Database error: [Unknown column 'comment_ID' in 'field list']
SELECT ID, COUNT( comment_ID ) AS ccount FROM wp_posts LEFT JOIN wp_comments ON ( comment_post_ID = ID AND comment_approved = '1') WHERE post_status = 'publish' AND ID IN (3524,3511,3509,3499,3503,3486,3474,3472,3458,3459,3444,3433,3421,3416,3413,3409,3405,3401,883,3400,3391,3387,3386,3379,3376,3372,3371,3369,3368,3366,3365,3364,3189,3361,3357,3247,3348,3341,3322,3311,3293,3292,3281,3278,3275,3271,3269,3268,3265,3262,3261,3256,3245,3244,3243,3229,3227,3215,3222,3221,3220,3219,3209,3218,3211,3210,3208,3201,3176,3171,3167,3156,3152,3150,3148,3143,3135,3134,3133,3132,3129,3127,3120,3113,3108,3106,3105,3104,3103,3101,3100,3099,3098,3073,3057,3038,3034,3027,3019,3011,3010,3009,3005,3003,2995,2994,2992,2990,2989,2987,2988,2981,2980,2975,2968,2965,2963,2955,2943,2938,2933,2925,2922,2921,2915,2911,2904,2896,2897,2894,2891,2883,2882,2875,2872,2871,2870,2869,2868,2865,2829,2862,2859,2858,2850,2849,2847,2844,2842,2836,2838,2835,2834,2814,2828,2827,2824,2823,2821,2820,2808,2819,2818,2816,2815,2812,2810,2809,2803,2801,2798,2561,2791,2785,2783,2773,2772,2770,2767,2754,2735,2734,2730,2720,2718,2715,2713,2712,2710,2706,2705,2701,2696,2691,2682,2678,2674,2668,2666,2661,2654,2632,2614,2564,2562,2553,2545,2536,2535,2530,2492,2490,2475,2472,2470,2469,2461,2456,2449,2437,2423,2420,2395,2391,2382,2341,2304,2296,2295,2264,2253,2247,2244,2201,2193,2167,2163,2158,2127,2131,2120,2067,2064,2048,2054,2047,2036,1983,1976,1923,1909,1901,1836,1831,1799,1776,1767,1760,1754,1709,1708,1693,1677,1647,1645,1636,1617,1616,1607,1603,1583,1572,1563,1545,1518,1491,1462,1363,1350,1346,1137,1112,1081,1017,996,993,992,958,945,944,909,865,854,841,824,750,721,720,708,702,697,666,665,610,549,531,437,416,411,389,337,330,275,252,181,150,144,110,99,72,56,53,44,38,19,15) GROUP BY ID

www.albania.de

4/4/2014

Spartak Ngjela, droht der Entzug seiner Anwalts Lizenz durch die Rechtsanwaltkammer

Filed under: — Gjoka @ 6:47 pm

Die Rechts Anwaltkammer,hat eine Beschwerde gegen den selbst ernannten Justiz Partioten Spartak Ngjela angenommen, wo am Ende der Entzug der Rechtsanwalt Lizenz stehen kann. Er kassierte 200.000 LEK (1.500 € vorab), damit in einem Berufsungs Gericht ein Prozeß gewonnen wird, was aber wohl das Bestechungsgeld für die Richter nicht beinhaltet. Der uralte Kommunist, der viele Jahre als Justiz Minister in Spe gehandelt wurde, ist schon eine er lächerlichsten Politischen Figuren.

update: die Anwaltskammer sprach sich für Spartak Ngjela aus, das er nicht seine Lizenz verliert.

Spartak Ngjela,mit einem der übelsten Gangster, Drogen und Mord Clans in Durres: Bar - Hotel Drenica: mit Gani - Skender Kapiti, wo Gani Kapiti, im Mai 2009, seinen unbewaffneten Nachbar mit der AK-47 nieder mähte und sich des Mordes noch brüstete und dann spurlos verschwand.

kapiti spartak ngjela

Foto: Nga e djathta: Gani Kapiti, Miftar Miftari, Bedri Tahiri, Spartak Ngjela, Skënder Kapiti dhe Galip Avdiu

Der Anzeige Erstatter, verlor aber auch die Berufung und Spartak Ngjela, weigerte sich, die Anzahlung zurück zugeben, ebenso die Dokumente.

Nun liegt der Fall bei der Rechtsanwaltkammer.

Çfarë po i ndodh Avokatit?

Postuar më: 4 Prill, 2014 tek Kopertina

kopertina 4 prill

Nga Aida Nako

Dhoma Kombëtare e Avokatisë së Shqipërisë ka një Komisioner që pranon ankesa. Komisionerja e Ankimeve pranë kësaj Dhome Denisa Shpofi i ka nisur fillimisht një relacion Komitetit të Displinës për avokatin Ngjela, pas një ankese të shtetasit Josif Niçka. “Mosplotësim i marrëveshjes nga ana e avokatit dhe për këtë shkak kthimin e dokumentacionit perkates se bashku me shumen e paguar në favor të tij” – është objekti i këtij relacioni që bazohet në nenet 37 dhe 39 të ligjit “Për profesionin e avokatit ne Republikën e Shqipërisë”.

Data e mbërritjes ka qenë 15 dhjetori 2013, data e njoftimit të Ngjelës ka qenë 20 shkurti 2014, data e dërgimit pranë Komitetit Disiplinor ka qenë 24 shkurti i këtij viti – mësohet nga dosja e dokumentave mbi këtë çështje që DITA e disponon të plotë.

 

Çfarë thotë Komisionerja

faksimile okokokPasi ka vendosur pranimin e fillimit të procedimit disiplinor ndaj avokat Ngjelës, komisionerja Shpofi i shkruan atij: “Subjekti ankimues pretendon se midis jush ka patur një marrëveshje avokat-klient në formë të pa shkruar, për përfaqësim në Gjykatën e Lartë, sipas së cilës Ju keni marrë përsipër përfaqësim të suksesshëm në çështjen gjyqësore, kundrejt shpërblimit nga ana e klientit të një shume të hollash për shërbimin që do të kryenit. Për këtë qëllim ai ju ka dorëzuar dokumentacionin e nevojshëm të çështjes, për t’u studiuar nga ana juaj.

Duke qenë se çështja u mbyll me mospranim rekursi nga ana e Gjykatës së Lartë, ankimuesi e konsideron marëveshjen të pa plotësuar, dhe për këtë qëllim kërkon kthimin e dokumentacionit që ai ka vënë në dispozicionin tuaj, si dhe shumën e të hollave që ka paguar për shërbimin e pakryer, sipas tij”.

 

Si përgjigjet Ngjela

Vetë Ngjela nuk ka pranuar të kthejë as paratë as dokumentat. “Kërkesa ankimore e depozituar nga ankimuesi është e pabazë. Ankimuesi Josif Niçka i është drejtuar me kërkesë padi Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me të njëjtin objekt (Kthimin e shumës së të hollave të pretenduara), dhe kjo kërkesë padi është rëzuar nga ana e kësaj të fundit dhe vendimi ka marrë formë të prerë. Në lidhje me dorëzimin e dokumentave të dorëzuara pranë avokatit, është vetë subjekti ankimues që nuk është paraqitur për t’i tërhequr” – shkruhet në përgjigjen që Ngjela i ka dhënë Dhomës së Avokatisë marrë në dorëzim nga Kryetari i Komitetit Disiplinor Virxhil Karaja

 

Çfarë thotë paditësi i Ngjelës

Josif Niçka, banues i rrugës Myslim Shyri në Tiranë i ka shkruar ndërkohë kreut të Dhomës së Avokatisë: “…Pas disa seancave gjyqesore te zhvilluar ne gjykatat respektive te rrethit gjyqesor dhe asaj te apelit Tirane, ne lidhje me nje ceshtje time gjyqesore me objekt pjesetim pasurie, te mbrojtura prej avokatit tim z.Muharem Kushe, per shkak se ky i fundit nuk ishte optimist ne perfaqesimin dhe perfundimin me sukses ne Gjykaten e Larte te kesaj ceshtje, dhe pas rekomandimit te tij qe te mos beja rekurs ne Gjykaten e Larte, kontaktova me avokat Spartak Ngjela, i cili nga ana e tij kerkoi te bente nje marreveshje me mua, ku ai zotohej te me perfaqesonte dhe te fitonte ceshtjen ne kete Gjykate te Larte kundrejt nje çmimi qe duhej paguar nga ana ime. Per kete qellim i kam paguar ne forme paradhenie shumen prej 200.000 leke te reja, si pjese e kestit, te cilen e provoj edhe me dokumentin e firmosur nga ana e tij. Gjykata e Larte nuk pranoi gjykimin e rekursit. Pra prezenca e av. Ngjeles, edhe pse me kishte premtuar per nje zgjidhje pozitive ne favorin tim prane kesaj gjykate, nuk pati mundesi te provohej. Bazuar sa më lart kërkoj kthimin e shumes se mesiperme, si mbrojtje e parealizuar…”

 

Bëhej fjalë për ndarje parash

vendimiÇështja për të cilën klienti i Ngjelës e pagoi këtë të fundit për ta zgjidhur në Gjykatën e Lartë ka të bëjë me një pjesëtim pasurie dhe me sa kuptohet nag dokumentat e gjyqit bëhet fjalë për 3 llogari bankare, dy prej të cilave në lekë, afërsisht 54 milionë dhe 20 milionë secila si dhe një shume në euro.

“Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë në dhomën e këshillimit të datës 01.11.2013 mori në shqyrtim çështjen civile me: Paditës: Elida Cipa dhe i paditur: Josif Nicka për pjesëtimin e pasurisë së luajtshme 5.334.000 lekë, 1.948.700 lekë dhe 5000 euro. Gjykata e Apelit Tiranë ka vendosur: Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Kundër këtij vendimi ka bërë rekurs pala e paditur, e cila kërkon prishjen e tij… Kolegji pasi dëgjoi relacionin përkatës, dhe pasi e bisedoi çështjen në tërësi, vëren se shkaqet e ngritura në rekurs, nga rekursuesi Josif Nicka, nuk janë në përputhje me kërkesat e nenit 472 të K.Pr.C, për rrjedhojë, rekursi nuk përmban shkaqe për t’u kaluar për shqyrtim në seancë gjyqësore. Kolegji vendosi mospranimin e rekursit të paraqitur nga i padituri Josif Nicka” – thuhet në vendim.
Mandat- pagesë për Avokatin

Në listën e dokumentave gjendet edhe një Mandat Pagese me anë të të cilit provohet dorëzimi i shumës për Ngjelën.

“Sot në datën 15.02.2012 u paraqit në zyrat e Studios Legale T-Finance Klienti Josif Niçka i biri i Paskalit dhe i Katerinës; dtl. 1956, lindur dhe banues në Tiranë i cili pasi kerkoi ndihme juridike në lidhje me çështjen civile (…) bëri pagesën prej 200.000 (dyqindmijë) lekë si parapagim për shumën 300.000 (treqind mijë) lekë të rënë dakort…” – thuhet në këtë mandat pagese.

Në dokumenta gjenden gjithashtu edhe disa emaile të shkëmbyera mes Dhomës së Avokatëve dhe zyrës së Ngjelës.

 

Gjykata rrëzon padinë

vendimi 2Gjykata e Tiranës ndërkohë (gjyqtare Enkela Bajo) e ka marrë në shqyrtim padinë e shtetasit Josif Nicka, ndaj shoqerisë “LawFirm&Finance” shpk, dhe e rrëzoi padinë ndaj Ngjelës.

“..Në pretendimet e pales paditese gjejme se mes paleve ndërgjygjëse eshte arritur nje marreveshje ne baze te se ciles eshte kerkuar shuma prej 120.000 leke per paraqitjen e rekursit ne Gjykate te Larte dhe shuma prej 300.000 leke per perfaqesimin ne Gjykate te Larte, me kusht qe nese nuk do te arrinin te fitonin ceshtjen nga pala e paditur do te kthehej shuma prej 320.000 leke / nderkohe do te kerkohej dhe pezullimi i egzekutimit te vendimit ne Gjykaten e Larte. Sipas shpjegimeve te dhena verbalisht ne seance gjyqesore pala paditese eshte shprehur se ceshtja e tij me objekt pjestim pasurie ndodhet ne Gjykaten e Larte mbas rekursit te paraqitur nga av.Muharrem Kushe, ndersa avokati Spartak Ngjela do ta ndiqte kete ceshtje nese ajo do te kalonte per shqyrtim ne kete gjykate.

Nga permbajtja e mandat pageses vertetohet egzistenca e nje marredhenie juridike mes paleve dhe ne pasoje dhe marredhenie juridike detyrimi ku pala paditese duhej te paguante shumen prej 300.000 leke dhe ka parapaguar 200.000 leke, por pa u percaktuar konkretisht se cfare perfshin ndihma juridike e kerkuar… Gjykata cmon se padia nuk eshte e bazuar ne prova dhe si e tille nuk mund te pranohet. Perfundimisht gjykata, për këto arsye, vendosi rrëzimin e padisë…” – thuhet në vendimin e gjyqtares.

 

* * *

Kush po i “gjuan” avokatit?

REDAKSIONALE

Avokat Ngjela nuk kishte as gjysmë ore që ishte çuar nga një kafe me ish-Presidentin Bamir Topi, kur në titrat e televizioneve nisi të qarkullonte me shpejtësi një informacion interesant, Dhoma e Avokatisë po paralajmëronte se Ngjelës mund t’i hiqej licenca e avokatit. Politikani kontravers dukej se kishte telashe me një ish-klient të vetin i cili i kërkonte kthimin mbrapsht të një pagese për një kontratë që nuk ishte zbatuar prej Ngjelës. Ish-klienti, rezultonte se i kishte kërkuar Dhomës së Avokatisë në Tiranë të merrte masa disiplinore ndaj Ngjelës dhe sipas informacioneve të para të shpërndara mesditën e djeshme u krijua përshtypja se avokat Ngjela rrezikonte heqjen e licencës së avokatit për shkak të këtij telashi. Në fakt historia është pakëz më e gjerë se kaq. DITA ka siguruar praktikën e plotë të kësaj dosje ditën e djeshme.

Fabula është e thjeshtë. Shtetasi Josif Niçka, kishte dikur një problem me një gjyq të vetin për pjesëtimin e pasurisë. Pasi humbi gjyqin edhe në Apel ai iu drejtua studios ligjore te Ngjelës dhe e autorizoi këtë studio për ta përfaqësuar në gjyqin që do të zhvillohej në Gjykatën e Lartë. Nga praktika dokumentare rezulton se mes Ngjelës dhe Niçkës nuk ka pasur një kontratë të specifikuar, por kishte një dokument ku Ngjela kishte marrë paradhënie duke premtuar se këtë çështje do e fitonte në Gjykatën e Lartë. Por Gjykata e Lartë, nuk merr në shqyrtim çdo çështje. Atje ekziston Dhoma e Këshillimit që filtron çështjet të cilat duhet të kalojnë për gjykim dhe ato që duhet të mbeten në fuqi me vendimin e Apelit. Ndaj dhe çështja nuk hyri fare në shqyrtim në Gjykatën e Lartë. Por klienti Niçka kërkoi kthimin mbrapsht të paradhënies në këtë moment. Ai shkoi në gjykatë dhe e paditi Ngjelën duke kërkuar kthimin mbrapsht të parave.

Mbrëmjen e djeshme kontaktuam avokat Ngjelën, kërkonim të kuptonim më shumë rreth situatës së tij. Avokati i mëshonte vetëm linjës proceduriale, duke vënë theksin tek vendimi i gjykatës që i kishte vënë “vulën” pretendimeve të klientit të tij Niçka.

“Dhoma e Avokatisë ka njoftuar se do të mblidhet për të shqyrtuar rastin. Unë si normalisht do të dërgoj përfaqësuesin e zyrës atje për të bërë të qartë pozicionin tim. Ka një vendim gjyqësor të formës së prerë nga gjykatat për këtë çështje që po diskutohet sot. Ju si mendoni, më shumë se gjykata dhe verdikti gjyqësor mund të vendosin instancat e tjera? Ja pra ky është qëndrimi im”, – tha dje Avokati. Ai e shmang, por nuk perjashton që është dikush duke vënë në lëvizje ingranazhe mediatike dhe jo vetëm, për ta diskretituar në publik:

“Të gjitha mund të jenë. Në këtë fazë dhe moment unë s’mund të vë dorën në zjarr, por se përjashtoj si mundësi. Nëse kërkoni emra se kush mund ta ketë orkestruar, emrat mos i kërkoni nga unë, emrat i nxjerr një investigim gazetaresk, unë me siguri di t’iu them se këtë çështje e kam ezauruar me vendim gjykate, këto të tjerat kërkojnë një investigim më vete pastaj. Dyshimet nuk mjaftojnë”,- shprehet Avokati. Ngjela, kohët e fundit është pozicionuar në një tip “fronti antikorrupsion”. Ai ka shfaqur një distancë të qartë me demokratët e PD-së në opozitë, por shfaqet i dyzuar në diskursin e tij opozitar ndaj të majtëve në qeverisje.

Kur merr në shqyrtim qeverisjen e majtë, tonin dhe timbrin e kritikës ai nuk e shfaq njësoj për të gjithë faktorët qeverisës, diku sulmon më ashpër, pa doreza, diku moderohet, kritikon, por bën kujdes të përmbahet. Ndaj dhe, nëse dikush po kërkon “ti gjuajë” Ngjelës, nëse dikush po kërkon t’i krijojë skenarë diskretitimi publik atij, palët potencialisht të interesuara për ta bërë diçka të tillë, gjenden në të gjithë krahët e politikës. Ndoshta vetë Ngjela e ka më mirë të identifikuar “goditësin” real, por ende nuk e artikulon publikisht atë.

* * *

Foto-Lajm/ Ngjela takon Topin: Do takojë të tjerë

E.Habilaj

Kreu i partisë Ligj dhe Drejtësi ka qëndruar dje mbi një orë me kreun e FRD-së, Bamir Topi. Vendtakimi është zgjedhur një bar-kafe në zonën e ish- Bllokut dhe ka qenë vetëm mes atyre të dyve. DITA arriti të fotografonte momentin e takimit mes tyre, ndërsa më pas i kontaktoi nëpërmjet telefonit. “Po goditet korrupsioni, por ende nuk po shohim një reformë në drejtësi. Natyrisht me Topin kemi qenë bashkëpunëtorë politikë me njëri-tjetrin”, - e ka komentuar Ngjela këtë takim. Më tej ai tha se do bënte “konsultime edhe në ditët në vijim me faktorë të tjerë”. “Do vazhdojmë me tryeza të gjera, ku do të ketë pjesëmarrje dhe të palëve të tjera. Po mundohemi të përmirësojmë klimën politike në vend,” - përfundoi Spartak Ngjela. Pak ditë më parë ai zhvilloi një takim me kreun e Aleancës Kuqezi, Kreshnik Spahiu. Të dy thanë se kanë rënë dakord në 3 pika të përbashkëta, si; patriotizmi, lufta kundër korrupsionit dhe politika e jashtme.

Spartak Ngjela Interview: Die Albaner Mafia installierte Bujar Nishani und Adriatik LLalla

Diese Art von Peinlichkeiten der Albanischen Staats Kontrolle und des Generalstaatsanwaltes kann man vergessen, wenn die Generalstaatsanwaltschaft schweigt und praktich überall auch fast keine Verfahren gegen illegales Bauen eröffnet, obwohl fertige Unterlagen, der Phantom Bauten auf gestohlenen Grundstücken, Antiken Stätten und vor allem an der Küste, deutlich sichtbar ist. Eine Säuberung der Staatsanwaltschaften geschieht ebenso nicht, weil das wie die Richter ein kriminelles Enterprise ist. Man wird sehen, was geschehen wird! Der sogenannte Staatspräsident Bujar Nishani, im Volke verachtet, tritt nur als Schutzherr, der kriminellen Richter und Staatsanwälte auf, wobei seine Klientel Politik 2007, schon als Innenminister gut dokumentiert wurde.

gazeta dita cover

Es gibt keine Justiz, mit diesem Präsidenten, Staatsanwälten und General Staatsanwalt. Sie verspotten die Menschen und Internationalen, mit dem Geschwafel seit 8 Jahren von Reformen

3/25/2014

Das Tages Geschehen, rund um Anschläge und dem unerklärlichen Reichtum des Botschafters in Slowenien: Agim Isaku

Filed under: — Gjoka @ 8:21 pm

Der selbst ernannte Admiral von Albanien Kristaq Gerveni, wird zum 31.3.2014 entlassen, auch als Vertreter bei der NATO.

Der Albanische Botschafter in Slowenien: Agim Isaku, hat Vermögen von 2,2 Millionen € nicht angegeben, vor allen nicht erklärbares Immobilien Vermögen, wie er Appartments finanzierte in Tirana. Ein Standard der Albanischen Diplomaten Mafia, welche überall sogar Hochhäuser oft bauen und von Geld Erpessung für gefälschte Dokumente und Bestätigungen oft leben. Er gehörte direkt zu der Fatos Nano Mafia, als Mitglied der Adviser der Fatos Nano Regierung. Was ihn als Botschafter qualifiziert, ist unbekannt, ausser guten Kontakten in die Drogen Netze des Fatos Nano und Ilir Meta.

Fast Alles was sich Politik nennt, inklusive der Ausländer, kommen heute aus einer kriminellen Struktur, oder Familie. Am schlimmsten sind die Wirtschafts Lobbyisten, welche den ganzen Balkan korrumpierten mit den US und Deutschen Modell der Wirtschafts Vereine und eine Art Geld Vernichtung ebenso betreiben.
Der Chef der Durres Hafen Sicherheit: Fisnik Myrtezaj, ist ein verurteilter Kokain Drogen Boss, Grundstücks Dokumenten, Fälschungen, Raub,

Mit Vorsatz, hat er das Vermögen seiner Familie verschleiert, falsche Angaben gemacht was Standard ist.

Der NATO Vertreter Kristaq Gerveni, wird zum 31.3.2014 entlassen, wobei seine Ernennung schon illegal war. siehe
1/29/2014

Der selbst ernannte Albanische Admiral Kristaq Gerveni, als NATO Verbindungs Mann in Brüssel

 

Auf die Villen Anlage des Bürgermeister von Farke: Fatbardh Plaku, wurde eine Panzer Faust abgefeuert. Er hat von einer christlichen Mission in 1997 u.a. 100 Millionen LEK erhalten, was damals ca. 1,5 Millionen € war und trotzdem überall Grundstücke doppelt und dreifach verkauft. Enteignet wurde willkürlich, oft Grundstücke, welche der Mafia Bürgermeister des Salih Berisha, zuvor verkauft hatte. Aber nicht der Staat war der Verkäufer, sondern der Mafia Bürgermeister, weswegen die Vorgänge Gerichts kundig sind, aber nie etwas passiert.


FArke Bürgermeister
Das grosse Luxus Anwesen, das Berisha Mafia Bürgermeister von Fark: Fatbardh Plaku, wo es den Anschlag nun gab. Man verkauft Grundstücke, steckt das Geld in die eigene Tasche, weil die Justiz und die Mafia eine Einheit bildet. Typischer Reichtum, der erst durch die kriminellen EU Vorstellungen, einer Dezentralisierung möglich wurde, was ein System ist, um Kriminellen Clans, die totale Kontrolle über Regionen zugeben. Den Profit für die Internationalen gibt es dann durch die Privatisierungen, wenn keine Justiz mehr funktioniert und Idioten sich Minister, und Bürgermeister nennen.


Woher ein Bürgermeister eine derartige Villen Anlage hat? Obwohl er nur einer der Ortsfremden Nord Albanischen Banditen ist, welche kaum lesen uns schreiben können. Finanziert von der korrupten Weltbank, KfW, EBRD, IFC, EBRD Bank, welche jeden noch so grossen Murks nur mit Verbrechern finanzieren, wie auch die “TITAN” Zement Fabrik, welche niemand in Albanien brauchte, wegen den damaligen Überkapazitäten bereits. Die Infrastruktur Projekte, der Internationalen Mafia, haben Albanien zerstört, identisch wie die kriminellen EU Dezentralisierungs Pläne und eine korrupte Idioten Bande u.a. der Justiz Bringer, denn Justiz ist unerwünscht bei der EU und den USA, weil man ja Geschäfte im Rechtsfreien Raum machen will.


Salih Berisha kritisierte 2007, den Bürgermeister von Farke, für seine illegalen Bau Genehmigungen in Farke im Counsel der Regierung.

Die EU Programme der Dezentralisierung, welche ein Chaos anrichteten

 

Mit Betrug, Luegen, kann man viel Geld verdienen, wobei die UNMIK Lehrmeister war, wie man viel Geld stiehlt. 52.000 Tickets verkaufte die Lulzim Basha Mafia bei dem Bankrott der Belle Air, im voraus und keine Justiz holt das Geld zurueck.

“Belle Air” meldet Konkurs an und setzt alle Flüge ab
update: 27.11.2013 Es sieht inzwischen deutlich wie ein Betrugs Manöver aus, denn man hatte im voraus schon Tickets für 8,5 Millionen € verkauft bis März. Der Partner AllItalia, wurde ebenso nicht vorgewarnt. Seit 5 Jahren bezahlte Belle Air, keine Steuern, weil es zum Klientel Betrugs System des Lulzim Basha, Ridvan Bode und Salih Berisha gehört.
Am 26. November 2013,reichte die Raiffeisenbank unter der Nr. 7281 eine Klage ein, auf Rückzahlung eines Kredites, gegen die Firma Belle Air, welche bereits ihren Flug Betrieb eingestellt hat. Im Bodenlosen Nichts: die Albanische Wirtschaft und 1 Milliarde € fauler Kredite

Ja si u kthye Lulzim Basha në milioner, nga kamarier në Rinas me vila në Hollandë dhe Farkë, dhjetëra apartamente, unaza diamanti dhe makina luksoze

Ja si u kthye Lulzim Basha në milioner, nga kamarier në Rinas me vila në Hollandë dhe Farkë, dhjetëra apartamente, unaza diamanti dhe makina luksoze
Nga kamarier në Rinas dhe përkthyes në Kosovë, befas një ditë ngrihet milioner, me pasuri përrallore, me vilë në Hollandë, me pallate në emër të vjehrrit në Vlorë, me disa apartamente në Tiranë, me vila në bregdet, me vila në Farkë, me kredi qindra mijëra euro, me unaza diamanti, me orë sheikësh, me piktura prej mijëra eurosh, servise porcelani, aksione në NASDAQ, disa depozita bankare, makina luksoze etj. Kjo është trajektorja e pasurimit me shpejtësi të Lulzim Bashës, kryetarit të Partisë Demokratike, i njohur ndryshe si beniamini i familjes Berisha. Ndërsa shumica e moshatarëve të tij nuk e shihnin as në ëndërr Hollandën, Lulzim Basha arrin të marrë një kredi prej rreth 200 mijë eurosh për të blerë shtëpi në Hollandë, pa asnjë të ardhur të deklaruar. Ndërkaq, Lulzim Basha, në një hark relativisht të shkurtër kohor, deklaron depozita të majme bankare, Mercedes Benz 72 mijë euro, pikturë 6500 euro, orë dore 5200 euro, ore dore 4500 euro, unazë diamanti 11.500 euro, servis porcelani 6800 euro. Po ashtu, Basha deklaron 80 mijë USD të ardhura si punonjës i UNMIK. Një pagë e tillë është anormale, madje e paimagjinueshme. Ndërkaq, bashkëshortja e Lulzim Bashës deklaron 52 mijë euro rrogë në vit. Ndërsa një familje e thjeshtë duhet të punojë gjithë jetën për të siguruar një apartament në Tiranë, ky njeri befas na deklaron shtëpi në Utrecht, Holandë, 510 mijë gulden / 231.500 euro, apartament ne Tiranë 205 mijë USD, apartament në Durrës 33 mijë euro, apartament në Tiranë, apartament tjetër në Tiranë 62 mijë USD/52 mijë euro etj. Dhe kjo është vetëm pasuria e deklaruar e Lulzim Bashës. Ky personazh vitet e fundit nuk ka deklaruar asnjë pasuri tjetër të paluajtshme apo depozita bankare, po thjesht doli i implikuar në një pallat të paligjshëm në Vlorë, ku me sa duket janë pastruar paratë e vjedhura me rrugën Durrës-Kukës. Lulzim Basha, sot kryetar i opozitës shqiptare dhe pretendent për kryeministër pas disa vitesh, është modeli i njeriut të pasuruar në mënyrë të dyshimtë. Ndërkaq, ka pasur disa tentativa për të hetuar pasurinë e Bashës dhe transaksionet e tij bankare, por gjithçka ka dështuar.
Roli i Argitës
Jo rastësisht pasuria e dyshimtë dhe e pajustifikuar e Lulzim Bashës lidhet me trajektoren e pasurimit të familjes Berisha. Basha është kthyer në milioner që kur punoi bashkë me vajzën e Sali Berishës, Argita Berishën në shërbim të UNMIK-ut në Kosovë. Kthesa e befasishme dhe i gjithë misteri i pasurisë perandorake të Lulzim Bashës, duket se shpjegohet me njohjen e tij me Argita Berishën, njohje e cila i garantoi edhe një karrierë të shpejtë dhe të shkëlqyer në qeverisje, ndërsa i hapi edhe rrugën për t’u katapultuar në krye të PD si i besuar i familjes.
Pasuria e Lulzim Bashës në vitin 2004
-Shtëpi në Utrecht, Holandë, 510 mijë gulden / 231.500 euro (shitur)
-Apartament ne Tiranë, 205 mijë USD / 171.700 euro
-Apartament në Durrës, 33 mijë euro
-Apartament në Tiranë, 17.500 lekë
-Apartament në Tiranë, 62 mijë USD/52 mijë euro
-Troje 22 100 metra 2 në Tepelenë
-Automjet Mercedes Benz, 72 mijë euro
-Pikturë , 6500 euro
-Orë dore, 5200 euro
-Ore dore, 4500 euro
-Unazë diamanti, 11.500 euro
-Servis porcelani, 6800 euro
-Aksione në NASDAQ, 18 mijë USD/15 mijë euro
-Depozitë bankare, 52 mijë USD / 43.500 euro
-Depozitë bankare, 81 mijë euro
Të ardhura si këshilltar në UNMIK, 80 mijë USD
Të ardhura nga bashkëshortja, 52 mijë euro
Pasuria për vitin 2005
-Të ardhura nga paga 588 180 lekë
-Të ardhura nga paga e bashkëshortes për katër muaj, 12 mijë euro
Pasuria për vitin 2006
-Paga vjetore si ministër i Transporteve 1 907 700 lekë
-Të ardhura vjetore si nënkryetar i KRRTRSH, 80 000 lekë
-Paga vjetore e bashkëshortes si drejtore programesh në Amsterdam, 49 512 euro
-Qiraja vjetore për banesën në Tiranë, 4 800 euro
-Rente për hipotekën e shtëpisë sonë në Hollandë, 8 771 euro
-Shlyerje totale e apartamentit në Durrës, 5 mijë euro
-Të ardhura nga shitja e apartamentit në Tiranë, 100 mijë euro
Pasuria për vitin 2007
-Shitur shtëpia në Hollandë 257 500 euro
-Shlyer kredia e shtëpisë në Utrecut, Hollandë, me vlerë 199.726 EUR
-Paga vjetore si ministër i Transporteve 1 907 700 lekë
-Të ardhura nga shpërblime fundviti në MPJ, me vlerë 46.600 lek
-Të ardhura nga paga e bashkëshortes, me vlerë 51.391 Euro
-Shlyer kësti i fundit i apartamentit në Rr. “Dervish Hima”, Tiranë, me vlerë 35.000 USD
–Shlyer rent për kredinë e shtëpisë në Utrecut, Hollandë, me vlerë 10.407 EUR
-Shitur makina 45.000 EUR. Kjo vlerë është depozituar tek ALPHA BANK
Pasuria për vitin 2008
-Të ardhura nga paga si ministër në shumën 1.590.924 lekë
-Të ardhura nga shpërblimi i fundvitit në shumën 21000 lekë
-Të ardhura nga paga e bashkëshortes në shumën 29.753,00 euro
-Bashkëshortja ka shitur apartament në Durrës me shumë 45.000 USD
-Pagesë kësti për blerje apartamenti në Kavajë në shumën 40.000 euro
Pasuria për vitin 2009
Paga si ministër, 1.639.212 lekë të reja.
Bashkëshortja, pagë nga puna në Holandë, 11.389 lekë
Pasuria për vitin 2010
-1 652 127 lekë të ardhura nga paga dhe shpërblimi në fund të vitit, si ministër i
-14 038 euro të ardhura nga paga e bashkëshortes Aurela Basha
-1 652 127 lekë të rinj nga paga dhe shpërblimet e fundvitit.
Pasuria për 2011
-734,162 lekë të ardhurat si kryebashkiak
-10.808 euro të ardhurat e bashkëshortes nga leja e lindjes në Hollandë Adriatik Doçi
Saturday, February 22, 2014 - 10:32

- See more at: http://sot.com.al/politike

Der vermurkste Bruder des Justiz Minister Nasiq Naco leitet nun die Führerschein Stelle in Durres, also wird es nur Show Theater geben und die Klientel Politik fuer Kriminelle und fuer Geld geht weiter.

Haxinasto schwafelt also nur dummes Zeug von einer Reform im Strassen Verkehr.

Extrem viel Militär Sprengstoff wurde in Korce beschlagnahmt

tritol

Zbulohet një bazë municionesh dhe tritoli në Korçë, tre në pranga

<

Das Urteil! vom 26.11.2011
Gani Dizdari
Gani Dizdari, gehört zur Reise Truppe der Berisha, Bujar Nishani Justiz Mafia, denn er taucht hier bei dem Durres Gericht auf, in anderen Fällen in Fiere, oder in Tirana, immer wenn Klientel praktisch einen Freispruch brauchen. Eine vollkommen kriminelle Familie im Solde der Politik, wie die Fakten zeigen.

06 Feb 12
Three Indicted for Bribe on Albania’s Supreme Court

Prosecutors in the city of Fier have indicted three suspects, including a relative of a Supreme Court Judge, over an alleged attempt to influence a verdict in a murder trial.
Der International bekannte vollkommen korrupte Richter: Gani Dizdari, sprach diese Urteil, wo keine Gesetze mehr erneut galten, mit einem viel zu niedrigen Urteil, für Gross Drogen Schmuggel.

Alles normal im Hafen Durres, immer mit Kriminellen, was bei einem LSI Minister nicht verwundern kann. Man macht dort weiter, wo ein Sokol Olldashi, Ridvan Bode und P. Ndreau, die Konkurrenz Verbrecher Clans ins Spiel brachte, mit Hilfe korrupter Deutscher Consults und Firmen. Im Debakel des Hafen Durres, ist heute weniger Sicherheit, als in 1997-98, was die Albaner auch gerne selbst erzählen: “hier kann man Alles kaufen"!

Praktisch hatten sich nur die Verbrecher Kartelle geändert, denn praktisch die gesamte Prominenz der Berisha Partei, Familie, Josefina Topalli, Fatmir Mediu, waren immer im Drogen, Waffen Schmuggel, Betrug ohne Ende mit gefälschten Dokumenten verwickelt und oft der Motor. Der neue Kultur Beauftragte von Durres, gehört auch zu den LSI Banden. Agron Gropa, ebenso in vielen Sicherheits Bereichen tätig, wie der Gerichts Bewachung, ebenso ein verurteilter Drogen Boss. Identisch der verhaftete Stadt Architekt von Durres, der sich auch den Posten nur erkauft hat.

Alles normal im Hafen Durres!

Fisnik Myrtezaj
Fisnik Myrtezaj, kaufte einen wichtigen Sicherheits Posten, welcher praktisch immer in Hand der Albaner Mafia war, mit Ausnahme von Ende 1999 bis 2005.

Klientel Politik der Mafia Partei LSI des Ilir Meta und Spartak Braho: Nichts Neues, denn ein Ilir Meta, besorgte schon der Spartak Braho Bande, Diplomaten Pässe, bis man diese Leute in Italien 2001 festnahm.

DP: Drug trafficker made port director

Grundstücks Raub, für Geldwäsche Geschäfte u.a. im Skandal der Bucht von Spille (es gibt dort seit 8 Jahren nur Skandale um gefälschte Dokumente, welche bis in die höchsten Berisha Kreise gehen, und wie so oft: Alban Yhillari), wo auch erneut Agim Hoxha angeklagt ist. aber der neue Sicherheits Chef des Hafens Durres, dank der Frankenstein Partei LSI, wurde 2011 zu einer 3-jährigen Haft Strafe in Durres verurteilt für Kokain Schmuggel. Die Familie Myrtezaj, ist in der Adminstration weit gestreut und in unzählige Skandale verwickelt. Der Justiz Minister Nasic Naco, gehört identisch zu dieser Durres Mafia, stahl ebenso über 200 Grundstücke in der plazhe.

Die Mafia Partei LSI, mit ihren 4 Ministern, ist das grösste Politische Problem in Albanien, wie der Mafia Präsident: Bujar Nishani!

Deutsche Mafia Lobbyisten, sind Langzeit Partner der Gangster rund um Ilir Meta, und luden Ilir Meta u.a. 2001 nach Hamburg ein, wo der Innensenator Schill, von der Albaner Mafia “Osmani” und Co. gekauft wurden. Der Drogen Export hatte damals eine Steigerung um über 300 % in der Ilir Meta Regierung, denn “Donna” Spartak Braho, war ein wichtiger Verbündeter, und die Deutsche Botschaft vollkommen korrumpiert damals und von der Mafia übernommen, lieferte die Visas. siehe Visa Skandal und die Bundesdruckerei Skandal mit Ludgar Vollmer!

11/1/2010
Ex-Staats SekretÄr des Ilir Meta’s: Almir Rrapo, Albaniens grosser Verbrecher Clans, wird in die USA ausgeliefert

24 Mars, 2014
Flash / Politikë | nga Redaktor Redaktor
Pas denoncimit të PD, dorëhiqet drejtori i Portit Durrës

lauraPartia Demokratike ka denoncuar edhe sot ato që i cilëson emërime të personave të inkriminuar në krye të institucioneve të rëndësishme në vend.
Në një deklaratë për mediat ditën e hënë zëdhënësja e PD-së, Laura Vorpsi ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se ia ka besuar shërbimet e Portit më të madh në vend, një personi të dënuar në 2011, me 3 vite e gjysmë burg për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Menjehere pas deklarates se PD nuk ka vonuar edhe doreheqja e drejtorit te Portit Durres, Myrtezaj, i cili ka deklaruar se do ndjeke rrugen ligjore per te perballur keto shpifje te Partise Demokratike…

Deklarata e plotë e PD

Edi Rama ia ka besuar shërbimet më të rëndësishme të Portit më të madh në vend, një personi që në janarin e vitit 2011 u arrestua nga policia për trafik kokaine.
Gjykata e Durrësit, 3 vite më parë, e ka shpallur Fisnik Myrtezajn fajtor me akuzën e prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike, duke e dënuar me tre vite e gjysmë burg.
Po kjo nuk është pengesë për Edi Ramën që ta bëjë atë drejtor të shërbimeve mbështetëse në Portin e Durrësit.
Rilindja e Edi Ramës është një dështim i madh, dhe po rezulton çdo ditë një flluskë elektorale, por ama rilindja e Edi Ramës për disa militantë, sidomos për ata që kanë pasur probleme me ligjin dhe drejtësinë, po funksionin për së mbari.
E kemi parë Edi Ramën të shfaqet shpesh në portin e Durrësit, me doganierë e konsulentë, duke folur për projekte dhe për të ardhmen, por asnjëherë ai nuk tha se përse një të dënuar me 3 vite e gjysëm burg për trafik kokaine, e ka vënë në krye të shërbimeve të portës hyrëse të Shqipërisë në Adriatik.
Këtë ndryshim ka pasur ai parasysh, kur ka thënë se do të bëjë për Durrësin, aq sa nuk është bërë në këto 23 vite.
Faktet tregojnë të kundërtën. Dhe fakti më i fundit është alarmant, për sigurinë e portit të Durrësit, për sigurinë e kufijve tanë, dhe është një akuzë e drejtpërdrejtë për kriteret që vë në zbatim Edi Rama teksa emëron rilindasit e tij.
Çdo orë që kalon me heshtjen e Kryeministrin, e rëndon edhe më shumë dhe e bën edhe më përgjegjës Edi Ramën për inkrimimin e posteve kyçe të administratës shqiptare.
http://www.ama-news.al/2014/03/pd-ne-tjeter-denoncimdrejtori-portit-durres-denuar-per-droge/

04 Dhjetor 2013 - 05:35

Pronat në Spille tërhiqet prokuroria

TIRANE- Skandali me kthimin e 79 dynym tokë në zonën turistike të Spillesë, ka përfunduar me tërheqjen e prokurorisë së Tiranës, e cila në fund të procesit gjyqësor ndaj 6 të pandehurve, ka tërhequr akuzat për 5 ish-zyrtarët dhe se ka kërkuar dënim vetëm për shtetasin Nuri Myrtezaj. ……

Shkrimi u publikua sot (04.12.2013) në gazetën Shqiptarja.com (print)

Redaksia Online
(d.d/shqiptarja.com) - See more at: http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/pronat-ne-spille-terhiqet-prokuroria-189796.html#sthash.jLu1qma8.dpuf

Ein Botschafter Agim Isaku und 2 Richter (Ken Dhima, und Klorinda Çela ), werden nun angeklagt, wegen falscher Vermögens Erklärung und unerklärlichen Reichtum bei verschwiegenem Immobilien Vermögen. Tausende von Vermögens Erklärungen, wurden nie bearbeitet, nie eingereicht und die Strafen waren ohne Bedeutung.

Fshehën pasurinë, ILDKP padit në prokurori ambasadorin Agim Isaku dhe dy gjyqtarë

* Aber das Finanzierungs Modell, rund um den Super Verbrecher Clan:

Mafia Clan of Democratic Party of Albania

Prime Minister Sali Berisha

 

 1. kukRexhep ARAPI, resident in Katund Sukth, nicknamed “KEPI” has a criminal record as follows:
 1. In the year 1991 (in March) he has killed at the Port of Durrës, for feud issues the citizen A. Cyrbja, resident in the Katund Sukth village; has been arrested for this crime in 1994 and has been released because of lack of evidence.

………

Gjoka Super Market-Shiak! 15 years drug and prostitutions center! Abhol Center für Drogen, über 15 Jahre, auch für Kosovaren, welche auf die Fähren wollen.Die Xhafzotaj – Shiak Mafia: AGIM HOXHA und die Terroristen Familie: BLEDI MUSA SHUAIPI in Durres

 1. Dashamir GJOKA and his clan, residing in the Sallmone village have a criminal record as follows:
 2. D. Gjoka has been and is one of the biggest traffickers of women with intent of prostitution to Italy. The chief of the girls in Italy has been a girl from Vlora, named Linda, who is currently Dashi’s wife and they have two children. Her brother Miri works at the Supermarket as chief accountant. D. Gjoka is on record in the State Police for International Drugs Trafficking and Women with intent for prostitution, Murder etc.
  The Gjoka Supermarket is the main center for the trafficking of drugs that comes from Turkey and Macedonia and the supply base for many criminal groups in Durres and Tirana and also the location where the cars that will be traveling to Italy and carrying drugs are supplied. Dashi currently owns an armored vehicle which has the licence plate: DR 51 90 C. It must be noted that Dash Gjoka is the main source of supply for all the drugs suppliers in Albania because it is a well known fact that a close friend and financial supporter of I.M, S. Olldashi. The latter meets with Gjoka almost every week. Oftentimes, the Democratic Party MPs Bamir Topi, Ridvan Bode, S. Olldashi etc come to dine or to supply in this supermarket, since they are close friends with Dashi.
 3. ………………
 4. http://www.albca.com/aclis/modules.php?name=News&file=print&sid=1264

3/23/2014

Der Präfekt von Durres Roland Xhelili, versucht im Chaos und ohne Geldmittel den Tourismus zuretten

Filed under: — Insider @ 9:12 am

Der neue Präfekt von Durres Roland Xhelili, hat nur sehr geringe Geld Mittel zur Verfügung, versucht aber durchaus den Tourismus zuretten, welcher mit System durch Ortsfremde Banden überall in den letzten Jahren entgültig zerstört wurde, finanziert von der Weltbank, welche u.a. 30 Millionen $ u.a. die Mafiösen Chaoten der Grundstücks Agenturen finanzierten. Weil man keine Bildung hat, functionale Analphabeten kein Formular ausfüllen können, noch einen Antrag auf eine Bau Genehmigung stellen können, inklusive der zuständigen Direktoren und Minister, baut und fälscht man herum wie man will. Am Anarchie Wild-West Staat, wird sich deshalb Nichts ändern, weil die Bildung praktisch die schlechteste der Welt ist und im Null Bereich liegt.

Die 22 jährige Anarchie in den “Zone Touristik”, durch primitiv kriminelle Horden der Rathäuser, ortsfremder Politiker ist eine negativ Premiere in der Welt, wie das Bauen im Antiken Theater von Durres, mit Hilfe der Richter Mafia, wie Dhurato Bilo und dem jetzigen Justiz Minister Nasic Nako. Kein Bau Gesetz galt je in Albanien, trotzdem zerstörten Weltbank, IFC, korrupte EU Finanz Instrumente wie EBRD, EIB, Albanien mit der Finanzierung jedes Mafiösen und Hirnlosen Projektes und Institutionen, welche max. einen einfachen Theater Standard erreichten.

Das schlimmste Zerstörung Programm finanzierte die EU mit ihren Hirnlosen und kriminellen Dezentralisierungs Maßnahmen, was auch zur Zerstörung der Justiz führte und der Adminsitration. Die EU vor allem hat gezeigt, das man vollkommen korrupt ist und unfähig für einen Zivilen Aufbau eines Staates in Albanien und im Kosovo usw..

Die Albanische Regierung mit Salih Berisha, aber ebenso schon die Ilir Meta Regierung vor über 10 Jahren, haben auf den Rechts Standard des EU Menschenrechts Hof rund um Grundstücke massiv betrogen, was ein schweres Staats Delikt ist, wenn die Auflagen des EU Menschenrechts Hofes nicht erfüllt wurden. Massiv haben Politiker Gesetze und Auflagen ignoriert und sogar trotz Staats Garantie in den Gesetzen und Dokumenten, ebenso die garantierten Zone Touristik nach Gesetz 7665 zerstört, verkauft, parzelliert mit Phantom Dokumenten, wo die Verkäufer später nicht mehr aufzufinden sind. Ein primitives Banditen Land was schlimmer wie die Taliban das Land zerstörte und den Tourismus Politikanet mashtrojne Strasburgun per pronat!

Die neue Regierung hat eine Verlängerung des EU-Menschenrechtshofes in Strassburg bekommen, um ein Jahr um die Grundstücks Probleme zubeseitigen und die Auflagen zuerfüllen, die Alt Eigentümer zuentschädigen.

Prefekti Xhelili: “Kjo verë do të pesëfishojë turistët vendas dhe të huaj”

Posted By Artur AJAZI On 18/03/2014 @ 11:32 In Rrethet | 1 Comment

Durrësi nis përgatitjet për sezonin e ri turistik

Prefekti i Qarkut Durrës –Krujë, zoti Roland Xhelili, ka deklaruar për “Telegraf” se, “sezoni i ri turistik 2014 që po troket, pritet të sjellë në Durrës një fluks të paparë turistësh nga vendi dhe vendet e tjera të rajonit e më gjerë”. Sipas zotit Xhelili, “Durrësi po nis përgatitjet për sezonin e ri turistik 2014, ndërkohë që, kjo zonë e bukur bregdetare mbetet, ende, më i frekuentuara në vend dhe vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes për pushimet verore, turizmin detar, kulturor e arkeologjik”. Aktualisht Durrësi ofron peizazhe të mahnitshme, si rërë, diell, arkeologji, histori, ku mbetet për të theksuar se po aplikohen edhe shërbime të reja për turistët, si shërbimi me celular për parkimin, ofrim i paketave ditore për të pushuar, duke vizituar jo vetëm qytetin, por edhe përbërësit e tij. Qyteti tashmë është në përgatitjet e tij të fundit për të pritur mijëra pushues për sezonin turistik veror 2014, si një qytet që ka ngarkesën më të madhe të turistëve. Dielli, rëra janë ndër të parat kënaqësi, por gjithsesi nuk mbeten më pas ushqimi i detit, e më tej mundësia për të shijuar vende të ndryshme. Ashtu si çdo vit tjetër si tek Shkëmbi Kavajës, por edhe në Currila, në plazhin e Shën Pjetrit e në zona të tjera, që ofrojnë më tepër kënaqësi të natyrës në këtë fillim sezoni, zona bregdetare e Durrësit ofron kënaqësi të pafundme. Në prag të fillimit me kapacitet të plotë të sezonit turistik veror 2014, ka nisur procesi i plugimit dhe dezinfektimit e rërës që pritet t’i mundësojë plazhit kushte maksimale pastërtie. Sipërfaqja e plazhit që i nënshtrohet këtij plugimi arrin në 10 ha. Në këtë fazë po punohet intensivisht në plazhin e Durrësit me qëllim që sezoni turistik të shkojë sa më mire, po punohet për t’i paraprirë të gjitha problemeve të mundshme. Këtë sezon pushuesit do të kenë mundësinë e një plazhi publik më tepër, duke e çuar në katër numrin e tyre. Prefekti Xhelili tha se “Turizmi është një nga përparësitë e qeverisë, dhe ne po punojmë me intensitet për krijimin e kushteve sa më të mira për të gjithë turistët vendas dhe të huaj që do të vizitojnë Durrësin gjatë këtij sezoni, edhe këtë vit Durrësi pritet të shënojë një numër rekord pushuesish, Durrësi ofron turizmin kulturor për shkak të trashëgimisë historike dhe kulturore që ka ky qytet. Këtë fillim muaji në Durrës ka nisur sezoni i turizmit të kroçierave”. Qyteti bregdetar ka nisur prej javësh të vizitohet nga turistë të shumtë evropianë, shumica e të cilëve skandinavë, gjermanë, anglezë dhe francezë. Vetëm gjatë kësaj jave, në kalatën numër katër të Portit detar janë ankoruar njëherazi tre anije kroçiere. Nga këto tre anije luksoze zbarkuan në Durrës, për një vizitë 2- ditore, afro 700 turistë. Shumica e tyre u ndal në qytet dhe sitet e tij arkeologjike, por nga ana e këtyre turistëve nuk munguan as vizitat e shkurtra në Krujë dhe Tiranë. Këto anije ishin duke ndjekur lundrimin nga ishujt e Kroacisë drejt arkipelagut grek. Durrësi është një ndalesë natyrale në Adriatik mes Kroacisë dhe Greqisë. Në krahasim me vitet e shkuara, gjatë këtij sezoni ka një dyfishim të turizmit të kroçierave në Durrës, aq sa për përballimin e situatës Autoriteti Portual Durrës ka vënë në dispozicion kalatat perëndimore të tij, por ky numër do të ketë një rritje të pritshme progresive gjatë stinës së verës. Krahas tyre është i pranishëm edhe turizmi elitar me jahte.

-Çfarë ofron këtë vit bregdeti durrsak

Çmimet në plazhin e Durrësit vazhdojnë të jenë lakmuese, duke e krahasuar me qytetet e tjera bregdetare, ndërkohë që, rezulton se do të ketë një ulje të çmimeve krahasuar me një vit më parë për disa përbërës të kuzhinës bregdetare. …………
 


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/prefekti-xhelili-kjo-vere-do-te-pesefishoje-turistet-vendas-dhe-te-huaj/

 

Es wird weiter illegal betoniert, wo die Gemeinde Rrashbullit, bei dem unter Natur Schutz stehenden: Fels von Kavaje - Shkëmbin e Kavajës illegale Bau Genehmigungen ausstellte, ohne Unterschrift des Präfekten, erneut illegale Kompensations Papiere usw. Niemand stoppt diesen Wahnsinn, nur in der Currilla und den nördlichen Kallmi Stränden wurde Alles Illegale gestoppt, bei einem Milliarden Schaden an der Umwelt. Fir Touristen sind weg, die Kosova Mafia verkauft sogar Alles, wo viele Hotels schon seit 2009 leer stehen. Jeder Baum wird abgeholzt, jeder Strand zerstört. Parks, Bäume, welche in der Sommer Hitze die Strände kühlen braucht man nicht in Albanien, man betoniert und zerstört Alles und leitet die Abwässer ins Meer. Ein Idioten Reich, weil jeder Bauherr, praktisch oft schon mehrfach im Gefängniss war und dumm kriminell ist. Man nennt es Tourismus in Albanien.

Vazhdon betonizimi i bregdetit, ngushtohet sipërfaqja e plazhit

Posted By Artur AJAZI On 04/02/2014 @ 11:32 In Rrethet | 1 Comment

DURRËS/Nga Ura e Dajlanit-Plepa janë ndërtuar shumë pallate e lokale pa projekt urbanistik, heshtin bashkia dhe institucionet

Vija bregdetare në Durrës, po betonizohet çdo ditë dhe kjo në sytë e zyrtarëve vendorë dhe drejtuesve të institucioneve. Ndoshta sezoni veror 2014 (ndryshe nga ai i kaluari) nuk do të rezervojë për mijëra pushuesit që mezi presin të vijnë në Durrës, hapësira rëre për të kryer shëtitjen e mëngjesit apo dhe darkës. Shëtitorja e ndërtuar përgjatë vijës bregdetare nga Ura e Dajlanit deri në Shkëmbin e Kavajës, po përjeton procesin më të pamëshirshëm të betonizimit të saj. Realisht kjo vijë bregdetare, ku shtrihet edhe shëtitorja për pushuesit, po përjeton “sulmet” nga betonieret pasi edhe ajo pjesë e mbetur e rërës po mbushet me beton. Betoni po mbulon gjithë hapësirën deri pranë rërës, ndërsa Inspektorati Ndërtimor ka zgjedhur të heshtë përballë masakrës së madhe. Shëtitoret janë copëzuar, ndërkohë qindra metra kub rërë janë hedhur mënjanë në breg të detit për t’i lënë vend ndërtimit të objekteve disakatëshe dhe pallateve, hoteleve e restoranteve. Një burim nga bashkia tha se: “Prishja e tyre në disa vende është bërë, po ashtu disa pallate janë ndërtuar në brezin e parë të detit duke zvogëluar dukshëm sipërfaqen e rërës, ndërsa në gjatësinë e vijës bregdetare nga Ura Dajlanit deri në Plepa janë shumë zona që themelet janë hedhur në det duke zhdukur përfundimisht brezin e rërës”. Ndërtimet e para në rërë kanë nisur në vitet 1998 dhe që nga ajo kohë pallatet, hotelet, restorantet dhe ndërtimet e ndryshme kanë ardhur duke zvogëluar vit pas viti sipërfaqen e rërës. Protestat e banorëve dhe urbanistëve dhe ambientalistëve janë ndeshur në indiferentizmin e qytetarëve, të cilët rrallë herë, vetëm kanë denoncuar ndërtimet në brezin e rërës. Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave në Durrës mundi të justifikojë disa nga këto sipërfaqe të pushtuara me pretendimet se janë bërë në kuadër të kompensimit të pronave, ndërsa në pjesën tjetër pushteti lokal ka vendosur të heshtë. Pak vite më parë Bashkia e Durrësit vendosi të shpenzojë disa miliona lekë për të ndërtuar shëtitoren bregdetare. Disa kantiere ndërtimi u rrethuan me rrjeta, mure e llamarina për të penguar pamjen, ndërsa lartësimi i objekteve në rërë ka shkaktuar reagime të forta tek qytetarët. Tashmë në Durrës dhe sidomos në plazh nuk gjenden më qytetarë, të cilët të thonë se çfarë realisht po ndodh në bregdet se ata janë ndeshur edhe me veprime të dhunshme. Pallatet e hotelet në bregdet kanë bërë që pushuesit vendas dhe ata nga Kosova e Maqedonia të ikin nga bregdeti i Durrësit për t’u vendosur në bregdetin e Golemit, Vlorës dhe Sarandës. Për sezonin veror 2014, sipërfaqja e rërës për pushues do të jetë më e paktë se sa një vit më parë dhe disa herë më e vogël krahasuar me vitet e kaluara, ndërsa plazhet publike kanë pushtuar rërën e mbetur. Plazhi duke qenë afër qytetit ka bërë që persona të ndryshëm të shfrytëzojnë këtë rast duke nxjerrë përfitime të mëdha, ndërkohë që nuk bëhet më fjalë për pushime në rërë. Edhe ajo pak sipërfaqe rërë e mbetur e pa betonuar është parcelizuar nga hotelet dhe lokalet në brezin e rërës. Rruga Ura Dajlanit-Plepa deri në brezin e rërës janë ndërtuar disa radhë pallatesh e lokale të ndryshme pa ndonjë projekt urbanistik, me leje të dhëna nga komuna e Rrashbullit apo edhe bashkia. Në këtë pjesë të bregdetit rrallë shikon lulishte apo park lojërash.

 


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/vazhdon-betonizimi-i-bregdetit-ngushtohet-siperfaqja-e-plazhit/

Weil es wieder eine EU finanzierte Konferenz gibt, verspricht der Mafia Justiz Minister Nasic Naco, härtere Umwelt Gesetze. Die Frage ist, wenn seit über 20 Jahren nicht einmal Bau und Grundstücks Gesetze gelten, noch Staats Garantien, was solche Gesetze für einen Sinn haben, wenn die Richter und Staatsanwälte nicht einmal Gesetze kennen. Der Justiz Minister Nasic Naco, der Umwelt Minister Lefter Koka, sind direkt in die Umwelt Zerstörung von Durres involviert, mit vielen falschen Grundstücks Dokumenten. Als Staatsanwalt klagte niemals ein Nasic Naco. jemanden an, der illegal baute, sondern stellte selbst über 200 illegale Grundstücks Urkunden aus.

Kein Abriß, wie versprochen, keine Anklagen, obwohl Hunderte Anklage Schriften fertig sind, darunter auch gegen Lefter Koka, den jetztigen Bürgermeister Vangjush Dako und den beiden Vorgängern, wie Miri Hoti, und A. Goreo.

Selbst gegen die 4 Bürgermeister der letzten 15 Jahre, sind inzischen Anklagen fertig, wegen illegalen Bau Genehmigung und Duldung der Anarchie.
1/1/2014

Der Präfekt von Durres, bereitet mit 4 Arbeits Gruppen, die Anzeigen und den Abriss gegen die vielen illegalen Bauten vor

siehe auch: Durres: Selbst gemalte Landkarten, diente den Grundstücks Agenturen ALUIZI, ZRPP als Grundlage der Arbeit

Der ganze Müll, eine direkte Mafia Finanzierung mit extrem Verbrechen, einer Landes weiten Zerstörung mit kriminellen Berisha Leuten, ist erneut Weltbank finanziert, mit 30 Millionen $!

In Durres gibt es 4 Arbeits- Gruppen, welche die illegalen Bauten an der Küste registrieren, wo auch Sonder Staatsanwälte, Bau Inspektion (die Vorgänger wurden verhaftet) eingesetzt wird, denn wie es das Bau Gesetz vorschreibt, wird jeder Bauherr der illegalen Bauten an der Küste auch angeklagt. Die Arbeits- Gruppen stehen unter Leitung des neuen : Präfekten. . Durch den hohen Vermögens Verlust der Örtlichen Politiker, hat man 2012 schon begonnen, Vorbereitungen für eine Bereinigung der illegalen Bauten zuorganisieren. Die Methode war überall identisch, weil es die Anordnung direkt von Salih Berisha erneut war, um seine Anhänger an sich zubinden und für eine Umsiedlung Aktion: von Skhoder bis Korce. und seine Mord- Waffen- Drogen Verbrecher Clans, wie Ali Kazazi - Seferi Kazazi Geldwäsche Bauten zu ermöglichen.

 

INUK verifikon ligjshmërinë e pallateve në plazhin e Durrësit

Posted By Artur AJAZI On 28/02/2014 @ 11:32 In Rrethet | 3 Comments

DURRËS- INUK ka vendosur të ndalet në Durrës dhe të verifikojë ligjshmërinë e pallateve në gjithë vijën bregdetare e cila prej 23 vitesh është kthyer në qendër banimi me të gjitha parametrat e saj, për plazhe ditore, javore dhe mujore. Tashmë plazhi i ngjet një lagje të qytetit, dhe shumë pak një pjese elitare, ku turistët vendas dhe të huaj vijnë dhe bëjnë banja dielli dhe rëre. Por ndoshta ajo që është bërë, duhej bërë me plan të detajuar urbanistik, dhe të përcaktoheshin qartë parametrat për zhvillimin e infrastrukturës rrugore, kanalizimeve, ujit të pijshëm, gjelbërimit dhe higjienizimit të zonës, duke eliminuar ndotjen organike, e cila është bërë problem i çdo sezoni veror. Një grup specialistësh nga INUK ka kërkuar nga Urbanistika e bashkisë dhe disa komunave që përfshijnë në gjeografinë e tyre zonat bregdetare, dosjet e 4 viteve të fundit, për të parë ligjshmërinë dhe zbatimin e saj në miratimin e lejeve dhe procedurat e ndjekura. Për çdo mangësi INUK, do të nxjerrë para ligjit personat përgjegjës, ish-zyrtarë dhe zyrtarë aktualë të bashkive dhe komunave, në qoftë se konstaton se, lejet e ndërtimit janë dhënë në kundërshtim me ligjet dhe kondicionet urbane. Kontroll të rreptë INUK do të kryejë edhe në lejet e ndërtimit të dhëna tek zonat arkeologjike, mbi të cilat është shkelur ligji, duke mos respektuar kondicionet si ruajtja e largësive, e paprekshmërisë së objektit të zbuluar, dhe konservimi i tyre. Alarmin e kanë dhënë prej disa muajsh edhe arkeologët e Durrësit, duke problemizuar faktin e ndotjes së Amfiteatrit dhe ndërtimeve me dhe pa leje që ndërtohen dhe nuk merret parasysh këshilla e tyre dhe zbatimi i ligjit. Qytetet dhe komunat bregdetare, (ku natyrisht futet edhe Durrësi), me thesaret e veta arkeologjike, kanë vite që janë kthyer në zona ku kryetarët e bashkive dhe komunave dhe KRRT e tyre, shpesh neglizhojnë zbatimin e ligjit dhe kondicioneve teknike dhe urbanistike për ndërtimet………….


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/inuk-verifikon-ligjshmerine-e-pallateve-ne-plazhin-e-durresit/

Schlimmer wie die Taliban: Durres als Tourismus Stadt im Dreck, Müll und dem Sumpf der illegalen Mafia Bauten an der Küste

Man will Alles abreissen, vor allem auch in Tourismus National Park Kallmi, einem kriminellen Parellerungs Enterprise, der Ex-Präfektin Natsaho Paco, vor allem der Sokol Olldashi Mafia, wo aktiv auch Bamir Topie ab 2006 daran beteiligt war, Gangster Familie wie Cepani, Agim Hoxha, Sokol Kazazi usw..

Currilla, Kallmi Strände, wo es Hundert neue Construcitonen gibt im National Park Tourismus, mit totalem Bau Verbot.

PD Drug Boss: Dash Melcani, illegal constrction

PD Drug Boss: Dash Melcani, illegal constrction an den Stränden von Kallmi, Nord Durres

Die Durres PD Mafia, soll doch einmal ihre Banden erklären, aus prominenten Verbrecher und Drogen Clans, inkusive sogenannter Polizei Kriminall Direktoren, welche vor allem am Wochenende auftauchen und u.a. das Splendid bei der Universität gezielt besuchen und die anderen illegalen Verbrecher Lokale in den Oeffentlichen Straenden.

Durres Mafia Lokale, Currila, Erosion

Durres Mafia Lokale, Currila, Erosion

Warum man in Durres, Terroristische Überfälle auf eine der wenigen privaten “Zone Touristik” organisierte und die Bäume fällte, mit neuen Abwässern durch die Sokol Kazazi und Agim Hoxha, wie Shuiapi Verbrecher Banden, ist Welt Rekord an Kriminalität einer Regierung.

Bekannte Verbrecher, mit Arbeiten des Rathauses, zerstören die letzten Touristik Zones, Grundstücke, wertvollsten Biotope und Wälder an der Küste in der Currilla.

Oerd Bylykbashi Mafia: drugs, money laundering, fals documents
Oerd Bylykbashi Mafia: drugs, money laundering, fals documents
Bledar Shuiapi drug mafia, bari, shabani mafia, shiak durres
Bledar Shuiapi drug mafia, bari, shabani mafia, shiak durres
Mit Vorsatz zerstört: Die Currilla; Rrëshqet kodra në Currila, këmbana e rrezikut të mjedisit nuk dëgjohet
18 Shkurt, 2013 0

Albanien Wie ein Paradies am Mittelmeer zerstört wird
Von

Die primitive Taliban Mafia in der Currila: PD Leute: Sokol Kazazi, Agim Hoxha, mit total gefälschten Papieren und ohne jede Bau Genehmigung! Der Park bei der Villa Zogu, wurde ebenso vernichtet, mit 3 Hochhäusern

Digital Camera

aktuelle Reportage

Aktuelle illegale Bauten in zentraler Lage in Durres Der Bürgermeister von Durres: Vangjush Dako, als Partner der Internationalen Top Mafia und Drogen Kartelle

Digital Camera

Zanzibar Appartment Block MafiaDigital Camera

Die Beton Firma des Bürgermeister Vangjush Dako unterwegs nun in 2014, denn Alles muss betoniert werden und die fertige Anklage interessiert ihn nicht, weil die Justiz käuflich ist und obwohl der PM Edi Rama ihm die Verhaftung ankündigte, wenn er extreme kriminelle Baugenehmigungen und andere Manipulationen durch eine Untersuchungs Kommission entdeckt.
CIFA Beton Mafia
Die alten Banditen, nur mit neuen Namen im Beton Rausch in Durres.

Den National Park Butrint (etabliert ni 2000), privatisierte Salih Berisha, aber ebenso grosse Flächen Ackerland, für ein Trinkgeld. Am peinlichsten das Agim Toro, plötzlich Grundstücks Eigentümer von Ksmali und Butringt wurde, durch die Elbasan Kompensierungs Agentur, wo Wild West herrschte und Bestechungs Pure, wie überall bei Berisha Institutionen.

Skandali, Sali Berisha grabiti 142 hektarë tokë për 60 vjet, fut në konflikt banorët e Komunës Grabian

Die Schwarze Witwe Eva (Evangeli) Zhanga,erhielt Lebenslange Haft, welche gezielt Griechische reiche Renter ehelichte und dann ermordete. Das ist normal in Albanien, wie in Thailand, das man die Ehepartner aus dem Ausland ermordet.

 

Bei Mallakstre, wird eine illegale Tankstelle abgerissen, welche in Bau war. Es gab eine Schlägerei der Banditen mit der Polizei. über 1.000 Tankstellen in Albanien sind vollkommen illegale gebaut und dienen der Geldwäsche, dem Betrug, und Zoll Betrug weil es sich um geschmuggelten Treibstoff handelt. Ein uraltes Mafia Geschäft auch im Kosovo, wo es allein 1.700 Tankstellen gibt, mehr als in der Türkei. Auch hier berufen sich die Banditen darauf, das Berisha den Bau erlaubt hat, wie es einige Zehn Tausend mal vorgekommen ist, was zu einer Wild West Zerstörung im ganzen Land geführt hat und zum Programm den Eduard Halimi und Bujar Nishani gehörte, das Mafiöse Clans, bauen können wo man will.

 

Përplasen pronaret e një karburanti me punonjësit e INUK
 • Një sherr me grushte ka ndodhur në Mallakastër, ku pronarët e një karburanti kanë kundërshtuar punonjësit e INUK
Publikuar më 22.03.2014 | 12:43
353 1

Një përplasje mes banorëve dhe punonjësve të INUK ka ndodhur në Mallakastër, ku shkak është bërë prishja e një karburanti. Ngjarja ka ndodhur sot paradite, ku INUK ka marrë një aksion për shembjen e një karburanti të ndërtuar pa lejë, por konflikti ka degjeneruar deri në përplasjen me grushte.

Rreth orës 9 të mëngjesit, INUK nisi aksionin për prishjen e një objekti në ndërtim dhe të një karburanti, por pronarët e këtij të fundit kërkuan kohë për të lëvizur vetë materialet. Por, vetëm dy orë më vonë kur INUK do të vijonte aksionin ka filluar përplasja me grushte mes pronarëve të karburantit dhe punonjësve të INUK. Ndërkaq në përplasje u përfshinë edhe banorët e zonës, të cilët ishin grumbulluar pranë objektit.

Ndërkaq u desh ndërhyrja e forcave të ndërhyrjes së shpejtë për të shpërndarë banorët. Mësohet se nga forcat e policisë është përdorur gaz lotsjellës. Pronarët e karburantit kundërshtojnë veprimet e policisë dhe INUK, duke thënë se, “INUK s’na ka lajmëruar për ditën e shembjes së karburantit”.

/Shekulli Online/ E.L./

 

weitere Abrisse an der National Strasse Levan - Fiere

 

durch die illegale Bebaauung, gibt es überall ernorme Erosion und Küsten Zerstörung, wo die Albaner Beratungs restistent sind in ihrer Verdummung. Das Beispiel Ksamli Inseln ist nur Eines.

Die Illegalen Land Banditen hier in Kruje, bis Durres, und die Umwelt: Ein Thema ohne Ende! Ohne Kultur, ohne Schule die Meisten sind funktionale Analphabeten

Alles muss illegal zerstört werden, vor allem Parks, die Küste, jede Zone Touristik und Antike Stätten. Alle Justiz Minister ab 2005 aktiv dabei und oft Rädelsführer, welche auch Mörder und Drogen Bosse gegen Geld freilassen und viel Geld verdienen, mit Legalisierungen, an den Gesetzen vorbei. Die Weltbank finanzierten Grundstücks Agenturen eine einzige Desaster Kathastrophe, obwohl 2003, die Grundstücks Geschichten schon die höchste Priorität hatten bei der EU. Aber danach ging es noch weiter und Spektakulär bergab, wie Durres, Sarande, Tirana zerstört wurde und die wichtigen Sommer Schneisen, für kühle Winde ins Zentrum. Hirnlos agierten praktisch alle Politiker, wobei die echte Intelligenz in allen Bereichen auswanderte. Hundertevon illegal gebauten Appartment Häusern, waren schon in 2005 unverkäuflich, aber das leicht verdiente Geld aus Drogen und Frauen Handel musste investiert werden. Identische Artikel gab es in 2000 schon, als die Ilir Meta Bande, begann mit Deutscher Hilfe Albanien zuzerstören. Abriss Aktionen, waren fast immer Luft Nummern, nur auf dem Papier und die Bau Inspektoren wurden davon reich.

Der Mafia Justiz Minister Nasic Naco, die Profi kriminelle Richterin Dhurato Bilo in der nächsten Skandal Runde

Der Mafia Justiz Minister Nasic Naco, verspricht härtere Umwelt Strafen
Die Mafia Richter von Durres: Neritan Tabaku mit 60 falschen Gerichts Entscheidung und Frau Dhurata Bilo

Artur AJAZI/ Pallatomania, epidemia që po shpërfytyron qytetet tona

Posted By Artur AJAZI On 30/03/2014 @ 11:32 In Opinion |

Ka mbi dy dekada, që qytetet tona po gjenden nën pushtetin e shfrenuar të një dëshire, e cila është kthyer në mani. Bëhet fjalë për “pallatomaninë”, e cila ka pushtuar mendjet e biznesmenëve shqiptarë pa dallim race, seksi, moshe dhe shtrese shoqërore. Pra, mund të bëhesh me pak para, dhe e para gjë që kërkon të realizosh, është ndërtimi i një pallati, pasi sipas këtij mentaliteti bashkëveprues në biznes sot, mund të bëhesh “i pasur” pa shumë lodhje. Pallate sot po duan të bëjnë ish-ministrat, deputetët, ish-muratorët, dhe ish-inxhinierët, ish-mësuesit edhe ata që nuk e dinë, dhe nuk e kanë haberin e fushës së ndërtimit, mjafton të gjejnë një vend me shtëpi të ulëta, të hyjnë në pazare me pronarët e tyre, të gjejnë mikun për lejen e ndërtimit, dhe kaq. Pallati quhet i mbaruar. Por sa pallate të tilla janë bërë prej vitit 1992 deri sot në Shqipëri, duke rrafshuar lagje dhe shtëpi karakteristike mbi 300 vjeçare, e duke ngritur atje pallat aspak funksional, 12 dhe 15 katesh, dhe duke mos respektuar asnjë kondicion urbanistik e ligjor. Qytetet tona, duke nisur nga Tirana, duken sot si vendosja e gurëve të shahut në fushën e lojës, ngjitur me njëri-tjetrin, duke prishur bukuritë dhe vlerat shekullore. Pallatomania njihet si fenomen edhe në shtetet fqinje me ne, por dhe më gjerë në Europë. Por ndryshe nga ata, ku pallatomania ka zgjeruar qytetet nga veriu në jug, dhe nga lindja në perëndim, tek ne ka ndodhur e kundërta. Qytetet tona po mblidhen si mullarët, duke prishur çdo vit lagje të vjetra dhe duke ndërtuar pallate. Kjo padyshim sipas specialistëve të urbanistikës, ka sjellë shpërfytyrimin e qyteteve, infrastrukturë të cunguar, ngushtim të hapësirave të gjelbërta, kaos dhe ndotje akustike, duke stresuar jetën e banorëve. Dhe padyshim fajtorë për situatën skandaloze janë KRRT e Komunave dhe Bashkive, dhe pse jo, edhe KRRTRSH, e cila në dhjetëra raste në 23 vitet e fundit ka miratuar leje ndërtimi për objekte, të cilat kanë tjetërsuar masterplanet e qyteteve madje dhe zonave turistike, si në rastin e Gjirit të Lalëzit, Kallmit, apo Gjinarit dhe Dajtit. Lejet e ndërtimit për të ngopur orekset e pallatomanisë, nuk kanë kursyer edhe objekte me vlera të jashtëzakonshme historike dhe muzeale, pasi janë prishur objekte 300 dhe 400 vjeçare, janë groposur thesare arkeologjike dhe janë ngritur pallate, ku më e pakta që mund të bëhej ishte, konservimi i tyre për studime shkencore. Raste të tilla ka në të gjitha qytetet tona, dhe fatkeqësisht ky fenomen nuk ndalet, dhe të ngjet me një ortek që ka marrë tatëpjetën dhe po rrënon gjithçka që del përpara. Sundimi i ligjit ka vite që nuk njihet si teori dhe praktikë e funksionimit të shtetit në Shqipëri. Pallatomania ka pushtuar veç qyteteve, edhe zonat bregdetare, dhe nuk po kursen edhe brezin e rërës kurative për pushuesit. Kjo ka groposur turizmin në shumë zona bregdetare, duke fshirë nga harta e Shqipërisë zona që deri para viteve ‘90, ishin perlat e këtij vendi. Pallatomania mbetet epidemia më e shfrenuar që ka njohur procesi i tranzicionit në Shqipëri, që po shoqërohet me sundimin e forcës së parave, dhe interesave meskine të individëve dhe jo me sundimin e ligjit. Kjo është pasojë e mosfunksionimit të organeve të drejtësisë, mosfunksionimit të shtetit ligjor, dhe mekanizmave veprues që duhet të ndalin shkatërrimin e qyteteve dhe vlerave tona historike, muzeale, si pasuri e çmuar kombëtare. Pallatomania është epidemia e shfrenuar e këtij tranzicioni të stërzgjatur kaotik, duke përfituar edhe nga mungesa e ndërgjegjësimit qytetar e intelektual, që po rrezikon pa e kuptuar identitetin tonë kombëtar.

Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/artur-ajazi-pallatomania-epidemia-qe-po-shperfytyron-qytetet-tona/

3/18/2014

Der Mafia Justiz Minister Nasic Naco, verspricht härtere Umwelt Strafen

Filed under: — Zogaj Leku @ 6:54 pm

Der Sinn von Gesetzen, Verträgen in Albanien erschliesst sich niemanden. Es gibt keine Anklagen seit über 10 Jahren, gegen Drogen Bosse, Geldwäsche, illegalem Bauen, selbst Mörder kommen schnell frei, weil keine Anklagen erhoben werden, was ein Spezial Gebiet ist. Gegen Bürgermeister sind die Anklagen fertig, wie in Durres, oder Sarande, aber die Prozesse beginnen nicht. Abdulselam Turgut, ein Super Justiz Skandal, führte sogar zur Belohnung des Richters, der das Ding drehte, welcher heute im höchsten Gericht sitzt.

Bußgelder werden sowieso praktisch nie gezahlt, wo man nun bei Auto Bußgeldern, einfach die Autos still legt, bzw. die Fahrer können Albanien nicht verlassen. 30 % der Albanischen Fahrzeuge, haben keine Versicherung und gefakte Nummern Schilder aus den USA, oder Britanien ist Mafia Standard.

Viele Gesetze, wie die Bau Gesetze, gibt es seit über 20 Jahren, ohne Sinn und Zweck. Die meisten Gesetze wurden nie implementiert, weil die Justiz Bringer des Westens, die Internationalen selber nur Korruption und Idiotie brachten.

Umwelt Bußen, Geld Bußen, Umwelt Gesetze, haben nur einen Zweck, damit vor allem die EU, OSCE und UN, schöne Konferenzen abhalten kann.

Gesetze sind Luft Nummern in Albanien, identisch wie die Richter keine Gesetze kennen und Professoren functionale Analphabeten sind, die nur aus einem Buch vorlesen, wo man den Inhalt nicht versteht. Der EU Botschafter, musste halt wieder eine der sinnlosen Konferenzen veranstalten und dann gibt es OK - Reporting, für diese Luft Nummern. Eine reine Show Nummer des sogenanntes Justiz Ministers, der Kriminellen Staatsanwalt Posten gibt, wo die komplette Familie, für Gross Drogen Handel, Polizisten Mord und Frauen Handel in Durres steht, seit über 20 Jahren.


Gilt als Mitglied der Albaner Mafia u.a. von Durres, aktiv in Grundstücks Diebstahl, Umwelt Vernichtung und illegalem Bauen beteiligt, wie der Kollege Umwelt Minister Lefter Koka!

Ausländische Geschäftsleute in Tirana, berichten, das Tirana nicht mehr schön ist, weil durch die wilden Beton Bauten, die Stadt Planung und Zirkulation für frischen Wind, zerstört wurde, wie viele Parks im Stadt Zentrum. Tirana und Durres, sind regelrecht zerstörte Städte, oft finanziert durch ausl. Mafia Finanz Organisationen, wie die EBRD Bank, welche das Mafia ABBA Zentrum u.a. finanzierte. Heute ist Tirana ca. 5 ° wärmer im Sommer, ohne Zirkulation, wie Durres, wo ebenso durch illegales Bauen Umwelt Vernichtung die Sommer Wind Zirkulations zerstört wurde.

Korruption Albania
Nächste Runde im Show Spiel Theater einer billigen Idioten Truppe der Billig Mafia, der Albanische Politik und Justiz Für die OSCE und die US Justiz Mission: Opdat, wird die Pose erneut reichen, das Nasic Naco, die unerklärten Vermögenswerte beschlagnahmen will, wo er am besten bei sich selber anfängt.

Neu Anfang in der Justiz: Mafia Deal des Ilir Meta das ein prominenter Verbrecher: Seferi Braho nun Staatsanwalt in Durres ist

http://balkanblog.org/wp-content/uploads/2014/03/PICT0246.jpg
(Febr. 2014)Deutlich zu sehen, wie das Auto (Roter Ford Jeep mit dem Marken Zeichen von Dumm Mafiosi: US Kennzeichen) des Staatsanwaltes Seferi Efendi vor dem Gericht in der für Invalide reservierten Park Zone parkt “Vend I Rezervuar Per Invalide”

Weil es wieder eine EU finanzierte Konferenz gibt, verspricht der Mafia Justiz Minister Nasic Naco, härtere Umwelt Gesetze. Die Frage ist, wenn seit über 20 Jahren nicht einmal Bau und Grundstücks Gesetze gelten, noch Staats Garantien, was solche Gesetze für einen Sinn haben, wenn die Richter und Staatsanwälte nicht einmal Gesetze kennen. Der Justiz Minister Nasic Naco, der Umwelt Minister Lefter Koka, sind direkt in die Umwelt Zerstörung von Durres involviert, mit vielen falschen Grundstücks Dokumenten. Als Staatsanwalt klagte niemals ein Nasic Naco. jemanden an, der illegal baute, sondern stellte selbst über 200 illegale Grundstücks Urkunden aus.

Nasiq Naco

Justiz Minister Nasiq Naco, ist noch viel dreister. unten die Parlaments Website (wo der Wechsel von Spartak Braho dokumentiert ist). Ein vollkommen wertloses Juristisches Diplom aus 1992 besitzt er und war in einer Schlüssel Position der Staatsanwaltschaft in Durres (Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm, Drejtues i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës) zuvor, wo man nur für Verbrecher Kartelle aktiv ist, seitdem Ilir Meta Premier Minister war.

212 Entscheidungen für eine Fläche von 82.185 m2, persönlich direkt von dem damaligen Kollegen der Durres Mafia Staatsanwalt: Nasiq Naco als legal bestätigt: Gerichtshof den Beschluss Nr. 157 vom 20.04.2007

3/12/2014

Der Mafia Justiz Minister Nasic Naco, die Profi kriminelle Richterin Dhurato Bilo in der nächsten Skandal Runde

Kein Abriß, wie versprochen, keine Anklagen, obwohl Hunderte Anklage Schriften fertig sind, darunter auch gegen Lefter Koka, den jetztigen Bürgermeister Vangjush Dako und den beiden Vorgängern, wie Miri Hoti, und A. Goreo.

Selbst gegen die 4 Bürgermeister der letzten 15 Jahre, sind inzwischen Anklagen fertig, wegen illegalen Bau Genehmigung und Duldung der Anarchie. Fertige Anklagen, nur erfolgt keine Anklage, wie bei Gross Drogen Baronen, oder Morden, wo alle Beweise manipuliert werden und die Verfahren niemals starten.
1/1/2014

Der Präfekt von Durres, bereitet mit 4 Arbeits Gruppen, die Anzeigen und den Abriss gegen die vielen illegalen Bauten vor

siehe auch: Durres: Selbst gemalte Landkarten, diente den Grundstücks Agenturen ALUIZI, ZRPP als Grundlage der Arbeit

Der ganze Müll, eine direkte Mafia Finanzierung mit extrem Verbrechen, einer Landes weiten Zerstörung mit kriminellen Berisha Leuten, ist erneut Weltbank finanziert, mit 30 Millionen $!

In Durres gibt es 4 Arbeits- Gruppen, welche die illegalen Bauten an der Küste registrieren, wo auch Sonder Staatsanwälte, Bau Inspektion (die Vorgänger wurden verhaftet) eingesetzt wird, denn wie es das Bau Gesetz vorschreibt, wird jeder Bauherr der illegalen Bauten an der Küste auch angeklagt. Die Arbeits- Gruppen stehen unter Leitung des neuen : Präfekten. . Durch den hohen Vermögens Verlust der Örtlichen Politiker, hat man 2012 schon begonnen, Vorbereitungen für eine Bereinigung der illegalen Bauten zuorganisieren. Die Methode war überall identisch, weil es die Anordnung direkt von Salih Berisha erneut war, um seine Anhänger an sich zubinden und für eine Umsiedlung Aktion: von Skhoder bis Korce. und seine Mord- Waffen- Drogen Verbrecher Clans, wie Ali Kazazi - Seferi Kazazi Geldwäsche Bauten zu ermöglichen.

 

INUK verifikon ligjshmërinë e pallateve në plazhin e Durrësit
Posted By Artur AJAZI On 28/02/2014 @ 11:32 In Rrethet | 3 Comments
DURRËS- INUK ka vendosur të ndalet në Durrës dhe të verifikojë ligjshmërinë e pallateve në gjithë vijën bregdetare e cila prej 23 vitesh është kthyer në qendër banimi me të gjitha parametrat e saj, për plazhe ditore, javore dhe mujore. Tashmë plazhi i ngjet një lagje të qytetit, dhe shumë pak një pjese elitare, ku turistët vendas dhe të huaj vijnë dhe bëjnë banja dielli dhe rëre. Por ndoshta ajo që është bërë, duhej bërë me plan të detajuar urbanistik, dhe të përcaktoheshin qartë parametrat për zhvillimin e infrastrukturës rrugore, kanalizimeve, ujit të pijshëm, gjelbërimit dhe higjienizimit të zonës, duke eliminuar ndotjen organike, e cila është bërë problem i çdo sezoni veror. Një grup specialistësh nga INUK ka kërkuar nga Urbanistika e bashkisë dhe disa komunave që përfshijnë në gjeografinë e tyre zonat bregdetare, dosjet e 4 viteve të fundit, për të parë ligjshmërinë dhe zbatimin e saj në miratimin e lejeve dhe procedurat e ndjekura. Për çdo mangësi INUK, do të nxjerrë para ligjit personat përgjegjës, ish-zyrtarë dhe zyrtarë aktualë të bashkive dhe komunave, në qoftë se konstaton se, lejet e ndërtimit janë dhënë në kundërshtim me ligjet dhe kondicionet urbane. Kontroll të rreptë INUK do të kryejë edhe në lejet e ndërtimit të dhëna tek zonat arkeologjike, mbi të cilat është shkelur ligji, duke mos respektuar kondicionet si ruajtja e largësive, e paprekshmërisë së objektit të zbuluar, dhe konservimi i tyre. Alarmin e kanë dhënë prej disa muajsh edhe arkeologët e Durrësit, duke problemizuar faktin e ndotjes së Amfiteatrit dhe ndërtimeve me dhe pa leje që ndërtohen dhe nuk merret parasysh këshilla e tyre dhe zbatimi i ligjit. Qytetet dhe komunat bregdetare, (ku natyrisht futet edhe Durrësi), me thesaret e veta arkeologjike, kanë vite që janë kthyer në zona ku kryetarët e bashkive dhe komunave dhe KRRT e tyre, shpesh neglizhojnë zbatimin e ligjit dhe kondicioneve teknike dhe urbanistike për ndërtimet. INUK ndoshta do të qëndrojë gjatë me kontrollet e arkivave në KRRT në bashkive e komunave të qarkut të Durrësit, ku padyshim do të ndalet veçanërisht në problematikat që kërkojnë zgjidhje. Kjo pasi shumë shpejt do të duhet të miratohet dhe zbatohet masterplani zonave bregdetare dhe projektet konkrete investimesh. Mendohet se shtrirja e plazheve do të jetë drejt perlave që ka qarku i Durrësit si Shën-Pjetri, Gjiri i Lalëzit, Kallmi, Rrushkulli, dhe zona të tjera, të cilat kanë hyrë në axhendën e investimeve dhe projekteve për të cilat do të konkurrojnë edhe studio të huaja. Duke synuar dhënien fund të katrahurës në zonat bregdetare, qeveria dhe INUK, do të stabilizojnë defektet e para duke u dhënë shansin zonave urbane në bregdet të kenë brenda vitit rrugë e kanalizime. Kurse KRRT janë ndaluar kategorikisht të pranojnë dosje dhe japin leje ndërtimi qoftë edhe për një ballkon shtesë në zonat bregdetare, në të kundërt do të përballen me ligjin. Në Prokurorinë e Durrësit, 4 ish-kryetarë komunash po përballen me akuzën e “shpërdorimit të detyrës , për dhënien e lejeve të ndërtimit dhe abuzime financiare”. Në muajin nëntor 2013, Prefektura e Durrësit, pas denoncimit nga banorët e zonave dhe palët në konflikt prej vitesh, ka zbuluar shkeljet e bëra dhe ka kërkuar ndjekje penale për ish- zyrtarët vendorë.Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/inuk-verifikon-ligjshmerine-e-pallateve-ne-plazhin-e-durresit/

Schlimmer wie die Taliban: Durres als Tourismus Stadt im Dreck, Müll und dem Sumpf der illegalen Mafia Bauten an der Küste

Man will Alles abreissen, vor allem auch in Tourismus National Park Kallmi, einem kriminellen Parellerungs Enterprise, der Ex-Präfektin Natsaho Paco, vor allem der Sokol Olldashi Mafia, wo aktiv auch Bamir Topie ab 2006 daran beteiligt war, Gangster Familie wie Cepani, Agim Hoxha, Sokol Kazazi usw..

Currilla, Kallmi Strände, wo es Hundert neue Construcitonen gibt im National Park Tourismus, mit totalem Bau Verbot.

PD Drug Boss: Dash Melcani, illegal constrction

PD Drug Boss: Dash Melcani, illegal constrction an den Stränden von Kallmi, Nord Durres

Die Durres PD Mafia, soll doch einmal ihre Banden erklären, aus prominenten Verbrecher und Drogen Clans, inkusive sogenannter Polizei Kriminall Direktoren, welche vor allem am Wochenende auftauchen und u.a. das Splendid bei der Universität gezielt besuchen und die anderen illegalen Verbrecher Lokale in den Oeffentlichen Straenden.

Durres Mafia Lokale, Currila, Erosion

Warum man in Durres, Terroristische Überfälle auf eine der wenigen privaten “Zone Touristik” organisierte und die Bäume fällte, mit neuen Abwässern durch die Sokol Kazazi und Agim Hoxha, wie Shuiapi Verbrecher Banden, ist Welt Rekord an Kriminalität einer Regierung.

Bekannte Verbrecher, mit Arbeiten des Rathauses, zerstören die letzten Touristik Zones, Grundstücke, wertvollsten Biotope und Wälder an der Küste in der Currilla.

Oerd Bylykbashi Mafia: drugs, money laundering, fals documents
Oerd Bylykbashi Mafia: drugs, money laundering, fals documents
Bledar Shuiapi drug mafia, bari, shabani mafia, shiak durres
Bledar Shuiapi drug mafia, bari, shabani mafia, shiak durres
Mit Vorsatz zerstört: Die Currilla; Rrëshqet kodra në Currila, këmbana e rrezikut të mjedisit nuk dëgjohet
18 Shkurt, 2013 0

Albanien Wie ein Paradies am Mittelmeer zerstört wird
Von

Die primitive Taliban Mafia in der Currila: PD Leute: Sokol Kazazi, Agim Hoxha, mit total gefälschten Papieren und ohne jede Bau Genehmigung! Der Park bei der Villa Zogu, wurde ebenso vernichtet, mit 3 Hochhäusern

Digital Camera

aktuelle Reportage

Rruga Taulantia: Aktuelle illegale Bauten in zentraler Lage in Durres Der Bürgermeister von Durres: Vangjush Dako, als Partner der Internationalen Top Mafia und Drogen Kartelle

Digital Camera

Digital Camera Zanzibar Appartment Block MafiaDigital Camera CIFA Beton Mafia

Zanzibar Lokal + ein neues Appartment Haus, ohne Bautafel, was offiziell im November 2013 noch von der Bau Polizei gestoppt wurde.
Rruga Egnatia: Kleine Namens Änderung der Ober Beton Maschinerie des Bürgermeister: statt CIPA, heisst man nun Firma Usermac und man betoniert überall fleissig weiter.

Den National Park Butrint (etabliert ni 2000), privatisierte Salih Berisha, aber ebenso grosse Flächen Ackerland, für ein Trinkgeld. Am peinlichsten das Agim Toro, plötzlich Grundstücks Eigentümer von Ksmali und Butringt wurde, durch die Elbasan Kompensierungs Agentur, wo Wild West herrschte und Bestechungs Pure, wie überall bei Berisha Institutionen.

Skandali, Sali Berisha grabiti 142 hektarë tokë për 60 vjet, fut në konflikt banorët e Komunës Grabian

Die Schwarze Witwe Eva (Evangeli) Zhanga,erhielt Lebenslange Haft, welche gezielt Griechische reiche Renter ehelichte und dann ermordete. Das ist normal in Albanien, wie in Thailand, das man die Ehepartner aus dem Ausland ermordet.

