrsakët i braktisin plazhet e tyre

Posted By Artur AJAZI On 25/06/2014 @ 11:32 In Rrethet | No Comments

Shkojnë për pushime në bregdetin jugor të vendit ose jashtë Shqipërisë

Ndotja e afro 90 për qind të bregdetit në Durrës, nga mbeturinat inerte dhe ato organike, vazhdon t’i detyrojë banorët e këtij qyteti, të prenotojnë pushimet e tyre në plazhet e jugut apo edhe në ato fqinje. Zonat më të ndotura mbeten Currilat, me mbingarkesë bakteriale, në rërë dhe ujin e detit, plazhi publik, por edhe zona nga plepat deri tek Shkëmbi Kavajës. Gjithashtu, problematike mbetet situata edhe në zonat e tjera në veri të bregdetit durrsak. Edhe pse sezoni veror tashmë ka nisur të mbushë plazhin me pushues dhe turistë, qytetarë nga Durrësi vazhdojnë t’i drejtohen plazheve të detit Jon për të kaluar pushimet e verës, apo preferojnë guidat e agjencive turistike për t’i kaluar ato jashtë shtetit. Janë mijëra banorë të këtij qyteti, të cilët kanë vite që nuk preferojnë më plazhet e rajonit të tyre duke preferuar plazhet e jugut të vendit tonë apo plazhet e huaja, kryesisht të Malit të Zi, Turqisë, Egjiptit apo të ndonjë vendi tjetër. Janë disa shkaqe që i kanë detyruar durrsakët të bëjnë këtë zgjidhje. Të tilla janë kakofonia urbane, numri i dendur i plazhistëve në rërë, papastërtitë në det, ndotja akustike si dhe probleme të tjera, që i kanë detyruar këta banorë të braktisin bregdetin e tyre dhe të kërkojnë komoditetin larg tij.

Turistët nga Durrësi

Gjatë muajit gusht, i cili konsiderohet edhe si piku i pushimeve, kanë zgjedhur të prenotojnë pushimet jashtë vendit, me agjencitë turistike kryesisht në Ohër, Ulqin e Strugë, mbi 5000 banorë të Durrësit. Ata nuk kanë kursyer për pushimet e verës. Kjo statistikë vlen vetëm për ata që kanë kontaktuar me agjencitë turistike, pasi ekziston edhe një numër i madh turistësh, të cilët i kanë kaluar ditët e pushimit në plazhet e Malit të Zi në Ulqin dhe Budva e që nuk kanë pasur nevojë t’u drejtohen agjencive turistike vendase për ndihmë. Numërohen edhe disa mijëra të tjerë, që tashmë e kanë bërë traditë kalimin e pushimeve verore në jug të vendit nëpër plazhet joniane. Madje shumë prej tyre kanë blerë shtëpi në Vlorë, Himarë, Orikum, Dhërmi, Pogradec a gjetkë, duke braktisur kështu përfundimisht plazhet e bregdetit të tyre. Ndërsa bregdeti i Durrësit ka 20 vjet që preferohet nga bashkëpatriotët tanë prej Kosove dhe Maqedonie. Kjo ngjet pasi çmimet e këtushme janë mjaft të lira në krahasim me të gjitha plazhet e tjera.

Shkaqet e largimit

Shkaqet tashmë dihen, ndotja, infeksionet që marrin çdo vit pushuesit dhe turistët sa herë kalojnë ditët e tyre në detin dhe rërën, e cila vazhdon të mbingarkohet me flukse bakteriale. Banorët e Durrësit, të cilët kanë këmbyer bregdetin e tyre me vijën detare të Jonit apo të plazheve turke, malazeze, të Egjiptit apo të Kroacisë, e kanë justifikuar këtë vendim me problematikën që ekziston në bregdetin, ku kanë lindur. Plazhi i Durrësit tashmë është një plazh masiv, ku rregullat e turizmit janë shkelur me kohë. Një dhomë në Durrës kushton 4 deri 5 herë më lirë se në jug të vendit e kjo, se plazhi tashmë konsiderohet një lagje masive. Në këtë pjesë të bregdetit ka mbingarkesë në ndërtime, qetësia është prishur me kohë dhe ndotja akustike të shoqëron gjatë gjithë verës. Në disa zona mungon uji i pijshëm dhe njerëzit e blejnë atë me autobote. Ndërsa pastërtia në det është një tjetër element që i ka larguar durrsakët nga plazhi i tyre. Në pjesën tjetër të bregdetit të Durrësit mungon infrastruktura e shërbimeve dhe ato ende konsiderohen plazhe ditore. Këto e të tjera probleme i kanë detyruar banorët e Durrësit që të drejtohen në të tjera plazhe për të kaluar pushimet.


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/ndotja-e-bregdetit-durrsaket-i-braktisin-plazhet-e-tyre/

6/5/2014

Idiotie Show des Lefter Koka in Durres, mit seiner Aufforstung in der Currilla

Ein einheimischer Artikel von heute, wie die Curilla durch Kriminelle zerstört wurde, wo es der schönste Platz früher war.

Currilla Lefter Koka
Aktuell fahren die Bulldozer des Lefter Koka in den Lehm Bergen herum, nun im Juni 2014, zerstören die instabilen Hänge und verkauft wird es als Aufforstungs Programm.

Na ishte një herë…plazhi simpatik i durrsakëve
Posted by Gazeta Bulevard Slideri Tuesday, June 24th, 2014

47-300x171Nga Rifat Plaku / Kodra e qytetit të Durrësit që e ka fillesën e sajë nga amfiteatri antik e deri në Portoromano, është pjesa më simpatike e qytetit.Ajo qëndron si një kurorë mbretrore mbi qytetin, nga më të vjetrit në rajon e më tej. Gjithashtu kjo kodër luan një rrol të veçantë në mbrojtjen e qytetit nga erërat dimrore të detit. Kjo kodër shum heret, e veshur me gjelbërimin natyral gëmushor, ishte dhe një rezervat i mjaftueshëm shpendësh e kafshësh të egra që përmbushte kënaqësitë e amatorëve të gjuetisë për atë kohë. Pas kodrës, ana perendimore e sajë, veçanërisht nga nën vila mbretrore e deri në fillim të zones së Kallmit, përbëhej nga shtresa të shumta argjilore. Për shkak të kësaj shtrese por edhe nga shfrytëzimi i kësaj lënde, gjelbërimi ishte shumë i varfër.Pikrisht kjo zone e çveshur ndodhej mbi gjiun e vogël të Currilave. Ky gji ka qenë vendi më i dashur dhe më ipreferuari , kryesisht për fëmijët por edhe të rriturit. Në këtë gji të vogël, atëherë larg qendrës së banimit, me një pastërti krejtësisht natyrale, e mrojtur nga erërat karakteristike verore, kalonin pushimet fëmijët dhe familjet e tyre durrsake. Në këtë plazh të vogël, zhvillonin garat e para fëminore në pika natyrale siç ishte ajo e “ Gurëve të stafetës” tek “Pllakat”, kampionët e ardhshëm të stileve dhe lojrave të ndryshme ujore. …………Short URL: http://bulevardionline.com/?p=9750

Bürgermeister und Präfekt über die illegalen Bauten in der Rruga Taulantia in 2012 und Nichts geschah bis heute

Eines der ältesten illegalen Lokale und Hotels, was schon mehrfach abgerissen werden sollte und Nichts geschieht: das Aragosta
Dem Mafiosi Eduart Xhepa, hat man sein Fahrzeug vor dem “Aragosta” Restaurant in Durres - Currila in die Luft gesprengt

Die Super Verbrecher, sitzen direkt im Stadt Rat und Bezirksrat in Durres, mit eigenen Richtern und extrem kriminellen Staatsanwälten, welche Tatenlos zusehen. Hauptsache die Kasse stimmt
Villa Zogu, aktuell als Müllhalde und die Antike Stadt Mauer und Grund, vollkommen zubetoniert, bei der Villa Zogu. Gesetze und Kultur, interessieren diese Verbrecher Gruppen nicht (Fotos 2011) Dort baut ebenso der Super Verbrecher Agim Hoxha (PD Mitglied aus der Mafia Hochburg Shiak- Xhafozoj), mit seiner s-efendi Firma illegal, weil auf Antiken Boden und im Öffentlichen Stadt Park. Der verwüstete Park, die zerstörten Antiken Stätten sprechen für sich, wenn kein Gesetz, noch Kultur in Durres gilt. Die Salih Berisha Partei, begann umgehend in 2006, mit der extremsten Verwüstung der Küste, rund um die Villa Zogu, Currila, Brylli, und stellte Alles vorherige in den Schatten. Tausende von Bäumen, wurden vernichtet und alle Strände.

6/22/2014

Das Schweigen des Drogen Schutz Patrons von Albanien: Bujar Nishani über die Polizei Aktion Lazarate

Filed under: — CrniLabudovi @ 6:45 pm

Die Justiz ist fest in Hand von kriminellen Familien, welche nur noch von Skandal zu Skandal sich arbeiten und unverändert gelten keine Gesetze in Albanien. 50 % aller Abgeordneten, wahrscheinlich eher wesentlich mehr, sind Vertreter krimineller Familien und Clans und oft Strohdumm.
Rama: Judiciary, full of corrupted judges 23/06/2014

6/12/2012
Kritische Stimmen der EU, zur Non-Konsens Präsidenten Wahl und Prof. Shinas Rama, wirft Bujar Nishani Korruption vor

Als Justiz Minister hat Bujar Nishani hat noch in 2010 die kompletten Internationalen versucht zutäuschen, das angeblich der Cannabis Anbau abgenommen hat und mit dem Drogen Baron Dash Aliku, treffen sich ja seine damaligen Polizei Direktoren in aller Öffentlichkeit inzwischen. Der US Botschafter Alexander Arvizu, beglückwünscht ebenso Albanien zu dieser Polizei Aktion. Verurteilungen gibt es nicht von einem einzigem Gross Drogen Schmuggler, was in den Visa Skandal der Deutschen Botschaft schon hineinführt, mit Hekuran Hoxha, als kleiner Unter Capo von Dash Gjoka und Sokol Olldashi.

Bekannte Journalisten schon vor Jahren, welche in Tirana gut bekannt: Bujar Nishani als Schutzherr outeten.

Bujar Nishani, Schutzherr der Verbrecher Kartelle Albaniens und Export- wie Wirtschafts Förderer (Made by Germany Lobbyisten wie dem DAW)


Salih Berisha und der Drogen Baron: Dash Aliku, konnten eine Drogen Produktion Steigerung von 35 auf 900 Tonnen Cannabis erreichen, identisch mit Hilfe des Auswärtigen Amtes, die Regierung Zeit des Ilir Meta (Oktober 1999 bis Januar 2002), eine Heroin Export Steigerung von über 300 % nach Italien allein, was schon damals ebenso als Wirtschafts Aufschwung verkauft wurde, wobei Ilir Meta auch noch als “Reformer” verkauft wurde durch den Taxifahrer Joschka Fischer. Damals wie heute ein offizielles BIT der Geldwäsche von über 50 % identisch wie Afghanistan.

Zuvor war ja Bujar Nishani Innenminister und hat die komplette Justiz und Polizei an die Albaner Mafia verkauft, wo der Iso Cela - Gezim Cela Clan, sein Polizei Stabs Chefs war. Inzwischen steigen die Cannabis Preise in Griechenland und Italien.

Isuf Cela, Stabs Chef des Innenministeriums in Albanien Isuf Cela, Stabs Stabs Chef des Innenministeriums, aus Tropoje, Sailh Berisha Freund und Chef einer kriminellen Familie aus Tropoje, inklusive Drogen Labors, Jmport und Export Gross Handel für Drogen, Landraub, illegales Bauen, als Tropoje Terroristen Familie.

Bujar Nishani, baute direkt in der Polizei Direktion, neue Gross Drogen Ringe auf, wie die Verhaftungen aufzeigen, rund um Abdulselam Turgut, Anoril Cani, Gezim Cela (VaterEnkel von General Direktor Isuf Cela), Miklovan Kararja, Kriminelle wie Ndard Ndoka werden Vize- Innenminister), und dann die notorisch kriminelle Familie Selmanllari, mit einem der wichtigsten Personal Direktoren Posten im Ministerium, oder Altin Murra in der Polizei Direktion.Etliche haben Diplomaten Pass, wie der Vize-Botschafter Agim Haxhiuin Skopje, den man in Istanbul erwischte. die neuen Identitäten, stellt man sich selber aus, wenn man auf den Fahndungslisten steht.

Albania.de

Über die International viel beachtete grosse Polizei Aktion in Lazarate schweigt er. Den Medien bleibt dieses peinliche Schweigen nicht verborgen.

30 - 50 % des Albanischen BIP ist bereits die Geldwäsche aus Cannabis Verkauf, wo diese Art von Wirttschafts System von den Internationalen aufgebaut wird, weil man kriminelle Parnter sucht.

3,7 Tonnen Cannabis beschlagnahmt: Albanisches wichtiges Export Produkt im Lande ohne Justiz und Polizei

Lazarati dhe heshtja pa nam e nishan e Presidentit Nishani
22/06/2014

Lazarati dhe heshtja pa nam e nishan e Presidentit Nishani

Andrea Stefani - Operacioni i Policisë së Shtetit për asgjësimin e kartelit të drogës në Lazarat ka bërë të flasë shumëkënd, brenda dhe jashtë Shqipërisë, por aspak Bujar Nishanin, Presidentin e Republikës. Mos vallë e pengon Kushtetuta të thotë një fjalë për sa ka ndodhur e po ndodh?

Po të ishte kështu, Presidenti do të kish ruajtur të njëjtën heshtje olimpike edhe në rastin e rrëzimit të një avioni dhe kapjes së një sasie kanabisi në Divjakë. Por jo, në atë kohë Nishani thërriti në zyrën e tij kryeprokurorin Llalla dhe i dha porosi që prokuroria të angazhohej maksimalisht për hetimin që në çastet e para deri në zbulimin e plotë të ngjarjes që Presidenti e cilësoi pa precedent. Dhe ja ku kemi tani një ngjarje edhe më

Aksioni në Lazarat

pa precedent. Policia e Shtetit nis një operacion në një zonë që për vite me radhë është raportuar si domen i mafies së drogës dhe ku shteti nuk ka shkelur dot për vite me radhë. Por Nishani heshti. Ai vazhdoi të heshtë edhe kur Policia e Shtetit, e shtetit kryetar i të cilit Nishani është, ndeshi në rezistencën e armatosur të ushtarëve apo mercenarëve të mafies së drogës. Por Presidenti Nishani përsëri e pa të udhës të heshtë. Nishani vazhdoi të heshtë edhe kur Berisha nisi një fushatë në “Facebook” e në Parlament kundër aksionit për shkatërrimin e oborreve të drogës, duke e akuzuar policinë deri edhe për terrorizëm mbi popullsinë……………..
***
…………………………

 

Italian Prosecution congratulated Albanian government
19/06/2014
Noch deutlicher wird der Vorsitzende der Rechts Kommission: Spartak Braho, auch als Pate von Durres bekannt.
Er beschuldigt Bujar Nishani, den Albanischen Geheimdienst und Salih Berisha, das er Drogen Schmuggler schützt und versteckt, welche ja Alle einmal direkt an Berisha Geld gezahlt haben und an Bujar Nishani und Ourel Bylykbashi.

mafia berisha spartak Braho
Spartak Braho: Berisha raportoi tek SHISH dhe policia për kriminelët që fshiheshin në Lazarat, ja roli i tij në arratisjen e të kërkuarve
 

Italian Prosecution congratulated Albanian government

The Prosecutor of the Lecce Antimafia, Cataldo Motta, congratulated in an interview for Top Channel the Albanian authorities for entering Lazarat.

“This is a very important initiative, because the identification of these cannabis plantations was made also thanks to the help of the Guardia di Finanzia. It is very important to destroy them, because the traffic of narcotics from Albania will be reduced significantly. This is a very important initiative that deserves the success that it will definitively have”, declared Cataldo Motta.

The Albanian government has shown a strong determination to fight the drug traffic through the Police, Prosecution General and all institutions.

“We are very interested on this intervention of the police. This is very important for me, for which I personally applaud the Albanian authorities”, Motta added.

When asked if the Italian authorities had asked before for an intervention in Lazarat, Motta declared.

“We have asked it several times, and Lazarat is the area where the cultivation of cannabis is spread mostly”, Motta declared.

According to the Lecce antimafia prosecutor, the Italian authorities will be ready to help their Albanian counterparts in the fight against cannabis.

Die besonderen Freunde der Albaner Mafia, bis zum Bin Laden Financier: Yassin Kadi

6/22/2014

Der Albanische Mafia Club: Michael Granoff : Lulzim Basha und Salih Berisha sind Freunde

Lulzim Basha, ein Lügner, der Alles schnell vergisst.
Die Kameraden sind sehr nervös geworden

Die Albaner Mafia fürchtet um ihre Geschäfte und fordern die Absetzung des Innenminsiters Saimir Tahiri

Reise Verbot für Amerikaner in die Region “Lazarate” und die Luft Verschmutzung von Tirana

700 kg Cannabis in Bayern beschlagnahmt aus Albanien

corrupted_justice_69355

Drejtësia e krimit apo krimi i drejtësisë? Drejtësia e krimit apo krimi i drejtësisë?
Justiz Albanien
Justiz auf Albanisch Justiz auf Albanisch

In der Albanischen Justiz, sind bis heute in den letzten 15 Jahren, alle Groß Drogen Schmuggler freigekommen, inklusive dem Fussball Präsident von Elbasan, wo die Deutschen Aufbau Gangster ebenso wüteten und Millionen verschwanden mit Berlinwasser und der KfW.

Im Verbrecher Kartell des Bujar Nishani, nun Staats Präsident, sagen diese Ausführungen Alles aus in 2007 durch den sehr erfahrenen EU Polizei Missions Leiter der PAMECA, der fast 10 Jahre in Albanien war, schon mit der 1 EU Polizei Mission MAPE. Der “Copa” Clan der Josefina Topalli eine Legende für jedes Verbrechen und trotzdem wird man Partner der Internationalen.

Die Justiz und Polizei wurde mit voller Absicht und Vorsatz zerstört, die Jahre langen Ausbildungs Kurse und Finanzierung einer Polizei Akademie, entpuppten sich als Luft Nummern, wenn man an Kriminelle praktisch erneut die Polizei Posten verkauft, oder man verwandt mit Salih Berisha sein muss. Bujar Nishani sammelte nur Kriminelle um sich, auch als Justiz Minister, welche dann in grosse Grundstücks Fälschungen und Räubereien verwickelt sind und waren, wie in der Bucht “Generale” und dem Strand von “Spille” wie mit Myzafer Xhelili, wo es Verhaftungen gab.

Die Richter Mafia, sabotiert mit Bujar Nishani und Y. Zaganjori jede Transparenz der Justiz.
Real wurde die EU Spinner an der Nase herum geführt, weil man für die Finanzierung von Reisen und Konferenzen, genau das sagt, was gewünscht wird. Allen voran: Pseudo Vize Minister und angebliche Direktoren lesen dann in einer Comedy Show, irgendetwas ab: hier im TV, ebenso die Peinlichkeit des Bujar Nishani, der real etwas anderes macht, als er vor der Kamera sagt, als Justiz Minister. Reise Tourismus und Unfugs Konferenzen, eine Spezialität der EU Kaspars, welche ihre Glaubwürdigkeit mit diesen Idioten längst verloren haben, wie die Amerikaner.

Die dümmsten Berisha Anhänger in Lazarate, werden von Bäumen und Strom Masten herunter geholt.

Lorenc Alia wird ebenso verhaftet

5. Mai 2014: Ein Polizei Direktor in Fiere verhaftet, mit eigenen Cannabis Ring. Original Bujar Nishani Polizei Direktoren
Dritan Zagani Chef der Anti Drogen Polizei in Fiere wurde verhaftet

Dash Aliku, der Bürgermeister von Lazarate in einem neuen Interview

Der Albanische Mafia Club: Michael Granoff : Lulzim Basha und Salih Berisha sind Freunde

Filed under: — Zogaj Leku @ 2:06 pm

Michael Granoff, ist Geldwäsche Experte, der direkt auch vorbestrafte und gesuchte Amerikaner nach Albanien brachte, als Investoren und bekannt für Immoblien Betrug in den USA. Eine vollkommen vermurkste Gestalt, der Lobbyisten in der Welt.

Wir berichteten schon vor 10 Jahren, über das kriminelle Enterprise des AAEF Fund in Albanien, der seine Zweigstelle damals in den vollkommen illegal errichteten Doppel Hochhäusern des Sabri Godo in Durres hatte, wobei Sabri Godo mit Duldung der Amerikaner (direkter Berater und Meeting mit den US Botschaftern fast täglich im Rogner Hotel, gegen 10 Uhr) Drogen Gelder wusch. Im direkten Vergleich schneiden die Deutschen, Schweizer und Österreicher gerade zu als seriös ab, wenn man den Amerikanischen Murks im Irak sieht, wo gleich 10 Milliarden $ in cash verschwanden. Auf diesem Niveau von extrem Verbrechern, operiert in der Regel die US Entwicklungs Politik. Hillary Clinton- ” Boko Haram”, die Kurdische MEK, man ist direkt Schirmherr der übelsten Verbrecher Organisationen der Welt, inklusive Menschenfresser, Massen Mördern.

22 Qershor 2014 - 09:00
Die ordinärste Dumm Mafia, Geldwäsche, Betrug hat ihren Hintergrund bei der USAID, denn mit deren Geld, wurde die grossen Betrugs System auch im Real Estage Geschäft in Albanien aufgebaut, wobei USAID das Geld für den AAEF Fund gab, welche dann auch die Geldwäsche Bank, für die Bin Laden Leute, wie Yassin Kadi aufbauten, welcher allein 37 Bankkonten dort gehabt hatte. Heute ist natürlich die Deutsche KAS im teuersten Büro Haus von Tirana, daneben der Weltbank IFC, bei der Dash Sulo Mafia im Sky Tower usw.. Gemeinsam stiehlt man viel Geld, auch der Deutschen Entwicklungshilfe, der KfW und man ist Partner mit den Deutschen, was die Betrugs US Botschafterin Marcie Ries damals einfädelte: (die Super Skandale dieser Botschafterin: Bechtel Betrug, ENRON mit Frank Wisner bis zur Insolvenz, US Kongreß Untersuchung mit der Gerdec Kathastrophe, der gefälschten uralt Chinesischen Muntiion usw..)

Gemeinsam hat man viel Geld gestohlen mit gemeinsamen Projekten und 1 Milliarde $ standen zur Verfügung bei der übelsten Verbrecher Organisation, welche es je in Albanien gab, dem AAEF Fund, der wie bewiesen die Grundstücks Betrügereien auch an der Autobahn Durres.Tirana in 2000 orgainiserte, in Golem mit der American Bank of Albania ebenso, wo alle Grundstücks Dokumente, Bau Genehmigungen gefälscht waren, für Milliarden Kredite, die sich in Luft auflösten. Die Sprengung des Mafia Bauen der Familie des Lulzim Basha, - Isufi Familie eine Legende in Albanien, weil sogar Tode bei einer Notarin Grundstücke verkauften.

Das Pyramid System kam ausdrücklich zustande, weil die Amerikaner der Weltbank, von USAID u.a. mit Michael Granoff, diese Modell ohne jede Finanz Kontrolle befürworteten, zur Wirtschafts Ankurbelung und Geldwäsche.

Als Racheakt hat diese Mafia Familie nun, ebenso mit der KAS und kriminellen Zirkeln der Welbank, der EU verbunden, nun den Bau Inspektor Zyhdi Dajti von Albanien angezeigt, weil man mit weiteren vollkommen illegalen Bauten in Tirana, mit gefälschten Unterlagen mit Zyhdi Dajti erhebliche Probleme hat. Denunziation, der übelsten Art, worauf ein ausgestellter Haft Befehl vom Richter ausser Kraft gesetzt wurde. Der Anzeige Erstatter, Gerti Çalliku, Administrator i “2G Shpk” und “GBA-Studio”, sind reine Strohleute des Yhafer Isufi, Schwiegervater des Lulzim Basha, der übelste VEFA Direktor der grössten Pyramid Betrugs Firma Albaniens.


Aktuelle Abrisse in Vlore, durch Zyhdi Dajti! Man ist nach 7 Monaten immer noch nicht fertig mit den Abriss illegaler Bauten, wo dann jede Gangster Familie nach dem Staat ruft, obwohl die Gesetze uralt sind. Nach über 20 Jahren und einem neuen Bau Gesetz, gelten bis heute keine Bau Gesetze und korrupte Richter und Staatsanwälte sind Lieblings Beruf wie Zoll Direktor. Man erkaufte sich für Bestechungs Geld illegale Papiere, oder fälschte Selbige was zu über 80 % überall in Albanien Standard ist, in Regionen wie Vlore, Durres, liegt die Quote bei über 90 % gefläschter Papiere.

Der Bau Polizei Inspektor Florenc Hoxha von Tirana wurde verhaftet und Zyhdi Dajti

http://news.albania.de/wp-content/uploads/2013/03/aaef-neu.png
Der Albanian American Enterprise Fund, verkaufte wie hier mit einem Foto aus 2001 bewiesen ist, iillegal Gewerbe Grundstücke direkt an der Autobahn Durres- Tirana! Der AAEF, ist natürlich auch Partner im Bestechungs Geschäft mit Fatos Nano am Flugplatz, der KfW und DEG, was eines der peinlichsten Deutschen Bestechungs Geschäfte war, wo Hochtief inzwischen Allés verkaufte, und es in 2004, nicht einmal ein Gesetz, für Lizensen gab: (erst ab 2006) aus Albania.de Der Albanian American Enterprise Fund, verkaufte wie hier mit einem Foto aus 2001 bewiesen ist, iillegal Gewerbe Grundstücke direkt an der Autobahn Durres- Tirana! Der AAEF, ist natürlich auch Partner im Bestechungs Geschäft mit Fatos Nano am Flugplatz, der KfW und DEG, was eines der peinlichsten Deutschen Bestechungs Geschäfte war, wo Hochtief inzwischen Allés verkaufte, und es in 2004, nicht einmal ein Gesetz, für Lizensen gab: (erst ab 2006) aus Albania.de

 

“Klani” që ndërtoi “Jon"-in e Bashës, kallëzoi kreun e INUK

Të tjera rreth shkrimit

TIRANE- Blloku i banimit për të cilën Zyhdi Dajti është kallëzuar penalisht në prokurorinë e Tiranës, i përket të njëjtit “klan” ndërtuesish që financuan dhe ndërtuan kompleksin “Jon” në “Ujin e Ftohtë” në Vlorë. Një dokument i zbuluar nga gazeta “Shqiptarja.com” dhe fotografitë nga kantieri i ndërtimit tregojnë qartë se shtetasi Gerti Çalliku, administrator i “2G Shpk” është personi që ka marrë lejën nga Bashkia e Tiranës për ndërtimin e objektin 9 katësh në rrugën e Elbasanit, shumë pranë apartamentit ku banon sot ish-kryeministri Sali Berisha.

Biznesmeni Çalliku njëherësh është dhe personi që administron kompaninë “GBA-Studio”, e cila ka kryer punimet në kompleksin “Jon” të rrëzuar me tritol në 14 dhjetor 2014. Çalliku njihet që ka lidhje të forta me shtetasin Xhuvi Sharxhi, ky i fundit bashkëpronar në kompleksion “Jon” me Xhaver Isufin, vjerrin e kreut të PD Lulzim Basha. Sipas prokurorisë së Tiranës, financues në ndërtimin e këtij pallati që ndodhet në qëndër të Tiranës, është dhe shtetasi Xhuvi Sharxhi, i cili sipas hetuesve është njëri nga kallëzuesit e Zyhdi Dajtit.

faksimile inuk
inuk

Shkrimi u botua në Shqiptarja.com (print) në 22 qershor 2014

Redaksia Online
(d.a/shqiptarja.com)
Shkrimin e plotë e lexoni në numrin e sotëm të Shqiptarja.com (print) dhe në versioni online duke klikuar mbi linkun - See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/klani-q–nd-rtoi-jon-in-e-bash-s-kall-zoi-kreun-e-inuk-221505.html#sthash.uG1ApM2j.dpuf

Michael Granoff: Shqipëria e ka vendin në Europë. SHBA-të partner strategjik i ekonomisë dhe politikës suaj

Posted By Gazeta Telegraf On 18/06/2014 @ 11:32 In Ekonomi,Kryesore | No Comments

Flet për “Studio e Hapur” në News 24, Michael Granoff, President i Bordit të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit

Atëherë fillojmë me projektet tuaja? Si po shkojnë projektet e Fondit?

Fillimisht në kemi marrë 30 milionë dollarë nga taksapaguesit amerikanë në 1995-n, të cilat i investuam. Sot kemi krijuar një vlerë mbi 200 milionë dollarë, duke e kthyer Fondin ndoshta në Fondin e investimit më të suksesshëm që qeveria amerikane ka bërë pas rënies së komunizmit. Investimet kanë qenë të suksesshme jo thjesht nga lekët që kemi bërë, por nga ndryshimi që kemi krijuar mund të përmendim, disa prej tyre janë shembuj të mrekullueshëm. Një nga investimet tona me të hershme ka qenë krijimi i Bankës Amerikane të Shqipërisë, jo vetëm që doli një investim shumë i mirë po mbi të gjitha ne ishim në gjendje të transformonim sektorin bankar në Shqipëri. Ne ndihmuam Bankën Qendrore ne atë kohë për të krijuar një strukturë rregulluese për të gjithë sektorin bankar që atë ta bënin më të qëndrueshëm, më të madh dhe për të ofruar më shumë produkte financiare apo investuese ne Shqipëri. Më së fundmi ne kemi një investim në “Aleat” në prodhimin e pasaportave biometrike. Ky për ne jo vetëm që ishte një investim i suksesshëm, por mbi të gjitha ndikuam për zgjedhje më të mira në vendin tuaj dhe ndikuam për heqjen e regjimit të vizave.

A mund të konsiderohet partneriteti me politikën (qeveritë apo opozitat) çelësi i partneritetit të Fondit?

Politika është sport i vështirë, çdo qeveri na ka mbështetur dhe jemi përpjekur që ti kultivojmë këto marrëdhënie, që të punojmë me qeveritë në mënyrë shumë të respektueshme për të garantuar suksesin që të dyja palët duan të shohin. Mendoj se partneriteti që kemi krijuar me qeveritë e ndryshme në Shqipëri ka qenë një nga kushtet kryesore për suksesin tonë në Shqipëri. Ajo që kemi bërë ne në Shqipëri krahasuar me vendet e tjera tregon se si një nga çelësat e suksesit ka qenë marrëdhënia jonë e suksesshme me qeveritë. Mendoj se, jo vetëm ka qenë përcaktuese për suksesin tonë historikisht, por është pjesë e rëndësishme e asaj qe ne duam të bëjmë në të ardhmen me Fondacionin sepse kërkojmë të jetë një marrëdhënie edhe më e thellë sesa në të shkuarën.

Çfarë do të thotë të bësh biznes në Shqipëri?

Ne mendojmë gjithmonë që ne jemi më të veçantët në botë dhe kjo është natyrë njerëzore dhe të vish të bësh biznes në Shqipëri, reagimi e parë që dëgjon është se të vish të bësh biznes në Shqipëri është shumë më e vështirë se në çdo vend tjetër të botës. Për ne të vije të bëje biznes në Shqipëri ishte njësoj si në çdo vend tjetër, që do të thotë duhet të bësh detyrat e shtëpisë mire. Tani lidhur me çështjet e Shqipërisë si korrupsioni, zbatimi i ligjit, ndershmëria, natyrisht ne nuk mund të ndryshonim botën apo vendin brenda një nate.

Por mund të na tregoni si ia keni dalë më korrupsionit në biznes dhe çështjet e drejtësisë?

Natyrisht që, ne jemi ndikuar prej tyre, është e pamundur që të mos përballesh me to kur bën biznes dhe ne jemi munduar të bëjmë dy gjëra. E para jemi munduar që të sigurohemi të investojmë në fusha të cilat pak a shumë ofronin një farë mbrojtje nga korrupsioni, p.sh që të hynim në sistemin bankar i cili ishte shumë i rregulluar, apo tek sigurimet, ku jemi me SIGAL-in…

Prej kohësh po synojmë statusin e vendit kandidat në BE, besoj ndiqni zhvillimet në Shqipëri edhe në këtë drejtim, e mendoni si përgjegjësi të politikës që BE na sheh ende me dyshim?

Besoj është në interesin e Europës që Shqipërinë ta ketë pjesë të vetën të integruar dhe po ashtu është interes i Shqipërisë që të jetë pjesë e Europës. Pra kush është përgjegjës që ky boshllëk të mbyllet? Unë besoj që Komuniteti Europian ka përgjegjësinë e vetë sepse i takon që ta konsiderojë Shqipërinë në mënyrë të ndershme, të hapur dhe duhet se s’bën që ta inkurajoj integrimin e saj. Besoj shumë që komuniteti europian ka një përgjegjësi. Nga ana tjetër ka një përgjegjësi konkrete nga klasa politikë në Shqipëri qoftë kjo qeveri, qoftë opozitë, të gjithë pa përjashtim që ta shohin integrimin europian si një hap pozitiv dhe të bëjnë atë që duhet bërë për ta kapur atë.

Zgjedhjet e 23 Qershorit sollën një qeveri të re, qeverinë e koalicionit të majtë pas 8 vitesh në opozitë. Çfarë mendoni për qeverinë?

Më pyetët më herët se kush është çelësi i suksesit të marrëdhënieve tona me qeveritë. Një ka qenë që të mos përfshihesha në politikë asnjëherë. Nuk kam eksperiencë për anën politike por mund t’ju them që Kryeministri është një mik shumë i mirë, është koleg prej shumë vitesh edhe më përpara se të bëhej Kryetar i Bashkisë së Tiranës.

Thjesht duke kërkuar në internet emri juaj i afrohet më shumë ish -Kryeministrit Sali Berisha?

Zoti Berisha ka qenë në pushtet për 8 vjet dhe padiskutim që zhvilluam një marrëdhënie shumë të mirë me të dhe po, punuam po në të njëjtën mënyrë për shumë projekte dhe përpara tij kam punuar shumë me zotin Nano dhe të gjithë kryeministrat që kanë qenë para tyre. Meqë më pyetët Zoti Berisha ka qenë një mbështetës i fortë i programeve tona që nga dita e parë si Kryeministër deri në ditën e fundit.

Siç thatë, keni bashkëpunuar me shumë kryeministra ju si do t’i krahasonit?

Ka një thënie në anglisht “Njerëzit bëjnë fushatë në poezi dhe qeverisin në prozë”, pra poezia e politikanëve tuaj besoj ma pranoni këtë është shumë ndryshe nga proza e tyre sepse e përditshmja e qeverisjes së vendit tuaj është shumë sfiduese është detyrë e vështirë.

Ju ka pëlqyer më shumë tek Edi Rama poezia apo proza e tij?

Në detyrën time nga natyra unë jam më sanguin ndaj prozës sesa ndaj poezisë. Unë nuk e kam luksin e poezisë mua nuk më lejohet ai gabim kështu që më duhet proza ndaj dhe kam vendosur të mos rri në politikë por në biznes.

Keni një opinion për Kryetarin e PD-së, Lulzim Basha e keni takuar, keni filluar bashkëpunimin?

Zoti Basha është një mik tjetër i vjetër, mbështetës i të gjithë projekteve tona në Fond dhe Fondacion. Kemi punuar me të kur ka qenë ministër i Jashtëm, i Brendshëm dhe tani që është Kryetar i Bashkisë jemi duke punuar me një ose dy projekte. Një rol Fondi dhe Fondacioni e luan dhe këtu në Tiranë duke qenë së është kryeqytet i Shqipërisë dhe për këtë arsye marrëdhënia jonë me Bashkinë është e rëndësishme. Kryetari Basha ka qenë një mik i yni gjatë kohës si Kryetar Bashkie dhe ne kemi nevojë të punojmë bashkë.

Jeni shumë pranë qeverisë amerikane në mos gaboj edhe pranë stafit Obama. Keni lobuar për qeveritë shqiptare në Uashington dhe a e bëni aktualisht?

Keni të drejtë kam pasur fatin dhe nderin që të njoh një numër presidentësh në SHBA. Në këtë detyrë që kam jam emëruar nga Presidenti Klinton në 95 dhe kam punuar shumë me të, dhe jam përpjekur të këshilloj Zotin Obama me të njëjtin kapacitet. Diçka mbi presidentët e SHBA-ve. Nuk është se ka njerëz që hyjnë në zyrat e tyre që në këmbim nuk duan diçka. Ka një problem me Presidentët që njerëzit që janë direkt me ta dhe të ndershëm nuk janë aq të shumtë në numër sepse kanë interesa. Miqësia midis SHBA-ve dhe Shqipërisë është shumë e veçantë, shumë interesante.


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/michael-granoff-shqiperia-e-ka-vendin-ne-europe-shba-te-partner-strategjik-i-ekonomise-dhe-politikes-suaj/

Deshalb gibt es keine Justiz in Albanien, weil sowas unerwünscht ist, wie jeder Bundeswehr Offizier auch in 2005 und oft davor schon wusste. Es gibt viel Geld zuwaschen, viele Millionen zuverdienen bei der Unterschlagung der Infrastruktur Gelder und als Projekt Leiter. Einzige Tätigkeit: man leitet das Geld in die eigenen Klientel Kanäle nach einem Proporz System

 

corrupted_justice_69355

Drejtësia e krimit apo krimi i drejtësisë? Drejtësia e krimit apo krimi i drejtësisë?
Justiz Albanien
Justiz auf Albanisch Justiz auf Albanisch
Motor dieser Verbrecher Clans: Der USAID finanzierte AAEF Fond, mit dem US Gangster Michael Granoff, welche den Land Diebstahl wie den Finanz Betrug im US Modell des Betruges organisierten, inklusive der Geldwaesche mit der American Bank of Albania. 8.000 Tode gab es bisher mit dieser Land Raeuberei. Motor dieser Verbrecher Clans: Der USAID finanzierte AAEF Fond, mit dem US Gangster Michael Granoff, welche den Land Diebstahl wie den Finanz Betrug im US Modell des Betruges organisierten, inklusive der Geldwaesche mit der American Bank of Albania. 8.000 Tode gab es bisher mit dieser Land Raeuberei.
Natürlich sitzt dort die Ehefrau von angeklagten Ex-Wirtschafts Minister Angjeli, Frau Greta Angjeli im Board, damit die Bestechungs Geschäfte von Hochtief, DEG, KfW, DAW am Flugplatz überhaupt eingefädelt werden konnten. Natürlich sitzt dort die Ehefrau von angeklagten Ex-Wirtschafts Minister Angjeli, Frau Greta Angjeli im Board, damit die Bestechungs Geschäfte von Hochtief, DEG, KfW, DAW am Flugplatz überhaupt eingefädelt werden konnten.

Albanian American Enterprise Fund – AAEF und seine Mafia Geschäfte Albanian American Enterprise Fund – AAEF und seine Mafia Geschäfte

Sogar die NATO Website berichtet das alle ausl. Firmen Bestechungsgelder bezahlen. Sogar die NATO Website berichtet das alle ausl. Firmen Bestechungsgelder bezahlen.
In Blendi’s view, it’s just business as usual. “All foreign companies did such things in Albania because it is possible to do this, exploiting the weakness and the corruption of our administration in order to get some more money.” In Blendi’s view, it’s just business as usual. “All foreign companies did such things in Albania because it is possible to do this, exploiting the weakness and the corruption of our administration in order to get some more money.”
Commenting on the arrests of administration officials involved in the highway scandal, Dreit Europes ……………… Commenting on the arrests of administration officials involved in the highway scandal, Dreit Europes ………………
[2] Setimes [2] SetimesTypisch der aktuelle Skandal des vorherigen US Botschafter Christoph Dell, der nun Afrika Vertreter, für die berüchtigte Bestechungs Baufirma Bechtel ist mit vielen Skandalen im Balkan. Der damalige Tschechische Premier Minister der die Privatisierung des Energie über die CEZ erpresste, der Deutsche Visa Skandal mit vielen Bestechungs Geschäften von Berlinwasser bis zur Bundesdruckerei, wo die Staatsanwalt Berlin, nicht einmal eine Anklage machte, gegen korrupte und kriminelle Politiker und Diplomaten: Zitat eines Staatsanwaltes im Visa Ausschuss:"ich wollte Joschka Fischer anklagen"! In der Tschei musste der PM später zurücktreten, in Deutschland ist Bestechungs Straffrei Typisch der aktuelle Skandal des vorherigen US Botschafter Christoph Dell, der nun Afrika Vertreter, für die berüchtigte Bestechungs Baufirma Bechtel ist mit vielen Skandalen im Balkan. Der damalige Tschechische Premier Minister der die Privatisierung des Energie über die CEZ erpresste, der Deutsche Visa Skandal mit vielen Bestechungs Geschäften von Berlinwasser bis zur Bundesdruckerei, wo die Staatsanwalt Berlin, nicht einmal eine Anklage machte, gegen korrupte und kriminelle Politiker und Diplomaten: Zitat eines Staatsanwaltes im Visa Ausschuss:"ich wollte Joschka Fischer anklagen"! In der Tschei musste der PM später zurücktreten, in Deutschland ist Bestechungs Straffrei

 

Gjykata Speciale do të hetojë edhe korrupsionin?
Alles Show, wie immer weil die Internationalen so gerne das Wort “Reform” hören, wie kleine Kinder, die ihre Profil Neurose befriedigen wollen. Alles Show, wie immer weil die Internationalen so gerne das Wort “Reform” hören, wie kleine Kinder, die ihre Profil Neurose befriedigen wollen.
Kriminellste Clans, bewachen die EBRD finanzierten Einkaufs Zentrum, oder die Justiz Gebäude wie der “Pelikan Service"! Kriminellste Clans, bewachen die EBRD finanzierten Einkaufs Zentrum, oder die Justiz Gebäude wie der “Pelikan Service"!
Agron Gropa verurteilter Chef des Patos - Fiere Mafia Clans und der “Pelikan Security” Interpol gesucht und nun verhaftet Agron Gropa verurteilter Chef des Patos - Fiere Mafia Clans und der “Pelikan Security” Interpol gesucht und nun verhaftet

6/20/2014

Der Bau Polizei Inspektor Florenc Hoxha von Tirana wurde verhaftet und Zyhdi Dajti

Filed under: — Super Visor @ 6:25 am

Die Verhaftung war überfällig und wurde erwartet. Nach 6 Monaten haben derartige Leiter von Institutionen das Funktion Limit erreicht und danach hat man seine Freunde installiert und schaltet um auf den Erpressungs Modus um Geld zumachen. Das Ilir Meta und Salih Berisha Modell von Politik.

Die von der EU finanzierten Gefängnisse sind zu klein und mit 5.000 Kriminellen überbelegt. Deshalb erhalten oft sogar Mörder und Schwer Verbrecher nur Haus Arrest (am 21.6.). Identisch wird ein Richer Florenc Hoxha, zu vorläufigen Hausarrest verurteilen und seine Familien Bande, wird Beifall klatschen nach der Gerichts Entscheidung, was eine Art Tradition ist, wenn man auf Raubzug ist und der Banditen Anführer verhaftet wurde. siehe unten

Am nächsten Tag werden 11 Inspektoren der INUK und INUV (Tirana Inspektion) vom Gericht in Tirana suspendiert. Erstmalig hat man in Albanien schneller reagiert, wenn die Bau Behörden der Republik von Albanien und Tirana in den Korruptions Modus umgewandelt werden, wo man Duldung erkauft, inklusive “Papier” Abriß, wo für Geld Nichts geschieht.
Inspektoret e INUK te pezulluar nga detyra:
1. Petrit Asllani
2.Dorjana Ferati
3. Ismail Kamberi
4.Ermal Kaçurri
5.Bledar Aliaj
6.Elvis Xhaxho
7.Vilson Dushku
8.Agim Kaloçi

Inspektoret e INUV te pezulluar nga detyra:
1.Artan Noka
2.Irlind Topi
3.Shkelzen Hoxha

3-4.000 € kostete direkt bei Florenc Hoxha die Duldung von illegalen Bauten im Stadteil “Don Bosco", wo die Stadt Polizei mit Lulzim Basha, dann Einnahmen Teilung machte. Ein altes Albanisches Administration Modell.

Zyhdi Dajti INUK Direktor, meldete sich bei der Polizei in Vlore, er ist nicht verhaftet worden und ist frei. Sein Haft Befehl wurde zurück gezogen. Zyhdi Dajti outete sich aber selber, als alter Berisha Mann, der 1996 den hohen Orden erhielt “Goldener Adler", als damaliger Polizei Direktor und ebenso im Geheimdienst. Er hat den Abriß des “Jon” Komplexes geleitet, der Verbrecher Familie des Lulzim Basha, Isufi. Er meint, das die Anzeigen ein Rache Akt der Isufi - Basha Bande ist. Ebenso alle wichtigen Abriss Aktionen, auch in Tirana.
Adriaktik Llalla


Sämtliche Anzeigen gegen Zyhdi Dajti, wurden von der Langzeit Verbrecher Familie (VEFA Pyramid Firma) Isufi, Lulzim Basha konstruiert, als Rache für den Abriss, u.a. des illegalen Bauen in Vlore. Made in Germany sind diese Verbrecher bekanntlich, denn die Deutsche Lobby Mafia des DAW tauchte erneut bei Lulzim Basha auf, für dubiose Projekte, wo er als Motor der Betrugs Autobahn Kukes - Durres schon gebrandtmarkt war.
Die Rolle des Generalstaats Anwaltes wird immer mehr kritisiert, welcher nur für Mafia Clans, jede Art von Verfahren einstellt, und niemanden trotz vieler Ankündigungen zur Anklage bringt.


Real wird das so ausgehen. Zeugen werden erpresst, ihre Aussagen zuändern, Fakten und Beweise verschwinden, korrupte Staatsanwälte und Richter lassen Florenc Hoxha für Geld in cash laufen. In 5 Wochen ist er frei und eine Anklage wird nie erfolgen, identisch wie bei Gross Drogen Schmuggler.

Das Albanische Desaster ist eine Folge der Hirnlosen EU Politik der “Konsens Demokratie” und “Dezentralisierung” (sowie Privatisierung), was sich nur dumme Büro Strategen, Geschäftemacher der Ignoranz und Betruges ausdenken können. Vor lauter Dummheit und Korruptheit, macht man mit dem Modell weiter.

Altes Modell einer vollkommen korrupten Bau Polizei, wo der Bürgermeister von Tirana: Lulzim Basha und seine Mafia Familie Isufi nur Märchen erzählte. Nun wurde Florenc Hoxha verhaftet, der natürlich in eine Luxus Villa lebt, sein Kollege Zyhdi Dajtit (Stadt Planungs Chef, in der Regeln Profi Kriminelle, welche den Post kauften, wie in Durres Adlei Likmeta)ebenso, weil man für Geld jeden illegalen Bau in Tirana duldete. Diesmal spielte sogar die Staatsanwaltschaft mit, welche im identischen System in Durres, die korrupte Stadt und Bau Polizei agieren lässt und Tausende von Anzeigen nicht bearbeitet. Zyhdi Dajti, hält sich bei einem eigenen illegalen Bau im Moment noch in Vlore auf. Florenc Hoxha unternahm auch Nichts (20 illegale Bauten), um ein Gerichts Urteil umzusetzen, bei einem illegalen Projekt, was von privater Polizei geschützt wurde, wobei die übelste Privat Polizei der Albaner Mafia, sogar die Gerichte bewacht, und es sind in der Regel verurteilt Schwerverbrecher wie bei “Pelikan Security”, direkt mit der Politik verbunden. Bezirks Stadtrat in Durres, und Bezirks Bau Inspektor von Durres: Skender Koni, verhaftet in 2013, läuft längst wieder frei herum, was normal ist.


Eine Albanische Bau Polizei ist ein Terroristen Projekt Albanischer Politiker, wo der Posten an Kriminelle in alter Tradition verkauft wird, welche oft Analphabeten sind und nur Geld eintreiben sollen.

Nichts geschah in Durres: Durres wird ab September mit dem Abriss der Lokale, Bars, Hotels, Appartment Blocks in der Currilla beginnen auch nicht im Zentrum mit den Lokalen auf Öffentlichen Platz, lauter Bürgermeister Klientel und diverser Politiker.

19 Qershor, 2014
Aktualitet / Flash | nga Redaktor Redaktor
Pas arrestimit të Hoxhës, gjykata barazon, kërkon arrestimin e Zyhdi Dajtit

florenc-hoxha1Kreu i Inspektoratit Ndërtimor të Bashkisë së Tiranës, Florenc Hoxha, është arrestuar mbrëmjen e sotme, pasi akuzohet për korrupsion dhe shpërdorim detyre.
Arrestimi i tij ka ardhur pas një sërë denoncimesh të bëra nga qytetarët. Janë 6 procedime penale pas denoncimeve të bëra nga qytetarët për raste të ndërtimeve pa leje, por nuk është ndërmarrë asnjë veprim në lidhje me to. Hoxha eshte denoncuar disa here edhe per dhune fizike ndaj ish punonjesve te bashkise dhe qytetareve ne Tirane. Ai akuzohet se ka lejuar ndertime pa leje prej vitit te kaluar ose nuk ka shembur ato qe ishin pa leje dhe ne listen e rrafshimeve.

Po keshtu gjykata mesohet se ka leshuar urdher arresti edhe per Zyhdi Dajtin, kreun e INUK me urdher te prokurorise per denoncimin e dy kompanive private ndertimi se u ka penguar punimet ne kundershtim me vendimin e gjykates. Mirepo duket se kjo eshte nje shenje barazimi e organit te akuzes per te cuar nje zyrtar te opozites dhe nje te mazhorances ne shenje te barabarte ne qeli. Dajti thote se nuk ka dijeni dhe lajmi nuk konfirmohet nga prokuroria, por as nga policia…
http://www.ama-news.al/kaq-e-pati-edhe-florenc-hoxha-arrestohet-per-korrupsion-6-denoncime/

6/17/2014

Das Verfassungs Gericht lehnt die Forderung des Präsidenten Bujar Nishnai ab, um die Entlassung von Zana Xhuka

Filed under: — Gjoka @ 7:29 pm

Das Verfassungs Gericht, weist die Vorstellungen des Vertreters der Albaner Mafia: Bujar Nishani, der sich Präsident nennt zurück, das der Präsident die alleinige Kompetenz hätte für die Entlassung des Klientel Partei Mitgliedes. Zana Xhuka, kurzzeitige Leiterin der Albanischen Vermögens Kontroller Albanischer Beamter und Politiker. Die HIDAA, spielt eine wichtige Rolle, das Geldwäsche, Betrug, Korruption der Politiker, der Berisha Familien und der Mafia Justiz nicht ermittelt wird.

Korruption Albania
Nächste Runde im Show Spiel Theater einer billigen Idioten Truppe der Billig Mafia, der Albanische Politik und Justiz

Der Mafia Justiz Minister Nasic Nako( eine lange Tradition in Albanien), ist gerade in Berlin, bei der Richterin Monika Nöhre !

Buar Nishani
Peinlichkeit eines Präsidenten: Bujar Nishani: eines Staates, ohne Funktion der Gesetze

Ein Präsident, der als Zerstöer der Polizei und Justiz schon Geschichte hat und als “Malok” gilt. Kriminelle aus Tropoje, wurden Polizei Offiziere, aber auch Staatsanwälte und Richter.

17 Qershor, 2014

Kushtetuesja rrëzon Nishanin për ILDKP dhe Zana Xhukën

kushtetuesjaGjykata Kushtetuese refuzon kërkesësn e presidentit për zgjidhja e mosmarrëveshjes së kompetencës midis Presidentit të Republikës dhe Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.

Pas shqyrtimit të çështjes, votat u ndanë në mënyrë të barabartë, pa krijuar mundësinë e arritjes së një përfundimi

2/26/2014

Man versucht das Berisha Chaos in der ILDKP - HIDAA - High Inspectorate of Declaration zu ordnen

Die vom Mafia Praesidenten Bujar Nishani ernannte ILDKP Leiterin Zana Xhuka, hat ein Chaos hinterlassen, wie in allen Behoerden, wo Salih Berisha Gestalten, ohne jede Kompetenz hausten. Bis 11.000 Ordner sind manipuliert wurden in der durch die Demonkratie Bringer finanzierte Institution, was eine neue Bedeutung erhielt wie die Justiz, wenn man alle Institutionen mit Hilfe korrupter Internationaler der duemmsten Mafia ueberlaesst. Das Verfassungs Gericht, wird eine versuchte Klage der DP, wegen der Entlassung abweisen und auf das zuständige Administrative Gericht verweisen, was auf die juristische Kompetenz des Eduard Halimi und Bujar Nishani zeigt, die nicht einmal die Zuständigkeiten kennen, von ihnen geschaffenen Gerichte. Man hat halt wegen functionalem Analphabetismus schnell wieder Alles vergessen.

Zana Xhuka (zuvor im runierten Verteidigungs Ministerium natürlich), vollkommen functional illerate, gehörte zum Verbrecher Kartell des Robert Kagan, des Georg C. Marshall Centrums, welche überall in der Welt die Dümmsten und Korruptesten Gestalten korrumpiert zur Beherrschung der Welt, des Drogen Handels und viele Staaten ruiniert hat, mit diesen Verbrecher Gestalten: Monika die Ehefrau des Ilir Meta Verbrecher Kartelles, Azem Hajdari waren ebenso dort, und Rudelweise die Dümmsten wie man in der Ukraine in selben System sieht. Die Ehefrau des Robert Kagan, Victory Nuland, vertritt diese Art von Verbrecher Politik des Georg C. Marshall Centrums, das gewählte Regierung gestürzt werden, wie in der Ukraine, oder die Zerstörung von Libyen und dem Irak mit Hilfe von Terroristen.

TIRANA, Albania (L-R) Dr. John P. Rose, George C. Marshall Center for Security Studies director, Garmisch, Germany, poses with Lidra Zegali, newly elected president of the George C. Marshall Alumni Association of Albania, Albanian Director Deputy Minister of Defense Zana Xhuka and Dr. Horst Schmalfeld, Marshall Center German deputy director, following the association’s founding meeting here Sept. 14, 2006. (Photo by Joseph Ferrare, George C. Marshall Center for Security Studies Public Affairs)

Keine Gesetze gelten in Albanien, so das Polizei Aktionen nur eine kurzfristige Luft geben.

Die Albaner Mafia fürchtet um ihre Geschäfte und fordern die Absetzung des Innenminsiters Saimir Tahiri

Jeder weiss es: Die Fahrzeuge mit dunklen Fensterscheiben fahren unverändert im Raum Durres, Shiak, mit Britischen gefakten Nummern Schildern, oder ohne Nummern Schildern. Die aktuellen Morde, gehen mangels Justiz ebenso weiter.

Nikolin Prenga
Fahrzeug des Nikolin Prenga, engen Freund von dem Polizei Präsidenten Mörder Agim Pepa, Partner des Seferi Braho ebenso, der am 12.3.2013 in Spitale hingerichtet wurde. Ein Täter wurde wie in anderen Mafia Morden, nicht ermittelt, weil die Durres Staatsanwaltschaft, wie im Falle Iso Copa, selbst Motor des Verbrechens ist.

Fotos eines Mafia Richters in Albanien: Besnik Hoxha

 

Mercedes AA 558 EJ, Parkplatz Durres: “Institutione” reserviert für die Institutionen / Staatsanwaltschaft Richter

 

Rückblick in 1995 rund um die Justiz in Albanien

 

DER SPIEGEL 38/1995

Zef Brozi, Ex-Verfassungsrichter in Albanien, über die Stalin Methoden gegen die Justiz in Albanien

6/13/2014

Standard Justiz Skandal in Albanien: der Fall der Verbrecher Familie des Iso Cela - Gezim Cela

Filed under: — BuckZiesMutter @ 9:57 pm

update: 27.7.2014: Der Berisha Richter: Altin Abdiu, wird die Auslieferung von Gezim Cela, nach Italien verweigern, was Alles über diese Justiz sagt, welche die Verbrecher, Prostitution und Drogen Kartelle für für Geld schützt. Das Berisha Tropoje Drogen Verbrecher Kartell des ISO CELA, Stabs Chef der Polizei zuvor, zeigt auf wo Albanien steht.

Was eine kriminelle Familie aus Tropoje so treibt in Albanien, welche Stabs Chef der Albanischen Polizei unter Salih Berisha und Bujar Nishani war: Die Familie Iso Cela, welche der Justiz Befehle erteilt und Straffrei ist, trotz Haft Strafen in der Türkei, Verurteilungen in Italien bis zu 19 Jahren usw.. Produkte korrupter EU und US Politiker und der EU Commission, welche im Dienste der Albaner und der Drogen Kartelle steht, was auch normal ist. Stefan Füle, Peinlichkeit der EU. Noch ein Super Skandal ist bei Durres Gericht einem zusammen gefälschtes Gerichts Urteil mit einem Zeugen aus Frankreich um Grundstücke, der nur nie in Albanien war.

Appeal rejected extradition 13/06/2014

Langzeit Partner sind für diese Verbrecher Kartelle die KAS, EU, USA welche jeden Aufbau der Justiz und des Staates verhindern, für private Geschäfte der Politiker. Wesley Clark und die Ehefrau von Tony Blair sind direkt in Bankers Petroleum mit Sitz auf den Virgin Island verbunden usw.. Eine wichtige Rolle, spielt im Drogen Kartell der Salih Berisha Banden eine “Tante” Valentina Tufinës, welche mit US Pass reist, ebenso nach Deutschland.

Ein Netzwerk auf 4 Kontinenten, geduldet von den Amerikaner und Deutschen Politiker, welche keine Justiz brauchen, noch wünschen: Zitat eines Deutschen Bundeswehr Offizieres in Tirana in 2005: ” die brauchen ein “weisses Loch” in Europa, um ihre Geschäfte zu betreiben. Jeder ausl. Polizist, erfährt schnell die Fakten, wie EU, US, Deutsche Politker eng mit der OK verbunden sind und Diese promoten. Gjoke Uledaj und seine Öl Tanks, Partner der Deutschen Wirtschafts Lobby Mafia, was normal ist.

Man konnte sich nur wundern, warum Gezim Cela, nach der Verhaftung in Rhinas in 2012, erneut schnell frei kam. Aber das ist normal: , ein aktuelles Beispiel: Der 100 Millionen € teure EU Justiz Aufbau im “Schwarzen Loch” der Albaner Mafia, wo jedes Geld verschwindet, mit Hilfe der Justiz Bringer. Ein aktuelles Beispiel:
Ein Franzose der noch nie in Albanien war, trat als wichtiger Zeuge, rund um Grundstücke in der Innenstadt von Durres bei Gericht auf. Ein ganz normaler Skandal, das auch bei Notaren nun wieder nicht vorhandene Personen, Testamente machen, oder Vermögen verkaufen, Ausländer so ihre Firmen Mehrheit verlieren, wie in der Ukraine. Gerichts Verhandlungen, Notar Beglaubigungen und Zeugen, welche total erfunden sind.
Skandali, Gjykata e Durrësit gjyqe me dokumenta fallso në emër të qytetarëve francez
Posted by Gazeta Bulevard Slideri, Top Lajmet Friday, June 13th, 2014

Gerade bei den Berufungs Gerichten sitzen die Mafia Richter (unter dem Justiz Minister Bujar Nishani oft eingesetzt und Kresnik Spahiu) wie auch dieser Fall zeigt. Astrit Haxhialushi, Edlira Petri dhe Shkëlqim Miri, sprachen Gezim Cela frei. Auffällig, jemand löschte die Namen der Richter aus den Gerichts Akten. Einmalig was jeder wusste, wo wir vor Jahren ebenso schon darauf hinwies. Die Justiz schützte die International bekannte Iso - Gezim Cela Mafia, die Amerikaner wurden Partner dieser Verbrecher Banden, welche für Internationale Prostitution und Drogen Labore mit der Kosovo Mafia standen.

Der Polizei Stabs Chef ISO CELA, des Berisha Verbrecher Kartelles und sein Drogen Imperium mit Gezim Cela

13 Qershor 2014 - 17:01
Ja treshja e gjyqtarëve që pengoi ekstradimin e Çelës drejt Italisë

Eine Berufungs Verhandlung dürfte sogar erfunden sein, mit angeblichen Zeugen, oder falschen ärztlichen Gutachten, was ein paar € nur kostet. US und EU Projekte werden sabotiert und verhindert, das Richter nicht mehr im Hinterzimmer ihre Gerichts Verhandlungen erfinden.

Der Richter Altin Abdiu, hatte zuvor schon nur “Haus Arrest” gab u.a. eine Erfindung im Dienste der Albaner Mafia: des Deutschen Eugen Wohlfahrt, der sich auch in Militär und Justiz Sachen eimischte und der Albaner Mafia Millionen gab, für Nichts: einer angeblichen Grundstücks Registrierung in Süd Albanien.

Im Solde der Super Verbrecher: Albanische Richter, wie der Fall des Abdulselam Turgut, schon ein Super Skandal war mit dem korrupten Richter: Gjon Gjoni. und seine Ehefrau Elona Caushi.

corrupted_justice_69355

Albanische Politiker wünschen keine Justiz, bestätigt u.a. von: Ex-EU Justiz Mission Leiter: Joaquin Urias “Die EU Kommission vertuscht die Probleme mit der Justiz”

US Department of State Report: Die Albanische Justiz existiert nicht, mit Richtern und Staatsanwälte, die keine Gesetze kennen

Bei einer grossen Polizei Operation, wurde der Langzeit Drogen Baron: Gezim Cela erneut festgenommen, der sich bei der Null Justiz natürlich auf freien Fuß befand, obwohl 2012 zuletzt erneut erwischt mit einer grossen Menge von Drogen und in Italien zu 11 Jahren Haft verurteilt. Das läuft unter Mamurras Mafia, welche sich an der Durres Küste Phantasie Grundstücks Papiere ausstellen liessen mit der korrupten und berüchtigten Richterin Dhurata Bilo. Ein Resulat der Polizei Ausbildungs Kathastrophe der Amerikaner und der EU ab 2008, das ein Enkel des Stabs Chef der Albanischen Berisha Polizei zuvor, Straffrei seinen Drogen Handel in Albanien abwickeln konnte. Fotos der Polizei Operation

Das desaströse Waterloo, der Amerikanischen ICITAP Polizei Schule in Tirana

Historic: 20 Jahre kriminelles Enterprise der Salih Berisha Gang

12 Qershor 2014 - 11:10

Gezim Cela, und sein Vater: Xhemal Cela: seit 2000 - 2003 in einigen Ländern wegen Drogen Schmuggel verurteilt, Mitglied im Ilir Meta Verbrecher Kartell ebenso, was damals unter der Ilir Meta Regierung aufgebaut wurde, mit Deutscher Hilfe. siehe auch Hekuran Hoxha, der unverändert ohne Problem mit seiner Familie in Deutschland leben kann, obwohl er auch in der Türkei schon verurteilt wurde. Die Familie wird mit der Bruder von Gezim Cela:Kujtim Cela, später auch in den Mord von dem Banker Artan Santo, CoE der Credins Bank verwickelt sein.

drogaSuperoperacioni zbulon bazën e drogës, një vilë në Mamurras, sekuestrohen armë

droga ne mamurras

Vila e baronit të drogës Gëzim Çela…edhe laborator kokaine!!!

TIRANE - Zbulohet një laborator kokaine në në zonën e Fushë-Kuqes në Mamurras. Një superoperacion me bashkëpunimin e strukturave më të rëndësishme në vend dhe në Kosovë ka arritur të sekuestrojë deri më tani mbi 57 kilogramë kokainë, 18 kilogramë heroinë, 150 kg marijuanë, 9 armë të tipeve të ndryshme, 3 snajpera, granada, eksploziv dhe makina të blinduara.

Rrjeti i drogës drejtohej nga Gëzim Çela, ish shefi i policisë që megjithëse i arrestuar në vitin 2012 dhe i kërkuar me kartelë të kuqe nga autoritet italiane të cilat e konsideronin “Baron të Drogës” por - See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/vila-e-baronit-t–drog-s-g-zim–ela—edhe-laborator-kokaine—-219638.html#sthash.QHcoJQFP.dpufisuf-cela-drejtor-drejtorie

Isuf Cela, Stabs der Albanischen Polizei unter der Salih Berisha Regierung und aus Tropoje: Capo eine grossen Drogen Bande, mit eigenen Drogen Laboren in alter Berisha Manier, sowie International operierend. Diese Verbrecher Banden aus Tropoje, hatten schon 1996 den kompletten Bordell und Frauen Handel, oft aus Bulgarien und Moldawien unter kontrolle und waren Besitzer der illegalen Lokale. Clubs usw.. Langzeit Programm der KAS Stiftung, auch einer Doris Pack, welche sich irgendwann nur noch lächerlich machte, als man mit diesen Banden umherzog. Identisch die Deutsche SPD u.a. mit dem Gangster Ilir Meta, oder Fatos Nano.

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Mbështetëse

Postuar më:

Isuf Cela, Stabs Chef des Innenministeriums in Albanien

Drejtor i Pergjithshem i Sherbimeve Mbeshtetese
Z.Isuf Çelaj
Tel: ++35542256854
Email: a

http://moi.gov.al/?p=177

Das wird vom Westen, von den Lobbyisten und Politikern, sowie US Diplomaten, Ganoven und Frank Walter Steinmeier wie Gernot Erler mit vollen Wissen geduldet, das man mit solchen Verbrechern zusammen arbeitet.

Amtlich bekannter Mafiosi und Urkunden Fälscher, wird nun Vize-Innenminister in Albanien: Nard Ndoka

Historic: 20 Jahre kriminelles Enterprise der Salih Berisha Gang

Die Scheinheiligkeit des Gangster Clans Josefina Topalli – Copa Clan und von Salih Berisha bei der Beerdigung

Die Justiz und Innenminister Mafia, des Salih Berisha auch am Beispiel der “Cela” Mafia

Bujar Nishani (mit dem richtigem Familien Mehmeti) ist wirklich seit Jahren eine einzige Peinlichkeit, genauso wie seine Ehefrau Odeta nicht aus Durres ist, sondern zugewandert ist.

Gezim Celaj, wurde bei der Einreise nach Albanien am Flugplatz Rhinas verhaftet, weil gegen ihn ein Internationaler Haft Befehl vorlag, aus Italien, wo er wegen Drogen Schmuggel zu 11 Jahren Haft verurteilt war. Gezim Cela, ist in Albanien als Drogen Baron bestens bekannt, seit sehr vielen Jahren.

Er kam gerade aus dem Gefängnis in der Türkei frei, wo er 6 Jahre verbüsst hatte, wegen Drogen Schmuggel, ebenso Menschenhandel, Prostitutions Ringe, die komplette Palette, rund um Albanische Politiker (siehe auch Fatmir Xhafai und sein Bruder Agron Xhafai, Ilir Meta und sein Staatssekretär Almir Rrapo, Topalli und der Copa Clan usw.eine sehr lange Liste). Natürlich war Gezim Cela, auch ein Ex-Polizist. Frauen Handel durch die Polizei, wo alle “Clubs” mit Frauen aus Bulgarien und Moldavien bereits in 1996 bestückt waren, eines der uralt Geschäfte der Albanischen Polizei, welche ja ihre Luxus Villen u.a. bei SHIAK finanzieren mussten. Alte Tradtion, man macht weiter und errichtete an der Küste, Tausend illegale Lokale, wo die dümmsten Eigentümer sind.

9/11/2012

Der Ja-Sager Präsident Bujar Nishani, der mit Vorsatz die Justiz und Polizei zerstörte - nun gibt es Entführungen in Tirana

Fakt ist, wie der Ex-höchste Polizei Direktor Bibil Mema ausführt, das die Polizei kriminelle Elemente hat, ebenso das Leute ohne Schul- und Polizei Ausbildung nun erneut Polizei Direktoren Posten erhalten haben. Die EU, NATO, USA schweigen hierüber. Segmente te policise jane. Natürlich kam Gezim Cela, auf mysteriöse Weise sofort wieder frei! Die Polizei hebelte vollkommen die Justiz aus und wie so oft: alle Internationale Verträge und Abkommen sind für die Müll Tonne, wenn es um Berisha Mafia Leute geht. Auch der Mafia Boss Dritan Cela, ist eine Legende. Noch peinlicher dieser Vorgang vor 1,5 Jahren, durch die reinen Mafia Richter von Albanien.

Auf Grund eines BKA Interpol Haft Befehles (1 Tonne Heroin nach Deutschland) kam [5] Abdulselam Turgut trotzdem sofort frei! Für wichtige Haupt Lieferanten der Albanischen Regierung gilt die Straffreiheit

Gezim Cela,, ist der Enkel des Stabs Chef des Albanischen Innenministeriums Isuf Celaj: Kurz gesagt: Alles normal: Made in Salih Berisha, Lulzim Basha, Sokol Olldashi und [6] Bujar Nishani, der mit Vorsatz die Polizei ruinierte, mit solchen Verbrechern. Das ist kein Zufall, sondern System, das kriminelle Clans, Schlüssel Stellungen im Innenministerium besetzen, vor allem auch rund um den Personal Chef.

Isuf Cela, Stabs Chef des Innenministeriums in Albanien Isuf Cela, Stabs Chef des Innenministeriums, aus Tropoje, Sailh Berisha Freund und Chef einer kriminellen Familie aus Tropoje. lidhura me kriminell

Nga
Ben Andoni

Salih Berisha Justiz und seiner kriminellen Minister(siehe Freikauf des Non-Stop Mörders:Ilir Xakhja - sehen ja so aus: verurteilte Kriminelle (davon 8 Mörder) kaufen sich für 2-300.000 € aus dem Gefängniss frei, für Wahl Kampf Unterstützung und sind Straffrei.

Der Mafia Clan Copa mit Josefina Topalli, wurde u.a. von Mark und Arben Froku finanziert und jeder der Minister, hatte seine Mord und Drogen

Fatos Nano (Ilir Meta Drug Allegations

Mafia Clan of Democratic Party of Albania

..

 

Finanzierer Clans.

 

However, Post remains concerned about the Director of Intelligence, Agron Kulicaj, who was not moved in the shakeup. Sources claim Kulicaj is corrupt and international donors refuse to assist the Albanian Police due in part to his presence. The Ambassador has expressed our concern over corruption in the senior ranks of the State Police in general to Minister of Interior Basha, and Post’s ICITAP has expressed our specific concerns about Kulicaj to Burgaj. Burgaj has noted that Kulicaj is closely connected to Prime Minister Berisha, and any attempt to dismiss or reassign him must come from the PM’s office. End Summary. WIDESPREAD SHAKEUP ASSESSED POSITIVELTY

http://wikileaks.org/cable/2009/11/09TIRANA755.html

Botschafter bei dem Innenminister Saimir Tahiri, wobei das wohl der beste Minister ist in Albanien, weil er ein einziges Chaos übernommen von Kriminellen, welche von den Amerikanern mit der ICTAP Mission finanziert wurden, im alten Berisha Modell


1994 wurde dem Italienischen Botschafter der Jeep geklaut, von den selben Tropoje Banden, des Salih Berisha, ein einmaliger Fall von Primitivität

Alles gut bekannt, durch uns, über die Tropoje - Kukes Hirnlos Banditen Polizisten in alter Tradition des Bujar Nishani und Salih Berisha. Die meisten der Billig Bandtien, führten folgende Büros: keine Akten, keine Schreib Maschine oder Computer, weil man sowieso nicht lesen und schreiben konnte, aber Polizei Direktor war.

Rückblick, denn so schlecht und sinnlos war noch eine Justiz in Albanien, wo man durchaus einmal gute Leute hatte.

DER SPIEGEL 38/1995

Artikel als PDF ansehen

Albanien: Plötzlich sterben

Zef Brozi, Ex-Verfassungsrichter in Albanien, über die Stalin Methoden gegen die Justiz in Albanien

Lista me 102 emrat e drejtuesve në polici me origjinë nga Tropoja dhe Kukësi

Emri Prejaardhja Funksioni

Flamur Noka Kukës Ministër i Brendshëm

Isuf Çela Tropojë Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme

Astrit Halili Tropojë Drejtor i Shkollës së Policisë

Agron Kuliçaj Tropojë Nëndrejtor i Përgjithshëm i Policisë

Anila Hoxha Kukës Nëndrejtor i Përgjithshëm i Policisë

Tasim Braho Kukës Drejtoria e Qendrës së Përpunimit të Dhënave

Dritan Berisha Tropojë Shef në Interpol

Veli Haklaj Tropojë Departamenti Kundër Krimit të Organizuar

Bujar Gjana Kukës Departamenti Kundër Krimit të Organizuar

Urim Rexhepi Kukës Departamenti Kundër Krimit të Organizuar

Valbona Hoxha Tropojë Departamenti Kundër Krimit të Organizuar
Seit Bici Kukës Departamenti Kundër Krimit të Organizuar

Lazam Spahiu Kukës Departamenti Kundër Krimit të Organizuar

Perlat Vatoci Tropojë Departamenti Kundër Krimit të Organizuar

Sokol Nako Kukës Departamenti Kundër Krimit të Organizuar

Martin Geci Tropojë Departamenti Kundër Krimit të Organizuar

Pajtim Qinami Kukës Departamenti Kundër Krimit të Organizuar

Besnik Ahmetaj Tropojë Departamenti i Sigurisë Publike

Saimir Kuçani Tropojë Departamenti i Sigurisë Publike

Shkëlzen Aliaj Tropojë Departamenti i Policisë Rrugore

Shkëlqim Neza Tropojë Departamenti i Sigurisë Publike

Nikolin Vatnikaj Tropojë Departamenti i Sigurisë Publike

Ali Elezi Kukës Departamenti për Kufirin dhe Migracionin

Agim Berisha Tropojë Departamenti për Kufirin dhe Migracionin

Besnik Muçmata Kukës Drejtoria e Standardeve Profesionale

Neritan Islamukaj Tropojë Drejtoria e Personelit

Syl Ismaili Tropojë Departamenti për Shërbimet Mbështetëse

Haxhi Bala Kukës Departamenti për Shërbimet Mbështetëse

Shpëtim Ahmetaj Kukës Departamenti për Shërbimet Mbështetëse
Gani Memia Tropojë Departamenti për Shërbimet Mbështetëse

Kolë Kukaj Tropojë Departamenti për Shërbimet Mbështetëse

Nazmi Kotarja Kukës Departamenti për Shërbimet Mbështetëse

Bajram Hajdarmetaj Tropojë Departamenti për Trajtimin Policor

Pëllumb Kavacica Tropojë Njësia Rajonale e Policisë Rrugore

Ahmet Meshi Tropojë Njësia Rajonale e Policisë Rrugore

Xhemal Lusha Tropojë Njësia Rajonale e Policisë Rrugore

Gëzim Gosturani Tropojë Njësia Rajonale e Policisë Rrugore

Maxhun Hajdari Tropojë Njësia Rajonale e Policisë Rrugore

Avdi Haluci Tropojë Njësia Rajonale e Policisë Rrugore

Alejdin Omuri Kukës Njësia Rajonale e Policisë Rrugore

Arben Gjediaj Tropojë Njësia Rajonale e Policisë Rrugore

Ali Allaraj Tropojë Njësia Rajonale e Policisë Rrugore

Krenar Ahmeti Tropojë Njësia për Kontrollin e Autostradave

Bedri Gjonaj Kukës Sektori Kundër Krimit Finaciar

Gani Jahelezi Tropojë Sektori i Policisë Shkencore

Besim Bashaj Tropojë Sektori i Policisë Shkencore
Xhemal Sylaj Kukës Sektori i Policisë Shkencore

Mehmet Halilaj Kukës Sektori i Policisë Shkencore

Ziadin Allaraj Kukës Sektori për Rendin dhe Sigurinë Publike

Fatmir Qinami Kukës Sektori i Forcës së Posaçme

Xhavit Çiçi Kukës Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

Erzen Breçani Tropojë Nëndrejtor i Policisë së Tiranës

Arbëresh Vokshi Kukës Seksioni i Ruatjes dhe Sigurimit të Objekteve

Isa Lishaj Kukës Sektori i Analizës së Informacionit Kriminal

Vjollca Geci Kukës Sektori i Analizës së Informacionit Kriminal

Dritan Malaj Tropojë Sektori Kundër Krimeve të Rënda

Mimoza Kuca Tropojë Sektori i Rendit dhe Sigurisë Publike

Artan Byberi Tropojë Seksioni Për Hetimin dhe Parandalimin e Krimeve
Agron Sulshabani Tropojë Seksioni Për Rendin dhe Sigurinë

Ilir Sula Kukës Seksioni Për Rendin dhe Sigurinë

Alfred Elezi Kukës Seksioni Për Rendin dhe Sigurinë

Shkëlzen Biberaj Tropojë Sektori Kundër Krimit Finaciar

Genc Peka Kukës Sektori i Personelit

Mërgim Hoxha Tropojë Sektori i Personelit

Agron Hasanpapaj Tropojë Sektori Kundër Trafiqeve dhe Narkotikëve

Artan Pjetërnika Tropojë Shef i Komisariatit të Fierit

Bashkim Shehu Kukës Sektori Kundër Krimit Finaciar

Alfred Mazreku Kukës Sektori i Analizës së Informacionit Kriminal

Milazim Halili Kukës Sektori i Analizës së Informacionit Kriminal

Petrit Xhani Kukës Sektori Kundër Trafiqeve dhe Narkotikëve

Xhevdet Axhami Kukës Sektori i Rendit dhe i Sigurisë

Astrit Mazreku Kukës Sektori i Rendit dhe i Sigurisë

Dashurije Hoxha Kukës Sektori i Rendit dhe i Sigurisë

Novruz Domi Kukës Sektori i Rendit dhe i Sigurisë

Shpëtim Ponari Tropojë Seksioni i Hetimit e Parandalimit të Krimeve
Gëzim Ngjeçi Kukës Zv.Drejtor në Tiranë
Korab Istrefi Kukës Sektori Kundër Krimit Finaciar

Argron Hadërmataj Tropojë Sektori për Rendin e Sigurinë

Emri Vata Kukës Drejtoria e Policisë

Naim Allaraj Kukës Sektori Kundër Krimeve të Rënda

Përparim Aliaj Tropojë Sektori i Migracionit

Gëzim Prebibaj Tropojë Policia Kufitare

Astrit Gjonpali Tropojë Policia Kufitare

Arben Hadërmataj Tropojë Policia Kufitare

Ahmet Matoshi Tropojë Reparti i Sigurisë së Brendshme

Gazmend Shllaku Kukës Drejtoria e Përgjithsme e Policisë

Ylber Zyberi Kukës Drejtues i Parë

Agron Balilaj Tropojë Drejtues i Parë

B.Sakajani Kukës Reparti RENEA
Q.Gjedia Tropojë Reparti RENEA

A.Buçpapa Tropojë Reparti i FNSH-së
A.Jella Kukës Sektori i Operacioneve Speciale

A.Visha Kukës Sektori i Operacioneve Speciale

Sh.Madani Tropojë Sektori i Shërbimeve Operacionale
A. Kuliçi Tropojë Sektori i Shërbimeve Operacionale

B.Karamuça Tropojë Sektori i Shërbimeve Operacionale

F.Ahmati Kukës Sektori i Shërbimeve Operacionale

B.Braha Kukës Sektori i Shërbimeve Operacionale
N.Byberi Tropojë Sektori i Shërbimeve Operacionale
Gj.Gjonpali Tropojë Sektori i Shërbimeve Operacionale

A.Gjediaj Tropojë Njësia e Lëvizshme Territoriale
A.Gjuta Kukës Njësia e Lëvizshme Territoriale

 

Tourismus auf Albanisch heisst Schmuggel: Offizielle Auskunft für Yacht Hafen Projekte, welche als besonders lukrativ angesehen wurden vor 20 Jahren schon von Berisha SHIK Vertrauten.

1 Tonne Cannabis wurden bei einer Albanischen Yacht mit Italienischer Flagge aus dem Orikum Yacht Hafen (geschlossen für neue Yachten seit 2 Monaten) beschlagnahmt.


Wegen Dummheit, weil man Funktionaler Analphabet ist, kapieren die meisten nicht einmal wie ein einfacher Bau Antrag, oder für eine Boot Genehmigung zuschreiben ist. Also schmuggelt man und betreibt Geldwäsche ohne Ende, wo sich ein Volk kriminalisiert, weil der Westen auch hier desaströs peinlich als Bestechungs und Betrugs Motor in der Privatisierungs auftrat.

Die aktuellen Dirigenten der Drogen- Albaner Mafia Clans im Gespräch: nun als Justiz Mafia.

Bujar Nishani, Gjin Gjoni (unter Präsident Alexander Mosiu, wegen Korruption blockierte Richter)

Vendimi,hiqet emri i gjyqtarit,liroi baronin e drogës
VIDEO/Ja operacioni i policisë në banesën e Çelës
Acetoni në laboratorin e drogës, kapet dhe kimistja
VIDEO
Arrestohen 2 të paprekshmit, pjesë e rrjetit Çela?
Zbulohen dy laboratorë droge kapen 75 kg kokainë e heroinë
Droga Kosovë-Shqipëri, operacioni"Kokaina” prangos 4 veta në Pejë
Gëzim Çela dhe misteri i gjyqtarit që e la të lirë
VIDEO
Vila e baronit të drogës Gëzim Çela…edhe laborator kokaine!!!
Gëzim Çela, historia e “baronit” të drogës që ia “hodhi” drejtësisë shqiptare dhe ekstradimit në Itali
VIDEO
/FOTO
Gezim Cela u kap ne Rinas ne Shtator te 2012-es
VIDEO

- See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/ja-treshja-e-gjyqtar-ve-q–pengoi-ekstradimin-e–el-s-drejt-italis–219898.html#sthash.QyO3F2wp.dpuf

Die Operation, wo auch moderne Militär Waffen, wie bei dem Gangster Arben Frroku beschlagnahmt wurden.

Gerichts Pyschologen und Gutachen: Alles gefälscht, inklusive der Gerichts Lizensen, seit Jahren bekannt: Vor allem ein Geschäft der Ilir Meta Partei mit dem Mafia Justiz Minister Nasic Nako.

Das korrupte Gutachter System in Albanien, wo aktiv auch dieser Justiz Minister solche Zustände dulden und erst durch die hohe Staats Kontrolle offiziell bekannt ist.