Sokol Olldashi Currila DurresMillionen Tonnen, landeten schon so im Meer, durch die Bau Mafia, welche irgendwas und immer wieder illegal baut. Noch mehr Schaden, richten aber die falschen Beratungen, unnütze Finanzierungen der als Mafia kontrollierten EBRD, IFC, EIB Finanzierungen in Albanien an. Der Bau eines weiteren Fähr Terminals, was niemand brauchte, ebenso nicht die Übergrosse Terminal Halle, (grösser wie Bari und Ancona und 100 mal grösster wie Triest, führte zu einer finanziellen Schlagseite des Hafens und verantwortlich sind die Deutsche Betrugs Consults wie die DIWI Consult, wo der Bauschrott für die grosse Abfertigungs Halle, direkt in deren Verantwortung liegt.
10:33:21 am Die Durres Bau Inspektion und der “insolvente” Mafia Hafen von Durres

Ein Presse Artikel vor 10 Jahren


Bereits 2004, gab es gigantische Skandale in Durres, rund um den Profi Verbrecher Vasil Hila, die Buergermeister Lefter Koca, Miri Hoti (ein Ilir Meta Mann), wo 25 Haft Befehle ausgestellt wurden und zu 12 Jahren Haft ein Vasil Hila verurteilt wurde, der inzwischen wieder frei ist.

Albanische Minister stahlen Land in Durres. Der Grundstücks Skandal in Durres aus 2005

Der Hass und die Verachtung der Bevölkerung gegen die Durres Richter und Staatsanwälte

Tirana - Durres: 

Selbst gemalte Landkarten, dienten den Grundstücks Agenturen ALUIZI, ZRPP als Grundlage der Arbeit

Der Mafia Idiot der PD in Durres rund um Grundstücke: Bedri Luka abgesetzt

Die Staatsanwaltschaft beginnt erneut die Fälle des kriminellen Grundstücks Verkaufes in Durres aufzurollen.

Bei der Zerstörung auch von Sarande, ist die Ilir Meta Familie tief verstrickt, mit dem Handel gefälschter Urkunden und illegalem Bauen vor 10 Jahren ebenso in der Zeit des Vasil Hila.

9/13/2009

Die CIA Agentin und Gangster Braut Monika Kryemadhi erhält auch einen Posten in der Regierung um deren Geldwäsche und Betrugs Reale Estage Unternehmen “ARIGONS” lukrativ weiter zu führen

Die Umwelt Kathastrophe von Durres in der Porto Romana: Der Umwelt Minister Lefter Koka, bei wikileaks, als wohl grösster Gangster von Albanien beschrieben ist daran beteiligt an der Umwelt Kathastrophe an vordester Front, ebenso der Mafia Justiz Minister Nasiq Naco, der ja Staatsanwalt mit der Skrapari Bande in Durres war und ebenso daran beteiligt ist.

Die EU finanziert natürlich weiter irgendwelche unsinnige Konferenzen, damit man hohe Reise Spesen nach Nord Albanien absetzen kann.

Drogen werden auch verbrannt, aber eben nur zur Show

3/1/2014

Der Parkplatz für “Invalide” in Durres bei Gericht: Staatsanwalt: Seferi Braho ist nun wohl Invalide

Filed under: — Insider @ 8:46 pm

Seine Mutter ist ja auch als “Donna” des Drogen Handels in Durres bekannt, Ehefrau des “Paten von Durres” Spartak Braho und die missratene Verwandtschaft und Partnerschaften beschäftigen seit 40 Jahren auch die Italienische Polizei, weil Spartak Braho als Militär Staatsanwalt schon in der Enver Hoxha Zeit, mindestens in 1974 den Zigaretten Handel mit der Apulischen Mafia organisierte, wo die Nautischen Nachrichten schon damals vor den Schnell Booten Nachts zwischen Albanien und Italien warnten, das man die Boote ignorieren sollte. Deshalb sind die Ausführungen des Spartak Braho als Comedy Show zuwerten:

Jetzt muss der im September ernannte Stadt bekannte Drogen Boss: Seferi Braho im Februar 2014 auf dem für Invalide reservierten Park Plätze gegenüber dem Gericht in Durres parken. Wir wünschen gute Besserung, bei so einem schweren Schicksal Schlag in der Braho Familie!

10/10/2013

Neu Anfang in der Justiz: Mafia Deal des Ilir Meta das ein prominenter Verbrecher: Seferi Braho nun Staatsanwalt in Durres ist

http://balkanblog.org/wp-content/uploads/2014/03/PICT0246.jpg
(Febr. 2014)Deutlich zu sehen, wie das Auto (Roter Ford Jeep mit dem Marken Zeichen von Dumm Mafiosi: US Kennzeichen) des Staatsanwaltes Seferi Efendi vor dem Gericht in der für Invalide reservierten Park Zone parkt “Vend I Rezervuar Per Invalide”

Ein trauriges Schicksal ereilte wohl den auch als schiesswütig bekannten Ganoven, der den Auftrags Mörder Agim Pepa, vom Tatort wegfuhr, als er in 2004 den Polizei Präsidenten Gani Malushi, fast vor dem Polizei Präsidium mit der AK-47 hinrichtete.

“Pate von Durres” Spartak Braho, über das Krebs Geschwür der Albanischen Justiz

HCJ Theater Justiz und nichts Neues von den Gangstern Elvis Cefa und Bujar Nishani

Durres Mafia Stadt, ohne Justiz, was die dümmste Mafia sogar kritisiert

Der Hass und die Verachtung der Bevölkerung gegen die Durres Richter und Staatsanwälte

2001 wurden in Italien 2 Albanische Diplomaten festgenommen, welche von Ilir Meta, dem Premier Minister Diplomaten Pässe erhalten hatten, auf Grund einer Bitte des Spartak Braho, der für das Drogen und Verbrecher Kartell seines Sohnes: Seferi Braho behilflich sein wollte. Grund Drogen Handel!
Drogen Ilir Meta
300 % Drogen Export Steigerung unter der Ilir Meta Regierung Ende 1999 bis Anfang 2002, nach Italien. Vor allem durch das Braho - Artur Kuko (NATO Botschafter) Lefter Koka und Lulzim Berisha Mord und Verbrecher Kartell mit Partnerschaft mit der Deutschen Botschaft in Tirana.

Durres Geldwäsche Stadt, der dümmsten Verbrecher


Die dümmsten Albaner Mafiosi Familien trifft man schnell im Raum Durres, wobei Plepa dann die Heimstätte der Kosovo Banditen Clans ist und Golem.

6/3/2012

Capo der Tirana Mafia: Aurel Bylykbashi - Schutzherr für Geldwäsche und Zerstörung der “Touristik Zone” in Albanien

Sein Vater ist der Dumm Kriminelle Ex-Innenminister ish-ministri i Brendshëm Ali Kazazi, der direkt in die Ermordung von Azem Hajdari für Salih Berisha verwickelt ist, und aktiv war, bei Anschlägen gegen den Haklaj Clan im Raum Bajram Curri und Tropoje. Waffen Schmuggel Konkurrenz mit Ali Kazazi, damals und dem Haklaj Clan, der Haupt Grund für den Mord."Readiness to escort the multinational forces", is the title of an article in the newspaper Rilindja regarding the visit of the Secretary of State at the Defence Ministry, Ali Kazazi, and Chief of the General Staff, Major-General Adem Copani, to the military unit of Zall-Herr in Tirana. [09] Ali Kazazi put under house arrest


Die Firma hat keine Firmen Registrierung im Nationalen Firmen Register QKR , obwohl man laut eigenen Angaben, seit 2006 herum baut. Ich hatte da bei Notaren ebenso nachgefragt.

1/17/2012
Die Peinlichkeit im Null Funktion Staat, wenn die Ilir Meta / Spartak Braho uralt Mafia, die Justiz kauft

Der Ex-General Staatsanwalt Arben Rakipi, fordert: die Richter und Staatsanwaelte zu entfernen mit Neu Anfang

 

aus September 2013:

Ramiz Braho, mit dem Frachter Delon, war ebenso als Polizei Direktor nur ein billiger Drogen Schmuggler und Verbrecher, wo ein ganzes Netzwerk tätig ist.

Das diese Gestalten, seit 15 Jahren mit gefälschten US Kennzeichen durch die Gegend fahren, ist ebenso ein Markenzeichen für hoch kriminelle Banden vor allem in Durres. Die Kosovaren benutzen lieber Britische Kennzeichen, weil die auch keine TÜV Stempel tragen

Alle Fotos: direkt vor Gericht in Durres aufgenommen, Rruga Alexander Goga

Justic Prosecutor Durres: Mafia Boss Seferi Braho, Son of Spartak Braho Killer Chief and friend of Agim Pepa: 2004, executed Police President: Gani Malushi Justic Prosecutor Durres: Mafia Boss Seferi Braho, Son of Spartak Braho
Killer Chief and friend of Agim Pepa: 2004, executed - assassination: Police President: Gani Malushi

Man macht Mafia konform auch Geschäfte über die Botschaften, wo der Neffe von Spartak Braho: Shkëlzen Macukulli in Polen ist.

Direkt falsch herum geparkt vor Gericht in Durres! Mit Markenzeichen der dümmsten Durres Mafia: US Kennzeichen
US Albanian Court Mafia Durres: Seferi Braho US Albanian Court Mafia Durres: Seferi Braho, fährt mit gefälschten US Kennzeichen bei Gericht vor.

Zeit Vertreib der westlichen Parasiten: International Conference on Security in the Western Balkans

Mafia Cars near the Durres Judge
Mafia Cars near the Durres Judge

Mit der Einsetzung von Arben Braho, funktionierte schlagartig, keine Bau- und Bau Polizei mehr in Durres.

Arbër Braho, Sohn des Spartak Braho, wurde als Vize Bürgermeister in Durres eingesetzt

Aufforstung der Currilla
sieht so aus, nachdem der Minister Lefter Koka versprochen hat, mit 2 Millionen € die Currilla aufzuforsten, ab Februar 2014

Ein paar Löcher werden in die Lehm Hänge gebudelt durch die “Experten", ohne Erde werden ein paar Kiefer Zweige dort in den Boden gesteckt, aber wie das funktionieren soll, wissen die wohl nicht. Die alten Forst Experten, welche früher die Baum Schulen leiteten, wurden dazu nicht gefragt, sondern Parteibuch Experten der Idiotie. Man könnte mit wenig Geld, überall die alten Baum Schulen aktivieren.

Null Funktion der Stadt Polizei in Durres, seitdem die Braho Familie, ihre kriminellen Familien Mitglieder nur unterbringt. Hier die Fahrzeuge der so schlecht verdienenden Stadt Polizei von Durres.

Digital Camera

2/20/2014

22.000 illegale Grundstuecks Urkunden in Verbots Zonen, durch die Berisha Mafia und neue Tourismus PR

Filed under: — Zogaj Leku @ 12:25 pm

Das Thema mit den Grundstuecks Betrug, hat vor allem Ilir Meta vor vielen Jahren eingefuehrt und zur Kultur gemacht, mit kriminellen Fatos Nano Politiker, was praktisch bereits ein Partei Programm der Berisha, Sokoll Olldashi, Dash Gjoka, Ridvan Bode und Bamir Topie fuer die Wahl Finanzierung in 2005 dann wurde, als neues Pyramid Betrugs Modell, mit Hilfe korrupter Politiker und Financiers aus der EU und den USA.

Umfangreiche Aufnahme der illegalen Bauten auch am Antiken Theater, der Küste von Durres, erfolgte inzwischen. Kompensierungs Grundstücks Dokumente auch für den National Park Butrint, was ein ungeheuerer Skandal ist.

Berisha Partner und Samir Mane, die Neanderthaler des Albanischen Tourismus verlieren die Dhermi Grundstücks Lizenzen
Die Regierung, will illegale bebaute Tausend Hektar Land im Golf von Laze, durch die Berisha Banden enteignen und zerstören

Alles uralt und gut bekannt, was nun erneut als neue Tourismus Politik verkauft wird, wo Nichts bis heute umgesetzt wurde, weder die Urbanistik Plaene, Regierungs Beschluesse mit der Weltbank (2007), u.a. das Currila virgin bleibt und mit tolalem Bauverbot, Bau Gesetze, eine Justiz existiert auch nicht mehr. Albanien hat als einziges Land, den Tourismus zerstoert, weil die Berisha Verbrecher Regierung, 22.000 illegale und ungueltige Grundstuecks Urkunden ausstellten, auf Schul-, Universitaets-, Antiken Staettten-, Parks-, Bau Verbots Zonen, privaten Gruendstuecke und vor allem entgegen jedem Gesetz, in Touristik Zones. In Tirana, wurde Personen Eigentuemer von Grundstuecken, wo man mit Mord droht, wer und mit welchem gefakten Dokumenten man Eigentuemer wurde im Stadt Zentrum. Dazu kam ein gigantischer Banken Betrug, durch diese gefakten Dokumente, einem Staats Betrug im Finanzwesen, mit Hilfe oft auch korrupter Bank Direktoren, was die USAID finanzierte American Bank of Albanien als Modell sah, als Kopie der US Betrugs Banken.

Praktisch ist jeder Regierungs Beschluss, jede Wasserleitung und Strasse, ein gigantischer Vernichtungsfeldzug, gegen den Tourismus, die Umwelt, damit Wenige durch Schnell Verkaeufe an Migranten hohe Profite machen, was von einer nicht existenten Justiz, als Beteiligungs Geschaefts Modell des Verbrechens organisiert wird.

Wie Vandalen und Hunnen Horden fielen Ortsfremde Banden, ueber die Bezirke, Staedte her und waren ploetzlich Grundstuecks Besitzer. Oeffentliche Straende wurden gegen jedem Gesetz privatisiert an die Partei Gaenger, welche schnell verkaufen und die Ursprungs Kompensim Dokumente oft Phantom Namen als Beguenstigte Parteibuch Gestalten hatten, bekannte Politiker, Minister und ca. 100 kriminellen Richter darin verwickelt sind. Durres wie seit 15 Jahren besonders schlimm, wo etliche Richter, wie die Ortsfremde Richterin Dhurata Bilo der Skrapari Mafia, sehr grosse Grundstuecke, ohne Legitamation an der Kueste, Innenstaedte, Militaer Stuetzpunkte, National Parks an private Gangster aus Maminsa verteilte. Heute ist diese Richterin (kennt keine Gesetze) direkt in die Ermordung auch des Polizei Praesidenten Adem Tahiri verwickelt im Amte, kommt praktisch nie zur Arbeit in ihre schwer geschuetztes Buero im 2. Stock im Gerichts Gebaeude in Durres. Der LSI Ilir Meta Richter Ilirjan Muho (selbst Motor des Grundstuecks Raubes und gefaktern Dokumente fuer den Ilir Meta Clan und seine Ehefrau Monika), heute der neue Chef der Kompensierungs Agentur, wird gegen die 10 Vorgaenger Straf Anzeige stellen, weil die Elbasan Agentur (ish-regjistruesit Bajram Alidhima, hartografit Robert Piro - See more at: http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/abuzuan-me-pronat-n–butrintmuho-kall-zim-3-ish-punonj-sve-t–zvrpp-202460.html#sthash.J7SqaNDD.dpuf)sogar fuer den National Park Butring Grundstuecks Urkunden ausstellte. Landesweit identische Skandale wie auch in Tirana(Akteve të Marrjes së Tokës në pronësi, për zonat problematike kadastrale në Ahmetaq, Bërxull, Baldushk, Ndroq, Pezë e Madhe dhe Priskë e Madhe. Gjithashtu, KLSH rekomandoi që Bashkia Tiranë dhe Avokati i Shtetit). Vermesser und Topographie, haben seit Albanien eine neue Bedeutung erhalten.

Der Hass und die Verachtung der Bevölkerung gegen die Durres Richter und Staatsanwälte

Die Weltbank berichtete schon Ende 2010 ueber das Desaster, was durch Weltbank Programme finanziert wurde, denn 30 Millionen $, erhielt die Grundstuecks Agentur AKKP, welche direkt von Schwer Verbrechern der Berisha Partei organisiert wurde und die Weltbank stoppte die Finanzierung auch nicht, als die Fakten bekannt wurden mit Shaban Memia, Adrian Kollozi und dem Kabinetts Chef von Salih Berisha; die Ourel Bylykbashi Mafia! Praktisch sind alle Minister des Salih Berisha darin verwickelt, die Drahtzieher, vor allem auch Sokol Olldashi und in 2006: Bamir Topi und die Cepani Mafia (Fatmir Cepani, drehte den Film, machte die Fotos wie die Enver Hoxha Bueste in Tirana fiel in 1991). Ein Programm des Bamir Topi, die Nord Durres Kueste Grundstuecke zu stehlen, ab dem Militaer Stuetzpunkt, was dann ausgeweitet wurde, in den Golf von Laze, in die Currila, weil die Idiotie alle ueberholte und man als Phantom Verkaeufer, an Migranten und Auslaender, mit Hilfe krimineller Notare des Bujar Nishani und Richter, schnell aus den Akten verwandt.

Der bekannte Journalist , schrieb bereits das die Weltbank einen entscheidenden Anteil an der Zerstoerung der Albanischen Kueste hatte, auch als Weltbank Koordinator, fuer das Coastal Clean up Projekt, was im Jamerber Malltezi Desaster endete.

“Aber nichts geschah – ob aus Unwillen oder aus Unfähigkeit, ließ sich nicht ergründen. „Die haben alle gelogen“, sagt der albanische Kohlhaas.” aus der

FR

Artan Lame, hat als Vize Minister viele Jahre nicht das illegale Bauen gestoppt, was aber im Kabinett direkt von Fatos Nano gestoppt wurde: wir regeln das spaeter! Artan Lame ist fuer den Zeit Raum ganz oben verantwortlich, als Golem verwuestet wurde, die Mali e Robit Zone Touristik, vollkommen von kriminellen Politikern gestohlen wurde und das Desaster in Durres, Sarande begann. Auran

Im Moment ist er unglaubwuerdig; er sollte doch einmal Aktion an der Kueste zeigen, und nicht von einer Staatsanwalt sprechen, welche wie die Justiz nicht mehr existiert.

Das Selbe gilt fuer Auron Tare, denn alle Plaene hatten einmal existiert, ebenso was die Schluessel Projekte sind, wie Tauchen, Yacht Hafen, Wasser Sport und der Rest kommt von Selber mit Reise Veranstaltern.

Fakt ist, das die Schluessel Projekte, der Pioniere ueberal von kriminellen Politikern, Polizei Direktoren und Richtern zerstoert wurden, wobei Landes Rekord Halter der vollkommen strohdumme Ex-Minister Ferdinand Xhaferrie ist, der bei diesem Sarande Tauch Projekt, was auch mit Minister Genehmigung in Betrieb ging: das ist aber nicht Tourismus! So dumm sind nun mal Albanische Politiker, welche als einziges Land der Erde, den Tourismus zerstoert haben. Man lebte lieber von der Fund Unterschlagung und moeglichst teurerer PR und dummesn Konferenzen mit Unfugs Organisationen, aber nie mit Reise Veranstaltern. Jeder Lobby Verein, die GTY sowieso, musste in Unfugs Tourismus investieren, damit die Reise und Spesen Kasse stimmt, nur echte Reise Veranstalter auch im Jahre 24 Null in Albanien, denn die Kueste promotet von der GTZ, ist von primitiv kriminellen Beton Mafioesi ohne jede Schule als Geldwasch Projekt entwickelt worden, mit Hilfe der Weltbank, KfW, GTY und EBRD.

Albanien versucht die Tourismus Wende? Man wird sehen, wie es weiter geht.

19 Feb 14
New Agency Has Amibitious Plans For Albanian Coast

The head of a new agency tasked with protecting Albania’s coastline, Auron Tare, told Balkan Insight that he plans to save what remains of the unspoiled shore from abusive development.
Besar Likmeta
BIRN Tirana
To turn its promises into action, Rama has created the National Coastal Agency, headed by heritage activists and former Socialist MP Auron Tare.
Tauchen, Tourismus und Kultur – Fehl Anzeige bei der Albanischen Regierung
Die sogenannte Albanische Regierung, arbeitet nur für Bestechungs Geld und Beteiligungen.Eine neue Tauch Basis von Polen, hörte nach kurzer Zeit auf und schreibt nun auf ihrer Website!

Kommentar: man war schon 1996 weiter im Tourismus, weil man verstanden hatte, das Tauchen und Yachting der Schlüssel sind für Tourismus, wie im Jahre 1980 in der Türkei, oder 1972 in Jugoslawien. Aber nur Kriminelle und Idioten kommen ins Tourismus Ministerium, seit Ende 2007. Aber auch zuvor war es schon schlimm, u.a. mit Alexander Muca, einem Profi Kriminellen, wo die Regierung in 2006 Verfahren eröffnete, wegen Unterschlagung.

Ein Schluessel Projekt in Sarande, wurde umgehend bekaempft, mit Hilfe korrupter Polizei Banden aus Tropoje, kriminellen Banden der Politik und Schmuggel Mafia.

Due to the expiry of the existing regulations and the introduction, the Council of Ministers order “Safety on the seashore and coastal waters” (PËR SIGURINË NË DET, PLAZHE DHE NË UJRAT E BRENDSHME NË THELLËSI TË TERRITORIT). POLISH DIVING BASE IN ALBANIA suspends activity for the year 2012 or until the implementation of the relevant provisions!

http://www.albaniadive.com/

Lame, the tragedy of ALUIZNI
18/02/2014

 

Lame, the tragedy of ALUIZNI

The Head of the Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building, Artan Lame, declared today that they have sent a file at the Prosecution about the abuses with legalizations.

According to Lame, people connected with the power and politics have legalized constructions built in protected areas, or objects that have not been built at all.

According to Lame, only in 2013 there have been 7800 legalized objects in protected areas, close to archeological parks or important areas of the capital, all in illegal procedures.

Ilir Paco, Top Channel: “Mr.Lame, you declared that most of the 22.000 legalization permits in the past six years are abusive. This is a general declaration. Can you give us a more concrete figure about the number of abusive permits?

Artan Lame, head of Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building – If we will count each abusive case, we would have to close our institution, because we would be working only with the past and not with the future. I said today, with some kind of black humor, that we need a parallel agency for repairing the damage done by the Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building. I can say that from 7800 permits in 2013, 6000 are abusive. The interests of the citizens, the community and the state have been violated. This means that this is about what you said in your news report. Legalizations in protected areas, parks, monuments and kindergartens, especially in the past years, and especially in 2013. During this year, the Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building turned into an institution that has only damaged the citizens.

Ilir Paço, “TCH” – You said that there were legalization of non-existing buildings, on national parks, archeological objects, schools, seaside and other similar places, which has brought a corruption bill. What’s this corruption bill? Concretely, even in this case?

rtan Lame – It’s a tragedy of its own. They have legalized in areas where there is no building, just to take the ownership of the land. That’s how they have sold interesting properties, which the law would have never allowed. With these procedures they have bought parcels of land, and they have also created photos with fake objects like scene props. There are such objects even in the Tirana Park and the Block, for objects that do not exist.

Ilir Paço, “TCH” – Since we are talking about the legalization, this issue is one of the motives of the opposition’s protest. Is there any contradiction between the Prime Minister’s promise for free legalizations, and your declaration of a few days ago that there will be no free legalizations?

Artan Lame – This has turned into a daily advertisement for the opposition, and this is a problem for 200.000 Albanian families. The Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building is really in a very terrible dilemma. We turned into a credible institution because we treat 1680 complaints a week. Citizens come to complain about further legalizations. This shows that on one side they have found a door where they can knock, and on the other hand, they have given us a terrible burden with the absurd situation that we have to solve. A situation created by an administration that has created only problems. I presented the list of directors and chiefs who have been removed from duty for these violations. I am convinced that must of them will protest tomorrow for wanting to return to their jobs, and the Democratic Party is asking for them to return. I would love to hear each of them, every single name and surname, of those who want to return to their jobs. Let’s not forget that there are thousands of citizens who are waiting for the fine to pay for the legalizations. Let them give the names of everyone who wants to return to their jobs from that list…………..http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=11087

Abuses with legalization of informal buildings
18/02/2014

 

Abuses with legalization of informal buildings

Many officials who used to work at the Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building, the Property Registration, The Culture Institution, in cooperation with notaries, have legalized thousands of buildings in completely illegal methods.

Some people have used their power and money to legalize buildings in areas that are protected by law.

“We have established an internal structure that is making polls in the urban planning sectors, to see damages that we cannot transmit to the other generations. If cases like this will be verified, we will file for criminal prosecution, because it is a legal obligation of the task force established by the Prime Minister”, declared the head of the Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building, Artan Lame.

Only in 2013, 7800 objects have been legalized in areas that have been protected near archeological parks, or important areas of this city.

The head of Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building declared that objects that do not exist have also been legalized. Only close to the Tirana University and the Artificial Lake, eight objects have been legalized in total.

“By reviewing only these eight files, we have verified 164 violations in the Tirana Park area. There are eight legalizations for objects that don’t even exist. Most of the objects were built without a permission, and his is something that I am declaring officially”, Lame declared.

While hundreds of thousands of citizens are waiting for the Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building to legalize the buildings they have built in informal areas, courts will receive cases that have been completely against the law. http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=11082&ref=fp

Wenn jemand untersucht, erhaelt er umgehend Mord Drohungen, oder wird ermordet wie Iso Copa, ebenso direkt von der Tirana Mafia mit Bylybashi ermordet.

 • Jep dorëheqjen drejtoresha e hipotekave në Tiranë pas presionit të mafies së pronave, tentoi të hapte dosjet e trojeve
  Jep dorëheqjen drejtoresha e hipotekave në Tiranë pas presionit të mafies së pronave, tentoi të hapte dosjet e trojeve

  Politike

  Presioni i mafies së pronave në Tiranë dhe mosmarrëveshjet e vazhdueshme me kryeregjistruesin e përgjithshëm, kanë detyruar drejtoreshën e hipotekave në Tiranë të japë dorëheqjen e parevokueshme. Suada Bicaj, e propozuar vetëm disa muaj më parë në…
 • Die kriminellen Land Raub und Umsiedlungs Mafia des Salih Berisha und die erste Beschlüsse der Regierung dagegen
  3 wichtige Regierungs Entscheidungen, rund um Land Diebstahl, Illegalem Bauen um Gesetze und neue Institutionen mit Experten an der Spitze in Funktion zubringen. Illegal gegebene Bau Genehmigungen, in Verbots Zonen, gegen das Gesetz, sind ebenso ab sofort ungültig und die Bautätigkeiten können gestoppt werden, ohne weitere Möglichkeit, sich bei korrupten Richtern eine illegale Genehmigung bestätigen zulassen. Bau Abstände, sind genau teilweise sogar schon seit 21 Jahren gesetzlich geregelt. aber kein Gesetz trat je in Funktion. Die Aufwertung der Nationale Bau Polizei Behörde, inklusive Koordinierung mit der Polizei, dürfte ein Erfolg werden, wenn man es umsetzen will.Das Grundstück Chaos mit 8200 Toden, 500.000 illegalen Bauten und 17 Milliarden € Schaden
 • Die Weltbank Programme fuer die Kueste und Urbanistik Plaene, ein hohes Millionen Desaster, darunter auch der Regierungs Beschlu- nach Weltbank Plan, die Currilla, Kallmi Nord Durres, virgin zu lassen, u.a. auch wegen Fischerei Zone, Lehm Berge, ebenso mit den Straenden von Spille praktisch einen Park zu errichten mit Bau Verbot. Alles loeste sich in Beton und kriminellen Machenschaften sehr schnell auf bei Salih Berisha.
 • Eines der vielen Kuesten Projekte.
 • Albania - Integrated Coastal Zone Management and Clean-up Project (ICZMCP) : e…

  Communities and Human Settlements Rural Development Health, Nutrition and Population Water Resources Gender Europe and Central Asia Solid waste management Ports, waterways and shipping Other social services General water, sanitation and flood protection sector General public administration sector E1141 Albania Gender and Law Disease Control & Prevention Housing & Human Habitats Water and Industry Common Property Resource Development AL-Integrated Coastal Zone Management & Clean-Up Project (Apl

 

Die Regierung, will illegale bebaute Tausend Hektar Land im Golf von Laze, durch die Berisha Banden enteignen und zerstören

Woher die Berisha Familie, ihre Dokumente hatte und das Land zerstoerten, wobei der Schwiegersohn, ja Partner der Weltbank, womit Alles gesagt ist, ueber das Mafioese Treiben der Weltbank Projekte in Albanien. Die OSCE ebenso ein Millionen schweren Grab fuer eine angebliche Grundstuecks Registrierung, wobei die OSCE schwer von der Bertelsmann Stiftung angegriffen wurde, fuer ihre vielen gefaelschten Berichte seit Jahren.

Zyrat e reja të Shkëlzenit, Argitës dhe Berishës në pallatet e shtrenjta në Tiranë

………….

Adriatik Doçi - /Gazeta Sot/- See more at: http://www.durreslajm.com/politike/zyrat-e-reja-t%C3%AB-shk%C3%ABlzenit-argit%C3%ABs-dhe-berish%C3%ABs-n%C3%AB-pallatet-e-shtrenjta-n%C3%AB-tiran%C3%AB#sthash.7AUs0ZvG.dpuf

as human rights and civil liberties are violated in Himara Region primarily property, Greece to put veto on the status Candidate for Albania in EU

Himara Associations: Athens to block the status of Albania, if Tirana, does not solve the property issue Two associations based in Himara, “The Himara Community” and “Sea Coastal Association” have asked in a statement distributed to the media this afternoon that Greece “should block the candidate status for Albania” if Tirana, will not solve the problems of Human Rights and particularly the issue of the properties in Himara Region. The statement takes into consideration the visit Tirana following day of E.Venizelos the Greek Deputy Prime Minister also heads the Presidency of the European : The Himara Community and the “Sea Coastal Association", take the opportunity to denounce, with concrete actions to the Albanian Governments, in all these 23 years of political puralizmit, for failing to deliberate the property … Greece, as the actually chair of the EU, but also as strategic intimate partners, has the responsibility to help the Albanian people, for the road to Europe .. The Human Rights and the issue of properties in the Region of Himara, has passed all limits of tolerance - is among other statement. The statement further says that “parliamentary elections brought a new government, which had vowed to return the properties of Himara, with a special law for the coast, but instead of her, by the Communist Law 7501, was extended for three years to other” The statement gets warning after harsh tones , asking, “within 6 months of the Greek presidency, the Albanian government to fulfill its constitutional obligations, for the return of all land and property assets to the Himara people and all the Coastal Ionian Region “as and requires the assistance of international organizations to “any attempt to block the new administrative division, without the desire of the community.” Related: www.gazetatelegraf.com www.panorama.com.al Gazeta Dita: http://gazetadita.al/shoqatat-e-himares

Edi Rama und Ministerin E. Gjermeni in der heutigen Diskussion, das Chaos zu beenden, wo es viele Versprechungen gab, auf Grund der Kosten, aber fast Nichts passiert, weil die Buergermeister oft die Motoren des Verbrechens sind.

Akutell gibt es ein neues Ausschreibungs Projekt fuer die Vlore See Seite! Historisch gesehen, eines der Standard Murks Projekte des Tourismus, wo es 96 solcher Projekte, Ausschreibungen, Planungen gab, darunter ca. 60 vom Ausland finanziert. Nichts wurde umgesetzt, und endete immer im Chaos von Beton, wie in Vlore, oder die neue Ufer Promenade von Durres, welche praktisch schon zerfallen ist, einem Hirnlosen Projekt, von Leuten, die max. eine Modell Stadt planen koennen.
21 Shkurt 2014 - 19:15
Shëtitorja ‘Lungomare’ në Vlorë fiton projekti i arkitektëve belgë VD
Foto - Shqiptarja.com
Juria ka përzgjedhur studion e huaj “XDGA” përfaqësuar nga Xaveer de Geyter, Belgjikë, mes 5 projekteve më të mira për vijën bregdetare të Vlorës. Rama: Bashkarisht do ta bëjmë Vlorën të njohur botërisht.
komente (16)
- See more at: http://www.shqiptarja.com/#sthash.xFCzGoRx.dpuf

Rexhepi Dilaver – Kemal Mulla 75% Grundstücks Urkunden, direkt gefälscht durch die AKKP in Durres

Besonders peinlich die Butrint Geschichte: 4 Grundstücks Direktoren aus Tirana, werden im April 2014 angeklagt werden, darunter Agim Toro, und erneut der Chef: Avenir Peka, wo für den Vorgänger und späteren Kabinets Chef: Oerd Bylykbash viele Anzeigen in 2009 vorlagen. Andere Gangster wie Elvis Cefa, oder Shaban Memia, erhielten Immunität als man sie trotz Straf Anzeigen wegbeförderte um das kriminelle Enterprise der Regierung zudecken.

Der höchste Bau Polizist und Aufseher Herr Oerd Bylykbashi wird der Korruption in Albanien bezichtigt


Avenir Peka, ish-Drejtor i Përgjithshëm i AKKP; Agim Toro, ish-zv.Drejtor i Përgjthshëm dhe Drejtor Drejtorie
; Ardian Spahiaj, ish-Përgj. Sektori Juridik dhe Kontollit, AKKP; Arben Cenaliaj; ish Përgj.Sektori Shqyrtimit për Qarkun e Tiranës, AKKP

Butrint Park has owners
11/03/2014

Butrint Park has owners
Agim Toro is one of the people who have benefited properties in Butrint, including the Archeological Park. He dclared a price for the entire archeological area, if the state wants to expropriate him.

Toro declared that the last decision for the property return was given in 2008. He was opposed by Auron Tare, representative of the forum for protection of heritage, who declared on Top Channel’s Wake Up program that the decision is illegal. But for Toro, the park has a financial price.

“There are 1230 hectares of land. 1155 of them belong to the private owners, who will turn into owners one day. If the state wants to expropriate me, the compensation value goes beyond 1 billion EUR. This is the bill that the state will have to pay if we are expropriated”, Toro declared.

A debate for the legality of this decision has started by the protectors of the cultural heritage. They want to declare as illegal the decision that makes some persons owners of the Butrint Archeological Site.

http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=11244

Agim Toro, wurde Grundstücks Besitzer in Butrint, was ein Internationaler Skandal ist und hier im TV. Er verkaufte sich an die Berisha Mafia, erhielt diese Dokumente für Wahlkampf Unterstützung.

2/18/2014

Die Mafia Richter von Durres: Neritan Tabaku mit 60 falschen Gerichts Entscheidung und Frau Dhurata Bilo

Filed under: — Gjoka @ 11:12 am

Wegen 60 vollkommen falschen Urteilen, wurde der Richter Neritan Tabaku entlassen, weil nun eine eine Gerichts Begruendung vorliegt. Sein kurzes Richter Leben, nur auf Wunsch Urteile konstruiert und Gesetze braucht man dazu nicht kennen, wobei praktisch nie eine Urteils Begruendung vorhanden war.
Justiz normal in Albanien, wo Richter und Staatsanwaelte keine Gesetze kennen, wie der US Department of State Report feststellt.

Bujar Nishani
Patron der Albanischen Justiz Mafia: Bujar Nishani - Patrone, der Mord- Drogen- und Waffen Mafia, welcher jedes Verfahren, wegen Geldwaesche ebenso verhindert und Anklagen, krimineller Richter. 2007 trug er eine extrem teure Rolex Uhr, dem Eintritts Geschenck der Albaner Mafia, wo sein Bruder Sokol Nishani, ein Mafia Staatsanwalt in Durres ist, der den Mord von Iso Copa versuchte zuvertuschen. Die Staatsanwalt in Durres, ein kriminelles Enterprise, wo niemand Gesetze kennt, wie die beiden hier genannten Richter.

Gross Landraub, mit gefakten Dokumenten, Mafia Richtern wie Dhurata Bilo, Zerstoerung Antiker Staettten, Parks, Kueste als groesstes Betrugs- Erpressungs- und Mafia Projekt Europas. Dhurata Bilo, gab vor allem illegale Kompensations Papiere fuer Grundstuecke, wo ein Strassen Bau geplant ist. Dann konnte die Bau Mafia des Salih Berish, Sokol Olldashi, bei einem EU finanzierten Strassenbau Entschaedigungen kassieren, fuer Nichts.

Die Co-Richterin Dhurata Bilo, fuer die Freilassung des Polizei Praesidenten Adem Tahiri, war aber die viel schlimmere Richterin Dhurata Bilo in Durres, welche vollkommen gedeckt und geschuetzt wird durch das Verbrecher Kartell des Bujar Nishani, Salih Berisha, Sokol Olldashi, Elvis Cefa, Eduard Halimi und heute Nasiq Naco. Das Verbrecher Construct Sokol Olldashi, wo mehrfach wikileaks berichtet, allgemein bekannt, war guter Partner der EBRD und Weltbank Verbrecher, rund um Betrugs Strassenbau, Landraub, Geldwaesche und den Hafen Durres. Heute hat die Durres PD, nicht einmal Anhaenger, noch einen Partei Vorsitzenden, noch gibt es Partei Veranstaltungen, nachdem Alles durch den Westen gruendlich ruiniert wurde.

Es geht um die grossen Landraub Geschaefte mit Phantom Gestalten, durch illegale Gerichts Entscheidungen, welche die Salih Berisha Banden raubten. Man hat die Kompensation Urkunden verschwinden lassen, was Richter in Albanien wieder illegal organisierten, im Auftrage der duemmsten Regierung der Welt und einem Mafia Justiz Minister und heute Praesident.

Eine der ueblesten Richter Gestalten, wie man leicht vor Ort nachfragen kann und aus Skrapari, wo nur Schrott kommt, der u.a. von Martin Schulz, dem Taxi Fahrer Joschka Fischer und der AA Banden als neues kriminelles Enterprise aufgebaut wurde, obwohl Ilir Meta, nur ein billiger “Sigurime: Hilfs Polizist war, zuletzt ein uebler Studenten Kommissar der Kommunisten an der Uni Tirana. Aber die Auslaender suchen gezielt kriminelle Partner fuer ihre Geschaefte.

Wenn der Westen Milliarden im Ausland fuer Justiz Aufbau verpulvert, sieht das so aus!

Die reichen Albanischen Richter am Falle: Fatos Lulo

Fuer Salih Berisha und Ilir Meta waren die Justiz immer ein kriminelles Enterprise, fuer die eigenen kriminellen Clans. Bujar Nishan - Eduard Halimi, schützen das Justiz Verbrecher Kartell in Albanien

Der nun hoechste Richter am Obersten Gericht Xhezari Zaganjori , gehoert direkt zur Justiz Mafia, und hat ja als Richter auch einer Wieder Aufnahme des verurteiltlen Moerders Y. Xhaka zugestimmt, wo dann Neritan Tabaku spaeter als Richter suspendiert wurde und Xhezari Zaganjori darueber richten soll. Einmalig was Alles ueber die Justiz sagt, welche durch die auslaendischen Geld Geber und Justiz Missionen vollkommen ruiniert wurde, rund um die Betrugs Privatsierungen, welche nur kriminelle Auslaender nach Albanien und in den Balkan brachte.

Der Interessen Konflikt des Präsidenten des Obersten Gerichtes Xhezair Zaganjori, mit dem Fall: Neritan Tabaku

Der Name des Xhezair Zaganjori, taucht in Bestechungs- und Erpressungs Video’s im TV in Albanien auf

Betrug ohne Ende, wobei Lulzim Basha einen betruegerischen Bankrott der Belle Air organisierte um mit dem gestohlenen Geld, eine neue Airline aufzubauen. Einmalig wie Bestechungsfirmen, betruegerische Consults den Hafen ruiniert haben.
Mafia Durres Richterin: Dhurata Bilo und Bujar Nishani ernannte ohne Transpareny 16 weitere Richter
Februar 13th, 2014

Der primitiv Kriminelle: Richter Dhurate Bilo, ist im Amte, so das sich Alles mit Sanktioniernung durch das HCJ mit Elvis Cefa, und Bujar Nishani als das uebliche Schmieren Theater darstellt. Es ist ein Fall, wo es Hundert solcher identischer Faelle gibt.

Eine erste Regierungs Reaktion auf diese Terroristen Mafia der Justiz gibt es>

18.076 ha Grundstücke ehemalige Staats Grundstücke, werden der Verfügung der AKKP – Grundstücks Agenturen entzogen.

Amtlich: Die KLD/HCJ (PËR KËSHILLIN E LARTË TË DREJTËSISË) Schmieren Komoedie der ueblen Art, gedeckt vom korrupten EU Botschafter Ettore Sequi, wo ebenso schon der EU Rechenschaftshof ermittelt. Der EU Botschafter Ettore Sequi, findet es auch noch toll, wenn man mit EU Millionen Aufwand, inkompetende Spanier nach Albanien entsendet, die nur ihre Reise Tourismus Show in Tirana mit der Mafia pflegen. Die als Deutschen Mafia Justiz Construkte der KAS und FES, machen da wie immer mit und immer mit den selben absurden Leuten und Nonsens Professoren. Den Reise Tourismus krimineller ausl. Justiz Aufbauer mit funcionalen Analphabeten, der Albaner Mafia ist eine Legende in Tirana. Was diese EU Justiz Mission ueberhaupt macht, wissen die wohl selber nicht, weil es ja nur um Geld Unterschlagung geht.

Ettore Sequi Welche Interessen vertritt der EU Botschaft in Tirana?

Die Kick Back Geschäfte des EU Botschafters, wo “Bloom Consulting” einen Auftrag erhielt

Direkt geschuetzt durch die Salih Berisha, Oerd Bylykbashi, der ja selbst wegen Grundstuecks Urkunden Faelschungen angeklagt wurde, wo nie etwas geschieht. Die Agim Hoxha Verbrecher Familie aus SHIAK, ist Partner der Richterin Dhurata Bilo ebenso.
Justiz ist eine Art Comedy Show fuer Kriminelle, wobei die Richterin Dhurata Bilo, nur ein besonders Beispiel ist fuer Gross Grundstuecks Diebstahl, Freispruch fuer verurteilte Moerder und Drogen Bosse. Schutzherr: Bujar Nishani und sein Bruder Sokol Nishani, der auch als Staatsanwalt in Durres, selbst bei Mord nicht ermittelt. Der Generalstaatsanwalt Adriatik Llalla, steht in der Kritik ist eine Fehlbesetzung, kritisiert aber heute Richter und Staatsanwaelte, was wohl eine Comedy Show ist.

Faksimile

18 Shkurt 2014 - 04:02

Vendimi: 60 dosje pa zbardhur Neritan Tabaku prishi imazhin

TIRANE- Ish-gjyqtari i Durrësit Neritan Tabaku, s’ka zbardhur vendimet e 60 dosjeve penale dhe civile, për një afat kohor që varion nga 69 ditë afati më i shkurtër, deri në 301 ditë afati më i gjatë.

Shifrat e sakta qartësohen në vendimin e zbardhur të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, të cilat në mujin Dhjetor 2013 vendosën të shkarkojnë nga detyra e gjyqtarit Neritan Tibaku.

Vendimi i Gjykatës së Lartë linte në fuqi vendimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit, i cili me shumicë unanime urdhëroi shkarkimin e Tabakut, pasi nuk kishte zbardhur 60 vendime gjyqësore, të cilat ai i kishte gjykuar për rreth dy vite. Rasti më flagrant i shkeljes së ligjit është ai i mosbardhjes së vendimit të pafajësisë së Ilir Xhakes, i akuzuar nga prokuroria e Durrësit për vrasjen e shtetasit Qerim Maloku.

Xhakja për këtë ngjarje është shpallur i pafajshëm, por gjyqtari Tabaku nuk e ka zbardhur vendimin për një periudhë kohe prej 1 vit e 7 muaj e 5 ditë. Xhakja është i pari gjyqtar që është shkarkuar nga Gjykata e Lartë.

Imazhi i drejtësisë - See more at: http://www.shqiptarja.com/Aktualitet

Das EU Desaster mit der Justiz und Polizei in Albanien und die Beerdigung des erschossenen Polizei Chef: Adem Tahiri

Absolut identisch auch in Elbasan, wo die Deutschen vor über 10 Jahren mit derm Korruptions Projekt: Berlinwasser, der GTZ und KfW tobten.
Bürgermeister, Richter, Justiz, Politiker stehlen Grundstücke und machen was sie wollen. Die Fakten Lage, zeigt ein kriminelles System was Ilir Meta ab Ende 1999 zelebrierte und Salih Berisha als Chef Mafia Boss, dann weiter entwickelte, als Geldwäsche und Betrugs System der Albaner Mafia. Ortsfremde Verbrecher Banden übernahmen die Stadt Verwaltung, wo ja die GTZ 2,5 Millionen einmal bezahlte um 8 Kommunale Experten über die GITEC GmbH auszubilden. Nur weiß niemand im Selbst Bedienungladen der Entwicklungshilfe, wo diese Experten sind und wie sie heissen.

Ja si i pajisi Kryerregjistruesi, mashtruesit me tapi

Posted By Gazeta Telegraf On 01/04/2014 @ 11:32 In Aktualitet,Kryesore | No Comments

Elbasan tjetërsohet prona, pajisen më tapi mashtruesit

Problemi i pronave edhe në qytetin e Elbasanit ka qenë, dhe mbetet, një fenomen që ka marrë përmasa të jashtëzakonshme korruptive. Falsifikimet, ryshfetet, zvarritjet, apo edhe grabitja e trojeve, dhe pronave të tjera me vendime gjykate dhe tapi të paligjshme, janë disa prej veçorive të problemit të korrupsionit, që ka mbërthyer prej vitesh institucionet e shtetit në Elbasan, duke nisur nga ish-AKKP e duke përfunduar tek gjykata dhe ZRPP. Kjo e fundit, pra Hipoteka, mbetet institucioni që akuzohet nga familjet autoktonase elbasanase, lidhur me paligjshmërinë dhe aferat korruptive. Janë deri tani dhjetëra familje e individë që kanë nisur denoncimet e tyre të përsëritura drejt Prokurorisë dhe Drejtorisë Policisë Qarkut lidhur me fakte skandaloze për paligjshmërinë ndaj pronave të tyre. Me certifikata pronësie të falsifikuara, të dyshimta dhe korruptive, janë pajisur nga dy ish-kryeregjistruesit e Elbasanit dhjetëra persona që nuk kanë lidhje fare me pronësinë. Njëra prej këtyre familjeve, ajo me mbiemrin Harri, e cila ka mbi 20 vjet që rropatet gjykatave dhe zyrave të ZRPP-së dhe AKKP-së, është denoncuese e përsëritur ndaj ish-kryeregjistruesve në vitet 2005 – 2013, të cilët në periudha të ndryshme kohore, kanë vonuar, falsifikuar dhe tjetërsuar pronat e tyre. ZRPP në Elbasan, ashtu si edhe zyra të tjera të regjistrimit të pronave në rrethe, mbetet institucioni që rezulton me shkelje ligjore të zbuluara dhe konstatuara nga ekipet e kontrollit të KLSH-së dhe Prokuroria. Por fatkeqësisht, e ndërsa KLSH ka rekomanduar ndjekje penale për përgjegjësit e shkeljeve ligjore dhe abuzimet, organi akuzës ka mbetur në heshtje duke mos hapur, ose duke mbyllur hetimet, pa arritur t’i dërgojë ato si dosje penale në gjykatë. Ish-kryeregjistruesit e Elbasanit, (sipas burimeve nga organi akuzës dhe denoncimet e familjeve, të cilat pretendojnë abuzime me pronat e tyre), kanë bashkëpunuar edhe me gjyqtarë të këtij rrethi dhe noterë në veprimtarinë e tyre antiligjore. Bëhet fjalë për troje në qytetin e Elbasanit, objekte të cilat me tapi të 78 viteve më parë u përkasin familjeve autoktone, që janë sorollatur dhe denigruar duke kërkuar të drejtën e tyre ligjore, pronën e trashëguar. Përfaqësuesit e familjeve Harri shprehen se: “kemi mbi 20 vjet që bëjmë gjyqe, harxhojmë para me seanca pa fund dhe avokatë, dhe nuk po arrijmë të marrim atë çfarë është e ligjshme, sepse ZRPP e Elbasanit, ka bërë lëmsh të pazgjidhur dhe tjetërsuar pronat tona, ka punuar duke shkelur ligjin, dhe ne kemi ngritur ndaj ish-drejtuesve të saj padi penale, organet e drejtësisë duhet të zbulojnë skandalet me pronat e elbasanasve dhe jo të bëhen palë me ish-zyrtarët e akuzuar”. Pothuajse çdo ditë të javës regjistrohen në Prokurori e Gjykatë çështje e padi mbushur me akuza ndaj ZRPP-së, AKKP-së, por nuk kanë munguar edhe denoncimet ndaj ndonjë gjyqtari apo noteri. Madje një prej gjyqtarëve të Elbasanit, prej kohësh ndodhet nën hetim dhe proceset gjyqësore ndaj tij akoma nuk janë mbyllur. KLD ka marrë me qindra denoncime nga familjet e ish-pronarëve të Elbasanit, lidhur me korrupsionin me pronat, duke akuzuar ZRPP-në, Gjykatat dhe AKKP-në, zyrtarë dhe ish-zyrtarë për grabitjen e trojeve të tyre, por deri sot Presidenti i Republikës, si kryetar i saj, nuk ka penalizuar dhe përjashtuar askënd nga organet e drejtësisë së këtij rrethi. Elbasanasit, që disponojnë dokumentacion të rregullt zyrtar me vulat e ish-Mbretit Zog, ku nuk mungojnë edhe ato me vula të Turqisë, mbeten edhe sot pas 23 vitesh të papërkrahur nga shteti dhe organet e tij, në rrugëtimin e gjatë të marrjes së asaj çfarë atyre u takon, pronës së ligjshme. Grabitja e pronave me vendime gjykate, me tapi të paligjshme, është një krim i shëmtuar që duhet të kryqëzojë para ligjit çdo zyrtar, apo ish-zyrtar që sot po tenton t’i shmanget ndëshkimit të drejtësisë. Ish-pronarët e Elbasanit, i bëjnë thirrje Presidentit të Republikës dhe Ministrit të Drejtësisë, të mos heshtin dhe të mos lejojnë që abuzimet e drejtuesve, dhe atyre që kanë drejtuar institucionet e përfolura, t’i shpëtojnë ndëshkimit të ligjit, pasi vetëm kështu drejtësia do të jetë e besueshme jo vetëm para opinionit publik shqiptar, por edhe në sytë dhe vëmendjen e ndërkombëtarëve.

Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/ja-si-i-pajisi-kryerregjistruesi-mashtruesit-me-tapi/

2/17/2014

Die Rashbulli Mafia und die geplanten Unruhen vom 20.2. in Tirana

Filed under: — Gjoka @ 12:01 pm

Die Plaene des Salih Berisha, mit seinen militanten Banden, waren vor den Wahlen im Juni 2013 bekannt, wenn korrupte Internationale wie der EU Botschafter, damals OSCE und Co. das Verbrecher Kartell nicht an der Macht bestaetigen. Viel wird nicht passieren am 20. Februar, weil man keine Anhaengerschaft mehr hat, aber fuer mlitante und kriminelle Aktionen, wie auch rund um die Ermordung des Azem Hajdari ist Salih Berisha und sein Anhang bekannt.

Am 21 Februar sprachen der US Botschafter Alexander Arizu und der OSCE Botschafter Raunig mit Basha, das die militanten Aktionen nicht akzeptiert werden.

aus 2010, was wir versagten, wo Profi kriminelle Stiftungen, weiter machten, als fester Partner bei den Geld Unterschlagungen, wie EBRD, Weltbank die KfW sowieso.

Albanien marschiert erneut in den Abgrund eines Null Rechts Staats

berisha demonstraction

Hirnlos, Kopf los, nachdem kriminellen EU und US Zirkel die Unterstuetzung des kriminellen Enterprise und Terroristen einstellen mussten, darunter die Deutsche KAS, krimnielle OSCE Zirkel und die Profi Verbrecher u.a. der Justiz Bringer und des DAW Wirtschafts Lobby Vereines.

Der primitive Mafia Praesident Bujar Nishani, der sich mit seiner Malok Truppe im Praesidenten Palast einigelt, Schutzherr der uebelsten Justiz Richter Mafiosi und Staatsanwaelte, plant aktiv mit Salih Berisha Unruhen.

Organisieren die Verbrecher Unruhen, u.a. weil sie Angst weiterer Sprengungen ihrer gerauben Häuser und Lokale an der Küste fürchten?

seine Justiz Mafia, wird auch nicht ewig bleiben können, was die Internationalen mit korrupten Justiz Ministern der Inkompetenz aufgebaut haben.

Der Hass und die Verachtung der Bevölkerung gegen die Durres Richter und Staatsanwälte

Eigentlich bedarf es nur einer kleinen gut geschulten Eingreif Truppe der Polizei, um die wenigen Raedelsfuehrer zu verhaften. Eine Anhaengerschaft hat die PD nicht mehr nur die militanten Dumm Verbrecher Banden, welche sich immer noch Direktoren nennen in Albanien und die Institutionen blockieren mit ihren gefaelschten Diplomen, vor allem auch in den Krankenhaeusern, Schulen, Gerichten, Finanzaemtern usw..

Mit gefaelschten Grundstuecks Urkunden hat man Landesweit versucht die Verbrecher der PD bei der Stange zu halten, einem Modell des Bujar Nishani, Eduard Halimi, heute von Nasiq Naco die in einem Club arbeiten des Verbrechens.
berisha

16 shkurt 2014

Noch peinlicher der Adviser des Praesidenten: Ylli Asllani, der in der Mafia Hochburg Fiere wieder einmal Partei Sitzunen organisiert und militante Kriminelle anheuert fuer Demonstrationen am 20.2. in Tirana, wobei die kriminellen Umtriebe der Berisha Minister rund um die Justiz auch hinreichend bei wikileaks dokumentiert sind.
16 Shkurt 2014 - 05:16

Këshilltari i Nishanit rekruton militantë për në protestë

TIRANE- Këshilltari i Nishanit rekruton militantë PD-je për protestën e 20 shkurtit.

Ylli Asllani, i cili është edhe i deleguari i Partisë Demokratike për zgjedhjet e brendshme në strukturat e PD-së në Fier ka bërë thirrje dje që anëtarët e kësaj force të vijnë në Tiranë ditën e protesës së organizuar nga PD.

Por kjo deklaratë e tij bie në kontradiktë me funksionin që ka. Pavarësisht se është edhe një funksionar politik i PD-së, ai është edhe këshilltar i Presidentit të Republikës, çka do të thotë se kjo shkon në diçka të pa kuptimtë.

Vetë insitucioni i Presidencës është mbi politikën dhe mbi çdo insitucion tjetër pasi presidenti përfaqëson shtetin shqiptar dhe veprimet që po bën këshilltari i Nishanit janë në kontradiktë me funksionin që ka ky insitucion.

Sipas një njoftimi të Partisë Demokratike dega Fier thuhet se Asllani i ka kërkuar militantëve që të vijnë në Tiranë në datën 20 shkurt për të demostruar madhështinë e Partisë Demokratike. “Ju kujtoj se më 20 shkurt të gjithë bashkë do të shpalosim madhështinë e forcës së Partisë Demokratike në sheshin ‘Skënderbej’”,- ka theskuar Ylli Asllani përpara militantëve të PD-së në Fier. - See more at: http://www.shqiptarja.com/home

Bujar Nishani und seine Mafia Richter und Staatsanwaelte, sind Schutzherr von Moerden, Drogen Bosse, Land Raeubern, mit gut bekannten Verbrechern, welche sich Richter nennen.

15 Shkurt 2014 - 13:53

Kapet banda e shqiptarëve dërguan në Itali 40 kg kokainë - See more at: http://www.shqiptarja.com/Aktualitet
Mafia Durres Richterin: Dhurata Bilo und Bujar Nishani ernannte ohne Transpareny 16 weitere Richter
Februar 13th, 2014

Der primitiv Kriminelle: Richter Dhurate Bilo, ist im Amte, so das sich Alles mit Sanktioniernung durch das HCJ mit Elvis Cefa, und Bujar Nishani als das uebliche Schmieren Theater darstellt. Es ist ein Fall, wo es Hundert solcher identischer Faelle gibt.

Eine erste Regierungs Reaktion auf diese Terroristen Mafia der Justiz gibt es>

18.076 ha Grundstücke ehemalige Staats Grundstücke, werden der Verfügung der AKKP – Grundstücks Agenturen entzogen.

Amtlich: Die KLD/HCJ (PËR KËSHILLIN E LARTË TË DREJTËSISË) Schmieren Komoedie der ueblen Art, gedeckt vom korrupten EU Botschafter Ettore Sequi, wo ebenso schon der EU Rechenschaftshof ermittelt. Der EU Botschafter Ettore Sequi, findet es auch noch toll, wenn man mit EU Millionen Aufwand, inkompetende Spanier nach Albanien entsendet, die nur ihre Reise Tourismus Show in Tirana mit der Mafia pflegen. Die als Deutschen Mafia Justiz Construkte der KAS und FES, machen da wie immer mit und immer mit den selben absurden Leuten und Nonsens Professoren. Den Reise Tourismus krimineller ausl. Justiz Aufbauer mit funcionalen Analphabeten, der Albaner Mafia ist eine Legende in Tirana.

Der EU Botschafter finanziert kriminelle Zirkel und wird seit Jahren kritisiert, seit kurzem auch von der EU.
Ettore Sequi Welche Interessen vertritt der EU Botschaft in Tirana?

Die Kick Back Geschäfte des EU Botschafters, wo “Bloom Consulting” einen Auftrag erhielt

Direkt geschuetzt durch die Salih Berisha, Oerd Bylykbashi, der ja selbst wegen Grundstuecks Urkunden Faelschungen angeklagt wurde, wo nie etwas geschieht. Die Agim Hoxha Verbrecher Familie aus SHIAK, ist Partner der Richterin Dhurata Bilo ebenso.
Justiz ist eine Art Comedy Show fuer Kriminelle, wobei die Richterin Dhurata Bilo, nur ein besonders Beispiel ist fuer Gross Grundstuecks Diebstahl, Freispruch fuer verurteilte Moerder und Drogen Bosse. Schutzherr: Bujar Nishani und sein Bruder Sokol Nishani, der auch als Staatsanwalt in Durres, selbst bei Mord nicht ermittelt. Der Generalstaatsanwalt Adriatik Llalla, steht in der Kritik ist eine Fehlbesetzung, kritisiert aber heute Richter und Staatsanwaelte, was wohl eine Comedy Show ist.

Justiz Albanien
Justiz auf Albanisch

Comedy Show des Bujar Nishani: Richter Ernennungen, für seine “Justiz der Inkompetenz”, wo Kriminelle das Sagen haben

Vollkommen illegale Richter Dekrete des sogenannten Präsidenten Bujar Nishani

Typisch die dumm Mafiosi des Salih Berisha, vereint mit dem hoch kriminellen Sokol und Bujar Nishani

Salih Berisha ruft inzwischen zum Sturz des Edi Rama auf, zum Bürgerkrieg, weil auch gegen seinen Kabinetts Chef Ourel Bylykbashi, einem Dumm Ganoven die Anklage fertig ist, das er Grundstücke im Bezirk Durres an der Küste, gestohlen hat und seine Banden.

Oerd Bylykbashi Mafia: drugs, money laundering, fals documents
Oerd Bylykbashi Mafia: drugs, money laundering, fals documents

Oerd Bylykbashi Mafia: die letzten Bäume an der Küste, müssen vernichtet werden, welche die Lehmberge zusammenhalten und stabilisieren. Hier sind es die PD Banditen: Sokol Kazazi, Agim Hoxha in der Currilla – Durres mit dem Bürgermeister, der noch nie ein Gesetz kannte!
Bledar Shuiapi drug mafia, bari, shabani mafia, shiak durres
Bledar Shuiapi drug mafia, bari, shabani mafia, shiak durres

Heute am 14.12.2013, wurde der Mafia Bau seines Langzeit Partner auch schon bei der VEFA Betrugs Pyramid Firma in die Luft gesprengt.

Der Mafia Bau in Vlore, der Familie Lulzim Basha – Yaferrie / Erion Isufi wurde gesprengt

Keine Justiz fuer die Rashbulli Mafia der PD, welche wahllos illegale Grundstuecks Papiere am Fels von Kavaje ausstellt, einem der groessten Problem im Distrikt Durres, wo nur Kriminelle des Bujar Nishani das Sagen haben.

Vazhdon betonizimi i bregdetit, ngushtohet sipërfaqja e plazhit

Posted By Artur AJAZI On 04/02/2014 @ 11:32 In Rrethet | 1 Comment

DURRËS/Nga Ura e Dajlanit-Plepa janë ndërtuar shumë pallate e lokale pa projekt urbanistik, heshtin bashkia dhe institucionet

Vija bregdetare në Durrës, po betonizohet çdo ditë dhe kjo në sytë e zyrtarëve vendorë dhe drejtuesve të institucioneve. Ndoshta sezoni veror 2014 (ndryshe nga ai i kaluari) nuk do të rezervojë për mijëra pushuesit që mezi presin të vijnë në Durrës, hapësira rëre për të kryer shëtitjen e mëngjesit apo dhe darkës. Shëtitorja e ndërtuar përgjatë vijës bregdetare nga Ura e Dajlanit deri në Shkëmbin e Kavajës, po përjeton procesin më të pamëshirshëm të betonizimit të saj. Realisht kjo vijë bregdetare, ku shtrihet edhe shëtitorja për pushuesit, po përjeton “sulmet” nga betonieret pasi edhe ajo pjesë e mbetur e rërës po mbushet me beton. Betoni po mbulon gjithë hapësirën deri pranë rërës, ndërsa Inspektorati Ndërtimor ka zgjedhur të heshtë përballë masakrës së madhe. Shëtitoret janë copëzuar, ndërkohë qindra metra kub rërë janë hedhur mënjanë në breg të detit për t’i lënë vend ndërtimit të objekteve disakatëshe dhe pallateve, hoteleve e restoranteve. Një burim nga bashkia tha se: “Prishja e tyre në disa vende është bërë, po ashtu disa pallate janë ndërtuar në brezin e parë të detit duke zvogëluar dukshëm sipërfaqen e rërës, ndërsa në gjatësinë e vijës bregdetare nga Ura Dajlanit deri në Plepa janë shumë zona që themelet janë hedhur në det duke zhdukur përfundimisht brezin e rërës”. Ndërtimet e para në rërë kanë nisur në vitet 1998 dhe që nga ajo kohë pallatet, hotelet, restorantet dhe ndërtimet e ndryshme kanë ardhur duke zvogëluar vit pas viti sipërfaqen e rërës. Protestat e banorëve dhe urbanistëve dhe ambientalistëve janë ndeshur në indiferentizmin e qytetarëve, të cilët rrallë herë, vetëm kanë denoncuar ndërtimet në brezin e rërës. Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave në Durrës mundi të justifikojë disa nga këto sipërfaqe të pushtuara me pretendimet se janë bërë në kuadër të kompensimit të pronave, ndërsa në pjesën tjetër pushteti lokal ka vendosur të heshtë. Pak vite më parë Bashkia e Durrësit vendosi të shpenzojë disa miliona lekë për të ndërtuar shëtitoren bregdetare. Disa kantiere ndërtimi u rrethuan me rrjeta, mure e llamarina për të penguar pamjen, ndërsa lartësimi i objekteve në rërë ka shkaktuar reagime të forta tek qytetarët. Tashmë në Durrës dhe sidomos në plazh nuk gjenden më qytetarë, të cilët të thonë se çfarë realisht po ndodh në bregdet se ata janë ndeshur edhe me veprime të dhunshme. Pallatet e hotelet në bregdet kanë bërë që pushuesit vendas dhe ata nga Kosova e Maqedonia të ikin nga bregdeti i Durrësit për t’u vendosur në bregdetin e Golemit, Vlorës dhe Sarandës. Për sezonin veror 2014, sipërfaqja e rërës për pushues do të jetë më e paktë se sa një vit më parë dhe disa herë më e vogël krahasuar me vitet e kaluara, ndërsa plazhet publike kanë pushtuar rërën e mbetur. Plazhi duke qenë afër qytetit ka bërë që persona të ndryshëm të shfrytëzojnë këtë rast duke nxjerrë përfitime të mëdha, ndërkohë që nuk bëhet më fjalë për pushime në rërë. Edhe ajo pak sipërfaqe rërë e mbetur e pa betonuar është parcelizuar nga hotelet dhe lokalet në brezin e rërës. Rruga Ura Dajlanit-Plepa deri në brezin e rërës janë ndërtuar disa radhë pallatesh e lokale të ndryshme pa ndonjë projekt urbanistik, me leje të dhëna nga komuna e Rrashbullit apo edhe bashkia. Në këtë pjesë të bregdetit rrallë shikon lulishte apo park lojërash.

 


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/vazhdon-betonizimi-i-bregdetit-ngushtohet-siperfaqja-e-plazhit/

2/8/2014

NATO Land Albanien und die Marine: ohne Admiral und ohne Marine Akademie

Filed under: — Balkansurfer @ 1:15 pm

Die frühere Albanische Marine Akademie steht leer, es gibt keine Marine Ausbildung in Albanien, nicht einmal einen richtigen Marine Mann, als Leiter der Marine und Kuesten Wache. Ein vollkommen vermurksten Konzept der NATO, Dafuer gibt es einen selbst ernannten Admiral als Vertreter Albaniens bei der NATO, welche schweigt.

Albanische Seeleute und Marine Offiziere kennen keine Seemanns Knoten, was jeder Anfänger Segler lernt.

Der selbst ernannte Albanische Admiral Kristaq Gerveni, als NATO Verbindungs Mann in Brüssel

Die Zerstörung der Albanischen Marine, durch Arben Imani und die Salih Berisha Mafia

Erste grosse Küsten Kontroll Aktion des “Operation des Interinstitutional Maritime Operational Centre” in Albanien

Die USA stuften Berisha bis Arben Imani als kriminelles Enterprise ein in 2012 - - Rrëfej rrjetin mafioz të Arben Imami

Akademia e Marinës,e hipotekuar si “Prona 904”

Enjte, 06 Shkurt 2014 21:50 Shkruar nga Lexuar 584 herë

Ndonëse Shqipëria zotëron rreth 30 mijë km 2, det dhe nëndet, me 220 milje detare bregdet, aktualisht nuk ka Akademi të Detarisë, për arsye sepse nga ish e tillë, në vitin 2009 godina e trashëguar rezulton të jetë shndërruar në prona me emrin hipotekor 904.

E ndërtuar fillimisht në vitin 1960, pranë bazës së Pashalimanit, në territorin që njihet si Shkolla e Instruksionit, ish Akademia morri formë e përmbajtje të plotë në shtator 1961. Pikërisht, aty ku sot qëndron e braktisur ndërtesa me emrin hipotekor “Prona 904”. Që mjerisht ka zëvendësuar ish Akademinë e Marinës. Nga bankat e të cilës, gjatë 30 viteve të ekzistencës dolën të përgatitur rreth 1800 oficer komandues navigator ,të cilët drejtuan me siguri e dinjitet 4 nëndetëse, 42 katër silurues, 18 anije të patrullimit ,etj , apo transoqeanikët e famshëm shqiptar, “Arberia”,”Vlora”,”Tirana”,” Shkodra” , etj.
Ndryshimi i sistemit,si dhe rrjeshtimi i Shqipërisë në një pozicion të ri gjeo-strategjik, e gjeti Flotën Luftarake Detare shqiptare, në një forcë ushtarake, të papërshtatshme, nëse do gjente vend kjo fjalë, vecanërisht nw papërballueshmwri ekonomike, Flotën Tregtare para privatizimit, ndërsa Akademinë e Detarisë para futjes sw metodave tw reja krahasuese e pastrimit të programit nga mbetjet ideologjike.Pwr tu bwrw e krahasueshme me vendet e reja partnere, me orientim strategjik antarësimin në NATO.
Përrshtatja me kushtet e reja gjeo-politike dhe plotësimi i kushteve të vëna për antaresimin në NATO, Akademia e Detarise i kreu më së miri. Madje pas shkatërrimeve të vitit të mbrapshtë ‘97 ajo i’a arriti të rindërtohet duke u bërë institucion modern prezantues, madje edhe i vlerave tradicionale e patriotike në fushën e Detarisë shqiptare të të gjitha kohërave të ekzistencës së shtetit shqiptar.

Qëndroi si e tillë deri sa u përgatitën kushtet, që me një djallëzi të pashoqe,duke përdorur, një drejtues të Flotës, në vitin 2009 pushteti i asaj kohe të propozonte shndërrimin e Akademisë së Detarisë në Vlorë, në as më shumë e as më pak në “Prona 904” ?!
Zoti Kryeministër, si një ish komandues i Forcave Detare të RSH-së , mund të flas shumë,gjërë e gjatë për historikun e këtyre forcave, për vlerat edhe të njerëzve që shërbyen në të. Qofshin këta eprorë apo vartës të mi. Sikurse mund të flas për ngjarje kryesore që i kemi përjetuar së bashku, por e kam të pamundur madje dhe ta mendoj , sesi një Akademi Detarie e njohur, aq më shumë e nevojshme, mund të kthehet me disa të rëna lapsi, për mua krejtësisht të dyshimta dhe me erë të qelbur, në thjeshtë “Prona 904”, e hipotekuar?! Për më keq akoma, me këtë preteks u ndryshua totalisht progarmi i përgatitjes së oficerëve të Marinës, duke i përgatitur oficerët e ardhshëm në Tiranë, pranë Akademisë Ushtarake, si gjithëarmësh dhe, pas kësaj, të bënin një kurs një vjeçar në Pashaliman, ku ta shihnin detin për herë të parë?!

Nuk kam dëshirë, as informacionin e duhur, madje as tagër, të merem me këto transaksione të dyshimta, por as nuk çuditem sesi mund të grabitet një Akademi e tërë ushtarake. Sikurse tashme nuk çuditem aspak që, pas komandantit të përdorur të Marinës,në krye të Forcave Detare u gjet i përshtatshëm për tu emëruar një Këmbësor. Duke na rreshtuar në të vetmin vend të NATO-s , që në krye të Marinës vendos jo një kuadër të dalë nga rradhët e marinës, por një këmbësor. Dhe, sikur të mos mjaftonte kjo histori me të shkuar, pak ditë më parë, ministrja e Qeverisë së Rilindjes,Mimi Kodheli, prezantoi në krye të Qendrës Kombëtare të Operacioneve Detare përsëri po një kuadër Këmbësor ?!

Zoti Kryeministër,ndaleni ju lutem, këtë maskaradë! Kthejani vendit Akademinë e Detarisë! Kthejani respektin dhe dinjitetin e humbur këtij institucioni! Le të meren institucionet përkatëse me hetimin mbi shndërrimin e saj nga Akademi i Detarisë në “Prona 904”. Shqipëria, shqiptarët dhe, vecanërisht detarët e vjetër, apo të rinj, duan Akademinë, që bashkë me një muze të bukur të sajin apo të Flotës, do ta zbukurojë edhe më tej projektin e bukur të “Lungo Mare”-s në Vlorë .

Vladimir Beja

Nach einem Todesfall durch eine Hand Granate, saeubert nun das Albanische Militaer, die noerdliche Grenz Gebiete und See Seite von Minen, Hand Granaten auch um den Grenz Uebergang Muriqan. Es bleibt die Frage, warum man das nicht machte, als das Albanische Militaer noch ueber 40.000 Soldaten hatte une eine freiwilligen Armee und die meisten Soldaten mangels Komptenz der Offiziere, nur sich langweilten.

Man will nun Sazan Touristisch erschliessen, wo es ein Projekte der Albaner Mafia mit Casino Zentrale in 2001 schon gab.

 

Republic Sazan - das Sazan Projekt der Albanischen US Mafia
was eine Kopie der im Volks Mund auch geannten “Republic Currila” des Projektes der Marian Durres www.albania.de werden sollten.

aus http://karl-kreibich.over-blog.com
Hier die direkte damalige unsinnige GTZ - ghh Tourismus Studie von 2001, von der typischen selbst ernannten Experten ghh consult aus dem eigenen Hause. Null Ahnung, aber staatliche Consult Aufträge erhalten, ohne etwas zu kapieren: (der Autor sprach persönlich mit dem Autor der abgeschrieben Deloittle- Touch Studie aus 1992, welche man ebenso besitzt. Der Autor hier, war gerarde unterwegs zum General Stab der Marine am 11.9.01, um die aktuell gültigen Yacht und Sport Boot Gesetze zu besprechen und um vorbereitete Unterlagen zu erhalten, wo er einen zuständigen Regierungs Beamten mitnahm.
Hier die direkte damalige unsinnige GTZ - ghh Tourismus Studie von 2001
Sinn und Zweck dieses kriminellen Netzwerkes und der Studie war es, sich direkt an der Europa Zentrale der Albanischen Drogen- Top Mafia mit Hilfe der DEG - KfW zu beteiligen, ähnlich wie bei den Airport Partner Projekt.

Sinn und Zweck dieses kriminellen Netzwerkes und der Studie war es, sich direkt an der Europa Zentrale der Albanischen Drogen- Top Mafia mit Hilfe der DEG - KfW zu beteiligen, ähnlich wie bei den Airport Partner Projekt.
Keine Sorge. Obwohl es seit 10 Jahren Tode gibt, wegen der Verschmutzung der Durres Strände, baut die Mafia illegal weiter und ebenso baden die Leute im total verseuchten Meervor den illegal privatisierten Stränden der Albaner Mafia in Golem etc., vor allem südlich Durres und am Strand von Brylli-Currilla. Grosse Appartments Blocks entsorgen dort ausschliesslich im Meer ihre Abwässer

Zeit gleich mit der Mega Bestechungs Orgie mit Hilfe von Iilir Meta und der Bundesdruckerei in Albanien in Zusammenarbeit mit der Botschaft, GTZ und DAW, lief damals in 2001 dieses Projekt.Das Projekt der US – Albanische Mafia wurde im Junik 2001 direkt von Iliir Meta, dem Vorsitzendem des Touristischen Komitees: Agim Sinojmeri (Sinoimeri) und dem Touristik Direktor Arben Golemi vorgestellt, genaus so wie es im Artikle auch vom 13. Mai 2001 in der Zeitschrift “Klan” dargestellt wurde. Ebenso war der gute Freund Edi Rama von Ilir Meta anwesend bei der Vorstellung des Projektes im Hotel Daijti inklusive TV Bericht ErstattungAgim Sinojmeri war der Vertrags Partner bei der GTZ Studie der ghhRepublic Sazan – das Sazan Projekt der Albanischen US Mafiawas eine Kopie der im Volks Mund auch geannten “Republic Currila” des Projektes der Marian Durres www.albania.de werden sollten.

Das Projekt sollte eine Mafia Zentrale und Verteil Stelle werden, mit einem Investitions Volumen von 1,3 Milliarden $, inklusive Yachthafen, Hubschrauber Landeplatz, , Spiel Casino, Appartments usw..Zum Ausgleich sollte das Militär dort ein Militär Museum erhalten und tatsächlich erhielten diese Leute mit Hilfe u.a. der GTZ und der Deutschen vor Ort, zumindest einmal eine Projekt Genehmigung, obwohl keinerlei Finanz Nachweis vorlag.Der Direktor Arben Golemi sitzt im übrigen im Gefängnis, weil er illegal mittels gefälschter Dokumente Grundstücke in Golem verkaufte.Wie man ja damals nachfragen konnten, floh 1994 Agim Sinomjeri in die USA, weil er als Leier des Skenderberg Reise Büros im Rogner Hotels, 4.000 DM stahl und einen Jeep in den Straßen Graben setzte und verschwand.Der Dritte beteiligte Ilir Meta, als PM gab zu diesem Zeitraum nicht nur die Bin Laden Bau Genehmigungen für den Finacier von Bin Laden: Yassin Kadi,sondern seine Leibwächter wurden wegen Drogen Schmuggels im Januar 2002 in Italien festgenommen und er mußte u.a. deswegen zurück treten Ende Janaur 2002. Der Fahrer und Leibwächter seiner FrauMonika Herr Konidi, wurde wegen Drogen Schmuggels aus dem Kosovo nach Albanein ebenso schon im Frühjahr 2001 verhaftet und natürlich auch mit geklauten Jeep und gefälschten Diplomaten Auto Nr.Diese Partner der GTZ,
aus

Sonntag, 8. November 2009
Die Zerstörung des Albanischen Tourismus durch die GTZ - BMZ und Diplomaten Mafia in Albanien

1/29/2014

Der selbst ernannte Albanische Admiral Kristaq Gerveni, als NATO Verbindungs Mann in Brüssel

Filed under: — Super Visor @ 9:39 am

update: 24.3.2014 Die Verteidigungs Ministerin, hat nun die Entlassung des Kristaq Gerveni beantragt und eine Neu Besetzung der Posten, eben wegen Tragen einer Uniform, mit selbst ernannten Admiral Rang. Der Mafia Präsident von Albanien verweigert es, obwohl Gerveni, für den Murks eine ungültigen See Abkommens Haupt Verantwortlicher war, mit Lulzim Basha. Warum die Marine zerstört wurde, ist ein anderes Kapitel, aber wohl durch solche Leute, wobei K. Gerveni auch auf den Murks Kursen, des Georg C. Marshall Centrums in Garmisch-Partenkirchen war.

Die Ernennung in 2011, als Vertreter bei der NATO war bereits eine illegale Entscheidung und entsprach nicht den Beförderungs Richtlinien für Ernennungen. Eine Politische Entscheidung, weil er die Hintergründe für den illegalen See Grenzen Vertrag mit Griechenland organisierte, was wohl sogar Hoch Verrat mit Lulzim Basha zusammen war. Seine Tätigkeit wird zum 31.3.2014 beendet, wie die Verteidigungs Ministerin Kodheli Mimi mitteilte.

Kristaq Gerveni NATO Treffen im Januar 2014. Ein Admiral, der nie ein Boot kommandierte.

Weil er Dolmetscher ist bei der NATO, wurde Kristaq Gerveni, schnell an allen Anderen vorbei befördert. Er war auch kurze Zeit deshalb Konter Admiral von Albanien. Inzwischen hat sich Kristaq Gerveni, selbst zum Admiral befördert, ist ebenso wenig Flotten Kommandant in Albanien, auch nie ernannt worden. Marine Erfahrung hat er ebenso nicht, weil die NATO willige Personen vor allem sucht, welche nicht kompetend sind. So tritt er in Brüssel auf, mit den NATO General Sekrektär Rrasmussen, zwei Rang Stufen höher, als dem tatsächlichen Rang. Die NATO entwickelte sich zu einem merkwüridgen Club, der heute, für Kriegs Inzenierung, Massenmorde, Drogen Handel und absurde Auslands Einsätze steht, oft im Solde krimineller Clans.

Rang höher sogar als der Generalstabs Chef und solche Posten sind bei der Mini Flotte der Albaner (ohne Treibstoff angeblich) auch nicht vorgesehen.

Das NATO Debakel ist schon lange deutlich zusehen, nicht nur mit den Auslands Einsätzen, sondern mit solchen Personen. Wird die NATO zur Comedy Truppe mit solchen Personen?

Legendär wurde Kristaq Gerveni, der offensichtlich keinerlei Rechtkunde besitzt, weil er dem Erpressungs Versuch der Griechen nach gab, über ein neues See Grenzen Abkommen, was Lulzim Basha im Beisein des Salih Berisha unterzeichnete.

Um 2009, meinten viele NATO Staaten, man müsste Bestechungs- und Betrugs Geschäfte in Albanien koppeln an eine NATO Mitgliedschaft. Die übelsten Geschäfte im Hafen, ebenso von EVN, GFI Fund Global, oder das CEZ Debakel stammt aus der Zeit.

Peinlicherweise, kennt wohl niemand die Verfassung, noch Gesetze, denn das Abkommen wurde für Verfassung widrige erklärt, durch das Verfassungs Gericht, weil die Unterzeichner keinerlei Rechte haben derartige Abkommen zu unterzeichnen. Nur der Präsident und das mit Zustimmung des Parlaments. Es gibt viele Abkommen, welche illegal irgendwelche Minister unterzeichnet haben. EU - NATO Status, lockte Rudelweise Regierungs Chefs der EU und NATO nach Albanien, welche die Albaner für irgendwelche dubiosen Geschäfte wie in einem billigem Erpressungs Kartell erpressten. Wie Salih Berisha mit seinen hohen Verbindugs Leuten umgeht, wurde in einem Gerichts Urteil in Deutschland festgehalten schon in 1995 und welche Vorstellungen er hatte, mit einer Tropoje Klientel Politik der Inkompetenz. Massiv wurde damals manipuliert, wie die gesamte Presse berichtete, wo man fragen muss, in welchem Auftrage Kristaq Gerveni, ein einfacher Dolmetscher real, wie so oft handelte.

Gerveni Kristaq
Grosse See Gebiete, sollten damals abgetreten werden, was eine NATO Erpressung damals war, durch Griechenland.

Der Energie Riese CEZ, eine Legende, aber auch andere bekannte Erpressungs- und Bestechungs Geschäfte. siehe auch: NATO Debakel: Der Albanische Kommunisten Geheimdienst Chef: Visho Ajazi Lika, berichtet nur dem Mafia Präsidenten

marine albania
Die Albanische Marine in den Medien, wo ein Flotten Kommandant sagt, man hätte keinen Sprit, der Ec-Admiral sagt: das ist Unfug und die Fakten von der Kathastrophe des 9.1.2004 zeigen, das bei der Marine unverändert grosse Mengen von Sprit gestohlen werden.

Kristaq Gerveni admiral albania
Kristaq Gerveni, links mit seinem Griechischen Verhandlungs Partner
Einfach lächerlich sind solche Vorgänge, wobei es auch keinen lebenden Admiral in Albanien gibt, noch Vize Admiral, nur 2 Konter Admiräle, nicht in Funktion.

Die NATO hat ein erhebliches Problem mit Albanien, wobei Admiral Gerveni, nie ein Boot als Kommandant gefahren ist, sondern praktisch als Dolmetscher fungiert. Eine Funktion hat er in der Albanischen Marine nicht. Die Beförderungs Richtlinien, wurden nie eingehalten, was mangels praktischer Qualifikation auch nicht möglich war. Die selbe personelle Kathasthrophe, wie der langjährige NATO Botschafter in Brüssel: Arthur Kuco, der mit Lefter Koka, sogar Drogen Schmuggel mit Geldwäsche organisierte vor über 10 Jahren. Albanien und die NATO, da sind viele Fragen offen.

Kristaq Gerveni: Praktisch allein Verantwortlicher für die illegalen See Grenz Abkommen mit Griechenland, wo es um Öl- und Gas ging und einer Grenz Verschiebung zu Gunsten von Griechenland, was einer der Erpressung Versuche waren, von NATO Mitgliedsstaaten für die NATO Mitgliedschaft. Das Abkommen wurde nie ratifiziert und vom Albanischen Verfassungs Gericht, für ungültig erklärt, weil es vom Aussenminister Lulzim Basha, dem selbst ernannten Internationalen Rechts Experten unterzeichnet wurde, ohne das der Aussenminister, oder andere Minister, eine Kompetenz haben, für die Unterzeichnung solcher Verträge.

170. Sitzung der Generalstabschefs der NATO-Staaten und Partner vor einer Woche im Hauptquartier der Allianz in Brüssel über die Entwicklung aufgedeckt.

Die Zerstörung der Albanischen Marine, durch Arben Imani und die Salih Berisha Mafia

29 Janar 2014 - 07:05

Skandali në NATO, Gërveni “vetëgradohet” Admiral. Shtabi i FA: Do marrim masa

NGA: TEDI BLUSHI

Skandali në NATO, Gërveni “vetëgradohet” Admiral. Shtabi i FA: Do marrim masaTIRANE-Atasheu ushtarak i Shqipërisë në NATO, Kristaq Gërveni përfshihet në një tjetër skandal, pas atij të paktit detar me Greqinë. Me një rast të paprecedent në rradhët e Forcave të Armatosura, Gërveni rezulton të jetë “vetëgraduar” Admiral pa asnjë lloj dekreti të firmosur nga Presidenti i Republikës, Bujar Nishani.

Fakt është se Gërveni është graduar Kundëradmiral me dekret të ish-kreut të shtetit, Bamir Topi në Nëntor 2009. Dhe prej atij viti ai vazhdon të mbajë zyrtarisht këtë gradë edhe sot. Por në NATO, atasheu ynë ushtarak prezantohet me një tjetër gradë, atë të Admiralit, më të lartë se edhe të vetë Shefit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, Gjeneral Major, Jeronim Bazos. Skandali është zbuluar gjatë takimit të 170-të të shefave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s dhe atyre partnere të zhvilluar rreth një javë më parë në selinë e Aleancës në Bruksel.

I pranishëm në këtë aktivitet, Gërveni është shfaqur, siç shihet edhe nga fotoja e siguruar nga “Gazeta Shqiptare”, me gradën madhore të Admiralit në krah. Grada Kundëradmiral sipas rregullores është ideuar me një vizë të trashë dhe një të hollë me sfond në ngjyrë të verdhë. Ndërkohë që grada që mban në krah Gërveni është me një vijë të trashë dhe tri vija të holla që korrenspondon me atë të Admiralit. Por ky nuk është i vetmi rast kur atasheu ynë ushtarak në NATO shfaqet në publik me këtë gradë. “Gazeta Shqiptare” ka mundur të sigurojë edhe një tjetër foto pak më të hershme, respektivisht të 23 tetorit 2013. Aso kohe ministrja e Mbrojtjes, Mimi Kodheli u prit në një takim në Bruksel nga Sekretari i Përgjithshëm i Aleancës, Anders Fogh Rasmussen. I pranishëm në këtë takim, në krahun e majtë të ministres Kodheli qëndron i ulur Kristaq Gërveni, i cili siç shihet edhe në foto është prezantuar para zyrtarit më të lartë të NATO-s me gradën e “vetëshpallur” të Admiralit.

Skandali kësisoj merr përmasa edhe më të rënda duke cënuar për pasojë seriozitetin e Shqipërisë brenda Aleancës. Fakti që institucionet tona të mbrojtjes prezantohen në Bruksel me një atashe ushtarak i cili gënjen publikisht për gradën që mban mbi supe nuk e nderon shtetin shqiptar, përkundrazi. Ndoshta është edhe kjo arsyeja pse zyrtarisht Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura në një reagim zyrtar për “Gazeta Shqiptare” paralajmëroi dje se ndaj Gërvenit do të merren menjëherë masat në përputhje me rregulloren ushtarake.

Karriera e Gërvenit në rradhët e Forcave të Armatosura mori një ngjitje të menjëhershme pas firmës që ai hodhi mbi paktin detar anti-kushtetues me Greqinë. Ish-Presidenti, Bamir Topi i dha atij gradën Kundëradmiral për ta emëruar mandej deri edhe në postin e Zv/Shefit të Shtabit, ish-komandatin e Flotës Detares, i cili dy vite më vonë po me firmën e Topit do të emërohej atashe ushtarak në NATO.
ADMIRALI GERMENJI
Shtabi i FA: Do marrim masa ndaj Gërvenit
Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura në

……………….http://www.balkanweb.com/kryesore

1/20/2011
Revolution in Albanien: Konter Admiral Kristaq Gerveni: über die Neopotismus-Clan-Politiker, eng mit der Internationalen Mafia verbunden

1/20/2011
Revolution in Albanien: Konter Admiral Kristaq Gerveni: über die Neopotismus-Clan-Politiker, eng mit der Internationalen Mafia verbunden

Konter Admiral: Kristaq Gerveni weist auf die erneuten illegalen Verhandlungen hin über die See Grenze mit Griechenland
Konter Admiral -Rear Admiral: Kristap Gerveni (Current assignment (since 1st April 2011) Albanian Military Representative in NATO HQ.)

Die vermurkste Mafia Gestalt: Ilir Meta, wurde von dem NATO finanzierten “Fund of Peace” installiert, wie der Betrüger Edmond Haxhinasto, inklusive System Korruption, Betrug, erhebliche Ausweitung des Drogen Schmuggeln und der Geldwäsche ab 1999.

Immer wieder taucht auch das Georg C.Marshall Centrum in Garmisch Partenkirchen auf, wo diese Gestalten aus primitiven Gangstern und Banditen, oft auch Mörder direkt ausgebildet werden, wie auch der durch geknallte Pyschopat Azem Hajdari, oder die lächerliche Ehefrau von Ilir Meta: Monik und Stapelweise der Top Verbrecher aus dem Kosovo. Eine Weltweite Kaderschmiede für Kriminelle, wo es immer weiter bergab geht, mit diesem System und in der Welt.

Wenn sich ein NATO Generalsekretär, eines kriminellen Angriffs Bündnisses und als Partner von Terroristen und primtiv Kriminellen lächerlich macht! Auch aus der Niederlage in Afghanistan, Irak, dem Kosovo, Libyen Desaster will man Nichts lernen.

Nato Rasmussen wirft Russland Feindseligkeit vor

Nato-Generalsekretär Rasmussen hat Russland scharf kritisiert. Moskau stehe einer Öffnung des Bündnisses Richtung Osten feindselig gegenüber. Mehr

1/24/2014

Die Aufbauhelfer, Demokratie Bringer mit der Mafia und 22 Sprengstoff Anschläge in 4 Monaten in Albanien

Filed under: — Sarah_HrNje @ 4:35 pm

Praktisch alle Anschläge in Albanien, haben Nichts mit Politik zutun, sondern mit Verbrechen und Betrug rund um die Geldwäsche, aber von Politischen Kreisen. Man schaltet Mit-Wisser und Konkurrenten aus. Die einzige Ausnahme, dürfte wohl der Mord am SecCement Haupt Eigentümer gewesen sein, wo Albanische Verwandte / Partner, an das Vermögen wollten, was eine Tradition ist, wie in Asien und man durch “Berisha” Freunde, die Sache erledigen liess.

Der uralt Investor Anuar Rizvik, wurde in Tirana - Albanien in die Luft gesprengt

Identische Anschläge auch gegen Hochspannungs Masten, organisierte das vom Westen, der KAS aufgebaute Verbrecher Kartell, von Salih Berisha in 1997-2000 vor allem. Videos aus Tropoje aus der Zeit, belegen, diese primitiven Banditen, welche sich auch in Deutschland tummeln. Idajet Beqiri, schreibt das Selbe, das Berisha Militante überwiegend hinter den Anschlägen stehen, aber oft wegen geschäftlichen Gründen, was zuvor von einer Verbrecher Polizei geschützt wurde. Tritoli që bie era Berishë Publikuar më 25.01.2014 | 13:42 Av. Idajet Beqiri

Artan Didi: Shpërthimet me tritol organizohen në një qendër të fshehtë, atentatet të nxitura politikisht

Das Westliche Modell der “Schock Therapie", welches die Wirtschaft zerstörte, Parnter des Westens, überall nur die dümmsten Kriminellen wurden, für dubiose Bestechungs Geschäfte rund um Privatisierung, und Lizensen. Deutsche als Bestechungs Motor vorne weg und in Folge gab es allein 8.200 Tode nur um Grundstücks Schiessereien der selbst ernannten Land Banditen, wo es 4.000 Tode in 45 Jahren des Steinzeit Enver Hoxha Kommunismus nur gab. Mit Morden im Ausland, 1997-1998 hat Albanien inzwischen ca. 12.000 Tode, in nur guten 20 Jahren, dank dem westlichen Modell, den Tourismus zerstört und die Intelligenz ist überwiegend ausgewandert. Normal:

Destan Gjeta, mit Interpol Haft Befehl festgenommen: Salih Berisha’s Man bei der Bulqize Chrom Mafia

Nach Drogen, Waffen Handel ist die Nr. 3 die Pharma und Arzt Mafia in Albanien

Verurteilte “Most Wanted” als Partner des Westens, rund um Frauen- Drogen- Waffen Handel und ordinär kriminell: Muster Beispiel: 2 aktuelle Geschäfte des Westens, der Österreicher und Deutschen, mit der übelsten Langzeit Mafia, welche im Detail bei uns vor Jahren geschrieben steht, ebenso bei wikileaks auftaucht. Die Intelligenz wandert gezielt aus, weil die westlichen Lobbyisten und Firmen nicht ihre Korruptions Partnerschaften mit den übelsten Clans beenden.