Tourismus auf Albanisch: wie jedes Jahr, wird zu Beginn der Touristen Saison ein paar Bau Firmen Inhaber hingerichtet südlich Durres. Diesmal i der Pista Ilyria, an der Haupt Strasse
Kujtim Dyrmishi, allgemein als Bau Mafiosi wie der in die Luft gesprengte Xhemal Çela.


Kujtim Dyrmishi wurde gezielt hingerichtet, ein Partner des vor 5 Monaten in die Luft gesprengten Xhemal Çela. Baufirmen Betrüger, welche illegal mit gefälschten Papieren Hochhäuser bauen. Die Täter fuhren einen Mercedes mit der Kosovo Nr. 01204KS und in der Umgebung war schon 1998 stark die Kosovo Mafia unterwegs und baute inklusive Hashim Thaci Leute, Skender und Gani Kapiti, die Haradinaja Familie wild herum und immer ohne Papiere

5. Mai 2014: Ein Polizei Direktor in Fiere verhaftet, mit eigenen Cannabis Ring. Original Bujar Nishani Polizei Direktoren
Dritan Zagani Chef der Anti Drogen Polizei in Fiere wurde verhaftet

Berisha Polizei Mafia, mit Mördern, Kriminellen wie Arben Frogu

6/12/2014

Der Polizei Stabs Chef ISO CELA, des Berisha Verbrecher Kartelles und sein Drogen Imperium mit Gezim Cela

Filed under: — CrniLabudovi @ 3:12 pm

Bei einer grossen Polizei Operation, wurde der Langzeit Drogen Baron: Gezim Cela erneut festgenommen, der sich bei der Null Justiz natürlich auf freien Fuß befand, obwohl 2012 zuletzt erneut erwischt mit einer grossen Menge von Drogen und in Italien zu 11 Jahren Haft verurteilt. Das PD Verbrecher Syndikat mit Bujar Nishani, ruinierte gründlich jede Institution in Albanien, als die Berisha Kriminellen den Polizei Dienst erneut übernahmen und die Justiz. Die Luxus Villa, ist im direkten Besitz des Sohnes von Iso Cela: Xhemal Cela, der darin mit seinem Sohn die Drogen Labore betrieb, mit Verbindung zu den bekannten Drogen Laboren unter US Schutz im Kosovo. Neben modernen Militär Waffen, wurden umfangreiche Chemikalien beschlagnahmt. Mehrfach wurde der Gangster freigelassen von korrupten Richtern, so auch von dem berüchtigten Richter Gani Dizdar in 2009, weil es plötzlich ein Arzt Attest gab, das Gezim Cela, Knochen Krebs am Knie hat.

Frauen Handel, ein uraltes System, was 1996 schon die Berisha Polizei als Monopol betrieb. Man hat sogar einen Super Markt im Zentrum in Tirana in der Rruga Don Bosco, Alles illegal gebaut, Grundstücke besetzt und von der Justiz und Politik geschützt und gefördert mit Hilfe ausländischer Partner, Politiker und Regierungen.

Es bleibt die Grundfrage, warum Gezim Cela, frei herumläuft und keine Anklage erfolgte, was aber Justiz Standard ist seit 20 Jahren und allgemein bekannt ist. Das wird durch korrupten EU, Deutsche, US Zirkel nur massiv vertuscht, denn keine Anklage erfolgte in 20 Jahren von derartigen Drogen Bossen, und nur bei Unter Capos gab es wenige Verhaftungen, aber keine Anklage. Also kamen die Banditen immer wieder frei, was in den Vorstellungen der korrupten EU, US, Deutschen Politiker liegt, denn man macht Geschäfte und verdiente viel Geld im Visa Skandal u.a. auch mit Sokol Olldashi, dem Dash Gjoka Drogen Super Clan aus Shiak.

Lt. Italienischer Polizei Auskunft, ist eine eine der berüchtigten Albanischen Verbrecher Familien, wo für Viele der Familien Mitglieder Haft Befehl ausgestellt ist, oft auch verurteilt. Stabs Chef der Polizei eines Verbrecher Staates über sehr viele Jahre: identsich bei vielen Politiker Familien.
Te denuar ne Itali
Gëzim Çela
Kujtim Çela
Ardian Bici
Andreicik Tatiana
Gjergj Bushpepa
Giuseppe Campese
Dritan Lleshi
Adem Çela
Elez Çela
Saimir Sadria
Bajram Sadria
Admir Sadria
Kreshnik Çela

Ansonsten dreht Berisha (immer dabei: Josefina Topalli des COPA Verbrecher Clans) vollkommen durch, weil seine Verbrecher Kartelle, durch die neue Polizei Führung Woche für Woche Festnahmen erleben muss. Lieblings Feind ist der US Botschafter Alexander Arvizu, , der die Botschaft auch von den Berisha “Sigurime” Spionen gesäubert hat. Der Lobby Verein NAAC in den USA, distanzierte sich von dem Gangster Syndikat des Salih Berisha und u.a. der KAS. Und der CIA Gangster Frank Wisner, Daniel Fried taucht auch nicht mehr auf in Tirana.

Eine grosse Operation auch in der Verbrecher Stadt: Lac und Kukes wo der NullNoka - Flamur Noka als letzter Innenminister herkommt, wurden ebenso verhaftet und beschlagnahmt: Tirana, Lac, Mamurras, Kukes and Kosovo.

Gezim Cela, Tropoja Mafia Berisha Isuf Cela Das normale Haus, eines Albanischen Gangsters, immer illegal irgendwo gebaut.

Eigene Kokain und Heroin Labors, was an die Zeit vor 2002 erinnert, mit der Ilir Meta Regierung, wo schon einmal Kolumbianer auftauchten, um eine Zweigstelle in Albanien zu errichten: Vor 2 Tagen wurde ein Kolumbianer am Flugplatz verhaftet, rund um die jüngsten Koka Schmuggelreien. Waffen und Sprengstoff wurden ebenso beschlagnahmt. Die Beschlagnahme und Zerstörung der illegalen Bauten an der Küste, der Albaner Mafia was die Italiener auch wünschen, wäre der wichtigsten Punkt gegen die Geldwäsche Bauten der Albaner Mafia. Aber das geschieht praktisch Nichts.

Das läuft unter Mamurras Mafia, welche sich an der Durres Küste Phantasie Grundstücks Papiere ausstellen liessen mit der korrupten und berüchtigten Richterin Dhurata Bilo. Ein Resulat der Polizei Ausbildungs Kathastrophe der Amerikaner und der EU ab 2008, das ein Enkel des Stabs Chef der Albanischen Berisha Polizei zuvor, Straffrei seinen Drogen Handel in Albanien abwickeln konnte. Fotos der Polizei Operation. So ein Land will einen EU Kandidaten Status, wo keine Gesetze gelten, und Gross Gangster frei herumlaufen. Das Drogen Geld wird in Albanien in Touristik Projekte, illegalen Appartment Häusern und privaten Universitäten gewaschen, welche ebenfalls wie die UFO Unitersitäten (Astrit Velija) illegal gebaut sind. ca. 70 % des BIP inzwischen wieder in Albanien, diese Geldwäsche, als Haupt Wirtschafts Motor. Agron Kulicaj, ein andere sehr mächtiger Berisha Polizei Direktor: sein Sohn Arthur wird von Interpol wegen Mord gesucht, weil er eine Sängerin einer Disco niederschoss. Die Berisha Familie selbst schmuggelte ebenso Drogen, war in Schiessereien mit Zivilisten verwickelt als Polizei Direktor wie Dritan Berisha.

Das desaströse Waterloo, der Amerikanischen ICITAP Polizei Schule in Tirana

Historic: 20 Jahre kriminelles Enterprise der Salih Berisha Gang

12 Qershor 2014 - 11:10

Gezim Cela, und sein Vater: Xhemal: seit 2000 - 2003 in einigen Ländern wegen Drogen Schmuggel verurteilt, Mitglied im Ilir Meta Verbrecher Kartell ebenso, was damals unter der Ilir Meta Regierung aufgebaut wurde, mit Deutscher Hilfe. siehe auch Hekuran Hoxha, der unverändert ohne Problem mit seiner Familie in Deutschland leben kann, obwohl er auch in der Türkei schon verurteilt wurde. Verfahren werden nie eröffnet, sondern für Bestechungsgeld eingestellt. Die Welthungerhilfe war auch gerne behilflich bei dem Versuch, des Anbaues des Koka Strauches in Albanien, was als Wirtschafts Förderung verkauft wird. “"Zusätzlich diskreditiert wurde das Kinderhaus durch die Vergewaltigung einer dort tätigen Sekretärin durch eine kolumbianischen Mitarbeiter der Welthungerhilfe."” aus jaesll und hatte als Partner Sokol Kociu (verurteilt w. 8 Tonnen Kokain, mit Ferdinand Durda, und Deutschen Ehepartnern.) ein Berisha Partner und Financier, seit Ur-Zeiten

drogaSuperoperacioni zbulon bazën e drogës, një vilë në Mamurras, sekuestrohen armë


Tropoje Banditen, illegales Bauen, Luxus Häuser und gestohlene und besetzte Landstriche und Güter.

Vila e baronit të drogës Gëzim Çela…edhe laborator kokaine!!!

Isuf gezim cela marmurras albania
TIRANE - Zbulohet një laborator kokaine në në zonën e Fushë-Kuqes në Mamurras. Një superoperacion me bashkëpunimin e strukturave më të rëndësishme në vend dhe në Kosovë ka arritur të sekuestrojë deri më tani mbi 57 kilogramë kokainë, 18 kilogramë heroinë, 150 kg marijuanë, 9 armë të tipeve të ndryshme, 3 snajpera, granada, eksploziv dhe makina të blinduara.

Rrjeti i drogës drejtohej nga Gëzim Çela, ish shefi i policisë që megjithëse i arrestuar në vitin 2012 dhe i kërkuar me kartelë të kuqe nga autoritet italiane të cilat e konsideronin “Baron të Drogës” por - See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/vila-e-baronit-t–drog-s-g-zim–ela—edhe-laborator-kokaine—-219638.html#sthash.QHcoJQFP.dpuf

 

isuf-cela-drejtor-drejtorie

Isuf Cela, Stabs der Albanischen Polizei unter der Salih Berisha Regierung und aus Tropoje: Capo eine grossen Drogen Bande, mit eigenen Drogen Laboren in alter Berisha Manier, sowie International operierend. Diese Verbrecher Banden aus Tropoje, hatten schon 1996 den kompletten Bordell und Frauen Handel, oft aus Bulgarien und Moldawien unter kontrolle und waren Besitzer der illegalen Lokale. Clubs usw.. Langzeit Programm der KAS Stiftung, auch einer Doris Pack, welche sich irgendwann nur noch lächerlich machte, als man mit diesen Banden umherzog. Identisch die Deutsche SPD u.a. mit dem Gangster Ilir Meta, oder Fatos Nano.

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Mbështetëse

Postuar më:

Isuf Cela, Stabs Chef des Innenministeriums in Albanien

Drejtor i Pergjithshem i Sherbimeve Mbeshtetese
Z.Isuf Çelaj
Tel: ++35542256854
Email: a

http://moi.gov.al/?p=177

Das wird vom Westen, von den Lobbyisten und Politikern, sowie US Diplomaten, Ganoven und Frank Walter Steinmeier wie Gernot Erler mit vollen Wissen geduldet, das man mit solchen Verbrechern zusammen arbeitet.

Amtlich bekannter Mafiosi und Urkunden Fälscher, wird nun Vize-Innenminister in Albanien: Nard Ndoka

Historic: 20 Jahre kriminelles Enterprise der Salih Berisha Gang

Die Scheinheiligkeit des Gangster Clans Josefina Topalli – Copa Clan und von Salih Berisha bei der Beerdigung

Die Justiz und Innenminister Mafia, des Salih Berisha auch am Beispiel der “Cela” Mafia

Bujar Nishani (mit dem richtigem Familien Mehmeti) ist wirklich seit Jahren eine einzige Peinlichkeit, genauso wie seine Ehefrau Odeta nicht aus Durres ist, sondern zugewandert ist.

Gezim Celaj, wurde bei der Einreise nach Albanien am Flugplatz Rhinas verhaftet, weil gegen ihn ein Internationaler Haft Befehl vorlag, aus Italien, wo er wegen Drogen Schmuggel zu 11 Jahren Haft verurteilt war. Gezim Cela, ist in Albanien als Drogen Baron bestens bekannt, seit sehr vielen Jahren.

Er kam gerade aus dem Gefängnis in der Türkei frei, wo er 6 Jahre verbüsst hatte, wegen Drogen Schmuggel, ebenso Menschenhandel, Prostitutions Ringe, die komplette Palette, rund um Albanische Politiker (siehe auch Fatmir Xhafai und sein Bruder Agron Xhafai, Ilir Meta und sein Staatssekretär Almir Rrapo, Topalli und der Copa Clan usw.eine sehr lange Liste). Natürlich war Gezim Cela, auch ein Ex-Polizist. Frauen Handel durch die Polizei, wo alle “Clubs” mit Frauen aus Bulgarien und Moldavien bereits in 1996 bestückt waren, eines der uralt Geschäfte der Albanischen Polizei, welche ja ihre Luxus Villen u.a. bei SHIAK finanzieren mussten. Alte Tradtion, man macht weiter und errichtete an der Küste, Tausend illegale Lokale, wo die dümmsten Eigentümer sind.

9/11/2012

Der Ja-Sager Präsident Bujar Nishani, der mit Vorsatz die Justiz und Polizei zerstörte - nun gibt es Entführungen in Tirana

Fakt ist, wie der Ex-höchste Polizei Direktor Bibil Mema ausführt, das die Polizei kriminelle Elemente hat, ebenso das Leute ohne Schul- und Polizei Ausbildung nun erneut Polizei Direktoren Posten erhalten haben. Die EU, NATO, USA schweigen hierüber. Segmente te policise jane. Natürlich kam Gezim Cela, auf mysteriöse Weise sofort wieder frei! Die Polizei hebelte vollkommen die Justiz aus und wie so oft: alle Internationale Verträge und Abkommen sind für die Müll Tonne, wenn es um Berisha Mafia Leute geht. Auch der Mafia Boss Dritan Cela, ist eine Legende. Noch peinlicher dieser Vorgang vor 1,5 Jahren, durch die reinen Mafia Richter von Albanien.

Auf Grund eines BKA Interpol Haft Befehles (1 Tonne Heroin nach Deutschland) kam [5] Abdulselam Turgut trotzdem sofort frei! Für wichtige Haupt Lieferanten der Albanischen Regierung gilt die Straffreiheit

Gezim Cela,, ist der Enkel des Stabs Chef des Albanischen Innenministeriums Isuf Celaj: Kurz gesagt: Alles normal: Made in Salih Berisha, Lulzim Basha, Sokol Olldashi und [6] Bujar Nishani, der mit Vorsatz die Polizei ruinierte, mit solchen Verbrechern. Das ist kein Zufall, sondern System, das kriminelle Clans, Schlüssel Stellungen im Innenministerium besetzen, vor allem auch rund um den Personal Chef.

Isuf Cela, Stabs Chef des Innenministeriums in Albanien Isuf Cela, Stabs Chef des Innenministeriums, aus Tropoje, Sailh Berisha Freund und Chef einer kriminellen Familie aus Tropoje. lidhura me kriminell

Nga
Ben Andoni

Salih Berisha Justiz und seiner kriminellen Minister(siehe Freikauf des Non-Stop Mörders:Ilir Xakhja - sehen ja so aus: verurteilte Kriminelle (davon 8 Mörder) kaufen sich für 2-300.000 € aus dem Gefängniss frei, für Wahl Kampf Unterstützung und sind Straffrei.

Der Mafia Clan Copa mit Josefina Topalli, wurde u.a. von Mark und Arben Froku finanziert und jeder der Minister, hatte seine Mord und Drogen

Fatos Nano (Ilir Meta Drug Allegations

Mafia Clan of Democratic Party of Albania

..

 

Finanzierer Clans.

 

However, Post remains concerned about the Director of Intelligence, Agron Kulicaj, who was not moved in the shakeup. Sources claim Kulicaj is corrupt and international donors refuse to assist the Albanian Police due in part to his presence. The Ambassador has expressed our concern over corruption in the senior ranks of the State Police in general to Minister of Interior Basha, and Post’s ICITAP has expressed our specific concerns about Kulicaj to Burgaj. Burgaj has noted that Kulicaj is closely connected to Prime Minister Berisha, and any attempt to dismiss or reassign him must come from the PM’s office. End Summary. WIDESPREAD SHAKEUP ASSESSED POSITIVELTY

http://wikileaks.org/cable/2009/11/09TIRANA755.html

Botschafter bei dem Innenminister Saimir Tahiri, wobei das wohl der beste Minister ist in Albanien, weil er ein einziges Chaos übernommen von Kriminellen, welche von den Amerikanern mit der ICTAP Mission finanziert wurden, im alten Berisha Modell


1994 wurde dem Italienischen Botschafter der Jeep geklaut, von den selben Tropoje Banden, des Salih Berisha, ein einmaliger Fall von Primitivität

Alles gut bekannt, durch uns, über die Tropoje - Kukes Hirnlos Banditen Polizisten in alter Tradition des Bujar Nishani und Salih Berisha. Die meisten der Billig Bandtien, führten folgende Büros: keine Akten, keine Schreib Maschine oder Computer, weil man sowieso nicht lesen und schreiben konnte, aber Polizei Direktor war.

Lista me 102 emrat e drejtuesve në polici me origjinë nga Tropoja dhe Kukësi

Emri Prejaardhja Funksioni

Flamur Noka Kukës Ministër i Brendshëm

Isuf Çela Tropojë Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme

Astrit Halili Tropojë Drejtor i Shkollës së Policisë

Agron Kuliçaj Tropojë Nëndrejtor i Përgjithshëm i Policisë

Anila Hoxha Kukës Nëndrejtor i Përgjithshëm i Policisë

Tasim Braho Kukës Drejtoria e Qendrës së Përpunimit të Dhënave

Dritan Berisha Tropojë Shef në Interpol

Veli Haklaj Tropojë Departamenti Kundër Krimit të Organizuar

Bujar Gjana Kukës Departamenti Kundër Krimit të Organizuar

Urim Rexhepi Kukës Departamenti Kundër Krimit të Organizuar

Valbona Hoxha Tropojë Departamenti Kundër Krimit të Organizuar
Seit Bici Kukës Departamenti Kundër Krimit të Organizuar

Lazam Spahiu Kukës Departamenti Kundër Krimit të Organizuar

Perlat Vatoci Tropojë Departamenti Kundër Krimit të Organizuar

Sokol Nako Kukës Departamenti Kundër Krimit të Organizuar

Martin Geci Tropojë Departamenti Kundër Krimit të Organizuar

Pajtim Qinami Kukës Departamenti Kundër Krimit të Organizuar

Besnik Ahmetaj Tropojë Departamenti i Sigurisë Publike

Saimir Kuçani Tropojë Departamenti i Sigurisë Publike

Shkëlzen Aliaj Tropojë Departamenti i Policisë Rrugore

Shkëlqim Neza Tropojë Departamenti i Sigurisë Publike

Nikolin Vatnikaj Tropojë Departamenti i Sigurisë Publike

Ali Elezi Kukës Departamenti për Kufirin dhe Migracionin

Agim Berisha Tropojë Departamenti për Kufirin dhe Migracionin

Besnik Muçmata Kukës Drejtoria e Standardeve Profesionale

Neritan Islamukaj Tropojë Drejtoria e Personelit

Syl Ismaili Tropojë Departamenti për Shërbimet Mbështetëse

Haxhi Bala Kukës Departamenti për Shërbimet Mbështetëse

Shpëtim Ahmetaj Kukës Departamenti për Shërbimet Mbështetëse
Gani Memia Tropojë Departamenti për Shërbimet Mbështetëse

Kolë Kukaj Tropojë Departamenti për Shërbimet Mbështetëse

Nazmi Kotarja Kukës Departamenti për Shërbimet Mbështetëse

Bajram Hajdarmetaj Tropojë Departamenti për Trajtimin Policor

Pëllumb Kavacica Tropojë Njësia Rajonale e Policisë Rrugore

Ahmet Meshi Tropojë Njësia Rajonale e Policisë Rrugore

Xhemal Lusha Tropojë Njësia Rajonale e Policisë Rrugore

Gëzim Gosturani Tropojë Njësia Rajonale e Policisë Rrugore

Maxhun Hajdari Tropojë Njësia Rajonale e Policisë Rrugore

Avdi Haluci Tropojë Njësia Rajonale e Policisë Rrugore

Alejdin Omuri Kukës Njësia Rajonale e Policisë Rrugore

Arben Gjediaj Tropojë Njësia Rajonale e Policisë Rrugore

Ali Allaraj Tropojë Njësia Rajonale e Policisë Rrugore

Krenar Ahmeti Tropojë Njësia për Kontrollin e Autostradave

Bedri Gjonaj Kukës Sektori Kundër Krimit Finaciar

Gani Jahelezi Tropojë Sektori i Policisë Shkencore

Besim Bashaj Tropojë Sektori i Policisë Shkencore
Xhemal Sylaj Kukës Sektori i Policisë Shkencore

Mehmet Halilaj Kukës Sektori i Policisë Shkencore

Ziadin Allaraj Kukës Sektori për Rendin dhe Sigurinë Publike

Fatmir Qinami Kukës Sektori i Forcës së Posaçme

Xhavit Çiçi Kukës Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

Erzen Breçani Tropojë Nëndrejtor i Policisë së Tiranës

Arbëresh Vokshi Kukës Seksioni i Ruatjes dhe Sigurimit të Objekteve

Isa Lishaj Kukës Sektori i Analizës së Informacionit Kriminal

Vjollca Geci Kukës Sektori i Analizës së Informacionit Kriminal

Dritan Malaj Tropojë Sektori Kundër Krimeve të Rënda

Mimoza Kuca Tropojë Sektori i Rendit dhe Sigurisë Publike

Artan Byberi Tropojë Seksioni Për Hetimin dhe Parandalimin e Krimeve
Agron Sulshabani Tropojë Seksioni Për Rendin dhe Sigurinë

Ilir Sula Kukës Seksioni Për Rendin dhe Sigurinë

Alfred Elezi Kukës Seksioni Për Rendin dhe Sigurinë

Shkëlzen Biberaj Tropojë Sektori Kundër Krimit Finaciar

Genc Peka Kukës Sektori i Personelit

Mërgim Hoxha Tropojë Sektori i Personelit

Agron Hasanpapaj Tropojë Sektori Kundër Trafiqeve dhe Narkotikëve

Artan Pjetërnika Tropojë Shef i Komisariatit të Fierit

Bashkim Shehu Kukës Sektori Kundër Krimit Finaciar

Alfred Mazreku Kukës Sektori i Analizës së Informacionit Kriminal

Milazim Halili Kukës Sektori i Analizës së Informacionit Kriminal

Petrit Xhani Kukës Sektori Kundër Trafiqeve dhe Narkotikëve

Xhevdet Axhami Kukës Sektori i Rendit dhe i Sigurisë

Astrit Mazreku Kukës Sektori i Rendit dhe i Sigurisë

Dashurije Hoxha Kukës Sektori i Rendit dhe i Sigurisë

Novruz Domi Kukës Sektori i Rendit dhe i Sigurisë

Shpëtim Ponari Tropojë Seksioni i Hetimit e Parandalimit të Krimeve
Gëzim Ngjeçi Kukës Zv.Drejtor në Tiranë
Korab Istrefi Kukës Sektori Kundër Krimit Finaciar

Argron Hadërmataj Tropojë Sektori për Rendin e Sigurinë

Emri Vata Kukës Drejtoria e Policisë

Naim Allaraj Kukës Sektori Kundër Krimeve të Rënda

Përparim Aliaj Tropojë Sektori i Migracionit

Gëzim Prebibaj Tropojë Policia Kufitare

Astrit Gjonpali Tropojë Policia Kufitare

Arben Hadërmataj Tropojë Policia Kufitare

Ahmet Matoshi Tropojë Reparti i Sigurisë së Brendshme

Gazmend Shllaku Kukës Drejtoria e Përgjithsme e Policisë

Ylber Zyberi Kukës Drejtues i Parë

Agron Balilaj Tropojë Drejtues i Parë

B.Sakajani Kukës Reparti RENEA
Q.Gjedia Tropojë Reparti RENEA

A.Buçpapa Tropojë Reparti i FNSH-së
A.Jella Kukës Sektori i Operacioneve Speciale

A.Visha Kukës Sektori i Operacioneve Speciale

Sh.Madani Tropojë Sektori i Shërbimeve Operacionale
A. Kuliçi Tropojë Sektori i Shërbimeve Operacionale

B.Karamuça Tropojë Sektori i Shërbimeve Operacionale

F.Ahmati Kukës Sektori i Shërbimeve Operacionale

B.Braha Kukës Sektori i Shërbimeve Operacionale
N.Byberi Tropojë Sektori i Shërbimeve Operacionale
Gj.Gjonpali Tropojë Sektori i Shërbimeve Operacionale

A.Gjediaj Tropojë Njësia e Lëvizshme Territoriale
A.Gjuta Kukës Njësia e Lëvizshme Territoriale

 

1.100 geschmuggelt Mobil Handy wurden in Kavaje beschlagnahmt

6/5/2014

Idiotie Show des Lefter Koka in Durres, mit seiner Aufforstung in der Currilla

Filed under: — Gjoka @ 9:27 pm

Im Juni eine Aufforstung zu starten dazu gehört Mut, so einen Unfug als Aufforstung zuverkaufen ist schon verrückt. Was Lefter Koka richtig macht, ist den Nacht Lärm von illegalen Lokalen und Discos zustoppen, denn seine eigene Familie und Freunde, in Durres können nicht schlafen bei diesem Terror Chaos. Etlichen Lokalen werden die Lizensen entzogen, wobei die Meisten nicht einmal wissen, was eine Lizenz ist. Der Schlüssel wären wie früher überall und in fast allen Ländern: Forst und Baum Behörden, was kaum mit Kosten verbunden wäre, wenn man Baum Schulen wieder einrichtet und den Unfug der Privatisierung beendet. Salih Berisha hatte auch solche Programme, wo nur das Geld unterschlagen wurde. Diesmal sind es 2 Millionen neue Bäume in den National Parks. 2 million trees for the Lura Park 10/06/2014

Currilla Lefter Koka>
Aktuell fahren die Bulldozer des Lefter Koka in den Lehm Bergen herum, nun im Juni 2014, und zerstören die instabilen Hänge, wo der nächste Regen bereits jeden zerstörten Meter auswaschen wird.

Verkauft wird es als Aufforstungs Programm. Lefter Koka hat mit seiner Ehefrau, welche ein Baufirma hat ,etliche Grundstücke sich illegal angeeignet wie seine eigene Vermögens Erklärung festhält in der Rruga Taulantia, dem Zentrum von Kriminellen Albaner Clans und von Auftrags Mördern und Verbrecher. Es gibt über 100 illegale Bauten in der Rruga Taulantia, was durch den Bürgermeister und dem Präfekten Genc Alizoti vor über 2 Jahren bestätigt wurde.

Aber Lefter Koka war schon einmal angeklagt in 2006, weil er für 178 milion LEK (damals ca. 1,5 Millionen €) schon einmal die Strasse, Bürgersteig und mit Beleuchtung baute, welche die Currilla in ein Chaos mit der Universität verwandelten.

Die Wasser Probleme von Durres sind allgemein bekannt, das eine Sommer Wasser Berieselung nicht möglich ist. Echte erfahrene Einheimische werden grundsätzlich nie gefragt, welche Erfahrung haben. Lefter Koka will die Hänge begrünen, aber überall gibt es illegal Ansiedlungen, wo Rinder, Ziegen und Schafsherden an der Küste weiden. Eine Insel Begrünung mit einfachen Zaun, wäre der richtige Schritt, was auch erfolgreich schon versucht wurde, aber durch neue Ortsfremde Politiker Banditen erneut zerstört wurde. Bereits jetzt gibt es skeptische Stimmen zum Projekt, denn in Nord Durres, wurden allein ca. 100.000 Bäume (die Ex-Präfektin Natasho Paco, vernichtete komplette Wälder mit vielen Vögeln im Bezirk Durres) gefällt und das durch die Politische Bau Mafia, Geldwäsche Familien aus dem Drogen Handel und nicht durch arme Leute, Roma oder Hirten.

Lefter Koca
Schöne Schilder mit einer Grün Zone werden aufgestellt, wie es die Urbanistik Pläne und die dortige privat Zone Touristik, überwiegend vorsehen. Die Realität inklusive der Aktivitäten des Lefter Koka, der sogar vor Jahren wegen seiner illegalen Bebauerei angeklagt wurde, zeigen ein anderes Reales Bild, wie die Satelliten Aufnahmen bei google.earth zeigen, welche bis 2002 zurück gehen, als Lefter Koka Bürgermeister wurde. Das wichtigste Projekt wäre eine Funktion der Bau- und Stadt Polizei, denn die Schäden erneut ab 2010 sind erneut enorm, als Ortsfremde Verbrecher überall mit Bagger, Bulldozer, Feuer und Beton grosse Fläschen vernichteten mit der hoch kriminellen Richterin Dharato Bilo, geschützt durch das Mafia Kartell des Nasic Nako und Salih Berisha.

Bänke, Beleuchtung, Wege für Fahrräder usw.. und das soll in Lehm Bergen pure funktionieren, wo alle Experten und Einheimische sagen, die Berge kommen runter, vor allem auch weil illegale Häuser Millionen Liter Abwässer in den Untergrund oben pumpen, was das Ganze bescheunigte. Warum die Weltbank auch die Forst Behörden, Staatliche Aufforstung programme zerstörten, ist offensichtlich. Jede Art von Staat muss zerstört werden damit kriminellen Familien, als selbst ernannte Experten die Gelder stehlen können. Man nennt es Privatisierung, welche alle Staaten korrumpiert hat und viele Länder sind vollkommen in der Hand von Kriminellen. Es gibt nur Posten, für Tausende von NGO’s, wie max. nette Berichte verfassen können um erneut Geld zubekommen, wie um die Roma Millionen der EU, welche direkt in den Taschen der Helfer Mafia landen, wie in Haiti ebenso, wo es 90 % waren, identisch wie im Kosovo wo 90-95% der Aufbau Gelder in den Taschen der Helfer landen.

Warum Umwelt Gelder in eine neue Beleuchtung und neue Gehwege dort umgeleitet werden, hat mit der Funktion des Lefter Koka und Durres zutun.
Die genannte Beleuchtung und Gehwege sind ein Projekt des Lefter Koka aus 2006-07, was vollkommener Bauschrott ist. Also muss Alles nochmal finanziert werden, damit die Umgebung einen höherern Wert hat und die eigenen Immobielen in der Rruga Taulantia ebenso. Die verrückte Idee, an der Küste eine Universität zubauen ist ebenso ein Projekt des Lefter Koka.
Irgendwo muss man schön verrückt sein, sowas ständig zu planen, aber man erfüllt nur die Lehr Methoden der Internationalen und der Weltbank, rund um Phantom Ausschreibungen. Man stiehlt das meiste Geld, weil es die Weltbank und die Deutschen ebenso bei Projekten vermachten, wie man Luft Ausschreibungen für die eigenen Klientel organisiert.

Ein Bagger in den Lehm Bergen, was das Chaos nur beschleunigt und der Minister erklärt auch noch dieen Unfug im TV.
Bildung tut not, denn auch ein Lefter Koka, wie Ilir Meta, hat nur 4 Jahre Schul Bildung, welche sowieso in Albanien in einem Bereich der Terroristen Koran Schulen liegt, wo man nur die dümmsten Sprüche auswendig lernen muss.

Das schaffen nur Albanische “Experten” und erneut der Umwelt Minister, nur heisst er diesmal Lefter Koka, das man mit dem Bagger durch Lehm Berge fährt, welcher neue enorme Schäden hinterlassen wird. Neanderthaler wussten schon, das man nicht in Lehm Bergen baut. Ein Bulldozer in den Lehm Bergen wirft viele Fragen auf, auch weil die Stadt Durres dort zuständig ist. Aufforstungs Gelder, Gelder als Erosion Schutz, wurden zuletzt ebenso in diesem Bereich von der Berisha Mafia gestohlen und in illegale Lokale umgewandelt. Nach einer Idee der Weltbank wurden die Baum Schulen zerstört, welche einmal sehr gut funktionierten. (Der Vorgänger Minister Fatmir Mediu, mit seinem Mafia Idioten Team, hat sogar mit Chemie Abwässer gereinigt und ins Meer laufen lassen, was auch eine Premier der Dummheit war, eine andere Welt Premiere der Idiotie.

Lefter Koka spricht selbst davon das mit den 2 Millionen $, welche in eine angebliche Aufforstung investiert werden sollen in der Currilla auch Fahrrad Weg und eine neue Promenade (Aufgabe der Stadt Durres und nicht des Umwelt Ministeriums, aber es gibt Gerüchte das Lefter Koka erneut als Bürgermeister in 2015 kandidieren will, weil Vangjush Dako nur als Taliban Beton Bürgermeister die Stadt vernichtete) gebaut werden soll. Lefter Koka, spielt eine Schlüsselrolle bei der Zerstörung der Currilla, der Küste weil damals auch Grundstücke verteilt wurden, für Lokale in den Lehm Bergen womit Alles gesagt ist. Also ebenso starke Zwecke Entfremdung der Gelder, identisch wie die neue Durres Promenade, wo der Unfug inzwischen schon zerfällt nach 2 Jahren und dahin rostet.

Lefer Koka stoppte nicht die Zerstörung der Currilla, als er Bürgermeister war, sondern die Mafia Baufirmen durften nicht nur im Meer Millionen Tonnen entsorgen, sondern in der Currilla, wo der komplette Wald zerstört wurde. Bauschutt in die Touristik Zones, eine Erfindung des Bürgermeisters Lefter Koka, der bei wikileaks als “most criminal” von Albanien dokumentiert ist, oder Häuptling der kriminellen Familien, vor allem von Spitale und Partner von dem Mörder und Kosovaren: Lulzim Berisha, inzwischen zu Lebenslanger Haft verurteilt. Trotz Haft, organisierte die Bande die grossen Drogen Kartelle weiter, mit ihren Durres Leuten.

10/22/2013

71 Festnahmen der neuen Drogen Netzwerke des Lulzim Berisha – Indrit Dokle: Interpol Aktion: “Ellenica” in 4 Ländern

Gibt es eine Ausschreibung für die Aufforstung der Currila - Durres durch Lefter Koka

Die selbe Stelle, wo nun aufgeforstet wird, wo von Oben die Abwässer eingeleitet werden und Abfall entsorgt wird durch Ilegale an den Hängen oben.Digital Camera

Versprochen war die Aufforstung ab Frühjahr, was der schlechteste Zeitpunkt ist. Der Herbst ist besser, wie wir schon vor Monaten schrieben. Lefter Koka gehört real, zu den grössten Umwelt Vernichtern von Durres, sein Bruder Nard Koka, Spartak Braho, entsorgten Millionen Tonnen Lehm, Bauschutt, Bau Aushub im Meer, wo die Italiener schon in 2007 intervenierten und man dann 2010, munter weiter machte, unter dem Bürgermeister Vangjush Dako, einem Dumm Mafiosi aus der Drogen Metropole Shiak, wo die Beton Fahrzeuge auch in 2014 in der Rrugs Taulantia herumfahren.Digital Camera

Der Kern Bereich, wo links das illegal errichtete Appartmen Haus gesprengt werden muss, weil es ausserhalb des Stadt Bezirkes liegt, in der privaten Zone Touristik, wo in 10 Jahren komplette Wälder vernichtet wurden.

Diese hohe Summe reicht für 10 Jahre zum aufforsten, bei einem Personal von 2-3 Personen, lokal angesiedelt, welche eine Baum Schule eröffnen und Strauch und Baum Inseln Jahr für Jahr anpflanzen. Man wird also sehen, was wirklich passiert, denn etliche illegale Bauten, müssen ebenso abgerissen, oder gesprengt werden.

Müll Entsorgung in Albanien und eine angebliche Aufforstung in Durres
05 Qershor 2014 - 12:17
Durrës, nis ripyllëzimi i kodrës së Currilave, projekt me vlerë 2 mln €

DURRES- Një prej zonave me piktoreske, por mjaft të rrezikshme përsa i përket erozionit, do t’i nënshtrohet projektit për sistemimin e saj.

Bëhet fjalë për Kodrën e Currilave në qytetin Durrësit, e cila do t’i nënshtrohet një projekti me vlerë 2 milionë dollarë që synon parandalimin e rrëshqitjeve të dheut nëpërmjet ripyllëzimit dhe tarracimit.

Ka qenë ministri i Mjedisit Lefter Koka që duke shfrytëzuar Ditën Botërorë të Mjedisit, ka bërë të ditur fillimin e projektit.

Ndërkohë pas ripyllëzimit të kësaj zonë pritet të ndërtohet edhe një shëtitore e re, ndërsa punimet për finalizimin e këtij projekti pritet të zgjasin një vit.

Redaksia Online
(e.s/shqiptarja.com)
- See more at: http://www.shqiptarja.com/

Internationale Journalisten über die Bau Mafia von Durres, welche Alles zerstören: Lefter Koka wurde deshalb angeklagt, er kippte Millionen Tonnen Bau Material, Lehm in der Currila ins Meer, und in der Rruga Taulantia Spartak Braho, sein Bruder “Nard” mit dem Doppel Hochaus Bau in der Rruga Taulantia, bis die Italiener intervenierten, weil die gesamte Umgebung verlandete und die Hafen Zufahrt ebenso zugeschüttet wurde. Die Probleme sind bis heute nicht behoben und gingen dann in einen Consult und Lizenz Betrug im Hafen über und einem Mafiösen Kredit der EBRD. Sogar das Antike Römische Dorf bei der Post wurde zubetoniert, was ein Welt Skandal ist. Verantwortlich der Minister Ferdinand Xhaferrie, selbst ernannte Antiken Experten und der Mafia Bürgermeister von Durres: Vangjush Dako.

Der Präfekt von Durres, bereitet mit 4 Arbeits Gruppen, die Anzeigen und den Abriss gegen die vielen illegalen Bauten vor

Taliban Alptraum der Bitterkeit in Durres, die Massaker an Antiken Stätten und Wenige zahlen für Wasser und Strom

Die Albanische Küsten Erosion und Zerstörung geht weiter

Das Sumpf Loch der Infektionen und Moskitos in der Rruga Taulantia in Durres

Abgeholtze Wälder, illegale Bauten in der Zone Touristik in der Currilla.

Digital Camera

Partner bei diesem Mafia Verbrechen, auch im Park der Villa Zogu ist: der Mafiosi: Sokol Kazazi, der nun mit der neuen Idenität Seferi Efendi herumläuft, was normal ist. Ausserdem als Langzeit Motor der Geldwäsche und des Verbrechens: Agim Hoxha,

Hintermann der letzten Zerstörungs Orgien neben der Polizei Mafia des Salih Berisha und Bujar Nishani

Die Nächtliche Pilger Fahrt der Albaner Mafia zum Unfall Ort des Sokol Olldashi bei Krabes

Nichts wurde aus dem Abriss:

Durres wird ab September mit dem Abriss der Lokale, Bars, Hotels, Appartment Blocks in der Currilla beginnen

Verurteilte und gesuchte Kriminelle in Schlüssel Positionen der Stadt Durres:

Die Italiener verhaften den Durres Stadt Architekten: Adlei Likmeta und das normale Chaos

Skender Koni, Distrikt Bau Inspektor von Durres wurde verhaftet, wegen Dokumenten Fälschung

CURRILA DURRES by donjet_alliu

2005, eine enorme Verwüstung bereits mit illegalen Bauten: Danach wurde es noch schlimmer und alle Wälder abgeholzt durch die Bau Mafia

Digital Camera

Praktisch identischer Standort: Anfang 2013 (gaben sich 800 PD Kriminelle von Salih Berisha noch am letzten Tage der Regierung, illegale Grundstücks Papiere, finanziert mit 30 Millionen $ von der Mafia kontrollierten Weltbank in Tirana) Mit Feuer und Bagger, wird das Biotop mit Tümpel zerstört, wo es auch Wasser Schild Kroeten gab, als Wasser Stelle fuer Vögel ebenso, in der Haupt Wasser Abfluss Rinne bei Regen und wo es nur Lehm gibt.
Aurel (Ourel) Bylykbashi: Kabinetts Chef des PM Salih Berisha, will hier Hirnlos und dümmer wie ein Neanderthaler bauen und Dumme finden, denen man sowas verkaufen kann.

Die typische Neanderthaler Zerstörung von kriminellen Polizei Banden aus Tropoje und Kukes erneut, welche Null Bildung und Hirn haben, einem Produkt des Salih Berisha und Bujar Nishani, welche wie Terroristen im Distrikt Durres hausen um Lokale zu errichten und eigene Bau Maschinen haben, welche irgenwo gestohlen wurden. Die Justiz hat man sowieso nur mit Kriminellen bestückt, welche keine Gesetze kennen.

Man hat immer Politische, Staatsanwalt und Polizei Ruecken Deckung, wenn sowas möglich ist.

 

aus 2005

Albanische Minister stahlen Land in Durres. Der Grundstücks Skandal in Durres

Nachdem es viele Millionen gab, sehr viele Partnerschaften auch mit Saloniki, vielen Italienischen Städten auch für Ausgrabungen fand die dümmste Mafia der Welt, den Bürgermeistern von Durres und diverse Regierungs Chefs, einen neuen und naiven Sponsor: Den Bürgermeister von Verona: Flavio Tossi, der Geld geben soll für das Antike Theater, was Non-Stop auch von kriminellen NGO’s, Pseudo UN Organisatinen gefördert wurde. Wo die Gelder bleiben, kann die KAS erklären, welche bei dem Bin Laden Financier: Yassin Kadi (bis Oktober 2012 auf der Internationalen Terroristen Liste) in Tirana residiert und das Geldwäsche Imperium des Verbrechens mitfinanziert. Die Weltbank mit dem IFC, residiert bei dem Super Gangster Dash Sula im Sky Tower und die EU Botschaft finanziert direkt das Berisha Verbrecher Imperium im illegal errichteten ABBAS Centrum in Tirana des Gangster Bashkim Ulaj.

Und auch die GTZ finanzierte den Schrott Bau eines Neues Museums mit der Albaner Mafia, was ebenso Bauschrott war und nach wenigen Jahren total überholt werden musste. Die Durres Drogen und Mord Mafia, ist Langzeit Partner der Deutschen Entwicklungshilfe mit Ismail Beka, obwohl sogar wikikleaks über die Personen berichtete. Verhaftungen der Grundstücks Direktoren, sind sogar Standard in Durres und eine Art von Show Theater, mit Ausnahme der Gruppe von Vasil Hila, einem Produkt der Super Mafia mit Ilir Meta, einem Produkt des NATO “Fund of Peace” und dem Taxifahrer für die Albaner Mafia: Joschka Fischer, der ja keinen Schul Abschluß, noch einen Beruf je erlernte und sich auf dem Bildungs Niveau, der Albaner Mafia befindet.

“Durres must follow Verona’s example”
06/06/2014

Durres must follow Verona’s example
The tourist city of Verona in Italy might be the leading model for Durres. Both cities, besides the sea, have another thing as common: the amphitheater built during the Roman Empire.

The Albanian Prime Minister, Edi Rama, is attending a two-day visit in Italy, in a meeting with the Mayor of Verona, Flavio Tossi, and asked for a closer cooperation between the two countries.

The Mayor of Durres, Vangjush Dako, expressed his commitment for the twinning of both cities and for using the good experiences of Verona for protecting the Durres Amphitheater, which might be the biggest outside the Roman Empire borders, and for encouraging cultural and artistic activities in it…………
Top Channel

Erosion ohne Ende, genau an dieser Stelle, durch die Mafia Lokale

Durres Mafia Lokale, Currila, Erosion

Durres Mafia Lokale, Currila, Erosion

Durres Erosion, Mafia Lokale

18. Juli 2013
Die Erosion zerstörte auch im Meer, die Fisch Gründe, denn dort ist eine Fischerei Schutz Zone und der neue Umwelt Minister Lefter Koka, will nun aufforsten. Ebenso gibt es grosse Probleme seit 10 Jahren mit der Einfahrt im Handels Hafen, im Touristik Hafen, weil Millionen Tonnen, Lehm, Bau Aushub Bau Schutt ins Meer gekippt wird, durch die Bau Mafia, was bei der Familie des Spartak Braho und Lefter Koka (Nard Koka) anfängt.

6/3/2012

Capo der Tirana Mafia: Aurel Bylykbashi - Schutzherr für Geldwäsche und Zerstörung der “Touristik Zone” in Albanien

4/24/2009

Der höchste Bau Polizist und Aufseher Herr Oerd Bylykbashi wird der Korruption in Albanien bezichtigt

Keine Überraschung, denn in den Archiven wurden schon in 1997, Grundstücks Dokumente gefälscht, Blätter entfernt und Akten verschwanden. Selbst Anfang September 2013, säuberten vor aller Augen die Berisha Leibwächter in den Gerichts Gebäuden Akten, Computer Daten im Zoll und Finanz Ministerium wurden gelöscht.

Artan Lame teilt überraschend mit, das man keinen Zugriff auf die Küsten Grundstücks Dokumente hat nachdem Gesetz 7665 (Priority Zone Touristik), welche überwiegend vermessen wurden und eine richtige Topograhie haben. Ca. 12-15 private Dokumente gibt es nur, wobei die meisten Dokumente Öffentliche National Parks oder Küsten Regionen dokumentieren. 5 Dokumenten Sätze gab es je Touristik Zone, wovon eine Dokumenten Mappe der Präfekt auch erhielt. Angeblich sind die Dokumente im Staats Archiv verschwunden, wo schon 2005 diese Grundstücks Dokumente geschlossen wurden, und jede Änderung verboten wurde. Ein Langzeit Projekt auch der Weltbank, wie der Coastal Management Plan zeigte und die Urbanistik und Grundstücks Pläne und Gesetze. Real, Alles Luft Nummern, weil es damals schon enorme Fälschungen gab, wo die Problematik vor 10 Jahren von Artan Lame schon erwähnt wurde.

05 Qershor 2014 - 07:09

Artan Lame: Toka turistike do të shitet me çmimin e tregut
05 Qershor 2014 - 07:09

TIRANE- Kalimi i pronësisë të tokës te individët që kanë blerë ndërtesë në fshatrat turistikë do të bëhet me çmimin e tregut. Ndërkohë ALUIZNi duket se ka hasur në probleme mbi dokumentacionin e lejes së dhënë, për shkak se pas kalimit të 10 viteve nga miratimi ato arkivohen. Në një intervistë për “Shqiptarja.com”, kreu i ALUIZNI-t Artan Lame flet mbi hapat që do ndiqen.

Z. Lame jeni shprehur se keni pamundësinë fizike përsa i përket dokumentacionit për shkak se ato ndodhen në tunelin e Beratit, si funksionon kjo procedurë dhe si do të veprohet për sigurimin e këtyre informacioneve që janë të domosdoshme për vazhdimsinë e procesit?
Pas çdo dhjetë vjeçari sipas ligjit të arkivave, dokumentat e çdo institucioni shkojnë në arkivën e shtetit dhe çdo dokumentacion që ka të bëj me KZHT (Këshillin e Zhvillimit të Turizmit) që jep lejet e fshatrave turistike, personave të stimuluar dhe titujve të caktuar kalojnë në arkivën e shtetit. Në rastin në fjalë bëhet fjalë për dosje që i përkasin periudhës 1994-2004 dhe që kanë plotësuar afatet kohore, duke u arkivuar në arkivën e shtetit. Kështu ne s’kemi mundësinë as ti konsultojmë dot këto dokumeta, pasi arkivi i shteti ka rregullat e veta.

Si do të veprojë institucioni juaj për sigurimin e këtyre informacioneve që janë përcaktuese për detajet që përmbajnë?
Ne informacione që na duhen po i sigurojmë nëpërmjet rrugëve të tërthorta. Duhet të sqarojmë se këto probleme janë të zvarritura prej 20 vitesh, deri në momentin që erdhi koha që përfunduan në arkivën e shtetit dhe praktikisht në momentin që flasim është e pamundur që të marrësh një informacion real për titujt që janë dhënë.

Do të ketë ulje të çmimit të truallit brenda zonës së stimuluar apo pagesa do të jetë e plotë sipas metodikës së përshkruar në nenin 8 të ligjit?
Nuk do të ketë ulje të çmimit, por pagesa do të bëhet sipas metodikës sa të dali çmimi. Duhet të kuptojmë që ky i fshatrave turistikë nuk është proces legalizimi por shitje e truallit të njësive, pra qytetarëve që i kanë blerë. - See more at: http://www.shqiptarja.com

Concession of the Durres Port Concession of the Durres Port
The Supreme State Audit declared that the Durres Port concession was a corruptive affair that has caused a 16,9 million EUR damage.

Ein kalter Wind, weht dem Bürgermeister Vangjush Dako engegen in Durres, weil er einer der Haupt Verantwortlichen ist, wie Alles zestört wurde und Vangjush Dako, mit einem illegalen Bau an der Post (Süd Teil) zuerst begonnen hatte, ohne jede Baugenehmigung.
Inspektion der Süd Strände.

Das werden die Lefter Koka und Nasic Nako Klientel der Albaner Mafia weinen, wenn man keine illegalen Lokale mehr hat und Alles zerstört wird.
Edir Rama kündigt das Ende der besetzten privaten Strände an (ein Modell des Lefter Koka im übrigen) ebenso das die illegal Bautätigkeit beendet wird und die neue Maßnahmen das endlich die Bau Polizei in Aktion und Funktion tritt. Bekanntlich machten diese Sprüche schon Viele und Nichts ist geschehen.

Rama: Sezon me plazhe të pastra Berisha ndihej mirë mes plehrave

Rama: Sezon me plazhe të pastra Berisha ndihej mirë mes plehrave

- See more at: http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/0/1#sthash.14pvPmqW.dpuf

Ein Original Lefter Koka Problem ebenso, befreundet auch mit der Mord Familie der Tragaj’s, welche sich Grundstücke genau dort freischiessen mit Morden.

Kein Problem der aktuellen Regierung, aber der vielen Regierungen zuvor, das es 15 Jahre ein Kathastrophen Abwasser Problem gibt, durch die Mafia Politiker mit ihren illegalen Grundstücks Geschäften: Nichts ändert sich, weil man nicht die illegalen Bauten abreisst. Tourismus in Mitten von Abwässern und der Europa Zentrale des Verbrechens. Made by Weltbank, KfW, Berlinwasser, EBRD und andere Bestechungs Zirkeln welche das Desaster der Umwelt Vernichtung finanzieren.

Bäume werden überall in den Zone Touristik zerstört. Man macht schöne Pläne, statt Aktionen und Anklagen. Die Justiz ein Fehl Versagen ohne Ende.

Am 20. Juni werden 2 Tonnen verdorbener Fisch, illegal von der Mafia aus Argentinien eingeführt, in der Touristik Zone bei Vlore entdeckt, welche entsorgt wurden. Ein typisches Geschäft der früheren Chef der Nationalen Food Kontrolle: Genc Juka, der abgelaufenes Fleisch, für den menschlichen Verzehr verboten, um etikettierte. Ein Mafia Geschäft in Vlore, was auch Nichts Neues ist.

Ein Umwelt Skandal der normal ist und das die geschützten Touristik Zones, National Parks, für die Müll Entsorgung aller Art verwendet wird.

24.6.2014
Typische Durres Projekte: kein illegales Lokal wird abgerissen, weil Alle an die Politiker zahlen, aber Nichts für Strom und Wasser. Das Promenade Projekt ein Schrott Projekt, was verrostet, von einem Art Idiotie Garten Architekten, der nie ein Projekt an der Küste machte. Identisch das Durres Currila Abwasser Projekt, eine reine Luft Nummer ohne jeden Verstand.

Nun in 2014, nachdem immer Millionen verschwinden im Hirnlos Ingenieur Experten Sumpf der gekauften Diplome, beschweren sich alle Einwohner erneut über die Abwässer und warum die Lokale nicht abgerissen werden. Das Lefter Koka Projekte war eine Show, nichts geschieht.

Sporadisch werden illegale Transporte gestoppt, welche die Natinal Parks vernichten. Natürlich mit einfach gefälschten Genehmigungen, auf Farb Kopierern.

5/30/2014

Botschafter in Tirana, über den Pyschopaten der Albaner Mafia: Salih Berisha, Lulzim Basha und Josfina Topalli

Filed under: — BuckZiesMutter @ 5:58 am

Kommentare in den Albanischen Medien, sind durchgehend gegen Berisha und Lulzim Basha, was im Moment an Verleumdung produziert wird. Salih Berisha hatte die ausländischen Botschaften in 1991 umgehend mit “Sigurime” Leute unterwandert, vor allem die US Botschaft mit über 20 Personen, deren Namen bekannt sind. Der Idiotie Club PD des Salih Berisha bei Balkaninsight.


US Embassy Slaps Down Albanian Ex-PM Berisha

Verleumdung, Mobbing sind bei den Sigurime Methoden des Salih Berisha, dem Lügner Lulzim Basha und Bujar Nishani ein Standard Verhalten, weil man eben auch Sturzdumm ist und zulange von korrupten EU und US Politikern und den CDU, KAS Gestalten, EU Commission mit Barosso, hofiert und finanziert wurde. Bei einer Milliarden schweren Geldwäsche, gibt es viel zuverdienen! Eine der grossen Peinlichkeiten in Albanien.
Der EU Botschafter in Tirana: Ettore Sequi, als Motor eines kriminelles Enterprise, stiehlt mit Fake Projekten, Phantom Verbänden hohe Millionen Summen
. Das Albanische Volk gibt den Ausländischen Botschafter die Schuld an der Misere, vor allem der vor Jahren tätigen Troika.

An unnötiger Dummheit sind die Lügen Storys der Berisha Bande schon einmalig, was zur Zeit verbreitet wird. Diesmal muss der US Botschafter klare Worte sprechen, nachdem er wieder einmal von der Bande beleidigit wurde und er immer noch in Albanien tätig wird, wo der Pudel von Berisha: Aldo Bumci im Juli schon verkündete, er würde im September sein Amt in Albanien beenden. siehe Josefina Topalli, welche die “Rote Linie” überschritt mit ihren Hirnlosen Beleidigungen.

Eine Woche nach den Hirnlosen Beschuldigen der Berisha Bande, von der Mafia Lady Josefina Topalli des Copa Clans, spricht der US Botschatter Klartext, das die Mobbing Lügen Orgien der Berisha Anhänger nicht zuakzeptieren sind. Wenn ein Drogen Clan, wie Copa die Regierung angreift wegen Drogen Schmuggel, dann wird es peinlich. Salih Berisha, schwer krank, hat schon lange die Symptome eines primitiven Kriminellen und Billig Show Spielers, der Geldwäsche für Milliarden für die Italienische und Türkische Drogen und sonstige Mafia betrieb. Geldwäsche Paradies der Berlusconi Mafia – “Lady Champagne”?: Chiara Rizzo – Dritan Prifti – Ilir Meta – Salih Berisha

Die Tschechische Botschafterin wird sogar noch deutlicher: das der EU Kandidaten Status in Gefahr ist, weil die Berisha Bande nur Chaos organisiert.

5/23/2014

Albanien auf der Suche der 150.000 PD Demonstranten in Tirana

Comedy Show einer sich auflösenden Mafia Partei: die angebliche PD Demonstration in Tirana, mit 150.000 Teilnehmern, lt. dem Lügner und Gangster Lulzim Basha, der keinen Rückhalt in der Partei hat

Wenn man Hirnlos ist und nur über 20 Jahre mit korrupten Ausländischen Politikern eine Art primitiver Kaspar Theater Truppe der USA, EU, Deutschland’s mit Doris Pack und vor allem der KAS unterhielt, demonstriert man dann auch noch mit dem Drogen Baron Dash Aliku, vor einer Woche, der ein Langzeit Thema ist in Internationalen Sicherheits Kreisen, ausgebremst von korrupten US und EU Politikern.

Drogen Verteil Barone unter sich: Berisha Polizei Direktoren und Dasho Aliko, in Tirana
Dash Aliku, Caushi
(Në foto majtas, Dasho Aliko dhe Bernad Çaushi, djathas ish drejtori i Policisë Gjirokastër Ajet Ibro)

Die Pyschopaten Opposition demonstriert mit den Drogen Baron: Dash Aliku gegen die Regierung, angeblich wegen Drogen Handel

9 Maj, 2014

Bomba e ambasadores çeke: Greva e protestat për të penguar Statusin!

ambasadorja-ceke-655x356Me ne fund Perendimi po flet me gjuhe te hapur ate qe agjencia Ama-News e ka paralajmeruar prej disa javesh ne faqen e saj. Plani strategjik i PD-se dhe opozites eshte sa me shume kaos per te humbur statusin e vendit kandidat si shansi i vetem i shpetimit te dyshes Berisha-basha, qe brenda partise te mos kthehen ne OJQ. Dhe e para qe e pranon pas ambasadorit Arvizu qe e nenkuptoi me viziten e befasishme te merkuren te zyra e Bashes, eshte ambasadorja çeke ne Tirane….

Ambasadorja çeke e quan mjaft negative mbajtjen e protestave dhe të grevave në prag të vendimit të Brukselit për Shqipërinë. Madje thotë se këto mund të dobësojnë mundësinë e marrjes së statusit të vendit kandidat.
“Protestat dhe grevat dobësojnë mundësin e marrjes së statusit. Janë mjaft negative. Politikanët të mos punojnë për vete, por për popullin” tha ajo nga qyteti i Shkodrës.

Deklarata e ambasadores çeke, Branislava Tomasova nga Shkodra, gjatë një takimi me të rinjtë për sfidat e integrimit

29 Maj, 2014

SHBA shpall ‘non grata’ Berishën: Na skandalizove, reflekto!

berisha arvizuAmbasada Amerikane reagon fuqishem menjehere pas fjales se ish-kryeministrit Sali Berisha ne Parlament, ku implikoi ne afera nje punonjes te kesaj ambasade ne menyren me te cuditshme dhe madje nga foltorja e parlamentit. ne nje reagim te fundit zyrtar, selia diplomatike qe perfaqesohet nga ambasadori Arvizu, ka hedhur poshte akuzat e ish-kryeministrit duke i denuar ashper. “Jemi skandalizuar nga fjalimi i ish-kryeministrit sot ne Parlament dhe distancohemi. Berisha te reflektoje. Cdo punonjes i zyrave tona eshte i pergjegjshem dhe llogaridhenes”, thuhet ne deklarate. berisha akuzoi Mimi Kodhelin per arrestimin e gjeneralit Syrja Gjoka, duke perdorur edhe motren e saj ne OPDAT apo duke bere presion prokuroreve….

Në njoftimin e ambasadës, ata thonë se janë të skandalizuar nga komentet e Berishës dhe i kërkojnë atij të reflektojë.

“Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë është e skandalizuar me pretendimin e pabazë ngritur ndaj një punonjësi të ambasadës më herët sot nga Z. Sali Berisha, anëtar i parlamenttit, gjatë një seance të parlamentit. Z. Berisha pretendoi se një punonjës shqiptar i ambasadës ishte përpjekur të ndërhynte në një çështje hetimi penal në proces, thjesht mbi bazën e marrëdhënies së punonjësit të ambasadës me një anëtar të Këshillit të Ministrave. Pretendimi është tërësisht i pavërtetë dhe i pabazë.

Ambasada e SHBA këmbëngul për nivelin më të lartë të integritetit dhe llogaridhënies të secilit anëtar të misionit tonë. Ambasada e SHBA i bën thirrje z. Berisha të reflektojë për sjelljen e tij,” thuhet në deklaratë.

Por si është e vërteta?

Duke folur në Kuvend, Sali Berisha akuzoi ministren e Mbrojtjes, Mimi Kodheli, se qëndron pas arrestimit të gjeneralit Syrja Gjoka.

Berisha tha se Kodheli u ka bërë presion prokurorëve për arrestimin e Gjokës.

Madje, ish- kryeministri u shpreh se Kodheli ka përdorur edhe motrën e saj, e cila ka folur në emër të misionit OPDAT, që është misioni amerikan i ndihmës në fushën e zbatimit të ligjit.

“Ka nisur motrën e saj në emrin e OPDAT, duke folur në emër të misionit, edhe pse aty është thjesht punonjëse. Ministrja Kodheli ka bërë presion ndaj dy prokurorëve, që ose Syrja Gjoka në litar, ose ju do të humbisni, se kështu është vendosur. A merret kështu një baba, një ushatarak, një ish-gjeneral në detyrë, kafshërisht,” tha Berisha.

Gjoka u arrestua pasi akuzohet për shpërdorim detyre. Ai është liruar nga Gjykata e Apelit e Vlorës.

Hetimet për të vazhdojnë.

Ai dyshohet se i ka shkaktuar një dëm shtetit në vlerën e 6 milionë lekëve.

 

Noch eine Verleumungs Sache, um bekannte Jusitz und Kosovo Gangster:

 

Da wo die Prominenz der Verbrecher lebt, von Dritan Dajti, Hasanbeliu, Hashim Thaci, Bar – Restaurant “DRENCIA” die Verbrecher Hochburg des Skender Kapiti, Odeta Nishani, das Hotel des Verbrecher Clans:

Wegen Verleumdung führt die berüchtigsten Richterin von Durres Dhurato Bilo einen Prozeß gegen den Kosovo Verbrecher aus dem DRENICA Tal, Skender Kapiti, der den bekannten Anwalt Ilir Majlindi angeheuert hat, ebenso aus dem Kosovo Vertreter diverser Verbrecher Familien und im Drogen und Frauen Handel aktiv. Spezialität: er heult vor Gericht in den Bars herum, wie böse bekannte Polizei Direktoren sind, Politiker was bei diesen Leute normal sind, die sich im Raum Durres niederliessen und einen privaten Krieg gegen die Einheimischen führen inklusive Fälscher Werktstätten.

“Drenica” Durres 2001


Der Mafia Justiz Minister Nasic Naco, die Profi kriminelle Richterin Dhurato Bilo in der nächsten Skandal Runde

Top Chrom Mafia verhaftet: die Bytyci Mord Bande mit dem Sohn von Sahit Muja (Elez Muja ) und Veli Muça

Der geheime UNMIK Ermittlungs Report um Organhandel der auch Salih Berisha belastet

Auch die Zentrale Verbrecher Bar “Drencia” südlich Durres, der Todes Schwadronen von Hashim Thaci, feiert die Unabhängikeits Erklärung des Kosovo

Durrës, gjykatësja Dhurata Billo padit publicistin Skëndër Kapiti

Durrës, 27 maj 2014 - Në Gjykatën e Faktit Durrës, sot u zhvillua seanca e një gjyqi të pazakontë. Gjykatësja Dhurata Billo, pjesë e trupës gjyqësore të Durrësit, nuk ishte si zakonisht në rolin e gjykatëses, por në atë të paditëses. Pala e paditur po ashtu ishte e pazakontë, bëhet fjalë për patriotin me origjinë kosovare Skënder Kapitin, pronarin e “Hotel Drenicës”, një nga pikat kyçe të logjistikës së UÇK-së në vitet 1998-1999.

Gjykatësja Billo e ka paditur zotin Kapiti për shpifje e fyerje publike. Thelbi i kësaj shpifje, sipas gjykatëses në fjalë është një shkrim i publicistit Kapiti, ku ai e përmend gjykatësen Billo si një gjyqtare që ka dhënë dy vendime në thelb të ndryshëm për të njëjtën çështje.

Avokati Ilir Malindi i z. Kapiti ka kërkuar që çështja të mos gjykohet në Gjykatën e Faktit Durrës, sepse sipas avokatit, fakti që gjykatësja Billo punon në Gjykatën e Durrësit mund të ndikojë në vendimin e dhënë nga kolegët e saj për këtë çështje. Avokati Malindi ka kërkuar transferimin e çështjes së gjykatëses Billo në një gjykatë tjetër, për të siguruar paanshmërinë e nevojshme në gjykim.

/gje. th. agjencia e lajmeve “Dyrrah”/

- See more at: http://www.durreslajm.com/aktualitet

 

Diesmal mordet erneut direkt der hoch kriminelle Gani Kapiti Clan herum, der direkt zu den Todes Schwadronen von Hashim Thaci gehört und schon viele Leute auf dem Gewissen hat vor allem in 1998! Der US – Albanische Mafia Clan Kapiti, war einer der wichtigsten Organisatoren von Morden und jeder Art von Schmuggel auch im Raum Durres und zugleich Financier der Hashim Thaci Verbrecher Banden. Steht schon 1998 in AA und BND Berichten im übrigen, sowie in Reports des Mi6!

Todes Bar: Drenica Durres
Drehscheibe der Kosovaren Verbrecher in Durres, war schon vor über 10 Jahren die Bar “DRENCIA”, wo die Kosovo Gangster aus dem Hause von Hashim Thaci munter weiter morden!

Kapiti Clan
Links der Mörder Gani Kapiti! Hier der Kapiti (Hashim Thaci) Verbrecher Clan direkt vor der BAR-Hotel DRENICA südlich Durres und damit man das illegale Gebäude nicht abreisst, hat man ein UCK Denkmal errichtet.

Visar Ymeri- „Kosova bekommt die teuerste Autobahn in der Region“

von Max Brym am 16.05.2013

Vollbild anzeigenAm 13. Mai fand eine sehr interessante Fernsehdebatte in der Sendung Plus bei KTV in Kosovo statt. An der Debatte nahmen neben dem Minister für Infrastruktur Fehmi Mujota , Visar Ymeri Fraktionsvorsitzender der „ Bewegung für Selbstbestimmung“ ( VV) im Parlament, sowie Hashim Deshishku, teil. Die Debatte brachte einige erstaunliche Dinge zutage. Die Gemeinde Skënderaj in der die Koryphäe der Wissenschaft, Sami Lushtaku Bürgermeister ist, bekam von

Foto Visar Ymeri
Teilen

Weiterlesen…

Hotel Reklame des Verbrecher Clans Kapiti auf youtube

5/20/2009

Kosovo Gangster Gruppen schiessen wieder mal ihre selbst ernannten Grundstücke Rechte aus

DRENCIA Mafia Hotel Durres

“Drenica”, ist ein Langzeit kriminelles Enterprise, als Treffpunkt von Mördern und Terroristen aus dem Drenica Tal des Kosovo.

Diesmal mordet erneut direkt der hoch kriminelle Gani Kapiti Clan herum, der direkt zu den Todes Schwadronen von Hashim Thaci gehört und schon viele Leute auf dem Gewissen hat vor allem in 1998! Das Opfer gehört zu den Verbrecher Clans aus Shiak: Agron Bodlli und wollte dort ebenso illegal ein Hotel bauen. Der US - Albanische Mafia Clan Kapiti, war einer der wichtigsten Organisatoren von Morden und jeder Art von Schmuggel auch im Raum Durres und zugleich Financier der Hashim Thaci Verbrecher Banden. Steht schon 1998 in AA und BND Berichten im übrigen, sowie in Reports des Mi6!

Todes Bar: Drenica Durres
Drehscheibe der Kosovaren Verbrecher in Durres, war schon vor über 10 Jahren die Bar “DRENCIA", wo die Kosovo Gangster aus dem Hause von Hashim Thaci munter weiter morden!


Aussehen heute!

kapiti
Links der Mörder Gani Kapiti! Hier der Kapiti (Hashim Thaci) Verbrecher Clan direkt vor der BAR-Hotel DRENICA südlich Durres und damit man das illegale Gebäude nicht abreisst, hat man ein UCK Denkmal errichtet.

Das Foto sagt genug über den Kapiti Verbrecher Clan, der maßgeblich auch Heroin in die USA exportiert und im Balkan einen guten Teil der Waffen- und Drogen Geschäfte kontrolliert.
Hintergründe zu den Mord- und Drogen Clans Kapiti aus dem Kosovo, der eine wichtige Rolle auch bei der Verbrecher Organisation UCK spielt.!

Der etwas Geistig behinderte Albanische Politiker Spartak Ngjela und der Prof. Bedri Tahiri (von dieser Dumm Uni aus Phristina, wo sich jeder seine Titel kaufen kann), ist mit diesem Verbrecher Clans verbunden und schützt dadurch die kriminellen Praktiken des Kapiti und Tahiri Clans in und um Durres. Himzu kommt Xhevahir Spahiu, der direkt 1944 in Skrapar geboren ist und schon haben wir die Verbindung zur Skrapar Bande um Ilir Meta und direkt auch zu dem Jashari Verbrecher Clan

Durres ist heute ein reine Verbrecher Stadt, wo kein Gesetz gilt, das Rathaus auch keine kennt, sondern Alles wird gegen Geld verkauft.

Illegales Hotel in der Pista Illyria, direkt am Zaun der Militär Anlage in Plepa, wo 1999 die Anwerbstelle der “Atlanik Brigade” von Daut und Ramuz Hardinaj war. Hotel Abstand zum nächsten Gebäude, ca. 30-35 cm.

Haradinaj hotel
“Zweigstelle” der Atantik Brigade, der SS Schwarzhemden heute ein Hotel des Verbrecher Clans Haradinaj, direkt am Zaun zum Militär Stützpunkt, wo sich die CIA Ausbildungs Stelle auch befand, vor Jahren.

Von Bujar Nishani gibt es ja Schreiben wie im Finanzministerium als Berisha “Sigurime” Chef, qualifizierte Personen mit erfundenen Lügen Storys rauswerfen liess. Komplette Fabrik und Institutinen wurden 2006 gesäubert und mit Partei Gängern ersetzt. Qualifikation war unbekannt, wurde ignoriert, wo früher die “technical” vor jeder Kündigung geschützt wurden.

Deshalb sind die lächerlichen Demonstratinoen in Tirana entlassener Spinner der PD, oft vollkommen Hirnlos und unqualifiziert eine Comedy Show.

Kur të zbythte Berisha….

Postuar më: 26 Maj, 2014 tek Kopertina

26 maj 2014

Nga Bedri Islami

I dashur Thano, lexova shkrimin e botuar dje ne gazetën DITA nga gazetari Përparim Halili. Nuk e kisha dëgjuar më parë se Berisha kishte deklaruar se nen regjimin e tij paskan qenë larguar nga puna vetëm 3 vetë për motive politike. Përparimin unë e besoj plotësisht, dhe jo vetëm unë, ajo që ka ndodhur me të është në gjë e zakonshme për mijëra familje në Shqipëri, dhe kjo , jo e papritur, ka ndodhur sa herë që Berisha ka ardhur në pushtet, ose më saktë, sa herë që ai, qoftë edhe pjesërisht është bërë pjesë e pushtetit.

Fillesa e këtij fenomeni të zhvendosjes të disave(mijëra e mijëra) nga puna dhe vendosja e të tjerëve , e ka një fillesë prej ku daton edhe kthimi i saj në një gjë të zakonshme politike. Shumë vite më parë, atëherë edhe kur filloi, kam botuar një shkrim në gazetën ku punoja, nën titullin “Politika e zarfeve dhe dëbimi i njerëzve nga puna”.

Në vitin 1991, pas rënies së qeverisë Nano, nuk e di se cili numër ishte Nano-1 apo Nano-2, u krijua qeveria e Stabilitetit, dhe njëra nga vendimet e atyre mbledhjeve fantazmë që krijuan politika të mbrapshta në Shqipëri, ishte edhe krijimi i qeverive lokale të përbashkëta, dhe aty ku PD-ja kishte fituar shumicën, edhe detyra e kryetarëve të Komitetit Ekzekutiv, i kalonte atyre. Kjo ndodhi edhe në Shkodër. Në atë detyrë u caktua mjeku Ali Spahia, njëri nga drejtuesit kryesorë të PD-së në Shkodër. E njihja mirë, jo vetëm se ishim bashkëqytetarë, jo vetëm si ishte mjek dhe në këtë profesion ishin disa nga njerëzit e mi, por edhe sepse, së bashku me Dashamir Uruçin, qe e barti idenë, Përparim Durakun, profesor Ahmet Osja dhe disa të tjerë, krijuam së bashku shoqatën atdhetare kulturore “Kosova”, me qendër në Shkodër. Nuk duhet ngatërruar me organizatën politike Kosova , që u krijua më pas si një strukturë politike e PD-së.

Ali Spahia e nisi detyrën duke hequr nga puna edhe njeriun e parë, bashkëshorten time. ………….
Një këshillë nga “Heroi i Demokracisë”

Berisha sapo ishte zgjedhur president i vendit dhe po0 bënte vizitën e tij të kortezisë në qytetin e Shkodrës. U bë takimi në teatrin “Migjeni”. Një sallë e mbushur plot, një masë njerëzore gjithë shpresë e njëkohësisht gjithë ankth. Nuk dua të zgjatem me ” xhevahiret” e Berishës asaj dite, por në një moment, nga mesi i sallës u ngrit një ish i burgosur politik, organizator i demonstratës së 13 janarit 1990, Dedë Kasneci. …………
 

http://gazetadita.al/26-maj-2014/

5/23/2014

Taliban Alptraum der Bitterkeit in Durres, die Massaker an Antiken Stätten und Wenige zahlen für Wasser und Strom

Filed under: — Sarah_HrNje @ 5:20 pm

Auch ein Internationaler Skandal, weil keine Botschaft, keine Regierung, keine Institution damals wegen den Durres Bau Massakern intervenierte, der vor aller Augen ab 2010 schon ablief, direkt bei der Post im Zentrum von Durres, wo totales Bau Verbot ist. Insgesamt wurden 270 wichtige Antike Stätten, Antike Mosaiken durch Beton und illegale Bebauung gestoppt, was ein Versagen des Albanischen Staates und des Kultur Ministerium mit primitiven Gestalten wie Neritan Ceka, Apollon Bace, Klodian Papunje, Ferdinand Xhaferrie, Aldo Bumci dokumentiert. Alle Albanischen Professoren, (mit Ausnahme von Miri Hoti) schwiegen zu dem Massaker der Zerstörung der Antiken Stätten in Durres und die oft von Kriminellen kontrollierten Internationalen Geldgeber wie Weltbank, IFC, IMF, KfW, EBRD sowieso.

Ein Europäischer Skandal der Super Klasse, weil das Antiken Massaker vor aller Augen abspielte, wie die Küsten Vernichtung. Wie soll man Gelder der EU, UN, USA, Weltbank für Albanien rechtfertigen, wenn die UNESCO geschützten Innenstädte von Berat und Gjorokastre bebaut werden, der Antiken National Park Butrint ebenso und das Massaker in Durres. Die Verantwortlichen der Internationalen sind auch hier nur an Vertuschung interessiert.

Die Internationalen machten lieber ihre Geschäfte und waren nur an ihren Betrugs Projekten interessiert, oft direkt von der Mafia kontrolliert und gesteuert, mit ihren Hunderten von NGO’s der Geld Vernichtung. Warum nun ein Aufschrei mit 3 Jahren Verspätung kommt, ist erstaunlich, denn 2011, 2012 schrieb keine Albanische Zeitung darüber.

Einer der Haupt Verantwortlicher Vangjush Dako, der extrem kriminelle ist, und mit dem Wahnsinn in 2010 begann, nachdem die Millionen für die Ubanistik Pläner der Weltbank sinnlos ausgegeben wurden, für diese Art von Taliban Ignoranten. Ein einmaliges Versagen des Staates, wo das Ministerium MTKRS unter Ferdinand Yhaferrie, die bekannten Professoren der Albaner wie Neritan Ceka, Gjergj Frashëri, verantwortliche für Antike Stätten wie der Gangster Apollon Bace, oder K. Papunje, sogar dafür verantwortlich sind und 4 Jahre später nur Ausreden haben, warum das kriminelle Treiben der Berisha Leute und des Bürgermeisters nicht gestoppt wurde. Inkompetenz von total Idioten, hatte seinen Höhepunkt mit dieser Art von Regierung und Ministerium.
Bulevardi Dzrrah - Post, Durres Mafia construction Vangjush Dako

Bulevardi Dzrrah – Post, Durres: auf dem Betonierten Römischen Dorf: Inhaber Vangjush Dako, ohne Baugenehmigung wie in den Artikeln dokumentiert ist: daneben Berisha Klientel mit dem zentralen Bau mit mind. 7 Stockwerken

Nach den Skandalen unter der Ilir Meta Regierung u.a. am Antiken Tempel von Durres, gab es unter den Mafia Minister des MTKRS: Yilla Pango und Ferdinand Xhaferrie, nochmal 179 illegale Bauten in den Antiken Zonen, durch gefälschte Dokumente, oft mit Duldung, oder gar mit Unterschrift von Ferdinand Xhaferrie, der sich selbst als noch primitiver als Talibans selbst damit ein Denkmal in Durres gesetzt hat. Partner des US Mafia Senators Eliot Engel. Viele Fragen an EU Botschaften, warum man das nicht stoppte, aber Konferenzen aktiv mit dem Verbrecher veranstaltete, u.a. die KAS im Oktober 2010. Apollon Bace, ein kriminelles Enterprise. General Direktor Klodian Pajuni, ein Vertreter der Durres Idioten Mafia, welche generell Alles zerstört., für den Verkauf von Beton und Beteiligungen. Proteste der Einwohner und Experten, wurden durch die Ortsfremden PD Banden ignoriert. Das Ministerium des Langzeit Betruges: MTKRS, wobei Ferdinand Xhaferrie eine Sonder Note erhält, weil er jede Taliban und Vandalen Zerstörung vor allem in Durres übertraf.

Haupt Verantwortliche für das einmalige Mafia Desaster im Taliban Stile in Albanien: Die Parnter der ausl. Politiker, wie die KAS mit ihrem Super Gangster Ferdinand Xhaferie, dessen Website nicht einmal eine Funktion mehr hat.

Albanische Minister (MTKRS), schlimmer wie die Taliban! Geben illegale Papiere, für eine Finanzierung eines Kommunal Wahlkampfes durch die Top Mafia des Fatmir Valoti (US Faschistische Partei PDUI). Partner des Gangster US Senator Eliot Engel, was normal ist bei den Amerikanischen Politikern, wenn man gut schmiert. Schlimmer wie die Vandalen, Wikinger überfielen Ortsfremde primitiv Mafiösi die Stadt, oft aus dem Kosovo und betonierten wild herum. Geschützt von den Verbrecher Kartellen des Salih Berisha und Ferdinand Xhaferri.

Ferdinand Xhaferi
Minister Ferdinand Xhaferi, aber ebenso der Minister Aldo Bumci, der Gangster Klodian Papunji, gaben Dokumente zur Betonierung des Antikes Römischen Dorfes in der Innenstadt von Durres in den Verbots Zonen.


Xhaferri: “Rugova i sherben Milloshevicit = “Rugova steht in Diensten von Milosevic”
in 2000 ruft er zu Morden an Rugova Leuten auf in der “Albania", nach einem Treffen in der Currila mit dem Drogen und Waffen Boss: Josef Limprecht, US Botschafter, der wegen seinen Terroristen Partnerschaften, Drogen und Waffen Schmuggel am 17.5.2002 eiliminiert wurde.

Ein Sensation Fund eines Römischen Dorfes, was vor aller Augen zubetoniert wurde von Kriminellen, im Zentrum bei der Post von Durres. Mit 4 Jahren Verspätung nimmt die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf, obwohl wir in 2011 über dieses Fiasko berichteten und alle Anzeigen in Durres von vielen Bürgern in den Papierkorb wanderten.

Durres Römischen Dorf

Durrës, zhdukja e rrënojave romake, Biçoku: Çështje e prokurorisë, të hetohet

300 illegale Bauten gibt es in der UNESCO geschützten Stadt Gjorokastre, ebenso oft mit illegalen Minister Papieren ausgestattet, was nur die Korrupheit und Dummheit von den Berisha Ministern, Aldo Bumci und Ferdinand Xhafferie (engster Partner der KAS natürlich) historisch dokumentiert. Primitiver wie die Taliban ist vornehm ausgedrückt.
aus 2008: Teuer finanzierte Luft Projekte der Weltbank (30 Millionen nur die Grundstücks Agentur, + Urbanisatik Pläne und der Coastal Management Pläne und aktuell gibt es neue Kredite), Deutschen, Italiener: Urbanistik Pläne und Gesetze.

Albanien ist das Opfer der EU Dezentralisierung, anderer Idiotischer Programme und der vielen Konferenz Gangster rund um unnütze NGO’s, welche niemand braucht, welche der Geld Vernichtung dienen. Die Vernichtung des Tourismus ist eines der Resultate, der korrupten Weltbank ebenso. Der Antiken National Park Butrint, Apollonia, die UNESCO geschützten Städte Gjorokastre und Berat werden und wurden zerstört, durch die Partner der Westlichen Verbrecher Banden, welche nur Privatisierungs Profite machen wollen.

Eine Schlüsselrolle spielte der Profi Gangster Fatmir Valoti (Geldwäsche Investor nach Dokumenten, für den Beton Bau) , PDUI Partei und Bezirks Stadt Rat in Durres, mit der Mafia Gruppe Klodian Pajuni, Ferdinand Xhafferie. Ende 2013 verliess er die Partei und wurde aus dem Stadtrat abgewählt. Die PDUI Partei, ist ein identischer Idioten Haufen der dümmsten Mafia wie die Ilir Meta Partei LSI und zu diesem Zeitpunkt waren die dümmsten Parteien vereint auch mit Nard Ndoka und der Arben Froku Mafia. Ein Projekt der Argita Berisha, mit den Internationalen US Verbrecher Kartellen des Fatmir Valoti. Fatmir Valoti, verliess die PDUI Partei von Durres, weil seine Verbrechen nicht mehr haltbar waren, seinen Posten kurz danach und kurz vor dem Tod von Sokol Olldashi, einem seiner wichtigsten Partner im Verbrechern im Drogen Handel usw., wie bei den Deutschen im Hafen. Internationales Gross Verbrecher aller Art.

1. Priorität des Landes: Die Master- und Urbanistik Pläne der Weltbank: Und S.Berisha trifft Bollan/Himari , aber zugleich begann der Abschied vom Rechtsstaat, genau mit diesem Durres Projekt.

Der Verbrecher und Minister Ferdinand Yhafferie direkt daran beteiligt an den Massakern der Küste, des Antiken Zentrums in 2010, weil er seinen Wahlkampf finanzieren wollte. Allgemein bekannt, aber nur die Amerikaner reagierten im Oktober 2010 und stoppten die ersten Millionen $ für den Aufbau Albaniens. Selbst von den Italiener kam kein Aufschrei, denn die Berlusconi Mafia und andere EU Mafiöse Projekte mussten noch organisiert werden, zur eigenen Selbst Bedieung.

Federführende primitive Gangster im Durres Beton Massaker: Ilir Meta, Miri Hoti, Lefter Koka, Vangjush Dako und die Salih Berisha Banden (Albert Brojka, Aguile Gorea) zerstörten schon 1995 die Innenstadt von Tirana und Durres, und bauten die ersten illegalen Häuser am und im Theater Bereich. 100 Millionen € der EU verschwanden spurlos, für den Justiz Aufbau was ein desaströses und peinliches Debakel ist.

Die stinkenden Abwasser von Durres, sind eine Legende der illegalen Bauerei in Durres, welche einmalig negativ ist in Europa seit über 100 Jahren.

Auch der neueste Direktor für Kultur ist ein vollkommener Idiot, aus der LSI Partei ein Parteigänger des Lefter Koka. Klientel Politik der Frankenstein Partei Albaniens, wo Lefter Koka bei wikileaks als “most criminal” von Albanien bezeichnet wurde, identisch mit den Sokol Olldashi Gross Verbrecher Kartellen, Alles von Deutschen Politikern finanziert und kräftig mit Geschäfts Visa der Drogen und Frauen Handel ausgeweitet mit vollen Wissen der SPD Größen wie: Otto Schily, Gernot Erler und Frank Walter Steinmeier und Joschka Fischer und seine Diplomaten war mangels Bildung sowieso bei jedem Mist dabei.

Ledion Lako , ohne Qualifikation, wird der Kultur Beauftragte in Durres

Durres Post Massaker
Direkt bei der Post: Im Antiken Teil von Durres, wurde dieses Dorf zubetoniert, obwohl das Grundstück ein Öffentlicher Park war. In der totalen Schutz Zone von Durres und wie immer: total gefälschte Papiere rund um Argita Berisha, den Drogen Kartellen, welche Geldwäsche Anlage suchen.

Das selbe Grundstück wo angeblich 4 Stockwerke genehmigt sind mit 2 Gebäuden. Man baut aber 7 mindestens 7 Stockwerke und 2 weitere Gebäude sind im Bau, darunter das Südliche, was dem Bürgermeister gehört, als Schmiergeld.
Durres Post
Foto aus 2010, als die Beton Maschine des Bürgermeister Vangjush Dako wieder erschien.

Die Gesetze sind klar, total Verbot, wo das Ministerium nicht einmal eine gesetzliche Befugniss hat, ueberhaupt eine Zustimmung zugeben. Ausserdem erfolgte die Zustimmung, als laengst praktisch Alles zubetoniert wurde.

.Das Mafia Ministerium MTKRS, stimmt diesem Verbrechen nachträglich sogar zu am 10.7.2012, wo schon in 2011 gebaut wurde


Diese Antike Stätte im Öffentlichen Park bei der Villa Zogu in Durres

202 illegale Bauten auch in Antiken Stätten und die Grundstücks Direktoren von Durres: Andi Lila und Erjon Jakov

Dort haben die Grossen Verbrecher Clans von Albanien vor allem geplant, welche alle Ortsfremd sind.

Dem Mafiosi Eduart Xhepa, hat man sein Fahrzeug vor dem “Aragosta” Restaurant in Durres - Currila in die Luft gesprengt

Masakra ndaj qytetit të Durrësit

Durrës, 20 maj 2014 - Rubrika “Shqipëria tjetër” është ndalur këtë herë në qytetin e Durrësit, për të denoncuar masakrën e bërë ndaj arkeologjisë në emër të betonit, që ngre krye mbi vlerat e trashëgimisë kulturore që qyteti mijëravjeçar ruajti ndër shekuj.

“Qyteti i Durrësit, Dyrrahu apo Epidamnus siç quhej në fillesat e tij, është një ndër qendrat më të lashta dhe më të rëndësishme në Shqipëri. Thonë se kudo të gërmosh në qytetin bregdetar, nxjerrin kryet gjurmët e antikitetit, të cilat të kredhin thellë në historinë e tij. Gjurmë, që sot po shuhen, po zhduken, po shpërbëhen, jo nga koha, por nga pushtuesit modernë prej betoni, që po hanë e po shkatërrojnë çdo vlerë të tij”…
- See more at: http://www.durreslajm.com/speciale

Durrës, dokumenti: Si u zhduk lagja romake në mes të qytetit (FOTO)

Durrës, 23 maj 2014 - Kur disa vite më parë kreu i ICOMOS-it, Giora Solar, erdhi në Durrës dhe pa gërmimet në qendër të qytetit, tek ish-lulishtja “1 Maji”, u shpreh se zbulimi ishte më i rëndësishëm edhe se vetë Pompei, sepse tregonte për një vazhdimësi qytetërimi dhe traditash.

Por, në vitin 2010, me firmën e ish-ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Ferdinand Xhaferaj, të Institutit të Monumenteve të Kulturës Apollon Baçe dhe drejtorit të Agjencisë së Shërbimit Arkeologjik Roland Olli, “Pompei”; shqiptar mori fund. Mbi rrënojat e një lagjeje të tërë të qytetit antik të Durrësit, e cila mendohej ta kishte zanafillën qysh në shek. II para Krishtit u dhanë leje ndërtimi. I gjithë qyteti i Durrësit ishte dëshmitar për masakrën që po ndodhte në këtë zonë të rëndësishme arkeologjike, të gjithë panë se si u rrethua lagja antike, si u betonua dhe u ngritën para syve të tyre ndërtesat shumë-katëshe. Por askush nuk e denoncoi këtë rast.

Sot mbi sipërfaqen e gërmimit janë ngritur dy pallate gjashtëkatëshe me garazhe nëntokësore. Pak ditë më parë, një nga anëtarët e Forumit të Mbrojtjes së Trashëgimisë Kulturore, gazetari Marin Mema, bëri denoncimin e këtij rasti në emisionin “Exclusive”. Disa dokumente, vënë në dispozicion nga Forumi për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore, të cilat datojnë në vitin 2010, flasin qartë për masakrën e radhës në zonën arkeologjike në Lagjen 11, Rruga “Prokop Meksi” në Durrës.

Pavarësisht zbulimeve, të konsideruara si më të rëndësishmet e 30 viteve të fundit (madje ASHA, fotografinë e rrënojave e kishte vënë mbi raportin vjetor, 2010), mjaftuan ca firma që ato të zhduken përgjithmonë. Dëmi është i jashtëzakonshëm dhe i pakthyeshëm, veçse, kur bëhet fjalë për një qytet si Durrësi, i cili ngrihet mbi themelet e një qytetërimi të lashtë, ky rast mund të përsëritet.

Dokumenti

Në datën 27 korrik 2010, një grup pune i përbërë nga 8 specialistë dhe drejtues institucionesh, mes të cilëve ish-ministri Xhaferaj, ish-drejtori i IMK-së Baçe dhe ai i ASHA-s, Olli, firmosën “Fillimin e lirimit të gropës për ndërtimin e objektit sipas projektit të depozituar pranë sekretarisë teknike të KKA-së”.

Ky vendim u firmos edhe nga drejtuesi i Shoqërisë Arkeologjike që kishte marrë përsipër kryerjen e gërmimeve të shpëtimit në këtë zonë, “A.K.eR”, Gjergj Frashëri. Në një relacion të kësaj shoqërie thuhet se “rezultatet e deritanishme të gërmimit dhe dokumentimit arkeologjik vërtetojnë përfundimin e parakërkimeve të ASH-së, se sipërfaqja në fjalë ka qenë pjesë e qytetit romak, lagje në unazën pranë mureve rrethuese të qytetit, por brenda tyre. Në periudhën e hershme bizantine ka një fluks mbindërtimesh ose planimetrish të reja mbi ato të vjetrat, nga shtresat zejtare të qytetit. Ndoshta prej mesit të shek. VI pas Krishtit kualiteti i ndërtesave të qytetarëve në këtë hapësirë binte ndjeshëm, të cilat tashmë ndërtohen shumë më lart në kuotë, mbi mbushjet masive të shtresave të antikitetit dhe tashmë jashtë mureve rrethuese të reduktuara”.

Më tej, kjo shoqëri, e cila ka përfunduar misionin e saj të shpëtimit në datën 22 korrik 2010, propozon “largimin e sipërfaqes së mozaikut prej 0,6 m2 dhe vendosjen e tij në telajo për paraqitje muzeale; largimi për qëllime muzeore i sipërfaqes (tavolinë 1,7 x 1,10m) së punës për prodhimin e objekteve të qelqit; të kryhet ruajtja për qëllime muzeore e një fragmenti të rrugës me kalldrëm prej rreth 6 m2 në anën perëndimore të rrugës; zmontimi dhe montimi i gurëve të bazamentit të murit verior”. Pavarësisht se bëhej fjalë për një dëshmi të prekshme të një qytetërimi të tërë, me rrënoja ndërtesash, rrugë, mure, pazare, mozaikë, punishte … ajo u firmos të betonohej.

/gazeta “Panorama”/

- See more at: http://www.durreslajm.com/speciale
Doku, wie kriminelle Politiker die Innenstadt von der Antiken Stadt Durres illegal zubetonieren, wobei der grosse Skandal ist, das die ausl. Institutionen mit Kriminellen Politiker der Inkompetenz immer die Projekte orgaisieren, inklusive der Deutschen Siftungen, GTZ vor Ort und nicht mit mit den echten Experten u.a. Professor Miri Hoti, der persönlich seit Jahren entsetzt ist, wie zuletzt die Berisha Horden erneut nach 1996 die Stadt betonieren und immer durch Ortsfremde Verbrecher Banden und sogar Gundstücke an ihre Banden verteilten, direkt im Antiken Theater. Trotzdem erhielten diese Verbrecher Banden hohe Millionen Summen für den Umwelt Schutz (140 Millionen € aus der EU Kasse für Nichts) und für Antike Stätten, welche spurlos verschwanden.

Als der Super Idiot des Sokol Olldashi der primitive Ganove: Neritan Golja CEZ Direktor wurde, hinterliess er nach wenigen Monaten ein Desaster, weil er ein Autist ist. Deshalb wurde er noch von der eigenen PD Regierung vor einem Jahr entlassen. Die hohe Staatskontrolle, schlägt nun Alarm, weil in Durres keine Anklagen erfolgen, bei Amts Missbrauch des Rathauses mit Vangjush Dako, der unverändert weiter Durres zubetoniert und Dreck ins Meer kippt.
Er schreib gefälschte Rechnungen, faslsche Zähler Abrechnungen und Phantasie Ausgaben wurden zum System eine Betruges. Eines der Weltbank Privatsierungs Desaster in Albanien.

Wie in einem Mafiösen Construct, schützen sich die Politischen Verantwortlichen aller wichtigen Parteien in Durres im Rathaus und im Bezirks Ausschuss, durch die eigenen korrupte Staatsanwaltschaft und Richter, wo Anzeigen im Hunderter Paket spurlos verschwinden. PJer Ndreau!!!

Analphabeten wurden Direktoren, wie im Polizei Dienst, mit gefälschten Schul Zeugnissen, wo Neritan Golja, nur Einer der extrem dummen Nord Albaner ist, welche sich im Bezirk Durres niederliessen.

Banditen Kampf um den Vorsitz der PD Mafia Partei in Durres: Neritan Golja gegen Genc Juka

Die PD in Durres hat viele Probleme.

Neritan Golja Als Transport Verantwortlicher in Durres: Neritan Golja

Neritan Golja, als CEZ Direktor fristlos gefeuert von der eigenen Regierung, und der Krankenhaus Direktor Taulant Baku, kauften teilweise für viel Geld Stimmen für die Wahl in Durres. PD Partei: Wegen Autismus und Inkompetenz, wurde der Leiter der CEZ Energie Behörde in Durres abgesetzt: Neritan Goles

ca. 150 Millionen € betragen die Strom Schulden bei der CEZ, wo Hotels praktisch noch etwas gezahlt haben und bis 60.000 € Strom und Wasser Schulden haben. Fast immer sind es kriminelle Familien aus dem Kosovo, Mazedonien, aus der Politk mit Geldwäsche Geschäften. Tankstellen haben sowieso noch etwas gezahlt wie die Nord Albanischen Banden des Salih Berisha im Raum Durres. Geschäftsleute, Hotels zahlen praktisch nie für Strom und Staatliche Stellen auch nicht. Deutschland, die Weltbank fnanzierte nur dieses krimienlle Enterprise, vor allem rund um Kavaja, Durres und Golem wo die FES Mafia schon vor über 10 Jahren in Mafia Hotels Konferenzen abhielt.

Alarmohet Kontrolli i Lartë i Shtetit. Borxhi në CEZ Durrës 19 miliard lekë

CEZ2Nga Xhevahir Gradica / Borxhi i thellë deri në kufijtë e të pabesuarës si dhe menaxhimi shumë i keq i CEZ Shpërndarjes shoqëruar me qindra e qindra ankesa kanë shtyrë institucionin e KLSH të zbresë në Durrës për të parë realisht se çfarë ka ndodhur. CEZ Shpërndarja dhe enkas rajoni i Durrësit është përfshirë në një krizë shumë të thellë dhe gjendja prej disa vitesh paraqitet e mjerueshme. Drejtuesit që i kanë lënë vendin njëri-tjetrit kanë fajësuar pararendësit dhe në jo pak raste edhe kompaninë në qendër, por më pas kanë rënë në të njëjtin nivel dhe në të njëjtët tregues.Në të tilla rrethana, prej disa ditësh inspektorë të Kontrollit të Lartë të Shtetit gjenden në Durrës për të vërejtur mënyrën se si ka funksionuar ligjshmëria në CEZ Shpërndarje. Ekipi që përfaqëson institucionin më të lartë të kontrollit në shkallë vendi nuk ka dhënë asnjë lloj deklarimi paraprak për të mësuar se si ka qenë mënyra e funksionimit dhe administrimit sidomos ekonomiko-financiar në këtë kompani. Madje inspektorët e kanë edhe detyrim ligjore për të qenë gojëkyçur deri në daljen e konkluzioneve përfundimtare. Nga ana tjetër, burime që vinë jo vetëm nga brenda CEZ Shpërndarja, por edhe nga institucione të rëndësishme shtetërore bëjnë me dije se janë shumë gjëra për t’u thënë. Praninë e KLSH në CEZ e ka pohuar edhe prefektuar e cila prej kohësh është vënë në dijeni për një sërë problemesh të trashëguara dhe me kosto jo të vogël. Faturat e kripura, gjobat e pathemelta, abuzimet me faturën afrofe, favorizimi një pjesë në dëm të të tjerëve, leximi qëllimisht keq i matësave, mosrespektimi grafikut për të parë matësin, heqja e matësve me pretendimet se duhet verefikuar dhe më pas vënia e gjobës së padrejtë dhe një mori problemesh kanë shkaktuar besdi të mëdha dhe kosto të larta të padrejta në dëm të qytetarëve dhe konsumatorëve në tërësi.
Borxhi
Investimet, projektet, tenderimet, faturimet dhe arkëtimet, lidhjet e paligjshme, ndërhyrjet në rrjet, humbjet dhe shkaqet e vërteta dhe një sërë çështjesh janë bërë objekt kontrollit nga KLSH e cila ka më se dy javë që nuk shkulet që andej. Borxhi është shumë i madh, ndër më të mëdhenjtë në shkallë vendi. Në verën e vitit të kaluar është thënë zyrtarisht se borxhi ka kapur shifrën e 18.4 miliard lekëve të reja, shifër kjo që ka gjynjëzuar funksionimin normal. Ndërsa nuk ka deklarim të dytë përpos atij të tetë-nëntë muajve më parë, ky borxh thuhet se është thelluar edhe më tej. CEZ nuk ka bërë as edhe një investim, sado të vogël, ndërsa e ka çuar shumë keq punën me klientët e vet. Familjarët, por jo vetëm ata, janë tejet të pakënaqur me punonjësit, administratën dhe përgjegjësit e CEZ Shpërndarje. Faturimet ndëshkuese që kanë kaluar të gjitha caqet janë bërë disa herë objekt i ankesave, të cilat jo vetëm që nuk janë zgjidhur, por as nuk janë marrë në konsideratë. Qindra e qindra qytetarë kërkojnë sqarime në zyrën e klientit e cila gjendet në hyrje të portit të Durrësit. Ata kanë dëshmuar abuzimet shumë të rënda që kanë bërë punonjësit e CEZ Shpërndarjes duke faturuar qindra deri në mijë kilovat edhe pse klienti nuk i ka konsumuar. Punonjësit e zyrës kanë mbajtur qëndrim indiferent, mospërfillës deri edhe denigrues ndaj qytetarëve revolta e të cilëve ka ardhur vit për vit duke u rritur, ashtu si dhe numri i tyre. CEZ ka qenë një nga kompanitë që ka vjedhur në mënyrë të hapur dhe flagrante qytetarët të cilët kanë qenë të pafuqishëm për të gjetur të drejtën si dhe kanë qenë të pambrojtur nga të gjitha strukturat e shtetit dhe të drejtësisë. Kjo i ka shtuar oreksin CEZ Shpërndarjes të abuzojë më tej. Qytetarët kanë apeluar edhe tek Avokati i Popullit i cili ka dërguar inspektorët e tij për të dëgjuar realisht se çfarë ka ndodhur dhe çfarëpo ndodh në Durrës, ndërsa ka asistuar edhe vet Totozani duke dëgjuar me veshët e tij ankesat e pambarim dhe të paimagjinueshme. Sipas disa pohimeve zyrtare mësohet se në harkun kohor të një muaji ndaj CEZ Shpërndarjes adresohen 17 mijë deri në 18 mijë ankesa, ndërsa rastet e zgjidhjes janë fare të papërfillshme. CEZ dhe zyrat e saj nuk kanë qenë asnjëherë transparente me qytetarin, klientët familjarë dhe privat. Bërja e faturës së CEZ titull ekzekutiv i ka dhënë krahë kompanisë ecila ka ndëshkuar në mënyrë të përsëritur dhe me shuma dramatike klientët. Qytetarët që kanë tentuar të apelojnë në gjykatë janë ndeshur me zvarritje burokratike kostoja e të cilave është shumë e lartë. Gjithnjë sipas vëzhguesve të situatës, thuhet se KLSH ka gjetur gropë të madhe dhe të errët. Kjo pritet të nxisë Kontrollin e Lartë të Shtetit të kërkojë edhe ndjekje penale. Por deri në zbardhjen e plotë të detajeve shumë gjëra mbetet të ngurtësuara dhe të papublikuara.

Short URL: http://bulevardionline.com/?p=9303

Die Durres Terroristen Polizei, verhaftet illegal 5 Elektriker des Energie Versorgers CEZ fest

Task Force Durres verhaftet den Bürgermeister von Xhafzotaj

Të zgjedhurit e PS dhe LSI po fshehin me dashje dhe para vjedhjet dhe abuzimet e ish drejtorëve të PD

 

Das Sumpf Loch der Infektionen und Moskitos in der Rruga Taulantia in Durres

EU Dezentralisierungs Desaster: Der Antiken Park “Apollonia” Teile Friedhof umgewandelt

Der Bürgermeister Vanjush Dako schimpft das Alles illegal gebaut ist, und sein Bruder verkauft den Beton, wo die Beton Mischer ständig herumfahren.

Eine Lüge und Show, denn wie bei diesem Bau, ist der Süd Bau auf der Antiken Siedlung bei der Post, ein Vangjush Dako Bau, was der Regierung dem Ministerium gut bekannt war. Ein Lügner, Billig Betrüger wenn man einen derart illegalen Bau anfängt, wo sich dann die Baufirmen, die Firmen und Eigentümer als Phantom Firmen entpuppen werden, welche schnell verkaufen und dann nicht mehr existieren. Aktiv bei diesem Bau dabei, wie diese Statements von Apollon Bace zeigen: Neritan Ceka ebenso, und viele Jahre versuchte man die Verbrechen zuvertuschen. 2013 begann sogar noch ein illegaler Nord Bau auf dem Gelände, wo heute 3 illegale Bauten in Bau sind.

Baçe: U kërcënova për ndërtimin mbi lagjen romake, Dako bashkëpronar
0 0 New

Tiranë, 31 maj 2014 – Pas shkrimit të botuar në gazeta “Panorama”, “Dokumentet, si u zhduk lagjja romake në qendër të Durrësit”, ka ardhur reagimi i ish drejtorit të IMK-së, Apollon Baçe. Në përgjigjen e tij të botuar në gazeta “Panorama”, Baçe nënvizon se në kohën kur ai është emëruar drejtor i IMK-së, në ish lulishten 1 Maji në Durrës kishte përfunduar ndërtimi i bllokut juglindor, i cili sipas informacioneve që kishte marrë i përkiste kryetarit të bashkisë Vangjush Dako.
- See more at: http://www.durreslajm.com/speciale

Im National Heligtum von Lezhe, ebenso eine Antike Stätte, konnte ungehindert jemand herum betonieren. Eine Art Idiotie Club, weil es auch in und um die Burg, illegale Bauten gibt und gab.

Gazeta Shqiptare Online URL: http://www.balkanweb.com/index.php?id=148968
“Pompei i Durrësit", Gjergj Frashëri: U varros me vendim shtetëror
(Dërguar më: 03/06/14) Fatmira Nikolli

Katër vite më parë në zonën e njohur si “Lulishtja 1 Maji” në Durrës, dolën në dritë struktura arkeologjike të rëndësishme. Muaj më vonë, paçka zbulimit, mbi to u ndërtuan dy godina. Sot, katër vite me vonë, botimi i dy dokumenteve, ka risjellë në vëmendje atë që humbëm: e cilësuar së fundmi si Pompei shqiptar. Në vitin 2010, arkeologu Gjergji Frashëri, i kreu gërmimet me firmën e tij ‘AKeR shpk’. Në një intervistë për “GAZETA SHQIPTARE” ai sqaron pozicionin e tij dhe hedh dritë mbi ngjarjen, ndërsa thekson se vetëm IMK dhe DRKK e Durrësit, kishin mundësinë ligjore për ta vënë në mbrojtje të shtetit, ose në mbrojtje paraprake strukturën arkeologjike të varrosur tashmë.
Si është e vërteta e zbulimit arkeologjik në Lulishten 1 Maji në Durrës dhe ndërtimit të bërë aty? Cila është lidhja juaj me këtë zbulim arkeologjik?
Sipërfaqja e gërmimit përbëhej nga dy fusha ndërtimi - Fusha 1 (e vogël) dhe Fusha 2 (e madhe). Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë (KKA) miratoi me Vendimin e tij nr. 59, dt. 18.03.2010 këto dy sipërfaqe si vend për gërmim arkeologjik shpëtimi, pasi aty ishin planifikuar dy ndërtime. Ky vendim u mor në bazë të sondazheve arkeologjike paraprake të kryera më parë nga Agjencia e Shërbimit Arkeologjik (ASHA). Firmës ‘AKeR shpk’, ku unë punoj iu besua sipas rregullave kryerja e këtyre gërmimeve të shpëtimit. Asaj iu miratua nga KKA-ja, Projekti i detajuar teknik, organizativ dhe profesional që paraqiti. Firma ‘AKer shpk’ i realizoi me sukses të plotë të dy gërmimet.
Flitet se shtresat e sipërme janë hequr me volume të mëdha dhe janë zhdukur edhe varre të shek. 6-9 të erës sonë?
Gërmimet janë filluar prej nesh në Lulishten 1 Maji më datën 17 Maj 2010. Pak përpara fillimit të gërmimeve tona në të dy fushat bëheshin punime për nguljen e pilotave në konturin e shesheve të ndërtimit. Në këtë kohë nga ana e të dy investitorëve ishin kryer në pjesë të mëdha të sipërfaqes me skreper largime voluminoze të shtresave të sipërme deri në thellësinë 1,4-1,6 m. Me sa u sqarua ata kishin keqinterpretuar shënimet në projektin tonë, se shtresat e sipërme, të cilat nga sondazhet e ASHA-s rezultonin mbushje të vona pa përmbajtje arkeologjike, mund t’i largonin ata vetë. Për këtë u bë denoncimi nga ana jonë pranë ASHA-s me nr. 70 Prot (KKA) dt. 10.05.2010 dhe tjetra më 17.05.2010. Nga ana e vet ASHA bëri procesverbalet e ndëshkimit duke dokumentuar edhe heqjen e shtresave pa praninë e arkeologëve të autorizuar. “Grupi i kontrollit” të profesorëve me në krye z. Neritan Ceka që erdhën 3 javë më vonë pretenduan se aty ishin prishur varre të shek. 6-9 p.Kr. Kjo nuk ishte e saktë. Profilet e dheut në konturet e fushave tregonin se këto shtresa nuk i takonin mesjetës së hershme. Varre të mesjetës së hershme u gjenden më vonë shumë më në thellësi. Ato nuk përbënin varrezë, por grupime të pak varreve në hapësirën e një ndërtese të madhe. Gjithkush mund të shohë ato në dokumentacionin e dorëzuar me kohë.
Çfarë dokumentesh administrative dispononi për rastin e këtij gërmimi?
Firma jonë disponon të gjitha dokumentet, të gjithë praktikën në origjinal dhe në kopje të ruajtura në vende të ndryshme. Ne vijmë tashmë nga një përvojë e madhe drejtuese dhe administrative, brenda dhe jashtë vendit. Përpiqemi të punojmë si qytetarë bashkëkohorë dhe të nxjerrim nga duart ato që i vlejnë shoqërisë përgjithmonë.
Kush e ka përgjegjësinë që nuk u ruajt e tëra ajo ashtu siç doli pas gërmimit?
Qysh para mbarimit të gërmimit në Fushën e Vogël 1 - që çuditërisht përflitet më shumë në medie (?!) - lindi problemi i ruajtjes in situ të substancës arkeologjike. E vetmja rrugë që ajo të ruhej e tëra in situ ose pjesërisht, i takonte Ministrisë së Kulturës me ndihmësit e saj, Institutin e Monumenteve të Kulturës (IMK) dhe DRKK-në e Durrësit. Vetëm ato kanë mundësinë ligjore për ta vënë në mbrojtje të shtetit, ose në mbrojtje paraprake. Pikërisht kjo - nuk u bë!
Këtë sugjerim tekniko-ligjor e kemi dhënë si qytetarë në kohën e duhur. Përse IMK-ja nuk e bëri, pyeteni ish-drejtorin e saj kohe dhe ish-drejtuesit e DRKK-së. Duke mos u shpallur në mbrojtje paraprake, hapësira arkeologjike e Fushës 1 e humbi fatin për t’u ruajtur in situ.
Ju lutem, çfarë rrugësh dhe mundësi të tjera ligjore dhe organizative ekzistojnë në këtë vend për ruajtjen e substancës arkeologjike in situ? Asnjë rrugë tjetër, veç marrjes në mbrojtje nga shteti si mjedis me vlera arkeologjike. Përgjegjësia dhe përgjegjësi është këtu brenda. Në vend të saj, pas katër vjetësh dëgjon forúmsa të përrallosin nëpër media me copa letrash të grabitura nga Ministria e Kulturës dhe pasi i presin e i ngjisin ato sipas oreksit, ngrenë akuza me këto dokumente të shtrembëruara, duke ngarkuar padrejtësisht me përgjegjësi dhe duke dëmtuar pa të drejtë imazhin e investitorit që ka paguar për kryerjen e gërmimit arkeologjik dhe të subjektit privat që i ka kryer me korrektesë gërmimin dhe konservimet e lëna si detyrë nga KKA-ja.
Po firma ‘AKeR’ nuk kishte gjë në dorë për ta ruajtur?
Firma arkeologjike private që kryen gërmimet e shpëtimit nuk ka asnjë përgjegjësi dhe asnjë të drejtë të vendosë mbi fatin e substancës arkeologjike që del nga gërmimi, do ruhet ajo e tëra in situ, do ruhet pjesërisht apo nuk do ruhet fare. Ajo nuk ka kontratë apo fuqi ligjore për këtë, as ndaj Ministrisë dhe as ndaj investitorit për këtë çështje. Kështu është praktika juridike në mes të Europës, kështu thotë edhe ligji shqiptar. E vetmja forcë është detyrimi si qytetar dhe profesionist të luftoj privatisht në ruajtjen e mbrojtjen e pasurisë arkeologjike. Më duket se nuk kam bërë pak deri sot për këtë, për Lulishten 1 Maji dhe për vetë arkeologjinë e Durrësit.
Si rrodhi fati i ruajtjes?
Derisa nuk e shpallën sheshin me substancë arkeologjike në mbrojtje paraprake shtetërore, sheshi u dha për ndërtim. Ndërkohë investitori i kishte kryer detyrimet kontraktore me shtetin për zbulimin arkeologjik.
Para përfundimit të gërmimit, firma jonë u çlirua plotësisht me vendim nr. 97, dt. 07.07.2010 të KKA-së nga detyrimet e saj, të cilat i kishte kryer me sukses. Fatin për ruajtjen e substancës arkeologjike e mori një grup i përbërë nga pesë anëtarë të KKA-së, njëkohësisht përfaqësues të Drejtorisë së Trashëgimisë Kulturore dhe të ASHA-s pranë MTKRS-së, IA-së dhe IMK-së, të cilët hartuan 3 procesverbale njëri pas tjetrit. Në vizitat e tyre në fushën e gërmimit u bënë pjesëmarrës edhe investitori privat dhe firma private arkeologjike, për të qenë në dijeni të vendimeve, të cilat ishin të lidhura ngushtë me shpenzimet (Procesverbal nr. 1, dt. 13.07.2010; procesverbal nr. 2, dt.16.7.2010, etj.).
Firmosja e këtyre procesverbale nga këta dy të fundit është për marrjen në dijeni të detyrave që i cakton atyre grupi i punës. Edhe kjo shtrembërohet me qëllim në media. Të paktën investitori nuk mund të jetë anëtar i Grupit të Punës të Ministrisë, as edhe Firma ime private ‘AKeR’, as unë vetë, sepse kjo është në radhë të parë konflikt interesi. Grupi i punës është pjesë e KKA-së dhe përbëhet vetëm nga punonjës të shtetit dhe jo nga privatë me licenca.
Detyra e këtyre takimeve nuk ishte se do të ruhej substanca arkeologjike in situ, kjo tashmë ishte vendosur që nuk do ruhej. Por do bëheshin propozime se çfarë mund të hiqej dhe të vendosej nesër në muze. Njëkohësisht edhe çfarë mund të rivendosej përsëri në garazhet e ndërtesës së re nëpërmjet anastilozës. Në këto takime pune janë bërë propozime nga më të ndryshmet në përputhje me mundë-sitë financiare të investitorit dhe me kriteret e restaurimit, për të shpëtuar atë që mund të shpëtohej.
As ruajtjet e pjesshme nuk kanë qenë vendime të lehta?
Aspak. Shumica e strukturave nuk ishin në gjendje të lëvizeshin (të hiqeshin) dhe të rivendoseshin. Ne arritëm të translokonim mozaikë duke i shkulur dhe vendosur në telajo, si dhe një dysheme të një punishteje për prodhimin e qelqit, etj. Ato tashmë janë të gatshme për t’u ekspozuar në muzeun që njëri prej dy investitorëve do ta ndërtojë me dëshirën e tij në katin -1 të ndërtesës së vet.
A paraqiste vështirësi të tjera ruajtja teknike e mjedisit arkeologjik?
Njerëzit shohin fotot e këtij gërmimi dhe kujtojnë se ai mjedis me rrënoja ishte gati për vizitorët, ashtu siç duket e bukur në foto. Por nuk është ashtu. Do të duhej shumë punë dhe shpenzime që një ditë të kthehej në park për t’u vizituar, kur të zgjidheshin para së gjithash problemet e ujit nëntokësor. Po të mbyllej sistemi i pompave që ngritëm gjatë gërmimit për të larguar ujin, e gjithë substanca e “bukur” do të ishte brenda një ditë nën ujë. Me pompa nuk mund të mbahen tërë jetën kushtet e vizitueshmërisë! Për ta shmangur përgjithmonë këtë masë uji nga parku do të duhej paraprakisht të ndërtoheshin mure izoluese të thella të paktën deri në 12 m anembanë kontureve të sheshit pranë pilotave rrethuese, të cilat nuk ishin në gjendje të pengonin asnjë litër ujë. Mendon kush se çfarë kosto financimi kanë këto punime mbrojtje të fushës arkeologjike nga uji? Madje ky rrethim duhej të ishte bërë përpara se të kryheshin gërmimet, më pas nuk është e mundur.
Kjo është një përvojë që doli nga ky rast. Ja pra, se çfarë Ministria e Kulturës duhet t’u vërë si kusht investitorëve që domosdoshmërisht kërkojnë të ndërtojnë më tej në zonën B të Durrësit - të ndërtojnë të tilla mure ujëizoluese në vend të pilotave të sotme para fillimit të gërmimeve, për të siguruar izolimin e parkut arkeologjik të ardhshëm nga ujërat nëntokësore dhe burimeve natyrore.
Po me fushën e madhe nr. 2?
Edhe këtu u veprua me të njëjtën mënyrë: gërmimi arkeologjik në Fushën 2 mbaroi më 30 tetor 2010. Këtu doli më shumë substancë arkeologjike prej sipërfaqes më të madhe. DRKK-a e Durrësit, IMK-ja dhe KKR-ja e Ministrisë së Kulturës nuk e vlerësuan dhe nuk vepruan për ta shpallur atë në mbrojtje paraprake shtetërore si monumentet kulture - pra duket se nuk ishin të mendimit që kjo substancë kishte vlerë për t’u ruajtur. Rezultati ishte se kjo pasuri u braktis nga institucionet shtetërore, të cilat janë direkt përgjegjëse që kanë kompetencën dhe të drejtën e vendimit për ta ruajtur. Fusha me substancë arkeologjike mbeti më se një vit e hapur, tashmë e mbushur me ujë. Vendimi ishte marrë që ajo nuk do të ruhej plotësisht. Çështja ishte si mund të shpëtohej diçka in situ prej saj? Situatën nuk e ndihmuan as vizitat e Akademikut Baçe me profesorë apo misionarë italianë, siç pretendohet. Nuk e ndihmuan as drejtorë e profesorë të IA-së, që merrnin pjesë në vendimet e shumta të KKA-së. Një vit më vonë, me vendimin nr. 147, dt. 01.03.2011 në mbledhjen e saj të 18, KKA-ja shqyrtoi konkluzionet e Grupit të Punës të ngritur me Urdhër nr. 114, dt. 12.10.2010 të Ministrit MTKRS-së dhe nr. 572, dt. 04.11.2010 (i përbërë nga Klodian Pajuni, Drejtor i Përgjithshëm i Trashëgimisë MTKRS, Ols Lafe, Drejtor i Trashëgimisë Kulturore MTKRS, Roland Olli, drejtor i ASHA-s, Surja Lela, Përgjegjës i Sektorit të ASHA-s, Apollon Baçe, Drejtor i IMK-së dhe Luan Përzhita, Instituti Arkeologjisë) vendosi që strukturat arkeologjike të ruheshin in situ vetëm pjesërisht. Gjithashtu investitori duhej të ndryshonte projektin e mëparshëm dhe të jepte dy projekt-ide të tjera, ku të merrej në konsideratë krijimi i një ambienti muzeor brenda ndërtesës për vizitueshmëri dhe të përballonte vetë të gjitha shpenzimet për këtë punë. Edhe nga kjo fushë janë translokuar dhe restauruar dy sipërfaqe mozaiku prej Firmës tonë që ndodhen po ashtu në Muzeun Arkeologjik Durrës. E gjithë sipërfaqja e gërmimit është matur me Skanerin 3 Dimensional, me shpenzimet e firmës arkeologjike ‘AKeR’.
Ju vetë, keni qenë pjesë e këtyre vendimeve?
Nuk kam qenë asnjëherë anëtar i KKR-së apo i KKA-së, madje as edhe anëtar i ndonjë grupi pune të ngritur nga MTKRS apo ndonjë institucion tjetër. Si mund të jem anëtar i ndonjë vendimi shtetëror duke qenë një subjekt privat? Natyrisht kam qenë shoqërues kur këto grupe kanë vizituar fushat e gërmimit, ku kam raportuar për ecurinë javore të gërmimit dhe kur jam pyetur për mendimin tim mbi ruajtjen e mundshme të substancës arkeologjike, gjë të cilën e kam ndjerë për detyrë që ta bëj si profesionist dhe për të ndihmuar punën time dhe të tjerëve. Propozimet që i kam dhënë grupit të punës ishin realiste, nuk jam romantik, por profesionist arkeolog dhe restaurator me përvojë të gjatë.
A janë dorëzuar në muze gjetjet arkeologjike?
Të gjitha gjetjet 100% janë pastruar, restauruar, regjistruar, katalogizuar, datuar, hedhur në database e në lista sipas standardeve të arkeologjisë evropiane bashkëkohore dhe bashkë me dokumentacionin janë dorëzuar me korrektesën më të madhe ASHA-s sipas Rregullores në fuqi dhe gjenden në Muzeun e Durrësit.
Është një Mbledhje e posaçme e KKA-së (me pjesëmarrje të zgjeruar) nr. 99 Prot. dt. 04.06 2012 ku është paraqitur dhe vlerësuar e gjithë puna arkeologjike e bërë nga Firma “AKeR shpk” në Lulishten “1 Maji", nga projekti fillestar deri në dorëzimin e dokumentacionit dhe gjetjeve, si dhe janë trajtuar akuzat e pabaza të katër profesorëve të datës 11 qershor 2010. Në këtë mbledhje KKA-ja ka vlerësuar pozitivisht tërë punën e firmës ‘AKeR’ dhe janë mbyllur të gjitha diskutimet dhe dyshimet mbi realizimin e projektit të arkeologjisë së shpëtimit.
Aktualisht, a mund të bëhet diçka për të zhbërë ç’është bërë?
Me arkeologjinë ajo që zhbëhet nuk bëhet më.
A duhet hetuar kjo çështje për të sqaruar një herë e mirë ngjarjen?
Hetojeni seriozisht, domethënë në rrugë juridike, jo të talleni nëpër media dhe në “Facebook"-un e Forumit të Mëkatarëve të Trashëgimisë Kulturore.
Si i lexoni debatet për këtë cështje?
Arkeologjia e “Lulishtes 1 maji” ka tash katër vjet plot që është varrosur prej vendimit shtetëror - tani u kujtuan ta qajnë! Mediat nuk po merren me shtetin që nuk e mori në mbrojtje të tij in situ arkeologjinë e Lulishtes ‘1 Maji’, por po merren me firmën arkeologjike, e cila ka zbatuar me përpikëri urdhrat dhe ligjet e shtetit. Pra nuk po i dhemb kujt pse nuk u ruajt Lulishtja ‘1 Maji’, që të nxjerrin mësim për të ruajtur Lulishten ‘1 Maji’ tjetër që do të vijë me siguri nëqoftëse në Durrës vërtet do vazhdojnë ndërtimet në zonën B. Ata po merren në një mënyrë të paqytetëruar, me shpifje, shantazhe dhe fyerje që janë të kundërligjshme dhe të dënueshme. Vetëm disa shembuj mjaftojnë. Sinjalet e para mbi këtë sulm të organizuar i mora nga një akuzë e papërgjegjshme e një arkitekti Arben Biçoku, që i referohet një montazhi të shëmtuar anonim në një gazetë me titull “Masakra e Dakos, pallate mbi qytetin antik” të datës 08.03.2014, duke aluduar hapur se ai është një kompozimi im. Unë ju drejtova gazetës ku i kërkova të nxirrte në shesh se kush ishte autori i atij kompozimi. Gazeta nuk ma tregoi, por botoi një njoftim në shtyp, se nuk isha unë. Megjithatë, në një emision televiziv Biçoku vazhdoi ta përsërisë pa përgjegjësi këtë akuzë.
Gjergj Gjurën, e kanë shtyrë të shantazhojë në emër të DRKK-së së Durrësit, se “materialet e gjetura në gërmimin në fjalë nuk janë dorëzuar pranë asnjë muzeu”. Nuk mungon edhe profesori Skënder Muçaj, që deklaron se Lulishtja ‘1 Maji’ “është ndoshta krimi më i madh në fushën e gërmimeve arkeologjike”. Ky harron se me gërmimin dhe dokumentacionin që është bërë në Lulishten ‘1 Maji’, substanca arkeologjike e saj të paktën ka shpëtuar, është e tëra në arkivë, edhe duke mos qenë e ruajtur in situ. Ajo nuk është zhdukur pa lënë gjurmë, si dhjetëra e dhjetëra fusha të tjera në Durrësin e zonës A dhe B gjatë këtyre njëzet vjetëve, të cilat ai ka qenë në krye të detyrës në Shqipëri dhe nuk ka denoncuar asnjë prej tyre, as edhe ato që ka shkaktuar dhe po shkakton vetë në gërmimet e pafundme të panevojshme “shkencore”, si plagë të lëna djerr. Nuk e kuptuam kurrë se si e ndihmoi ai Lulishten ‘1 Maji’, duke ardhur si servil i zotit Ceka në atë farë kontrolli “gjueti shtrigash” të 11.06.2010. Duke qenë nëpunës i Qendrës Studimeve Albanologjike, i nderuar profesor, së bashku me kolegët e tu kontrollorë të Lulishtes ‘1 Maji’, Prof. Ceka, Akademiku A. Baçe dhe Prof. L. Përzhita, kini pasur shumë më tepër mundësi se unë, që t’i detyronit në kohën e duhur institucioneve ministrore dhe të sensibilizonit mediat që Lulishtja ‘1 Maji’ të shpallej në mbrojtje shtetërore, ashtu siç kini vënë piskamën sot mbas pilafit.


Durres Wasser Leitungen Made by Sokol Olldashi, der mit seiner Bande die Institution für eigene Klientel Bauten missbrauchte mit einem der dreistesten Dumm Verbrecher: Doklead Ademi

Im zentralen Bereich von Durres, direkt die Mafia Universität der Berisha Gangster, wird das Wasser ebenso abgedreht. Golem etc.. war wie immer ein Langzeit Problem, wo Bezahlung versprochen wird, aber nie erfolgte schon vor über 10 Jahren. Einige Leitungen werden nun geschlossen.

Alles normal, wie bei über Hundert Tausend Anschlüssen im Bezirk Durres. Man baut illegal und zapft die Wasserleitungen an. Typisch dieser Berisha Idiot, mit seiner Mafia Universität, ohne jede Genehmigung auch in Berat.

Die Geldwäsche Mafia der Bildungs Idioten des Salih Berisha: Astrit Velija, PD Abgeordnerter, Rektor und Eigentümer der UFO Skandal Universität

270 wertvollste Antike Gebäude, Mosaiken wurden durch die Politische Mafia, welche identisch ist mit der Land Raub Mafia und Bau Mafia zerstört und zubetoniert nur in Durres.Verantwortliche wie Minister: Ferdinand Xhaferrie, Aldo Bumci, General Direktoren der Mafia und des Ministeriums MTKTS wie Klodian Papunje, stimmen für die Zerstörung der Antiken Stätten inklusive der Kultur Vertreter und Berater von Salih Berisha wie: Neritan Ceka, Apollon Bace, zwei der übelsten Taliban Verbrecher im Kultur Bereich, wie die Bürgermeister von Durres von Miri Hoti, Liefter Koka, Vangjush Dako, welche eine Art Beton Club der Vernichtung von Durres betreiben.

270 objekte tremijë vjeçare janë të humbura, s’ka asnjë përgjegjësi ligjore

Posted By Artur AJAZI On 26/07/2014 @ 11:32 In Rrethet | No Comments

Heshtin institucionet shtetërore përballë këtij skandali. Prokuroria pritet të filloj hetimet

Rreth 270 objekte të cilat janë zbuluar gjatë këtyre viteve pas gërmimeve në themelet e shumë objekteve të ndryshme si vila, pallate dhe lokale, rezultojnë të humbura, pa nam e nishan. Dega e Institutit Mbrojtjes së Monumenteve dhe Drejtoria e Monumenteve Arkeologjike, duket se nuk ka qenë e ashpër sa duhet dhe madje në mbledhjet e KRRT-ve , përfaqësuesit e tyre kanë ngritur dorën të parët, duke miratuar leje-ndërtimi pa hesap. Deri tani askush nuk ka mbajtur asnjë përgjegjësi, por edhe kur dikush ka folur, atë nuk e ka dëgjuar askush. Skandali me veprat e nëntokës dhe objektet në qytetin bregdetar ka vite që mbulohet, dhe fatkeqësisht edhe specialistët që në seminare dhe takime hiqen si “baballarët” e arkeologjisë dhe

5/21/2014

8 in Italien verurteilte Schwer Verbrecher werden von Albanien ausgeliefert

Filed under: — Zogaj Leku @ 7:11 pm

Die Banden und verurteilten Verbrecher waren die wichtigsten Partei Unterstützung für das kriminelle Enterprise des Salih Berisha, als Langzeit Partner krimineller Deutscher Politiker, der KAS wie so oft der üblichen Lobby Vereine vor Ort: Alle Steuer finanziert, mit dem einzigen Zweck: krimnellen Clans eine Basis für ihre Geschäfte zugeben, was besonders bei Sokol Olldashi deutlich war und Dritan Prifti, wie Ilir Meta.

1 – Gezim Xhemal Gjini, vjeç 57, banues në Luz/Krujë. Gjykata e Udines, Itali, ka lëshuar ndaj këtij shtetasi urdhërin e arrestit të datës 07.09.2012, për “Shfrytëzim prostitucioni dhe emigracion klandestin”, vepra penale këto të parashikuara nga nenet 110, 61, Ligji 785/58 dhe 39/90. Maksimumi i dënimit: 5 vjet 2 muaj burg. Ky shtetas është arrestuar nga strukturat e policisë në Durrës më datë 07.01.2014.

2 – Eugen Enver Caushi, vjeç 29, nga Fieri. Gjykata e Milanos, ka lëshuar ndaj shtetasit Eugen CAUSHI, Urdhërin e Arrestit datë 27.01.2014, për veprën penale të “Organizatë kriminale, ndihmë dhe nxitje për prostitucion”, parashikuar nga neni 416 i Kodit Penal dhe nenet 3 dhe 4 të Ligjit 75/58. Maksimumi i dënimit: 17 vjet burg. Ky shtetas është arrestuar më datë 04.02.2014, nga strukturat e Drejtorisë së Policisë së Qarkut Tiranë.

3 – Eder Avdulla Dorzi, vjeç 31, nga Tirana. Gjykata e Milanos, ka lëshuar ndaj këtij shtetasi Urdhërin e Arrestit datë 27.01.2014, për veprën penale të “Organizatë kriminale, ndihmë dhe nxitje për prostitucion”, parashikuar nga neni 416 i Kodit Penal dhe nenet 3 dhe 4 të Ligjit 75/58. Maksimumi i dënimit: 17 vjet burg. Ky shtetas është arrestuar nga strukturat e policisë në Tiranë më datë 03.02.2014.

4 – Rigers (Daniel) Qemal Hysa, vjeç 40, nga Burreli. Ndaj këtij shtetasi Gjykata e Romës, ka lëshuar Urdhërin e Arrestit datë 12.06.2013, për kryerjen e veprës penale të “Organizatë kriminale dhe shfrytëzim prostitucioni”, parashikuar nga nenet 146, 1-2 të Kodit Penal Italian dhe nenet 3 të Ligjit 75, datë 20.02.1958, dhe 110. Maksimumi i dënimit: 21 vjet burg. Ky shtetas është arrestuar më datë 11.01.2014, nga strukturat e Drejtorisë së Policisë së Qarkut Tiranë.

5 – Dorjan Shefqet Doçi, vjeç 40, nga Tirana. Gjykata e Apelit Milano, me vendim datë 16.11.2010, e ka dënuar këtë shtetas me 7 vjet 6 muaj burg, për kryerjen e veprës penale të “Organizatë kriminale dhe trafik ndërkombëtar droge”, parashikuar Kodi Penal Italian. Ky shtetas është arrestuar më datë 30.01.2014, nga strukturat e Drejtorisë së Policisë së Qarkut Tiranë.

6 – Ardian (Adrian) Thoma Allkanjari, vjeç 43, banues në fshatin Gradishtë, Lushnje. Ndaj këtij shtetasi është lëshuar Urdhëri i ekzekutimit nga Zyra e Prokurorit të Milanos, (në vijim të vendimit të Gjykatës së Apelit Milano, datë 18.12.2007, definitiv më datë 07.05.2008), për kryerjen e veprës penale të “Vrasjes në rrethana rënduese, armëmbajtje pa leje“, dënuar me 9 vjet 11 muaj burg, bazuar në nenet 575, 577 të Kodit Penal Italian dhe nenin 4 të Ligjit 110/75. Ky shtetas është arrestuar më datë 12.02.2014, nga Komisariati i Policisë Lushnjë.

7 – Mikelo Agim Kararaj, i regjistruar me gjeneralitetet e Daniel Lika, vjeç 28, nga Patosi, Fier. Gjykata e Milanos, ka lëshuar ndaj shtetasit Mikelo KARARAJ, Urdhërin e Arrestit datë 27.01.2014, për veprën penale të “Organizatë kriminale, ndihmë dhe nxitje prostitucioni, trafik droge”, vepra penale të parashikuara nga neni 416 i Kodit Penal Italian, dhe nenet 3 dhe 4, të Ligjit 75/58, nenet 73 dhe 80 të Ligjit 309/90, neni 56 i Kodit Penal Italian. Maksimumi i dënimit: 30 vjet burg. Ky shtetas është arrestuar nga strukturat e Drejtorisë së Policisë së Qarkut Fier më datë 03.02.2014.

8 – Arlind Nuredin Allasufi, vjeç 32, banues në Kavajë. Prokuroria e Republikës pranë Gjykatës në Padova, ka lëshuar më datë 21.11.2007, Urdhër–burgimin, nr. 1213/ 2007 RES, pasi duhet të shlyejë dënimin prej 16 vjet e 9 muaj burg për kryerjen e veprës penale të “Vrasjes”. Ky shtetas është arrestuar më datë 17.02.2014, nga strukturat e Drejtorisë së Policisë së Qarkut Tiranë.

Ekstradimi i këtyre shtetasve nga Shqipëri drejt Italisë është bërë, mbështetur në Marrëveshjen dypalëshe të Ekstradimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Italisë, si rezultat i bashkëpunimit të Interpol Tirana dhe Interpol Roma.

Gary Kokolary, bestätigt das es FBI Akten über den Heroin und Drogen Schmuggel von Fatos Nano und der Familie des Salih Berisha gibt, was aber auch nicht neu ist. Es geht vor allem um die Amtszeit des Aussenministers Lulzim Basha, wo überzeugende Beweise vorliegen ebenso von Skhelzen Berisha. Ebenso über den Waffen Schmuggel, weswegen ja die Deutschen dort auch ihre Geschäfte machen wollten, wo selbst die Italienische, Russische, Türkische Mafia sich längst aus den Hafen Geschäften zurückzog. Natürlich mit den grössten Europäischen Drogen Schmuggeln als Partner.

Warum Frank Walter Steinmeier damals als der Aussenminister Lulzim Basha war, den Drogen Handel in Europa nicht verhinderte, gehört zu der Denkweise des Frank Walter Steinmeier denn die Presse brachte wie wir ja genügend Fakten, welche Minister direkt im Drogen Handel aktiv sind, bzw. deren Direktoren. Das fing schon mit Arthur Kuco an, dem NATO Botschafter der mindestens vor 13 Jahren direkt im grössten Verbrecher Kartell Albaniens, Drogen Schmuggelt betrieb.

Albanischer Diplomat Agim Haxhiu in Instanbul verhaftet wegen Drogen Handel

Anti Drogen Chef in der Tschei, erklärt das Geschäft der Albanischen Diplomaten: Verleih auch von CD Autos an die Drogen Mafia

Die Diplomatischen Familien Albaniens, sind in der Regel kriminelle Clans und alle unheimlich reich. Vision Construction gehört den grössten Verbrecher Familien, welche Edi Rama und Salih Berisha finanzieren und höchste Polizei Posten erhielten.


Rahman Selmanllari
, wurde in Italien verhaftet im Sommer 2008, als sein Diplomaten Auto in einen Verkehres Unfall verwickelt war und Kokain Pakete entdeckt wurden. Wie ausgeführt gibt es ja noch mehr Diplomaten die verhaftet wurden, weil viele Staaten nur eine eingeschränkte Diplomaten Schutz zugestehen. Gestern wurde Agim Ceku in Kolumbien verhaftet, was ebenso für sich spricht.
siehe auch den verhafteten Diplomaten Rahman Selmanllari in Italien im August 2009

Auf den “Most Wanted” Liste stehenden, wurde Anfang Juli in der US Botschaft Almir Rrapo, Mitglied in der Lul Berisha Bande und International operierend verhaftet. Gestern wurde die Untersuchungs Haft um 3 Monate verlängert und nun sind die Akten und Beweise eingetroffen.

Die Generalstaatsanwalt mit Adriatik Llalla, kann keine Auskünfte geben, über das Flugzeug das an der Küste gelandet ist, für ein Cannabis Geschäft, womit Alles über Adriatik Llalla gesagt ist und seine inkompetende Mannschaft der Mafiösen Verbindungen, welche nur Anklagen verhindert.


Der hohe Anti Mafia Direktor Francesco Mandoi, beschwert sich über diese Situation das man keine Informationen erhält, obwohl der Italienische Pilot und weitere Personen verhaftet wurden.

5/20/2014

Wie im Berisha System, werden erneut viele Direktoren mit gefälschten Diplomen eingestellt

Filed under: — Balkansurfer @ 6:01 pm

Betroffen ist vor allem der Bildungs Sektor, der von Idioten der Berisha Partei übernommen wurde, vor allem mit extrem dummen Professoren.

Bis 70 % der Ärzte hatten nicht einmal eine Ausbildung am Schluß der Berisha Regierung und wussten Nichts. Albanische Experten wissen immer “Nichts", max. Fähigkeit: Ziegen hüten und deshalb gehen auch alle Firmen in den Bankrott.

Albanien wurde regelrecht zerstört, durch diese Klientel Politik für Kriminelle und die Intelligenz ist ausgewandert. Ein Produkt korrupter Praktiken der NATO Länder, welche mit ihren Wirtschafts Vereinen und Vertretungen Alles korrumpierten.

Falsifikoi diplomën për t’u bërë drejtor Arsimi

Posted By Gazeta Telegraf On 20/05/2014 @ 11:32 In Arsim,Kryesore | No Comments

Reagim i bazës: Edi Rama të ndërhyjë! Matrapazë e karrieristë po afrohen tek e majta vetëm për përfitime!

Njerëz anonimë, pa merita apo dhe mëkate, herë me të Djathtën e të Majtën kur ata janë në pushtet, kanë pushtuar bazën e PS-së, janë bërë drejtorë duke shfrytëzuar votat që dhanë masivisht qytetarët për një qeverisje ndryshe nga ajo e së djathtës. Makutëria e këtyre tipave shkon deri atje, sa duke shkelur ligjin me dy këmbët, falsifikojnë diploma e dokumente zyrtare për tu bërë drejtorë apo funksionarë të lartë në administratë. Burime për “Telegraf” kanë pohuar se, ky fenomen është përhapur si epidemi pothuaj në gjithë Shqipërinë. Po sipas këtyre burimeve, denoncimeve edhe nga baza e së majtës në rrethe, shoqëruar dhe me shkresa zyrtare të falsifikuara, ky skandal konstatohet në qarkun e Korçës, në atë të Dibrës, Në Elbasan, në Vlorë, Lezhë, etj… Ndërsa Korça, sipas denoncimeve, renditet ndër të parët lidhur me skandalin e emërimeve në administratë. Javë më parë në “Telegraf” u botua një listë e gjatë e skandaleve me emërimet në administratë, ku një inxhinier vihet në krye të shëndetit, ku një mësues në elektrik apo raste të tjera të kësaj natyre. Për të ilustruar këto skandale, sot po japim investigimin lidhur me një emërim po në qarkun e Korçës, përkatësisht në krye të Arsimit në Devoll, ku titullari aktual, për t’u bërë drejtor, ka falsifikuar notat e diplomës, për të qenë në listën e konkurrentëve, ku pikërisht këtu, ka dal dhe fitues!?

DREJTORI FALSIFIKATOR

Pa marrë përsipër të përcaktojmë kush e ka bërë falsifikimin e notave në dy dokumentet zyrtare me firmë e vulë të notave të diplomës së A. F.,(të cilat “Telegraf” i disponon), pasi nuk është detyra jonë, por e të tjerëve, ne po japim fenomenin e përmendur më lart. Janë dy dokumente (shih në faksimilet në këtë faqe) me firmë e vulë, me vlerësimet e notave për të njëjtin person, por që notat ndryshojnë. Në shkresën e parë)atë origjinale) notat pothuaj janë 5 apo 6, e nuk e lejonin konkurrentin(sipas kritereve) të merrte pjesë në garë. Por ky konkurrent, mes 7 të tjerëve, duke falsifikuar notat e diplomës (duke shtuar nga 1 deri 4 nota), futet në konkurrim… dhe fiton!!!!Kështu në Histori Vendi, nga 5 e çon notën në 6, në Psikologji nga 5 në 6, në leksikologji nga 6 ne 7, etj…. Ndërsa në letërsi angleze (Fakulteti i Gjuhëve të Huaja), nga 6 e çon notën në 9-të. Kështu, edhe pse kishte notën mesatare më të ulët në 6 konkurrentët(me presje mbi kriter), ai shpallet fitues, e sot drejton arsimin në Devoll…

REAGIMI i BAZËS

Kundrejt këtyre skandaleve, si në Korçë e rrethe të tjera, ka reaguar baza e së majtës. Në një letër të ardhur në redaksi nga një drejtues lokal i PS-së në Korçë (Devoll), midis të tjerave thuhet: “… Nëpërmjet gazetës suaj, edhe unë dua të denoncoj vënien e titullarit të Zyrës Arsimore në Devoll, duke falsifikuar librezën e notave të cilat i ka pothuaj të gjitha 5 e duke e rritur mesataren në 6.2 . Kuptohet, kundrejt dallavereve doli fitues midis 7 konkurrentëve të cilët ishin me mesatare 8 dhe ky zotëri me precedent penal drejton arsimin… Diplomën origjinale, e Fakultetin e të Gjuhëve të Huaja, dega anglisht e ka vitet 1988-1993. Trevjeçarin e ka kryer për 5 vjet kurse librezën false e ka dhe DA Korçë. S.B. Devoll”.

APELI

Denoncues (dhe me shkresa zyrtare), mes të cilëve dhe funksionarë të së majtës kërkojnë që për këto skandale të vihet në dijeni Edi Rama, pasi ata ende besojnë se “ai nuk është në dijeni të këtyre skandaleve që bëjnë vartësit e tij me emërimet në administrata në rrethe”. Denoncime të tilla, nga rrethe të ndryshme të vendit, janë me shumicë. Janë me qindra raste që ish-drejtues në administratën e djathtë për 8 vite, me ndërrimin e pushtetit qendror në qershor 2013, kanë ndërruar teserë, e përsëri mbajnë karriget që kishin. Ndërsa po qindra intelektualë e specialistë të aftë të së majtës, edhe pse luftuan e votuan për një qeverisje ndryshe, sollën në pushtet koalicionin PD-LSI, e shohin veten jashtë administratës, e mbi të gjitha të fyer. Në numrat e ardhshëm, nga moria e denoncimeve dhe investigimeve, “Telegraf” do të publikoj skandale të tjera të emërimeve në administratë.

Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/falsifikoi-diplomen-per-tu-bere-drejtor-arsimi/

5/11/2014

15 Jahre neue Versuche, die gestohlenen Küsten Grundstücke der “Zone Touristik” in Funktion zubringen

Filed under: — CrniLabudovi @ 4:08 pm

Nach vielen Gesetzes Änderungen, wo alle Bau Gesetze und sonstige Gesetze missachtet und ignoriert wurden im Geldwäsche Monopol Geschäft des Tourismus der Politiker, will der Wirtschafts Minister diese neue Regelung, das die Inhaber der “Zone Touristik” Dokumente, welche den Titel “Persona e Stimulore” hatten, nun die Grundstücke kaufen können. Es gibt ca. 15 private Zone Touristik, welche oft illegal weiter verkauft wurden, oft zerstört wurden, durch Banditen in einem Art Terror Netz. Albanien kann nicht einmal nach 20 Jahren die Auflagen des EU Menschenrechts Hofes erfüllten, rund um Grundstücke, illegale Bebauung und Grundstücks Raub an den Alt-Eigentümern, wo Edi Rama gut bekannt ist für seine Verantwortung für das Desaster in Tirana und alle Regierungs Chefs, vor allem auch Fatos Nano und Ilir Meta.

Warum Albanien Gesetze hat, erschliesst sich sowieso niemanden in einem Land, wo wichtige Gesetze nach 20 Jahren nie in Funktion kamen, wie die Bau Gesetze. Das einzige was funktionierte war der Konferenz Tourismus um auf Grund von Mafiösen Einladungen und Bitten, workshops zuorganiesieren für Funktionale Analphabeten und Kriminelle. Milliarden verschwanden im Kosovo und Albanien, einer angeblichen Förderung, wobei nur die Spesen Abrechnungen und der Rechnungs Betrug der EU, US, Deutschen Aufbauhelfer gefördert wurde und deren Bankkonten vor allem.

Eine Justiz in Albanien ist Fehl Anzeige, denn Korruption der ausländischen Firmen und Lobbyisten funktioniert nur, wenn es keine Justiz gibt. Dafür fliegen die Richter sogar zu Fußball Champions League spielen nach München, wo man im Lufthansa Flieger oft prominente Politiker ebenso trifft, welche wohl Nichts zutun haben in Albanien. Goldene Uhren, und Manschetten Knöpfe bei Richtern und Minister, wie auch Bujar Nishani: ein Standard, wie Luxus Autos

Ndërtimet në bregdet procedurat për legalizim dhe pagesat e detyrimeve

Zbardhet drafti i qeverisë për njohjen e pronave në zonat turistike. Si rregullohen marrëdhëniet e pronësisë mbi truallin dhe objektet e ndërtuara në zonat e stimuluara me përparësi turizmin

Publikuar më 11.05.2014 | 10:15

Ornela Manjani

Zbardhet ligji për titujt e pronësisë në zonat bregdetare. Drafti është depozituar në Kuvend dhe parashikon procedurat për legalizimin dhe pagesat për pajisjen me tituj pronësie të ndërtimeve në zonat turistike. Ligji për rregullimin e pronësisë mbi truallin shtetëror në zonat me përparësi turizmin rregullon marrëdhëniet e pronësisë mbi truallin dhe objektet e ndërtuara në zonat e stimuluara me përparësi turizmin, që janë dhënë për realizimin e veprimtarive të stimuluara për zhvillimin e zonave që kanë përparësi turizmin. Sipas relacionit që shoqëron ndryshimet ligjore mësohet se ky ligj rregullon marrëdhëniet e krijuara me ligjin e vitit 1993 ndërmjet personit që kishte fituar titullin “person i stimuluar” dhe organeve shtetërore.

Pagesat

Çmimi i truallit brenda zonës së stimuluar përcaktohet në bazë të hartës së vlerës së tokës, të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave, ndërsa ALUIZNI lidh kontratën e shitjes për kalimin e së drejtës së pronësisë mbi truallin, sipas modelit tip, si dhe njofton me shkrim subjektin e interesuar ose personin e stimuluar që plotëson kushtet e parashikuara në këtë ligj dhe për masën e çmimit. Modeli tip i kontratës së shitjes miratohet me urdhër nga ministri përgjegjës. Çmimi i truallit të paguhet i plotë, mospagimi i çmimit nga subjekti i interesuar ose personi i stimuluar brenda 6 muajve nga njoftimi me shkrim, sipas pikës 3, të nenit 10, të këtij ligji, sjell penalitete në masën 10 për qind të çmimit total të truallit për çdo muaj vonesë. Të gjitha njësitë e ndërtuara, të cilat janë në proces legalizmi, pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, do t’i nënshtrohen zbatimit të këtij ligji dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij. Të gjitha subjektet e interesuara apo personat e stimuluar, të cilët, në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji, nuk e kanë lidhur ende kontratën për kalimin e pronësisë mbi truallin, do të trajtohen sipas këtij ligji.

Zonat turistike

Përkufizimi i personit të stimuluar në ligjin me të cilin ne operojmë tashmë ka ndryshuar dhe për rrjedhojë, ALUIZNI është i detyruar të operojë në zonat me përparësi turizmin të dhëna për kryerjen e veprimtarisë së stimuluar vetëm nga persona të stimuluar që kanë lidhur marrëveshje qiraje dhe zhvillimi me MTKRSnë. ALUIZNI gjatë këtij procesi ka vënë re se numri i personave të stimuluar dhe subjekteve të interesuara, që nuk përfshihen në këtë proces, është i konsiderueshëm. Sipas relacionit data e aplikimit për personat e stimuluar apo subjektet e interesuara pranë ALUIZNI-t është data 11.10.2010. Përditësimet në terren nga specialistët e ALUIZNI-t kanë filluar në fillim të vitit 2011. ALUIZNI nuk ka pasur kontroll brenda zonave të stimuluara gjatë periudhës 2007 (ortofoto) deri në vitin 2011. Si rrjedhojë, është e pamundur të themi me siguri se objekti është ndërtuar përpara datës 27.11.2008. Për këtë, del i nevojshëm rregullimi i këtij përkufizmi duke e riformuluar: “Njësi e ndërtuar” është objekti ose tërësia e objekteve apo e apartamenteve, të ndërtuara brenda kufirit të zonës për të cilën personi ka fituar titullin person i stimuluar. Për këtë qëllim, del i nevojshëm edhe sqarimi i termit “objekt i ndërtuar”.

“Objekt i ndërtuar” është objekti, për të cilin është përfunduar konstruksioni dhe mbulesa. Referenca për përcaktimin e termit “objekt i ndërtuar” është bërë në përputhje me ligjin për legalizimin. Në relacion përcaktohet se “Trualli” është e gjithë sipërfaqja e tokës së zonës së stimuluar, brenda së cilës është ngritur njësia apo njësitë e ndërtuara, sipas marrëveshjes së qirasë dhe zhvillimit. Referencë për të përcaktuar kuptimin e termit “truall” nuk duhet të jetë marrëveshja e qirasë apo e zhvillimit, por vendimet e lejeve të shesheve të ndërtimit apo lejet e ndërtimit. Në këto zona studimet kanë ndryshuar ose mund të ndryshojnë dhe pse marrëveshjet jo. Prandaj me këtë projektligj propozohet riformulimi i shkronjës “ë”: “Truall” është e gjithë sipërfaqja e tokës brenda zonës së stimuluar sipas kufirit të lejes së miratuar.

Shtesat në ligj

Subjekti i interesuar, që gëzon njësinë e ndërtuar, duhet të paraqesë pranë ALUIZNI- t, dokumentet e mëposhtme: Shkronja “b”, e nenit 4, përcakton se subjekti i interesuar duhet të paraqesë si dokumentacion kontratën e lidhur dhe në këtë shkronjë përcaktohet: “b) kontratën e lidhur me personin e stimuluar për kalimin e së drejtës së pronësisë mbi njësinë e ndërtuar;”. Ndërkohë shumë subjekte disponojnë akte të tjera, si aktmarrëveshje, kontrata dhurimi etj. Për këtë arsye, në këtë shkronjë duhet të përfshihen të gjitha llojet e dokumenatcionit që subjekti i interesuar disponon dhe për këtë arsye është propozuar ndryshimi i shkronjës “b”, të pikës 1, të nenit 4, të ligjit në fuqi, si vijon: “Dokumentacionin që provon veprimin juridik të lidhur me personin e stimuluar për kalimin e së drejtës së pronësisë mbi njësinë e ndërtuar;”.

Personi i stimuluar, që gëzon njësinë e ndërtuar brenda zonës së stimuluar, duhet të paraqesë pranë ALUIZNI-t, brenda 60 ditëve pas njoftimit publik, dokumentet e mëposhtme: Kjo pikë e lidh personin e stimuluar vetëm me njësinë e ndërtuar, por këto dokumentacione personi i stimuluar do t’i paraqesë edhe kur kërkon të blejë gjithë truallin brenda të cilit ai ka fituar titullin “person i stimuluar”, prandaj kjo pikë duhet parë në një këndvështrim më të gjerë dhe është propozuar të ndryshohet, si vijon: “Personi i stimuluar duhet të paraqesë pranë ALUIZNI-t dokumentet e mëposhtme: Në shkronjën “b”, të po këtij neni, të ligjit në fuqi, shtohen fjalët “nëse është lidhur një marrëveshje e tillë”, pasi ka persona të stimuluar që nuk kanë lidhur marrëveshje të tillë, dhe shkronja “b” riformulohet: “b) marrëveshjen e qirasë apo të zhvillimit të lidhur ndërmjet personit të stimuluar dhe qiradhënësit nëse është lidhur një marrëveshje e tillë.”

Doganat, korsi të gjelbër për eksportin e prodhimeve shqiptare

Ministri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Edmond Panariti, i shoqëruar nga Drejtoresha e Përgjithshme të Doganave, Elisa Spiropali, ka zhvilluar një vizitë në doganën e Qafë Thanës. Panariti dhe Spiropali kanë diskutuar me drejtorin e kësaj dogane mbi mbi marrjen e masave të menjëhershme për lehtësimin e qarkullimit të mallrave bujqësore. Panariti deklaroi se është i rëndësishëm fakti që është përcaktuar një korsi e veçantë, e dedikuar, e dedikuar vetëm për mjetet që transportojnë prodhime bujqësore, e quajtur korsia e gjelbërt. Në këtë mënyrë ministri Panariti tha se përqafohet një model evropian. Gjatë një prononcim për median, ministri Panariti u shpreh se lehtësimi i këtyre proceduarave është i domosdoshëm pasi vihet re një intensitet i shtuar i lëvizjes së transportierëve me prodhime të freskëta, perime dhe fruta, të cilat drejtohen drejt tregut evropian “Qëllimi i kësaj vizite është që të marrim masat sa më të shpejta për lehtësimin e qarkullimit të mallrave bujqësore pasi praktikisht vihet re një intensitet i shtuar i lëvizjes së transportierëve me prodhime të freskëta, perime dhe fruta, të cilat drejtohen drejt tregut evropian”, tha Panariti.

Ministri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Edmond Panariti, tha se marrja e masave për kryerjen në një kohë sa më të shpejtë të procedurave doganore është thelbësore pasi produktet bujqësore janë atë që prishen sa më shpejt pavarësisht kushteve të mira me të cilat transportohen. “Qëllimi ynë është që të marrim masat që procedurat doganore të kryhen në një kohë të shpejtë, në një kohë rekord, që malli të shkojë sa më shpejt në destinacion. Kjo është thelbësore për prodhimet bujqësore pasi ato janë prodhime që prishen lehtë, pavarësisht që transportohen në kushte frigoriferike. Është esenciale që ato të lëvizin shpejt në dy anët e kufirit. Pra, kjo do të thotë që procedurat doganore të përmbyllen me shpejtësi”, vijoi ministri Panariti. “Mallrat bujqësore do të kenë një korsi të dedikuar. Në këtë mënyrë në përqafojmë një model evropian pasi të gjitha doganat në Evropë kanë korsinë e gjelbërt për mallra bujqësore. Në këtë mënyrë, ne japim një sinjal për mbështetjen që qeveria i jep bujqësisë, duke lehtësuar edhe procedurat e lëvizjes së mallrave bujqësore, prodhimeve tona të freskëta, zarzavateve dhe frutave”, tha Ministri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Edmond Panariti.

Procedurat për kalimin e pronësisë

Në këtë projektligj propozohet edhe shtimi i një neni të ri, që rregullon procedurën e kalimit të pronësisë mbi truallin dhe konkretisht në këtë nen thuhet se nëse marrëveshja e qirasë ose e zhvillimit është e lidhur me personin e stimuluar në truall shtetëror (data e lidhjes së marrëveshjes është përpara datës së kthimit nga AKKPja) dhe pas verifikimit nga ZRPP-ja ky truall shtetëror ka ndryshuar statusin juridik duke iu kthyer personave të tretë, ALUIZNI përfundon procesin duke bërë kalimin e pronësisë së truallit në favor të subjektit të interesuar apo personit të stimuluar. Këshilli i Ministrave nxjerr aktet përkatëse për procedurat e kalimit të pronësisë së truallit si dhe për kompensimin e personave të cilët preken nga zbatimi i pikës 1, të këtij neni. Nga informacioni i marrë sidomos në ZVRPPnë, rezulton se në disa zona të stimuluara një pjesë e truallit është në pronësi private. Ndodhemi përpara faktit që shteti ka lidhur marrëveshje qiraje me personin e stimuluar për ndërtimin e objekteve në një zonë të caktuar të stimuluar. Në të njëjtën zonë të stimuluar, në një kohë tjetër më të mëvonshme, organet shtetërore kanë njohur dhe kthyer fizikisht truall në favor të një pronari.

Ligji, me të cilin ALUIZNI operon, është ligji nr.10186, datë 5.11.2009, “Për rregullimin e pronësisë mbi truallin shtetëror në zonat me përparësi turizmin”. Pra, bazuar në ligjin në fuqi, ALUIZNI përfundon kalimin e pronësisë të truallit vetëm nëse statusi aktual i saj është në pronësi shtet. Ndërkohë që brenda kësaj zone, ku trualli u është kthyer ish-pronarëve, personat e stimuluar kanë ndërtuar objekte me leje ndërtimi. Për zgjidhjen e këtij problemi të operohet në të njëjtën linjë si në ligjin e legalizimeve. Pra, zgjidhja e këtij problemi kryhet nëpërmjet shpronësimit të pronarëve për trojet brenda territorit të zonës së stimuluar, në mënyrë që të ndryshojë statusi juridik i truallit brenda zonës së stimuluar. Në të njëjtën kohë ngarkohet Këshilli i Ministrave për të nxjerrë aktet përkatëse për kalimin e pronësisë.

Blerja e truallit

Subjekti i interesuar ose personi i stimuluar ka të drejtë të kërkojë blerjen e truallit të njësisë së ndërtuar, të cilën provon se e gëzon mbi bazën e dokumenteve të paraqitura në përputhje propozohet të riformulohet, si vijon: Subjekti i interesuar ose personi i stimuluar ka të drejtë të kërkojë blerjen e truallit në funksion të njësisë së ndërtuar, të cilën provon se e gëzon mbi bazën e dokumenteve të paraqitura në përputhje me nenet 4 dhe 5 të këtij ligji.”. Është shtuar fjala në funksion pasi në apartamente subjektet marrin truallin që u përket, ndërsa në katet e para marrin edhe sipërfaqet përreth, si oborre. Gjithashtu, në po këtë nen propozohet të shtohen edhe pikat 5 e 6, ku: Pika 5 sqaron kalimin e pronësisë së trojeve të mbetura të tilla si rrugë, sheshe, troje funksionale, pishina, sipërfaqe të gjelbëruara etj, brenda zonës së stimuluar, e cila do të kalojë në favor të të gjitha subjekteve të 6 interesuara/dhe ose personit të stimuluar në përputhje me kuotën e pjesëmarjes në bashkëpronesi. Kjo gjë do të kryhet edhe në përputhje me ligjin nr.10112, datë 9.4.2009 “Për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit”. Ndërsa pika 6 i jep të drejtë personit të stimuluar të blejë gjithë truallin e miratuar sipas planit të rilevimit, nëse nuk ka kërkesa nga subjekte të interesuara për zonën. Në këtë rast, personi i stimuluar mund të kryejë blerjen e truallit edhe pse mund të jetë në fazën e zbatimit të lejes së ndërtimit. (përfshihen rastet kur nuk kanë mbaruar objektet së ndërtuari apo është shtyrë leja e ndërtimit).

Pra, në këtë fazë, kalimi i pronësisë mbi truallin nuk lidhet me njësitë e ndërtuara. Ligji i mëparshëm e lidh çmimin e truallit me njësinë e ndërtuar mbi të. Në projektligjin e paraqitur propozohet të ndryshohet pasi duhet përfshirë edhe rasti kur personi i stimuluar kërkon të blejë truallin për të cilin ai ka marrë titullin person i stimulluar, por ende nuk kanë përfunduar njësitë e ndërtuara. ALUIZNI lidh kontratën e shitjes për kalimin e së drejtës së pronësisë mbi truallin sipas modelit tip, si dhe njofton me shkrim subjektin e interesuar ose personin e stimuluar që plotëson kushtet e parashikuara në këtë ligj dhe për masën e çmimit. Modeli tip i kontratës së shitjes miratohet nga ministri përgjegjës.

NDRYSHIMET

Nëse marrëveshja e qirasë ose e zhvillimit është e lidhur me personin e stimuluar në truall shtetëror (data e lidhjes së marrëveshjes është përpara datës së kthimit dhe kompensimit fizik nga AKKPja) dhe pas verifikimit nga ZRPPja ky truall shtetëror ka ndryshuar statusin juridik duke iu kthyer personave të tretë, ALUIZNI përfundon procesin duke bërë kalimin e pronësisë së truallit në favor të subjektit të interesuar apo personit të stimuluar. Këshilli i Ministrave miraton procedurat e kompensimit financiar të personave të cilët preken nga zbatimi i ligjit. Në përfundim të procesit të përcaktuar në pikën 1, të këtij neni, dhe përfundimit të regjistrimit fillestar të pasurisë truall dhe njësi e ndërtuar, për truallin që mbetet i lirë brenda kufirit të miratuar nga plani i rilevimit (i tillë si sheshe, troje funksionale, pishina, sipërfaqe të gjelbëruara etj), ALUIZNI- t i lind e drejta t’iu kalojë në bashkëpronësi të detyrueshme, të patjetërsueshme në favor të të gjitha subjekteve të interesuara dhe/ ose personit të stimuluar, në përputhje me kuotën e pjesëmarjes në bashkëpronësi. Rrugët brenda zonës së stimuluar do të kalojnë me titull pronësie rrugë shtet. Personi i stimuluar ka të drejtë të kërkojë blerjen e gjithë truallit të miratuar sipas planit të rilevimit, nëse nuk ka kërkesa nga subjektet e interesuara.

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=46847&kat=100

5/10/2014

Schmuggler Flugzeug des Saimir Bajrami, wurde bei Divjakë beschlagnahmt

Filed under: — Insider @ 7:21 pm

die älteste Drogen Schmuggel Verteil Stelle, für Drogen nach Italien ist wieder in den Schlagzeilen. Berisha Leute, aus MAT, wo nur Pyschopaten mit primitiv kriminellen Neigungen herkommen, dem Ursprungs Gebiet der Albaner. Man kann jetzt besser verstehen, warum unter Verteidigungs Minister Arben Imani, plötzlich die Radar Anlagen an der Küste nicht mehr funktionierten und die Marine plötzlich keinen Admiral mehr hatte, und keine Küsten Patroll Boote fuhren, angeblich weil man keine Sprit hatte, wie der Flotten Kommandant ein Nicht Seemann sagte. Der Cannabis Lieferant: Albaner Saimir Bajrami, ein bekannter Schwer Verbrecher, baute nicht nur ein illegales Hotel dort, sondern, siedelte sich ebenso im Raum Fusne - Kruje an mit vielen andern Neanderthalern aus dem Kosovo und Nord Albanien, wo man Cannabis nur anbaut, oder die Welt und Berge zerstört.
Klevjol Ahmetaj, ein Ex-Polizist (mit Vorstrafen wie Vergewaltigung), Mitarbeiter des vorherigen Drogen Bosses Saimir Bajrami wurde verhaftet als Organisator des Cannabis Schmuggels mit dem Italienischen Piloten und dem Flugzeug bei Fiere. Eine ganz normale Berisha und Bujar Nishani Mafia Organisation, noch vor einem Jahr. Klevjol Ahmetaj, bashkëpunëtori i transportuesit të drogës, Saimir Bajrami

mat flugzeug cannabis albanien

Ein Italienischen Sport Flugzeug, konnte nicht mehr starten als es Cannabis nach Italien schmuggeln wollte. Der Pilot Giorgio Riformato ein Italiener der Flug Begleieter ein Albaner Saimir Bajrami (wegen Betrug vorbestraft), hatte keine Erlaubniss von der Flug Kontrolle, war mit dem Flugzeug das erste Mal in Albanien und hatte 27.000 € bei sich. Er wurde verhaftet. Bei der Flug Kontrolle, meldete er sich sogar ab, das er nach Italien fliegen würde. Offensichtlich hatte er keine Bildung und Kenntnisse, das man nur mit Erfahrung auf Stränden landen kann.
cannabis albania
Natürlich an den Stränden nördlich von Vlore landete man, wo es die älteste Schmuggler Boot Flotten gibt, welche überall vor 20 Jahren schon bekannt ware von der Stadt Fiere und bei Divjak. Polizei Kräfte umstellten das Flugzeug, ein SUV mit 460 kg Cannabis in der Nähe wurde ebenso beschlagnahmt, wobei die Personen alle geflohen waren. Das neue Opfer auch der Deutschen Nazi Bestechungs Banden, ist ja die Ukraine.


Giorgio Riformato , der Pilot

Albanien ist in einer Orgie der Korruption und Bestechung durch EU und US Politiker so korrumpiert und zerstört mit ihrem Mafia EU und OSCE Botschafter zuletzt, Profi kriminellen Wirtschafts Lobbyisten, das die Albaner erneut sehr stark im Drogen und Menschenhandel involviert sind, weil die meisten Firmen ebenso der Albaner Mafia Clans, bankrott sind, wie Alles in Albanien von Bildung, Krankenhäuser und vor allem die Justiz, gründlich ruiniert von korrupten Pyschopaten, mit ihrem Konferenz Tourismus für funktionale Analaphabeten.

Es ist nicht das Erste Mal, das ein Sport Flugzeug an Albaniens Strände landet, denn das Land wo 70 % des BIP Geldwäsche ist, wie in Afghanistan, musste die Transport Wege von Cannabis und Drogen ändern, nachdem die Griechen sehr streng den Kanal von Korfu überwachen, weil die Albaner Mafia, Griechen mit ihren Booten anheuern, auch für den Transport von Migranten nach Süd Italien, wo die letzte Griechische Yacht erst diese Woche mit 11 Afghanen und Pakistani an Bord beschlagnahmt wurde, wie der Fiere Anti Drogen Chef Polizei Direktor verhaftet wurde.