Erpressung, Deutscher Bestechungs Lobbyismus und alle Lizensen im Debakel rund um die Hafen Durres werden überprüft

Agron Gropa verurteilter Chef des Patos - Fiere Mafia Clans und der “Pelikan Security” Interpol gesucht und nun verhaftet

Die Fakten der Zusammenarbeit, mit primitiven Clans, in der Politik ist überall identisch, was Abzocker, Berufs Lobbyisten beteiben, welche schlimmer wie die Camorra im Balkan hausen. Der Kosovo ein totales Debakel der UN, wobei die komplette UNMIK Leitung die Verantwortung hat, für die übelsten Korruptions Geschäfte, und später die Kosovo Regierung. Auch hier vorneweg Deutsche, wie Joachim Rückers, oder Michael Steiner, wie Graf Lambsdorf (siehe auch mit der Russen Mafia, Schweizer Banken usw). Die OSCE Botschafter wie Eugen Wohlfahrt, Wolfgang Grossruck, werden massiv von der Bertelsmann’s Stiftung sogar kritisiert, welche total versagt haben. Diese Staatlich finanzierte Stiftung, braucht dazu etliche Jahre länger, als wir um diesen korrupten Sauhaufen, der von der Mafia übernommen wurde, so zubeschreiben.

 

Direkt in Plepa bei dem Militär Stützpunkt, wo im Umkreis, die komplette Prominenz der Kosovo, Albanischen, Mazedonischen Verbrecher Banden, illegal auf gestohlenen Grundstücken bauten, inklusive den US Gangster wie Sahit Muja, oder auch die Albanische Dulaku Gruppe und der Umschlags Platz für gestohlene Autos war natürlich auch nicht weit. Zum akutellen Anschlag dort.

Eine der üblichen Baufirmen: “Enigma” Eigentümer Xhemal Cela, aus der berüchtigten Drogen Polizei Mafia aus Tropje, dem Cela Clan, welche wie 300 andre Appartment Häuser keine Baugenehmgiungen in Tirana haben, ebenso nicht im Bezirk Durres. Keiner will den Bauschrott kaufen, wobei Enigma, die ‘Appartments, wie saures Bier anbietet. Xhemal Cela, gehört zum Verbrecher Klan des Ilir Meta, heiratete eine Cousine von Ilir Meta, dem Frankenstein der Albanischen Politik und ein Produkt der Deutschen AA Inkompetenz und Betruges in 1999, vor allem von Joschka Fischer und den Verrückten Mafiosis der FES. Xhemal Cela, verstarb im Krankenhaus heute Nachmittag und war mit seiner “Enigma” Baufirma in unzählige Grundstücks Streitigkeiten verwickelt, weil er mit Politiker Protektion als Ilir Meta Verwandter, einen Farb Kopierer hatte, für gefälschte Grundstücks Urkunden und Lefter Koka der Partner im Bezirk Durres, auch mit anderen Verbrechern, wie den Tragaj Brüdern gut verbunden war. Ziegenhirte macht auf Gross Bauunternehmer, nur weil er die Cousine des Ilir Meta geheiratet hatte und verschuldete sich bei Mafia Geldgebern immer mehr, wo er keine Bau Aufträge mehr füllte ab 2012!


das brennende Auto in Mitten von Hunderten von extrem kriminellen Clans, welche dort illegal bauten, was im Vasil Hila Skandal vor 10 Jahren auch schon bei Gericht dokumentiert war, wo es bis zu 15 Jahren Haft gab. Heute ist die Justiz vollkommen ruiniert, durch die Justiz Aufbauer der EU und der Deutschen und Nichts existiert mehr, ausser Idiotie.


Das Auto von Xhemal Çela , direkt verwandt mit dem Tropoja Cela Polizei und Drogen Clan, des Salih Berisha. Unweit davon an der Nord Seite des Militär Stützpunktes, befand sich der Super Mafia Stützpunkt Nr. 3, Nr. 1 in der Rruga Taulantia, und Nr. 2 ein Lokal, wo die Lulzim Berisha Bande wohnt, bei dem Bahnhof. Partei übergreifender Verbrecher Clan, des Landraubes und der Geldwäsche, was wohl jetzt ihm zum Verhängniss geworden ist.

Seinen Bruder: Stadt bekannter Durres Verbrecher als Vize Bürgermeister und Chef der Landraub Mafia.

Adrian Cela

Adrian Cela, hat man in Durres angeklagt: Handlanger der Mafia: extrem kriminell und korrupt. Als Vize-Bürgermeister zerstörte er die Durres Küste, indem er Verbrecher in die Stadt und Bau Polizei einsetzte, wobei der Bürgermeister Vangjush Dako, selbst Bau Insepktor im kriminellen Enterprise des Ilir Meta, mit seinem Bürgermeister Miri Hoti vor über 10 Jahren war.
Der Durres Vize Bürgermeister: Adrian Cela, Profi Gangster im Langzeit Betrieb, Vertretet der Mafia Familien Gjoka, Hasanbeliu, Koka! Betonierung der Innenstadt, der Küste und Öffentlichen Strände wie illegalem Grundstücks Handel, Betrug an der neuen Promenande und rund um die illegalen Appartmen Blöcke der Neu Zeit in der Rruga Taulantia.

Einem der Partner im kriminellen Enterprise, hatte man einen der höchsten Posten im Rathaus Durres gegeben: in 9/2013

Die Italiener verhaften den Durres Stadt Architekten: Adlei Likmeta und das normale Chaos

Typischer Anschlag vor 2 Tagen: gegen einen Berisha, Orts Vorsteher: Fredi Berberi, der überall grosse Grundstücke verkaufte, ohne jede Gesetzes Grundlage, an die Partei Gänger, wie in einem Vandalen Land Raub Modell. Lt. Gesetz Alles wertlose Grundstücks Urkunden an der Küste, weil so ein Ortsvorsteher, keinerlei Kompetenz dafür hat. Folgen einer kriminellen EU Politik, mit der Dezentralisierung.

9/2/2013

Die EU Dezentralisierungs Programme haben Albanien vernichtet: Auran Tare über die Kultur-, Tourismus und Umwelt Vernichtung

Der EU und USA, reichte es aber nicht nur die Administrationj durch die Dezentrlaisierung zuzerstören, sondern, ebenso die Justiz, Bildung und Krankenhäuser, denn nur dann gibt es billige Privatisierungs Profite. 90 % der Gelder in Haiti wandern in die Taschen der Helfer, denn es ist das grössten Mafiöse Construkt der Welt, neben den Betrugs Bankern. Aufbau- und Entwicklungshile wird direkt unterschlagen, mit den dümmsten Partner der jeweiligen Regierungen, was die echte Mafia seit Jahren erblassen lässt, und selbst Terroristen Zirkel, haben inzwischen Hilfs Organisationen gegründet, so lukrativ ist dieses Geschäft der EU, USA und deren Organisationen. 6 Milliarden € war dr Profit in die Consult Taschen der SPD unter Heidemarie Wieczorke-Zeul, und eine Grüne Uschi Eid durfte bei dem Raubzug in Afrika auch nicht fehlen.

Kush fshihet pas 22 sulmeve me tritol dhe zjarr në 4 muajt e fundit

Kopertina e DITA-s

Postuar më: 24 Janar, 2014 tek Kopertina

Kush fshihet pas 22 sulmeve me tritol dhe zjarr në 4 muajt e fundit

gazeta dita cover

Redaksional

Ka nisur të bëhet e rrezikshme. Dje kishte një tjetër shpërthim tritoli të telekomanduar në Durrës, në automjetin e një biznesmeni. Shpërthimi i radhës. Nëse hedhim një vështrim në 3 muajt e fundit, kuptohet lehtësisht se intensiteti i akteve dhe shpërthimeve të tilla në këto muaj është i pakrahasueshëm. Asnjëherë më parë në dekadën e fundit nuk ka pasur një numër kaq të dendur shpërthimesh të telekomanduara apo kërcënimesh të ngjashme të kryera me djegie.

Objektivi i sulmeve të tilla në tre raste kanë qenë zyrtarë dhe përfaqësues politikë, Besnik Dervishi, Prefekti i Vlorës, Fredo Berberi, kryetar komune në Vlorë dhe kryetari i PD-së së Pogradecit Luan Lipo. Pak ditë më parë, Gjergj Bojaxhiut, një ish zyrtar i lartë i qeverisjes së PD-së i dogjën 2 automjetet në oborrin e shtëpisë.

Atentatet kanë pasur objektiv edhe një kategori tjetër personash që janë kryesisht biznesmenë si dhe shtyllat e tensionit të lartë.

Sikundër rezulton në të paktën 3 raste objektivat kanë qenë rangje dhe përfaqësues politik. Kjo është një e dhënë shumë e rëndësishme. E cila ngre teorikisht dy opsione logjike: Ose kriminelët apo organizatat kriminale kanë fituar një vetëbesim të fortë (që nuk e kanë pasur më parë ) për të ngritur dorën ndaj përfaqësuesëve politikë. Ose kriminelët dhe organizatat nuk veprojnë thjesht si të tillë por kanë dhe prapavijë apo orientim të qartë politik në aktet e tyre, pra krimi është zbatues i një skenari dhe jo urdhërues i tij.

Duhet një hetim i gjithëanshëm dhe rast pas rasti për të bërë këtë ndarje, por ajo që ne dimë me siguri sot është fakti se tre politikanët që kanë rënë pre e këtyre atentateve apo mesazh-atentateve, kanë një të përbashkët: Ata kanë deklaruar përpara hetuesve se nuk kishin asnjë ide se kush mund të ishte autori apo personi i interesuar në eliminimin e tyre fizik. Të tre personazhet nuk kanë identifikuar një rrezik potencial për të cilin ata kishin dijeni, apo ndonjë konflikt. Është një përkim interesant pasi u jep ngjarjeve dhe një tjetër të përbashkët: Autorët kanë avantazh elementin e befasisë dhe të imunitetit ndaj çdo lloj dyshimi të arsyeshëm ndaj tyre.

Nga ana tjetër konteksti në të cilën kanë ndodhur ngjarjet nuk flet për ndonjë vullnet apo sipërmarrje të njëanshme të ndonjë grupimi kriminal. Asnjë goditje e rëndësishme e ndonjë grupimi kriminal nuk ka ndodhur në 3 muajt e fundit. Për më tepër, organizatat kriminale kanë një tipar dallues, kur ato nisin goditjet dhe ndihen të kërcënuara nga hetimi i aktivitetit të tyre, nuk i japin menjëherë mesazhet në rangjet e politikës, por fillimisht ato çojnë mesazhe kërcënuese tek drejtuesit e policisë, prokurorisë, gjykatat, e më pas kur rrethi shtrëngohet edhe më shumë ato godasin dhe në nivelin më të lartë, në nivelin “TABU”, atë politik.

Policia, prokuroria, gjykatat duken shumë larg suazës së këtyre kërcënimeve dhe duket se goditjet janë të përqëndruara qartësisht si mesazhe në nivel politik në të paktën tre raste shtuar dhe rastin e katërt me Gjergj Bojaxhiun.

Këto katër ngjarje flasin për 4 atentate dhe sinjale dërguar personave me valencë politike. Në të katërta rastet objektivi i atentateve nuk ka humbur jetën por është e qartë se mesazhi është dhënë. Të para në kontekst këto ngjarje janë shoqëruar edhe me atentate të natyrës strategjike terror-mbjellëse siç ishin edhe atentatet ndaj shtyllave të tensionit të lartë dy javë më parë. Gazeta DITA risolli në vëmendje ngjashmërinë e këtyre atentateve ndaj shtyllave me periudhën 1999-2002 kohë kur eksponentë të PD-së u angazhuan në kryerjen e akteve të tilla, gjatë opozitës së atëhershme të kësaj partie, ku Riza Mala ishte atentatori tipik i lidhur me demokratët.

Sikur të mos mjaftonin shpërthimet, reagimet e PD-së për të gjitha rastet kanë qenë tepër të egra duke akuzuar apriori për autorësinë e tyre qeverinë ndërsa kjo parti si rregull duhej të bënte thirrje për identifikimin e autorëve dhe jo paragjykimin e tyre. PD-ja menjëherë pas atentateve në mënyrë të pabazuar paragjykon autorët duke krijuar një mjegull të panevojshme, që vetëm zbardhjes së ngjarjeve nuk i shërben, në mos, ngatërron më keq hetimet dhe krijon imunitet në distancë për autorët, cilëtdo qofshin. Këtij qëndrimi të PD-së i shtohen dhe deklaratat e përditshme ku kjo parti kujdeset me sa mundet që të krijojë idenë se situata e rendit është jashtë kontrollit. Nga ky vështrim i përgjithshëm i ngjarjeve që kanë ndodhur bëhet e qartë se goditjet po vijnë në nivel politik, po kombinohen me goditje tipike terroriste në hedhjen në erë të shtyllave të tensionit të lartë dhe po shoqërohen me qëndrimin mjegull-krijues të opozitës dhe sidomos PD-së e cila vetëm sa shton klimën e terrorit dhe krijon amulli në popull por krijon dhe siguri në distancë për autorët e ngjarjeve.

Goditjet dhe mesazhet me tritol kanë kapur nivelet politike por nga ana tjetër po shoqërohen dhe me solidaritet politik. Duket sikur vala e terrorit ka tashmë dhe aleatët e saj në rangje politike.

E gjithë kjo klimë mund të jetë çdo gjë, përveçse klima e një shteti normal dhe shteti të së drejtës. Policia, prokuroria dhe sidomos Shërbimi Inteligjent, kanë për detyrë themelore, kushtetuese të analizojnë ngjarjet dhe të shquajnë qartë kush dhe pse po jep mesazhe me tritol në rangje politike dhe jo vetëm.

Ka nisur të bëhet shumë serioze, ndaj dhe reagimi duhet të vijë i tillë, tashmë jo vetëm jetojmë në një klimë terrori, por nëse organet ligjzbatuese nuk bëjnë dot gjë për të identifikuar dhe ndëshkuar autorët dhe frymëzuesit, kemi për të kaluar në institucionalizimin e terrorit.

Kjo do ishte një dhuratë e hidhur dhe një fatkeqësi për të gjithë shqiptarët, pavarësisht se politikisht dikujt mund t’i leverdiste.

 

* * *

Në katër muaj, 22 atentate me eksploziv

Rriten frikshëm atentatet me eksploziv, kryesisht të telekomanduar, ndaj zyrtarëve të lartë të shtetit, policëve dhe biznesmenëve. Në shumë prej tyre duket qartë dora e profesionistëve të një grupi të organizuar kriminal dhe të strukturuar, që vepron me skenar të parapërgatitur në çdo detaj. Qëllimi është i qartë, eleminimi i shënjestrës. Kurse në të tjerat, janë kallëpe tritoli të hedhura nxitimthi me fitil zjarrpërcjellës, që sipas ekspertëve, janë shenja paralajmërimi apo shantazhi. Kurse në një rast, atë të Gjergj Bojaxhi, shantazhi është bërë nëpërmjet djegies së dy makinave që ishin parkuar në oborr. Në katër muaj e gjysmë, ose më saktë që prej 8 shtatorit të vitit të kaluar dhe deri ditën e djeshme, kur u regjistrua sulmi i fundit profesionist, numërohen 22 atentate me lëndë plasëse dhe shumë pak ngjarje të zbardhura dhe me autorë të arrestuar. Ekspertë të Policisë së Shtetit mendojnë se ose është një grup i vjetër kriminal i njohur për atentatet me mina të telekomanduara, një celulë e vjetër e grumbulluar dhe organizuar, ose mund të jenë edhe njerëz që dikur kanë punuar në polici dhe i njohin shumë mirë eksplozivët. Aktet më të rënda njihen ato të hedhjes në erë të shtyllës së tensionit të lartë në Milot me parulla politike, atentati ndaj kryekomunarit Fredo Berberi, atentati i dështuar ndaj prefektit të Vlorës, Besnik Dervishi dhe ai i djeshmi ndaj biznesmenit të ndërtimit, Xhemal Çela. Atentatet më të bujshme kanë gjurmët e eksplozivit C4 të telekomanduar. Mesatarisht numërohen mbi 5 atentate në muaj, ose një çdo 6 ditë.

8 shtator, eksploziv emigrantit për hakmarrje

Një automjet ka shpërthyer në ecje e sipër ndërsa në të gjendeshin katër persona, mes tyre edhe një fëmijë. Akti i rëndë ndodh në mes të ditës dhe në mes të Tiranës. Shënjestër e atentatit të telekomanduar ishte emigranti i kthyer nga Belgjika, Petrit Marku, nga Mirdita, që mbeti i plagosur rëndë. Shkak u dyshua hakmarrja për një vrasje të vjetër, por nuk ka ende të ndaluar.

 

12 shtator, atentat edhe shefit të Komisariatit nr. 1

Persona të panjohur kanë vendosur një sasi eksplozivi në makinën e shefit të krimeve të Komisariatit numër 1 në Tiranë, Artur Hyka. Makina ka shpërthyer në orët e para të mëngjesit të sotëm, por fatmirësisht pa shkaktuar të lënduar. Policia po heton në disa pista, ndërsa dyshohet se ngjarja ka ndodhur për shkak të detyrës. Edhe për këtë ngjarje nuk është bërë identifikimi i autorëve.

 

16 shtator

Një sasi e konsiderueshme eksplozivi i telekomanduar, i është vendosur brenda në makinë efektivit të policisë rrugore të qarkut të Lezhës, Kujtim Çardaku. Shpërthimi u shënua rreth orës 18:30 minuta në qendër të qytetit të Shkodrës, afër sheshit “Luigj Gurakuqi”. Shkak dyshohet detyra që ka kryer efektivi më parë në qytetin e tij, ndërsa mbeti i plagosur rëndë nga atentati. Nuk ka asnjë të arrestuar.

 

24 shtator, hidhet në erë makina e biznesmenit

Automjeti i një biznesmeni është përshirë nga flakët si pasojë e një shpërthimi të ndodhur pranë Kodrave të Liqenit Artificial, në Tiranë. Mjeti luksoz “BMË X6” ishte në pronësi të biznesmenit Andrea D., dhe ishte parkuar pranë një lavazhi që prej mëngjesit, në një ndër zonat më të frekuentuara nga kryeqytetasit. Fatmirësisht nga shpërthimi i automjetit nuk ka të lënduar, ndërkohë që janë dëmtuar dy automjete të tjera.

 

24 shtator, dështon atentati ndaj kryekomunarit

Persona të panjohur kanë vendosur një sasi tritoli poshtë automjetit të kryetarit të komunës së Golemit, Agron Agalliu. Fatmirësisht lënda plasëse, e mbështjellë me një qese plastmasi, ka rënë nga makina dhe nuk ka shpërthyer. Banorët e zonës kanë njoftuar policinë, e cila konfirmoi se bëhej fjalë për një sasi tritoli, të cilit ishte vendosur një mekanizëm që komandohej me telefon, por rënia shmangu atentatin.

 

1 tetor, i hedh kallëpin ish të fejuarës

Ndarja e një çifti të fejuarish është bërë shkak që djali të hakmerret duke hedhur eksploziv te shtëpia e prindërve të saj. Tritoli i shpërthyer dëmtoi banesën e familjes Nikolli në Krujë dhe për fat të mirë nuk pati të lënduar. Policia hetoi ngjarjen dhe dy ditë më pas arrestoi si të dyshuar 24-vjeçarin Ardit Roshi, kurse motivi i krimit është hakmarrja e të riut për ndarjen.

11 tetor, tritol avokatit dhe parukerisë

Një shpërthim i fuqishëm shkatërroi pjesërisht zyrën e avokatit Shkëlqim Frangu, në qendër të qytetit të Krujës. Ndërsa shpërthimi tjetër me tritol ndodhi mëngjesin e së mërkurës në parukerinë e Rajmonda Shegës nga fshati Nikël (disa kilometra larg prej qytetit Krujës). Pas kryerjes së veprimeve hetimore paraprake, hetuesit e çështjes deklaruan se dy shpërthimet me eksploziv nuk kanë lidhje me njëra-tjetrën.

24 tetor, tritol makinës së policit

Dy të rinj u arrestuan dy ditë pasi makina e një efektivi policie në Kombinat shpërtheu i parkuar pranë komisariatit. Renato Kazani dhe Shaban Lami janë në qeli pasi akuzohen se në një sherr të ditëve më parë, janë hakmarrë me lëndë eksplozive ndaj makinës së Shkurt Toplanit. Një prej të ndaluarve mësohet se është edhe efektiv policie (Lami). Nga shpërthimi pati vetëm dëme materiale.

 

27 tetor, eksploziv shefit të Policisë Gjyqësore

Persona të paidentifikuar kanë vendosur poshtë makinës së shefit të Policisë Gjyqësore Sarandë një sasi eksplozivi. Ngjarja ka ndodhur lagjen numër 3 në qytetin bregdetar. Mësohet se lënda plasëse është vendosur në makinën e shtetasit Altin Abduli. Nga shpërthimi i lëndës plasëse nuk pati persona të lënduar. Nuk ka ende një të arrestuar për krimin dhe shkak dyshohet detyra që ushtronte i dëmtuari.

 

10 nëntor, atentat kreut të FRESSH-it

Një sasi tritoli i është vendosur makinës së kreut të FRESSH-it në Elbasan, Vangjel Ranxha. Lënda eksplozive ka shpërthyer, por fatmirësisht nuk ka shkaktuar të lënduar. Mësohet se automjeti me targa angleze ishte i parkuar pranë banesës së tij në lagjen “Syrja Dylgjeri”, në kohën që ka shpërthyer. Nga shpërthimi automjeti ka pësuar dëmtime në pjesën e përparme. Policia ka nisur hetimet, por nuk ka të arrestuar.

 

23 nëntor, atentat shefit të Klubit Elbasani

Një sasi e vogël eksplozivi u vendos pranë banesës së shefit të Klubit Sportiv Elbasani, që shkaktoi dëme të shumta materiale dhe panik te banorët e pallatit që ndodhet përgjatë bulevardit “Aqif Pasha”. Tritoli është vendosur para derës së banesës së Erjon Sqapit. Ish-tekniku i klubit ka deklaruar se ka marrë kërcënime për të cilat dhe ka denoncuar. Dyshohet se autorët e kërcënimeve janë prindërit e futbollistëve.

 

3 dhjetor, përgatisnin eksplozivin, plagosen vetë

I vendoset tritol një automjeti në zonën e Vaqarrit në kryeqytet, mbetet i plagosur një person. Ngjarja është shënuar në afërsi të zonës së njohur si “Ish-pularia” dhe u plagos Roland Cakërri. Por nga hetimet e mëvonshme rezultoi se kanë qenë dy të rinj që në makinën e tyre mbanin eksplozivin që shpërtheu aksidentalisht dhe policia i arrestoi pasi hetoi ngjarjen. Fillimisht u dyshua për atentat.

 

13 dhjetor, C4 prefektit Dervishi

Mëngjesin e 13 dhjetorit, pak sekonda pasi prefekti i Vlorës, Besnik dervishi zbriti nga vetura e tij personale, efektivi i Gardës në kontroll rutinë te hyrja e Kryeministrisë, zbuloi kallëpin me 200 gramë C4 të telekomanduar, që për fat të mirë nuk shpërthehu. Për ngjarjen ka dy të dyshuar si përdorues të kartës e telefonit, por asnjë të ndaluar. Ngjarja u dyshua se kishte si motiv detyrën.

 

18 dhjetor, tritol lokalit pas plagosjes së pronarit

Një sasi eksplozivi ka shpërthyer në orët e para të ditës në një lokal pranë “Shkollës së Baletit” në kryeqytet. Por fatmirësisht si pasojë e shpërthim ka pasur persona të lënduar, vetëm dëme materiale.
Policia mbërriti menjëherë në vendngjarje dhe nisi hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Vetëm disa muaj më parë, kur ky lokal ishte duke u ndërtuar, është plagosur shtetasi Fatjon Dauti, pronar i lokalit.

 

28 dhjetor, tritol makinës së kreut të Ujësjellësit

Një shpërthim i fuqishëm me tritol në qendër të Ersekës ndodhi teksa pronari i mjetit të dëmtuar, drejtori i Ujësjellësit Oresti M., ka qenë duke festuar me kolegët e punës me rastin e fundit të vitit. Autorët e paidentifikuar hodhën kallëpin drejt mjetit dhe u larguan. Për fat të mirë dëmet ishin në materiale. Dyshohet se shkak i sulmit ka qenë detyra, por ende nuk ka një të arrestuar për ngjarjen.

 

31 dhjetor, hidhet në erë shtylla e tensionit

Persona ende të panjohur, vendosën natën e Vitit të Ri, nga 16 kallëpe tritoli në secilën këmbë të shtyllës së tensionit të lartë të Interkonjeksionit Tiranë-Podgoricë, në Milot, me qëllim për ta rrëzuar. Ka shpërthyer vetëm një pjesë dhe shtylla nuk u rrëzua. Akti u cilësua terrorist dhe me motive politike, për shkak se u gjetën edhe dy parulla ku shkruhej “Taksat” dhe “Nafta”, referuar rritjes së tyre.

 

6 janar, granatë kreut të PD-së Pogradec

Shpërthim granate në banesën e kreut të Partisë Demokratike në Pogradec. Shpërthimi ka ndodhur gjatë orëve të vona, duke zbardhur 6 janari, në lagjen nr. 1 të qytetit. Luan Lipo tha se shkak është posti që mban si kreu i PD-së, por policia tha se dyshohen edhe konfliktet banale. Nuk ka asnjë të arrestuar. Lipo dhe familja e tij u morën në mbrojtje. Shpërthimi shkaktoi dëme materiale.

 

19 janar, Gjergj Bojaxhiut i djegin 2 makinat

Persona ende të paidentifikuar, kanë depërtuar në brendësi të shtëpisë së Gjergj Bojaxhiut, ish-drejtorit të KESH-it dhe INUK-ut, ndërsa spërkatën me benzinë dy veturat “Fiat” të tij të parkuara në oborr dhe më pas i vunë zjarrin. Flakët shkrumbuan mjetet dhe Bojaxhi denoncoi ngjarjen në policinë e Tiranës. Ngjarja ndodhi në Farkë, ndërsa dyshohet se sulmi ka qenë i qëllimshëm.

 

20 janar, atentat kryekomunarit Berberi

Atentat kreut të komunës Qendër në Vlorë, Fredo Berberi. Ngjarja ndodhi në bulevardin “Ismail Qemali”, pasdite, teksa zyrtari lëvizte me fuoristradën e tij. Shpërthimi i telekomanduar shkaktoi plagosjen e tij të rëndë. Autorët mbeten të panjohur, kurse policia po heton në disa pista, si detyra që ushtronte dhe konfliktet e pronësisë me banorët e komunës për tokat e bregdetit.

 

20 janar, tritol komisariatit Fushë-Krujë

Një sasi e vogël eksplozivi ka shpërthyer mbrëmjen e kësaj date në ambientet e policisë së Fushë-Krujës. Persona ende të paidentifikuar, por që mund të jenë të pakënaqur nga aksionet e fundit në këtë zonë, sulmuan me tritol dhe dëmet ishin materiale. Megjithëse u shoqëruan disa kontigjente të krimit në zonë, që njohin dhe lëndët plasëse, nuk është bërë asnjë arrestim për ngjarjen.

 

21 janar, tritol kryegardianit të Fushë-Krujës

Një sasi eksplozivi tritol ka shpërthyer mëngjesin e kësaj date në Kamëz, te dera e familjes së shefit të Policisë së Burgut Fushë-Krujë, Lulzim Haxhia. Dëmet ishin vetëm në materiale dhe panik tek pjesëtarët e familjes. Policia nisi hetimet, por nuk ka të arrestuar për ngjarjen. Kryegardiani ka thënë se nuk ka konflikte, por dyshohet se atentati ka ardhur nga burgu.

 

23 janar, plagoset në atentat biznesmeni

Xhemal Çela, një ndërtues i njohur në qytet prej vitesh, ndodhet në gjendje kritike për jetën në Spitalin Ushtarak. Po udhëtonte me veturën e tij afër Plazhit Iliria, kur ndodhi shpërthimi i telekomanduar i eksplozivit C4. Makina shkrumbohet plotësisht, dëshmitarët e shpëtuan. Kryhen 20 shoqërime, nuk kishte precedentë dhe konflikte. Hetohet konkurrenca nga rivalët dhe ndonjë borxh për biznes.

http://gazetadita.al/24-janar-2014/

visa Tirana FAZ und Co., als Otto Schily, Joschka Fischer und Co. im Dienste der Albaner Mafia mit vollen Wissen standen und Nichts gegen kriminelle Diplomaten dort unternahmen, weil man ja. u.a. das Flugplatz Geschäft mit Hochtief machen wollte und noch mehr Bundesdruckerei Geschäfte mit der Albaner Mafia, wobei bis heute die SPD Fuzzis und FES, mit der Prominenz der Verbrecher Cooperationen hat und auch finanziert.

 

Klaus Mangold
Profi im Lobbyismus, wie man an Griechenland, Serbien, dem Balkan sieht: Prof. Dr. Klaus Mangold
Prof. Dr. Klaus Mangold – ehemal. Vorstandsmitglied Daimler AG (Daimler musste 2010, eine 185 Millionen € Strafe bezahlen und hat für 3 Jahre einen FBI Aufpasser akzeptiert, u.a. wegen Bestechung ausl. Regierungen auch auf dem Balkan, wo man wie VW, seine Partner direkt im Drogen Handel hat.)
Die Geschichte der Internationalen Mafia!
Ost Ausschuss der Wirtschaft
Kompetenz Center bedeutet in diesen Kreisen. Know-how für Bestechung ausländischer Regierungen mit Hilfe und finanziert von der GTZ und KfW. http://www.ost-ausschuss.de/

aus Balkaninfo

So wurde der Ferronikei-Komplex, zu dem Minen und Metallgewinnungsanlagen zählen, gegen den Willen der Arbeiter für nur 33 Millionen Euro quasi verschenkt, obwohl auch höhere Gebote vorgelegen haben sollen. Nutznießer war das kasachische Unternehmen Alferon, an dem wiederum die deutsche Thyssen-Krupp beteiligt ist.
……………………………………………………….
Die deutschen Interessen vertritt dabei vor allem die Südosteuropa-Gesellschaft, deren Mitglieder einem Who is who der deutschen Wirtschaft gleichen. Man findet dort führende Finanzinstitute wie die Deutsche Bank, die HypoVereinsbank und Konzerne wie Siemens. Deren Fürsprecher im Kosovo war Michael Schäfer, ehemals Politischer Direktor im Auswärtigen Amt. In dieser Position hat sich Schäfer auch für den ehemaligen Premierminister des Kosovo, Ramush Haradinaj eingesetzt, der vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag als Kriegsverbrecher angeklagt wurde wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verstößen gegen das Kriegsrecht.
………………….
Frühzeitig haben sich auch deutsche Politiker immer wieder für eine Unabhängigkeit des Kosovo ausgesprochen. Gernot Erler (SPD), Staatsminister im Auswärtigen Amt, erklärte 2001 gegenüber dem Deutschlandfunk in Bezug auf den Kosovo, dass die Grenzen nicht unantastbar sind.
………………………
http://www.wsws.org/de/2008/feb2008/koso-f26.shtml

Kommentar: Die Privatisierung des Ferronikei-Komplex, gilt als kriminellsten Geschäft im Kosovo, wo einwandfrei auch nicht die besten Bieter zum Zuge kamen, und die Verbrecher Firma Thyssen (siehe Schreiber, U-Boote nach Athen mit faulen KfW Krediten usw..) erneut über Tarn Firmen auftrat. Natürlich immer dabei: Kriminelle Deutsche Diplomaten, welche die Kosovo Mafia, wie bewiesen Stapelweise mit Visas versorgte um Geschäfte zu machen.

Gut geschmiert und bestochen, dann wird man China Botschafter: Michael Schäfer im Kosovo, im Sinne von Frank Walter Steinmeier! Irgendwo müssen ja die 600 Milliarden € im Ausland verschwunden sein, wo der Thyssen Lobbyist: Michael Schäfer, eine wichtige Rolle spielt.

Michael Schäfer, ist ein Muster Beispiel, wie Politik und das Auswärtige Amt , von einer hoch kriminellen Mafia übernommen wird, nur um Geschäfte zu machen. Visa Besorgung für die Drogen Mafia, damit hatte Michael Schäfer nie ein Problem, weil die General Staatsanwaltschaft Berlin, Partner der Internationalen Mafia ist und solche Leute deckt. Aus der Körber Stiftung und heute Botschafter in China. Deshalb geht es halt mit solchen Leuten auch mit dem Export überall stark bergab, wobei dann die Export Garantien die Alternative ist, welche der Steuerzahler dann bezahlen muss, u.a. bei 400 Milliarden € fauler Kredite im Osten und im Balkan.
Rudelweise, werden Leute finanziert, die nur Eines kennen! Alles korrumpieren und Mafiöse Strukturen pflegen.aus

Das System des Hashim Thaci und als Lehrmeister Deutschlands grösste Verbrecher Organisation, die FES (Friedrich Ebert Stiftung – Berlin) Michael Schäfer der heutige China Botschafter lässt grüssen

Sowas ist heute Botschafter in China, ein Profi Krimineller, der für Thyssen unterwegs war! Hinzu kommt die Visa Geschäfts Beschaffung für die Albaner Mafia und Drogen Bosse, damit man Geschäfte machen kann, als Teil des Bestechungs System: Der Schaden geht in die Milliarden + hohe Kosten für den Ermittlungs Aufwand der Jusitz! Derartige Praktiken, werden siehe Visa Skandal direkt von der General Staatsanwaltschaft Berlin und den Korrupten Richtern des 27. Senates unterstützt, weil ja direkt erneut Deutsche Minister und andere Kriminelle in Berlin daran beteiligt sind.

Staatssekretär Ludger Volmer und seine Visa Skandale und Bestechungs Skandale mit der Bundesdruckerei in Albanien, Asien und Afrika

Ein Bomben Anschlag, in Lezhe gegen einen Klein Buss, wo die Bombe nicht explodierte, ein Konkurrenz Geschäft, wo die Berisha Leute, nicht mehr ohne Lizenzen fahren können.

noch ein grosser Anschlag, gegen einen Gangster in Skhoder

1/20/2014

Erpressung, Deutscher Bestechungs Lobbyismus und alle Lizensen im Debakel rund um die Hafen Durres werden überprüft

Filed under: — Zogaj Leku @ 12:57 am

Es gibt ja ein besonders gut bekanntes Bestechungs- und Erpressungs Geschäft, wie die CEZ im Ausland arbeitet, was zu dem Untergang der CEZ in Albanien führte. Reine Bestechungs- und Partnerschafts Erpressungs Geschäfte: gekoppelt an den EU-Kandidaten Status, was nun auch den Deutschen vorgeworfen wird. Das erste Bestechungs Monopol Geschäft wurde schon im Oktober für ungültig erklärt: Die erste Bestechungs Lizenz wird für ungültig erklärt: von der Österreichischen Firma GFI Weitere illegale Lizensen, für Monopol Geschäfte wurden aufgekündigt. siehe CEZ Geschäft im selben Zeitraum: * unten

Deutsche Firma und die Mafia, merkwürdige Geschäfte durch gerade gegründete Firmen, sind gut bekannt, wobei es einen weiteren Extrem Fall des Betruges gibt und der Inkompetenz, durch eine Deutsche Firma, rund um Betrug, was vor einem Abitrage Gericht vorgetragen werden sollte in 2012, aber nie geschah. Geschäfte wie aus der Website zuersehen ist: Alle mit hoch korrupten Ländern, wo nie eine Deutsche Justiz etwas kontrollieren wird, oder fiktive Ausgaben durch das Finanzamt.

aus 2009 Weltbank: Der Skandal um die Öl Anlagen und ein neues Kraftwerk bei Vlore

Ein weiteres Investment geht vor ein Internationales Schieds Gerichts Verfahren. 11 Millionen € fordert die Albanian Power Corporation (KESH sh.a. in Staats Besitz), 5 Millionen € ein Italienischer Investor und Alles merkwürdigerweise erneut wie bei dem Tschechischen Energie Versorger CEZ, mit einer Welt Bank Garantie unterlegt. Diese Weltbank Garantien, werden immer merkwüdiger in Albanien, was da ans Licht kommt, wobei die Albaner seit ca. 2 Jahren der Weltbank hohe Bestechlichkeit vorwerfen, ebenso der EBRD Bank. Die Weltbank beschäftigte als Leiter des Coastal Managment Plan Jamber Malltezi, Schwieger Sohn des Salih Berisha, der zuvor in Betrugs Geschäfte rund um Immobilien verwickelt war, was ebenso ein Licht auf die Weltbank Geschäfte wirft und heute in einem gesetzlichen Taliban Desaster endete.

Die Deutsche Firma Luthardt, hat die Verträge für den Betrieb der Anlage! Luthardt, ist lt. Website ein sehr junges (2008) Unternehmen aus Berlin, und wie solche Leute an solche Verträge heran kommen ist erstaunlich, aber die Italienische - Albanische Mafia ist ja dabei Partner. Man hat mit der Serbischen Mafia ebenso Langzeit Erfahrung, noch unter Milosevic, wo Alles nur mit Bestechung geregelt wurde. Offensichtlich, gibt es Verträgen keine Garantien für gelieferte Teile und Anlage, wo kurz gesagt bis heute Nichts funktioniert.

Die Deutschen und Türkischen Firmen im Hafen Durres werden kurz gesagt, raus geworfen.

Man macht Bestechungs Partner Geschäfte, der billigsten Art, mit dem Hafen Direktor, wo sich ganze Stapel von Anzeigen bereits im Frühjahr 2013, rund um seine Betrugs- Bestechungs Partner Geschäfte, inklusive Abgaben Erpressung, einem 20-jährigen Berisha Modell: Anklage Erhebung erfolgte dann im März 2013. Eduard Ndreu në prag të arrestimit. Kompanitë private dorëzojnë dosjen penale në Prokurori

Das Deutsche System ist ja gut bekannt: Immer mit Korrupten und Kriminellen, wo Griechenland vollkommen ruiniert wurde.
Da müssen Deutsche natürlich mitmachen:

2/21/2013

WikiLeaks - Stratfor: Berisha, the Albania mafia chief

Die vielen hohen Zäune im Hafen, sprechen allein schon für ein Chaos, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, was es früher bei wesentlich mehr Sicherheit nicht gab. Eine Art von Claim Absteckung, krimineller Firmen, wo es 1996 keine Zäune gab. Oder sollte man Sagen, das die Deutsche Bank Mafia kam, mit ihren Berufs Betrügern und als Partner die KfW wieder einmal: Deutsche Bank Projekte, mit der Italienischen Mafia in Albanien, sind ebenso eine Legende, wie mit dem Griechischen Gangster Spiro Latsis, sogar als Partner. Als Beispiel: Das Karvilac Projekt, wo der Spiegel sogar berichtet. Berufs Chaoten, kamen ab 2008 nach Albanien, wo bereits die guten Berisha Leute, das Land verliessen und keine Investoren mehr kamen.

Höhere Hafen Gebühren für die Entladung, wesentlich weniger Anteil daran erhält der Hafen, ineffiziente private Firma, ein totales Verlust Geschäft für den Hafen den Albanischen Staat (vorher erhielt der Hafen 30 % der Umschlags Gebühren, nun 11 %) und vor allem Arbeit. Shkelet master-plani, anija me sondë nafte çohet te kromi , was zu einer enormen Verschuldung des Hafens führte, mit dem Betrugs Kredit der EBRD und vollkommen falscher Beratung wir so oft, rund ums Ausbaggern. .

Es laufen ganz offizielle Untersuchungen, wie in 1997-98, wie jemand zu seinen Dokumenten kam. In Deutschland sind die Verbrecher Banden, Straffrei, wie der Visa Skandal zeigte, oder wie Griechenland ebenso vollkommen korrumpiert wurde. Warum ein Deutsche Staatssekretär: Ernst Burgbacher, versucht, primitive Dumm- und Korruptions Geschäfte, der ordinärsten Bestecherei zu schützen, mit dem Capo der Albaner Mafia zuschützen, Geldwäsche der Albaner Mafia fördert? Es wird wie im Visa Skandal die nächste Frage sein, in welchem Auftrage, diese Erpressungs Delegations Reise organisiert wurde im Oktober 2013. 4 Jahre versuchten im Visa Skandal die Hintermänner u.a. Joschka Fischer, diese kriminellen Verbindungen zur Albaner Mafia, zu vertuschen, mit Hilfe des Otto Schily. Der Vorgang zeigt, das die Deutschen Politiker, bis heute nicht einmal das 1 & 1 gemacht haben(ab Ende 1998), wie man vor Ort auftritt, identisch Italienische, Amerikanische Betrugs Politiker,, diverse Betrugs NGO’s und UN Organisationen, welche nur Geschäfte machen wollen.

Unter der Schirmherrschaft, des Auswärtigen Amtes, seiner Lobbyisten, wurde der Balkan vollkommen korrumpiert und ruiniert, wo Griechenland ein besonders gutes Beispiel ist, oder Afghanistan, wie der Kosovo ebenso.
Gezielte falsche Beratung, durch Mitglieder der Deutschen Industrie Vertretung DIHA liegt ebenso vor, was zum Ersten Mal in der Geschichte des Hafens, zu einem Defizit von 1,4 Millionen € in 2013 führte und weitere 15 Millionen € Bank Schulden, wo noch ein Guthaben von 5 Millionen € in 2005 bestand. Die Deutsche Consult DIWI, gehört zum Consult Roulette des Betruges und der Bestechung, wie Lahmeyer, Rodecco usw.. Eine vollkommen unsinnige, vorsätzlich falsche Beratung, im Hafen, was bei dem guten Club Service von Durres, und Sokol Olldashi mit 15 Jahren Erfahrung einfach war. Mindestens 3 bekannte Medien mit gutem Ruf, schreiben über das kriminelle Chaos, was auch im Hafen organisiert wurde, von immer den selben Profi kriminellen Construkten. Vorsätzlich falsche Beratung auch rund um das Ausbaggern des Hafens Durres, mit einem vollkommen überhöhten Kredit, der aber nicht für die Preis günstige Anschaffung eines technischen Bagger Systemes dienen soll, sondern der eigenen Tasche dient. Die Deutsche DIWI Consult, ist für diesen kriminellen Schwachsinn zuständig. Niemand braucht eine DIWI Consult in Albanien, welche sich mit Bestechungsgeld nur Aufträge erkauft. Nennen wir es: Betrugs Mafia Sponsering hier auch und Vernichtung von einer wirtschaftlichen Basis zum eigenen Profit. Einziger Grund der Tätigkeit: keine Justiz und so unterschlägt man mit der Albaner Mafia gemeinsam in alter Tradition hohe Millionen Summen.

Ein Internationaler Skandal, wo die Fach Presse berichtete: Der Hafen Durres, wo Beratungen echter Hafen Strategen, Auflagen der EU, ignoriert wurden und die bestehenden Hafen Master Pläne, wie überall in Albanien: alle Gesetze, Urbanistik Pläne, vorgeschriebene Ausschreibungen , hatten sich nach 2009 in Luft aufgelöst. Es gab schon 1993 Deutsche Logistik Firmen, welche das Land nach Zoll Betrug verliessen. Hinzu kommen die Schrott- Betrugs Bauten der DIHA Mitglieder: VEGA und DIWI Consult im Hafen.

Der Rauswurf der Bestechungs Lizenznehmer im Hafen von Durres (der KURUM Chaoten ebenso), wird nun entgültig organisiert und vorbereitet. Illegal und ohne die vorgeschriebene Ausschreibung, wurden die Lizensen gekauft, bzw. abgerundet durch Kick Back Geschäfte und Beteiligungen. Allen voran, die Deutsche German Albanian Logistic Agency und Albanian Stevedoring Company Shpk.

Die Dreistigkeit dieser Gangster, ohne die lt. EU Regelung geltende Ausschreibung, nach Abwahl noch schnell ein Bestechungs Lizenz mit Verwandten des Hafens Direktors (Sokol Olldashi Clan) zu organisieren ist einmalig, am 1.8.2013

VKM 493 1 gusht 2013 terminali lindor_0 Salih Berisha kennt keine Gesetze und das Lizenz Gesetz von 2006 sowieso nicht, wobei Hochtief und das korrupte Lizenz Geschäft mit dem Flugplatz, ja 2004 abgeschlossen wurde, als es derartige Gesetze nicht einmal gab.

Eine der wichtigsten Vorgänge ist in Albanien wird sein, das man die kriminellen Strukturen der Inkompetenz und Mafiösen Partnerschaften im Hafen von Durres beendet. Man wird diese Lizenz Partnerschaften mit der Albaner Mafia beenden, wo Deutsche mit vollkommen falschen Partnern, falsch anfingen und nur noch Probleme haben. Geschäftliche Partnerschaften mit Kriminellen, wie P. Ndreau, wo Verwandte Partner wurden. Geschäfte, welche nicht einmal die Italienische, Russische oder Türkische Mafia im Hafen machen wollten. Der neue Minister Edmond Haxhinasto steht vor einem Debakel und hat selbst viele Probleme.

Hafen Master Plan Durres
Der Hafen Master Plan, von 2008-2009 wurde genauso ignoriert, wie alle Gesetze, wie teuren Urbanistik Pläne ausser Kraft gesetzt wurden, durch Sokol Olldashi, weil er wohl wieder einmal in alter Tradition, Alles vergessen hat, das es sowas gibt. Seine Parteibuch Idioten, ohne Schule und Bildung, zerstörten in dieser Klientel Politik alle Institutionen, oft aus reiner Dummheit.

2008-2009, wurde ein neuer Hafen Masterplan genehmigt, mit Beratung der EU Experten, und genau gegen diese Masterpläne, wurde durch die Bestechungs Orgien der Deutschen und Türken massiv verstossen, u.a. weil es keinerlei Ausschreibungen gab. Die üblichen Betrugs Consults der Deutschen tauchten dann auch noch auf mit den üblen Banden der Deutschen Bank, und der Slowenischen Pleite und Betrugs Firma SCT, welche ebenso Langzeit Partner der Deutschen Betrugs Bank war im Skandal am Flugplatz von Lubanja und ebenso mit Verhaftungen unter gegangen ist. Nur die Deutschen laufen immer frei herum in Europa und sind Straffrei. Die Deutsche Industrie Vertretung: DIHA, hat etliche Mafiöse Betrugs Firmen als Mitglieder, vor allem rund um Real Estage, Grundstücke, Baufirmen, wo selbst der Bankrott der “Alpine” Betrugs Orgien von Bechtel & Enka, Verfahren der General Staatsanwaltschaft keine Bremse ist.

Die Chinesische Delegation im Hafen von Durres, mit dem Hafen Direktor
Hafen Durres

APD: Tragetet i kushtojnë portit më shumë se të ardhurat që merr

· Paralajmërohet para emisarëve të Pekinit “dëbimi” i turqve dhe gjermanëve nga porti i Durrësit: pakënaqësi serioze ndaj profesionalizmit të operatorëve privatë, si dhe kontratave të gabuara

Eine Delegation des Chinesischen Wirtschafts Ministerium, besuchte den Hafen von Durres (17.1.2014), und man plant die Deutschen und Türken aus dem Hafen, wegen dem Chaos raus zuwerfen. Der neue Hafen Direktor als Gastgeber, was er nur in Absprache mit wichtigeren Leuten macht.

Das wird wegen Bestechung, Erpressung, Kauf der Lizensen mit Bestechung, illegalen Lizensen, ohne Ausschreibungen, Mafia Geschäfts Partner, Kick Back Geschäfte u.a. direkte Verwandte des vorherigen Hafen Direktors, als Partner wird vor allem den Deutschen vorgeworfen. Die jetzige Regierung, ist durch den vorherigen Hafen Direktor P.Ndreu, bestens informiert worden, als er im Oktober zur LSI Partei wechseln wollte und durch die Akten im Ministerium.

Im Sinne der Berisha-Sokol Olldashi-Ridvan Bode Mafia und deren Drogen Kartelle: man errichtet mit allen Mitteln Wirtwschafts Monopole, was massiv bereits von über 10 Jahren hart kritisiert wurde, vom US Botschafter James Franklin Jeffrey hart kritisiert.
U.S. Urges Gov’t to Keep Pressure on Crime Lords
Tirana, October 28, 2003 - The U.S. ambassador warned Albanian crime lords on Monday that the international community was hunting them down and urged Albania to continue to pursue them because crime would harm its bid to join the West.
Die Probleme gehen weiter und ungebremst: Shkelet master-plani, anija me sondë nafte çohet te kromi

Besonders peinlich die aktuellen Betrugs Geschäfte der EBRD Bank erneut, welche zu noch mehr Chaos führt, mit dem Vorsatz den Hafen vollkommen bankrott zumachen.

Diese Leute sind auch verantwortlich, durch ihre Partnerschaften mit der Durres-Shiak Mafia, Beteiligungen auch an den Tochter Firmen, das die dümmste Albaner Mafia, den Hafen wieder übernahm, Durres und alle Institutionen zerstörten und, wo Verurteilte Gangster bekanntlich frei herumlaufen in Durres, wie aktuelle Hinrichtungen zeigen. Aber das sind normale Geschäfte der Lobbyisten, das man immer wieder auf die alten Verbrecher Strukturen zurück greift. Auch in den Medien werden viele Fragen gestellt, warum Deutsche mit den Gangster aus dem Visa Skandal (BKA Bericht) erneut zusammen arbeiteten, welche vor Mord damals nicht zurückschreckten. Der Deutsche Justiz Murks, lässt sich mit der Sache gut erklären.

Die ordinären Bestechungs Orgien, Deutscher Politker, Lobbyisten gut auch in Griechenland bekannt, sind ein peinliches kriminelles Enterprise, oft auch mit Unfähigkeit gekoppelt, wo die Zerstörung des Hafens Durres, mit Verbrechern als Partners, auch nicht mehr verwundern kann. Die jüngsten Hinrichtungen, führen erneut in diese Zirkel und Partnerschaften, wo ein BKA Bericht Details rund um Morde an Deutschen festhält. Es ging steil bergab mit dem Hafen seit 2009, als die Deutschen kamen und ein damals gut bekannter Idiot und Verbrecher wie Sokol Olldashi, hätte nie ein Partner sein können, wo diese Idioten Banden, in allen Bereichen in Durres ein Chaos anrichteten. Später wird wikeleaks ebenso schreiben, das Sokol Olldashi u.a. Kriminelle in den Polizei bringen wollte und gegen Geld verurteilte Mörder freikamen, wie der Kajolli Clan. Das ist der richtige Langzeit Partner der Deutschen, für Wirtschafts Ankurbelung. Es ist nicht der erste Rauswurf, von Deutschen Firmen in Durres, bei identischen Vorgängen, rund um Erpressung, Manipulation, Bestechung, wobei der Bundesdruckerei, wie der Berlinwasser Skandal eine besondere Note hatte: siehe unten*
8/9/2005

Durres stoppt das Mafia Geschäft Deutscher Politiker mit Berlin Wasser

siehe unten*

Der Hafen wurde gründlich ruiniert, machte erstmalig Defizite in der Geschichte in 2013 (1,5 Millionen €, enorme Schulden, wo es 2005, noch ein Guthaben von 5 Millionen € gab), seitdem sich dort eine Deutsche Firma mit Bestechungs Geld, eine unsinnige Lizenz bei dem Gangster Boss Sokol Olldashi einkaufte, der schon im Visa Skandal der Deutschen ein Hintermann war, mit Deutschen Visas ausgestattet war und die selben kriminellen Lobby Strukturen tauchen erneut rund um den DAW, hier auf dem Foto. Die alten Drogen- Geldwäsche Kartelle agieren erneut vor aller Augen. Sokol Olldashi und die Gruppe Dash Gjoka, haben wohl 10 Tonnen Heroin nach Europa verkauft, als ältester Berisha Financier in 15 Jahren.

Nachdem Deutsche mit ihren Schrott und der Inkompetenz den Hafen einen wichtigen Anteil am Ruin des Hafens haben, schwafelt ein Staatssekretär von dem wichtigen wirtschaftlichen Faktor des Hafens, was Kinder Kram ist, aber als teure Reise Show verkauft wird.

Die peinliche Delegation Reise, der Deutschen mit dem Besuch im Hafen von Durres: 3. Oktober 2013 (Pseudo Fake organisiert u.a. durch die IHK München), mit dem damaligen
Ernst Burgbacher Hafen Durres
FDP Staatssekretär: Ernst Burgbacher , wurde als Erpressung Versuch gewertet (Tage vor der EU Entscheidung, für den EU Kandidaten Status. Und der EU Botschafter ist aus selben Holz, nur noch dreister.

Wie kann ein Staatssekretär aus Deutschland überhaupt mit so einer Gestalt (Hans-Jürgen Müller), im Hafen Durres auftauchen? Ein schwerer Fehler, der Deutschen Aussenpolitik, das man sich von solchen Leuten nicht in 2005 trennte und distanzierte. Hans-Jürgen Müller, war schon der Bestechungs Motor unter der Fatos Nano Regierung, ein selbst ernannter Experte des Nichts. Wer braucht diese selbst ernannten Experten? Niemand, aber es gehört zum Unterschlagungs System der Deutschen Aussen Wirtschaft und des System Betruges, wie auch Afrika zeigt. Hans-Jürgen Müller, wieder in Aktion, wo direkt eine Verbindung auch zum Super Verbrecher Clan Osmani in Hamburg bestand, Motor in der Visa Affäre, als Partner der Albanischen Super Verbrecher Kartelle. Hirnlosigkeit, Null Aussenpolitik, wurde schon vom früheren Chef der SWP-Berlin Frank-Walter Steinmeier in 2009 unterstellt.

Gezielt falsche Beratung, durch die selbst ernannten DAW Lobby Experten, welche niemand braucht, nur die OK ist für Deutschland peinlich, wenn nicht einmal der Visa Skandal je aufgearbeitet wurde, noch deren Verbindungen, zu Verbrecher Clans, wo diese Inkomptenz, nur eine Desaster bis heute hinterlassen, haben und die Verbrecher Kartelle gefördert wurden.

Helge Tolsdorf

Der frühere Staatssekretär Helge Tolsdorf ist auch bei der Delegation dabei, sehr erfahren in der Bestechung im Ausland und als Partner krimineller Clans. Damit ist dann Alles gesagt, über diese Art von IHK Reisen, wo der Albanische Partner zur bekannten Mafia zählt. Er läuft frei herum, weil die Justiz im Visa Skandal und Auslands Bestechung versagte. Vernichtung von seriösen Investoren könnte man die Deutsche Auslands Lobby Politik real nennen. Der Schaden ist enorm, vor allem wenn der Aufbau der Justiz durch diese Zirkel verhindert wird im Ausland.

Vollkommen unsinnig solche Angebote, über eine Zusammenarbeit mit Deutschen Häfen( Mesazhi i drejtorit të portit: Gjermanët s’lejojnë të më heqin) , wobei richtig schon in 1996, die Deutsche HPC-Hamburg Consult sehr erfolgreich im Hafen arbeitete und die entscheidenden Weichen legte. Der Gangster und sogar Korruptions Geschäftspartner Eduard Ndreu, war damals der Direktor noch.

Alte Tradition abgehalfte Politiker, sie tauchen in Albanien auf, für Geschäfte auf und das war nun mal Einer zuviel. Der Niedergang der Deutschen in Albanien war seit Jahren zusehen, wo man als Motor der Bestechung, die Glaubwürdigkeit vor Jahren verlor, weil man alle Regierungen, wie die USA, Österreich korrumpiert. Erpressung, für den EU - Kandidaten Status, ist ein sensibles Thema für die Albaner, nachdem CEZ Erpressungs Versuch durch den PM, identisch mit dem Griechischen See Abkommen.

Ein schwerer Fehler, der Deutschen Aussenpolitik, das man sich von solchen Lobby Leuten nicht in 2005 trennte und distanzierte. Aber das ist System, wie Mercedes 175 Millionen $ Bußgeld an die SEC zahlen musste, u.a. weil man den Transport Minister Spartak Poci bestochen hatte, damit über 200 Mercedes Limousinen gekauft werden vor 10 Jahren. Wer braucht diese selbst ernannten Experten? Niemand, aber es gehört zum Unterschlagungs System der Deutschen Aussen Wirtschaft und des System Betruges, wie auch Afrika zeigt. Hans-Jürgen Müller, wieder in Aktion, wo direkt eine Verbindung auch zum Super Verbrecher Clan Osmani in Hamburg bestand.
Delegations Reise Hafen IHK München Albanien 2013
Hier taucht der DAW Chef auf links: Hans-Jürgen Müller, er läuft frei herum (im TV natürlich neben Ernst Burgbacher, wo dieser Staatssekretär nicht der Erste ist in Albanien, als vermurkster Partner des Hans-Jürgen Müller und Kollegen), obwohl er schon im Visa Skandal verhaftet hätte werden müssen. Wenn man seine persönlichen Kontakte zu einem Minister schon vollkommen falsch einschätzt, die echte Situation vor Ort sowieso, dann ist man im Nichts Bereich angekommen und genau, dort ist Hans-Jürgen Müller, mit seiner Bande angekommen.

Man wird Partner der Super Albanischen Mafia, welche zugleich seit Jahren die Hafen Zufahrt zuschüttet, mit illegalen Bauten in der Currilla, denn das sind PD Banditen, mit gefälschten Dokumenten in Durres, welche diese Erosion in der Nähe der Hafen Zufahrt organisieren. Wichtigster Partner im uralten Drogen Spektakel des Salih Berisha, Dash Gjoka: der vor kurzem verstorbene Transport Minister Sokol Olldashi, Mentor der Zerstörung der Durres Adminstration, mit seinem Dumm kriminellen Banden überall. Mafia Clan of Democratic Party of Albania: Hintermann im Visa Skandal und Motor bei der Visa Versorgung und Visa Organisierung, Tausender von Kriminellen in der Deutschen Botschaft in Tirana, vor 10 Jahren. siehe Visa Skandal Bundestag Untersuchungs Ausschuss.

Ein Lieblings Wort, der Dumm Schnacker mit Partei Buch und der Banden des Auswärtigen Amtes: Berliner Richter in einem Verfahren des Visa Skandals zu einem AA Diplomaten: “Sie lügen"!

Die Vorgänge haben Nichts mit der Deutschen Botschaft zutun, sondern das kriminelle Enterprise, hat sich identisch in Afrika so entwickelt und ist Steuer finanziersten System der Deutschen.

12/23/2013

Der bankrotte Hafen von Durres im Container Chaos, weil die Kräne nicht funktionieren und jeder stehlen kann

Der Hafen von Durres, wird erstmalig in der Geschichte, 2013 einen Verlust von 200 LEK - 1,4 Millionen € machen, was bereits sehr viel sagt, über Mafiöse Beratungen aus dem Ausland und rund um die Weltbank und korrupte Bestechungs Consults und Firmen, welche das Desaster anrichteten.

Der absulute Weltbank (Chaos Scheitern der Weltbank Mafia Projekte im Hafen) und auch Deutschen Skandal rund um den Hafen, wo die Fakten im Parlament nun offen gelegt wurden. Der Lehrmeister für diesen Betrug: erneut die Weltbank, Deutsche Consults, DEG, AAEF und Geschäfte Macher und die Österreicher sind seit Jahren in jedem Betrug und Bestechungs Skandal im Balkan dabei. Die Deutsche DIWI Consult, wird in einem Bericht für Betrug und Bauschrott, rund um den Hafen extra erwähnt werden, unter der neuen Regierung, was das normale Betrugs Desaster ist, bei Deutschen Baufirmen von Düsseldorf, Hamburg bis Nigeria im Ausland. DIWI Consult, finanziert direkt die Albaner Mafia, wo man natürlich den Albanischen Firmen Sitz in “Sky Tower” in Tirana hat und die Firmen Gründung in 2010, ist Zeitgleich, mit der totalen Korrumpierung und der Gesetzeslosigkeit in Albanien.

Staatssekretär Ludger Volmer und seine Visa Skandale und Bestechungs Skandale mit der Bundesdruckerei in Albanien, Asien und Afrika
Sokol Olldashi Currila Durres

Millionen Tonnen, landeten schon so im Meer, durch die Bau Mafia, welche irgendwas und immer wieder illegal baut.

Aber das Finanzierungs Modell, rund um den Super Verbrecher Clan: Video

………

WikiLeaks – Stratfor: Berisha, the Albania mafia chief

Die Bewachung des Hafens von Durres soll privatisiert werden

Die Sokol Olldashi Mafia mit dem Hafen Durres: Super Skandal – es regnet durch das Dach der neuen Abfertigungs Halle

Zhvatje shqiptarësh me bekim gjerman-belg = Erpressung, durch Deutsche - Belgische Firmen im Hafen

Koncesioni është paraprirë me skandale mbi cilësinë e punimeve dhe mbikëqyrjen e tyre me kredi evropiane për Shqipërinë · Më 20 nëntor 2012, katër muaj pas përurimit, çatia e terminalit…
……………
Ndërmarrje shtetërore shqiptare, anëtare e një shoqate që “angazhohet si zëri i biznesit gjerman për interesat në çështjet ekonomike”, fakti i bujshëm dhe absurd ka të bëjë me kompaninë publike “Autoriteti Portual Durrës sha”, që është anëtare e DIHA-s (Deutsche Industrie-und Handelsvereinigung in Albanien - Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri), një OJQ biznesi (shih 3 faksimilet e faqes së DIHA-s). Natyrisht, në këtë dhomë tregtie gjermane-shqiptare janë anëtarë dhe koncensionarët gjermanë të portit të Durrësit: ai i terminalit të trageteve AFTO (Albanian Ferry Terminal Operator) dhe terminalit lindor EMS-Albanian Port Operator, si dhe dy kompani ngarkim-shkarkimi, transporti, spedicioni dhe detare si: ASC (Albanian Stevedoring Company) shpk dhe GALA (German-Albanian Logistics Agency) shpk. Për koincidencë, më 17 qershor 2013, gjashtë ditë para votimeve politike në Shqipëri, u zgjodh zëvendëspresident i DIHA-s Jens-Uwe Ströber, drejtori ekzekutiv i Albanian Stevedoring Company. ………..

DIHA
aus dem Artikel, wo die Deutsche Industrie Vertretung DIHA, mit dem Vize Präsidenten Manager Jens-Uwe Ströber hart angegriffen wurde, welcher Manager der Tochterfirmen der Firma EMS im Hafen ist. Albanien ist in vielen Unfugs Organisationen inzwischen Mitglied, und die korrupte Mafia Hafen Direktion unter Sokol Olldashi, P. Ndreu, wurde so auch Mitglied bei der DIHA. Es gibt wenige Leute in Durres, welche schon vor 10 Jahren einen so schlechten Ruf hatten, wie der Partner der Deutschen: Eduart Ndreu!

http://durreslajm.com/investigim

Die Chinesen in Tirana, bei einer Konferenz, wo es eigene Sprachschulen für Chinesen bereits gibt, in Tirana.

Die Chinesen machen es wesentlich besser, denn eine Deutsche Entwicklungshilfe gibt es nicht einmal. Man sollte es Chaoten Bestechungs Club und Aufhilfe für kriminellen Firmen besser nennen, wo Betrugs Baufirmen wie Bilfinger & Berger mit Milliarden überschüttet werden.

Wirtschafts Lobbyismus ist vollkommener Unfug und kostet nur Geld, wie die FAZ schreibt und sich auf die frühere IMF-Vize Chefin Professorin Anne Krüger beruft. Die Korrumpierung von Griechenland ist bekannt, aber identisch läuft es in allen Afrikaitschen und Balkan Ländern ab, wo die “Förderer” kommen wie Ratten und Parasiten und den Kosovo ebenso ruiniert haben. Justiz ist unerwünscht, wenn man die Gerichtsurteile in Deutschland vergleicht in den Bestechungs Fällen von Griechenland. Straffreiheit in Deutschland, oder lächerliche Bewährungs Strafen ist das maximale, oder Verfahren wie in dem Mafia Visa Betrug der Lobbyisten und Diplomaten wurden bei dem Justiz Debakel in Berlin, nie eröffent die Akten verschwanden. Straffreiheit für Partner der Drogen Gangster und Wirtschafts Lobbyisten, wurde zum System, was in den EU GRECO Berichten schwer bemängelt wird.

30.11.2013 · Anne Krueger untersuchte, wie eine Klüngelwirtschaft Städte und ganze Länder verarmen lässt. Mit ihrem berühmten Aufsatz über Interessengruppen, die Druck auf die Regierung ausüben, konnte sie sich in einer Männerdomäne etablieren. Ihre Thesen sind heute aktueller denn je.

Der EBRD Kredit, für das Ausbaggern, mit 15 Millionen €, ist eines der grössten Betrugs Geschäfte Europas für ein Klientel Geschäft des Unfuges, wo die Consults ebenso vorab bestimmt wurde, und wo eine Anschaffung eines Bagger Systems, auch kurzfristig, wesentlch günstiger bereits gewesen wäre. Die EBRD, gilt wie die Weltbank in den letzten Jahren, als vollkommen korrupt, mit Kick Back Geschäften. Lehrmeister der Bestechung: Ausschreibungen werden praktisch immer manipuliert, für eigene Klientel, was jeder weiß der für die Weltbank und EBRD gearbeitet hat und vorab bestimmt: Zitat: “jetzt sind die Britten dran”

 

Emergency Dredging, Durres Port, Albainia

Diese Britische Consult erhielt den Auftrag, ohne jede Ausschreibung: PFP Company History Peter Fraenkel & Partners Ltd (PFP) is a British consulting engineering practice

http://www.gala-al.com 2011-03- Hans-Jürgen Müller, Präsident der DAW,

3. 10.

. Një i afërm i Ndreut ka pozita drejtuese në AFTO. Der Hafen Durres und der Direktor: Eduart Ndreu 17. Juni 2013 German Albanian Logistics Agency is a member of EMS-Fehn-Group.

The Albanian government on Monday (November 20th) launched a 40m-euro international tender for the construction of a new terminal and other projects at Durres, the country’s largest port. Funding is being provided by the EBRD, the European Investment Bank (EIB) and the Albanian government.

Heute ist der Hafen erneut unter Kontrolle der selben Mafia, wie in 1997-September 1999. Damals übernahm das Militär die Hafen Kontrolle für einige Jahre, bis ein neuer eigener Sicherheits Wachdienst aufgebaut wurde, was auch sehr gut funktionierte.
Viele Ausländische Consults, welche Bestechungsgeld bezahlten, Kick Back Geschäfte machten, erhielten Aufträge, welche praktisch immer im Desater endeten. Auch die KfW macht es vor.

“”History will probably show this as mistake No.1 in terms of delivering a modern, efficient container handling operation in Durres to the benefit of Albania as a whole. -””

Auf Albanisch der Artikel:

Eine Mini Firma auf einer kleinen Insel in Deutschland, hat sogar eine Lizenz für die Adminstration des Hafen von Durres, was natürlich nur einer der vielen Banditen Skandale der scheidenden Berisha Regierung ist.

FRS Chartering Beteiligungsgesellschaft mbH

Achtern Diek 4
18565 Insel Hiddensee Vitte, Hiddensee
HRB2312 STRALSUND.
und
Fährstraße 16
18439 Stralsund
Porti i Durrësit privatizohet për 3.2 mln euro
Publikuar më 24.08.2013 | 18:39
aus
9/5/2013

Durres Port debacle – von der Hafen Mafia, ungültige Lizensen und der Treibstoff Betrug an den Tankstellen

Today EMS Albanian Port Operator Shpk started officially operations at the East Terminal in the Port of Durres. EMS APO, full daughter of the German logistics company EMS Shipping & Trading GmbH, Leer, had won the tender this year. The contract was signed in May and has a maturity of 35 years.

“An important day for us“, said Manfred Müller, Managing Director of EMS APO. “There was a lot to do in this short period of time between signing the contract and the starting date. Over the next months we will together with Durres Port Authority continuously work on our common aim to improve the facilities of the East Terminal.”

Jens -Uwe Ströber, Managing Director of EMS APO at the site in Durres, said: “We are starting a new era for both the Port of Durres and EMS-Fehn-Group. With our investment into the East Terminal we show our confidence in the port of Durres. It is already one of the most important ports in the Adriatic and its importance will grow further with the economic development on the Balkans. Together with our sister company German Albanian Logistics Agency here in Durres we are able to provide a full logistical service.”

Wie beim ungültigen Bestechungs Geschäft am Flugplatz, erhalten die Amerikaner ebenso eine Monopol Lizenz zum Ausgleich:

In Haiti, sind 90 % aller Gelder, in die Taschen der Ausländischen Organisationen gelandet, wobei Deutsche Ministrale genau wussten, das Alles rund um Privatisierungen nur Betrug, und Korrumpierung der jeweiligen Regierungen sind. Eine erneute Delegations Reise gehört dazu, denn niemand brauch sowas und identisch ist es mit der angeblichen 1 Milliarde €, welche Deutschland für den Aufbau in Albanien angeblich gezahlt hat. Es gibt genügend Fake-, Betrugs- Luft Projekte der GTZ, KfW vor allem im Infrastruktur Bereich, wo es mehrere negative Höhepunkt gibt und die Deutsche Botschaft, für normale Investoren rund um Michael Dumke und Co. im Visa Skandal geschlossen war. Für sowas hatte man keine Zeit.

port titel

Skandal ndërkombëtar me pasurinë e shqiptarëve

Posted By Artur AJAZI On 14/01/2014 @ 11:32 In Kryesore,Politike | No Comments

DURRËS/Skandali publikohet në mediat britanike. KE paralajmëroi qeverinë shqiptare që në vitin 2008

URL to article: http://gazetatelegraf.com/skandal-nderkombetar-me-pasurine-e-shqiptareve/

Der Bau Schrott der Albaner ist Legende, jeder weiss es, so das es keine Entschuldigung für diesen Profi Betrug gibt.

Die damals grösste Slowenische Baufirma SCT, ist inzwischen bankrott, baute mit Deutschen Bestechungs Zirkeln, u.a. auch den Flugplatz in Lubanja, wo die Korruption ebenso eines Landes Legende und gekrönt von Skandalen war. Der Bau Konzern VEGA ist ebenso Mitglied bei der Deutschen Industrie Vertretung DIHA in Tirana und auf der Mitglieder Liste aufgeführt. DIWI

Dieses Papier zeigt, dass “die Regierung von Albanien hat mit dem Berater der Europäischen Kommission im Jahr 2008 vereinbart , und 2009 der Masterplan , der besagt, dass” vor einer Konzession sollten eine regelmäßige Ausschreibung beginnen (Am 28.05.2009 wurde die Studie Masterplan des Hafens von Durres genehmigt). Welche Aufgabe hat eigentlich PWC Gruppe PricewaterhouseCopers. Die beglaubigen die Betrugs Ausgaben der Deutschen und Fake Projekte, was bei Wirtschafts Prüfer Gesellschaften normal ist, wie allgemein bekannt u.a. Milliarden Betrug mit ENRON (Anderson Consult, heute als Nachfolger: Ernst & Young bei der DIHA Mitglied), Immobilien Betrug in Deutschland und den USA auch durch die KPMG.

Durres debacle

insight for senior port executives

02 Sep 2013
The container terminal concession at Durres is proving unconventional. Credit: Claudio NapoliThe container terminal concession at Durres is proving unconventional. Credit: Claudio Napoli

Effectively loading the result of an open tender is never a good path to realising a positive outcome for a container terminal concession, especially when the concession is awarded to a company that is a non-port operating company.

But in the Albanian port of Durres first one and then a second operating partner faced difficulties working with the non-port operating company, the first even before the concession was handed over and the second in the lead up to the handover.

The first was the Turkish company Global Investments Holding and the second the Maltese-based company Hili Industries. They both found partnering with the Turkish group Kurum Holdings in conjunction with the Durres Container Terminal concession an activity too ‘hot’ to handle.

Within the concession process for the Durres Container Terminal, Kurum was awarded special points for handing back to the authorities the shipyard in Durres which it owned. This facilitated part of the overall restructuring of the port of Durres. These ‘special points’ were instrumental in Kurum being awarded the concession – in effect it was a concession process that went through the motions with the outcome weighed in one bidder’s favour. History will probably show this as mistake No.1 in terms of delivering a modern, efficient container handling operation in Durres to the benefit of Albania as a whole.

Nevertheless, even with this sort of process there was and still is a requirement for an equity partner with expertise but in reality this is no longer in place. Why? It is fact that the two investors essentially found partnering with Kurum as unworkable.

- See more at: http://www.portstrategy.com/news101/insight-and-opinion/post-script/durres-debacle#sthash.0wfPgAwU.dpuf

Die erwähnte Strabag, ist in unzählige Bestechungs Skandale verwickelt, ebenso in Albanien. Mitglied der DIHA ebenso.

Teil II: Erpressung, Deutscher Bestechungs Lobbyismus und alle Lizensen im Debakel rund um die Hafen Durres


Die Bundes Regierung weiß sehr genau, wie diese Lizenz Geschäfte im Ausland laufen, wo durchaus 30 % an Phantom Consults gezahlt werden und es oft zu direkten Firmen Beteiligungen kommt. siehe Bundesdruckerei Skandal in Albanien, mit Ludgar Vollmer. Die Österreicher arbeiteten im Kosovo identisch, was im Debakle endete. Wenn Staats Sekretäre, oder gar Minister auftauchen, dann stinkt die Sache zum Himmel, was die Albaner natürlich auch gemerkt haben.

Wie eine Seuche, geht es immer weiter, wie in der vermurksten Aussenpolitik, wo man Salafiten Terroristen in Syrien zuletzt finanzierte und unterstützte.

17. Januar 2009, 10:30 Uhr
Schwere Finanzvorwürfe gegen die Bundesdruckerei

Von schweren Finanzvorwürfen wird die geplante Wiederverstaatlichung der Berliner Bundesdruckerei überschattet. Internen Unterlagen zufolge soll es zu erheblichen “Unregelmäßigkeiten” im Südamerika-Geschäft der Druckerei gekommen sein. In einem “Situationsbericht” warnen Insider die Bundesregierung vor “hohen Risiken für Wirtschaftlichkeit und Reputation". Im Kern geht es um Aufträge der venezolanischen Regierung des umstrittenen Staatspräsidenten Hugo Chavez, der die Bundesdruckerei bei der Herstellung von Reisepässen und Identitätskarten helfen sollte. Dabei sind offenbar an drei dubiose panamesische Gesellschaften hohe Zahlungen geflossen, deren Verwendung die Bundesdruckerei nun erklären muss. Bei den Projekten sollen teilweise bis zu 30 Prozent des Auftragsvolumens als Provision, Service- oder Beratungsleistungen gezahlt worden sein. …….

* http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/0,1518,601808,00.html

Der Vlore Hafen wurde ebenso mit Mafia Methoden kaputt privatisiert, wo Wild - West seit Jahren herrscht.


Wie im Durres Hafen, kann jeder in den Hafen, jeder besitzt eine elektronische Einfahrts Karte, weil die Berisha Banden, den Hafen zum plündern freigaben, als Arbeits Beschaffung. In Vlore arbeiten auch Wild-West Arbeiter, wo niemand weiß, wer das koordiniert.

Teil II: Erpressung, Deutscher Bestechungs Lobbyismus und alle Lizensen im Debakel rund um die Hafen Durres

Über 20 Jahre arbeitete, eine Firma im Hafen für die Entsorgung der Abfälle von Müll, rund um die Fähren und Schiffe ebenso, wo die erfahrenen Mitarbeiter, dann in Eigen Regie eine private Firma gründeten und weiter machten.

Die Mafia im Hafen, welche sich seitdem auftreten von EMS schnell entwickelte, warf diese erfahrenen Leute aus dem Hafen, identisch wie die erfahrenen Kran Spezialiasten (oft vom Westen ausgebildet), und ohne Ausschreibung erhielte eine neue private Firma die Mül Entsorgung im Hafen, wo dumme Idioten sowieso Nichts kapieren von der Abteilung: functionale Analphabeten. Nun wird der Müll im Hafen, im Hafen Becken entsorgt, wenn überhaupt etwas entsorgt wird.


Unterstützt von den Profi kriminellen Zirkeln erneut der EBRD, EIB, IFC Bank, welche man am einfachsten in den Clubs der Mafia antrifft.
EIB, EBRD, IFC, Consults, Firmen bezahlen direkt Bestechungs Geld an die Regierung, für die Aufträge, ein uraltes Modell, was im Film Lamerica vor über 20 Jahren schon beschrieben ist. Die neuere Variante sind direkte Beteiligungen in den registrierten Lizenz Firmen, Vorstands Posten, für Politik Mafia Familien, wie es die Amerikaner auch mit dem AAEF Fund (Ehefrau Greta Angjelji,) praktizierten, obwohl es USAID Geld ist und war, oder die Baufirma Alpine, Ehefrau von Adrian Fullani ist ebenso beliebt als Partner.
Firma Rohde Nielsen A/S” und deren geplatze Bestechungs Geschäfte in Durres
Hilfs Organisationen betreiben oft ebenso dieses Geschäft der Beteiligung von Regierungs Familien, was erpresst wird.

* Der korrupte Minisiter Präsident der Tschechei vor Jahren, Petr Necas, koppelte das Geschäfte mit Salih Berisha daran, das er im Gegenzug Lobby Arbeit macht, für Albanien für den EU-Kandidaten Status, womit ein extrem Mafiösen Geschäft publik wurde. Die Staatsanwalt fand Millionen € bei Hausdurchsuchen rund um die CEZ Mafia und der Politik. In Deutschland gibt es nicht einmal eine Justiz, wie der VISA Skandal zeigt, und die vielen Auslands Bestechungs Geschäfte, was der Europarat GRECO Bericht festhält. es erinnert an den akutellen Fall in der Türkei, wo man ebenso in Kartons, Millionen von € fand, bei Bank Direktoren rund um den Sohn des Recep Erdogan: Bilal Erdogan

. gan, sein Schwiegersohn die Calik Gruppe: führend bei der Bestechung im Kosovo, Albanien.

Die ausländischen Politiker und Diplomaten leben es vor: Straflosigkeit ist gefragt, vor allem rund um die Spesen Abrechungen, welche enorm sind.

“Kultur der Straflosigkeit” in Albanien
19.01.2012 Deutsche Welle Bei einer Demonstration sind vor einem Jahr vier Menschen getötet worden. Die Wut der Protestierenden richtetet sich gegen Vizepremierminister Ilir Meta. Er wurde jetzt in einem Korruptionsprozess freigesprochen. In Albanien ist am Montag (16.01.2012)… mehr bei Deutsche Welle

Das Container Geschäft, dient dem Drogen- Waffen Schmuggel usw.. wie in Gioia Tauro in Süd Italien und aus der Türkei bringt die Schleuser Mafia auch Afrikaner, Afghanen, Pakistani, oder nun Syrier. Ein heisses Geschäft.
02 Shkurt 2014 - 12:15
Kapshticë, kapen klandestinë
nga Pakistani në kamionin turk
DEVOLL - Vinin nga Turqia që të shkonin në Europë, por dy klandestinë nga Paklistani janë zbuluar ditën e sotme në doganën e Kapshticës. Policia kufitare ka ndaluar shoferin e kamionit trajler ku ndodheshin dy klandestinë nga Turqia.

Burime nga policia e Korçës kanë bërë të ditur se, klandestinët që ishin në kontenier vinin nga Turqia. Policia tha se, mjeti tip “Benz” kamion me targa 41R0835/ 41DA559, që drejtohej nga Mitat Bayrak, transportonte ngarkesa elektroshtëpiake nga Stambolli me destinacioni Tiranën. - See more at: http://www.shqiptarja.com/Aktualitet

1/13/2014

Politiker sprechen erstmalig mit den Vertretern der Fischerei Industrie

Filed under: — Super Visor @ 10:47 pm

Warum die Fischerei Gesetze in Albanien nie implementiert wurden und es genau einen einzigen Gerichts Fall gibt, bzw. bei der Staatsanwaltschaft in Durres, spricht für eine Politisches Desaster. Die meisten Minister waren so Strohdumm und korrupt, das man nie ein Gespräch mit Fischern führte, wo Fatmir Mediu, Xhuheli ein besonders gutes Beispiel ist.

Genau die richtigen Partner für die Internationale Aufbau Mafia, welche u.a. in Haiti, 90 % der Gelder stahlen und jeden Kontakt mit echten Praktikern, erfahrenen Personen, den Berufs Gruppen verhindert. Man macht lieber Konferenzen, weil man so leicht Geld stehlen kann, durch hohe Spesen und gefakte Abrechungen und Rechnungen und Kick Back Geschäften.

Einzige Politik der Internationalen und der Albanischen Mafia Politiker war bisher: die Fisch Industrie muss zerstört werden, wie die Küste, Chemie, durch Dreck, Beton und Hirnlosigkeit. Ein Zeichen der Dummheit, von Ignoranten. Die verantwortlichen Minister, waren in der Regel auch einfach zu dumm, um einfache Sachen zuverstehen. Deshalb gab die EU auch dem Mafia Minister Fatmir Mediu: 140 Millionen € mit dem üblichen Effekt, das das Geld weg ist.

Mafia Umwelt Ministerium in Albanien reinigt Abwasser an Stränden mit Natriumhypochlorit

Vernichtung durch Gift, weil viele Käfer die Fakälien auf den Strände fressen und ein paar Tode jedes Jahr, durch Allergien gegen die Chemie, welche das Meer ebenso zerstören.
perpunimi reres reportazhi

einmalig in der Welt: Gift auf die Strände und Offiziell durch das Rathaus von Durres! Aber ebenso das es keine Lebensmittel Kontrolle auf Hygiene gibt in den Lokalen und wilden Super Märkten und Restaurants, wo sich die Kosovo Mafia austobt. Früher gab es den Beruf des Traktoristen, der für die Dümmsten war, die durften nicht einmal das Öl und Wasser des Motors kontrollieren. Heute regieren die Idioten eine Stadt und Albanien. Millionen von Käfern, welche die Reste der Kanalisation fressen und vernichten ist schon extrem peinlich, Gift auf den Stränden noch peinlicher.

Müll und Abfall in die Flüsse und an die Strände, man ist in Albanien.

Zum ersten Male in der Wirtschafts Geschichte Albanien’s sprechen die Politiker mit Fischern und Fischerei Vertretern wie Fabrik Besitzern.

Die korrupten Ratten der Internationalen haben bis jetzt jede normale Kommunikation mit den Verbänden, Vertretern in allen Bereichen verhindert, um die eigene Dummheit und Inkompetenz zu tarnen und dann wie kleine Kinder von “Förderung” schwafeln, wobei nur die eigenen Brief Tasche gefördert wird auch durch hohe Reise Spesen, denn so korrupt sind die Parasitären Vertreter der Stiftungen, Consults und angeblichen UN, EU und sonstiger Organisationen, wobei USAID und die Deutschen vor 10-15 Jahren besonders unangenehm auffiel.

Um Geld stehlen zu können, finanzierte die OSCE eine Fischerei Studie in 1998, mit dem Resultat: Dynamit fischen ist schädlich, für die Unterwasser Welt. Auf dem Niveau macht man bis heute weiter, wo wir Herrn Raunig ausschliessen wollen.

Durres
Die Fahrzeuge der Wasser Versorgung in Durres, des Gangster : Doklead Ademi der angeklagt wurde.

Die Olldashi Mafia mit dem Wasser Werk Direktor Doklead Ademi – Selbst Bedienung im Mafiösen PD Sumpf von Durres

Besondere Art die Fischerei zu zerstören ist, wenn die Berisha Regierung die letzten Bäume zerstört, auf einem privaten Grundstück mit den Folgen der totalen Erosion.

Erosion Currila, illegale Mafia Lokale des Gangsters: Sokol Olldashi, Salih Berisha, Sokol Kazazi, Agim Hoxha,

1/11/2014

Die Regierung, will illegale bebaute Tausend Hektar Land im Golf von Laze, durch die Berisha Banden enteignen und zerstören

Filed under: — Sarah_HrNje @ 9:25 pm

update: 3.3.2014
Der Golf von Laze ist besonders betroffen von den illegalen Kompensierungs Papieren, wo erneut kein Gesetz eingehalten wurde. Landraub und Betrug pure.

Eines der grossen Betrugs Geschäfte des Landraubes, direkt durch die Familie Berisha. Es liegt nicht einmal eine Bau Genehmigung vor, sondern nur eine illegale Projekt Genehmigung, wo die notwendige lokale Genehmigung fehlt. Ein identisches Grundstücks Raub Modell, bestand für die Kallmi Strände, wo der Bürgermeister Vangjush Dako ebenso daran beteiligt war. Ein PD Projekte, wo 3 km Küste, illegal an Parteigänger und Verbrecher des Tourismus Ministers verteilt wurde, mit gefälschten Dokumenten. Ourel Bylykbashi, Eduard Halimi, Agim Hoxha, Sokol Kazazi, aber auch Bamir Topi waren aktiv als diese “Kallmi” und Currila Grundstücke gestohlen werden sollte mit Hilfe der Mafia Justiz in Durres. Durch viele Justiz Fälle bekannt, als extreme Grundstücks Fälscher Banden, wo Verfahren praktisch mit Freispruch erfolgen.

Abriss Aktionen in Llogara, Drymades, Himara Region, haben heute begonnen, wo die Küste ebenso zerstört wurde.

Berufs Betrüger, waren die Lieblings Partner seit über 20 Jahren von Sali Berisha, was mit Hajdin Sejdia anfing, mit Rezart Taci, einen Höhepunkt fand. Die Siva Gruppe, war einer der vielen Besucher bei Salih Berisha, oder Italienische Gangster von Berlusconi, mit dem Karaburun Projekt.
US Real Estage Mafia: SIVA Group, will Milliarden in Albanien, Kosovo und dem Balkan investieren :"The Millennium Casino & Resort”

Eine Justiz gibt es nicht mehr in Albanien, aber die Regierung bereitet die Zerstörung der vielen Villen und Bauten im Golf von Laze, Distrikt Durres vor, weil Nichts dem Gesetz entspricht, wie Berisha und Freunde dort 1.000 Hektar Land stahlen. Geschützt von der Justiz: Weil dort Alles ohne Baugenehmigung ebenso gebaut wurde, soll Alles abgerissen werden, wer nicht den Nachweis der Finanzierung bringen kann und das sind oft Berisha Leute, Ilir Meta, oder Administrative, denn die Institutinen für die Vermögens Kontrolle und Geldwäsche funktionieren nicht.

Aber von was will das Albanien finanzieren, bei der Misere eines Bankrotten Staates, wo Nichts funktioniert.

Der EU Bericht: 4/2013 spricht von 73,6 % Staatsverschuldung, ohne das eine Wirtschaft noch existiert, wo Cannabis Export, Betrug, Geldwäsche, Grundstücks Raub die Haupt Wirtschaft sind und wie in Afghanistan, weit über 50 % des BIP erneut übersteigen. “The deficit is projected to widen to 6.6% while public debt is to climb to 73.6% of GDP in 2014″

8/12/2013

Fehl Besetzung Adriatik Llalla, der Generalstaatsanwalt der schläft und Nichts macht

Schlimmer wie Terroristen, überfielen die Berisha Leute überall die Einheimischen und zerstörten ihre Grundstücke, Parks und Küsten Strände.

Der Hass und die Verachtung der Bevölkerung gegen die Durres Richter und Staatsanwälte

Der Präfekt von Durres, bereitet mit 4 Arbeits Gruppen, die Anzeigen und den Abriss gegen die vielen illegalen Bauten vor

Folge der einer Orgien der Anarchie der Albanischen Politiker, welche keine Gesetze mehr kennen, und als Ortsfremde herum bauen wo sie wollen, oft mit selbst gemalten Grundstücks Urkunden, denn für die echten Vermessungs Pläne ist man schon zu inkompetent und dumm.

Die illegalen Eigentums Rechte, im Golf von Laze, von Berisha Leuten werden entfernt. Willkürlich ausgestellte Eigentums Urkunden, immer ohne Vermessung, oder nach irgendeinem Gesetz. Es geht um Tausende von gestohlenen Grundstücken. In Durres waren die selben Täter noch bis 2012 aktiv und Hunderte von selbst produzierten Dokumenten, oft auch noch mit Phantasie Stempeln tauchen immer wieder an der Küste auf.

Durres: Selbst gemalte Landkarten, dienten den Grundstücks Agenturen ALUIZI, ZRPP als Grundlage der Arbeit

Die Anti Korruptions Task Force hat nun Anfang 2014, begonnen in dem gut bekannten Betrugs und Dokumenten Fälschungs Projekt im Golf von Laze die Fakten zuuntersuchen. 1.000 Hektar Land sind gestohlen, es gab Morde und Tode und wie immer die Berisha Konforme Umwelt Vernichtung von Wäldern.

Der Abgeordnete Erion Brace, spricht ganz klar aus, das der Mord Skerdilajd Konomi, mit dem Golf von Laze Projekt zutun hat, was wir am Tage der Hinrichtung durch eine hoch technisierte Sprengfalle bereits schrieben. Welche Rolle ein Kresnqi Spahiu darin spielt, der Skerdilajd Konomi, bei dem Mord als ehrenwerten Richter verkaufen wollte, wo jeder seine Betrugs Grundstücks Geschäfte und Fälschungen wusste, wird wohl nie aufgeklärt werden.

Die Amerikanischen Experten: Natasha Srdoc, MBA Co-Founder, Chairman and CEO, Adriatic Institute for Public Policy, welche vor Jahren, ebenso jede angebliche alte Grundstücks Urkunde als Fälschung enttarnten, teilweise sogar auf alten Papier, aber die Tinte und Schreibmaschine waren aus der neueren Zeit. sind wieder in Tirana. Ihr Vorschlag, die totale Beschlagnahme der illegalen Villen, Grundstücke und die Zerstörung der illegalen Bauten, der Berisha Anhänger, wo der Bau der Mafia Familie des Lulzim Basha, Isufi in Vlore nur ein Anfang real gewesen ist. Der Nachweis, soll vor allem geführt werden, ob diese Leute mit legalen Geldern, ihre Villen finanzieren und kaufen konnten, und nur diese Leute, werden eine Entschädigung erhalten, ähnlich wie im Falle des Lulzim Basha Baues in Vlore, wo von 13 Appartment Eigentümern, nur 2 einen derartigen Nachweis führen konnten.

Die neue Regierung bereitet diesen Schritt vor, wobei wie die Medien schreiben, auch enge Edi Rama Financiers und Parlaments Mitglieder wie der Mafisoi Ilir Meta (nun Parlaments Präsident),direkt daran beteiligt sind, wie die Dulaku Familie* , welche dort vor wenigen Jahren über 900 Hektar Land ebenso angeboten hatten und in Tirana unter Edi Rama noch, mit gefälschten Dokumenten baute.

Der Grundstücks Direktor von dem zuständigen Bezirk Durres ab 2006: Skerdilajd Konomi, war nur ein Strohmann der Berisha Mafia, bis er im Wege war, für über 1.000 Hektar Land Diebstahl für private Geschäfte der Politiker, was von Beginn an bekannt war, über das angebliche Resort in Laze, was nur ein uraltes Brittischen Projekt aufgriff und in Privat Besitz der Berisha und Ilir Meta Mafia führte. Als Skerdilajd Konomi, als Mitwisser und aktiver Urkunden Fälscher enttarnt war, sprengte Berisha seinen Mitwisser in die Luft, denn die Täter kannten sich bestens aus, wie in ähnlichen Fällen, als Berisha Interessen wichtiger waren, als ein Menschen Leben.