10 Maj 2014 - 18:31
Bllokohet një avion në Divjakë priste të ngarkonte 460 kg drogë

Predator Drohnen wurden in Albanien 1995 getestet aus http://www.albania.de/alb/index.php?p=518

Die CIA Operation “Nomad Vigil” in Albanien

Das wurde damals in 1995 nördlich Vlore getestet und etliche dieser Dinger gingen damals im Vorfeld des Kosovo Krieges verloren. Die Start Bahn, war in den Menschen leeren Strände und Fluss Mündungen, nördlich Vlore, wo die Albaner Mafia ihre Schnell Boote versteckt hatte um auch die entführten weiblichen Kinder, in die Zwangs Prostitution nach Italien zu bringen, denn die Amerikaner, mussten wie überall gut versorgt werden, wie ja auch vom Tod des US Botschafters Josef Limbrecht im Mai 2002, im Terroristen Camp von Peskopje gut bekannt ist.

Der Hafen Orikum wurde vor kurzem geschlossen, und darf keine neuen Yachten aufnehmen, welche zum Haupt Hafen fahren müssen. Eben weil es eine reine Umschlags Basis für den Schmuggel von Afghanten und Pakistani und erneut von Drogen wurde, wo jeder mitmachte und Griechen sogar dafür angeheuert wurden, wie Polizei Berichte sagen.

Der Hafen Orikum ist ein Projekt eines Italieners, der den Hafen gleich mit Lande Bahn geplant hatte, und einen Prospekt schon in 1996 für die Pläne vertrieb bei der Internationalen Tourismus Messe in Tirana. Der Italiener hatte Wohnsitz in der Dominikanischen Republik und war auch ca. in 2004 auf der Italienischen Boots Messe.


Auf dem Video fällt auf, der Landung am Strand, das der Pilot von Süd nach Nord fliegt, obwohl er sich 2 Tage zuvor bei Albcontroll abgemeldet hatte, und max. einen Kurs in Richtung Westen fliegen durfte, sowie das die Motor Geräusche vollkommen normal sind und auf keinerlei Defekt hindeuten.


Vlore und der Yachthafen Orikum, erneut im Visier der Task Force Polizei

Spille vlore

Tourismus hat in Albanien das Verständniss, dient der Geldwäsche und als Umschlagsplatz für Drogen und Frauen. 22.000 illegale Bauten nur in Verbots Zonen, komplette Küsten Grundstücke wurden auch durch die Deutsche - Albanische Mafia und Wirtschafts Lobbyisten gestohlen, um Schmuggler und Geldwasch Basen aufzubauen.

Der dreisteste Küsten Grundstücks Betrug an der Albanischen Küste bei Velipoje – Shengin, mit Deutschem Makler

Die Albanische Mafia, mit Agim Hoxha u.a., ist bescheidener als die Profi Verbrecher, der Deutschen Wirtschaft Verbände in Albanien, Steuer finanziert natürlich, denn es gibt viel Geld zuunterschlagen u.a. über die GITEC GmbH, mit 2,5 Millionen € für die Ausbildung von 8 kommunalen Beamten, welche nur niemand heute finden kann.

Durres Bezirksrat und einer der berüchtigten Anwält Agim Hoxha, ist ebenso der Motor beim Diebstahl von 79 Hektar Land, in der Bucht von Spille, mittels Urkunden Fälschungen und gefälschter Vermessungen. Auch unter dem Skandal des Grundstücks Direktors: Bledar Dervishaj bekannt. Eng verbunden auch mit der Gangster Familie des Kabinetss Chefs von Salih Berisha: Ourel Bylykbashi und dem Beton Bürgermeister Vangjush Dako. Komplett Vernichtung, in einer Terroristischen Aktion: Abholzung der letzten Kuesten Baeume, in der Currila, in der Touristik Zone, welche in Privat Besitz ist.

Das Haus von Saimir Bajrami wurde durchsucht und ist ein typischer Nord Albaner aus MAT nur in kriminellen Geschäften unterwegs.

Am Wochenende ist es eine Besucher Attraktion, denn normal hält sich dort kein Mensch auf

Von dem Flugzeug wird nicht mehr viel übrig bleiben, so wie bei einer Auto Panne in Bulgarien früher, Alles sehr schnell gestohlen wurde, vor allem die Reifen und Rückleuten.

flugzeug vlore albania

Eine weitere Person, welche in der Nähe ein Hotel hat, wurde festgenommen wo es sich um die Prominenz der Gross Drogen Schmuggler handelt. Wahrscheinlich wollte der Pilot illegal auf einer Beton Piste landen, in der Nähe, wo die Predator Drohnen in 1995 starteten und verwechselte mit einer Strand Piste. Kurzfristige Änderungen, auch weil 2 Militär Lande Bahnen mit Beton Blöcken blockiert wurden, weil unbekannte Klein Flugzeuge dort kurz landeten bei Korce und bei Lezhe.

 

albania-arrests-group-smuggling-people-to-the-us Albania Arrests Group Smuggling People to US Police announced the arrest of 15 people suspected of being part of a network trafficking people to the US for up to $24,000 (€17,500) per person using falsified documents.

Suspected Drug Trafficker Crash-Lands Plane in Albania


Merkwürdige Leute, luden dann schnell nach der Bruchlandung Packtaschen aus.

Fotos von mehreren Personen, welche die Taschen (es soll sich um das Piloten Gepäck handeln) trugen, bis nach über 2, 5 Stunden erst die Polizei ankam. 2 Autos waren in dieser Zeit am Flugzeug mit Personen.

Das Geständniss der Albaner, welche den Cannabis brachten. Ein organisierter Drogen Transport, der daneben ging, weil einige Tage zuvor eine Lande Bahn des Militärs blockiert wurde.

Bajrami: Airplane broke while landing
12/05/2014

Bajrami: Airplane broke while landing
“I had a construction firm in Italy but it went on bankruptcy due to the economic crisis. I talked with an Italian citizen named Giuseppe, whose surname I cannot remember, and we decided to traffic narcotics from Albania to Italy, and Giuseppe said he would guarantee the sale. I would secure the cannabis and make possible to transport it through a pilot that Giuseppe would find”.

This is part of the declaration given by the 39-year-old Saimir Bajrami, from Kruja, who doesn’t have any precedent in Albania or Italy. He says that he met Giuseppe three weeks ago, on April 21st, and that he met with the pilot, named Eli, in Tirana. The pilot’s real name was Giorgio Riformato, and the deal was that Bajrami would pay him 400 EUR per kilogram for the transportation.

“On May 9th 2014, at 11:00, I met the pilot at his hotel and we talked about the landing place. I heard on TV that the best place to land was Divjaka. He said that he had learned that he couldn’t land in the Gjadri airfield, due to the concrete blocks that were placed there. He said that the only possibility was landing in Divjaka. He told me to go and see the place, and we drove with the car that was seized, which I took from a cousin of mine”, Bajrami declared.

“Bajrami says that he bought 207 kilograms of drugs with 300 EUR per kg, paying 56,000 EUR. I sent an SMS to the pilot when I arrived in Divjaka, to tell him that I had arrived. When I arrived there I saw another vehicle and I understood they had a deal with the pilot same as me”, Bajrami declared.

Bajrami says that after seeing the airplane failing with the landing, he left the scene and noted that the same was done by the other car, but while driving, the car had a problem and he had called a service station. The police had arrived when the car was being fixed.

Bajrami says that he walked for 3-4 kilometers in the forest, where he threw the phones, but he was caught inside the forest by a police patrol.

http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=11809

Bei Korce, wird eine alte Militär Lande Piste, ebenso nun mit Beton Blöcken blockiert. Gajdar die grösste Piste, wurde letzte Woche mit Beton Blöcken blockiert, wo der Pilot zuerst landen wollte, weil die Cannabis Ladung in Kruje eingekauft wurde und Lezhe ist nicht weit.

Lumalas airfield guarded by army
12/05/2014

http://gazetadita.al/wp-content/uploads/2014/05/13-maj-2014-260x367.jpg

Sabit Brokaj: Avioni i drogës skenar i Sali Berishës për grusht shteti si në ‘98

2 Ksmali Bewohner wurden erwischt, im Kanal von Korfu mit 55 kg Cannabis Alles Illegale, denn dort lebte niemand 1994 oder in 2000. Es gab nur eine Aufenthalts Lokalität dort, was ein berühmter General schon vor 1974 gebaut hatte und Obst und Oliven Bäume

3 Maj 2014 - 08:33
Tashmë drogë edhe mbi dyshek
plazhi, kapen 2 të rinj në Korfuz
SARANDE - Policia kufitare e Sarandës në bashkëpunim me Qendrën Ndërkombëtare Operacionale të Durrësit, kanë bërë të mundur sekuestrimin e 55 kg kanabis sativa në kanalin e Korfuzit, si dhe arrestimin në flagrancë të 2 të rinjve transportues të saj. Kështu në pranga të policisë kanë rënë shtetasit Ermal Dauti 23 vjeç, lindur dhe banues në Ksamil dhe Qerim Kalemi 23 vjeç, nga Tepelena dhe banues në Ksamil.

Arrestimi i tyre u bë i mundur rreth orës 03:20 të mëngjesit të ditës së sotme, teksa të rinjtë po përpiqeshin të kalonin drogën drejt Greqisë mbi një dyshek plazhi.

Të arrestuarit u kapën në largësinë 0.6 milje detare larg kufirit me shtetin fqinj, ndërsa distanca e Ksamilit me Korfuzin është rreth 1.5 milje. Lënda narkotike ishte e fshehur në një çantë pesha e së cilës ishte rreth 55 kg. - See more at: http://www.shqiptarja.com/Aktualitet/2731/tashm–drog–edhe-mbi-dyshek-plazhi-kapen-2-t–rinj-n–korfuz-214400.html#sthash.G4GBwlAc.dpuf

Blockierung der alten Militär Piste bei Korce

Video Report des Innenministeriums.

Die Flug Lotsen Erjon Pipero, werden ebenso vernommen, warum sie jemanden erlauben an der Küste herumzufliegen.

Es gab auf jeden Fall anderre Klein Flugzeuge, welche auf den still gelegten Militär Pisten landeten.

Der Chef der Italienischen Mafia: Cataldo Motta sagt, das es keine Drogen Transporte über die Adria gibt. Die inzwischen bekannten Kleine Flugzeuge sind absolute Ausnahme! Der Chef des Lecce Anti Mafia Haupt Quartieres: Cataldo Motta, muss es wissen, weil er die Süd Adria kontrolliert und Süd Italien.

Die Italiener schicken erneut ihre Spezial Flugzeuge, was bei den Berisha Cannabis Drogen Polizei Direktoren eine Luft Nummer war

5/8/2014

Eine Dokumenten Fälscher Werkstatt wurde ausgehoben und dem Bau Ingeniuer Entela Çano sprengte man sein Auto

Filed under: — Zogaj Leku @ 5:24 pm

Eine Fälscher Werkstatt, auch für Griechische Dokumente, einem Original Italienischen Notar Stempel usw.. wurde in Durres ausgehoben. Gefälschte TÜV Papiere, konnten gekauft werden, einem Langzeit Profi Mafia Geschäft in Durres und direkt in allen wichtigen Parteien angesiedelt mit prominenten Politiker. Im Moment hat die Führerschein Stelle, natürlich der Bruder des sogenannten Justiz Minister Nasic Naco, denn es geht um ein Geschäft. Wie immer ein festes Geschäft der Shiak - Xhafotoj Mafia u.a. mit Agim Hoxha, der trotz zahlreicher Anklage wegen Dokumenten Fälschungen immer noch frei herumläuft, aber seine Frau inzwischen die Geschäftlichen Dinge regelt, denn Agim Hoxha steht schon lange auf vielen Abschuss Listen.
Durres TÜV
Durrës, shkatërrohet baza e falsifikimit të dokumentave, prangosen 2 persona

Bei Sukth auf der Autobahn, wurde das Auto des Bau Ingenieurs Entela Çano gesprengt, durch Profis, wo Entela Çano nur durch Zufall entkommen konnte.

Durrës, atentat me eksploziv makinës së inxhinieres së ndërtimit (FOTO)

Durrës, 8 maj 2014 – Makina e inxhinieres së ndërtimit Entela Çano, e cila u përfshi nga flakët mesditën e sotme në autostradën Durrës – Tiranë, në afërsi mbikalimit të Sukthit, duket se ka qenë objektiv i një atentati me eksploziv.

Fatmirësisht drejtuesja e mjetit zbriti në tokë, para se mjeti tip Mitsubishi, me targa AA106 EJ, të shpërthente dhe të përfshihej nga flakët. Ngjarja e rëndë u regjistrua rreth orës 13.30.

38 vjeçarja nga Tirana ka deklaruar para grupit hetimor se ka parë flakët dhe më pas ka dëgjuar zhurmën. Me të shpejtë ajo ka zbritur në tokë duke evituar kështu që të mbetej e lënduar nga shpërthimi, i cili ka dëmtuar veç automjetit edhe asfaltin e rrugës, duke krijuar një gropë në të.

Çano mësohet se është pronare e një studio projektuese në Tiranë. Ajo mësohet t’i ketë thënë hetuesve se nuk ka dijeni se kush mund t’i ketë vënë eksploziv në automjet, pasi nuk ka konflikte.

Në vendngjarje kanë qenë të pranishëm edhe drejtues të lartë të Policisë së Shtetit. Në fillim u mendua se makina ishte përfshirë nga flakët për shkak të një difekti në motor, por më pas kjo pistë u hodh poshtë, pasi grupi hetimor gjeti gjurmë të lëndës plasëse të vendosura në automjet.

Paraprakisht po hetohet lidhur me konflikte që mund të ketë inxhinierja e ndërtimit Entela Çano apo burri i saj prokuror, që mund të kenë çuar në këtë atentat me eksploziv.

Si pasojë e situatës së krijuar dhe bllokimit të një ane të autostradës nga ana e policisë së qarkullimit, u krijuan rradhë të gjata në trafik, të cilat shkonin deri në një distancë prej 1 km.

/agjencia e lajmeve “Dyrrah”/

- See more at:
natürlich Agim Hoxha und Sokol Kazazi auch unter Seferi Efendi bekannt, der den Öffentlichen Park bei der Villa Zogu schon zerstörte.

5/1/2014

Präsident Bujar Nishani die Gerichts Vollzieher und HCJ Mafia - Banken Betrug und die Gerichts Vollzieher Mafia

Filed under: — Sarah_HrNje @ 8:34 pm

90 % der Gerichts Vollzieher Abteilungen funktionieren nicht. Chaos ohne Ende, weil niemand kooperiert.

Private bailiff in a stalemate 24/05/2014

Der Mafia Staat, verhindert jede Art von Justiz und Betrug wird zum Standard. Aktuell ist der General Staatsanwalt Adriatic LLalla, gegen Inspektoren für die Staatsanwälte wie der Justiz Minister Nasic Naco vorschlug. Die Schwester von Adriatic Llalla, ist natürlich im Club angestellt, für die Internen Berisha Verbrecher Familien, der Bank of Albania, mit Adrian Fullani (Anila Muçka, (kunata e Adriatik Llallës) Departamenti i Burimeve Njerëzore). Die Administration des Staatspräsidenten Bujar Nishani hat mehr Adviser wie die Regierung und ist eine Art Club von Idioten und Verbrechern, welche nun Immunität haben vor der Straf Verfolgung.

Fehl Besetzung Adriatik Llalla, der Generalstaatsanwalt der schläft und Nichts macht , will seine Arbeit nicht kontrollieren lassen, wobei er sowieso Nichts macht.

Kriminelle, Mörder laufen frei herum, eine Frage des Geldes: Schwerst Verbrecher, können die Familien besuchen, in Deutschland wie Hekuran Hoxha und rund um die Sokol Olldashi Verbrecher Kartelle, der Deutschen Consult und Firmen Mafia des Hafen von Durres, der inzwischen bankrott ist.

Scandal of suspects released by Courts
01/05/2014

Vorbestrafte Kriminelle erhielten die Gerichts Vollzieher Lizensen, direkt vom Justiz Minsterium, was erneut ein kriminelles Enterprise schuf. Man verkauft die Lizensen, wie Posten in allen Bereichen. Der jetzige Justiz Minister macht mit dieser Vettern und Klientel Wirtschaft weiter, im alten Mafia Stile des Ilir Meta und der LSI Partei, der Inkompetenz und des Posten Verkaufes.

Die Richter Mafia verteidigt die Kaste und sabotiert das 8 Millionen € USAID Projekt auf Transparenz

2 % der einkassierten Summe sollten die Gerichts Vollzieher erhalten, was bei einem 16 Millionen € Kredit, 240.000 € Profi ist und so wurden einige Gerichts Vollzieher Millionäre, oder erpressten von den Pfändbaren Vermögen von den Eigentümern: Bestechungsgeld, damit Nichts geschieht.

Justiz Albanien
Justiz auf Albanisch

Comedy Show des Bujar Nishani: Richter Ernennungen, für seine “Justiz der Inkompetenz”, wo Kriminelle das Sagen haben

Warum die EU vor allem mit ihrer EURALIUS Justiz Mission, oder dem Deutschen Ableger der IRZ-Stiftung ein kriminelles Enterprise mit der Richter Ernennung dem HCJ schuf, wo Klientel und Vettern Wirtschafts pure herrscht. lässt sich nur mit übelster Korruption wie in der EU Botschaft erklären.

Eine Mafia Familie, auch mit Deutschen verbunden, kontrolliert auch die Verwaltung des HCJ.

Die Hohe Staatskontrolle erstattet Strafanzeige, gegen den Mafia Richter Gjin Gjoni und seine Ehefrau Elona Causi

 

Nur die Polizei Behörden haben sich seit September wieder erheblich verbessert, im El-Dorado, auch krimineller Ausländischer Investoren, welche Immunität haben und selbst Geldwäsche betreiben mit Mafiösen Partner, welche dann die Auslands Investoren ebenso betrügen mit Hilfe von Richtern und Notaren. Die grössten Betrüger und Abzocker sind die Ausländischen EU und US, OSCE Missionen, welche sich nur selbst bedienen und u.a. die Millionen EU Gelder für die Roma’s spurlos verschwanden mit dem EU Botschafter, der abgelöst wurde.

Neben einer vollkommen kriminellen Justiz, wo die bekanntesten Verbrecher ganz Oben sitzen, hat die EU auch eine vollkommen kriminelle Kaste der Gerichts Vollzieher geschaffen, welche oft sogar vorbestraft sind. Festnahmen zeigen, das Bank Titel nur vollstreckt werden, damit das Geld in die eigene Tasche landet, wo eine feste Provision vereinbart ist, ohne Begrenzung nach oben.

Der Ex-General Staatsanwalt Arben Rakipi, fordert: die Richter und Staatsanwaelte zu entfernen mit Neu Anfang

Der Generalstaatsanwalt Adriatik Llalla, arbeitet nur als Schutzherr der Verbrecher Kartelle
Dy përmbaruesit që u bënë milionerë brenda vitit

Aida Nako

Postuar më: 28 Prill, 2014 tek Kopertina

28-prill-2014-724x1024

Kopilët dhe Papagalli Milioner

Organet tatimore, po zbardhin çdo ditë e më tepër grabitjen me “skemën 2%”. Dolën përfundimet edhe për dy “kopilë” të tjerë, me dy përmbarimorë Julian Ahmetaj dhe Gelas Yzo. Ky i dyti administroi shoqërinë e përmbarimit “EPSA” sh.p.k në kohën e parajsës “2%”.

Të frymëzuar nga “gjeniu” përmbarimor, historinë e të cilit e lexuat dy ditë më parë, edhe dy djelmoshat që po prezantojmë sot, me shumë energji për të mbledhur para filluan të rrjepin 2 përqindshat e tyre. Standardi i tyre buxhetor me rritje fantastike në muajt e 2011-s korrespondoi me afatin ligjor të dy-përqindshit.

Blenë zyra të mëdha te ish-blloku, bash në krye të vendit përballë derës së shtëpisë së xhaxhit Enver. Konkurruan edhe biznesmenë të kalibrit të bllokut me punën e re “2%”.

Gjërat shkonin vaj. Puna ecte “fort”, po aq sa udhëtimet, shpenzimet, argëtimet…: Parisi, Milano, Lihtenshtajni dhe plazhet magjike. Bingo!

papagalli milioner Vetëm me një rast të vetëm çunat futen në xhep më shumë se 240 mijë euro të 2%.

I gjithë opinioni publik mban mend rastin e “Birra Norga” dhe konfliktin që u bë në Vlorë midis 200 punëtorëve, biznesmenit të firmës “A&B GRUP” dhe… bankës. Të gjithë iu hakërryen bankës.

Njihni një miliarder… me 16 mijë lekë rrogë mujore

Aida Nako

Postuar më: 26 Prill, 2014 tek Kopertina

26-prill-2014-724x1024

Në komentet e shumta që shoqëruan skandalin e zbardhur dje nga gazeta Dita me tarifat e përmbaruesve, kishte edhe skeptikë që kërkonin emrat. Siç i premtuam lexuesit tonë do të vijmë me emra dhe rrethana konkrete, për zhdukjen e miliona eurove të 2 për qindëshit si tarifë ekzekutimi që duhej të përfundonte në arkën e shtetit, por u përvetësua në mënyrë gati të pabesueshme. Duke parë dosjen voluminoze të hetimit tatimor për këtë rast çudia e parë e asaj çka bie në sy ishte: Si është e mundur që një personi fizik me një pagë minimale të deklaruar në shtet, i besohen shuma miliona dollarë për t’u ekzekutuar? Besimi fjala vjen i është dhënë personit fizik, Gentian Strati. Këtë “besim” ja kanë dhënë një njeriu që në nivel page është i krahasuar me një sanitare, por me siguri duhet të ketë mendjen e një gjeniu, pasi ka arritur t’i bëjë i vetëm të gjitha veprimet. Të mbledhë shumat e parave, të ekzekutojë vendimin, madje të kërkojë dhe 2 për qindëshin e vlerës për shtetin.

 

Po çfarë thotë raporti i kontrollit tatimor ?

…………………..

Totali i evidentimeve fiskale të zbuluara nga kontrolli tatimor në shumën 103 499 446 leke

Totali i evidentimeve fiskale të zbuluara nga kontrolli tatimor në shumën 103 499 446 leke

 

Studioja luksoze dhe e ngrohtë e Stratit, i cili rezultonte me rrogë 16.820 lekë në muaj

Studioja e ngrohtë e Stratit, i cili rezultonte me rrogë 16.820 lekë në muaj

 

************************

 

Si u bënë miliarderë për tre muaj 15 zyrtarë të Ministrisë së Drejtësisë

Është një nga dosjet korruptive që “flinte” në sirtarët e administratës së kaluar, por është vërtet shokuese për nga përmasat dhe mënyra si është vepruar. Skema doli në dritë pasi një grup tatimorësh të Tiranës ushtruan kohët e fundit një kontroll mbi aktivitetin e disa përmbaruesve privatë të licencuar tre vite më parë nga Ministria e Drejtësisë. Rezultatet e kontrollit lanë “gojëhapur” tatimorët, referuar shifrave abuzive bombastike që u konstatuan se ishin përvetësuar nga individët që Ministria e Drejtësisë kishte përzgjedhur. Ata ishin dhe vazhdojnë të jenë “ajka” e brezit të parë të përmbaruesve gjyqësorë privatë shqiptarë.

25-prill-2014-724x10241

Si i njohim dhe ç’dimë për ta?

Ne dijeninë e të gjithëve, përmbaruesit gjyqësorë janë punonjës të sistemit të drejtësisë që vendimet e shkruara në letër të gjykatave i kthejnë të prekshme për njerëzit. Ata lexojnë vendimet gjyqësore dhe veprojnë sipas tyre: të marrin pronat, t’i nxjerrin në ankand, t’i shesin ato. Kur ke borxh në banka (dhe shumë njerëz kanë borxhe në Shqipëri) përmbaruesit sekuestrojnë llogaritë bankare të debitorëve, pasuritë, marrin pagat e tyre të përmuajshme. Bankat kanë aktualisht shumë vendime të tilla në duar.

 

Si lindën dyshimet

Afera në fjalë ka qenë prezent për tre vite rresht. Qëllimisht ka mbetur e pazbuluar nga ish-autoritetet tatimore, por edhe nga Ministria e Drejtësisë që e ka detyrë funksionale, mbikëqyrjen dhe kontrollin e Përmbaruesve.

Nisur nga të dhënat shifrore të bankave – (si biznese që deklarohen në organet tatimore në lidhje me hyrje-daljet e likuiditeteve të tyre) – tatimorët pikasën fillimisht shuma të ndryshme pagesash që këto të fundit ua kishin kaluar në llogari Përmbaruesve. Shumat e parave ishin të konsiderueshme, madje shumë të fryra për të qenë tarifa shpërblyese për këta punonjës të drejtësisë.

Pas lindjes së dyshimeve të para u thellua kontrolli mbi këto shuma ‘shpërblimi’. Pasi u verifikuan rrethanat e prerjes së këtyre lloj faturave nga ana e bankave, doli dhe e vërteta: Përmbaruesit për çdo rast apo dosje që ekzekutonin, kishin marrë përveç tarifës që u takonte si shpërblim edhe një SHTESË, të cilën kishin për detyre ta kalonin në buxhetin e shtetit. Për shtetin. Për llogarinë e tij. Kjo tarifë ishte fikse: 2% e vlerës së shumës që ekzekutonin. Duhej ta kalonin menjëherë në llogarinë e shtetit, në momentin e mbledhjes së saj.

 

Por çfarë ndodhi në të vërtetë?

Shifra 2% që mblidhej për “hesap” të shtetit dhe në emër të tij në fakt futej në xhep! “Abrakadabra”! Sa hap dhe mbyll sytë, për tre muaj bëheshe miliarder. Për 2 muajt e fundit të vitit 2010 dhe tre muaj resht të vitit 2011 zgjati “parajsa fiskale përmbarimore”. Zgjati vetëm kaq ”pak” sepse “ligji” që i bënte ”taksambledhës” u shfuqizua.

Ato kohë, ata i shkruanin bankave apo individëve një copë letër bakalli: “Keni edhe 2 përqindshin për të paguar për shtetin… Janë taksa shtetërore, s’kemi ç’bëjmë!” Llogaritë e tyre bankare mbusheshin e zbrazeshin brenda ditës. Ku shkonin lekët? Në shtet jo. Nga llogaritë e përmbaruesve qenë zhdukur. Disa mendonin që mund të jenë kthyer mbrapsht të paguesit e parë, bankat. Të tjerë kishin idenë se shteti i kishte në llogaritë e tij. Hamendësimet disa vjetore u vërtetuan nga tatimorët vetëm kohët e fundit: paratë e 2 përqindshit janë përvetësuar. Shkurt u vodhën.

 

Si u bë e mundur një vjedhje e tillë

Shteti i asaj kohe, (Ministrat e Drejtësisë dhe Financave) lanë (“pa dashje”?) një deriçkë të hapur ligjore për Përmbarimorët: Një udhëzim i quajtur 1240/4. Ky udhëzim “jetoi” vetëm 5-muaj, sepse në mesin e Marsit 2011 e shfuqizuan pasi puna po bëhej “baltë”. Por për disa muaj i lejuan “përmbaruesit tatimorë” të mblidhnin taksa në emër të tij. Dhe ata i mblodhën. I mblodhën mirë. Aq mirë sa vetëm një prej tyre fitoi 1 miliard lekë gjatë atyre muajve. E pabesueshme por e vërtetë! Udhëzimi i famshëm 1240/4 jetoi pak, por bëri pare shumë: mbi 10 miliard lekë.

Të gjithë debitorët: kompani, biznesmenë, njerëz e hallexhinj bankash, bashkë duhet të paguanin tarifën 2%. Pagesat u bënë. Bankat e jepnin atë paraprakisht. Por në fakt, njerëzit, apo kompanitë e mbytura në borxhe bankare do ta paguanin në fund të procesit përmbarimor. Pra, ata do ta kishin në kurriz. E kanë ende në kurriz, edhe sot.

P.sh: Një kompanie që kishte 10 milion euro borxhe në bankë, kur përmbaruesi i trokiste në derë me ‘letrat’ e tij, i komunikonte shumën që ishte borxh, tarifën e punës së tij mbi këtë shumë, si edhe 2% më tepër për llogari të shtetit. Pagesa plot 200 mijë euro paguhej fillimisht nga banka, me “shpresën” se borxhliu do ta ripaguante në fund të procesit të mbledhjes së borxhit dhe me sigurinë që kjo pagesë po shkonte në buxhetin shtetëror. Kështu ndodhte për të gjitha shumat. I njëjti shembull vlente për të gjithë: merrej 2 përqindëshi.

Të gjithë njerëzit debitorë të bankave, apo kompanitë e tyre u ngarkuan me shifrën 2% ekstra shtetërore përveç borxhit që kishin. Shifrat e marra pasi nxirreshin me nxitim nga llogaritë bankare, u “zhdukën” duke mos u deklaruar kurrë se ku shkuan dhe përse nuk u derdhën në buxhetin e shtetit. Nuk u prenë fatura tatimore, sepse për taksat nuk pritej faturë. Vetëm ndonjë “budalla përmbarues” hodhi 2-përqindëshin në llogarinë e shtetit dhe… Buxheti i shtetit përfitoi rreth 7 milion lekë nga mbi 10 miliard të mbledhura.

 

Ish-Ministri e stopoi. Po pse nuk hetoi?

Kjo situatë magjike e zhdukjes së parave u ndihmua nga artifica ligjore disa mujore, e cila siç përmendëm më lart, përfundoi në krye të tre-katër muajve. Akti ligjor që i bënte përmbaruesit, edhe juristë edhe taksambledhës të shtetit u shfuqizua nga Ministri i Drejtësisë i asaj kohe. Por këtij të fundit, në mënyrë të habitshme nuk i “shkoi” mendja asnjëherë të shpallte një hetim se ku “shkuan” taksat prej 2% që mblodhën përmbaruesit e tij tatimorë ato muaj.

E thënë përmbledhtazi, nga një grusht përmbaruesish janë përvetësuar shumat e mbi 10 miliardë lekëve pa asnjë arsyetim ligjor. Së paku 15 përmbarues privatë, i kanë përvetësuar shumat në të njëjtën formë brenda një periudhe 3-mujore, ndërsa numri i të implikuarve në skemën e zhdukjes së parave është rreth 40. Ministria e Drejtësisë e asaj kohe kishte dijeni të plotë, mbi veprimtarinë e këtyre individëve. Por me vetëdije ajo lejoi zhdukjen e parave. Dikush atje “lart” ka marrë pjesën? Nëse jo, përse në asnjë rast nuk u kontrollua apo u pyet ku përfunduan shumat e 2% të tarifës shtetërore, të mbledhura nga operatorët përmbarimorë. Strukturat e kontrollit pranë Ministrisë së Drejtësisë nuk i prekën kurrë “përmbarimorët e 2 përqindëshit”.

Si u zbulua mega-mashtrimi

Të dhënat e mësipërme janë zbuluar ditët e fundit nga një hetim i inspektorëve tatimorë. Të zhytur në zbulimin e një vjedhje në përmasa të tilla, këta inspektorë u përballën menjëherë me reagimin e “pronarëve” të milionave të zhdukura. Sipas të thënave të rrethit të kolegëve të tyre, ka patur një ‘stepje’ fillestare, që erdhi pasi ata dukeshin si “milingona” punëtore brenda një kafazi ku flinte “luani” korruptiv. Nuk ishte e thjeshtë të evidentohej abuzimi prej 1 miliard lekësh brenda në ‘shtëpitë’ përmbarimore, të mbushura me luks abuziv dhe intimidus njëkohësisht. Por duket që këtë herë, (si rrallëherë në vendin tonë), inspektorët morën sigurinë e drejtuesve të organit qendror tatimor, se ndaj tyre s’do kishte asnjë ndërhyrje apo konsekuencë negative.

Inspektorët vazhduan punën dhe dolën në një përfundim të shkruar e të faktuar. Madje vendosën edhe gjoba të forta, referuar ligjit tatimor. U kontrolluan plotësisht dy shoqëri dhe një përmbarues gjyqësor. Të dhënat janë shokuese. Nga të dhënat e zbuluara nga ky skandal financiar drejtuesit e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve kanë lajmëruar Ministrin e Drejtësisë, si edhe organe të tjera ligjzbatuese në vend për abuzimin tronditës të zbuluar nga inspektorët e tyre. Pritet që reagimi i Ministrisë së Drejtësisë të jetë i menjëhershëm dhe i ashpër.

Është Ministria e Drejtësisë organi që kishte detyrë të parandalonte këtë vjedhje me përmasa të tilla. Ajo dhe strukturat e saj të varësisë mund të vëzhgonin në çdo çast “lëvizjet e milionave”. Por nuk e bëri për tre vite resht. Ndoshta lumi i tyre ishte aq i rrëmbyer sa e mori edhe vetë Ministrinë përpara. Të shohim çdo të ndodhë sot. Rezultatet e kontrollit vetëm për tre prej tyre nxorrën shifrën 1 miliard lekë me skemën e mësipërme. Natyrshëm lind pyetja: A do ketë shteti i ri aftësinë të përballojë disa miliarderë??—http://gazetadita.al/ekskluzive-si-u-bene-miliardere-per-tre-muaj-15-zyrtare-te-ministrise-se-drejtesise/

Einer der grössten Verbrecher Familien in Albanien, der Kosovare aus dem Drenica Tal: Skender Kapiti (der Sohn Gani Kapiti, erschossn den Nachbar der berüchtigten Bar-Hotel DRENCIA in der Pista Illyria-Durres im Mai 2009)bestätigt, das die neue Regierung nach 7 Monaten Ansätze hat, das vollkommen zerstörte Staatliche System zu reparieren. Institutionen kommen wieder in Funktion.

Man wird sehen, ob solche Gestalten vor dem neuen Internationalen Gerichtshof landen, der für die Kosovo Verbrechen eingerichtet wurde, wobei Kapiti und die Bytyci Mord Banden aus den USA, wie im Hotel Florida, ihre Heimat hatte auch für Entführung und Folter, der Todesschwadronen.

Sogar der Mord Mafia der UCK, war das Berisha System eine Kathastrophe, nur den korrupten EU, US, Weltbank und EBRD Wirtschafts Lobbyisten gefiel dieses System, wie der Hafen und die Chrom Mafia von Bulqize deutlich zeigt. Durch die Berisha Justiz Mafia unter Bujar Nishani, wurde seine Phantom Grundstücks Dokumente für nichtig erklärt, was man damals unter Ilir Meta zusammen bastelte.

>Korrupsioni i pushtetit të PD nxori në ankand ligjin, drejtësinë dhe shtetin
kapitiNga Skënder KAPITI /
Kanë kaluar vetëm 7 muaj nga fillimi i qeverisjes per Rilindjes Shqiptare të premtuar nga PS, dhe rezultatet po duken ,dhe se kjo Rilindje nuk ka përfshirë vetëm diapazonin e ngushtë si të një rilindje vetëm për aspektin e majtë politik, po si një rilindje gjithëshoqërore: të çlirimit politik të demokracisë shqiptare nga autokracitë, si një rilindje të çlirimit të ligjit,të drejtësisë e të kthimit të besimit e shpresës tek ato, si një rilindje për përgjegjshmërinë dhe mirëfunksionimin e ligjit, administratës, shtetit dhe të shoqërisë, gjë që i ka futur frikën dhe panikun paudhësisë, krimit dhe korrupsionit dhe që ka filluar të çlirojë talentin, kompetencën dhe meritën prej injorancës së politikës së ishpushtetit…..

 

Uncovering Albania’s role in the Kosovo war
……..
Durres is a popular holiday spot, but is implicated in a dark chapter of history

The Hotel Drenica still graces the sea-front in Durres, on Albania’s Adriatic coast - one of a long line of hotels and restaurants waiting for the summer influx of tourists.
…………………..
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8687186.stm

Bei dieser Art von Justiz Straffrei.

Albanien Haupt Schleuser Land, für Flüchtlinge in die EU. Aktuelle Festnahmen

Der Präsidenten Palast in Tirana, ist zum Job Center für Kriminelle verkommen und eine Art Club von Berisha Idioten. “Malok” ist diese Gruppe und zu Nichts geeignet.

Wie Mero Baze so schön erklärt, ist das Präsidenten Amt nur ein Club von Idioten, oder Kriminellen, welche Immunität brauchen aus der Berisha Bande. Inzwischen ist der Stab des Präsidenten mit diesen Idioten so aufgebläht, das er mehr Leute umfasst, als die komplette Albanischen Regierungs Adminsitration des Edi Rama. Etliche der Bujar Nishani Berater, haben direkte Probleme mit der Justiz und sind nun durch Immunität geschützt, wie die Verbrecher im HCJ, der hohen Justiz Kontrolle, vor allem Elvis Cefa.

http://www.gazetatema.net/web/2014/04/29/nevoja-per-nje-ligj-per-presidencen/


7/21/2013

Der Kommunistische “Sigurime” Präsident von Albanien: Bujar Nishani (Mehmeti) und sein Adviser: Amik Kasoruhos

Heute wird Albanien von Dritt klassigen “Sigurime” Gestalten und Alt Kommunisten regiert, wobei dann noch Ilir Meta, als ehemaliger Hilfs Polizist (tiefster Rang Ordnung der “Sigurime", Studenten Aufpasser an der Uni Tirana), nochmal den Vogel abschiesst. Bei wikipedia, ist ein vollkommen gefälschter Lebenslauf von Ilir Meta zufinden. Ilir Meta wird auch der Frankenstein der Albanischen Politik genannt.

Diese wegen ihrer Dummheit gefährlichen Dritt-klassigen Gestalten, des untersten Gliedes im Kommunistischen Apparat, auch wie Josefina Topalli, haben den Staat nun zerstört, wobei Bujar Nishani, mit vorsätzlichen Verkauf der Polizei Direktoren Stellen an “Klientel", Kriminelle, oder Tropoje und Kukes Ziegenhirten, eine Art Sonder Modell eines Terroristen ist. Als Mafiöser Partner der Berufs Kriminellen Ausl. NGO’s, Stiftungen und EU wie US Missionen, rund um den Justiz Aufbau, sprich Verkauf der Justiz an die Albanische Mafia hat es gereicht. Mangels Qualifiaktion, selbst im Enver Hoxha Reich bereits von jeder Beförderung ausgeschlossen, macht man im kriminellen Enterprise des Salih Berisha Karriere, wo nur die Dümmsten Karriere machten. Firmen gehen in die Insolvenz, wenn der Chef inkompetent ist und sich mit noch dümmeren Ja-Sagern umgibt. Das trifft für Salih Berisha und Bujar Nishani zu, was bei der Justiz mehr wie deutlich ist, wenn Gestalten wie Elvis Cefa, oder Edurad Halimi etwas zu Sagen haben.

Bujar Nishani, fuhr schon als Kind, als Einziger mit dem Fahrrad in die Schule, wo seine Mutter Lehrerin war. Fahrräder waren damals der Arbeiter Klasse vorbehalten und ein Luxus Gut auch im Raum Durres, wo die privilegierte Stellung der “Sigurime” Familien schon deutlich wird. Im Volke wird er als “Malok” betitelt mit schlechtesten Ruf im Raum Durres. Einmalig war dieses Fahrrad für einen Schüler, wo selbst Arbeiter dieses seltende Gut oft nicht hatten.

Obwohl Bujar Nishani (richtiger Familien Name: Mehmeti) die Polizei und Justiz mit Vorsatz zerstört hat, in seiner Klientel Politik für ein kriminelles Enterprise, wurde er auch noch Präsident, obwohl er keinerei Befähigung dazu hat, noch Kompetenz.

Unter Bujar Nishani, wurde das vollendte Modell eingeführt. Beweis Mittel verschwinden aus der Asservaten Kammer, wo in diesem heutigen Falle:
Ein von der Polizei beschlagnahmte Pistole als Mord Waffe, verschwand plötzlich wieder. Besonders beliebt: Handys verschwinden, weil man damit die Netzwerke der Clans verbinden kann.


Spurlos verschwunden aus der Asservaten Kammer, seitdem an Kriminelel Richter, Staatsanwalts, Notar und Justiz Posten verkauft wurden.

Gerichts Urteile mit Freilassung von Schwer Kriminellen, sind Standard in Albanien
Wie im Kosovo bewacht die Super Mafia auch die Justiz Gebäude:
Agron Gropa verurteilter Chef des Patos - Fiere Mafia Clans und der “Pelikan Security” Interpol gesucht und nun verhaftet

Staats Kredite für Nichts.
Investigations for soft loans of former officials 23/05/2014

The Prosecutors want to seize the practice for two former advisers of the Prime Minister Sali Berisha, Flamur Kuci, former adviser for the infrastructure, and Admir Drago, former adviser for the legal issues. They also have demanded the same materials for the former Chief of Cabinet of the Berisha government, Oerd Bylykbashi, the former Deputy Minister of Justice, Brikena Kasmi, the former Deputy Minister of Foreign Affairs, Edit Harxhi, and the former Deputy Minister of Social Affairs, Spiro Ksera.

4/25/2014

Auf Mitarbeiter der Wasserwerke in Durres wurde erneut bei ” Sukth” geschossen

Filed under: — Sarah_HrNje @ 4:39 pm

Die Banditen Regierung des Salih Berisha hat Tausende von Gestalten auch als “Menschen ohne Kultur” bekannt umgesiedelt in den Bezirk Durres, um Wahlen zugewinnen, was die grösste Landraub Aktion und Vertreibung der Einheimischen ist, in Europa seit 70 Jahren, identisch im Kosovo. Versprochen werden imm Grundstücke, Wasser und Strom was nie gezahlt wird, auch nicht Kosovo Firmen, Hotels, Auto Werkstätten, oder Auto Wasch Anlagen. Hohe Kredite der Weltbank und Infrastruktur Kredite, finanzierten auch hier die Landes Zerstörung, illegales Bauen und Landraub, sowieso Schiessereien mit inzwischen 8.200 Toden, doppelt soviel Toden wie im Kommnuimus zu Tode kamen.

Alle Bauten und Anschlüße entlang der Autobahn sind illegal und nun wurden von Tankstellen, Auto Wasch Anlage Wasser Anschlüße gekappt. Einmalig die Zustände in Albanien.

Volle Verantwortung hat der Westen, für die Toden und das Albanische Chaos mit ihren kriminellen Privatisierungen und vor allem dem EU Programm: Dezentralisierung, was totaler Schwachsinn war und in einer Kathastrophe endete. Einziges Regierungs Programm der Deutschen überall, seit dem Berlinwasser Skandal: Korrumpierung der Regierung, Geld Unterschlagung und Betrugs und Fake Projekte der GTZ. spwie die Zerstörung der Gesellschaften und Staaten. Der Durres Bürgermeister Lefter Koka, warf in 2005, die GTZ geförderten Spinner von Berlinwasser raus, weil die Gestalten keine Ahnung hatten. Durres stoppt das Mafia Geschäft Deutscher Politiker mit Berlin Wasser . Einige Jahre später tauchten neue Ratten auf, mit den selben Hintermännern, als Consult und Berater für den Hafen, mit dem selben Desaster. Danach war der Hafen in den Roten Zahlen und in allen Bereichen im Negativ Bereich, vor allem im Finanz und Sicherheits Bereich.

Neue 62,5 Millionen € von der Weltbank: Der Durres Präfekt Roland Xhelili besichtigt die zerstörten Kanal Wasser Systeme bei Skhozet

Diesmal wurde Nachts auf Mitarbeiter der Durres Wasser Behörde geschossen in Sukth, einer u.a. von der Weltbank finanzierten Verbrecher Ansiedlung im Raume von SHIAK und dem Distrikt Durers. Der Extrem dumme Gangster des Sokol Olldashi und vorherige Direktor der Wasser Werke: Doklead Ademi, hat ein Chaos hinterlassen: Er kaufte Luxus Autos, aber machte Nichts, das 130 Millionen € Schulden bestanden durch Wasser Diebstahl und Nicht Bezahlung der Rechnungen und unternahme Nichts gegen die Klientel aus Nord Albanien, Kosovo und Albanische Gangster, welche Tankstellen betrieben, Auto Werkstätten, Auto Wasch Anlagen mit angezapften Leitungen und ebenso beim Strom. Es gibt Hotels, welche nach über 10 Jahren noch nie Strom und Wasser gezahlt haben. Doklead Ademi baute aber neue Wasserleitungen für illegale Bauten vor allem in der Rruga Taulantia und Currilla, für die eigenen Klientel.

Wasser Projekt fuer die Super Mafia in Raum Durres / Kavaje-Albanien u.a. mit Thyssen Rohren und Berlinwasser!

Die von Nord Albanischen Verbrecher Banden okkupierten Orte: Sukth, Xhafozoj, Shiak ist bekannt für Morde und Schiessereien auf fahrende Linien Busse. Praktisch Alles illegale Banditen Clans, welche ihre Raubzüge in die Ebene fortsetzten.

25 Prill 2014 - 10:01
Breshëri plumbash makinës së përgjegjësit të Ujësjellësit - See more at: http://www.shqiptarja.com/home/

5 Prill 2014 - 10:01

Breshëri plumbash makinës së përgjegjësit të Ujësjellësit

DURRES – Breshëri plumbash ndaj makinës së një përgjegjësi të Ujësjellësit të Durrësit.

Ngjarja është shënuar në orën 01:00 pas mesnate, ku makina tip land Rover e përgjegjësit të Ujësjellësit Durrës Bashkim Gjoni, u qëllua me 10 plumba.

Bashkim Gjoni sapo ka përfuaduar punën pranë pompave të ujësjellësit në Sukth është kthyer në banesën e tij rreth mesnatës, ndërsa në momentin që ka hyrë brenda në shtëpi, persona të paidentifikuar kanë hapur zjarr ndaj automjetit tip Land Rover në pronësi të Ujësjellësit.

Autorët janë larguar më makinë nga vendi i ngjarjes, ndërsa përgjegjësi i ujësjellësit ka njoftuar menjëherë uniformat blu.

Këta të fundit kanë mbërriur në vëndngjarje dhe kanë nisur hetimët për zbardhjen e saj, ndërsa paraprakisht dyshohet se ngjarja të ketë lidhje me detyrën e Bashkim Gjonit.

Redaksia Online
(Gre.M/Shqiptarja.com)
- See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/bresh-ri-plumbash-makin-s-s–p-rgjegj-sit-t–uj-sjell-sit-211440.html#sthash.yBKlK6xQ.dpuf

 

Ujësjellësi në Durrës 17.7 miliard lekë të pambledhura, ish drejtori blinte makina luksi e kamera

Posted by Slideri, Top Lajmet Friday, April 25th, 2014 aksioni UKD(1)Nga Xhevahir Gradica / Zbulohen fakte të tjera të reja dhe skandaloze lidhur me bilancin tragjik dhe gropën e madhe në të cilën është fundosur shoqëria e ujësjellës-kanalizimeve në Durrës. Zyrtarisht është thënë se debia ka kapur shifrat e 17.7 miliard lekëve, shifër e cila ka ngritur një sërë pikëpyetjesh lidhur me mënyrën se si ka funksionuar kjo shoqëri në kohën që drejtohej nga Doklead Ademi………….

Ein Assistenz Kontroll Polizist Artan Telha geboren aus Puke (Tropoje, Kukes, Puke als Banditen Polizei bekannt) wurde verhaftet, der prominenten Kriminellen auch half, junge Frauen nach Italien in die Prostitution zubringen.

Partner der Langzeit kriminellen Bande des Adile Shabani und Bledi Shuapi, Hekuran Hoxha und Konsorten.

“>Durrës, SHKB arreston ndihmës kontrollorin e Policisë Kufitare

Durrës, 22 prill 2014 – Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm ka arrestuar punonjësin e policisë Artan Telha, 42 vjeç, me detyrë Ndihmës Kontrollor në Pikën e Kalimit Kufitar Durrës. Prangosja e Artan Telhës dhe e shtetasit Klodian Novaku u bë në kuadër të operacionit “Ndalimi".

K/Inspektor Artan Telha, lindur në Pukë dhe banues në Durrës, është arrestuar me akuzën e “Korrupsionit pasiv nga persona që ushtrojnë funksione publike".

Mësohet se efektivi i policisë ka ndihmuar shtetasin Klodjan Novaku, të kalojë nga Shqipëria për në Itali, bashkë me shtetasen Adile Shabani, kundrejt shpërblimit në të holla. Novaku po e trafikonte vajzën e re drejt Italisë me qëllim që ta përdorte si prostitutë në vendin fqinjë.

Ministria e Punëve të Brendshme njofton se “Në datë 22.04.2014, ora 05:00, nga strukturat e sektorit të SHKB-së Elbasan, në bashkëpunim me Sektorin e Luftës Kundër Krimit të Organizuar në DPQ Elbasan, është arrestuar në flagrancë punonjësi i policisë, me detyrë Ndihmës Kontrollor në Pikën e Kalimit Kufitar Durrës, K/Inspektor Artan Telha, 42 vjeç, lindur në fshatin Iballë të rrethit Pukë dhe banues në Durrës. Arrestimi i tij në flagrancë është bërë për kryerjen e elementëve të veprës penale të “korrupsionit pasiv nga persona që ushtrojnë funksione publike", parashikuar nga neni 259 i KP, pasi më datë 21.04.2014 ka ndihmuar shtetasin Klodjan Novaku, të kalojë nga Shqipëria për në Itali, së bashku me shtetasin A.Sh., kundrejt shpërblimit në të holla.”

- See more at: http://www.durreslajm.com/aktualitet/durr%C3%ABs-shkb-arreston-ndihm%C3%ABs-kontrollorin-e-policis%C3%AB-kufitare#sthash.SQgyyIRc.dpuf

Shabani, hekuran Hoxha,
In 2008, wurde schon Shabani verhaftet, wie Hekuran Hoxha, aber mit Bestechung, wurde keine Anklage erhoben, und die Italiener geben der Mafia Justiz auch nicht alle Fakten. Also wurde diese Bande nun in Italien gründlichst verurteilt, weil die Fakten sowieso klar waren. Tief fährt die Sache in den Visa Skandal der Deutschen Botschaft damals bis 2005, was fast alle Diplomaten versuchten Non-Stop zuvertuschen. Offiziell wurden 450 kg Heroin mit Deutschen Visas geschmuggelt, aber wir sprachen schon in 2005 von einer Tonne, was ebenso über die Gerichts Fakten übertroffen wurde. Und trotzdem ist kein ganz Grosser dabei, wie Gjoka, Fatos Nano, Ilir Meta, das Durres Mafia Rathaus mit ihren Geldwasch Baufirmen u.a. Pespa, Skela Syla.

Shuaipi Mafia Durres drugs bari
Illegaler Terroristen Bau der Gangster Familie Shuaipi, mit Hilfe der kriminellen Polizei- Justiz und Polizei Banden von der Taliban Stadt Durres. Noch dümmer kann man nicht sein, in einem Strategischen Grundstück, seine primitive Banditen Vorstellung abzugeben.

Die Banditen, die sich dort angesiedelt haben, verteidigen ihre Ämter, Posten, illegale Bauten wo Wasser und Strom nur gestohlen wird.

Überall vor allem in den Krankenhäusern sitzen noch Tausende von Gestalten, mit gefälschten Diplomen, was das Krankenhaus Wesen, das Gesundheits System zerstörte.

175 fake diplome DP LSI : Eduart Halimi, Igli Carës, Eduart Ndreu, Sokol Olldashi Gruppe

Diplomat e fituara në disa universitete private mbajnë të bllokuar reformën në spitalin e Durrësit

Posted by Slideri, Top Lajmet Wednesday, April 23rd, 2014

spitali-i-durresit2Xhevahir Gradica / Drejtoria spitalore e Durrësit është në prag të verefikimit të të gjitha diplomave të mjekëve dhe infermiereve të arkivuara në departamentin e burimeve njerëzore. Shkak për këtë është bërë gjendja pa rrugëdalje lidhur me presionin gjithnjë e në rritje për të nxitur reformën edhe në këtë institucion të rëndësishëm. Burimet thonë se shumë shpejt drejtoria dhe bordi spitalit rajonal në Durrës do të vendosin për të ndërmarrë reformën e penguar deri më tani për një sërë arsyesh. Paraprakisht mendohet se 175 punonjës janë të përfshirë në listë, listë që do të kalojë fillimisht në dorën e një ekipi të kryesuar nga drejtoresha Ardiola Frashëri. Pjesë të kësaj liste janë jo vetëm punonjës të thjeshtë, por edhe përgjegjës të reparteve dhe shërbimeve brenda kësaj qendre spitalore universitare. Shumë drejtori rajonale në Durrës, duke përfshirë portin, arsimin, spitalin janë vënë përballë pamundësisë për të ndërmarrë reformën e duhur. Pengesë kryesore janë bërë disa eksponentë të cilët janë pjesa më e përfolur për abuzime dhe qëndrime jokorrekte, por që kanë mbijetuar deri më tani duke vënë në lëvizje të gjithë gurët që kanë pasur mundësi. Burimet njerëzore në këtë spital janë trajtuar në mënyrë të njëanshme dhe preferencë parësore ka qenë qëndrimi politik, qëndrim që ka pasur ndikim të fortë nga portieri deri tek bërthama drejtuese e shërbimit siptalor. Në spital flitet se kanë depërtuar jo vetëm militantë politik, por edhe punonjës që kanë probleme serioze me dokumentin shkollor. Gjatë mandatit të dytë të qeverisjes nga PD dhe aleatja e saj LSI në spital janë punësuar një kategori jo e vogël punonjësish të cilët kanë mundur të përfitojnë një diplomë në shkolla private apo edhe kualifikime pranë këtyre shkollave. Edhe pse në pritmëri janë dhjetra infermierë e mjek, mes tyre me përvojë disavjeçare, janë sistemuar të tjerëme të tilla dokumente. Gjithnjë sipas atyre që thuhen brenda bluzave të bardha, kanë veshur bluzën e bardhë edhe të padiplumuar. Motivet kanë qenë të shumta dhe të ndryshme, por ka rënë në sy dhe ka lënë shijen jo të mirë ndërhyrja dhe diktati i politikës. PD në Durrës është ndarë në disa grupime, klanet e të cilëve kanë qenë në konflikt për shkak të interesave jo të ligjshme që mbronin. Kështu grupi Eduart Halimit, Igli Carës, Eduart Ndreut, grup që kokën e kishte në Tiranë, ka qenë më i fortë sesa ai i Genc Jukës, Ferdinand Xhaferajt apo Armand Telitit dhe të tjerëve, ndërsa në mes tyre kanë depërtuar në spital dhe në arsim edhe klanet dhe lidhjet jopolitike të disa eksponentëve në LSI. Shërbimi spitalor në tetë vitet e fundit është ndëshkuar rëndë pasi ky lloj shërbimi është bërë objekt i eksperimenteve pas të cilave kanë qëndruara në mënyrë të hapur e të kamufluar interesat e grupazheve dhe të klaneve. Fakti se Ministria e Shëndetësisë gjatë tetë viteve ka rënë në dorë të PD, të Partisë Demokristiane, të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe herë tek Partia Republikane e kështu me rradhë e ka çorganizuar tërësisht sistemin e të funksionuarit të të gjitha strukturave shëndetësore nga kupola deri në bazë. Palët kanë tentuar që nën çadrën e “reformës” të sistemojnë njerëz të fisit, të politikës, të bizneseve të përbashkëta, të lidhjeve të dyshimta e të tjera. Ekonomistë, fiancierë, juristë, agronomë, ushtarakë, mësues dhe të çdo lloj specialiteti tjetër gjen në spital, krahas mjekëve dhe infermierëve. Sipas konfimrimeve nga brenda spitalit mësohet se gjatë viteve të fundit nuk mbeti infermierë e infermiere pa përfituar diplomë duke paguar shuma të mëdha në universitetet private si mundësi e vetme për të futur në xhep diplomën. Kështu aktualisht mësohet se të gjithë brenda rrethimit të spitalit, duke lënë mënjanë një pjesë të administratës dhe fare pak prapavijën, kanë marrë diplomë të mjekut, të juristit dhe të infermierisë së lartë. Disa kohë më parë një nga ministratat, partia e të cilit ishte në aleancë me Berishën deklaroi publikisht se do të kërkonin shkollimin natën të infermierëve, por këta të fundit e kryen shkollën sa hap e mbyll sytë duke siguruar diplomën nga privati. Më shumë se 400-500 infermierë dhe infermiere janë dyndur në harkun kohor të dy-tre muajve, pas deklarimit të mësipërm, drejt universitetit privat për të bërë të tyren një diplomë. Është kjo kategori e cila aktualisht mban të bllokuar reformën në qendrën siptalore universitare të Durrësit. Drejtoresha Ardiola Frashëri nuk ka ende ndonjë reagim konkret, ndërkohë që vazhdon të mbetet në pozitat e një drejtuese e cila kërkon kohë për të mësuar shumë nga mënyra se si ka funksionuar rrjeti në këtëlloj shërbimi. Edhe pse është ende herët për të mësuar për fatin e të përfshirve në listë dhe të atyre të futur në rrethin e kuq, thuhet se diçka pritet të lëvizë shumë shpejt. Nuk dihet nëse do të jenë 175 punonjës që do të përfshihen në reformë, apo pjesë e tyre. Mpleksja e interesave të shumëllojshme dhe nga më të diskutueshmet e bëjnë shumë të vështirë, deri të pamundur realizimin enjë reforme të drejtë. Sipas burimeve nga persona që e njohin nga afër drejtoreshën Frashëri, numri një i drejtorisë spitalore rajonale në Durrës ka mbështetjen e plotë jo vetëm nga baza, por edhe nga vet krey qeverisë. Megjithatë vazdhon të qëndrojnë në pozitat e vëzhgueses pa mundur të hedhë hapin në ndërmarrjen e reformës.

Short URL: http://bulevardionline.com/?p=8846

50 illegale Wasser Leitungen wurden bei der selbstständigen Gemeinde Rrashbulli, gekappt, welche von extrem dummen Verrrückten regiert wird.

Durrës, Ujësjellësi u vë “gërshërët” 50 lidhjeve të paligjshme

Durrës, 14 maj 2014 - Dega teknike në bashkëpunim me inspektoriatin e Ujësjellësit të Durrësit kanë zhvilluar paraditen e sotme aksionin për prerjen e 50 lidhjeve të paligjshme, të cilat ishin lidhur në tubacionin e vjetër që kalon në zonën e Rrashbullit.

Lidhjet ishin bërë në tubacionin 400 mm, duke shkaktuar një humbje të konsiderueshme të ujit të pijshëm. Pas evidentimit të këtyre lidhjeve, dega teknike së bashku me inspektoriatin i kanë prerë të gjitha.
Rrashbulli

Kryetari i degës teknike, Lorenc Facja, tha se në zonën që njihet si Mulliri i Bullgarit janë evidentuar 50 lidhje të paligjshme, të cilat janë ndërprerë sot dhe kështu do të vazhdohet edhe me lidhje të tjera, që do të evidentohen në të ardhmen.

Facja iu ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që nuk kanë bërë kontratë me ujësjellësin, që të paraqiten pranë ndërmarrjes për të bërë kontrata, pasi të gjitha këto lidhje do të ndërpriten.

Prej më shumë se një muaji, Ujësjellësi i Durrësit ka zhvilluar disa aksione të tilla për ndërprerjen e lidhjeve të paligjshme që janë bërë në rrjetin e ujit të pijshëm. Pas aksioneve në Shkozet, autostradë dhe zonën e plazhit, aksioni do të vijojë në zonën e shëtitores Taulantia, në lagjen nr 1 të qytetit bregdetar.

/agjencia e lajmeve “Dyrrah”/

- See more at: http://www.durreslajm.com

4/23/2014

Alle Jahre wieder: Die Ex-Grundstücks Direktoren von Durres: Andi Lila und Erjon Jakov - INUK sprengt auf der Ksamli Insel

Filed under: — BuckZiesMutter @ 2:48 pm

Andi Lila und Erjon Jakov, beide hausten schlimmer wie die Vandalten im Raum Durres, für ihre Auftraggeber: vor allem Igli Cara, Oerd Bylykashi,, Sokol Olldashi, mit 22 illegalen Grundstücks Legalisierungs Urkunden auf Antiken Grund: Antiken Theater und insgesamt 202 illegalen Grundstücks Papieren in Verbots Zonen und an der Küste. Der Vorgänger Bedri Luka, wurde im September verhaftet, wobei die Grundfrage ist, warum man totale Idioten solche Direktoren Posten gibt, aber auch das war und ist System.

Beide Ex-Direktoren + 5 Mitarbeiter, haben gegen die Gesetze, gegen ausdrücklich Anweisung des Counsels der Regierung in den Verbots Zonen folgende Grundstücks Urkunden legalisiert: In 22 Fällen ist die Qualifizierung und Zulassung der Genehmigung Legalisierung in archäologischen Gebieten “A” und “B” der Stadt Durres durchgeführt.n 19 Fällen ist die Qualifizierung und Zulassung der Legalisierung Erlaubnis innerhalb und neben dem Bau von Straßen und Entwässerung gemacht .In Fotografien der in der Datei gespeicherten Objekte , gibt es keine Aufzeichnungen über ihre Tag der Unterzeichnung durch den Mitarbeiter und der lokalen Regierung Einheit .Durch die regionale ALUIZNI Durres Durres Strand genehmigt 35 erlaubt Legalisierung gegen das Gesetz . usw. Durrës. Drejtor ALUIZNI më 21.12.2011, firmos edhe për vitin 2008 oft ohne Indentifiezierung.

202 illegale Bauten auch in Antiken Stätten und die Grundstücks Direktoren von Durres: Andi Lila und Erjon Jakov

Teil II - Part II

Der Gangster Oerd Bylykashi, und Bedri Lluka wurden wegen Urkunden Fälschung in Durres angezeigt.

Prokuroria bën gati arrestimet e drejtuesve të ALUIZNI-t në Durrës
Posted by Slideri, Top Lajmet Wednesday, April 23rd, 2014 Andi LilaXhevahir Gradica / Dy krerët që kanë drejtuar ALUIZNI-n në Durrës dhe pesë vartësit e tyre pritet të përballen shumë shpejt me organin e drejtësisë. Kontrolli i Lartë i Shtetit ka përcjellë për në prokurorinë e rrethit gjyqësor në Durrës dosjen në ngarkim të ish krerëve të ALUIZNI-t Andi Lila dhe Erjon Jakova si dhe për pesë ish përgjegjësit e sektorëve në këtë agjensi. Edhe pse ende mbetet të padeklaruara shumë detaje lidhur me shkaqet që kanë shtyrë KLSH të shkojë drejt kësaj kërkese ekstreme, flitet se shkak për një veprim të tillë janë bërë veprimet dhe shkresat e Shaban Memisë, ish drejtuesi ALUIZNI-t në shkallë vendi. E gjithë administrata në drejtorinë e përgjitshhme dhe administrata e ALUIZNI-t në qarqet e Republikës si dhe specialistë e ekspertë të punësuar brenda tyre kanë qenë eksponentë të djathtë. Madje kererët e ALUIZNI-t kanë qenë emra të spikatur të PD dhe me detyrë e përgjegjësi në forumet më të larta drejtuese politike në nivele qarqesh, në këshillë kombëtar apo kryesi. Largimi i Andi Lilës nga posti i drejtuesit të ALUIZNI-t në atë periudhë dhe zëvendësimi me një tjetër eksponent edhe ky i besuar në PD, është motivuar nga mbështetësit e Lilës si veprim kryeneq i tij ndaj eprorëve në Tiranë dhe enkas ndaj drejtorit duke mos i plotësuar disa kërkesa të vlerësuara të pambështetura në ligj. Lila dhe Jakova gjatë gjithë kohës që kanë drejtuar ALUIZNI-n nuk janë bërë objekt i përfoljes në publik për përfshirje në afera korruptive, madje as KLSH nuk ka ngritur akuzë të tillë, ndaj kjo ka shkaktuar hamendësi të ndryshme lidhur me denoncimin në prokurori ndaj ish shtatë punonjësve të ALUIZNI-t në Durrës të cilët shumë shpejt pritet të prangosen.
Kallëzimi…………http://bulevardionline.com/prokuroria-ben-gati-arrestimet-e-drejtuesve-te-aluizni-t-ne-durres/

Die Italiener verhaften den Durres Stadt Architekten: Adlei Likmeta und das normale Chaos

Skender Koni, Distrikt Bau Inspektor von Durres wurde verhaftet, wegen Dokumenten Fälschung

Chaos Grundstücks Agentur: Das Rathaus von Durres, will nun ab Anfang Januar mit einem Abriss illegaler Bauten beginnen

Das Grundstück Chaos mit 8200 Toden, 500.000 illegalen Bauten und 17 Milliarden € Schaden
Die EU Dezentralisierungs Programme habe jede notwendige Funktion der Kommunen verhindert, die Gesellschaft und Wirtschaft zerstört und das Volk kriminalisiert. Anklagen wie in Sarande und Durres, werden in Tradition sich in Luft auflösen,

Durres Pista Iylira
dreisteste illegale Bauten in der Pista Iyllira in 2014, in der Rruga Taulantia wird auch schon wieder gebaut durch den Beton des Bürgermeisters und Tourismus ist ein unbekanntes Wort. Wo bleibt die Bau Polizie in Durres, oder vom Bezirk Durres: Null, wie immer. Eine Folge der Grundstücks Anarchie, weil die Justiz nicht funktioniert und selbst daran beteiligt ist u.a. mit dem Justiz Minister Nasic Naco, seinen Vorgängern wie Eduard Halimi, oder der Skrapari Richterin Dhurato Bilo, welche an Ortsfremde Verbrecher, alle Grundstücke auch im Antiken Theater verkauft und verteilt.

202 illegale Bauten auch in Antiken Stätten und die Grundstücks Direktoren von Durres: Andi Lila und Erjon Jakov

In Pogreadec und auf der Ksamli Insel (2-stöckiges Gebäude) wurde einige illegale Gebäude abgerissen.

ksmali mafia
Ksamli Insel

Pogradec mafia
Pogradec, ebenso direkt am See, mit den üblichen gefakten Dokumenten, weil die Phantom Verkäufer nicht mehr zufinden sind. Ein von der EU geschütztes Verbrecher System der Geldwäsche und des Mega Betruges, denn seit 1998 in allen Details bekannt. Deshalb soll es keine Justiz geben, damit Amerikanische und EU Politiker ihre Mafiösen Geschäfte im Rechtsfreien Raum abwickeln können, was jedem Bundeswehr Offizier auch in 2005 schon bekannt war und oft viel früher. München ist ein gern gesehener Treffpunkt der Justiz Gangster, weil die Fahrt nach Garmisch-Partenkirchen, zur Verbrecher Ausbildung im Georg C. Marshall Centrum nicht weit ist, wo es diese Workshops gibt: “Führer des 21. Jahrhundert” aber eben nur für Verbrecher Kartelle, welche die Welt beherrschen wollen.

Sprengung der 3 Mafia Bauten auf der Ksmali Insel. Unterwasser Beton Säulen, werden durch Taucher noch entfernt. Die Mafia Familie: Diamand Vito besetzte die Insel in 1998, wie Vito selbst erzählt.

“>http://www.shqiptarja.com

Identisch Pogradec, wo Ortsfremde Banditen in den National Parks und dicht am Ufer herumbauen. Korrupte und kriminelle Politiker und Grundstücks Agentur Chefs, haben oft gefakte Dokumente mit kriminellen Anwälten und Notaren besorgt, wie überall in Albanien. Die Prominenz der Politik wie Elvis Cefa, Shaban Memia, Ourel Bylykbashi, Aldo Bumci und viele andere Politiker wurden so reich, wenn man gefakten Dokumente besorgt, wo oft 100.000 € und auch im Millionen Bereich Beträge flossen.


23 Prill 2014 - 10:21
Pogradec, 5 gra e 2 fëmijë kërcënojnë të hidhen nga lokali, largohet INUK - See more at: http://www.shqiptarja.com

eine illegale Mini Fußball Anlage wurde zerstört, der illegalen Hotels: made bei Berisha! Grosse Grundstücke waren auch hier gestohlen.


Unter dem Schutz der Berisha Banditen in alter Traditon: bauten die Banditen wo sie wollten, als Ortsfremde Taliban artige Banditen

550 Hochhäuser in Albanien, haben keinerlei Genehmigungen und Papiere, darunter auch der Sitz der EU Botschaft.

Hohe Millionen Summen sind aber an die Berisha Leute geflossen, vor allem Ourel Bykylbashi und Elvis Cefa, für die gefälschten Dokumente und illegale Legalsierungen: 80.000 illegale Legalsierungen gab es in Albanien unter Berisha, was man sich in Tirana vor allem kaufte und auch jeder vor Jahren schon wusste. Weltbank finanziert mit 30 Millionen $! Darunter 22.000 illegale Bauten mit falschen Papieren in Verbots Zonen.


550 pallate ende pa hipotekë (VIDEO)

Publikuar më 24.04.2014 | 18:13

Janë rreth 550 pallate në gjithë vendin që kanë mbetur peng i burokracive shtetërore, që do të thotë janë rreth 50 mijë familje që nuk kanë marrë në dorë atë që në gjuhën popullore, quhet hipotekë, ndaj ndërtuesit kërkojnë që t’i jepet zgjidhje këtyre rasteve.

Këto objekte ndahen në dy kategori. Kategoria e parë përfshin rreth 250 pallate për të cilat ende bashkitë dhe komunat nuk i kanë dorëzuar dosjet pranë zyrave të legalizimeve. Kjo do të thotë se me ligjin aktual, këto objekte mbeten jashtë procesit të legalizimit. Ndërsa kategoria e dytë bën fjalë për rrethe 300 pallate të tjera të cilat janë me leje ndërtimi, por që kanë patur devijime nga projekti fillestar. Dosjet e tyre janë dorëzuar nga njësite vendore pranë ALUIZNI-t që në vitin 2008, por ende sot pas 5 vitesh ato kanë mbetur pa u trajtuar.

Këto propozime, Shoqata e Ndërtuesve i bëri gjatë diskutimit të ligjit të ri të legalizimit në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese, sugjerime të cilat pritet të merren në konsideratë gjatë miratimit në Kuvend. Komisioni i Ligjeve ka miratuar në parim projekt-ligjin për legalizimet. Duke sqaruar para deputeteve risitë e projekt-ligjit kreu i ALUZNI-t Artan Lame ka sqaruar se çdo qytetar përfiton minimalisht 20-40 mijë lekë të reja aq sa shkon kostoja e një dosje e cila përballohet nga shpenzimet e shtetit. /V+/

In der Administration von Sarande, hat man Vorbestrafte eingestellt und Leute ohne Schule. Einer betreibt sogar ein Spiel Casino und Stefan Cipa ist sehr leise, weil er im alten Stile weiter machte.

Skandale me emërimet e reja në administratë

Posted By Gazeta Telegraf On 02/05/2014 @ 11:32 In Aktualitet,Kryesore | No Comments

SARANDË/Jam lexues i rregullt i gazetës tuaj. Ju përshëndes për kurajon që tregoni në denoncimin e rasteve skandaloze të punësimit në administratë të njerëzve me precedentë penal. Dua të denoncoj dy raste skandaloze të qytetit të Sarandës.

1. Nënprefekti i Sarandës: A është e vërtetë që drejton disa kazino në qytet dhe ka konflikt interesi? Të verifikohet kur dhe si e ka mbaruar shkollën e mesme dhe të lartë?

2. Drejtori i Drejtorisë së Regjistrimit të Mjeteve: A ka pasur para emërimit në detyrë precedentë penal. Nëse po, për çfarë veprash penale? A ka probleme me arsimin? E bëj këtë reagim për hir të së ardhmes së fëmijëve tanë, të mos jenë peng të trafikantëve. Për një Shqipëri europiane dhe jo për një Shqipëri Kolumbiane. Së shpejti, nëse ju si redaksi nuk i bëni publike, ne do i denoncojmë në faqet elektronike.

Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/skandale-me-emerimet-e-reja-ne-administrate/

update: 12.5.2014 In Pogradec ist die Abriss Aktion vorläufig beendet, denn man prüft nun alle Genehmigungen ab 1992-2013

1 Monat nach der Sprengung, beginnt das Militär mit der Aufräumung der gesprengten Mafia Lokale und Bauten auf der Ksmali Insel.


Warum die Verursacher, noch die Kommune den Müll wegräumen, ebenso juristisch belangt werden, wie in allen Ländern, zeigt wo Albanien steht.

4/22/2014

Die Richter Mafia verteidigt die Kaste und sabotiert das 8 Millionen € USAID Projekt auf Transparenz

Filed under: — Insider @ 7:36 pm

Die Justiz Sabotage der Mafia Kartelle der Richter Vereinigung, Staatsanwälte, dem HCJ und Bujar Nishani Teil II

Ein Franzose der noch nie in Albanien war, trat als wichtiger Zeuge, rund um Grundstücke in der Innenstadt von Durres bei Gericht auf. Ein ganz normaler Skandal, das auch bei Notaren nun wieder nicht vorhandene Personen, Testamente machen, oder Vermögen verkaufen, Ausländer so ihre Firmen Mehrheit verlieren, wie in der Ukraine. Gerichts Verhandlungen welche total erfunden sind.
Skandali, Gjykata e Durrësit gjyqe me dokumenta fallso në emër të qytetarëve francez
Posted by Gazeta Bulevard Slideri, Top Lajmet Friday, June 13th, 2014

Salih Berisha baute von Beginn an, das Justiz System strukturiert wie das “Sigurime” System auf. Sokol Kociu, einer Ersten, welcher eine HSS Ausbildung bekam, heuerte direkt auch Kosovaren ab 1992 in den Deutschen Asylanten Heimen an, für Drogen Verteilung, im Auftrage der Albaner Regierung und des SHIK.

Mit viel krimineller Energie, wollte dann die Deutsche KAS, auch noch eine Verfassung installieren, wo Berisha Diktatoren Vollmachten gehabt hätte. Die Idiotie Deutscher Politiker und Lobbyisten, wurde dann zementiert durch die Westlichen und NATO Politiker, als System. Vettern Wirtschaft ohne Ende bei dem HCJ, wobei einer der berüchtigsten Richter für Gerichts Betrug (der Fall der Morde des 21.1.2011, FBI Gutachten, mit gefälschten Ärzte Gutachten ebenso) wie Artan Broci, Cousin des Xhezair Zaganjori ist, im Club der Verwandten und Verbrecher Kartelle der Albanischen Justiz. Andere Zaganjori Familien Mitglieder waren Mitglied im berüchtigten Verbrecher Club: SHIK

Willige Ausländische Politiker fand man sehr leicht, noch billiger waren die Lobbyisten und Betrugs und Bestechungs Consults, welche später auftauchten. Viele Albanischen Richter, kennen keine Gesetze, können nicht einmal eine Urteils Begründung schreiben, oder Gesetze im Ansatz verstehen. Übelste Richter und Richterinnen, sind oft Verwandte von prominenten Politiker Familien oder Mafiösen Clans.

Ausländische Mafiöse Justiz Bringer Missionen vertuschten viele Jahre die Fakten, weil man selbst vollkommen korrupt war, für die Verträge, Projekte, Workshops, man die kriminellen Partner in Tirana brauchte. Nun schreiben erstmalig auch Albanische Medien deutlich das der Fisch von Oben stinckt – Thonë se peshku qelbet nga sipër. Kick Back Geschäfte der Korruption, wie bei der Entwicklungshilfe, damit hoch dotierte Parteigänger ihre Posten behalten, welche selbst vollkommen korrupt und inkompetend sind und der “Camorra” Vorbild sind, wie die Deutsche IRZ-Stiftung mit ihrem Partner: Yhezair Zaganjori (Zitat: “erreichte die IRZ-Stiftung eine Bitte des albanischen Justizministeriums”) und schon ging der lustige Reise Tourismus der Inkompetenz und Korruption aus Deutschland im Sinne der Albaner Mafia munter weiter. Als Partner krimineller Firmen, Politiker im Balkan, sieht die IRZ-Stiftung die einzige Aufgabe, diese Strukturen der Deutschen Politik zuvertuschen und ist damit selbst ein Motor krimineller Clans und Justiz.

Hirnlose EU Politiker fordern seit Jahren immer einen Konsenz bei neuen Gesetzen, wie aktuell der “Terrorital Reform”! Das wird seit 15 Jahren zur Erpressung ausgenutzt, wobei meistens Straf Verfahren niedergeschlagen werden, von irgendwelchen Klientel und Politiker, was zur Straffreiheit führte. Aktuell Ourel Bylykabashi erpresst die Regierung mit Unterstützung der EU und OSCE Spinner, erneut für einen Konsenz! Nicht lernfähig und deshalb wird sich Nichts ändern in Albanien. Wie in Albanien, ist die EU Spitze vollkommen verrottet, Hirnlos und im Gegensatz zu Albanien auch von niemanden demokratisch gewählt. Angefangen von: Herman Van Rompuy, Barroso und Ashtown. 3 EU Clowns, welche negative Zeichen überall setzten. Jakob Augstein: “Kollateralschäden westlicher Moral” ist das Verhalten der EU und NATO im Balkan, Kosovo und Albanien, wenn man mit vollen Wissen mit Todesschwadronen, extrem Verbrechern, sogar Drogen Kartelle aufbaut und finanziert.

Weltbank, EBRD sind auch die Lehrmeister des 100 % Auschreibungs Betruges im Balkan, was seit über 15 Jahren ebenso bekannt ist, und durch die Justiz Missionen gedeckt wird, ebenso die Bestechungs Methoden der ausländischen Consults und Firmen. Ein System der Deutschen Entwicklungshilfe und KfW Projekte ebenso. Motor die Weltbank mit vollkommen gescheiterten Privatisierungen, Idotie Ideen wie PPP Programme mit Berlinwasser, welche nur Insolvenz, Betrug und Korruption überall installierten und zum Kult Projekt machten. Eine Legende, das Ludgar Vollmer Bestechungs Desaster für die Albaner Mafia mit Ilir Meta und der Bundesdruckerei, wo es nur in Albanien Verhaftungen gab, bis zum Vize Innenminister Bujar Himci. DIE GTZ heute GIZ, setzt aber diese Betrugs PPP Programme weiter um, obwohl das Debakel überall bekannt ist.

Das gesamte EU und Deutsche System um die Justiz Missionen (EURALIUS), ist nicht mehr reformierbar, da selbst in den Händen von Profi kriminellen Partei Politikern Organisationen, wo sich Nichts mehr ändern wird, wie bei der UN ebenso, was man bei der Kosovo EULEX Mission ebenso sieht, welche erst jetzt nach 15 Jahren versucht die schweren Fehler der NATO und UNMIK Missionen zukorrigieren. KAS, FES und die Justiz Missionen, schreiben nur vollkommen sinnlose Berichte * (aus 2002 ein Beispiel), weil sich Nichts ändern. Bei den Amerikanern wie USAID sieht die Lage zumindest in Albanien etwas besser aus, seitdem John Withers dort Botschafter war.

corrupted_justice_69355

Drejtësia e krimit apo krimi i drejtësisë?
Justiz Albanien

Justiz auf Albanisch

Das komplette Projekt der Amerikanischen Experten wird sabotiert, das man Gerichts Protokoll abspeichert und transparent auch nicht mehr verändern kann. Gerichts Verhandlungen und Sitzungungen sollte transparent protokolliert werden. Das wird von der reichen Richter Mafia rund um dem HCJ und Bujar Nishani, wie vom Justiz Ministerium sabotiert. Diplomaten, Politiker und Richter sind die reichste Mafia Klasse der Albaner. Auch die Amerikaner finanzieren seit Jahren mit den OPDAT Justiz Missionen und sind bei dem Polizei Aufbau sogar total gescheitert. Nachdem man viele Jahre, nur Reports gefälscht hat, sieht es so aus.

US Department of State Report: Die Albanische Justiz existiert nicht, mit Richtern und Staatsanwälte, die keine Gesetze kennen

Die lukrativen Einnahmen, oft von über 100.000 € pro Fall, wo Gerichts Verhandlungen, Beschlüsse erfunden werden, wollten die Richter nicht vermissen und gehört nun nach sehr vielen Jahren zum Standard der Justiz, weil korrupte Politiker aus den USA und Europa, diesen Zustand zulange duldeten, weil Lobbyisten ein Privatisierungs Geschäft machen wollten.

30.000 € bezahlt man an einen Richter, oder Staatsanwalt und schon spart man sich Millionen an Zoll Import Gebühren und kann seine Fake Export Erstattungen auch mit Hilfe korrupter Notare weiter organisieren. Ein Richter Posten, kostet in der Regel 100.000 € aufwärts.

Das unglaubliche Mafia Zoll System in Albanien von dem Profi Gangster: Ridvan Bode

Resultat, der Mafiösen Justiz Missionen der Dilletanten und korrupten Politiker der EU und USA.
Zeugen Aussagen werden nachträglich manipuliert, geändert, Zeugen die bereits verstorben sind, machen Aussagen, oder verkaufen Grundstücke bei Notaren. Gerichts Verfahren mit Zeugen, werden frei erfunden, obwohl niemals eine reale Gerichts Verhandlung statt fand. Oft geht es um angebliche Testamente und Grundstücke. Die Richter lehnen das Brennen von CD’s von Aussagen ab! Sämtliche Gutachtern sind in Albanien wertlos, die Gutachter haben schon Phantom Diplome. Beweise verschwinden aus den Asservaten Kammern, was auch normal ist. Hat jemand eine Kugel im Kopf, oder wurde zu Tode geschlagen, schreibt der Gerichts Gutachter auf Wunsche: Herz Tod, wie dem bei ermordeten BND Residenten in 2004, der die Fakten der Drogen- Visa und Diplomaten Mafia outen wollte. Ein BKA Bericht gibt Auskunft und führt direkt über Hekuran Hoxha zu dem BKA – Interpol Skandal des Richters: Gjin Gjoni, der den Ober Capo der Drogen: Abdulselam Turgu frei liess, trotz BKA und Interpol Haft Befehl. Grundlage für weitere Geschäfte der Deutschen, mit dem Repräsentanten der Super Drogen Kartell von Shiak: Sokol Olldashi. Es gibt Deutschen und Ausländer, welche nur mit den korruptesten Kriminellen, Geschäfte machen wollen unter dem Deckmantel der Immunität, was auch schon absurd ist, aber zu den dubiostesten Investoren führte, wo selbst die Russen und Italienische Mafia nicht investieren wollten.