Hija e shtetit ligjor po u afrohet pasurive të patundshme të pushtetarëve, të krijuara në mënyrë të dyshimtë dhe të pajustifikuara me të ardhurat e deklaruara. Sipas burimeve brenda Kryeministrisë, mësohet se Njësia Antikorrupsion ka filluar hetimin e gjithë titujve të pronësisë në zonën e përfolur të Gjirit të Lalëzit, aty ku janë vendosur një pjesë e pasurive të zyrtarëve të lartë. Kjo zonë është një nga zonat më të përfolura ku janë sistemuar me shtëpitë e dyta qeveritarët e qeverisë Berisha, të cilët kanë përfituar nga benefitet e pushtetit tetëvjeçar. Njësia Antikorrupsion, sipas një urdhëri të Edi Ramës, i ka kërkuar Zyrës së Regjistrimit të Pasurive vënien në dispozicion të të gjitha titujve të pronësisë që janë pajisur pronarët e objekteve në këtë zonë. Në të njëjtën kohë me Njësinë Antikorrupsion është vënë në lëvizje edhe Policia Ndërtimore, e cila ka vënë në shoshë të gjithë dokumentacionin e fshatrave të ndërtuar në këtë zonë. Nisur nga problematikat që ka shfaqur kjo zonë gjatë viteve të qeverisjes Berisha, si dhe duke parë dinamikën e ndërtimeve si një produkt i pushtetit të Sali Berishës, produkt tërësisht antiligjor, pritet që kjo zonë të vihet në goditjen e radhës së qeverisë së re. Gjithashtu zona e Gjirit të Lalëzit është një zonë që ka pasur përplasje të jashtëzakonshme për zotërimin e pronave në këtë perlë të bregdetit shqiptar. Vrasja e gjyqtarit Konomi është një nga rastet ku pushtetarët dhe mafia e ndërtimit kanë eliminuar pronarët legjitimë për t’ju përvetësuar pronat. Familja Berisha zotëron dhjetëra mijë metra truall rreth e rrotull vilës ku bën pushimet. Në këtë zonë është i vendosur me shtëpi edhe kreu i Kuvendit të Shqipërisë, Ilir Meta, së bashku me shumë qeveritarë të tjerë.
………..
Ekspertët amerikanë: Të sekuestrohen pasuritë e paligjshme Ekspertë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë propozuar konfiskimin e pasurive të paligjshme. Kryetarja e Institutit të Adriatikut, Natasha Srdoc, thekson se një mënyrë konkrete për të zbatuar shtetin ligjor në të tashmen është konfiskimi i pasurive të paligjshme. Ajo pohoi se duhen konfiskuar pronat dhe vilat e paligjshme të pushtetarëve. “Ajo që duhet bërë, sa i përket korrupsionit në rajon, është konfiskimi i pasurive të paligjshme. Duhet të konfiskojmë të gjitha pronat dhe pasuritë e paligjshme që politikanët kanë grumbulluar që nga viti 1991 ose më herët. Për këto konfiskime duhet të mjaftojë vetëm fakti që ata nuk janë në gjendje të vërtetojnë që i kanë fituar këto pasuri në mënyrë të ligjshme, përmes rrogës apo mënyrave të tjera të rregullta. Pra nuk duhet të ketë nevojë për të vërtetuar korrupsionin, pasi është diçka shumë e vështirë për t’u vërtetuar, por vetëm fakti që dikush ka pasuri që kalojnë kaq shumë mundësitë e të ardhurave të tij duhet të mjaftojë për të konfiskuar këto prona e pasuri”, deklaroi ajo. Studiuesja Srdoc i tha se sheh mungesën e pavarësisë së gjyqësorit në vendet e rajonit të Ballkanit si shkak kryesor të korrupsionit. Adriatik Doçi


Rohbau Projekt nach 3 Jahren, ohne Funktion bis heute, mit Ausnahme der Politik Luxus Villen im Golf von Laze, wo Infrastruktur Gelder wie überall im Bezirk Durres, umgeleitet wurden, für die privaten Betrugs Projekte der PD Partei.
Aktualitet
10 Janar 2014 - 13:27
Zyrtarët e Berishës kredi si të pastrehë, blejnë vilë në Lalëz
Të tjera rreth shkrimit
Reagimi i Braçes: Të ju konfiskohen pasuritë
TIRANE- Në vazhdën e kronikave investiguese “Fiks Fare” transmetoi një investigim ku dy zyrtarë të lartë të ish-qeverisë, të deklaruar si të pastrehë, arrijnë të marrin kredi të butë (lehtësuese) për të blerë një shtëpi në Gjirin e Lalzit në Durrës. Burrë e grua marrin kredi të butë për të njëjtin objekt, ndërkohë në realitet, objekti në fjale është një shtëpi pushimi në plazhin e Gjirit të Lalzit në Durrës.

Kamerat e “Fiks Fare” kanë dokumentuar gjithçka me anë të pamjeve filmike duke demaskuar haptazi manipulimin e bërë me dokumente ku tregoi me fakte sesi ish-këshilltari për çështjet ligjore i ish-kryeministrit Berisha, Admir Drago dhe ish-zv.ministrja e Drejtësisë ne qeverinë Berisha, Brikena Kasmi, kanë përfituar të dy nga një kredi lehtësuese prej 5 milionë lekësh secili për të njëjtin apartament me sipërfaqe 107.24 m2 në zonën A të vilave në Vilën nr.9, në Gjirin e Lalzit në Durrës. - See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/zyrtar-t-e-berish-s-kredi-si-t–pastreh–blejn–vil–n–lal-z-195125.html#sthash.BsfzgXeJ.dpuf
Die Notar Verträge zum Immobilien Kauf im Golf von Laze

9 Janar, 2014

Skandali/ Dy zyrtarët e Berishës morën kredi të butë dhe blenë vila në Gjirin e Lalësit!

lalNë vazhdën e kronikave investiguese “Fiks Fare” transmetoi një tjetër “çudi” që ndodh në vendin tonë.
Dy zyrtarë të lartë të ish- qeverisë, të deklaruar si të pastrehë, arrijnë të marrin kredi të butë (lehtësuese) për të blerë një shtëpi në Gjirin e Lalzit në Durrës.
Burrë e grua marrin kredi të butë për të njëjtin objekt, ndërkohë që në realitet, objekti në fjale është një shtëpi pushimi në plazhin e Gjirit të Lalzit në Durrës.
Kamerat e “Fiks Fare” kanë dokumentuar gjithçka me anë të pamjeve filmike duke demaskuar haptazi manipulimin e bërë me dokumente.
“Fiks Fare” tregoi me fakte sesi ish-këshilltari për çështjet ligjore i ish-kryeministrit Sali Berisha, Admir Drago dhe ish-zëvendësministrja e Drejtësisë ne qeverinë Berisha, Brikena Kasmi, kanë përfituar të dy nga një kredi lehtësuese prej pesë milionë lekësh të reja secili për të njëjtin apartament me sipërfaqe 107.24 metra katrorë në zonën A të vilave në Vilën nr.9, ndodhur në Gjirin e Lalzit në Durrës.
Në dokumentet që janë dorëzuar pranë bankës që ka lëshuar kredinë, vëren se të dy këta persona janë bërë dorëzanës për njëri- tjetrin për kredinë që ka marrë secili dhe kanë blerë të njëjtin apartament
Ish-zëvendësministrja e Drejtësisë, zonja Kasmi, në deklaratën e saj noteriale, që është futur në dosjen e saj të kredisë, deklaron se është e martuar dhe ka dy fëmijë.
Ndërsa në dosjen e kredisë të të dy këtyre ish-zyrtarëve, përveçse janë dorëzanë për njëri tjetrin, dorëzanës të njëjtë në të dyja dosjet janë prindërit e ish-zëvendësministres.
Marrja e kredisë nga dy bashkëjetuesit për të njëjtin shtëpi është marrë në po të njëjtën bankë pa as edhe një lloj problemi, apo hije dyshimi dhe kontratat me bankën janë nënshkruar nga të dy ish-zyrtarët brenda së njëjtës ditë, 20 gusht 2010.
Kështu, nga të pastrehë, çifti i zyrtarëve të lartë të ish-qeverisë bëhen pronarë të një vile në Gjirin e Lalzit me të drejta të plota.
Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 600 të datës 12.09.2007 është parashikuar trajtimi i zyrtarëve të shtetit me kredi me kushte lehtësuese nga shteti për blerje banese apo sipërfaqe banimi shtesë, në vendin e ushtrimit të detyrës.
Ndërsa pika 21/3 e udhëzimit të MPPT dhe MF nr. 6257/2008, i ndryshuar, sqaron qartë se banka akordon kredinë që subjektin që ka përfituar sipas VKM-së së mësipërme vetëm për blerje banesë në qytetin ku këta zyrtarë ushtrojnë veprimtarinë për të cilën kanë përfituar të drejtën e subvencionimit.
Asnjë prej dy ish-zyrtarëve të lartë të ish-qeverisë Berisha nuk e ka pasur qendrën e punës në Gjirin e Lalzit ku kanë përfituar shtëpinë e pushimit në bllokun e vilave.
Edhe deputetët marrin kredi të buta
Nga një hulumtim i gazetës ‘Shekulli”, rezulton se gjatë 8 viteve, 2005-2013 nga kjo mundësi kanë përfituar gjithsej shtatë deputetë, midis të cilëve edhe një deputet socialist.
Nga dokumentet që disponon gazeta, rezulton se janë gjithsej 6 deputetë të Partisë Demokratike që kanë përfituar nga statusi i tyre si deputet.
Sipas dokumentit që disponohet, thuhet se deputetët janë trajtuar me kredi strehimi ‘bazuar në vendimin nr 600, datë 12.9.2010, të Këshillit të Ministrave “Për trajtimin me strehim të nëpunësve civilë të administratës së lartë shtetërore dhe funksionarëve politikë”.
Ajo që vihet re, gjatë drejtimit të Kuvendit nga Kryetarja Jozefina Topalli, përfituesit kanë qenë kryesisht nga qarqet Lezhë dhe Shkodër.
Në këtë pikë janë harruar edhe dallimet politike, pasi edhe deputetja socialiste Paulina Hoxha, mjafton që është nga Shkodra.
Të shtatë kanë fituar nga 5 milionë lekë kredi. Sipas dokumentit, fituesit e kredive të buta janë: Arenca Trashani (deputete e PD-së, qarku Shkodër); Astrit Bushati (deputet i PD-së, qarku Shkodër), Edi Paloka (deputet i PD-së, qarku Lezhë), Gjergji Papa (deputet i PD-së, qarku Korçë); Ndue Paluca (deputet i PD-së, qarku Shkodër); Paulina Hoxha (deputete e PS-së, qarku Shkodër), Paulina Hoti (deputete e PD-së, qarku Lezhë).

“Fiks Fare” reported a flagrant case in which two former high-rank officials of the “Berisha” government have received soft loans that are used for the homeless, to buy a residential home in the Gjiri I Lalzit area, Durres.

Fiks Fare cameras documented everything and reported the manipulation made through the legal documents.

Verbrecher ohne Ende: man ist in Durres

Shuaipi Mafia Durres drugs bari
Illegaler Terroristen Bau der Gangster Familie Shuaipi,

* Die Dulaku Grundstücks Offerten Anfang 2010 (website) , Zeitgleich als die Berisha Banden, ihre Grundstücks Raub Methoden im grossen Stile begannen. Als der Skandal die Berisha Methoden überall bekannt waren, der Berisha Partner Skerdilajd Konomi in die Luft gesprengt war, nahm die Dulaku Gruppe, die Angebote aus der Website und bietet heute keine Küsten Grundstücke noch Immobilien an, weil die Sache zu heiss war. Deutsche Profi Gangster und Lobbyisten aber bieten 900.000 qm Küste an, inklusive gefälschter Baugenehmigungen, ohne jede Hemmung und ohne Dokument und Grundlage bei Shengin - Velipoje. Die Dulaku Brüder kennen sich bestens im Details mit Grundstücks und Bau Dokumenten aus und sind einer der wenigen Profis in Albanien.

Porto Romano

Cmimi:� 30
Vendndodhja:Durresi
Siperfaqja:143.000m2
Ksamil
Cmimi:� 70
Vendndodhja:Saranda
Siperfaqja:300.000m2
Kepi Rodonit
Cmimi:� 40
Vendndodhja:Durresi
Siperfaqja:400.000m2
Hamallaj
Cmimi:� 40
Vendndodhja:Durresi
Siperfaqja:450.000m2
Gjiri i Lalezit
Cmimi:� 45
Vendndodhja:Durresi
Siperfaqja:35.000m2
Gjiri i Lalezit
Cmimi:� 35
Vendndodhja:Durresi
Siperfaqja:190.000m2
Arameras, Ksamil
Cmimi:� 35
Vendndodhja:Saranda
Siperfaqja:650.000m2

Prominenten Bau Projekt in Tirana wegen gefälschten Urkunden und Betrugs Eigentums Dokumenten geht in Konkurs

Typisch wie auch schon bei der Volkswagen Vertretung in Tirana, wollte die Super Mafia in Tirana erneut auf gestohlenen Grundstücken, illegale Hochhäuser in Tirana bauen mit Hilfe des Mafia Bürgermeister Edi Rama, der Albaniens Nr. 1 ist bei der Urkunden Fälschung und Geldwäsche aus Drogen Geschäften.

Das Multi Funktionhaus der prominenten Baufirma Edil-Al-It, war schon längst genehmigt, so die Stadt Tirana auch für 10 Jahre fest Sozialwohnungen anmietete.

Nun stellte das Transport Ministerium fest, das alle Dokumente über das Grundeigentum gefälscht sind und es erneut damit nur eine übliches Betrugs Methode der Albanischen Mafia ist. Das Projekt wurde von excellenten ausländischen Architektur Firmen entworfen und dann von Edi Rama und der Stadt Tirana genehmigt.

Mehr Info

http://balkanblog.org

Investoren mit kriminellen Hintergrund sind Standard in Albanien und der Rest besticht Beamte und die jeweilige Regierung. Der Typische Investor:

Der Abgeordnete Mark Frroku in Tirana, in den Belgischen Medien, als verurteilter Mörder

12/28/2013

Der Albanische Investor aus der Türkei: Nihat Özdemir, wurde verhaftet und sein Bin Laden Partner: Yassin Kadi wird gesucht

Geldwäsche von jedem Verbrecher als Programm, wo Investoren sogar Immunität erhalten.

2006: keine Anklage gegen den Extrem Mafia Boss und Terrorist, Oerd Bylykbashi, der als Grundstücks Urkunden Fälschungs Motor (vor allem in Tirana) der Salih Berisha Mafia, identisch wie Dashemir Sula, sogar zum Kabinetts Chef von Salih Berisha befördert wurde und seine Umwelt Vernichtung, Landraub, Landesweit ausdehnte an der Küste, im Auftrage von Salih Berisha und Wahlkampf Unterstützung. Ein Staats Verbrechen, ohne Ende und Nichts geschieht. Der Profi Gangster Oerd Bylykbashi, den man besser als Volks Terroristen bezeichnen kann, ist Partner der KAS und des PPE. Motor der Zerstörung der Antiken Stätten, wie der Küste in Durres, mit seinen Ortsfremden Gangstern aus Tirana und Nord Albanien.

Der höchste Bau Polizist und Aufseher Herr Oerd Bylykbashi wird der Korruption in Albanien bezichtigt

Ein Bizga (Bande von Durres) Grundstücks Fälschung Geschät, wie bei Edi Rama um 100 Hektar gestohlenes Land

Der Shabani Mafia, wurden in Belgiren 220.000 € beschlagnahmt, welche Gross Drogen Schmuggel seit über 10 Jahren betreiben, wo es viele Verhaftungen gab und in Albanien selbst, wurde ein Verfahren nicht bearbeitet, es kam nicht zur Anklage, weil die Staatsanwalt selbst rund um den Herkuran Hoxha Skandal auch mit der Deutschen Botschaft nicht zur Anklage kam, so das die Familie frei herumlaufen kann.

Das Mysterium des Hekuran Hoxha, des engen Partners der Deutschen Diplomaten Visa und Drogen Mafia in Tirana

http://img91.imageshack.us/img91/7959/daad0001wf3.png

mit Polizei Informations Aufruf und Fotos, der Shabani, Hekuran HOxha, Grojri Bande

http://img63.imageshack.us/img63/3139/shiakhoxha.jpg

Der Mercedes des Hekuran Hoxha, der mit 100 Kilo Heroin beladen war, wo der Staatsanwalt sich weigerte (eine sehr bekannte Journalstin aus Deutschland sprach sogar mit dem Staatsanwalt), ein Anklage Schrift zu schreiben und Enkeled Alibeaj der Justiz Minister war, im Drogen Kartell, des Dash Gjoka, der auch den Staatspräsienten Bamir Topi finanzierte und ebenso Ridvan Bode, wie Sokol Olldashi.

Die Agron Duka Dumm Mafia (Ex-Landwirtschaftsminister in der SP Mafia Regierung des Fatos Nano)halt in Aktion, wo der Kerl noch in 1997, im neuen Teuta Hochhaus in der Rruga Taulantia in Durres wohnte.

Zur Show unter dem Gangster und Innenminister Sokol Olldashi damals verhaftet, obwohl man Kollege und Freund war. Man wollte den Internationalen einen Gefallen machen.

Bei der Schizopren kriminellen PD Kaste läuft das so: Die Einen Rauben, Plündern, Fälschen und die anderen wie Artan Muka in Durres, machen im TV Reklame über die Bau Kathastrophe des Grundstücks Raubes, was aber die Partei Freunde organisiert haben.

Artan Muka, ist Mitglied der Durres Industrie und Handelskammer und beschreibt die Kathastrophe im Bezirk Durres, mit den illegalen Bauten und der Küsten Zerstörung: Nachdem der Gangster Ourel Bylykabashi, in Durres sich kaum noch auf die Strasse traut, kanditiert nun Artan Muka, für den PD Vorsitz in Durres, ein Freund von Lulzim Basha und der Gegenkandidat ist der korrupte Gangster Genc Juka, der wegen Korruption als Chef der Nationalen Lebensmittel Behörde unter S. Berisha entlassen wurde. Verursacher sind die eigenen Berisha Banden, was diese Leute verschweigen und Ortsfremde Partei Freund im kriminellen Enterprise des Salih Berisha Partei PD. Kurz gesagt, haben die Gangster sich selber mit der Anarchie auch finanziell vernichtet, wegen Extrem Dummheit.

Gjiri i Durrësit, kaos urban
14/08/2013

Artan Muka, gehört mit seiner Firma “Transped Muka”, direkt zur Zoll und Hafen Mafia in Durres. Der Verrückte der PD Mafia spricht sogar von Abriss Aktionen, wie Edi Rama, weil er direkt von den kriminellen Umtrieben betroffen ist. Das ist Volks Propaganda, denn Berisha und Lulzim Basha, sprechen sich gegen einen Abriss aus, weil es Partei Gänger sind. Artan Muka, spricht von einem Blutbad an der Küste durch illegale Bauten.
“Neve po e quajmë atë çfarë ka ndodhur në Durrës një masakër urbane në aspektin urbanistik në zonën e plazhit", thotë Muka.

Më në veri të Durrësit, te Gjiri i Lalzit, por edhe në zonën më jugore të bregdetit të Kavajës situata është e ndryshme. Subjektet janë kujdesur të sigurojnë lejet paraprake për fshatra turistike, ndërkohe edhe infrastruktura rrugore e dëmtuar për vite me radhë ka ndihmuar në ruajtjen e tyre.

Bashkëpunimi i qeverisë me njësitë vendore bregdetare konsiderohet çelësi i suksesit të prishjes së ndërtimeve të paligjshme.

Durres ein einziger Chaos Laden, wo PD Militante Banden, ohne Schule, plötzlich Direktor der Grundstücks Abteilungen wurden und zu dumm waren, überhaupt zuarbeiten und Tausende falscher Bescheide ausstellten.

16 mijë dosje për ALUIZNI-n në Durrës të mbuluara nga pluhuri
Keneta

08:58 am | Nga Xhevahir Gradica / Një numër shumë i madh dosjesh të cilat në themel kanë çështjen e shqyrtimit për legalizimin…

Die Berisha Analphabeten hat man aus den Grundstücks Agenturen entlassen und erfahrene Büro Kräfte sind nun erneut beschäftigt


Der neue Chef, beschreibt das Chaos

update 2.3.2014 Einwohner demonstrieren, das sie ihre Grundstücke zurück haben wollen, wobei auch diese Demonstranten keinerlei Rechte in der Regel haben, sondern sich dort illegal angesiedelt haben. Alles dreht sich in Albanien um Grundstücks Diebstahl, wobei praktisch nur kriminelle Familien aktiv sind, wo eine Haft Strafe von mindestens einem Mitglied Standard ist.

1/9/2014

Tirana - Durres: Selbst gemalte Landkarten, dienten den Grundstücks Agenturen ALUIZI, ZRPP als Grundlage der Arbeit

Filed under: — Insider @ 10:13 am

up 1.1.2011, a new ! Info Website // http://news.albania.de/

Umfangreiche Aufnahme der illegalen Bauten auch am Antiken Theater (mit illegalen Papieren der Richterin Dhurato Bilo) der Küste von Durres, erfolgte inzwischen. Ein Weltbank Desaster, was das Desaster mit 30 Millionen $ finanzierte und wo wir 2006 schon darauf hinwiesen, das Alles scheitern wird.

2/4/2006
Wenn dumme Weltbank Manager wie Nadir Mohammed, Albanien zerstören wollen.

Die Grundstücks Agenturen, war eine Beschäftigung für militante PD Anhänger, welche keine Schule hatten, noch eine Ausbildung, welche ein enormes kriminelles Chaos verursachten, aber in Tirana war das selbe System installiert.*

1.500 Anzeigen gibt es nur im Küsten Bereich in Durres, wo sich Analphabeten, als Grundstücks Direktoren, auch aus dem MTKRS Ministerium, austoben durften, welche praktisch nicht einmal lesen und schreiben konnten. In alter Tradition, bereitet man wieder einmal eine grosse Abriss Aktion vor, wobei die Frage ist wer das bezahlen soll, ebenso diese Aktionen, oft nur der Erpressung von Geld dienen, damit eben nicht abgerissen wird. Das Bau- und die Grundstücks Gesetze, haben wie fast alle Gesetze, zur temporäre Funktion, um sich Eigentum aneignen zukönnen. Gefälschte Dokumente, sind Stanard und wurden solange die Amerikaner die technischen Untersuchungen zahlten, täglich enttarnt, weil sie oft auf Kinder Niveau auch sind. Viele der Grundstücks Direktoren, konnten kaum schreiben und kamen aus Tropoje und Kukes. Grundstücks Registrierungen, wo jeder Phantom Dokumente erhielt, vor allem auch an der Küste: ZRPP Tirana

http://www.zrpp.gov.al

Die Verantwortlichen für die illegalen Grundstücks Urkunden, Kompensations Dokumente kann man in Durres schwer feststellen, weil die Verantwortlichen, Ermittlungen sabotieren, wobei wohl eine Art Idiotie Verhallten der Berisha und Vangjush Dako Leute ebenso ein Haupt Grund ist. Welt Rekord der Dummheit ist, wenn jeder Ziegenhirte, der sich Direktor nannte, dann auf selbst gemalten Karten, verschiedenen Karten auch noch irgendwelche Grundstücks Urkunden ausstellten, wo man in Staunen gerät, über soviel Dreistigkeit.

Vor allem an Ortsfremde Banden der PD aus Tropoje, Kukes, einfachen Banditen Familien, welche von Interpol gesucht wurden, erhielten eine hohe Anzahl ungültiger Grundstücks Dokumente, wobei aus Geschäftsgründen, die Weltbank, EU, USA schwiegen, weil man in Berisha Korruptions Geschäften im Hafen und in Albanien ebenso direkt Geschäfts Partner war.

Das war aber vor Jahren bekannt, wobei praktisch alle Grundstücks Direktoren seit über 10 Jahren, zumindest kurz verhaftet waren, wobei der Vasil Hila Skandal der bekannteste Skandal vor 10 Jahren ist, es aber inzwischen viel schlimmer geworden ist. Welt Rekord der Dreistigkeit ist der Bürgermeister Vangjush Dako, ein einfacher Bandit und Bauer, der in 2000, im Ilir Meta, Vasil Hila Grundstücks Skandal, bereits Bau Inspektor war in Durres. Alle Parteien machen in diesem Betrug aktiv mit, wobei die Haupt Akteure immer die Selben sind, inklusive der kriminellen Staatsanwalt und Richter in Durres.

 

Echte vermessene Karten gab es immer in Albanien, als Grundlage für Planungen, ebenso ein Topographie Institut, denn unter den Kommunisten, war bereits praktisch Albanien vermessen und überall gab es ebenso Geologische Bohrungen und Gutachten. Sämtlich eMaster Pläne des Counsel der Regierung KRRTRSH, wurde ignoriert, ebenso wohl aus Dummheit, in einem Land, wo 2/3 der Richter nicht einmal technisch schreiben können und 57 % Funktionale Analphabten sind, inklusive von sogenannte Professoren. Man ist auch zu dumm, Gesetze, Anweisungen, Land Karten, Gutachten und Regierungs Papiere zulesen, was sich durch die Auswanderung weiter verschlimmern wird. Albanien ist das einzige Land der Erde, wo gezielt in Lehm Böden gebaut wird, mit allen Folgen bei Regen.

Bei diesem System, darf jeder seine Grundstücke behalten, was bei dem früherem höchsten Richter anfängt, einem typischen Fälschungs Richter: Thimio Kondi, wo Gesetz wurde, das man sich Urteile bei dem Richter, über Vermittler kauft. Der Rest erhält eine Amnestie, wo die Banditen dann ihre geraubten Grundstücke schnell an Dritte im Betrugs Modell verkaufen. Man verkauft den kriminellen Murks dann als Justiz Reform, was zum Debakel für die US und EU Justiz Aufbauer wurde.

Die Verantwortlichen der Grundstücks ‘Agenturen, stoppten und behinderten in Durres, die Ermittlungen der Staatsanwalt, um das eigene kriminelle Enterprise zuschützen, was der nächste Skandal ist. Oft sind es auch reine Idioten, welche nicht einmal die Grundlage einer Topograhie, von Dokumenten und Gesetze kannten, weil man Landesweit unter Salih Berisha diese Posten an Kriminelle verkauften, was auch noch u.a. von der Weltbank und anderen korrupten EU Zirkeln finanziert wird und wurde. 1.500 qualifizierte Anzeigen gibt es nur im Küsten Bereich in Durres.

Der Präfekt von Durres, bereitet mit 4 Arbeits Gruppen, die Anzeigen und den Abriss gegen die vielen illegalen Bauten vor

Skandalet me legalizimet e hipotekat, institucionet s’mbështesin Prokurorinë

Posted By Artur AJAZI On 08/01/2014 @ 11:32 In Rrethet | No Comments

DURRËS/Vetëm në zonën e ish-Kënetës, janë ndërtuar 1500 ndërtime pa lejë në një sipërfaqe 35 ha tokë

Duket se skandalet me trojet nuk kanë të sosur. Në Durrës sërish ALUIZNI ka zbuluar gjatë procesit të legalizimit se, ZRPP e qarkut, ka punuar me shkelje prej vitesh dhe me harta krejtësisht të gabuara. Harta dixhitale që disponon ALUIZNI, shpesh nuk ka asnjë përputhje me hartën e ZRPP, ndaj është kërkuar bashkëpunimi për njësimit të hartave, me qëllim realizimin e procesit. Sipas burimeve nga ZRPP dhe ALUIZNI (institucione këto të angazhuara në procesin e legalizimit) duket se me hartën e vjetër, gjatë 10 viteve të fundit janë kryer mjaft shkelje ligjore, duke krijuar me mijëra mbivendosje pronash në Durrës dhe komuna. Edhe pse ka kaluar më shumë se 5 vjet nga dita kur KRRTRSH vendosi të njohë 35 ha tokë në ish-Kënetë në të cilën janë ndërtuar mbi 1500 ndërtime pa leje, këto dy institucione mbeten sërish kaotike. Edhe pse ka nisur regjistrimi i këtyre banesave në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme në zyrën përkatëse në Durrës, duket se pengesa e vetme e zbuluar ka qenë harta me të cilën është punuar gjatë 10 viteve të shkuara. Ka kohë që procesi i legalizimit të një pjese të ndërtimeve pa leje në ish-Kënetën e Durrësit e cila e ka kaluar kuadrin ligjor ka mbetur i bllokuar pjesërisht pikërisht për shkak të mospërputhjes së hartave, mes dy institucioneve të shtetit ALUIZNI-t dhe ZRPP. Burimet nga ALUIZNI thanë se, “ky proces është ngadalësuar prej 3 vitesh për arsye se Hipoteka disponon të tjera dokumente, dhe tjetër hartë për territoret për të cilat po flasim të cilat ndryshojnë nga matjet tona, pra nëse ne për 100 ndërtime pa leje kemi dërguar harta sipas të cilave rezulton se këto ndërtime kanë zënë dy ha tokë sipas tyre kjo sipërfaqe është 2,5 ha tokë, në këto kushte ne po presim rezultatet e verifikimit të tyre”. Në këtë përplasje institucionesh ata që e pësojnë janë banorët. Veç ndërtimeve në ish-Kënetë, të cilat ende vazhdojnë të qëndrojnë të pa legalizuara janë edhe 180 shtesa pallatesh të viteve ’90 banorët e të cilëve kanë aplikuar për legalizim e që vazhdojnë të qëndrojnë të bllokuar. Aplikim për të kaluar këto shtesa për legalizim ende nuk ka hyrë në axhendën e punës.

PROKURORIA:HIPOTEKA NA KA PENGUAR NË HETIME

Organi i akuzës është një tjetër institucion që lëshon akuza ndaj ZRPP. Burimet nga Prokuroria e Durrësit u shprehën se “gjatë vitit 2013 me gjithë volumin e madh të dosjeve dhe hetimet e tjera lidhur me zbulimin e veprimtarisë korruptive dhe shumë veprave penale një pengesë serioze në bashkëpunim mbetet ajo e ZRPP, pasi në të gjitha rastet kur ne duam informacione lidhur me persona nën hetim, ka qenë ajo që ka vonuar përgjigjet”.Sipas burimeve “sikur nga ana e Hipotekës së Durrësit të ishte gjetur gjuha e mirëkuptimit reciprok dhe institucional, puna do të kishte rezultate por që fatkeqësisht ka patur vonesa dhe zvarritje të pakuptimta”. Hetuesit kanë shprehur rezerva lidhur me punën e institucionit të ZRPP duke shprehur indinjatë lidhur me “mbajtjen pezull të hetimeve në mjaft raste dhe dosje problematike”. Nga ana tjetër hetuesit shprehen të kënaqur për bashkëpunimin me Drejtorinë e Policisë Qarkut, duke ndihmuar në hetimin e dosjeve për ti dërguar ato drejt Gjykatës”. Prej vitesh në Prokurori janë depozituar dhjetëra ankesa nga qytetarët , lidhur me vonesat dhe humbjet e dokumentacionit, zvarritjeve dhe mbivendosjeve. Burimet nga organi akuzës u shprehën se “janë mbi 1500 çështje penale të regjistruara dhe bashkë me ato të mbartura, por si pasojë e mungesës së autorit të shumë veprave penale ndër ato edhe mjaft të akuzuar për vjedhje pasurie dhe trojesh në zonat bregdetare, apo falsifikime të dokumentacionit në ZRPP, dhjetëra dosje mbeten akoma pa mbyllur”.

Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/skandalet-me-legalizimet-e-hipotekat-institucionet-smbeshtesin-prokurorine/

Der US Professor Shinas Rama, zur aktuelle Situation in Albanien: und das es keine Justiz geben wird, noch ein Salih Berisha verhaftet wird. Straffreiheit ist das Programm, wobei z.B. der Bürgermeister Vangjush Dako in Durres, ja in 2000 schon Bau Inspektor war, im kriminellen Enterprise des Ilir Meta als Premier Minister und des damaligen Bürgermeister Miri Hoti, wo die Stadt und Bezirk Zerstörung begann.Primitiv Kriminelle regieren Albanien, wo nur ein paar Namen wechseln, aber Straffreiheit das Programm ist. Shinasi Rama, geht davon aus, das die Albanischen Politiker, keinerlei Absicht haben, eine Justiz in Funktion zubringen, was auch bei den neuen Justiz Minister Nasiq Naco, einem Mitglied der Albaner Mafia, schnell erkennbar ist, die die Mafia Familie des Bujar - Sokol Nishani in und mit der Justiz.

Përgjigja e shkurtër është që, me këta politikanë nuk ka shpresë!…..-Mazhoranca ka nisur, të paktën në dukje, goditjen penale. Dhjetëra dosje janë dorëzuar në organin e akuzës. Ndërkaq, gjykatat kanë dhënë disa masa arrest me burg. A ka shpresë për një luftë të vërtetë ndaj vjedhjes dhe korrupsionit?…Jo. Asnjë shpresë. Saliu nuk i preku, këta nuk do ta prekin. E si do t’i prekin? Gjysmën e qeverisë së Saliut e kanë në qeveri edhe tani. Kështu do të bëhen dyert e burgjeve si dyert rrotulluese të hoteleve, hyr e dil. Shumë zhurmë për asgjë! Do të kapen peshqit e vegjël dhe askush nuk do t’i prekë peshkaqenët.

Mit diesn Politikern gibt es keine Hoffnung für Albanien und die Regierung gibt zwar viele Personen der Justiz zur Anklage, aber es gibt keine Hoffnung, das diese Leute verurteilt werden. Gefängnisse werden wie Hotels sein (man geht ein und aus), mit Ausnahme von ein paar Kleinen: “Zitat: Shinasi Rama. Kurz gesagt: Das ist ein Club von Kriminellen, welche sich Politiker nennen und die Justiz mit Nasiq Naco, Bujar Nishani, gehört dazu siehe u.a. der Drogen Boss und Gangster Seferi Braho, Sohn das Langzeit Gangsters: Spartak Braho.

Korruption Albania
Nächste Runde im Show Spiel Theater einer billigen Idioten Truppe der Billig Mafia, der Albanische Politik und Justiz

Alle Fotos: direkt vor Gericht in Durres aufgenommen, Rruga Alexander Goga

Justic Prosecutor Durres: Mafia Boss Seferi Braho, Son of Spartak Braho Killer Chief and friend of Agim Pepa: 2004, executed Police President: Gani Malushi Justic Prosecutor Durres: Mafia Boss Seferi Braho, Son of Spartak Braho
Killer Chief and friend of Agim Pepa: 2004, executed - assassination: Police President: Gani Malushi

Man macht Mafia konform auch Geschäfte über die Botschaften, wo der Neffe von Spartak Braho: Shkëlzen Macukulli in Polen ist.

Direkt falsch herum geparkt vor Gericht in Durres! Mit Markenzeichen der dümmsten Durres Mafia: US Kennzeichen
US Albanian Court Mafia Durres: Seferi Braho US Albanian Court Mafia Durres: Seferi Braho, fährt mit gefälschten US Kennzeichen bei Gericht vor.

Jo. Asnjë shpresë.

Verwaltungs Reform in Albanien, weil bisher so ziemlich Alles wie die Dezentraliserung nur eine Art Idiotie Berater nach Albanien brachten und kriminelle Enterprise der OSCE, FES, KAS, EU Mssionen, welche mit Vorsatz dieses Verbrechen organisierten, obwohl vor 10 Jahren auch schon bekannt war, das es nicht funktionieren wird und kann.

07 Janar 2014 - 12:32

Ndarja e re administrative dhe territoriale, nisin konsultimet

TIRANË - Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, Bled Çuçi zhvilloi një takim me përfaqësues të donatorëve dhe shoqërisë civile që veprojnë në fushën e decentralizimit dhe qeverisjes vendore në Shqipëri, për të konsultuar dhe diskutuar me ta kriteret e propozuara për ndarjen e re administrativo- territoriale të Shqipërisë, kritere të cilat janë hartuar nga grupi i punës dhe me ndihmën e ekspertëve të huaj dhe vendas.

Pjesëmarrësve iu prezantuan të gjitha hapat që janë ndërmarrë deri tani për kryerjen e kësaj reforme të rëndësishme por dhe aq të domosdoshme, kriteret që do të shoqërojnë reformën dhe detaje rreth tyre si dhe procesin në vijim lidhur me konsultimet me përfaqësues të shoqërisë civile, donatorëve dhe grupeve të interesit, përfshi këtu shoqatat e të zgjedhurve vendorë dhe komunitetin.

Fryma e bashkëpunimit dhe transparenca e treguar gjatë këtij procesi u përgëzua nga të gjithë të pranishmit. Aktiviteti i ofroi mundësinë pjesëmarrësve që të shprehnin sugjerimet dhe rekomandimet e tyre lidhur me procesin në tërësi dhe kriteret në veçanti, si dhe për të treguar mbështetjen e tyre për realizimin në kohë të kësaj reforme të rëndësishme dhe gjithëpërfshirëse.

Sugjerimet dhe rekomandimet e dala nga ky takim do të mbahen parasysh në momentet e miratimit të kritereve nga Kuvendi. Ky aktivitet konsultativ është i pari në radhën e një seri aktivitetesh që do të shtrihen në të gjithë vendin, ndërkaq konsultimet me shoqërinë civile dhe donatorët do të shoqërojnë gjithë procesin e reformës. Projekti STAR (projekt asistence për reformën administrativo-territoriale me kontributin e SIDA, USAID dhe UNDP) mbështeti financiarisht realizimin e aktivitetit.

Redaksia online
(ac/shqiptarja.com)
- See more at: http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/ndarja-e-re-administrative-dhe-territoriale-nisin-konsultimet-194579.html#sthash.fHiB9Vn0.dpuf

In Tirana, wurden 15 Angestellte, der Grundstücks Registrierung entlassen, 25 erhielten Verwarungen, weil vor allem in 2013, praktisch nur noch falsche Dokumente ausgestellt wurden, was sowieso jeder in Albanien wusste. Wer Geld hatte, erhielt Phantom Dokumente, wo man wollte, vor allem an der Küste.

Ilirjan Muho
Ilirjan Muho, durch andere Fälle gut bekannt, leitet nun die Grundstücks Registrierungen: a href="http://www.zrpp.gov.al/">ZRPP Tirana. Er straft den ganzen Apparat, der ein Chaos verursachte.

17 Janar 2014 - 19:42
Shkarkohen 15 punonjës të ZVRPP
Muho: Do rrisim cilësinë e shërbimit
TIRANE- Zyra Qendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme inicioi një kontroll pranë ZVRPP Tiranë, nisur edhe nga ankesat e shumta të qytetarëve në lidhje me zvarritjen, mosrespektimin e afateve ligjore në kthimin e përgjigjeve të aplikimeve nga qytetarët, me objekt zbatimin e ligjshmërisë në procesin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të afateve të trajtimit të aplikimeve të paraqitura nga qytetarët.

Nga kontrolli rezultoi se në periudhën 3 janar 2013 deri 3 tetor 2013 janë paraqitur një numër i madh aplikimesh, të cilat nuk janë përfunduar brenda afateve të caktuara. Gjatë kontrollit u konstatuan shkelje të rënda në regjistrimin e titullit të pronësisë dhe në aspektin hartografik, që ka të bëjë me pasqyrim e pasurisë në hartat treguese.

Në përfundim të kontrollit, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme mori masa për largimin nga puna të 15 punonjësve, si dhe „vërjejtje me paralajmërim për pushim nga puna” për 25 punonjës të tjerë.

Gjithashtu Hipoteka ka iniciuar një proces kontrolli në disa nga zyrat kryesore në vend, nëpërmjet të cilave do të bëhet evidentimi i të gjitha rasteve të regjistrimit të kalimit të pronësisë nga pasuria “shtet” te individët, sidomos në zonat bregdetare. Nëpërmjet këtij procesi synohet që të evidentohen rastet abuzive dhe korruptive në tjetërsimin e pasurive të shetit apo individëve, haptazi në kundërshtim dhe shkelje flagrante të ligjit.

„Duke çmuar kontributin e gjithë qytetarëve në luftën kundër veprimeve me natyrë korruptive, i ftojmë të gjithë personat e interesuar, të cilëve u janë prekur interesat në lidhje me të drejtën e pronësisë, apo kanë dijeni për veprime të kësaj natyre, të denoncojnë pranë Zyrës Qendrore të gjithë ato raste, me të cilat është abuzuar me pasuritë e tyre” - tha dje Kryeregjistruesi i Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Ilirjan Muho.

Redaksia Online
(s.o/e.s/shqiptarja.com) - See more at: http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/shkarkohen-15-punonjes-te-zvrpp-muho-do-rrisim-cilesine-e-sherbimit-196319.html#sthash.9oltyup8.dpuf

Durres reisst den Kosovo Mafia Touristik Komplex “Kamelia” bei der Dajlin Brücke ab – Polizei Einsatz bei den Banditen in Kruje

Die EU Dezentralisierungs Programme haben Albanien vernichtet: Auran Tare über die Kultur-, Tourismus und Umwelt Vernichtung

KfW Geld Vernichtung mit den Betrugs Infraktur Projekten in Albanien, als Partner von Mafia Clans

Unverändert sind immer noch viele Adminstrative Institutionen von den dümmsten und korruptesten LSI und PDUI Anhängern besetzt

In Sarande, läuft die Sache identisch, wo über 100 illegale Genehmigungen in Verbots Zonen gegeben wurden, der Bürgermeister Edmond Gjoka, aus einer bekannten Verbrecher Familie angeklagt wurde.

* Durres ein einziger Chaos Laden, wo PD Militante Banden, ohne Schule, plötzlich Direktor der Grundstücks Abteilungen wurden und zu dumm waren, überhaupt zuarbeiten und Tausende falscher Bescheide ausstellten.

16 mijë dosje për ALUIZNI-n në Durrës të mbuluara nga pluhuri
Keneta

08:58 am | Nga Xhevahir Gradica / Një numër shumë i madh dosjesh të cilat në themel kanë çështjen e shqyrtimit për legalizimin…

1/7/2014

Die Insolvenzen, der Raiffeisenbank Kunden in Albanien reissen nicht ab: Die Firma “Parlamat” - “Milk Sh.P.K.”

Filed under: — Balkansurfer @ 9:14 am

Von Pleite zu Pleite: die Banken in Albanien und vorneweg, die Raiffeisen Bank, welche diesmal Gerichts Urteile gegen eine Milch Firma vollstrecken will, mit einer Kredit Summe von 1.9 Millionen €!. Die Parmalat Firma (8 Milch Firmen, was einmal auch von der Deutschen Entwicklungshilfe, vor 20 Jahren aufgebaut wurde und Berisha Direktoren in 1997, die Firmen ausräumten) , des Sami Gjerji und Vigan Dervis, welche als grosse Milch Export Firma aufgebaut wurde, bis man wegen Hygiene Gründen nicht mehr in den Kosovo exportieren konnte, was ebenso normal ist. Einfachste Hgyiene, wird ignoriert und die Namens Änderung der Firma: Milky” Sh.p.k, konnte die Firma auch nicht retten. Albaner sind mangels Bildung unfähig, eine Firma zuleiten, weil die Meisten Functionale Analphabeten sind und nur die linke Gehirnhälfte funktioniert mit dem Sprach Zentrum, was man schon bei Ministern und vielen angeblichen Professoren merkt, welche nur etwas vorlesen können, was man nicht versteht.

Alle Firmen arbeiten ebenso mit gefälschten Betrugs Rechnungen, schon bei Import um die Bank und den Zoll zubetrügen. 57 % der Albaner sind functionale Analphabeten, also für jede Arbeit auch vollkommen unfähig und oft sogar Minister und Staatsanwälte, oder gar Professoren. 10.000 Professoren gibt es in Albanien, davon sind 9900 total Idioten. Nur die like Gehirnhälfte funktioniert, mit dem Sprach Zentrum und das war es dann auch.

Im Albaner System, werden viele Firmen auch ruiniert, wenn Bilanz Prüfer nicht mehr die Phantasie Gewinne bestätigten wollen, oder den gut bekannten Betrug, der Buchhaltungs und Bilanz Fälschung was die Amerikaner mit dem Modell “ENRON” mit Frank Wisner vor über 10 Jahren einführten, der nur als Berufs Betrüger und Partner von Gangstern überall auftrat in der Welt, oft mit Diplomaten Pass versehen und US Sonder Botschafter im Balkan, bis zu Mubarak.
SPD Partner und VW General Vertreter in Montenegro – Drogen Boss: Anton Stanaj im Sudan hingerichtet

Gestern mit einer Schiesserei mit einem m Toden in Vlore, ging es um einen Hotel Miet Vertrag, oder es werden Geschäfts Partner in Albanien, im Süd Sudan, oder Istanbul hingerichtet wie: Türkischen Geschäftsmann / Omer Satin,, oder oder Heroin Haupt Lieferant an die Politik Mafia in SHIAK und Tirana / Abdulselam Turgut.

Von Slowenien bis Albanien: Die Österreichischen Banken etablierten das Betrugs Kredit Modell, denn praktisch alle Bank Unterlagen sind gefälscht im Balkan und lt. Bank Direktoren der Raiffeisen Bank in Albanien: absolut alle Bank Unterlagen für Kredite und Firmen. Typisch die überall bekannten Betrugs und Fälschungs Wirtschafts Prüfer Gesellschaften, welche den Weltweiten Firmen und Banken Betrug mit gefälschten Bilanzen begleiten: Die Betrugs Wirtschafts Prüfungs Gesellschaft KMPG, soll ein Gefälligkeits Gutachten für das neue Fussball Stadium abgeben

Deutsche Partner immer dabei: Die neue Zoll Chefin Elisa Spiropali, beschlagnahmt die Mafia Firma: des Gjoke Uledaj - 4.400 Tonnen Treibstoff Schmuggel

Kultur Projekt: Betrug und Fälschung in Albanien: Të dënuar për mashtrim, falsifikim dhe kontrabandë 2004-2012

Etliche Firmen, welche in Albanien aktiv waren, sind inzwischen Insolvent, oder wurden verkauft: Praktiker, Alpine, Hochtief, DECOmetall, Taci – Öl

Aktualitet Nga ELTON QYNO
07 Janar 2014 - 07:13

Tetë urdhër ekzekutime, Gjykata
i bllokon “Primalat” 1.9 mln €

TIRANE- Kompania e qumshtit “Primalat” është vënë në vështirësi financiare, duke rrezikuar seriozisht falimentimin e plotë të saj.

Tetë vendime gjyqësore e detyrojnë kompaninë e qumështit t’i paguajë bankave një shumë financiare prej 1.9 milion euro, shumë kjo që është marrë si kredi tek një bankë e nivelit të dytë në Shqipëri.

Gazeta “Shqiptarja.com” zbulon se kompania që u përfol vitin e kaluar se tregtonte qumësht me përmbajtje aflatoksine, ka bërë ndryshimin e emrit nga “Primalat” në “Milky” Sh.p.k, që me sa duket kjo lëvizje ka qënë një veprim për të shmangur paragjykimet e konsumatorit, pas zbulimit të aflatoksinës nga autoritetet kosovare, të cilat e përjashtuan nga tregu.

Mirëpo pavarësisht kësaj, situata nuk ka ndryshuar duke bërë që banka të kërkojë në gjykatës e Tiranës nxjerjen e udhërave të ekzekutimit, për kredinë 1.9 milion euro të marrë nga bashkёkredimarrёsit Sami Gjergji dhe Vigan Dervishi.

VENDIMET GJYQESORE

Bëhet fjalë për 8 vendime gjyqësore që autorizojnë bankën të nisë procedurat përmbarimore për sekuestrimin e aseteve të kompanisë së qumështit “Primalat”. Vetëm një vendim bën fjalë për një kredi prej 1.1 milion euro, e cila nuk është shlyer plotëisht, duke sjellë dhe reagimin e menjëhershëm të bankës. Ndërkohë që vendimet e tjera bëjnë fjalë për shuma financiare prej 400 mijë euro, 350 mijë euro dhe 29 mijë euro.

Pjesa më e madhe e këtyre shumave nuk është shlyer nga ana e administratorëve të kompanisë së qumështit, kjo si pasojë e humbjes në pjesën më të madhe të tregut, për shkak të skandalit të aflatoksinës. Në këto kushte, kreditori, duke pretenduar se nga ana e kredimarrësit nuk është përmbushur detyrimi sipas kushteve të kontratës, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për të lëshuar urdhërin e ekzekutimit ndaj këtij titulli ekzekutiv të pretenduar, në mënyrë që të procedohet me ekzekutimin e detyrueshëm, deri në sekuestrimin e aseteve.

DETYRIMI
Nga shpjegimet e përfaqësuesit të bankës në seancën gjyqësore, si dhe nga shkresa rezulton se, detyrimi nga ana e debitorёve nuk është respektuar, gjë e cila ka aktivizuar edhe penalitetet përkatëse të rrjedhura nga parashikimet kontraktore. Kështu, nga shkresa me lëndë “konfirmim për detyrimin huase të huamarrësit “Milky” sh.p.k. rezulton se deri më datë 06.12.2013 kredimarrësi i detyrohet kredidhënësit në një shumë prej 166.684.000.27. Ky detyrim përbëhet nga zëra të ndryshëm, si detyrimi bazë principali i papaguar, interesat dhe kamatёvonesat.

ZBULIMI I AFLATOKSINËS
Në muajin Shkurt të vitit të kaluar, autoritet Kosovare vendosën të heqin nga tregu i tyre, qumështin “Primalat” pasi zbuluan se ky product përmbate një sasi të madhe aflatoksine. Sipas mjekëve ekspozimi i gjatë ndaj aflatoksinës mund të shkaktojë tumor të mëlçisë, hemoragji, enjtje, probleme në tretje, probleme në metabolizmin e organizmit, probleme mendore e deri në gjëndje kome. Nëse qumështi me përmbajtje aflatoksine konsumohet në sasi të mëdha dhe të shpeshtë ai shkakton kancer. Nxjerja e këtyre konkluzjoneve, solli dhe daljen nga tregu të kompanisë “Primalat”, ku pas kësaj erdhën dhe problemet me kreditë bankare.

faksimile - See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/tet–urdh-r-ekzekutime-gjykata-i-bllokon-primalat-1-9-mln–euro–194527.html#sthash.Emd1yJuf.dpuf

1/1/2014

Der Präfekt von Durres, bereitet mit 4 Arbeits Gruppen, die Anzeigen und den Abriss gegen die vielen illegalen Bauten vor

Filed under: — Super Visor @ 10:49 pm

siehe auch: Durres: Selbst gemalte Landkarten, diente den Grundstücks Agenturen ALUIZI, ZRPP als Grundlage der Arbeit

Es wird 2014 werden, bis man Verantwortliche anklagt, wobei der Bürgermeister auch in 2014 weiter betoniert. 202 illegale Bauten in Verbots Zonen wurden legalisiert, vor allem an der Eisenbahn und auf Antiken Boden. Alle Grundstücks Direktoren wurden bisher in Durres ab 1999 angeklagt, Einige bis zu 15 Jahren Haft verurteilt: Nun Andi Lila und Erjon Jakova der ALUIZNI.

Der ganze Müll, eine direkte Mafia Finanzierung mit extrem Verbrechen, einer Landes weiten Zerstörung mit kriminellen Berisha Leuten, ist erneut Weltbank finanziert, mit 30 Millionen $!

In Durres gibt es 4 Arbeits- Gruppen, welche die illegalen Bauten an der Küste registrieren, wo auch Sonder Staatsanwälte, Bau Inspektion (die Vorgänger wurden verhaftet) eingesetzt wird, denn wie es das Bau Gesetz vorschreibt, wird jeder Bauherr der illegalen Bauten an der Küste auch angeklagt. Die Arbeits- Gruppen stehen unter Leitung des neuen : Präfekten. . Durch den hohen Vermögens Verlust der Örtlichen Politiker, hat man 2012 schon begonnen, Vorbereitungen für eine Bereinigung der illegalen Bauten zuorganisieren. Die Methode war überall identisch, weil es die Anordnung direkt von Salih Berisha erneut war, um seine Anhänger an sich zubinden und für eine Umsiedlung Aktion: von Skhoder bis Korce. und seine Mord- Waffen- Drogen Verbrecher Clans, wie Ali Kazazi - Seferi Kazazi Geldwäsche Bauten zu ermöglichen.

In Durres, wurde durch die Administrative Mafia, der Hirnlosen, seit über 20 Jahren, jedes Gesetz und jede Ordnung sabotiert, ignoriert, was durch die Kosovo Landraub Mafia aus Drogen Händlern und Verbrechern sich ab 1997 noch erheblich verschlimmerte. Ein NATO produkt, wo man eine Rechts freie Zone in Europa wünschte, für Drogen und Waffen Handel. Wieweit weitere Adminstrative des Rathauses Durres, oder Politiker angeklagt werden, wird die Zukunft zeigen, wobei Vangjush Dako der Bürgermeister von Durres, der bereits in 2000, Bau Inspektor war, machte damsl Zerstörung, Mafiösen Landraub, gefälschte Urkunden. Betrug, kriminelle Grundstücks Geschäfte, mit dem Bürgermeister Miri Hoti ( PM Ilir Meta Verbrecher Clans), zum Programm.

Warum die Staatsanwaltschaften seit Jahren, praktisch überall in Albanien diese illegale Bauten nicht stoppte, ist erklärbar im Reichtum der Richter, Staatsanwälte und Administrativen Politiker und dem Hass und der Verachtung gegen diese Justiz Banden, welche die Stadt und den Tourismus zerstörten.

Durres hat seit 2006, über 30.000 neue illegale Bauten, welche nicht legalisiert werden können, wo ein Chaos der Anarchie von der Salih Berisha Regierung und korrupten Rathaus Adminstrationen in den letzten Jahren organisiert wurde. In Durres, erhielt die Präfektur Arbeits Gruppe und Staatsanwaltschaft, durch Insider des Rathauses erhebliche Hilfe mit Informationen, wie das Chaos durch Kriminelle und korrupte Beamte oragnisiert wurde. Ob abgerissen wird, kann nur die Zukunft sagen, denn es ist auch eine finanzielle Frage, bei den Tausenden von illegalen Bauten an der Küste.

Es wurden erhebliche Verstöße, aller Verantwortlichen in den Küsten Gemeinden festgestellt, ebenso von Forst Behörden, welche alle Gesetze und Master Grundstücks Pläne missachteten, ebenso das Privat Eigentum der wenigen Privaten “Zone Touristik” und die Öffentlichen Strände besetzten und zerstörten. Die Vorbereitungen, für weitere Anklagen sind unter Leitung des Präfektur von Durres weit gediehen. Eine Möglichkeit das diese Administrativen Kommunen in Zukunft in Funktion kommen, besteht nach der Zerstörung des Staates, der Bildung nicht.

Auch Cap Rondoni zum Cap Pish Palla, ist von illegalen Bauten teilweise schwer betroffen, wobei die Schwer Punkte der Aktionen in der Currilla, und dem Fels von Kavaje, südlich Durres liegen. Schwer Verbrecher Banden der Polizei Banditen des Salih Berisha und PD Geldwäsche Drogen Banden, bauten dort ihre Lokale und Appartment Häuser. Alles was nicht den Master Plänen und Grundstücks Dokumenten entspricht, wird abgerissen, die Verursacher angeklagt und der Umwelt Minister Lefter Koka, will nun vor allem die Currilla danach wieder ab Februar aufforsten.Die hohe Staats Kontrolle wurde ebenso eingeschaltet, weil Bürgermeister und Beamte daran beteiligt sind.

Trotz klarer gesetzlicher Regelungen auch in den Master- und Urbanistik Plänen, versuchte das Rathaus Durres, ihre Stadt Grenze in eine private “Zone Touristik” in der Currilla zuschieben, was allein schon extrem kriminell ist. Noch schlimmer agierte die Rathaus Mafia, der neuen Ortschaft Rrashbull, welche zum Spekulation Projekt Politischer Banden wurde, was mit der ex-Präfektin Nastasho Paco begann, welche komplette Wälder zerstörte. Jeder konnte sich seine Grundstücks Urkunden zusammen basteln für die Küste bei dem “Fels von Kavaje", erhielt auch noch eine Baugenehmigung, (welche aber nie der Präfektur von Durres zur Genehmigung vorgelegt wurde), für 2-3 stöckige Gebäude. Grundstücks Grösse und Bau, waren dann im Phantasie Bereich. Gebaut wurden dann aber Geldwäsche Apartment Häuser, wie in den Mafiösen Zirkeln in Sarande, Bulgarien und Montenegro. Diese ehemalige Touristen Attraktion, wurde komplett von der Berisha, Ourel Bylykbashi und den Sokol Olldashi Banden zerstört. Die Präfektur hat noch in 2012, nachdem der Skandal aufflog, Stapelweise Anzeigen gemacht, aber Nichts geschah. Es gab viele Abriss Aktionen in 15 Jahren, meisten waren es Luft Nummern, nur auf dem Papier. Sogar der ehemalige NATo Stützpunkt: CommWest in Plepa - Golem wurde illegal zugebaut.

Ex-Präfekt Genc Alizoti und der Bürgermeister Vangjush Dako, über die vielen neuen illegalen Bauten, in der Currilla, Rruga Taulantia in 2012.

Die Vorgänger Präfekte, wie Genc Alizoti, hatten in der Albanischen Tradition, alle Gesetze wieder einmal vergessen, und den Masterplan mit den Touristischen Zonen, oder Antike Stätten sowieso. Der Sumpf des Mafia Rathauses von Durres, mit Vangjush Dako, wird im Moment juristisch aufgearbeitet, denn es gibt einen Whistleblower, der mit den Arbeits Gruppen zusammen arbeitet und die Straf Anzeigen und den Abriss vorbereitet. Der Vize Bürgermeister Adrian Cela, wurde entlassen und angeklagt. Stadt Durrs konform mit Kriminellen als Bau Polizei Chefs:

Die Italiener verhaften den Durres Stadt Architekten: Adlei Likmeta und das normale Chaos

Skender Koni, Distrikt Bau Inspektor von Durres wurde verhaftet, wegen Dokumenten Fälschung

Chaos Grundstücks Agentur: Das Rathaus von Durres, will nun ab Anfang Januar mit einem Abriss illegaler Bauten beginnen

Prokuroria, gati për rrafshimin e bregdetit

Posted By Artur AJAZI On 28/12/2013 @ 11:32 In Kryesore,Rrethet | No Comments

Prefektura: Inspektim njëmujor me 4 grupe pune, bregut të Durrësit, Rrashbullit, Katundit të Ri, Manzës dhe Sukthit

Küste

“Dosjet e subjekteve dhe personave me dhe pa poste zyrtare, që kanë guxuar të shkelin ligjet e shtetit dhe kanë ndërtuar apo kanë nisur të ndërtojnë pa leje, do të nisen drejt Prokurorisë, ndaj tyre asnjë lëshim”. Kjo ka qenë deklarata e bërë nga një burim zyrtar i Prefekturës të Qarkut Durrës –Krujë për “Telegraf” lidhur me shqetësimet për rritjen e numrit të objekteve pa leje në zonat bregdetare.

INSPEKTIM I INUK

Gjithë gjatësia bregdetare e Durrësit, prej 1 muaji ka nisur të inspektohet nga INUK, në bashkëpunim me strukturat e Prefekturës bashkive e komunave për të parandaluar e evidentuar ndërtimet e paligjshme. Informacionet e ardhura nga terreni, kanë shtyrë këtë strukturë të kalojë të gjithë vijën bregdetare të shfrytëzuar për pushime në rërë dhe të ndalojë apo prishë objekte që më pas dëmtojnë zhvillimin e turizmit. Riorganizimi i strukturave të Inspektoratit Ndërtimor në nivel njësie vendore ka kërkuar ndërhyrjen e kreut të ri të Prefekturës. Ky institucion ka ulur në një tryezë drejtuesit e bashkisë së Durrësit, Komunave Rrashbull, Katundi Ri, Manzës dhe Sukthit duke u lënë atyre edhe një sërë detyrash. Katër grupe pune janë ndarë në dy drejtimet duke synuar të kenë brenda një afati të shkurtër kohor një njohje të plotë për gjenden në terren. Në bazë të informacioneve që ka marrë Prefektura përgjatë bregdetit ka qindra ndërtime, të cilat nuk janë të ligjshme. Burime zyrtare nga Prefektura u shprehën se, “ndërtimet e paligjshme në bregdetin e Durrësit, por edhe nga Bisht Palla deri në Kepin e Rodonit janë bërë problem për zbatimin e projekteve të zhvillimit, ndaj ne po evidentojmë çdo rast dhe sipas ligjit çdo objekt i paligjshëm do të shembet”.

VERIFIKIMET

Aktualisht bregdeti që administron bashkia e Sukthit dhe e Manzës dhe komuna e Katundit të Ri paraqesin shqetësime të vogla por jo serioze. Por ndryshe paraqitet gjendja nga Currilat në Plepa dhe nga Shkëmbi i Kavajës deri në Golem, pjesë kjo e territorit të Prefekturës së Durrësit dhe që administrohet nga bashkia dhe nga Komuna e Rrashbullit. Për shkak të dyndjeve të mëdha të pushuesve gjatë stinës së verës, në këtë pjesë të bregdetit, janë bërë ndërtime me dhe pa leje dhe se përgjithësisht këto objekte akomodimi e argëtimi nuk janë pjesë e masterplaneve të zhvillimit perspektiv të zonës. Pikërisht ndërtimet sidomos tek Shkëmbi i Kavajës kanë tërhequr edhe vëmendjen e Kontrollit të Lartë të Shtetit, i cili disa vite më parë ka përgatitur dosje për Prokurorinë e qytetit bregdetar. Bëhet fjalë për firmosjen nga Komuna e Rrashbullit të një numri të konsiderueshëm leje ndërtimi për objekte 2 ose 3-katëshe, të cilat në fakt janë kthyer në ndërtime shumëkatëshe në zonën e Shkëmbit të Kavajës. Prefektura e Durrësit ka depozituar në organin e akuzës dhjetëra denoncime dhe se bëhet fjalë për ndërtime, të cilat i përkasin periudhës së viteve të fundit. Ndërtimet duke filluar nga ish-komanda e NATO-s, deri tek Përroi i Agait kanë kaluar në rivlerësim nga komisioni përkatës për të parë procedurën e ndjekur nga komuna. Sipas materialit denoncues, ka bashkia e komuna që akuzohen për vendime që nuk janë dërguar në Prefekturën e Qarkut Durrës për miratim, për dosje në të cilave u mungon dokumenti i pronësisë së truallit ku është bërë ndërtimi si dhe për dosje të tjera në të cilat ndërtimet 2-3-katëshe që parashikoheshin në lejen e miratuar, janë kthyer të ndërtime që nuk kanë respektuar këto kondicione. Me të tilla probleme ndeshet edhe bashkia Durrës, pasi në sipërfaqen që ajo administron ka shumë objekte të ndërtuara pa leje. Prefektura i ka bërë të qartë këtyre institucioneve të pushtetit vendor se do të ketë reagime të shpejta e penalizime për të bllokuar çdo ndërtim që nuk plotëson kriteret ligjore. Tashmë organet e hetimit kanë gati dosjet e abuzimeve me trojet e paligjshme në bregdetin e Prefekturës së Durrësit.

URL to article: http://gazetatelegraf.com/prokuroria-gati-per-rrafshimin-e-bregdetit/

Chaos und Gesetzeslosigkeit in Albanien: Eine direkte Folge der unlogischen und kriminellen Dezentralierung durch die EU, OSCE von Verwaltungs Institutionen, was bei einem kleinen Staat, vollkommener Unfug ist und nie funktionieren kann.,mangels Ausbildungs Möglichkeiten. In der gesamten Welt, sind die Folgen dieser desaströsen und korrupten Weltbank, IMF, EU und USA Zirkel zusehen, wo Nichts mehr funktioniert, weil Partnerschaft mit den Dümmsten und Kriminellsten zum Programm gehört. Angebliche West-Experten, sind oft Arbeitslose Politologen, welche sowie niemand braucht in der Welt. Die Vernichtung der Kosovo Gesellschaft ist ein identischer Vorgang, wie die Korrumpierung von Griechenland.

Durres: Ein krimineller Club: Anwälte, Politiker, Staatsanwälte, Richter, Verwandte von kriminellen Politischen Familien, Notare (welche gefälschte Testamente, Grundstücks Urkunden bestätigen, von Toden unterschrieben - man ist in Albanien. In Haft ist nicht einmal ein Anwalt, obwohl es etliche Verhaftungen gab. Die Justiz Mafia vo Durres, lässt jeden Kriminellen sofort in Durres wieder laufen, weil man selbst in diesem Club der Gesetzeslosigkeit und des Verbrechens Mitglied ist. Ein Salih Berisha System was auch Sarande vernichtete.

Der General Staatsanwalt, verhaftet nicht einmal Notare, wenn sie Urkunden beglaubigen, wo Personen, welche vor 14 Jahren starben unterschrieben haben, wie der Fall der Gangster Familie Lulzim Basha - Yhaferriee Isufi zeigt.

Man schiesst sich seit 15 Jahren die Grundstücke aus, wobei es im Enver Hoxha Regime nur 4.000 Tode gab in 60 Jahren, die “Demokratie” Bringer und ihre Albanischen Partner, organisierten einen Massen Mord, als Demokratie Modell. Alle Bau Direktoren werden seit über 10 Jahren verhaftet, teilweise verurteilt und der aktuelle ist Bedri Luka, Mitglied in der Sokol Olldashi Mafia, ohne jede Bildung und Schule..

Das Grundstück Chaos mit 8200 Toden, 500.000 illegalen Bauten und 17 Milliarden € Schaden
Die EU Dezentralisierungs Programme habe jede notwendige Funktion der Kommunen verhindert, die Gesellschaft und Wirtschaft zerstört und das Volk kriminalisiert. Anklagen wie in Sarande und Durres, werden in Tradition sich in Luft auflösen, denn Straffreiheit (auch bei Mord und Gross Drogen Schmuggel) ist das Programm, der EU und US Justiz Missionen.

Rock of Kavaje

Shkëmbi i Kavajës - Der Fels von Kavaje, wo es nur Pinien Wälder gab, eine ehemalige Touristische Attraktion, von Illegalen wie Golem vollkommen zerstört, durch korrupte Politiker, welche auch nicht vor Mord zurück schrecken und versuchten wie die Tragaj Familie, in der privaten Zone Touristik der Mak Albania Anlage illegal zubauen. Es besteht, ein 100 Meter Verbot überall in Albanien zur Küste, auch in den Städten, für Grundstücks Papiere! Generelles Bauverbot bis 400 Meter (bereits in 1993 im damaligen neuen Bau Gesetz und 200 Meter rund um Antike Stätten), wo die Ausnahme praktisch die wenigen Dokumente nach Gesetz 7665 sind, in offiziellen privaten und Öffentlichen Touristik Zones. Bau Gesetze, sind seit 20 Jahren nicht in Kraft, Grundstücks Gesetze, waren Luft Nummern, nachdem die EU die Verrücktheit machte, mit der Dezentralisierung, wo Inkompetende und Kriminelle, ohne jede Schule und Ausbildung, plötzlich Bürgermeister und Grundstücks Direktoren überall wurden. Eine Funktion der Kommunalen Institutionen, war somit auch für die Zukunft nicht möglich, wobei die Idee (Dezentralisierung) für einen kleinen Staat, mit schlechter Bildung, eine kriminelle Perversität der EU, OSCE vor allem waren. Das selbe gilt für die Justiz und alle Institutionen, welche im Mafiösen Inkompetenz Chaos in Albanien untergingen.

Ohne jede Baugenehmigung, auf vielen Kilometern, südlich Durres: Albanische Touristik Experten, der Idiotie, natürlich ohne Funktion einer Abwasser Entsorgung, was nur im Meer geschieht. Von Deutschen Wasser- und Infrastruktur Projekten finanziert, wie oft auch vom EBRD und Weltbank Sumpf, wo prominente Journalisten berichten.

Kriminelle Mafia Appartment Häuser an den Stränden von Kavaje und vollkommen illegal gebaut im Juli 2008!

Currilla, Kallmi Strände, wo es Hundert neue Construcitonen gibt im National Park Tourismus, mit totalem Bau Verbot.

PD Drug Boss: Dash Melcani, illegal constrction

PD Drug Boss: Dash Melcani, illegal constrction an den Stränden von Kallmi, Nord Durres

Die Durres PD Mafia, soll doch einmal ihre Banden erklären, aus prominenten Verbrecher und Drogen Clans, inkusive sogenannter Polizei Kriminall Direktoren, welche vor allem am Wochenende auftauchen und u.a. das Splendid bei der Universität gezielt besuchen und die anderen illegalen Verbrecher Lokale in den Oeffentlichen Straenden.

Durres Mafia Lokale, Currila, Erosion

Durres Mafia Lokale, Currila, Erosion

Durres Erosion, Mafia Lokale

18. Juli 2013
Die Erosion zerstörte auch im Meer, die Fisch Gründe, denn dort ist eine Fischerei Schutz Zone und der neue Umwelt Minister Lefter Koka, will nun aufforsten. Ebenso gibt es grosse Probleme seit 10 Jahren mit der Einfahrt im Handels Hafen, im Touristik Hafen, weil Millionen Tonnen, Lehm, Bau Aushub Bau Schutt ins Meer gekippt wird, durch die Bau Mafia, was bei der Familie des Spartak Braho und Lefter Koka (Nard Koka) anfängt.
Das Mafia Rathaus von Durres mit Vangjush Dako, hat ebenso versucht, die Stadt Grenze in die private Touristik Zone zuschieben, was natürlich besonders lukrativ ist, bis das Verbrechen angezeigt wurde, warum die Stadt Mafia, bauen lässt, wo sie Nichts zu Sagen hat:

Warum man in Durres, Terroristische Überfälle auf eine der wenigen privaten “Zone Touristik” organisierte und die Bäume fällte, mit neuen Abwässern durch die Sokol Kazazi und Agim Hoxha, wie Shuiapi Verbrecher Banden, ist Welt Rekord an Kriminalität einer Regierung.

Bekannte Verbrecher, mit Arbeiten des Rathauses, zerstören die letzten Touristik Zones, Grundstücke, wertvollsten Biotope und Wälder an der Küste in der Currilla.

Oerd Bylykbashi Mafia: drugs, money laundering, fals documents
Oerd Bylykbashi Mafia: drugs, money laundering, fals documents
Bledar Shuiapi drug mafia, bari, shabani mafia, shiak durres
Bledar Shuiapi drug mafia, bari, shabani mafia, shiak durres
Mit Vorsatz zerstört: Die Currilla; Rrëshqet kodra në Currila, këmbana e rrezikut të mjedisit nuk dëgjohet
18 Shkurt, 2013 0

Albanien Wie ein Paradies am Mittelmeer zerstört wird
Von

Die primitive Taliban Mafia in der Currila: PD Leute: Sokol Kazazi, Agim Hoxha, mit total gefälschten Papieren und ohne jede Bau Genehmigung! Der Park bei der Villa Zogu, wurde ebenso vernichtet, mit 3 Hochhäusern

Digital Camera

Digital Camera Dazu gehört dann diese Abwasser Rohr ebenso, vollkommen illegal am Strand.

Der Verbrecher Bau, des Ourel Bylykbashi, der PD Mafia mit Sokol Kazazi, Agim Hoxha in Durres, wobei die komplette Küste auch nach Nord illegal parzelliert und verteilt wurde, an PD Gänger. Ourel Bylykbashi, wurde angezeigt, weil er wie in Tirana, als Grundstücks Direktor auch in Durres, Grundstücke mittels Fälschungen sich aneignete, was aber Viele machten.

Die Currila, wo Alles vernichtet wurde, Satelliten Fotos eine einmalige Vernichtung der Küste zeigen. Komplette Wälder und Biotope, wurden in der Touristischen Entwicklungs Zone vernichtet.

Partner bei diesem Mafia Verbrechen, auch im Park der Villa Zogu ist: der Mafiosi: Sokol Kazazi, der nun mit der neuen Idenität Seferi Efendi herumläuft, was normal ist. Ausserdem als Langzeit Motor der Geldwäsche und des Verbrechens: Agim Hoxha, Bezirksrat in Durres und Vertreter der Mafia Hochburg Xhafzotaj / Shiak. Die Cepani Mafia Familie u.a. Diplomaten Präsidenten Adviser bei Bamir Topi, schickte ihre Verwandten zur Zerstörung an die Küste, Anzeigen blieben Luft Nummern, ohne Strafrechtliche Folge, nur der Verkauf wurde untersagt.

Andere primitive Gangster, rund um Geldwäsche, Drogen Handel, Land Raub und illegalem Bauen.

Tirana - Durres Terrorist: BLEDI MUSA SHUAIPI und die rund um die Xhafzotaj - SHIAK Mafia Familie des: Agim Hoxha

Irgendetwas zusammen fälschen, mit kriminellen Anwälten und Notaren ist normal in Albanien. Vermesser und Topographie, erfolgt dort und wie man es will, so auch in diesem Falle.
So geht es wohl weiter, in der Justiz:

Rhetoric Staatsanwalts Anwaltschaft und Institutionen: “We have made several reports, but no one does anything”

12/3/2013

Der illegale Mafia Bau der Familie des Lulzim Basha - Isufi in Vlore, wurde heute enteignet

Tode verkauften die Grundstücke, in der Welt einmalig, in Albanien normal.

Der absolute Super Skandal ist inzwischen, nachdem auch die Notariellen Grundstücks Verkäufe überprüft wurden, wo ausdrücklich Lulzim Basha sagt, man hätte das Land in 2009 gekauft von den damaligen Eigentümern. Käufer war die “G.B-A Konstruksion”, in Besitz der Familie Isufi -Basha. Ein ganz normales und durchaus übliches Geschäft, auch in Durres, Sarande, Tirana. Peinlicherweise, waren beide angeblichen Grundstücks Eigentümer bereits damals verstorben und somit wurden wie es durchaus üblich ist, Notarielle Urkunden ebenso gefälscht, was durchaus konform ist, bei Banditen Clans, welche auch die Justiz kontrollieren.

Skandali i falsifikimit: Dy të vdekur i kanë shitur truallin vjehrrit të Bashës!

Teil II - Part II

Der Gangster Oerd Bylykashi, und Bedri Lluka wurden wegen Urkunden Fälschung in Durres angezeigt.
Aus der Familie des Dumm Kriminelle Ex-Innenminister ish-ministri i Brendshëm Ali Kazazi, der direkt in die Ermordung von Azem Hajdari für Salih Berisha verwickelt ist, und aktiv war, bei Anschlägen gegen den Haklaj Clan im Raum Bajram Curri und Tropoje. Waffen Schmuggel Konkurrenz mit Ali Kazazi, damals und dem Haklaj Clan, der Haupt Grund für den Mord."Readiness to escort the multinational forces", is the title of an article in the newspaper Rilindja regarding the visit of the Secretary of State at the Defence Ministry, Ali Kazazi, and Chief of the General Staff, Major-General Adem Copani, to the military unit of Zall-Herr in Tirana. [09] Ali Kazazi put under house arrest Das Übergangs Kabinett in 1997, mit dem Berisha Mann: Ali Kazazi. Als die Justiz noch in 1998 funktioniete, verhaftete man diese Leute in Albanien, wegen Waffen Schmuggel und im 22 Personen Paket sogar.


Der Fels von Kavaje, vollkommen illegal zubetoniert, ohne jede Abstand Grenze zum Meer, durch etliche kriminelle Banden in den üblichen Geldwäsche Geschäfte, wo jeder Baum gefällt wurde.

Part II, der Präfekt von Durres, bereitet den Abriss und Straf Anzeigen gegen die Bau Mafia vor in Durres

Filed under: — Balkanesi @ 12:39 am

1/1/2014
Der Präfekt von Durres, bereitet mit 4 Arbeits Gruppen, die Anzeigen und den Abriss gegen die vielen illegalen Bauten vor

Part II:
Der illegale Bau, der Langzeit Berufs Verbrecher Familie Xhafer Isufi, Schwiegervater des Lulzim Basha, wird enteignet in Vlore.
Bei der Betrugs Firma VEFA, zahlte er 200.000 LEK ein und kassierte eine Verzinsung von 1.750 %, kurz vor dem Zusammenbruch des Pyramid Systems. Er wurde nie belangt, seine Luxus Villen nie beschlagnahmt, noch gab es je eine Untersuchung, über Geldwäsche. Man war auch Partner des Damir Fazllic. Und es gibt noch schlimmere illegale Bauten an der Küste, vor allem in Sarande, oder Durres, wo man später mit den Abriss Aktionen beginnen will, der Mafia Appartment Bauten und Hotels. Der Generalstaatsanwalt Adriatik Llalla zu den Fakten.

Agim Hoxha, das Berisha, PD Mitglied im Bezirksrat von Durres, ist ebenso angeklagt, wegen Urkunden Fälschung im Skandal der Bucht von Spille.

Agim Hoxha, der auch angeklagt ist, im Urkunden faelschen in der Bucht von Spille. Ein Produkt der Ilir Meta Mafia, wie so oft, schon vor 10 Jahren, Mitglied im Bezirks Ausschuss Durres und Langzeit Verbrecher.

Toka u shit për 140 lekë/m2 Sipas hetimeve të Prokurorisë, pronat e kthyera në mënyrë të paligjshme janë regjistruar në ZVRPP Kavajë, ku pasuria me sipërfaqe 11 885 m2, është ndarë në 2 pasuri, përkatësisht me sipërfaqe 6635 m2 dhe 5250 m2, do të shitej me akt-shitjeje për shitje pasurie tokë pyll, nr. 284/4 ZK 3774 sipërfaqe 11 885 m2, me shitës av. Agim Hoxha, i përfaqësuar me prokurë të posaçme lëshuar nga Fejzilete Spahiu dhe Minerva Jenisheri, banuese L. 1 Durrës, me çmim 140 lekë/m2, që arrin vlerën 1 663 900 lekë. Blerësi, sipas Prokurorisë, do të ishte Beqar Kocaqi, që do të blinte edhe pasurinë tokë pyll, me sipërfaqe 3000 m2, me çmim 140 lekë/m2, që arrin vlerën 420 000 lekë.

04 Dhjetor 2013 - 05:35

Pronat në Spille tërhiqet prokuroria

TIRANE- Skandali me kthimin e 79 dynym tokë në zonën turistike të Spillesë, ka përfunduar me tërheqjen e prokurorisë së Tiranës, e cila në fund të procesit gjyqësor ndaj 6 të pandehurve, ka tërhequr akuzat për 5 ish-zyrtarët dhe se ka kërkuar dënim vetëm për shtetasin Nuri Myrtezaj. ……

Shkrimi u publikua sot (04.12.2013) në gazetën Shqiptarja.com (print)

Redaksia Online
(d.d/shqiptarja.com
) - See more at: http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/pronat-ne-spille-terhiqet-prokuroria-189796.html#sthash.jLu1qma8.dpuf

Shaban Memia: Berufs Verbrecher in Staatsdiensten aus Leidenschaft: Grundstücks Verkauf mit Fälschungen

Gegen Shaban Memia, laufen nun Verfahren der Task Force Staatsanwaltschaft, wegen Fälschung von Grundstücks Urkunden, Handel und Verkauf von Staatsgrundstücken rund um gefälschte Baugenehmigungen.

Identisch die

Chef Organisator, für Grundstücks Fälschungen in Tirana, und in Durres, der Vernichter der Küste, Antiken Stätten, mit profi Gangstern wie Agim Hoxha, Seferi Efendi – Kazazi Mafia.

Die kriminelle Politik Kaste zerstört Albanien: als Beispiel Shaban Memia, oder Nikolli Jaka

Im Moment ist der wieder Chef der Grundstücks Agentur: AKKP

http://index.fieri.com/thumbnail.php?file=Sociale_Aktualitet/shaban_memia_konference_414541312.jpg&size=article_medium

Dumm Mafia Boss: Shaban Memia, ein Mann der Salih Berisha Mafia der PD Partei. Gegen den Grundstücks Ex-Chef Elvis Cefa, liegen viele Anzeigen vor wegen Urkunden Fälschung, und ist heute der wichtigste Mann, bei der Richter Bestellung und durch totale Immunität gschützt.

Durres Bezirksrat und einer der berüchtigten Anwält Agim Hoxha, ist ebenso der Motor beim Diebstahl von 79 Hektar Land, in der Bucht von Spille, mittels Urkunden Fäschungen und gefälschter Vermessungen. Auch unter dem Skandal des Grundstücks Direktors: Bledar Dervishaj bekannt. Eng verbunden auch mit der Gangster Familie des Kabinetss Chefs von Salih Berisha: Ourel Bylykbashi und dem Beton Bürgermeister Vangjush Dako.

Der Durres Bezirk, verwandelt sich in ein Beton Wüste, wo bereits heute 50%, der oft illegal gebauten Häuser und Appartment leer steht! Agim Hoxha, tobte als primitiver Taliban herum, er nennt sich Anwalt.

19.01.2012
Kultur der Straflosigkeit in Albanien wo Mörder und Drogen Bosse, sich bei Ministern freikaufen und machen was sie wollen.

Alte Skandale, diese Verteilung von Agar Land, an Ortsfremde Politische Banden, sind das grössten Korruptions Problem und Landraub überall in Albanien

Certifikatat e pronësisë për përfituesit e 7501-it, “ndezin” pronarët e vërtetë

Posted By Gazeta Telegraf On 28/12/2013 @ 11:32 In Kryesore,Sociale | No Comments

Letër e hapur/ Dukatasit i kërkojnë Kryeministrit: Amendo ligjin 7501

Dukatasit kërkojnë amendimin e ligjit 7501 dhe kthimin e tokës të zotit. Në një letër, drejtuar Kryeministrit të Shqipërisë, nga degët e Shoqatës “Dukati” në Tiranë, Vlorë, Durrës e Fier me përfaqësues Nevzat Bozhani, Vitri Zyka, Merko Bozhani dhe Sulo Brahimi, bëhet i ditur shqetësimi i 800 familjeve dukatase për tokat e tyre të mohuara, për shkak të “Ligjit antikushtetues 7501”. “Zoti Kryeministër, jemi përfaqësues të rreth 800 familjeve dukatase, që për shkak të Ligjit antikushtetues 7501, u janë mohuar e marrë tokat e trashëguara nga të parët e tyre. Për këtë padrejtësi antinjerëzore ju kemi dërguar një letër, qysh më datën 13 shtator 2013, nëpërmjet të cilës kërkojmë zgjidhjen e problemit, d.m.th amendimin e ligjit 7501 dhe kthimin e tokës të zotit, por që ende nuk kemi marrë përgjigjen Tuaj” thuhet në letër. Dukatasit vazhdojnë më tej duke thënë se “Kjo që kërkojmë neve, së pari, është detyrim kushtetues për qeverinë ( neni 181 i Kushtetutës), por njëherësh është edhe detyrim njerëzor, logjik e zakonor, sepse nuk ka perëndi e as qeveri që mund t’i marrë një qytetari pronën”.

“………………………….


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/certifikatat-e-pronesise-per-perfituesit-e-7501-it-ndezin-pronaret-e-vertete/

Durres vor 4 Jahren in einer Doku, wo schon Alles in Zerstörung unterging

Ein Urbanistik Experte berichtet über das illegale Bau Chaos in Durres, mit Gangstern wie Sokol Kazai, Agim Hoxha und PD Kollegen

Bereits 2004, gab es gigantische Skandale in Durres, rund um den Profi Verbrecher Vasil Hila, die Buergermeister Lefter Koca, Miri Hoti (ein Ilir Meta Mann), wo 25 Haft Befehle ausgestellt wurden und zu 12 Jahren Haft ein Vasil Hila verurteilt wurde, der inzwischen wieder frei ist.

Mafia Boss: Sokol Kazazi, mit neuer Identität: Seferi Efendi, Vernichter auch der Antiken Stätten und des Parks bei der Villa Zogu, aktuell als Müllhalde und die Antike Stadt Mauer und Grund, vollkommen zubetoniert, bei der Villa Zogu. Gesetze und Kultur, interessieren diese Verbrecher Gruppen nicht (Fotos 2011)

Durres - Umschlags Platz für Drogen und Waffen, der US Gestalten rund um die Iran Contra Affäre: Die Deutschen Aussenminister Joschka Fischer und Frank Walter Steinmeier vertreten diese Art von verbrecherischer Politik im Ausland auch mit dem Lobbyismus und im Solde krimineller NATO Zirkel und der Internationalen Drogen Mafia und immer mit Kriminellen als Partner. Ein NATO secret Bericht,, oder ein BKA Bericht, gibt Auskunft, was das für Partner sind. Da zwischen liegen ein paar Tode Deutsche, welche den Visa Skandal damals outeten.

Ein “Schwarzes Rechts freies Loch” in Europa, damit vor allem Amerikaner ihre Geschäfte abwickeln können, mit dem Höhepunkt des im Mai 2002 eliminierten US Botschafter Josef Limprecht, (der auch Deutsch sprach) der mit Terroristen und Sabri Godo seine Drogen- und Waffen Geschäfte Geschäfte organisierte. Die Deutschen, dieNATO schwieg wie Joschka Fischer über diese Geschäfte, weil man Geschäfte machen wollte u.a. das Bestechungs Geschäft mit der Bundesdruckerei und Ludgar Vollmer.

12/30/2013

Der Hass und die Verachtung der Bevölkerung gegen die Durres Richter und Staatsanwälte

Filed under: — Gjoka @ 8:44 pm

Die Albanische Justiz, ein Projekt der EU - USA! In Funktion, als rein kriminelles Enterprise von primitiven Banditen, wo man jedes Urteil kaufen kann. Der Justiz Minister Nasiq Naco, versorgt seinen Bruder mit einem Posten in Durres: Der Bruder erhält diesen Durres Posten: Drejtori i Drejtorisë së Patentave – Daut Naço (LSI) Schmieren Geschäfte wie immer.

Ein neuer Artikel über die Durres Justiz, den Hass und die Verachtung gegen die Justiz durch die Bevölkerung, welche nur noch mit korrupten Anwälten jedes Gesetz verdrehen, oft keine Gesetze kennen, nur für Geld arbeiten erreicht neue negative Höhepunkte für das Durres Gericht. Kriminelle Anwälte, haben eine Allianz mit den Mafia Richtern und Staatsanwälte in Durres, was sowieso jeder weiss. Kein Richter und keiner der korrupten Staatsanwälte wird suspendiert, abgezogen, weil der neue Justiiz Minister Nasiq Naco, wie seine Vorgänger fester Bestandteil der von Europa und USA geschaffenen kriminellen Justiz ist. Seit 8 Jahren hat sich die Justiz in Durres ganz erheblich verschlechert, bis sie nun in 2013, in einem Null Zustand ist, wo nur noch Kriminelle irgendein gefälschten Testament, oder Urkunde bestätigen lassen, oder Richter Geld verlangen, damit ein Verfahren eingestellt wird, wie im bekannten Fall in Puke, der im TV mit versteckter Kamera dokumentiert wurde. Die Richter Bestellung mit dem HCJ ist zur Comedy Veranstaltung von Kriminellen mit Bujar Nishani verkommen, was unter Kresniq Spahiu auch schon immer schlimmer wurde, weil jede Mafia Universität, nur die eigenen Pseudo Master Diplomanten auch im Kosovo unterbringen wollen.

Viele Richter und Staatsanwälte, sind nicht in ihren Büro’s, sondern halten sich im Ausland auf, wobei 2/3 nicht einmal technisch schreiben kann, aber gefakte Schul Zeugnisse und Diplome haben.

Die höchsten Instanzen des Staates, für die Richter Bestellung sind von inkompenden korupten Gestalten der Albaner Mafia übernommen worden, denn die EU wollte diese unabhängige neue Mafia Gruppe mit Immunität schaffen, wo jede andere Logik versagt, was die EU Justiz Missionen in Albanien organiserten. Die aktuelle EU Justiz Mission, ist ebenso an der Spitze mit vollkommen inkompetenden Spanischen Verfassungs Richtern besetzt. Der Präsident Bujar Nishani, ein Witz Figur der Sigurime und der Inkompetenz.

Spartak Ngjela Interview: Die Albaner Mafia installierte Bujar Nishani und Adriatik LLalla

Alles normal vor dem Gericht, was an primitiv Kriminelle verkauft wurde, schon unter Ina Rama, Kresniq Spahiu.

Richter Durres Staatsanwaltschaft albania

Mercedes AA 558 EJ, Parkplatz Durres: “Institutione” reserviert für die Institutionen / Staatsanwaltschaft Richter. Abgetönte Scheiben, per Gesetz seit 1998 verboten, ein Richter benutzt ein derartiges Auto.

Die Mafia Staatsanwaltschaft in Albanien – Arvizu: “Some judges should be in prison”

Die Mafia und die Berisha Justiz Mafia: Eines der Spiel Casinso im Stadium in Tirana, gehört Arben Brace, Kabinetts Direktor unter dem Ex-Justiz Minister Eduard Halimi,

 

google Übersetzung: Durrësi , durch die Entscheidungen der Justiz enttäuscht , vertieft Korruption bis 2013

Es gibt nichts, überraschend und außergewöhnlich, Unzufriedenheit , Ekel und sogar Hass Durres Bürger (und nicht nur sie ) drücken die Organe der Justiz und vor allem die Justiz, an diesem Ende des Jahres. 2013 hat wirklich mit verschiedenen Strafverfahren und Straf-, Zivil-und unerwartet gefüllt worden ist, dass die Beurteilung der Entscheidungen, die die Justiz gab , bleiben schockiert…………HJC in den letzten 8 Jahren hat eine gemeinsame Zuschauer, der nur immer ruhig, und die Stille hat die korrupten Handlungen von Richtern und Anwälten in der Justiz in Durres stimuliert. Das ist peinlich für die Institution und die höchste Struktur des Staates , die eine rechtliche Verpflichtung, zu überprüfen, zu überprüfen und zu bestrafen jede Person, die unter Verletzung erwischt wird, hat , und überprüft Berichte über Vorwürfe gemacht . Während 2013 die Behörden der Justiz in Durres, sind etwa 13 Staatsanwälte, Richter , Staatsanwälte und Rechtsanwälte, die Straftaten und Amtsmissbrauch anzuprangern , aber bisher keiner von ihnen wurde aus seinem Büro umgezogen , ein von ihnen wird durch die HCJ , auch falsche Meinung bestraft . Dieses Jahr, das zu Ende geht , bleibt natürlich schwarze Flecken vor allem für die Justiz , mit einer negativen Bilanz und peinlich für den Staat hohe Pyramide

Durrsakët, të pakënaqur nga vendimet e gjyqësorit, 2013-ta thelloi korrupsionin

Posted By Artur AJAZI On 28/12/2013 @ 11:32 In Aktualitet | No Comments

Nuk është aspak e habitshme dhe aspak e jashtëzakonshme, pakënaqësia, indinjata madje dhe urrejtja që qytetarët e Durrësit (dhe jo vetëm ata) shprehin për organet e sistemit të drejtësisë dhe veçanërisht gjyqësorin, në këtë fund viti. Realisht viti 2013 ka qenë i mbushur me raste dhe vepra të ndryshme penale, civile dhe të papritura, që duke i vlerësuar për vendimet që ka dhënë gjyqësori, mbetesh i shokuar dhe i ngre vetes një pyetje. Vallë kështu do të ecë ky vend në rrugën drejt BE, me këtë sistem gjyqësor, me këta avokatë pazarxhinj që çdo ditë stresojnë dhe terrorizojnë qytetarët? Në Durrës viti 2013 po mbyllet me bilancet më negative se i një viti që shkoi. Gjykata e Faktit dhe ajo e Apelit kanë vendosur në shumicën e rasteve jo mbi bazën e ligjit dhe Kushtetutës, por mbi baza preferenciale e klienteliste. Qytetarët e Durrësit kanë me vite që rropaten në korridoret dhe zyrat e Gjykatës Faktit dhe Apelit për pronat, për drejtësinë e munguar për çështje penale e civile, duke marrë si përgjigje vetëm pazaret e avokatëve dhe ndonjë vendim të kontestueshëm ligjor e moral. Viti 2013 ka thelluar korrupsionin në sistemin e drejtësisë. Qytetarët së fundi kanë nisur denoncimet në media dhe portalin e Ministrisë Drejtësisë, por duket se korrupsioni në organet tona të drejtësisë është ngritur në sistem dhe nuk pyet shumë për cicërimat. “Denonconi pa frikë çdo rast korrupsioni, dhe ne do ta ndjekim”,- deklaroi para disa ditësh kreu i Ministrisë Drejtësisë zoti Naço. Dhe denoncimet e para nisën nga Durrësi dhe gjithë Shqipëria. Njerëzit sikur lehtësoheshin tek denonconin me foto, emra dhe adresa rastet e vendimeve të padrejta, shkeljet ligjore duke besuar akoma se do të ketë ndëshkim për gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët e pazareve të pista. Para disa ditësh rastësisht kam takuar me një kolegun tim një fshatar nga Kavaja, i rraskapitur dhe i mërzitur tek na thoshte se, “kam 3 muaj që nuk po gjej drejtësi për djalin që ma kanë futur në burg sepse një fqinj i im në fshat e denoncoi pa fakte për vjedhjen e nja 2 deleve, ndërkohë që atë ditë që ishte kryer kjo vepër penale djali ishte në Tiranë, dhe jo vetëm kaq por avokati kërkon të shes lopën sepse ndryshe djali mbetet në burg”. Pazare të tilla ndodhin çdo ditë në kafene, zyra dhe skuta mes hallexhinjve dhe atyre që përbetohen për drejtësi. Avokatët sot janë kthyer në kumarxhinj të ligjeve, ata luajnë me ligjet si askush tjetër. Lidhjet e tyre nisin nga zyrat e gjykatës e përfundojnë në institucione të tjera të shtetit, duke krijuar rrjetin e sofistikuar të korrupsionit. Edhe kur dikush nga avokatët mundohet të mbetet jashtë këtij rrjeti, ai quhet “budalla, jashtë kohe, jashtë realitetit”. Në Durrës ka mjaft të tillë, madje edhe gjyqtarë, që ligjin e shohin si përparësi të punës së tyre, dhe që sot gëzojnë respekt nga opinion publik. KLD në 8 vitet e fundit ka qenë një spektatore e rëndomtë që vetëm ka heshtur , dhe në heshtje ka stimuluar aktet korruptive të gjyqtarëve dhe avokatëve në organet e drejtësisë në Durrës. Kjo është e turpshme për institucionin dhe strukturën më të lartë të shtetit, që e ka detyrim ligjor të kontrollojë, verifikojë, dhe dënojë çdo individ që kapet me shkelje, dhe i vërtetohen akuzat e denoncimet e bëra. Përgjatë vitit 2013 në organet e sistemit të drejtësisë në Durrës, janë afro 13 prokurorë, gjyqtarë, oficerë gjyqësorë, e avokatë, të denoncuar për shkelje ligjore dhe abuzim me detyrën, por deri sot askush prej tyre nuk ka lëvizur nga zyra e tij, askush prej tyre nuk është ndëshkuar nga KLD, qoftë edhe për sy e faqe të opinionit. Ky vit që po mbyllet, padyshim mbetet njolla e zezë veçanërisht për sistemin e drejtësisë, me një bilanc negativ dhe turpërues për piramidën e lartë shtetërore. Ajo ka dështuar dhe është trembur, apo edhe implikuar në misionin dhe detyrimin kushtetues për të spastruar nga radhët e sistemit të drejtësisë të korruptuarit dhe antiligjorët. Njëherazi ky është edhe zhgënjimi më i madh edhe për ndërkombëtarët që notën e tyre po e shprehin me refuzimin e shpeshtë që po na bëjnë, për tu bërë edhe ne pjesë e BE.