Auch hier ein Richter Freispruch: Der Schwer Verbrecher Fatmir Kajolli verhaftet: guter Freund der Minister: Fatmir Mediu, Sokol Olldashi, Enkeled Alibeaj

Viele Richter verhinderten dieses neue System (Audio-System), das keinen Raum für Missbräuche bei Gerichtssitzungen lässt, Einschüchterurn, spätere Änderungen der Aussagen. Man lebt gut, wenn man im Büro die Prozesse entwickelt, je nach Geld Lage und die Prozesse per Urteil abschmettert, inklusive Freilassung bekanntester Mörder und Drogen Bosse, wie Zoll Betrüger. Säuberung von Akten eine Spezialistät und das Zeugen und Anzeigen nachträglich geändert werden, was ein Spartak Braho schon vor vielen Jahren selbst praktizierte.

Die aktuellen Dirigenten der Drogen- Albaner Mafia Clans im Gespräch: nun als Justiz Mafia.

Bujar Nishani, Gjin Gjoni (unter Präsident Alexander Mosiu, wegen Korruption blockierte Richter) und der unbedeutende Theater Show Spieler: Eduard Halimi, ebenso vor einem Jahr noch Justizminister für die Albaner Mafia. Teure Luxus Reisen auch zu Fussball Spielen des FC Bayern ein Standard, Luxus Villen und Appartments von Gjin Gjoni und Kollegen. Man benutzt teilweise Phristina Airport, damit die teuren Reisen nicht im Polizei System gespeichert werden. Die Spezialät von Bujar Nishani: nur Kriminelle dürften Polizei Direktor, Staatsanwalt und Richter werden: Nur in einem “failed State” ist es möglich, das man Profi Grundstücks Fälscher in Tirana, vor Strafverfolgung schützt und sogar mit Immunität ausstattet, als Vize HCJ: Elvis Cefa, Welt Rekord der Absurdität, mit der Funktion: Selektrion für den Mafiösen Club, der Albanischen Richter und Staatsanwälte.

Die Parlaments Rechts Kommission, lehnt die Präsidenten Dekrete zur Richter Ernennung von Gjovalin Pernoca und Petri Ceno, ab

Gjyqtarët, fundjava luksi. Majko: I pashë në avion, shkonin të shikonin Bayernin në Mynih

Der Vorsitzende der Juristischen Kommission des Parlametes, Ex-Justiz Minister u.a.: Fatmir Xhafaj, stellt nur einen Kollaps auch des Obersten Gerichtes fest, wo heute Xhezair Zaganjori, sein Unwesen treibt und mehr Geld fordert?!

Mafia Richter (Besnik Hoxha, mit gefälscher US Nummer) und Staatsanwälte, mit Luxus Autos: ein normales Bild in Albanien, nachdem die EURALIUS Justiz Mission der EU und US Justiz OPDAT die Justiz in Albanien vernichtet hat, durch eine neue Mafia Klasse mit Immunität.

Ex-Premier Minister Pantelj Majko berichtet über seine Treffen mit höchsten Richtern im Lufthansa Flieger nach München zu FC Bayern – Chelsi Spiel, denn Albanische Richter sind oft nicht in Albanien, reisen aber sehr viel, weil man die Drogen Bosse im Ausland ebenso betreut, im Ausland mit den Betroffenen über bestehende Verfahren und Anklage verhandelt. Einreise Verbote gibt es nur in die USA, aber die EU fördert diese Zustände, das sich kriminelle Kartelle auch der Justiz etabilieren und in Notrall gibt es neue Identitäten, einem seit der Ilir Meta Regierung installierten System, wo die Deutsche Bundesdruckerei gerne behilflich war.

Konferenz der Justiz unter Vorsitz der Justiz Mafia: und bei Weihnachts Fest des Präsidenten an einem Tisch: mit Yhezair Zaganjori und dem Fullani, dessen Ehefrau, ebenso die merkwürdigsten Urteil sprach im Sinne der Albaner Mafia.

Drei Gestirn der Dreisigkeit einer Mafia Justiz: Nasic Nako, Xhezair Zaganjori,

Einziger Grund: Theater Show für Ausländer, damit man einen Reform Willen sieht. Eine Art Gaudi Show der Justiz Mafia, damit ein paar korrupte Idioten aus dem Ausland nette Berichte schreiben.

Der Abbau der Justiz

Das Justizsystem bleibt eine klaffende Wunde in den Bau und die Konsolidierung der demokratischen Standards in unserem Land.”"”

Spartak Ngjela: Die Staatsanwaltschaft in der Hand von Kriminellen, was man aber auch schon länger weiß. Die meisten kennen keine Gesetze, sind functionale Analphabeten der Berisha Verbrecher Banden. Wenn ein Präsident Salih Berisha, mit der Ermordung des höchsten Richter in Albanien droht, es einen Spiegel Artikel hierüber gibt, und trotzdem Milliarden in dieses Terroristische Enterprise investiert wird, sind viele Fragen über die KAS, Deutscher, EU und NATO Politiker offen und vor allem warum man mit Milliarden sowas finanziert?!

DER SPIEGEL 38/1995

Artikel als PDF ansehen

Albanien: Plötzlich sterben

Zef Brozi, Ex-Verfassungsrichter in Albanien, über die Stalin Methoden gegen die Justiz in Albanien

Es reicht erneut zu einer Schlagzeile, über die Richter Mafia rund um Gjin Gjoni und immer mehr Fragen um Xhezair Zaganjori, der aktiv in Gerichts Manipulationen steckt, absurden Urteilen und im Zentrum der Justiz Mafia aktiv als Schutzherr mitmacht.

pjes nga faqja 1

20 prill 2014

3 Schlagzeilen in den Albanischen Medien, die Langzeit Verbrechen des Richters, im Dienste der Drogen und Verbrecher Kartelle in Albanien.

Richter: Gjin Gjoni und seine 24 goldene Uhr und Manschettenknöpfe, ein typisches Eintritts Geschenck der Internationalen Mafia, was man 1993 schon wusste, als plötzlich der Innenminister mit teuersten Rolex Uhren herum lief. Bujar Nishani stellte sich der Presse ebenso in 2007 vor, mit teuerester Uhr, so das man gleich wusste, wo man steht mit diesem Pseudo Präsidenten heute, der Nichts kapiert als Schutzherr der Albaner Drogen und Mafia Clans. Gjin Gjoni ist auch Anwalt des Verbrechers Kartells des Fatmir Mediu, dessen Kontakte rund um Frauen und Drogen Handel, wie Betrug eine Legende sind auch vor der Gerdec Kathastrophe und den Betrugs Waffen Geschäften, was den US Kongress beschäftigte. Bekannte Extreme Grundstücks Fälscher Richter: Dhurata Bilo in Durres, Skerdilajd Konomi Chef der Grundstücks Agentur in Durres und als Richter in Vlore in die Luft gesprengt, als Zeit Zeuge gegen den Berisha Clan und den Laze Grundstücken.

Show Spektakel der primitivstem “Berisha” Mafia beim “Gala” Abend des Bujar Nishani mit Xhezari Zaganjori

19 prill 2014

Dita:

Der Richter der ständig in Skandale rund um Deutsche verwickelt ist. tritt direkt auch als Schutzherr der ganz grossen Drogen Kartelle auf, welche Heroin Depots in Albanien anlegten und um die Sokol Olldashi Mafia, Hekuran Hoxha als Motor im Deutschen Visa Skandal für Drogen Händler und dem Gross Drogen Lieferanten Abdulselam Turgut, den der Richter trotz BKA-Interpol Haft Befehls sofort wieder freiliess, als Lieferant von 1 Tonne Heroin nach Deutschland. “Musa Qazim Ay, Xhemail Pasmaçiu, Hekuran Hoxha, Fatmir Sofia dhe Abdulselam Turgut, të cilët po gjykohen të burgosur”! eng verbunden mit der Mafia Polizei Spitze des Salih Berisha.

Pantjeli Majko erklärt in der juristischen Kommission, das er vor kurzem bei einem Flug nach München, viele Richter im Lufthansa Flieger traf, die zum Spaß nach München flogen zu einem Spiel des FC Bayern. Wie kann das sein, das so viele Richter derart viel Geld haben? Der Mafia Club der Richter und Staatsanwälte ist einmalig in der Welt, welche ihre Privilegien heute verteidigen.

Spartak Ngjela: Prokuroria në duart e krimit, ra karta anti-korrupsion, në 7 muaj asnjë zyrtar në gjykatë, Rama të ndryshojë qeverinë (1 lexim)

Die aktuelle Justiz Konferenz, wo es jede Menge krimineller und berüchtigter Richter ebenso gibt, wie Fatmir Hajdari, die nicht einmal die Grundschule absolvierte. Ein Skandal Fall erneut, wo Xhezair Zaganjori und der berüchtigte Richter Gjin Gjoni erfundene Dialoge mit einem Zeugen ins Gerichts Protokoll schrieben, einem Phantom Zeugen: Sali Dedej, der angeblich Grundstücks Urkunden fälschte in Vore und dann plötzlich verstarb, als man längst die Grundstücke verkauft hatte. Richter die Prozeß Verhandlungen erfinden, mit Zeugen Aussagen und Phantom Zeugen. Wie so oft immer um Grundstücke, wobei der in die Luft gesprengte Richter Skerdilajd Konomi ebenso, gefälschte Urkunden, Zeugen für Grundstücks Raub organisierte, was inzwischen entgültig bewiesen ist. Ein Richter, der für Salih Berisha und Ilir Meta, den gigantischen Grundstücks Raub im Golf von Laze ebenso organisierte und als Mitwisser dann in die Luft flog.


Dreigestirn der Justiz Mafia: Nasic Nako, Bujar Nishani, X. Zagenjori, welche jede Anwort verweigern, warum keine Gesetze in Albanien gelten, ebenso Gerichts Protokolle, Zeugen Aussagen nachträglich geändert werden und viele angebliche Prozesse und Gerichts Verhandlungen nur irgendwo in einem Caffee, oder Büro stattfinden. Manchmal reisen die Richter ins Ausland, für ihre Mafia Klientel als Service Unternehmen, denn Albanische Richter sind oft im Ausland, ohne erklärbaren Grund.

Die Mafia Richterin ohne Bildung: Fatmir Hajdari liess den verurteilten Mörder: Arben Isufaj – “Ben Qimja” in 2009 frei

Sali Dedej hatte mittels Fälschungen sich zu einem Grundstücks Besitzer bei Vore erklärt, die Grundstücke verkauft von 1,4 Hektar Land in 2004. Das war das Modell von USAID – AAEF, als man an der Autobahn, ohne Legitimation Grundstücke verkaufte. Ein US Betrüger Modell der übelsten Art auch mit der American Bank of Albania, als Geldwäsche Bank. Als man diese Phantom Figur nicht mehr brauchte, starb sie offiziell am 15.11.2012 in Vore (zwischen Durres und Tirana). Nun wird die Sache noch Mysteriöser: Es gab dann nochmal eine Berufungs Verhandlung mit dem Verstorbenen, der auch nicht von einem Anwalt vertreten wurde, mit einem entgültigen Gerichts Urteil vom 3.5.2013, obwohl Sali Dedej, ja bereits verstorben war. Also hat man im Hinterzimmer diesen Mafia Betrug ausgetüfelt, mit einem Phantasie Urteil, wo nur übersehen wurde, das Salih Dedej, inzwischen verstorben war, was auch Albanischer Jusitz Standard ist und Xhezair Zaganjori, erneut damit aktiv in dem Schmieren Theater der Mafia mitmischt, was sowieso seit langem bekannt ist. In allen Bereichen haben Albanische Regierung Personen installiert, welche das verkünden, was die Ausländischen Geldgeber und Institutionen wünschen.

3 maj 2013, “G5”-a e z. Xhezair Zaganjori, kryetar i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga Ardian Dvorani (kryetar), Arjanë Fullani, Evelinë Qirkjako, Medi Bici dhe Shkëlzen Selimi, janë dakord të mos quajnë krim falsifikimin e ditëvdekjes së shtetasit Sali D.

http://news.albania.de/wp-content/uploads/2013/03/aaef-neu.png

Der Albanian American Enterprise Fund, verkaufte wie hier mit einem Foto aus 2001 bewiesen ist, iillegal Gewerbe Grundstücke direkt an der Autobahn Durres- Tirana! Der AAEF, ist natürlich auch Partner im Bestechungs Geschäft mit Fatos Nano am Flugplatz, der KfW und DEG, was eines der peinlichsten Deutschen Bestechungs Geschäfte war, wo Hochtief inzwischen Allés verkaufte, und es in 2004, nicht einmal ein Gesetz, für Lizensen gab: (erst ab 2006) aus Albania.de

Motor dieser Verbrecher Clans: Der USAID finanzierte AAEF Fond, mit dem US Gangster Michael Granoff, welche den Land Diebstahl wie den Finanz Betrug im US Modell des Betruges organisierten, inklusive der Geldwaesche mit der American Bank of Albania. 8.000 Tode gab es bisher mit dieser Land Raeuberei.

Natürlich sitzt dort die Ehefrau von angeklagten Ex-Wirtschafts Minister Angjeli, Frau Greta Angjeli im Board, damit die Bestechungs Geschäfte von Hochtief, DEG, KfW, DAW am Flugplatz überhaupt eingefädelt werden konnten.

Albanian American Enterprise Fund – AAEF und seine Mafia Geschäfte

Die Mafia Richterin ohne Bildung: Fatmir Hajdari liess den verurteilten Mörder: Arben Isufaj – “Ben Qimja” in 2009 frei

Sali Dedej hatte mittels Fälschungen sich zu einem Grundstücks Besitzer bei Vore erklärt, die Grundstücke verkauft von 1,4 Hektar Land in 2004. Das war das Modell von USAID – AAEF, als man an der Autobahn, ohne Legitimation Grundstücke verkaufte. Ein US Betrüger Modell der übelsten Art auch mit der American Bank of Albania, als Geldwäsche Bank. Als man diese Phantom Figur nicht mehr brauchte, starb sie offiziell am 15.11.2012 in Vore (zwischen Durres und Tirana). Nun wird die Sache noch Mysteriöser: Es gab dann nochmal eine Berufungs Verhandlung mit dem Verstorbenen, der auch nicht von einem Anwalt vertreten wurde, mit einem entgültigen Gerichts Urteil vom 3.5.2013, obwohl Sali Dedej, ja bereits verstorben war. Also hat man im Hinterzimmer diesen Mafia Betrug ausgetüfelt, mit einem Phantasie Urteil, wo nur übersehen wurde, das Salih Dedej, inzwischen verstorben war, was auch Albanischer Jusitz Standard ist und Xhezair Zaganjori, erneut damit aktiv in dem Schmieren Theater der Mafia mitmischt, was sowieso seit langem bekannt ist. In allen Bereichen haben Albanische Regierung Personen installiert, welche das verkünden, was die Ausländischen Geldgeber und Institutionen wünschen.

3 maj 2013, “G5”-a e z. Xhezair Zaganjori, kryetar i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga Ardian Dvorani (kryetar), Arjanë Fullani, Evelinë Qirkjako, Medi Bici dhe Shkëlzen Selimi, janë dakord të mos quajnë krim falsifikimin e ditëvdekjes së shtetasit Sali D.

http://news.albania.de/wp-content/uploads/2013/03/aaef-neu.png

Der Albanian American Enterprise Fund, verkaufte wie hier mit einem Foto aus 2001 bewiesen ist, iillegal Gewerbe Grundstücke direkt an der Autobahn Durres- Tirana! Der AAEF, ist natürlich auch Partner im Bestechungs Geschäft mit Fatos Nano am Flugplatz, der KfW und DEG, was eines der peinlichsten Deutschen Bestechungs Geschäfte war, wo Hochtief inzwischen Allés verkaufte, und es in 2004, nicht einmal ein Gesetz, für Lizensen gab: (erst ab 2006) aus Albania.de

Motor dieser Verbrecher Clans: Der USAID finanzierte AAEF Fond, mit dem US Gangster Michael Granoff, welche den Land Diebstahl wie den Finanz Betrug im US Modell des Betruges organisierten, inklusive der Geldwaesche mit der American Bank of Albania. 8.000 Tode gab es bisher mit dieser Land Raeuberei.

Natürlich sitzt dort die Ehefrau von angeklagten Ex-Wirtschafts Minister Angjeli, Frau Greta Angjeli im Board, damit die Bestechungs Geschäfte von Hochtief, DEG, KfW, DAW am Flugplatz überhaupt eingefädelt werden konnten.

Albanian American Enterprise Fund – AAEF und seine Mafia Geschäfte

Die Albaner zelebrieren sich deutlich als eine Ethnie, wo die Intelligenz auswandert, weil die Politiker dümmer wie Tiere sind und das Bildungs Niveau am Ende der Welt irgendwo ist.

“Failure will damage Albania”
18/04/2014

Failure will damage Albania

From Strasbourg, where the European Union Parliament Members met with the Albanian delegation, the Chairman of the European Parliament Delegation for Balkan, Eduard Kukan, declared that this failure might damage Albania, since the Commission will report to the Council in June that the parties did not sign the mutual agreement.

“In the last meeting between the European Parliament and Albania for the Stabilization-Association Agreement, the Albanian parties did not agree on a joint declaration. I stayed for four hours with the delegation even after, buit then I had to leave. But they agreed, and I appreciate the fact that they didn’t want to close the meeting without an agreement. They said they would continue the political dialogue, and this is what should have happened. They tried some times in Albania and while our mandate in Parliament is coming to an end, they must know that this is the right time to consolidate this agreement. The dialogue started very intesively this week but no agreement was reached, and I feel very sorry for this. Each party will now try to blame the other. I don’t want to say which side is to blame, but the European way is that of negotiations and compromises. This is what we are trying to explain to our Albanian partners……………………http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=11599

Skandali/ Trupa gjykuese e Gjin Gjonit shpall të vdekur personin…. që kishte përballë në sallë!

Postuar më: 18 Prill, 2014 tek Kopertina

18-prill-2014-724x1024

Nga Thanas Mustaqi

DURRËS, 16 prill 2014 –“Magjistarët” e drejtësisë shqiptare Dalip Bushi dhe Gjin Gjoni i drejtohen në gjyq mbi 10 herë të personit të gjallë: “i ndjerë”. Ngjarja e paprecedent në gjyqësor, ka ndodhur në Apelin e Tiranës më 8 shtator 2009 dhe më të janë pajtuar më pas edhe vartësit e kryetarit të Gjykatës së Lartë, Xhezair Zaganjori.

Në procesverbalin e seancës gjyqësore në Apelin e Tiranës më 18 qershor 2009 shkruhet se ka qenë i pranishëm shtetasi Sali. D., si përfaqësues i paditësit A. D i cili është dhe i biri i tij. Në këtë seancë Sali D. ka kërkuar përjashtimin nga trupi gjykues të dy gjyqtarëve, kërkesë, e cila u pranua.

Mirëpo në pjesën arsyetuese të vendimit gjyqësor nr. 984, datë 8 shtator 2009, del se Sali D. paska vdekur. Ai është përmendur mbi 10 herë në këtë vendim arsyetues si “i ndjeri Sali D”!

koka dhe fragmenti Vendim 8 shtator 2009As fantazia më e ndezur e ndonjë humoristi nuk mund të krijonte një situatë të tillë ku të gjallit t’i drejtohesh: “O i ndjerë”. Kështu kanë vepruar para 5 vjetësh tri toga të zeza të Gjykatës së Apelit të Tiranës: Dalip Bushi, Flutra Skënderi dhe Gjin Gjoni.

Këtu nuk ndodhemi përpara ndonjë gabimi material apo ndonjë pakujdesie në arsyetimin gjyqësor.

Kjo për faktin se Sali D. ka qenë i pranishëm në seancën gjyqësore të 8 shtatorit 2009, teksa vendimi i gjykatës së Apelit e shpallte atë të vdekur në këtë datë, kur ikja nga kjo botë e tij, në të vërtetë ka ndodhur më 15 nëntor 2012 (shih faksimilen e certifikatës së vdekjes së lëshuar nga bashkia e Vorës), tre vjet e ca më vonë!

Dhe më e “bukura” është se ka qenë vetë Sali D. ai, që ka kërkuar nga kryesuesi i seancës Dalip Bushi përjashtimin nga trupi gjykues të dy gjyqtarëve (shih faksimilen), të cilët u zëvendësuan nga Flutura Skënderi dhe Gjin Gjoni. Dhe kjo treshe e shpall si “të ndjerë” pikërisht kërkuesin e përjashtimit të dy gjyqtarëve.

Dhe pa qenë jurist, gjithkush do të habitej me këtë sakrilegj.

koka dhe citimi i pv 18 qershor 2009

Por a është sakrilegj apo veprim i ndërgjegjshëm i kurdisur nga i gjalli “i ndjerë” dhe trojka e Apelit të Tiranës?

Pse duhej ‘dialoguar’ me të vdekurin?

Ekziston një dosje për një ngjarjeje me shtrirje mbi 20-vjeçare, por, për të mos e lodhur lexuesin me hollësira dhe pa marrë përsipër rolin e prokurorit dhe gjykatësit, po përmendim disa momente, sa për t’i kujtuar edhe Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe kryetarit të tij, Presidentit të Republikës, Bujar Nishani, që vë të reformojë drejtësinë shqiptare një njeri si Gjin Gjoni, i cili shndërron si me magji të gjallin në të vdekur.

Me vendimin e datë 2 korrik 2004 të gjykatës së rrethit gjyqësor të Tiranës, lënë në fuqi nga Apeli në qershor 2008, më pas edhe nga Gjykata e Lartë, shtetasi Sali D. u deklarua fajtor dhe u dënua me gjobë për falsifikimin e Aktit të Marrjes së Tokës në Pronësi (AMTP) nr. 89, datë 17 mars 1993 për 14 mijë e 600 metra katrorë në ish-parcelën me nr. 40 midis fshatrave Picar dhe Gjokaj të bashkisë së Vorës.

certifikata e vdekjes (1)

Sipas ankueses Xhemile Muça, në kundërshtim me nenin 70 të Kodit të Procedurës Civile, që lidhet me AMTP-në, megjithëse ishin të detyruar të merrnin në konsideratë falsifikimin, gjykatësit e Apelit Dalip Bushi, Flutra Skënderi dhe Gjin Gjoni e anashkaluan këtë fakt.

Sipas Muçës, qëllimisht u arsyetua se Sali D. ishte i vdekur teksa ishte i gjallë kur po zhvillohej gjyqi në Apel, me qëllim që t’i hapej rrugë djemve të tij në ngritjen e padisë.

Në fakt, padinë duhej ta ngrinte Sali D., thjesht se AMPTP-ja nr. 89, datë 17 mars 1993 ka dalë në emër dhe favor të atij vetë.

Dhe “gallata” më e madhe ka të bëjë me faktin se gjykatësi Dalip Bushi, kryesuesi i treshes që shpalli të vdekur të pranishmin në sallë, ka qenë në trupin gjykues në vendimin nr. 375 datë 11 qershor 2008 të Apelit të Tiranës, kur është dënuar Sali D. për falsifikimin e AMTP-së!

Po Dalip Bushi ishte gjyqtar edhe në çështjen civile që i përket vendimit gjyqësor nr. 984 datë 8 shtator 2009 të Apelit të Tiranës, ku ai mban qëndrim tjetër ndaj AMTP-së.

 

“Një shkallë më lart”

Kjo dosje dëshmon nga ana tjetër dhe për ekzistencën e një korporate në sistemin e drejtësisë, që shtrihet deri në Gjykatën e Lartë.

Më 8 prill 2013 para relatores së çështjes nr. 01812 në kolegjin civil të Gjykatës së Lartë Evelinë Qirjako është paraqitur një shtesë rekursi nga Xhemile Muça, ku depozitohen edhe dokumentet që vërtetojnë ngjarjen e mësipërme.

Por një muaj e gjysmë më pas, më 23 maj 2013, “G5”-a e z. Xhezair Zaganjori, kryetar i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga Ardian Dvorani (kryetar), Arjanë Fullani, Evelinë Qirkjako, Medi Bici dhe Shkëlzen Selimi, janë dakord të mos quajnë krim falsifikimin e ditëvdekjes së shtetasit Sali D.

 

* * *

Një kërkesë e thjeshtë për Presidentin …

REDAKSIONAL

Shkëlqesi, zoti President i Republikës. Në numrin e djeshëm gazeta jonë ju kishte në qendër të vëmendjes së saj juve personalisht, në cilësinë e kreut të KLD-së, zëvendësin tuaj Elvis Cefën dhe anëtarin e KLD-së, Gjin Gjoni. Në komentet e internautëve, në faqen elektronike të gazetës, një prej komentuesve, me siguri dashamirës i juaji, na sugjeronte që të fshinim disa komente, sipas tij, denigruese në drejtim të Presidentit të Republikës të shkruara nga disa lexues të tjerë.

Në siklet jemi dhe ne kur na vijnë të tilla komente, pasi jemi të ndërgjegjshëm se ju, për shkak të pozicionit, përfaqësoni Unitetin e Shtetit. Por nga ana tjetër zoti President, jemi të detyruar të kuptojmë dhe ata qindra mijëra shqiptarë që kanë revoltë ndaj jush, pasi ju shohin si kryepërgjegjësin (e radhës) për situatën e krijuar në sistemin e degraduar gjyqësor shqiptar, posaçërisht në Këshillin e Lartë të Drejtësisë që ju kryesoni.

Shkëlqesi, sot gazeta DITA, publikon një artikull të bashkëpunëtorit të saj nga Durrësi, një gazetar i vjetër, quhet Thanas Mustaqi. Provat dhe fabula e këtij artikulli flasin për disa veprime të paimagjinueshme të bëra nga një grup gjyqtarësh, mes të cilëve spikat dhe anëtari i KLD-së, i dekretuar prej jush pak javë më parë, Gjin Gjoni.

Historia përmblidhet shkurtimisht si më poshtë: Në fshatin Picar, pranë autostradës Tiranë-Durrës, ndodhet një pronë rreth 1.4 hektarë. Për këtë pronë shtetasja Xhemile Muça kishte fituar pronësinë, e kishte hipotekuar, madje e kishte shitur dhe blerësi, sot që flasim e ka certifikatën e pronësisë në xhep. Por diku nga viti 2004, një person nga Durrësi, i quajtur Sali.D, nis një gjyq dhe pretendon se prona ishte e tija. Gjyqi në fjalë, përfundoi në vitin 2008 në Gjykatën e Lartë dhe kjo gjykatë e gjeti shtetasin Sali.D përgjegjës për falsifikimin e të gjitha dokumenteve të tij, njësoj siç e kishte gjetur përgjegjës dhe Gjykata e Apelit.

Por një vit më vonë, diçka krejt anormale rezulton se ka ndodhur në GJykatën e Apelit të Tiranës.

Duke qenë se shtetasi Sali.D i kishte ezauruar të gjitha shkallët gjyqësore dhe pasi ishte gjetur fajtor për falsifikime, kërkon të vërë në lëvizje sërish gjyqësorin. Kjo nuk mund të bëhej nga asnjë trashëgimtar i tij për sa kohë që vetë ai ishte gjallë. Ndaj dhe të bijtë e tij, nisën procedurën nga e para, duke i bërë letrat sikur Sali D. ishte i vdekur. Por siç rezulton dhe në dosje, në seancën e parë të gjyqit në Apel, Sali. D është paraqitur në gjyq bashkë me të birin madje gjatë seancës ka kërkuar ndërrimin e trupit gjykues, kërkesa e tij është pranuar dhe trupi i ri gjykues është përbërë më pas nga Dalip Bushi, Flutra Skënderi dhe Gjin Gjoni. Ajo që e bën të pabesueshme këtë dosje, është fakti se ky trup i ri gjykues, në arsyetimin e vendimit të tij përfundimtar në vitin 2009, shkruante se kërkesa e të birit të Sali.D për hapjen e gjyqit ishte e justifikuar, pasi ai ishte trashëgimtari i Sali.D që kishte vdekur. Por në të njëjtën dosje, gjendet dhe procesverbali, ku vetë Sali.D në seancën e parë në Apel ka kërkuar ndërrimin e trupit gjykues. Një verifikim në gjendjen civile ka treguar se shtetasi Sali. D ka ndërruar jetë në vitin 2012, pra 3 vite pas dhënies së këtij vendimi.

Ky vendim i treshes së Apelit Gjoni-Bushi-Skënderi i dha të drejtën familjes së Sali D. të merrte pronën që kërkonte, ndonëse Gjykata e Lartë një vit më parë e kishte gjetur fajtor Sali.D për falsifikim dokumentesh.

Por vendimi i treshes së Apelit : Dalip Bushi-Flutra Skënderi-Gjin Gjoni që shpallte të vdekur një person që në të vërtetë kishte imponuar me kërkesë hyrjen e tyre në trupin gjykues, vazhdoi odisenë e vetë dhe në Gjykatën e Lartë dhe më pas në atë Kushtetuese. Këto dy gjykata nuk e futën fare në shqyrtim këtë dosje, nuk kanë dhënë asnjëherë arsye përse nuk kanë reaguar ndaj një kazusi kaq flagrant.

 

Shkëlqesi,

vendimin gjyqësor dhe gjithë praktikën e dosjes në fjalë gazeta jonë e disponon të plotë. Ju ftojmë ta tërhiqni dhe tek redaksia jonë nëse dëshironi.

Pa pikë ironie dhe shumë sinqerisht, ju themi se do donim që ta kishim ne gabim. Do donim që ky artikull që po botojmë sot të ishte i gabuar. Të paktën kështu, do kishim barrën e një përgënjeshtrimi dhe kërkimi ndjese, por kurrsesi nuk do kishim koston e rëndë të emërimit në KLD të një gjykatësi si Gjin Gjoni, që sipas kësaj dosje rezulton se ka kryer një manipulim shumë të rëndë, i mbështetur më pas dhe nga Gjykata e Lartë dhe ajo Kushtetuese.

Na jepni një sinjal zoti President. Na siguroni se minimalisht do verifikoni këtë dosje që po e botojmë sot.

Jeni ngarkuar me atë detyrë të lartë pikërisht për këtë .

Në të kundërt, Shkëlqesi, me ‘fantazmat’ llafosuni vetë.

………

http://gazetadita.al/skandali-trupa-gjykuese-e-gjin-gjonit-shpall-te-vdekur-personin-qe-kishte-perballe-ne-salle/

Identische Fälle, sogar noch dreister!, mit den Phantom Eigentümer, welche dann spurlos sich auflösen und in anderen Bezirken irgendwelche alten Ansprüche erfunden werden, wo dann Küsten Grundstücke, oder auf Antiken Stätten Kompensations Grundstücke gegeben werden auch in privaten Grundstücken und in Verbotes Zonen.

Nasiq Naco

Justiz Minister Nasiq Naco, ist noch viel dreister. unten die Parlaments Website (wo der Wechsel von Spartak Braho dokumentiert ist). Ein vollkommen wertloses Juristisches Diplom aus 1992 besitzt er und war in einer Schlüssel Position der Staatsanwaltschaft in Durres (Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm, Drejtues i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës) zuvor, wo man nur für Verbrecher Kartelle aktiv ist, seitdem Ilir Meta Premier Minister war.

die Total Reform in Justiz und Polizei um die Institution in Funktion zubringen

3/12/2014

Der Mafia Justiz Minister Nasic Naco, die Profi kriminelle Richterin Dhurato Bilo in der nächsten Skandal Runde

Das Mafia Komplott der Justiz mit Bujar Nishani und den Berisha Justizminister Gangstern, gegen die EU und US Justiz Bringer, weil die selbst korrupt sind und sogenannte Einladungen, Verträge und Bitten benötigen, was die Aufgabe des X.Zaganjori war.

aus den Kommentaren berichten Albaner u.a. diese: Zum Fussball Spiel mit Chelsi waren 4 PD Abgeordnete in Augsburg, mit dem Obersten Staatsanwalt von Vlore und dem Chef der Lebensmittel Kontrolle: “Une jetoj ne qytetin e Aigsburgut 60km larg Mynihut. Ne finalen Bayern – Chelsi ishin ne nje restaurant ne Augsburg 4 deputete te PD, kryeprokurori i Vlores dhe drejtori i pergjithshem i Kontrollit te Ushqimit.”

Kein Witz: absolute absurde Richter sind in Aktion in Albanien:

Im Dienste der Albanischen Mafia: Das Berufungs Gericht in Tirana mit der Richterin: Zegjine Sollaku

Betrug, gefälschte Diplome, Inkompetenz und Mafia Verbindungen: Der Chef der Skrapari Bande Ilir Meta und seine LSI Partei

Komplett von der dümmsten Albaner Mafia heute kontrolliert, wo die Richter nicht einmal Basis Wissen von Gesetzen kennen, wie der US Departement of State festhält, identisch der neue EU Report: Eine Justiz existiert in Albanien nicht mehr.

US Report: Corruption in the judiciary was pervasive. Many judges issued rulings that did not appear to have any basis in law or fact, leading some to believe that the only plausible explanation was corruption or political pressure.
Das kriminelle Enterprise der Durres Justiz und kein Ende: Ex-Staatsanwalt Aleksander Plepi und die Ex-Richterin Marsela Balili

Besonders dreist der neue Justiz Minister Nasiq Naco, der direkt ebenso Staatsanwalt in Durres war, Mitglied in allen wesentlichen Verbrecher Organisationen dort in Durres und das sieht dann so aus, wenn die Durres Mafia mit Justiz Ministern aktiv wird: Polizei Präsidenten Mörder: Serferi Braho, fahren nun direkt vor Gericht vor und verhandeln ihre Preis Vorstellungen.

Neu Anfang in der Justiz: Mafia Deal des Ilir Meta das ein prominenter Verbrecher: Seferi Braho nun Staatsanwalt in Durres ist

Der Pate von Durres: Spartak Braho ist ein Langzeit kriminelles Construkt schon als Militär Staatsanwalt in der Enver Hoxha Zeit, seine hoch krinminellen Söhne sind eine Langzeit Legende des Verbrechens, des Drogen Handels, für Mord und vor allem als Haupt Täter und Anstifter den Polizei Präsidenten Gani Malushi in 2004 zu ermorden. Der veurteilte Agim Pepa, war Freund von Serferi Braho, der praktisch den Täter mit gestohlenen Luxus Jeep und gefälschten Diplomaten Kennzeichen damals vom Tatort in Spitale wegfuhr.

Ramiz Braho, mit dem Frachter Delon, war ebenso als Polizei Direktor nur ein billiger Drogen Schmuggler und Verbrecher, wo ein ganzes Netzwerk tätig ist.

Das diese Gestalten, seit 15 Jahren mit gefälschten US Kennzeichen durch die Gegend fahren, ist ebenso ein Markenzeichen für hoch kriminelle Banden vor allem in Durres. Die Kosovaren benutzen lieber Britische Kennzeichen, weil die auch keine TÜV Stempel tragen

Alle Fotos: direkt vor Gericht in Durres aufgenommen, Rruga Alexander Goga

Justic Prosecutor Durres: Mafia Boss Seferi Braho, Son of Spartak Braho Killer Chief and friend of Agim Pepa: 2004, executed Police President: Gani Malushi Justic Prosecutor Durres: Mafia Boss Seferi Braho, Son of Spartak Braho
Killer Chief and friend of Agim Pepa: 2004, executed – assassination: Police President: Gani Malushi

Direkt falsch herum geparkt vor Gericht in Durres! Mit Markenzeichen der dümmsten Durres Mafia: US Kennzeichen
US Albanian Court Mafia Durres: Seferi Braho US Albanian Court Mafia Durres: Seferi Braho, fährt mit gefälschten US Kennzeichen bei Gericht vor.

 

Richter Durres Staatsanwaltschaft albania

Database error: [Unknown column 'comment_ID' in 'field list']
SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 3548 AND comment_approved = '1';

Comments Off

4/21/2014

Gibt es eine Ausschreibung für die Aufforstung der Currila - Durres durch Lefter Koka

Filed under: — BuckZiesMutter @ 7:37 am

Baum Schulen befinden sich fest in Händen, der LSI Finanziers in Durres: auch durch wikileaks gut bekannt ist Lefter Koka, Ilir Meta gilt als Frankenstein der Albanischen Politik, geschaffen von korrupten Deutschen Politikern und dem NATO Fund: “Fund of Peace"!

Die korrupte EU Mafia mit dem EU Botschafter Ettore Sequi: hat 140 Millionen € (wo sind die Gelder sollte die Frage sein, ebenso bei 1 Milliarden € Deutscher Entwicklungshilfe) in die korrupten und hoch kriminellen Clans des Fatmir Mediu und Salih Berisha gepumpt um die primitviste Taliban Mafia deren Umwelt Zerstörung zu finanzieren, in den letzten 7 Jahren wie der Botschafter selber erzählt. Mit Milliarden unkontrollierter Gelder aus der EU und der Weltbank, KfW wurde Albanien stark zerstört, weil die Geldgeber die Lehrmeister der Korruption, des Betruges sind.

In Albanien ein Langzeit Programm: Entwicklungshilfe als Betrugs, PPP, Privatisierung Korruptions Sponsering.

Unfug des Monats: Die EU gab 140 Millionen € für die Umwelt und den Mafiosi: Fatmir Mediu Ettore Sequi, musste wie der von der Mafia kontrollierte OSCE Botschafter Eugen Wohlfahrt (die AA Mafia hat E. Wohlfahrt einen Luxus Posten in Kuvait verschafft, einem der unnötigen Posten in einer Diktatur des demokratischen Nichts) und Vize Wolfgang Grossruck, das Land verlassen. Gekauft von der Albaner, bzw. Balkan Mafia: das fängt bei Bodo Hombach, den US, Deutschen und Österreichischen Politikern an und findet ihren Mafiösen Idiotie Höhepunkt im Moment in der Ukraine.


Lefter Koka im Wahlkampf 2002, wo Satelliten Fotos deutlich zeigen, in welchem enormen Umfange Durres ab diesem Zeitpunkt zerstört wurde und die Currilla ebenso. welche ab diesem Zeitpunkt, als Müll Grube verwendet wurde bis heute.

Weil Lefter Koka und Kollegan in Durres, extrem viel Geld verloren haben, durch die Anarchie der Justiz und Politik in Albanien, will man nun aufforsten, was in der Regel getarnte Programme sind, für Grundstücks Diebstähle. Die Zukunft wird zeigen, was real passiert, aber die enorme Summe wird wie immer überwiegend in private Taschen wandern, Lokale werden gebaut werden, wie bei dem Programm der Regierung in 2009, Erosion Schutz, Aufforstung in der Currila und im Golf von Lezhe. Bürgermeister Lefter Koca, hat in 2005 die inkompetenden GTZ Entwicklungs Berater um das Berlinwasser (einem Hirnlos Projekt der Heidemarie Wiezoreck-Zeul und Uschi Eid auch in Afrika) aus Durres geworfen, wegen totaler Unfähigkeit. Und dann wollen die selben Spinner und Profil Neurothiker der Politik, auch noch die Justiz aufbauen! Weltbank Projekte scheiterten danach ebenso vor Ort, weil die illegale Bautätigkeit nicht gestoppt wurde. Deutschland finanzierte wie die Weltbank die Zerstörung des Landes und der Küste als zentrales Geldwäsche Programm (über 50 % des BIP ist Geldwäsche) der Albanischen Mafia. Partner der Deutschen Lobbyisten, Berufs Lehrmeister der Bestechung der Entwicklungshilfe wurden schon vor Jahren verhaftet, wie in Berat.

Der Bürgermeister Vangjush Dako, pflanzt neue Bäume in der Rruga Egnatia und Wälder in Albanien

1.400 Bäume sollen gepflanzt werden, eine Ausschreibung soll es geben bis 12.5.2014. Man will dann im September bis Dezember beginnen, was bereits eine Verspätung ist und mehr als Wahlkampf Programm zählen wird.

Warum angebliche 1.400 Bäume die enorme Summe von 2 Millionen $ kosten sollen, ist nicht erkennbar, denn der reale vergleichbare Wert liegt im Faktor 10, was für eine Garten Show reicht in Albanien, oder eine Staatliche Baumschule mit einem Langzeit Aufforstungs Programmen, was sowieso sinnvoller wäre. Eine Ausschreibung, statt einer Langzeit Baum Schule, für das selbe Geld, lässt aufhorchen.

Versprochen war die Aufforstung ab Frühjahr, was der schlechteste Zeitpunkt ist. Der Herbst ist besser, wie wir schon vor Monaten schrieben. Lefter Koka gehört real, zu den grössten Umwelt Vernichtern von Durres, sein Bruder Nard Koka, Spartak Braho, entsorgten Millionen Tonnen Lehm, Bauschutt, Bau Aushub im Meer, wo die Italiener schon in 2007 intervenierten und man dann 2010, munter weiter machte, unter dem Bürgermeister Vangjush Dako, einem Dumm Mafiosi aus der Drogen Metropole Shiak, wo die Beton Fahrzeuge auch in 2014 in der Rrugs Taulantia herumfahren.Digital Camera

Der Kern Bereich, wo links das illegal errichtete Appartmen Haus gesprengt werden muss, weil es ausserhalb des Stadt Bezirkes liegt, in der privaten Zone Touristik, wo in 10 Jahren komplette Wälder vernichtet wurden.

Diese hohe Summe reicht für 10 Jahre zum aufforsten, bei einem Personal von 2-3 Personen, lokal angesiedelt, welche eine Baum Schule eröffnen und Strauch und Baum Inseln Jahr für Jahr anpflanzen. Man wird also sehen, was wirklich passiert, denn etliche illegale Bauten, müssen ebenso abgerissen, oder gesprengt werden.

Ein paar Löcher wurden in den Lehm Boden der Berge gegraben im Februar, und ohne Erde und Humus, wurden abgeschnittene Kiefer Zweige in den Boden gesteckt, welche bereits gestohlen waren als das Foto gemacht wurde. Wird es eine Betrugs und Idiotie Aufforstung, wäre eine gute Frage, durch ein paar Idioten, die keine Ahnung haben?

Bis jetzt wurde in der Currila noch Nichts abgerissen, wobei ein Teil der Currila zur Stadt Durres gehört, die private Zone Touristik gehört zum Bezirk Durres, was die Mafia ignorierte, weil man die Stadt Grenze nach Nord schieben wollte und dort einen ganzen Wald vernichtete, der in privaten Besitz der Zone Touristik ist und war.

Nichts wurde abgerissen, die Anklagen auch gegen die 4 Bürgermeister der letzten Jahre und dem aktuellen Bürgermeister Vangjush Dako, ebenso gegen den Vorgänger Lefter Koka der die Bewaldungs Aktion als Umwelt Minister organisiert sind fertig.

Durres wird ab September mit dem Abriss der Lokale, Bars, Hotels, Appartment Blocks in der Currilla beginnen

Der Präfekt von Durres, bereitet mit 4 Arbeits Gruppen, die Anzeigen und den Abriss gegen die vielen illegalen Bauten vor

Durrës. 2 milionë dollarë për kodrat e Currilave

DURRËS, 18 prill 2014 – Më në fund do të vihet dorë në kodrat e Currilave për të reduktuar rrëshqitjet e dheut, duke veshur trupin lakuriq nga ana e detit

Bëhet e ditur se Drejtoria e Shërbimit Pyjor Durrës ka marrë një fond nga buxheti i shtetit prej 201 730 053 lekë (mbi 2 milionë dollarë) për rehabilitim dhe pyllëzim të kodrës së Currilave.

Është parashikuar që investimi i rëndësishëm të përfundojë brenda 180 ditëve.

Tenderi është parashikuar të zhvillohet më 12 maj 2014; shto procedurat e shpalljes, verifikimit etj, punimet mund të fillojnë nga shtatori deri në dhjetor 2014, në muajin e pyllëzimeve.

Në dhjetor 2013, Ministri i Mjedisit dhe deputet i qarkut të Durrësit Lefter Koka ka deklaruar se zona e Currilave, pavarësisht problematikave të shumta që ka, së shpejti mund të kthehet në zonë të mbrojtur. Koka ka qenë i pranishëm në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, ku mes të rinjve ai ka nisur mbjelljen e 1400 fidanëve.

/agjencia e lajmeve “Dyrrah”/

- See more at: http://www.durreslajm.com/sociale/durr%C3%ABs-2-milion%C3%AB-dollar%C3%AB-p%C3%ABr-kodrat-e-currilave#sthash.GbWaEglQ.dpuf

Soll wieder aufgeforstet werden, die Verbrechen der Salih Berisha Mafia, der Politiker und 4 Bürgermeister von Durres, an der Küste und im “Roten Bereich” der Südteil, die private Zone Touristik in der Currila.


Der Bürgermeister Vangjush Dako und Präfekt erklärten vor 2 Jahren schon, das Alles illegal gebaut wurde.


die letzten Bäume an der Küste, müssen vernichtet werden, welche die Lehmberge zusammenhalten und stabilisieren. Hier sind es die PD Banditen: Sokol Kazazi, Agim Hoxha in der Currilla – Durres mit dem Bürgermeister, der noch nie ein Gesetz kannte!

Die identische Stelle: wo wieder aufgeforstet werden soll und muss. Die Frage ist, wer das finanziert?

Digital Camera

Partner bei diesem Mafia Verbrechen, auch im Park der Villa Zogu ist: der Mafiosi: Sokol Kazazi, der nun mit der neuen Idenität Seferi Efendi herumläuft, was normal ist. Ausserdem als Langzeit Motor der Geldwäsche und des Verbrechens: Agim Hoxha, Bezirksrat in Durres und Vertreter der Mafia Hochburg Xhafzotaj / Shiak.

Durres Mafia Lokale, Currila, Erosion

Durres Mafia Lokale, Currila, Erosion

Durres Erosion, Mafia Lokale

18. Juli 2013
Die Erosion zerstörte auch im Meer, die Fisch Gründe, denn dort ist eine Fischerei Schutz Zone und der neue Umwelt Minister Lefter Koka, will nun aufforsten. Ebenso gibt es grosse Probleme seit 10 Jahren mit der Einfahrt im Handels Hafen, im Touristik Hafen, weil Millionen Tonnen, Lehm, Bau Aushub Bau Schutt ins Meer gekippt wird, durch die Bau Mafia, was bei der Familie des Spartak Braho und Lefter Koka (Nard Koka) anfängt.

6/3/2012

Capo der Tirana Mafia: Aurel Bylykbashi - Schutzherr für Geldwäsche und Zerstörung der “Touristik Zone” in Albanien

4/24/2009

Der höchste Bau Polizist und Aufseher Herr Oerd Bylykbashi wird der Korruption in Albanien bezichtigt

Lefter Koka, gab in 2006 diese Baugenehmigung und zerstörte den Öffentlichen Park der Vila Zogu. Alle 4 Bürgermeister sollen angeklagt werden, aber vor 10 Jahren geschah Nichts, als es noch 3 Bürgermeister waren, welche wie die Präfektin Natasho Paco nur Grundstücke stahlen und Wälder vernichteten.


Park Villa Zogu in Durres, zubetoniert und alle Baume vernichtet. Hier der Urbanistik Plan, wo der oeffentliche Park ausgewiesen ist mit Bauverbot.

Alte Tradition auch in Durres: Bau Inspektoren sind Kriminelle, welche nur Geld erpressen:

6/1/2013

Skender Koni, Distrikt Bau Inspektor von Durres wurde verhaftet, wegen Dokumenten Fälschung

Digital Camera

Praktisch identischer Standort: Mit Feuer und Bagger, wird das Biotop mit Tümpel zerstört, wo es auch Wasser Schild Kroeten gab, als Wasser Stelle fuer Vögel ebenso, in der Haupt Wasser Abfluss Rinne bei Regen und wo es nur Lehm gibt.
Aurel (Ourel) Bylykbashi: Kabinetts Chef des PM Salih Berisha, will hier Hirnlos und dümmer wie ein Neanderthaler bauen und Dumme finden, denen man sowas verkaufen kann.

Digital Camera

Die Currilla am morgen im September 2013, wo gerade der Mafia Boss: Chef der “Kastriati” Öl Firma mit seinem Porsche Pamega herum fährt, nachdem er in seinem illegal gebauten Hochhaus und Bar, seinen Caffee genommen hat.

Direkte Zerstörung durch das Rathaus von Durres und die Stadt bekannte Drogen und Verbrecher Clans aus SHIAK: Agim Hoxha,
Ein Inspektor wurde hingerichtet und was Lefter Koka in 2004, wegen den illegalen Bauten sagte
Inzwischen wurde der Taeter verhaftetJetjon Veizi, der auf die Passagiere des Taxis geschossen hatte. Ein Serien Taeter, der wie Viele sich einfach bei einer kriminellen Justiz und Regierung freikaufen konnte. Er hatte ein Bussgeld wegen Umwelt Vergehen von dem Inspektor erhalten, was zur Kultur der Albaner dann gehört, das man immer Nichts versteht und lieber einen ermordet.
<8.000 tode rund um Grundstuecke und die Land Mafia: die Camorra-aehnliche Oligarchen-Kaste der Albanischen Politiker

Hakmarrja për divorcin, ekzekutohet në taksi inspektori i Mjedisit
14 Maj, 2013 2 komente

Hakmarrja për divorcin, ekzekutohet në taksi inspektori i Mjedisit

“Në shkrepjen e parë pistoleta nuk qëlloi. Por ai e shkrepi për së dyti me një shpejtësi të madhe , aq sa unë dhe viktima nuk patëm mundësi reagimi”. Kështu është shprehur taksisti Robert Çoka, i cili ditën e djeshme ka marrë në taksinë e tij dy pasagjerë për të udhëtuar drejt Përmetit. Pasi kanë […]

Was Lefter Koka in 2004 in den Medien sagte, und ein zuvor ein Gespraech mit dem Sonder Staatsanwalt Ferdinand Elezi hatte, der 25 Haft Befehle ausstellte wegen Landraub und illegalen Bauen, rund um den Vasil Hila Skandal in Durres, der ab Ende 1999 gegen Geld illegale Papiere ausstellte, was heute in 2010-2013 genauso geschieht, weil die Staatsanwaelte ein Dumm krimineller Club ist, der keine Gesetze kennt und aktiv selber das organisiert. Lefter Koka, arbeitete ebenso illegal und ist bekannt fuer die Vernichtung des Parks der Villa Zogu und weil sein Hirnloser Bruder und Andere fuer ihre illegale Bauten Millionen Tonnen ins Meer warfen an Abfall und Bau Aushub.

 

Toka e vjedhur

Deutsche Entwicklungs Projekte der Idiotie um die Mafia zufinanzieren inklusive PR Aktionen.

Die Firma Becker und die Vernichtung der EU-Förder Mittel, mit einer Müll Verwertung als Joint-Venture in Albanien

Wenn Deutschland der Mafia Zentrale in Golem - Mali e Robit neue Trink- und Abwasser System bezahlt

Im Militär Museum von Gjorokastre, wurden eingebrochen. Vom eigenen Wach Personal ausgeraubt, was an 1997 erinnert, weil alle privaten Sicherheits Dienste, wie im Kosovo in Hand von kriminellen Clans sind. The police arrested the guard, S.Zhuli, who is accused of power abuse.

Der Vorgänger Minister, ein Berufs und Langzeit Krimineller: Fatmir Mediu (das komplette Direktorin der Ministerium, war aus prominenten Familien des Drogen und Frauen Handels), wo hohe Millionen Summen u.a. für das Skhoder See Projekt ausgegeben wurden, wo unverändert Müll in den See gekippt wird. Festgenommen zusammen mit dem bekannten Drogen Boss Kartell der Familie Gazmend Mahmutaj, in Italien vor Jahren und damit war Fatmir Mediu, automatisch bevorzugter Partner bei Betrugs Waffen Geschäften und jeder Art von Betrug auch der Deutschen Entwicklungshilfe.

L-R: Ingwald Gschwandtl, Ministry of Agriculture, Forestry, Environment, and Water Management, Austria; and Fatmir Mediu, Minister of Environment, Forestry and Water Administration, Albania

Durres und Abfall! Sogar die National Parks, Zone Touristik, Zentrale Antike Stätten, wie bei der Post und Öffentliche Parks wurden vernichtet in der Taliban Stadt, vor allem unter dem Bürgermeister Lefter Koka ebenso.

Neben illegalen Bauten in Durres, wo sogar die Grundstücke im Antiken Theater erneut von der Berisha und Justiz Mafia vergeben wurden u.a. mit der Richterin Dhurato Bilo aus Skrapari, als Partner des aktuellen Mafia Justiz Ministers Nasic Nako, wird im Juni entschieden, ob Berat und Gjorokastre auch den UNESCO Titel als Welt Kultur Erbe verlieren wird, der in 2008 vergeben wurde und sofort begann auch hier eine wilde illegale Bebaung, durch Berisha Taliban Gestalten erneut, wo aktiv Aldo Bumci und die Berisha Familie des Baskhim Ulaj (Baufirma Gener2, und natürlich Sitz des EU Botschafters - ABBA Centrum, der direkt die Mafia mit enormen Geldern pro Monat finanziert., erneut der Motor war.

In Durres wurde direkt am Antiken Theater illegal gebaut, die Abwässer laufen direkt ins Theater, eine Welt Premiere der Dreistigkeit der Ortsfremden Berisha Banden bereist in 1996, dann war einige Jahre etwas Ruhe und unter Berisha der Orts PD Mafia, begannen neue Bau Orgien.


300 illegale Bauten allein in Gjorokastre in den totalen Verbots Zonen der Antiken Stadt hat die UNESCO aufgeführt, einem Markenzeichen der primitiven Tropoje Gestalten der Berisha Banden, was einmalig ist in der Welt, das man heute noch so primitiv ist.

Die Bau- Tourismus Ministerium steht vor einer Kathastrophe, was seit langem bekannt ist. Trotzdem finanzierten die korrupten EU und Weltbank Finanz Instrumente mit hohen Summen die Berisha Mafia, wo alle illegale Bauten ab 2009 nicht legalisiert werden, sondern dem Strafgesetzbuch unterliegen, wo bis heute nach 1993 nicht einmal die Bau Gesetze implementiert sind. Die EU, US Aufbau Mafia sponserten nur die eigenen und albanischen kriminellen Strukturen, der Geld Vernichtung.


21 Prill 2014 - 11:25
Gjermeni:Objektet pa leje të
ndërtuara pas 2009 nuk legalizohen - See more at:21 Prill 2014 - 11:25
Gjermeni:Objektet pa leje të
ndërtuara pas 2009 nuk legalizohen - See more at: http://www.shqiptarja.com

Lefter Koka Baugenehmigungs Tafel aus 2006, welche längst entfernt wurde, auf Antiken Grund im Öffentlichen Park der Villa Zogu

Video der Prominenz der Mafia Bauten in Durres.

Damit die Anarchisten Ansiedlung Spitale nicht mehr bei jedem Regen überschwemmt wird, erhält Spitale einen Kanal der Regen Wasser ableiten soll. Die Illegalen Clans, oft reine Verbrecher Clans wie die “Bande von Durres” von Lulzim Berisha, Langzeit Partner des Lefter Koka und Nard Koka, sind Haupt Wähler von Lefter Koka und der LSI Mafia Partei des Ilir Meta und Spartak Braho.

Durrës. Qeveria, 90 mijë USD për kanalin e Spitallës - See more at: http://www.durreslajm.com/sociale/durr%C3%ABs-qeveria-90-mij%C3%AB-usd-p%C3%ABr-kanalin-e-spitall%C3%ABs#sthash.SmdQnO2L.dpuf

4/4/2014

Spartak Ngjela, droht der Entzug seiner Anwalts Lizenz durch die Rechtsanwaltkammer

Filed under: — Gjoka @ 6:47 pm

Die Rechts Anwaltkammer,hat eine Beschwerde gegen den selbst ernannten Justiz Partioten Spartak Ngjela angenommen, wo am Ende der Entzug der Rechtsanwalt Lizenz stehen kann. Er kassierte 200.000 LEK (1.500 € vorab), damit in einem Berufsungs Gericht ein Prozeß gewonnen wird, was aber wohl das Bestechungsgeld für die Richter nicht beinhaltet. Der uralte Kommunist, der viele Jahre als Justiz Minister in Spe gehandelt wurde, ist schon eine er lächerlichsten Politischen Figuren.

update: die Anwaltskammer sprach sich für Spartak Ngjela aus, das er nicht seine Lizenz verliert.

Spartak Ngjela,mit einem der übelsten Gangster, Drogen und Mord Clans in Durres: Bar - Hotel Drenica: mit Gani - Skender Kapiti, wo Gani Kapiti, im Mai 2009, seinen unbewaffneten Nachbar mit der AK-47 nieder mähte und sich des Mordes noch brüstete und dann spurlos verschwand.

kapiti spartak ngjela

Foto: Nga e djathta: Gani Kapiti, Miftar Miftari, Bedri Tahiri, Spartak Ngjela, Skënder Kapiti dhe Galip Avdiu

Der Anzeige Erstatter, verlor aber auch die Berufung und Spartak Ngjela, weigerte sich, die Anzahlung zurück zugeben, ebenso die Dokumente.

Nun liegt der Fall bei der Rechtsanwaltkammer.

Çfarë po i ndodh Avokatit?

Postuar më: 4 Prill, 2014 tek Kopertina

kopertina 4 prill

Nga Aida Nako

Dhoma Kombëtare e Avokatisë së Shqipërisë ka një Komisioner që pranon ankesa. Komisionerja e Ankimeve pranë kësaj Dhome Denisa Shpofi i ka nisur fillimisht një relacion Komitetit të Displinës për avokatin Ngjela, pas një ankese të shtetasit Josif Niçka. “Mosplotësim i marrëveshjes nga ana e avokatit dhe për këtë shkak kthimin e dokumentacionit perkates se bashku me shumen e paguar në favor të tij” – është objekti i këtij relacioni që bazohet në nenet 37 dhe 39 të ligjit “Për profesionin e avokatit ne Republikën e Shqipërisë”.

Data e mbërritjes ka qenë 15 dhjetori 2013, data e njoftimit të Ngjelës ka qenë 20 shkurti 2014, data e dërgimit pranë Komitetit Disiplinor ka qenë 24 shkurti i këtij viti – mësohet nga dosja e dokumentave mbi këtë çështje që DITA e disponon të plotë.

 

Çfarë thotë Komisionerja

faksimile okokokPasi ka vendosur pranimin e fillimit të procedimit disiplinor ndaj avokat Ngjelës, komisionerja Shpofi i shkruan atij: “Subjekti ankimues pretendon se midis jush ka patur një marrëveshje avokat-klient në formë të pa shkruar, për përfaqësim në Gjykatën e Lartë, sipas së cilës Ju keni marrë përsipër përfaqësim të suksesshëm në çështjen gjyqësore, kundrejt shpërblimit nga ana e klientit të një shume të hollash për shërbimin që do të kryenit. Për këtë qëllim ai ju ka dorëzuar dokumentacionin e nevojshëm të çështjes, për t’u studiuar nga ana juaj.

Duke qenë se çështja u mbyll me mospranim rekursi nga ana e Gjykatës së Lartë, ankimuesi e konsideron marëveshjen të pa plotësuar, dhe për këtë qëllim kërkon kthimin e dokumentacionit që ai ka vënë në dispozicionin tuaj, si dhe shumën e të hollave që ka paguar për shërbimin e pakryer, sipas tij”.

 

Si përgjigjet Ngjela

Vetë Ngjela nuk ka pranuar të kthejë as paratë as dokumentat. “Kërkesa ankimore e depozituar nga ankimuesi është e pabazë. Ankimuesi Josif Niçka i është drejtuar me kërkesë padi Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me të njëjtin objekt (Kthimin e shumës së të hollave të pretenduara), dhe kjo kërkesë padi është rëzuar nga ana e kësaj të fundit dhe vendimi ka marrë formë të prerë. Në lidhje me dorëzimin e dokumentave të dorëzuara pranë avokatit, është vetë subjekti ankimues që nuk është paraqitur për t’i tërhequr” – shkruhet në përgjigjen që Ngjela i ka dhënë Dhomës së Avokatisë marrë në dorëzim nga Kryetari i Komitetit Disiplinor Virxhil Karaja

 

Çfarë thotë paditësi i Ngjelës

Josif Niçka, banues i rrugës Myslim Shyri në Tiranë i ka shkruar ndërkohë kreut të Dhomës së Avokatisë: “…Pas disa seancave gjyqesore te zhvilluar ne gjykatat respektive te rrethit gjyqesor dhe asaj te apelit Tirane, ne lidhje me nje ceshtje time gjyqesore me objekt pjesetim pasurie, te mbrojtura prej avokatit tim z.Muharem Kushe, per shkak se ky i fundit nuk ishte optimist ne perfaqesimin dhe perfundimin me sukses ne Gjykaten e Larte te kesaj ceshtje, dhe pas rekomandimit te tij qe te mos beja rekurs ne Gjykaten e Larte, kontaktova me avokat Spartak Ngjela, i cili nga ana e tij kerkoi te bente nje marreveshje me mua, ku ai zotohej te me perfaqesonte dhe te fitonte ceshtjen ne kete Gjykate te Larte kundrejt nje çmimi qe duhej paguar nga ana ime. Per kete qellim i kam paguar ne forme paradhenie shumen prej 200.000 leke te reja, si pjese e kestit, te cilen e provoj edhe me dokumentin e firmosur nga ana e tij. Gjykata e Larte nuk pranoi gjykimin e rekursit. Pra prezenca e av. Ngjeles, edhe pse me kishte premtuar per nje zgjidhje pozitive ne favorin tim prane kesaj gjykate, nuk pati mundesi te provohej. Bazuar sa më lart kërkoj kthimin e shumes se mesiperme, si mbrojtje e parealizuar…”

 

Bëhej fjalë për ndarje parash

vendimiÇështja për të cilën klienti i Ngjelës e pagoi këtë të fundit për ta zgjidhur në Gjykatën e Lartë ka të bëjë me një pjesëtim pasurie dhe me sa kuptohet nag dokumentat e gjyqit bëhet fjalë për 3 llogari bankare, dy prej të cilave në lekë, afërsisht 54 milionë dhe 20 milionë secila si dhe një shume në euro.

“Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë në dhomën e këshillimit të datës 01.11.2013 mori në shqyrtim çështjen civile me: Paditës: Elida Cipa dhe i paditur: Josif Nicka për pjesëtimin e pasurisë së luajtshme 5.334.000 lekë, 1.948.700 lekë dhe 5000 euro. Gjykata e Apelit Tiranë ka vendosur: Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Kundër këtij vendimi ka bërë rekurs pala e paditur, e cila kërkon prishjen e tij… Kolegji pasi dëgjoi relacionin përkatës, dhe pasi e bisedoi çështjen në tërësi, vëren se shkaqet e ngritura në rekurs, nga rekursuesi Josif Nicka, nuk janë në përputhje me kërkesat e nenit 472 të K.Pr.C, për rrjedhojë, rekursi nuk përmban shkaqe për t’u kaluar për shqyrtim në seancë gjyqësore. Kolegji vendosi mospranimin e rekursit të paraqitur nga i padituri Josif Nicka” – thuhet në vendim.
Mandat- pagesë për Avokatin

Në listën e dokumentave gjendet edhe një Mandat Pagese me anë të të cilit provohet dorëzimi i shumës për Ngjelën.

“Sot në datën 15.02.2012 u paraqit në zyrat e Studios Legale T-Finance Klienti Josif Niçka i biri i Paskalit dhe i Katerinës; dtl. 1956, lindur dhe banues në Tiranë i cili pasi kerkoi ndihme juridike në lidhje me çështjen civile (…) bëri pagesën prej 200.000 (dyqindmijë) lekë si parapagim për shumën 300.000 (treqind mijë) lekë të rënë dakort…” – thuhet në këtë mandat pagese.

Në dokumenta gjenden gjithashtu edhe disa emaile të shkëmbyera mes Dhomës së Avokatëve dhe zyrës së Ngjelës.

 

Gjykata rrëzon padinë

vendimi 2Gjykata e Tiranës ndërkohë (gjyqtare Enkela Bajo) e ka marrë në shqyrtim padinë e shtetasit Josif Nicka, ndaj shoqerisë “LawFirm&Finance” shpk, dhe e rrëzoi padinë ndaj Ngjelës.

“..Në pretendimet e pales paditese gjejme se mes paleve ndërgjygjëse eshte arritur nje marreveshje ne baze te se ciles eshte kerkuar shuma prej 120.000 leke per paraqitjen e rekursit ne Gjykate te Larte dhe shuma prej 300.000 leke per perfaqesimin ne Gjykate te Larte, me kusht qe nese nuk do te arrinin te fitonin ceshtjen nga pala e paditur do te kthehej shuma prej 320.000 leke / nderkohe do te kerkohej dhe pezullimi i egzekutimit te vendimit ne Gjykaten e Larte. Sipas shpjegimeve te dhena verbalisht ne seance gjyqesore pala paditese eshte shprehur se ceshtja e tij me objekt pjestim pasurie ndodhet ne Gjykaten e Larte mbas rekursit te paraqitur nga av.Muharrem Kushe, ndersa avokati Spartak Ngjela do ta ndiqte kete ceshtje nese ajo do te kalonte per shqyrtim ne kete gjykate.

Nga permbajtja e mandat pageses vertetohet egzistenca e nje marredhenie juridike mes paleve dhe ne pasoje dhe marredhenie juridike detyrimi ku pala paditese duhej te paguante shumen prej 300.000 leke dhe ka parapaguar 200.000 leke, por pa u percaktuar konkretisht se cfare perfshin ndihma juridike e kerkuar… Gjykata cmon se padia nuk eshte e bazuar ne prova dhe si e tille nuk mund te pranohet. Perfundimisht gjykata, për këto arsye, vendosi rrëzimin e padisë…” – thuhet në vendimin e gjyqtares.

 

* * *

Kush po i “gjuan” avokatit?

REDAKSIONALE

Avokat Ngjela nuk kishte as gjysmë ore që ishte çuar nga një kafe me ish-Presidentin Bamir Topi, kur në titrat e televizioneve nisi të qarkullonte me shpejtësi një informacion interesant, Dhoma e Avokatisë po paralajmëronte se Ngjelës mund t’i hiqej licenca e avokatit. Politikani kontravers dukej se kishte telashe me një ish-klient të vetin i cili i kërkonte kthimin mbrapsht të një pagese për një kontratë që nuk ishte zbatuar prej Ngjelës. Ish-klienti, rezultonte se i kishte kërkuar Dhomës së Avokatisë në Tiranë të merrte masa disiplinore ndaj Ngjelës dhe sipas informacioneve të para të shpërndara mesditën e djeshme u krijua përshtypja se avokat Ngjela rrezikonte heqjen e licencës së avokatit për shkak të këtij telashi. Në fakt historia është pakëz më e gjerë se kaq. DITA ka siguruar praktikën e plotë të kësaj dosje ditën e djeshme.

Fabula është e thjeshtë. Shtetasi Josif Niçka, kishte dikur një problem me një gjyq të vetin për pjesëtimin e pasurisë. Pasi humbi gjyqin edhe në Apel ai iu drejtua studios ligjore te Ngjelës dhe e autorizoi këtë studio për ta përfaqësuar në gjyqin që do të zhvillohej në Gjykatën e Lartë. Nga praktika dokumentare rezulton se mes Ngjelës dhe Niçkës nuk ka pasur një kontratë të specifikuar, por kishte një dokument ku Ngjela kishte marrë paradhënie duke premtuar se këtë çështje do e fitonte në Gjykatën e Lartë. Por Gjykata e Lartë, nuk merr në shqyrtim çdo çështje. Atje ekziston Dhoma e Këshillimit që filtron çështjet të cilat duhet të kalojnë për gjykim dhe ato që duhet të mbeten në fuqi me vendimin e Apelit. Ndaj dhe çështja nuk hyri fare në shqyrtim në Gjykatën e Lartë. Por klienti Niçka kërkoi kthimin mbrapsht të paradhënies në këtë moment. Ai shkoi në gjykatë dhe e paditi Ngjelën duke kërkuar kthimin mbrapsht të parave.

Mbrëmjen e djeshme kontaktuam avokat Ngjelën, kërkonim të kuptonim më shumë rreth situatës së tij. Avokati i mëshonte vetëm linjës proceduriale, duke vënë theksin tek vendimi i gjykatës që i kishte vënë “vulën” pretendimeve të klientit të tij Niçka.

“Dhoma e Avokatisë ka njoftuar se do të mblidhet për të shqyrtuar rastin. Unë si normalisht do të dërgoj përfaqësuesin e zyrës atje për të bërë të qartë pozicionin tim. Ka një vendim gjyqësor të formës së prerë nga gjykatat për këtë çështje që po diskutohet sot. Ju si mendoni, më shumë se gjykata dhe verdikti gjyqësor mund të vendosin instancat e tjera? Ja pra ky është qëndrimi im”, – tha dje Avokati. Ai e shmang, por nuk perjashton që është dikush duke vënë në lëvizje ingranazhe mediatike dhe jo vetëm, për ta diskretituar në publik:

“Të gjitha mund të jenë. Në këtë fazë dhe moment unë s’mund të vë dorën në zjarr, por se përjashtoj si mundësi. Nëse kërkoni emra se kush mund ta ketë orkestruar, emrat mos i kërkoni nga unë, emrat i nxjerr një investigim gazetaresk, unë me siguri di t’iu them se këtë çështje e kam ezauruar me vendim gjykate, këto të tjerat kërkojnë një investigim më vete pastaj. Dyshimet nuk mjaftojnë”,- shprehet Avokati. Ngjela, kohët e fundit është pozicionuar në një tip “fronti antikorrupsion”. Ai ka shfaqur një distancë të qartë me demokratët e PD-së në opozitë, por shfaqet i dyzuar në diskursin e tij opozitar ndaj të majtëve në qeverisje.

Kur merr në shqyrtim qeverisjen e majtë, tonin dhe timbrin e kritikës ai nuk e shfaq njësoj për të gjithë faktorët qeverisës, diku sulmon më ashpër, pa doreza, diku moderohet, kritikon, por bën kujdes të përmbahet. Ndaj dhe, nëse dikush po kërkon “ti gjuajë” Ngjelës, nëse dikush po kërkon t’i krijojë skenarë diskretitimi publik atij, palët potencialisht të interesuara për ta bërë diçka të tillë, gjenden në të gjithë krahët e politikës. Ndoshta vetë Ngjela e ka më mirë të identifikuar “goditësin” real, por ende nuk e artikulon publikisht atë.

* * *

Foto-Lajm/ Ngjela takon Topin: Do takojë të tjerë

E.Habilaj

Kreu i partisë Ligj dhe Drejtësi ka qëndruar dje mbi një orë me kreun e FRD-së, Bamir Topi. Vendtakimi është zgjedhur një bar-kafe në zonën e ish- Bllokut dhe ka qenë vetëm mes atyre të dyve. DITA arriti të fotografonte momentin e takimit mes tyre, ndërsa më pas i kontaktoi nëpërmjet telefonit. “Po goditet korrupsioni, por ende nuk po shohim një reformë në drejtësi. Natyrisht me Topin kemi qenë bashkëpunëtorë politikë me njëri-tjetrin”, - e ka komentuar Ngjela këtë takim. Më tej ai tha se do bënte “konsultime edhe në ditët në vijim me faktorë të tjerë”. “Do vazhdojmë me tryeza të gjera, ku do të ketë pjesëmarrje dhe të palëve të tjera. Po mundohemi të përmirësojmë klimën politike në vend,” - përfundoi Spartak Ngjela. Pak ditë më parë ai zhvilloi një takim me kreun e Aleancës Kuqezi, Kreshnik Spahiu. Të dy thanë se kanë rënë dakord në 3 pika të përbashkëta, si; patriotizmi, lufta kundër korrupsionit dhe politika e jashtme.

Spartak Ngjela Interview: Die Albaner Mafia installierte Bujar Nishani und Adriatik LLalla

Diese Art von Peinlichkeiten der Albanischen Staats Kontrolle und des Generalstaatsanwaltes kann man vergessen, wenn die Generalstaatsanwaltschaft schweigt und praktich überall auch fast keine Verfahren gegen illegales Bauen eröffnet, obwohl fertige Unterlagen, der Phantom Bauten auf gestohlenen Grundstücken, Antiken Stätten und vor allem an der Küste, deutlich sichtbar ist. Eine Säuberung der Staatsanwaltschaften geschieht ebenso nicht, weil das wie die Richter ein kriminelles Enterprise ist. Man wird sehen, was geschehen wird! Der sogenannte Staatspräsident Bujar Nishani, im Volke verachtet, tritt nur als Schutzherr, der kriminellen Richter und Staatsanwälte auf, wobei seine Klientel Politik 2007, schon als Innenminister gut dokumentiert wurde.

gazeta dita cover

Es gibt keine Justiz, mit diesem Präsidenten, Staatsanwälten und General Staatsanwalt. Sie verspotten die Menschen und Internationalen, mit dem Geschwafel seit 8 Jahren von Reformen

3/25/2014

Das Tages Geschehen, rund um Anschläge und dem unerklärlichen Reichtum des Botschafters in Slowenien: Agim Isaku

Filed under: — Gjoka @ 8:21 pm

Der selbst ernannte Admiral von Albanien Kristaq Gerveni, wird zum 31.3.2014 entlassen, auch als Vertreter bei der NATO.

Der Albanische Botschafter in Slowenien: Agim Isaku, hat Vermögen von 2,2 Millionen € nicht angegeben, vor allen nicht erklärbares Immobilien Vermögen, wie er Appartments finanzierte in Tirana. Ein Standard der Albanischen Diplomaten Mafia, welche überall sogar Hochhäuser oft bauen und von Geld Erpessung für gefälschte Dokumente und Bestätigungen oft leben. Er gehörte direkt zu der Fatos Nano Mafia, als Mitglied der Adviser der Fatos Nano Regierung. Was ihn als Botschafter qualifiziert, ist unbekannt, ausser guten Kontakten in die Drogen Netze des Fatos Nano und Ilir Meta.

Fast Alles was sich Politik nennt, inklusive der Ausländer, kommen heute aus einer kriminellen Struktur, oder Familie. Am schlimmsten sind die Wirtschafts Lobbyisten, welche den ganzen Balkan korrumpierten mit den US und Deutschen Modell der Wirtschafts Vereine und eine Art Geld Vernichtung ebenso betreiben.
Der Chef der Durres Hafen Sicherheit: Fisnik Myrtezaj, ist ein verurteilter Kokain Drogen Boss, Grundstücks Dokumenten, Fälschungen, Raub,

Mit Vorsatz, hat er das Vermögen seiner Familie verschleiert, falsche Angaben gemacht was Standard ist.

Der NATO Vertreter Kristaq Gerveni, wird zum 31.3.2014 entlassen, wobei seine Ernennung schon illegal war. siehe
1/29/2014

Der selbst ernannte Albanische Admiral Kristaq Gerveni, als NATO Verbindungs Mann in Brüssel

 

Auf die Villen Anlage des Bürgermeister von Farke: Fatbardh Plaku, wurde eine Panzer Faust abgefeuert. Er hat von einer christlichen Mission in 1997 u.a. 100 Millionen LEK erhalten, was damals ca. 1,5 Millionen € war und trotzdem überall Grundstücke doppelt und dreifach verkauft. Enteignet wurde willkürlich, oft Grundstücke, welche der Mafia Bürgermeister des Salih Berisha, zuvor verkauft hatte. Aber nicht der Staat war der Verkäufer, sondern der Mafia Bürgermeister, weswegen die Vorgänge Gerichts kundig sind, aber nie etwas passiert. Fatbardh Plaku, wird auch wegen Grundstücks Urkunden Fälschung angeklagt im Mai 2014, ein ganz normaler Vorgang bei Berisha’s Banditen Club, auch mit Elvis Cefa.


FArke Bürgermeister
Das grosse Luxus Anwesen, das Berisha Mafia Bürgermeister von Fark: Fatbardh Plaku, wo es den Anschlag nun gab. Man verkauft Grundstücke, steckt das Geld in die eigene Tasche, weil die Justiz und die Mafia eine Einheit bildet. Typischer Reichtum, der erst durch die kriminellen EU Vorstellungen, einer Dezentralisierung möglich wurde, was ein System ist, um Kriminellen Clans, die totale Kontrolle über Regionen zugeben. Den Profit für die Internationalen gibt es dann durch die Privatisierungen, wenn keine Justiz mehr funktioniert und Idioten sich Minister, und Bürgermeister nennen.


Woher ein Bürgermeister eine derartige Villen Anlage hat? Obwohl er nur einer der Ortsfremden Nord Albanischen Banditen ist, welche kaum lesen uns schreiben können. Finanziert von der korrupten Weltbank, KfW, EBRD, IFC, EBRD Bank, welche jeden noch so grossen Murks nur mit Verbrechern finanzieren, wie auch die “TITAN” Zement Fabrik, welche niemand in Albanien brauchte, wegen den damaligen Überkapazitäten bereits. Die Infrastruktur Projekte, der Internationalen Mafia, haben Albanien zerstört, identisch wie die kriminellen EU Dezentralisierungs Pläne und eine korrupte Idioten Bande u.a. der Justiz Bringer, denn Justiz ist unerwünscht bei der EU und den USA, weil man ja Geschäfte im Rechtsfreien Raum machen will.


Salih Berisha kritisierte 2007, den Bürgermeister von Farke, für seine illegalen Bau Genehmigungen in Farke im Counsel der Regierung.

Die EU Programme der Dezentralisierung, welche ein Chaos anrichteten

 

Mit Betrug, Luegen, kann man viel Geld verdienen, wobei die UNMIK Lehrmeister war, wie man viel Geld stiehlt. 52.000 Tickets verkaufte die Lulzim Basha Mafia bei dem Bankrott der Belle Air, im voraus und keine Justiz holt das Geld zurueck.

“Belle Air” meldet Konkurs an und setzt alle Flüge ab
update: 27.11.2013 Es sieht inzwischen deutlich wie ein Betrugs Manöver aus, denn man hatte im voraus schon Tickets für 8,5 Millionen € verkauft bis März. Der Partner AllItalia, wurde ebenso nicht vorgewarnt. Seit 5 Jahren bezahlte Belle Air, keine Steuern, weil es zum Klientel Betrugs System des Lulzim Basha, Ridvan Bode und Salih Berisha gehört.
Am 26. November 2013,reichte die Raiffeisenbank unter der Nr. 7281 eine Klage ein, auf Rückzahlung eines Kredites, gegen die Firma Belle Air, welche bereits ihren Flug Betrieb eingestellt hat. Im Bodenlosen Nichts: die Albanische Wirtschaft und 1 Milliarde € fauler Kredite

Ja si u kthye Lulzim Basha në milioner, nga kamarier në Rinas me vila në Hollandë dhe Farkë, dhjetëra apartamente, unaza diamanti dhe makina luksoze

Ja si u kthye Lulzim Basha në milioner, nga kamarier në Rinas me vila në Hollandë dhe Farkë, dhjetëra apartamente, unaza diamanti dhe makina luksoze
Nga kamarier në Rinas dhe përkthyes në Kosovë, befas një ditë ngrihet milioner, me pasuri përrallore, me vilë në Hollandë, me pallate në emër të vjehrrit në Vlorë, me disa apartamente në Tiranë, me vila në bregdet, me vila në Farkë, me kredi qindra mijëra euro, me unaza diamanti, me orë sheikësh, me piktura prej mijëra eurosh, servise porcelani, aksione në NASDAQ, disa depozita bankare, makina luksoze etj. Kjo është trajektorja e pasurimit me shpejtësi të Lulzim Bashës, kryetarit të Partisë Demokratike, i njohur ndryshe si beniamini i familjes Berisha. Ndërsa shumica e moshatarëve të tij nuk e shihnin as në ëndërr Hollandën, Lulzim Basha arrin të marrë një kredi prej rreth 200 mijë eurosh për të blerë shtëpi në Hollandë, pa asnjë të ardhur të deklaruar. Ndërkaq, Lulzim Basha, në një hark relativisht të shkurtër kohor, deklaron depozita të majme bankare, Mercedes Benz 72 mijë euro, pikturë 6500 euro, orë dore 5200 euro, ore dore 4500 euro, unazë diamanti 11.500 euro, servis porcelani 6800 euro. Po ashtu, Basha deklaron 80 mijë USD të ardhura si punonjës i UNMIK. Një pagë e tillë është anormale, madje e paimagjinueshme. Ndërkaq, bashkëshortja e Lulzim Bashës deklaron 52 mijë euro rrogë në vit. Ndërsa një familje e thjeshtë duhet të punojë gjithë jetën për të siguruar një apartament në Tiranë, ky njeri befas na deklaron shtëpi në Utrecht, Holandë, 510 mijë gulden / 231.500 euro, apartament ne Tiranë 205 mijë USD, apartament në Durrës 33 mijë euro, apartament në Tiranë, apartament tjetër në Tiranë 62 mijë USD/52 mijë euro etj. Dhe kjo është vetëm pasuria e deklaruar e Lulzim Bashës. Ky personazh vitet e fundit nuk ka deklaruar asnjë pasuri tjetër të paluajtshme apo depozita bankare, po thjesht doli i implikuar në një pallat të paligjshëm në Vlorë, ku me sa duket janë pastruar paratë e vjedhura me rrugën Durrës-Kukës. Lulzim Basha, sot kryetar i opozitës shqiptare dhe pretendent për kryeministër pas disa vitesh, është modeli i njeriut të pasuruar në mënyrë të dyshimtë. Ndërkaq, ka pasur disa tentativa për të hetuar pasurinë e Bashës dhe transaksionet e tij bankare, por gjithçka ka dështuar.
Roli i Argitës
Jo rastësisht pasuria e dyshimtë dhe e pajustifikuar e Lulzim Bashës lidhet me trajektoren e pasurimit të familjes Berisha. Basha është kthyer në milioner që kur punoi bashkë me vajzën e Sali Berishës, Argita Berishën në shërbim të UNMIK-ut në Kosovë. Kthesa e befasishme dhe i gjithë misteri i pasurisë perandorake të Lulzim Bashës, duket se shpjegohet me njohjen e tij me Argita Berishën, njohje e cila i garantoi edhe një karrierë të shpejtë dhe të shkëlqyer në qeverisje, ndërsa i hapi edhe rrugën për t’u katapultuar në krye të PD si i besuar i familjes.
Pasuria e Lulzim Bashës në vitin 2004
-Shtëpi në Utrecht, Holandë, 510 mijë gulden / 231.500 euro (shitur)
-Apartament ne Tiranë, 205 mijë USD / 171.700 euro
-Apartament në Durrës, 33 mijë euro
-Apartament në Tiranë, 17.500 lekë
-Apartament në Tiranë, 62 mijë USD/52 mijë euro
-Troje 22 100 metra 2 në Tepelenë
-Automjet Mercedes Benz, 72 mijë euro
-Pikturë , 6500 euro
-Orë dore, 5200 euro
-Ore dore, 4500 euro
-Unazë diamanti, 11.500 euro
-Servis porcelani, 6800 euro
-Aksione në NASDAQ, 18 mijë USD/15 mijë euro
-Depozitë bankare, 52 mijë USD / 43.500 euro
-Depozitë bankare, 81 mijë euro
Të ardhura si këshilltar në UNMIK, 80 mijë USD
Të ardhura nga bashkëshortja, 52 mijë euro
Pasuria për vitin 2005
-Të ardhura nga paga 588 180 lekë
-Të ardhura nga paga e bashkëshortes për katër muaj, 12 mijë euro
Pasuria për vitin 2006
-Paga vjetore si ministër i Transporteve 1 907 700 lekë
-Të ardhura vjetore si nënkryetar i KRRTRSH, 80 000 lekë
-Paga vjetore e bashkëshortes si drejtore programesh në Amsterdam, 49 512 euro
-Qiraja vjetore për banesën në Tiranë, 4 800 euro
-Rente për hipotekën e shtëpisë sonë në Hollandë, 8 771 euro
-Shlyerje totale e apartamentit në Durrës, 5 mijë euro
-Të ardhura nga shitja e apartamentit në Tiranë, 100 mijë euro
Pasuria për vitin 2007
-Shitur shtëpia në Hollandë 257 500 euro
-Shlyer kredia e shtëpisë në Utrecut, Hollandë, me vlerë 199.726 EUR
-Paga vjetore si ministër i Transporteve 1 907 700 lekë
-Të ardhura nga shpërblime fundviti në MPJ, me vlerë 46.600 lek
-Të ardhura nga paga e bashkëshortes, me vlerë 51.391 Euro
-Shlyer kësti i fundit i apartamentit në Rr. “Dervish Hima”, Tiranë, me vlerë 35.000 USD
–Shlyer rent për kredinë e shtëpisë në Utrecut, Hollandë, me vlerë 10.407 EUR
-Shitur makina 45.000 EUR. Kjo vlerë është depozituar tek ALPHA BANK
Pasuria për vitin 2008
-Të ardhura nga paga si ministër në shumën 1.590.924 lekë
-Të ardhura nga shpërblimi i fundvitit në shumën 21000 lekë
-Të ardhura nga paga e bashkëshortes në shumën 29.753,00 euro
-Bashkëshortja ka shitur apartament në Durrës me shumë 45.000 USD
-Pagesë kësti për blerje apartamenti në Kavajë në shumën 40.000 euro
Pasuria për vitin 2009
Paga si ministër, 1.639.212 lekë të reja.
Bashkëshortja, pagë nga puna në Holandë, 11.389 lekë
Pasuria për vitin 2010
-1 652 127 lekë të ardhura nga paga dhe shpërblimi në fund të vitit, si ministër i
-14 038 euro të ardhura nga paga e bashkëshortes Aurela Basha
-1 652 127 lekë të rinj nga paga dhe shpërblimet e fundvitit.
Pasuria për 2011
-734,162 lekë të ardhurat si kryebashkiak
-10.808 euro të ardhurat e bashkëshortes nga leja e lindjes në Hollandë Adriatik Doçi
Saturday, February 22, 2014 - 10:32

- See more at: http://sot.com.al/politike

Der vermurkste Bruder des Justiz Minister Nasiq Naco leitet nun die Führerschein Stelle in Durres, also wird es nur Show Theater geben und die Klientel Politik fuer Kriminelle und fuer Geld geht weiter.