 


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/durrsaket-te-pakenaqur-nga-vendimet-e-gjyqesorit-2013-ta-thelloi-korrupsionin/

gazeta dita cover

Es gibt keine Justiz, mit diesem Präsidenten, Staatsanwälten und General Staatsanwalt. Sie verspotten die Menschen und Internationalen, mit dem Geschwafel seit 8 Jahren von Reformen.

Der Durres Mafia Richter Neritan Tabaku, aus bekannter Politiker Familie des Salih Berisha, wurde ja prominent rund um den Mord an einem Polizei Präsidenten und der Shiak Mafia, welche auch das Durres Gericht gekauft hat.

Die Justiz und Albaner Mafia an einem Tisch, wo Bujar Nishani einlud: Xhezair Zaganjori,

immer dabei, direkt bei der Mafia angesiedelt, welche ihre Straffreiheit mit willigen Gestalten schützt und mit privaten Abmachungen so diese Positionen erhalten, obwohl man nie als normaler Richter tätig war, noch ein richtiges Studium hat.

Links: Xhezair Zaganjori, der korrupte Gangster Lulzim Basha - Vertreter des Isufi Langzeit Verbrecher Clan*:Salih Berisha, mit dem Rücken rechts: der Bank Präsident Adrian Fullani,**

Links: Xhezair Zaganjori, der korrupte Gangster Lulzim Basha - Vertreter des Isufi Langzeit Verbrecher Clan*:Salih Berisha, mit dem Rücken rechts: der Bank Präsident Adrian Fullani,**
Links neben Adrian Fullani, wohl der Langzeit Gangster und Betrüger: Gjok Uledaj, mit seinem Öl und Betrugs Imperien, eine Familien Mafia Gruppe in Skhoder und Lezhe.

* mit Damir Fazlic, dem Partner des Verbrechers Salih Berisha, Capo der Albaner Mafia: Lulzim Basha ist selbst ernannter Parteiführer von Gnaden des Salih Berisha der Verbrecher Organisation: PD und was sich so nennt.

** Bank Präsident Adrian Fullani, schwer kritisiert, besorgte gerade Odeta Nshani, einen neuen Posten in der Staatsbank, welche ihren Posten im MTKRS Ministerium verliess. Lupenreine Klientel Politik des Adrian Fullani, denn 4 Direktoren wurden nun entlassen. Xhilda Kanini, musste ihren Posten räumen, für Odeta Nishani bei der Bank von Albania, im Dezember 2013. Jetzt darf er am Tisch, der dümmsten Mafia der Welt sitzen.

Corruption is “Public Enemy Number One” in Developing Countries, says World Bank Group President Kim

Das kriminelle Enterprise der Durres Justiz und kein Ende: Ex-Staatsanwalt Aleksander Plepi und die Ex-Richterin Marsela Balili

Der Interessen Konflikt des Präsidenten des Obersten Gerichtes Xhezair Zaganjori, mit dem Fall: Neritan Tabaku

Die höchsten Richter sind vollkommen kourpt, was man vor 10 Jahren auch wusste

Show Spektakel der primitivstem “Berisha” Mafia beim “Gala” Abend des Bujar Nishani mit Xhezari Zaganjori

Die Nationale Justiz Kathastrophe der Klientel Politik mit der Kanzlerin des Administrativen Gerichtes in Tirana: Lertida Balili

Eine Langzeit Kathastrophe der Europäer und USA: Die Justiz

 

“””Corruption in the judiciary was pervasive. Many judges issued rulings that did not appear to have any basis in law or fact, leading some to believe that the only plausible explanation was corruption or political pressure. “”

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/eur/204254.htm

B) der Verkauf an Kriminelle, Mörder und Klientel Politik geht munter weiter im Oktober 2013:

Neu Anfang in der Justiz: Mafia Deal des Ilir Meta das ein prominenter Verbrecher: Seferi Braho nun Staatsanwalt in Durres ist

Von der KAS eingeladen, die wieder einmal nicht weiss, was sie tut und Mitgleid in International operierenden Verbrecher Organsaitonen ist, wie die FES ebenso. Man ist Partner bei den gefährlcihsten OK Gruppen Europas, wo das FBI vor 20 Jahren schon warnte.

Albanian organised crime has reached the United States, creating partnerships with the Gambino, Genovese, and Luchese families to facilitate specific crimes..

Setimes

Die KAS, aktiv in den schwersten Verbrechen, schon in 1995 bekannt, bei extremsten Justiz Terror, mit Mord Drohungen gegen den damaligen Präsidenten des Verfassungs Gerichtes in Albanien, wo der Spiegel ebenso alle Details dokumentierte.

DER SPIEGEL 38/1995

Artikel als PDF ansehen

Zef Brozi, Ex-Verfassungsrichter in Albanien, über die Stalin Methoden gegen die Justiz in Albanien

Das desastroese Waterloo, der Amerikanischen ICITAP Polizei Schule in Tirana

Die EU Polizei Mission PAMECA III, ab 2008 ein Muster Beispiel einer korrupten, kriminellen Polizei Misssion unter Leitung der Britten, denn im Kosovo lief es identisch.

Verantwortlich: Cecil Craig

Wenn korrupte ausl. Politiker die Polizei aufbauen wollen. Neben den Amerikaner, der Britte Cecil Craig und nur mit Kriminellen unterwegs, hat das Desaster zuverantworten.

Korruption Albania
Nächste Runde im Show Spiel Theater einer billigen Idioten Truppe der Billig Mafia, der Albanische Politik und Justiz

Nasiq Naco

Justiz Minister Nasiq Naco, schweigt über die Zustände, identisch wie der Vorgänger der kriminelle Eduard Halimi, weil man für viel Geld die Posten verkauft hat an die Mafia, und jetzt niemanden entlassen kann.

Die Mafia kontrolliert das High Council of Justice (HCJ) in Albanien, u.a. mit dem “Richter": Gjin Gjoni

Die Prominenz der Drogen Bosse und Kriminellen, werden Staatsanwälte und handeln ihre privaten Geschäfte rund um die Justiz aus. Der Sohn des Spartak Braho, Stadt bekannt für seine Verbrechen auch im Drogen Schmuggel und einer wilden Schiesserei in der Präfektur in 2003, nun Staatsanwalt, weil sein Vater prominentes LSI Gründungs Mitglied ist und der neue Justiz Minister Nasiq Naco, zu der kriminellen Bande gehört, welche auch schon in Durres als Staatsanwalt reich wurde, aber keine Ahnung von Gesetzes hat.

Alle Fotos: direkt vor Gericht in Durres aufgenommen, Rruga Alexander Goga

Justic Prosecutor Durres: Mafia Boss Seferi Braho, Son of Spartak Braho Killer Chief and friend of Agim Pepa: 2004, executed Police President: Gani Malushi Justic Prosecutor Durres: Mafia Boss Seferi Braho, Son of Spartak Braho
Killer Chief and friend of Agim Pepa: 2004, executed - assassination: Police President: Gani Malushi

Der in 2004 in Durres, ermordete Polizei Präsident Gani Malushi inklusive eine Doku.wo der Auftraggeber: Seferi Braho war, welche auch den Mörder Agim Pepa mit einem Jeep mit gefälschten Diplomaten Kennzeichen vom Tatort wegfuhr, vor den Augen vieler Leute, weil dort viel Betrieb am hellichten Tage ist, bei der Polizei Station.

Direkt falsch herum geparkt vor Gericht in Durres! Mit Markenzeichen der dümmsten Durres Mafia: US Kennzeichen
US Albanian Court Mafia Durres: Seferi Braho US Albanian Court Mafia Durres: Seferi Braho, fährt mit gefälschten US Kennzeichen bei Gericht vor.

Durres Richterin, mit vollkommen illegalen Entscheidungen: Eine berüchtige Mafia Richterin: Arjana Lico, verurteilt die CEZ Mitarbeiter zu Untersuchungshaft

Fotos eines Mafia Richters in Albanien: Besnik Hoxha

Grundstücks Diebstahl, gefälschte Dokumente eine Traditon in Durres. Gefälsche Testamente, wo Richter dann diese Testamente bestätigen eine Tradition.

Ex-Grundstuecks Direktor Sokol Hasani, will Salih Berisha und seine Land Mafia vor ein Internationales Gericht bringen

In Durres wurde jede Leglisierung an der Kueste vor allem Currila Nord abgelehnt Mitte 2010. Danach fing sogar eine neue kriminelle Orgien der Rathaus Banden an, was normal ist. Nun protestieren erneut 400 Einwohner, weil ihre Grundstuecke illegal besetzt sind durch Ortsfremde Banden u.a. auch im Ort Ishmi. Nichts Neues! Danach verteilte die PD Mafia, einfach 1.000 Hektar Land, vor allem an der Küste an die Parteigänger und versprach Legalisierung.

Toka e shpërndarë me ligjin 7501 po vidhet nga njerëz me pushtet

Posted By Klodi HAXHIU On 9 Tetor, 2012 @ 17:21 In Kryesore,Rrethet | No Comments

DURRËS/ Banorët e Ishmit kërkojnë zbardhjen e korrupsionit që po bëhen me tokat e tyre në zonën bregdetare

Mbi 100 familje të fshatit Ishëm në Durrës kanë shprehur shqetësimin e tyre edhe para organeve të pushtetit vendor, Prefekturës dhe qarkut, për pronat e shpërndara me ligjin 7501. Ata thonë se, pronat e tyre në këtë zonë turistike, u janë zaptuar nga persona të veshur me pushtet, pavarësisht se ata janë përfitues të tokës bujqësore, po ua grabitin. Banorët, të cilët kanë protestuar disa herë para Prefekturës dhe Qarkut të Durrësit dhe sorollaten sa në një zyrë në tjetrën, nga qarku, tek Prefektura, nga kadastra tek Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, deklarojnë se toka e shpërndarë më ligjin 7501 në vitet ’90 u është bllokuar nga ZRPP në Durrës duke lënë vend për shumë abuzime dhe korrupsion. Ata kanë përfituar tokë nga ky ligj, i cili u dha të drejtën e përfitimit sipas frymëve, por pavarësisht se, janë të pajisur me certifikatat e pronësisë këto nuk u njihen nga Hipoteka e Durrësit.

Zona turistike

Sipas banorëve, toka e fshatit të tyre gjendet në një nga zonat turistike më në zë të qarkut, ku edhe abuzimet janë shumë të mëdha. Ata i kanë kërkuar institucioneve të zbardhin të gjitha aferat dhe korrupsionit që është bërë në emër të tyre. Në ZRPP në Durrës, problemet e mbivendosjes së pronave janë shumë të mëdha, kryesisht në këtë zonë. Drejtues të ZRPP thonë se, janë mbi 100 hektarë tokë, për të cilat ka dy ose më shumë certifikata pronësie. Për të njëjtën parcelë, e shpërndarë me ligjin 7501, ka kthim dhe kompensim prone, por edhe njohje nga gjykata për ish-pronarë, apo persona të tretë. Zona e Ishmit në Durrës është një nga zonat më të përfolura për makinacionet dhe aferat korruptive që janë bërë me tokat bujqësore, gjatë viteve të fundit.

Komisioni

Në anën tjetër në Prefekturë një komision i posaçëm ka punuar për verifikimin e të gjithë tapive të shpërndara nga komisionet e tokave në komuna dhe bashki. Por ky komision nuk ka asnjë fuqi për zhvlerësimin e tapive, apo edhe specialistë për hetimin e problemeve, ku më i madh është “mbivendosja”. Burime nga Prefektura e Durrësit pohuan për “Telegraf” për këtë çështje se, janë mbi 400 ankesa të regjistruara dhe përfshijnë një zonë të gjerë. Për banorët e Ishmit një prej zonave më të lakmuara për turizëm si pasojë e pozitës gjeografike kësaj çështjeje të nxehtë duhet t’i jepet zgjidhje. Sipas banorëve në vitet e mëparshëm institucioni i ngarkuar me fuqi ligjore ishte Qarku, i cili nuk i ka regjistruar këto prona e për pasojë nuk përjashtohen edhe abuzimet e mëdha në këtë zonë. Në zonën turistike të Gjirit të Lalëzit janë dhënë disa leje për ndërtimin e fshatrave turistikë nga KKRRT e Qarkut, në kundërshtim të tyre kanë dalë banorët e zonës, të cilët prej vitesh kanë denoncuar shitblerje të paligjshme tokash.


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/toka-e-shperndare-me-ligjin-7501-po-vidhet-nga-njerez-me-pushtet/

Ein Studien Kollege von der damaligen General Staatsanwältin Ina Rama, geschützt auch von Bamir Topi, rund um gefälschte Grundstücks Urkunden und gefälschte Gerichts Testamente, blieb im Amte als Staatsanwalt. Der Staatsanwalt Arjan Ndoje, durchaus einer der wenigen fähigen Staatsanwälte in Durres (wenn er will, kann er auch Gesetze lesen und verstehen) musste die Gelder in seinem Büro gefunden, nur versteuern, was wohl der damalige 2009 Witz in Durres war.

Die Task Force beschlagnahmt bei dem Generalstaatsanwalt von Durres Herrn Arjan Ndoja 86.000 € worauf er zurück tritt

So geht es wohl weiter, in der Justiz:

Rhetoric Staatsanwalts Anwaltschaft und Institutionen: “We have made several reports, but no one does anything”

Spartak Braho kritisiert die Justiz, ist selbst Motor der Justiz Zerstörung.

12/21/2013

Wann wird der Profi Mafiosi: Ex-Finanz Minister Ridvan Bode verhaftet?

Filed under: — Super Visor @ 10:37 pm

Ridvan Bode, bereits 1995 von der Drogen Mafia aus Shiak, dem Dash Gjoka Clan installiert, wie später Sokol Olldashi, hat eines der unglaublichsten Betrugs Systeme in Albanien errichtet. Jetzt fährt er mit einem Mercedes durch Tirana, das aber die Nummern Schulder eines beschlagnahmten und gestohlenen Jaguars benutzt. Ridvan Bode, war schon 1995, Zoll Direktor des Hafens von Durres, total unter Kontrolle und für die Mafia Gruppen. 1996 wurde er Finanzminister, und ging mit den Pyramid Firmen unter, denn Ridvan Bode, weigerte sich wie Berisha, gegen seine Partner der Geldwäsche den Pyramid Firmen etwas zuunternehmen und es sind immer noch seine Partner u.a. mit der Familie Isufi, dem Schwiegervater des Lulzim Basha.

Wie die Geschichte in den letzten Jahren zeigte, wollen die Albaner gar nicht arbeiten, sondern nur betrügen, denn die insolventen Firmen, haben alle auch mit gefälschten Dokumenten gearbeitet, Banken Betrug betrieben, mit allen Folgen, das es keine Firmen Kredite mehr gibt.

Das unglaubliche Mafia Zoll System in Albanien von dem Profi Gangster: Ridvan Bode

Rauben, Plündern, Erpressen, Stehlen: die Übernahme des Zolls, durch die Tropoja Banditen des Ridvan Bode und Salih Berisha

4/17/2012

Ehemaliger SHIK Offizier des Salih Berisha, sabotiert die KfW Geschäfte mit der Serbischen Mafia als Partner von Berisha

Die neue Zoll Chefin Elisa Spiropali, beschlagnahmt die Mafia Firma: des Gjoke Uledaj - 4.400 Tonnen Treibstoff Schmuggel

Ish-ministri Bode, në Kuvend me Benz 90 mijë euro, me targa false

Redaksia Online

Postuar më: 21 Dhjetor, 2013 tek Aktualitet

ridvan-bode-2

Ish-ministri i Financave, Ridvan Bode, është fotografuar duke shkuar në Kuvend me një makinë superluksoze Benz S- Class. Gazeta “Panorama” shkruan se makina është e vitit 2012 dhe kushton mbi 90 mijë euro.

Për më tepër, makina ka targa false. Targa e makinës TR4300N i përket një makine Jaguar, të sekuestruar më parë.

Në xhamin e përparmë nuk mungon tesera e Kuvendit, e cila i lejon ish-ministrit të parkojë lirshëm dhe të mos ndalohet nga policia.

bode-makina

 

http://gazetadita.al/bode-ne-kuvend-me-makine-90-mije-euro-me-targa-false/

Top Chrom Mafia verhaftet: die Bytyci Mord Bande mit dem Sohn von Sahit Muja (Elez Muja ) und Veli Muça

“Fiks Fare” enttarnt die Chrom Mafia der Polizei, des Zolls, der Staatsanwälte und der Hafen Direktion Durres

Shemsi Prenci, über die Chrom Mafia der Familie Hysenbelliu und der Bujar Nishani Mafia Polizei Chefs von Bulqize

Aber das Finanzierungs Modell, rund um den Super Verbrecher Clan: Ridvan Bode, ist und war wie Sokol Olldashi die wichtigsten Aushänge Schilder des Verbrecher Clans: des Dash Gjoka, der gerade in einem neuen Skandal in der Kamze verwickelt ist.

Mafia Clan of Democratic Party of Albania

Prime Minister Sali Berisha 
 1. kukRexhep ARAPI, resident in Katund Sukth, nicknamed “KEPI” has a criminal record as follows:
 1. In the year 1991 (in March) he has killed at the Port of Durrës, for feud issues the citizen A. Cyrbja, resident in the Katund Sukth village; has been arrested for this crime in 1994 and has been released because of lack of evidence.

………

Gjoka Super Market-Shiak! 15 years drug and prostitutions center! Abhol Center für Drogen, über 15 Jahre, auch für Kosovaren, welche auf die Fähren wollen.Die Xhafzotaj – Shiak Mafia: AGIM HOXHA und die Terroristen Familie: BLEDI MUSA SHUAIPI in Durres

 1. Dashamir GJOKA and his clan, residing in the Sallmone village have a criminal record as follows:
 2. D. Gjoka has been and is one of the biggest traffickers of women with intent of prostitution to Italy. The chief of the girls in Italy has been a girl from Vlora, named Linda, who is currently Dashi’s wife and they have two children. Her brother Miri works at the Supermarket as chief accountant. D. Gjoka is on record in the State Police for International Drugs Trafficking and Women with intent for prostitution, Murder etc.
  The Gjoka Supermarket is the main center for the trafficking of drugs that comes from Turkey and Macedonia and the supply base for many criminal groups in Durres and Tirana and also the location where the cars that will be traveling to Italy and carrying drugs are supplied. Dashi currently owns an armored vehicle which has the licence plate: DR 51 90 C. It must be noted that Dash Gjoka is the main source of supply for all the drugs suppliers in Albania because it is a well known fact that a close friend and financial supporter of I.M, S. Olldashi. The latter meets with Gjoka almost every week. Oftentimes, the Democratic Party MPs Bamir Topi, Ridvan Bode, S. Olldashi etc come to dine or to supply in this supermarket, since they are close friends with Dashi.
 3. ………………
  • D. Gjoka has been and is one of the biggest traffickers of women with intent of prostitution to Italy. The chief of the girls in Italy has been a girl from Vlora, named Linda, who is currently Dashi’s wife and they have two children. Her brother Miri works at the Supermarket as chief accountant. D. Gjoka is on record in the State Police for International Drugs Trafficking and Women with intent for prostitution, Murder etc.
  • The Gjoka Supermarket is the main center for the trafficking of drugs that comes from Turkey and Macedonia and the supply base for many criminal groups in Durres and Tirana and also the location where the cars that will be traveling to Italy and carrying drugs are supplied. Dashi currently owns an armored vehicle which has the licence plate: DR 51 90 C. It must be noted that Dash Gjoka is the main source of supply for all the drugs suppliers in Albania because it is a well known fact that a close friend and financial supporter of I.M, S. Olldashi. The latter meets with Gjoka almost every week. Oftentimes, the Democratic Party MPs Bamir Topi, Ridvan Bode, S. Olldashi etc come to dine or to supply in this supermarket, since they are close friends with Dashi.
  • The main and most loyal soldier of his is his driver, the citizen Artan Rami Bode, resident in Xhafzotaj, the newphew of the MP Ridvan Bode. He is also engaged in settling jobs for Dashi as far as the drug and women traffic goes, being a key figure. Artan, together with his Dashi’s older brother, Nazmi (called Nexhi) make the rules by smuggling merchandise from the Durres Port, both have been members of the Voting Center commission no.1402 for Mr. Olldashi.
  • Other friendly relationships of Gjoka are Hekuran Hoxha (Roni)

  ………………..

 4. http://www.albca.com/aclis/modules.php?name=News&file=print&sid=1264

12/18/2013

Das Chaos um den Bau des neuen Fischerhei Hafens in Durres, ohne einen Super Visior Bau Ingenieur

Filed under: — CrniLabudovi @ 12:33 am

Es gibt keinen Super Visior für den neuen Fischerei Hafen, der in einem Betrugs Konzept der PD Mafia mit Sokol Olldashi und seiner Gjoka Mafia unterging. Der Hafen Durres, ist das typische Betrugs Debakel eine Weltbank Privatisierung: Bei jedem kriminellen Projekte, tritt vor allem die Weltbank und EBRD in Aktion, und in Durres sowieso, weil es die Experten für Geld Vernichtung sind. Einer der verrücktesten Minister sagte vor Jahren ebenso klar, das man vor allem das Geld der 16 Millionen $ Finanzierung wolle und ein Ferdinand Xhaferrie, Bruder eines Mördes, der verhaftet wurde, PR Chef der Todesschwadronee der UCK in 2000 gegen die Rugova Politiker, Vernichter der Albaner Kultur und Küste, und Mitglied der Durres Mafia, war die einer der extremsten Kriminellen Salih Berisha Minister.

Die Durres Bau Inspektion und der “insolvente” Mafia Hafen von Durres

Durres Port debacle – von der Hafen Mafia, ungültige Lizensen und der Treibstoff Betrug an den Tankstellen

Das Albanische Bau Ingenieure nicht einmal das Wissen der Neanderthaler, oder Ägypter haben von Lot und Wasser Waage, ist bekannt, aber neu ist, das man auch ein Zentimeter Maß nicht mehr benutzt, so das der neue Hafen entscheidende 50 Meter zu schmal wurde, womit 50 % der Kosten eingespart sind, denn je tiefer das Wasser, umso höher die Kosten von Molen.

Vor allem wird der Fischerei Hafen zu klein gebaut in betrügerischer Weise, wo die 50 Meter fehlende Innenraum Grösse, praktisch kein Wenden der Fischerei Boote zulässt, aber das Geld spurlos in die immer selben dunkle Kanäle verschwindet. Wie immer kontrollieren die Geld Geber, die Islamische Bank, einer Partner Bank der EBRD und Weltbank Betrugs Banken, die Projekte nicht. Also wird möglichst viel Bau Müll gebaut und das Geld kassiert. Fachleute sind nicht eingebunden, nachdem vor Monaten der Oberste Ingenieur Alexander Garuli entlassen wurde. Ein Standard Modell der Albaner Mafia, wo gerade 4 Durres Baufirmen ihre Lizensen verloren, weil man keine Bau Ingenieure mehr beschäftigte. Idioten leiten auch Hochhaus Bauten, ein Albaner Modell.

Es gab immer nur sehr wenige Hafen Bau Spezialisten bei den Albanern, welche in Russland ausgebildet waren, wo Roberto Semini, auch Berater der Alexander Meksi Regierung war, wie unter der Enver Hoxha Regierung. Ein anderer dieser Experten Hafen Bau Ingeniuer Tomorr Spahiu, erklärt das Bau Chaos des neuen Fischerei Hafens in Durres, wo es keine Bauleitung mehr gibt, noch einen Super Visior. Man baut wie in Wild-West nur noch herum, nachdem dei Hafen Molen entscheindend zu klein aufgeschüttet wurden, und die Fischer Boot Eigner die mangelhafte Wende Möglichkeit und sehr kleine Einfahrt bemängeln.

portit te peshkimit

Inxhinieri Tomorr Spahiu: Porti peshkimit në Durrës nuk ka supervizor
Posted by Slideri, Top Lajmet Tuesday, December 17th, 2013 Tomorr Spahiu inxhinier porteshNga Xhevo Gradica / Prej disa muajsh një nga ekspertët më të mirë në ndërtimin e porteve ka denoncuar publikisht atë që po ndodh me ndërtimin e portit të peshkimit në Durrës.
http://www.albania.de/alb/index.php?p=3366

Ein Fischer erklärt, was für Probleme dort auftauchen, wo niemand zuständig ist, aber nur Geld vernichtet wird, durch inkompetende Wichtigtuer, welche Hirnlos mit viel Beton herum bauen.

Aber das Finanzierungs Modell, rund um den Super Verbrecher Clan: Video

………

WikiLeaks – Stratfor: Berisha, the Albania mafia chief

Die Bewachung des Hafens von Durres soll privatisiert werden

Die Sokol Olldashi Mafia mit dem Hafen Durres: Super Skandal – es regnet durch das Dach der neuen Abfertigungs Halle

Fischerei Hafen im Bau, deutlisch zu sehen, das es keine 150 Meter im Innenraum des neuen Hafen sind (man kann das bei googel earth mit den Satelliten Fotos kontrollieren, ebenso sagen alle Fischer und Insider vor Ort, das die Ziele des Hafens Bau mit totalen 16 Millionen $ ignoriert werden, wie in allen anderen Projekten. Vor Regierungs Wechsel, muss moeglichst viel Geld gestohlen werden, in alter Tradition.

Neu im Betrugs Geschaeft, rund um den Hafen Durres, ist der Mega Betrug am neuen Fischerei Hafen, der lt. Finanzierung, Plan, eine Innen Breite von 150 Meter hat. Gebaut werden aber nur 100 Meter, wie bewiesen, wo noch neue Fotos eingestellt werden. Wegen der groesseren Wasser Tiefe, einen ueber 100 % hoeherem Aufwand, kann man so viel Geld sparen, oder in diesem Fall betruegen. Die gestohlenen LKW Ladungen, landen direkt fuer die Molen in der Currila fuer die eigenen Lokale, als Meeres Befestigung, ein typisches Land Zeit Modell der Berisha Mafia, das der Staat die illegalen Bauten, wie der Buergemeister mitfinanziert. Die Fischer haben sich laengst von dem Gangster Imperium abgewandt, schreiben einen klaren Brief, das es wie in der Diktatur zugeht. Peshkatarët e Durrësit kryeministrit Sali Berisha: Po na trajtoni si në kohën e diktaturës
Posted by Gazeta Bulevard Slideri, Top Lajmet Friday, May 17th, 2013
wobei die bekannt korrupte Baufirma STRABAG aktiv sein soll, wo es in Oestereich schon viele Bestechungs Verfahren gibt und die am Bau der Betrugs Autobahn bei Kukes ebenso beteiligt ist und war, wo wir vor 8 Jahren schon berichteten. Am Flugplatz, ist man ebenso aktiv, was nicht verwundert.

Diese 50 Meter Unterschied, entsprechen nicht der Finanzierungs Zusage der Islamischen Bank, aber die IFC, Weltbank, KfW, vor allem die korrupte EBRD Projekte sind seit Jahren im Betrugs Sumpf der ausl. Geldgeber, welche da eifrig mitmachen und von der Mafia unterwandert sind. siehe auch Kosovo, die bekannte IEP Militaer Studie 2007 (124 Seiten), wo festgehalten ist, das sogar alle Institutionen inklusive der NATO von der Mafia unterwandert sind.

Ein Ewigkeits Thema, war ein neuer Fischerei Hafen in Durres, praktisch 20 Jahre!

Fischerei Hafen 100 Meter und nicht 150 Meter
5/31/2012

Diesmal will eine marokkanische Baufirma den neuen Fischerei Hafen von Durres realisieren, nachdem das Projekt mehrfach an der Durres Mafia scheiterte, welche sich illegal am Südteil des Hafen, die Grundstücke stahlen und illegal direkt in Strand Nähe bebauten. Die üblichen Betrugs Immobilien, wo alle Gesetze ausser Kraft gesetzt sind. Um die Finanzierung des Islamischen Bank nicht zuverlieren, wollte man im April mit dem Bau beginnen, was als Standort durchaus sinn macht, aber die Touristische Attraktion, auch für die Einwohner eines leicht zugänglichen Fisch Marktes ging verloren. Projekte, teilweise Genehmigungen für einen neuen Fischerei Hafen, gibt es seit 1994. Ebenso die Fischerei Schutz Zone bis zur Porto Romana, was die Durres Mafia, wegen Hirnlosigkeit nicht interessiert, denn unverändert wird illegal gebaut, Grundstücke gestohlen, durch Politische Mafia Zirkel und die Abwässer, gegen alle Gesetze ins Meer eingeleitet, zur Zerstörung der Fischerei. Ebenso leitet ungebremst, der neue Öl- Gas Hafen “Porto Romana”, chemische Rückstände ins Meer, was bei einem Mafia Umwelt Ministerium

   des Fatmir Mediu nicht verwundern konnte. Durres und die Albanische Regierung sind als einzige Regierung und Adminstration zu blöde und korrupt, weil man mit vollen Wissen, den

Tourismus

   und 100.000 Arbeitsplätze zerstörte, mit illegalen Bauten. Albanien hat eine Idioti Politische Klasse, und einen durch kriminelle Idioten zerstörten Tourismus, der gezielt sogar Antike Stätten und die Touristik Zones zubetoniert.

 

Natürlich ist wie so oft im Chaos der Durres Mafia auch im April Nichts passiert, wohl weil die Mafia noch ihre Anteile am Bau auslotet wie am Transport der Steine.

E premte, 2 mars 2012

Porti i ri i peshkimit, punimet fillojnë në prill

Der leitende Ing. Alexander Garuli wurde entlassen: u.a. Projekt Leiter des neuen Fischerei Hafens Durres
Eines der grossen Probleme in Albanien, sind die ständig wechselnden Partner. Sogar die Organisatoren für NATO Konferenzen, hat man ohne Begründung entlassen, darunter einen General, Vize Generalstabs Chef usw. Die Nachfolger waren immer inkompetender, hatten fast immer gefälschte Zeugnisse und Diplome, als ob die Berisha Regierung einen Club von Idioten schaffen wollte, weil die Adminstration immer schon erbärmlich war, was nicht nur in der Justiz eine art Anarchie Problem ist.

Alexander Garuli, war praktisch der Projekt Leiter des Hafen Projektes, und Partner der pfp Consult, wobei es zum Chaoten System der Weltbank gehört, das sich ständig irgendwelche Hafen Consults abwechseln, wo immer ein enormer Aufwand betrieben werden muss, bis die Firmen sich technisch auch gut informiert haben.

Durres Hafen: Seit 15 Jahren wird der Hafen ausgebaut ( 1 2) siehe auch: Firma Rohde Nielsen A/S” und deren geplatze Bestechungs

Die Durres Mafia: seit 8 Jahren, soll die Durres Hafen Zufahrt ausgebaggert werdenGeschäfte in Durres

12/17/2013

Die Durres Bau Inspektion und der “insolvente” Mafia Hafen von Durres

Filed under: — Balkansurfer @ 10:33 am

Durres kippt weiter Müll und Dreck ins Meer, der Bau Mafia, und stoppt den weiteren illegalen Ausbau eines Lokale am Ende der neuen Promenade. Kriminelle mit vollkommen illegalen Papieren, haben erneut auf dem Ufer ihr Lokal in den letzten Monaten ausgebaut. 2011 wurden Bußgelder verhängt, welche wie überall nie bezahlt wurden, für die Müll und Dreck Entsorgung im Meer, was eine enorme Zerstörung der Kanalisationen und Meeres Fischerei darstellt.

Weil das so ist, finanziert die EBRD, natürlich das Ausbaggern, womit Alles gesagt ist. Durres braucht ein eigenes technisches Ausbagger System, was wesentlich Preis günstiger ist, als ein einmaliges teueres Ausbaggern, durch die üblichen Ausländischen Consults, Kick Back Geschäft mit der korrupten EBRD und dazu 3 mal so teuer ist, wie ein eigenes System.

Der neue Durres Fischerei Hafen wurde sogar ohne Super Visior gebaut, ebenso in betrügerischer Weise, um 50 Meter zuschmall, durch eine Marokkanische Baufirma, was immer man so nennt. Halb Wilde, bauen wild herum, wo heute die Fischer schon sagen, das der Hafen Unfug ist, weil er zu schmall zum wenden ist.

In Durres, müssten noch viel mehr Gebäude und Lokale in die Luft gejagt werden, wie die 190 Lokale und Appartment Bauten in Vlore.
4 Bau Unternehmen aus Durres, haben keinerlei Bau Lizenz, darunter Prominente Firmen, die bei der Uni illegal bauen, denn die Lizensen wurden entzogen, weil man keinen Bau Ingenieur und technische Leitung hat, was der Bau Inspektor feststellte. Seit 1996 gilt diese Regelung, das alle Baufirmen auch einen lizensierten Diplom Ingenieur haben muss. Albanische Bau Experten sind überall bekannt, das man nicht einmal Lot und Wasser Waage kennt. Seit über 10 Jahren ist auch ein Beton Rüttler bei Bau vorgeschrieben ab 2 Stockwerken, aber das wurde vergessen und man baut über 20 Stockwerke. Man vergisst Alles, wie die gesetzliche Gurt Anschnall Pflicht, ebenso vor 10 Jahre in Funktion bereits.

Der Mafia Bau in Vlore, der Familie Lulzim Basha - Yaferrie / Erion Isufi wurde gesprengt

Geld hat die Bau Inspektion von Durres nicht, stoppt aber diesen Mini Ausbau eines Lokales erneut, wo Papiere von den Sokol Olldashi Gangstern illegal ausgestellt wurden.

Chaos Grundstücks Agentur: Das Rathaus von Durres, will nun ab Anfang Januar mit einem Abriss illegaler Bauten beginnen

Im September: Die Italiener verhaften den Durres Stadt Architekten: Adlei Likmeta und das normale Chaos

Im April 2012 erklärt der Präfekt Genc Alizoti das 110 illegale Bauten allein in der Rruga Taulantia, Currila, im Küsten Streifen von Durres bestehen, wobei der Haupt Grund ist, das die PD Gangster von Sokol Olldashi, wie Bedri Luka, Gesetz widrige Grundstücks Eigentümer der AKKP vor allem ausstellten an Ortsfremde Clans, für die neue Ufer Promenade von Durres, in den Öffentlichen und privaten Tourismus Parks, mit einem gigantischen Umwelt Schaden. Per Gesetz, darf niemand Grundstücks Urkunden u.a. im 100 Meter Bereich an der Küste ausstellen, was ignoriert wurde, wie die übliche Dummheit mit Null Wissen über Gesetze, echte Urbanistik Karten - Topograhie usw..

 

2,5 Millionen € Schaden für den Durres Hafen über ein UN Abitrage Gericht in Paris, weil der Vertrag mit Rhode & Nielsen nicht eingehalten wurde von 2005, und danach kamen die Ratten. Damals hatte der Hafen, ein Bank Guthaben von 5 Millionen €, heute 16 Millionen € Bank Schulden allein, organisiert durch die Hafen Mafia des Sokol Olldashi. 1,6 Millionen € sind spurlos aus den Hafen Büros verschwunden, was direkt in die illegalen Lokale investiert wurde, vor der Universität in der Currilla. Rauben, Stehlen, Plündern als einziger Geschäfts Betrieb + eine Geheimdienst geleitete Operations Zentrale des sogenannten Albanischen Marine ab 2012, was zugleich ein NATO Debakel ist.

Nach eine Weltbank Ausschreibung über das Baggern rund um den Durres Hafen vor einem Abitrage Gericht landete, weil der damalige Minister Lulzim Basha, den Vertrag mit Rhode & Nielsen für ungültig erklärte, finanziert die von der Mafia unterwanderte EBRD dieses Projekt erneut, obwohl immer noch Erde, Müll, Lehm und Bau Aushub ins Meer geschüttet wird und die Erosion an der Küste, durch Illegale stark zugenommen hat. Es gibt sogar Videos, über den Müll im Hafen Becken und im Hafen von Durres, wo Anarchisten das Sagen haben, wie die vielen hohen Zäune zeigen. 1996 gab es keinerlei Zäune um den Hafen und es wurde sogar weniger gestohlen. Erst als die Weltbank die Privatisierung einleitete, wurde der Hafen der Mafia übergeben, was heute schlimmer denn je ist.

Kein Witz: Genau gesagt man organisiert das Ausbaggern inzwischen 10 Jahre, wobei der Hafen Durres vollkommen pleite und bankrott Privatisiert wurde und die dümmsten Mafia dort das Sagen hat, wobei die kleinste Mafia die Vokshi Mafia ist.

Die Durres Mafia: seit 8 Jahren, soll die Durres Hafen Zufahrt ausgebaggert werden

Durres Port Dredging Project

Aber da es auch ein EBRD Projekt ist, welche als vollkommen korrupt in Albanien gilt, sollte Nichts mehr verwundern, denn die EBRD ist der Haupt Partner auch mit der Peter Fraenkel & Partners Ltd., auch für das wichtige Ausbaggern, der Kanal Zufahrt. Deshalb ist Justiz auch unerwünscht in Albanien, denn alle Ausländischen Consult’s bewegen sich mit ihren Bestechungs Orgien auf kriminellen Gebiete.

Emergency Dredging, Durres Port, Albainia

Supervision of emergency dredging of Durres Harbour for European Investment Bank. Project involved dredging within the harbour and along 5km of access channel and included removal of wrecks blocking access to berths.

Project Description

The proposed project will finance the dredging of the entrance channel and harbour basin at the Port of Durres in Albania to allow vessels with a draft of 10.5 m to enter the port, equating to vessels of a size of 30,000 DWT (Deadweight Tonnage) for bulk cargo or 1,700 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) for containers.

The Port of Durres is the country’s largest port and is located 42 km from the capital Tirana, adjacent to the city of Durres, in the northern part of the Bay of Durres.

The port is a key node in Pan-European Corridor VIII, a transport corridor from the Italian ports of Bari and Brindisi to Durres, then across Albania, FYR Macedonia and Bulgaria, through to its Black Sea ports.

Transition Impact

The project will have significant demonstration impact as the first loan to a state-owned company on a non-sovereign basis in the transport sector. Additional transition impact will be gained from the introduction of energy efficient technologies, improvement of environmental standards and the use of concessions as the port migrates to a landlord port model.

The Client

The client is the Port of Durres Authority Sh.a (“PDA”), a 100 per cent state-owned company responsible for managing the Port of Durres. PDA is administered by the Ministry of Public Works and Transport of Albania (“MPWT”), whilst being operated on a commercial basis with independent management.

EBRD Finance

EUR 15 million senior non-sovereign loan to PDA.

Project Cost

Estimated EUR 20 million. The project will be co-financed by PDA.

Environmental Impact

The proposed project has been categorised B in accordance with the 2008 EBRD Environmental and Social (E&S) Policy, as the potential impacts are expected to be site specific and readily identifiable and addressed through mitigation measures.

The environmental and social due diligence for the project includes an independent third party environmental and social audit to assess the Client’s management capacity and systems to manage environment, health, safety and labour issues in its operations and an analysis of the potential (future) E&S impacts and benefits. It will also assess the Client’s ability to carry out the project in compliance with the Bank’s Performance Requirements.

An Environmental and Social Action Plan (ESAP) will be prepared for the project. A Stakeholder Engagement Plan will also be developed that will include a grievance mechanism and information on environmental and social performance. A summary of the agreed Action Plan will be released to stakeholders.

This PSD will be updated when the results of due diligence are known.

Technical Cooperation

EUR 200,000 to support PDA in achieving environmental certification and carrying out an energy efficiency audit.

Company Contact

Agron Copja
Director
Directorate of Service Operations

Port of Durres Authority
Rruga Tregtare, Durres, Albania
Tel. +355-52-293-440
Fax. +355-52-223115
Mob. +355-692055661
email: a.copja@apdurres.com.al
www.apdurres.com.al

Procurement or tendering opportunities

Visit EBRD Procurement
Enquiries: Tel: +44 20 7338 6794; Fax: +44 20 7338 7472, Email: procurement@ebrd.com

http://www.ebrd.com/pages/project/psd/2013/44506.shtml

Man finanziert nur die Mafia, ein Weltbank Modell inklusive eines Desaster der Privatisierung.

 

Neue 62,5 Millionen € von der Weltbank: Der Durres Präfekt Roland Xhelili besichtigt die zerstörten Kanal Wasser Systeme bei Skhozet

Einige wenige Institutionen funktionieren in Durres, aber nur weil die Italiener das Kommando haben.

Erste grosse Küsten Kontroll Aktion des “Operation des Interinstitutional Maritime Operational Centre” in Albanien
 

Die neue Hafen Direktion hat einen Experten geholt, welcher im Lizenz Chaos wohl keine Ordnung bringen wird, denn Etliche der Neuen sind bekannt, als inkompetende frühere Gestalten.

Albanien ist ein Opfer der Weltbank Mafia, mit der einer Hirnlosen und kriminellen Privatisierung, was noch schlimmer im Hafen Durres inzwischen deutlich wird, der ebenso bankrott ist und 16 Millionen € Schulden hat, wo die Berisha Regierung, den Hafen Ende 2005 übernahm, mit einem Guthaben von 5 Millionen €. In allen Gebieten, einfach zu dumm für den Posten, wobei Albanien das einzige Land der Welt ist, das mit Vorsatz den Tourismus zerstört hat. Die KAS durfte aktiv auch das Gesundheits Wesen zerstören.

Warum der Hafen einen Kredit erhält, für das Ausbaggern erschliesst sich einem nicht, wenn die Durres Mafia Millionen Tonnen Dreck, Bau Müll vor allem durch illegale Bauten ins Meer ständig kippt, wo es 2007 schon eine Intervention durch die Amerikaner und Italiener gab und Politiker wie Spartak Braho, der Bruder des damaligen Bürgermeister Lefter Koka und heute direkt Vangjush Dako die Misere ohne Unterbrechung verursachen.

EBRD mulls 15 mln euro loan to Albania’s Durres sea port for dredging project
TIRANA (Albania), September 3 (SeeNews) - The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) said on Tuesday it is considering extending a 15 million euro ($19.8 million) senior sovereign loan to Albania’s Durres sea port for financing a dredging project.

The project, with at total estimated cost of 20 million euro, will finance the dredging of the entrance channel and harbour basin at the port to allow vessels with a draft of 10.5 metres to enter the port, equating to vessels of a size of 30,000 deadweight tonnage for bulk cargo or 1,700 twenty-foot equivalent units for containers, the EBRD said in a statement.

The Port of Durres is the country’s largest port and is located 42 kilometres away from the capital Tirana, in the northern part of the Bay of Durres. It is a key node in Pan-European Corridor VIII, a transport corridor from the Italian ports of Bari and Brindisi to Durres, then across Albania, Macedonia and through Bulgaria’s Black Sea ports.

($=0.759 euro)

Und aus Durres im September, wurde der Volks Banditen Zirkus auch schon im September in Details mitgeteilt und die teure Ausländische Ausbildung für ein Wach System des Hafens Durres, löste sich durch Klientel Politik in Luft auf, wie so viele andere Millionen teuren Projekte und Ausbildungen. Zuletzt sollte die Sicherheit des Hafens Durres privatisiert werden in 2012, wie man die Übergabe an Langzeit Kriminelle Clans nennt. Ob die neuen Hafen Meister an der Situation noch etwas ändern können, ist fraglich. 22 Millionen €, wurde für eine teure Abfertigungs Halle ausgegeben, wo dann die Scheiben zusammen fielen bei etwas Wind, die Computer entfernt werden mussten, weil es durch das Dach regnete und mit einer Deutschen Beratungs Consult wieder einmal, wurde der Schrott gebaut.

Der Hafen Durres, wurde erneut gesperrt, weil die Kanal Zufahrt zugeschüttet ist.

Durres Port debacle – von der Hafen Mafia, ungültige Lizensen und der Treibstoff Betrug an den Tankstellen

Es gibt und gab, schon über 100 Yachthafen Projekte! eine Firma: welche am 3. April 2013 gegründet wurde, erhält nun eine Lizenz, welche max. ein vorläufige Projekt Genehmigung ist, aber weil die örtliche Genehmigung nicht vorhanden ist sowieso ungültig ist. Das rechtliche Genehmings Verfahren kann nun beginnen, natürlich so kurz vor den Wahlen, will man sich noch etwas sichern. 200 Notar Lizensen wurden an Kriminelle der Regierung und Politikern vergeben, was das Selbe in Grün ist.
Noch lächerlicher ist die vorläufige Genehmigung für ein 700 Hektar Projekt durch das MTKRS Ministerium das nur Papier Wert hat, auch mit Genehmigung der Kommune. Mangels Vermessung, Geologischen Gutachten, Architektur Plänen, wurde es nie dem Coucel der Regierung vorgelegt, identisch wie das Olldashi Projekt nun südlich bei dem Haupt Hafen von Durres Süd.
Kavaje – Komuna Synej, hat einen genehmigten Masterplan für Tourismus
Genau an dieser Stelle, sollte der Fischerei Hafen gebaut werden, wo mit viel Aufwand der Hafen damals geplant war.

Die Ecke ist Langzeit bekannt, für kriminelle Familien rund um Prostitution, Drogen, gefälschte Dokumente aller Art, weil die Haupt Zufahrt des Hafens dort liegt.

Alle Grundstücks Dokumente dort sind gefälscht, wo Anwälte wie immer aktiv sind.

Das Sokol Olldashi - Ourel Bylykbashi im Rauch des Betruges (Fischerei Hafen) und Landraubes in Durres

Das wurde vom Rathaus abgelehnt, weil die korrupten Banditen des Rathauses, diese Grundstücke und die Zufahrt zu dieser Ecke und zum Meer, für sich selber stahlen. Pläne wurden nie vorgelegt, weil diese technischen Genehmigungs Kosten, kann man sich ebenso sparen.

Nach Jahren wurde nun der Fischerei Hafen an einer Stelle gebaut, mit Zufahrt durch den Haupt Hafen, wo das Rathaus Nichts zu Sagen hat.

Was macht Sokol Olldashi, der ja selber ein Boot kaufen will und für seine Klientel einen Hafen braucht, als neue Drehscheibe, für Drogen, Schmuggel und Prositution.

Eine nicht existierende Firma: “Adriatic Yachting Marina", erhält eine Lizenz für den Bau eines neuen Yachthafen, direkt an der selben Stelle, welche vollkommen wertlos ist, weil es keine Baugenehmigung ist, noch die Zustimmung des Rathausses von Durres erneut hat. Kurz gesagt, eine der vielen Projekt Genehmigungen, wo noch keine Pläne und sonstigen Auforderungen vorliegen, als ein Vorsorge Geschäft, wie so oft und Wertlos. Aber wie vor kurzem Gjorokastre zeigte, erhielt man ein Papier des Ministers Aldo Bumci, der Kultur Minister vor kurzem noch war, wo eine Projekt Diskussion bestätigt wird, was vollkommen unsinnig ist.

Danach fingen die erwähnten Personen sofort an, ein Hotels und Lokale im Antiken Teil von Gjorokastre zubauen, weil man einfache Papiere und Gesetze in der vollkommenen Verblödung wie immer auch nicht verstehen will.

Durres
8 ditë para zgjedhjeve, Olldashi i Fierit firmos marinën e Durrësit Terri informativ/ Asnjë e dhënë për kompaninë “Adriatic Yachting Marina” që merr me koncesion ndërtimin e portit të jahteve pranë Urës së Dajlanit TIRANË, 15 qershor 2013 – 8 ditë para zgjedhjeve, me ngut të madh, Këshilli i Ministrave ka miratuar propozimin e Sokol Olldashit, ende ministër i Punëve Publike dhe Transportit, deputet dhe kandidat për deputet i Fierit, që ai të jetë kryetar i autoritetit kontraktues për një investim në qytetin e Durrësit. Sipas njoftimit zyrtar të kabinetit të Kryeministrit Sali Berisha, Qeveria ka miratuar, më 14 qershor 2013, propozimin e ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, që autoriteti kontraktues për kryerjen e procedurave ligjore, për dhënien me koncesion të ndërtimit të portit të jahteve pranë Urës së Dajlanit, Durrës, të jetë Ministria e Punëve Publike dhe Transportit, me titullar Sokol Olldashin. Koncesioni do të jetë i formës BOT (ndërtim, shfrytëzim dhe transferim në pronësi të shtetit). Olldashi do të nënshkruajë bonusin, prej 8 për qind të pikëve, për rezultatin teknik, financiar dhe mjedisor, në procedurën përzgjedhëse konkurruese (propozim i pakërkuar), që i jepet subjektit “Adriatic Yachting Marina”. As Berisha as Olldashi nuk japin ndonjë informacion për kompaninë “Adriatic Yachting Marina”, së cilës nuk i është kërkuar propozimi, pra që është ofruar vetë me ndërmjetësues. /th. m. Agjencia e lajmeve “Dyrrah”/ - See more at: http://www.durreslajm.com/aktualitet/
Durres Konzession

Adriatic Yachting Marina

Company Number
L22202504D
Company Type
Limited-Liability Company
Jurisdiction
Albania
Source Albania National Registration Center, http://www.qkr.gov.al, 3 Apr 2013

 

Tirana, illegal construction site
19/06/2013

 

Tirana, illegal construction site

The courage to build illegally, by fully violating the law, seems that is not stopping in these first days of the electoral process.

Illegal constructions are being built everywhere in Tirana, day and night, without fearing anyone due to the non-official permits received through bribes and vote promises.

An illegal construction in the Tirana Ring Road is breaking any record, because the owner is also occupying the sidewalk by leaving the street name sign inside the construction.

This doesn’t justify the constructions made near the former “Shqiperia Sot” exhibition building, when workers are rushing during the night.

Another illegal construction is going on near the “21 Dhjetori” area, while residents say that they have notified the Construction Inspectors, but they don’t arrive, since many of them have been paid to not report the illegal constructions. The Tirana Municipality is not interfering, to not create discontent among the citizens, so that they won’t lose any voter for the June 23rd elections.

While the responsible structures are not interfering to keep the city’s territory unchanged, Top Channel has received dozens of reports coming from several Tirana areas. More than 20 constructions ar ebeing made right after the Tirana Ring road. Citizens say that many of them are being built by government officials, who are certain that the building will not be demolished and that it will enter the legalization process soon.

 

http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=9299

Die “Vokshi” Treibstoff Schmuggler Fischer Boot Flotte von Durres wurde beschlagnahmt

Skender Koni, Distrikt Bau Inspektor von Durres wurde verhaftet, wegen Dokumenten Faelschung

Tirana - Durres Terrorist: BLEDI MUSA SHUAIPI und die rund um die Xhafzotaj - SHIAK Mafia Familie des: Agim Hoxha

Man will aufforsten in Durres und schon werden Bäume und Artischocken uns Alles mögliche schnell geschmuggelt.

Ridvan Bode und sein Zoll Schmuggler System fliegt nun langsam auf.

12/7/2013

Die Lulzim Basha - Isufi Banditen Familie und deren gefälschte Notar Urkunden - ‘Jon’, shitja e tokës e falsifikuar

Filed under: — Gjoka @ 12:10 am

Am 14.12.2013 wird der Bau gesprengt!

Heute wird die Sprengung eines der schlimmsten Mafia Bauten in Albanien vorbereitet, nachdem das Inventar schon gestern ausgeräumt wurde. Der Gangster Lulzim Basha, wie so oft dabei, auch beim Insolvenz Betrug der Belle Air, praktisch Zeitgleich.

Der Skandal weitet sich nun nochmal aus mit diesem illegalem Bau, der nun in die Luft gesprengt wird in einigen Tagen, weil die angeblichen Verkäufer des Grundstückes, bis zu 14 Jahren zuvor, schon verstorben waren, als sie angeblich die Notar Urkunde unterschrieben. Notar Urkunden, gefälschte Testamente, eine Justiz und Politiker Tradition der Prominenz und Haupt Wirtschafts Zweig. Ein ganz normaler Vorgang in Albanien, was Notare beglaubigen, inklusive Testamente, wo der Unterzeichner im Ausland ist, wie bei der Mafia Familie Majlinda Bregu und Aldo Bumci. Die Notarin, Mimoza Shehu, war am 24.12.2013, natürlich immer noch nicht verhaftet, was dann nicht mehr kommentiert werden muss.

Isufi lulzim basha

Zbulohet kontrata e shitjes së truallit nga 2 të vdekur tek vjehrri i Bashës
Artur Qoraj Postuar më: 7 Dhjetor, 2013 t

Lulzim Basha und seine Gangster Familie mit dem Schwieger Vater Xhafer Isufi, haben 20 Jahre lang Betrugs Erfahrung in Albanien, der Sohn Erion Isufi, sogar in Deutschland.

Ein durchaus normaler Fall, wo Alles zusammen gefälscht wird und die Notarin ist die Tochter des Langzeit Gangster Tritan Shehu, der ja Partner deshalb der Deutschen KAS in 2013 immer noch war.

Es gibt aber ähnliche Fälle von Berisha Vertrauten, wie dem Gangster Sokol Kazazi und Agim Hoxha in Durres und noch schlimmere Bauten auf Antiken Stätten.

Nicht der Erste Fall, das Personen, die verstorben sind, oder im Ausland sind, bei Notaren angebliche Urkunden unterzeichnen, was von der Deutschen IRZ-Stiftung im selben Zeitraum erneut aufgebaut wurde.

Skandali i falsifikimit: Dy të vdekur i kanë shitur truallin vjehrrit të Bashës!

Der illegale Bau, der Langzeit Berufs Verbrecher Familie Xhafer Isufi, Schwiegervater des Lulzim Basha, wird enteignet in Vlore.
Bei der Betrugs Firma VEFA, zahlte er 200.000 LEK ein und kassierte eine Verzinsung von 1.750 %, kurz vor dem Zusammenbruch des Pyramid Systems. Er wurde nie belangt, seine Luxus Villen nie beschlagnahmt, noch gab es je eine Untersuchung, über Geldwäsche. Man war auch Partner des Damir Fazllic. Und es gibt noch schlimmere illegale Bauten an der Küste, vor allem in Sarande, oder Durres, wo man später mit den Abriss Aktionen beginnen will, der Mafia Appartment Bauten und Hotels. Der Generalstaatsanwalt Adriatik Llalla zu den Fakten.

12/3/2013
Der illegale Mafia Bau der Familie des Lulzim Basha - Isufi in Vlore, wurde heute enteignet
‘Jon’, shitja e tokës e falsifikuar
06/12/2013

AVNI DHE MIMOZA SHEHU
Telefon 04 2235 905 Fax 04 2232 453 Celular 0692091284 / 0692091283 E-mail studio_shehu@yahoo.com Adresa Rr. “Abdyl Frashëri”, P. 3/3

Pas kallëzimit të ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri, për dyshimet se është shkelur legjislacioni përgjatë ndërtimit të kompkeksit “Jon” në Vlorë, grupi i hetimit zbulon të tjera të dhëna që mesa duket do ta thellojnë me tej skandalin.

Oficerët e policisë gjyqësore në Vlorë kanë sekuestruar në Gjendjen Civile dy çerifikata personale të dy shtetasve që sipas një kontrate paraqiten në cilësinë e shitësit, në një kohë që ata kishin ndërruar jetë shumë kohë përpara se kjo kontratë të përpilohej.

Një prej tyre është çertifikata e vdekjes e shtetases Elipniqi Ndini, e cila ka ndërruar jetë më datë 21 tetor 1995, ndërkohë që në këtë akt shitjeje rezulton të ketë hedhur firmën para noteres Mimoza Shehu, plot 14 vjet më vonë. Pra, në datën 11 nëntor 2009, edhe pse me letra rezulton që gruaja kishte ndërruar jetë, ajo ka firmosur.

Të njëjtin akt të papareçedentë e tregon dhe çertifikata e dytë e vdekjes, që i përket djalit të saj Jorgji Ndini, i cili në aktin e vdekjes ka ndërruar jetë më 20 shtator 2009, pra më shumë se dy muaj para kontratës së shitjes së truallit në të cilin është ndërtuar objekti i shumëpërfolur tashmë.

Kontrata e shitjes për truallin me sipërfaqe 1.663 metra katrorë është përpiluar mes 23 shitësve dhe dy blerësve në Tiranë dhe sipas polcisë, nisur nga dy çertifikatat e vdekjes që tregojnë se dy prej tyre nuk kanë qenë të pranishëm e për pasojë firma e tyre është false, tregon që i gjithë ky akt noterial është nul.

Banorët largojnë pajisjet
Të shtunën nisin punën xhenierët

Skadon të premten afati i lënë nga INUK për pronarët e apartamenteve në pallatin e ndodhur në Ujin e Ftohtë dhe që është lajmëruar se do të prishet.

Edhe sot ka vijuar heqja e pajisve nëpër apartamente nga ana e banorëve. Të shtunën, sipas drejtorit të INUK, Zyhdi Dajti, askush nuk do lejohet të hyjë më në ambjentet e kompleksit ‘Jon’ dhe objekti do merret në ruajtje nga INUK dhe policia.

Kjo është koha kur ekspertët xhenierë do nisin hapjen e vendeve ku do vendoset lënda shpërthyese që do shërbejë për shkatërrimin e kësaj godine. Edhe sot mjetet e rënda të INUK kanë vijuar me shkatërrimet në zonën ballore të kësaj ndërtese dhe të pishinës së saj.

/ Top Channel

Die Notar Urkunden der Mimoza Shehu, die Sterbe Urkunde, wo bis zu 14 Jahren die angeblichen Verkäufer schon tod waren, ebenso die Ehefrau des Verkäufers, die auch angeblich unterzeichnete.

Der Vertrag der Verkauf von Grundstücken
Sterbeurkunde Elpiniqi Sie hören
Sterbeurkunde Jorgji Sie hören

Fiktive Beträge, werden oft sogar auf Fake Bankkonten überwiesen, welche unter dem Namen eröffnet wurde, oder in anderen Notar Betrugs Geschäften, hat man die Bank Konten des Ausländers ausgeforscht, um Geld zu überweisen und eine gefakte Notar Urkunde anfertigen zulassen. Es ist also auch eine System Diebstahls Methode gegen Ausländer, welche angeblich ihre Firmen und Grundstücke verkauften, nur davon Nichts wissen. Seit 15 Jahren, ist diese Methode, auch noch mit gefakten Zeugen, für Gerichts Bestätigungen bekannt. Die EU - US Justiz Aufbauer sind auch mit der IRZ-Stiftung, fester Bestandteil in diesem kriminellen Enterprise und bestätigen mit ihrem OK-Reporting und den “entscheidenden Fortschritten", diese Profi kriminellen Partnerschaften für die Internationalen Terroristen und Drogen Mafia.

4/9/2013
Die Mafia Familie aus Tropoje: des Tunxh Vatnikaj im Betrugs Grundstücks Geschäft: “Bucht Generale”
Typisch die Verbrecher Familie aus Tropoje: Zef Vatnikaj, baute direkt auf der Strasse in zentraler Lage von Durres, sein Büro, denn dann spart man die Fundamente. Anwälte in Durres und Albanien, sind Vorzeige Verbrecher und in vielen Dingen der Motor.

Kollektives Verbrechen der Politik um Wahlen zu gewinnen, ist der Grundstuecks Raub in Albanien und illegales Bauen.

real sieht das nun mit 600 Anzeigen so aus:

http://stoprrenimit.com/foto-gallery/durres-qender-ne-durres-e-ndertuar-ne-rruge-alexander-goga-durres-durres-durres-rruga-aleksander-goga/

New
 • VENDNDODHJA E NDERTIMIT: Durres: Qendër në Durrës, e ndërtuar në rrugë: Alexander Goga
 • RRETHI: Durrës
 • QYTETI / FSHATI: Durres / Durres : Rruga Aleksander Goga
 • PERSHKRIM: ndërtuar në rrugë në Durrës: NO artikuj: Advot Zef Vatnikaj – Tropoje Mafia: 200 metra larg nga gjykata: Rruga Aleksander Goga, ku gjykata dhe prokurori publik (afërsisht në Kumini Rruga, përballë):

- See more at: http://stoprrenimit.com/foto-gallery/durres-qender-ne-durres-e-ndertuar-ne-rruge-alexander-goga-durres-durres-durres-rruga-aleksander-goga/#sthash.nLT31syN.dpuf

Digital Camera

update: 18.0.2013: Die Verbrecher Familie aus Tropoje: Vatnika, verschwand, nachdem sein Buero Publik wurde.

9/28/2013

Idioten Mafia von Durres: Bedri Luka und 2 Bau Inspektoren wurden verhaftet

 

Alle Artikel
10/20/2013

Fatos Lubonja, über den illegalen Bau, wo jeder inklusive der Richter, wussten, das Alles zusammen gefälscht ist und trotzdem hat die Sozialistische Rathaus Regierung und der Bürgermeister, Genehmigungen gegeben, was identisch ist in Durres, aber auch bei den Skandal Bauten in Sarande. Mit Hilfe von korrupten Anwälten und einer Notar Kanzlei, wurde Alles zusammen gefälscht, was man braucht. Öffentliche Grundstücke, Strände, wurden gezielt vor allem durch die PD Mitglieder gestohlen, illegal bebaut und der Rest wurde zusammen gefälscht.
Mbi ndërtimin dhe shembjen e pallatit të Vlorës

blog | | Nga Fatos Lubonja

Seine Nachfolger werden nun angeklagt

Willige Kriminelle, wurden Chef Bau Inspektor des Albanischen Staates, werden nun angeklagt: Es sind die Bau Inspektoren von 2010-2012, welche Tatenlos zusahen, wie überall illegal gebaut wird, keine Aktionen, Anklagen organisierten, noch die Kosten und Schäden für illegale Bauten ermittelten.

Tiranë, KLSH kallëzim penal për 2 ish-krye inspektorë të INUK

Die vorherigen Chefs der Grundstücks Behörde in Lezhe und Vlore werden angeklagt, weil sie Grundstücks Dokumente in Verbots Bereichen unterschrieben, ohne das eine Voraussetzung besteht und bestand, mit falschen Grundstücks Eintragungen, und für den Haftung von solchen falschen Papieren, auch weil keine Geld Einnahmen dagegen standen.

11 Dhjetor 2013 - 20:42
Shkelje në ALUIZNI Vlorë e Lezhë KLSH kallëzim për dy ish-drejtorët

12/4/2013

“Pate von Durres” Spartak Braho, über das Krebs Geschwür der Albanischen Justiz

Filed under: — Balkansurfer @ 8:34 pm

Eine alte Tradition einiger Albanischer Politiker ist ja, wenn Selbige über Gesetze und die Justiz sprechen, weil genau diese Anarchisten, extreme Motoren des Verbrechens sind. Sein Sohn Arber Braho, wird natürlich auch in Position gebracht, obwohl es Stadt bekannte Kriminelle sind. Ein Neffe ist der höchste Diplomat in Warschau, weil der Botschafter schwer krank ist und am 4.1.2014 verstarb: Shkelzen Macukulli. Die Ehefrau, als “Donna” Spartak Braho in Durres, ist eine der grossen Frauen im Drogen Geschäft und sehr lange aktiv auch mit der Lulzim Berisha und der Familie des Indrit Dokle.

Identisch die Ex-Präfektin Nastasho Paco, welche als Profi krimineller Clan, viele Wälder im Raum Durres zerstörte, mit ihren illegal gebauten Lokale bei der Uni Durres jammert, über die Null Justiz, was dann schon pervers ist.

Lulzim Berisha
Einer der ältesten Treffpunkte der Bande in Durres, schon in 1996 aktiv

Fax:+48-22-824 14 26. Mr. Shkelzen MACUKULLI. First Secretary. E-Mail: shkelzen.macukulli@albania.waw.pl. Albanian Embassy to Poland.

Pantelij Majko der Ex-Premier Minister erklärt, das Albanien mit dem Aufbau der Justiz gescheitert ist, was auch ein desaströses Scheitern der EU und USA dokumentiert, mit ihren vielen korrupten Missionen der Inkompetenz und einer beispielosen Vernichtung von Geldern, durch diese Mafiös organisierten Justiz Missionen.

Der tpyische Skandal, direkt bei Salih Berisha und der Gangster Familie des Lulzim Basha und seines Schwiegervaters Yaferrie Isufi angesiedelt.
Der absolute Standard Skandal ist inzwischen, nachdem auch die Notariellen Grundstücks Verkäufe überprüft wurden, wo ausdrücklich Lulzim Basha sagt, man hätte das Land in 2009 gekauft von den damaligen Eigentümern. Käufer war die “G.B-A Konstruksion”, in Besitz der Familie Isufi -Basha. Ein ganz normales und durchaus übliches Geschäft, auch in Durres, Sarande, Tirana. Peinlicherweise, waren beide angeblichen Grundstücks Eigentümer bereits damals verstorben und somit wurden wie es durchaus üblich ist, Notarielle Urkunden ebenso gefälscht, was durchaus konform ist, bei Banditen Clans, welche auch die Justiz kontrollieren. Nicht der Erste Fall, das Personen, die verstorben sind, oder im Ausland sind, bei Notaren angebliche Urkunden unterzeichnen, was von der Deutschen IRZ-Stiftung im selben Zeitraum erneut aufgebaut wurde.

Mentor von Sokol Kociu, mit seinen 8 Tonnen Kokain, sondern auch Staatlicher Pasrtner des Kommunistischen Regimes mit der Italienischen “Sacro Corona Unita", als vor 40 Jahren schon der Zigaretten Schmuggel organisiert wurde und Nachts Schnell Boote zwischen Albanien und Italien hin und her fuhren.

Besonders lustig ist wieder einmal ein Spartak Braho, der einen Ehrenmann darstellen will, obwohl seine Gerichts Manipulationen im Falle des Ilir Meta noch in frischer Erinnerung sind und die kriminellen Aktivitäten seiner Söhne, eine Legende sind in Durres auch in 2013.

Sogar ein Spartak Braho, sagt, das die Albanische Justiz, angefangen vom Staatspräsidenten Bujar Nishani alle Institutionen vollkommen korrupt sind und gezeilt falsche Urteile für Geld fällen. Die gesamte Besetzung der Richter und Staatsanwalt Posten ist vollkommen falsch und von Kriminellen besetzt.

Ein kriminelles Enterprise inzwischen: Die Staatliche Vermögens Aufsicht und Staatlichen Inspektionen:

Die Albanische Justiz Verweigerung, illegales Vermögen und Immobilien zu beschlagnahmen

Komiker Figur des Salih Berisha: Bujar Leskaj und der Skandal mit der Phantom Staatskontrolle

Kriminelle Klientel Wirtschaft der Inkompetenz mit Frau Zana Xhuka und dem HIDAA – High Inspectorate of Declaration

Über die “Frankenstein” Justiz in Albanien, welche keinen Mindest Standard hat in den Albanischen Medien.


Afrim Krasniqi
dhjetor 4, 2013 12:34 MD
Nuk ka dilemë se sistemi gjyqësor përbën një nga plagët më të dukshme të standardit minimal të shtetit të së drejtës në Shqipëri.

Spartak Braho: Këshilli i Lartë i Drejtësisë, plagë kancerogjene

Marte, 03 Dhjetor 2013 10:39 Written by  Read 112 times

 

“Në vend të vendimeve të drejta, gjykatat dhe prokuroritë xhirojnë lekët e hallexhinjve, të mafiozëve e sekserëve. Me KLD-në duhet filluar, me shpërbërjen dhe rindërtimin e tij…”

Xhovani SHYTI

Pas publikimit të një sërë shkrimeve të gazetës “Koha Jonë”, në qendër të të cilave ka qenë korrupsioni në sistemin e drejtësisë dhe mungesa e masave ndëshkuese ndaj të korruptuarve, ka ardhur reagimi i jurist-deputetit Spartak Braho. I prononcuar dje, ekskluzivisht për “KJ”, lidhur me situatën më të fundit që e sundon sistemin e drejtësinë shqiptare, z.Braho vlerësoi se, i zhytur në ethet e fitimit të pamerituar e vetmja gjë që ky sistem nuk prodhon është drejtësia.

Për jurist-deputetin Braho, dhënia e drejtësisë mungon nëpër gjykatat e të gjitha niveleve, në prokurori, por edhe në Këshillin e Lartë të Drejtësisë (KLD), që ligjërisht duhet të jetë organi suprem për korrigjimin e padrejtësisë. Duhet të jetë garancia për dhënien e drejtësisë. Rol që prej vitesh, jo vetëm nuk e luan, por me veprimtarinë e tij nuk jep garanci për suksesin e reformave të domosdoshme për shëndoshjen e sistemit. Deputeti Braho vlerëson se duke qenë promotorë të ekzistencës së një situate të tillë kaotike, gjykatat, prokuroritë dhe KLD-ja cenojnë rendin ligjor dhe kushtetues, cenojnë sigurinë kombëtare të vendit. Ngaqë nëpër këto organe të drejtësisë nuk qarkullojnë vendime të drejta, por para të siguruara nga sekserët e gjyqtarëve e prokurorëve. Janë para hallexhinjsh, por edhe para mafiozësh, shënon deputeti i shquar për denoncimin zëplotë të akteve korruptive, duke mos ngurruar, gjithashtu, t’i krahasojë poltronat, mbi të cilat qëndron e stampuar peshorja e drejtësisë me sportelet e bankave.

Z. Braho, si i vlerësoni konsideratat që jepen së fundi për organet e drejtësisë? Ishte pyetja e drejtpërdrejtë që i drejtoi dje gazeta “Koha Jonë”, deputetit Spartak Braho, ndërkohë që, në ligjëratë të drejtë, prej tij erdhi përgjigja e mëposhtme: “E kam thënë dhe po e ripërsëris, jo vetëm organet e drejtësisë. Gjykata të të gjitha niveleve, segmente të prokurorisë, por, në mënyrë të veçantë, Këshilli i Lartë i Drejtësisë etj., me veprimtarinë e tyre jo vetëm nuk sigurojnë garanci për drejtësi dhe reforma, por rrezikshëm ato cenojnë rendin ligjor dhe kushtetues, sigurinë kombëtare të vendit. Është e pabesueshme, por në këto organe nuk xhirojnë vendime të drejta, por lekë të hallexhinjve apo mafiozëve e sekserëve, si të ishin sportele bankash. Edhe një moratorium pezullimi, në mënyrë selektive, i veprimtarisë së tyre duhet menduar për ta aplikuar, pasi aq të pacipë e aq të paskrupullt janë një numër jo i vogël prej sërës së tyre. As duhet pritur që edhe në raste denoncimesh për këtë sërë ata të hetojnë e dënojnë njëri-tjetrin. Iluzion, por plagës së drejtësisë duhet t’i bihet me hekur të nxehtë në zemër. Dhe kjo plagë kanceroze e ka emrin Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Me atë duhet filluar, me shpërbërjen dhe rindërtimin e saj”.

Ky është vlerësimi që ka dhënë deputeti Braho për mënyrën se si funksionon mekanizmi, që në vend të drejtësisë ligjore prodhon korrupsionin galopant. Faktet e ekzistencës, së të cilit janë publikuar sistematikisht nga gazeta “Koha Jonë” dhe emisioni “Fiks fare”. Fakte që janë vlerësuar e komentuar, jo vetëm nga deputeti Braho, por edhe dy kolegë të tjerë të tij. “Sistemin e drejtësisë ne nuk na e prish një gjykatë, një sekretare, një kancelare, një prokuror, një avokat. Kjo është maja e ajsbergut, që u duk, që u shfaq, që u kap, por është sistem dhe Puka është rasti i fundit. Por nuk shikoj çështjen e mungesës së ligjit, çështjen e mungesës së strategjive, unë shikoj çështjen e efektivitetit të institucioneve, në kuptimin e zbatimit të ligjeve dhe kjo është themelore”. Ka qenë deklarata e djeshme, e bërë në Komisionin Parlamentar të Ligjeve, nga kreu i Grupit Parlamentar të PS-së, Gramoz Ruçi. Ndërkohë që deputeti Taulant Balla, nga e po njëjta tryezë komisioni parlamentar, e ka shtuar dozën e reagentit politik mazhorativ, ndaj fenomenit që, po nuk u ndal, do nisë të gërryejë edhe sigurinë kombëtare.

“Në të gjitha kafet që rrethojnë Gjykatën ka sekserë pa fund, të cilët bëjnë lojën e gjyqtarëve, të kancelarit e të tjera me radhë. Këshilli i Lartë i Drejtësisë është një ndër problemet më të mëdha që ka sot drejtësia në këtë vend dhe kushdo që i kundërvihet një reformë në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, sigurisht që nuk do që drejtësia në këtë vend të funksionojë. Për Gjykatën e Lartë, po e njëjta situatë, vendimet e Gjykatës së Lartë, ato unifikuese, siç thatë ju, numërohen me gishtat e dorës, janë krejtësisht një mungesë efektiviteti, por edhe cilësie në punë”, - ka vlerësuar deputeti Balla. Deri para kalimit të ligjit që ia hiqte parzmoren e imunitetit punonjësve që shërbejnë nëpër organet e drejtësisë, pra gjyqtarëve e prokurorëve, si justifikim ndëshkimi për ta lakohej statusi i veçantë që gëzonin. Po sot? Megjithëse ky imunitet është hequr, përsëri nuk raportohet ndonjë proces hetimor që të ketë në qendër ndonjë të sërës së tyre.

Dikush edhe mund të hamendësojë se faj ka edhe Presidenti i Republikës, zoti Bujar Nishani, por në të vërtetë ai formalisht është kryetar i KLD-së, por në realitet nuk ka asgjë në dorë, pasi shumicën e anëtarëve të KLD-së ia ka lënë në derë ish-kryeministrit Berisha me forcën e kartonëve, duke e bërë që edhe tre anëtarë të këtij Këshilli Drejtësie të bëjnë një grupim të fortë me disa anëtarë të tjerë e kësisoj e kanë uzurpuar krejt KLD. Ky grupim nuk pyet as Kryetarin e KLD-së, zotin Nishani, pasi urdhrat i marrin akoma nga ish-kryeministri Berisha, duke bërë emërime bazuar në njohje grupimesh partiake dhe, siç thuhet, edhe me pagesë. Këtë situatë duhet ta zgjidhë mazhoranca e sotme, e cila ka përgjegjësinë për çdo gjë që ndodh në këtë, pasi numrat e duhur edhe për ndryshime kushtetuese e ku KLD po bën kërdinë në emërime, duke favorizuar shkeljen e ligjit. Presidenti i Republikës mund të ndjehet keq kur thuhet se “nuk ka asgjë në dorë” në këtë situatë ku ka përfunduar KLD, të cilën do ta strukturojnë brenda 6-mujorit të parë të vitit të ardhshëm, duke bërë ndryshime kushtetuese të domosdoshme. Më pas do të rishikohet gjithçka është bërë e janë emëruar nga kjo KLD, për të cilët organet e specializuara të policisë së shtetit kanë kapur fakte dhe përgjime, për të cilat do të tronditet opinioni ku në një lokal afër Liqenit Artificial janë përgjuar duke paravendosur emërime gjyqtarësh e kryetarësh gjykatash. Kryetari i KLD-së, zoti Nishani, nuk është përzier në këto afera dhe nuk ka dijeni, por është mirë që ministria e Brendshme t’i vërë përgjimet, të cilat u janë bërë tre anëtarëve të KLD–së dhe të mos i mbajë kur të plasë sherri publik. Kryetari i KLD është dhe President i Republikës e duhet informuar me shkrim e zyrtarisht për këto tre anëtarë të KLD, për të cilët ndonëse janë në kupolën e drejtësisë, por duhet drejtësia të vërë dorë mbi drejtësinë e tyre. Nuk duhet që policia t’i publikojë këto video më zë e figurë atëherë kur sherri të jetë bërë lëmsh në kupolë. Kreu i Shtetit duhet të informohet, pasi është simboli i unitetit të Kombit.

Warum die Anti Mafia Gesetze, Grundstücks und Bau Gesetze, Gesetze rund um Geldwäsche in Albanien keine Funktion haben, darüber schweigt ein Spartak Braho, der schon in 1992 Geld erpresste in Durres, wer einen Job im Hafen wollte.

Jetzt gibt es einen Brief, wegen der Nicht Funktion der Anti Mafia Gesetze, aber nur als billige Kopie, des Briefes des US Botschafters.

Letra nga Ambasadori Rauning për z. Fatmir Xhafaj

Die gesamten Richter Ernennungen sind ein Witz, denn vom Verbrecher Kartell des Bujar Nishani geschützt.

 Eine Schlüssel Rolle, bei der Zerstörung spielt vor allem auch Kresniq Spahiu, wobei sich Bamir Topi inzwischen entschuldigt hat.

12/6/2012

Die Zerstörung der Justiz, durch Ina Rama, Kresniq Spahiu, Bujar Nishani und Bamir Topi und den Justiz Ministern

Die Mafia kontrolliert das High Council of Justice (HCJ) in Albanien, u.a. mit dem “Richter": Gjin Gjoni

Der Name des Xhezair Zaganjori, taucht in Bestechungs- und Erpressungs Video’s im TV in Albanien auf

Lista që do turpëronte çdo President

 
Postuar më: 4 Dhjetor, 2013 tek Aktualitet
04-dhjetor-2013-724x1024

Dje duhet të ketë qenë një ditë e zymtë, gati-gati e papërballueshme për Bujar Nishanin. Paradite, ai ka mësuar se këshilltari i tij për marrëdhëniet me publikun, ishte nisur drejt policisë së Tiranës, për t’u marrë në pyetje si i dyshuar në disa afera korruptive të konsumuara që në kohën kur punonte në Ministrinë e Brendshme së bashku me Nishanin. Në drekë Presidentit i duhej të mblidhte KLD-në, një mbledhje e detyruar nga skandali i plasur në sistemin e drejtësisë pas fakteve dhe video-filmimeve të kryera nga emisioni “Fiks Fare”. KLD-ja u mblodh, shkarkoi gjykatësin e Pukës që hetoi emisioni i “TCH” por…ajo që doli nga mbledhja e KLD-së ishte një situatë ku e ku më e rëndë se sa rrjeti i mitmarrjes që u zbulua në Pukë. KLD-ja shpërndau dje një  raport që evidentonte gjendjen e gjyqësorit në Shqipëri dhe të situatës me krerët e gjykatave.

gjykatat

……………..

Die Justiz Mafia in Albanien und wenn man Kindes Mörder sogar gegen Geld freilässt

Der “Justiz Skandal": der Ex-Präsident Alfred Mosiu und das auffällige Schweigen des Kresniq Spahiu

update: 23.1.2014
Video e Tatimeve, Braho në zyrën e Brisida Shehajt

Spartak Braho, tauchte wieder einmal im Finanzamt auf, weil Server Daten, über Steuer Sünder gelöscht waren? oder eben nicht, denn sowas kommt auch bei Spartak Braho vor. Spartak Braho, hat wie Lefter Koka sehr viel Geld verloren, durch die illegale Bauerei, Umwelt- und Tourismus Zerstörung in Durres.

11/29/2013

Der Name des Xhezair Zaganjori, taucht in Bestechungs- und Erpressungs Video’s im TV in Albanien auf

Filed under: — Super Visor @ 9:59 am

up 1.1.2011, a new ! Info Website // http://news.albania.de/
Die neueste Fiks Fare Sendung bestätigt nur wie Gerichts Sachen in Albanien erledigt werden, was sowieso jeder nachlesen konnte seit Jahren in den Kommentaren der Presse und in Gesprächen in Lokalen vor den Gerichten. Abgründe eines Desaster für die USA und EU, bei dem Justiz Aufbau, was eine Tradition inzwischen ist, für derartige Aktivitäten. Der Teil I, zeigte schon Abgründe! Vor 2 Tagen:

Albanisches TV, zeigt wie das Justiz Mafia System mit Bujar Nishani in Albanien funktioniert

Vorsitzende Richter, haben eine Langzeit Bestechungs Tradition, wie das Oberste Gericht sowieso: Xhezair Zaganjori, bestreitet diese Vorwürfe, er kennt auch keine der Personen im TV, was im ersten Ansatz wohl stimmen würde, denn oft werden enge Bekannte von Freunden oder der Familien Mitglieder vor geschickt, wie die Prenci Familie. !

Über das Justiz Desaster, wo nur Urteile noch gegen Geld von Richtern, ohne Basis Kenntnisse von Gesetzen verkauft werden, schweigt X. Zaganjori, weil er 40 Jahre nur im Kommunistischen System arbeitete und das muss die Berisha Verbrecher schützen. Justiz wird verhindert und wie der US Department of State dokumentiert, existiert keine Justiz in Albanien, nur ein kriminelles Klientel Enterprise.

Mero Baze, kritisiert Xhezair Zaganjori hart, das er keine Öffentliche Erklärung über diese Art von Justiz System abgibt. Das Mafia Justiz System schützt sich erneut, weil Nichts passiert.

Diesmal geht es um den Broker Dëfrim Prençi und dem Anwalt Fran Dashi um die Freilassung eines Inhaftierten, wo er für das Oberste Gericht: 6.000 € forderte, 1.000 € pro Richter, aber der Vorsitzende Richter Xhezair Zaganjori, würde 2.000 € fordern. Die Familie Prenci, mischt auch in diesem Falle mit, wo in dem anderen Falle, gerade ein inzwischen abgesetzter Staatsanwalt Pëllumb Prençi auftritt.

Ex-Präsident Mosiu, zeigte schon seine Verwunderung, das bekannt korrupte Richter, und ohne jede Überprüfung seit 2007 ernannt werden, was Bamir Topi einführte, der sich für diese Richter schon entschuldigte. Der “Justiz Skandal": der Ex-Präsident Alfred Mosiu und das auffällige Schweigen des Kresniq Spahiu

Wie das aktuelle System läuft, haben die Amerikaner, Italiener, Briten bestens dokumentiert und auch die Deutschen haben einschlägige Erfahrung u.a. mit der Freilassung von dem 1 Tonnen Heroin Drogen Dealer: Abdulselam Turgut

Mi6 Experte über Albanien: ” high-level conspiracy within government circles to cover up what appears to have been criminal activity”
zaganjori
Xhezair Zaganjori,
ist in der als “Camorra” ähnlichen Deutschen Institution IRZ-Stiftung der Langzeit Partner, identisch wie der berüchtigte Gangster Tritan Shehu, auch in 2013, bei den den Langzeit Profil Neurothikern der Inkompetenz KAS, Partner ist. Vollkommen von der Mafia kontrolliert und unterwandert, wie die FES zuvor in Albanien und wie es in der IEP Miliktär Studie Kosovo 2007 steht, sogar für die NATO - KFOR Stäbe im Kosovo.Auch dort waren Deutsche Speichelleckern die Aufbau Helfer und Sponsoren der Todesschwadronen, Terroristen und der Albaner Mafia. Da nun kurzfristig diese Geld Quellen verschlossen sind, forderte umgehend Xhezair Zaganjori, mehr Geld für diese Art von Justiz, wo 2/3 der Richter an höheren Gerichten, weder technisch schreiben, noch ein Gerichts Urteil mangels Bildung formulieren können. In der teuDie neueste Fiks Fare Sendung bestätigt nur wie Gerichts Sachen in Albanien erledigt werden, was sowieso jeder nachlesen konnte seit Jahren in den Kommentaren der Presse und in Gesprächen in Lokalen vor den Gerichten. Abgründe eines Desaster für die USA und EU, bei dem Justiz Aufbau, was eine Tradition inzwischen ist, mit vollkommen Ansätzen für derartige Aktivitäten. Der Teil I, zeigte schon Abgründe! Vor 2 Tagen:

Albanisches TV, zeigt wie das Justiz Mafia System mit Bujar Nishani in Albanien funktioniert

Vorsitzende Richter, haben eine Langzeit Bestechungs Tradition, wie das Oberste Gericht sowieso: Xhezair Zaganjori, bestreitet diese Vorwürfe, er kennt auch keine der Personen im TV, was im ersten Ansatz wohl stimmen würde, denn oft werden enge Bekannte von Freunden oder der Familien Mitglieder vorgeschickt, wie die Prenci Familie. ! Über das Justiz Desaster, wo nur Urteile noch gegen Geld von Richtern, ohne Basis Kenntisse von Gesetzen verkauft werden, schweigt X. Zaganjori, weil er 40 Jahre nur im Kommunistischen System arbeitete und das muss die Berisha Verbrecher schützen. Justiz wird verhindert und wie der US Department of State dokumentiert, existiert keine Justiz in Albanien, nur ein kriminelles Klientel Enterprise.

Diesmal geht es um den Broker Dëfrim Prençi und dem Anwalt Fran Dashi um die Freilassung eines Inhaftierten, wo er für das Oberste Gericht: 6.000 € forderte, 1.000 € pro Richter, aber der Vorsitzende Richter Xhezair Zaganjori, würde 2.000 € fordern. Die Familie Prenci, mischt auch in diesem Falle mit, wo in dem anderen Falle, gerade ein inzwischen abgesetzter Staatsanwalt Pëllumb Prençi auftritt.

Ex-Präsident Mosiu, zeigte schon seine Verwunderung, das bekannt korrupte Richter, und ohne jede Überprüfung seit 2007 ernannt werden, was Bamir Topi einführte, der sich für diese Richter schon entschuldigte. Der “Justiz Skandal": der Ex-Präsident Alfred Mosiu und das auffällige Schweigen des Kresniq Spahiu

Wie das aktuelle System läuft, haben die Amerikaner, Italiener, Britten bestens dokumentiert und auch die Deutschen haben einschlägige Erfahrung u.a. mit der Freilassung von dem 1 Tonnen Heroin Drogen Dealer: Abdulselam Turgut

Mi6 Experte über Albanien: ” high-level conspiracy within government circles to cover up what appears to have been criminal activity”
zaganjori
Xhezair Zaganjori, ist in der als “Camorra” ähnlichen Deutschen Institution IRZ-Stiftung der Langzeit Partner, identisch wie der berüchtigte Gangster Tritan Shehu, auch in 2013, bei den den Langzeit Profil Neurothikern der Inkompetenz KAS, Partner ist. Vollkommen von der Mafia kontrolliert und unterwandert, wie die FES zuvor in Albanien und wie es in der IEP Miliktär Studie Kosovo 2007 steht, sogar für die NATO - KFOR Stäbe im Kosovo.Auch dort waren Deutsche Speichellecker die Aufbau Helfer und Sponsoren der Todesschwadronen, Terroristen und der Albaner Mafia. Da nun kurzfristig diese Geld Quellen verschlossen sind, forderte umgehend Xhezair Zaganjori, mehr Geld für diese Art von Justiz, wo 2/3 der Richter an höheren Gerichten, weder technisch schreiben, noch ein Gerichts Urteil mangels Bildung formulieren können. In der teuresten Wohn Gegend im Zentrum von Tirana, lebt Xhezair Zaganjori, in einem teuren Luxus Appartment von 238 qm und das kostet trotzdem Geld. Vor allem nachdem auch die Vermittlungs Gebühren, für den Verkauf von Justiz workshop Teilnehmern auch bei den EU Justiz Missionen weggefallen sind, ebenso die Vermittlung von Visas und Stipendien.

Fatmir Xhafaj: Nationaler Notstand der Justiz und im Irrenhaus, fordert Xhezair Zaganjori, mehr Geld

Schon der langjährige Vorsitzende Richter Thimjo Kondi, fälschte nicht nur seine eigenen Grundstücks Urkunden, spielte eine Schlüsselrolle der Korruption in diesem Falle eines Deutschen Investors und später mit der Ehefrau des Deutschen Diplomaten Michael Dumke, um den Mehrfach Diebstahl einer Tirana Immobilie (blog) mit korrupten Richtern des Obersten Gerichtes. Gegen Geld erhielt man vor 10 Jahren auch schon jedes Urteil, aber es ist zum System geworden, wobei man enge Freunde vorschickt, oder Verwandte, wie bei einem anderen Richter, der trotz Fiks Fare Sendung auch noch befördert wurde.

Die Staatsanwalt in Albanien arbeitet nicht, oder wenn dann nur für Geld und wie die Richter als Tradition. Typisch das illegale Bauen und der Landraub, durch die PD Banden ab 2006 vor allem. Xhezair Zaganjori arbeitet real, als Schutzherr, der Land Mafia, Umwelt Zerstörung und Grundstücks Raub, Geldwäsche, Drogen Handels rund um illegales Bauen vor allem an der Küste, wo Fatmir Xhafaj, diese Mafia Funktion der Justiz, im Parlament darlegte, was jeder selbst live schnell erleben kann, denn die Justiz stoppt seit Jahren nirgendwo das illegale Bauen und die Bau Inspektoren, und deren Baustopp wird durch die korrupte Mafia Justiz ausgehebelt. Oberster Schutzherr im Moment: Xhezair Zaganjori

Rückblick vor 20 Jahren:

Für Xhezair Zaganjori, damals Botschafter in Bonn für Albanien war das ein enormes Ereigniss, wie die Errichtung der Scientolgy Zentrale in Tirana, mit Hilfe von Deutschen Politikern und einem CDU Betrüger einem prominenten CSU Anwalt, der mit Haft Befehle gesucht wurde und heute vorbestraft ist: Gerhatd Haag.