Haxinasto schwafelt also nur dummes Zeug von einer Reform im Strassen Verkehr.

Extrem viel Militär Sprengstoff wurde in Korce beschlagnahmt

tritol

Zbulohet një bazë municionesh dhe tritoli në Korçë, tre në pranga

<

Das Urteil! vom 26.11.2011
Gani Dizdari
Gani Dizdari, gehört zur Reise Truppe der Berisha, Bujar Nishani Justiz Mafia, denn er taucht hier bei dem Durres Gericht auf, in anderen Fällen in Fiere, oder in Tirana, immer wenn Klientel praktisch einen Freispruch brauchen. Eine vollkommen kriminelle Familie im Solde der Politik, wie die Fakten zeigen.

06 Feb 12
Three Indicted for Bribe on Albania’s Supreme Court

Prosecutors in the city of Fier have indicted three suspects, including a relative of a Supreme Court Judge, over an alleged attempt to influence a verdict in a murder trial.
Der International bekannte vollkommen korrupte Richter: Gani Dizdari, sprach diese Urteil, wo keine Gesetze mehr erneut galten, mit einem viel zu niedrigen Urteil, für Gross Drogen Schmuggel.

Alles normal im Hafen Durres, immer mit Kriminellen, was bei einem LSI Minister nicht verwundern kann. Man macht dort weiter, wo ein Sokol Olldashi, Ridvan Bode und P. Ndreau, die Konkurrenz Verbrecher Clans ins Spiel brachte, mit Hilfe korrupter Deutscher Consults und Firmen. Im Debakel des Hafen Durres, ist heute weniger Sicherheit, als in 1997-98, was die Albaner auch gerne selbst erzählen: “hier kann man Alles kaufen"!

Praktisch hatten sich nur die Verbrecher Kartelle geändert, denn praktisch die gesamte Prominenz der Berisha Partei, Familie, Josefina Topalli, Fatmir Mediu, waren immer im Drogen, Waffen Schmuggel, Betrug ohne Ende mit gefälschten Dokumenten verwickelt und oft der Motor. Der neue Kultur Beauftragte von Durres, gehört auch zu den LSI Banden. Agron Gropa, ebenso in vielen Sicherheits Bereichen tätig, wie der Gerichts Bewachung, ebenso ein verurteilter Drogen Boss. Identisch der verhaftete Stadt Architekt von Durres, der sich auch den Posten nur erkauft hat.

Alles normal im Hafen Durres!

Fisnik Myrtezaj
Fisnik Myrtezaj, kaufte einen wichtigen Sicherheits Posten, welcher praktisch immer in Hand der Albaner Mafia war, mit Ausnahme von Ende 1999 bis 2005.

Klientel Politik der Mafia Partei LSI des Ilir Meta und Spartak Braho: Nichts Neues, denn ein Ilir Meta, besorgte schon der Spartak Braho Bande, Diplomaten Pässe, bis man diese Leute in Italien 2001 festnahm.

DP: Drug trafficker made port director

Grundstücks Raub, für Geldwäsche Geschäfte u.a. im Skandal der Bucht von Spille (es gibt dort seit 8 Jahren nur Skandale um gefälschte Dokumente, welche bis in die höchsten Berisha Kreise gehen, und wie so oft: Alban Yhillari), wo auch erneut Agim Hoxha angeklagt ist. aber der neue Sicherheits Chef des Hafens Durres, dank der Frankenstein Partei LSI, wurde 2011 zu einer 3-jährigen Haft Strafe in Durres verurteilt für Kokain Schmuggel. Die Familie Myrtezaj, ist in der Adminstration weit gestreut und in unzählige Skandale verwickelt. Der Justiz Minister Nasic Naco, gehört identisch zu dieser Durres Mafia, stahl ebenso über 200 Grundstücke in der plazhe.

Die Mafia Partei LSI, mit ihren 4 Ministern, ist das grösste Politische Problem in Albanien, wie der Mafia Präsident: Bujar Nishani!

Deutsche Mafia Lobbyisten, sind Langzeit Partner der Gangster rund um Ilir Meta, und luden Ilir Meta u.a. 2001 nach Hamburg ein, wo der Innensenator Schill, von der Albaner Mafia “Osmani” und Co. gekauft wurden. Der Drogen Export hatte damals eine Steigerung um über 300 % in der Ilir Meta Regierung, denn “Donna” Spartak Braho, war ein wichtiger Verbündeter, und die Deutsche Botschaft vollkommen korrumpiert damals und von der Mafia übernommen, lieferte die Visas. siehe Visa Skandal und die Bundesdruckerei Skandal mit Ludgar Vollmer!

11/1/2010
Ex-Staats SekretÄr des Ilir Meta’s: Almir Rrapo, Albaniens grosser Verbrecher Clans, wird in die USA ausgeliefert

24 Mars, 2014
Flash / Politikë | nga Redaktor Redaktor
Pas denoncimit të PD, dorëhiqet drejtori i Portit Durrës

lauraPartia Demokratike ka denoncuar edhe sot ato që i cilëson emërime të personave të inkriminuar në krye të institucioneve të rëndësishme në vend.
Në një deklaratë për mediat ditën e hënë zëdhënësja e PD-së, Laura Vorpsi ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se ia ka besuar shërbimet e Portit më të madh në vend, një personi të dënuar në 2011, me 3 vite e gjysmë burg për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Menjehere pas deklarates se PD nuk ka vonuar edhe doreheqja e drejtorit te Portit Durres, Myrtezaj, i cili ka deklaruar se do ndjeke rrugen ligjore per te perballur keto shpifje te Partise Demokratike…

Deklarata e plotë e PD

Edi Rama ia ka besuar shërbimet më të rëndësishme të Portit më të madh në vend, një personi që në janarin e vitit 2011 u arrestua nga policia për trafik kokaine.
Gjykata e Durrësit, 3 vite më parë, e ka shpallur Fisnik Myrtezajn fajtor me akuzën e prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike, duke e dënuar me tre vite e gjysmë burg.
Po kjo nuk është pengesë për Edi Ramën që ta bëjë atë drejtor të shërbimeve mbështetëse në Portin e Durrësit.
Rilindja e Edi Ramës është një dështim i madh, dhe po rezulton çdo ditë një flluskë elektorale, por ama rilindja e Edi Ramës për disa militantë, sidomos për ata që kanë pasur probleme me ligjin dhe drejtësinë, po funksionin për së mbari.
E kemi parë Edi Ramën të shfaqet shpesh në portin e Durrësit, me doganierë e konsulentë, duke folur për projekte dhe për të ardhmen, por asnjëherë ai nuk tha se përse një të dënuar me 3 vite e gjysëm burg për trafik kokaine, e ka vënë në krye të shërbimeve të portës hyrëse të Shqipërisë në Adriatik.
Këtë ndryshim ka pasur ai parasysh, kur ka thënë se do të bëjë për Durrësin, aq sa nuk është bërë në këto 23 vite.
Faktet tregojnë të kundërtën. Dhe fakti më i fundit është alarmant, për sigurinë e portit të Durrësit, për sigurinë e kufijve tanë, dhe është një akuzë e drejtpërdrejtë për kriteret që vë në zbatim Edi Rama teksa emëron rilindasit e tij.
Çdo orë që kalon me heshtjen e Kryeministrin, e rëndon edhe më shumë dhe e bën edhe më përgjegjës Edi Ramën për inkrimimin e posteve kyçe të administratës shqiptare.
http://www.ama-news.al/2014/03/pd-ne-tjeter-denoncimdrejtori-portit-durres-denuar-per-droge/

04 Dhjetor 2013 - 05:35

Pronat në Spille tërhiqet prokuroria

TIRANE- Skandali me kthimin e 79 dynym tokë në zonën turistike të Spillesë, ka përfunduar me tërheqjen e prokurorisë së Tiranës, e cila në fund të procesit gjyqësor ndaj 6 të pandehurve, ka tërhequr akuzat për 5 ish-zyrtarët dhe se ka kërkuar dënim vetëm për shtetasin Nuri Myrtezaj. ……

Shkrimi u publikua sot (04.12.2013) në gazetën Shqiptarja.com (print)

Redaksia Online
(d.d/shqiptarja.com) - See more at: http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/pronat-ne-spille-terhiqet-prokuroria-189796.html#sthash.jLu1qma8.dpuf

Ein Botschafter Agim Isaku und 2 Richter (Ken Dhima, und Klorinda Çela ), werden nun angeklagt, wegen falscher Vermögens Erklärung und unerklärlichen Reichtum bei verschwiegenem Immobilien Vermögen. Tausende von Vermögens Erklärungen, wurden nie bearbeitet, nie eingereicht und die Strafen waren ohne Bedeutung.

Fshehën pasurinë, ILDKP padit në prokurori ambasadorin Agim Isaku dhe dy gjyqtarë

* Aber das Finanzierungs Modell, rund um den Super Verbrecher Clan:

Mafia Clan of Democratic Party of Albania

Prime Minister Sali Berisha

 

 1. kukRexhep ARAPI, resident in Katund Sukth, nicknamed “KEPI” has a criminal record as follows:
 1. In the year 1991 (in March) he has killed at the Port of Durrës, for feud issues the citizen A. Cyrbja, resident in the Katund Sukth village; has been arrested for this crime in 1994 and has been released because of lack of evidence.

………

Gjoka Super Market-Shiak! 15 years drug and prostitutions center! Abhol Center für Drogen, über 15 Jahre, auch für Kosovaren, welche auf die Fähren wollen.Die Xhafzotaj – Shiak Mafia: AGIM HOXHA und die Terroristen Familie: BLEDI MUSA SHUAIPI in Durres

 1. Dashamir GJOKA and his clan, residing in the Sallmone village have a criminal record as follows:
 2. D. Gjoka has been and is one of the biggest traffickers of women with intent of prostitution to Italy. The chief of the girls in Italy has been a girl from Vlora, named Linda, who is currently Dashi’s wife and they have two children. Her brother Miri works at the Supermarket as chief accountant. D. Gjoka is on record in the State Police for International Drugs Trafficking and Women with intent for prostitution, Murder etc.
  The Gjoka Supermarket is the main center for the trafficking of drugs that comes from Turkey and Macedonia and the supply base for many criminal groups in Durres and Tirana and also the location where the cars that will be traveling to Italy and carrying drugs are supplied. Dashi currently owns an armored vehicle which has the licence plate: DR 51 90 C. It must be noted that Dash Gjoka is the main source of supply for all the drugs suppliers in Albania because it is a well known fact that a close friend and financial supporter of I.M, S. Olldashi. The latter meets with Gjoka almost every week. Oftentimes, the Democratic Party MPs Bamir Topi, Ridvan Bode, S. Olldashi etc come to dine or to supply in this supermarket, since they are close friends with Dashi.
 3. ………………
 4. http://www.albca.com/aclis/modules.php?name=News&file=print&sid=1264

3/23/2014

Der Präfekt von Durres Roland Xhelili, versucht im Chaos und ohne Geldmittel den Tourismus zuretten

Filed under: — Insider @ 9:12 am

Der neue Präfekt von Durres Roland Xhelili, hat nur sehr geringe Geld Mittel zur Verfügung, versucht aber durchaus den Tourismus zuretten, welcher mit System durch Ortsfremde Banden überall in den letzten Jahren entgültig zerstört wurde, finanziert von der Weltbank, welche u.a. 30 Millionen $ u.a. die Mafiösen Chaoten der Grundstücks Agenturen finanzierten. Weil man keine Bildung hat, functionale Analphabeten kein Formular ausfüllen können, noch einen Antrag auf eine Bau Genehmigung stellen können, inklusive der zuständigen Direktoren und Minister, baut und fälscht man herum wie man will. Am Anarchie Wild-West Staat, wird sich deshalb Nichts ändern, weil die Bildung praktisch die schlechteste der Welt ist und im Null Bereich liegt.

Die 22 jährige Anarchie in den “Zone Touristik”, durch primitiv kriminelle Horden der Rathäuser, ortsfremder Politiker ist eine negativ Premiere in der Welt, wie das Bauen im Antiken Theater von Durres, mit Hilfe der Richter Mafia, wie Dhurato Bilo und dem jetzigen Justiz Minister Nasic Nako. Kein Bau Gesetz galt je in Albanien, trotzdem zerstörten Weltbank, IFC, korrupte EU Finanz Instrumente wie EBRD, EIB, Albanien mit der Finanzierung jedes Mafiösen und Hirnlosen Projektes und Institutionen, welche max. einen einfachen Theater Standard erreichten.

Das schlimmste Zerstörung Programm finanzierte die EU mit ihren Hirnlosen und kriminellen Dezentralisierungs Maßnahmen, was auch zur Zerstörung der Justiz führte und der Adminsitration. Die EU vor allem hat gezeigt, das man vollkommen korrupt ist und unfähig für einen Zivilen Aufbau eines Staates in Albanien und im Kosovo usw..

Die Albanische Regierung mit Salih Berisha, aber ebenso schon die Ilir Meta Regierung vor über 10 Jahren, haben auf den Rechts Standard des EU Menschenrechts Hof rund um Grundstücke massiv betrogen, was ein schweres Staats Delikt ist, wenn die Auflagen des EU Menschenrechts Hofes nicht erfüllt wurden. Massiv haben Politiker Gesetze und Auflagen ignoriert und sogar trotz Staats Garantie in den Gesetzen und Dokumenten, ebenso die garantierten Zone Touristik nach Gesetz 7665 zerstört, verkauft, parzelliert mit Phantom Dokumenten, wo die Verkäufer später nicht mehr aufzufinden sind. Ein primitives Banditen Land was schlimmer wie die Taliban das Land zerstörte und den Tourismus Politikanet mashtrojne Strasburgun per pronat!

Die neue Regierung hat eine Verlängerung des EU-Menschenrechtshofes in Strassburg bekommen, um ein Jahr um die Grundstücks Probleme zubeseitigen und die Auflagen zuerfüllen, die Alt Eigentümer zuentschädigen.

Prefekti Xhelili: “Kjo verë do të pesëfishojë turistët vendas dhe të huaj”

Posted By Artur AJAZI On 18/03/2014 @ 11:32 In Rrethet | 1 Comment

Durrësi nis përgatitjet për sezonin e ri turistik

Prefekti i Qarkut Durrës –Krujë, zoti Roland Xhelili, ka deklaruar për “Telegraf” se, “sezoni i ri turistik 2014 që po troket, pritet të sjellë në Durrës një fluks të paparë turistësh nga vendi dhe vendet e tjera të rajonit e më gjerë”. Sipas zotit Xhelili, “Durrësi po nis përgatitjet për sezonin e ri turistik 2014, ndërkohë që, kjo zonë e bukur bregdetare mbetet, ende, më i frekuentuara në vend dhe vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes për pushimet verore, turizmin detar, kulturor e arkeologjik”. Aktualisht Durrësi ofron peizazhe të mahnitshme, si rërë, diell, arkeologji, histori, ku mbetet për të theksuar se po aplikohen edhe shërbime të reja për turistët, si shërbimi me celular për parkimin, ofrim i paketave ditore për të pushuar, duke vizituar jo vetëm qytetin, por edhe përbërësit e tij. Qyteti tashmë është në përgatitjet e tij të fundit për të pritur mijëra pushues për sezonin turistik veror 2014, si një qytet që ka ngarkesën më të madhe të turistëve. Dielli, rëra janë ndër të parat kënaqësi, por gjithsesi nuk mbeten më pas ushqimi i detit, e më tej mundësia për të shijuar vende të ndryshme. Ashtu si çdo vit tjetër si tek Shkëmbi Kavajës, por edhe në Currila, në plazhin e Shën Pjetrit e në zona të tjera, që ofrojnë më tepër kënaqësi të natyrës në këtë fillim sezoni, zona bregdetare e Durrësit ofron kënaqësi të pafundme. Në prag të fillimit me kapacitet të plotë të sezonit turistik veror 2014, ka nisur procesi i plugimit dhe dezinfektimit e rërës që pritet t’i mundësojë plazhit kushte maksimale pastërtie. Sipërfaqja e plazhit që i nënshtrohet këtij plugimi arrin në 10 ha. Në këtë fazë po punohet intensivisht në plazhin e Durrësit me qëllim që sezoni turistik të shkojë sa më mire, po punohet për t’i paraprirë të gjitha problemeve të mundshme. Këtë sezon pushuesit do të kenë mundësinë e një plazhi publik më tepër, duke e çuar në katër numrin e tyre. Prefekti Xhelili tha se “Turizmi është një nga përparësitë e qeverisë, dhe ne po punojmë me intensitet për krijimin e kushteve sa më të mira për të gjithë turistët vendas dhe të huaj që do të vizitojnë Durrësin gjatë këtij sezoni, edhe këtë vit Durrësi pritet të shënojë një numër rekord pushuesish, Durrësi ofron turizmin kulturor për shkak të trashëgimisë historike dhe kulturore që ka ky qytet. Këtë fillim muaji në Durrës ka nisur sezoni i turizmit të kroçierave”. Qyteti bregdetar ka nisur prej javësh të vizitohet nga turistë të shumtë evropianë, shumica e të cilëve skandinavë, gjermanë, anglezë dhe francezë. Vetëm gjatë kësaj jave, në kalatën numër katër të Portit detar janë ankoruar njëherazi tre anije kroçiere. Nga këto tre anije luksoze zbarkuan në Durrës, për një vizitë 2- ditore, afro 700 turistë. Shumica e tyre u ndal në qytet dhe sitet e tij arkeologjike, por nga ana e këtyre turistëve nuk munguan as vizitat e shkurtra në Krujë dhe Tiranë. Këto anije ishin duke ndjekur lundrimin nga ishujt e Kroacisë drejt arkipelagut grek. Durrësi është një ndalesë natyrale në Adriatik mes Kroacisë dhe Greqisë. Në krahasim me vitet e shkuara, gjatë këtij sezoni ka një dyfishim të turizmit të kroçierave në Durrës, aq sa për përballimin e situatës Autoriteti Portual Durrës ka vënë në dispozicion kalatat perëndimore të tij, por ky numër do të ketë një rritje të pritshme progresive gjatë stinës së verës. Krahas tyre është i pranishëm edhe turizmi elitar me jahte.

-Çfarë ofron këtë vit bregdeti durrsak

Çmimet në plazhin e Durrësit vazhdojnë të jenë lakmuese, duke e krahasuar me qytetet e tjera bregdetare, ndërkohë që, rezulton se do të ketë një ulje të çmimeve krahasuar me një vit më parë për disa përbërës të kuzhinës bregdetare. …………
 


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/prefekti-xhelili-kjo-vere-do-te-pesefishoje-turistet-vendas-dhe-te-huaj/

 

Es wird weiter illegal betoniert, wo die Gemeinde Rrashbullit, bei dem unter Natur Schutz stehenden: Fels von Kavaje - Shkëmbin e Kavajës illegale Bau Genehmigungen ausstellte, ohne Unterschrift des Präfekten, erneut illegale Kompensations Papiere usw. Niemand stoppt diesen Wahnsinn, nur in der Currilla und den nördlichen Kallmi Stränden wurde Alles Illegale gestoppt, bei einem Milliarden Schaden an der Umwelt. Fir Touristen sind weg, die Kosova Mafia verkauft sogar Alles, wo viele Hotels schon seit 2009 leer stehen. Jeder Baum wird abgeholzt, jeder Strand zerstört. Parks, Bäume, welche in der Sommer Hitze die Strände kühlen braucht man nicht in Albanien, man betoniert und zerstört Alles und leitet die Abwässer ins Meer. Ein Idioten Reich, weil jeder Bauherr, praktisch oft schon mehrfach im Gefängniss war und dumm kriminell ist. Man nennt es Tourismus in Albanien.

Vazhdon betonizimi i bregdetit, ngushtohet sipërfaqja e plazhit

Posted By Artur AJAZI On 04/02/2014 @ 11:32 In Rrethet | 1 Comment

DURRËS/Nga Ura e Dajlanit-Plepa janë ndërtuar shumë pallate e lokale pa projekt urbanistik, heshtin bashkia dhe institucionet

Vija bregdetare në Durrës, po betonizohet çdo ditë dhe kjo në sytë e zyrtarëve vendorë dhe drejtuesve të institucioneve. Ndoshta sezoni veror 2014 (ndryshe nga ai i kaluari) nuk do të rezervojë për mijëra pushuesit që mezi presin të vijnë në Durrës, hapësira rëre për të kryer shëtitjen e mëngjesit apo dhe darkës. Shëtitorja e ndërtuar përgjatë vijës bregdetare nga Ura e Dajlanit deri në Shkëmbin e Kavajës, po përjeton procesin më të pamëshirshëm të betonizimit të saj. Realisht kjo vijë bregdetare, ku shtrihet edhe shëtitorja për pushuesit, po përjeton “sulmet” nga betonieret pasi edhe ajo pjesë e mbetur e rërës po mbushet me beton. Betoni po mbulon gjithë hapësirën deri pranë rërës, ndërsa Inspektorati Ndërtimor ka zgjedhur të heshtë përballë masakrës së madhe. Shëtitoret janë copëzuar, ndërkohë qindra metra kub rërë janë hedhur mënjanë në breg të detit për t’i lënë vend ndërtimit të objekteve disakatëshe dhe pallateve, hoteleve e restoranteve. Një burim nga bashkia tha se: “Prishja e tyre në disa vende është bërë, po ashtu disa pallate janë ndërtuar në brezin e parë të detit duke zvogëluar dukshëm sipërfaqen e rërës, ndërsa në gjatësinë e vijës bregdetare nga Ura Dajlanit deri në Plepa janë shumë zona që themelet janë hedhur në det duke zhdukur përfundimisht brezin e rërës”. Ndërtimet e para në rërë kanë nisur në vitet 1998 dhe që nga ajo kohë pallatet, hotelet, restorantet dhe ndërtimet e ndryshme kanë ardhur duke zvogëluar vit pas viti sipërfaqen e rërës. Protestat e banorëve dhe urbanistëve dhe ambientalistëve janë ndeshur në indiferentizmin e qytetarëve, të cilët rrallë herë, vetëm kanë denoncuar ndërtimet në brezin e rërës. Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave në Durrës mundi të justifikojë disa nga këto sipërfaqe të pushtuara me pretendimet se janë bërë në kuadër të kompensimit të pronave, ndërsa në pjesën tjetër pushteti lokal ka vendosur të heshtë. Pak vite më parë Bashkia e Durrësit vendosi të shpenzojë disa miliona lekë për të ndërtuar shëtitoren bregdetare. Disa kantiere ndërtimi u rrethuan me rrjeta, mure e llamarina për të penguar pamjen, ndërsa lartësimi i objekteve në rërë ka shkaktuar reagime të forta tek qytetarët. Tashmë në Durrës dhe sidomos në plazh nuk gjenden më qytetarë, të cilët të thonë se çfarë realisht po ndodh në bregdet se ata janë ndeshur edhe me veprime të dhunshme. Pallatet e hotelet në bregdet kanë bërë që pushuesit vendas dhe ata nga Kosova e Maqedonia të ikin nga bregdeti i Durrësit për t’u vendosur në bregdetin e Golemit, Vlorës dhe Sarandës. Për sezonin veror 2014, sipërfaqja e rërës për pushues do të jetë më e paktë se sa një vit më parë dhe disa herë më e vogël krahasuar me vitet e kaluara, ndërsa plazhet publike kanë pushtuar rërën e mbetur. Plazhi duke qenë afër qytetit ka bërë që persona të ndryshëm të shfrytëzojnë këtë rast duke nxjerrë përfitime të mëdha, ndërkohë që nuk bëhet më fjalë për pushime në rërë. Edhe ajo pak sipërfaqe rërë e mbetur e pa betonuar është parcelizuar nga hotelet dhe lokalet në brezin e rërës. Rruga Ura Dajlanit-Plepa deri në brezin e rërës janë ndërtuar disa radhë pallatesh e lokale të ndryshme pa ndonjë projekt urbanistik, me leje të dhëna nga komuna e Rrashbullit apo edhe bashkia. Në këtë pjesë të bregdetit rrallë shikon lulishte apo park lojërash.

 


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/vazhdon-betonizimi-i-bregdetit-ngushtohet-siperfaqja-e-plazhit/

Weil es wieder eine EU finanzierte Konferenz gibt, verspricht der Mafia Justiz Minister Nasic Naco, härtere Umwelt Gesetze. Die Frage ist, wenn seit über 20 Jahren nicht einmal Bau und Grundstücks Gesetze gelten, noch Staats Garantien, was solche Gesetze für einen Sinn haben, wenn die Richter und Staatsanwälte nicht einmal Gesetze kennen. Der Justiz Minister Nasic Naco, der Umwelt Minister Lefter Koka, sind direkt in die Umwelt Zerstörung von Durres involviert, mit vielen falschen Grundstücks Dokumenten. Als Staatsanwalt klagte niemals ein Nasic Naco. jemanden an, der illegal baute, sondern stellte selbst über 200 illegale Grundstücks Urkunden aus.

Kein Abriß, wie versprochen, keine Anklagen, obwohl Hunderte Anklage Schriften fertig sind, darunter auch gegen Lefter Koka, den jetztigen Bürgermeister Vangjush Dako und den beiden Vorgängern, wie Miri Hoti, und A. Goreo.

Selbst gegen die 4 Bürgermeister der letzten 15 Jahre, sind inzischen Anklagen fertig, wegen illegalen Bau Genehmigung und Duldung der Anarchie.
1/1/2014

Der Präfekt von Durres, bereitet mit 4 Arbeits Gruppen, die Anzeigen und den Abriss gegen die vielen illegalen Bauten vor

siehe auch: Durres: Selbst gemalte Landkarten, diente den Grundstücks Agenturen ALUIZI, ZRPP als Grundlage der Arbeit

Der ganze Müll, eine direkte Mafia Finanzierung mit extrem Verbrechen, einer Landes weiten Zerstörung mit kriminellen Berisha Leuten, ist erneut Weltbank finanziert, mit 30 Millionen $!

In Durres gibt es 4 Arbeits- Gruppen, welche die illegalen Bauten an der Küste registrieren, wo auch Sonder Staatsanwälte, Bau Inspektion (die Vorgänger wurden verhaftet) eingesetzt wird, denn wie es das Bau Gesetz vorschreibt, wird jeder Bauherr der illegalen Bauten an der Küste auch angeklagt. Die Arbeits- Gruppen stehen unter Leitung des neuen : Präfekten. . Durch den hohen Vermögens Verlust der Örtlichen Politiker, hat man 2012 schon begonnen, Vorbereitungen für eine Bereinigung der illegalen Bauten zuorganisieren. Die Methode war überall identisch, weil es die Anordnung direkt von Salih Berisha erneut war, um seine Anhänger an sich zubinden und für eine Umsiedlung Aktion: von Skhoder bis Korce. und seine Mord- Waffen- Drogen Verbrecher Clans, wie Ali Kazazi - Seferi Kazazi Geldwäsche Bauten zu ermöglichen.

 

INUK verifikon ligjshmërinë e pallateve në plazhin e Durrësit

Posted By Artur AJAZI On 28/02/2014 @ 11:32 In Rrethet | 3 Comments

DURRËS- INUK ka vendosur të ndalet në Durrës dhe të verifikojë ligjshmërinë e pallateve në gjithë vijën bregdetare e cila prej 23 vitesh është kthyer në qendër banimi me të gjitha parametrat e saj, për plazhe ditore, javore dhe mujore. Tashmë plazhi i ngjet një lagje të qytetit, dhe shumë pak një pjese elitare, ku turistët vendas dhe të huaj vijnë dhe bëjnë banja dielli dhe rëre. Por ndoshta ajo që është bërë, duhej bërë me plan të detajuar urbanistik, dhe të përcaktoheshin qartë parametrat për zhvillimin e infrastrukturës rrugore, kanalizimeve, ujit të pijshëm, gjelbërimit dhe higjienizimit të zonës, duke eliminuar ndotjen organike, e cila është bërë problem i çdo sezoni veror. Një grup specialistësh nga INUK ka kërkuar nga Urbanistika e bashkisë dhe disa komunave që përfshijnë në gjeografinë e tyre zonat bregdetare, dosjet e 4 viteve të fundit, për të parë ligjshmërinë dhe zbatimin e saj në miratimin e lejeve dhe procedurat e ndjekura. Për çdo mangësi INUK, do të nxjerrë para ligjit personat përgjegjës, ish-zyrtarë dhe zyrtarë aktualë të bashkive dhe komunave, në qoftë se konstaton se, lejet e ndërtimit janë dhënë në kundërshtim me ligjet dhe kondicionet urbane. Kontroll të rreptë INUK do të kryejë edhe në lejet e ndërtimit të dhëna tek zonat arkeologjike, mbi të cilat është shkelur ligji, duke mos respektuar kondicionet si ruajtja e largësive, e paprekshmërisë së objektit të zbuluar, dhe konservimi i tyre. Alarmin e kanë dhënë prej disa muajsh edhe arkeologët e Durrësit, duke problemizuar faktin e ndotjes së Amfiteatrit dhe ndërtimeve me dhe pa leje që ndërtohen dhe nuk merret parasysh këshilla e tyre dhe zbatimi i ligjit. Qytetet dhe komunat bregdetare, (ku natyrisht futet edhe Durrësi), me thesaret e veta arkeologjike, kanë vite që janë kthyer në zona ku kryetarët e bashkive dhe komunave dhe KRRT e tyre, shpesh neglizhojnë zbatimin e ligjit dhe kondicioneve teknike dhe urbanistike për ndërtimet………….


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/inuk-verifikon-ligjshmerine-e-pallateve-ne-plazhin-e-durresit/

Schlimmer wie die Taliban: Durres als Tourismus Stadt im Dreck, Müll und dem Sumpf der illegalen Mafia Bauten an der Küste

Man will Alles abreissen, vor allem auch in Tourismus National Park Kallmi, einem kriminellen Parellerungs Enterprise, der Ex-Präfektin Natsaho Paco, vor allem der Sokol Olldashi Mafia, wo aktiv auch Bamir Topie ab 2006 daran beteiligt war, Gangster Familie wie Cepani, Agim Hoxha, Sokol Kazazi usw..

Currilla, Kallmi Strände, wo es Hundert neue Construcitonen gibt im National Park Tourismus, mit totalem Bau Verbot.

PD Drug Boss: Dash Melcani, illegal constrction

PD Drug Boss: Dash Melcani, illegal constrction an den Stränden von Kallmi, Nord Durres

Die Durres PD Mafia, soll doch einmal ihre Banden erklären, aus prominenten Verbrecher und Drogen Clans, inkusive sogenannter Polizei Kriminall Direktoren, welche vor allem am Wochenende auftauchen und u.a. das Splendid bei der Universität gezielt besuchen und die anderen illegalen Verbrecher Lokale in den Oeffentlichen Straenden.

Durres Mafia Lokale, Currila, Erosion

Durres Mafia Lokale, Currila, Erosion

Warum man in Durres, Terroristische Überfälle auf eine der wenigen privaten “Zone Touristik” organisierte und die Bäume fällte, mit neuen Abwässern durch die Sokol Kazazi und Agim Hoxha, wie Shuiapi Verbrecher Banden, ist Welt Rekord an Kriminalität einer Regierung.

Bekannte Verbrecher, mit Arbeiten des Rathauses, zerstören die letzten Touristik Zones, Grundstücke, wertvollsten Biotope und Wälder an der Küste in der Currilla.

Oerd Bylykbashi Mafia: drugs, money laundering, fals documents
Oerd Bylykbashi Mafia: drugs, money laundering, fals documents
Bledar Shuiapi drug mafia, bari, shabani mafia, shiak durres
Bledar Shuiapi drug mafia, bari, shabani mafia, shiak durres
Mit Vorsatz zerstört: Die Currilla; Rrëshqet kodra në Currila, këmbana e rrezikut të mjedisit nuk dëgjohet
18 Shkurt, 2013 0

Albanien Wie ein Paradies am Mittelmeer zerstört wird
Von

Die primitive Taliban Mafia in der Currila: PD Leute: Sokol Kazazi, Agim Hoxha, mit total gefälschten Papieren und ohne jede Bau Genehmigung! Der Park bei der Villa Zogu, wurde ebenso vernichtet, mit 3 Hochhäusern

Digital Camera

aktuelle Reportage

Aktuelle illegale Bauten in zentraler Lage in Durres Der Bürgermeister von Durres: Vangjush Dako, als Partner der Internationalen Top Mafia und Drogen Kartelle

Digital Camera

Zanzibar Appartment Block MafiaDigital Camera

Die Beton Firma des Bürgermeister Vangjush Dako unterwegs nun in 2014, denn Alles muss betoniert werden und die fertige Anklage interessiert ihn nicht, weil die Justiz käuflich ist und obwohl der PM Edi Rama ihm die Verhaftung ankündigte, wenn er extreme kriminelle Baugenehmigungen und andere Manipulationen durch eine Untersuchungs Kommission entdeckt.
CIFA Beton Mafia
Die alten Banditen, nur mit neuen Namen im Beton Rausch in Durres.

Den National Park Butrint (etabliert ni 2000), privatisierte Salih Berisha, aber ebenso grosse Flächen Ackerland, für ein Trinkgeld. Am peinlichsten das Agim Toro, plötzlich Grundstücks Eigentümer von Ksmali und Butringt wurde, durch die Elbasan Kompensierungs Agentur, wo Wild West herrschte und Bestechungs Pure, wie überall bei Berisha Institutionen.

Skandali, Sali Berisha grabiti 142 hektarë tokë për 60 vjet, fut në konflikt banorët e Komunës Grabian

Die Schwarze Witwe Eva (Evangeli) Zhanga,erhielt Lebenslange Haft, welche gezielt Griechische reiche Renter ehelichte und dann ermordete. Das ist normal in Albanien, wie in Thailand, das man die Ehepartner aus dem Ausland ermordet.

 

Bei Mallakstre, wird eine illegale Tankstelle abgerissen, welche in Bau war. Es gab eine Schlägerei der Banditen mit der Polizei. über 1.000 Tankstellen in Albanien sind vollkommen illegale gebaut und dienen der Geldwäsche, dem Betrug, und Zoll Betrug weil es sich um geschmuggelten Treibstoff handelt. Ein uraltes Mafia Geschäft auch im Kosovo, wo es allein 1.700 Tankstellen gibt, mehr als in der Türkei. Auch hier berufen sich die Banditen darauf, das Berisha den Bau erlaubt hat, wie es einige Zehn Tausend mal vorgekommen ist, was zu einer Wild West Zerstörung im ganzen Land geführt hat und zum Programm den Eduard Halimi und Bujar Nishani gehörte, das Mafiöse Clans, bauen können wo man will.

 

Përplasen pronaret e një karburanti me punonjësit e INUK
 • Një sherr me grushte ka ndodhur në Mallakastër, ku pronarët e një karburanti kanë kundërshtuar punonjësit e INUK
Publikuar më 22.03.2014 | 12:43
353 1

Një përplasje mes banorëve dhe punonjësve të INUK ka ndodhur në Mallakastër, ku shkak është bërë prishja e një karburanti. Ngjarja ka ndodhur sot paradite, ku INUK ka marrë një aksion për shembjen e një karburanti të ndërtuar pa lejë, por konflikti ka degjeneruar deri në përplasjen me grushte.

Rreth orës 9 të mëngjesit, INUK nisi aksionin për prishjen e një objekti në ndërtim dhe të një karburanti, por pronarët e këtij të fundit kërkuan kohë për të lëvizur vetë materialet. Por, vetëm dy orë më vonë kur INUK do të vijonte aksionin ka filluar përplasja me grushte mes pronarëve të karburantit dhe punonjësve të INUK. Ndërkaq në përplasje u përfshinë edhe banorët e zonës, të cilët ishin grumbulluar pranë objektit.

Ndërkaq u desh ndërhyrja e forcave të ndërhyrjes së shpejtë për të shpërndarë banorët. Mësohet se nga forcat e policisë është përdorur gaz lotsjellës. Pronarët e karburantit kundërshtojnë veprimet e policisë dhe INUK, duke thënë se, “INUK s’na ka lajmëruar për ditën e shembjes së karburantit”.

/Shekulli Online/ E.L./

 

weitere Abrisse an der National Strasse Levan - Fiere

 

durch die illegale Bebaauung, gibt es überall ernorme Erosion und Küsten Zerstörung, wo die Albaner Beratungs restistent sind in ihrer Verdummung. Das Beispiel Ksamli Inseln ist nur Eines.

Die Illegalen Land Banditen hier in Kruje, bis Durres, und die Umwelt: Ein Thema ohne Ende! Ohne Kultur, ohne Schule die Meisten sind funktionale Analphabeten

Alles muss illegal zerstört werden, vor allem Parks, die Küste, jede Zone Touristik und Antike Stätten. Alle Justiz Minister ab 2005 aktiv dabei und oft Rädelsführer, welche auch Mörder und Drogen Bosse gegen Geld freilassen und viel Geld verdienen, mit Legalisierungen, an den Gesetzen vorbei. Die Weltbank finanzierten Grundstücks Agenturen eine einzige Desaster Kathastrophe, obwohl 2003, die Grundstücks Geschichten schon die höchste Priorität hatten bei der EU. Aber danach ging es noch weiter und Spektakulär bergab, wie Durres, Sarande, Tirana zerstört wurde und die wichtigen Sommer Schneisen, für kühle Winde ins Zentrum. Hirnlos agierten praktisch alle Politiker, wobei die echte Intelligenz in allen Bereichen auswanderte. Hundertevon illegal gebauten Appartment Häusern, waren schon in 2005 unverkäuflich, aber das leicht verdiente Geld aus Drogen und Frauen Handel musste investiert werden. Identische Artikel gab es in 2000 schon, als die Ilir Meta Bande, begann mit Deutscher Hilfe Albanien zuzerstören. Abriss Aktionen, waren fast immer Luft Nummern, nur auf dem Papier und die Bau Inspektoren wurden davon reich.

Der Mafia Justiz Minister Nasic Naco, die Profi kriminelle Richterin Dhurato Bilo in der nächsten Skandal Runde

Der Mafia Justiz Minister Nasic Naco, verspricht härtere Umwelt Strafen
Die Mafia Richter von Durres: Neritan Tabaku mit 60 falschen Gerichts Entscheidung und Frau Dhurata Bilo

Artur AJAZI/ Pallatomania, epidemia që po shpërfytyron qytetet tona

Posted By Artur AJAZI On 30/03/2014 @ 11:32 In Opinion |

Ka mbi dy dekada, që qytetet tona po gjenden nën pushtetin e shfrenuar të një dëshire, e cila është kthyer në mani. Bëhet fjalë për “pallatomaninë”, e cila ka pushtuar mendjet e biznesmenëve shqiptarë pa dallim race, seksi, moshe dhe shtrese shoqërore. Pra, mund të bëhesh me pak para, dhe e para gjë që kërkon të realizosh, është ndërtimi i një pallati, pasi sipas këtij mentaliteti bashkëveprues në biznes sot, mund të bëhesh “i pasur” pa shumë lodhje. Pallate sot po duan të bëjnë ish-ministrat, deputetët, ish-muratorët, dhe ish-inxhinierët, ish-mësuesit edhe ata që nuk e dinë, dhe nuk e kanë haberin e fushës së ndërtimit, mjafton të gjejnë një vend me shtëpi të ulëta, të hyjnë në pazare me pronarët e tyre, të gjejnë mikun për lejen e ndërtimit, dhe kaq. Pallati quhet i mbaruar. Por sa pallate të tilla janë bërë prej vitit 1992 deri sot në Shqipëri, duke rrafshuar lagje dhe shtëpi karakteristike mbi 300 vjeçare, e duke ngritur atje pallat aspak funksional, 12 dhe 15 katesh, dhe duke mos respektuar asnjë kondicion urbanistik e ligjor. Qytetet tona, duke nisur nga Tirana, duken sot si vendosja e gurëve të shahut në fushën e lojës, ngjitur me njëri-tjetrin, duke prishur bukuritë dhe vlerat shekullore. Pallatomania njihet si fenomen edhe në shtetet fqinje me ne, por dhe më gjerë në Europë. Por ndryshe nga ata, ku pallatomania ka zgjeruar qytetet nga veriu në jug, dhe nga lindja në perëndim, tek ne ka ndodhur e kundërta. Qytetet tona po mblidhen si mullarët, duke prishur çdo vit lagje të vjetra dhe duke ndërtuar pallate. Kjo padyshim sipas specialistëve të urbanistikës, ka sjellë shpërfytyrimin e qyteteve, infrastrukturë të cunguar, ngushtim të hapësirave të gjelbërta, kaos dhe ndotje akustike, duke stresuar jetën e banorëve. Dhe padyshim fajtorë për situatën skandaloze janë KRRT e Komunave dhe Bashkive, dhe pse jo, edhe KRRTRSH, e cila në dhjetëra raste në 23 vitet e fundit ka miratuar leje ndërtimi për objekte, të cilat kanë tjetërsuar masterplanet e qyteteve madje dhe zonave turistike, si në rastin e Gjirit të Lalëzit, Kallmit, apo Gjinarit dhe Dajtit. Lejet e ndërtimit për të ngopur orekset e pallatomanisë, nuk kanë kursyer edhe objekte me vlera të jashtëzakonshme historike dhe muzeale, pasi janë prishur objekte 300 dhe 400 vjeçare, janë groposur thesare arkeologjike dhe janë ngritur pallate, ku më e pakta që mund të bëhej ishte, konservimi i tyre për studime shkencore. Raste të tilla ka në të gjitha qytetet tona, dhe fatkeqësisht ky fenomen nuk ndalet, dhe të ngjet me një ortek që ka marrë tatëpjetën dhe po rrënon gjithçka që del përpara. Sundimi i ligjit ka vite që nuk njihet si teori dhe praktikë e funksionimit të shtetit në Shqipëri. Pallatomania ka pushtuar veç qyteteve, edhe zonat bregdetare, dhe nuk po kursen edhe brezin e rërës kurative për pushuesit. Kjo ka groposur turizmin në shumë zona bregdetare, duke fshirë nga harta e Shqipërisë zona që deri para viteve ‘90, ishin perlat e këtij vendi. Pallatomania mbetet epidemia më e shfrenuar që ka njohur procesi i tranzicionit në Shqipëri, që po shoqërohet me sundimin e forcës së parave, dhe interesave meskine të individëve dhe jo me sundimin e ligjit. Kjo është pasojë e mosfunksionimit të organeve të drejtësisë, mosfunksionimit të shtetit ligjor, dhe mekanizmave veprues që duhet të ndalin shkatërrimin e qyteteve dhe vlerave tona historike, muzeale, si pasuri e çmuar kombëtare. Pallatomania është epidemia e shfrenuar e këtij tranzicioni të stërzgjatur kaotik, duke përfituar edhe nga mungesa e ndërgjegjësimit qytetar e intelektual, që po rrezikon pa e kuptuar identitetin tonë kombëtar.

Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/artur-ajazi-pallatomania-epidemia-qe-po-shperfytyron-qytetet-tona/

3/18/2014

Der Mafia Justiz Minister Nasic Naco, verspricht härtere Umwelt Strafen

Filed under: — Zogaj Leku @ 6:54 pm

Der Sinn von Gesetzen, Verträgen in Albanien erschliesst sich niemanden. Es gibt keine Anklagen seit über 10 Jahren, gegen Drogen Bosse, Geldwäsche, illegalem Bauen, selbst Mörder kommen schnell frei, weil keine Anklagen erhoben werden, was ein Spezial Gebiet ist. Gegen Bürgermeister sind die Anklagen fertig, wie in Durres, oder Sarande, aber die Prozesse beginnen nicht. Abdulselam Turgut, ein Super Justiz Skandal, führte sogar zur Belohnung des Richters, der das Ding drehte, welcher heute im höchsten Gericht sitzt.

Bußgelder werden sowieso praktisch nie gezahlt, wo man nun bei Auto Bußgeldern, einfach die Autos still legt, bzw. die Fahrer können Albanien nicht verlassen. 30 % der Albanischen Fahrzeuge, haben keine Versicherung und gefakte Nummern Schilder aus den USA, oder Britanien ist Mafia Standard.

Viele Gesetze, wie die Bau Gesetze, gibt es seit über 20 Jahren, ohne Sinn und Zweck. Die meisten Gesetze wurden nie implementiert, weil die Justiz Bringer des Westens, die Internationalen selber nur Korruption und Idiotie brachten.

Umwelt Bußen, Geld Bußen, Umwelt Gesetze, haben nur einen Zweck, damit vor allem die EU, OSCE und UN, schöne Konferenzen abhalten kann.

Gesetze sind Luft Nummern in Albanien, identisch wie die Richter keine Gesetze kennen und Professoren functionale Analphabeten sind, die nur aus einem Buch vorlesen, wo man den Inhalt nicht versteht. Der EU Botschafter, musste halt wieder eine der sinnlosen Konferenzen veranstalten und dann gibt es OK - Reporting, für diese Luft Nummern. Eine reine Show Nummer des sogenanntes Justiz Ministers, der Kriminellen Staatsanwalt Posten gibt, wo die komplette Familie, für Gross Drogen Handel, Polizisten Mord und Frauen Handel in Durres steht, seit über 20 Jahren.


Gilt als Mitglied der Albaner Mafia u.a. von Durres, aktiv in Grundstücks Diebstahl, Umwelt Vernichtung und illegalem Bauen beteiligt, wie der Kollege Umwelt Minister Lefter Koka!

Ausländische Geschäftsleute in Tirana, berichten, das Tirana nicht mehr schön ist, weil durch die wilden Beton Bauten, die Stadt Planung und Zirkulation für frischen Wind, zerstört wurde, wie viele Parks im Stadt Zentrum. Tirana und Durres, sind regelrecht zerstörte Städte, oft finanziert durch ausl. Mafia Finanz Organisationen, wie die EBRD Bank, welche das Mafia ABBA Zentrum u.a. finanzierte. Heute ist Tirana ca. 5 ° wärmer im Sommer, ohne Zirkulation, wie Durres, wo ebenso durch illegales Bauen Umwelt Vernichtung die Sommer Wind Zirkulations zerstört wurde.

Korruption Albania
Nächste Runde im Show Spiel Theater einer billigen Idioten Truppe der Billig Mafia, der Albanische Politik und Justiz Für die OSCE und die US Justiz Mission: Opdat, wird die Pose erneut reichen, das Nasic Naco, die unerklärten Vermögenswerte beschlagnahmen will, wo er am besten bei sich selber anfängt.

Neu Anfang in der Justiz: Mafia Deal des Ilir Meta das ein prominenter Verbrecher: Seferi Braho nun Staatsanwalt in Durres ist

http://balkanblog.org/wp-content/uploads/2014/03/PICT0246.jpg
(Febr. 2014)Deutlich zu sehen, wie das Auto (Roter Ford Jeep mit dem Marken Zeichen von Dumm Mafiosi: US Kennzeichen) des Staatsanwaltes Seferi Efendi vor dem Gericht in der für Invalide reservierten Park Zone parkt “Vend I Rezervuar Per Invalide”

Weil es wieder eine EU finanzierte Konferenz gibt, verspricht der Mafia Justiz Minister Nasic Naco, härtere Umwelt Gesetze. Die Frage ist, wenn seit über 20 Jahren nicht einmal Bau und Grundstücks Gesetze gelten, noch Staats Garantien, was solche Gesetze für einen Sinn haben, wenn die Richter und Staatsanwälte nicht einmal Gesetze kennen. Der Justiz Minister Nasic Naco, der Umwelt Minister Lefter Koka, sind direkt in die Umwelt Zerstörung von Durres involviert, mit vielen falschen Grundstücks Dokumenten. Als Staatsanwalt klagte niemals ein Nasic Naco. jemanden an, der illegal baute, sondern stellte selbst über 200 illegale Grundstücks Urkunden aus.

Nasiq Naco

Justiz Minister Nasiq Naco, ist noch viel dreister. unten die Parlaments Website (wo der Wechsel von Spartak Braho dokumentiert ist). Ein vollkommen wertloses Juristisches Diplom aus 1992 besitzt er und war in einer Schlüssel Position der Staatsanwaltschaft in Durres (Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm, Drejtues i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës) zuvor, wo man nur für Verbrecher Kartelle aktiv ist, seitdem Ilir Meta Premier Minister war.

212 Entscheidungen für eine Fläche von 82.185 m2, persönlich direkt von dem damaligen Kollegen der Durres Mafia Staatsanwalt: Nasiq Naco als legal bestätigt: Gerichtshof den Beschluss Nr. 157 vom 20.04.2007

3/12/2014

Der Mafia Justiz Minister Nasic Naco, die Profi kriminelle Richterin Dhurato Bilo in der nächsten Skandal Runde

Kein Abriß, wie versprochen, keine Anklagen, obwohl Hunderte Anklage Schriften fertig sind, darunter auch gegen Lefter Koka, den jetztigen Bürgermeister Vangjush Dako und den beiden Vorgängern, wie Miri Hoti, und A. Goreo.

Selbst gegen die 4 Bürgermeister der letzten 15 Jahre, sind inzwischen Anklagen fertig, wegen illegalen Bau Genehmigung und Duldung der Anarchie. Fertige Anklagen, nur erfolgt keine Anklage, wie bei Gross Drogen Baronen, oder Morden, wo alle Beweise manipuliert werden und die Verfahren niemals starten.
1/1/2014

Der Präfekt von Durres, bereitet mit 4 Arbeits Gruppen, die Anzeigen und den Abriss gegen die vielen illegalen Bauten vor

siehe auch: Durres: Selbst gemalte Landkarten, diente den Grundstücks Agenturen ALUIZI, ZRPP als Grundlage der Arbeit

Der ganze Müll, eine direkte Mafia Finanzierung mit extrem Verbrechen, einer Landes weiten Zerstörung mit kriminellen Berisha Leuten, ist erneut Weltbank finanziert, mit 30 Millionen $!

In Durres gibt es 4 Arbeits- Gruppen, welche die illegalen Bauten an der Küste registrieren, wo auch Sonder Staatsanwälte, Bau Inspektion (die Vorgänger wurden verhaftet) eingesetzt wird, denn wie es das Bau Gesetz vorschreibt, wird jeder Bauherr der illegalen Bauten an der Küste auch angeklagt. Die Arbeits- Gruppen stehen unter Leitung des neuen : Präfekten. . Durch den hohen Vermögens Verlust der Örtlichen Politiker, hat man 2012 schon begonnen, Vorbereitungen für eine Bereinigung der illegalen Bauten zuorganisieren. Die Methode war überall identisch, weil es die Anordnung direkt von Salih Berisha erneut war, um seine Anhänger an sich zubinden und für eine Umsiedlung Aktion: von Skhoder bis Korce. und seine Mord- Waffen- Drogen Verbrecher Clans, wie Ali Kazazi - Seferi Kazazi Geldwäsche Bauten zu ermöglichen.

 

INUK verifikon ligjshmërinë e pallateve në plazhin e Durrësit
Posted By Artur AJAZI On 28/02/2014 @ 11:32 In Rrethet | 3 Comments
DURRËS- INUK ka vendosur të ndalet në Durrës dhe të verifikojë ligjshmërinë e pallateve në gjithë vijën bregdetare e cila prej 23 vitesh është kthyer në qendër banimi me të gjitha parametrat e saj, për plazhe ditore, javore dhe mujore. Tashmë plazhi i ngjet një lagje të qytetit, dhe shumë pak një pjese elitare, ku turistët vendas dhe të huaj vijnë dhe bëjnë banja dielli dhe rëre. Por ndoshta ajo që është bërë, duhej bërë me plan të detajuar urbanistik, dhe të përcaktoheshin qartë parametrat për zhvillimin e infrastrukturës rrugore, kanalizimeve, ujit të pijshëm, gjelbërimit dhe higjienizimit të zonës, duke eliminuar ndotjen organike, e cila është bërë problem i çdo sezoni veror. Një grup specialistësh nga INUK ka kërkuar nga Urbanistika e bashkisë dhe disa komunave që përfshijnë në gjeografinë e tyre zonat bregdetare, dosjet e 4 viteve të fundit, për të parë ligjshmërinë dhe zbatimin e saj në miratimin e lejeve dhe procedurat e ndjekura. Për çdo mangësi INUK, do të nxjerrë para ligjit personat përgjegjës, ish-zyrtarë dhe zyrtarë aktualë të bashkive dhe komunave, në qoftë se konstaton se, lejet e ndërtimit janë dhënë në kundërshtim me ligjet dhe kondicionet urbane. Kontroll të rreptë INUK do të kryejë edhe në lejet e ndërtimit të dhëna tek zonat arkeologjike, mbi të cilat është shkelur ligji, duke mos respektuar kondicionet si ruajtja e largësive, e paprekshmërisë së objektit të zbuluar, dhe konservimi i tyre. Alarmin e kanë dhënë prej disa muajsh edhe arkeologët e Durrësit, duke problemizuar faktin e ndotjes së Amfiteatrit dhe ndërtimeve me dhe pa leje që ndërtohen dhe nuk merret parasysh këshilla e tyre dhe zbatimi i ligjit. Qytetet dhe komunat bregdetare, (ku natyrisht futet edhe Durrësi), me thesaret e veta arkeologjike, kanë vite që janë kthyer në zona ku kryetarët e bashkive dhe komunave dhe KRRT e tyre, shpesh neglizhojnë zbatimin e ligjit dhe kondicioneve teknike dhe urbanistike për ndërtimet. INUK ndoshta do të qëndrojë gjatë me kontrollet e arkivave në KRRT në bashkive e komunave të qarkut të Durrësit, ku padyshim do të ndalet veçanërisht në problematikat që kërkojnë zgjidhje. Kjo pasi shumë shpejt do të duhet të miratohet dhe zbatohet masterplani zonave bregdetare dhe projektet konkrete investimesh. Mendohet se shtrirja e plazheve do të jetë drejt perlave që ka qarku i Durrësit si Shën-Pjetri, Gjiri i Lalëzit, Kallmi, Rrushkulli, dhe zona të tjera, të cilat kanë hyrë në axhendën e investimeve dhe projekteve për të cilat do të konkurrojnë edhe studio të huaja. Duke synuar dhënien fund të katrahurës në zonat bregdetare, qeveria dhe INUK, do të stabilizojnë defektet e para duke u dhënë shansin zonave urbane në bregdet të kenë brenda vitit rrugë e kanalizime. Kurse KRRT janë ndaluar kategorikisht të pranojnë dosje dhe japin leje ndërtimi qoftë edhe për një ballkon shtesë në zonat bregdetare, në të kundërt do të përballen me ligjin. Në Prokurorinë e Durrësit, 4 ish-kryetarë komunash po përballen me akuzën e “shpërdorimit të detyrës , për dhënien e lejeve të ndërtimit dhe abuzime financiare”. Në muajin nëntor 2013, Prefektura e Durrësit, pas denoncimit nga banorët e zonave dhe palët në konflikt prej vitesh, ka zbuluar shkeljet e bëra dhe ka kërkuar ndjekje penale për ish- zyrtarët vendorë.Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/inuk-verifikon-ligjshmerine-e-pallateve-ne-plazhin-e-durresit/

Schlimmer wie die Taliban: Durres als Tourismus Stadt im Dreck, Müll und dem Sumpf der illegalen Mafia Bauten an der Küste

Man will Alles abreissen, vor allem auch in Tourismus National Park Kallmi, einem kriminellen Parellerungs Enterprise, der Ex-Präfektin Natsaho Paco, vor allem der Sokol Olldashi Mafia, wo aktiv auch Bamir Topie ab 2006 daran beteiligt war, Gangster Familie wie Cepani, Agim Hoxha, Sokol Kazazi usw..

Currilla, Kallmi Strände, wo es Hundert neue Construcitonen gibt im National Park Tourismus, mit totalem Bau Verbot.

PD Drug Boss: Dash Melcani, illegal constrction

PD Drug Boss: Dash Melcani, illegal constrction an den Stränden von Kallmi, Nord Durres

Die Durres PD Mafia, soll doch einmal ihre Banden erklären, aus prominenten Verbrecher und Drogen Clans, inkusive sogenannter Polizei Kriminall Direktoren, welche vor allem am Wochenende auftauchen und u.a. das Splendid bei der Universität gezielt besuchen und die anderen illegalen Verbrecher Lokale in den Oeffentlichen Straenden.

Durres Mafia Lokale, Currila, Erosion

Warum man in Durres, Terroristische Überfälle auf eine der wenigen privaten “Zone Touristik” organisierte und die Bäume fällte, mit neuen Abwässern durch die Sokol Kazazi und Agim Hoxha, wie Shuiapi Verbrecher Banden, ist Welt Rekord an Kriminalität einer Regierung.

Bekannte Verbrecher, mit Arbeiten des Rathauses, zerstören die letzten Touristik Zones, Grundstücke, wertvollsten Biotope und Wälder an der Küste in der Currilla.

Oerd Bylykbashi Mafia: drugs, money laundering, fals documents
Oerd Bylykbashi Mafia: drugs, money laundering, fals documents
Bledar Shuiapi drug mafia, bari, shabani mafia, shiak durres
Bledar Shuiapi drug mafia, bari, shabani mafia, shiak durres
Mit Vorsatz zerstört: Die Currilla; Rrëshqet kodra në Currila, këmbana e rrezikut të mjedisit nuk dëgjohet
18 Shkurt, 2013 0

Albanien Wie ein Paradies am Mittelmeer zerstört wird
Von

Die primitive Taliban Mafia in der Currila: PD Leute: Sokol Kazazi, Agim Hoxha, mit total gefälschten Papieren und ohne jede Bau Genehmigung! Der Park bei der Villa Zogu, wurde ebenso vernichtet, mit 3 Hochhäusern

Digital Camera

aktuelle Reportage

Rruga Taulantia: Aktuelle illegale Bauten in zentraler Lage in Durres Der Bürgermeister von Durres: Vangjush Dako, als Partner der Internationalen Top Mafia und Drogen Kartelle

Digital Camera

Digital Camera Zanzibar Appartment Block MafiaDigital Camera CIFA Beton Mafia

Zanzibar Lokal + ein neues Appartment Haus, ohne Bautafel, was offiziell im November 2013 noch von der Bau Polizei gestoppt wurde.
Rruga Egnatia: Kleine Namens Änderung der Ober Beton Maschinerie des Bürgermeister: statt CIPA, heisst man nun Firma Usermac und man betoniert überall fleissig weiter.

Den National Park Butrint (etabliert ni 2000), privatisierte Salih Berisha, aber ebenso grosse Flächen Ackerland, für ein Trinkgeld. Am peinlichsten das Agim Toro, plötzlich Grundstücks Eigentümer von Ksmali und Butringt wurde, durch die Elbasan Kompensierungs Agentur, wo Wild West herrschte und Bestechungs Pure, wie überall bei Berisha Institutionen.

Skandali, Sali Berisha grabiti 142 hektarë tokë për 60 vjet, fut në konflikt banorët e Komunës Grabian

Die Schwarze Witwe Eva (Evangeli) Zhanga,erhielt Lebenslange Haft, welche gezielt Griechische reiche Renter ehelichte und dann ermordete. Das ist normal in Albanien, wie in Thailand, das man die Ehepartner aus dem Ausland ermordet.

Sokol Olldashi Currila DurresMillionen Tonnen, landeten schon so im Meer, durch die Bau Mafia, welche irgendwas und immer wieder illegal baut. Noch mehr Schaden, richten aber die falschen Beratungen, unnütze Finanzierungen der als Mafia kontrollierten EBRD, IFC, EIB Finanzierungen in Albanien an. Der Bau eines weiteren Fähr Terminals, was niemand brauchte, ebenso nicht die Übergrosse Terminal Halle, (grösser wie Bari und Ancona und 100 mal grösster wie Triest, führte zu einer finanziellen Schlagseite des Hafens und verantwortlich sind die Deutsche Betrugs Consults wie die DIWI Consult, wo der Bauschrott für die grosse Abfertigungs Halle, direkt in deren Verantwortung liegt.
10:33:21 am Die Durres Bau Inspektion und der “insolvente” Mafia Hafen von Durres

Ein Presse Artikel vor 10 Jahren


Bereits 2004, gab es gigantische Skandale in Durres, rund um den Profi Verbrecher Vasil Hila, die Buergermeister Lefter Koca, Miri Hoti (ein Ilir Meta Mann), wo 25 Haft Befehle ausgestellt wurden und zu 12 Jahren Haft ein Vasil Hila verurteilt wurde, der inzwischen wieder frei ist.

Albanische Minister stahlen Land in Durres. Der Grundstücks Skandal in Durres aus 2005

Der Hass und die Verachtung der Bevölkerung gegen die Durres Richter und Staatsanwälte

Tirana - Durres: 

Selbst gemalte Landkarten, dienten den Grundstücks Agenturen ALUIZI, ZRPP als Grundlage der Arbeit

Der Mafia Idiot der PD in Durres rund um Grundstücke: Bedri Luka abgesetzt

Die Staatsanwaltschaft beginnt erneut die Fälle des kriminellen Grundstücks Verkaufes in Durres aufzurollen.

Bei der Zerstörung auch von Sarande, ist die Ilir Meta Familie tief verstrickt, mit dem Handel gefälschter Urkunden und illegalem Bauen vor 10 Jahren ebenso in der Zeit des Vasil Hila.

9/13/2009

Die CIA Agentin und Gangster Braut Monika Kryemadhi erhält auch einen Posten in der Regierung um deren Geldwäsche und Betrugs Reale Estage Unternehmen “ARIGONS” lukrativ weiter zu führen

Die Umwelt Kathastrophe von Durres in der Porto Romana: Der Umwelt Minister Lefter Koka, bei wikileaks, als wohl grösster Gangster von Albanien beschrieben ist daran beteiligt an der Umwelt Kathastrophe an vordester Front, ebenso der Mafia Justiz Minister Nasiq Naco, der ja Staatsanwalt mit der Skrapari Bande in Durres war und ebenso daran beteiligt ist.

Die EU finanziert natürlich weiter irgendwelche unsinnige Konferenzen, damit man hohe Reise Spesen nach Nord Albanien absetzen kann.

Kommunen erhalten Umwelt Bußgelder

Drogen werden auch verbrannt, aber eben nur zur Show

Die OSCE verdient Super daran, vollkommen sinnlose Umwelt Seminare zumachen, denn die Analphabeten vergessen sehr schnell Alles. Sinnlose Eigen Beschäftigung der OSCE, wo höchste dotierte Gestalten sowas leiten, obwohl es jeder Student frü may. 10 % der Kosten organisieren.

140 Millionen € stahl die EU Banditen, als sie soviel Geld an den Mafia Umwelt Minister Xhuheli und Fatmir Mediu überwiesen.

3/1/2014

Der Parkplatz für “Invalide” in Durres bei Gericht: Staatsanwalt: Seferi Braho ist nun wohl Invalide

Filed under: — Insider @ 8:46 pm

Seine Mutter ist ja auch als “Donna” des Drogen Handels in Durres bekannt, Ehefrau des “Paten von Durres” Spartak Braho und die missratene Verwandtschaft und Partnerschaften beschäftigen seit 40 Jahren auch die Italienische Polizei, weil Spartak Braho als Militär Staatsanwalt schon in der Enver Hoxha Zeit, mindestens in 1974 den Zigaretten Handel mit der Apulischen Mafia organisierte, wo die Nautischen Nachrichten schon damals vor den Schnell Booten Nachts zwischen Albanien und Italien warnten, das man die Boote ignorieren sollte. Deshalb sind die Ausführungen des Spartak Braho als Comedy Show zuwerten:

Jetzt muss der im September ernannte Stadt bekannte Drogen Boss: Seferi Braho im Februar 2014 auf dem für Invalide reservierten Park Plätze gegenüber dem Gericht in Durres parken. Wir wünschen gute Besserung, bei so einem schweren Schicksal Schlag in der Braho Familie!

10/10/2013

Neu Anfang in der Justiz: Mafia Deal des Ilir Meta das ein prominenter Verbrecher: Seferi Braho nun Staatsanwalt in Durres ist

http://balkanblog.org/wp-content/uploads/2014/03/PICT0246.jpg
(Febr. 2014)Deutlich zu sehen, wie das Auto (Roter Ford Jeep mit dem Marken Zeichen von Dumm Mafiosi: US Kennzeichen) des Staatsanwaltes Seferi Efendi vor dem Gericht in der für Invalide reservierten Park Zone parkt “Vend I Rezervuar Per Invalide”

Ein trauriges Schicksal ereilte wohl den auch als schiesswütig bekannten Ganoven, der den Auftrags Mörder Agim Pepa, vom Tatort wegfuhr, als er in 2004 den Polizei Präsidenten Gani Malushi, fast vor dem Polizei Präsidium mit der AK-47 hinrichtete.

“Pate von Durres” Spartak Braho, über das Krebs Geschwür der Albanischen Justiz

HCJ Theater Justiz und nichts Neues von den Gangstern Elvis Cefa und Bujar Nishani

Durres Mafia Stadt, ohne Justiz, was die dümmste Mafia sogar kritisiert

Der Hass und die Verachtung der Bevölkerung gegen die Durres Richter und Staatsanwälte

2001 wurden in Italien 2 Albanische Diplomaten festgenommen, welche von Ilir Meta, dem Premier Minister Diplomaten Pässe erhalten hatten, auf Grund einer Bitte des Spartak Braho, der für das Drogen und Verbrecher Kartell seines Sohnes: Seferi Braho behilflich sein wollte. Grund Drogen Handel!
Drogen Ilir Meta
300 % Drogen Export Steigerung unter der Ilir Meta Regierung Ende 1999 bis Anfang 2002, nach Italien. Vor allem durch das Braho - Artur Kuko (NATO Botschafter) Lefter Koka und Lulzim Berisha Mord und Verbrecher Kartell mit Partnerschaft mit der Deutschen Botschaft in Tirana.

Durres Geldwäsche Stadt, der dümmsten Verbrecher


Die dümmsten Albaner Mafiosi Familien trifft man schnell im Raum Durres, wobei Plepa dann die Heimstätte der Kosovo Banditen Clans ist und Golem.

6/3/2012

Capo der Tirana Mafia: Aurel Bylykbashi - Schutzherr für Geldwäsche und Zerstörung der “Touristik Zone” in Albanien

Sein Vater ist der Dumm Kriminelle Ex-Innenminister ish-ministri i Brendshëm Ali Kazazi, der direkt in die Ermordung von Azem Hajdari für Salih Berisha verwickelt ist, und aktiv war, bei Anschlägen gegen den Haklaj Clan im Raum Bajram Curri und Tropoje. Waffen Schmuggel Konkurrenz mit Ali Kazazi, damals und dem Haklaj Clan, der Haupt Grund für den Mord."Readiness to escort the multinational forces", is the title of an article in the newspaper Rilindja regarding the visit of the Secretary of State at the Defence Ministry, Ali Kazazi, and Chief of the General Staff, Major-General Adem Copani, to the military unit of Zall-Herr in Tirana. [09] Ali Kazazi put under house arrest


Die Firma hat keine Firmen Registrierung im Nationalen Firmen Register QKR , obwohl man laut eigenen Angaben, seit 2006 herum baut. Ich hatte da bei Notaren ebenso nachgefragt.

1/17/2012
Die Peinlichkeit im Null Funktion Staat, wenn die Ilir Meta / Spartak Braho uralt Mafia, die Justiz kauft

Der Ex-General Staatsanwalt Arben Rakipi, fordert: die Richter und Staatsanwaelte zu entfernen mit Neu Anfang

 

aus September 2013:

Ramiz Braho, mit dem Frachter Delon, war ebenso als Polizei Direktor nur ein billiger Drogen Schmuggler und Verbrecher, wo ein ganzes Netzwerk tätig ist.

Das diese Gestalten, seit 15 Jahren mit gefälschten US Kennzeichen durch die Gegend fahren, ist ebenso ein Markenzeichen für hoch kriminelle Banden vor allem in Durres. Die Kosovaren benutzen lieber Britische Kennzeichen, weil die auch keine TÜV Stempel tragen

Alle Fotos: direkt vor Gericht in Durres aufgenommen, Rruga Alexander Goga

Justic Prosecutor Durres: Mafia Boss Seferi Braho, Son of Spartak Braho Killer Chief and friend of Agim Pepa: 2004, executed Police President: Gani Malushi Justic Prosecutor Durres: Mafia Boss Seferi Braho, Son of Spartak Braho
Killer Chief and friend of Agim Pepa: 2004, executed - assassination: Police President: Gani Malushi

Man macht Mafia konform auch Geschäfte über die Botschaften, wo der Neffe von Spartak Braho: Shkëlzen Macukulli in Polen ist.

Direkt falsch herum geparkt vor Gericht in Durres! Mit Markenzeichen der dümmsten Durres Mafia: US Kennzeichen
US Albanian Court Mafia Durres: Seferi Braho US Albanian Court Mafia Durres: Seferi Braho, fährt mit gefälschten US Kennzeichen bei Gericht vor.

Zeit Vertreib der westlichen Parasiten: International Conference on Security in the Western Balkans

Mafia Cars near the Durres Judge
Mafia Cars near the Durres Judge

Mit der Einsetzung von Arben Braho, funktionierte schlagartig, keine Bau- und Bau Polizei mehr in Durres.

Arbër Braho, Sohn des Spartak Braho, wurde als Vize Bürgermeister in Durres eingesetzt

Aufforstung der Currilla
sieht so aus, nachdem der Minister Lefter Koka versprochen hat, mit 2 Millionen € die Currilla aufzuforsten, ab Februar 2014

Ein paar Löcher werden in die Lehm Hänge gebudelt durch die “Experten", ohne Erde werden ein paar Kiefer Zweige dort in den Boden gesteckt, aber wie das funktionieren soll, wissen die wohl nicht. Die alten Forst Experten, welche früher die Baum Schulen leiteten, wurden dazu nicht gefragt, sondern Parteibuch Experten der Idiotie. Man könnte mit wenig Geld, überall die alten Baum Schulen aktivieren.

Null Funktion der Stadt Polizei in Durres, seitdem die Braho Familie, ihre kriminellen Familien Mitglieder nur unterbringt. Hier die Fahrzeuge der so schlecht verdienenden Stadt Polizei von Durres.

Digital Camera

2/20/2014

22.000 illegale Grundstücks Urkunden in Verbots Zonen, durch die Berisha Mafia und neue Tourismus PR

Filed under: — Zogaj Leku @ 12:25 pm

Das Thema mit den Grundstuecks Betrug, hat vor allem Ilir Meta vor vielen Jahren eingefuehrt und zur Kultur gemacht, mit kriminellen Fatos Nano Politiker, was praktisch bereits ein Partei Programm der Berisha, Sokoll Olldashi, Dash Gjoka, Ridvan Bode und Bamir Topie fuer die Wahl Finanzierung in 2005 dann wurde, als neues Pyramid Betrugs Modell, mit Hilfe korrupter Politiker und Financiers aus der EU und den USA.

Später wird Artan Lame im April festgestellt haben, das die Salih Berisha Regierung und Administration, illegale 80.000 Legalisierungen vornahm, gegen das Gesetze, oder weil die illegalen Bauten ab 2006 erfolgten, wo jede Legalisierung bereits per Gesetz ausgeschlossen war. Tages Gespräch auch in Tirana vor Jahren: Für Geld geht Alles.

Umfangreiche Aufnahme der illegalen Bauten auch am Antiken Theater, der Küste von Durres, erfolgte inzwischen. Kompensierungs Grundstücks Dokumente auch für den National Park Butrint, was ein ungeheuerer Skandal ist.

Berisha Partner und Samir Mane, die Neanderthaler des Albanischen Tourismus verlieren die Dhermi Grundstücks Lizenzen
Die Regierung, will illegale bebaute Tausend Hektar Land im Golf von Laze, durch die Berisha Banden enteignen und zerstören

Alles uralt und gut bekannt, was nun erneut als neue Tourismus Politik verkauft wird, wo Nichts bis heute umgesetzt wurde, weder die Urbanistik Plaene, Regierungs Beschluesse mit der Weltbank (2007), u.a. das Currila virgin bleibt und mit tolalem Bauverbot, Bau Gesetze, eine Justiz existiert auch nicht mehr. Albanien hat als einziges Land, den Tourismus zerstoert, weil die Berisha Verbrecher Regierung, 22.000 illegale und ungueltige Grundstuecks Urkunden ausstellten, auf Schul-, Universitaets-, Antiken Staettten-, Parks-, Bau Verbots Zonen, privaten Gruendstuecke und vor allem entgegen jedem Gesetz, in Touristik Zones. In Tirana, wurde Personen Eigentuemer von Grundstuecken, wo man mit Mord droht, wer und mit welchem gefakten Dokumenten man Eigentuemer wurde im Stadt Zentrum. Dazu kam ein gigantischer Banken Betrug, durch diese gefakten Dokumente, einem Staats Betrug im Finanzwesen, mit Hilfe oft auch korrupter Bank Direktoren, was die USAID finanzierte American Bank of Albanien als Modell sah, als Kopie der US Betrugs Banken.

Praktisch ist jeder Regierungs Beschluss, jede Wasserleitung und Strasse, ein gigantischer Vernichtungsfeldzug, gegen den Tourismus, die Umwelt, damit Wenige durch Schnell Verkaeufe an Migranten hohe Profite machen, was von einer nicht existenten Justiz, als Beteiligungs Geschaefts Modell des Verbrechens organisiert wird.

Wie Vandalen und Hunnen Horden fielen Ortsfremde Banden, ueber die Bezirke, Staedte her und waren ploetzlich Grundstuecks Besitzer. Oeffentliche Straende wurden gegen jedem Gesetz privatisiert an die Partei Gaenger, welche schnell verkaufen und die Ursprungs Kompensim Dokumente oft Phantom Namen als Beguenstigte Parteibuch Gestalten hatten, bekannte Politiker, Minister und ca. 100 kriminellen Richter darin verwickelt sind. Durres wie seit 15 Jahren besonders schlimm, wo etliche Richter, wie die Ortsfremde Richterin Dhurata Bilo der Skrapari Mafia, sehr grosse Grundstuecke, ohne Legitamation an der Kueste, Innenstaedte, Militaer Stuetzpunkte, National Parks an private Gangster aus Maminsa verteilte. Heute ist diese Richterin (kennt keine Gesetze) direkt in die Ermordung auch des Polizei Praesidenten Adem Tahiri verwickelt im Amte, kommt praktisch nie zur Arbeit in ihre schwer geschuetztes Buero im 2. Stock im Gerichts Gebaeude in Durres. Der LSI Ilir Meta Richter Ilirjan Muho (selbst Motor des Grundstuecks Raubes und gefaktern Dokumente fuer den Ilir Meta Clan und seine Ehefrau Monika), heute der neue Chef der Kompensierungs Agentur, wird gegen die 10 Vorgaenger Straf Anzeige stellen, weil die Elbasan Agentur (ish-regjistruesit Bajram Alidhima, hartografit Robert Piro - See more at: http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/abuzuan-me-pronat-n–butrintmuho-kall-zim-3-ish-punonj-sve-t–zvrpp-202460.html#sthash.J7SqaNDD.dpuf)sogar fuer den National Park Butring Grundstuecks Urkunden ausstellte. Landesweit identische Skandale wie auch in Tirana(Akteve të Marrjes së Tokës në pronësi, për zonat problematike kadastrale në Ahmetaq, Bërxull, Baldushk, Ndroq, Pezë e Madhe dhe Priskë e Madhe. Gjithashtu, KLSH rekomandoi që Bashkia Tiranë dhe Avokati i Shtetit). Vermesser und Topographie, haben seit Albanien eine neue Bedeutung erhalten.

Der Hass und die Verachtung der Bevölkerung gegen die Durres Richter und Staatsanwälte

Die Weltbank berichtete schon Ende 2010 ueber das Desaster, was durch Weltbank Programme finanziert wurde, denn 30 Millionen $, erhielt die Grundstuecks Agentur AKKP, welche direkt von Schwer Verbrechern der Berisha Partei organisiert wurde und die Weltbank stoppte die Finanzierung auch nicht, als die Fakten bekannt wurden mit Shaban Memia, Adrian Kollozi und dem Kabinetts Chef von Salih Berisha; die Ourel Bylykbashi Mafia! Praktisch sind alle Minister des Salih Berisha darin verwickelt, die Drahtzieher, vor allem auch Sokol Olldashi und in 2006: Bamir Topi und die Cepani Mafia (Fatmir Cepani, drehte den Film, machte die Fotos wie die Enver Hoxha Bueste in Tirana fiel in 1991). Ein Programm des Bamir Topi, die Nord Durres Kueste Grundstuecke zu stehlen, ab dem Militaer Stuetzpunkt, was dann ausgeweitet wurde, in den Golf von Laze, in die Currila, weil die Idiotie alle ueberholte und man als Phantom Verkaeufer, an Migranten und Auslaender, mit Hilfe krimineller Notare des Bujar Nishani und Richter, schnell aus den Akten verwandt.

Der bekannte Journalist , schrieb bereits das die Weltbank einen entscheidenden Anteil an der Zerstoerung der Albanischen Kueste hatte, auch als Weltbank Koordinator, fuer das Coastal Clean up Projekt, was im Jamerber Malltezi Desaster endete.

“Aber nichts geschah – ob aus Unwillen oder aus Unfähigkeit, ließ sich nicht ergründen. „Die haben alle gelogen“, sagt der albanische Kohlhaas.” aus der

FR

Artan Lame, hat als Vize Minister viele Jahre nicht das illegale Bauen gestoppt, was aber im Kabinett direkt von Fatos Nano gestoppt wurde: wir regeln das spaeter! Artan Lame ist fuer den Zeit Raum ganz oben verantwortlich, als Golem verwuestet wurde, die Mali e Robit Zone Touristik, vollkommen von kriminellen Politikern gestohlen wurde und das Desaster in Durres, Sarande begann. Auran

Im Moment ist er unglaubwuerdig; er sollte doch einmal Aktion an der Kueste zeigen, und nicht von einer Staatsanwalt sprechen, welche wie die Justiz nicht mehr existiert.

Das Selbe gilt fuer Auron Tare, denn alle Plaene hatten einmal existiert, ebenso was die Schluessel Projekte sind, wie Tauchen, Yacht Hafen, Wasser Sport und der Rest kommt von Selber mit Reise Veranstaltern.

Fakt ist, das die Schluessel Projekte, der Pioniere ueberal von kriminellen Politikern, Polizei Direktoren und Richtern zerstoert wurden, wobei Landes Rekord Halter der vollkommen strohdumme Ex-Minister Ferdinand Xhaferrie ist, der bei diesem Sarande Tauch Projekt, was auch mit Minister Genehmigung in Betrieb ging: das ist aber nicht Tourismus! So dumm sind nun mal Albanische Politiker, welche als einziges Land der Erde, den Tourismus zerstoert haben. Man lebte lieber von der Fund Unterschlagung und moeglichst teurerer PR und dummesn Konferenzen mit Unfugs Organisationen, aber nie mit Reise Veranstaltern. Jeder Lobby Verein, die GTY sowieso, musste in Unfugs Tourismus investieren, damit die Reise und Spesen Kasse stimmt, nur echte Reise Veranstalter auch im Jahre 24 Null in Albanien, denn die Kueste promotet von der GTZ, ist von primitiv kriminellen Beton Mafioesi ohne jede Schule als Geldwasch Projekt entwickelt worden, mit Hilfe der Weltbank, KfW, GTY und EBRD.

Albanien versucht die Tourismus Wende? Man wird sehen, wie es weiter geht.

19 Feb 14
New Agency Has Amibitious Plans For Albanian Coast

The head of a new agency tasked with protecting Albania’s coastline, Auron Tare, told Balkan Insight that he plans to save what remains of the unspoiled shore from abusive development.
Besar Likmeta
BIRN Tirana
To turn its promises into action, Rama has created the National Coastal Agency, headed by heritage activists and former Socialist MP Auron Tare.
Tauchen, Tourismus und Kultur – Fehl Anzeige bei der Albanischen Regierung
Die sogenannte Albanische Regierung, arbeitet nur für Bestechungs Geld und Beteiligungen.Eine neue Tauch Basis von Polen, hörte nach kurzer Zeit auf und schreibt nun auf ihrer Website!

Kommentar: man war schon 1996 weiter im Tourismus, weil man verstanden hatte, das Tauchen und Yachting der Schlüssel sind für Tourismus, wie im Jahre 1980 in der Türkei, oder 1972 in Jugoslawien. Aber nur Kriminelle und Idioten kommen ins Tourismus Ministerium, seit Ende 2007. Aber auch zuvor war es schon schlimm, u.a. mit Alexander Muca, einem Profi Kriminellen, wo die Regierung in 2006 Verfahren eröffnete, wegen Unterschlagung.

Ein Schluessel Projekt in Sarande, wurde umgehend bekaempft, mit Hilfe korrupter Polizei Banden aus Tropoje, kriminellen Banden der Politik und Schmuggel Mafia.

Due to the expiry of the existing regulations and the introduction, the Council of Ministers order “Safety on the seashore and coastal waters” (PËR SIGURINË NË DET, PLAZHE DHE NË UJRAT E BRENDSHME NË THELLËSI TË TERRITORIT). POLISH DIVING BASE IN ALBANIA suspends activity for the year 2012 or until the implementation of the relevant provisions!

http://www.albaniadive.com/

Lame, the tragedy of ALUIZNI
18/02/2014

 

Lame, the tragedy of ALUIZNI

The Head of the Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building, Artan Lame, declared today that they have sent a file at the Prosecution about the abuses with legalizations.

According to Lame, people connected with the power and politics have legalized constructions built in protected areas, or objects that have not been built at all.

According to Lame, only in 2013 there have been 7800 legalized objects in protected areas, close to archeological parks or important areas of the capital, all in illegal procedures.

Ilir Paco, Top Channel: “Mr.Lame, you declared that most of the 22.000 legalization permits in the past six years are abusive. This is a general declaration. Can you give us a more concrete figure about the number of abusive permits?

Artan Lame, head of Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building – If we will count each abusive case, we would have to close our institution, because we would be working only with the past and not with the future. I said today, with some kind of black humor, that we need a parallel agency for repairing the damage done by the Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building. I can say that from 7800 permits in 2013, 6000 are abusive. The interests of the citizens, the community and the state have been violated. This means that this is about what you said in your news report. Legalizations in protected areas, parks, monuments and kindergartens, especially in the past years, and especially in 2013. During this year, the Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building turned into an institution that has only damaged the citizens.

Ilir Paço, “TCH” – You said that there were legalization of non-existing buildings, on national parks, archeological objects, schools, seaside and other similar places, which has brought a corruption bill. What’s this corruption bill? Concretely, even in this case?

rtan Lame – It’s a tragedy of its own. They have legalized in areas where there is no building, just to take the ownership of the land. That’s how they have sold interesting properties, which the law would have never allowed. With these procedures they have bought parcels of land, and they have also created photos with fake objects like scene props. There are such objects even in the Tirana Park and the Block, for objects that do not exist.

Ilir Paço, “TCH” – Since we are talking about the legalization, this issue is one of the motives of the opposition’s protest. Is there any contradiction between the Prime Minister’s promise for free legalizations, and your declaration of a few days ago that there will be no free legalizations?

Artan Lame – This has turned into a daily advertisement for the opposition, and this is a problem for 200.000 Albanian families. The Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building is really in a very terrible dilemma. We turned into a credible institution because we treat 1680 complaints a week. Citizens come to complain about further legalizations. This shows that on one side they have found a door where they can knock, and on the other hand, they have given us a terrible burden with the absurd situation that we have to solve. A situation created by an administration that has created only problems. I presented the list of directors and chiefs who have been removed from duty for these violations. I am convinced that must of them will protest tomorrow for wanting to return to their jobs, and the Democratic Party is asking for them to return. I would love to hear each of them, every single name and surname, of those who want to return to their jobs. Let’s not forget that there are thousands of citizens who are waiting for the fine to pay for the legalizations. Let them give the names of everyone who wants to return to their jobs from that list…………..http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=11087

Abuses with legalization of informal buildings
18/02/2014

 

Abuses with legalization of informal buildings

Many officials who used to work at the Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building, the Property Registration, The Culture Institution, in cooperation with notaries, have legalized thousands of buildings in completely illegal methods.

Some people have used their power and money to legalize buildings in areas that are protected by law.

“We have established an internal structure that is making polls in the urban planning sectors, to see damages that we cannot transmit to the other generations. If cases like this will be verified, we will file for criminal prosecution, because it is a legal obligation of the task force established by the Prime Minister”, declared the head of the Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building, Artan Lame.

Only in 2013, 7800 objects have been legalized in areas that have been protected near archeological parks, or important areas of this city.

The head of Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building declared that objects that do not exist have also been legalized. Only close to the Tirana University and the Artificial Lake, eight objects have been legalized in total.

“By reviewing only these eight files, we have verified 164 violations in the Tirana Park area. There are eight legalizations for objects that don’t even exist. Most of the objects were built without a permission, and his is something that I am declaring officially”, Lame declared.

While hundreds of thousands of citizens are waiting for the Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building to legalize the buildings they have built in informal areas, courts will receive cases that have been completely against the law. http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=11082&ref=fp

Wenn jemand untersucht, erhaelt er umgehend Mord Drohungen, oder wird ermordet wie Iso Copa, ebenso direkt von der Tirana Mafia mit Bylybashi ermordet.

 • Jep dorëheqjen drejtoresha e hipotekave në Tiranë pas presionit të mafies së pronave, tentoi të hapte dosjet e trojeve
  Jep dorëheqjen drejtoresha e hipotekave në Tiranë pas presionit të mafies së pronave, tentoi të hapte dosjet e trojeve

  Politike

  Presioni i mafies së pronave në Tiranë dhe mosmarrëveshjet e vazhdueshme me kryeregjistruesin e përgjithshëm, kanë detyruar drejtoreshën e hipotekave në Tiranë të japë dorëheqjen e parevokueshme. Suada Bicaj, e propozuar vetëm disa muaj më parë në…
 • Die kriminellen Land Raub und Umsiedlungs Mafia des Salih Berisha und die erste Beschlüsse der Regierung dagegen
  3 wichtige Regierungs Entscheidungen, rund um Land Diebstahl, Illegalem Bauen um Gesetze und neue Institutionen mit Experten an der Spitze in Funktion zubringen. Illegal gegebene Bau Genehmigungen, in Verbots Zonen, gegen das Gesetz, sind ebenso ab sofort ungültig und die Bautätigkeiten können gestoppt werden, ohne weitere Möglichkeit, sich bei korrupten Richtern eine illegale Genehmigung bestätigen zulassen. Bau Abstände, sind genau teilweise sogar schon seit 21 Jahren gesetzlich geregelt. aber kein Gesetz trat je in Funktion. Die Aufwertung der Nationale Bau Polizei Behörde, inklusive Koordinierung mit der Polizei, dürfte ein Erfolg werden, wenn man es umsetzen will.Das Grundstück Chaos mit 8200 Toden, 500.000 illegalen Bauten und 17 Milliarden € Schaden
 • Die Weltbank Programme fuer die Kueste und Urbanistik Plaene, ein hohes Millionen Desaster, darunter auch der Regierungs Beschlu- nach Weltbank Plan, die Currilla, Kallmi Nord Durres, virgin zu lassen, u.a. auch wegen Fischerei Zone, Lehm Berge, ebenso mit den Straenden von Spille praktisch einen Park zu errichten mit Bau Verbot. Alles loeste sich in Beton und kriminellen Machenschaften sehr schnell auf bei Salih Berisha.
 • Eines der vielen Kuesten Projekte.
 • Albania - Integrated Coastal Zone Management and Clean-up Project (ICZMCP) : e…

  Communities and Human Settlements Rural Development Health, Nutrition and Population Water Resources Gender Europe and Central Asia Solid waste management Ports, waterways and shipping Other social services General water, sanitation and flood protection sector General public administration sector E1141 Albania Gender and Law Disease Control & Prevention Housing & Human Habitats Water and Industry Common Property Resource Development AL-Integrated Coastal Zone Management & Clean-Up Project (Apl

 

Die Regierung, will illegale bebaute Tausend Hektar Land im Golf von Laze, durch die Berisha Banden enteignen und zerstören

Woher die Berisha Familie, ihre Dokumente hatte und das Land zerstoerten, wobei der Schwiegersohn, ja Partner der Weltbank, womit Alles gesagt ist, ueber das Mafioese Treiben der Weltbank Projekte in Albanien. Die OSCE ebenso ein Millionen schweren Grab fuer eine angebliche Grundstuecks Registrierung, wobei die OSCE schwer von der Bertelsmann Stiftung angegriffen wurde, fuer ihre vielen gefaelschten Berichte seit Jahren.

Zyrat e reja të Shkëlzenit, Argitës dhe Berishës në pallatet e shtrenjta në Tiranë

………….

Adriatik Doçi - /Gazeta Sot/- See more at: http://www.durreslajm.com/politike/zyrat-e-reja-t%C3%AB-shk%C3%ABlzenit-argit%C3%ABs-dhe-berish%C3%ABs-n%C3%AB-pallatet-e-shtrenjta-n%C3%AB-tiran%C3%AB#sthash.7AUs0ZvG.dpuf

as human rights and civil liberties are violated in Himara Region primarily property, Greece to put veto on the status Candidate for Albania in EU

Himara Associations: Athens to block the status of Albania, if Tirana, does not solve the property issue Two associations based in Himara, “The Himara Community” and “Sea Coastal Association” have asked in a statement distributed to the media this afternoon that Greece “should block the candidate status for Albania” if Tirana, will not solve the problems of Human Rights and particularly the issue of the properties in Himara Region. The statement takes into consideration the visit Tirana following day of E.Venizelos the Greek Deputy Prime Minister also heads the Presidency of the European : The Himara Community and the “Sea Coastal Association", take the opportunity to denounce, with concrete actions to the Albanian Governments, in all these 23 years of political puralizmit, for failing to deliberate the property … Greece, as the actually chair of the EU, but also as strategic intimate partners, has the responsibility to help the Albanian people, for the road to Europe .. The Human Rights and the issue of properties in the Region of Himara, has passed all limits of tolerance - is among other statement. The statement further says that “parliamentary elections brought a new government, which had vowed to return the properties of Himara, with a special law for the coast, but instead of her, by the Communist Law 7501, was extended for three years to other” The statement gets warning after harsh tones , asking, “within 6 months of the Greek presidency, the Albanian government to fulfill its constitutional obligations, for the return of all land and property assets to the Himara people and all the Coastal Ionian Region “as and requires the assistance of international organizations to “any attempt to block the new administrative division, without the desire of the community.” Related: www.gazetatelegraf.com www.panorama.com.al Gazeta Dita: http://gazetadita.al/shoqatat-e-himares

Edi Rama und Ministerin E. Gjermeni in der heutigen Diskussion, das Chaos zu beenden, wo es viele Versprechungen gab, auf Grund der Kosten, aber fast Nichts passiert, weil die Buergermeister oft die Motoren des Verbrechens sind.

Akutell gibt es ein neues Ausschreibungs Projekt fuer die Vlore See Seite! Historisch gesehen, eines der Standard Murks Projekte des Tourismus, wo es 96 solcher Projekte, Ausschreibungen, Planungen gab, darunter ca. 60 vom Ausland finanziert. Nichts wurde umgesetzt, und endete immer im Chaos von Beton, wie in Vlore, oder die neue Ufer Promenade von Durres, welche praktisch schon zerfallen ist, einem Hirnlosen Projekt, von Leuten, die max. eine Modell Stadt planen koennen.
21 Shkurt 2014 - 19:15
Shëtitorja ‘Lungomare’ në Vlorë fiton projekti i arkitektëve belgë VD
Foto - Shqiptarja.com
Juria ka përzgjedhur studion e huaj “XDGA” përfaqësuar nga Xaveer de Geyter, Belgjikë, mes 5 projekteve më të mira për vijën bregdetare të Vlorës. Rama: Bashkarisht do ta bëjmë Vlorën të njohur botërisht.
komente (16)
- See more at: http://www.shqiptarja.com/#sthash.xFCzGoRx.dpuf

Rexhepi Dilaver – Kemal Mulla 75% Grundstücks Urkunden, direkt gefälscht durch die AKKP in Durres

Besonders peinlich die Butrint Geschichte: 4 Grundstücks Direktoren aus Tirana, werden im April 2014 angeklagt werden, darunter Agim Toro, und erneut der Chef: Avenir Peka, wo für den Vorgänger und späteren Kabinets Chef: Oerd Bylykbash viele Anzeigen in 2009 vorlagen. Andere Gangster wie Elvis Cefa, oder Shaban Memia, erhielten Immunität als man sie trotz Straf Anzeigen wegbeförderte um das kriminelle Enterprise der Regierung zudecken.

Der höchste Bau Polizist und Aufseher Herr Oerd Bylykbashi wird der Korruption in Albanien bezichtigt


Avenir Peka, ish-Drejtor i Përgjithshëm i AKKP; Agim Toro, ish-zv.Drejtor i Përgjthshëm dhe Drejtor Drejtorie
; Ardian Spahiaj, ish-Përgj. Sektori Juridik dhe Kontollit, AKKP; Arben Cenaliaj; ish Përgj.Sektori Shqyrtimit për Qarkun e Tiranës, AKKP

Butrint Park has owners
11/03/2014

Butrint Park has owners
Agim Toro is one of the people who have benefited properties in Butrint, including the Archeological Park. He dclared a price for the entire archeological area, if the state wants to expropriate him.

Toro declared that the last decision for the property return was given in 2008. He was opposed by Auron Tare, representative of the forum for protection of heritage, who declared on Top Channel’s Wake Up program that the decision is illegal. But for Toro, the park has a financial price.

“There are 1230 hectares of land. 1155 of them belong to the private owners, who will turn into owners one day. If the state wants to expropriate me, the compensation value goes beyond 1 billion EUR. This is the bill that the state will have to pay if we are expropriated”, Toro declared.

A debate for the legality of this decision has started by the protectors of the cultural heritage. They want to declare as illegal the decision that makes some persons owners of the Butrint Archeological Site.

http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=11244

Agim Toro, wurde Grundstücks Besitzer in Butrint, was ein Internationaler Skandal ist und hier im TV. Er verkaufte sich an die Berisha Mafia, erhielt diese Dokumente für Wahlkampf Unterstützung.

2/18/2014

Die Mafia Richter von Durres: Neritan Tabaku mit 60 falschen Gerichts Entscheidung und Frau Dhurata Bilo

Filed under: — Gjoka @ 11:12 am

Wegen 60 vollkommen falschen Urteilen, wurde der Richter Neritan Tabaku entlassen, weil nun eine eine Gerichts Begruendung vorliegt. Sein kurzes Richter Leben, nur auf Wunsch Urteile konstruiert und Gesetze braucht man dazu nicht kennen, wobei praktisch nie eine Urteils Begruendung vorhanden war.
Justiz normal in Albanien, wo Richter und Staatsanwaelte keine Gesetze kennen, wie der US Department of State Report feststellt.

Bujar Nishani
Patron der Albanischen Justiz Mafia: Bujar Nishani - Patrone, der Mord- Drogen- und Waffen Mafia, welcher jedes Verfahren, wegen Geldwaesche ebenso verhindert und Anklagen, krimineller Richter. 2007 trug er eine extrem teure Rolex Uhr, dem Eintritts Geschenck der Albaner Mafia, wo sein Bruder Sokol Nishani, ein Mafia Staatsanwalt in Durres ist, der den Mord von Iso Copa versuchte zuvertuschen. Die Staatsanwalt in Durres, ein kriminelles Enterprise, wo niemand Gesetze kennt, wie die beiden hier genannten Richter.

Gross Landraub, mit gefakten Dokumenten, Mafia Richtern wie Dhurata Bilo, Zerstoerung Antiker Staettten, Parks, Kueste als groesstes Betrugs- Erpressungs- und Mafia Projekt Europas. Dhurata Bilo, gab vor allem illegale Kompensations Papiere fuer Grundstuecke, wo ein Strassen Bau geplant ist. Dann konnte die Bau Mafia des Salih Berish, Sokol Olldashi, bei einem EU finanzierten Strassenbau Entschaedigungen kassieren, fuer Nichts.

Die Co-Richterin Dhurata Bilo, fuer die Freilassung des Polizei Praesidenten Adem Tahiri, war aber die viel schlimmere Richterin Dhurata Bilo in Durres, welche vollkommen gedeckt und geschuetzt wird durch das Verbrecher Kartell des Bujar Nishani, Salih Berisha, Sokol Olldashi, Elvis Cefa, Eduard Halimi und heute Nasiq Naco. Das Verbrecher Construct Sokol Olldashi, wo mehrfach wikileaks berichtet, allgemein bekannt, war guter Partner der EBRD und Weltbank Verbrecher, rund um Betrugs Strassenbau, Landraub, Geldwaesche und den Hafen Durres. Heute hat die Durres PD, nicht einmal Anhaenger, noch einen Partei Vorsitzenden, noch gibt es Partei Veranstaltungen, nachdem Alles durch den Westen gruendlich ruiniert wurde.

Es geht um die grossen Landraub Geschaefte mit Phantom Gestalten, durch illegale Gerichts Entscheidungen, welche die Salih Berisha Banden raubten. Man hat die Kompensation Urkunden verschwinden lassen, was Richter in Albanien wieder illegal organisierten, im Auftrage der duemmsten Regierung der Welt und einem Mafia Justiz Minister und heute Praesident.

Eine der ueblesten Richter Gestalten, wie man leicht vor Ort nachfragen kann und aus Skrapari, wo nur Schrott kommt, der u.a. von Martin Schulz, dem Taxi Fahrer Joschka Fischer und der AA Banden als neues kriminelles Enterprise aufgebaut wurde, obwohl Ilir Meta, nur ein billiger “Sigurime: Hilfs Polizist war, zuletzt ein uebler Studenten Kommissar der Kommunisten an der Uni Tirana. Aber die Auslaender suchen gezielt kriminelle Partner fuer ihre Geschaefte.

Wenn der Westen Milliarden im Ausland fuer Justiz Aufbau verpulvert, sieht das so aus!

Die reichen Albanischen Richter am Falle: Fatos Lulo

Fuer Salih Berisha und Ilir Meta waren die Justiz immer ein kriminelles Enterprise, fuer die eigenen kriminellen Clans. Bujar Nishan - Eduard Halimi, schützen das Justiz Verbrecher Kartell in Albanien

Der nun hoechste Richter am Obersten Gericht Xhezari Zaganjori , gehoert direkt zur Justiz Mafia, und hat ja als Richter auch einer Wieder Aufnahme des verurteiltlen Moerders Y. Xhaka zugestimmt, wo dann Neritan Tabaku spaeter als Richter suspendiert wurde und Xhezari Zaganjori darueber richten soll. Einmalig was Alles ueber die Justiz sagt, welche durch die auslaendischen Geld Geber und Justiz Missionen vollkommen ruiniert wurde, rund um die Betrugs Privatsierungen, welche nur kriminelle Auslaender nach Albanien und in den Balkan brachte.

Der Interessen Konflikt des Präsidenten des Obersten Gerichtes Xhezair Zaganjori, mit dem Fall: Neritan Tabaku

Der Name des Xhezair Zaganjori, taucht in Bestechungs- und Erpressungs Video’s im TV in Albanien auf

Betrug ohne Ende, wobei Lulzim Basha einen betruegerischen Bankrott der Belle Air organisierte um mit dem gestohlenen Geld, eine neue Airline aufzubauen. Einmalig wie Bestechungsfirmen, betruegerische Consults den Hafen ruiniert haben.
Mafia Durres Richterin: Dhurata Bilo und Bujar Nishani ernannte ohne Transpareny 16 weitere Richter
Februar 13th, 2014

Der primitiv Kriminelle: Richter Dhurate Bilo, ist im Amte, so das sich Alles mit Sanktioniernung durch das HCJ mit Elvis Cefa, und Bujar Nishani als das uebliche Schmieren Theater darstellt. Es ist ein Fall, wo es Hundert solcher identischer Faelle gibt.

Eine erste Regierungs Reaktion auf diese Terroristen Mafia der Justiz gibt es>

18.076 ha Grundstücke ehemalige Staats Grundstücke, werden der Verfügung der AKKP – Grundstücks Agenturen entzogen.

Amtlich: Die KLD/HCJ (PËR KËSHILLIN E LARTË TË DREJTËSISË) Schmieren Komoedie der ueblen Art, gedeckt vom korrupten EU Botschafter Ettore Sequi, wo ebenso schon der EU Rechenschaftshof ermittelt. Der EU Botschafter Ettore Sequi, findet es auch noch toll, wenn man mit EU Millionen Aufwand, inkompetende Spanier nach Albanien entsendet, die nur ihre Reise Tourismus Show in Tirana mit der Mafia pflegen. Die als Deutschen Mafia Justiz Construkte der KAS und FES, machen da wie immer mit und immer mit den selben absurden Leuten und Nonsens Professoren. Den Reise Tourismus krimineller ausl. Justiz Aufbauer mit funcionalen Analphabeten, der Albaner Mafia ist eine Legende in Tirana. Was diese EU Justiz Mission ueberhaupt macht, wissen die wohl selber nicht, weil es ja nur um Geld Unterschlagung geht.

Ettore Sequi Welche Interessen vertritt der EU Botschaft in Tirana?

Die Kick Back Geschäfte des EU Botschafters, wo “Bloom Consulting” einen Auftrag erhielt

Direkt geschuetzt durch die Salih Berisha, Oerd Bylykbashi, der ja selbst wegen Grundstuecks Urkunden Faelschungen angeklagt wurde, wo nie etwas geschieht. Die Agim Hoxha Verbrecher Familie aus SHIAK, ist Partner der Richterin Dhurata Bilo ebenso.
Justiz ist eine Art Comedy Show fuer Kriminelle, wobei die Richterin Dhurata Bilo, nur ein besonders Beispiel ist fuer Gross Grundstuecks Diebstahl, Freispruch fuer verurteilte Moerder und Drogen Bosse. Schutzherr: Bujar Nishani und sein Bruder Sokol Nishani, der auch als Staatsanwalt in Durres, selbst bei Mord nicht ermittelt. Der Generalstaatsanwalt Adriatik Llalla, steht in der Kritik ist eine Fehlbesetzung, kritisiert aber heute Richter und Staatsanwaelte, was wohl eine Comedy Show ist.

Faksimile

18 Shkurt 2014 - 04:02

Vendimi: 60 dosje pa zbardhur Neritan Tabaku prishi imazhin

TIRANE- Ish-gjyqtari i Durrësit Neritan Tabaku, s’ka zbardhur vendimet e 60 dosjeve penale dhe civile, për një afat kohor që varion nga 69 ditë afati më i shkurtër, deri në 301 ditë afati më i gjatë.

Shifrat e sakta qartësohen në vendimin e zbardhur të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, të cilat në mujin Dhjetor 2013 vendosën të shkarkojnë nga detyra e gjyqtarit Neritan Tibaku.

Vendimi i Gjykatës së Lartë linte në fuqi vendimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit, i cili me shumicë unanime urdhëroi shkarkimin e Tabakut, pasi nuk kishte zbardhur 60 vendime gjyqësore, të cilat ai i kishte gjykuar për rreth dy vite. Rasti më flagrant i shkeljes së ligjit është ai i mosbardhjes së vendimit të pafajësisë së Ilir Xhakes, i akuzuar nga prokuroria e Durrësit për vrasjen e shtetasit Qerim Maloku.

Xhakja për këtë ngjarje është shpallur i pafajshëm, por gjyqtari Tabaku nuk e ka zbardhur vendimin për një periudhë kohe prej 1 vit e 7 muaj e 5 ditë. Xhakja është i pari gjyqtar që është shkarkuar nga Gjykata e Lartë.

Imazhi i drejtësisë - See more at: http://www.shqiptarja.com/Aktualitet

Das EU Desaster mit der Justiz und Polizei in Albanien und die Beerdigung des erschossenen Polizei Chef: Adem Tahiri

Absolut identisch auch in Elbasan, wo die Deutschen vor über 10 Jahren mit derm Korruptions Projekt: Berlinwasser, der GTZ und KfW tobten.
Bürgermeister, Richter, Justiz, Politiker stehlen Grundstücke und machen was sie wollen. Die Fakten Lage, zeigt ein kriminelles System was Ilir Meta ab Ende 1999 zelebrierte und Salih Berisha als Chef Mafia Boss, dann weiter entwickelte, als Geldwäsche und Betrugs System der Albaner Mafia. Ortsfremde Verbrecher Banden übernahmen die Stadt Verwaltung, wo ja die GTZ 2,5 Millionen einmal bezahlte um 8 Kommunale Experten über die GITEC GmbH auszubilden. Nur weiß niemand im Selbst Bedienungladen der Entwicklungshilfe, wo diese Experten sind und wie sie heissen.

Ja si i pajisi Kryerregjistruesi, mashtruesit me tapi

Posted By Gazeta Telegraf On 01/04/2014 @ 11:32 In Aktualitet,Kryesore | No Comments

Elbasan tjetërsohet prona, pajisen më tapi mashtruesit

Problemi i pronave edhe në qytetin e Elbasanit ka qenë, dhe mbetet, një fenomen që ka marrë përmasa të jashtëzakonshme korruptive. Falsifikimet, ryshfetet, zvarritjet, apo edhe grabitja e trojeve, dhe pronave të tjera me vendime gjykate dhe tapi të paligjshme, janë disa prej veçorive të problemit të korrupsionit, që ka mbërthyer prej vitesh institucionet e shtetit në Elbasan, duke nisur nga ish-AKKP e duke përfunduar tek gjykata dhe ZRPP. Kjo e fundit, pra Hipoteka, mbetet institucioni që akuzohet nga familjet autoktonase elbasanase, lidhur me paligjshmërinë dhe aferat korruptive. Janë deri tani dhjetëra familje e individë që kanë nisur denoncimet e tyre të përsëritura drejt Prokurorisë dhe Drejtorisë Policisë Qarkut lidhur me fakte skandaloze për paligjshmërinë ndaj pronave të tyre. Me certifikata pronësie të falsifikuara, të dyshimta dhe korruptive, janë pajisur nga dy ish-kryeregjistruesit e Elbasanit dhjetëra persona që nuk kanë lidhje fare me pronësinë. Njëra prej këtyre familjeve, ajo me mbiemrin Harri, e cila ka mbi 20 vjet që rropatet gjykatave dhe zyrave të ZRPP-së dhe AKKP-së, është denoncuese e përsëritur ndaj ish-kryeregjistruesve në vitet 2005 – 2013, të cilët në periudha të ndryshme kohore, kanë vonuar, falsifikuar dhe tjetërsuar pronat e tyre. ZRPP në Elbasan, ashtu si edhe zyra të tjera të regjistrimit të pronave në rrethe, mbetet institucioni që rezulton me shkelje ligjore të zbuluara dhe konstatuara nga ekipet e kontrollit të KLSH-së dhe Prokuroria. Por fatkeqësisht, e ndërsa KLSH ka rekomanduar ndjekje penale për përgjegjësit e shkeljeve ligjore dhe abuzimet, organi akuzës ka mbetur në heshtje duke mos hapur, ose duke mbyllur hetimet, pa arritur t’i dërgojë ato si dosje penale në gjykatë. Ish-kryeregjistruesit e Elbasanit, (sipas burimeve nga organi akuzës dhe denoncimet e familjeve, të cilat pretendojnë abuzime me pronat e tyre), kanë bashkëpunuar edhe me gjyqtarë të këtij rrethi dhe noterë në veprimtarinë e tyre antiligjore. Bëhet fjalë për troje në qytetin e Elbasanit, objekte të cilat me tapi të 78 viteve më parë u përkasin familjeve autoktone, që janë sorollatur dhe denigruar duke kërkuar të drejtën e tyre ligjore, pronën e trashëguar. Përfaqësuesit e familjeve Harri shprehen se: “kemi mbi 20 vjet që bëjmë gjyqe, harxhojmë para me seanca pa fund dhe avokatë, dhe nuk po arrijmë të marrim atë çfarë është e ligjshme, sepse ZRPP e Elbasanit, ka bërë lëmsh të pazgjidhur dhe tjetërsuar pronat tona, ka punuar duke shkelur ligjin, dhe ne kemi ngritur ndaj ish-drejtuesve të saj padi penale, organet e drejtësisë duhet të zbulojnë skandalet me pronat e elbasanasve dhe jo të bëhen palë me ish-zyrtarët e akuzuar”. Pothuajse çdo ditë të javës regjistrohen në Prokurori e Gjykatë çështje e padi mbushur me akuza ndaj ZRPP-së, AKKP-së, por nuk kanë munguar edhe denoncimet ndaj ndonjë gjyqtari apo noteri. Madje një prej gjyqtarëve të Elbasanit, prej kohësh ndodhet nën hetim dhe proceset gjyqësore ndaj tij akoma nuk janë mbyllur. KLD ka marrë me qindra denoncime nga familjet e ish-pronarëve të Elbasanit, lidhur me korrupsionin me pronat, duke akuzuar ZRPP-në, Gjykatat dhe AKKP-në, zyrtarë dhe ish-zyrtarë për grabitjen e trojeve të tyre, por deri sot Presidenti i Republikës, si kryetar i saj, nuk ka penalizuar dhe përjashtuar askënd nga organet e drejtësisë së këtij rrethi. Elbasanasit, që disponojnë dokumentacion të rregullt zyrtar me vulat e ish-Mbretit Zog, ku nuk mungojnë edhe ato me vula të Turqisë, mbeten edhe sot pas 23 vitesh të papërkrahur nga shteti dhe organet e tij, në rrugëtimin e gjatë të marrjes së asaj çfarë atyre u takon, pronës së ligjshme. Grabitja e pronave me vendime gjykate, me tapi të paligjshme, është një krim i shëmtuar që duhet të kryqëzojë para ligjit çdo zyrtar, apo ish-zyrtar që sot po tenton t’i shmanget ndëshkimit të drejtësisë. Ish-pronarët e Elbasanit, i bëjnë thirrje Presidentit të Republikës dhe Ministrit të Drejtësisë, të mos heshtin dhe të mos lejojnë që abuzimet e drejtuesve, dhe atyre që kanë drejtuar institucionet e përfolura, t’i shpëtojnë ndëshkimit të ligjit, pasi vetëm kështu drejtësia do të jetë e besueshme jo vetëm para opinionit publik shqiptar, por edhe në sytë dhe vëmendjen e ndërkombëtarëve.

Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/ja-si-i-pajisi-kryerregjistruesi-mashtruesit-me-tapi/

2/17/2014

Die Rashbulli Mafia und die geplanten Unruhen vom 20.2. in Tirana

Filed under: — Gjoka @ 12:01 pm

Die Plaene des Salih Berisha, mit seinen militanten Banden, waren vor den Wahlen im Juni 2013 bekannt, wenn korrupte Internationale wie der EU Botschafter, damals OSCE und Co. das Verbrecher Kartell nicht an der Macht bestaetigen. Viel wird nicht passieren am 20. Februar, weil man keine Anhaengerschaft mehr hat, aber fuer mlitante und kriminelle Aktionen, wie auch rund um die Ermordung des Azem Hajdari ist Salih Berisha und sein Anhang bekannt.

Am 21 Februar sprachen der US Botschafter Alexander Arizu und der OSCE Botschafter Raunig mit Basha, das die militanten Aktionen nicht akzeptiert werden.

aus 2010, was wir versagten, wo Profi kriminelle Stiftungen, weiter machten, als fester Partner bei den Geld Unterschlagungen, wie EBRD, Weltbank die KfW sowieso.

Albanien marschiert erneut in den Abgrund eines Null Rechts Staats

berisha demonstraction

Hirnlos, Kopf los, nachdem kriminellen EU und US Zirkel die Unterstuetzung des kriminellen Enterprise und Terroristen einstellen mussten, darunter die Deutsche KAS, krimnielle OSCE Zirkel und die Profi Verbrecher u.a. der Justiz Bringer und des DAW Wirtschafts Lobby Vereines.

Der primitive Mafia Praesident Bujar Nishani, der sich mit seiner Malok Truppe im Praesidenten Palast einigelt, Schutzherr der uebelsten Justiz Richter Mafiosi und Staatsanwaelte, plant aktiv mit Salih Berisha Unruhen.

Organisieren die Verbrecher Unruhen, u.a. weil sie Angst weiterer Sprengungen ihrer gerauben Häuser und Lokale an der Küste fürchten?

seine Justiz Mafia, wird auch nicht ewig bleiben können, was die Internationalen mit korrupten Justiz Ministern der Inkompetenz aufgebaut haben.

Der Hass und die Verachtung der Bevölkerung gegen die Durres Richter und Staatsanwälte

Eigentlich bedarf es nur einer kleinen gut geschulten Eingreif Truppe der Polizei, um die wenigen Raedelsfuehrer zu verhaften. Eine Anhaengerschaft hat die PD nicht mehr nur die militanten Dumm Verbrecher Banden, welche sich immer noch Direktoren nennen in Albanien und die Institutionen blockieren mit ihren gefaelschten Diplomen, vor allem auch in den Krankenhaeusern, Schulen, Gerichten, Finanzaemtern usw..

Mit gefaelschten Grundstuecks Urkunden hat man Landesweit versucht die Verbrecher der PD bei der Stange zu halten, einem Modell des Bujar Nishani, Eduard Halimi, heute von Nasiq Naco die in einem Club arbeiten des Verbrechens.
berisha

16 shkurt 2014

Noch peinlicher der Adviser des Praesidenten: Ylli Asllani, der in der Mafia Hochburg Fiere wieder einmal Partei Sitzunen organisiert und militante Kriminelle anheuert fuer Demonstrationen am 20.2. in Tirana, wobei die kriminellen Umtriebe der Berisha Minister rund um die Justiz auch hinreichend bei wikileaks dokumentiert sind.
16 Shkurt 2014 - 05:16

Këshilltari i Nishanit rekruton militantë për në protestë

TIRANE- Këshilltari i Nishanit rekruton militantë PD-je për protestën e 20 shkurtit.

Ylli Asllani, i cili është edhe i deleguari i Partisë Demokratike për zgjedhjet e brendshme në strukturat e PD-së në Fier ka bërë thirrje dje që anëtarët e kësaj force të vijnë në Tiranë ditën e protesës së organizuar nga PD.

Por kjo deklaratë e tij bie në kontradiktë me funksionin që ka. Pavarësisht se është edhe një funksionar politik i PD-së, ai është edhe këshilltar i Presidentit të Republikës, çka do të thotë se kjo shkon në diçka të pa kuptimtë.

Vetë insitucioni i Presidencës është mbi politikën dhe mbi çdo insitucion tjetër pasi presidenti përfaqëson shtetin shqiptar dhe veprimet që po bën këshilltari i Nishanit janë në kontradiktë me funksionin që ka ky insitucion.

Sipas një njoftimi të Partisë Demokratike dega Fier thuhet se Asllani i ka kërkuar militantëve që të vijnë në Tiranë në datën 20 shkurt për të demostruar madhështinë e Partisë Demokratike. “Ju kujtoj se më 20 shkurt të gjithë bashkë do të shpalosim madhështinë e forcës së Partisë Demokratike në sheshin ‘Skënderbej’”,- ka theskuar Ylli Asllani përpara militantëve të PD-së në Fier. - See more at: http://www.shqiptarja.com/home

Bujar Nishani und seine Mafia Richter und Staatsanwaelte, sind Schutzherr von Moerden, Drogen Bosse, Land Raeubern, mit gut bekannten Verbrechern, welche sich Richter nennen.

15 Shkurt 2014 - 13:53

Kapet banda e shqiptarëve dërguan në Itali 40 kg kokainë - See more at: http://www.shqiptarja.com/Aktualitet
Mafia Durres Richterin: Dhurata Bilo und Bujar Nishani ernannte ohne Transpareny 16 weitere Richter
Februar 13th, 2014

Der primitiv Kriminelle: Richter Dhurate Bilo, ist im Amte, so das sich Alles mit Sanktioniernung durch das HCJ mit Elvis Cefa, und Bujar Nishani als das uebliche Schmieren Theater darstellt. Es ist ein Fall, wo es Hundert solcher identischer Faelle gibt.

Eine erste Regierungs Reaktion auf diese Terroristen Mafia der Justiz gibt es>

18.076 ha Grundstücke ehemalige Staats Grundstücke, werden der Verfügung der AKKP – Grundstücks Agenturen entzogen.

Amtlich: Die KLD/HCJ (PËR KËSHILLIN E LARTË TË DREJTËSISË) Schmieren Komoedie der ueblen Art, gedeckt vom korrupten EU Botschafter Ettore Sequi, wo ebenso schon der EU Rechenschaftshof ermittelt. Der EU Botschafter Ettore Sequi, findet es auch noch toll, wenn man mit EU Millionen Aufwand, inkompetende Spanier nach Albanien entsendet, die nur ihre Reise Tourismus Show in Tirana mit der Mafia pflegen. Die als Deutschen Mafia Justiz Construkte der KAS und FES, machen da wie immer mit und immer mit den selben absurden Leuten und Nonsens Professoren. Den Reise Tourismus krimineller ausl. Justiz Aufbauer mit funcionalen Analphabeten, der Albaner Mafia ist eine Legende in Tirana.

Der EU Botschafter finanziert kriminelle Zirkel und wird seit Jahren kritisiert, seit kurzem auch von der EU.
Ettore Sequi Welche Interessen vertritt der EU Botschaft in Tirana?

Die Kick Back Geschäfte des EU Botschafters, wo “Bloom Consulting” einen Auftrag erhielt

Direkt geschuetzt durch die Salih Berisha, Oerd Bylykbashi, der ja selbst wegen Grundstuecks Urkunden Faelschungen angeklagt wurde, wo nie etwas geschieht. Die Agim Hoxha Verbrecher Familie aus SHIAK, ist Partner der Richterin Dhurata Bilo ebenso.
Justiz ist eine Art Comedy Show fuer Kriminelle, wobei die Richterin Dhurata Bilo, nur ein besonders Beispiel ist fuer Gross Grundstuecks Diebstahl, Freispruch fuer verurteilte Moerder und Drogen Bosse. Schutzherr: Bujar Nishani und sein Bruder Sokol Nishani, der auch als Staatsanwalt in Durres, selbst bei Mord nicht ermittelt. Der Generalstaatsanwalt Adriatik Llalla, steht in der Kritik ist eine Fehlbesetzung, kritisiert aber heute Richter und Staatsanwaelte, was wohl eine Comedy Show ist.

Justiz Albanien
Justiz auf Albanisch

Comedy Show des Bujar Nishani: Richter Ernennungen, für seine “Justiz der Inkompetenz”, wo Kriminelle das Sagen haben

Vollkommen illegale Richter Dekrete des sogenannten Präsidenten Bujar Nishani

Typisch die dumm Mafiosi des Salih Berisha, vereint mit dem hoch kriminellen Sokol und Bujar Nishani

Salih Berisha ruft inzwischen zum Sturz des Edi Rama auf, zum Bürgerkrieg, weil auch gegen seinen Kabinetts Chef Ourel Bylykbashi, einem Dumm Ganoven die Anklage fertig ist, das er Grundstücke im Bezirk Durres an der Küste, gestohlen hat und seine Banden.

Oerd Bylykbashi Mafia: drugs, money laundering, fals documents
Oerd Bylykbashi Mafia: drugs, money laundering, fals documents

Oerd Bylykbashi Mafia: die letzten Bäume an der Küste, müssen vernichtet werden, welche die Lehmberge zusammenhalten und stabilisieren. Hier sind es die PD Banditen: Sokol Kazazi, Agim Hoxha in der Currilla – Durres mit dem Bürgermeister, der noch nie ein Gesetz kannte!
Bledar Shuiapi drug mafia, bari, shabani mafia, shiak durres
Bledar Shuiapi drug mafia, bari, shabani mafia, shiak durres

Heute am 14.12.2013, wurde der Mafia Bau seines Langzeit Partner auch schon bei der VEFA Betrugs Pyramid Firma in die Luft gesprengt.

Der Mafia Bau in Vlore, der Familie Lulzim Basha – Yaferrie / Erion Isufi wurde gesprengt

Keine Justiz fuer die Rashbulli Mafia der PD, welche wahllos illegale Grundstuecks Papiere am Fels von Kavaje ausstellt, einem der groessten Problem im Distrikt Durres, wo nur Kriminelle des Bujar Nishani das Sagen haben.

Vazhdon betonizimi i bregdetit, ngushtohet sipërfaqja e plazhit

Posted By Artur AJAZI On 04/02/2014 @ 11:32 In Rrethet | 1 Comment

DURRËS/Nga Ura e Dajlanit-Plepa janë ndërtuar shumë pallate e lokale pa projekt urbanistik, heshtin bashkia dhe institucionet

Vija bregdetare në Durrës, po betonizohet çdo ditë dhe kjo në sytë e zyrtarëve vendorë dhe drejtuesve të institucioneve. Ndoshta sezoni veror 2014 (ndryshe nga ai i kaluari) nuk do të rezervojë për mijëra pushuesit që mezi presin të vijnë në Durrës, hapësira rëre për të kryer shëtitjen e mëngjesit apo dhe darkës. Shëtitorja e ndërtuar përgjatë vijës bregdetare nga Ura e Dajlanit deri në Shkëmbin e Kavajës, po përjeton procesin më të pamëshirshëm të betonizimit të saj. Realisht kjo vijë bregdetare, ku shtrihet edhe shëtitorja për pushuesit, po përjeton “sulmet” nga betonieret pasi edhe ajo pjesë e mbetur e rërës po mbushet me beton. Betoni po mbulon gjithë hapësirën deri pranë rërës, ndërsa Inspektorati Ndërtimor ka zgjedhur të heshtë përballë masakrës së madhe. Shëtitoret janë copëzuar, ndërkohë qindra metra kub rërë janë hedhur mënjanë në breg të detit për t’i lënë vend ndërtimit të objekteve disakatëshe dhe pallateve, hoteleve e restoranteve. Një burim nga bashkia tha se: “Prishja e tyre në disa vende është bërë, po ashtu disa pallate janë ndërtuar në brezin e parë të detit duke zvogëluar dukshëm sipërfaqen e rërës, ndërsa në gjatësinë e vijës bregdetare nga Ura Dajlanit deri në Plepa janë shumë zona që themelet janë hedhur në det duke zhdukur përfundimisht brezin e rërës”. Ndërtimet e para në rërë kanë nisur në vitet 1998 dhe që nga ajo kohë pallatet, hotelet, restorantet dhe ndërtimet e ndryshme kanë ardhur duke zvogëluar vit pas viti sipërfaqen e rërës. Protestat e banorëve dhe urbanistëve dhe ambientalistëve janë ndeshur në indiferentizmin e qytetarëve, të cilët rrallë herë, vetëm kanë denoncuar ndërtimet në brezin e rërës. Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave në Durrës mundi të justifikojë disa nga këto sipërfaqe të pushtuara me pretendimet se janë bërë në kuadër të kompensimit të pronave, ndërsa në pjesën tjetër pushteti lokal ka vendosur të heshtë. Pak vite më parë Bashkia e Durrësit vendosi të shpenzojë disa miliona lekë për të ndërtuar shëtitoren bregdetare. Disa kantiere ndërtimi u rrethuan me rrjeta, mure e llamarina për të penguar pamjen, ndërsa lartësimi i objekteve në rërë ka shkaktuar reagime të forta tek qytetarët. Tashmë në Durrës dhe sidomos në plazh nuk gjenden më qytetarë, të cilët të thonë se çfarë realisht po ndodh në bregdet se ata janë ndeshur edhe me veprime të dhunshme. Pallatet e hotelet në bregdet kanë bërë që pushuesit vendas dhe ata nga Kosova e Maqedonia të ikin nga bregdeti i Durrësit për t’u vendosur në bregdetin e Golemit, Vlorës dhe Sarandës. Për sezonin veror 2014, sipërfaqja e rërës për pushues do të jetë më e paktë se sa një vit më parë dhe disa herë më e vogël krahasuar me vitet e kaluara, ndërsa plazhet publike kanë pushtuar rërën e mbetur. Plazhi duke qenë afër qytetit ka bërë që persona të ndryshëm të shfrytëzojnë këtë rast duke nxjerrë përfitime të mëdha, ndërkohë që nuk bëhet më fjalë për pushime në rërë. Edhe ajo pak sipërfaqe rërë e mbetur e pa betonuar është parcelizuar nga hotelet dhe lokalet në brezin e rërës. Rruga Ura Dajlanit-Plepa deri në brezin e rërës janë ndërtuar disa radhë pallatesh e lokale të ndryshme pa ndonjë projekt urbanistik, me leje të dhëna nga komuna e Rrashbullit apo edhe bashkia. Në këtë pjesë të bregdetit rrallë shikon lulishte apo park lojërash.

 


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/vazhdon-betonizimi-i-bregdetit-ngushtohet-siperfaqja-e-plazhit/

2/8/2014

NATO Land Albanien und die Marine: ohne Admiral und ohne Marine Akademie

Filed under: — Balkansurfer @ 1:15 pm

Die frühere Albanische Marine Akademie steht leer, es gibt keine Marine Ausbildung in Albanien, nicht einmal einen richtigen Marine Mann, als Leiter der Marine und Kuesten Wache. Ein vollkommen vermurksten Konzept der NATO, Dafuer gibt es einen selbst ernannten Admiral als Vertreter Albaniens bei der NATO, welche schweigt.

Albanische Seeleute und Marine Offiziere kennen keine Seemanns Knoten, was jeder Anfänger Segler lernt.

Der selbst ernannte Albanische Admiral Kristaq Gerveni, als NATO Verbindungs Mann in Brüssel

Die Zerstörung der Albanischen Marine, durch Arben Imani und die Salih Berisha Mafia

Erste grosse Küsten Kontroll Aktion des “Operation des Interinstitutional Maritime Operational Centre” in Albanien

Die USA stuften Berisha bis Arben Imani als kriminelles Enterprise ein in 2012 - - Rrëfej rrjetin mafioz të Arben Imami

Akademia e Marinës,e hipotekuar si “Prona 904”

Enjte, 06 Shkurt 2014 21:50 Shkruar nga Lexuar 584 herë

Ndonëse Shqipëria zotëron rreth 30 mijë km 2, det dhe nëndet, me 220 milje detare bregdet, aktualisht nuk ka Akademi të Detarisë, për arsye sepse nga ish e tillë, në vitin 2009 godina e trashëguar rezulton të jetë shndërruar në prona me emrin hipotekor 904.

E ndërtuar fillimisht në vitin 1960, pranë bazës së Pashalimanit, në territorin që njihet si Shkolla e Instruksionit, ish Akademia morri formë e përmbajtje të plotë në shtator 1961. Pikërisht, aty ku sot qëndron e braktisur ndërtesa me emrin hipotekor “Prona 904”. Që mjerisht ka zëvendësuar ish Akademinë e Marinës. Nga bankat e të cilës, gjatë 30 viteve të ekzistencës dolën të përgatitur rreth 1800 oficer komandues navigator ,të cilët drejtuan me siguri e dinjitet 4 nëndetëse, 42 katër silurues, 18 anije të patrullimit ,etj , apo transoqeanikët e famshëm shqiptar, “Arberia”,”Vlora”,”Tirana”,” Shkodra” , etj.
Ndryshimi i sistemit,si dhe rrjeshtimi i Shqipërisë në një pozicion të ri gjeo-strategjik, e gjeti Flotën Luftarake Detare shqiptare, në një forcë ushtarake, të papërshtatshme, nëse do gjente vend kjo fjalë, vecanërisht nw papërballueshmwri ekonomike, Flotën Tregtare para privatizimit, ndërsa Akademinë e Detarisë para futjes sw metodave tw reja krahasuese e pastrimit të programit nga mbetjet ideologjike.Pwr tu bwrw e krahasueshme me vendet e reja partnere, me orientim strategjik antarësimin në NATO.
Përrshtatja me kushtet e reja gjeo-politike dhe plotësimi i kushteve të vëna për antaresimin në NATO, Akademia e Detarise i kreu më së miri. Madje pas shkatërrimeve të vitit të mbrapshtë ‘97 ajo i’a arriti të rindërtohet duke u bërë institucion modern prezantues, madje edhe i vlerave tradicionale e patriotike në fushën e Detarisë shqiptare të të gjitha kohërave të ekzistencës së shtetit shqiptar.

Qëndroi si e tillë deri sa u përgatitën kushtet, që me një djallëzi të pashoqe,duke përdorur, një drejtues të Flotës, në vitin 2009 pushteti i asaj kohe të propozonte shndërrimin e Akademisë së Detarisë në Vlorë, në as më shumë e as më pak në “Prona 904” ?!
Zoti Kryeministër, si një ish komandues i Forcave Detare të RSH-së , mund të flas shumë,gjërë e gjatë për historikun e këtyre forcave, për vlerat edhe të njerëzve që shërbyen në të. Qofshin këta eprorë apo vartës të mi. Sikurse mund të flas për ngjarje kryesore që i kemi përjetuar së bashku, por e kam të pamundur madje dhe ta mendoj , sesi një Akademi Detarie e njohur, aq më shumë e nevojshme, mund të kthehet me disa të rëna lapsi, për mua krejtësisht të dyshimta dhe me erë të qelbur, në thjeshtë “Prona 904”, e hipotekuar?! Për më keq akoma, me këtë preteks u ndryshua totalisht progarmi i përgatitjes së oficerëve të Marinës, duke i përgatitur oficerët e ardhshëm në Tiranë, pranë Akademisë Ushtarake, si gjithëarmësh dhe, pas kësaj, të bënin një kurs një vjeçar në Pashaliman, ku ta shihnin detin për herë të parë?!

Nuk kam dëshirë, as informacionin e duhur, madje as tagër, të merem me këto transaksione të dyshimta, por as nuk çuditem sesi mund të grabitet një Akademi e tërë ushtarake. Sikurse tashme nuk çuditem aspak që, pas komandantit të përdorur të Marinës,në krye të Forcave Detare u gjet i përshtatshëm për tu emëruar një Këmbësor. Duke na rreshtuar në të vetmin vend të NATO-s , që në krye të Marinës vendos jo një kuadër të dalë nga rradhët e marinës, por një këmbësor. Dhe, sikur të mos mjaftonte kjo histori me të shkuar, pak ditë më parë, ministrja e Qeverisë së Rilindjes,Mimi Kodheli, prezantoi në krye të Qendrës Kombëtare të Operacioneve Detare përsëri po një kuadër Këmbësor ?!

Zoti Kryeministër,ndaleni ju lutem, këtë maskaradë! Kthejani vendit Akademinë e Detarisë! Kthejani respektin dhe dinjitetin e humbur këtij institucioni! Le të meren institucionet përkatëse me hetimin mbi shndërrimin e saj nga Akademi i Detarisë në “Prona 904”. Shqipëria, shqiptarët dhe, vecanërisht detarët e vjetër, apo të rinj, duan Akademinë, që bashkë me një muze të bukur të sajin apo të Flotës, do ta zbukurojë edhe më tej projektin e bukur të “Lungo Mare”-s në Vlorë .

Vladimir Beja

Nach einem Todesfall durch eine Hand Granate, saeubert nun das Albanische Militaer, die noerdliche Grenz Gebiete und See Seite von Minen, Hand Granaten auch um den Grenz Uebergang Muriqan. Es bleibt die Frage, warum man das nicht machte, als das Albanische Militaer noch ueber 40.000 Soldaten hatte une eine freiwilligen Armee und die meisten Soldaten mangels Komptenz der Offiziere, nur sich langweilten.

Man will nun Sazan Touristisch erschliessen, wo es ein Projekte der Albaner Mafia mit Casino Zentrale in 2001 schon gab.

 

Republic Sazan - das Sazan Projekt der Albanischen US Mafia
was eine Kopie der im Volks Mund auch geannten “Republic Currila” des Projektes der Marian Durres www.albania.de werden sollten.

aus http://karl-kreibich.over-blog.com
Hier die direkte damalige unsinnige GTZ - ghh Tourismus Studie von 2001, von der typischen selbst ernannten Experten ghh consult aus dem eigenen Hause. Null Ahnung, aber staatliche Consult Aufträge erhalten, ohne etwas zu kapieren: (der Autor sprach persönlich mit dem Autor der abgeschrieben Deloittle- Touch Studie aus 1992, welche man ebenso besitzt. Der Autor hier, war gerarde unterwegs zum General Stab der Marine am 11.9.01, um die aktuell gültigen Yacht und Sport Boot Gesetze zu besprechen und um vorbereitete Unterlagen zu erhalten, wo er einen zuständigen Regierungs Beamten mitnahm.
Hier die direkte damalige unsinnige GTZ - ghh Tourismus Studie von 2001
Sinn und Zweck dieses kriminellen Netzwerkes und der Studie war es, sich direkt an der Europa Zentrale der Albanischen Drogen- Top Mafia mit Hilfe der DEG - KfW zu beteiligen, ähnlich wie bei den Airport Partner Projekt.

Sinn und Zweck dieses kriminellen Netzwerkes und der Studie war es, sich direkt an der Europa Zentrale der Albanischen Drogen- Top Mafia mit Hilfe der DEG - KfW zu beteiligen, ähnlich wie bei den Airport Partner Projekt.
Keine Sorge. Obwohl es seit 10 Jahren Tode gibt, wegen der Verschmutzung der Durres Strände, baut die Mafia illegal weiter und ebenso baden die Leute im total verseuchten Meervor den illegal privatisierten Stränden der Albaner Mafia in Golem etc., vor allem südlich Durres und am Strand von Brylli-Currilla. Grosse Appartments Blocks entsorgen dort ausschliesslich im Meer ihre Abwässer

Zeit gleich mit der Mega Bestechungs Orgie mit Hilfe von Iilir Meta und der Bundesdruckerei in Albanien in Zusammenarbeit mit der Botschaft, GTZ und DAW, lief damals in 2001 dieses Projekt.Das Projekt der US – Albanische Mafia wurde im Junik 2001 direkt von Iliir Meta, dem Vorsitzendem des Touristischen Komitees: Agim Sinojmeri (Sinoimeri) und dem Touristik Direktor Arben Golemi vorgestellt, genaus so wie es im Artikle auch vom 13. Mai 2001 in der Zeitschrift “Klan” dargestellt wurde. Ebenso war der gute Freund Edi Rama von Ilir Meta anwesend bei der Vorstellung des Projektes im Hotel Daijti inklusive TV Bericht ErstattungAgim Sinojmeri war der Vertrags Partner bei der GTZ Studie der ghhRepublic Sazan – das Sazan Projekt der Albanischen US Mafiawas eine Kopie der im Volks Mund auch geannten “Republic Currila” des Projektes der Marian Durres www.albania.de werden sollten.

Das Projekt sollte eine Mafia Zentrale und Verteil Stelle werden, mit einem Investitions Volumen von 1,3 Milliarden $, inklusive Yachthafen, Hubschrauber Landeplatz, , Spiel Casino, Appartments usw..Zum Ausgleich sollte das Militär dort ein Militär Museum erhalten und tatsächlich erhielten diese Leute mit Hilfe u.a. der GTZ und der Deutschen vor Ort, zumindest einmal eine Projekt Genehmigung, obwohl keinerlei Finanz Nachweis vorlag.Der Direktor Arben Golemi sitzt im übrigen im Gefängnis, weil er illegal mittels gefälschter Dokumente Grundstücke in Golem verkaufte.Wie man ja damals nachfragen konnten, floh 1994 Agim Sinomjeri in die USA, weil er als Leier des Skenderberg Reise Büros im Rogner Hotels, 4.000 DM stahl und einen Jeep in den Straßen Graben setzte und verschwand.Der Dritte beteiligte Ilir Meta, als PM gab zu diesem Zeitraum nicht nur die Bin Laden Bau Genehmigungen für den Finacier von Bin Laden: Yassin Kadi,sondern seine Leibwächter wurden wegen Drogen Schmuggels im Januar 2002 in Italien festgenommen und er mußte u.a. deswegen zurück treten Ende Janaur 2002. Der Fahrer und Leibwächter seiner FrauMonika Herr Konidi, wurde wegen Drogen Schmuggels aus dem Kosovo nach Albanein ebenso schon im Frühjahr 2001 verhaftet und natürlich auch mit geklauten Jeep und gefälschten Diplomaten Auto Nr.Diese Partner der GTZ,
aus

Sonntag, 8. November 2009
Die Zerstörung des Albanischen Tourismus durch die GTZ - BMZ und Diplomaten Mafia in Albanien

1/29/2014

Der selbst ernannte Albanische Admiral Kristaq Gerveni, als NATO Verbindungs Mann in Brüssel

Filed under: — Super Visor @ 9:39 am

update: 24.3.2014 Die Verteidigungs Ministerin, hat nun die Entlassung des Kristaq Gerveni beantragt und eine Neu Besetzung der Posten, eben wegen Tragen einer Uniform, mit selbst ernannten Admiral Rang. Der Mafia Präsident von Albanien verweigert es, obwohl Gerveni, für den Murks eine ungültigen See Abkommens Haupt Verantwortlicher war, mit Lulzim Basha. Warum die Marine zerstört wurde, ist ein anderes Kapitel, aber wohl durch solche Leute, wobei K. Gerveni auch auf den Murks Kursen, des Georg C. Marshall Centrums in Garmisch-Partenkirchen war.

Die Ernennung in 2011, als Vertreter bei der NATO war bereits eine illegale Entscheidung und entsprach nicht den Beförderungs Richtlinien für Ernennungen. Eine Politische Entscheidung, weil er die Hintergründe für den illegalen See Grenzen Vertrag mit Griechenland organisierte, was wohl sogar Hoch Verrat mit Lulzim Basha zusammen war. Seine Tätigkeit wird zum 31.3.2014 beendet, wie die Verteidigungs Ministerin Kodheli Mimi mitteilte.

Kristaq Gerveni NATO Treffen im Januar 2014. Ein Admiral, der nie ein Boot kommandierte.

Weil er Dolmetscher ist bei der NATO, wurde Kristaq Gerveni, schnell an allen Anderen vorbei befördert. Er war auch kurze Zeit deshalb Konter Admiral von Albanien. Inzwischen hat sich Kristaq Gerveni, selbst zum Admiral befördert, ist ebenso wenig Flotten Kommandant in Albanien, auch nie ernannt worden. Marine Erfahrung hat er ebenso nicht, weil die NATO willige Personen vor allem sucht, welche nicht kompetend sind. So tritt er in Brüssel auf, mit den NATO General Sekrektär Rrasmussen, zwei Rang Stufen höher, als dem tatsächlichen Rang. Die NATO entwickelte sich zu einem merkwüridgen Club, der heute, für Kriegs Inzenierung, Massenmorde, Drogen Handel und absurde Auslands Einsätze steht, oft im Solde krimineller Clans.

Rang höher sogar als der Generalstabs Chef und solche Posten sind bei der Mini Flotte der Albaner (ohne Treibstoff angeblich) auch nicht vorgesehen.

Das NATO Debakel ist schon lange deutlich zusehen, nicht nur mit den Auslands Einsätzen, sondern mit solchen Personen. Wird die NATO zur Comedy Truppe mit solchen Personen?

Legendär wurde Kristaq Gerveni, der offensichtlich keinerlei Rechtkunde besitzt, weil er dem Erpressungs Versuch der Griechen nach gab, über ein neues See Grenzen Abkommen, was Lulzim Basha im Beisein des Salih Berisha unterzeichnete.

Um 2009, meinten viele NATO Staaten, man müsste Bestechungs- und Betrugs Geschäfte in Albanien koppeln an eine NATO Mitgliedschaft. Die übelsten Geschäfte im Hafen, ebenso von EVN, GFI Fund Global, oder das CEZ Debakel stammt aus der Zeit.

Peinlicherweise, kennt wohl niemand die Verfassung, noch Gesetze, denn das Abkommen wurde für Verfassung widrige erklärt, durch das Verfassungs Gericht, weil die Unterzeichner keinerlei Rechte haben derartige Abkommen zu unterzeichnen. Nur der Präsident und das mit Zustimmung des Parlaments. Es gibt viele Abkommen, welche illegal irgendwelche Minister unterzeichnet haben. EU - NATO Status, lockte Rudelweise Regierungs Chefs der EU und NATO nach Albanien, welche die Albaner für irgendwelche dubiosen Geschäfte wie in einem billigem Erpressungs Kartell erpressten. Wie Salih Berisha mit seinen hohen Verbindugs Leuten umgeht, wurde in einem Gerichts Urteil in Deutschland festgehalten schon in 1995 und welche Vorstellungen er hatte, mit einer Tropoje Klientel Politik der Inkompetenz. Massiv wurde damals manipuliert, wie die gesamte Presse berichtete, wo man fragen muss, in welchem Auftrage Kristaq Gerveni, ein einfacher Dolmetscher real, wie so oft handelte.

Gerveni Kristaq
Grosse See Gebiete, sollten damals abgetreten werden, was eine NATO Erpressung damals war, durch Griechenland.

Der Energie Riese CEZ, eine Legende, aber auch andere bekannte Erpressungs- und Bestechungs Geschäfte. siehe auch: NATO Debakel: Der Albanische Kommunisten Geheimdienst Chef: Visho Ajazi Lika, berichtet nur dem Mafia Präsidenten

marine albania
Die Albanische Marine in den Medien, wo ein Flotten Kommandant sagt, man hätte keinen Sprit, der Ec-Admiral sagt: das ist Unfug und die Fakten von der Kathastrophe des 9.1.2004 zeigen, das bei der Marine unverändert grosse Mengen von Sprit gestohlen werden.

Kristaq Gerveni admiral albania
Kristaq Gerveni, links mit seinem Griechischen Verhandlungs Partner
Einfach lächerlich sind solche Vorgänge, wobei es auch keinen lebenden Admiral in Albanien gibt, noch Vize Admiral, nur 2 Konter Admiräle, nicht in Funktion.

Die NATO hat ein erhebliches Problem mit Albanien, wobei Admiral Gerveni, nie ein Boot als Kommandant gefahren ist, sondern praktisch als Dolmetscher fungiert. Eine Funktion hat er in der Albanischen Marine nicht. Die Beförderungs Richtlinien, wurden nie eingehalten, was mangels praktischer Qualifikation auch nicht möglich war. Die selbe personelle Kathasthrophe, wie der langjährige NATO Botschafter in Brüssel: Arthur Kuco, der mit Lefter Koka, sogar Drogen Schmuggel mit Geldwäsche organisierte vor über 10 Jahren. Albanien und die NATO, da sind viele Fragen offen.

Kristaq Gerveni: Praktisch allein Verantwortlicher für die illegalen See Grenz Abkommen mit Griechenland, wo es um Öl- und Gas ging und einer Grenz Verschiebung zu Gunsten von Griechenland, was einer der Erpressung Versuche waren, von NATO Mitgliedsstaaten für die NATO Mitgliedschaft. Das Abkommen wurde nie ratifiziert und vom Albanischen Verfassungs Gericht, für ungültig erklärt, weil es vom Aussenminister Lulzim Basha, dem selbst ernannten Internationalen Rechts Experten unterzeichnet wurde, ohne das der Aussenminister, oder andere Minister, eine Kompetenz haben, für die Unterzeichnung solcher Verträge.

170. Sitzung der Generalstabschefs der NATO-Staaten und Partner vor einer Woche im Hauptquartier der Allianz in Brüssel über die Entwicklung aufgedeckt.

Die Zerstörung der Albanischen Marine, durch Arben Imani und die Salih Berisha Mafia

29 Janar 2014 - 07:05

Skandali në NATO, Gërveni “vetëgradohet” Admiral. Shtabi i FA: Do marrim masa

NGA: TEDI BLUSHI

Skandali në NATO, Gërveni “vetëgradohet” Admiral. Shtabi i FA: Do marrim masaTIRANE-Atasheu ushtarak i Shqipërisë në NATO, Kristaq Gërveni përfshihet në një tjetër skandal, pas atij të paktit detar me Greqinë. Me një rast të paprecedent në rradhët e Forcave të Armatosura, Gërveni rezulton të jetë “vetëgraduar” Admiral pa asnjë lloj dekreti të firmosur nga Presidenti i Republikës, Bujar Nishani.

Fakt është se Gërveni është graduar Kundëradmiral me dekret të ish-kreut të shtetit, Bamir Topi në Nëntor 2009. Dhe prej atij viti ai vazhdon të mbajë zyrtarisht këtë gradë edhe sot. Por në NATO, atasheu ynë ushtarak prezantohet me një tjetër gradë, atë të Admiralit, më të lartë se edhe të vetë Shefit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, Gjeneral Major, Jeronim Bazos. Skandali është zbuluar gjatë takimit të 170-të të shefave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s dhe atyre partnere të zhvilluar rreth një javë më parë në selinë e Aleancës në Bruksel.

I pranishëm në këtë aktivitet, Gërveni është shfaqur, siç shihet edhe nga fotoja e siguruar nga “Gazeta Shqiptare”, me gradën madhore të Admiralit në krah. Grada Kundëradmiral sipas rregullores është ideuar me një vizë të trashë dhe një të hollë me sfond në ngjyrë të verdhë. Ndërkohë që grada që mban në krah Gërveni është me një vijë të trashë dhe tri vija të holla që korrenspondon me atë të Admiralit. Por ky nuk është i vetmi rast kur atasheu ynë ushtarak në NATO shfaqet në publik me këtë gradë. “Gazeta Shqiptare” ka mundur të sigurojë edhe një tjetër foto pak më të hershme, respektivisht të 23 tetorit 2013. Aso kohe ministrja e Mbrojtjes, Mimi Kodheli u prit në një takim në Bruksel nga Sekretari i Përgjithshëm i Aleancës, Anders Fogh Rasmussen. I pranishëm në këtë takim, në krahun e majtë të ministres Kodheli qëndron i ulur Kristaq Gërveni, i cili siç shihet edhe në foto është prezantuar para zyrtarit më të lartë të NATO-s me gradën e “vetëshpallur” të Admiralit.

Skandali kësisoj merr përmasa edhe më të rënda duke cënuar për pasojë seriozitetin e Shqipërisë brenda Aleancës. Fakti që institucionet tona të mbrojtjes prezantohen në Bruksel me një atashe ushtarak i cili gënjen publikisht për gradën që mban mbi supe nuk e nderon shtetin shqiptar, përkundrazi. Ndoshta është edhe kjo arsyeja pse zyrtarisht Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura në një reagim zyrtar për “Gazeta Shqiptare” paralajmëroi dje se ndaj Gërvenit do të merren menjëherë masat në përputhje me rregulloren ushtarake.

Karriera e Gërvenit në rradhët e Forcave të Armatosura mori një ngjitje të menjëhershme pas firmës që ai hodhi mbi paktin detar anti-kushtetues me Greqinë. Ish-Presidenti, Bamir Topi i dha atij gradën Kundëradmiral për ta emëruar mandej deri edhe në postin e Zv/Shefit të Shtabit, ish-komandatin e Flotës Detares, i cili dy vite më vonë po me firmën e Topit do të emërohej atashe ushtarak në NATO.
ADMIRALI GERMENJI
Shtabi i FA: Do marrim masa ndaj Gërvenit
Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura në

……………….http://www.balkanweb.com/kryesore

1/20/2011
Revolution in Albanien: Konter Admiral Kristaq Gerveni: über die Neopotismus-Clan-Politiker, eng mit der Internationalen Mafia verbunden

1/20/2011
Revolution in Albanien: Konter Admiral Kristaq Gerveni: über die Neopotismus-Clan-Politiker, eng mit der Internationalen Mafia verbunden

Konter Admiral: Kristaq Gerveni weist auf die erneuten illegalen Verhandlungen hin über die See Grenze mit Griechenland
Konter Admiral -Rear Admiral: Kristap Gerveni (Current assignment (since 1st April 2011) Albanian Military Representative in NATO HQ.)

Die vermurkste Mafia Gestalt: Ilir Meta, wurde von dem NATO finanzierten “Fund of Peace” installiert, wie der Betrüger Edmond Haxhinasto, inklusive System Korruption, Betrug, erhebliche Ausweitung des Drogen Schmuggeln und der Geldwäsche ab 1999.

Immer wieder taucht auch das Georg C.Marshall Centrum in Garmisch Partenkirchen auf, wo diese Gestalten aus primitiven Gangstern und Banditen, oft auch Mörder direkt ausgebildet werden, wie auch der durch geknallte Pyschopat Azem Hajdari, oder die lächerliche Ehefrau von Ilir Meta: Monik und Stapelweise der Top Verbrecher aus dem Kosovo. Eine Weltweite Kaderschmiede für Kriminelle, wo es immer weiter bergab geht, mit diesem System und in der Welt.

Wenn sich ein NATO Generalsekretär, eines kriminellen Angriffs Bündnisses und als Partner von Terroristen und primtiv Kriminellen lächerlich macht! Auch aus der Niederlage in Afghanistan, Irak, dem Kosovo, Libyen Desaster will man Nichts lernen.

Nato Rasmussen wirft Russland Feindseligkeit vor

Nato-Generalsekretär Rasmussen hat Russland scharf kritisiert. Moskau stehe einer Öffnung des Bündnisses Richtung Osten feindselig gegenüber. Mehr

1/24/2014

Die Aufbauhelfer, Demokratie Bringer mit der Mafia und 22 Sprengstoff Anschläge in 4 Monaten in Albanien

Filed under: — Sarah_HrNje @ 4:35 pm

Praktisch alle Anschläge in Albanien, haben Nichts mit Politik zutun, sondern mit Verbrechen und Betrug rund um die Geldwäsche, aber von Politischen Kreisen. Man schaltet Mit-Wisser und Konkurrenten aus. Die einzige Ausnahme, dürfte wohl der Mord am SecCement Haupt Eigentümer gewesen sein, wo Albanische Verwandte / Partner, an das Vermögen wollten, was eine Tradition ist, wie in Asien und man durch “Berisha” Freunde, die Sache erledigen liess.

Der uralt Investor Anuar Rizvik, wurde in Tirana - Albanien in die Luft gesprengt

Identische Anschläge auch gegen Hochspannungs Masten, organisierte das vom Westen, der KAS aufgebaute Verbrecher Kartell, von Salih Berisha in 1997-2000 vor allem. Videos aus Tropoje aus der Zeit, belegen, diese primitiven Banditen, welche sich auch in Deutschland tummeln. Idajet Beqiri, schreibt das Selbe, das Berisha Militante überwiegend hinter den Anschlägen stehen, aber oft wegen geschäftlichen Gründen, was zuvor von einer Verbrecher Polizei geschützt wurde. Tritoli që bie era Berishë Publikuar më 25.01.2014 | 13:42 Av. Idajet Beqiri

Artan Didi: Shpërthimet me tritol organizohen në një qendër të fshehtë, atentatet të nxitura politikisht

Das Westliche Modell der “Schock Therapie", welches die Wirtschaft zerstörte, Parnter des Westens, überall nur die dümmsten Kriminellen wurden, für dubiose Bestechungs Geschäfte rund um Privatisierung, und Lizensen. Deutsche als Bestechungs Motor vorne weg und in Folge gab es allein 8.200 Tode nur um Grundstücks Schiessereien der selbst ernannten Land Banditen, wo es 4.000 Tode in 45 Jahren des Steinzeit Enver Hoxha Kommunismus nur gab. Mit Morden im Ausland, 1997-1998 hat Albanien inzwischen ca. 12.000 Tode, in nur guten 20 Jahren, dank dem westlichen Modell, den Tourismus zerstört und die Intelligenz ist überwiegend ausgewandert. Normal:

Destan Gjeta, mit Interpol Haft Befehl festgenommen: Salih Berisha’s Man bei der Bulqize Chrom Mafia

Nach Drogen, Waffen Handel ist die Nr. 3 die Pharma und Arzt Mafia in Albanien

Verurteilte “Most Wanted” als Partner des Westens, rund um Frauen- Drogen- Waffen Handel und ordinär kriminell: Muster Beispiel: 2 aktuelle Geschäfte des Westens, der Österreicher und Deutschen, mit der übelsten Langzeit Mafia, welche im Detail bei uns vor Jahren geschrieben steht, ebenso bei wikileaks auftaucht. Die Intelligenz wandert gezielt aus, weil die westlichen Lobbyisten und Firmen nicht ihre Korruptions Partnerschaften mit den übelsten Clans beenden.

Erpressung, Deutscher Bestechungs Lobbyismus und alle Lizensen im Debakel rund um die Hafen Durres werden überprüft

Agron Gropa verurteilter Chef des Patos - Fiere Mafia Clans und der “Pelikan Security” Interpol gesucht und nun verhaftet

Die Fakten der Zusammenarbeit, mit primitiven Clans, in der Politik ist überall identisch, was Abzocker, Berufs Lobbyisten beteiben, welche schlimmer wie die Camorra im Balkan hausen. Der Kosovo ein totales Debakel der UN, wobei die komplette UNMIK Leitung die Verantwortung hat, für die übelsten Korruptions Geschäfte, und später die Kosovo Regierung. Auch hier vorneweg Deutsche, wie Joachim Rückers, oder Michael Steiner, wie Graf Lambsdorf (siehe auch mit der Russen Mafia, Schweizer Banken usw). Die OSCE Botschafter wie Eugen Wohlfahrt, Wolfgang Grossruck, werden massiv von der Bertelsmann’s Stiftung sogar kritisiert, welche total versagt haben. Diese Staatlich finanzierte Stiftung, braucht dazu etliche Jahre länger, als wir um diesen korrupten Sauhaufen, der von der Mafia übernommen wurde, so zubeschreiben.

 

Direkt in Plepa bei dem Militär Stützpunkt, wo im Umkreis, die komplette Prominenz der Kosovo, Albanischen, Mazedonischen Verbrecher Banden, illegal auf gestohlenen Grundstücken bauten, inklusive den US Gangster wie Sahit Muja, oder auch die Albanische Dulaku Gruppe und der Umschlags Platz für gestohlene Autos war natürlich auch nicht weit. Zum akutellen Anschlag dort.

Eine der üblichen Baufirmen: “Enigma” Eigentümer Xhemal Cela, aus der berüchtigten Drogen Polizei Mafia aus Tropje, dem Cela Clan, welche wie 300 andre Appartment Häuser keine Baugenehmgiungen in Tirana haben, ebenso nicht im Bezirk Durres. Keiner will den Bauschrott kaufen, wobei Enigma, die ‘Appartments, wie saures Bier anbietet. Xhemal Cela, gehört zum Verbrecher Klan des Ilir Meta, heiratete eine Cousine von Ilir Meta, dem Frankenstein der Albanischen Politik und ein Produkt der Deutschen AA Inkompetenz und Betruges in 1999, vor allem von Joschka Fischer und den Verrückten Mafiosis der FES. Xhemal Cela, verstarb im Krankenhaus heute Nachmittag und war mit seiner “Enigma” Baufirma in unzählige Grundstücks Streitigkeiten verwickelt, weil er mit Politiker Protektion als Ilir Meta Verwandter, einen Farb Kopierer hatte, für gefälschte Grundstücks Urkunden und Lefter Koka der Partner im Bezirk Durres, auch mit anderen Verbrechern, wie den Tragaj Brüdern gut verbunden war. Ziegenhirte macht auf Gross Bauunternehmer, nur weil er die Cousine des Ilir Meta geheiratet hatte und verschuldete sich bei Mafia Geldgebern immer mehr, wo er keine Bau Aufträge mehr füllte ab 2012!


das brennende Auto in Mitten von Hunderten von extrem kriminellen Clans, welche dort illegal bauten, was im Vasil Hila Skandal vor 10 Jahren auch schon bei Gericht dokumentiert war, wo es bis zu 15 Jahren Haft gab. Heute ist die Justiz vollkommen ruiniert, durch die Justiz Aufbauer der EU und der Deutschen und Nichts existiert mehr, ausser Idiotie.


Das Auto von Xhemal Çela , direkt verwandt mit dem Tropoja Cela Polizei und Drogen Clan, des Salih Berisha. Unweit davon an der Nord Seite des Militär Stützpunktes, befand sich der Super Mafia Stützpunkt Nr. 3, Nr. 1 in der Rruga Taulantia, und Nr. 2 ein Lokal, wo die Lulzim Berisha Bande wohnt, bei dem Bahnhof. Partei übergreifender Verbrecher Clan, des Landraubes und der Geldwäsche, was wohl jetzt ihm zum Verhängniss geworden ist.

Seinen Bruder: Stadt bekannter Durres Verbrecher als Vize Bürgermeister und Chef der Landraub Mafia.

Adrian Cela

Adrian Cela, hat man in Durres angeklagt: Handlanger der Mafia: extrem kriminell und korrupt. Als Vize-Bürgermeister zerstörte er die Durres Küste, indem er Verbrecher in die Stadt und Bau Polizei einsetzte, wobei der Bürgermeister Vangjush Dako, selbst Bau Insepktor im kriminellen Enterprise des Ilir Meta, mit seinem Bürgermeister Miri Hoti vor über 10 Jahren war.
Der Durres Vize Bürgermeister: Adrian Cela, Profi Gangster im Langzeit Betrieb, Vertretet der Mafia Familien Gjoka, Hasanbeliu, Koka! Betonierung der Innenstadt, der Küste und Öffentlichen Strände wie illegalem Grundstücks Handel, Betrug an der neuen Promenande und rund um die illegalen Appartmen Blöcke der Neu Zeit in der Rruga Taulantia.

Einem der Partner im kriminellen Enterprise, hatte man einen der höchsten Posten im Rathaus Durres gegeben: in 9/2013

Die Italiener verhaften den Durres Stadt Architekten: Adlei Likmeta und das normale Chaos

Typischer Anschlag vor 2 Tagen: gegen einen Berisha, Orts Vorsteher: Fredi Berberi, der überall grosse Grundstücke verkaufte, ohne jede Gesetzes Grundlage, an die Partei Gänger, wie in einem Vandalen Land Raub Modell. Lt. Gesetz Alles wertlose Grundstücks Urkunden an der Küste, weil so ein Ortsvorsteher, keinerlei Kompetenz dafür hat. Folgen einer kriminellen EU Politik, mit der Dezentralisierung.

9/2/2013

Die EU Dezentralisierungs Programme haben Albanien vernichtet: Auran Tare über die Kultur-, Tourismus und Umwelt Vernichtung

Der EU und USA, reichte es aber nicht nur die Administrationj durch die Dezentrlaisierung zuzerstören, sondern, ebenso die Justiz, Bildung und Krankenhäuser, denn nur dann gibt es billige Privatisierungs Profite. 90 % der Gelder in Haiti wandern in die Taschen der Helfer, denn es ist das grössten Mafiöse Construkt der Welt, neben den Betrugs Bankern. Aufbau- und Entwicklungshile wird direkt unterschlagen, mit den dümmsten Partner der jeweiligen Regierungen, was die echte Mafia seit Jahren erblassen lässt, und selbst Terroristen Zirkel, haben inzwischen Hilfs Organisationen gegründet, so lukrativ ist dieses Geschäft der EU, USA und deren Organisationen. 6 Milliarden € war dr Profit in die Consult Taschen der SPD unter Heidemarie Wieczorke-Zeul, und eine Grüne Uschi Eid durfte bei dem Raubzug in Afrika auch nicht fehlen.

Kush fshihet pas 22 sulmeve me tritol dhe zjarr në 4 muajt e fundit

Kopertina e DITA-s

Postuar më: 24 Janar, 2014 tek Kopertina

Kush fshihet pas 22 sulmeve me tritol dhe zjarr në 4 muajt e fundit

gazeta dita cover

Redaksional

Ka nisur të bëhet e rrezikshme. Dje kishte një tjetër shpërthim tritoli të telekomanduar në Durrës, në automjetin e një biznesmeni. Shpërthimi i radhës. Nëse hedhim një vështrim në 3 muajt e fundit, kuptohet lehtësisht se intensiteti i akteve dhe shpërthimeve të tilla në këto muaj është i pakrahasueshëm. Asnjëherë më parë në dekadën e fundit nuk ka pasur një numër kaq të dendur shpërthimesh të telekomanduara apo kërcënimesh të ngjashme të kryera me djegie.

Objektivi i sulmeve të tilla në tre raste kanë qenë zyrtarë dhe përfaqësues politikë, Besnik Dervishi, Prefekti i Vlorës, Fredo Berberi, kryetar komune në Vlorë dhe kryetari i PD-së së Pogradecit Luan Lipo. Pak ditë më parë, Gjergj Bojaxhiut, një ish zyrtar i lartë i qeverisjes së PD-së i dogjën 2 automjetet në oborrin e shtëpisë.

Atentatet kanë pasur objektiv edhe një kategori tjetër personash që janë kryesisht biznesmenë si dhe shtyllat e tensionit të lartë.

Sikundër rezulton në të paktën 3 raste objektivat kanë qenë rangje dhe përfaqësues politik. Kjo është një e dhënë shumë e rëndësishme. E cila ngre teorikisht dy opsione logjike: Ose kriminelët apo organizatat kriminale kanë fituar një vetëbesim të fortë (që nuk e kanë pasur më parë ) për të ngritur dorën ndaj përfaqësuesëve politikë. Ose kriminelët dhe organizatat nuk veprojnë thjesht si të tillë por kanë dhe prapavijë apo orientim të qartë politik në aktet e tyre, pra krimi është zbatues i një skenari dhe jo urdhërues i tij.

Duhet një hetim i gjithëanshëm dhe rast pas rasti për të bërë këtë ndarje, por ajo që ne dimë me siguri sot është fakti se tre politikanët që kanë rënë pre e këtyre atentateve apo mesazh-atentateve, kanë një të përbashkët: Ata kanë deklaruar përpara hetuesve se nuk kishin asnjë ide se kush mund të ishte autori apo personi i interesuar në eliminimin e tyre fizik. Të tre personazhet nuk kanë identifikuar një rrezik potencial për të cilin ata kishin dijeni, apo ndonjë konflikt. Është një përkim interesant pasi u jep ngjarjeve dhe një tjetër të përbashkët: Autorët kanë avantazh elementin e befasisë dhe të imunitetit ndaj çdo lloj dyshimi të arsyeshëm ndaj tyre.