Xhezair Zaganjori, unterschrieb das Urteil am Verfassungs Gericht, wo der Prozess gegen den Profi kriminellen Mörder Ilir Xakhja neu aufgerollt wurde, mit der Folge, das der Profi Mörder aus Shiak, einem Freund von Sokol Olldashi, den Polizei Präsidenten Adem Thari erschoss.

In teueresten Wohn Gegend im Zentrum von Tirana, lebt Xhezair Zaganjori, in einem teuren Luxus Apartment von 238 qm und das kostet trotzdem Geld. Vor allem nachdem auch die Vermittlungs Gebühren, für den Verkauf von Justiz workshop Teilnehmern auch bei den EU Justiz Missionen weggefallen sind, ebenso die Vermittlung von Visas und Stipendien.

Fatmir Xhafaj: Nationaler Notstand der Justiz und im Irrenhaus, fordert Xhezair Zaganjori, mehr Geld

Schon der langjährige Vorsitzende Richter Thimjo Kondi, fälschte nicht nur seine eigenen Grundstücks Urkunden, spielte eine Schlüsselrolle der Korruption in diesem Falle eines Deutschen Investors und später mit der Ehefrau des Deutschen Diplomaten Michael Dumke, um den Mehrfach Diebstahl einer Tirana Immobilie (blog) mit korrupten Richtern des Obersten Gerichtes. Gegen Geld erhielt man vor 10 Jahren auch schon jedes Urteil, aber es ist zum System geworden, wobei man enge Freunde vor schickt, oder Verwandte, wie bei einem anderen Richter, der trotz Fiks Fare Sendung auch noch befördert wurde.

Die Staatsanwalt in Albanien arbeitet nicht, oder wenn dann nur für Geld und wie die Richter als Tradition. Typisch das illegale Bauen und der Landraub, durch die PD Banden ab 2006 vor allem. Xhezair Zaganjori arbeitet real, als Schutzherr, der Land Mafia, Umwelt Zerstörung und Grundstücks Raub, Geldwäsche, Drogen Handels rund um illegales Bauen vor allem an der Küste, wo Fatmir Xhafaj, diese Mafia Funktion der Justiz, im Parlament darlegte, was jeder selbst live schnell erleben kann, denn die Justiz stoppt seit Jahren nirgendwo das illegale Bauen und die Bau Inspektoren, und deren Baustopp wird durch die korrupte Mafia Justiz ausgehebelt. Oberster Schutzherr im Moment: Xhezair Zaganjori

Rückblick vor 20 Jahren:

Für Xhezair Zaganjori, damals Botschafter in Bonn für Albanien war das ein enormes Ereignis, wie die Errichtung der Scientolgy Zentrale in Tirana, mit Hilfe von Deutschen Politikern und einem CDU Betrüger einem prominenten CSU Anwalt, der mit Haft Befehle gesucht wurde und heute vorbestraft ist: Gerhard Haag.

Xhezair Zaganjori, unterschrieb das Urteil am Verfassungs Gericht, wo der Prozess gegen den Profi kriminellen Mörder Ilir Xakhja neu aufgerollt wurde, mit der Folge, das der Profi Mörder aus Shiak, einem Freund von Sokol Olldashi, den Polizei Präsidenten Adem Thari erschoss.

 

Court’s Chief Secretary discharged

“Fiks-Fare": Affairs at the Supreme Court
28/11/2013

Fiks-Fare: Affairs at the Supreme Court

Top Channel’s investigative program, “Fiks Fare”, showed another case of judiciary corruption.

The images showed how the structure of middle men and lawyers who talk on behalf of judges and prosecutors to take money from citizens.

Fiks Fare’s cameras brought facts about the trial of another person who was arrested in Fushe-Arrez. Lawyers and middle men asked money on behalf of Supreme Court judges.

The first part of the video that was shown this Thursday, has the names of lawyers and middle men who ask money on behalf of Supreme Court judges.

“The Head of the Judge Panel wants 2000 EUR, while others 1000 each. 6000 EUR in total, or they will do nothing. They are ready to free him”, one of the middle men says on camera.

On the third day of judiciary corruption reports, Fiks Fare was able to confirm with audio and video that the money was paid, who are the middle men and where they promised to send the money.

On the first two days, our cameras unmasked the corruption that was functional in Puka justice institutions.

Now it is up to the Prosecution General to uncover all affairs reported on Top Channel. http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=10504

“Fiks Fare”: Pazaret në Gjykatën e Lartë
28/11/2013
Filmimet e Fiks Fare, reagon Zaganjori: Nuk ndikohem nga mashtrues, krimba apo sekserë

Postuar më: 29 Nëntor, 2013 tek Aktualitet

zaganjori

Dje në mbrëmje ka mbërritur një deklaratë për shtyp nga zëdhënësja e Gjykatës së Lartë thuhet se kryetari i kësaj gjykate Xhezair Zaganjori, shpreh indinjatën e thellë për përmendjen e emrit të tij në filmimet e emisionit Fiks Fare. Më poshtë, pjesë nga reagimi i zëdhënëses:

Kryetari i Gjykates se Larte shpreh indinjaten e thelle per permendjen e emrit te tij nga dy persona qe jo vetem nuk i ka takuar kurre ndonjehere, por qe per here te pare ua degjon edhe emrin. Ai siguron cdo qytetar se ne te gjithe punen dhe veprimtarine e tij si Kryetar i Gjykates se Larte nuk do te mund te ndikohet asnjehere nga mashtrues, krimba apo seksere, te cilet nuk do te kene rastin kurre ta korruptojne edhe per problemin me te vogel ne ushtrimin e funksioneve te tij kushtetuese dhe ligjore. Me kete rast Kryetari i kerkon Prokurorise te nise menjehere hetimet per zbulimin dhe denimin e te gjithe personave te perfshire ne aktet korruptive te permendura ne programet ne fjale. Ai fton median dhe cdo qytetar qe te denoncojne me force cdo akt korruptiv ne fushen e drejtesise. Ai shpreh angazhimin e tij maksimal per te luftuar me force kete fenomen te shemtuar dhe shume te demshem per shtet”, thuhet ne reagimin e zëdhënsses së Gjykatës së Lartë.

 

Sekseri përmend emrin e kreut të Gjykatës së Lartë

ffNë regjistrimet me kamera të fshehtë që po transmeton prej tri netësh emisioni Fiks Fare sonte eshtë përmendur nga personi i regjistruar edhe emri i kryetarit të Gjykatës së Lartë, Xhezair Zaganjori. Risi e kalvarit të gjatë dyerve të drejtësisë ishte dalja në skenë e pagesës prej 6 mijë eurosh apo 840 mijë lekë të reja, e kërkuar nga sekseri Dëfrim Prençi dhe avokati Fran Dashi në emër të gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë. Këta dy persona premtojnë lirimin e të pandehurit A.Ndoka, i cili kishte bërë rekurs për ndryshimin e masës së sigurisë në Gjykatën e Lartë. Shuma prej 6 mijë eurosh kërkohet nga këta dy persona për pesë anëtarët e trupit gjykues të Gjykatës së Lartë. Gjatë kësaj bisede, babai i të pandehurit këmbëngul të dijë emrin e gjyqtarit që do t’i garantojë lirinë për djalin e tij.

Dëfrim Prençi dhe avokati Fran Dashi i garantojnë daljen e djalit nga burgu duke folur në emër të kryetarit të Gjykatës së Lartë, Xhezair Zaganjorit. Ata tregojnë edhe skemën sesi do të shpërndahen këto para tek anëtarët e trupit gjykues të Gjykatës së lartë. Sipas sekserit Prençi, 2 mijë euro do t’i marrë kryesuesi i trupit gjykues, pra z.Zaganjori dhe nga një mijë euro katër anëtarët e tjerë të trupit gjykues.

 

Shkarkohen punonjëset e Gjykatës së Pukës

Ministri i Drejtësisë, Nasip Naço, shkarkoi nga detyra dy punonjëse të gjykatës së Pukës. Vendimi për shkarkimin e sekretares dhe kancelares erdhi pas videos së transmetuar në Fiks Fare, ku këto dy të fundit, Liljana Shkjau dhe Meliha Kuka, shfaqeshin teksa numëronin lekët e marra në emër të gjyqtarit të çështjes, Shtjefën Lleshi dhe prokurorit Pëllumb Prençi, për të ndryshuar masën e sigurisë për një të pandehur nga “arrest në burg pa afat” në “detyrim për paraqitje”. Paratë, 500 mijë lekë të reja, numërohen dhe dorëzohen në zyrën e kancelares së Gjykatës së Shkallë së Parë të Pukës. Ato bën të mundur ndryshimin e masës së sigurimit për një nga gjashtë të arrestuarit gjatë protestës së banorëve në Fushë Arrëz në 19 prill të këtij viti.

 

Çfarë tregon filmimi

Filmimi me kamera te fshehur tregon familjarët e të pandehurit duke u dorëzuar dy punonjëseve të gjykatës së Pukës 2900 dollarë amerikanë dhe 210.000 lekë të reja për të plotësuar shumën prej 500.000 lekësh. Lekët ndahen dhe futen në zarf ndersa kancelarja e gjykatës mëson njërin prej familjarëve të të pandehurit që të shkruajë mbi zarf emrat përkatës të prokurorit dhe gjyqtarit të çështjes, mes të cilëve do të ndahet kjo shumë. Një bakshish prej 50.000 lekësh të reja kanë marrë edhe sekretarja me kancelaren. Pas dorëzimit të lekëve pritet dhe seanca gjyqësore, e cila mbahet disa ditë më vonë. Në pritje të seancës gjyqësore për ndryshimin e masës së sigurisë, një nga prindërit e të pandehurit ka shkuar përsëri në zyrën e kancelares së gjykatës së Pukës, të cilës i kërkon informacion nëse prokurori dhe gjyqtari i kanë marrë paratë. Në këtë bisedë, kancelarja e gjykatës i thotë familjarit të të arrestuarit se shuma prej 500 mijë lekësh ka shkuar në tavolinat e gjyqtarit Lleshi dhe prokurorit Prençi. Madje në këtë bisedë ajo pranon se po kaq ka qenë shuma për lirimin e dy të arrestuarve të tjerë të së njëjtës familjes, para të cilat ajo deklaron se ua ka dhënë me dorën e saj.

Në seancën gjyqësore me të pranishëm gjyqtarin Shtjefën Lleshi, prokurorin Pëllumb Prençi dhe sekretaren Liljana Shkjau, prokurori i çështjes shpjegon se nga hetimet e kryera deri në shtator 2013 nuk është provuar akuza, për të cilin i pandehuri mbahet në burg për gati 6 muaj dhe pranon kërkesën e avokatit të të pandehurit për ndryshim të masës së sigurisë. Në këtë seancë gjyqësore, prokurori pranon se i pandehuri nuk ka goditur dhe as ka tentuar të godasë punonjësin e policisë gjatë protestës në Fushë Arrëz, akuzë për të cilën ai kishte qëndruar në paraburgim për muaj të tërë. I pandehuri ka lënë qelinë e burgut të Shënkollit disa orë pas shpalljes së vendimit nga gjyqtari Lleshi.

8

9

10

Biseda me Defrim Prençin dhe avokatin Fran Dashi

Sekseri – Më tha mua, unë dua kaq lekë për ta mbyllë punën. Ma caktoi afat. Më tha janë pesë gjyqtarë. Kryetari i seancës do 2 mijë euro, katër të tjerët duan nga 1000 euro ose unë nuk merrem me këtë punë. Ose unë më tha ta mbaroj punën brenda javës, ta nxjerr djalin jashtë. Duan kaq lekë. I thashë unë do bëj llafe menjëherë me të në darkë, të sjellë përgjigjen në mëngjes.

Qytetari – Për sot, për sonte?

Sekseri – I thashë ta sjellë llafin me të sonte, nesër në mëngjes vij e të them po ose jo. Si t’i thosha?

Qytetari – Fiks të kërkuan?

Sekseri – 6000 euro. Kryetari i seancës donte 2000 euro, katër të tjerët nga 1000 euro, për zotin. Ta mbaroj, prandaj të thashë ty se…

Qytetari – E bisedove ti sot këtë punë mirë?

Sekseri – Tani në darkë më ka kthyer përgjigje, se a të thashë se më rrejti ai i Shkodrës. Ai shkodrani që më tha e kam kushëri, më rrejti.

Qytetari – Gjyqtarin?

Qytetari – Shiko se unë kam bërë 5 milion lekë sipas llafit domethënë.

Sekseri – Ata më kanë kërkuar 6000 euro fiks me mbarua punë. Ose unë a të thashë, të sjell lekët dhe të merret tjetër kush me atë punë. Më kanë kërkuar 6000 euro. 2000 euro drejtuesi i seancës dhe nga 1000 euro gjyqtarët. Pesë gjyqtarë e gjykokan.

Avokati – Dihet se gjykohet me pesë.

Sekseri – 2000 euro kërkonte drejtuesi i seancës.

Avokati – Është Tiranë këtu.

Sekseri – Për Zotin. As nuk u bënte llaf, llafi i parë.

Qytetari – Po tani kush e ka çështjen?

Avokati – Xhezair Zaganjori, ai është kryetar i Gjykatës së Lartë.

Sekseri – Xhezairi mo burrë, ai është kryetar i Gjykatës së Lartë. Kam folë me të.

Avokati – I gjen njeri atij?

Qytetari – Ke folë me të sot.

Sekseri – Po si more me të, tani më ka kthyer përgjigjen.

Sekseri – Unë, nesër me pru lekët, brenda javës ai e nxjerr çunin

Qytetari – Iku ajo punë, unë sonte të dorëzoj 5 milonëshin se 2 milion e 700.000 t’i kam dhënë.

Sekseri – Po, po i kam unë ato.

Qytetari – Ashtu de! Me gjithë 2 milion e 700.000, 500.000 janë të tuat.

Avokati – A bën me më dëgju mua?

Qytetari – Po!

Avokati – Çfarë do me i lënë këtij, lërja në fund.

Qytetari – Një 500.000 lekë jam duke ja dhënë, i kam premtuar 700.000, mos harro.

Avokati – 500.000 ke për t’ia dhënë.

Sekseri – Me atë pazar që më kanë thënë, unë nuk dua edhe pesë lekë. Për mik, me makinën time do ia fus naftë dhe do shkojmë një natë tek shtëpia… I kam 2.700.000 lekë te shtëpia, janë 400 dollarë e lekë të tjera, të shkoj e t’i marr në çantë e t’i sjell këtu?

Qytetari – Nuk më duhet gjë mua.

Avokati – Sa lekë ke sjellë o Pal sonte?

Qytetari – Sonte kam sjellë 2 milion e 800.000. 800.000 kam ndejtë duke i mbledhë e 2 milion e 700 bëjnë pesë milion e pesëqind.

Sekseri – Ja lashë ato aty, i thashë mbaj këtu, i rashë nesër, vij e të them po ose jo.

Qytetari – Iku ajo punë.

Avokati – Shiko tani, shiko tani një sekondë… Sa lekë tha se i ke lënë, the 2 milion …?

Qytetari – 2 milion e 700.000.

Avokati – Hiqja 500.000. Dy milion e dyqind mijë.

Qytetari – 2 milion e 700.000 i kam dhënë dhe 2 milion e 800.000 i kam sonte, bëjnë 5 milion e 500.000.

Avokati – 500.000 lekëshin që me ia dhënë këtij e ke llogaritur këtu?

Qytetari – Po. Po tash e kam llogaritë, do marr lekët e avokatit e do i kaloj këtej.

Sekseri – Nuk dua asnjë lek. Jam duke të thënë këtu para këtij burri.

Avokati – Edhe sa ke me i dhënë me bë 6.000 euro? Nuk je i pashkollë, je inxhinier me shkollë të lartë.

Qytetari – Gjashtë mijë euro, 6 X 4 = 24, tash unë kam me dhënë. Domethënë 8 milion e 400.000 lekë. Unë 5 milion e 500.000 i kam plotësuar. Tani plotësoj dhe i takon 3 milion lekë.

Sekseri – 2 milion e 700.000 lekë i kam tek shtëpia.

Qytetari – Po dhe 2 milion e 800.000 me t’i dhënë sonte bëjnë 5 milion e 500.

Sekseri – 5 milion e 500.

Qytetari – Po shkoj e i marr tek makina.

Sekseri – Bukur.

Qytetari – Shkoj i marr tek makina e t’i sjell. Dhe mbyllet ajo punë.

Sekseri – 5 milion e 500.000. Dhe sa duhen?

Avokati – Edhe 3.

Qytetari – Edhe 3 fiks. Edhe me krye pazarin, mbrapa të kam borxh ty unë.

Sekseri – Mo të kryej pazarin…

Avokati – Ik shko e merri tek makina.

Qytetari – Numëroi se kam lëvizur me to. Numëroi amanet.

Avokati – A i ke numëruar?

Qytetari – Nore tënden, lekët numërohen.

Sekseri – Hë morë burrë numëroi në tavolinë.

Avokati – 1.2.3.4.5.6.7.8.9.1.0… 15.16.17 (vazhdon të numërojë lekët).

Avokati – Na e numëroji vetë. Numëroji vetë, nuk di me i numëru.

Qytetari – Unë e di se janë 50 eee.

Avokati – Ke edhe do pesëdhjetëshe e do dhjetëshe.

Qytetari – Janë 50 more.

Avokati – Ke edhe do dhjetëshe.

Qytetari – Jo or ti.

Avokati – Aaa.

Sekseri numëron lekët – 1.2.3.4.5.6.7.8.9.0 ………..58, dy milion e tetëqind mijë.

Qytetari – 2.800.000.

Sekseri – Po, po.

Qytetari – 2.800.000 dhe 2.700.000 a bëjnë 5.500.000? Tani të kam borxh edhe sa tha ti?

Avokati – 3 milion.

Qytetari – Fiks 3 milion. Jo, e lamë sa është 1 pikë…

Avokati – Jo 3 milion, jo, po ke 1.900.000 lekë fiks.

Sekseri – Kush mo?

Avokati – 2.900.000.

Sekseri – Po 2.900.000.

Avokati – Dhe bëjnë 8 milion e 400.000 lekë, shkojmë e thyejmë euro.

Qytetari – E shumta pasnesër t’i sjell unë, e shumta nesër ia dërgon ti.

Avokati – I di vetë punët e veta.

Qytetari – Po të jetë i garantuar mor burrë.

Avokati – Ne dona m’u liru, a shkon sot, a shkon nesër, nuk duam t’ia dimë, ne duam të na lirohet me vendim të Gjykatës së Lartë. Autorizimin e kemi si nuk ka nevojë me u paraqit djali.

http://www.ama-news.al/2013/11/reagon-zaganjori-nuk-njoh-sekseret-nis-hetimin/

 

Biseda me juristin e burgut të Shën Kollit, Nard Mardoda

……………………

http://www.top-channel.tv/artikull.php?id=268372

Vollkommen vernichtend ist die Kritik am Justiz System durch den bekannten Journalisten Mero Baze, der auch die nebulöse Antwort von Xhezair Zaganjori kritisiert, der absolut zu den Zuständen in der Justiz schweigt. Nur Fatmir Xhafaj, wurde für seine Rede im Parlament gelobt.

Rückblick auf diesen Mord, wo ein Kresniq Spahiu und das HCJ, damals im TV und in den Medien ein Angriff auf die Justiz hoch stilisierten, obwohl jeder wusste, das der durch Profis in die Luft gesprengt Richter, Skerdilajd Konomi, nur ordinäer Krimineller war, der mit gefälschten Urkunden für die Berisha und ebenso für Kresniq Spahiu, Bamir Topi, 1000 Hektar Land gestohlen hatte, vor allem im Golf von Laze.

Kresniq Spahiu war der Mentor des in Vlore in Luft gesprengten Super Gangster Skerdilajd Konomi, der wie bewiesen mit gefälschten Urkunden arbeitete, und 1.000 Hektar Land stahl im Golf von Laze, wo heute die neue Prominenten Siedlung der Berufs Gangster liegt, was sich Regierung schimpft. Es wird nicht einmal ermittelt warum eine solche Gestalt Richter wurde, wo sein Bruder als Zeuge im Durres Gericht schon sagte, das Alles zusammen gefälscht ist. Sein Tod durchgeführt von Insider Profis: die Generalstaatsanwältin Ina Rama schwieg? keine Ergebnisse der Täter, obwohl er aus dem engsten Umfeld stammen muss. Die Stimme von Kresniq Spahiu verstummt sehr schnell, als wir outeten das es ein Profi Verbrecher ist, den man in die Luft gesprengt hat und kein Richter.


Xhezair Zaganjori, in Mitten seines Jung Gemüse Haufen, mit Diplomen der privaten Mafia Universitäten: Kristal, Lurasi und UFO vor allem. Gesetze kennt man nicht und bekanntlich können 2/3 dieser Richter, nicht einmal technisch schreiben sind also unter dem Bildungs Niveau von 10 - jährigen Kindern.

11/27/2013

Albanisches TV, zeigt wie das Justiz Mafia System mit Bujar Nishani in Albanien funktioniert

Filed under: — Gjoka @ 9:17 am

Schweres Geschütz, fuhr heute der Vorsitzende der Justiz Parlamentes Kommission auf, der Langzeit Justiz Minister Fatmir Xhafai, wo in seiner Zeit (bis September 2005), gegen Grosse, auch Prozesse geführt wurden und Haft Befehle gegen amtierende Bürgermeister ausgestellt wurden. Live Stream der heutigen Parlaments Debatte!

Bujar Nishani ist so extrem kriminelle und dumm, das er Richter in die höchsten Gerichte ernennt, ohne jede Überprüfung, und obwohl die Gesetzlich vorgeschriebenen Vermögens Angaben, der Familie fehlen und verweigert werden. Sprachrohr der Albaner Mafia, mit so einem Verhalten, wo nur noch Kriminelle Richter werden.

2/3 der Richter und Staatsanwälte in Tirana, können nicht einmal technisch schreiben, noch Anklagen, oder Gerichts Urteile formulieren, ein Grund, warum man lieber Urteile verkauft, oder Akten Schliessungen für Geld.
Gesetze kennen die Gestalten sowieso nicht, wie der US Department of State Bericht deutlich macht, was auch nicht benötigt wird, bei der Idioten Klasse, der Dumm Mafia Kaste der Justiz in Albanien. US Department of State Report: Die Albanische Justiz existiert nicht

Puke Justiz
Der korrupte Justiz Minister, noch der Komiker der sich Generalstaatsanwalt nennt, stellen einen Haft Befehl aus, wenn TV Aufnahmen auftauchen, das ein Gerichts Sekretärin, im Auftrage des Staatsanwaltes und Richters, Bestechungs Geld entgegen nimmt. Abgründe der Justiz, welche lt. allen US, EU Berichten der Sicherheits und Polizei Behörden nicht existiert. Keine Häuser und Vermögen werden beschlagnahmt, denn Traditionelle Banditen Beute Züge, sind Tradition und Kultur.

Er wirft dem HCJ (Hight Council Justiz), für die Richter Bestellung mit Elvis Cefa und Bujar Nishani. Kindergarten Vetternwirtschaft, Nepotismus und Klientismus vor.
Përplasje e fortë Topalli-Xhafaj: Nishani në KLD çerdhe nepotizmi :
Der Dumm Mafia Gangster des alten “Sigurime” Apparates Bujar Nishani ist wegen seinen kriminellen Verbindungen, seiner “Sigurime” Berrater, noch der Untergang Albaniens, als er schon die Polizei und Justiz zerstörte.

Bujar Nishani Albanien
Inkompenter Strohmann, des alten “Sigurime” und der dümmsten Verbrecher Mord und Drogen Kartell in Albanien: er nennt sich Präsident: Bujar Nishani

Leeren Geschwätz und Theater Show Spiel seit über 20 Jahren über die Justiz, wo die Kaste der kriminellen und korrupten Richter und Staatsanwälte ganz oben anfängt. Wir berichten seit Jahren wie das System funktioniert, und jeder weiss es. Das kriminelle System wird direkt von US und EU Politiker gefördert, aufgebaut, finanziert, was jeder Polizist, Militär, Anti Mafia Experte sehr schnell verstanden hat. Besonders beliebt: man speist in den berüchtigsten Mafia Lokalen.

Nach der heutigen Fiks Fare Sendung Fiks Fare denoncon korrupsionin në drejtësi),wurde der Polizei Offizier (policisë gjyqësore), Hasan Alia und der Staatsanwalt in Puke: Pëllumb Prenci (Prenci ist eine Familie der engsten Berisha Tropoje National Guard, sprich Verbrecher Familie) vom Dienst suspendiert und weil im TV, Korruptions Verhandlungen gezeigt wurden, für die Freilassung eines Verurteilten. Das Systen, was auch mit diesem Justiz Minister Nasiq Naco nie geändert wird. Eine Aktion des Generalstaatsanwaltschaft, Adriatik Llalla, der ansonsten Nichts macht.

Die Fiks Fare Sendung, wo 2,5 Millionen LEK = 16.000 € verlangt wurden, für die Freilassung pro Verurteilten, was das System des peinlichen Eugen Wohlfahrt u.a. war, von “Bewährungs Strafen"! Das System, der Motor um die Justiz zu korrumpieren.

Schein Entlassungen der Verantwortlichen, gehören zum System, denn die schlimmsten Richter (ebenso durch Fiks Fare Sendungen bewiesen) wurden sogar von Bujar Nishani vor kurzem befördert. Reine Luft Nummern der Show, wenn die Sekretärin des Gerichtes und der Kanzler entlassen werden.
Liliana Shkjau, dhe kancelarja e kësaj gjykate, Meliha Kuka
Korrupsion në drejtësi, shkarkohet kancelarja dhe sekretarja e Gjykatës së Pukës
Publikuar më 28.11.2013 | 12:41

Das ein Justiz Aufbau nur funktionieren kann, wenn man für die Fortbildung und Ausland Workshops selbst qualifizierte Personen aussucht, sollte Standard sein. Das Gegenteil ist der Fall. Man überlässt die Auswahl mit vollem Wissen, seinem kriminellen und korrupten Partnern, wo die Dümmsten sich dann wie im Polizei Dienst auch in Afghanistan oder dem Kosovo einkaufen können. Deshalb ist diese Art von Aufbau Missionen, nur ein Lehrmeister für Dumm kriminelle Zirkel, welche sich auch noch Immunität besorgten.

Obwohl sogar wikileaks im Detail berichtete, das die Minister Sokol Olldashi, Enkeled Alibeaj, Lulzim Basha, insgesamt 8 schwer verurteilte Verbrecher für Geld freiliessen in 2009,. macht man munter weiter im Desaster der kriminellen Justiz Kaste der Staatsanwälte und Richter. Die Justiz Mafia wie verurteilte Mörder freikommen, Verfahren geschlossen werden, Urteile nur für Geld gesprochen werden ist sehr gut dokumentiert und jeder Justiz Minister schwafelt etwas von Reformen, in einer Art billiger Theater Schmieren Komödie, inklusive des Bujar Nishani, ist ebenso schon Tradition. Mentor und Langzeit Förderer dieser kriminellen Kaste ist mit vollem Wissen und Absicht, die Deutsche IRZ-Stiftung. unterstützt von der KAS vor allem. Krimnelle Justiz Minister eine Legende. Das System der ausländischen Justiz Experten und hohem Millionen Sponsering für die neue kriminelle Kaste.

Fighting Corruption in Albania - a long story of incompetenz from NATO - EU - USA with the Albanian Idiot Mafia

Das Gerichts Polizisten, oder ähnliche Makler für die Richter und Staatsanwälte organisieren ist bekannt und die ausländischen Polizei Experten waren vor Jahren schon entsetzt.

In allen Details berichteten wir hierüber seit Jahren, was EU Politiker und die berüchtigte Kaste der Justiz Aufbau Missionen ignoriert, weil man selbst fester Bestandteil der kriminellen Zirkel ist, weil man ja Einladungen, Projekte Verträge, oder “Bitten” der jeweiligen Justiz Minister benötigt.

Das die Staatsanwalt ein kriminelles Enterprise in Albanien ist, zeigen diese Fakten wie so oft in Durres, wo der sogenannte Justiz Minister auch schon Mafiös aktiv war, als Staatsanswalt:

Neu Anfang in der Justiz: Mafia Deal des Ilir Meta das ein prominenter Verbrecher: Seferi Braho nun Staatsanwalt in Durres ist

EU-Kandidaten Status?!: Das Justiz Reform Theater in Albanien und Nichts passiert

Arbër Braho, Sohn des Spartak Braho, wurde als Vize Bürgermeister in Durres eingesetzt

Die Mafia kontrolliert das High Council of Justice (HCJ) in Albanien, u.a. mit dem “Richter": Gjin Gjoni

Bujar Nishani, Langzeit Klientel Politiker und Polizei- und Justiz Terrorist in Albanien

Fiks Fare denoncon korrupsionin në drejtësi
26/11/2013

 

Fiks Fare denoncon korrupsionin në drejtësi

Korrupsioni në drejtësi
26/11/2013

Korrupsioni në drejtësi<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
” src=

Pas një investigimi disa-mujor, emisioni “Fiks-Fare” nisi nga mbrëmja e së martës transmetimin e një cikli emisionesh për denoncimin e korrupsionit në gjyqësor.

Historia e një familjeje, 6 anëtarët e të cilës u arrestuan gjatë një proteste për të drejtat elementare të mbijetesës, zbuloi hallkat e korrupsionit në kete sistem.

Investigimi i “Fiks-Fare” solli një zinxhir sekserësh, të cilët kërkojnë para në emër të gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke sjellë me zë dhe figurë të vërtetën e funksionimit të sistemit të drejtësisë në vend.

Korrupsioni në drejtësi që i referohet shpesh politika, raportet ndërkombëtare e deri tek ambasadori i SHBA kur tha se në Shqipëri ka gjyqtarë që duhet të ishin pas hekurave, erdhi në serinë e denoncimeve të Fiks Fare i provuar me fakte reale.

“Unë jam banor i Fushë Arrëzit. Në muajin Prill më arrestuan gjashtë pjestarë të familjes në një mënyrë kriminale. Arsyeja e arrestimit ishte një protestë e realizuar për arsye se kompania “Beralt” na ka shkatërruar ekonomikisht, na ka bllokuar tokën, ujin, ndot ambientin e shumë të tjera, diçka për të cilën nuk na ka kompenuar kurrë”, denoncoi në mikrofonat e “Fiks-Fare” banori që nuk deshi të identifikohej me emër dhe fytyrë.

“Protesta u zhvillua në 15 prill 2013. Gjatë protestave u arrestova dhe unë. U lirova pas dy muajsh e gjysmë, kur më ndryshuan masën e sigurisë në arrest shtëpie. Bëra kërkesë dhe u lirova me detyrim paraqitje. Nuk kishte shanse të liroheshe pa paguar. Liria më kushtoi katër milionë lekë (të vjetra)”, vazhdoi denoncimin viktima e kësaj skeme gjigante të korrupsionit në drejtësi.

“Nga Prilli deri në Gusht mund të kem shkuar në gjykata 20 herë dhe nuk pranonin të më merrin kërkesën, pasi kërkonin lekë. Unë s’isha mësuar me këtë, gjykatësit përdorin sekserë. Paratë kërkoheshin për prokurorin e gjyqtarin, kërkonin jo më pak se 5,5 mln lekë për lirim. Unë detyrohem të marr borxh, më vonë nëse vazhdon kështu do të detyrohem të shes shpinë dhe rrugë tjerë s’ka sepse nëse s’paguajmë ata s’do të dalin nga burgu”, vazhdoi denoncimin qytetari.

Të alarmuara nga ky denoncim, kamerat e “Fiks-Fare” mbërritën në vendngjarje, në Gjykatën e Rrethit Pukë, që pa shumë vështirësi mundën të takoheshin me sekserin. “Prokurori nuk ta qit djalin pa marrë kafen. Bën 6 milionë lekë. Prokurorët dhe gjyqtarët marrin në fillim kafet dhe më pas të mbarojnë punë”, thotë sekseri me zë dhe figurë përpara qytetarit.

Më pas, kamerat dokumentojnë oficerin e policisë gjyqësore, Hasan Allën, i cili ndërmjetëson lirimin pas pagimit të lekëve. Kamerat dokumentojnë takimin me avokatin Fariz Xhuxhi, i cili thotë: “Paguaj dhe për dhjetë ditë lirohet”. Ai del garant për të zgjidhur të gjithë situatën, ndërsa i pyetur nga qytetari se nëse ka rrezik që çështja të rihapet, Xhuxhi jep të sigurt se gjykatësi nuk do ta bëjë kurrë gjyqin.

“Unë do i them, në ta mban b…. liroje dhe merr lekët. Kështu funksionon, çështje interesi”, shton Xhuxhu, duke iu referuar gjyqtarit.

Në “Fiks-Fare”, në këtë emision të parë që hap një seri emisionesh që demaskojnë korrupsionin në drejtësi, dokumentohet pjesëmarrja në këtë skemë madhore edhe e kancelares e sekretares së gjykatës.

Sekretarja, nga ana e saj del garant që do të dorëzojë lekët gjykatësit dhe prokurorit, ndërsa kancelarja jep udhëzimet e duhura për mënyrën se si duhet të realizohet të gjitha veprimet. “Kam 21 vite që merrem me këtë punë, unë jam mafie”, thotë në një moment sekretarja.

Ngjarjet e transmetuara këtë të martë i përkasin shkallës së Parë të Gjyqësorit. Por, në ditët në vazhdim, investigimi i ”Fiks-Fare” do të tregojë se pazaret bëhen edhe në shkallët më të larta të gjyqesorit.

Llalla pezullon prokurorin dhe oficerin e policisë gjyqësore

Pak minuta pas transmetimit në Fiks Fare të aferës korruptive të një zinxhiri zyrtarët të sistemit të drejtësisë në rrethin e Pukës, ka reaguar Prokuroria e Përgjitshme.

Kryeprokurori Adriatik Llalla ka pezulluar drejtuesin e Prokurorisë së Pukës, Pëllumb Prençi dhe oficerin gjyqësore të përfshirë drejtpërdrejtë në pamjet e Fiks Fare, Hasan Alia.

Ndaj të pezulluarve kanë nisur procedurat hetimore, ndërkohë që ka reaguar edhe Kontrolli i Lartë i Shtetit. Në një deklaratë, ky institucion kërkon nisjen menjëherë të hetimeve për të zbardhur nëse në skandalin korruptiv është përfshirë edhe gjyqtari i cështjes.

/ Top Channel

 

/ Top Channel

Korrupsioni në drejtësi, nisin shkarkimet në Prokurorinë e Pukës
Publikuar më 26.11.2013 | 21:41
0 0

Mbrëmjen e sotme është pezullohet nga detyra oficeri i policisë gjyqësore, Hasan Alia dhe prokurori i Pukës, Pëllumb Prenci. Pezullimi u bë nga kryeprokurori Adriatik Llalla, pasi këta dy persona akuzohen për korrupsion, pas pamjeve të kapura nga emisioni investigativ “Fiks Fare” në Top Channel. Ka reaguar edhe KLD-ja, e cila kërkon nisjen sa më parë të hetimit për të parë nëse ka gjyqtar të përfshirë.

E gjithë historia e korrupsionit në gjyqësor është transmetuar mbrëmjen, nga shkalla e parë deri në shkallët e tjera. Pazari shkon shumë lart…Pesë milionë lekë për të ndryshuar masën e sigurisë. Kjo është shuma që ka paguar një qytetar për lirimin e secilit prej pesë të afërmve të tij. I menjëhershëm ka qenë reagimi i kryeprokurorit Adriatik Lalla, i cili pas denoncimit ka pezulluar drejtuesin e Prokurorisë së Pukës, Pëllumb Prenci, si dhe oficerin e Policisë Gjyqësore, Hasan Alia. Madje urdhërohet edhe një Task Forcë në Tiranë, që të zhvillojë një hetim të plotë.

“Fiks Fare” solli me zë dhe figurë fakte reale që tregojnë sesi hallexhinjtë përplasen dyerve të gjyqtarëve dhe prokurorëve për të fituar lirinë e të afërmve të tyre.

Investigimi disamujor i “Fiks Fare” zbuloi një zinxhir sekserësh, të cilët kërkojnë para në emër të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Historia e një familjeje, 6 anëtarët e të cilës u arrestuan gjatë një proteste për bukën e gojës, zbuloi të gjitha hallkat e korrupsionit në sistemin gjyqësor.

Investigimi i “Fiks Fare” nisi tre muaj më parë pas denoncimit në këtë redaksi të një qytetari, i cili së bashku me pesë anëtarë të familjes së tij ishin arrestuar në 15 prill të këtij viti gjatë një proteste që ata bënë ndaj kompanisë së përpunimit të bakrit në Fushë Arrëz ‘BerAlb”.

Ky qytetar kërkoi ndihmën e “Fiks Fare” për padrejtësinë që po i bënte gjykata dhe prokuroria.

Për ndryshimin e masës së sigurisë për secilin prej të arrestuarve në protestë, shuma që i kërkohej ishte 500 mijë lekë (të reja).

Në sorollatjen e tij dyerve të gjykatave të të tria shkallëve, disa sekserë dhe avokatë kërkojnë para në emër të gjyqtarëve për të ndryshuar masën e sigurisë për pjesëtarin e fundit të familjes së tij që ndodhet në burg.

Shuma përfundimtare për të liruar djalin e tij ishte 600 mijë lekë të reja.

Dëfrim Premçi është personi që ka luajtur rolin e ndërmjetësit për lirimin e këtij të arrestuari.

Ai pranon se 600 mijë lekë ia ka dhënë prokurorit të çështjes, i cili shumë shpejt- sipas tij- do të tërhiqet nga akuzat e ngritura.

Ndërsa avokati Fariz Xhuxhi pranon përpara kamerës së “Fiks Fare” se shuma prej 600 mijë lekësh i është dorëzuar prokurorit të çështjes dhe do i jepet pjesa edhe gjyqtarit.

Për të qenë më i besueshëm, avokati organizon edhe një takim me oficerin e policisë gjyqësore të këtij prokurori, Hasan Alia.

Ky i fundit del garant që është biseduar me prokurorin dhe se e kishin pasur shumë të vështirë që ta bindnin për të ndryshuar masën e arrestit për këtë person.

Në bisedat e transmetuara në “Fiks Fare” me video dhe figurë, sekretarja dhe kancelaria e gjykatës së shkallës së parë në një nga qytetet e Shqipërisë, pranojnë se dy anëtarët e familjes së qytetarit, janë liruar kundrejt pagesës prej 500 mijë lekësh të reja secili. Për të arrestuarin e katërt, ato pasi kanë marrë konfirmimin e gjyqtarit, i rekomandojnë që lekët t’i sjellë një ditë më pas pasi gjyqtari nuk ndodhej në gjykatë.

Gjithashtu gjatë bisedës me kancelaren e gjykatës, ajo pohon me gojën e saj se ka parë që të gjitha paratë që janë dhënë për ndryshimin e masave të sigurisë të të afërmve të qytetarit që u ankua në “Fiks Fare” janë ndarë mes gjyqtarit të çështjes dhe prokurorit të çështjes, madje sipas saj, kjo ka qenë edhe arsyeja që prokurori nuk ka ankimuar vendimin e gjykatës.

Ngjarjet që u transmetuan në “Fiks Fare” janë zhvilluar në shkallën e parë të gjyqësorit.

Në ditët në vazhdim investigimi i “Fiks Fare” do të tregojë se pazaret vazhdojnë më tej.

Biseda me sekretaren dhe kancelaren e gjykatës së shkallës së parë:

Kancelarja – Më tha mbaj letrat, mos i bëj konfirmimin, nesër vij unë në orën 9. 30 tha, n.q.s vjen Pali.

Qytetari – Nuk do bëjë konfirmim?

Kancelarja - Më ka thënë të mos e bëjmë konfirmim sonte, do e bëjmë sikur e ke bërë të dielën…

A ke fol me prokurorin ti?

Qytetari – Shiko si e kam punën, tani të flasim drejt më kupton apo jo, kam hallin e lekëve.

Kancelarja – Nesër i ka thënë Bardhës me ardhë.

Qytetari – Nesër.

Kancelarja – Po don me ia marrë Bardhës, nuk don me t’i marrë ty ajo.

Qytetari – Nuk don me m’i marrë mua ajo?

Kancelarja – Kështu ka thënë.

Sekretarja – Tani Pal jam duke hyrë direkt në temë. Unë kam folur dje me Shtjefnin dhe më ka thënë të dorëzoj njërin, kaq.

Qytetari – Jo mo si të dojë, por dua me nxjerrë djalin se më dhimbset se është me kriza.

Sekretarja – Do me nxjerrë djalin, do me lënë vëllanë atje ti?

Qytetari – Njëlloj i kam si njërin si tjetrin, a më dëgjon? Dëgjo, unë kam hallin e lekëve, kush i merr?

Sekretarja – Lekët kam folë edhe me Bardhën, lekët i mbaj unë një ditë përpara se bëjmë gjyqin. Ose atë ditë që do e lejë Shtjefni, një orë përpara i fus lekët. Se si të marri lekët, nuk e vras mendjen ma.

Qytetari – Një ditë përpara. Nuk bëhet fjalë me i marrë sot?

Sekretarja – Nuk kam ku me i lënë, nuk kam ku me i lënë. Nuk kam ku i lë o Pal sot. Unë fola me Shtjefnin e më tha unë jam për Palin, për vëllanë e vet.

Qytetari – Po tjetri kur del?

Sekretarja – Dëgjo Lilin, unë nuk e di kur del a kur nuk del tjetri, ai kështu më tha në telefon. Kam folë sot unë me të në telefon, më tha Liljana nuk bën të dy se ndoshta bën bujë more Pal… E tjetrin si të eci puna. Me 1 fillon puna, data 27 sot. A don Astritin?

Qytetari – Ku t’i lë lekët?

Sekretarja- kancelares – A po i mban ti këtu?

Qytetari – Jo këtu…

Sekretarja – Mirë, unë gjatë rrugës po marr në telefon kryetarin që të më lërë datën dhe po i them se Pali e ka dorëzuar kërkesën se ka thyer dorën nusja e Astritit dhe është shumë keq. Dhe ai më thotë bëj njoftime dhe unë të them Pal me datë kaq, ora kaq.

Sekretarja i drejtohet kancelares – Po lekët?

Kancelarja – I mbaj unë në kasafortë.

Sekretarja – Se nuk kam ku i lë lekët.

Qytetari – Lekët tani se i kam edhe të prokurorit komplet?

Sekretarja – Komplet.

Qytetari – Iku.

Kancelarja – Të kam thënë edhe atë ditë se i ka marrë si ai, edhe ai.

Sekretarja – I kanë ndarë bashkë, tak, tak, tak.

Qytetari – 10 milionëshin e kanë marrë, 5 njëri, 5 tjetri.

Sekretarja – Pash këtë ujë, që lahet i gjallë e i vdekur, po. Për kryet e katër fëmijëve, po. Pasha njat djalë se njat djalë kam, pasha kryet e djalit, sikur m’i ka dhënë kunata jote, 5 milionë të parit, 5 milionë të dytit. Dhe ja kam shkruar në shifra 2.500.000 prokurorit dhe 2.500.000 këtij (kryetarit të gjykatës). 2.500.000 atij, i kam dërguar katër zarfe ia ka shkruar kunata jote 25. Haram m’i bëftë Zoti.. Shete e beja Zotit dhe i kam thënë Bardhës futu brenda dhe thuaj a e ka marrë kafen.

Kancelarja – Vetëm se ka marrë lekët prokurori…

Sekretarja e kryetarit – Po i kam parë unë, vil-vil-vil kanë hyrë me çantë e ka dalë pa as… Unë jam mafie, por nuk foli, kam 21 vite që e bëj atë punë.

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=35537&kat=87

 

Die Mafia Staatsanwaltschaft in Albanien – Arvizu: “Some judges should be in prison”

Fotos eines Mafia Richters in Albanien: Besnik Hoxha

Richter Durres Staatsanwaltschaft albania

Mercedes AA 558 EJ, Parkplatz Durres: “Institutione” reserviert für die Institutionen / Staatsanwaltschaft Richter! Natürlich wie die Mafia, mit getönten Scheiben, was per Gesetz verboten ist.

Das diese Gestalten, seit 15 Jahren mit gefälschten US Kennzeichen durch die Gegend fahren, ist ebenso ein Markenzeichen für hoch kriminelle Banden vor allem in Durres. Die Kosovaren benutzen lieber Britische Kennzeichen, weil die auch keine TÜV Stempel tragen

Alle Fotos: direkt vor Gericht in Durres aufgenommen, Rruga Alexander Goga

Justic Prosecutor Durres: Mafia Boss Seferi Braho, Son of Spartak Braho Killer Chief and friend of Agim Pepa: 2004, executed Police President: Gani Malushi Justic Prosecutor Durres: Mafia Boss Seferi Braho, Son of Spartak Braho
Killer Chief and friend of Agim Pepa: 2004, executed - assassination: Police President: Gani Malushi

Direkt falsch herum geparkt vor Gericht in Durres! Mit Markenzeichen der dümmsten Durres Mafia: US Kennzeichen
US Albanian Court Mafia Durres: Seferi Braho US Albanian Court Mafia Durres: Seferi Braho, fährt mit gefälschten US Kennzeichen bei Gericht vor.

Zeit Vertreib der westlichen Parasiten: International Conference on Security in the Western Balkans

Mafia Cars near the Durres Judge
Mafia Cars near the Durres Judge

Standard Mafia Albania US fake license plate Standard Mafia Albania
US fake license plate

Besonders peinlich für die Welt, die USA, EU und die Financiers der Welt Mafia sind ja die Kolonnen von Extrem Kriminellen, welche in der Nacht noch zur Unfall Stelle fuhren, trotz Regen und total gesperrter Strasse:
Sokol Olldashi, Fatmir Mediu
Rechts kommen Super Gangster, mit dem üblichen US Phantasie Nummern Schild, ohne Nummern und Buchstaben, welche im Auftrage der grossen Partner die Unfall Stelle besichtigten und in Erfahrung bringen wollen was die Ursache sei. Es könnten ja auch Banden Morde sein.

Da Polizei- oder Arzt Berichte in Albanien sich kauft, muss man also vor Ort eigene Informationen besorgen und so kommen die Banditen bei schlechtester Wetter Lage aus ihren Löchern und schauen am Unfall Ort vorbei.

In der Mitte Fatmir Mediu (im Schlepptau andere Gangster), der den Super Boss Agron Duka nun in seiner Partei hat, ebenso aus Shiak, der Zentralen Drogen Verteil Stelle, rund um den Dash Gjoka Supermarkt, Kastriati und etlichen Unter Capos der Drogen, Menschenhandels, Frauen zur Club Bestückung.

 

Fatmir Mediu US Mafia
Der Gangster Fatmir Mediu, Partner der US christlichen Mafia und Rechts die Gestalten mit dem US Mafia Auto, mit Phantasie Nummern Schild.

http://www.albania.de/alb/index.php?p=3364

John Withers und sein Brief rund um die wikileaks cables - Fakten über den 1. US Botschafter William Ryerson mit Interview

Ein Präsident der hoch krminell ist, wie sein Bruder Sokol Nishani

Historic: 20 Jahre kriminelles Enterprise der Salih Berisha Gang

Bujar Nishani, Langzeit Klientel Politiker und Polizei- und Justiz Terrorist in Albanien

 

Eine 10 Jahre alte Sache, wie das läuft!

Eine sehr bekannte Sache in Durres: Die Söhne von Spartak Braho (Seferi, Arber), wurden 2003 verhaftet, als sie in der Präfektur mit dem Fahrer von Gazmir Bizgha eine Schiesserei hatten. Löcher in der Decke zeugten noch lange davon. Ein Jahr später brachte man den Polizei Präsidenten Gani Malushi um, wo der Mörder Agim Pepa, ein enger Freund war, und mit einem Jeep mit gefälschten Diplomaten Kennzeichen dann vom Tatort in Spitale weggefahren wurde.

Die Söhne wurden verhaftet, und landeten auf dem Polizei Revier in Durres. Spartak Braho intervenierte persönlich, sogar direkt bei dem Staatspräaidenten Alexander Mosiu und dem Generalstaatsanwalt Th. Sollaku. Die Anzeige wurden nachttäglich vollkommen geändert, manipuliert und die Söhne konnten ohne Verhandlung frei kommen.

11/18/2013

Arbër Braho, Sohn des Spartak Braho, wurde als Vize Bürgermeister in Durres eingesetzt

Shenasi Rama (Prof. an der New York Universität, Studenten Führer 1990), über das kriminelle Enterpriese des Salih Berisha, zum Tode des Gangsters Sokol Olldashi und die aktuelle Situation

Die Sokol Olldashi Mafia in Bild, in der Nacht des tödlichen Unfalles
Die Nächtliche Pilger Fahrt der Albaner Mafia zum Unfall Ort des Sokol Olldashi bei Krabes

Das Deutsche Steuergelder direkt die grössten Verbrecher finanziert, wird am Berisha Adviser Glori Husi deutlich, einer abstrakten Gestalt des Berisha und Lulzim Basha Clans, und Partner der Deutschen Körber Stiftung. Deutlich sichtbar: vollkommen inkompetend, auf dem Niveau eines 3 jährigen Kindes, was Fremd Sprachen sprechen kann und ansonsten vollkommen unfähig, mit der Ausnahme: im Dienste der kriminellen Verbrecher Netzwerke in Deutschland und im Balkan unterwegs.
2/2/2012

“Munich Young Leaders": der Körber Stiftung: Glori Husi, als Adviser des Mafia Premiers von Albanien: Salih Berisha”

10/10/2013

Neu Anfang in der Justiz: Mafia Deal des Ilir Meta das ein prominenter Verbrecher: Seferi Braho nun Staatsanwalt in Durres ist

Der Konferenz Tourismus der Internationalen Aufbau Mafia, wo man praktisch nur Idioten antrifft, welche ein Alibi, für viele Fotos und TV Sendungen abgeben müssen: Resultat immer Null, mit Ausnahme der Reise Spesen und das hoch dotierte Profil Neurothiker ein OK Reporting produzieren können.

Unfugs Konferenz Nr. 1.000 für Reformen

Shenasi Rama (Prof. an der New York Universität, Studenten Führer 1990), über das kriminelle Enterpriese des Salih Berisha, zum Tode des Gangsters Sokol Olldashi und die aktuelle Situation

Shenasi Rama: PD organizatë kriminale e pareformueshme
27/11/2013

Die PD Partei ist eine Gründung der Kommunistischen Partei auf Befehl von Ramiz Alia und Alles andere ist Show, für die Westliche Institutionen, um Geld zuerhalten.

Ein einem Interview wird die entlassene Gerichts Sekretärin sagen: sie sei erpresst worden, Teile des Videos, müssen geschnitten worden sein, wo man das klar hört, was schon ein Witz ist.

 

 

Sekretarja e gjykatës: I mora lekët se më bëri presion…

Ministri i Drejtësisë, Nasip Naço shkarkoi dje sekretaren dhe kancelaren e gjykatës së Pukës pas videos që transmetoi emisioni “Fiks Fare”,..

Die Durres Justiz Mafia, wo eine bestechliches Gerichts Ehepaar frei gesprochen wird, das Geld darf man wie immer auch behalten.

Das kriminelle Enterprise der Durres Justiz und kein Ende: Ex-Staatsanwalt Aleksander Plepi und die Ex-Richterin Marsela Balili

Leonar Mardoda, Jurist des Gefängnisses Shen Kolli bie Lezhe wurde verhaftet, nachdem er ebenso bei Fiks Fare Geld Forderungen stellte.

nga AMA-News më 29 Nëntor, 2013

Skandali i korrupsionit në drejtësi, shkarkohet juristi i burgut të Shën Kollit

Shkarkohet nga detyra juristi i burgut të Shën Kollit, Leonar Mardoda. Shkarkimi erdhi një ditë pas shfaqjes së videove të Fiks Fare, ku Mardoda kryente detyrën e sekserit duke ndërhyrë pranë prokurorit More…

Der Redakteur bei “Fiks Fare” wird später erzählen: man hätte 150 Stunden Film Material, weil die Untersuchung bei dem Puke Gericht, 4 Monate dauerte.

Zv.Drejtorja e Fiks Fare: Kemi 150 orë regjistrime për skandalin në Pukë”

Filip Çakuli dhe Denisa Haxhiaj janë aty prej 11 vitesh, që kur ky program lindi.

11/25/2013

Das Grundstück Chaos mit 8200 Toden, 500.000 illegalen Bauten und 17 Milliarden € Schaden

Filed under: — Balkansurfer @ 1:06 am

Land Räuberei ist Haupt Geschäfts Zweig in Albanien von Banditen Clans und krimineller Institutionen mit Hilfe der Albanischen Mafia Justiz. lt. Weltbank Berichten, sind erneut bis 100.000 illegale Bauten erstellt worden, ab 2006, obwohl eine Legalisierungs ausgeschlossen ist. Sarande, Vlore und Durres, wurden praktisch zerstört. Davon sind ca. 30 % auf fremden privaten Grundstücken erstellt worden. Weitere 39 % auf Öffentlichen Grundstücken und der Rest ist strittig. Schon 1994 funktioniete doch einmal unter der Alexander Meksi Regierung die Grundstücks Probleme und Rück Übereignung nach der Kommunisten Zeit. Heute funktioniert Nichts mehr mit der Dezentralisierung und dem Bildungs Verfall.
Artan Lame (Chef ALUIZI - Grundstücks Agentur), über die Zustände des illegalem Bauens und des Grundstück Raubes. 30.000 illegale Gebäude, in Verbots Zonen an der Küste, National Strassen, Eisenbahn, sollen auch abgerissen werden.

Man verkauft das Chaos jetzt als unabhängige Kommunen, wo aber nur inkompetende Idioten Bürgermeister sind in der Regel (oder kriminelle Clans, welche sich die Posten erkaufen) und noch nie eine Verwaltung funktioniert hat. Offensichtlich wurden durch Nicht Experten sogar Karten verwendet und erstellt, was ebenso ins Chaos führte. Wie Kinder malte man seine Karten, wo die alten Vermessungs Karten und die Topokraphie Pläne ja überall vorhanden sind, aber die zuständigen Direktoren in ihrer Idiotie, des Nicht Wissen, kennen sowas nicht. Gibt es soviel Dummheit, man muss nur nach Albanien kommen, das die Inkompetenz und Idiotie unter der Salih Berisha Regierung zelebriert wurde.

Willige Kriminelle, wurden Chef Bau Inspektor des Albanischen Staates, werden nun angeklagt: Es sind die Bau Inspektoren von 2010-2012, welche Tatenlos zusahen, wie überall illegal gebaut wird, keine Aktionen, Anklagen organisierten, noch die Kosten und Schäden für illegale Bauten ermittelten.
Tiranë, KLSH kallëzim penal për 2 ish-krye inspektorë të INUK

Die grosse Fragen sind die Staatanwaltschaften, welche alle Aktivitäten ab Frühjahr 2011 einstellten und sich zum Komplizen der Ortsfremden Berisha Verbrecher Clans machten.

Die Bildung ist so schlecht, das diese Idioten, alle Gesetze inklusive Richter und Staatsanwälte ignorieren, weil die Intelligenz auch ausgewandert ist. Eines der Chaos Konzepte der Anarchie der Europäer, die Dezentralisierung, was nur gut war, für Mafiöse Clans und kriminelle Familien, welche Geldwäsche betreiben.

Sonila Qato, Direktorin der Grundstücks Agentur AKKP, erklärt das totale Chaos was die Salih Berisha Bande mit Shaban Memia und der Ourel Bylykbashi Mafia angestellt haben, wobei diese Gestalten angeklagt, mehrfach angezeigt sind und die Justiz arbeitet nicht, weil es diese Verbrecher schützt.

Die Legalsierungs Agentur und Grundstücks Agentur, arbeiteten mit unterschiedlichen Karten, was allein schon ein Idioten Witz ist. Der EU Menschenrechts Hof, hat alle Verfahren auf Eis gelegt, und es sdin 600 Verfahren die anstehen, weil auch Vieles gefälscht ist, was Albaner als angebliche Alte Urkunden vorlegen. Das Chaos nach den EU und US Aufbau Helfer, Justiz Bringern wird dann noch durch weitere Institutionen vergrössert, weil auch das Forst Ministerium Grundstücke verteilt, nun als Wald usw.. Die Dümmsten Politologen, welche keine Jobs finden, werden als Experten ins Ausland entsandt, unter dem Dach der vielen Chaos Institutionen, welche bei NATO Staaten normal sind.

Inzwischen sind des 8.200 Tode, wegen Grundstücks Schiessereien, wobei normal beide Parteien keine Eigentümer sind, mit Ausnahme der Nord Albanischen Berge, wo die Familien sich gegenseitig als Tradition um Grundstücke und Wasser ermorden. Vor 2 Jahren, waren es 8.000 Tode.

8.000 Tode in Albanien, durch Terroristen der Grundstücks Mafia des Salih Berisha - Ilir Meta

EU Debakel: Die Albanische Regierung erklärt die Dezentraliserung als vollkommen gescheitert

Ekonomi
24 Nentor 2013 - 07:38

Strasburg, pritet zhbllokimi i dosjeve të pronave të shqiptarëve

TIRANE- Edhe dy muaj, e Gjykata e Strasburgut për të Drejtat e Njeriut i jep fund bllokimit të vendimeve për dosjet civile të shqiptarëve, që janë ankuar ndaj shtetit të tyre, kryesisht për mohimin e së drejtës së pronësisë, një nga të drejtat themelore të njeriut, me të cilat merret kjo Gjykatë. Më pas, do të merret një breshëri vendimesh, ose një vendim i vetëm për qindra dosje të ngjashme, përfundimi i të cilëve dihet paraprakisht: ato do t’u njohin të drejtën e dëmshpërblimit pronarëve të vjetër të të patundshmeve, ndërkohë që shteti duhet, ose të kthejë pronën e njohur prerj tij, por të pakthyer, ose të bëjë gati një faturë financiare, që asnjë qeveri nuk do të ishte në gjendje ta përballonte.

Moratoriumi
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut vendosi, më 31 korrik të vitit të kaluar, një bllokim në shqyrtimin e dosjeve me karakter civil të qytetarëve shqiptarë ose të huaj ndaj shtetit shqiptar, që lidhen me pretendime pronësie. Në vendimin e fundit pro ish-pronarëve shqiptarë, në dëm të shtetit, të lëshuar më 31 korrik 2012, Gjykata konstatoi “raste të tjera të ngjashme kundër Shqipërisë, që kishin lidhje me vonesat në zbatimin e vendimeve administrative për sa i përket çështjes së pronave".

Ajo i rikujtoi me atë rast shtetit shqiptar se, siç kishte deklaruar në rastet e ngjashme në të shkuarën, shkeljet që kishte gjetur në dosjet e njëpasnjëshme përbënin një problem shumë të përhapur, që prekte një numër të madh njerëzish: mohimin de facto të gëzimit të së drejtës së pronës, në një pronë të njohur nga vetë shteti, organet e tij gjyqësore apo ato të kthimit të pronës.

Ajo vuri në dukje me shqetësim se i kishte gjetur këto shkelje, edhe pasi i kishte sugjeruar Shqipërisë, në gjykimet e saj të mëparshme: në 2007-ën, 2009-ën dhe 2011-ën, që të merrte masat e duhura për të korrigjuar këtë problem.
Sa i përket procedurës që duhet ndjekur në raste të ngjashme, Gjykata vendosi t’i shtyjë të gjitha proceset gjyqësore në lidhje me ankesat e reja kundër Shqipërisë, që ishin depozituar pas dhënies së këtij vendimi dhe që kanë lidhje vetëm me vonesën në zbatimin e vendimeve në lidhje me pronat. Shtyrja hyri në fuqi për një periudhë prej 18 muajsh.

Ndërprerja u kërkua nga Tirana
Ka qenë qeveria Berisha, që e ka kërkuar një black-out të vendimeve të Strasburgut për pronat. “Në emër të qeverisë shqiptare, i kërkojmë Gjykatës Evropiane që ankimet e përmendura më lart, të deklarohen si të papranueshme, si dhe të pranohen observacionet e palës shtetërore, duke i adresuar palët ankuese që të përdorin mjetin e brendshëm ligjor efektiv që do të zbatohet për kompensimin financiar në Shqipëri”. Kjo është kërkesa zyrtare e qeverisë Berisha drejtuar Gjykatës së Strasburgut në vitin 2010.

Në dy raporte të ndryshme, të nënshkruara nga Avokati i Shtetit, njëri i prillit 2010 dhe i dyti më 16 qershor 2010, kërkohet prerazi mosmarrje në konsideratë e të gjitha çështjeve, ku ish-pronarët kishin paditur qeverinë për moskompensimin e pronës.
Duke iu përgjigjur pyetjeve të parashtruara nga ana e Gjykatës Evropiane të Strasburgut, qeveria shqiptare bëri të qartë se arsya e kërkesës ishte e brendshme, pra kishte të bënte me mungesën e fondeve të mjaftueshme për të realizuar kompensimin financiar për pronarët.

“Shkaku kryesor i mosekzekutimit të vendimeve të komisioneve të Kthimit të Pronave është pamjaftueshmëria financiare e fondit për kompensimin e ish-pronarëve”, thuhet në dy raportet e qeverisë shqiptare, drejtuar Gjykatës së Strasburgut në prill dhe qershor 2010, megjithëse ky institucion gjyqësor ndërkombëtar po merrte vendime që, në fakt, i kujtonin shtetit tonë thjesht të zbatonte një të drejtë të njeriut, të sanksionuar në nenin 41 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.

6 Milionë
Është numri jashtëzakonisht i lartë i çështjeve gjyqësore civile, të hapura në Shqipëri për çështje të pronësisë, në 23 vjet, nga të cilat ka që janë dhënë pro pronarëve, por nuk janë zbatuar

24.018 Subjekte
Ky është numri i pronarëvë që kërkojnë kompensimin financiar për pronat e konfiskuara nga regjimi komunist, në mungesë të kthimit fizik të pronave, siç parashikohet nga ligji përkatës në fuqi

368 Subjekte
Ky është numri i atyre kanë përfituar nga kompensimi në të holla për të shpronësuarit, por edhe kur ka ndodhur kompensim, kjo është krye në shumicën e rasteve në mënyrë të pjesshme

8.200 Vdekje
Rreth 8.200 persona kanë humbur jetën si pasojë e konflikteve të pronësisë, një bilanc i vërtetë lufte ky, që mund të ishte kursyer, në rast se organet e shtetit do të kishin kryer

Këshilli i Evropës: Dobësitë e Shqipërisë
Në një dokument të Këshillit të Evropës theksohet se kuadri ligjor për pronat në vendin tonë paraqitet mjaft i fragmentuar dhe ka nevojë të konsolidohet e të thjeshtohet, për të përcaktuar procedura të thjeshta dhe transparente kompensimi. Gjithashtu, nuk ka përfunduar procesi i regjistrimit fillestar i pasurive të paluajtshme në të gjithë territorin e vendit. Aktualisht mungon një hartë kombëtare unike e pronësisë. AKKP-ja nuk ka bazë elektronike unike të dhënash për vendimet, të cilat në vetvete nuk janë të përditësuara, kryesisht në drejtim të ndryshimeve që mund të kenë pësuar në rrugë gjyqësore. Nuk ka përfunduar procesi i legalizimeve për aplikimet e mbetura, si dhe nuk ka përfunduar identifikimi i fondit fizik të pronave, që do të shërbejnë për procesin e kompensimit fizik.

Shkrimi u publikua sot (24.11.2013) në gazetën Shqiptarja.com (print)
- See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/strasburg-pritet-zhbllokimi-i-dosjeve-t–pronave-t–shqiptar-ve-188386.html#sthash.83rOw4ju.dpuf

8200 të vrarë nga konflikti për pronën, në 20 vjet

24 nentor 2013- Kaosi me dokumentacionet dhe hartat e pronave ka çuar në vrasjen e 8200 personave gjatë 20 viteve të fundit. Lajmi u bë i ditur dje, gjatë konferencës me temë “Pronësia, e shkuara, e tashmja, e ardhmja” organizuar nga Shoqata e Gjeodetëve. “Numërohen mbi 6000 procese gjyqësore për çështjet e pronës, rreth 8200 persona kanë humbur jetën po për këtë kauzë”, theksoi gjatë prezantimit të tij Bledi Stefa, kryetari i Shoqatës së Gjeodetëve të Shqipërisë. Sipas zv.ministrit të Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Gjon Radovani, pa zgjidhur problemin e pronave nuk mund të zgjidhet asnjë problem tjetër, që ka të bejë me menaxhimin e territorit.

“Është detyrë e shtetit të ketë një inventar të saktë të çdo prone për të ruajtur jetën e popullsisë. Ju siguroj edhe në emër të ministres se do të rregullojmë paketën legjislative, që ka të bëjë me dokumentimin e imobilarëve, me menaxhimin e territorit dhe, për të shkuar deri në fund, me një paketë të normativave të ndërtimit dhe të zhvillimit, të cilat i mungojnë këtij vendi”, theksoi Radovani.

Kriza me pronat dhe sfida 23-vjeçare e saj është cilësuar e tillë edhe nga nënkryetari i Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. Gjatë fjalës së tij, Toro vuri në dukje procesin e legalizimeve, nga zyra e të cilave ende nuk ka një hartë të dhënash.

“Jemi një vend që pronën e zotëron ai që e zapton. Ky ka qenë lajtmotivi i historisë së pronave gjatë këtyre 20 viteve. Janë gati 500 mijë ndërtime pa leje, të cilëve u falet shkelja e ligjit, u falet prona dhe ku jemi me legalizimet, asgjëkundi. U bë 8 vjet që legalizimi ka bazën e vet ligjore, por përfundimi i këtij procesi akoma nuk duket”, tha Toro.

Aktualisht Agjencia e Legalizimeve dhe Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme procedojnë me harta të ndryshme. Kjo mospërputhje nuk çon në zgjidhje, por i përplas qytetarët nëpër dyert e gjykatave. Pasojat e kësaj gangrene rëndojnë edhe në ekonominë e vendit.

“Çështja e pronësisë lidhet jo vetëm me zhvillimin ekonomik të familjeve, por edhe të vendit. Në qoftë se ne kemi një titull të sigurt pronësie, kjo bën që investimet e huaja të vijnë të sigurta në vendin tonë, gjë e cila po të dëgjojmë bankën amerikane, thotë që investitori nuk ka siguri sa i përket titullit të pronësisë në Shqipëri, çka bën që investimet të stopohen”, u shpreh drejtoresha juridike e ZRPP, Merita Qato.

Përballë kësaj situate u theksua domosdoshmëria e rishikimit dhe ndryshimit të kuadrit ligjor. Inventarizimi i pronave, krijimi i një database dhe vënia në dispozicion e tij për të gjitha institucionet, si edhe hartimi i një plani për përdorimin apo kategorizimin e tokës janë nismat e parashtruara, që duhet të ndërmerren për t’i ardhur në ndihmë çështjes së pro

- See more at: http://www.durreslajm.com/aktualitet/8200-t%C3%AB-vrar%C3%AB-nga-konflikti-p%C3%ABr-pron%C3%ABn-n%C3%AB-20-vjet#sthash.iOyEzVpA.dpuf

 

Über die kritische Sitution der Grundstücks Agentur informiert die Direktorin Sonila Qato

 

24 Nentor 2013 - 04:50

AKKP: Prej vitesh, mbeten 7 mijë dosje

“Situata është mjaft kritike, sepse jemi në një gjendje, ku aplikimet e kryera janë në të njëjtin nivel. Pra, 7 mijë dosje të aplikuara pranë Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave ende mbeten në një numër të tillë dhe sot e kësaj dite", thotë Sonila Qato, drejtoreshë e re e AKKP, emëruar nga qeveria Rama.

“Së pari, duhet të realizohet pa diskutim një hartë e hedhjes dhe të gjitha vendimeve të kthimit e kompensimit në vite. Ende mungon një hartë dixhitale, ku të pasqyrohen llojet e vendimmarrjes bërë nga Agjencia. Sikurse duhet të evidentojmë të gjitha vendimmarrjet që janë bërë të mbivendosura gjatë viteve mbi pronat", tha ajo.

Shkrimi u publikua sot (24.11.2013) në gazetën Shqiptarja.com (print)

Redaksia Online - See more at: http://www.shqiptarja.com/ekonomi/

Die PD Banditen rannten überall vor allem an der Küste herum, und zerstörten die letzten Bäume und betonierten vor allem Sarande, Durres, und Vlore zu.


die letzten Bäume an der Küste, müssen vernichtet werden, welche die Lehmberge zusammenhalten und stabilisieren. Hier sind es die PD Banditen: Sokol Kazazi, Agim Hoxha in der Currilla – Durres mit dem Bürgermeister, der noch nie ein Gesetz kannte!

Direkt die Wasser Versorgung für den Bezirk Durres, hat das organisiert, wo Alles im Chaos unteging: Amts Missbrauch, durch: Doklead Ademi ein Origianl Sokol Olldashi Man, der inzwischen auch angeklagt wurde.

http://news.albania.de/2011/03/21/vangjush-dako-geldwasche-mafia-burgermeister-in-durres-als-vertreter-der-shiak-Idioten-drogen-kartelle

Die Olldashi Mafia mit dem Wasser Werk Direktor Doklead Ademi – Selbst Bedienung im Mafiösen PD Sumpf von Durres

Offensichtlich wurden durch Nicht Experten sogar Karten verwendet und erstellt, was ebenso ins Chaos führte.

Tapitë, 8200 të vrarë nga konfliktet për pronësinë
Lajmi i Fundit e Dielë, 24 Nëntor, 2013 | 11:16 am

Foto Ilustruese
Kaosi me dokumentacionet dhe hartat e pronave ka çuar në vrasjen e 8200 personave gjatë 20 viteve të fundit.

………..
TË PASURISË SË PALUAJTSHME
Elfrida Alliu: “Hartimi i hartave të vlerës së tokës është
bërë pa praninë e ekspertëve, ka mospërputhje me vlerën
reale të tregut”.
SHOQATA PRONËSI ME DREJTËSI
Myrshit Vorpsi: “Kompensim financiar, strategji e gabuar.
Të ardhurat që prodhon

ADA HAZIZOLLI

 

Myrshit Vorpsi, erklärt das Chaos und den Land Diebstahl, wo illegal wertvollste Pinien Wälder an der Küste, Touristische Zonen, plötzlich kostenlos als Ackerland vergeben wurden, mangels Kompetenz auch in Privaten Touristik Zonen und ein Touristischer Schaden von 17 Milliarden € entstand. Unter der Regierung von Ilir Meta, der totalen Inkompetenz, begann der Land Diebstahl mit Gesetz 7501, wo es heute keine Grundstücke mehr gibt, für die echte Kompensierung der Alt Eigentümer. Die Umsetzung der EU Menschenrechts Hof Entschädigungen, scheitert ebenso an der Inkompetenz einer vollkommen korrupten Justiz, wo 2/3 der Richter nicht einmal technisch schreiben.

Pronarët, Vorpsi: Masakër me
tokat turistike, 17 mld € fatura

TIRANE- Në një intervistë për gazetën “Shqiptarja.com” anëtari i kryesisë së shoqatës “Pronësi me Drejtësi” Myrshit Vorpsi shpjegon skemën e abuzimin me tokat turistike, tokat në bregdet dhe tojet në ish-repartet ushtarake. Ai kërkon verifikim të titujve të pronësisë.

Qeveria vendosi pezullimin e përkohshëm të dhënies me qira të tokës bujqësore. Si e konsideroni një vendim të tillë?
Në sensin e përgjithshëm e konsiderojmë një hap pozitiv, ndonëse është hap fillestar. Mendojmë se do ketë dhe hapa të tjerë që do ta shoqërojnë këtë. Këtu s’bëhet fjalë për hapat e shënuar në këtë proces thjeshtë për interesin e pronarëve, por kjo është në interesin e shoqërisë. Për 23 vjet politika dhe shteti shqiptar, ka ndarë pasuritë, qoftë këto të ish-pronarëve qoftë dhe pasuritë publike, të gjitha tokat bujqësore falas. Në këtë ndarje falas është përcaktuar se përfituesit kryesorë të kësaj toke bujqësore do jenë banorët e saj, pra përmes një “reforme agrare” që u bë në vitin ‘91 sipas ligjit 7501. - See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/pronar-t-vorpsi-masak-r-me-tokat-turistike-17-mld–euro–fatura-189235.html#sthash.EFeCH5n9.dpuf

Der Bruder (Cim Pekes), des Grundstücks Direktor in Tirana:Avenir Peka wurde plötzlich Grundstücks Eigentümer des zentralen Grundstückes der National Garden in Tirana. In nur 15 Tagen wurden diese illegalen Dokumente, vollkommen zusammen gefälscht in Tirana erstellt, was nur die Spitze eines Eisberges darstellt, denn überall wurden Tropoje und Kukes Gestalten plötzlich in Tirana, Vlore, Durres, oder Sarande Grundstücks Eigentümer, wo die lustigen Berufe erfunden wurden von total Idioten: General unter dem Königs Haus Zogu, und Kinder gemalte Pläne mit Tusche, falsche Topographien sind Standard.

 

Es gibt Tausende von solchen vorläufigen Grundstücks Dokumenten, mit gefälschten Stempeln, welche es noch nie in Albanien gegeben hat, zeigen eine Art der primitivsten Banditen Tradition, Ortsfremder Banden. Terrorismus pure, überall in Albanien und Geldwäsche und Betrug, welche unter Berisha und Bujar Nishani zum Programm wurden.

11/25/2013

Das Grundstück Chaos mit 8200 Toden, 500.000 illegalen Bauten und 17 Milliarden € Schaden

 

12 Dhjetor, 2013

Vëllai i Çim Pekës nën akuzë për pronat te AKKP-ja

1Duke e konsideruar si një skemë, që bie në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e kthimit të pronave tek ish-pronarët, zyrtarë aktualë të AKKP, kanë filluar përpilimin e një dosje penale ndaj ish-kreut të AKKP Avenir Peka, dhe zyrtarëve të tjerë të këtij institucioni që janë përfshirë në këtë proces. Sipas burimeve të AKKP bëhet fjalë për një proces tërësisht të paligjshëm, kjo jo vetëm se është kryer në kohë rekord, pra për 15 ditë, por ka dyshime të forta edhe mbi vërtetësinë e dokumentave të hartuar nga vetë zyrtarët e AKKP. Pikërisht topografë të këtij institucioni, me urdhër të Avenir Pekës, kanë kryer tre planvendosje të pasurive të pretendkuar nga tre privatët………………

http://www.ama-news.al/2013/12/vellai-cim-pekes-nen-akuze-per-pronat-te-akkp-ja/

Ein Urbanistik Experte berichtet über das illegale Bau Chaos in Durres, mit Gangstern wie Sokol Kazazi, Agim Hoxha und PD Kollegen

Deutsche GTZ Entwicklungs Politik in Albanien: = Die Mafia kontrolliert fast die gesamte Albanische Küsten mit ihren gestohlenen Grundstücken

2006

In Durres beginnen erneut die Prozesse gegen kriminelle Staats Beamte, welche Dritt-Grundstücke illegal verkauften.

100 Meter Distanz überall, zu den National Strassen, Eisenbahn und Küste, ist es generell untersagt, Baugenehmigungen oder der ALUIZI untersagt, Grundstücks Papiere auszustellen. Im Justiz Chaos von Durres, wo der Ex-Präfekt Genc Alizuti, die letzten 12 Monate, nur noch Anzeige erstattete, wegen illegalen Tätigkeiten und Grundstücks Raub, gibt es Tausende von illegalen Bauten und gefakten Grundstücks Urkunden, vor allem in der Currilla vor der Univeristät, wo sich jede kriminelle Bande, ein Lokal baute und Nördlich im Tourismus Park (Kallmi) mit totalen Bauverbot. Kultur Projekt die Küsten Biotobe, Bäume, Wälder und Strände abholzen und zerstören, was die Internationalen dann als Tourismus Förderung verkauften, wie die Deutschen Banden des DAW, wo diese Lobbyisten sogar im grössten Grundstücks Albanien, Motoren sind mit 900.000 qm mit einer angeblichen Bau Genehmigung, obwohl per Gesetz wie aufgeführt verboten.

Wie in den Zone Touristik, nachdem Gesetz 7665, ist jedes Dokument an der Küste automatisch ungültig, wobei das Chaos sich ausbreitete, weil die Weltbank vollkommen von der Mafia unterwandert ist und war und Chaos schwieg, aber teure Coastal Management Plan finanzierte. Wie die KfW und EBRD von Kriminellen vor Ort gesteuert, finanzierte man immer weiter mit Mafia Partnern, wo heute jeder weiss, das von den vielen Projekten seit 2011, über illegal 200 Millionen € ins Ausland geschafft wurden.
12 Dec 13 €201m Spirited Out of Albania in 2011, Report
Bau Schrott ohne Ende bei den Infrastruktur Projekten, vor allem bei EBRD und Weltbank Projekten.

A new report from Global Financial Integrity, GFI, says illicit transfers of funds out of Albania to off-shore havens increased exponentially in 2011.
Besar Likmeta: BIRN Tirana

Die schwersten Fälle gibt es in Vlore auch mit dem illegalen Molen Bau! In Lezhe und Durres sind neue Anklagen in Vorbereitung, wo das grössten Chaos mit Sarande besteht. Warum das viele Jahre dauert, ist nicht zuverstehen, denn Anzeigen gibt es auch bei der Generalstaatsanwalt schon in 2010, kurz nachdem Verbrecher überall aktiv waren und die Posten übernahmen. Auffällig ist, das Sarande nicht aufgeführt ist. Es gibt sogar u.a. gegen die Cepani Mafia, schon im Frühjar 2006, Anzeigen bei der Staatsanwalt in Durres, welche illegal planierte und eine Beton Mauer baute in der privaten Zone Touristik in der Currila. Es gab nur ein gerichtliches Verkaufs Verbot, obwohl im März 2006, Lulzim Basha als Transport Minister kurz erschien und die illegalen Tätigkeiten gestoppt wurden.

Die Staatliche Aufsicht des Bujar Leskaj, übergibt den Vlore und Lezhe Ex-Grundstücks Direktor der Staatsanwaltschaft, weil man Papiere ausstellte, welche von Beginn an ungültig sind.

KLSH kallëzon ish-drejtuesin e ALUIZNI-t të “Vlora 2” dhe tre ish-zyrtarë në Lezhë
Publikuar më 12.12.2013 | 15:32
1 0

Me datë 1 korrik 2013 KLSH ka ushtruar auditimin përkatës në ALUIZNI-n, Vlorë nr. 2, për periudhën 2012- Shtator 2013 ku ka konstatuar një sërë shkeljesh si pasojë e të cilave ka dërguar në Prokurorinë e Vlorës për kallëzim penal ish-drejtorin e këtij institucioni, me akuzën e shpërdorimit të detyrës, sjelljen e mungesës së të ardhurave për fondin e kompensimit të ish pronarëve në buxhetin e shtetit, si dhe moskryerjen e procedurave ligjore në procesin e legalizimit. Kjo agjenci u krijua vetëm një vit më parë, pra në gushtin e vitit 2012 dhe ka patur në krye të saj 34 vjeçarin Rezart Alliaj. Agjencia do të punonte me 12 njësitë vendore të Vlorës, që do të thotë kishte nën mbikëqyrje bashkitë e tjera, veç asaj të Vlorës si dhe komunat. Inspektimi në këtë agjenci ka konstatuar shkelje të rënda, po ashtu si thuajse në të njëjtat agjenci në Lezhë, Tiranë dhe Durrës, ku shumë prej rasteve janë bërë edhe publike nëpërmjet mediave herë pas herë. Shkeljet nga “Vlora 2” “- Në 2 raste ka miratuar leje legalizimi në kundërshtim me ligjin për objekte që shtrihen në distancë më të afërt se 100 m nga aksi rrugor nacional, veprim i cili bie në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006, i ndryshuar, Neni 2, Pika 4/2. - Në 5 raste ka rezultuar se, objektet e legalizuara janë ndërtuar në distancë më të afërt se 100 m me vijën e detit (në rërë). Legalizimi i këtyre objekteve bie në kundërshtim me ligjin nr. 8093 “Për rezervat ujore”……………….

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=36556&kat=100

Propaganda Abrisse in Skhoder in 2006 durch die Berisha Bau Polizei, wo man nur Bestechungs Geld erneut erpresst.
3/31/2006
Illegale Bauten und immer das selber Propaganda Getöse

Kommentar: Warum finanzierten ab diesem Zeitpunkt die Weltbank, EBRD, IFC und KfW dann immer weiter dieses kriminelle Enterprise, was nur ein Theater Schauspiel die nächsten Jahre abliefern will, im billigen Banditen Enterprise der Idiotie.

11/24/2013

Neue 62,5 Millionen € von der Weltbank: Der Durres Präfekt Roland Xhelili besichtigt die zerstörten Kanal Wasser Systeme bei Skhozet

Filed under: — Gjoka @ 7:29 pm

Wenn Anarchisten und Idioten ein Land regieren, die dümmer sind wie Neanderthaler und nicht einmal das Grundwissen haben von Lot und Wasser Waage,sich aber Bau Ingeniuere nennen und Experten, kommt sowas heraus. Einer der vollkommen zugeschütteten und zugebauten Abwasser Kanäle, wobei nur noch 2 Bagger des Bezirks Durres funktionieren. Experten für Reparturen, Mechaniker und Schweiser, hat man entfernt und überall durch militante Parteigänger entfernt, die eine Sonder Klasse der Idiotie sind. Also kann niemand mehr Reparaturen durchführen. Die Weltbank mit ihren Desaster Projekten, wie dem Coastal Managment Plan, extrem teuren Urbanistik Plänen hat das Desaster wie die Privatisierung’s Kathastrophe mit Kriminellen und korrupten Firmen organisiert. Man feierte trotzdem 20 Jahren Erfolgs Story in Albanien, was schon pervers ist und ein erbärmlicher Betrug ist. Eine Idee, der Ehefrau der Welt Drogen Gangster Truppe um Jane Amitage.

Durres kanal
typischer zugebauter Entwässerung Kanal in Skhozet bei Durres, durch illegale Bau Tätigkeiten und Anarchisten. Der zuständige Experte in Durres: Mejdi Islamaj, sieht die Situation sehr kritisch, bei über 100 km Entwässerungs Kanälen, wo weiter Strecken heute illegal zugebaut sind und die Situation immer kritischer wird. In der Zeit des Kommunismus, war das Alles bestens geregelt, wie auch die Ausbaggerung der BUNA bei Skhoder.

Die komplette Infrastruktur wurden durch korrupte und inkompetende Ausländer Organisationen praktisch überall zerstört, wo überall die Ausländischen Gelder versenkt wurden, mit den kriminellen Kartellen, zuletzt vor allem mit Sokol Olldashi: Die Nächtliche Pilger Fahrt der Albaner Mafia zum Unfall Ort des Sokol Olldashi bei Krabes

Durres wurde zum Überschwemmungs Gebiet, seitdem die Deutschen die Berlinwasser Wasser Beratung organisierten, welche von Durres wegen Inkompetenz gefeuert wurden in 2005, danach kamen noch schlimmere Leute, der Weltbank und der EBRD, welche Alles total zerstörten und verantwortlich sind, für Kanalisationen ohne jeden Wasser Ablauf, oder Abwasser Entsorgung, Klär Anlagen ohne Anschlüsse an Hotels, was auch die Deutschen schon vor Jahren in Pogradec bezahlten.

Nun steht Durres,Shkozet bei jedem Regen unter Wasser, weil alle Kanäle zugeschüttet wurden, durch illegale Bauten, was zum System gehört. Der neue Präfekt, Roland Xhelli, besichtigt das Desaster wo die Situation im Raum Shkozet, vor über 10 Jahren schon begann. Und weil man so schön Geld versenken spielt, gibt es jetzt nochmal 62,5 Millionen € erneut für eine Kanalisation von Durres, wobei die Erste in 1996 schon finanziert wurde, die grossen Wasser Rohre im Meer, aber durch Millionen Tonnen Lehm und Bau Müll Entsorgung im Meer, zugeschüttet wurde, wie die Kanal Zufahrts Rinne und der Hafen von Durres und die gesamte Umgebung. Ein Durres System von Lefter Koka bis Vangjush Dako heute, das Alles vernichtet werden muss.

Einmalig in der Welt und Rekord an Dummheit, das man Chemie die Strände säubern und entseuchen wollte, und die grössten Idioten von Albanien erklären das dann auch noch: angefangen von Experten, im Beisein des Umwelt Ministers Fatmir Mediu, einem Billig Gangster.

Reportage über Süd Durres, Golem, Mali e Robit und das Chaos

perpunimi reres reportazhi

einmalig in der Welt: Gift auf die Strände und Offiziell durch das Rathaus von Durres! Aber ebenso das es keine Lebensmittel Kontrolle auf Hygiene gibt in den Lokalen und wilden Super Märkten und Restaurants, wo sich die Kosovo Mafia austobt. Früher gab es den Beruf des Traktoristen, der für die Dümmsten war, die durften nicht einmal das Öl und Wasser des Motors kontrollieren. Heute regieren die Idioten eine Stadt und Albanien.

Mafia Umwelt Ministerium in Albanien reinigt Abwasser an Stränden mit Natriumhypochlorit

Golem, wo viele Entwicklungs Gelder flossen, für Kavaja Wasser Infrastruktur, denn die Geldwäsche der dümmsten Mafia, musste unterstützt werden.

Die gebrochene Abwasser Leitung, welche gerade eingeweiht wurde, wo praktisch keine Anschlüsse zu den Hotels und Lokalen bestehen, nachdem Süd Italienischen Modell der Mafia, mit tatkräftiger Unterstützung der vo der Mafia kontrollierten: Weltbank, EBRD, IFC Zirkel, denn der Zustand ist normal.

 

 

Tourismus auf Albanisch: Weltbank finanzierte neue Abwasser Leitungen in Golem bei der Mafia, wo alle Gelder des Tourismus auch mit Hilfe der GTZ seit 15 vernichtet werden.

Wo sind nur die Milliarden der Weltbank, IFC, EBRD verblieben für eine Wasser Infrastruktur? Niemand weiss es, weil es nicht besser geworden ist nur das Land zerstört wurde.

Die Durres Mafia und Antike Stätten und Anarchie Chaos rund um das Antike Theater in Durres

Durrës. Ikën Genc Juka, tani Roland Xhelili prefekt qarku

DURRËS, 5 tetor 2013 – Rokadë në kreun e institucionit të prefektit të qarkut të Durrësit: ikën Genc Juka dhe vjen Roland Xhelili (versioni i emrit në sajtin e kryeministrisë është Rolant Xhelilaj). Deri para 4 tetorit 2013 kur u emërua në krye të “qeverisë” rajonale, qarkullonin zëra që kryetari i grupit të këshilltarëve “lejla” të qytetit bregdetar Xhelili ishte piketuar të zgjidhej kryetar i këshillit të qarkut, pas ndryshimit të raportit të forcave, si rezultat i koalicionit PS-LSI. Prefekti i ri është me përvojë si në politikën vendore ashtu dhe në drejtim. Nuk është ende e qartë se kush do ta zëvendësojë si anëtar në këshillin bashkiak dhe në atë të qarkut.

/th. m. agjencia e lajmeve “Dyrrah”/

- See more at: http://www.durreslajm.com/politike/durr%C3%ABs-ik%C3%ABn-genc-juka-tani-roland-xhelili-prefekt-qarku#sthash.QF8Ik7Od.dpuf

Die Neandertaler, Anarchisten der PD Mafia wurde aus allen Positionen im Bezirk Durres entfernt! einen neuen Bezirks Vorsitzenden gibt es auch. Sokol Olldashi und der Bandit Igli Cara, mit Eduard Halimi haben an vordester Stelle mit Ourel Bylykbashia Durres zerstört.

Durrës. E majta merr kreun e Qarkut. PD: Na i blenë tanët

Kryetar i ri i Alfred Mullaraj, fiton me 6 vota diferencë

Dy orë para mbledhjes, gjyqtarja e Administratives Mimoza Velçani nxjerr akt pezullimi, jo për objekte në shkatërrim, por për një vendim të këshillit komunal ta Maminasit

Dy këshilltarë të djathtë “dezertojnë” gjatë votimit të fshehtë

Ndërhyrje skandaloze të ish-Ministrit të Drejtësisë dhe deputetit Eduard Halimi, që ngatërronte sallën e këshillit me atë të Kuvendit.

DURRËS, 8 nëntor 2013 – Tani kryetar i Këshilit të Qarkut të Durrësit është Alfred Mullaraj i PS-së (në foton kryesore). Ai zëvendësoi Armand Telitin të PD-së, që ishte shkarkuar pas votimit të përfaqësuesve të Këshillit Bashkiak të Durrësit. Pas 5 orë debatesh, e majta arrin të neutralizojë barazimin 23 me 23 vota për kryetarin e ri të Këshillit të Qarkut të Durrësit dhe e çon rezultatin ne 26 me 20, me “dezertimin” e 2 këshilltarëve të djathtë

Dorëheqje?

- See more at: http://www.durreslajm.com/politike/durr%C3%ABs-e-majta-merr-kreun-e-qarkut-pd-na-i-blen%C3%AB-tan%C3%ABt#sthash.PX61eqqa.dpuf

Banka Botërore 62,5 milionë euro për ujësjellësin e Durrësit

TIRANË, 23 nëntor 2013 – Sërish investime masive për ujin e pijshëm të qytetit nr. 2 të Shqipërisë, kjo me financime nga Banka Botërore. Qeveria, e mbledhur në orët e pasdites, miratoi disa vendime, më kryesori ai për sigurimin e një huaje prej 62.5 milionë euro për ujësjellësin dhe kanalizimet në Durrës. “Projekti i Investimit në Sektorin e Ujit, që sipas kësaj marrëveshjeje do të financohet tërësisht nga Banka Botërore (IBRD), nëpërmjet një huaje në vlerën 62.500.000 Euro, ka si objektiv përmirësimin e cilësisë së shërbimit në fushën e ujësjellësit dhe kanalizimeve të Ndërmarrjes së Ujësjellës-Kanalizime Durrës (NUKD),” thuhet në njoftimin e qeverisë.

 

/agjencia e lajmeve “Dyrrah”/

- See more at: http://www.durreslajm.com/aktualitet/banka-bot%C3%ABrore-625-milion%C3%AB-euro-p%C3%ABr-uj%C3%ABsjell%C3%ABsin-e-durr%C3%ABsit#sthash.t54b3f7A.dpuf


Das Chaos von Durres ist gut bekannt, denn als einzige Stadt der Welt, wird das Antike Theater mit System durch illegale Bauten zerstört und andere Antike Stätten und Küsten Grundstücke

Albanien: Wie ein Paradies am Mittelmeer zerstört wird

Von

Von Strandidylle keine Spur mehr: Dicht an dicht stehen in Vlora die riesigen Appartementhäuser. Foto: imago stock&people

Albaniens Ionische Küste, vor kurzem noch letztes unberührtes Paradies am Mittelmeer, hat in kürzester Zeit die schlimmsten Bausünden der Côte d’Azur und der Costa Blanca nachgeholt…………………

Das wäre schön. In nur drei Jahren ist das beschauliche Städtchen mit seinen Moscheen und türkischen Basargassen zwischen klotzigen Appartement-Häusern so gut wie verschwunden. Zum Meer hin entstand gegen alle Pläne und gegen alle Vernunft ein ganz neues Stadtviertel aus sechs- bis achtstöckigen Türmen, alle mit Balkon und alle mit Meerblick – jedenfalls so lange, bis das nächste noch näher an den Strand gebaut wurde. Das meiste steht leer.

…………….

Albaniens Ionische Küste, vor kurzem noch letztes unberührtes Paradies am Mittelmeer, hat in kürzester Zeit die schlimmsten Bausünden der Côte d’Azur und der Costa Blanca nachgeholt. Mit tatkräftiger Mithilfe selbstloser internationaler Geldgeber: Die Weltbank finanzierte den Bau einer Küstenstraße bis kurz vor die griechische Grenze. Die neue „SH 8“ gab der Küste den Rest.

Überall bauten die Gemeinden Stichstraßen an die beschaulichen Buchten, die bis dahin nur vom Meer aus erreichbar waren. Dort gibt es weder Toiletten noch Abfalleimer oder irgendeine Form von Stranddienst; nur ein Kassenhäuschen, in dem jemand Eintrittsgeld nimmt. „Wenn wir da baden gehen“, sagt der Mitarbeiter einer internationalen Organisation in Tirana, „dann nehmen wir immer eine Rolle schwarze Müllsäcke mit.“ Die erste Stunde wird dann mal aufgeräumt.

Verantwortlich für das Programm der Weltbank war Jamarber Malltezi, Schwiegersohn des im Juni abgewählten Premierministers Sali Berisha. Schon 2007, als der Boom begann, hatte der umstrittene Geschäftsmann gegen den ausdrückliche Verpflichtung alte, angeblich illegale Häuser an der Ionischen Küste massenhaft abreißen lassen – und so Platz für die selbsternannten Strandhüter geschaffen…………………

AUTOR

http://www.fr-online.de/panorama/albanien-wie-ein-paradies-am-mittelmeer-zerstoert-wird,1472782,23755188.html

Enorme Umwelt Schäden im Bezirk Durres, so die Rathaus Mafia eine Einheit ist. Niemand stoppt die Bau Mafia und illegale Betriebe!

Bauindustrie verursacht Ausfälle jährlich durch illegale Bauten inerten 380.000 Tonnen, während 2.600 Tonnen pro Jahr sind Krankenhausabfällen . Bundesweit sind 1.600 km Straßen , aber 110 km dieser Straßen führen zu städtischen Abfallverschmutzungsprobleme.

Original PD Mafia von Sokol Olldashi, Sokol Kazazi, Agim Hoxha, und der korrupten Wasser Chef von Durres, der genauso dumm war wie ein Sokol Olldashi, der ihm den Job besorgt hatte.


die letzten Bäume an der Küste, müssen vernichtet werden, welche die Lehmberge zusammenhalten und stabilisieren. Hier sind es die PD Banditen: Sokol Kazazi, Agim Hoxha in der Currilla – Durres mit dem Bürgermeister, der noch nie ein Gesetz kannte!

Direkt die Wasser Versorgung für den Bezirk Durres, hat das organisiert, wo Alles im Chaos unteging: Amts Missbrauch, durch: Doklead Ademi ein Origianl Sokol Olldashi Man, der inzwischen auch angeklagt wurde.

http://news.albania.de/2011/03/21/vangjush-dako-geldwasche-mafia-burgermeister-in-durres-als-vertreter-der-shiak-Idioten-drogen-kartelle

Die Olldashi Mafia mit dem Wasser Werk Direktor Doklead Ademi – Selbst Bedienung im Mafiösen PD Sumpf von Durres

11/22/2013

Die Nächtliche Pilger Fahrt der Albaner Mafia zum Unfall Ort des Sokol Olldashi bei Krabes

Filed under: — Super Visor @ 7:50 pm

Es gibt wie immer eine grosse Spekulation rund um den Unfall Tod des Sokol Olldashi in der Nacht vom 21. auf 22.November 2013, und viele Gerüchte! wikeleaks spricht deutliche Worte über Sokol Olldashi. Ohne Gurt, Handy Telefonieren, auf einer der gefährlichsten und Unfall trächtigsten Strassen in Albanien Nachts und das bei schweren Regen und der üblichen schmierigen Strasse, sind die Ursache. Fahr Geschwindigkeit 45 km, aber abgelenkt durch das Handy Gespräch.

Die Berisha Medien erfanden die tollsten Spekulationen um den Unfall, eine zweite Person, als ob vernebelt werden soll, von welchem Besuch Sokol Olldashi kam? Das wird vertuscht, weil es wohl zu peinlich war, wenn er seinen Fahrer absetzt und mit Gangster Igli Cara warten lässt. Ob das Fahrzeug technisch manipuliert war, wird bei Mercedes untersucht in Tirana.
Besonders peinlich für die Welt, die USA, EU, EBRD, und die Financiers der Welt Mafia sind ja die Kolonnen von Extrem Kriminellen, welche in der Nacht noch zur Unfall Stelle fuhren, trotz Regen und total gesperrter Strasse:

update: 15.3.2014: Es wurde immer noch kein Unfall Bericht veröffentlicht, weil die schweren Kopf Verletzungen, sich nicht mit dem Unfall in einem Mercedes zuerklären sind. Insider aus Durres berichten, das Sokol Olldashi, ähnlich wie Iso Copa erschlagen wurde, ins Auto gesetzt wurde und dann bei der Unfall Stelle, das Auto verunfallfacht wurde!?

Bei strömenden Regen, eiskalt, windig bleibt Jeder zu Hause: Nicht die Albaner Mafia, wo ein Kartenhaus zusammebrach und da müssen die Clans persönlich kontrollieren, wie der Unfall geschah, denn es könnte auch ein Konkurrenz Kampf sein und Beginn einer Schlacht wie in Mexiko, oder Kolumbien.

Sokol Olldashi, Fatmir Mediu
Rechts kommen Super Gangster, mit dem üblichen US Phantasie Nummern Schild, ohne Nummern und Buchstaben, welche im Auftrage der grossen Partner die Unfall Stelle besichtigten und in Erfahrung bringen wollten, was die Ursache des Todes sei. Es könnten ja auch konstruierte Banden Morde sein, in einem grossem Macht Kampf. Video: A1 Report - Makina bie në humnerë nga shpejtësia, vdes Sokol Olldashi.
 

Fatmir Mediu US Mafia
Der Gangster Fatmir Mediu, Partner der US christlichen Mafia und Rechts die Gestalten mit dem US Mafia Auto, mit Phantasie Nummern Schild. Agron Duku, Schwiegervater von Lefter Koka, gehört nun zur Fatmir Mediu Partei RP, wo der Vorgänger Sabri Godo vor einem Jahr starb, der mit Drogen Handel und als Partner von dem im Mai 2002 eliminierten US Botschafter Josef Limpbrecht reich wurde. 2001: US-Botschafter Josef Limbrecht und seine Terroristen Freunde

Gross Arbeitgeber in Albanien, war Sokol Olldashi, Häuptling auch im Deutschen Visa Skandal, einer besonderen Art der Arbeits Beschaffung, wenn man Drogen Netzwerke organisiert: von Produktion, Transport bis zum Vertrieb in Europa und Geldwäsche Bauten als Wirtschafts System in Albanien.

In der Mitte Fatmir Mediu (im Schlepptau andere Gangster), der den Super Boss Agron Duka nun in seiner Partei hat, ebenso aus Shiak, der Zentralen Drogen Verteil Stelle, rund um den Dash Gjoka Supermarkt, Kastriati und etlichen Unter Capos der Drogen, Menschenhandels, Frauen zur Club Bestückung. Die Amerikansichen Verbrecher Syndikate, sind so aktiv in Albanien, wie seit Jahren nicht mehr. Ein Überfall auf die Gangster, vor wenigen Tagen und 20.000 $ geraubt wurden.

11/17/2013

2 US Albanische Gangster: Martin Vushaj und Luigj Selmanaj, wurden in der Nähe der Monte Grenze überfallen und ausgeraubt

In Durres US Mafia: Car plate, identische Hintermänner

Die US Gangster in Albanien, Phantasie Kennzeichen

Gehört einem US Albanischen Gangster viele Jahre in Durres, der das Flag Star Shopping Center baute, inklusive dem Mafia Spiel Casino: Admiral was beschlagnahmt wurde vor kurzem. Er wohnt links an der Strasse zur Villa Zogu heute.

durres mafia
Das Foto ist aus ca. 2003, wo heute das US Mafia Einkaufs Zentrum steht. ” Best of Amerika” Auto fährt heute also in 2010 in Durres! - wechselte auf ein neues Albanischen Kennzeichen erst in 2012

Haupt Financier ist der Dash Gjoka Clan, dessen Drogen Super Markt schon vor 15 Jahren an der National Strasse Tirana - Durres liegt, in Shiak. Es ist ein grosser Komplex mit vielen Villen und durch eine Mauer und Tor gesichert, wo das Innenministerium schon vor über 10 Jahren, man könnte den Komplex nicht stürmen, wo auch der Mafia Sender SHIAK TV lag.

Zentrale die Drogen Abhol Stelle, wer auf die Fähren will: Gjoka Super Markt an der alten National Strasse in Shiak. Haupt Financier etlicher Politiker, vor allem von Sokol Olldashi als Vertreter in der Politik und im Parlament.

………

Gjoka Super Market-Shiak! 15 years drug and prostitutions center! Abhol Center für Drogen, über 15 Jahre, auch für Kosovaren, welche auf die Fähren wollen.Die Xhafzotaj – Shiak Mafia: AGIM HOXHA und die Terroristen Familie: BLEDI MUSA SHUAIPI in Durres

Eng verbunden auch mit diesem Super Drogen Kartell, was mit 8 Tonnen Kokain in 2001 aufflog und wo Sokol Kociu, General Staatsanwalt von Durres war, Polizei Präisident von Vlore usw.

Sokol Kociu, Berbella und Frederik Durda. Sokol Olldashi war die Geldwäsche und PR Figur der Grossen Verbrecher Clans in Albanien, wie auch Fatmir Kajolli.

Baufirmen erhielten wie der Gjoka Clan Bau Auftrage, und konnten so ihre Drogen und sonstigen Gelder waschen und deshalb gab es keine Auschreibungen, bzw. getürkte Ausschreibungen, nachdem dem Auschreibungs Betrugs Modell der Weltbank, was von dem Leiter persönlich eingeführt wurde, bei einer Ausschreibung für den Vlore Hafen in 1998, wo bis heute Alles deshalb daneben ging.

SUBJECT: CRIMINALS MAKING THE LAWS IN ALBANIA’S PARLIAMENT

Si u përfshinë në “vdekje” Shkëlzen Alia dhe ish-zëdhënësja
Publikuar më 22.11.2013 | 10:00

Hommage

Der Unfall nun am Tage gesehen

aus dem Artikel vom 21.11.2013

Aktualitet
21 Nentor 2013 - 11:52
Aksidenti, shuhet deputeti Sokol Olldashi, zëri kundër në PD

Der Unfall Ort, gehört zu den berüchtigsten Unfall Orten von Albanien, die Strasse bei Krabbes und die Strecke ist Sokol Olldashi bestens bekannt, aber normal fuhr er mit einem eigenen Fahrer, seit Jahren.

Publikuar më 21.11.2013 | 23:32
Noch ein Toder bei einer anderen gefährlichen Strecke: bei Vore - Fushne - Kruje

In Skhoder hat man einen Bau Firmen Inhaber hingerichtet, wo der Grund fast immer ist, Betrug mit Dokumenten, wo immer inklusive Hunderter von Hochhäusern in Tirana zusammen gefälscht war. Die “Havai” Gruppe war so ein Beispiel in Tirana und Durres, welche total illegale Hochhäuser baute, nie Strom und Wasser bezahlte, und Fussball Boss vom FK Tirana war, bis man dem plötzlichen Herztod erlitt in Albanien. Eines der Ägyptischen Geldwäsche Modell, was vor allem Ilir Meta finanzierte.

Ekzekutim në Shkodër, vritet biznesmeni i ndërtimit
Një 51 vjeçar ka mbetur i vdekur pasi është qëlluar me tre plumba pistolete me silenciator paraditen e së mërkurës në qytetin e Shkodrës. Palokë Lazri, 51 vjeç, nga fshati Melgushë i Shkodrës është qëlluar me armë zjarri nga persona të paidentifikuar rreth orës 11.10. Ngjarja ka ndodhur në zonën qen

Wahre Worte vor kurzem, weil Sokol Olldashi jedes Gesetz ignorierte, jeden Verbrecher schützte, nur für seinen eigenen Macht Erhalt, und Wahlkampf Hilfe. Bis er im Albanischen Volke, vollkommen unglaubwürdig war, und verachtet vom Durres Volk, weil die Bande die Stadt verwüstete und übeall illegal bauten.

 • Ndryshon Procedura Penale, ja si arrestohen zyrtarët
 • NATO Papiere geht es, 47 Seiten über die Morde (NATO Papiere ), Drogenhandel, Verbrechen rund um Xhavit Halili, Hashim Thaci, Ramuz Haradinaj und Co. Die NATO ist Partner der Verbrecher Banden, was Nichts Neues ist.fatosklosibinladen0002hr0.jpgAlbanian Secret Service Chief Fatos Klosi in 16.5.1998 in der “Albania” durch den Albanischen Geheimdienst Chef Fatos Klosi: KLA (UCK) is financed by Bin Laden The Times report gets even better:
  “Klosi said he believed terrorists had already infiltrated other parts of Europe from bases in Albania. Interpol believes more than 100,000 blank Albanian passports were stolen in riots last year, providing ample opportunity for terrorists to acquire false papers.”
 • Abteilung des Europarates Kriminalität Ivan Koedjikov: Europa fordert die Verhaftung krimineller Berisha MinisterSokol Olldashi, war der Vertreter, des ältesten Drogen Super Kartells als Verteil Stelle und Super Markt in Shiak, mit dem Gjoka Clan. Sokol Olldashi kannte alle Gangster in Albanien, auch den Kajolli Clan.. Langzeit Partner im Betrug um Internationale Kredite, Aufbauhilen und dem Bau der Schrott Strassen mit EBRD Krediten. Er hatte rund um den Visa Skandal der Deutschen Botschaft, ebenso wie Tausende von Drogen Schmuggler und Klein Gangster die auf Diebstahl Tour entsandt wurde: Deutsches Visa. Mitglied im Club, der angebliches Juristen des Salih Berisha, welche ihre Diplome geschenckt bekommen hatten, wie der Sohn Skhelzen Berisha, Enkeled Alibeaj, Eduard Halimi, Bujar Nishani und Tausend Andere.

  Sokol Olldashi

  Sokol Olldashi wäre der bessere Partei Vorsitzende der PD gewesen, obwohl er keine Bildung hatte, durchaus dumm war, aber man konnte mit ihm recht vernünftig reden. Sokol Olldashi spielt eine wichtige Rolle, die PD in Durres, in einem Hinterhof Mafia Zirkel umzuwandeln.

  Im Chaos der PD Partei, war er noch eine Bastion, welche ausgebootet wurde, weil die Partei Statuten ausgehebelt wurden und der Gangster Lulzim Basha, zum Partei Vorsitzenden ernannt wurde von den Verbrecher Kartellen des Salih Berisha, was auch die letzten vernünftigen Anhänger vertrieb. Ein Macht Kampf in der PD Partei, wobei Berisha und seine billigen Nord Albanischen Banditen gegen die Gjoka, Kajolli, Hasnabeliu und diverser Kosovo Verbrecher Clans stand.


 • Die SP - LSI Mafia, fährt auch mit gefakten US Kennzeichen, ein identischer Club, der auch gefälschte Diplomaten Nummern benutzt.
  Hier als neuer Mafia Staatsanwalt in Durres: der Gangster Seferi Braho, Sohn des Spartak Braho, genannt der “Pate von Durres"!

 • wikeleaks, direkt vom Ex-Botschafter John Withers im TV bestätigt in einem Inverview.
 • Law Breakers Turned Law Makers2. © Some of the more noteworthy MPs with ties to organized
  crime are:

  – Tom Doshi: An SP MP from Shkoder, Doshi, singled out in
  the Human Rights Report for physically assaulting a
  journalist in the Sheraton Hotel, was a key figure in
  financing SP electoral efforts. He is known as the richest
  MP, with a declared fortune of more than $15 million and is
  also suspected of trafficking narcotics. Doshi served in the
  previous parliament as a DP MP, before switching sides to the
  SP shortly before the election.

  – Lefter Koka: Representing LSI from Durres, Koka is a
  member of perhaps the most notorious organized crime family
  in Albania, with ties to narcotics and human trafficking and
  other illicit activities.

  – Sokol Oldashi: Olldashi, the current Minister of Public
  Works, Transport, and Telecommunication and DP MP from Fier,
  is suspected of smuggling goods and narcotics.
  Circumstantial evidence links Olldashi and Fatmir Kajolli in
  Fier to Minister of Justice Enkelejd Alibeaj in a scheme to
  release prisoners from jails to act as electoral bullies.

  – Lulzim Basha: According to one SP source, FM Basha, who
  represents the DP in Elbasan, was involved in facilitating
  the release from prison of a notorious criminal in Elbasan in
  return for support from the criminal’s family. Relatives of
  the criminal promised to „organize“ people in Elbasan to
  support Basha. The criminal was released on June 29, the day
  after the elections.

  – Paulin Sterkaj: The 48 year old DP MP from Shkoder is a
  former professional wrestler with little to no formal
  education. Sterkaj was previously in the SP and has been
  accused by a former friend of murdering a politician in
  Shkoder a few years ago. Sterkaj claims to have business
  interests in oil, restaurants, and construction, but little
  is known about his activities.

  – Gramoz Ruci: SP MP and party General Secretary, Ruci has
  long-standing ties to narcotics traffickers and organized
  crime. Ruci has also been banned from entering the U.S.
  since 2005 due to a permanent visa ineligibility.

  TIRANA 00000552 002 OF 002

  transparency or tradition of small donors supporting their
  favorite candidates, criminals are an easy source of campaign
  funds.
  WITHERS
  http://wikileaks.org/cable/2009/08/09TIRANA552.html

  Aber das Finanzierungs Modell, rund um den Super Verbrecher Clan:

  Mafia Clan of Democratic Party of Albania

  Prime Minister Sali Berisha
  1. kukRexhep ARAPI, resident in Katund Sukth, nicknamed “KEPI” has a criminal record as follows:
  1. In the year 1991 (in March) he has killed at the Port of Durrës, for feud issues the citizen A. Cyrbja, resident in the Katund Sukth village; has been arrested for this crime in 1994 and has been released because of lack of evidence.

  ………

  Gjoka Super Market-Shiak! 15 years drug and prostitutions center! Abhol Center für Drogen, über 15 Jahre, auch für Kosovaren, welche auf die Fähren wollen.Die Xhafzotaj – Shiak Mafia: AGIM HOXHA und die Terroristen Familie: BLEDI MUSA SHUAIPI in Durres

  1. Dashamir GJOKA and his clan, residing in the Sallmone village have a criminal record as follows:
  2. D. Gjoka has been and is one of the biggest traffickers of women with intent of prostitution to Italy. The chief of the girls in Italy has been a girl from Vlora, named Linda, who is currently Dashi’s wife and they have two children. Her brother Miri works at the Supermarket as chief accountant. D. Gjoka is on record in the State Police for International Drugs Trafficking and Women with intent for prostitution, Murder etc.
   The Gjoka Supermarket is the main center for the trafficking of drugs that comes from Turkey and Macedonia and the supply base for many criminal groups in Durres and Tirana and also the location where the cars that will be traveling to Italy and carrying drugs are supplied. Dashi currently owns an armored vehicle which has the licence plate: DR 51 90 C. It must be noted that Dash Gjoka is the main source of supply for all the drugs suppliers in Albania because it is a well known fact that a close friend and financial supporter of I.M, S. Olldashi. The latter meets with Gjoka almost every week. Oftentimes, the Democratic Party MPs Bamir Topi, Ridvan Bode, S. Olldashi etc come to dine or to supply in this supermarket, since they are close friends with Dashi.
  3. ………………
  4. http://www.albca.com/aclis/modules.php?name=News&file=print&sid=1264
  5. Polizisten Morde der Familie Hasanbeliu, an Polizisten (Bashkim Gjoni) in 1998 bei einer Polizei Kontrolle an der Kreuzung in Skhozet, wo der Täter sich Jahrelang im Haus der Mutter versteckte, neben dem Hotel Florida. Ebenfalls Langzeit Partner des Sokol Olldashi.

  Sokol Olldashi Freunde, sind in mehrere prominente Polizisten Morde verwickelt: Darunter auch mit Dritan Dajti, der 4 hohe Poilzei Direktoren in Durres in 2009 erschoss.

 • Drogen Handel mit Terroristen: Schutzherr damals mit der Shiak-Gjoka Mafia: Josef Limbrecht - US Botschafter
 • Besonders witzig dann die damaligen TV Ansprachen und Medien Interviews vom US Botschafter JosefJosef Limprecht Limbracht nach dem 11.9.07

  “In Albanien gibt es keine Islamischen Terroristen” Selten hat über den US Murks Albanien so laut gelacht und wenige Monate begann man dann die

 • Limprecht Infos, der am 17.5.2002, dann im Terroristen Camp in Peskopje Nord Albanien starb und wo die NATO bestens über dieses Terroristen Camp unterrichtet war und ist.
 • Deshalb ist Albanien und der Kosovo so ein Murks Staat, weil die Amerikaner direkt den Drogen- Frauen Handel und Betrug ohne Ende organisieren, wo die Schlimmste, die US Botschafterin Mariza Lino war, welche keinerlei Erfahrung als Diplomation hatte, aber ein Produkt von Madeleine Allbright war.
 • 3/1/2009

  Hillary Clinton und ihr Report über Albanien und die Welt, offenbaren den moralischen Bankrott der USA

  Bananen Republik USA, reden von Menschenrechten und kritisieren viele Staaten, wie auch Albanien!

  Mariza lino

  Wie die Titel Seite (zur Beendigung der Tätigkeit in Albanien im Ende Mai 1999)

 • Präsidentin Real: Mariza Lino verlässt das Land, war nur mit Stadt bekannten Kriminellen unterwegs, inklusive den Kindes Entführer Banden und den übelsten Gestalten aus dem Kosovo, welche heute in Haft sind im Kosovo.

Luxus Villen rund um die Top Mafia in Shiak und Mafia Treff Punkts!

1.10.2011: Albania – Salih Berisha’ s partners: crimes, terrorist, top mafiosi

Die uralte Mafia Top Zentrale, (eine von 3 im Raum Durres, schon in 1996-98), heute Lokal “Oslo” mit Hochhaus Bau natuerlich in der Rruga Taulantia, wurde wieder aktiviert. Gerade ist ein Klein Mafiosi vorgefahren, mit in 2008 abgelaufenen KFZ Kennzeichen aus Oesterreich. Eine der vielen Luxus Villen der Top Drogen Mafia Bosse in SHIAK u.a. der Gjoka Kompleks

Typische Geldwasch Anlagen der Albaner Mafia, vor aller Augen und illegal u.a. im Park Villa Zogu, oder in der Currilla udn dem zerstoerten Brylli Strand, wo sich sogar die Freunde der Prominenz der Polizisten Moerder (rund um die erschossenen Polizei Offiziere durch Dritan Dajti, bzw. mit Hilfe der Spartak Braho Soehne, des Gani Malushi / Polizei Praesident in 2004)

Kastrioit Mafia Agim Hoxha – Gjoka Mafia Vangjush Dako Mafia

Typische kriminelle Bauweise der Durres Idioten Mafia, u.a. wo keine gesetzlichen Bau Abstaende zum Meer, noch die Hoehe respektiert wird, noch irgendein Gesetz. Man baut halt irgendwo auch auf fremden Grundstuecken und faelscht sich etwas zusammen. Eine einfache Sache im uebrigen, denn die Anti Mafia Einheiten der Italiener, das FBI hat wertvolle Arbeit geleistet, und man weiss ja, wo diese Gestalten investieren, vor allem z.Z. in der Rruga Taulantia, Brylli, Currila, Villa Zogu in Durres und der Urbanistik Plan, wird sowieso ignoriert, wie jedes Gesetz.

EP: Albania lost its chance After the European Commission, the European Parliament has also reached that conclusion that May 8th local elections were a lost chance for Albania. Read More

Beliebteste Politiker Anlaufstelle: Die Super Drogen Verteilstelle seit 15 Jahren, der Familie Dashamir Gjoka SHIAK, welche aktuelle Minister ebenso finanziert. Natuerlich erhaelt die Gjoka Firma Bauauftraege von Sokol Olldashi.

Sokol Olldashi stand kurz davor, praktisch mit Freunden die Macht in der PD zuübernehmen, nachdem sogar Josefina Topalli den selbst ernannten Partei Vorsitzenden Lulzim Basha schwer kritiiserte, der keinen persönlichen Rückhalt in der Partei hat, sondern ein Produkt der Argita Berisha und des Salih Berisha ist, inklusive der Isufi Langzeit Mafia.

Der Fahrer bestätigte nochmal, das Sokol Olldashi gerade mit Ihnen (Igli Cara) telefonierte, als der Unfall passierte. Sokol Olldashi hatte wie Fotos zeigen, hohen Respekt, oder Angst vor dem in 2009 ermordeten SP Abgeordneten Fatmir Xhindi, dessen Mord nie aufgeklärt wurde und der damals im Wege war, für einen Wahl Sieg, wo Enkeled Alibeaj, Lulzim Basha und Sokol Olldashi insgesamt 8 verurteilte Mörder freiliessen, für Geld und um Wahlen zugewinnen. wikileaks berichtet hierüber.
3 Nentor 2013 - 07:04
Shoferi i Olldashit: Në telefon me shefin kur Benzi u rrëzua

Das eine der Mafia Mord Banden, einem Sokol Olldashi einen Gefallen machen wollte, ist damit der wahrscheinlichste Hintergrund. Identisch im Falle des ermordeten Iso Copa, wo die Spuren zu den Langzeit Gangstern Agim Hoxha führte (erneut Shiak, identischen Hintergrund und dem alten Partner Sokol Kazazi) wie dem Dumm Gangster und damaligen Kabinetts Chef: Oerd Bylykbashi

Sokol Olldashi ist nur der Nachfolger der total korrupten Transport Minister: Lulzim Basha, Sokol Poci, der auch als totaler Idiot galt und von Mercedes geschmiert wurde. Der Strassenbau mit überdimensionierter Luxus Autobahnen, welche kaum im Winter benutzt werden, firmiert auch unter “Autobahn der Nationalen Korruption”

erosion albanien
Sokol Olldashi hat die gigantische Erosion im Lande zuveranworten und Landes Zerstörung, weil Alles ohne Drainage gebaut wurde mit vollkommen korrupten Bau Ausführungen der Inkompetenz, wo der dümmsten Partei Gänger noch Bau Aufträge erhielt. Die EBRD und Weltbank finanzierte diesen Bauschrott des Betruges.
Sokol Olldashi war wie extrem inkompetende Deutschen Firmen Manager und Politiker die Licht Gestalt nachdem Motto: Idiot, umgibt sich mit noch dümmeren Idioten, denn alle seine engsten Partner sind in Skandale der Inkompetenz und Bestechung in Durres verwickelt. Die PD ist deshalb am Boden in Durres, als man Durres selbst mit illegalen Bauten zerstörte.

Shenasi Rama (Prof. an der New York Universität, Studenten Führer 1990), über das kriminelle Enterpriese des Salih Berisha, zum Tode des Gangsters Sokol Olldashi und die aktuelle Situation

11/21/2013

Polizei Einsatz wegen Sokol Olldashi’s besoffener Idioten Bande: Igli Cara, Armand Teliti, Doklead Ademi

Filed under: — BuckZiesMutter @ 9:37 pm

Der Unfall des Sokol Olldashi, nun am Tage gesehen, wo in der Nacht die Gross Gangster am Unfall Ort erschienen, und die Ursachen herausfinden wollten, über das Geschehen.

Besonders peinlich für die Welt, die USA, EU und die Financiers der Welt Mafia sind ja die Kolonnen von Extrem Kriminellen, welche in der Nacht noch zur Unfall Stelle fuhren, trotz Regen und total gesperrter Strasse:
Sokol Olldashi, Fatmir Mediu
Rechts kommen Super Gangster, mit dem üblichen US Phantasie Nummern Schild, ohne Nummern und Buchstaben, welche im Auftrage der grossen Partner die Unfall Stelle besichtigten und in Erfahrung bringen woollenas die Ursache sei. Es könnten ja auch Banden Morde sein.
In der Mitte Fatmir Mediu (im Schlepptau andere Gangster), der den Super Boss Agron Duka nun in seiner Partei hat, ebenso aus Shiak, der Zentralen Drogen Verteil Stelle, rund um den Dash Gjoka Supermarkt, Kastriati und etlichen Unter Capos der Drogen, Menschenhandels, Frauen zur Club Bestückung.

 

Fatmir Mediu US Mafia
Der Gangster Fatmir Mediu, Partner der US christlichen Mafia und Rechts die Gestalten mit dem US Mafia Auto, mit Phantasie Nummern Schild.

aus dem Artikel vom 21.11.2013

Aktualitet
21 Nentor 2013 - 11:52
Aksidenti, shuhet deputeti Sokol Olldashi, zëri kundër në PD

Anwohner riefen die Polizei, weil diese primitiv kriminelle Idioten Bande, vollkommen besoffen einen Streit anfing und enormen Lärm machte. Viele dieser militanten Verbrecher der PD, kennen nur das Alkohol und Verbrechen ohne Ende. Zentrale Figuren der PD Dumm Mafia von Durres, wo es neue Anzeigen gibt gegen Bedri Lluka wurden wegen Urkunden Fälschung in Durres angezeigt.” bearbeiten” href="http://news.albania.de/wp-admin/post.php?post=9101″>Oerd Bylykashi, der mit allen Anzeigen auch in Tirana: Albaniens Weltmeister im Grundstücks Urkunden fälschen ist.

Die Führer Figur, der Durres primitiv Verbrecher Bande der PD, hatte gestern ihren Häuptling Sokol Olldashi durch Unfall verloren. Mit Igli Cara, telephonierte Sokol Olldashi bei seinem Unfall. Die Bande und ihre Anhänger verloren alle Posten im Bezirk Durres, wo man die Nase von soviel primitiver Zerstörung voll hat. Der grössten Serbische Drogen Schmuggler Darko Saric, ist auch sehr angesehen in Montenegro. Wer Jobs besorgt und Arbeit gibt, der ist angesehen. Wie man das Geld verdient und woher es kommt interessiert niemanden, wie auch Demonstratione zeigen, auf Freilassung von Verbrechern. So muss man das Ansehen des Sokol Olldashi, oder eines Lefter Koka sehen.

Der Gangster Oerd Bylykashi, und Bedri Lluka wurden wegen Urkunden Fälschung in Durres angezeigt.

Als kriminelle Truppe in Durres, wurde diese Bande vor kurzem aus allem Ämtern gefeuert.

Igli Cara, Armand Teliti, Doklead Ademi shqetësojnë banorët, policia shuan sherrin
Posted by Gazeta Bulevard Aktualitet, Top Lajmet Tuesday, November 19th, 2013

igli caraNga Xhevo Gradica / Grupi gatshëm në policinë e Durrësit ka shuar me shumë kujdes sherrin e lindur mes banorëve të lagjes dhe deputetit Igli Cara i cili së bashku me Armand Telitin dhe Doklead Ademin u bënë objekt i telefonatave në sallën operative. Për orë të tëra deputeti dhe miqtë e tij janë bërë objekt i ngritjes së zërit dhe thirrjeve të forta nën efektin e alkoolit aq sa banorët kanë kërkuar ndërhyjen e policisë. Ngjarja ka ndodhur në fundjavën e kaluar në lokalin e marrë me qera nga shtetasit Doklead Ademi që gjendet pranë bashkisë së Durrësit. Deputeti Cara dhe miqtë e tij Armand Teliti, ish kryetar i qarkut dhe Doklead Ademi, ish drejtori i ujësjellës-kanalizimeve sh.a, sipas efektivit të policisë që ka qenë në vendngjarje, kanë konsumuar sasi të madhe alkooli. Pija është shoqëruar fillimisht me të kënduar dhe më pas me ulërima aqsa kanë tërhequr vëmendjen e banorëve të lagjes. Këta të fundit kanë bërë disa telefonata në sallën operative të policisë së shtetit me numër 129 duke bërë të ditur edhe shqetësimin. Policia e Durrësit mësohet se i është përgjigjur me shumë shpejtësi telefonatave duke dërguar pranë lokalit efektivat e saj të gatshëm. Oficeri policisë që ka kryesuar grupin e gatshëm nuk e ka pasur të vështirë të identifikojë personat që kishin ngritur në këmbë pallatin poshtë të cilit gjendej lokali Ademit pasi ata ishin persona të njohur për ta dhe qytetarët ngase njëri prej tyre ishte deputet dhe dy të tjerët me funksione të rëndësishme shtetërore. Burime policore bëjnë të ditur se telefonatat e para kanë qenë para orës 24, ndërsa edhe pas mesnate telefonatat kanë vijuar. Efektivat blu kanë marrë kontakt herën e parë duke këshilluar deputetin dhe miqtë e tij, ndërkohë që situata nuk është qetësuar pasi të alkoolizuarit kanë vazdhuar të lëshojnë të njëjta britma shqetësuese. Incidenti ka kërkuar më shumë vëmendje për faktin se policia ka tentuar të zgjidhë problemin pa kaluar në shoqërimin e personave problematik të prishjes së qetësisë publike. Pohime nga policia bëjnë të ditur se reagimet e Carës, Ademit e Telitit kanë qenë provokuese pasi ata kanë tentuar të mos i binden policisë e cila ishte detyruar të shkojë në të njëjtin lokal për herë të dytë rreth 45 minuta më pas pasi banorët kanë vijuar me telefonatat e tyre. Gjithnjë sipas efektivit që ka qenë dëshmitarë në ngjarje, deputeti Cara u ka thënë efektivave se ai është me mandat dhe nuk nuk mund ta shoqërojnë në polici. Ndërkohë që edhe Doklead Ademi ka tentuar të provokojë nervat e punonjësve të policisë të cilët i kanë kujtuar ish drejtorit të ujësjellësit se nuk është në pozitë, por në opozitë dhe se nuk ishte në zyrat e ujësjellësit, por në lokalin e një lagjeje. Policia i ka kërkuar shërbimit të lokalit t’i venë çelësin pasi kishte kaluar mesnata, ndërsa me shumë vështirësi ka shmangur tensionin e krijuar. Ata i kanë bërë të ditur deputetit Igli Cara se kanë qenë banorët e pallatit dhe të banesave aty pranë që kanë kërkuar ndihmën e tyre për të rikthyer qetësinë e prishur nga deputeti dhe personat që e shoqëronin. Por kjo nuk ka bindur deputetin e alkoolizuar i cili ka vijuar t’u pohojë atyre se policia kishte shkuar me porosi në lokal. Incidenti është mbyllur pa pasur nevojën e shoqërimit të tyre, ndërsa burimet e mësipërme kanë bërë të ditur se ka pasur edhe telefonata që kanë falenderuar policinë për ndërhyrjen.

Short URL: http://bulevardionline.com/?p=7027

Sokol Olldashi, Vertreter der grossen Mafia Clans, wie Gjoka, Kajolli, kam bei einem Verkehrs Unfall um

Filed under: — Insider @ 2:37 am

Sokol Olldashi, wäre bei einer richtigen Partei internen Wahl der PD, heute der Vorsitzende. Er hatte wohl als Einziger noch den Rückhalt in der Partei, die PD aus dem Abgrund zuziehen. Er war ein Diplomat im Umgang mit Dritten.

Sokol Olldashi kam um 21.18 bei Elbasan ums Leben, wo ebenso ein Langzeit Partner des Salih Berisha, der Vize Parlaments Präsident Edmond Spaho, ebenso einen schweren Verkehrs Unfall vor kurzem hatte. Sokol Olldashi war als sehr vorsichtiger Fahrer bekannt. Nüchternes Fahren, war seine Devise, was bei Politikern nicht zum Standard gehört.

Während dem Unfall hatte Sokol Olldashi ein Telefonat per Handy mit seinem Fahrer, bzw. dem Durres Gangster: Igli Cara. Auf facebook, gab Olldashi, vor kurzem der Albanischen Polizei die Schuld, an den vielen Unfällen, was Propaganda war, wie auch dieser Unfall zeigt. Bei Regen und schmieriger Strasse, weil überall LKW’s Erde und Lehm auf die Strasse bringen, alte Autos Öl verlieren passieren sehr viele Unfälle auch in der Türkei. Live aus Parlament: http://www.a1report.tv/live/. Erst nach über einer Stunde, wurde er aus dem Fahrzeug gezogen, obwohl umgehend die Polizei benachrichtigt wurde und kein Anwohner half wohl. Der Unfall in der Graphic.

sokol Olldashi
Homage im Parlament

sokol Olldashi
Telefonata e fundit e Sokol Olldashit: “… Jam keq…!

Der 1. Cousin, des Sokol Olldashi, und ein wild schiessender Voll Idiot zuletzt am 23.9.2013: Zenaldo Mamaqi aus Shiak

Erneute Schiesserei mit der Mafia Familie des Sokol Olldashi: Zenaldo (Aldo) Mamaqi

Zuletzt ruinierte er den Hafen Durres, weil die Internationlen Berater, selbst Ganoven sind und waren, vollkommen inkompetent und von der Privatisierung und Aufträgen an die Consult Mafia leben. Mit den korruptesten und inkompetendsten Gestalten, ruinierte er die Administration von Durres und zerstörte die Küste, Öffentlichen Parks und Antiken Stätten. Mit Berisha, dem damaligen Transport Minister Lulzim Basha, eine Schlüssel Figur, als der Vertrag mit Rhode & Nielsen gekündigt wurde, zum Ausbaggern des Hafens, der Zufahrts Rinne und in Folge über eine Abitrage Verfahren in Paris, eine 2,5 Millionen $ teure Entschädigung. Bis heute nun nach 10 Jahren, ist das Problem nicht gelöst, weil die Hafen Direktion selbst ein Mafiöser Zirkel mit Sokol Olldashi war, wo er sich kurz vor seinem Unfall, noch mit dem gerade abgesetzten Hafen Direktor: Eduart Ndreu traf. Er telefonierte während dem Unfall, mit dem Gangster Igli Cara, der seinen Hinterhof Zirkel der PD in Durres leitete. Der Tunnel von Qafë-Krrabën gilt als sehr Unfall trächtig, was direkt Sokol Olldashi zuverantworten hat. Sokol Olldashi, galt moderater Politiker, mit dem man auch in ruhigem Ton vernünftig reden kann, was bereits selten ist in Albanien.

Eine Fahrschule hat er nie besucht, deshalb fährt er auch bei schlechten Wetter, ohne Anschnall Gurt, telefoniert wild herum an so einer kritischen Stelle und fährt Autobahn Tempo = Kamikaze Stil, wobei er eigentlich einen Fahrer hat. Sein Führerschein war ein Geschenck der Partei, was Tradition ist.
Altes Durres System bestens der Weltbank vor über 15 Jahren auch bekannt usw..: für jeden Liter geschmuggelten Treibstoff, usw. sind feste Preise vereinbart, wobei korrupte ausländische Organisationen und Firmen, diesen Non-Stop Müll und die Zustände mit immer neuen Krediten finanzieren.

Im Gegensatz zu den Lob Liedern in der Hommage des Sokol Olldashi, besorgte er einschlägig bekannten Kriminellen, Polizei Posten, wie auch wikileaks berichtete und stoppte alle Polizei Operationen und sorgte dafür, das Gross Drogen Dealer seiner Partner und Finanziers frei kamen, wie der Fall des Hekuran Hoxha u.a. aufzeigte. Schutzherr der Drogen Bosse, des Frauen Handels, der Clubs und Bordelle und der Landesweiten Zerstörung durch illegales Bauen. Sokol Olldashi setzte auch das Gesetz für “Fahren mit Anschnall Gurt” ausser Kraft, stellte die Polizei Kontrollen auch für Alkohol ein, wo er selbst wie ein Selbst Mörder, ohne Sicherheit Gurt, selbst bei diesem gefährlichen Wetter viel zu schnell unterwegs war.
sokol Olldashi. Sokol Olldashi telefonierte in dieser gefährlichen Fahr Sitution mit Igla Cara, dem Gangster der PD Durres.

Seine Durres Bande: Polizei Einsatz wegen Sokol Olldashi’s besoffener Idioten Bande: Igli Cara, Armand Teliti, Doklead Ademi

Sokol Olldashi, wäre vielleicht verhaftet worden, weil er Nicht transparente Aufträge vergab und als Lehrer trat die Weltbank auf schon vor 15 Jahren mit den Transport Ministerium, wie man Ausschreibungen inzeniert und türkt. Klientel Politik, bis zum mehr wie offensichtlichen Betrug, als System. Nur bei seinen Anhängern, welche von ihm mit Jobs versorgt wurden, oder illegale Küsten Lokale bauen konnten, war sein Ansehen gut, wie bei allen Verbrecher Clans im Balkan.

Abteilung des Europarates Kriminalität Ivan Koedjikov: Europa fordert die Verhaftung krimineller Berisha Minister

Sokol Olldashi, war der Vertreter, des ältesten Drogen Super Kartells als Verteil Stelle und Super Markt in Shiak, mit dem Gjoka Clan. Sokol Olldashi kannte alle Gangster in Albanien, auch den Kajolli Clan.. Langzeit Partner im Betrug um Internationale Kredite, Aufbauhilen und dem Bau der Schrott Strassen mit EBRD Krediten. Er hatte rund um den Visa Skandal der Deutschen Botschaft, ebenso wie Tausende von Drogen Schmuggler und Klein Gangster die auf Diebstahl Tour entsandt wurde: Deutsches Visa. Mitglied im Club, der angebliches Juristen des Salih Berisha, welche ihre Diplome geschenckt bekommen hatten, wie der Sohn Skhelzen Berisha, Enkeled Alibeaj, Eduard Halimi, Bujar Nishani und Tausend Andere.

Sokol Olldashi

Sokol Olldashi wäre der bessere Partei Vorsitzende der PD gewesen, obwohl er kein Bildung hatte, durchaus dumm war, aber man konnte mit ihm recht vernünftig reden. Sokol Olldashi spielt eine wichtige Rolle, die PD in Durres, in einem Hinterhof Mafia Zirkel umzuwandeln.

Im Chaos der PD Partei, war er noch eine Bastion, welche ausgebootet wurde, weil die Partei Statuten ausgehebelt wurden und der Gangster Lulzim Basha, zum Partei Vorsitzenden ernannt wurde von den Verbrecher Kartellen des Salih Berisha, was auch die letzten vernünftigen Anhänger vertrieb.

Aber das Finanzierungs Modell, rund um den Super Verbrecher Clan:

Mafia Clan of Democratic Party of Albania

Prime Minister Sali Berisha

 

 1. kukRexhep ARAPI, resident in Katund Sukth, nicknamed “KEPI” has a criminal record as follows:
 1. In the year 1991 (in March) he has killed at the Port of Durrës, for feud issues the citizen A. Cyrbja, resident in the Katund Sukth village; has been arrested for this crime in 1994 and has been released because of lack of evidence.

………

Gjoka Super Market-Shiak! 15 years drug and prostitutions center! Abhol Center für Drogen, über 15 Jahre, auch für Kosovaren, welche auf die Fähren wollen.Die Xhafzotaj – Shiak Mafia: AGIM HOXHA und die Terroristen Familie: BLEDI MUSA SHUAIPI in Durres

 1. Dashamir GJOKA and his clan, residing in the Sallmone village have a criminal record as follows:
 2. D. Gjoka has been and is one of the biggest traffickers of women with intent of prostitution to Italy. The chief of the girls in Italy has been a girl from Vlora, named Linda, who is currently Dashi’s wife and they have two children. Her brother Miri works at the Supermarket as chief accountant. D. Gjoka is on record in the State Police for International Drugs Trafficking and Women with intent for prostitution, Murder etc.
  The Gjoka Supermarket is the main center for the trafficking of drugs that comes from Turkey and Macedonia and the supply base for many criminal groups in Durres and Tirana and also the location where the cars that will be traveling to Italy and carrying drugs are supplied. Dashi currently owns an armored vehicle which has the licence plate: DR 51 90 C. It must be noted that Dash Gjoka is the main source of supply for all the drugs suppliers in Albania because it is a well known fact that a close friend and financial supporter of I.M, S. Olldashi. The latter meets with Gjoka almost every week. Oftentimes, the Democratic Party MPs Bamir Topi, Ridvan Bode, S. Olldashi etc come to dine or to supply in this supermarket, since they are close friends with Dashi.
 3. ………………
 4. http://www.albca.com/aclis/modules.php?name=News&file=print&sid=1264

TIRANË-ELBASAN - Deputeti i PD, ish-ministri i Transporteve, Sokol Olldashi, ka humbur jetën në një aksident në rrugën Tiranë-Elbasan. Lajmi konfirmohet nga burime nga burime të Policisë së Shtetit dhe Ministrisë së Brendshme.

Siç informon nga vendngjarja korrespondenti i ‘A1 Report", Arsen Rusta aksidenti ka ndodhur sot në mbrëmje në aksin rrugor Tiranë-Elbasan në lapidarin e Kërrabës rreth orës 21:20 minuta të mbrëmjes së sotme tek zona e quajtur lapidari i Kërrabës, në kilometrin e 6 të rrugës Tiranë-Elbasan, ku automjeti, tip Benz, me targë AA003NH, në zotërim të Olldashit ka dalë nga rruga.

Siç konfirmoi më vonë policia, mendohet se veprimi fatal ka ndodhur ngjitur me varrezat dhe xhaminë e fshatit Kërrabë në një kthesë të harkuar për shkak të shpejtësisë së madhe, kthesës së fortë dhe terrenit të lagësht, në një përzierje të baltës me shiun, që binte rrebesh në ato momente. Më pas automjeti ka bërë disa rrotullime dhe ka rënë në një humnerë 100 metra të thellë. Ngjarjen fillimisht e kanë pikasur banorët e zonës, të cilët kanë njoftuar policinë, e cila ka mbërritur menjëherë në vendngjarje, po ashtu edhe dy ambulanca, e para ka mbërritur ambulanca nga Elbasani, e dytanga Tirana, po ashtu dhe forcat e policisë së komisariatit numër 1 dhe policia rrugore.

Ka qenë e vështirë fillimisht të konfirmohej humbja e jetës së deputetit Olldashi për shkak se pamja e tij ishte shfytyruar dhe makina gjendej e përmbysur 180 gradë në një terren të vështirë. Por tek trupi i tij janë gjetur syzet dhe dokumentet e identifikimit të deputetit, të cilat krijuan menjëherë idenë se viktima është pikërisht Olldashi, i cili ka qenë në timon në çastin e aksidentit. Ndërkohë është provuar edhe të telefonohej Olldashi dhe telefoni binte, por askush nuk përgjigjej. Rreth një orë pas aksidentit, në 23:35 është bërë e mundur dhe nxjerrja e trupit të tij. - See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/makina-bie-n–humner–nga-lag-shtiravdes-sokol-olldashi-187907.html#sthash.AVgUXDQr.dpuf

Der Unfall nun am Tage gesehen

Besonders peinlich für die Welt, die USA, EU und die Financiers der Welt Mafia sind ja die Kolonnen von Extrem Kriminellen, welche in der Nacht noch zur Unfall Stelle fuhren, trotz Regen und total gesperrter Strasse:
Sokol Olldashi, Fatmir Mediu
Rechts kommen Super Gangster, mit dem üblichen US Phantasie Nummern Schild, ohne Nummern und Buchstaben, welche im Auftrage der grossen Partner die Unfall Stelle besichtigten und in Erfahrung bringen wollen was die Ursache sei. Es könnten ja auch Banden Morde sein.

Da Polizei- oder Arzt Berichte in Albanien sich kauft, muss man also vor Ort eigene Informationen besorgen und so kommen die Banditen bei schlechtester Wetter Lage aus ihren Löchern und schauen am Unfall Ort vorbei.

In der Mitte Fatmir Mediu (im Schlepptau andere Gangster), der den Super Boss Agron Duka nun in seiner Partei hat, ebenso aus Shiak, der Zentralen Drogen Verteil Stelle, rund um den Dash Gjoka Supermarkt, Kastriati und etlichen Unter Capos der Drogen, Menschenhandels, Frauen zur Club Bestückung.

 

Fatmir Mediu US Mafia
Der Gangster Fatmir Mediu, Partner der US christlichen Mafia und Rechts die Gestalten mit dem US Mafia Auto, mit Phantasie Nummern Schild.

aus dem Artikel vom 21.11.2013

Aktualitet
21 Nentor 2013 - 11:52
Aksidenti, shuhet deputeti Sokol Olldashi, zëri kundër në PD

11/20/2013

Wird Lefter Koka wieder Bürgermeister in der Beton Taliban Stadt Durres, wo die dümmste Mafia nur regiert!

Filed under: — BuckZiesMutter @ 4:31 pm

update: von Mai auf 20.11.2013

Lefter Koka, beansprucht das Amt des Bürgermeister von Durres und für die LSI Partei. Als erster aktiver Umwelt Minister, will er Reputations nun erhalten, wenn er die Umwelt Zerstörung von Durres beenden will! In der Currilla will er für 2 Millionen € pflanzen ab Frühjahr 2014, wobei Frühjar ein schlechter Monat ist um Bäume zu pflanzen. Der Bürgermeister Vangjush Dako, hat das Desaster von Durres verursacht, wodurch Alle enorme Geld Verluste erlitten hatten inklusive der Zerstörung der Antiken Innenstadt. Lefter Koka und seine Freunde, dürften die grössetn Verlierer gewesen sein in Durres und die Wahl des Ferdinand Xhaferrie als Bürgermeister wurde durch Lefter Koka verhindert. Der Ruf von Lefter Koka, ist durchaus gut in Durres, aber vor allem in Spitale, der grössten illegalen Ansiedlung von Verbrechern vor allem.

20 Nëntor, 2013
Ekonomi | nga AMA-News
Koka hedh kandidaturën për Bashkinë e Durrësit
10Ministri i Mjedisit dhe njëkohësisht një nga drejtuesit kryesor të LSI-së ka deklaruar se është i gatshëm të marrë drejtimin e Bashkisë së qytetit të Durrësit. I ftuar në emisonin Tonight Ilva Tare, Koka ka është shprehur se si mund të marrë drejtimin e bashkisë së qytetit të tij të lindjes si dhe lëvizjet e mundshme të deputetëve drejt LSI-së.

update: Juli 2013: Im Parlament hat Lefter Koka nie eine Rede gehalten, gegen die Zustände in Durres, durch kriminelle Regierungs Mitglieder, ebenso Nichts gesagt: Es gibt eine Diskussion, ob er nun Transport Minister wird, was ebenso sehr viel mit illegalen Bauten auf Öffentlichen Grund zutun hat und damit mit dem Hafen Direktor von Durres, der die Seiten gewechselt hat, erneut die Familie Koka auch den Hafen Durres kontrolliert, was ja von 1997-bis September 1999 schon war, weil man die Lizenz für die Lager Häuser hatte im Hafen und eine Jahres Gebühr von 1.500 $ bezahlte.

Schlimmer wie die Taliban: Durres als Tourismus Stadt im Dreck, Müll und dem Sumpf der illegalen Mafia Bauten an der Küste

Ein Artikel vom 16.6.2004, in der Shekulli, wo Lefter Koka bereits die Zerstörung der Küste, der Strände auch von Nord Durres “Kallmi” kritisiert, direkt durch die Fatos Nano Minister uns Abgeordnete in Durres, wobei die Präfektin Natasho Paco, oder die Tragaj Brüder, ebenso durch ihre kriminellen Energien auslebten zum Zeitpunkt der Verhaftung der “Vasil Hila” Gruppe, einem kriminellen Enterprise des Ilir Meta und Fatos Nano.

Koka: Ministra e deputete abuzime me tokat ne Durres shekulli

Lefter Koka, beschudligte damals schon Minister, das die sich einfach Villen am Strand irgendwo bauen und die komplette Küste die Strände: Kallmi für Projekte missbrauchen wollen, welche damals noch durch den Militär Stützpunkt nur für Fischer zugänglich waren. Die Currila und Kallmi Strände und die Präfektin Natasho Paco, war ebenso ein Motor bis zu Bamir Topi und heute die PD Mafia in Durres und Tirana, für die merkwürdigesn Villen Projekte, gegen jedes Gesetz. das war 2004 und die Verbrecher Banden zerstören die komplette Küste, was in der Welt einmalig ist, wie Antike Stätten.

Das keine Gesetze in Kraft sind, wurde schon damals geschrieben.

Wie die Mord Familie Tragaj, der SP zeigt hat man eine lange Tradtion in Betrug auch bei der SP in Durres, weit über 10 Jahre, oft zusammen mit den kriminellsten Familien auch aus dem Kosovo wie Lulzim Berisha (verurteilter Chef der “Bande de Durresi” Partner von Lefter Koka und Spartak Braho, Hazir Gashi, wie Hasanbelliu, Gjoka, Fatos Nano, oder mit der Mord Familien aus dem Kosovo: Skender und Gani Kapiti.

Die letzte Antike Stelle und Park wird in Durres zubetoniert Durres zeigte deutlich in den letzten 13 Jahren, das man d�mmer ist wie die Taliban, weil Viele der sogenannten Adminstrativen und Experten, nur billige Banditen sind, ohne jede Schule.

Gegen den Bürgermeister von Durres, Vangjush Dako, formiert sich seit 2010 ein heftiger Widerstand im Stadtrat und in der Bevölkerung, weil er u.a. lt. seinen eigenen Erklärungen noch im November 2010 - Nichts gegen illegale Lokale unternahm, vor allem in der Currila, wegen der Zerstörung der privaten Zone Touristik, Grundstücks Diebstahl dort, seinen Pseudo Projekt “Kallmi” seit Anfang 2010, wo es einen Wettlauf von Krimnellen gab, bei der Küsten Zerstörung, Baum Abholzungen direkt durch seine kriminellen Partner wie Agim Hoxha, der Kazazi Mafia mit Seferi Efende, oder der Cepani Mafia, den Beton Orgien von Antiken Stätten in Durres.


Doku, vor 4 Jahren, wobei es inzwischen viel schlimmer ist, das Meer ist verseucht, die Fischerei ist zerstört und Welt Premiere der kriminellen Dummheit war auch vom Umwelt Ministerium und dem Rathaus, die Strände auch noch mit Chemie zusäubern.

Gegen Lefter Koka, gibt es ebenso viele Anzeigen, wegen illegalem Bauen in Durres, u.a. zerstörte er den öffentlichen Park, bei der Villa Zogu. Vangujsh Dako, hat ebenso die illegalen Hochhaus Bauten der Pespa Gruppe, auch rund um die Univerist�t zu verantworten, weil sein Bruder mit seiner grossen Beton Firma, den Beton lieferte. Vangjush Dako, klaut nicht nur Grundstücke, wie die Berisha Mafia, sondern als Ausrede heisst es dann immer, wenn man Bestechungs Geld kassiert hat: “wir müssen das dulden"!

Typischer Mafia Bau, des Vangjush Dako, ohne jede Genehmigung auf dem Grundstück des Alten Museums in der Rruga Taulantis und Mafia konform: ohne Beton Rüttler. Immer dabei: die Gerüst Firma: Skela Syla, oder Agim Cela, auch bei dem Murks Betrugs Projekt “neue Promenade” und dem Entsorgen von Lehm und Bau Schutt im Meer, was ein Spartak Braho und die Familien Koka einmal begann ab 2000. lt. Gesetz, müssten alle Firmen Fahrzeuge, Bau Fahrzeuge usw.. dieser Firmen beschlagnahmt werden, welche aktiv an illegalen Bauten tätig sind.

Erosion ohne Ende, in der Taliban Stadt der extrem Verbrecher: Durres

Den Ausführungen des Bürgermeister widersprechen die Rathaus Angestellten, denn Vangjush Dako, arbeitet wie der Mafiöse Rathaus Zirkel, absolut ohne Gesetze seit 20 Jahren. Schon in 2000 gab es heftige Anzeigen, als die Rathaus Banden des Ilir Meta, in der Currila illegal Grundstücke 3-4 mal verkauften, noch dazu in der privaten Zone Touristik, was im Vasil Hila Skandal endete mit bis zu 15 Jahren Haft.

Ein Presse Artikel vor 7 Jahren

Bereits 2004, gab es gigantische Skandale in Durres, rund um den Profi Verbrecher Vasil Hila, die Buergermeister Lefter Koca, Miri Hoti (ein Ilir Meta Mann), wo 25 Haft Befehle ausgestellt wurden und zu 15 Jahren Haft ein Vasil Hila verurteilt wurde, der inzwischen wieder frei ist.

Nun soll Vangjush Dako, Durres in Tirana vertreten und Lefter Koka erneut Bürgermeister werden, berichtet die Stadtrats nahe: http://bulevardionline.com!

Vollkommen zerstörte Küste nördlich Durres, wo heimlich gerodet wurde, trotz total Bauverbot dort im Nationalem Touristik Park. Mehrere Villen Projekte hatte die DP Mafia dort geplant und schon 2008 mit Beton Mauern überall begonnen. 2010 startete dann Vangjush Dako seine Zaun Projekte in alter Tradtion um Grundstücke zu parzellieren, im Langzeit Betrug an Migranten.

Regierungs Austritt der Skrapari Bande des Ilir Meta � Hintergr�nde

Durres Kalmi

Alles neu parzellierte Grundst�cke (Kalmi Str�nde) , welche mit gef�lschten Dokumenten (trotz des dortigen Bau Verbotes) im National Park Tourismus Durres Nord, um die Zone Touristik der Marina Durres verkauft werden sollen, durch verurteilte Verbrecher, Drogen Bosse und Tropoje Polizei Verbrecher Terroristen, welche das Land als Banditen beherrschen. Identisches Verbrecher Verhalten der Argita Berisha, ihrer Geldwäsche Firmen mit Verbrechern im Golf von Laze.
Lefter Koka kryetar bashkie ne Durres, Dako ne qeveri
Posted by Slideri, Top Lajmet Friday, April 5th, 2013

Vangjush DakosNga Xhevo Gradica Lefter Koka kryetar bashkie në Durrës, Dako në qeveri
Posted by Gazeta Bulevard Slideri, Top Lajmet Friday, April 5th, 2013

Vangjush DakosNga Xhevo Gradica / Zbardhen detajet e marrëveshjeve të realizuara mes eksponentëve të PS dhe LSI në Durrës. Burime shumë kofidenciale kanë saktësuar se çdo gjë është vendosur mes aleatëve të rinj të cilët për disa vite kanë qenë antagonistë mes tyre ngase LSI qëndroi në anë të kryeministrit Sali Berisha dhe PD-së. Lefter Koka do të jetë kanditat i padiskutuar i socialistëve për mandatin e ardshhëm të kryetarit të bashkisë së Durrësit, ndërkohë që kryetari aktual Vangjush Dako do të ngjesë shkallët e institucioneve të rëndësishme qeverisëse në Tiranë. Realisht në Durrës çështje dhe hamendësi të tilla janë diskutuar disa herë dhe prej kohësh, por këto ditë gjërat kanë nisur të konkretizohen. . http://bulevardionline.com/lefter-koka-kryetar-bashkie-ne-durres-dako-ne-qeveri/

War against criminality
25/03/2013 16:00
<

War against criminality

e Prosecutor General, Adriatik Llalla, declared that it is indispensable to improve the investigation techniques in a time when war against organized crime remains a challenge.

“Albania is now an open country and the possibilities to penetrate the international criminal element are great. On the other hand, the internal crime is present and affects the opinion. We are witnessing how criminal elements are challenging the state, and for this reason it is important to improve and perfect the investigation techniques, which are exclusivity of the justice structures. The other factors should not intervene”, Llalla declared.

Lalla met with Sherfi Basiuni, one of the most renowned Prosecutors in the world, also known as the “Godfather of Laws”. Basiuni declared that making laws harsher doesn’t mean that criminality rates will fall.

“Many Parliaments tend to make harsher punishments, but this doesn’t affect criminality rates. What needs to be emphasized is crime prevention by the police and the authorities. It is important to study several cases of criminality and see what measures should be taken”, declared prof.Basiuni.

Suspicions on child abuse

The Prosecution leader confirmed that the Prosecution is investigating the case of a child centre, where caretakers are accused of child abuse.

A psychologist reported on Top Channel’s “Exclusive” that some of the abused children are having their rents mysteriously paid, suspecting a paedophilia network.

“We have discussed with Mr.Basiuni about the further reforms we aim to bring to our institution. In such cases, you and other media outlets have provided evidence or suspects for the existence of criminal acts. The prosecution will start the investigation, while others are under investigation too”, Llalla underlined.

According to the testimonies, the abused children were interviewed by the Prosecution by the lawyer of three foreign child abusers on account of a Strasbourg court case.

Prosecutors say that this practice is illegal and the lawyer has abused with its power. They suspect that the children are having the rents of their houses paid in exchange of silence.

http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=8543&ref=fp

Rriten me ligj gjobat për ndërtimet pa leje, Rama: Do legalizojmë shtëpitë në shtet e privat

ss="ap-share-print” href="javascript:window.print();” title="Print this page">–>

Kryetari i PS, Edi Rama, dje gjatë takimit ku u prezantua projekti per procesin e legalizimeve

PS prezanton programin për legalizimet. Rama: Qeveria dështoi, ka legalizuar 5% të ndërtimeve pa leje.

Rama: Legalizim e regjistrim të pronave.

http://www.panorama.com.al/2013/03/27/legalizimet-rama-sot-400-mije-ndertime-pa-leje/#ixzz2OonWGgoJ

Investoren fliehen vor einer erneuten Regierungs Beteiligung des Albanischen Frankenstein’s: Ilir Meta

Eng verbunden mit der Diplomaten Mafia u.a. mith Thepsi, Lavdosh Petoshati. http://www.durres.gov.al/ usw. und anderen hochrangigen Verbrechern, wie der Cepani Mafia, welche unter der 100% Mafia Regierung von Ilir Meta, schon hohe Posten im Innenministerium spaeter auch bei Bamir Topi inne hatte. Petoshati, erhielt die Ehrenbuerger Ehre, durch den Verbrecher Vangjush Dako, der sich Buergermeister in Durres schimpft und auch zur Natasho Paco Mafia der SP gehoert. Illegal bauen, die Stadt Durres inklusive der Straende und Antike Staetten, ist also Ehrenhaft in der Taliban - Neanderthaler Kultur der Hirnlosen Kriminellen in Durres. Die Diplomaten Mafia, welche gezielt gefaelschte Papiere besorgt und den Drogen Handel organisiert, ist eine Legende. Erst in juengster Zeit, versuchte man ein wenig Ordnung zu schaffen.

22. KANADA
Sh. S. Znj. Elida Petoshati
Ambasadore
Ambasada e Republikes se Shqiperise ne Kanada
130 Albert Street, suite 302 Ottawa, ON, KIP 5G4
Tel. +1 613 236 3053 +1 613 236 3053
Fax. +1 613 236 0804

Ober Idioten des Rathauses Maks Sallabanda, als Umwelt Experte, erklärt wie man mit Chemie Strände und Küste säubert in Durres. Fatmir Mediu immer direkt dabei, wie andere Super Idioten, welche sich als Experten verkaufen

Tourismus auf Albanisch, in Mitten einer Idioten Mafia, vor allem aus dem Kosovo: Zitat des prominenten Journalisten Mustafa Nano im TV. Warum Kosovaren nach Durres kommen: �weil sie dumm sind�!

Tourismus Dusche in Albanien: Golem
Dusche auf Albanisch am Strand in Golem � Durres: mit stinkenden Abwässern

Vize Umwelt Minister:Auron Meneri, gilt nach der Hohen Staats Kontrolle als besonders korrupt, denn er hat die höchsten angeblichen Geschencke, was System ist, wie angebliche Darlehen.

Auron Meneri Albanien

Sogar lt. Vortrag der EU Kommissarin Cecila Malmström in Tirana im November, haben kriminelle Clans, komplette Ministerien �bernommen, eben weil Alles verkauft wird.

Ex-Verfassungs Pr�sident Thimjo Kondi - Chef Mafiosi beim Grundst�cks Raub in Durres und Albanien

illegale Strand Besetzungen und Lokale wie 2 direkte Bauten am Wasser, durch die Mafia in der Currila! Der Legalisierung wurde abgelehnt, trotzdem wurden nochmal einmal 80 neue illegale Bauten auf den �ffentlichen Str�nden errichtet

11/18/2013

Arbër Braho, Sohn des Spartak Braho, wurde als Vize Bürgermeister in Durres eingesetzt

Filed under: — BuckZiesMutter @ 8:45 am

Arber Braho wurde nun als Vize-Bürgermeister von Durres eingesetzt, wo es von Seiten der PD Gangsters Eduard Halimi dem Gangster Ourel Bylykbashi, echte Aufregung gab im Stadtrat.

Es gibt einen geheimnissvollen Mann im Rathaus, der die Bau- und Stadt Polizei kontrolliert, welche Nichts gegen illegales Bauen mehr unternimmt in 2014 in strategischen Stadt Teilen. Es kann nur Arber Braho sein, die eine eigene Struktur kontrolliert. update März 2014

Die Durres Mafia mit dem “Paten von Durres": Spartak Braho, Lefter Koka ist extrem verärgert, weil man praktisch sein Vermögen im Chaos der letzten Jahre verloren hat in Durres, durch die Umwelt Zerstörung und die Landräuberei mit illegalem Bauen. Man drängte die PD Banditen praktisch aus allen Institutionen und die 20 jährige Cooperation, aller Parteien und Mafia Gruppen wurde beendet im Raum Durres. Spartak Braho, ist allen Internationalen Behörden bekannt, wo es mit seiner Position als Militär Staatsanwalt unter den Kommunisten beginnt und als Chef der Zigaretten Schmuggler Banden vor über 30 Jahren bereits, zuletzt als Maestro der Justiz Korruption und Bestechung, rund um dem Freispruch im Skandal Prozess mit Ilir Meta und ignorierten FBI Video Gutachten.

http://cdn1.agoda.net/hotelimages/467/467114/467114_13091209260015075437_STD.jpg

Hotel “Ani” Rruga Taulantia, direkt gegenüber dem Neuen Museum, gehört der Familie des Spartak Braho und Rechts ist seine Beerdigungs Firma angesiedelt. Extrem viele Clubs, Casinos, Wett Lokale, praktisch alle illegal gebaut sind in der Nähe, mit der Lefter und Nard Koka Familie, Schwiegersöhne des Mafia Bosses Agron Duka und Armando Duka, dem Non-Stop Skandal Fussball Präsident von Albanien. Current Narco-trafficking Routes in Albania Linked with Former Prime Minister Fatos Nano
Defense & Foreign Affairs Special Analysis – July 17, 2006, siehe: Fatos Nano Drug Allegations: natürlich engste Partner der Deutschen Politiker, Lobby Vereine und Diplomaten damals, Motor im Visa Skandal und rund um Morde und Gross Drogen Handel.

Arber Braho (genauso wenig Schul Bildung, wie die Koka Brüder), ebenso Sohn des Spartak Braho wie der Polizei Mörder, Drogen Boss und Chef von Prostitution Ringen: Seferi Braho. wurde nun als Vize Bürgermeister gewählt, obwohl er keinerlei Veraussetzung bring, ausser seiner alten und engen Freundschaft zu Leonhard (Nard) Koka, und von Geburt an Sohn des Spartak Braho. Beide sind eng in die Ermordung des Polizei Präsidenten Gani Malushi in 2004 verstrickt und die Auftraggeber.

Das Amt des Vize Bürgermeisters musste in Durres neu besetzt werden, was die Rathaus Versammlung bestimmt. Nach der Anklage gegen Adrian Cela, dem Vize Bürgermeister von Durres, wurde er auch entmachtet und abgesetzt, Ein Haupt Verantwortlicher für das Desaster in Durres, vollkommen korrupt und nur im Solde von den Mafia “Eliten” aus Shiak und Durres. Motor für die Betrügereien der DP Partei, der Zerstörung der Nord Küste vom Bezirk Durres.

Adrian cela
Der Durres Vize Bürgermeister: Adrian Cela, Profi Gangster im Langzeit Betrieb, Vertretet der Mafia Familien Gjoka, Hasanbeliu, Koka! Betonierung der Innenstadt, der Küste und Öffentlichen Strände wie illegalem Grundstücks Handel, Betrug an der neuen Promenande und rund um die illegalen Appartmen Blöcke der Neu Zeit in der Rruga Taulantia.

Die Spartak Braho Söhne, sind mit der zu Lebenslanger Haft verurteilten “Bande de Durresi” des Kosovaren: Lulzim Berisha, seines Partners Indrit Dokle, und den Brüdern Lefter und vor allem Nard “Leonhard” Koka eine einzige Einheit. Indrit Dokle, ist der Neffe des SP Politikerns und Drogen Bosses: Naim Dokle, der deshalb als Parlaments Präsident vor über 10 Jahren zurück treten musste. Ein Familien Verband rund um Mord, Drogen, Geldwäsche und führend auch im Frauen Handel mit Bordell Ketten in Albanien und Italien. Lulzim Berisha wurde erstmalig 1994 in Deutschland festgenommen und dann 2001 in Italien, wo er auch nach Deutschland ausgeliefert wurde.

aus 2005 CIA fact book

powerful organized crime networks with links to high government officials, and disruptive political opponents

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/al.html

Spartak Braho, die Hafen Behörden und der Kollege der nun Justiz Minister ist, bereiten Anklagen gegen Ex-Minister Sokol Olldashi und Eduard Halimi vor.

Betrug, gefälschte Diplome, Inkompetenz und Mafia Verbindungen: Der Chef der Skrapari Bande Ilir Meta und seine LSI Partei

Noch im Juli, also nach den erfolgreichen Parlaments Wahlen, diskutierte man diese Variante, um Durres zukontrollieren, denn die Familie Lefter. und Nard Koka, Spartak Braho haben wie andere prominente Familien, enorm viel Geld im Bezirk Durres verloren, als die PD Mafia mit Adrian Cela, Sokol Olldashi, Eduard Halimi und Co. Durres überfielen, und überall wild herum bauten, wie in einem schlechten Taliban - Banditen Film. In weiten Teilen ist die Wirtschaft vernichtet, weil es keine Justiz in Durres gibt, sondern die Staatsanwälte und Richter eine rein kriminelle Kaste sind, welche keine Gesetze kennen wollen. Wird Lefter Koka wieder Bürgermeister in der Beton Taliban Stadt Durres, wo die dümmste Mafia nur regiert!

Spartak Braho “braktis” përfundimisht LSI-në, djali i tij bëhet nënkryetar bashkie si njeri i PS
Posted by Slideri, Top Lajmet Friday, November 15th, 2013

spartak-braho-300x225Arbër Braho, djali i Spartak Brahos është nënkryetari i bashkisë së Durrësit që ka zëvendësuar në këtë post Ardian Çelën, i cili është emëruar në një detyrë tjetër para pak javësh. Lajmi është bërë i ditur nga burime zyrtare të bashkisë, ndërsa emërimi në fjalë është komentuar si lëvizje brenda PS-së dhe jo në marrëveshje me LSI-në. Pak ditë më parë kreu i bashkisë së Durrësit Vangjush Dako mohoi që të ketë një marrëveshje me LSI për të ndarë pozicionet në administratëne saj, ndërsa emërimi i fundit i Arbër Brahos duket se nuk e ka mohuar një gjë të tillë. Spartak Braho është deputet i dalë nga listat e PS dhe aktualisht, Braho ka marrë pjesë në të gjithë takimet e deputetëve të PS. Kështuqë emërimi djalit të tij si nënkryetar bashkie nuk ka cënuar aspak atë që ka deklaruar Dako pak ditë më parë, ndërsa ai është parë si prurje e PS-në në këtë detyrë. Kjo gjë është pranuar nga të dy kampet e partive në koalicion, ndërsa mësohet se negocimi nuk është bërë nga LSI-ja po si përzgjedhje e vetë PS-së për njerëzit e saj. Ditët e fundit Dako dhe Braho janë parë parë nën shoqërinëe njëri tjetrit, por kjo sipas burimeve nuk ka pasur lidhje me emërimin e djalit të deputetit, i cili njihet mirë në Durrës si një nga ikonat e së majtës. Vetë Braho e ka quajtur zgjedhje të PS këtë emërim dhe jo ndikim të tij. Sipas burimeve Braho është shprehur se është e drejta e djalit të tij të punojë në një institucion dhe aq më shumë kur ky institucion që e ka përzgjedhur është bashkia e Durrësit, për të cilin kontributi nuk ka munguar për të majtën. Pas disa lëvizjesh në bashki , ky është emërimi që ka ngjallur shumë reaksion por jo më shumë për emrin e nënkryetarit se sa për faktin e një marrëveshje të mundshme PS-LSI për bashkinë e Durrësit. Fakti që kjo mohohet nga vetë Dako dhe nga Braho tregon se rasti edhe pse i paragjykuar është një zgjedhje socialsite që nuk ka të bëjë me koalicionin!

Short URL: http://bulevardionline.com/?p=6990

 

Eine sehr bekannte Sache in Durres: Die Söhne von Spartak Braho (Seferi, Arber), wurden 2003 verhaftet, als sie in der Präfektur mit dem Fahrer von Gazmir Bizgha eine Schiesserei hatten. Löcher in der Decke zeugten noch lange davon. Ein Jahr später brachte man den Polizei Präsidenten Gani Malushi um, wo der Mörder Agim Pepa, ein enger Freund war, und mit einem Jeep mit gefälschten Diplomaten Kennzeichen dann vom Tatort in Spitale weggefahren wurde.

Die Söhne wurden verhaftet, und landeten auf dem Polizei Revier in Durres. Spartak Braho intervenierte persönlich, sogar direkt bei dem Staatspräaidenten Alexander Mosiu und dem Generalstaatsanwalt Th. Sollaku. Die Anzeige wurden nachttäglich vollkommen geändert, manipuliert und die Söhne konnten ohne Verhandlung frei kommen.

28-02-2003,

KA EDHE KESHTU : Para nje muaji 2 persona u denuan per VJEDHJEN E NJE CELULARI me 11 vjet burg …ndersa..kesaj here…

Moisiu shpëtoi djemtë e Brahos, ndërhyri tek Sollaku

TIRANE (28 Shkurt) - Dy vrimat e hapura në tavanin e hollit qendror të Prefekturës së Durrësit janë shenja e vetme të përplasjes së dy ditëve më parë mes dy vëllezërve Braho dhe shoferit të deputetit Gazmir Bizhga. Pak orë pas konfliktit të armatosur që terrorizoi qytetin, protagonistët e tij kryesorë kanë rifituar lirinë, ndërsa akuzat ndaj tyre janë transformuar nga prokuroria vetëm në kundravajtje penale. Në rastin më të keq, andrallat e tyre me drejtësinë mund të përfundojnë vetëm me një gjobitje për kundravajtjen e “fyerjes” së shoferit Arben Ibro. Por vetëm dje janë zbuluar prapaskenat dhe ndërhyrjet e shumta që u dhanë pastërtinë penale dhe lirinë djemve të deputetit Braho. Akuzat Sipas versionit zyrtar të Prokurorisë së Përgjithshme, Kreshnik dhe Arbër Braho u shpallën në kërkim nga policia, pak orë pas incidentit. Në orët e pasdites ishte vetë i ati, deputetit Spartak Braho, që i shoqëroi në ambientet e komisariatit, ku u mor edhe masa e arrestit në flagrancë ndaj tyre. Pas dëshmive të shumta, policia gjyqësore i akuzoi dy vëllezërit për “kundërshtim dhe fyerje të punonjësit të gardës", “Kundërshtim dhe fyrje të punonjësit të policisë në krye të detyrës” dhe ajo e “Dhunimit të institucionit". Por, ndërsa largohej nga ambientet e policisë së qytetit, deputeti socialist Braho nuk harroi të paralajmëronte drejtuesit se djemtë e tij do të liroheshin shumë shpejtë. Për këtë do të ndërhynte edhe vetë presidenti i Republikës. Dhe, sipas burimeve të besueshme, pak minuta pas dorëzimit të dy djemve të tij, Braho ka udhëtuar për në Tiranë në drejtim të godinës së Presidencës. Edhe pse nuk është arritur të njihen detajet, mësohet se deputeti Braho është takuar me presidentin Moisiu për problemin e ndjekjes penale të djemve. Siç dihet, mes Brahos dhe Moisiut ekziston një lidhje krushqie, pasi kunati i deputetit të PS-së është dhëndrri i presidentit. Që prej këtij momenti, rrota e Prokurorisë së Përgjithshme është vënë në lëvizje për të ndryshuar pozicionin e vëllezërve Braho. Lëvizja e Sollakut Me urdhër të kryeprokurorit Theodhori Sollaku, në drejtim të Durrësit është nisur në mesnatën e së mërkurës prokurori Artan Bajrami. I dërguari i organit qendror të akuzës është paraqitur në ambientet e policisë së qytetit bregdetar me një vendim për ndryshimin e akuzave të dy djemve të Brahos dhe urdhrin për lirimin e tyre. Por uniformat blu mësohet se nuk kanë pranuar të zbatojnë këtë vendim për shkak se nuk ishte vulosur. Në këto momente, ka lënë me urgjencë shtëpinë e tij në Tiranë edhe kryeprokurori i Durrësit, Arben Dollapi. Makina e tij ka udhëtuar me shpejtësi në drejtim të shtëpisë së sekretares së Prokurorisë së Durrësit, e cila është detyruar të paraqitet në punë pak pas mesnate për të vulosur vendimin e lirimit të Kreshnik dhe Arbër Brahos. Në orën 01:00 të së enjtes, dy vëllezërit kanë lënë qelinë, pasi, sipas njoftimit zyrtar të Prokurorisë së Përgjithshme, konflikti mes tyre dhe shoferit Ibro ishte vetëm një kundravajtje që mund të paraqitet në gjykatë nga i dëmtuari. Ndërkohë, shoferit të Bizhgës, i është urdhëruar që të mos paraqesë një ankesë gjyqësore për këtë çështje http://www.forumishqiptar.com/threads/13309-SHTET-MAFIOZ-PRESIDENTI-si-PADRINO

Doku über die Ermordung des Gani Malushi, wo der komplette Teil fehlt, wie Agim Pepa, mit den Spartak Braho Söhnen den Tat Ort verliess.

Kein Wort über die Partner des Agim Pepa in der Doku, obwohl Stadt bekannt, identisch wie bei den Polizisten Morden in 2009 mit Dritan Dajti, wo sogar das Handy aus der Asservaten Kammer verschwand, über die Verbindungen mit der kompletten Prominenz in Durres.
Vangjush Dako tall menderen me Igli Carën dhe Oerd Bylykbashi
Posted by Slideri, Top Lajmet Friday, November 15th, 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKa nisur si një projekt i shoqërisë civile, në një sallë që duket se ishte më shumë e mbushur edhe për shkak të menaxhimit nga forumi rinor i PD-së, po që në fakt ka tejkaluar komunikimin qytetar ndërsa është kthyer një shfaqe qesharake për dy deputetët e PD së Durrësit Igli Cara dhe Oerd Bylykbashi. Protoganistë në fakt nuk kanë qenë dy emrat e mësipërm, po kryetari i bashkisë së Durrësi Vangjush Dako i cili ka gozhduar dy deputetët në problemet e qytetarisë durrsake, ndërsa këta të fundit janë detyruar të kërkojnë ndihmë nga Siria për armët kimike. Në fakt edhe pse ka qenë një aktivitet i iniciuar nga PD dhe strukturat apo përkrahësit e saj , shqetësimi ka qenë për banesat sociale për të cilat fillimisht Cara ka fajësuar Dakon si kryebashkiak për vonesat në ndarje. ……………….. Tani është koha të punojmë ne. Juve nuk ju pyet kush më…shkoni dhe rrini atje ku keni vendin”, është shprehur Dako, ndërsa takimin e ka bërë qesharak Bylykbashi, i……….

Short URL: http://bulevardionline.com/?p=6983

Schlimmer wie die Taliban: Durres als Tourismus Stadt im Dreck, Müll und dem Sumpf der illegalen Mafia Bauten an der Küste

Ein Artikel vom 16.6.2004, in der Shekulli, wo Lefter Koka bereits die Zerstörung der Küste, der Strände auch von Nord Durres “Kallmi” kritisiert, direkt durch die Fatos Nano Minister uns Abgeordnete in Durres, wobei die Präfektin Natasho Paco, oder die Tragaj Brüder, ebenso durch ihre kriminellen Energien auslebten zum Zeitpunkt der Verhaftung der “Vasil Hila” Gruppe, einem kriminellen Enterprise des Ilir Meta und Fatos Nano.

Koka: Ministra e deputete abuzime me tokat ne Durres shekulli

Lefter Koka, beschudligte damals schon Minister, das die sich einfach Villen am Strand irgendwo bauen und die komplette Küste die Strände: Kallmi für Projekte missbrauchen wollen, welche damals noch durch den Militär Stützpunkt nur für Fischer zugänglich waren. Die Currila und Kallmi Strände und die Präfektin Natasho Paco, war ebenso ein Motor bis zu Bamir Topi und heute die PD Mafia in Durres und Tirana, für die merkwürdigesn Villen Projekte, gegen jedes Gesetz. das war 2004 und die Verbrecher Banden zerstören die komplette Küste, was in der Welt einmalig ist, wie Antike Stätten.

Das keine Gesetze in Kraft sind, wurde schon damals geschrieben.

Wie die Mord Familie Tragaj, der SP zeigt hat man eine lange Tradtion in Betrug auch bei der SP in Durres, weit über 10 Jahre, oft zusammen mit den kriminellsten Familien auch aus dem Kosovo wie Lulzim Berisha (verurteilter Chef der “Bande de Durresi” Partner von Lefter Koka und Spartak Braho, Hazir Gashi, wie Hasanbelliu, Gjoka, Fatos Nano, oder mit der Mord Familien aus dem Kosovo: Skender und Gani Kapiti.

uralter Treffpunkt in Durres! Heute steht ein Hochhaus dort, wo vor 10 und 15 Jahren nur ein Mafia Treffpunkt war.

Eine absolute Einheit, die Durres Rathaus, Präfektur Verbrecher Banden, schon vor über 15 Jahren und Stadt bekannt, wer dazu gehört und dahinter steckt. Man ist dann immer direkt mit dem Premier Minister und seinen Geldwäsche Geschäften, rund um Drogen, Waffen, Menschenhandel verbunden, denn die Drogen Labors und Bordelle in Europa, müssen versorgt werden, wie der Kinder Nachschub.

Der FBI Sprecher James Margolin, hat den Bruder von dem Kosovaren “Lul” Berisha in New York zum meist gesuchten Verbrecher erklärt.: Plarent “Lenti” Dervishaj

Das älteste Verbrecher Zentrum von Lul Berisha in Durres, heute beschlagnahmt. Direkt an der Zufahrts Strasse entlang des Hafens, zu den Verbrecher Neu Siedlungen der Kenete, welche ja in 1997 den Hafen auch plünderten. Es gab gut verteilt, 3 solcher Verbrecher Treff Punkte in 1997! Lul Berisha ist ein Muster Beispiel, wie sich die OK, die Politiker kaufte. u.a. Fatos Nano und den gesamten Apparat um Ilir Meta und die übelsten Kosovo, Mazedonien und Italienischen Banden.

Es kann sein, das praktisch nur eine Familie alle Parteien in Durres kontrolliert: denn Agron Duka, ist der Schwiegervater von Lefter Koka, bzw. Nard Koka, mit seinem engen Freund Arber Braho. Ein echter Erfolg, für eine primitive und kriminelle Familie, welche nicht einmal von Durres abstammt.

e Nga ARTUR KORRIKU
03 Nëntor 2013 - 04:30

Durrës, Agron Duka
kreu vendor i PD?

DURRES-Në mjediset politike të Durrësit, gjatë ditëve të fundit, është artikuluar emri i Agron Dukës si kryetari i ardhshëm i saj. Madje figura të kësaj partie në qytetin bregdetar deklarojnë se ka qenë vetë kryetari i PD Lulzim Basha ai që i ka paraqitur ofertën Dukës për të marrë frenat e kësaj force politike në qytetin bregdetar të Durrësit. Ndërkohë të tjerë zëra artikulojnë largimin e Dukës nga grupi opozitar në drejtim të mazhorancës parlamentare. Por vetë Agron Duka, deputet i PR, ka sqaruar se nuk ka pasur një ofertë të tillë nga ana e Bashës, por nuk ka mohuar kërkesën e këtij të fundit për të kontribuar në forcimin e PD në Durrës. - See more at: http://www.shqiptarja.com/politike/2732/durr-s-agron-duka-kreu-vendor-i-pd–185295.html#sthash.BEeVMhEl.dpuf

11/14/2013

“Die Rote Linie” wurde überschritten. Theater Show im Albanischen Parlament, durch die PD Mafia mit Albana Vokshi und Josefina Topalli

Filed under: — Super Visor @ 10:54 pm

Offzieller Regierungs Beschluss, das nicht über die Vernichtung von Giftgas Waffen in Albanien verhandelt wird. Alexander Arvizu, wird das Ganze als einen Politischen Skandal bezeichnen, wie vor allem Josefina Topalli sich äussert gegen einen Botschafter.

gift gas syria albania

remte, 15 Nentor 2013 14:36
Vendimi Rama-Meta: JO, armëve kimike! Featured
Written by Koha Jone

Eine Theater Show, auf dem üblichen Kindergarten Niveau, direkt von verantwortlichen Politikern wurde wieder inzeniert. Wenn diese Gestalten, auch nur eine minimale Intelligenz hätten, würde sowas in dieser Form nicht vorkommen. Eine Art Paranoia hat erneut Albanien ergriffen, weil die Dümmsten wie der Salih Berisha Clan, überhaupt etwas zu Sagen haben und die Bildung ganz unten in der Welt Ranglisten steht. Albanien hat bekanntlich nicht einmal Neandertahler Wissen, u.a. das Wissen über die Schwerkraft, Lot und Wasser Waage beim Bau. Die Frauen Bande, ignoriert jede Regel im Parlament und erpresst Rede Recht für ihre Kindergarten Show. Besonders peinlich, das Lulzim Basha, die PD, illegale Demonstrationen organisierte, vor dem Sitz des PM, ohne das eine Genehmigung nur beantragt wurde. Man hatte es wohl vergessen in der eigenen Dummheit, das man einen Antrag stellen sollte. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb die Sache übernommen. 16 Nëntor, 2013 Ekonomi | nga AMA-News Policia: Protestat për armët, të paligjshme

Wegen Hirnlosigkeit und Inkompetenz, forderte der Ex-Justiz und Aussenminister Aldo Bumci im TV: Demonstrationen vor der US Botschaft in Tirana, wobei Aldo Bumci, bei wikileaks als “Pudel von Berisha” beschrieben wird. Salih Berisha war direkt bei den Demonstrationen vor dem Sitz des PM erneut dabei. Mangels Intelligenz, gehört die gesamte Bande, längst entmündigt und in ein Lager in die Berge gebracht, wo die PD Bande, sich austoben kann.

Auf dem Niveua ist man bei der PD Bande: Kindergarten Show, was mit Frau MESILA DODA begann, welche kein Rede Recht hat! Zeitgleich, wurden durch die PD Lehrer, ebenso Demonstrationen über die Schulen organisiert, obwohl das sogar per Gesetz verboten ist, was eine Salih Berisha noch nie interessiert hat. Immer bergab in Albanien, und im Parlament sowieso, wo Josefina Topalli, als Parlaments Präsidentin 52 Abstimmungen fälschte, welche hier auch auftaucht im Theater.

Das Parlament wurde in ein Toll Haus durch die Frauen der Opposition umgewandelt, was einmal mehr Alles über die Partner des PPE und der KAS sagt. Lulzim Basha, reiste extra nach Brüssel und Berlin, um seine Müll und seine Lügen erneut zuverbreiten. Nachdem Lulzim Basha und seine Meute, Demonstrationen direkt vor der US Botschaft organisiert hatte, ebenso seine Hetze gegen die USA, inklusive der PD Banden im Parlament: gibt der
Alexander Arvizu
US-Botschafter Alexander Arivzu, ein Interview: “Lulzim Basha, hat die Rote Linie überschritten”, womit Alles gesagt ist, über diesen korrupten Betrüger und Lügner. Ourel Bylykbashi, Sokol Olldashi, Josefina Topalli wie immer dabei und der Theater Mann der Albaner Justiz Mafia: Eduard Halimi. Alexander Arvizu, nimmt Lulzim Basha besonders übel, das er ein Gespräch einen Tag davor mit ihm hatte, und er das Thema nicht einmal anschnitt. Ein echtes Problem, das diese Leute so extrem dumm sind, Dumm-Lügner und Betrüger sind, was man ja selber der Welt vorführte
14 Nëntor, 2013
Flash / Intervista | nga AMA-News
Arvizu: Basha e kaloi vijën e kuqe të Washingtonit, e dinte për armët
Am 15. wird noch ein Telefon Gespräch von Basha veröffentlicht, das die USA keine Transparenz zeigten, und ihn nicht informierten, was wohl der Gipfel der Frechheit ist.

Comedy Show, der dümmsten Berisha Anhänger in Tirana: Lulzim Basha, Bylykbashi, Topalli, Olldashi, Halimi, Paloku Der sogenannte Präsident Bujar Nishani, als Ober Kommunist und Mafiösi im Solde von Berisha, muss natürlich auch seine Kommentare abgeben.

Kommentar: wir warnen identisch wie der damalige US-Botschafter John Withers, vor Lulzim Basha, der seine Hirnlosigkeit, seine Lügen, seine kriminelle Energie nur erneut zelebrierte, auch nachdem er Partei Intern schwer angegriffen wird, das er inkompetent ist.

Der Parlaments Präsident sagt vollkommen richtig: Es gelten die Regeln des Parlaments und forderte diese Frauen Gruppe auf, ihre Theater Show zubeenden.

Ebenso vollkommen richtig erklärte Ilir Meta, das es keine Verträge mit den Amerikaner gibt, für die Chemie Waffen Entsorgung, ebenso keine Verhandlungen, nur eine Anfrage. Peinlich wird Erion Velaj, der im Solde der Amerikaner steht und zu den Hirnlosen gehört, welche die EU seit Jahren finanziet, verdreht dann die Demonstration: das wäre gegen die Amerikaner. Warum das US Department of State, diese erneuten dummen Ideen hat, dürfte im Aussenminister Tom Kerry liegen, der für seine Gemetzel an der Zivil Bevölkerung in Vietnam schon gut bekannt war.

Comedy Show, der dümmsten Berisha Anhänger in Tirana: Lulzim Basha, Bylykbashi, Topalli, Olldashi, Halimi, Paloku

Die Zierde des Albanischen Parlamentes, musste heute sich auch produzieren.

52 gefälschte Parlaments Abstimmungen, durch die Ex-Parlaments Präsidentin Josefina Topalli aus dem “Copa” Mafia Clan

Bije Vokshi me Enver Hoxhën

Immer dabei, die primitive Mafia Lady Albana Vokshi, eine uralte Kommunisten Familie

Deputetet e PD bllokojnë foltoren, Meta: Do zbatoj rregulloren e Kuvendit

Deputetet e PD bllokojnë foltoren, Meta: Do zbatoj rregulloren e Kuvendit

Lidhur me çështjen e armëve kimike, tensioni ka pushtuar Kuvendin. Deputet femra të PD, të ftuara nga Mesila Doda, kanë bllokuar foltoren e Kuvendit, kjo në shenjë proteste për mos prezencën e kryeministrit Rama.

Ish-kryetarja e Kuvendit Jozefina Topalli, i ka bërë thirrje edhe deputetëve të mazhorancës që të afrohen bashkërisht tek foltorja.

“Doni të bëni teatër, bëni pak teatër, asnjë deputet nuk do kapet prej zhelesh", tha më tej Meta me nota të theksuara ironie, ndaj veprimit të deputeteve.

Thursday, November 14, 2013 - 12:19

- See more at: http://sot.com.al/politike/deputetet-e-pd-bllokojn%C3%AB-foltoren-meta-do-zbatoj-rregulloren-e-kuvendit#sthash.slW1zA66.dpuf

Chemical weapons, Koka: No decision taken yet Chemical weapons, Koka: No decision taken yet
The Minister of Environment, Lefter koka, declared that every government decision regarding the Syrian chemical weapons will only be for the benefit of the Albanian citizens.

 

Heftige Proteste in Tirana, Elbasan, Fiere, Durres

Proteste ohne Ende, obwohl noch Nichts entscheiden ist. Die Amerikaner sind unverändert verrückt, in der Ignoranz und Inkompetenz in der Politik Weltmeister. CFR und Co: John Kerry, ist der selbe Abschaum und ein Kriegs Verbrecher bekanntlich, wie Hillary Clinton, oder Allbright, wo Massenmord zur Aussenpolitiker mit Kriminellen und Terroristen wurde. Das angeblich so mächtige Council on Foreign Relations, (inklusive des EU Ablegers von Georg Soros gegründet), sind Sammelbecken der Inkompetenz, von Kriegs Faschisten und Hirnlosen Ignoranten. Man muss schon extrem dumm sein, gerade jetzt schon wieder mit so einer Idee zu kommen, auch noch den Giftgas Müll aus Syrien in Albanien zuentsorgen, wo es nicht einen einzigen Experten mehr gibt (alle sind nun in Pension gegangen).

500.000 $ Beratungs Gebühr zockte Tom Rich ab, der wie Frank Wisner zur kriminellen Consult Gruppe gehört der Amerikaner.

Tom Rich und Albanien: Er ist Lobbyist für die MEK Terroristen, die auch in Albanien untergebracht wurden.

Durres Proteste von den Berisha Lehrern organisiert

Der Ex-US Botschafter John Withers, nimmt Stellung auf die damaligen wikileaks cables und rund um Gift Müll.

Er hält wie der Ex-Admiral Kudret Cela die Fakten fest, das Albanien keine Möglichkeit hat, weder Personelle, noch technische Möglichkeiten für Gift Müll Entsorgung und das Albanien nicht einmal in 20 Jahren, einen sicheren Platz baute.

ALBANIA: BUILDING A HAZWASTE FACILITY SHOULD BE A HIGHER PRIORITY

2008 May 30, 12:07 (Friday)
Classified By: DCM S.A. Cristina, reasons 1.4 (b), (d) Summary ——- 1. (U) This is an action request. Please see Paragraph 10. 2. © Leaking containers of hazardous waste left behind by U.S. contractors after a successful chemical agent elimination program have again sparked MOD,s interest for help in building a hazardous waste storage facility. According to LtC Fadil Vucaj, the MOD chemist who was the primary contact for the chemical agent program, Albania possesses dozens of dangerous chemical “hotspots,” many on military bases, which must be cleaned up. In addition, the Gerdec explosion scattered toxic chemicals over a wide area. Once the unexploded ordnance is cleared from Gerdec, contaminated soil will have to be removed. Although environmental cleanup is a low priority on most donors’ lists, the pressure to clean up these sites will increase as Albania approaches EU membership. The GOA is still awaiting a response to its request for U.S. assistance to build a facility to store the hazardous waste generated from the chemical agent elimination program. End Summary. Aftermath of Chemical Agent Destruction - Hazardous Waste ——————————————— ———– 3. © When Albania became the first country in July 2007 to eliminate its chemical weapons stockpile, there was little concern about the thirty containers of hazardous waste that were generated in the process. The GOA had originally agreed to take responsibility for the waste. However, implementing agency DTRA (Defense Threat Reduction Agency) subsequently agreed to package the waste in double-leakproof containers which would hold it securely for 20 years at the Qafe Molle facility.
………………
DTRA agreed to cut up and package equipment it had originally planned to remove from the country (ref A)).
…………..
9. (SBU) Awareness of the risks of hazardous materials is low among the Albanians, and Government attention and resources are focused on more immediate, more visible infrastructure needs…

http://www.wikileaks.org/plusd/cables/08TIRANA406_a.html

References to this document in other cables References in this document to other cables
08TIRANA556
08TIRANA413

2

Zbulohen kabllogramët për rrezikun në Qafë MollëShqipëria po merr një vendim për të asgjësuar armë kimike, në një kohë kur ka në territorin e saj rrezikun potencial pas asgjësimit të lëndëve helmuese luftarake. Këtu në Qafë Mollë janë të depozituara mbetjet e atij asgjësimi, të cilave u ka kaluar afati i qëndrimit në…

Demonstrationen gegen die Gift Gas Entsorgung aus Syrien in Albanien
Zum Show Theater: Der Clown Eduard Halimi, hat zur Show ein Referendum beantragt im Parlament, obwohl es keinerlei Regierungs Beschluss gibt.

Erion Velaj, der schon viel Müll verbreitet hat, der keine Bildung hat und einfache Dinge verwechselt, ist ein Original Georg Soros Lakaj und Hirnlos. Er sagt: Berisha will ein Referendum gegen die USA, womit er selbst zeigt, das er nur ein billiger Lakaj und Nachplabberer ist und nicht den Willen des Volkes hört. Ist das überhaupt ein Albaner, wäre auch eine gute Frage, wenn man selbst Gelder bereits der Mjfat Organisation unterschlagen hat und mit Luxus Jeeps durch die Gegend schon vor Jahren fuhr.

Demonstratione direkt von Lulzim Basha organisiert in Tirana gegen die Amerikaner, aber auch direkt vor der US Botschaft, wo die Amerikaner extrem nervös werden und sowas nie verzeihen.

In den gut bekannte Lügen Websites, erfindet man sogar diese angeblich beschlossene Sache, was bei diesen Leuten, ohne Bildung nicht verwundern kann.

Steh auf du stolzes Volk der Albaner – Skanderbeg kämpfte nicht für Giftgas

von Nako H. Albanien am 14.11.2013

Oh was ist aus dir geworden stolzes Volk der Adler. Mein Vaterland Albanien soll zur chemischen Entsorgungsanstalt für die syrischen Chemiewaffen werden. Die USA wollen das Giftgas aus Syrien in Albanien entsorgen lassen. Norwegen hat dies wegen „ technischer Probleme“ abgelehnt. Auch Belgien erteilte der USA eine Absage. Jetzt soll

Weiterlesen…

Ilir Meta, gibt sich als Staatsmann und erklärt die Situation

Als Befehls Empfänger des Salih Berisha: Bujar Nishani empfängt Demonstraten.

Das Interview mit Alexander Arvizu

Die Amerikaner hatten den erneuten Wahl Betrug der Salih Berisha Banditen, der Mafia Lady Majlinda Bregu verhindert, indem man auch die korrupte und von der Mafia übernommene OSCE ausschaltete. Der Deutsche Leiter Eugen Wohlfahrt und der korrupte Wolfgang Grossruck aus Österreicher (gehört verhaftet seit Jahren) hatten Rede Verbot und die Amerikaner entsandten eine Wahl Expertin, was sehr gut funktionierte.


Ex-Ministerin Majlinda Bregu und ihre Schwester Ornela, welche mit Ehepartner: Ervis Gjecaj, dem Super Mafia Boss geschäftlich mit dem Mafia Boss: Albino Prutentino verbunden ist. “” Bregu: Arvizu ist ein unbedeutender US Botschafter, was eine unnötige Beleidigung erneut ist, weil man beleidigt ist wie ein kleines Kind. Die Amerikaner und NATO Verbündeten werden solche peinlichen Beleidigungen nicht vergessen, denn Majlinda Bregu, war eine der vollkommen, unnützen und inkompetenden Ministerinnen in der Salih Berisha Regierung, und solle den persönlchen Bestechungs Service in de Spiel Casinos und Clubs für EU Internationale nur organisieren. Original Spiel Casino Mafia.

Bregu, Arvizusë: S’ka ambasador më të rëndësishëm se qytetarët shqiptarë

Wenn kriminelle Clans, ihre Idioten in die Diplomatie senden, kommen so dumme und unnötige Sprüche heraus, über einen US Botschafter. Ein Original Angriff auf das US Department of State, die Amerikanische Politik, auf die EU und NATO Politik. Auch die Dümmsten wissen, das der US Botschafter nur die US Politik vertritt und nicht eine eigen private Meinung. Wer hat nur derartige dumme Familien Gestalten geschaffen, die nur Mafia Geschäfte kennen und genau das ist das Umfeld inklusive illegalen Bauen bekanntlich auf Antiken Boden: Die Antike Burg von Peze, wird mit gefälschten Urkunden und ohne Baugenehmigung zerstört, wie es das System der primitiven Majlinda Bregu Familie ist. Damit hat die Familie Majlinda Bregu erneut bewiesen, das sie dümmer und primitiver wie die Taliban ist, mit der Zerstörung Antiker Stätten und Ignorierung von den Bau und Grundstücks Gesetzen.

7/13/2013

Mafia Minister Aldo Bumci und Majlinda Bregu, lassen illegal auch bei der Burg von Peze bauen

Und wie immer ein DP Politiker, welche sich in einem Meer von Lügen Grund aneignet, wo sogar gerichtlich festgestellt ist, das ihre Schwiegervater Bekir Ajazi, nie Grundbesitzer des Grundstückes bei der Burg Peza war, sondern einen ungültigen gefälschten Verkaufs Vertrag aus 1997 vorlegte. Gerichts Urkunde: 3781/1204, 1997.06.20! Die Urkunde, wurde niemals von dem Verkäufer unterschrieben, was die normale Comedy Show der Albanischen Mafia ist. Die Mafia Familie Bregu, beantragte eine Umbau Genehmigung, für ein bestehendes Haus, was nun mal nicht existiert und Albanien ist vor Jahren von der Weltbank bis 2006 digital genau aufgenommen worden. Trotzdem wird munter weiter gefälscht und der Minister und die Administrativen im MTKRS Ministerium sind zu dumm etwas überhaupt zuverstehen, und seit über 10 Jahren vollkommen korrupt, wo sich die Skandale wie eine Perlen Schnur aufreihen. Die Gesetze sind ganz klar, das jeder Bau dort verboten ist und alle Genehmigungen jeder Art ebenso. Die Türken haben dort für die Restaurierung Millionen investiert und nun wird das Ganze durch ein 2 stöckiges Gebäude dort zerstört.


Gerichtsache, wo die Ungültigkeit des angeblichen Grundstücks Verkaufes an Bekir Ajazi (Schiegervater der Majlinka Bregu) festgestellt wurde.
Die Unterschrift des angeblichen Verkäufers Ramiz Kaplan, ist total gefälscht wird festgestellt. Drohungen er sollte nun nachträglich unterschreiben sind Polizei bekannt. Bekir Ajazi, ein Mafia Boss mit seinem Bruder sind Gerichts bekannt für Schlägereien, Erpressung usw.. Die Grundstücke wurden vorläufig damals als Ackerland nachdem Gesetz 7501 vergeben und ein Verkauf wäre nicht möglich, was aber 100.000 fach missbraucht wurde. Ein altes Famiien Grundstück, ist eine der Hirnlosen Billig Lügen der Berisha Minister, weil man nur von Geschichten erfinden und Mythen Lügen lebt.

11/12/2013

Durres wird ab September mit dem Abriss der Lokale, Bars, Hotels, Appartment Blocks in der Currilla beginnen

Filed under: — Zogaj Leku @ 2:10 pm

update: 13.11.2013 Die Abriss Bescheide wurden Ende September versandt. Da zuerst in Vlore etwas Ordnung geschaffen wird, was erfolgte, steht in den Abriss Bescheiden, das ab 10. Dezmeber abgerissen wird, und die Lokal vom Inventar geräumt werden müssen. Ein Straf Verfahren, Beschlagnahmen bestehen bis heute nicht durch die Mafia Justiz von Durres, obwohl diese illegale Bauten in der Rruga Taulantia, Currilla, offiziell auch vom Bürgermeister Vangjush Dako und Ex-Präfekten Genc Alizoti bestätigt wurden.

Am 3.12.2013, wird tatsächlich mit ersten Abrissen begonnen, aber nur wo die illegalen Land Aufschüttungen der Durres Mafia gemacht wurde, wo die “neue” Promenade endet und wie ersichtlich läuft eine Frau herum, welche irgendwelche illegalen Papiere hat, welche nicht einmal vom Rathaus unterzeichnet wurden. Weiterhin wird Müll und Bauschutt ins Meer gekippt, wo der Hafen Durres immer mehr verlandet. Richtig gesehen, wollte eine Familie dort wo noch etwas frei war, noch ein illegales Lokal bauen, was verhindert wurde. Im 100 Meter Bereich der Küste gibt es keine Grundstücks Urkunden durch die Grundstücks Agentur per Gesetz, erneut wurden überall welche ausgestellt und das auch noch im Meer erneut, das typische Verbrecher Geschäft des Sokol Olldashi und Bedri Luka, mit dem damaligen Kabinetts Chef Ourel Bylykbashi, des Salih Berisha. Wenn man diesen primitiven Idioten, ohne Schule etwas erklärt, haben Selbige es schnell vergessen und man ist dann bei der Albanischen Regierung und dem Durres Rathaus.

Hinter dieser sehr kleinen Bereinigung, liegen links neue illegale Appartment Bauten, gut zusehen, das Kosovo Verbrecher Zentrum auch wo Xhavit Halili und Co. verkehrt und dahinter das berüchtigte “Aragosta”, was auch abgerissen werden soll und erneut Abriss Bescheide erhielt. Im September 2013 wurde dort die Fassade neu gestaltet.

In einer Durres Schule, übernahm Lefter Koka den Part, Umwelt Schutz zuerklären, lokale Problem und was die Regierung plant. Alle illegalen Tankstelle und Gebäude an der Autobahn Durres, werden abgerissen, denn niemand hat eine Genehmigung dort, inklusive der privaten Zufahrten. Per Gesetz sind die Bau Verbots Zonen geregelt (Abstände zu National Strassen und Bahn Linien, Antike Stätten, Abstände zur Küste mit Bau Verbot), was seit 20 Jahren vor allem bei Salih Berisha Regierungen reine Luft Nummern, schon vor 20 Jahren waren vor allem in Tirana.

In der Currilla - Durres, wird ein Aufforstung Programm geplant, mit 2.000.000 €, um auch die Erosion zustoppen, neben Abriss Aktionen ab ca. 10. Dezember, wo die Abriss Bescheide schon Ende September versandt wurden. 2007 hatte Lefter Koka grosse Probleme als Bürgermeister, als sein Bruder Nard Koka, das Ganster Imperium Spartak Braho daneben, seit Millionen Tonnen Lehm, Bau Aushub ins Meer werfen liessen, die Fischerei stark schädigte, das Meer und die Küste zerstörte, ebenso die Hafen Zufahrten in der Umgebung.

Digital Camera

Die Currilla am morgen im September 2013, wo gerade der Mafia Boss: Chef der “Kastriati” Öl Firma mit seinem Porsche Pamega herum fährt, nachdem er in seinem illegal gebauten Hochhaus und Bar, seinen Caffee genommen hat. Ein Meer von Kriminellen, illegalen Bauten als Produkt der PD Mafia und des Gangsters Bedri Luka dort im Auftrage von Salih Berisha, als eine Art Umsiedlungs Terroristen Programm.3 grosse illegale Hochhäuser baute die Mafia Schmuggler Firma, welche schon Partner war von Salih Berisha, mit Treibstoff Lieferungen nach Jugoslawien, während dem Öl Embargo.

Ein umfangreiche Neu Regelung plant die Ministerium Eglantina Gjermeni, vor allem auch an der Küste, wo Tausende von kriminellen Clans, wild herumbauten, Land Raub als System wie Umwelt Vernichtung, was in der Welt einmalig ist und selbst Taliban Kultur Vernichtungs Orgien in den Schatten stellte. Pläne und Gesetze gibt es Viele in Albanien, nur wird nie etwas umgesetzt, nicht einmal die damals modernen Bau Gesetze aus 1993.

12 Nentor 2013 - 12:04

Durrës, Koka: Aksion për prishje
ndërtimesh pa leje në autostradë

DURRËS - Pastrimi i Shqipërisë, ka çuar sot në Durrës, ministrin e Mjedisit, Lefter Koka, i cili është njëkohësisht edhe deputet i këtij qarku. Duke folur me nxënës të shkollave, ministri Koka ka deklaruar se, mund të ketë edhe një aksion për prishjen e ndërtimeve pa leje, në të gjithë zonën e autostradës.

“Nuk përjashtohet edhe prishja e ndertimeve pa leje që nuk kanë respektuar distancën në autostradë. Do të bëhet edhe zhvendosja e distributorëve të karburanteve që nuk kanë marrë leje dhe nuk kanë respektuar distancat e kërkuara”, ka deklaruar gjatë fjalës së tij, ministri Koka.

Ministri i Mjedisit, Lefter Koka, ka zhvilluar një takim me nxënësit e shkollës së mesme, “Gjergj Kastrioti”, për të sensibilizuar të rinjtë durrsakë për të qenë më aktivë në lidhje me problemet e mjedisit.

Të rinjtë e kësaj shkolle e kanë njohur ministrin me nismen e tyre për një Shqipëri më të pastër. Nga ana e tij, ministri Koka, ka kërkuar që kjo nismë të sinkronizohet me nismën e ministrisë që të pastrojmë Shqipërinë në një ditë.

Por duket se, sfida e ministrit Koka, duket se është zgjidhja e problematikës së Kodrës së Currilave, e përfshire nga erozioni dhe rrezikon të rrëshqasë dhe të shembet.

Për këtë provlem, Koka ka deklaruar se, pranverën që vjen do nisë gjelbërimi i kësaj zone përmes një projekti me vlerë 2 mln euro. Gjithashtu ai ka deklaruar, se do të kërkojë nga qeveria, që kjo zonë të shpallet, zonë e mbrojtur.

Redaksia online
(ac/shqiptarja.com)
- See more at: http://www.shqiptarja.com/aktualitet

Weitere Ausführungen auch rund um die Chemie Waffen Vernichtung, machte im TV Lefter Koka ebenso.

Durres wird ab September mit dem Abriss der Lokale, Bars, Hotels, Appartment Blocks in der Currilla beginnen

30.000 illegale Bauten entlang der National Strassen und Bahn Linien sollen ebenso abgerissen werden

Artan Lame - und die illegalen Bauten: - Po bëhen falsifikime, nuk legalizojmë asgjë të kundraligjshme

update: 8.Mai 2013

Die Italiener verhaften den Durres Stadt Architekten: Adlei Likmeta und das normale Chaos

Skender Koni, Distrikt Bau Inspektor von Durres wurde verhaftet, wegen Dokumenten Faelschung

Erosion ohne Ende, in der Taliban Stadt der extrem Verbrecher: Durres

Die Taliban Mafia von Durres vernichtet die letzten Antiken Stätten, den Tourismus und die Stadt

Rexhepi Dilaver – Kemal Mulla 75% Grundstücks Urkunden, direkt gefälscht durch die AKKP in Durres

Bereits diese Verhaftungen aus 2004, Verurteilungen in 2006 (bis zu 15 Jahren Haft), spielten sich in Plepa und der Currilla, der privaten Zone Touristik dort ab.

Seit 2004, wird rund um Grundstücke und illegales Bauen in Durres verhaftet, ohne den geringsten Effekt. Pause war. Damaliger Sonder Staatsanwalt: Ferdinand Elizi, der eingesetzt wurde, auf Grund einer Ausländischen Intervention, direkt bei Fatos Nano. 4 Jahre, konnte die Bande ungehindert den Durres Bezirk verwüsten, der Grundstücks Direktor Met Tatani, floh nach Italien, und hatte keinerlei Schul Bildung, sondern war ein Billig Gangster.

Bereits 2004, gab es gigantische Skandale in Durres, rund um den Profi Verbrecher Vasil Hila, die Buergermeister Lefter Koca, Miri Hoti (ein Ilir Meta Mann), wo 25 Haft Befehle ausgestellt wurden und zu 12 Jahren Haft ein Vasil Hila verurteilt wurde, der inzwischen wieder frei ist.

Argita Berisha, arbeitet über den Strohmann Gazmend Dibra (Drejtorit të Përgjitshhëm të Burgjeve ), Chef der Albanischen Gefängnisse, wo dann andere Berufs Ganoven auftauchen und Verbrecher, welche die Polizei leiten für Gefängnisse, wie die Shuiapi primitiv Drogen Mafia, welche auch an der Küste private Grundstücke besetzt und bebaut. Gegen Kresniq Debar, Sohn des Gazmend Dibra, wird ein Straf Verfahren eingeleitet, wegen Fahrerflucht – besoffen Auto fahren, Fahrer Flucht, aber auch Mord, gehören zur Kultur der Politischen Dumm Mafia Eliten.

Was Lefter Koka in 2004 in den Medien sagte, und ein zuvor ein Gespraech mit dem Sonder Staatsanwalt Ferdinand Elezi hatte, der 25 Haft Befehle ausstellte wegen Landraub und illegalen Bauen, rund um den Vasil Hila Skandal in Durres, der ab Ende 1999 gegen Geld illegale Papiere ausstellte, was heute in 2010-2013 genauso geschieht, weil die Staatsanwaelte ein Dumm krimineller Club ist, der keine Gesetze kennt und aktiv selber das organisiert. Lefter Koka, arbeitete ebenso illegal und ist bekannt fuer die Vernichtung des Parks der Villa Zogu und weil sein Hirnloser Bruder und Andere fuer ihre illegale Bauten Millionen Tonnen ins Meer warfen an Abfall und Bau Aushub.

 

Toka e vjedhur
Sipas llogarive, rezulton se Hila në bashkëpunim me Kokomanin, kanë përvetësuar rrreth 13 000 m2 tokë, prej të cilave rreth 10 000 m2 janë kompensuar me dokumente false. Gjatë seancës së djeshme ata kanë shkëmbyer akuza reciproke për falsifikime dokumentesh. Kështu, rezulton se vetëm brenda një periudhe të shkurtër kohe, pas një kontrolli të kryer nga ana e kontrollit të shtetit, ata kanë dhënë për kompensim në mënyrë abuzive 1500 m2 tokë brenda qytetit të Durrësit, 600 m2 përballë kontigjentit të NATO-s në zonën e Plepave, 225 m2 në plazhin e Currilave, 500 m2 zonën e plazhit si dhe 2000 m2 pranë stacionit të trenit. Në këmbim të dhënies së tyre janë marrë shuma të mëdha parash.

Der spätere Bürgermeister Lefter Koca machte ebenso deutlich das hinter den Mafia Grundstücks Geschäften vor allem Abgeordnete, Minister stehen.

Valbona MEHMETI

Kryetari i Bashkise se Durresit, Lefter Koka, ka denoncuar dje ne Prokurori shkeljet me administrimin e pronave publike te qytetit, duke akuzuar per kete deputete dhe ministra. Sapo ka dale nga zyra e Ferdinand Elezit, prokurorit te Durresit, Koka ka thene se kishte bere “nje denoncim ne Prokurorine e Durresit, nisur nga konkluzionet e Kontrollit te Larte te Shtetit, dhe tani i mbetet drejtesise per te vendosur mbi shkeljet”. Koka nuk ka bere te ditur emra personash, por i ka perkufizuar ata si “deputete, ministra, dhe anetare te Keshillit Bashkiak”. “Zona e Kallmit eshte parashikuar per zhvillim, por ajo eshte e zaptuar nga anetare te Keshillit Bashkiak, nje zone ne Plazh eshte mbushur me vila ministrash, ndersa nje zone ne Shkozet eshte marre ne kompensim nga drejtues politike”, ka bere te ditur ai. Sipas kryebashkiakut, shkeljet kishin te benin me “dhunim te prones se individit, emfiteoza qe kthehen ne prona private, zaptim te prones shteterore, prona deputetesh, dhe shkelje ligji nga ana e ministrave”.
16/06/2004

korrieri

Fast Alles ist in Nord Durres, der Currilla illegal gebaut worden inklusive der Vernichtung kompletter Küsten Wälder, Biotope und durch die Abwässer der Mafia Bauten auch die Fisch Gründe, in der dortigen Fischerei Schutz Zone um den “Porto Germane” nach Norden.

Shengin wurde in kurzer Zeit, von der Kosovo Mafia und kriminellen Rathaus Mannschaft genauso ruiniert wie Golem, Sarande und Durres.

Warum man in Durres, Terroristische Überfälle auf eine der wenigen privaten “Zone Touristik” organisierte und die Bäume fällte, mit neuen Abwässern durch die Sokol Kazazi und Agim Hoxha, wie Shuiapi Verbrecher Banden, ist Welt Rekord an Kriminalität einer Regierung.

Bekannte Verbrecher, mit Arbeiten des Rathauses, zerstören die letzten Touristik Zones, Grundstücke, wertvollsten Biotope und Wälder an der Küste in der Currilla. Die Erosion der Küste, eskalierte in den letzten Jahren, obwohl die Italiener die Küste überwachen und ernsthaft vor den illegalen Bauten und der Verlandung der Küste in 2007 ncohmal warnten, nachdem Millionen Tonnen Bau Schutt und Lehm im Meer entsorgt wurden und auch die Haupt Hafen Zuführt verlanden liess.

Berisha Regierung, korrupte Durres Beamte, hatten wieder einmal die eigenen Gesetze und Verordnungen vergessen, für billigen Grundstücks Diebstahl, mit der Versuch der späteren Legalisierung. Gedeckt von der Mafiösen Justiz in Durres, und den Banditen aus Tropoje, die sich Polizei schimpfen. Einige hochrangige Verhaftungen, wie Skender Koni gab und etliche Anklagen auch gegen den Langzeit Mafiosi Adrian Cela, Vize Bürgermeister.

Zwischen einem Gesetz, einer Ankündigung liegen oft Welten in Albanien. Diesmal ist der Druck der Touristik Firmen und Bevölkerung sehr gross, die Banditen, welche die Küste und die Küsten Wälder und Parks zerstört haben, zu vertreiben und ihre Bauten zu zerstören. Es gab viele derartige Aktionen im Laufe von 15 Jahren, welche überwiegend reine Show Nummern waren.

Ilir Meta und sein Mafia Bürgermeister Miri Hoti, verkauften Land in den Lehm Bergen und erlaubten Bebauung ab 1999.

Die erste Aktion der neuen Regierung wurde in Durres in der Currila angekündigt, gegen Profi Kriminelle Bauherren, darunter in der privaten “Zone Touristik” der Marina Durres Sh-P_K. Durres jammert herum, das diese illegalen Bauten und Baum und Umwelt Vernichtung an der Küste, schwerstens das Image geschädigt hat. Albanische Tourismus Firmen, sind bankrott, wobei es 2013 nun noch schlimmer kommt, durch den Boykott der Albaner selber. Praktisch kommen nur Appartment Besitzer, um ihre Schrott Immobilien, ohne Wasser zubesichtigen.

Praktisch ab August, werden die Abriss Bescheide, für Hotels, Motels, Lokale, Discos, Fast Food Shops, Appartment Blocks verschickt. Ein US Albaner hat ein Lokal mit Mini Hotel praktisch neben der Universität gekauft, was wohl auch abgerissen wird. Der normale Betrug an Migranten und ausl. Albanern.

Die Durres Stadtrat Mafia und die Politik Mafia erhielt ihre Quitttung: Alles sind bankrott mit ihren illegalen Schrott Hotels und Lokalen.

Many Durres hotels are empty Many Durres hotels are empty
July is counting the second fortnight off, and traditionally this is the peak of the holidays, but this is not something you can say for Durres, Golem and the other beaches in this area. There is a drastic fall of the number of holiday goers and the ones saying this mostly are the owners of several businesses by the beach.

Ausserdem liegt eine qualifizierte Anzeige gegen den Bürgermeister Vangjush Dako vor, wo er dann als Ausrede, sein Projekt “Kallmi” an der Nord Küste, selber einstampfte und die Ausrede hat: es war ja noch nicht genehmigt. Der Durres Tourismus ist praktisch Null, die Hotels stehen nun Ende Juli leer herum und alle sind bankrott und Viele Politiker, vor allem die Stadt und Bezirks Mafia, haben selbst hohe Geldsummen verloren. In Vlore hat bereits eine Abriss Aktion begonnen, wo Lulzim Basha, ebenso vollkommen illegal baut, direkt am Meer, auf gestohlenen Küsten Grundstück.

Beispiel, einer Berufs Verbrecher Familien, verurteilt in Bari - Italien, weegn Drogen Handel, Direktoren Posten u.a. im Wirtschafts Ministerium.

Shuaipi Mafia Durres drugs bari
Illegaler Terroristen Bau der Gangster Familie Shuaipi, aber auch Minister, denn die komplette Küste Nord, der National Park Touristik, mit totalem Bauverbot, wurde mit vorläufigen Grundstücks Zertifikaten, an die Berisha Parteigänger verteilt, wie man auch auf Satelliten Fotos sieht.

Das Sokol Olldashi - Ourel Bylykbashi im Rauch des Betruges (Fischerei Hafen) und Landraubes in Durres

Kommentar: Selber Schuld, denn Stadt bekannte Politiker sind daran beteiligt,inklusive der Wasser- und Strom Versorgung. Man kennt scliesslich in Durres, die Bau Fahrzeuge, wenn irgendwo gebaut wird. Schlimmer wie die Taliban: Durres als Tourismus Stadt im Dreck, Müll und dem Sumpf der illegalen Mafia Bauten an der Küste Der Mafia Minister Aldo Bumci, war in Durres und überall mit illegalen Papieren dabei.

Das Durres Rathaus, kündigte an, das des in der Currila, die illegalen Lokale, Hotels, Fast Food, Wohnbauten, Bars etc.. abreissen will, welche für die Verschmutzung des Meeres ebenso verantwortlich. Alle Bauten sollen spästends ab Anfang September abgerissen werden, aber das wollte man in 2010 auch schon mache, wo die Abriss Bescheide heraus waren. Die Stadt Verwaltung wird bedroht, was eine Erfindung ist, denn sie ist der Motor der illegalen Bebauung ebenso, mit offizieller Duldung wie Vangjush Dako, ja selbst in 2010 verkündete und ebenso absurden Projekten an der Küste. Hinu kommt der Lärm der illegalen Discos, Pubs und eine hohe Kriminalität inklusive Morden, weil viele Lokal Inhaber, vorbestrafte Gangster sind.

Ebenso gab es viele offizielle Abriss Aktionen, auch in 2010 von Tirana, oder in 2007, 2002 und davor und immer bleiben praktisch alle Lokale verschont, für Bestechungs Geld. Alles soll abgerissen werden. Das Foto hier zeigt die neuesten Mafia Bauten auf Öffentlichen Grund, direkt bei der Universität.

Bashkia e Durrësit gati fadromat për prishjen e ndërtimeve pa leje në vijën bregdetare

Posted by Slideri, Top Lajmet Friday, July 19th, 2013 shembjet1

……………..
Konkretisht në pjesën perëndimore të qytetit të Durrësit, njohur si zona e Currilave, fadromat mund të shfaqen edhe në gusht. Janë disa lokale e biznese të ngritura në të majtë e të djathtë të rrugës së Currilave të cilat tashmë e kanë marrë njoftimin paraprak në të cilin pronarët janë vënë në dijeni për fatin e keq të objektit pa leje. Saktësisht në Currila janë zhvilluar disa operacione të tilla duke bërë të mundur shembjen e disa objekteve, në një kohë që shumë prej tyre mbijetuan në forma të ndryshme.
……

http://bulevardionline.com/bashkia-e-durresit-gati-fadromat-per-prishjen-e-ndertimeve-pa-leje-ne-vijen-bregdetare/

Man baut in alter Berisha Tradition seiner dummen Tropoje Banditen unverändert, direkt auf Strassen und im Zentrum, wie hier in Durres.

Typisch die Verbrecher Familie aus Tropoje: Zef Vatnikaj, baute direkt auf der Strasse in zentraler Lage von Durres, sein Büro, denn dann spart man die Fundamente. Anwälte in Durres und Albanien, sind Vorzeige Verbrecher und in vielen Dingen der Motor.

Zef Vatnikaj - Tropoje Mafia advokat

Zef Vatnikaj – Tropoje Mafia advokat - Durres:Experte für gefälschte Dokumente und als Schutzherr: Bujar Nishani, Salih Berisha

Tunxh Vatnika, spielt die Schlüsselrolle im grossen Grundstücks Betrug, rund um die gefälschten Dokumente der Bucht Generale, mit Alban Xhillari.Die Tropoja Verbrecher treten immer im Rudel auf und sind in allen möglichen Stellungen und Straffei, denn Patozi auch aus Tropoje war der Schutzherr. Dieser Verbrecher Club, fälscht sich Dokumente zusammen, wie man es braucht und ist auch mit illegalen Construktionen, direkt in Vlore und in der Bucht Jale aktiv, wo man 3 Monate Felsen sprengte und zestörte, ohne jede Baugenehmigung.

In Durres, wurden ca. 50 % der heute bekannten Antiken Bauwerke zubetoniert ab 1996, wo jedes Gesetz, Kultur ignoriert wird. Besonders pervers, dann immer das Geschwafel des Bürgermeisters Vangjush Dako und von Ministern, von dem “Elitären” Tourismus, wenn Zeitgleich Alles durch die eigenen Parteigänger zerstört wird und auch vor den letzten Küsten Bäumen nicht halt macht. Geldwäsche ohne Ende, wobei die Regierung ein kriminelles Enterprise ist! Unverändert zerstört man die Strand Promenade mit Beton, und Millionen Tonnen von Lehm und Bauschutt wird in das Meer gekippt, in einer Art Anarchie Taumel, Geistig behinderten Gestalten.

Eine der Folgen ist: wegen der Unterbrechung der Luft Zirkulation im Sommer, ist Durres unerträglich heiss geworden und praktisch 3 Monate lang gab es in 2012, Temparaturen von 40 ° in Durres, und Nachts über 30 °, wo keiner mehr schlafen kann.

Eine der aktuellen Lügen des Salih Berisha von Mitte August 2012, wo natürlich Nichts abgerissen wurde, wobei es allein 80 illegale Bauten allein an der Durres Küste sind, seit Ende 2010, und über 3.000 im Bezirk Durres, in den Verbots Zonen an der Küste, der Autobahn entlang und an der Bahn links und rechts.

aus 2012: wieder eine der vielen Lügen des Salih Berisha, als er den Abriss ankündigte. Statt dessen wurde noch mehr illegal gebaut in Albanien an der Küste.

Witz des Tages: Salih Berisha, will ab 1. September illegale Gebäude an der Küste abreissen

Das versprechen die Politik Gestalten seit über 10 Jahren, das Gesetze gelten müssen.

Historisch geschehen, haben hohe kriminelle Politiker, der Albaner Mafia versprochen ihre illegale Bauten an der Küste zu legalisieren und es begann eine erneute Parzellierung an der Küste, und Stadt Zerstörung ebenso. Ab 2000 war es Ilir Meta mit Spartak Braho, ab 2002 Fatmir Yhafai, Lefter Koca, Natasho Paco und Fatos Nano und ab 2006 erneut die Berisha Bande mit seiner Mafia Partei: PD.

Ein Schlüsselrolle spielen beim illegalen Bauen der AAEF, die American Bank of Albania ab dem Jahr 2000. mit US Profi Verbrechern wie Herrn Granoff. Das US Betrugs Modell mit Immobilien und Luft Financierung Mafia Geldwäsche Firmen, setzte sichin Albanien auch durch. Pyramid Firmen wie Madoff, wurden nun über das Real Estage Modell aufgebaut. Manbraucht dann immer nur noch einen Art Taliban Truppe, wie mit

Bürgermeister Vangjush Dako aktuell, welche keine Gesetze kennt und nur ein Geschäfts Modell kennt: die eigen Zement- und Fertig Teil Beton Firma, muss verkaufen.

mtkrs skandal

 

Im April 2012 erklärt der Präfekt Genc Alizoti das 110 illegale Bauten allein in der Rruga Taulantia, Currila, im Küsten Streifen von Durres bestehen, wobei der Haupt Grund ist, das die PD Gangster von Sokol Olldashi, wie Bedri Luka, Gesetz widrige Grundstücks Eigentümer der AKKP vor allem ausstellten an Ortsfremde Clans, für die neue Ufer Promenade von Durres, in den Öffentlichen und privaten Tourismus Parks, mit einem gigantischen Umwelt Schaden. Per Gesetz, darf niemand Grundstücks Urkunden u.a. im 100 Meter Bereich an der Küste ausstellen, was ignoriert wurde, wie die übliche Dummheit mit Null Wissen über Gesetze, echte Urbanistik Karten - Topograhie usw..

11/3/2013

Der illegale Hochhaus Komplex “Jon” der Lulzim Basha - Isufi Mafia Familien, wurde heute beschlagnahmt und wird gesprengt

Filed under: — CrniLabudovi @ 8:23 pm

Typische Phantom Firmen, Phantom Bauer und nie bei der Vermögens Aufsicht, für Beamte und Politiker Familien angegeben. Typisch auch das man direkt Gelder und Bau Material im EBRD finanzierten Betrugs Projekte des Tunnels neben an, umleitete. Deshalb werden diese Projekte nie fertig, weil jeder nur organisiert, wieviel man stehlen kann und die EBRD Vertreter, werden in Clubs inzwischen bedient.

Die TV Aufnahmen, werden das Albanische Volk erfreuen, wie die Fotos über die Beschlagnahme morgen in der Presse. Der übliche Mafia Anwalt, für solche Phantom Bauten: Maks Haxhia, schwafelt nur Unfug, eben weil es Traditon ist: Anwälte, Richter, Staatsanwälte und Justiz Minister kennen keine Gesetze in Albanien, wie u.a. auch der US Department of State Report festhält. Sogar die Distanzen zu einer National Strasse, wurden missachtet. Und die Ortsfremden Banden, erhalten Null Unterstützung durch die Bevölkerung - im Gegenteil. Man atmet auf, das dieser Politik Terror eventuell nun in Albanien an der Küste beendet ist.

Ein Teil des Geländes, 650 qm ist und war in Staats Besitz, weil dort eine Schule war: Shkolla “Zenel Murra” , welche neu aufgebaut werden sollte. Die Gelder verschwanden, und bekannte Richter: Artan Zenelli, Arjana Fullani, unterschrieben das Gerichts Urteil, weil vor Jahren schon eine Firma AVDULI Sh.P.K. dort illegal herumbaute. Der Beschluss des Vlore Rathauses (in 2001), hat einen Park dort vor Jahren vorgesehen, bis die Berisha Banden, alle Urbanistik Pläne und Gesetze beerdigte. 35 Millionen LEK (gestohlen), gab es Bildungs Ministerium, das fest in Hand der Myqerem Tafaj, der Berisha Bande, bis vor kurzem war. Illegales Bauen auf dem Gelände von Schulen und Universitäten, ist eine Spezialität der primitiven Berisha Banden. Kurz gesagt: Gelder für die Bildung, wurden umgeleitet, was bei dieser Art von Deutschen Partnern (DAAD) in Berlin, wirklich nicht verwundern konnte.

Nie bezahlt wurde das Bussgeld 22 Millionen LEK der Bau Polizei (INUK) durch Gjergji Bojaxhi, wurde nie bezahlt, durch die Lulzim Basha - Yhaferrie Isufi Mafia.

Dieser Mafia Bau, war nur möglich, weil Berisha - Basha die Polizei und Justiz ausgeschaltet hatte und gehört mit ca. 5 weiteren illegalen Hochhaus Bauten an der Albanisches Küste zu den meist angefeindeten Bauten in Albanien, durch die Bevölkerung. Praktisch wurden nur EBRD Gelder - Bau Maschinen, für den Tunnel Bau, abgezweigt, und sofort in diese Construktionen investiert, was auch ein Berisha System war in 1995 schon bei dem Autobahn Tirana-Durres.

Noch ein grosses Hochhaus wurde in Vlore beschlagnahmt und soll nächste Woche zum Abriss vorbereitet werden. Berisha und seine Banden, von den Internationalen finanziert, ohne jede Projekt Kontrollen, ist ein Massen Mörder, denn selbst im Kommunismus kamen nur 4.000 Personen um. Berisha schaffte die doppelte Anzahl an Morden und Toden, in nur 20 Jahren.!

Beschlagnahme des “Jon” Komplexes, der mit gefälschten Unterlagen und gegen jedes erdenkliche Gesetz verstösst.

Vor wenigen Tagen, wurde der grosse AULONA Komplex in Vlore an der Küste gesprengt und in Vlore wird fleissig abgerissen, u.a. auch die Kioske und Lokale, welch in den Parks gebaut wurden. Wie andere illegale Bauten an der Küste, wurde dieser Bau noch vom damaligen Bau Inspektor in Albanien gestoppt: Gjergj Bojaxhi bllokoi pallatin e Bashës në vitin 2011

Lulzim Basha vlore

Ein Pleite Veranstaltung der Albanischen Justiz, auch in diesem Falle, wo eine Anzeige sogar vom höchsten Bau Inspektor Albanien vorlag.

vlore Gjergj Bojaxhi

Gjergj Bojaxhi wurde dann fristlos entlassen, weil bereits damals die Fakten mit dem illegalen Bau in der Currila bei Durres (Berisha uralt Mafia, mit Sokol Kazazi, Agim Hoxha und Shuiapi Verbrecher Familie, bei der Generalstaatsanwaltschaft angezeigt wurden, und schon konnte man im Berisha Stile: weiter bauen. 2 prominente Politik Verbrecher wurden in Durres in 2013 bereits wegen illegalem Bauen verhaftet und Urkunden Fälschungen. Darunter der Chef Bezirks Bau Inspektor:Skender Koni und den Durres Stadt Architekten: Adlei Likmeta auch für die Bau Kontrollen zuständig, aber natürlich ohne Schul Abschluss mit gefakten Diplomen.

10/30/2011

8.000 Tode in Albanien, durch Terroristen der Grundstücks Mafia des Salih Berisha - Ilir Meta

Die heutige Beschlagnahme des Komplexes!

15 Appartmen Besitzern ist es verboten das Gebäude noch zubetreten und sie sollen mit ihren Dokumenten zur Polizei kommen.
Der Bürgermeister von Vlore: Shpëtim Gjika, entpuppt sich als Schelm im TV: “in der Vermögens Kontrolle HIDAA, hat die Familie Lulzim Basha - Isufi, keine Immobilien, oder Grundstücke in Vlore angeben, also hat die Familie auch kein Hochhaus in Vlore". Gegen den Bürgermeister von Vlore: Shpëtim Gjika, wurde ein übles Stück rund um Korruption vor wenigen Tagen inzeniert, um diese Beschlagnahme und Andere zuverhindern.

Wenn die Berisha Vandaten und Terroristen in Tirana auftauchen sieht es immer so aus, als ob ein Krieg passiert wäre.

Triana 2000 - 2010
Tirana: 2000 Berisha Zeit - 2005 - 2010

Auch der illegale Bau der Familie Basha und Isufi wird abgerissen, denn der Bürgemeister erklärte ja: “bei der vorgeschriebenn Vermögens Kontrolle, HIDAA, wurden diese Immobilien nicht angegeben, also kann die Familie kein Immobilien Vermögen in Vlore haben. Frau Zana Xhuka, Chefin der HIDAA, ist natürlich Partei Genossin bei Lulzim Basha, und hat wohl diese Vermögens Auflistung vergessen. Der Millionen teure Bau, gehört also niemanden, sogenanten Phantom Firmen und Inhabern.

Die illegalen Mafia Bauten der Familie Lulzim Basha und des Schwieger Vaters: Xhaferie Isufi in Vlore

Schlimmste Verwüstungen und primitive Vernichtung des Lebensraumes ist die Berisha Methode, dümmer wie ein Tier


Berisha vernichtete erneut die Parks der Krankenhäuser in Albanien, mit Kiosken, Lokale usw.. Jeder durfte herumbauen wie er wollte, bei der Murks Taliban Polizei, welche geschaffen wurde.


Weitere Zerstörung von Küsten Lokalen der Ortsfremden Mafia Clans in Vlore, Lokalen, und immer von der Polizei Banditen Truppe des Salih Berisha, oder Parteigänger, aber auch Mörder und Drogen Bosse von dem Club.

Die Berisha Mafia setzte auch mit Hilfe der Weltbank (Jamber Malletezi, war Coordinator, fuer die coastal management plan) nur primitive Kriminelle fuer den Kuesten Grundstuecks Raub ein. Infrastruktur Programme der Finanz Mafia, zerstörten das Land und die Küste. Verhaftungen erwiesen sich rund um die Land und Bau Mafia des Salih Berisha und einer kriminellen Justiz, als Partner des Landraubes, als reine Show Nummern. Seit dem Vasil Hila Skandal in 2004, mit Urteilen von bis zu 15 Jahren, in 2006, gab es praktisch keine Verurteilungen und die Adminstrativen Banditen kauften sich schnell bei den Richtern und Staatsanwälten frei. Die erhebliche Justiz Verschlechterung unter Salih Berisha und seiner Justiz Minister Bande, ist damit auch historisch dokumentiert in diesem Bereich.

Erst nun seit Oktober 2013, mit der neuen Regierung geschieht auch in Durres wieder etwas. Etliche wie in der Currila haben Abriss Genehmigungen erhalten, wo die selben Personen im September 2010 lachten “man wird sehen", denn man kaufte sich bei der PD Mafia mit Bedri Luka und Sokol Olldashi einfach frei.
1.11.2013


Sogar in Plepa, nach 2000 und 2004, säubert man die illegalen Bauten und Kioske welche schon vor 10 Jahren auch im Vasil Hila Skandal Schlagzeilen machten. Die illegalen Dokumente wurden weiter verkauft, schnell gebaut, denn die Durres Mafia Justiz und Polizei, wurden so identisch zu Grundstücks Eigentümern, bis zum höchsten Ex-Richter in Albanien: Thimjo Kondi

Vor wenigen Tagen: Alles Planungen aus 2000, der Ilir Meta Bande mit dem damaligen Bürgermeister Miri Hoti in Durres
Durres reisst den Kosovo Mafia Touristik Komplex “Kamelia” bei der Dajlin Brücke ab – Polizei Einsatz bei den Banditen in Kruje

Deutlich wurde diese mit dem spaeter in die Luft gesprengten Mafia Richter Skerdilajd Konomi und Ex-Chef von Durres der Aluizi Agentur begann, fuer den Grundstücks Raub von ueber 1.000 Hektar Land im Golf von Laze. Alle Grundstuecks Direktoren in Durres, werden seit 2004 verhaftet und Kollegen, wegen Non-Stop Fälschungen. Frei ist nur noch Bedri Luka, wo gestern 2 Bau Inspektoren ebenso kurz verhaftet wurden, wegen Untaetigkeit, was immer bedeutet, das viel Bestechungs Geld bezahlt wird.

Bedri Luka, ist Haupt Motor, einer kriminellen Idioten Bande, welche Durres zerstoerte, wobei die ALUIZI Agentur, im letzten Stempel Rausch, im Moment sogar Alles abstempelt auch in Antiken Staetten, fuer Geld, weil man Geld zum Auswandern braucht.

Oft mit einfachen Kinder Zeichnungen, ohne Gesetz, trotz gesetzlicher Verbote, ohne Beruecksichtigung der Master Plaene der Republik Albanien, mit den Offiziellen Zonen, Parks, Oeffentlichen Grundstuecke, konnnte sich jeder gegen Geld und Parteibuch, eine vorlauefige Grundstuecks Eintragung geben lassen der ALUIZI Agentur, identisch in Tirana mit dieser Mafia. Grundlage der Arbeit der ALUIZI Agentur, ist die Kontrolle fuer Unterlagen, fuer Grundstuecke und Gebaeude, welche bis 2006 gebaut waren und nicht ein Grundstuecks Verkauf, an den Kommunenen vorbei, bei Ignorierung aller Master Plaene und registrierten Grundstuecke in den Master Plaenen von Albanien, inklusive National Parks. Ueberall findet man solche ungueltigen Papiere, welche ein extremer Betrug ist, immer an Ortsfremde, wobei die Tropojaner Verbrecher, welche oft 20 Jahre in Deutschland sind, am extremsten sind, mit erfundenen Alt-Eigentümer Anspruechen nun in 2011.

Bedri Luka, war Chef der ALUIZI-Grundstuecks Abteilung im Bezirk Durres (von 2010-2012, bis er abgesetzt wurde), ohne jede Kompetenz, Ausbildung und mit den normalen gefaelschten Papieren, als Produkt von Sokol Olldashi und dem Ex-Kabinetts Chef: Oerd Bylykbashi ! Identisch mit der Justiz Mafia in Durres, welche ebenso ausser Funktion ist in Durres, und wo die Richter alle reich wurden und die extrem dummen und korrupten Staatsanwaelte sowieso.

Im Juni: die Mafia bedient sich selber und fälschte lustig herum.

Skender Koni, Distrikt Bau Inspektor von Durres wurde verhaftet, wegen Dokumenten Fälschung

Kein Abriss, noch Bescheide fuer den Abriss gibt es in Durres, weil die Rathaus Mafia mit Vangjush Dako, selbst daran beteiligt ist.

Durres wird ab September mit dem Abriss der Lokale, Bars, Hotels, Appartment Blocks in der Currilla beginnen

Der Mafia Idiot der PD in Durres rund um Grundstücke: Bedri Luka abgesetzt

bedri luku

Bedri Luka

Der höchste Bau Polizist und Aufseher Herr Oerd Bylykbashi wird der Korruption in Albanien bezichtigt

Die gesammelten Werke rund um die Isufi und Lulzim Basha Mafia:

aus 2010:

Das unnütze Umwelt Ministerium und MTSK, tragen fördern Vandalismus der Umwelt und in Tourismus Gebieten die Verantwortung
Durres in Hand von Kriminellen und Idioten, wie diese Verhaftung ebenso zeigt, die Verhaftung der Polizei Anti Schmuggler Inspektoren, welche als Tradition, selbst die Leiter der Schmuggler sind und waren.

9/25/2013

Die Italiener verhaften den Durres Stadt Architekten: Adlei Likmeta und das normale Chaos

Immer aktiv dabei: der Ex-Kabinetts Chef von Salih Berisha: Ourel Bylykbashi und der auch als Idiot bekannte: Sokol Olldashi, der Mann mit der sanften Stimme, wo die Internationalen so gute Geschäfte machen konnten.
Das Sokol Olldashi - Ourel Bylykbashi im Rauch des Betruges (Fischerei Hafen) und Landraubes in Durres

Es wird auch am 4.11.2013 weiter abgerissen in Vlore und die Öffentliche Strand Promenade frei gemacht, wo viele Banditen illegal gebaut haben, auf Öffentlichen Grund.

10/27/2013

Der grosse illegale Mafia Appartment Komplex “AULONA", am Strand von Vlore: “Skele", wurde gesprengt

Filed under: — Balkansurfer @ 5:04 pm

Die Staatsanwalt untersucht inzwischen 2 Fälle (mit Video), wo dem Bürgermeister Shpëtim Gjika, ebenso Fälschung von Unterlagen vorgeworfen wird, wo in Verbots Zonen gebaut wird, bzw. im Hafen Vlore, mit falschen Angaben.
Mit hoher Sicherheit ist das eine Mafiöse “Sonntags” Ente der Albaner Justiz und Land Mafia, denn seitwann arbeitet die Generalstaatsanwaltschaft und andere Behörden in Albanien, und verbreiten am 27.10.2013, derartige Dinge. Shpëtim Gjika,, bestreitet diese Vorwürfe, und weist ebenso auf diese Sonntags Erklärung hin.

Der Vorwurf stammt, von der Grundstücks Direktorin in Vlore, Eleni Dardhaj. Shpëtim Gjika ist einer der Haupt Akteure, das Abgerissen wird, wo es durchaus wie so oft nur Klientel Abrisse gibt, oder eben nicht. Vlore ist ein Langzeit Sumpf, wo auch die Familie Patozi, schon gefälschte Dokumente vor Jahren ausstellte und ein Neffe verhaftet wurde.


Die Staatsanwaltschaft bestätigt die Ermittlungen gegen den Bürgermeister und auch rund um die Mafiosi: Mustafa Tartari, Artan Ferati Alex Ahmataj

Heute wurde der dreiste Bau der Gangster: Mustafa Tartari*, Artan Ferati Alex Ahmataj , mit der Firma Deco System Sh.P.K., gesprengt und eine Erklärung der Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Florinda Ballauri, gibt es auch dazu + Anklage! Die Vorgänger Berisha Mafia Regierung, die kriminelle Justiz, verweigert seit 7 Jahren, jede Anklage und Beschlagnahme von illegalen Bauten, Bauten auf privaten Grundstücken und davon allein: 2.500 illegale Bauten in den Verbots Zonen: Zone Touristik an der Küste, oder Antiken Zonen.
* Die Familie Tartari, ist in viele grosse Grundstücks Betrügereien, Treibstoff Betrug und Schmuggel verwickelt und gehört zu der Enver Hoxha Mafia aus dem Kosovo mit Albana Vokshi(Lebens Gefährde - Artan Tartari). Einem reinen Verbrecher Kartell auch mit der Baufirma Vision Construction Sh.P.K., was als Verteil Stelle der Berisha Mafia agiert.
8/20/2010
Drogen Diplomat Boss: Rrahman Selmanllari, die “‘Vision Construction sh.p.k", streiten vor Gericht mit Parlaments Abgeordneten Viele Baufirmen sind reine Phantom Firmen, Geldwäsche Firmen und Dokumenten Fälschung als Standard, was bereits zu einem Banken Crash in Albanien nun geführt hat, und als Anfangs Kurz Hilfe die EBRD bereits 100 Millionen € den Banken zur Verfügung gestellt wurde. 100 % Banken Betrug in der Baufinanzierung in Albanien, wie die Fakten aussagen mit hohen Abschreibungen bis heute. Real Estage - Immobilien Geschäfte, sind reine Betrugs Geschäfte in Albanien und zu 99 % mit gefälschten Grundstücks Urkunden an der Küste.

In Vlore reagierte der neue Bürgermeister und zeigte diese Verbrecher an, welche gefälschte Bau Genehmigungen vorzeigten. In Durres existieren keine Anzeigen durch den Bürgermeister Vangjush Dako, der slebst nur ein billiger Bandit ist und aktiv Beton vor allem verkaufen will. Aber von dem Ex-Präfekten Genc Alizoti, Anzeigen von den wenigen echten Grundstücks Inhaber, der Zone Touristik existieren ebenso. Nur die Durres Justiz Mafia, blockiert alle Ermittlungen und Anklagen seit 3 Jahren, weil man fester Bestandteil der Land Mafia ist und die meisten Posten der Durres Justiz von der Prominenz der kriminellen Clans erkauft wurden, wie Seferi Braho, Sohn des “Paten von Durres” Spartak Braho. Den gesamten Stadt- und Bezirks Rat von Durres, kann man als Langzeit kriminelles Enterprise der Idiotie bezeichnen.

Gefälschte Stadt Rats Protokolle, ist schon eine besonders dreist Art, wo immer jemand im Stadtrat aktiv dabei war. Vlore ist die erste Stadt, wo mit System man illegale Bauten zerstört und in die Luft sprengt, nachdem ein illegaler Bau auf dem Universitäts Gelände in Tirana der Anfang war, vor einigen Tagen. Skender Koni, Bezirks Bau Polizei Direktor und Stadtrat in Durres, fälschte ebenso selber für Grundstücks Urkunden. Standard Politiker und Administrative überall, als Traditon der Politik.

Heute wurde der dreiste Bau der Gangster: mit der Firma Deco System Sh.P.K., gesprengt und eine Erklärung der Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Florinda Ballauri,,gibt es auch dazu. Ein Anfang, denn es gibt Tausende von illegalem Bauten an der Küste, teiweise sogar auf privaten Geländer und davon 2.500 illegale Bauten vor allem der Eduard Halimi, Bujar Nishani, Salih Berisha, Ilir Meta Verbrecher Kartelle. Wann die schwersten Fälle an der Albanischen Küste aufgearbeitet sind, welche oft in 2010 bereits angezeigt wurden, wird die Zukunft zeigen.

Vlorë, shembet me shpërthim të kontrolluar ndërtesa pa leje në Skelë


Redaksia Online


Ashtu siç ishte paralajmëruar, sot pak pas mesditës është realizuar shpërthimi i kontrolluar i ndërtesës shtatëkatëshe pa leje në zonën e Ujit të Ftohtë në Vlorë. Shembja është realizuar me anë të shpërthimit me eksploziv, ndërsa tashmë pritet pastrimi i territorit nga…
Der Aulona Komplex!

Shembet pallati ne vlore

Das sehr grosse Gebäude, wurde auf einem Park gebaut, ohne jedes Dokument, was Standard ist in Albanien. Die Bauherren, Verantwortlichen sind oft auch zu dumm, überhaupt einen Antrag stellen zukönnen, weil “functional illiterate”, denn selbst Richter und Staatsanwälte, haben kein Basis Wissen über Gesetze.

Vlorë, Shpëtim Gjika merret i

Vlorë, eksplozivi i komanduar rrafshon godinën 7-katëshe në zonën e Skelës-VIDEO
Shembet me sukses godina 7-katëshe tek ish-Aulona, në Vlorë. Shpërthimi me eksploziv ka rezultuar i suksesshëm, duke shembur totalisht ndërtesën 7-katëshe. Ashtu siç ishte parashikuar inertet kanë rënë në bregun e detit, duke shmangur rrezikun për ndërtesat e tjera që ndodhen përreth zonës. (i perditesuar)
FOTO: Vlorë, shembet godina 7-katëshe, shpërthimi me eksploziv rezulton i suksesshëm
VIDEO: Rrafshohet ndërtesa 7 katëshe në Vlorë, pamje pa koment
Godina tek Ekonomiku, pas tritolit u shemb me fadroma, Tahiri: Ky vetëm fillimi!

26.10. Die illegalen Bauten verhindern den freien See Blick der echten Anwohner und der alten Gebäude, wie auch in Sarande und Durres, wo Politik Verbrecher für Geld Alles illegal zubauen liessen. Typisch für diese Bauten, das es zentrale Mobil Funk Antennen hat, denn Politik, Verbrechen und die Mobil Funk Betreiber sind eine Langzeit Einheit. siehe auch Mobil Funk Antennen, vor über 10 Jahren auf dem illegal errichteten Gebäuden des Sabri Godo – American Bank of Albanien Filiale am Hafen Eingang in der Rruga Taulantia.

Gefälschte Stadt Rats Sitzungs Protokolle, wo man sich eine einfache Baugenehmigung besorgt, dann die Dokumente austauscht und ganz wo Anders, etwas Grosses baut auf gestohlenen Grundstücken. Das System in Durres, Sarande, Vlore und was durch dreiste Dummheit oft auffliegt, denn auch die Richter und Justiz ist an solchen Dingen direkt beteiligt und erhält Appartments. Anklage Schrift.

Noch dreister und dümmer war das Mitglied des Bezirks Stadtrates Agim Hoxha und der Gangster Sokol Kazazi, in Durres, der schon wegen den Dokumenten Fälschunge an den Stränden von Spille angeklagt ist und seit 10 Jahren nur als Profi Fälscher bekannt ist.

Vlore
(Ne foto: dy godinat, 15 kateshi ne ndertim e siper dhe 6 kateshi per te cilet akuzohet Gjika se dha leje ndertimi te falsifikuara) - See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/vlor–shp-tim-gjika-merret-i-pandehurfalsifikoi-leje-nd-rtimi-184130.html#sthash.PAtaMVgF.dpuf

Die nächsten Sprengungs Kandidaten! Bis 15 Stockwerke diesmal! Die Bauweise ist überall gleich bei der Land Mafia, welche nur Urkunden fälscht.

Eine extrem auffällige Medien Erklärung, am Sonntag, den 27.10.2013 der General Staatsanwaltschaft: Serani Albi Advisor für Medienarbeit!

Mobbing und Diskreditierung von Personen, eine Spezialität des Salih Berisha, was man auch aus Deutschland kennt.

Spezialität dieser Leute im Langzeit Betrieb: Lügen und PR zu betreiben und für Geld geht Alles.

Njoftim për media. Prokuroria: Kryetari i Bashkisë Vlorë merret i pandehur për fallsifikimin e lejeve të ndërtimitAnklage Schrift:

Njoftim për media.
Prokuroria: Kryetari i Bashkisë Vlorë merret i pandehur për fallsifikimin e lejeve të ndërtimit

REPUBLIKA E SHQIPERISEPROKURORIA E PERGJITHSHME
Rr. Qemal Stafa, Tel: 069 20 74 504 e-mail:aserani@gmail.comweb: www.pp.gov.al
Tiranë më 27.10.2013Njoftim për mediaProkuroria: Kryetari i Bashkisë Vlorë merret i pandehur për fallsifikimin e lejeve të ndërtimit
Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë ka përfunduar hetimet
dhe ka dërguar për gjykim kërkesën
ndaj 8 të pandehurve, ndër të cilët edhe për Kryetarin e Bashkisë Vlorë, Shpëtim Gjika, të gjithë të akuzuar për veprat penale të “
fallsifikimit të dokumentave
” dhe “
ndërtim të paligjshëm
”.Pas një hetimi, të nisur në shkurt 2013, prokuroria e Vlorës arriti të provonte se i pandehuri Shpëtim Gjika, nëcilësinë e Kryetarit të KRRT-së së Bashkisë Vlorë, në bashkëpunim më të pandehurën Eleni Dardhaj, nëcilësinë e punonjëses në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit pranë Bashkisë Vlorë, kanë falsifikuar përmbajtjen e dy proces verbaleve të mbledhjes së KRRT-së së Bashkisë Vlorë, përkatësisht të datës24.03.2010 dhe 15.07.2010.Këto dokumenta, të prodhuara nga dy të pandehurit, kanë në përmbajtje të tyre rrethana të rreme. Dy lejet endërtimit që përmenden në këto dokumenta sikur janë marrë në shqyrtim dhe janë miratuar nga KRRT-ja eBashkisë Vlorë, në të vërtetë
nuk janë shqyrtuar dhe nuk janë miratuar nga KRRT-ja e Bashkisë Vlorë.Në bazë të të dhënave të rreme, të prodhuara nga të
pandehurit
, është dhënë leje ndërtimi:- për kompleks banimi dhe shërbimi 13-kate me parkim nëntokë me pronarë të truallit të pandehurit AleksAhmetaj, Artan Ferrati, Mustafa Tartari, me subjekt ndërtues “Deco System” sh.p.k, me përfaqësues ligjor të pandehurin Blerdi Liçaj. Vendi për të cilin,
sipas këtij dokumenti të rremë,
është lejuar kryerja e ndërtimittë mësipërm, ndodhet në bulevardin qëndror Vlorë-Skelë, në afërsi të Teatrit “Petro Marko”, në vëndin equajtur “Tre Rasat”, Vlorë.
Duhet theksuar se në këtë zonë nuk lejohet të ndërtohet.Po ashtu, në bazë të të dhënave të rreme, është dhënë leje ndërtimi
:- për një godinë banimi dhe shërbimi 2-6 kate+papagingo, me një kat nëntokë, në lagjen Pavarësia, me pronar trualli të pandehurin Gëzim Feta e subjekt ndërtues EN-BJO sh.p.k, me përfaqësues ligjor të pandehurinGentian Sherifaj. Vendi për të cilin,
sipas këtij dokumenti të rremë,
është lejuar kryerja e ndërtimit tëmësipërm ndodhet në lagjen “Pavarësia”, brenda territorit të Portit Detar Vlorë.
Duhet theksuar se në këtëzonë nuk lejohet të ndërtohet.
Sa më sipër, të pandehurit Shpëtim Gjika dhe Eleni Dardhaj janë akuzuar për kryerjen e veprës penale“
falsifikimi i dokumentave
”, të kryer në bashkëpunim, të kryer dy herë, të parashikuar nga neni 186/3 dhe 25të K.Penal.Të pandehurit Gëzim Feta, Gentian Sherifaj dhe Blerdi Licaj janë akuzuar për kryerjen e veprave penale“
falsifikimi i dokumentave
” dhe “
ndërtimi i paligjshëm
” të kryer në bashkëpunim, të parashikuara nga neni186/1, 199/a/1 e 25 të K.Penal. Ndërsa, të pandehurit Mustafa Tartari, Artan Ferati dhe Aleks Ahmataj janëakuzuar për kryerjen e veprës penale “
ndërtimi i paligjshëm
” të kryer në bashkëpunim, të parashikuara nganeni 199/a/1 e 25 të K.Penal. Ndërkohë, Prokuroria e Vlorës po vijon hetimin edhe për disa raste ndërtimesh të tjera të paligjshme, kudyshohet se janë të përfshirë subjekte të ndryshëm ndërtues dhe drejtues të zyrës së ALUIZNI-t të këtij qyteti.
Albi SeraniKËSHILLTAR PËR MARRËDHËNIET ME MEDIAN
Vlorë, shembet godina 7-katëshe, shpërthimi me eksploziv rezulton i suksesshëm

Weitere Mafiosi, deren Bau gesprengt werden soll!
Gëzim Feta, Gentian Sherifaj dhe Blerdi Licaj “falsifikimi i dokumentave” dhe “ndërtimi i paligjshëm” të kryer në bashkëpunim të parashikuara nga neni 199/a/1 e 25 të K.Penal.
- See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/vlor–shp-tim-gjika-merret-i-pandehurfalsifikoi-leje-nd-rtimi-184130.html#sthash.PZYs81GR.dpuf


Video tube canal der Stadt Vlore, weil man die komplette See Seite als Park haben will und den ganzen kriminellen Unfug von 20 Jahren abreissen will. In Durres wurde Nichts wie in anderen Städten von den Urbanisatik Plänen umgesetzt, im Gegenteil. Dann fing die illegale Betonierei und der Grundstücks Raub erst richtig an, ab 2010.
Im TV wird auch gefragt, wann in Durres gesprengt wird!

ab 10. Dezember wird abgerissen, zumindest am Anfang die Lokale vor der Univerisität, Alles Verbrecher, oft aus dem Polizei Apparat des Berisha.

Die Durres Mafia, wo man im Juli beschloss, Etliches an der Küste abzureisen, was aber vor 13 Jahren auch schon geplant wurde und sich in Luft auflöste.

Tirana - Durres Terrorist: BLEDI MUSA SHUAIPI und die rund um die Xhafzotaj - SHIAK Mafia Familie des: Agim Hoxha

update 2.11.2013
Die komplette Strand Promenade wird geräumt! Immer von Kriminellen besetzt.
Und noch mehr Abriss Aktionen, um die Strand Promenade frei zubekommen,. Kriminelle hatten sich illegal Dokumente überall gekauft, oft selbst zusammen gefälscht.

Die kriminellen Banden, verstehen nicht, das ihre Dokumente wertlos sind, wenn sie gegen jedes Gesetz, gegen das Bau Gesetz und immer ohne jede Dokumentation und immer mit gefälschten Grundstücks Papieren, wie den Kompensations Papieren, falschen Topographien gebaut wurden. Besonders beliebt: Man hat ein kleines Agrar Feld zu Legalisierung beantragt im Landes Inneres und fälscht dann die Topograhie, praktisch immer auch noch sehr stümperhaft, wie von Kinder Hand gemalt.

10/10/2013

Neu Anfang in der Justiz: Mafia Deal des Ilir Meta das ein prominenter Verbrecher: Seferi Braho nun Staatsanwalt in Durres ist

Filed under: — Sarah_HrNje @ 5:17 pm

Neuer Welt Rekord der Dreistigkeit ist, das nun Gründungs Partner, ihren Polizei Präsidenten Mörder Sohn, bei Gericht unterbringen,was bei den Mafia Deals des Ilir Meta, Spartak Braho, Nasiq Naco, Lefter Koka nicht verwundern kann. Ein Langzeit kriminelles Enterprise, wo es eher noch schlimmer kommen wird, mit der sogenannten Justiz. Deshalb ein Rückblick, aus 2002 u.a. was Ilir Meta, damals schon Alles drehte.

Das Gegen Geschäft: Spartak Braho wechselte die Franktion im Parlament, und die Familie Nasiq Naco:
Schmieren Geschäft in Durres und Klientel Politik: Der einzige Posten der neu besetzt wurde, erhielt der Bruder: Nasiq Naco, wurde Direktor der Führerschein - KfZ Abteilung, was eine Langzeit korrupte Institution ist, wo Viele schon verhaftet wurden. Über 15 Jahre, kann man dort mit gefälschten Dokumenten seine geklauten Autos zulassen. Die Ilir Meta Partei, mit Nasiq Naco, beansprucht auch den Posten der Gefängniss Direktoren in Albanien, der noch verkauft werden muss an die Mafia und extrem lukrativ ist, für den Handel von Drogen und neue Netzwerke. Der Bruder erhält diesen Durres Posten: Drejtori i Drejtorisë së Patentave – Daut Naço (LSI)

Nasiq Naco, gehört zu einer bekannten vollkommen korrupten und kriminellen Familie: u.a. mit seinem Vetter 1. Grades, Hetem Basho, 45 vjec, me detyrë Inspektor pranë Drejtosë Rajonale Meterologjisë dhe Kalibrimit Tiranë! , der eine einem der grössten Staatlichen Betrugs Skandale verhaftet wurde, bei Geld Erpressungen, wenn es um gefälschte Waagen, Treibstoff Pumpen ging. Einer der grössten Skandale in Albanien in 2012, mit vielen Verhaftungen. 9 leitende Direktoren des Wirtschafts Ministerium wurden festgenommen , darunter Hetem Basho. Klientel Politik pure. Festnahmen und Betrugs Geschäfte, direkt mit Ilir Meta Verwandte wie mit Moisi Musabelliu in diesem Fall, ein Standard!

Die Familie Braho, Nasiq Naco, laesst die Gerichte und Staatsanwaltschaften von der Super kriminellen Pelican Security Privat Polizei bewachen, wo der Haupt Eigentuemer (Agron Gropa) verhaftet wurde, weil er in Italien zu 32,5 Jahren Haft verurteilt ist. Eine Einheit im Verbrechen, was auch bei dem Ueberfall im TEC Einkaufs Centrum sichtbar wurde, vor Weihnachten, wo Pelican Tatenlos zusah, wie mit AK/47 bewaffnete Verbrecher einen Juwelier ausraubten. Samir Mane Geschaefte.Silvana Braho, wurde mit gefakten Schul Zeugnissen und falschen Diplomen als Lehrin an der Durres Schule Gjergi Kastrioti untergebracht. Schul Direktorin Enkeled Alizoti, Ehefrau des langjaehrigen Praefekten Genc Alizoti, der tief in das Chaos verstrickt ist und war.

(posti LSI mori drejtorinë e Patentave, drejtues i së cilës u emërua Daut Naço ) im alten System weiter, der Durres Mafia, der Klientel Politik und in Durres sind noch viele Posten neu zubesetzen. Die restlichen Posten werden noch verhandelt, in der Durres Bezirks Mafia, mit Spartak Braho, Lefter Koka, Natasho Paco und anderen uralten kriminellen Elemente, wie Hasanbeliu, Gjoka und Co.! Aktueller Fall ebenso: Das korrupte Richter und Staatsanwalt Ehepaar am Durres Gericht: Aleksander Plepi und die Richterin Marsela Balili!

Wir warnten schon erneut vor fast 3 Jahren, vor diesem Construkt, der ordinärsten Mafia in Albanien mit Spartak Braho, Ilir Meta und Nasiq Naco gehört dazu, der sogar im Sumpf der Durres Justiz Staatsanwalt war und von Justiz und Gesetzen keinerlei Ahnung hat, wie Andere auch.
1/17/2012
Die Peinlichkeit im Null Funktion Staat, wenn die Ilir Meta / Spartak Braho uralt Mafia, die Justiz kauft

Der Ex-General Staatsanwalt Arben Rakipi, fordert: die Richter und Staatsanwaelte zu entfernen mit Neu Anfang

Kein Neu Anfang, sondern prominente Extrem Kriminelle, kommen nun in den Justiz Apparat und das vor aller Augen. Der Deutsche Botschafter Hoffmann, sprach zuvor mit dem neuen Justiz Minister Nasiq Naco, was Zeit Verschwendung ist, bei so einer Gestalt des Verbrechens.

Alle Ernennungen rund um die Durres Justiz (auch akutell), sind mehr wie mysteriös seit Jahren, entlassen Richter und Staatsanwälte, klagen sich wieder ein durch korrupte Richter. Die mysteriösen Gerichts Entscheidungen sind Legende, wie Verfahren die nie zur Anklage kamen, wie der Fall Hekuran Hoxha. Oft erfolgen Ernennungen nur, um Grundstücke zustehlen, Gerichts Sache zu beerdigen im Namen der Mafia, wie der Fall des Richters Skerdilajd Konomi ebenso aufzeigt, den man in Vlore in 2011 in die Luft gesprengt hat. Skerdilajd Konomi, fälschte eine alte Vermessungs Karte, um an die Grundstücke zukommen, was in 2014 entgültig bewiesen wurde. Mentor des Richters, Ex-Chefs der Grundstücks Agentur Durres, war Kresniq Spahiu. Profit 275 Hektar Land im Golf von Laze, die Ortschaft Hamilaj, wo die Grundstücke an Nord Albanische kriminelle Clans und Migranten verkauft wurden.

Die Albanische Anti Korruptions Show und Kampf gegen die Kriminalität geht in die nächste Runde, obwohl man Alles nachlesen kann, was ein Ilir Meta, damals in 2000 schon versprach. Man kann bis heute nachlesen, was Ilir Meta in 2002 machte, als der General Staatsanwalt von Albanien Rakipi gegen ihn ermittelte. 27/03/2002

How will the drama unfold between the socialists in Tirana? The latest question of the firing of Attorney General Arben Rakipi once again pits former Prime Minister Meta against Socialist Party Chairman Nano."” Das war nur damals möglich, weil Kriminelle Politiker aus der NATO, EU und Joschka Fischer, diese Profi kriminelle Gestalt, als “Reformer” verkauften und mit zig Tausenden von Visas und neuen Bundesdruckerei Pässen ausstattete, damit die Geldwäsche über den Drogen Schmuggel in Fahrt kommt.

Korruption Albania
Nächste Runde im Show Spiel Theater einer billigen Idioten Truppe der Billig Mafia, der Albanische Politik und Justiz

2001 wurden in Italien 2 Albanische Diplomaten festgenommen, welche von Ilir Meta, dem Premier Minister Diplomaten Pässe erhalten hatten, auf Grund einer Bitte des Spartak Braho, der für das Drogen und Verbrecher Kartell seines Sohnes: Seferi Braho behilflich sein wollte. Grund Drogen Handel!
Drogen Ilir Meta
300 % Drogen Export Steigerung unter der Ilir Meta Regierung Ende 1999 bis Anfang 2002, nach Italien.

Was diese Gestalten, Stadt bekannte Extrem Verbrecher, Drogen Händler nun plötzlich bei Gericht in Durres machen, sollte mal ein sogenannter Justiz Minister erklären, identisch was ab 2006 plötzlich los war, als kein Richter mehr überprüft wurde mit dem Präsidenten Bamir Topi, sondern Klientel Politik für Kriminelle Standard wurde. Das neue Mafia Geschäft des Spartak Braho und Ilir Meta, mit dem neuen

Nasiq Naco

Justiz Minister Nasiq Naco, ist noch viel dreister. unten die Parlaments Website (wo der Wechsel von Spartak Braho dokumentiert ist). Ein vollkommen wertloses Juristisches Diplom aus 1992 besitzt er und war in einer Schlüssel Position der Staatsanwaltschaft in Durres (Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm, Drejtues i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës) zuvor, wo man nur für Verbrecher Kartelle aktiv ist, seitdem Ilir Meta Premier Minister war. Langzeit Mitglied der Durres Justiz Verbrecher Clans, der quer durch alle Parteien geht und nur Geld abkassiert.
Anklagen wegen illegalem Bauen, sind auch von dieser Gestalt, bei seiner Tätigkeit unbekannt, weil er zu den kriminellen Zirkeln gehört. Die LSI ist sogar Motor für illegales Bauen inklusive Lefter Koka dokumentiert. Historisch gesehen, wurde in der Ilir Meta Regierung (Ende 1999 - Februar 2002) damals der Drogen Export nach Italien mit über 300 % gesteigert, denn diese Bande, kennt auch nur Kriminelle, Mörder, Drogen Bosse. Ebenso Alle Gesetze wurden damals ebenso ausgehebelt und reine Klientel Politik betrieben. Vor allem ist Seferi Braho, der Auftraggeber und direkt aktiv in den Mord des Polizei Präsidenten Gani Malushi, verwickelt in 2004, ebenso an anderen Morde davor.

Nun begann im Oktober 2013, der noch dreistere Teil in diesem Schmieren Geschäft der Justiz in Durres, wo man keine Gesetze kennt, die Richter und Staatsanwälte alle sehr reich sind, vor aller Augen Luxus Autos fahren und man sich Alles kaufen kann, wie im Hafen.

Ein Internationaler Skandal rund um Ilir Meta, damals schon und so ging es weiter auch mit Almir Rrapo seinen festgenommen Staatssekretär usw.. Der Höhepunkt ist aber das der neue Justiz Minister Nasiq Naco, ein Verwandter des Ilir Meta, auch als Srapari Bande bekannt, nun diesem Mörder, Drogen Boss, Extrem Verbrecher Seferi Braho einen Staatsanwaltschaft Posten in Durres verschafft hat, um auch Akten zusäubern, wie es üblich ist und ein gutes Geschäft ist. Dies zum Parteien Wechsel des Spartak Braho zur LSI Partei im Parlament.

Die Albanische Justiz braucht dringend einen Neu Anfang, aber wird nun am Anfang schon durch den Justiz Minister Nasiq Naco, aus dem kriminellen Familien Kreis des Ilir Meta sabotiert und unterminiert.

Im Moment säubern Alle Gangster ihre Anzeigen und Verfahren und sogar die Eskorte des Salih Berisha taucht mit teuren Luxus Audi Limousinen vor Gericht auf, mit ihrer Licht Orgel hinter dem Kühler. Alle suche nach vorliegenden Anzeigen und Dokumenten, vor allem auch rund um die illegalen Lokale vor der Universität und Currila in Durres und Anzeigen wegen Schmuggel usw.. werden wohl in ein paar Wochen verschwunden sein, in einer Justiz, die nur für Kriminelle aktiv wird. Der Gangster Eduard Halimi, hat hier gute Vorarbeit geleistet, als er alle Problem Fälle der Justiz auflisten liess in Durres.

Spartak Braho erhielt für das Parlament ein Mandat in Tirana von der SP Partei. Er wechselte dann zur LSI Partei des Ilir Meta, weil er auch Gründungs Mitglied ist und eng mit Lefter Koka, und kriminellen Gangs, wie dem Kosovaren Lulzim Berisha (zu Lebenslanger Haft verurteilt) eng verbunden ist, auch über die Söhne. Nard Koka, ist ja sein Nachbar in der Rruga Taulantia in Durres. Zeitgleich mit dem Wechsel publik gemacht zum 1. Oktober, tauchte dann Seferi Braho, sein Sohn als Staatsanwalt bei dem Durres Geicht auf, wo wir einige Fotos bringen und parkte auch in der reservierten Zone für Richter und Staatsanwälte vor Gericht. Mangels Intelligenz, denn die Söhne gelten als Idioten, fährt man sowieso nicht mit so einem Auto und Kennzeichen vor Gericht vor, aber das kapieren die primitiv kriminellen Idioten nie. Eine Albanische Mafia gibt es nicht, es sind fast immer solche total Idioten.

New appointments in government administration Rama: Reforms in justice and HCJ
“We will not clean administration from people, but from corruption”
siehe US Department of State Report, uber die Albanische Justiz, welche nicht mehr existiert.

Was von dem Justiz Aufbau eines LSI Ministers zuhalten ist: Nichts! Vollkommen richtig versucht Nasiq Naco, nun die alten Richter Bewertungen aus 2005-06 zu Rate zuziehen, wo später sämtliche Beförderungen nur noch mit Geld und Parteibuch funktionierten in allen Verwaltungen und jede Institution, in ein kriminelles Enterprise von Idioten umgewandelt wurde. Vor allem bei der Polizei und Justiz. Welt Rekord sind nicht nur die kriminellen Richter Banden, sondern ein Elvis Cefa hat totale Immunität, obwohl zig Anzeigen vorliegen, weil er wie die Kollegen viele illegale und gefälschte Grundstücks Urkunden ausstellte. Elvis Cefa, ist Vize Präsident nach dem Bujar Nishani bei der Richter Besetzung, in diesem kriminellen Enterprise.

Der Pate von Durres: Spartak Braho ist ein Langzeit kriminelles Construkt schon als Militär Staatsanwalt in der Enver Hoxha Zeit, seine hoch krinminellen Söhne sind eine Langzeit Legende des Verbrechens, des Drogen Handels, für Mord und vor allem als Haupt Täter und Anstifter den Polizei Präsidenten Gani Malushi in 2004 zu ermorden. Der veurteilte Agim Pepa, war Freund von Serferi Braho, der praktisch den Täter mit gestohlenen Luxus Jeep und gefälschten Diplomaten Kennzeichen damals vom Tatort in Spitale wegfuhr.

Ramiz Braho, mit dem Frachter Delon, war ebenso als Polizei Direktor nur ein billiger Drogen Schmuggler und Verbrecher, wo ein ganzes Netzwerk tätig ist.

Das diese Gestalten, seit 15 Jahren mit gefälschten US Kennzeichen durch die Gegend fahren, ist ebenso ein Markenzeichen für hoch kriminelle Banden vor allem in Durres. Die Kosovaren benutzen lieber Britische Kennzeichen, weil die auch keine TÜV Stempel tragen

Alle Fotos: direkt vor Gericht in Durres aufgenommen, Rruga Alexander Goga

Justic Prosecutor Durres: Mafia Boss Seferi Braho, Son of Spartak Braho Killer Chief and friend of Agim Pepa: 2004, executed Police President: Gani Malushi Justic Prosecutor Durres: Mafia Boss Seferi Braho, Son of Spartak Braho
Killer Chief and friend of Agim Pepa: 2004, executed - assassination: Police President: Gani Malushi

Man macht Mafia konform auch Geschäfte über die Botschaften, wo der Neffe von Spartak Braho: Shkëlzen Macukulli in Polen ist.

Direkt falsch herum geparkt vor Gericht in Durres! Mit Markenzeichen der dümmsten Durres Mafia: US Kennzeichen
US Albanian Court Mafia Durres: Seferi Braho US Albanian Court Mafia Durres: Seferi Braho, fährt mit gefälschten US Kennzeichen bei Gericht vor.

Zeit Vertreib der westlichen Parasiten: International Conference on Security in the Western Balkans

Mafia Cars near the Durres Judge
Mafia Cars near the Durres Judge

Standard Mafia Albania US fake license plate Standard Mafia Albania
US fake license plate
Typisches Britisches Kennzeichen wie bei dem Polizei Mörder: Dritan Dajti, oder den Polizei Mördern des Adem Tahiri
Nikolin Prenga
Fahrzeug des Nikolin Prenga, engen Freund von dem Polizei Präsidenten Mörder Agim Pepa, Partner des Seferi Braho ebenso, der am 12.3.2013 in Spitale hingerichtet wurde. Ein Täter wurde wie in anderen Mafia Morden, nicht ermittelt, weil die Durres Staatsanwaltschaft, wie im Falle Iso Copa, selbst Motor des Verbrechens ist.

Als damals in 2004, Gani Malushi erschossen wurde, trat auch der Distrikt Polizei Chef zurück, was als Sieg der Durres Mafia, eben u.a. mit Spartak Braho auch gewertet wurde und der LSI Gangster mit Fatos Nano. 2009 erfolgte im August die nächste grosse Hinrichtung von 4 hohen Polizei Direktoren in Durres, durch die identischen kriminellen Clans, die jeder in Durres kennt: von Gjoka, bis Hasanbeliu, und Kosovo Gangstern wie Gani und Skender Kapiti.

Der in 2004 in Durres, ermordete Polizei Präsident Gani Malushi inklusive eine Doku.

Die ersten falschen Versprechungen und reine Luft Nummer der Show. des Ministers Lefter Koka, bei wikileaks, als grösster Gangster von Albanien beschrieben., was wir schon ebenso vor sehr vielen Jahren festhielten. Sokol Olldashi, Lefter Koka und Co.

SUBJECT: CRIMINALS MAKING THE LAWS IN ALBANIA'S PARLIAMENT
.................................
-- Lefter Koka: Representing LSI from Durres, Koka is a
member of perhaps the most notorious organized crime family
in Albania, with ties to narcotics and human trafficking and
other illicit activities.
………………….
http://wikileaks.org/cable/2009/08/09TIRANA552.html

10 Tag nach der Schliessung der illegalen Kalk Öfen von Kruje, arbeiten Selbige weiter !

Vor wenigen Monaten, konnte man mit solchen Versprechungen viele Stimmen gewinnen.

Das Drei Gestirn, der Inkompetenz, Korruption und Betruges: die Skrapari Mafia LSI von Ilir Meta, verspricht neue Posten in einer Regierung

Balkaninsight.com

Peinlicher Prozess Ausgang, wo Spartak Braho Alles regelte, für sein kriminelles Enterprise mit Lefter Koka und Ilir Meta und die Gutachter dann Direktoren Jobs im Wirtschafts Ministerium erhielten.

NATO installiert wurde diese Construct von Kriminellen. Einer korrupter wie der Andere

Die Mafia Partei LSI, verspricht allen entlassenen Gestalten, neue Posten in einer neuen Regierung.

Das 3 Gestirn der Inkompetenz und Betruges: P. Vasili (hinterliess ein zerstörtes Krankenhaus Wesen, wo nur noch Korruption herrschte und Ärzte und Direktoren, welche 100% kriminelle und Voll Deppen waren)Ilir Meta, Chef der Skrapari Bande und Luan Rama, der die Polizei Direktoren Posten, wie Petrit Koci, ebenso nur an Kriminelle verkaufte, vor über 10 Jahren.
Almir Rrapos
Typischer Albanischer Diplomat - ein Mafia Boss: Almir Rrapos auch wegen Entführung und Mord nun angeklagt und ansonsten:

Almir Rrapo, ein vom FBI gesuchter Drogen Boss, inklusive Mord, Folter, Entführung wurde sogar Staatssekretär bei Ilir Meta, als er Aussenminister war, was schon Alles sagt.


Doku FBI und Almir Rrapo, damals Staatssekretär des Aussenministers Ilir Meta, wobei jeder Idiot in Albanien Professor und Minister wird, sobald er etwas lesen und schreiben kann.

Die Mafiösen Geschäfte des Ilir Meta Strohmanns: Kastriot Ismailaj mit dem Energie Erzeuger CEZ in Albanien

Investoren fliehen vor einer erneuten Regierungs Beteiligung des Albanischen Frankenstein’s: Ilir Meta

1/19/2013

Ilir Meta, der “Frankenstein” der Albanischen Politik und Chef der “Skrapari” Bande

2005 sagte ein Bundeswehr Offizier in Tirana, im Beisein eines Albanischen Offizieres: ” gewisse Politiker wollen keinen Rechts Staat, weil man eine Rechtsfreie Zone in Europa braucht, für “Geschäfte” !”, gemeint war als Drogen Verteil Stelle und Waffen Handel ohne Ende, mit chinesicher Muntion und Waffen, was in die Gerdec Kathastrophe mündete. 15 Jahre, beschäftigen sich Albanische Gerichte, mit diesem Profi Gangster, der Partner des Joschka Fischer und Ludgar Vollmer, in jedem Betrug, Visa Skandal und damit Drogen Handel war.

Ilir meta mafia
Politik Prostituierter: Ilir Meta

Ilir Meta, der “Frankenstein” der Albanischen Politik
Die Ilir Meta, Skrapari Bande mit Haxhinasto, ist eine direkte Installation, des NATO finanzierten Gangster Clubs: Fund of Peace, zu einem Zeitpunkt, wo jeder wusste in Albanien, das Ilir Meta und seine Ehefrau nur Kriminelle sind und bereits mit ihrem Fahrer Kondi, direkt in Drogen Schmuggel verwickelt war,

krasniqi Almir RrapoBruno Krasniqi
………………………..
http://www.nydailynews.com

Vollkommen identisch mit den Lobbyisten der Albaner Mafia in New York und Brooklyn, wobei Sahit Muja, sogar eine Fake Chrom Mine in Tropoje unterhält, womit er seine Drogen und sonstigen Gelder wäscht.


 1. Fatos Nano Drug Allegations

  Date: Friday, December 01 @ 15:03:04 GMT
  Topic: Albania News

  Below is the translation of a document that was provided to me by a friend in Tirana. The report was assembled from conversations with three separate sources, one who works for an Albanian intelligence agency and two others who work within Nano’s circle. The translation tracks the original.

  Fatos Nano – Ex Prime Minister of Albania

  By Gary Kokalari – Political Analyst – Exclusively for ACLIS

  The current drug trafficking routes in Albania and their relations with Prime Minister Fatos Nano……………

 2. With this group works also the nephew of Bajram Ibro (Director General of the Police) as well as a trafficker named “Gezim” in Laprake, a peripheral neighborhood in Tirana. A second group within this group is that led by Lul (Lulezim) Berisha, Arjan Saliu, Klodian Saliu, Rudin Taullahu, Artur Begu dhe Arben Talja. This group is led directly by Leonard “Nard” Koka (brother of Lefter Koca), new deputed by the election in June 2009: Lefter Koca (Partia; Srapari Bande from Ilir Meta) and Hazmir Gashi / Partner of “Lul” Berisha.
 3. ……..
 4. ACL – 01 December 2006

 

 1. Current Narco-trafficking Routes in Albania Linked with Former Prime Minister Fatos Nano
  Defense & Foreign Affairs Special Analysis - July 17, 2006aus Balkanblog

20 Jahre Staats Terror der Salih Berisha Bande: Der neue Report des US Department of State Report

Karaburun tragedy

From Wikipedia, the free encyclopedia

Karaburun tragedy, also known as 9 January tragedy in 2004 was the fatal trip of 36 people from north Albania, 2 dinghy drivers and 1 of the traffic leaders, who were trying to cross the Strait of Otranto towards Brindisi in the coasts of Puglia by means of an inflatable boat. 28 of them died or were declared lost.[1] Karaburun tragedy is the Albanian emigrants’ marine tragedy with the 2nd highest mortality rate after the Otranto tragedy in March 1997, when the Albanian ship with clandestine was hit by the Italian combat ship Sibilla, causing the death of 84 people[2][3] Unemployment, low incomes and difficult living conditions forced people to go outside Albania, especially in the ’90. But a harsh visa regime and great difficulties for obtaining a visa in foreign embassies, followed by a process that involved lengthy, complex, costly and often humiliating procedures, were the main reasons that lead to illegal emigration.[4] Albania signed its first Readmission Agreement with Italy on November 18, 1997[5] In August 2002, after demonstratively burning some inflatable boats of the illegal traffic in the mole of Radhima, Albanian PM Fatos Nano declared that “… we are burning the past and piracy from our coasts. There’s no more rubber dinghies and traffickers on the waters of the Republic of Albania.[6][7] Despite the political reforms and successes of the Albanian government in the efforts for stopping illegal emigration, in early 2004 this phenomenon still existed and 9 January was a strong proof of it. Only after almost seven years, on November 8, 2010, Council of the European Union approved visa-free travel to Schengen Area for Albanian citizens.[8]

………

Investigations and aftermath

The two dinghy drivers were firstly sent to the hospital and then taken into custody. One of them, A. Rrokaj, was the son of the chief of Antiterrorist Police Department in Shkodër and nephew of Vlorë Seaport’ s vice director, while this last one’s brother was the owner of the boat.[7] Also another relative of them, chief of the Circulation Police Depar

 

Albanien hat eine Chance, das die Polizei wieder funktioniert in wenigen Monaten, aber bei der Justiz sieht es mehr wie düster aus, weil die Kriminellen Banden der Staatsanwälte und Richter entfernt werden müssen. Waru