Nga ana tjetër konteksti në të cilën kanë ndodhur ngjarjet nuk flet për ndonjë vullnet apo sipërmarrje të njëanshme të ndonjë grupimi kriminal. Asnjë goditje e rëndësishme e ndonjë grupimi kriminal nuk ka ndodhur në 3 muajt e fundit. Për më tepër, organizatat kriminale kanë një tipar dallues, kur ato nisin goditjet dhe ndihen të kërcënuara nga hetimi i aktivitetit të tyre, nuk i japin menjëherë mesazhet në rangjet e politikës, por fillimisht ato çojnë mesazhe kërcënuese tek drejtuesit e policisë, prokurorisë, gjykatat, e më pas kur rrethi shtrëngohet edhe më shumë ato godasin dhe në nivelin më të lartë, në nivelin “TABU”, atë politik.

Policia, prokuroria, gjykatat duken shumë larg suazës së këtyre kërcënimeve dhe duket se goditjet janë të përqëndruara qartësisht si mesazhe në nivel politik në të paktën tre raste shtuar dhe rastin e katërt me Gjergj Bojaxhiun.

Këto katër ngjarje flasin për 4 atentate dhe sinjale dërguar personave me valencë politike. Në të katërta rastet objektivi i atentateve nuk ka humbur jetën por është e qartë se mesazhi është dhënë. Të para në kontekst këto ngjarje janë shoqëruar edhe me atentate të natyrës strategjike terror-mbjellëse siç ishin edhe atentatet ndaj shtyllave të tensionit të lartë dy javë më parë. Gazeta DITA risolli në vëmendje ngjashmërinë e këtyre atentateve ndaj shtyllave me periudhën 1999-2002 kohë kur eksponentë të PD-së u angazhuan në kryerjen e akteve të tilla, gjatë opozitës së atëhershme të kësaj partie, ku Riza Mala ishte atentatori tipik i lidhur me demokratët.

Sikur të mos mjaftonin shpërthimet, reagimet e PD-së për të gjitha rastet kanë qenë tepër të egra duke akuzuar apriori për autorësinë e tyre qeverinë ndërsa kjo parti si rregull duhej të bënte thirrje për identifikimin e autorëve dhe jo paragjykimin e tyre. PD-ja menjëherë pas atentateve në mënyrë të pabazuar paragjykon autorët duke krijuar një mjegull të panevojshme, që vetëm zbardhjes së ngjarjeve nuk i shërben, në mos, ngatërron më keq hetimet dhe krijon imunitet në distancë për autorët, cilëtdo qofshin. Këtij qëndrimi të PD-së i shtohen dhe deklaratat e përditshme ku kjo parti kujdeset me sa mundet që të krijojë idenë se situata e rendit është jashtë kontrollit. Nga ky vështrim i përgjithshëm i ngjarjeve që kanë ndodhur bëhet e qartë se goditjet po vijnë në nivel politik, po kombinohen me goditje tipike terroriste në hedhjen në erë të shtyllave të tensionit të lartë dhe po shoqërohen me qëndrimin mjegull-krijues të opozitës dhe sidomos PD-së e cila vetëm sa shton klimën e terrorit dhe krijon amulli në popull por krijon dhe siguri në distancë për autorët e ngjarjeve.

Goditjet dhe mesazhet me tritol kanë kapur nivelet politike por nga ana tjetër po shoqërohen dhe me solidaritet politik. Duket sikur vala e terrorit ka tashmë dhe aleatët e saj në rangje politike.

E gjithë kjo klimë mund të jetë çdo gjë, përveçse klima e një shteti normal dhe shteti të së drejtës. Policia, prokuroria dhe sidomos Shërbimi Inteligjent, kanë për detyrë themelore, kushtetuese të analizojnë ngjarjet dhe të shquajnë qartë kush dhe pse po jep mesazhe me tritol në rangje politike dhe jo vetëm.

Ka nisur të bëhet shumë serioze, ndaj dhe reagimi duhet të vijë i tillë, tashmë jo vetëm jetojmë në një klimë terrori, por nëse organet ligjzbatuese nuk bëjnë dot gjë për të identifikuar dhe ndëshkuar autorët dhe frymëzuesit, kemi për të kaluar në institucionalizimin e terrorit.

Kjo do ishte një dhuratë e hidhur dhe një fatkeqësi për të gjithë shqiptarët, pavarësisht se politikisht dikujt mund t’i leverdiste.

 

* * *

Në katër muaj, 22 atentate me eksploziv

Rriten frikshëm atentatet me eksploziv, kryesisht të telekomanduar, ndaj zyrtarëve të lartë të shtetit, policëve dhe biznesmenëve. Në shumë prej tyre duket qartë dora e profesionistëve të një grupi të organizuar kriminal dhe të strukturuar, që vepron me skenar të parapërgatitur në çdo detaj. Qëllimi është i qartë, eleminimi i shënjestrës. Kurse në të tjerat, janë kallëpe tritoli të hedhura nxitimthi me fitil zjarrpërcjellës, që sipas ekspertëve, janë shenja paralajmërimi apo shantazhi. Kurse në një rast, atë të Gjergj Bojaxhi, shantazhi është bërë nëpërmjet djegies së dy makinave që ishin parkuar në oborr. Në katër muaj e gjysmë, ose më saktë që prej 8 shtatorit të vitit të kaluar dhe deri ditën e djeshme, kur u regjistrua sulmi i fundit profesionist, numërohen 22 atentate me lëndë plasëse dhe shumë pak ngjarje të zbardhura dhe me autorë të arrestuar. Ekspertë të Policisë së Shtetit mendojnë se ose është një grup i vjetër kriminal i njohur për atentatet me mina të telekomanduara, një celulë e vjetër e grumbulluar dhe organizuar, ose mund të jenë edhe njerëz që dikur kanë punuar në polici dhe i njohin shumë mirë eksplozivët. Aktet më të rënda njihen ato të hedhjes në erë të shtyllës së tensionit të lartë në Milot me parulla politike, atentati ndaj kryekomunarit Fredo Berberi, atentati i dështuar ndaj prefektit të Vlorës, Besnik Dervishi dhe ai i djeshmi ndaj biznesmenit të ndërtimit, Xhemal Çela. Atentatet më të bujshme kanë gjurmët e eksplozivit C4 të telekomanduar. Mesatarisht numërohen mbi 5 atentate në muaj, ose një çdo 6 ditë.

8 shtator, eksploziv emigrantit për hakmarrje

Një automjet ka shpërthyer në ecje e sipër ndërsa në të gjendeshin katër persona, mes tyre edhe një fëmijë. Akti i rëndë ndodh në mes të ditës dhe në mes të Tiranës. Shënjestër e atentatit të telekomanduar ishte emigranti i kthyer nga Belgjika, Petrit Marku, nga Mirdita, që mbeti i plagosur rëndë. Shkak u dyshua hakmarrja për një vrasje të vjetër, por nuk ka ende të ndaluar.

 

12 shtator, atentat edhe shefit të Komisariatit nr. 1

Persona të panjohur kanë vendosur një sasi eksplozivi në makinën e shefit të krimeve të Komisariatit numër 1 në Tiranë, Artur Hyka. Makina ka shpërthyer në orët e para të mëngjesit të sotëm, por fatmirësisht pa shkaktuar të lënduar. Policia po heton në disa pista, ndërsa dyshohet se ngjarja ka ndodhur për shkak të detyrës. Edhe për këtë ngjarje nuk është bërë identifikimi i autorëve.

 

16 shtator

Një sasi e konsiderueshme eksplozivi i telekomanduar, i është vendosur brenda në makinë efektivit të policisë rrugore të qarkut të Lezhës, Kujtim Çardaku. Shpërthimi u shënua rreth orës 18:30 minuta në qendër të qytetit të Shkodrës, afër sheshit “Luigj Gurakuqi”. Shkak dyshohet detyra që ka kryer efektivi më parë në qytetin e tij, ndërsa mbeti i plagosur rëndë nga atentati. Nuk ka asnjë të arrestuar.

 

24 shtator, hidhet në erë makina e biznesmenit

Automjeti i një biznesmeni është përshirë nga flakët si pasojë e një shpërthimi të ndodhur pranë Kodrave të Liqenit Artificial, në Tiranë. Mjeti luksoz “BMË X6” ishte në pronësi të biznesmenit Andrea D., dhe ishte parkuar pranë një lavazhi që prej mëngjesit, në një ndër zonat më të frekuentuara nga kryeqytetasit. Fatmirësisht nga shpërthimi i automjetit nuk ka të lënduar, ndërkohë që janë dëmtuar dy automjete të tjera.

 

24 shtator, dështon atentati ndaj kryekomunarit

Persona të panjohur kanë vendosur një sasi tritoli poshtë automjetit të kryetarit të komunës së Golemit, Agron Agalliu. Fatmirësisht lënda plasëse, e mbështjellë me një qese plastmasi, ka rënë nga makina dhe nuk ka shpërthyer. Banorët e zonës kanë njoftuar policinë, e cila konfirmoi se bëhej fjalë për një sasi tritoli, të cilit ishte vendosur një mekanizëm që komandohej me telefon, por rënia shmangu atentatin.

 

1 tetor, i hedh kallëpin ish të fejuarës

Ndarja e një çifti të fejuarish është bërë shkak që djali të hakmerret duke hedhur eksploziv te shtëpia e prindërve të saj. Tritoli i shpërthyer dëmtoi banesën e familjes Nikolli në Krujë dhe për fat të mirë nuk pati të lënduar. Policia hetoi ngjarjen dhe dy ditë më pas arrestoi si të dyshuar 24-vjeçarin Ardit Roshi, kurse motivi i krimit është hakmarrja e të riut për ndarjen.

11 tetor, tritol avokatit dhe parukerisë

Një shpërthim i fuqishëm shkatërroi pjesërisht zyrën e avokatit Shkëlqim Frangu, në qendër të qytetit të Krujës. Ndërsa shpërthimi tjetër me tritol ndodhi mëngjesin e së mërkurës në parukerinë e Rajmonda Shegës nga fshati Nikël (disa kilometra larg prej qytetit Krujës). Pas kryerjes së veprimeve hetimore paraprake, hetuesit e çështjes deklaruan se dy shpërthimet me eksploziv nuk kanë lidhje me njëra-tjetrën.

24 tetor, tritol makinës së policit

Dy të rinj u arrestuan dy ditë pasi makina e një efektivi policie në Kombinat shpërtheu i parkuar pranë komisariatit. Renato Kazani dhe Shaban Lami janë në qeli pasi akuzohen se në një sherr të ditëve më parë, janë hakmarrë me lëndë eksplozive ndaj makinës së Shkurt Toplanit. Një prej të ndaluarve mësohet se është edhe efektiv policie (Lami). Nga shpërthimi pati vetëm dëme materiale.

 

27 tetor, eksploziv shefit të Policisë Gjyqësore

Persona të paidentifikuar kanë vendosur poshtë makinës së shefit të Policisë Gjyqësore Sarandë një sasi eksplozivi. Ngjarja ka ndodhur lagjen numër 3 në qytetin bregdetar. Mësohet se lënda plasëse është vendosur në makinën e shtetasit Altin Abduli. Nga shpërthimi i lëndës plasëse nuk pati persona të lënduar. Nuk ka ende një të arrestuar për krimin dhe shkak dyshohet detyra që ushtronte i dëmtuari.

 

10 nëntor, atentat kreut të FRESSH-it

Një sasi tritoli i është vendosur makinës së kreut të FRESSH-it në Elbasan, Vangjel Ranxha. Lënda eksplozive ka shpërthyer, por fatmirësisht nuk ka shkaktuar të lënduar. Mësohet se automjeti me targa angleze ishte i parkuar pranë banesës së tij në lagjen “Syrja Dylgjeri”, në kohën që ka shpërthyer. Nga shpërthimi automjeti ka pësuar dëmtime në pjesën e përparme. Policia ka nisur hetimet, por nuk ka të arrestuar.

 

23 nëntor, atentat shefit të Klubit Elbasani

Një sasi e vogël eksplozivi u vendos pranë banesës së shefit të Klubit Sportiv Elbasani, që shkaktoi dëme të shumta materiale dhe panik te banorët e pallatit që ndodhet përgjatë bulevardit “Aqif Pasha”. Tritoli është vendosur para derës së banesës së Erjon Sqapit. Ish-tekniku i klubit ka deklaruar se ka marrë kërcënime për të cilat dhe ka denoncuar. Dyshohet se autorët e kërcënimeve janë prindërit e futbollistëve.

 

3 dhjetor, përgatisnin eksplozivin, plagosen vetë

I vendoset tritol një automjeti në zonën e Vaqarrit në kryeqytet, mbetet i plagosur një person. Ngjarja është shënuar në afërsi të zonës së njohur si “Ish-pularia” dhe u plagos Roland Cakërri. Por nga hetimet e mëvonshme rezultoi se kanë qenë dy të rinj që në makinën e tyre mbanin eksplozivin që shpërtheu aksidentalisht dhe policia i arrestoi pasi hetoi ngjarjen. Fillimisht u dyshua për atentat.

 

13 dhjetor, C4 prefektit Dervishi

Mëngjesin e 13 dhjetorit, pak sekonda pasi prefekti i Vlorës, Besnik dervishi zbriti nga vetura e tij personale, efektivi i Gardës në kontroll rutinë te hyrja e Kryeministrisë, zbuloi kallëpin me 200 gramë C4 të telekomanduar, që për fat të mirë nuk shpërthehu. Për ngjarjen ka dy të dyshuar si përdorues të kartës e telefonit, por asnjë të ndaluar. Ngjarja u dyshua se kishte si motiv detyrën.

 

18 dhjetor, tritol lokalit pas plagosjes së pronarit

Një sasi eksplozivi ka shpërthyer në orët e para të ditës në një lokal pranë “Shkollës së Baletit” në kryeqytet. Por fatmirësisht si pasojë e shpërthim ka pasur persona të lënduar, vetëm dëme materiale.
Policia mbërriti menjëherë në vendngjarje dhe nisi hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Vetëm disa muaj më parë, kur ky lokal ishte duke u ndërtuar, është plagosur shtetasi Fatjon Dauti, pronar i lokalit.

 

28 dhjetor, tritol makinës së kreut të Ujësjellësit

Një shpërthim i fuqishëm me tritol në qendër të Ersekës ndodhi teksa pronari i mjetit të dëmtuar, drejtori i Ujësjellësit Oresti M., ka qenë duke festuar me kolegët e punës me rastin e fundit të vitit. Autorët e paidentifikuar hodhën kallëpin drejt mjetit dhe u larguan. Për fat të mirë dëmet ishin në materiale. Dyshohet se shkak i sulmit ka qenë detyra, por ende nuk ka një të arrestuar për ngjarjen.

 

31 dhjetor, hidhet në erë shtylla e tensionit

Persona ende të panjohur, vendosën natën e Vitit të Ri, nga 16 kallëpe tritoli në secilën këmbë të shtyllës së tensionit të lartë të Interkonjeksionit Tiranë-Podgoricë, në Milot, me qëllim për ta rrëzuar. Ka shpërthyer vetëm një pjesë dhe shtylla nuk u rrëzua. Akti u cilësua terrorist dhe me motive politike, për shkak se u gjetën edhe dy parulla ku shkruhej “Taksat” dhe “Nafta”, referuar rritjes së tyre.

 

6 janar, granatë kreut të PD-së Pogradec

Shpërthim granate në banesën e kreut të Partisë Demokratike në Pogradec. Shpërthimi ka ndodhur gjatë orëve të vona, duke zbardhur 6 janari, në lagjen nr. 1 të qytetit. Luan Lipo tha se shkak është posti që mban si kreu i PD-së, por policia tha se dyshohen edhe konfliktet banale. Nuk ka asnjë të arrestuar. Lipo dhe familja e tij u morën në mbrojtje. Shpërthimi shkaktoi dëme materiale.

 

19 janar, Gjergj Bojaxhiut i djegin 2 makinat

Persona ende të paidentifikuar, kanë depërtuar në brendësi të shtëpisë së Gjergj Bojaxhiut, ish-drejtorit të KESH-it dhe INUK-ut, ndërsa spërkatën me benzinë dy veturat “Fiat” të tij të parkuara në oborr dhe më pas i vunë zjarrin. Flakët shkrumbuan mjetet dhe Bojaxhi denoncoi ngjarjen në policinë e Tiranës. Ngjarja ndodhi në Farkë, ndërsa dyshohet se sulmi ka qenë i qëllimshëm.

 

20 janar, atentat kryekomunarit Berberi

Atentat kreut të komunës Qendër në Vlorë, Fredo Berberi. Ngjarja ndodhi në bulevardin “Ismail Qemali”, pasdite, teksa zyrtari lëvizte me fuoristradën e tij. Shpërthimi i telekomanduar shkaktoi plagosjen e tij të rëndë. Autorët mbeten të panjohur, kurse policia po heton në disa pista, si detyra që ushtronte dhe konfliktet e pronësisë me banorët e komunës për tokat e bregdetit.

 

20 janar, tritol komisariatit Fushë-Krujë

Një sasi e vogël eksplozivi ka shpërthyer mbrëmjen e kësaj date në ambientet e policisë së Fushë-Krujës. Persona ende të paidentifikuar, por që mund të jenë të pakënaqur nga aksionet e fundit në këtë zonë, sulmuan me tritol dhe dëmet ishin materiale. Megjithëse u shoqëruan disa kontigjente të krimit në zonë, që njohin dhe lëndët plasëse, nuk është bërë asnjë arrestim për ngjarjen.

 

21 janar, tritol kryegardianit të Fushë-Krujës

Një sasi eksplozivi tritol ka shpërthyer mëngjesin e kësaj date në Kamëz, te dera e familjes së shefit të Policisë së Burgut Fushë-Krujë, Lulzim Haxhia. Dëmet ishin vetëm në materiale dhe panik tek pjesëtarët e familjes. Policia nisi hetimet, por nuk ka të arrestuar për ngjarjen. Kryegardiani ka thënë se nuk ka konflikte, por dyshohet se atentati ka ardhur nga burgu.

 

23 janar, plagoset në atentat biznesmeni

Xhemal Çela, një ndërtues i njohur në qytet prej vitesh, ndodhet në gjendje kritike për jetën në Spitalin Ushtarak. Po udhëtonte me veturën e tij afër Plazhit Iliria, kur ndodhi shpërthimi i telekomanduar i eksplozivit C4. Makina shkrumbohet plotësisht, dëshmitarët e shpëtuan. Kryhen 20 shoqërime, nuk kishte precedentë dhe konflikte. Hetohet konkurrenca nga rivalët dhe ndonjë borxh për biznes.

http://gazetadita.al/24-janar-2014/

visa Tirana FAZ und Co., als Otto Schily, Joschka Fischer und Co. im Dienste der Albaner Mafia mit vollen Wissen standen und Nichts gegen kriminelle Diplomaten dort unternahmen, weil man ja. u.a. das Flugplatz Geschäft mit Hochtief machen wollte und noch mehr Bundesdruckerei Geschäfte mit der Albaner Mafia, wobei bis heute die SPD Fuzzis und FES, mit der Prominenz der Verbrecher Cooperationen hat und auch finanziert.

 

Klaus Mangold
Profi im Lobbyismus, wie man an Griechenland, Serbien, dem Balkan sieht: Prof. Dr. Klaus Mangold
Prof. Dr. Klaus Mangold – ehemal. Vorstandsmitglied Daimler AG (Daimler musste 2010, eine 185 Millionen € Strafe bezahlen und hat für 3 Jahre einen FBI Aufpasser akzeptiert, u.a. wegen Bestechung ausl. Regierungen auch auf dem Balkan, wo man wie VW, seine Partner direkt im Drogen Handel hat.)
Die Geschichte der Internationalen Mafia!
Ost Ausschuss der Wirtschaft
Kompetenz Center bedeutet in diesen Kreisen. Know-how für Bestechung ausländischer Regierungen mit Hilfe und finanziert von der GTZ und KfW. http://www.ost-ausschuss.de/

aus Balkaninfo

So wurde der Ferronikei-Komplex, zu dem Minen und Metallgewinnungsanlagen zählen, gegen den Willen der Arbeiter für nur 33 Millionen Euro quasi verschenkt, obwohl auch höhere Gebote vorgelegen haben sollen. Nutznießer war das kasachische Unternehmen Alferon, an dem wiederum die deutsche Thyssen-Krupp beteiligt ist.
……………………………………………………….
Die deutschen Interessen vertritt dabei vor allem die Südosteuropa-Gesellschaft, deren Mitglieder einem Who is who der deutschen Wirtschaft gleichen. Man findet dort führende Finanzinstitute wie die Deutsche Bank, die HypoVereinsbank und Konzerne wie Siemens. Deren Fürsprecher im Kosovo war Michael Schäfer, ehemals Politischer Direktor im Auswärtigen Amt. In dieser Position hat sich Schäfer auch für den ehemaligen Premierminister des Kosovo, Ramush Haradinaj eingesetzt, der vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag als Kriegsverbrecher angeklagt wurde wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verstößen gegen das Kriegsrecht.
………………….
Frühzeitig haben sich auch deutsche Politiker immer wieder für eine Unabhängigkeit des Kosovo ausgesprochen. Gernot Erler (SPD), Staatsminister im Auswärtigen Amt, erklärte 2001 gegenüber dem Deutschlandfunk in Bezug auf den Kosovo, dass die Grenzen nicht unantastbar sind.
………………………
http://www.wsws.org/de/2008/feb2008/koso-f26.shtml

Kommentar: Die Privatisierung des Ferronikei-Komplex, gilt als kriminellsten Geschäft im Kosovo, wo einwandfrei auch nicht die besten Bieter zum Zuge kamen, und die Verbrecher Firma Thyssen (siehe Schreiber, U-Boote nach Athen mit faulen KfW Krediten usw..) erneut über Tarn Firmen auftrat. Natürlich immer dabei: Kriminelle Deutsche Diplomaten, welche die Kosovo Mafia, wie bewiesen Stapelweise mit Visas versorgte um Geschäfte zu machen.

Gut geschmiert und bestochen, dann wird man China Botschafter: Michael Schäfer im Kosovo, im Sinne von Frank Walter Steinmeier! Irgendwo müssen ja die 600 Milliarden € im Ausland verschwunden sein, wo der Thyssen Lobbyist: Michael Schäfer, eine wichtige Rolle spielt.

Michael Schäfer, ist ein Muster Beispiel, wie Politik und das Auswärtige Amt , von einer hoch kriminellen Mafia übernommen wird, nur um Geschäfte zu machen. Visa Besorgung für die Drogen Mafia, damit hatte Michael Schäfer nie ein Problem, weil die General Staatsanwaltschaft Berlin, Partner der Internationalen Mafia ist und solche Leute deckt. Aus der Körber Stiftung und heute Botschafter in China. Deshalb geht es halt mit solchen Leuten auch mit dem Export überall stark bergab, wobei dann die Export Garantien die Alternative ist, welche der Steuerzahler dann bezahlen muss, u.a. bei 400 Milliarden € fauler Kredite im Osten und im Balkan.
Rudelweise, werden Leute finanziert, die nur Eines kennen! Alles korrumpieren und Mafiöse Strukturen pflegen.aus

Das System des Hashim Thaci und als Lehrmeister Deutschlands grösste Verbrecher Organisation, die FES (Friedrich Ebert Stiftung – Berlin) Michael Schäfer der heutige China Botschafter lässt grüssen

Sowas ist heute Botschafter in China, ein Profi Krimineller, der für Thyssen unterwegs war! Hinzu kommt die Visa Geschäfts Beschaffung für die Albaner Mafia und Drogen Bosse, damit man Geschäfte machen kann, als Teil des Bestechungs System: Der Schaden geht in die Milliarden + hohe Kosten für den Ermittlungs Aufwand der Jusitz! Derartige Praktiken, werden siehe Visa Skandal direkt von der General Staatsanwaltschaft Berlin und den Korrupten Richtern des 27. Senates unterstützt, weil ja direkt erneut Deutsche Minister und andere Kriminelle in Berlin daran beteiligt sind.

Staatssekretär Ludger Volmer und seine Visa Skandale und Bestechungs Skandale mit der Bundesdruckerei in Albanien, Asien und Afrika

Ein Bomben Anschlag, in Lezhe gegen einen Klein Buss, wo die Bombe nicht explodierte, ein Konkurrenz Geschäft, wo die Berisha Leute, nicht mehr ohne Lizenzen fahren können.

noch ein grosser Anschlag, gegen einen Gangster in Skhoder

1/20/2014

Erpressung, Deutscher Bestechungs Lobbyismus und alle Lizensen im Debakel rund um die Hafen Durres werden überprüft

Filed under: — Zogaj Leku @ 12:57 am

Es gibt ja ein besonders gut bekanntes Bestechungs- und Erpressungs Geschäft, wie die CEZ im Ausland arbeitet, was zu dem Untergang der CEZ in Albanien führte. Reine Bestechungs- und Partnerschafts Erpressungs Geschäfte: gekoppelt an den EU-Kandidaten Status, was nun auch den Deutschen vorgeworfen wird. Das erste Bestechungs Monopol Geschäft wurde schon im Oktober für ungültig erklärt: Die erste Bestechungs Lizenz wird für ungültig erklärt: von der Österreichischen Firma GFI Weitere illegale Lizensen, für Monopol Geschäfte wurden aufgekündigt. siehe CEZ Geschäft im selben Zeitraum: * unten

Deutsche Firma und die Mafia, merkwürdige Geschäfte durch gerade gegründete Firmen, sind gut bekannt, wobei es einen weiteren Extrem Fall des Betruges gibt und der Inkompetenz, durch eine Deutsche Firma, rund um Betrug, was vor einem Abitrage Gericht vorgetragen werden sollte in 2012, aber nie geschah. Geschäfte wie aus der Website zuersehen ist: Alle mit hoch korrupten Ländern, wo nie eine Deutsche Justiz etwas kontrollieren wird, oder fiktive Ausgaben durch das Finanzamt.

aus 2009 Weltbank: Der Skandal um die Öl Anlagen und ein neues Kraftwerk bei Vlore

Ein weiteres Investment geht vor ein Internationales Schieds Gerichts Verfahren. 11 Millionen € fordert die Albanian Power Corporation (KESH sh.a. in Staats Besitz), 5 Millionen € ein Italienischer Investor und Alles merkwürdigerweise erneut wie bei dem Tschechischen Energie Versorger CEZ, mit einer Welt Bank Garantie unterlegt. Diese Weltbank Garantien, werden immer merkwüdiger in Albanien, was da ans Licht kommt, wobei die Albaner seit ca. 2 Jahren der Weltbank hohe Bestechlichkeit vorwerfen, ebenso der EBRD Bank. Die Weltbank beschäftigte als Leiter des Coastal Managment Plan Jamber Malltezi, Schwieger Sohn des Salih Berisha, der zuvor in Betrugs Geschäfte rund um Immobilien verwickelt war, was ebenso ein Licht auf die Weltbank Geschäfte wirft und heute in einem gesetzlichen Taliban Desaster endete.

Die Deutsche Firma Luthardt, hat die Verträge für den Betrieb der Anlage! Luthardt, ist lt. Website ein sehr junges (2008) Unternehmen aus Berlin, und wie solche Leute an solche Verträge heran kommen ist erstaunlich, aber die Italienische - Albanische Mafia ist ja dabei Partner. Man hat mit der Serbischen Mafia ebenso Langzeit Erfahrung, noch unter Milosevic, wo Alles nur mit Bestechung geregelt wurde. Offensichtlich, gibt es Verträgen keine Garantien für gelieferte Teile und Anlage, wo kurz gesagt bis heute Nichts funktioniert.

Die Deutschen und Türkischen Firmen im Hafen Durres werden kurz gesagt, raus geworfen.

Man macht Bestechungs Partner Geschäfte, der billigsten Art, mit dem Hafen Direktor, wo sich ganze Stapel von Anzeigen bereits im Frühjahr 2013, rund um seine Betrugs- Bestechungs Partner Geschäfte, inklusive Abgaben Erpressung, einem 20-jährigen Berisha Modell: Anklage Erhebung erfolgte dann im März 2013. Eduard Ndreu në prag të arrestimit. Kompanitë private dorëzojnë dosjen penale në Prokurori

Das Deutsche System ist ja gut bekannt: Immer mit Korrupten und Kriminellen, wo Griechenland vollkommen ruiniert wurde.
Da müssen Deutsche natürlich mitmachen:

2/21/2013

WikiLeaks - Stratfor: Berisha, the Albania mafia chief

Die vielen hohen Zäune im Hafen, sprechen allein schon für ein Chaos, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, was es früher bei wesentlich mehr Sicherheit nicht gab. Eine Art von Claim Absteckung, krimineller Firmen, wo es 1996 keine Zäune gab. Oder sollte man Sagen, das die Deutsche Bank Mafia kam, mit ihren Berufs Betrügern und als Partner die KfW wieder einmal: Deutsche Bank Projekte, mit der Italienischen Mafia in Albanien, sind ebenso eine Legende, wie mit dem Griechischen Gangster Spiro Latsis, sogar als Partner. Als Beispiel: Das Karvilac Projekt, wo der Spiegel sogar berichtet. Berufs Chaoten, kamen ab 2008 nach Albanien, wo bereits die guten Berisha Leute, das Land verliessen und keine Investoren mehr kamen.

Höhere Hafen Gebühren für die Entladung, wesentlich weniger Anteil daran erhält der Hafen, ineffiziente private Firma, ein totales Verlust Geschäft für den Hafen den Albanischen Staat (vorher erhielt der Hafen 30 % der Umschlags Gebühren, nun 11 %) und vor allem Arbeit. Shkelet master-plani, anija me sondë nafte çohet te kromi , was zu einer enormen Verschuldung des Hafens führte, mit dem Betrugs Kredit der EBRD und vollkommen falscher Beratung wir so oft, rund ums Ausbaggern. .

Es laufen ganz offizielle Untersuchungen, wie in 1997-98, wie jemand zu seinen Dokumenten kam. In Deutschland sind die Verbrecher Banden, Straffrei, wie der Visa Skandal zeigte, oder wie Griechenland ebenso vollkommen korrumpiert wurde. Warum ein Deutsche Staatssekretär: Ernst Burgbacher, versucht, primitive Dumm- und Korruptions Geschäfte, der ordinärsten Bestecherei zu schützen, mit dem Capo der Albaner Mafia zuschützen, Geldwäsche der Albaner Mafia fördert? Es wird wie im Visa Skandal die nächste Frage sein, in welchem Auftrage, diese Erpressungs Delegations Reise organisiert wurde im Oktober 2013. 4 Jahre versuchten im Visa Skandal die Hintermänner u.a. Joschka Fischer, diese kriminellen Verbindungen zur Albaner Mafia, zu vertuschen, mit Hilfe des Otto Schily. Der Vorgang zeigt, das die Deutschen Politiker, bis heute nicht einmal das 1 & 1 gemacht haben(ab Ende 1998), wie man vor Ort auftritt, identisch Italienische, Amerikanische Betrugs Politiker,, diverse Betrugs NGO’s und UN Organisationen, welche nur Geschäfte machen wollen.

Unter der Schirmherrschaft, des Auswärtigen Amtes, seiner Lobbyisten, wurde der Balkan vollkommen korrumpiert und ruiniert, wo Griechenland ein besonders gutes Beispiel ist, oder Afghanistan, wie der Kosovo ebenso.
Gezielte falsche Beratung, durch Mitglieder der Deutschen Industrie Vertretung DIHA liegt ebenso vor, was zum Ersten Mal in der Geschichte des Hafens, zu einem Defizit von 1,4 Millionen € in 2013 führte und weitere 15 Millionen € Bank Schulden, wo noch ein Guthaben von 5 Millionen € in 2005 bestand. Die Deutsche Consult DIWI, gehört zum Consult Roulette des Betruges und der Bestechung, wie Lahmeyer, Rodecco usw.. Eine vollkommen unsinnige, vorsätzlich falsche Beratung, im Hafen, was bei dem guten Club Service von Durres, und Sokol Olldashi mit 15 Jahren Erfahrung einfach war. Mindestens 3 bekannte Medien mit gutem Ruf, schreiben über das kriminelle Chaos, was auch im Hafen organisiert wurde, von immer den selben Profi kriminellen Construkten. Vorsätzlich falsche Beratung auch rund um das Ausbaggern des Hafens Durres, mit einem vollkommen überhöhten Kredit, der aber nicht für die Preis günstige Anschaffung eines technischen Bagger Systemes dienen soll, sondern der eigenen Tasche dient. Die Deutsche DIWI Consult, ist für diesen kriminellen Schwachsinn zuständig. Niemand braucht eine DIWI Consult in Albanien, welche sich mit Bestechungsgeld nur Aufträge erkauft. Nennen wir es: Betrugs Mafia Sponsering hier auch und Vernichtung von einer wirtschaftlichen Basis zum eigenen Profit. Einziger Grund der Tätigkeit: keine Justiz und so unterschlägt man mit der Albaner Mafia gemeinsam in alter Tradition hohe Millionen Summen.

Ein Internationaler Skandal, wo die Fach Presse berichtete: Der Hafen Durres, wo Beratungen echter Hafen Strategen, Auflagen der EU, ignoriert wurden und die bestehenden Hafen Master Pläne, wie überall in Albanien: alle Gesetze, Urbanistik Pläne, vorgeschriebene Ausschreibungen , hatten sich nach 2009 in Luft aufgelöst. Es gab schon 1993 Deutsche Logistik Firmen, welche das Land nach Zoll Betrug verliessen. Hinzu kommen die Schrott- Betrugs Bauten der DIHA Mitglieder: VEGA und DIWI Consult im Hafen.

Der Rauswurf der Bestechungs Lizenznehmer im Hafen von Durres (der KURUM Chaoten ebenso), wird nun entgültig organisiert und vorbereitet. Illegal und ohne die vorgeschriebene Ausschreibung, wurden die Lizensen gekauft, bzw. abgerundet durch Kick Back Geschäfte und Beteiligungen. Allen voran, die Deutsche German Albanian Logistic Agency und Albanian Stevedoring Company Shpk.

Die Dreistigkeit dieser Gangster, ohne die lt. EU Regelung geltende Ausschreibung, nach Abwahl noch schnell ein Bestechungs Lizenz mit Verwandten des Hafens Direktors (Sokol Olldashi Clan) zu organisieren ist einmalig, am 1.8.2013

VKM 493 1 gusht 2013 terminali lindor_0 Salih Berisha kennt keine Gesetze und das Lizenz Gesetz von 2006 sowieso nicht, wobei Hochtief und das korrupte Lizenz Geschäft mit dem Flugplatz, ja 2004 abgeschlossen wurde, als es derartige Gesetze nicht einmal gab.

Eine der wichtigsten Vorgänge ist in Albanien wird sein, das man die kriminellen Strukturen der Inkompetenz und Mafiösen Partnerschaften im Hafen von Durres beendet. Man wird diese Lizenz Partnerschaften mit der Albaner Mafia beenden, wo Deutsche mit vollkommen falschen Partnern, falsch anfingen und nur noch Probleme haben. Geschäftliche Partnerschaften mit Kriminellen, wie P. Ndreau, wo Verwandte Partner wurden. Geschäfte, welche nicht einmal die Italienische, Russische oder Türkische Mafia im Hafen machen wollten. Der neue Minister Edmond Haxhinasto steht vor einem Debakel und hat selbst viele Probleme.

Hafen Master Plan Durres
Der Hafen Master Plan, von 2008-2009 wurde genauso ignoriert, wie alle Gesetze, wie teuren Urbanistik Pläne ausser Kraft gesetzt wurden, durch Sokol Olldashi, weil er wohl wieder einmal in alter Tradition, Alles vergessen hat, das es sowas gibt. Seine Parteibuch Idioten, ohne Schule und Bildung, zerstörten in dieser Klientel Politik alle Institutionen, oft aus reiner Dummheit.

2008-2009, wurde ein neuer Hafen Masterplan genehmigt, mit Beratung der EU Experten, und genau gegen diese Masterpläne, wurde durch die Bestechungs Orgien der Deutschen und Türken massiv verstossen, u.a. weil es keinerlei Ausschreibungen gab. Die üblichen Betrugs Consults der Deutschen tauchten dann auch noch auf mit den üblen Banden der Deutschen Bank, und der Slowenischen Pleite und Betrugs Firma SCT, welche ebenso Langzeit Partner der Deutschen Betrugs Bank war im Skandal am Flugplatz von Lubanja und ebenso mit Verhaftungen unter gegangen ist. Nur die Deutschen laufen immer frei herum in Europa und sind Straffrei. Die Deutsche Industrie Vertretung: DIHA, hat etliche Mafiöse Betrugs Firmen als Mitglieder, vor allem rund um Real Estage, Grundstücke, Baufirmen, wo selbst der Bankrott der “Alpine” Betrugs Orgien von Bechtel & Enka, Verfahren der General Staatsanwaltschaft keine Bremse ist.

Die Chinesische Delegation im Hafen von Durres, mit dem Hafen Direktor
Hafen Durres

APD: Tragetet i kushtojnë portit më shumë se të ardhurat që merr

· Paralajmërohet para emisarëve të Pekinit “dëbimi” i turqve dhe gjermanëve nga porti i Durrësit: pakënaqësi serioze ndaj profesionalizmit të operatorëve privatë, si dhe kontratave të gabuara

Eine Delegation des Chinesischen Wirtschafts Ministerium, besuchte den Hafen von Durres (17.1.2014), und man plant die Deutschen und Türken aus dem Hafen, wegen dem Chaos raus zuwerfen. Der neue Hafen Direktor als Gastgeber, was er nur in Absprache mit wichtigeren Leuten macht.

Das wird wegen Bestechung, Erpressung, Kauf der Lizensen mit Bestechung, illegalen Lizensen, ohne Ausschreibungen, Mafia Geschäfts Partner, Kick Back Geschäfte u.a. direkte Verwandte des vorherigen Hafen Direktors, als Partner wird vor allem den Deutschen vorgeworfen. Die jetzige Regierung, ist durch den vorherigen Hafen Direktor P.Ndreu, bestens informiert worden, als er im Oktober zur LSI Partei wechseln wollte und durch die Akten im Ministerium.

Im Sinne der Berisha-Sokol Olldashi-Ridvan Bode Mafia und deren Drogen Kartelle: man errichtet mit allen Mitteln Wirtwschafts Monopole, was massiv bereits von über 10 Jahren hart kritisiert wurde, vom US Botschafter James Franklin Jeffrey hart kritisiert.
U.S. Urges Gov’t to Keep Pressure on Crime Lords
Tirana, October 28, 2003 - The U.S. ambassador warned Albanian crime lords on Monday that the international community was hunting them down and urged Albania to continue to pursue them because crime would harm its bid to join the West.
Die Probleme gehen weiter und ungebremst: Shkelet master-plani, anija me sondë nafte çohet te kromi

Besonders peinlich die aktuellen Betrugs Geschäfte der EBRD Bank erneut, welche zu noch mehr Chaos führt, mit dem Vorsatz den Hafen vollkommen bankrott zumachen. Da es genügend echte Langzeit Experten für Hafen Ausbaggern und Hafen Bauten in Albanien gibt, welche oft in Russland ausgebildet wurden, handelt es sich erneut um erpresste und gekaufte vollkommen überteuerte Arbeiten rund um den Hafen. Statt ein neues eigenes Bagger System zukaufen, was max. mit Begleich Fahrzeug 5 Millionen € kostet, wird ein Auftrag an Deutsche Consults erpresst, welche praktisch keine langfristige Lösung anbieten, für das 3-fache Geld.

Consults tauchen auf, welche Teil im Mega Milliarden Betrugs Projekt von Thyssen waren, mit einem Stahlwerk in Brasilien-Sepetiba. Man wollte einen der grössten Flüsse der Welt überlisten, durch Millionen teure, Fluß Baggereien. Vergeben wir den Titel:
don quichotte durres
“Don Quichotte” der Hafen Consults

HPC Hamburg Durres

Die VPC Consult, erkaufte sich im Deutschen Bestechungs Skandal rund um den Hafen Murks, eine teure Erkundung der Wassertiefen und des Hafen und des Zufahrts Kanales, obwohl seit vielen Jahren in allen Details bekannt. Teure Vermessungen für Nichts, weil jede Yacht eine Wasser Tiefen Vermessung heute mit überall erhältlichen Fischerei Sonars vornehmen kann und identisch genau, weil sich durch Stürme immer einige neue Tiefen ergeben.

Diese Leute sind auch verantwortlich, durch ihre Partnerschaften mit der Durres-Shiak Mafia, Beteiligungen auch an den Tochter Firmen, das die dümmste Albaner Mafia, den Hafen wieder übernahm, Durres und alle Institutionen zerstörten und, wo Verurteilte Gangster bekanntlich frei herumlaufen in Durres, wie aktuelle Hinrichtungen zeigen. Aber das sind normale Geschäfte der Lobbyisten, das man immer wieder auf die alten Verbrecher Strukturen zurück greift. Auch in den Medien werden viele Fragen gestellt, warum Deutsche mit den Gangster aus dem Visa Skandal (BKA Bericht) erneut zusammen arbeiteten, welche vor Mord damals nicht zurückschreckten. Der Deutsche Justiz Murks, lässt sich mit der Sache gut erklären.

Die ordinären Bestechungs Orgien, Deutscher Politker, Lobbyisten gut auch in Griechenland bekannt, sind ein peinliches kriminelles Enterprise, oft auch mit Unfähigkeit gekoppelt, wo die Zerstörung des Hafens Durres, mit Verbrechern als Partners, auch nicht mehr verwundern kann. Die jüngsten Hinrichtungen, führen erneut in diese Zirkel und Partnerschaften, wo ein BKA Bericht Details rund um Morde an Deutschen festhält. Es ging steil bergab mit dem Hafen seit 2009, als die Deutschen kamen und ein damals gut bekannter Idiot und Verbrecher wie Sokol Olldashi, hätte nie ein Partner sein können, wo diese Idioten Banden, in allen Bereichen in Durres ein Chaos anrichteten. Später wird wikeleaks ebenso schreiben, das Sokol Olldashi u.a. Kriminelle in den Polizei bringen wollte und gegen Geld verurteilte Mörder freikamen, wie der Kajolli Clan. Das ist der richtige Langzeit Partner der Deutschen, für Wirtschafts Ankurbelung. Es ist nicht der erste Rauswurf, von Deutschen Firmen in Durres, bei identischen Vorgängen, rund um Erpressung, Manipulation, Bestechung, wobei der Bundesdruckerei, wie der Berlinwasser Skandal eine besondere Note hatte: siehe unten*
8/9/2005

Durres stoppt das Mafia Geschäft Deutscher Politiker mit Berlin Wasser

siehe unten*

Der Hafen wurde gründlich ruiniert, machte erstmalig Defizite in der Geschichte in 2013 (1,5 Millionen €, enorme Schulden, wo es 2005, noch ein Guthaben von 5 Millionen € gab), seitdem sich dort eine Deutsche Firma mit Bestechungs Geld, eine unsinnige Lizenz bei dem Gangster Boss Sokol Olldashi einkaufte, der schon im Visa Skandal der Deutschen ein Hintermann war, mit Deutschen Visas ausgestattet war und die selben kriminellen Lobby Strukturen tauchen erneut rund um den DAW, hier auf dem Foto. Die alten Drogen- Geldwäsche Kartelle agieren erneut vor aller Augen. Sokol Olldashi und die Gruppe Dash Gjoka, haben wohl 10 Tonnen Heroin nach Europa verkauft, als ältester Berisha Financier in 15 Jahren.

Nachdem Deutsche mit ihren Schrott und der Inkompetenz den Hafen einen wichtigen Anteil am Ruin des Hafens haben, schwafelt ein Staatssekretär von dem wichtigen wirtschaftlichen Faktor des Hafens, was Kinder Kram ist, aber als teure Reise Show verkauft wird.

Die peinliche Delegation Reise, der Deutschen mit dem Besuch im Hafen von Durres: 3. Oktober 2013 (Pseudo Fake organisiert u.a. durch die IHK München), mit dem damaligen
Ernst Burgbacher Hafen Durres
FDP Staatssekretär: Ernst Burgbacher , wurde als Erpressung Versuch gewertet (Tage vor der EU Entscheidung, für den EU Kandidaten Status. Und der EU Botschafter ist aus selben Holz, nur noch dreister.

Wie kann ein Staatssekretär aus Deutschland überhaupt mit so einer Gestalt (Hans-Jürgen Müller), im Hafen Durres auftauchen? Ein schwerer Fehler, der Deutschen Aussenpolitik, das man sich von solchen Leuten nicht in 2005 trennte und distanzierte. Hans-Jürgen Müller, war schon der Bestechungs Motor unter der Fatos Nano Regierung, ein selbst ernannter Experte des Nichts. Wer braucht diese selbst ernannten Experten? Niemand, aber es gehört zum Unterschlagungs System der Deutschen Aussen Wirtschaft und des System Betruges, wie auch Afrika zeigt. Hans-Jürgen Müller, wieder in Aktion, wo direkt eine Verbindung auch zum Super Verbrecher Clan Osmani in Hamburg bestand, Motor in der Visa Affäre, als Partner der Albanischen Super Verbrecher Kartelle. Hirnlosigkeit, Null Aussenpolitik, wurde schon vom früheren Chef der SWP-Berlin Frank-Walter Steinmeier in 2009 unterstellt.

Gezielt falsche Beratung, durch die selbst ernannten DAW Lobby Experten, welche niemand braucht, nur die OK ist für Deutschland peinlich, wenn nicht einmal der Visa Skandal je aufgearbeitet wurde, noch deren Verbindungen, zu Verbrecher Clans, wo diese Inkomptenz, nur eine Desaster bis heute hinterlassen, haben und die Verbrecher Kartelle gefördert wurden.

Helge Tolsdorf

Der frühere Staatssekretär Helge Tolsdorf ist auch bei der Delegation dabei, sehr erfahren in der Bestechung im Ausland und als Partner krimineller Clans. Damit ist dann Alles gesagt, über diese Art von IHK Reisen, wo der Albanische Partner zur bekannten Mafia zählt. Er läuft frei herum, weil die Justiz im Visa Skandal und Auslands Bestechung versagte. Vernichtung von seriösen Investoren könnte man die Deutsche Auslands Lobby Politik real nennen. Der Schaden ist enorm, vor allem wenn der Aufbau der Justiz durch diese Zirkel verhindert wird im Ausland.

Vollkommen unsinnig solche Angebote, über eine Zusammenarbeit mit Deutschen Häfen( Mesazhi i drejtorit të portit: Gjermanët s’lejojnë të më heqin) , wobei richtig schon in 1996, die Deutsche HPC-Hamburg Consult sehr erfolgreich im Hafen arbeitete und die entscheidenden Weichen legte. Der Gangster und sogar Korruptions Geschäftspartner Eduard Ndreu, war damals der Direktor noch.

Alte Tradition abgehalfte Politiker, sie tauchen in Albanien auf, für Geschäfte auf und das war nun mal Einer zuviel. Der Niedergang der Deutschen in Albanien war seit Jahren zusehen, wo man als Motor der Bestechung, die Glaubwürdigkeit vor Jahren verlor, weil man alle Regierungen, wie die USA, Österreich korrumpiert. Erpressung, für den EU - Kandidaten Status, ist ein sensibles Thema für die Albaner, nachdem CEZ Erpressungs Versuch durch den PM, identisch mit dem Griechischen See Abkommen.

Ein schwerer Fehler, der Deutschen Aussenpolitik, das man sich von solchen Lobby Leuten nicht in 2005 trennte und distanzierte. Aber das ist System, wie Mercedes 175 Millionen $ Bußgeld an die SEC zahlen musste, u.a. weil man den Transport Minister Spartak Poci bestochen hatte, damit über 200 Mercedes Limousinen gekauft werden vor 10 Jahren. Wer braucht diese selbst ernannten Experten? Niemand, aber es gehört zum Unterschlagungs System der Deutschen Aussen Wirtschaft und des System Betruges, wie auch Afrika zeigt. Hans-Jürgen Müller, wieder in Aktion, wo direkt eine Verbindung auch zum Super Verbrecher Clan Osmani in Hamburg bestand.
Delegations Reise Hafen IHK München Albanien 2013
Hier taucht der DAW Chef auf links: Hans-Jürgen Müller, er läuft frei herum (im TV natürlich neben Ernst Burgbacher, wo dieser Staatssekretär nicht der Erste ist in Albanien, als vermurkster Partner des Hans-Jürgen Müller und Kollegen), obwohl er schon im Visa Skandal verhaftet hätte werden müssen. Wenn man seine persönlichen Kontakte zu einem Minister schon vollkommen falsch einschätzt, die echte Situation vor Ort sowieso, dann ist man im Nichts Bereich angekommen und genau, dort ist Hans-Jürgen Müller, mit seiner Bande angekommen.

Man wird Partner der Super Albanischen Mafia, welche zugleich seit Jahren die Hafen Zufahrt zuschüttet, mit illegalen Bauten in der Currilla, denn das sind PD Banditen, mit gefälschten Dokumenten in Durres, welche diese Erosion in der Nähe der Hafen Zufahrt organisieren. Wichtigster Partner im uralten Drogen Spektakel des Salih Berisha, Dash Gjoka: der vor kurzem verstorbene Transport Minister Sokol Olldashi, Mentor der Zerstörung der Durres Adminstration, mit seinem Dumm kriminellen Banden überall. Mafia Clan of Democratic Party of Albania: Hintermann im Visa Skandal und Motor bei der Visa Versorgung und Visa Organisierung, Tausender von Kriminellen in der Deutschen Botschaft in Tirana, vor 10 Jahren. siehe Visa Skandal Bundestag Untersuchungs Ausschuss.

Ein Lieblings Wort, der Dumm Schnacker mit Partei Buch und der Banden des Auswärtigen Amtes: Berliner Richter in einem Verfahren des Visa Skandals zu einem AA Diplomaten: “Sie lügen"!

Die Vorgänge haben Nichts mit der Deutschen Botschaft zutun, sondern das kriminelle Enterprise, hat sich identisch in Afrika so entwickelt und ist Steuer finanziersten System der Deutschen.

12/23/2013

Der bankrotte Hafen von Durres im Container Chaos, weil die Kräne nicht funktionieren und jeder stehlen kann

Der Hafen von Durres, wird erstmalig in der Geschichte, 2013 einen Verlust von 200 LEK - 1,4 Millionen € machen, was bereits sehr viel sagt, über Mafiöse Beratungen aus dem Ausland und rund um die Weltbank und korrupte Bestechungs Consults und Firmen, welche das Desaster anrichteten.

Der absulute Weltbank (Chaos Scheitern der Weltbank Mafia Projekte im Hafen) und auch Deutschen Skandal rund um den Hafen, wo die Fakten im Parlament nun offen gelegt wurden. Der Lehrmeister für diesen Betrug: erneut die Weltbank, Deutsche Consults, DEG, AAEF und Geschäfte Macher und die Österreicher sind seit Jahren in jedem Betrug und Bestechungs Skandal im Balkan dabei. Die Deutsche DIWI Consult, wird in einem Bericht für Betrug und Bauschrott, rund um den Hafen extra erwähnt werden, unter der neuen Regierung, was das normale Betrugs Desaster ist, bei Deutschen Baufirmen von Düsseldorf, Hamburg bis Nigeria im Ausland. DIWI Consult, finanziert direkt die Albaner Mafia, wo man natürlich den Albanischen Firmen Sitz in “Sky Tower” in Tirana hat und die Firmen Gründung in 2010, ist Zeitgleich, mit der totalen Korrumpierung und der Gesetzeslosigkeit in Albanien.

Staatssekretär Ludger Volmer und seine Visa Skandale und Bestechungs Skandale mit der Bundesdruckerei in Albanien, Asien und Afrika
Sokol Olldashi Currila Durres

Millionen Tonnen, landeten schon so im Meer, durch die Bau Mafia, welche irgendwas und immer wieder illegal baut.

Aber das Finanzierungs Modell, rund um den Super Verbrecher Clan: Video

………

WikiLeaks – Stratfor: Berisha, the Albania mafia chief

Die Bewachung des Hafens von Durres soll privatisiert werden

Die Sokol Olldashi Mafia mit dem Hafen Durres: Super Skandal – es regnet durch das Dach der neuen Abfertigungs Halle

Zhvatje shqiptarësh me bekim gjerman-belg = Erpressung, durch Deutsche - Belgische Firmen im Hafen

Koncesioni është paraprirë me skandale mbi cilësinë e punimeve dhe mbikëqyrjen e tyre me kredi evropiane për Shqipërinë · Më 20 nëntor 2012, katër muaj pas përurimit, çatia e terminalit…
……………
Ndërmarrje shtetërore shqiptare, anëtare e një shoqate që “angazhohet si zëri i biznesit gjerman për interesat në çështjet ekonomike”, fakti i bujshëm dhe absurd ka të bëjë me kompaninë publike “Autoriteti Portual Durrës sha”, që është anëtare e DIHA-s (Deutsche Industrie-und Handelsvereinigung in Albanien - Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri), një OJQ biznesi (shih 3 faksimilet e faqes së DIHA-s). Natyrisht, në këtë dhomë tregtie gjermane-shqiptare janë anëtarë dhe koncensionarët gjermanë të portit të Durrësit: ai i terminalit të trageteve AFTO (Albanian Ferry Terminal Operator) dhe terminalit lindor EMS-Albanian Port Operator, si dhe dy kompani ngarkim-shkarkimi, transporti, spedicioni dhe detare si: ASC (Albanian Stevedoring Company) shpk dhe GALA (German-Albanian Logistics Agency) shpk. Për koincidencë, më 17 qershor 2013, gjashtë ditë para votimeve politike në Shqipëri, u zgjodh zëvendëspresident i DIHA-s Jens-Uwe Ströber, drejtori ekzekutiv i Albanian Stevedoring Company. ………..

DIHA
aus dem Artikel, wo die Deutsche Industrie Vertretung DIHA, mit dem Vize Präsidenten Manager Jens-Uwe Ströber hart angegriffen wurde, welcher Manager der Tochterfirmen der Firma EMS im Hafen ist. Albanien ist in vielen Unfugs Organisationen inzwischen Mitglied, und die korrupte Mafia Hafen Direktion unter Sokol Olldashi, P. Ndreu, wurde so auch Mitglied bei der DIHA. Es gibt wenige Leute in Durres, welche schon vor 10 Jahren einen so schlechten Ruf hatten, wie der Partner der Deutschen: Eduart Ndreu!

http://durreslajm.com/investigim

Die Chinesen in Tirana, bei einer Konferenz, wo es eigene Sprachschulen für Chinesen bereits gibt, in Tirana.

Die Chinesen machen es wesentlich besser, denn eine Deutsche Entwicklungshilfe gibt es nicht einmal. Man sollte es Chaoten Bestechungs Club und Aufhilfe für kriminellen Firmen besser nennen, wo Betrugs Baufirmen wie Bilfinger & Berger mit Milliarden überschüttet werden.

Wirtschafts Lobbyismus ist vollkommener Unfug und kostet nur Geld, wie die FAZ schreibt und sich auf die frühere IMF-Vize Chefin Professorin Anne Krüger beruft. Die Korrumpierung von Griechenland ist bekannt, aber identisch läuft es in allen Afrikaitschen und Balkan Ländern ab, wo die “Förderer” kommen wie Ratten und Parasiten und den Kosovo ebenso ruiniert haben. Justiz ist unerwünscht, wenn man die Gerichtsurteile in Deutschland vergleicht in den Bestechungs Fällen von Griechenland. Straffreiheit in Deutschland, oder lächerliche Bewährungs Strafen ist das maximale, oder Verfahren wie in dem Mafia Visa Betrug der Lobbyisten und Diplomaten wurden bei dem Justiz Debakel in Berlin, nie eröffent die Akten verschwanden. Straffreiheit für Partner der Drogen Gangster und Wirtschafts Lobbyisten, wurde zum System, was in den EU GRECO Berichten schwer bemängelt wird.

30.11.2013 · Anne Krueger untersuchte, wie eine Klüngelwirtschaft Städte und ganze Länder verarmen lässt. Mit ihrem berühmten Aufsatz über Interessengruppen, die Druck auf die Regierung ausüben, konnte sie sich in einer Männerdomäne etablieren. Ihre Thesen sind heute aktueller denn je.

Der EBRD Kredit, für das Ausbaggern, mit 15 Millionen €, ist eines der grössten Betrugs Geschäfte Europas für ein Klientel Geschäft des Unfuges, wo die Consults ebenso vorab bestimmt wurde, und wo eine Anschaffung eines Bagger Systems, auch kurzfristig, wesentlch günstiger bereits gewesen wäre. Die EBRD, gilt wie die Weltbank in den letzten Jahren, als vollkommen korrupt, mit Kick Back Geschäften. Lehrmeister der Bestechung: Ausschreibungen werden praktisch immer manipuliert, für eigene Klientel, was jeder weiß der für die Weltbank und EBRD gearbeitet hat und vorab bestimmt: Zitat: “jetzt sind die Britten dran”

 

Emergency Dredging, Durres Port, Albainia

Diese Britische Consult erhielt den Auftrag, ohne jede Ausschreibung: PFP Company History Peter Fraenkel & Partners Ltd (PFP) is a British consulting engineering practice

http://www.gala-al.com 2011-03- Hans-Jürgen Müller, Präsident der DAW,

3. 10.

. Një i afërm i Ndreut ka pozita drejtuese në AFTO. Der Hafen Durres und der Direktor: Eduart Ndreu 17. Juni 2013 German Albanian Logistics Agency is a member of EMS-Fehn-Group.

The Albanian government on Monday (November 20th) launched a 40m-euro international tender for the construction of a new terminal and other projects at Durres, the country’s largest port. Funding is being provided by the EBRD, the European Investment Bank (EIB) and the Albanian government.

Heute ist der Hafen erneut unter Kontrolle der selben Mafia, wie in 1997-September 1999. Damals übernahm das Militär die Hafen Kontrolle für einige Jahre, bis ein neuer eigener Sicherheits Wachdienst aufgebaut wurde, was auch sehr gut funktionierte.
Viele Ausländische Consults, welche Bestechungsgeld bezahlten, Kick Back Geschäfte machten, erhielten Aufträge, welche praktisch immer im Desater endeten. Auch die KfW macht es vor.

“”History will probably show this as mistake No.1 in terms of delivering a modern, efficient container handling operation in Durres to the benefit of Albania as a whole. -””

Auf Albanisch der Artikel:

Eine Mini Firma auf einer kleinen Insel in Deutschland, hat sogar eine Lizenz für die Adminstration des Hafen von Durres, was natürlich nur einer der vielen Banditen Skandale der scheidenden Berisha Regierung ist.

FRS Chartering Beteiligungsgesellschaft mbH

Achtern Diek 4
18565 Insel Hiddensee Vitte, Hiddensee
HRB2312 STRALSUND.
und
Fährstraße 16
18439 Stralsund
Porti i Durrësit privatizohet për 3.2 mln euro
Publikuar më 24.08.2013 | 18:39
aus
9/5/2013

Durres Port debacle – von der Hafen Mafia, ungültige Lizensen und der Treibstoff Betrug an den Tankstellen

Today EMS Albanian Port Operator Shpk started officially operations at the East Terminal in the Port of Durres. EMS APO, full daughter of the German logistics company EMS Shipping & Trading GmbH, Leer, had won the tender this year. The contract was signed in May and has a maturity of 35 years.

“An important day for us“, said Manfred Müller, Managing Director of EMS APO. “There was a lot to do in this short period of time between signing the contract and the starting date. Over the next months we will together with Durres Port Authority continuously work on our common aim to improve the facilities of the East Terminal.”

Jens -Uwe Ströber, Managing Director of EMS APO at the site in Durres, said: “We are starting a new era for both the Port of Durres and EMS-Fehn-Group. With our investment into the East Terminal we show our confidence in the port of Durres. It is already one of the most important ports in the Adriatic and its importance will grow further with the economic development on the Balkans. Together with our sister company German Albanian Logistics Agency here in Durres we are able to provide a full logistical service.”

Wie beim ungültigen Bestechungs Geschäft am Flugplatz, erhalten die Amerikaner ebenso eine Monopol Lizenz zum Ausgleich:

In Haiti, sind 90 % aller Gelder, in die Taschen der Ausländischen Organisationen gelandet, wobei Deutsche Ministrale genau wussten, das Alles rund um Privatisierungen nur Betrug, und Korrumpierung der jeweiligen Regierungen sind. Eine erneute Delegations Reise gehört dazu, denn niemand brauch sowas und identisch ist es mit der angeblichen 1 Milliarde €, welche Deutschland für den Aufbau in Albanien angeblich gezahlt hat. Es gibt genügend Fake-, Betrugs- Luft Projekte der GTZ, KfW vor allem im Infrastruktur Bereich, wo es mehrere negative Höhepunkt gibt und die Deutsche Botschaft, für normale Investoren rund um Michael Dumke und Co. im Visa Skandal geschlossen war. Für sowas hatte man keine Zeit.

port titel

Skandal ndërkombëtar me pasurinë e shqiptarëve

Posted By Artur AJAZI On 14/01/2014 @ 11:32 In Kryesore,Politike | No Comments

DURRËS/Skandali publikohet në mediat britanike. KE paralajmëroi qeverinë shqiptare që në vitin 2008

URL to article: http://gazetatelegraf.com/skandal-nderkombetar-me-pasurine-e-shqiptareve/

Der Bau Schrott der Albaner ist Legende, jeder weiss es, so das es keine Entschuldigung für diesen Profi Betrug gibt.

Die damals grösste Slowenische Baufirma SCT, ist inzwischen bankrott, baute mit Deutschen Bestechungs Zirkeln, u.a. auch den Flugplatz in Lubanja, wo die Korruption ebenso eines Landes Legende und gekrönt von Skandalen war. Der Bau Konzern VEGA ist ebenso Mitglied bei der Deutschen Industrie Vertretung DIHA in Tirana und auf der Mitglieder Liste aufgeführt. DIWI

Dieses Papier zeigt, dass “die Regierung von Albanien hat mit dem Berater der Europäischen Kommission im Jahr 2008 vereinbart , und 2009 der Masterplan , der besagt, dass” vor einer Konzession sollten eine regelmäßige Ausschreibung beginnen (Am 28.05.2009 wurde die Studie Masterplan des Hafens von Durres genehmigt). Welche Aufgabe hat eigentlich PWC Gruppe PricewaterhouseCopers. Die beglaubigen die Betrugs Ausgaben der Deutschen und Fake Projekte, was bei Wirtschafts Prüfer Gesellschaften normal ist, wie allgemein bekannt u.a. Milliarden Betrug mit ENRON (Anderson Consult, heute als Nachfolger: Ernst & Young bei der DIHA Mitglied), Immobilien Betrug in Deutschland und den USA auch durch die KPMG.

Durres debacle

insight for senior port executives

02 Sep 2013
The container terminal concession at Durres is proving unconventional. Credit: Claudio NapoliThe container terminal concession at Durres is proving unconventional. Credit: Claudio Napoli

Effectively loading the result of an open tender is never a good path to realising a positive outcome for a container terminal concession, especially when the concession is awarded to a company that is a non-port operating company.

But in the Albanian port of Durres first one and then a second operating partner faced difficulties working with the non-port operating company, the first even before the concession was handed over and the second in the lead up to the handover.

The first was the Turkish company Global Investments Holding and the second the Maltese-based company Hili Industries. They both found partnering with the Turkish group Kurum Holdings in conjunction with the Durres Container Terminal concession an activity too ‘hot’ to handle.

Within the concession process for the Durres Container Terminal, Kurum was awarded special points for handing back to the authorities the shipyard in Durres which it owned. This facilitated part of the overall restructuring of the port of Durres. These ‘special points’ were instrumental in Kurum being awarded the concession – in effect it was a concession process that went through the motions with the outcome weighed in one bidder’s favour. History will probably show this as mistake No.1 in terms of delivering a modern, efficient container handling operation in Durres to the benefit of Albania as a whole.

Nevertheless, even with this sort of process there was and still is a requirement for an equity partner with expertise but in reality this is no longer in place. Why? It is fact that the two investors essentially found partnering with Kurum as unworkable.

- See more at: http://www.portstrategy.com/news101/insight-and-opinion/post-script/durres-debacle#sthash.0wfPgAwU.dpuf

Die erwähnte Strabag, ist in unzählige Bestechungs Skandale verwickelt, ebenso in Albanien. Mitglied der DIHA ebenso.

Teil II: Erpressung, Deutscher Bestechungs Lobbyismus und alle Lizensen im Debakel rund um die Hafen Durres


Die Bundes Regierung weiß sehr genau, wie diese Lizenz Geschäfte im Ausland laufen, wo durchaus 30 % an Phantom Consults gezahlt werden und es oft zu direkten Firmen Beteiligungen kommt. siehe Bundesdruckerei Skandal in Albanien, mit Ludgar Vollmer. Die Österreicher arbeiteten im Kosovo identisch, was im Debakle endete. Wenn Staats Sekretäre, oder gar Minister auftauchen, dann stinkt die Sache zum Himmel, was die Albaner natürlich auch gemerkt haben.

Wie eine Seuche, geht es immer weiter, wie in der vermurksten Aussenpolitik, wo man Salafiten Terroristen in Syrien zuletzt finanzierte und unterstützte.

17. Januar 2009, 10:30 Uhr
Schwere Finanzvorwürfe gegen die Bundesdruckerei

Von schweren Finanzvorwürfen wird die geplante Wiederverstaatlichung der Berliner Bundesdruckerei überschattet. Internen Unterlagen zufolge soll es zu erheblichen “Unregelmäßigkeiten” im Südamerika-Geschäft der Druckerei gekommen sein. In einem “Situationsbericht” warnen Insider die Bundesregierung vor “hohen Risiken für Wirtschaftlichkeit und Reputation". Im Kern geht es um Aufträge der venezolanischen Regierung des umstrittenen Staatspräsidenten Hugo Chavez, der die Bundesdruckerei bei der Herstellung von Reisepässen und Identitätskarten helfen sollte. Dabei sind offenbar an drei dubiose panamesische Gesellschaften hohe Zahlungen geflossen, deren Verwendung die Bundesdruckerei nun erklären muss. Bei den Projekten sollen teilweise bis zu 30 Prozent des Auftragsvolumens als Provision, Service- oder Beratungsleistungen gezahlt worden sein. …….

* http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/0,1518,601808,00.html

Der Vlore Hafen wurde ebenso mit Mafia Methoden kaputt privatisiert, wo Wild - West seit Jahren herrscht.


Wie im Durres Hafen, kann jeder in den Hafen, jeder besitzt eine elektronische Einfahrts Karte, weil die Berisha Banden, den Hafen zum plündern freigaben, als Arbeits Beschaffung. In Vlore arbeiten auch Wild-West Arbeiter, wo niemand weiß, wer das koordiniert.

Teil II: Erpressung, Deutscher Bestechungs Lobbyismus und alle Lizensen im Debakel rund um die Hafen Durres

Über 20 Jahre arbeitete, eine Firma im Hafen für die Entsorgung der Abfälle von Müll, rund um die Fähren und Schiffe ebenso, wo die erfahrenen Mitarbeiter, dann in Eigen Regie eine private Firma gründeten und weiter machten.

Die Mafia im Hafen, welche sich seitdem auftreten von EMS schnell entwickelte, warf diese erfahrenen Leute aus dem Hafen, identisch wie die erfahrenen Kran Spezialiasten (oft vom Westen ausgebildet), und ohne Ausschreibung erhielte eine neue private Firma die Mül Entsorgung im Hafen, wo dumme Idioten sowieso Nichts kapieren von der Abteilung: functionale Analphabeten. Nun wird der Müll im Hafen, im Hafen Becken entsorgt, wenn überhaupt etwas entsorgt wird.


Unterstützt von den Profi kriminellen Zirkeln erneut der EBRD, EIB, IFC Bank, welche man am einfachsten in den Clubs der Mafia antrifft.
EIB, EBRD, IFC, Consults, Firmen bezahlen direkt Bestechungs Geld an die Regierung, für die Aufträge, ein uraltes Modell, was im Film Lamerica vor über 20 Jahren schon beschrieben ist. Die neuere Variante sind direkte Beteiligungen in den registrierten Lizenz Firmen, Vorstands Posten, für Politik Mafia Familien, wie es die Amerikaner auch mit dem AAEF Fund (Ehefrau Greta Angjelji,) praktizierten, obwohl es USAID Geld ist und war, oder die Baufirma Alpine, Ehefrau von Adrian Fullani ist ebenso beliebt als Partner.
Firma Rohde Nielsen A/S” und deren geplatze Bestechungs Geschäfte in Durres
Hilfs Organisationen betreiben oft ebenso dieses Geschäft der Beteiligung von Regierungs Familien, was erpresst wird.

* Der korrupte Minisiter Präsident der Tschechei vor Jahren, Petr Necas, koppelte das Geschäfte mit Salih Berisha daran, das er im Gegenzug Lobby Arbeit macht, für Albanien für den EU-Kandidaten Status, womit ein extrem Mafiösen Geschäft publik wurde. Die Staatsanwalt fand Millionen € bei Hausdurchsuchen rund um die CEZ Mafia und der Politik. In Deutschland gibt es nicht einmal eine Justiz, wie der VISA Skandal zeigt, und die vielen Auslands Bestechungs Geschäfte, was der Europarat GRECO Bericht festhält. es erinnert an den akutellen Fall in der Türkei, wo man ebenso in Kartons, Millionen von € fand, bei Bank Direktoren rund um den Sohn des Recep Erdogan: Bilal Erdogan

. gan, sein Schwiegersohn die Calik Gruppe: führend bei der Bestechung im Kosovo, Albanien.

Die ausländischen Politiker und Diplomaten leben es vor: Straflosigkeit ist gefragt, vor allem rund um die Spesen Abrechungen, welche enorm sind.

“Kultur der Straflosigkeit” in Albanien
19.01.2012 Deutsche Welle Bei einer Demonstration sind vor einem Jahr vier Menschen getötet worden. Die Wut der Protestierenden richtetet sich gegen Vizepremierminister Ilir Meta. Er wurde jetzt in einem Korruptionsprozess freigesprochen. In Albanien ist am Montag (16.01.2012)… mehr bei Deutsche Welle

Das Container Geschäft, dient dem Drogen- Waffen Schmuggel usw.. wie in Gioia Tauro in Süd Italien und aus der Türkei bringt die Schleuser Mafia auch Afrikaner, Afghanen, Pakistani, oder nun Syrier. Ein heisses Geschäft.
02 Shkurt 2014 - 12:15
Kapshticë, kapen klandestinë
nga Pakistani në kamionin turk
DEVOLL - Vinin nga Turqia që të shkonin në Europë, por dy klandestinë nga Paklistani janë zbuluar ditën e sotme në doganën e Kapshticës. Policia kufitare ka ndaluar shoferin e kamionit trajler ku ndodheshin dy klandestinë nga Turqia.

Burime nga policia e Korçës kanë bërë të ditur se, klandestinët që ishin në kontenier vinin nga Turqia. Policia tha se, mjeti tip “Benz” kamion me targa 41R0835/ 41DA559, që drejtohej nga Mitat Bayrak, transportonte ngarkesa elektroshtëpiake nga Stambolli me destinacioni Tiranën. - See more at: http://www.shqiptarja.com/Aktualitet

1/13/2014

Politiker sprechen erstmalig mit den Vertretern der Fischerei Industrie

Filed under: — Super Visor @ 10:47 pm

Warum die Fischerei Gesetze in Albanien nie implementiert wurden und es genau einen einzigen Gerichts Fall gibt, bzw. bei der Staatsanwaltschaft in Durres, spricht für eine Politisches Desaster. Die meisten Minister waren so Strohdumm und korrupt, das man nie ein Gespräch mit Fischern führte, wo Fatmir Mediu, Xhuheli ein besonders gutes Beispiel ist.

Genau die richtigen Partner für die Internationale Aufbau Mafia, welche u.a. in Haiti, 90 % der Gelder stahlen und jeden Kontakt mit echten Praktikern, erfahrenen Personen, den Berufs Gruppen verhindert. Man macht lieber Konferenzen, weil man so leicht Geld stehlen kann, durch hohe Spesen und gefakte Abrechungen und Rechnungen und Kick Back Geschäften.

Einzige Politik der Internationalen und der Albanischen Mafia Politiker war bisher: die Fisch Industrie muss zerstört werden, wie die Küste, Chemie, durch Dreck, Beton und Hirnlosigkeit. Ein Zeichen der Dummheit, von Ignoranten. Die verantwortlichen Minister, waren in der Regel auch einfach zu dumm, um einfache Sachen zuverstehen. Deshalb gab die EU auch dem Mafia Minister Fatmir Mediu: 140 Millionen € mit dem üblichen Effekt, das das Geld weg ist.

Mafia Umwelt Ministerium in Albanien reinigt Abwasser an Stränden mit Natriumhypochlorit

Vernichtung durch Gift, weil viele Käfer die Fakälien auf den Strände fressen und ein paar Tode jedes Jahr, durch Allergien gegen die Chemie, welche das Meer ebenso zerstören.
perpunimi reres reportazhi

einmalig in der Welt: Gift auf die Strände und Offiziell durch das Rathaus von Durres! Aber ebenso das es keine Lebensmittel Kontrolle auf Hygiene gibt in den Lokalen und wilden Super Märkten und Restaurants, wo sich die Kosovo Mafia austobt. Früher gab es den Beruf des Traktoristen, der für die Dümmsten war, die durften nicht einmal das Öl und Wasser des Motors kontrollieren. Heute regieren die Idioten eine Stadt und Albanien. Millionen von Käfern, welche die Reste der Kanalisation fressen und vernichten ist schon extrem peinlich, Gift auf den Stränden noch peinlicher.

Müll und Abfall in die Flüsse und an die Strände, man ist in Albanien.

Zum ersten Male in der Wirtschafts Geschichte Albanien’s sprechen die Politiker mit Fischern und Fischerei Vertretern wie Fabrik Besitzern.

Die korrupten Ratten der Internationalen haben bis jetzt jede normale Kommunikation mit den Verbänden, Vertretern in allen Bereichen verhindert, um die eigene Dummheit und Inkompetenz zu tarnen und dann wie kleine Kinder von “Förderung” schwafeln, wobei nur die eigenen Brief Tasche gefördert wird auch durch hohe Reise Spesen, denn so korrupt sind die Parasitären Vertreter der Stiftungen, Consults und angeblichen UN, EU und sonstiger Organisationen, wobei USAID und die Deutschen vor 10-15 Jahren besonders unangenehm auffiel.

Um Geld stehlen zu können, finanzierte die OSCE eine Fischerei Studie in 1998, mit dem Resultat: Dynamit fischen ist schädlich, für die Unterwasser Welt. Auf dem Niveau macht man bis heute weiter, wo wir Herrn Raunig ausschliessen wollen.

Durres
Die Fahrzeuge der Wasser Versorgung in Durres, des Gangster : Doklead Ademi der angeklagt wurde.

Die Olldashi Mafia mit dem Wasser Werk Direktor Doklead Ademi – Selbst Bedienung im Mafiösen PD Sumpf von Durres

Besondere Art die Fischerei zu zerstören ist, wenn die Berisha Regierung die letzten Bäume zerstört, auf einem privaten Grundstück mit den Folgen der totalen Erosion.

Erosion Currila, illegale Mafia Lokale des Gangsters: Sokol Olldashi, Salih Berisha, Sokol Kazazi, Agim Hoxha,

1/11/2014

Die Regierung, will illegale bebaute Tausend Hektar Land im Golf von Laze, durch die Berisha Banden enteignen und zerstören

Filed under: — Sarah_HrNje @ 9:25 pm

update: 3.3.2014
Der Golf von Laze ist besonders betroffen von den illegalen Kompensierungs Papieren, wo erneut kein Gesetz eingehalten wurde. Landraub und Betrug pure.

Eines der grossen Betrugs Geschäfte des Landraubes, direkt durch die Familie Berisha. Es liegt nicht einmal eine Bau Genehmigung vor, sondern nur eine illegale Projekt Genehmigung, wo die notwendige lokale Genehmigung fehlt. Ein identisches Grundstücks Raub Modell, bestand für die Kallmi Strände, wo der Bürgermeister Vangjush Dako ebenso daran beteiligt war. Ein PD Projekte, wo 3 km Küste, illegal an Parteigänger und Verbrecher des Tourismus Ministers verteilt wurde, mit gefälschten Dokumenten. Ourel Bylykbashi, Eduard Halimi, Agim Hoxha, Sokol Kazazi, aber auch Bamir Topi waren aktiv als diese “Kallmi” und Currila Grundstücke gestohlen werden sollte mit Hilfe der Mafia Justiz in Durres. Durch viele Justiz Fälle bekannt, als extreme Grundstücks Fälscher Banden, wo Verfahren praktisch mit Freispruch erfolgen.

Abriss Aktionen in Llogara, Drymades, Himara Region, haben heute begonnen, wo die Küste ebenso zerstört wurde.

Berufs Betrüger, waren die Lieblings Partner seit über 20 Jahren von Sali Berisha, was mit Hajdin Sejdia anfing, mit Rezart Taci, einen Höhepunkt fand. Die Siva Gruppe, war einer der vielen Besucher bei Salih Berisha, oder Italienische Gangster von Berlusconi, mit dem Karaburun Projekt.
US Real Estage Mafia: SIVA Group, will Milliarden in Albanien, Kosovo und dem Balkan investieren :"The Millennium Casino & Resort”

Eine Justiz gibt es nicht mehr in Albanien, aber die Regierung bereitet die Zerstörung der vielen Villen und Bauten im Golf von Laze, Distrikt Durres vor, weil Nichts dem Gesetz entspricht, wie Berisha und Freunde dort 1.000 Hektar Land stahlen. Geschützt von der Justiz: Weil dort Alles ohne Baugenehmigung ebenso gebaut wurde, soll Alles abgerissen werden, wer nicht den Nachweis der Finanzierung bringen kann und das sind oft Berisha Leute, Ilir Meta, oder Administrative, denn die Institutinen für die Vermögens Kontrolle und Geldwäsche funktionieren nicht.

Aber von was will das Albanien finanzieren, bei der Misere eines Bankrotten Staates, wo Nichts funktioniert.

Der EU Bericht: 4/2013 spricht von 73,6 % Staatsverschuldung, ohne das eine Wirtschaft noch existiert, wo Cannabis Export, Betrug, Geldwäsche, Grundstücks Raub die Haupt Wirtschaft sind und wie in Afghanistan, weit über 50 % des BIP erneut übersteigen. “The deficit is projected to widen to 6.6% while public debt is to climb to 73.6% of GDP in 2014″

8/12/2013

Fehl Besetzung Adriatik Llalla, der Generalstaatsanwalt der schläft und Nichts macht

Schlimmer wie Terroristen, überfielen die Berisha Leute überall die Einheimischen und zerstörten ihre Grundstücke, Parks und Küsten Strände.

Der Hass und die Verachtung der Bevölkerung gegen die Durres Richter und Staatsanwälte

Der Präfekt von Durres, bereitet mit 4 Arbeits Gruppen, die Anzeigen und den Abriss gegen die vielen illegalen Bauten vor

Folge der einer Orgien der Anarchie der Albanischen Politiker, welche keine Gesetze mehr kennen, und als Ortsfremde herum bauen wo sie wollen, oft mit selbst gemalten Grundstücks Urkunden, denn für die echten Vermessungs Pläne ist man schon zu inkompetent und dumm.

Die illegalen Eigentums Rechte, im Golf von Laze, von Berisha Leuten werden entfernt. Willkürlich ausgestellte Eigentums Urkunden, immer ohne Vermessung, oder nach irgendeinem Gesetz. Es geht um Tausende von gestohlenen Grundstücken. In Durres waren die selben Täter noch bis 2012 aktiv und Hunderte von selbst produzierten Dokumenten, oft auch noch mit Phantasie Stempeln tauchen immer wieder an der Küste auf.

Durres: Selbst gemalte Landkarten, dienten den Grundstücks Agenturen ALUIZI, ZRPP als Grundlage der Arbeit

Die Anti Korruptions Task Force hat nun Anfang 2014, begonnen in dem gut bekannten Betrugs und Dokumenten Fälschungs Projekt im Golf von Laze die Fakten zuuntersuchen. 1.000 Hektar Land sind gestohlen, es gab Morde und Tode und wie immer die Berisha Konforme Umwelt Vernichtung von Wäldern.

Der Abgeordnete Erion Brace, spricht ganz klar aus, das der Mord Skerdilajd Konomi, mit dem Golf von Laze Projekt zutun hat, was wir am Tage der Hinrichtung durch eine hoch technisierte Sprengfalle bereits schrieben. Welche Rolle ein Kresnqi Spahiu darin spielt, der Skerdilajd Konomi, bei dem Mord als ehrenwerten Richter verkaufen wollte, wo jeder seine Betrugs Grundstücks Geschäfte und Fälschungen wusste, wird wohl nie aufgeklärt werden.

Die Amerikanischen Experten: Natasha Srdoc, MBA Co-Founder, Chairman and CEO, Adriatic Institute for Public Policy, welche vor Jahren, ebenso jede angebliche alte Grundstücks Urkunde als Fälschung enttarnten, teilweise sogar auf alten Papier, aber die Tinte und Schreibmaschine waren aus der neueren Zeit. sind wieder in Tirana. Ihr Vorschlag, die totale Beschlagnahme der illegalen Villen, Grundstücke und die Zerstörung der illegalen Bauten, der Berisha Anhänger, wo der Bau der Mafia Familie des Lulzim Basha, Isufi in Vlore nur ein Anfang real gewesen ist. Der Nachweis, soll vor allem geführt werden, ob diese Leute mit legalen Geldern, ihre Villen finanzieren und kaufen konnten, und nur diese Leute, werden eine Entschädigung erhalten, ähnlich wie im Falle des Lulzim Basha Baues in Vlore, wo von 13 Appartment Eigentümern, nur 2 einen derartigen Nachweis führen konnten.

Die neue Regierung bereitet diesen Schritt vor, wobei wie die Medien schreiben, auch enge Edi Rama Financiers und Parlaments Mitglieder wie der Mafisoi Ilir Meta (nun Parlaments Präsident),direkt daran beteiligt sind, wie die Dulaku Familie* , welche dort vor wenigen Jahren über 900 Hektar Land ebenso angeboten hatten und in Tirana unter Edi Rama noch, mit gefälschten Dokumenten baute.

Der Grundstücks Direktor von dem zuständigen Bezirk Durres ab 2006: