Database error: [Unknown column 'comment_ID' in 'field list']
SELECT ID, COUNT( comment_ID ) AS ccount FROM wp_posts LEFT JOIN wp_comments ON ( comment_post_ID = ID AND comment_approved = '1') WHERE post_status = 'publish' AND ID IN (3524,3521,3509,3499,3494,3451,3445,3433,3426,3421,3413,3394,3391,3369,3366,3364,3247,3347,3319,3313,3311,3303,3301,3293,3253,3237,3215,3196,3191,3188,585,3153,3133,3131,3122,3113,3105,3073,3071,3032,3012,3006,3005,2992,2966,2943,2939,2934,2921,2901,2898,2875,2860,2872,2871,2854,2843,2846,2838,2824,2808,2811,2776,2772,2762,2759,2744,2717,2706,2675,2667,2632,2626,2563,2533,2519,2426,2419,2399,2272,2231,2198,2175,2171,2099,2031,2006,1888,1865,1863,1841,1840,1826,1823,1804,1778,1754,1716,1662,1640,1633,1571,1467,1442,1199,1149,1004,909,830,826,743,721,550,514,508,392,380,322,275,263,241,209) GROUP BY ID

www.albania.de

4/4/2014

Spartak Ngjela, droht der Entzug seiner Anwalts Lizenz durch die Rechtsanwaltkammer

Filed under: — Gjoka @ 6:47 pm

Die Rechts Anwaltkammer,hat eine Beschwerde gegen den selbst ernannten Justiz Partioten Spartak Ngjela angenommen, wo am Ende der Entzug der Rechtsanwalt Lizenz stehen kann. Er kassierte 200.000 LEK (1.500 € vorab), damit in einem Berufsungs Gericht ein Prozeß gewonnen wird, was aber wohl das Bestechungsgeld für die Richter nicht beinhaltet. Der uralte Kommunist, der viele Jahre als Justiz Minister in Spe gehandelt wurde, ist schon eine er lächerlichsten Politischen Figuren.

update: die Anwaltskammer sprach sich für Spartak Ngjela aus, das er nicht seine Lizenz verliert.

Spartak Ngjela,mit einem der übelsten Gangster, Drogen und Mord Clans in Durres: Bar - Hotel Drenica: mit Gani - Skender Kapiti, wo Gani Kapiti, im Mai 2009, seinen unbewaffneten Nachbar mit der AK-47 nieder mähte und sich des Mordes noch brüstete und dann spurlos verschwand.

kapiti spartak ngjela

Foto: Nga e djathta: Gani Kapiti, Miftar Miftari, Bedri Tahiri, Spartak Ngjela, Skënder Kapiti dhe Galip Avdiu

Der Anzeige Erstatter, verlor aber auch die Berufung und Spartak Ngjela, weigerte sich, die Anzahlung zurück zugeben, ebenso die Dokumente.

Nun liegt der Fall bei der Rechtsanwaltkammer.

Çfarë po i ndodh Avokatit?

Postuar më: 4 Prill, 2014 tek Kopertina

kopertina 4 prill

Nga Aida Nako

Dhoma Kombëtare e Avokatisë së Shqipërisë ka një Komisioner që pranon ankesa. Komisionerja e Ankimeve pranë kësaj Dhome Denisa Shpofi i ka nisur fillimisht një relacion Komitetit të Displinës për avokatin Ngjela, pas një ankese të shtetasit Josif Niçka. “Mosplotësim i marrëveshjes nga ana e avokatit dhe për këtë shkak kthimin e dokumentacionit perkates se bashku me shumen e paguar në favor të tij” – është objekti i këtij relacioni që bazohet në nenet 37 dhe 39 të ligjit “Për profesionin e avokatit ne Republikën e Shqipërisë”.

Data e mbërritjes ka qenë 15 dhjetori 2013, data e njoftimit të Ngjelës ka qenë 20 shkurti 2014, data e dërgimit pranë Komitetit Disiplinor ka qenë 24 shkurti i këtij viti – mësohet nga dosja e dokumentave mbi këtë çështje që DITA e disponon të plotë.

 

Çfarë thotë Komisionerja

faksimile okokokPasi ka vendosur pranimin e fillimit të procedimit disiplinor ndaj avokat Ngjelës, komisionerja Shpofi i shkruan atij: “Subjekti ankimues pretendon se midis jush ka patur një marrëveshje avokat-klient në formë të pa shkruar, për përfaqësim në Gjykatën e Lartë, sipas së cilës Ju keni marrë përsipër përfaqësim të suksesshëm në çështjen gjyqësore, kundrejt shpërblimit nga ana e klientit të një shume të hollash për shërbimin që do të kryenit. Për këtë qëllim ai ju ka dorëzuar dokumentacionin e nevojshëm të çështjes, për t’u studiuar nga ana juaj.

Duke qenë se çështja u mbyll me mospranim rekursi nga ana e Gjykatës së Lartë, ankimuesi e konsideron marëveshjen të pa plotësuar, dhe për këtë qëllim kërkon kthimin e dokumentacionit që ai ka vënë në dispozicionin tuaj, si dhe shumën e të hollave që ka paguar për shërbimin e pakryer, sipas tij”.

 

Si përgjigjet Ngjela

Vetë Ngjela nuk ka pranuar të kthejë as paratë as dokumentat. “Kërkesa ankimore e depozituar nga ankimuesi është e pabazë. Ankimuesi Josif Niçka i është drejtuar me kërkesë padi Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me të njëjtin objekt (Kthimin e shumës së të hollave të pretenduara), dhe kjo kërkesë padi është rëzuar nga ana e kësaj të fundit dhe vendimi ka marrë formë të prerë. Në lidhje me dorëzimin e dokumentave të dorëzuara pranë avokatit, është vetë subjekti ankimues që nuk është paraqitur për t’i tërhequr” – shkruhet në përgjigjen që Ngjela i ka dhënë Dhomës së Avokatisë marrë në dorëzim nga Kryetari i Komitetit Disiplinor Virxhil Karaja

 

Çfarë thotë paditësi i Ngjelës

Josif Niçka, banues i rrugës Myslim Shyri në Tiranë i ka shkruar ndërkohë kreut të Dhomës së Avokatisë: “…Pas disa seancave gjyqesore te zhvilluar ne gjykatat respektive te rrethit gjyqesor dhe asaj te apelit Tirane, ne lidhje me nje ceshtje time gjyqesore me objekt pjesetim pasurie, te mbrojtura prej avokatit tim z.Muharem Kushe, per shkak se ky i fundit nuk ishte optimist ne perfaqesimin dhe perfundimin me sukses ne Gjykaten e Larte te kesaj ceshtje, dhe pas rekomandimit te tij qe te mos beja rekurs ne Gjykaten e Larte, kontaktova me avokat Spartak Ngjela, i cili nga ana e tij kerkoi te bente nje marreveshje me mua, ku ai zotohej te me perfaqesonte dhe te fitonte ceshtjen ne kete Gjykate te Larte kundrejt nje çmimi qe duhej paguar nga ana ime. Per kete qellim i kam paguar ne forme paradhenie shumen prej 200.000 leke te reja, si pjese e kestit, te cilen e provoj edhe me dokumentin e firmosur nga ana e tij. Gjykata e Larte nuk pranoi gjykimin e rekursit. Pra prezenca e av. Ngjeles, edhe pse me kishte premtuar per nje zgjidhje pozitive ne favorin tim prane kesaj gjykate, nuk pati mundesi te provohej. Bazuar sa më lart kërkoj kthimin e shumes se mesiperme, si mbrojtje e parealizuar…”

 

Bëhej fjalë për ndarje parash

vendimiÇështja për të cilën klienti i Ngjelës e pagoi këtë të fundit për ta zgjidhur në Gjykatën e Lartë ka të bëjë me një pjesëtim pasurie dhe me sa kuptohet nag dokumentat e gjyqit bëhet fjalë për 3 llogari bankare, dy prej të cilave në lekë, afërsisht 54 milionë dhe 20 milionë secila si dhe një shume në euro.

“Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë në dhomën e këshillimit të datës 01.11.2013 mori në shqyrtim çështjen civile me: Paditës: Elida Cipa dhe i paditur: Josif Nicka për pjesëtimin e pasurisë së luajtshme 5.334.000 lekë, 1.948.700 lekë dhe 5000 euro. Gjykata e Apelit Tiranë ka vendosur: Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Kundër këtij vendimi ka bërë rekurs pala e paditur, e cila kërkon prishjen e tij… Kolegji pasi dëgjoi relacionin përkatës, dhe pasi e bisedoi çështjen në tërësi, vëren se shkaqet e ngritura në rekurs, nga rekursuesi Josif Nicka, nuk janë në përputhje me kërkesat e nenit 472 të K.Pr.C, për rrjedhojë, rekursi nuk përmban shkaqe për t’u kaluar për shqyrtim në seancë gjyqësore. Kolegji vendosi mospranimin e rekursit të paraqitur nga i padituri Josif Nicka” – thuhet në vendim.
Mandat- pagesë për Avokatin

Në listën e dokumentave gjendet edhe një Mandat Pagese me anë të të cilit provohet dorëzimi i shumës për Ngjelën.

“Sot në datën 15.02.2012 u paraqit në zyrat e Studios Legale T-Finance Klienti Josif Niçka i biri i Paskalit dhe i Katerinës; dtl. 1956, lindur dhe banues në Tiranë i cili pasi kerkoi ndihme juridike në lidhje me çështjen civile (…) bëri pagesën prej 200.000 (dyqindmijë) lekë si parapagim për shumën 300.000 (treqind mijë) lekë të rënë dakort…” – thuhet në këtë mandat pagese.

Në dokumenta gjenden gjithashtu edhe disa emaile të shkëmbyera mes Dhomës së Avokatëve dhe zyrës së Ngjelës.

 

Gjykata rrëzon padinë

vendimi 2Gjykata e Tiranës ndërkohë (gjyqtare Enkela Bajo) e ka marrë në shqyrtim padinë e shtetasit Josif Nicka, ndaj shoqerisë “LawFirm&Finance” shpk, dhe e rrëzoi padinë ndaj Ngjelës.

“..Në pretendimet e pales paditese gjejme se mes paleve ndërgjygjëse eshte arritur nje marreveshje ne baze te se ciles eshte kerkuar shuma prej 120.000 leke per paraqitjen e rekursit ne Gjykate te Larte dhe shuma prej 300.000 leke per perfaqesimin ne Gjykate te Larte, me kusht qe nese nuk do te arrinin te fitonin ceshtjen nga pala e paditur do te kthehej shuma prej 320.000 leke / nderkohe do te kerkohej dhe pezullimi i egzekutimit te vendimit ne Gjykaten e Larte. Sipas shpjegimeve te dhena verbalisht ne seance gjyqesore pala paditese eshte shprehur se ceshtja e tij me objekt pjestim pasurie ndodhet ne Gjykaten e Larte mbas rekursit te paraqitur nga av.Muharrem Kushe, ndersa avokati Spartak Ngjela do ta ndiqte kete ceshtje nese ajo do te kalonte per shqyrtim ne kete gjykate.

Nga permbajtja e mandat pageses vertetohet egzistenca e nje marredhenie juridike mes paleve dhe ne pasoje dhe marredhenie juridike detyrimi ku pala paditese duhej te paguante shumen prej 300.000 leke dhe ka parapaguar 200.000 leke, por pa u percaktuar konkretisht se cfare perfshin ndihma juridike e kerkuar… Gjykata cmon se padia nuk eshte e bazuar ne prova dhe si e tille nuk mund te pranohet. Perfundimisht gjykata, për këto arsye, vendosi rrëzimin e padisë…” – thuhet në vendimin e gjyqtares.

 

* * *

Kush po i “gjuan” avokatit?

REDAKSIONALE

Avokat Ngjela nuk kishte as gjysmë ore që ishte çuar nga një kafe me ish-Presidentin Bamir Topi, kur në titrat e televizioneve nisi të qarkullonte me shpejtësi një informacion interesant, Dhoma e Avokatisë po paralajmëronte se Ngjelës mund t’i hiqej licenca e avokatit. Politikani kontravers dukej se kishte telashe me një ish-klient të vetin i cili i kërkonte kthimin mbrapsht të një pagese për një kontratë që nuk ishte zbatuar prej Ngjelës. Ish-klienti, rezultonte se i kishte kërkuar Dhomës së Avokatisë në Tiranë të merrte masa disiplinore ndaj Ngjelës dhe sipas informacioneve të para të shpërndara mesditën e djeshme u krijua përshtypja se avokat Ngjela rrezikonte heqjen e licencës së avokatit për shkak të këtij telashi. Në fakt historia është pakëz më e gjerë se kaq. DITA ka siguruar praktikën e plotë të kësaj dosje ditën e djeshme.

Fabula është e thjeshtë. Shtetasi Josif Niçka, kishte dikur një problem me një gjyq të vetin për pjesëtimin e pasurisë. Pasi humbi gjyqin edhe në Apel ai iu drejtua studios ligjore te Ngjelës dhe e autorizoi këtë studio për ta përfaqësuar në gjyqin që do të zhvillohej në Gjykatën e Lartë. Nga praktika dokumentare rezulton se mes Ngjelës dhe Niçkës nuk ka pasur një kontratë të specifikuar, por kishte një dokument ku Ngjela kishte marrë paradhënie duke premtuar se këtë çështje do e fitonte në Gjykatën e Lartë. Por Gjykata e Lartë, nuk merr në shqyrtim çdo çështje. Atje ekziston Dhoma e Këshillimit që filtron çështjet të cilat duhet të kalojnë për gjykim dhe ato që duhet të mbeten në fuqi me vendimin e Apelit. Ndaj dhe çështja nuk hyri fare në shqyrtim në Gjykatën e Lartë. Por klienti Niçka kërkoi kthimin mbrapsht të paradhënies në këtë moment. Ai shkoi në gjykatë dhe e paditi Ngjelën duke kërkuar kthimin mbrapsht të parave.

Mbrëmjen e djeshme kontaktuam avokat Ngjelën, kërkonim të kuptonim më shumë rreth situatës së tij. Avokati i mëshonte vetëm linjës proceduriale, duke vënë theksin tek vendimi i gjykatës që i kishte vënë “vulën” pretendimeve të klientit të tij Niçka.

“Dhoma e Avokatisë ka njoftuar se do të mblidhet për të shqyrtuar rastin. Unë si normalisht do të dërgoj përfaqësuesin e zyrës atje për të bërë të qartë pozicionin tim. Ka një vendim gjyqësor të formës së prerë nga gjykatat për këtë çështje që po diskutohet sot. Ju si mendoni, më shumë se gjykata dhe verdikti gjyqësor mund të vendosin instancat e tjera? Ja pra ky është qëndrimi im”, – tha dje Avokati. Ai e shmang, por nuk perjashton që është dikush duke vënë në lëvizje ingranazhe mediatike dhe jo vetëm, për ta diskretituar në publik:

“Të gjitha mund të jenë. Në këtë fazë dhe moment unë s’mund të vë dorën në zjarr, por se përjashtoj si mundësi. Nëse kërkoni emra se kush mund ta ketë orkestruar, emrat mos i kërkoni nga unë, emrat i nxjerr një investigim gazetaresk, unë me siguri di t’iu them se këtë çështje e kam ezauruar me vendim gjykate, këto të tjerat kërkojnë një investigim më vete pastaj. Dyshimet nuk mjaftojnë”,- shprehet Avokati. Ngjela, kohët e fundit është pozicionuar në një tip “fronti antikorrupsion”. Ai ka shfaqur një distancë të qartë me demokratët e PD-së në opozitë, por shfaqet i dyzuar në diskursin e tij opozitar ndaj të majtëve në qeverisje.

Kur merr në shqyrtim qeverisjen e majtë, tonin dhe timbrin e kritikës ai nuk e shfaq njësoj për të gjithë faktorët qeverisës, diku sulmon më ashpër, pa doreza, diku moderohet, kritikon, por bën kujdes të përmbahet. Ndaj dhe, nëse dikush po kërkon “ti gjuajë” Ngjelës, nëse dikush po kërkon t’i krijojë skenarë diskretitimi publik atij, palët potencialisht të interesuara për ta bërë diçka të tillë, gjenden në të gjithë krahët e politikës. Ndoshta vetë Ngjela e ka më mirë të identifikuar “goditësin” real, por ende nuk e artikulon publikisht atë.

* * *

Foto-Lajm/ Ngjela takon Topin: Do takojë të tjerë

E.Habilaj

Kreu i partisë Ligj dhe Drejtësi ka qëndruar dje mbi një orë me kreun e FRD-së, Bamir Topi. Vendtakimi është zgjedhur një bar-kafe në zonën e ish- Bllokut dhe ka qenë vetëm mes atyre të dyve. DITA arriti të fotografonte momentin e takimit mes tyre, ndërsa më pas i kontaktoi nëpërmjet telefonit. “Po goditet korrupsioni, por ende nuk po shohim një reformë në drejtësi. Natyrisht me Topin kemi qenë bashkëpunëtorë politikë me njëri-tjetrin”, - e ka komentuar Ngjela këtë takim. Më tej ai tha se do bënte “konsultime edhe në ditët në vijim me faktorë të tjerë”. “Do vazhdojmë me tryeza të gjera, ku do të ketë pjesëmarrje dhe të palëve të tjera. Po mundohemi të përmirësojmë klimën politike në vend,” - përfundoi Spartak Ngjela. Pak ditë më parë ai zhvilloi një takim me kreun e Aleancës Kuqezi, Kreshnik Spahiu. Të dy thanë se kanë rënë dakord në 3 pika të përbashkëta, si; patriotizmi, lufta kundër korrupsionit dhe politika e jashtme.

Spartak Ngjela Interview: Die Albaner Mafia installierte Bujar Nishani und Adriatik LLalla

Diese Art von Peinlichkeiten der Albanischen Staats Kontrolle und des Generalstaatsanwaltes kann man vergessen, wenn die Generalstaatsanwaltschaft schweigt und praktich überall auch fast keine Verfahren gegen illegales Bauen eröffnet, obwohl fertige Unterlagen, der Phantom Bauten auf gestohlenen Grundstücken, Antiken Stätten und vor allem an der Küste, deutlich sichtbar ist. Eine Säuberung der Staatsanwaltschaften geschieht ebenso nicht, weil das wie die Richter ein kriminelles Enterprise ist. Man wird sehen, was geschehen wird! Der sogenannte Staatspräsident Bujar Nishani, im Volke verachtet, tritt nur als Schutzherr, der kriminellen Richter und Staatsanwälte auf, wobei seine Klientel Politik 2007, schon als Innenminister gut dokumentiert wurde.

gazeta dita cover

Es gibt keine Justiz, mit diesem Präsidenten, Staatsanwälten und General Staatsanwalt. Sie verspotten die Menschen und Internationalen, mit dem Geschwafel seit 8 Jahren von Reformen

4/2/2014

Die Mafia Richterin ohne Bildung: Fatmir Hajdari liess den verurteilten Mörder: Arben Isufaj - “Ben Qimja” in 2009 frei

Filed under: — Zogaj Leku @ 6:29 pm

Fatmir Hajdari, hohe Richterin am Obersten Gericht, hat nach eigenen Aussagen sogar die Grundschule abgebrochen und nur 2 Jahre Schule je besucht. Ein Kompensations Geschäft des Salih Berisha, dessen Leibwächter den Ehemann und Gangster Azem Hajdari erschossen im September 1998. Auf Befehl und nach einem Gespräch mit Salih Berisha, stellte sie das Verfahren gegen Lulzim Basha ein und liess den verurteilten Gangster und Mörder frei: “Ben Qimja"! 14 weitere verurteilte Gangster kamen frei Anfang 2014. wie der Bulqize Chrom Bandit: Gjin Nika, der erschossen wurde. Ein Skandal der Justizminister, auch des Bujar Nishani, Eduard Halimi, Enkeled Alibeaj, welche als Verantwortliche, keine Diziplinierungs Verfahren gegen Richter einleiten, welche absurde Urteile sprechen, oder wenn die Richter unerklärliche Reichtümer und Immobilien besitzen. Der Justiz Nasia Naco, gehört selbst zur Justiz Mafia, wie Eduard Halimi und alle Justiz Minister auch Aldo Bumci.

Erstaunlich was für kriminelle Energie die EU und US Justiz Bringer ab 2007 in Albanien, denn auch dieser Fall zeigt nur, (siehe wikileaks) unsere Berichte vor etlichen Jahren, das es allgemein bekannt war, das sich Mörder, Drogen Bosse freikauften in Albanien und hohe Millionen Summen im Motor der EU Mafia und Justiz Bringer Organisationen mit vollen Wissen verschwanden, als Lehrmeister der Balkan Mafia und schlimmer wie die Camorra.

Justica albania
Ein einziger Skandal ist die Albanische Justiz und das nun seit sehr vielen Jahren, wo Richter nicht einmal Basis Kenntnisse der Gesetze haben.

Gerichts Urteile mit Freilassung von Schwer Kriminellen, sind Standard in Albanien

2009 frei gelassen, wegen Mord, inklusive Auslieferungs Forderung der Italiener, ebenso nach der Festnahme, wegen Mord Anfang 2014.

Der Skandal ist erneut so gross, nun in 2014 zeigt, das Justiz unerwünscht ist in Albanien: Der Innenminister schreibt deshalb einen Brief an Bujar Nishani und dem Justiz Minister Nasic Naco (Mitglied der Albaner Jusitz Mafia), der solche Zustände bekanntlich seit Jahren als normal ansieht und Motor der Verbrecher Clans ist. PDF / Lo Tahiri Briefe an Nishani . Im Brief fordert der Innenminister Saimir Tahiri, eine Überprüfung auch dieser Gerichts Entscheidung, durch den verantwortlichen sogenannten Staatspräsidenten, der den Vorsitz der Richter Aufsicht ebenso hat, mit dem Gangster Elvis Cefa, der vollkommen korrupt und inkompetent ist.

Die Ehefrau des erschossenen Gangster Azem Hajdari, wurde ja zur Richterin an das Obersten Gericht berufen, obwohl man im extrem schlechten Bildungs System selber aussagte, das man die Grundschule abgebrochen hat. Auch lt. US Department of State Report, haben Albanische Richter, keinerlei Basis Wissen über Gesetze! Ein einmaliges desaströses Spektakel der Justiz Aufbau Mafia aus Europa vor allem. Dafür haben praktisch alle Richter und Staatsanwälte, einen unerklärlichen Reichtum und Immobilien Besitz, nachdem die EU und die Opdat Missionen, die neue kriminelle Justiz Kaste mit Immunität geschaffen hatte. Von kriminellen Justiz Ministern und dem Mafia Präsidenten von Albanien Bujar Nishani geschützt, wie der Fall etlicher Richter zeigt, vor allem aus Elbasan, Tirana und Durres mit Dhurato Bilo. Bekannte Kriminelle ohne Schul Bildung werden Staatswälte, welche auch den Frauen Handel seit 20 Jahren dirigieren, Polizei Präsidenten Mörder und der Vater schon den Zigaretten Schmuggel nach Italien vor über 40 Jahren organisierte. Der General Staatsanwalt: A. Llalla, eine Witzfigur der Albaner Mafia, welche Nichts tut.
Fatmir Hajdari

Edi Rama gab nach dem Besuch in Berlin, bereits ein Interview: So lange es keine wirklichen Reformen in der Justiz gibt, gibt es keinen EU Kandidaten Status

Mörder, Drogen Bosse, freilassen ist eine Spezialität der Albanischen Justiz, ebenso das Staatsanwälte der kriminellen Hirnlosigkeit, keine Anklage zu Gericht bringen, weil Selbige oft kaum lesen und schreiben können. Die neue Regierung will die Adminstration besser ausbilden, was die Zukunft zeigen wird.

In alter Tradition, hat man verurteilten Mörder: Arben Isufaj - “Ben Qimja” in 2009 freigelassen, der nun erneut mit der neuen Regierung in Auslieferungs Haft ist.

2/19/2013

Rauben, Plündern, Erpressen, Stehlen: die Übernahme des Zolls, durch die Tropoja Banditen des Ridvan Bode und Salih Berisha

Die Kultur der Idioten aus Tropoja, ist allgemein bekannt bei den Albanern, auch als Schafshirten Regierung bekannt. Ebenso die Mängel in der Ernährung, wo das Gehirn geschädigt wird. Einzige Kultur, auf Unbewaffnete zu schiessen, wie auch Dritan Berisha.

glücklich

Die Mafia Richterin Fatmir Hajdari, gehört auch zur Gruppe der Justiz Verbrecher, welche gegen Geld Mörder in 2009 freiliessen, wie wikileaks in Details berichtet, was Berisha Minister wie Enkeled Alibeaj, Sokol Olldashi oder ein Lulzim Basha damals organisierten gegen Geld und Wahlkampf Unterstützung.

Die Familien Bamir Topi und Fatmira Hajdari (Witwe von Azem Hajdari) wurden Grundstücks Legalisierung in Tirana abgelehnt

Fatmir Hajdari, in einem neuen Interview, erzählt selber das sie die Schule abgebrochen hat, mit Azem Hajdari verheiratet wurde und heute Verfassungs Richterin ist?! Albanien und die korrupten und inkompetenten Richter, wobei Fatmir Hajdari nur ein Beispiel ist.

Fatmir Hajdari, schlug das Gerichts Verfahren gegen Lulzim Basha nieder, hat gestohlene Grundstücke und illegal gebaute Immobilien legalisieren lassen, wie praktisch alle Albanischen Richter und Politker.

Den verurteilten Mörder Arben Isufaj - “Ben Qimja", liess Fatmir Hajdari in 2009 frei, als Berisha Financier, obwohl er zu 30 Jahren Haft wegen Mord und Drogen Handel verurteilt war. Heute sitz Arben Isufaj - “Ben Qimja", erneut in Auslieferungs Haft, wegen seinen Haft Strafen in Italien.

02 Prill 2014 - 02:22

E liroi në 2009, Fatmira Hajdari
sërish gjykon ‘Ben Qimen”

TIRANE- Gjyqtarja Fatmira Hajdari që në vitin 2009 i dha lirinë duke e nxjerrë nga burgu të arrestuarin Arben Isufaj (Ben Qimja), është zgjedhur sërisht të gjykojë kërkesën penale të biznesmenit fierak, për lirim nga qelia, ku këtë herë është mbyllur për llogari të autoriteteve italiane. Hajdari është pjesë e treshes së gjyqtarëve, që janë zgjedhur për gjykimin e kësaj kërkese, ku ka statusin e relatores. Sipas burime pranë Gjykatës së Apelit Tiranë,dhënia e një vendimi në vitin 2009 nga gjyqtarja Fatmira Hajdari për personin me arrestuar Arben Isufaj, nuk e pengon atë të japë dhe një vendim të dytë për të.

Kjo për shkak se dy çështjet kanë objekt të ndryshëm gjykimi dhe për pasojë nuk ka ndonjë shkelje ligjore. Në vitin 2009 gjyqtarja Hajdari vendosi të lirojë Arben Isufin nga burgu, duke e liruar nga akuza e vrasjes së biznesmenit Piro Koçiu. Tre vjet nga ky vendim, sërisht Fatmira Hajdari zgjidhet nga shorti elektronik për të gjykuar dosjen e të arrestuarit për llogari të italianëve. Ditën e djeshme procesi gjyqësor është shtyrë, duke u caktuar data 3 prill.

Dokumentat e Interpol
Sipas akuzës në shtetin italian, Arben Isufi është dënuar me 30 vite burg për akuzën e trafikut të lëndëve narkotike, veprimtari kjo që është kryer në kuadër të organizatës kriminale. Një ndër provat kryesore që u përdor nga Prokuroria e Tiranës gjatë seancës për caktimin e masës sigurisë “arrest me burg” në gjykatën e Tiranës,ndaj Arben Isufit ishin disa dokumente të mbërritura në prokurori nga zyra e Interpolit. Sipas prokurorisë bëhet fjalë për disa dokumente të mbërritura nga Interpoli që konfirmojnë se shtetasi i arrestuar nga Policia e Shtetit, është në kërkim ndërkombëtar dhe kërkohet nga drejtësia italiane. Pikërisht ky dokumentacion tregon se Arben Isufi rezulton i dënuar me 30 vite burg për trafik droge në disa zona të ndryshme të Italisë. Pritet që brenda 40 ditëve autoritet italiane të sjellin pranë Ministrisë së Drejtësisë kërkesën për ekstradimin e biznesmenit Arben Isufi, me qëllim vuajtjen e dënimit në Itali - See more at: http://www.shqiptarja.com/aktualitet

Ohne reale Reform der Justiz, gibt es keinen EU-Kandidaten Status, wie sogar Edi Rama nun in einem Interview, nachdem dem Besuch in Berlin erklärte.

Der Skandal mit dem Richter in Puke, der von Fiks Fare erwischt wurde, und auch kurz verhaftet war. Aber auch hier passiert Nichts, wie wir vor Monaten auch gesagt hatten. Ob der Alte, oder neue Justiz Minster Nasic Naco, man macht Show und kassiert ab, mit der kriminellen Richter Bande in Albanien.

Premiere in Albanien: Der erste Richter wurde verhaftet: Shtjefën Lleshi aus Puke

9/19/2012

Historic: 20 Jahre kriminelles Enterprise der Salih Berisha Gang

Im wesentlichen ist man zu dumm für Alles:

Mustafa Nano, uber die Ziegenhirten Polizisten des Salih Berisha und Innenministers

Eine einzige Kathastrophe in allen Bereichen, nachdem die Intelligenz ausgewandert ist.

Real Estage Report der Weltbank, die Gesetze und die realen Banditen Feldzüge der Politik Land Mafia in Albanien

Man hätte vor vielen Jahren, das System stoppen können, aber das Gegenteil geschah: NATO Mitgliedschaft u.a. und Milliarden an Geldvernichtung, durch die EU, Weltbank Finanz Mafia an sinnlosen Krediten um ein primitiv kriminelles System zu stabilisieren. KAS und FES, sind Camorra ähnliche Clubs für Politische Pyschopaten, was man schnell erkennt. Die Reports der Stiftungen, richten sich nur danach, wieviel Geld man ständig erhalten will, sind OK-Reporting von Phantom Erfolgen des Nichts. Das System dient der Internationalen Mafia, als Lehrbuch der Geld Vernichtun mit Phantom Tätigkeiten.

Die Ernennung der Richter und Staatsanwälte und Diziplinierungs Maßnahmen, wie Entlassungen, sind ein Haupt Problem nun seit vielen Jahren, was man in der EU erkannt, aber Nichts geschieht. Der Justiz Minister Nasic Naco, macht nur Show und hat Kriminelle ebenso als Staatsanwälte ernannt.

Ministria e Drejtësisë, i ka lënë rreth 40 detyra shtëpie Prokurorisë së Pergjithëshme, për luftën kundër kriminalitetit, detyra të cilat mbështeten në 5 prioritete kyçe të Bashkimit Europian.
Ora News ka siguruar rekomandimet që Ministria e Drejtësisë i ka dërguar Prokurorisë së Përgjithshme, të hartuara mbi evidentimin e problemeve që janë pasqyruar në dokumentat strategjikë qeveritarë dhe në raportet e organizmave ndërkombëtarë, përfshirë progres raportin e Komisionit Evropian. Progres raporti i Komisonit Europian thekson se mungesa e llogaridhënies e Prokurorisë së Përgjithshme është shqetësuese, përfshirë këtu dhe procedurat për emërimin dhe shkarkimin e personelit.
Mbështetur mbi këtë, Ministria e Drejtësisë i ka rekomanduar Prokurorit të Përgjithshëm, zbatimin e kuadrit të ri ligjor, forcimin e autonomisë së prokurorisë në hetimin paraprak, rritjen e hetimeve pro aktive, rritjen e bashkëpunimit ndërinstitucional, si një premisë bazë për suksesin e veprimtarisë së organit të prokurorisë dhe forcimin e kompetencave dhe të transparencës së Këshillit të Prokurorisë, në raport me emërimin, promovimin, transferimin dhe procedimin disiplinor të prokurorëve.
Në lidhje me luftën kundër korrupsionit si një ndër prioritetet kyçe të Qeverisë, Prokurorit të Përgjithshëm ndër të tjera i kërkohet që të forcojë koordinimin ndërinstitucional me shërbimet policore, për shkëmbimin e informacionit dhe përdorimin sa më efektiv të metodave speciale të hetimit, për sigurimin e provave dhe goditjen e korrupsionit, ashpërsim të politikës penale në drejtim të masave të sigurimit dhe atyre të dënimit në rastet e korrupsionit dhe fshehjes së pasurive, produkte të veprës penale. Gjithashtu në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar, dhe në përgjigje të shqetësimit europian se, Shqipëria mbetet një vend burimi për trafikimin e të rriturve dhe të miturve, përfshi lypjen e detyruar nga fëmijët.
Kultivimi dhe trafikimi i kanabisit mbetet një kërcënim serioz. Numri i konfiskimeve të pasurive kriminale dhe dënimeve për pastrimin e parave mbetet i ulët. Ministria e Drejtësisë i kërkon Prokurorisë së Përgjithëshme, ashpërsim të politikës penale në drejtim të masave të sigurimit dhe dënimit, në çështjet penale të krimit të organizuar, trafikimit të narkotikëve, trafikimit të qënieve njerëzore, pastrimit të parave.
Minsitria e Drejtësisë ka rezervuar rekomandime për Prokurorinë e Përgjithshme dhe për të drejtat e njeriut dhe bashkëpunimin ndërinstitucional.
Fatmir Hajdari Bujar Nishani
Der Justiz Mafia Club bei einem Treffen: Bujar Nishani und Fatmir Hajdari, Richterin des Nonsens und ohne Kenntnisse von Gesetzen, oder gar Schul Bildung.

3/24/2014

Der Chef der Durres Hafen Sicherheit: Fisnik Myrtezaj, ist ein verurteilter Kokain Drogen Boss, Grundstücks Dokumenten, Fälschungen, Raub,

Filed under: — Super Visor @ 3:50 pm

Einen Profi Schmuggler als Sicheheits Chef für den Hafen zuernennen, sagt wieder einmal Alles, über die Durres Hafen Direktion, welche sogar eine Verurteilung noch auf der Website bestritt, als das Urteil, durch einen prominenten Richter längst veröffentlicht war. qIm Gegensatz zu den Medien, ist es kein Skandal Edi Rama, sondern erneut ein Skandal des Edmond Haxhinasto, der Transport Minister ist und dem krimminellen Enterprise u.a. der FES und des Martin Schulz, mit Ilir Meta und dieser LSI Partei.

Altes System bei der SPD - FES gesponserten Verbrecher Partei des Ilir Meta: nur mit Kriminellen, teilweise auf der Interpol Liste, was die beste Qulifikation ist, auch Staatssekretär zuwerden, wie der Fall Almir Rrapo zeigt, Staatssekretär des Ilir Meta als er Aussenminister war.

Qulifikation Null für den Posten: Die vom Westen mit Millionen ausgebildeten Sicherheits Experten, für den Hafen, kamen nicht zum Zuge und sind unverändert Arbeitslos, nachdem Sokol Olldashi den Hafen in ein kriminelles Enterprise umwandelte, mit vielen hohen Mauern, was in der Welt ebenso einmalig ist. Lt. Hafen Direktor hätte Fisnik Myrtezaj, als Rechts Anwalt gearbeitet, im Lande wo die Richter keine Bais Gesetze kenne und wo der Kauf der Juristischen Diplome eine Legende ist.

Auffallend: Auch die Berisha hörige Richterin Adriana Fullani (Ehefrau von Adrian Fullani: Banken Präsident), hat das Urteil unterschrieben und wohl den Skandal nun veröffentlicht, obwohl die gute Frau, viel Dreck am Stecken hat, u.a. auch für das Berufungs Verfahren des späteren Polizei Präsidenten Mörders: Adem Tahiri.

siehe auch wie andere Kriminelle sich in hohe Positionen einkauften, abgesehen davon, das einschlägig korrupte Betrüger direkt in Ministerien sind, womit Vieles beim Alten blieb. Ausnahme ist das Innenministerium vor allem, wo eine positive Entwicklung zusehen ist.


Der Arbeits Minister Erion Veliaj, setzt den Mafia Boss: Saimir Kurti, als Direktor für Arbeit in Kavaje ein und der Skandal mit Aleksandër Kalemaj

Fisnik Myrtezaj, gehört direkt zu der extrem kriminelle Familie des Nard (Leonhard Koka) - mit Bledar (Bledi) Klosi, welche bereits ab 1997 viele Jahre den Hafen kontrollierten, weil man mit Fatos Nano Verträge unterschrieb, über die Kontrolle der Lager Häuser im Hafen. Bruder des Ministers Lefter Koka, engste Freundschaft mit den kriminellen Söhnen des Spartak Braho und Partner mit der Bande de Durresi: des Kosovaren Lulzim Berisha. Arben Braho erhielt einen Posten im Rathaus, Seferi Braho, der bekannte Frauen und Drogen Händler wurde Staatsanwalt unter Nasic Naco. Lefter und Nard Koka, sind Schwager der Super Gangster Familie: Agron und Armando Duka aus der Drogen Metropole Shiak.

Die Zoll Chefin Elisa Spiropali, setzt die Monopol Scanner Lizenz im Hafen Durres aus

Wenn die Deutschen Sicherheit im Hafen finanzieren, geschah immer das Gegenteil, wie auch mit dem UNODC Büro, inklusive Scanner für die Container, wo nie Container mit Waffen, Zigaretten und Drogen usw. gescannt wurden, denn die Lizenz wurde an die Internationale Mafia gegeben, bis das jetzt beendet wurde. Der neue durchaus korrekte Präfekt von Durres: Rolant Xhelilaj, der einen guten Namen hat, kritisiert die Aufklärung bei Drogen Delikten von 13 %, was extem peinlich ist. Durres ist der Haupt Umschlags Platz für Drogen in Europa, mit dem Super Verteiler: Shiak des Dash Gjoka Clan.*

Digital Camera

Hafen Büro von den Deutschen finanziert (siehe Schild), mit der UNODC, der UN Organisation gegen den Drogen Schmuggel. Die schreiben spektakulaere Berichte, machen ansonsten Nichts, sondern arbeiten mit Verbrechern, wie der Mord des Anton Stanaj, als UN Mitarbeiter im Sued Sudan zeigte. Nauterlich VW General Vertreter in Montenegro.

Der Durres Hafen Sicherheits Chef: Fisnik Myrtezaj, trat heute zurück, nachdem sein Vorleben als verurteilter Drogen Boss und Zigaretten Schmuggler bekannt wurde. Alles normal im System der Ilir Meta Partei LSI, und des Transport Ministers Edmond Haxhinasto, wo Posten nur an Kriminelle verkauft werden, was man Klientel Politik nennt. Edmond Haxhinasto, gehört zur Abteilung functionale Analphabeten, was er als Wirtschafts Minister auch schon zelebrierte, wo nur die linke Gehirnhälfte funktioniert, wo das Sprach Zentrum liegt. Er bestreitet natürlich Alles und hier ist das Gerichts Urteil (von einem prominenten korrupten Richter: Gani Dizdari sogar), auch wegen Zigaretten Schmuggel verurteilt. als ein Gross Schmuggler aus der Politik Finanzierung. Erneut Original Bujar Nishani Richter im Sumpf der von der EU installierten Mafia Justiz in Albanien.

Das Urteil! vom 26.11.2011
Gani Dizdari
Gani Dizdari, gehört zur Reise Truppe der Berisha, Bujar Nishani Justiz Mafia, denn er taucht hier bei dem Durres Gericht auf, in anderen Fällen in Fiere, oder in Tirana, immer wenn Klientel praktisch einen Freispruch brauchen. Eine vollkommen kriminelle Familie im Solde der Politik, wie die Fakten zeigen.

06 Feb 12
Three Indicted for Bribe on Albania’s Supreme Court

Prosecutors in the city of Fier have indicted three suspects, including a relative of a Supreme Court Judge, over an alleged attempt to influence a verdict in a murder trial.
Der International bekannte vollkommen korrupte Richter: Gani Dizdari, sprach diese Urteil, wo keine Gesetze mehr erneut galten, mit einem viel zu niedrigen Urteil, für Gross Drogen Schmuggel.

Alles normal im Hafen Durres, immer mit Kriminellen, was bei einem LSI Minister nicht verwundern kann. Man macht dort weiter, wo ein Sokol Olldashi, Ridvan Bode und P. Ndreau, die Konkurrenz Verbrecher Clans ins Spiel brachte, mit Hilfe korrupter Deutscher Consults und Firmen. Im Debakel des Hafen Durres, ist heute weniger Sicherheit, als in 1997-98, was die Albaner auch gerne selbst erzählen: “hier kann man Alles kaufen"!

Praktisch hatten sich nur die Verbrecher Kartelle geändert, denn praktisch die gesamte Prominenz der Berisha Partei, Familie, Josefina Topalli, Fatmir Mediu, waren immer im Drogen, Waffen Schmuggel, Betrug ohne Ende mit gefälschten Dokumenten verwickelt und oft der Motor. Der neue Kultur Beauftragte von Durres, gehört auch zu den LSI Banden. Agron Gropa, ebenso in vielen Sicherheits Bereichen tätig, wie der Gerichts Bewachung, ebenso ein verurteilter Drogen Boss. Identisch der verhaftete Stadt Architekt von Durres, der sich auch den Posten nur erkauft hat.

Alles normal im Hafen Durres!

Fisnik Myrtezaj
Fisnik Myrtezaj, kaufte einen wichtigen Sicherheits Posten, welcher praktisch immer in Hand der Albaner Mafia war, mit Ausnahme von Ende 1999 bis 2005.

Klientel Politik der Mafia Partei LSI des Ilir Meta und Spartak Braho: Nichts Neues, denn ein Ilir Meta, besorgte schon der Spartak Braho Bande, Diplomaten Pässe, bis man diese Leute in Italien 2001 festnahm.

DP: Drug trafficker made port director

Grundstücks Raub, für Geldwäsche Geschäfte u.a. im Skandal der Bucht von Spille (es gibt dort seit 8 Jahren nur Skandale um gefälschte Dokumente, welche bis in die höchsten Berisha Kreise gehen, und wie so oft: Alban Yhillari), wo auch erneut Agim Hoxha angeklagt ist. aber der neue Sicherheits Chef des Hafens Durres, dank der Frankenstein Partei LSI, wurde 2011 zu einer 3-jährigen Haft Strafe in Durres verurteilt für Kokain Schmuggel. Die Familie Myrtezaj, ist in der Adminstration weit gestreut und in unzählige Skandale verwickelt. Der Justiz Minister Nasic Naco, gehört identisch zu dieser Durres Mafia, stahl ebenso über 200 Grundstücke in der plazhe.

Die Mafia Partei LSI, mit ihren 4 Ministern, ist das grösste Politische Problem in Albanien, wie der Mafia Präsident: Bujar Nishani!

Deutsche Mafia Lobbyisten, sind Langzeit Partner der Gangster rund um Ilir Meta, und luden Ilir Meta u.a. 2001 nach Hamburg ein, wo der Innensenator Schill, von der Albaner Mafia “Osmani” und Co. gekauft wurden. Der Drogen Export hatte damals eine Steigerung um über 300 % in der Ilir Meta Regierung, denn “Donna” Spartak Braho, war ein wichtiger Verbündeter, und die Deutsche Botschaft vollkommen korrumpiert damals und von der Mafia übernommen, lieferte die Visas. siehe Visa Skandal und die Bundesdruckerei Skandal mit Ludgar Vollmer!

11/1/2010
Ex-Staats SekretÄr des Ilir Meta’s: Almir Rrapo, Albaniens grosser Verbrecher Clans, wird in die USA ausgeliefert

24 Mars, 2014
Flash / Politikë | nga Redaktor Redaktor
Pas denoncimit të PD, dorëhiqet drejtori i Portit Durrës

lauraPartia Demokratike ka denoncuar edhe sot ato që i cilëson emërime të personave të inkriminuar në krye të institucioneve të rëndësishme në vend.
Në një deklaratë për mediat ditën e hënë zëdhënësja e PD-së, Laura Vorpsi ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se ia ka besuar shërbimet e Portit më të madh në vend, një personi të dënuar në 2011, me 3 vite e gjysmë burg për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Menjehere pas deklarates se PD nuk ka vonuar edhe doreheqja e drejtorit te Portit Durres, Myrtezaj, i cili ka deklaruar se do ndjeke rrugen ligjore per te perballur keto shpifje te Partise Demokratike…

Deklarata e plotë e PD

Edi Rama ia ka besuar shërbimet më të rëndësishme të Portit më të madh në vend, një personi që në janarin e vitit 2011 u arrestua nga policia për trafik kokaine.
Gjykata e Durrësit, 3 vite më parë, e ka shpallur Fisnik Myrtezajn fajtor me akuzën e prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike, duke e dënuar me tre vite e gjysmë burg.
Po kjo nuk është pengesë për Edi Ramën që ta bëjë atë drejtor të shërbimeve mbështetëse në Portin e Durrësit.
Rilindja e Edi Ramës është një dështim i madh, dhe po rezulton çdo ditë një flluskë elektorale, por ama rilindja e Edi Ramës për disa militantë, sidomos për ata që kanë pasur probleme me ligjin dhe drejtësinë, po funksionin për së mbari.
E kemi parë Edi Ramën të shfaqet shpesh në portin e Durrësit, me doganierë e konsulentë, duke folur për projekte dhe për të ardhmen, por asnjëherë ai nuk tha se përse një të dënuar me 3 vite e gjysëm burg për trafik kokaine, e ka vënë në krye të shërbimeve të portës hyrëse të Shqipërisë në Adriatik.
Këtë ndryshim ka pasur ai parasysh, kur ka thënë se do të bëjë për Durrësin, aq sa nuk është bërë në këto 23 vite.
Faktet tregojnë të kundërtën. Dhe fakti më i fundit është alarmant, për sigurinë e portit të Durrësit, për sigurinë e kufijve tanë, dhe është një akuzë e drejtpërdrejtë për kriteret që vë në zbatim Edi Rama teksa emëron rilindasit e tij.
Çdo orë që kalon me heshtjen e Kryeministrin, e rëndon edhe më shumë dhe e bën edhe më përgjegjës Edi Ramën për inkrimimin e posteve kyçe të administratës shqiptare.
http://www.ama-news.al/2014/03/pd-ne-tjeter-denoncimdrejtori-portit-durres-denuar-per-droge/

04 Dhjetor 2013 - 05:35

Pronat në Spille tërhiqet prokuroria

TIRANE- Skandali me kthimin e 79 dynym tokë në zonën turistike të Spillesë, ka përfunduar me tërheqjen e prokurorisë së Tiranës, e cila në fund të procesit gjyqësor ndaj 6 të pandehurve, ka tërhequr akuzat për 5 ish-zyrtarët dhe se ka kërkuar dënim vetëm për shtetasin Nuri Myrtezaj. ……

Shkrimi u publikua sot (04.12.2013) në gazetën Shqiptarja.com (print)

Redaksia Online
(d.d/shqiptarja.com) - See more at: http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/pronat-ne-spille-terhiqet-prokuroria-189796.html#sthash.jLu1qma8.dpuf

Ein Botschafter Agim Isaku und 2 Richter (Ken Dhima, und Klorinda Çela ), werden nun angeklagt, wegen falscher Vermögens Erklärung und unerklärlichen Reichtum bei verschwiegenem Immobilien Vermögen. Tausende von Vermögens Erklärungen, wurden nie bearbeitet, nie eingereicht und die Strafen waren ohne Bedeutung.

Fshehën pasurinë, ILDKP padit në prokurori ambasadorin Agim Isaku dhe dy gjyqtarë

* Aber das Finanzierungs Modell, rund um den Super Verbrecher Clan:

Mafia Clan of Democratic Party of Albania

Prime Minister Sali Berisha

 

 1. kukRexhep ARAPI, resident in Katund Sukth, nicknamed “KEPI” has a criminal record as follows:
 1. In the year 1991 (in March) he has killed at the Port of Durrës, for feud issues the citizen A. Cyrbja, resident in the Katund Sukth village; has been arrested for this crime in 1994 and has been released because of lack of evidence.

………

Gjoka Super Market-Shiak! 15 years drug and prostitutions center! Abhol Center für Drogen, über 15 Jahre, auch für Kosovaren, welche auf die Fähren wollen.Die Xhafzotaj – Shiak Mafia: AGIM HOXHA und die Terroristen Familie: BLEDI MUSA SHUAIPI in Durres

 1. Dashamir GJOKA and his clan, residing in the Sallmone village have a criminal record as follows:
 2. D. Gjoka has been and is one of the biggest traffickers of women with intent of prostitution to Italy. The chief of the girls in Italy has been a girl from Vlora, named Linda, who is currently Dashi’s wife and they have two children. Her brother Miri works at the Supermarket as chief accountant. D. Gjoka is on record in the State Police for International Drugs Trafficking and Women with intent for prostitution, Murder etc.
  The Gjoka Supermarket is the main center for the trafficking of drugs that comes from Turkey and Macedonia and the supply base for many criminal groups in Durres and Tirana and also the location where the cars that will be traveling to Italy and carrying drugs are supplied. Dashi currently owns an armored vehicle which has the licence plate: DR 51 90 C. It must be noted that Dash Gjoka is the main source of supply for all the drugs suppliers in Albania because it is a well known fact that a close friend and financial supporter of I.M, S. Olldashi. The latter meets with Gjoka almost every week. Oftentimes, the Democratic Party MPs Bamir Topi, Ridvan Bode, S. Olldashi etc come to dine or to supply in this supermarket, since they are close friends with Dashi.
 3. ………………
 4. http://www.albca.com/aclis/modules.php?name=News&file=print&sid=1264

3/23/2014

Der Präfekt von Durres Roland Xhelili, versucht im Chaos und ohne Geldmittel den Tourismus zuretten

Filed under: — Insider @ 9:12 am

Der neue Präfekt von Durres Roland Xhelili, hat nur sehr geringe Geld Mittel zur Verfügung, versucht aber durchaus den Tourismus zuretten, welcher mit System durch Ortsfremde Banden überall in den letzten Jahren entgültig zerstört wurde, finanziert von der Weltbank, welche u.a. 30 Millionen $ u.a. die Mafiösen Chaoten der Grundstücks Agenturen finanzierten. Weil man keine Bildung hat, functionale Analphabeten kein Formular ausfüllen können, noch einen Antrag auf eine Bau Genehmigung stellen können, inklusive der zuständigen Direktoren und Minister, baut und fälscht man herum wie man will. Am Anarchie Wild-West Staat, wird sich deshalb Nichts ändern, weil die Bildung praktisch die schlechteste der Welt ist und im Null Bereich liegt.

Die 22 jährige Anarchie in den “Zone Touristik”, durch primitiv kriminelle Horden der Rathäuser, ortsfremder Politiker ist eine negativ Premiere in der Welt, wie das Bauen im Antiken Theater von Durres, mit Hilfe der Richter Mafia, wie Dhurato Bilo und dem jetzigen Justiz Minister Nasic Nako. Kein Bau Gesetz galt je in Albanien, trotzdem zerstörten Weltbank, IFC, korrupte EU Finanz Instrumente wie EBRD, EIB, Albanien mit der Finanzierung jedes Mafiösen und Hirnlosen Projektes und Institutionen, welche max. einen einfachen Theater Standard erreichten.

Das schlimmste Zerstörung Programm finanzierte die EU mit ihren Hirnlosen und kriminellen Dezentralisierungs Maßnahmen, was auch zur Zerstörung der Justiz führte und der Adminsitration. Die EU vor allem hat gezeigt, das man vollkommen korrupt ist und unfähig für einen Zivilen Aufbau eines Staates in Albanien und im Kosovo usw..

Die Albanische Regierung mit Salih Berisha, aber ebenso schon die Ilir Meta Regierung vor über 10 Jahren, haben auf den Rechts Standard des EU Menschenrechts Hof rund um Grundstücke massiv betrogen, was ein schweres Staats Delikt ist, wenn die Auflagen des EU Menschenrechts Hofes nicht erfüllt wurden. Massiv haben Politiker Gesetze und Auflagen ignoriert und sogar trotz Staats Garantie in den Gesetzen und Dokumenten, ebenso die garantierten Zone Touristik nach Gesetz 7665 zerstört, verkauft, parzelliert mit Phantom Dokumenten, wo die Verkäufer später nicht mehr aufzufinden sind. Ein primitives Banditen Land was schlimmer wie die Taliban das Land zerstörte und den Tourismus Politikanet mashtrojne Strasburgun per pronat!

Die neue Regierung hat eine Verlängerung des EU-Menschenrechtshofes in Strassburg bekommen, um ein Jahr um die Grundstücks Probleme zubeseitigen und die Auflagen zuerfüllen, die Alt Eigentümer zuentschädigen.

Prefekti Xhelili: “Kjo verë do të pesëfishojë turistët vendas dhe të huaj”

Posted By Artur AJAZI On 18/03/2014 @ 11:32 In Rrethet | 1 Comment

Durrësi nis përgatitjet për sezonin e ri turistik

Prefekti i Qarkut Durrës –Krujë, zoti Roland Xhelili, ka deklaruar për “Telegraf” se, “sezoni i ri turistik 2014 që po troket, pritet të sjellë në Durrës një fluks të paparë turistësh nga vendi dhe vendet e tjera të rajonit e më gjerë”. Sipas zotit Xhelili, “Durrësi po nis përgatitjet për sezonin e ri turistik 2014, ndërkohë që, kjo zonë e bukur bregdetare mbetet, ende, më i frekuentuara në vend dhe vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes për pushimet verore, turizmin detar, kulturor e arkeologjik”. Aktualisht Durrësi ofron peizazhe të mahnitshme, si rërë, diell, arkeologji, histori, ku mbetet për të theksuar se po aplikohen edhe shërbime të reja për turistët, si shërbimi me celular për parkimin, ofrim i paketave ditore për të pushuar, duke vizituar jo vetëm qytetin, por edhe përbërësit e tij. Qyteti tashmë është në përgatitjet e tij të fundit për të pritur mijëra pushues për sezonin turistik veror 2014, si një qytet që ka ngarkesën më të madhe të turistëve. Dielli, rëra janë ndër të parat kënaqësi, por gjithsesi nuk mbeten më pas ushqimi i detit, e më tej mundësia për të shijuar vende të ndryshme. Ashtu si çdo vit tjetër si tek Shkëmbi Kavajës, por edhe në Currila, në plazhin e Shën Pjetrit e në zona të tjera, që ofrojnë më tepër kënaqësi të natyrës në këtë fillim sezoni, zona bregdetare e Durrësit ofron kënaqësi të pafundme. Në prag të fillimit me kapacitet të plotë të sezonit turistik veror 2014, ka nisur procesi i plugimit dhe dezinfektimit e rërës që pritet t’i mundësojë plazhit kushte maksimale pastërtie. Sipërfaqja e plazhit që i nënshtrohet këtij plugimi arrin në 10 ha. Në këtë fazë po punohet intensivisht në plazhin e Durrësit me qëllim që sezoni turistik të shkojë sa më mire, po punohet për t’i paraprirë të gjitha problemeve të mundshme. Këtë sezon pushuesit do të kenë mundësinë e një plazhi publik më tepër, duke e çuar në katër numrin e tyre. Prefekti Xhelili tha se “Turizmi është një nga përparësitë e qeverisë, dhe ne po punojmë me intensitet për krijimin e kushteve sa më të mira për të gjithë turistët vendas dhe të huaj që do të vizitojnë Durrësin gjatë këtij sezoni, edhe këtë vit Durrësi pritet të shënojë një numër rekord pushuesish, Durrësi ofron turizmin kulturor për shkak të trashëgimisë historike dhe kulturore që ka ky qytet. Këtë fillim muaji në Durrës ka nisur sezoni i turizmit të kroçierave”. Qyteti bregdetar ka nisur prej javësh të vizitohet nga turistë të shumtë evropianë, shumica e të cilëve skandinavë, gjermanë, anglezë dhe francezë. Vetëm gjatë kësaj jave, në kalatën numër katër të Portit detar janë ankoruar njëherazi tre anije kroçiere. Nga këto tre anije luksoze zbarkuan në Durrës, për një vizitë 2- ditore, afro 700 turistë. Shumica e tyre u ndal në qytet dhe sitet e tij arkeologjike, por nga ana e këtyre turistëve nuk munguan as vizitat e shkurtra në Krujë dhe Tiranë. Këto anije ishin duke ndjekur lundrimin nga ishujt e Kroacisë drejt arkipelagut grek. Durrësi është një ndalesë natyrale në Adriatik mes Kroacisë dhe Greqisë. Në krahasim me vitet e shkuara, gjatë këtij sezoni ka një dyfishim të turizmit të kroçierave në Durrës, aq sa për përballimin e situatës Autoriteti Portual Durrës ka vënë në dispozicion kalatat perëndimore të tij, por ky numër do të ketë një rritje të pritshme progresive gjatë stinës së verës. Krahas tyre është i pranishëm edhe turizmi elitar me jahte.

-Çfarë ofron këtë vit bregdeti durrsak

Çmimet në plazhin e Durrësit vazhdojnë të jenë lakmuese, duke e krahasuar me qytetet e tjera bregdetare, ndërkohë që, rezulton se do të ketë një ulje të çmimeve krahasuar me një vit më parë për disa përbërës të kuzhinës bregdetare. …………
 


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/prefekti-xhelili-kjo-vere-do-te-pesefishoje-turistet-vendas-dhe-te-huaj/

 

Es wird weiter illegal betoniert, wo die Gemeinde Rrashbullit, bei dem unter Natur Schutz stehenden: Fels von Kavaje - Shkëmbin e Kavajës illegale Bau Genehmigungen ausstellte, ohne Unterschrift des Präfekten, erneut illegale Kompensations Papiere usw. Niemand stoppt diesen Wahnsinn, nur in der Currilla und den nördlichen Kallmi Stränden wurde Alles Illegale gestoppt, bei einem Milliarden Schaden an der Umwelt. Fir Touristen sind weg, die Kosova Mafia verkauft sogar Alles, wo viele Hotels schon seit 2009 leer stehen. Jeder Baum wird abgeholzt, jeder Strand zerstört. Parks, Bäume, welche in der Sommer Hitze die Strände kühlen braucht man nicht in Albanien, man betoniert und zerstört Alles und leitet die Abwässer ins Meer. Ein Idioten Reich, weil jeder Bauherr, praktisch oft schon mehrfach im Gefängniss war und dumm kriminell ist. Man nennt es Tourismus in Albanien.

Vazhdon betonizimi i bregdetit, ngushtohet sipërfaqja e plazhit

Posted By Artur AJAZI On 04/02/2014 @ 11:32 In Rrethet | 1 Comment

DURRËS/Nga Ura e Dajlanit-Plepa janë ndërtuar shumë pallate e lokale pa projekt urbanistik, heshtin bashkia dhe institucionet

Vija bregdetare në Durrës, po betonizohet çdo ditë dhe kjo në sytë e zyrtarëve vendorë dhe drejtuesve të institucioneve. Ndoshta sezoni veror 2014 (ndryshe nga ai i kaluari) nuk do të rezervojë për mijëra pushuesit që mezi presin të vijnë në Durrës, hapësira rëre për të kryer shëtitjen e mëngjesit apo dhe darkës. Shëtitorja e ndërtuar përgjatë vijës bregdetare nga Ura e Dajlanit deri në Shkëmbin e Kavajës, po përjeton procesin më të pamëshirshëm të betonizimit të saj. Realisht kjo vijë bregdetare, ku shtrihet edhe shëtitorja për pushuesit, po përjeton “sulmet” nga betonieret pasi edhe ajo pjesë e mbetur e rërës po mbushet me beton. Betoni po mbulon gjithë hapësirën deri pranë rërës, ndërsa Inspektorati Ndërtimor ka zgjedhur të heshtë përballë masakrës së madhe. Shëtitoret janë copëzuar, ndërkohë qindra metra kub rërë janë hedhur mënjanë në breg të detit për t’i lënë vend ndërtimit të objekteve disakatëshe dhe pallateve, hoteleve e restoranteve. Një burim nga bashkia tha se: “Prishja e tyre në disa vende është bërë, po ashtu disa pallate janë ndërtuar në brezin e parë të detit duke zvogëluar dukshëm sipërfaqen e rërës, ndërsa në gjatësinë e vijës bregdetare nga Ura Dajlanit deri në Plepa janë shumë zona që themelet janë hedhur në det duke zhdukur përfundimisht brezin e rërës”. Ndërtimet e para në rërë kanë nisur në vitet 1998 dhe që nga ajo kohë pallatet, hotelet, restorantet dhe ndërtimet e ndryshme kanë ardhur duke zvogëluar vit pas viti sipërfaqen e rërës. Protestat e banorëve dhe urbanistëve dhe ambientalistëve janë ndeshur në indiferentizmin e qytetarëve, të cilët rrallë herë, vetëm kanë denoncuar ndërtimet në brezin e rërës. Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave në Durrës mundi të justifikojë disa nga këto sipërfaqe të pushtuara me pretendimet se janë bërë në kuadër të kompensimit të pronave, ndërsa në pjesën tjetër pushteti lokal ka vendosur të heshtë. Pak vite më parë Bashkia e Durrësit vendosi të shpenzojë disa miliona lekë për të ndërtuar shëtitoren bregdetare. Disa kantiere ndërtimi u rrethuan me rrjeta, mure e llamarina për të penguar pamjen, ndërsa lartësimi i objekteve në rërë ka shkaktuar reagime të forta tek qytetarët. Tashmë në Durrës dhe sidomos në plazh nuk gjenden më qytetarë, të cilët të thonë se çfarë realisht po ndodh në bregdet se ata janë ndeshur edhe me veprime të dhunshme. Pallatet e hotelet në bregdet kanë bërë që pushuesit vendas dhe ata nga Kosova e Maqedonia të ikin nga bregdeti i Durrësit për t’u vendosur në bregdetin e Golemit, Vlorës dhe Sarandës. Për sezonin veror 2014, sipërfaqja e rërës për pushues do të jetë më e paktë se sa një vit më parë dhe disa herë më e vogël krahasuar me vitet e kaluara, ndërsa plazhet publike kanë pushtuar rërën e mbetur. Plazhi duke qenë afër qytetit ka bërë që persona të ndryshëm të shfrytëzojnë këtë rast duke nxjerrë përfitime të mëdha, ndërkohë që nuk bëhet më fjalë për pushime në rërë. Edhe ajo pak sipërfaqe rërë e mbetur e pa betonuar është parcelizuar nga hotelet dhe lokalet në brezin e rërës. Rruga Ura Dajlanit-Plepa deri në brezin e rërës janë ndërtuar disa radhë pallatesh e lokale të ndryshme pa ndonjë projekt urbanistik, me leje të dhëna nga komuna e Rrashbullit apo edhe bashkia. Në këtë pjesë të bregdetit rrallë shikon lulishte apo park lojërash.

 


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/vazhdon-betonizimi-i-bregdetit-ngushtohet-siperfaqja-e-plazhit/

Weil es wieder eine EU finanzierte Konferenz gibt, verspricht der Mafia Justiz Minister Nasic Naco, härtere Umwelt Gesetze. Die Frage ist, wenn seit über 20 Jahren nicht einmal Bau und Grundstücks Gesetze gelten, noch Staats Garantien, was solche Gesetze für einen Sinn haben, wenn die Richter und Staatsanwälte nicht einmal Gesetze kennen. Der Justiz Minister Nasic Naco, der Umwelt Minister Lefter Koka, sind direkt in die Umwelt Zerstörung von Durres involviert, mit vielen falschen Grundstücks Dokumenten. Als Staatsanwalt klagte niemals ein Nasic Naco. jemanden an, der illegal baute, sondern stellte selbst über 200 illegale Grundstücks Urkunden aus.

Kein Abriß, wie versprochen, keine Anklagen, obwohl Hunderte Anklage Schriften fertig sind, darunter auch gegen Lefter Koka, den jetztigen Bürgermeister Vangjush Dako und den beiden Vorgängern, wie Miri Hoti, und A. Goreo.

Selbst gegen die 4 Bürgermeister der letzten 15 Jahre, sind inzischen Anklagen fertig, wegen illegalen Bau Genehmigung und Duldung der Anarchie.
1/1/2014

Der Präfekt von Durres, bereitet mit 4 Arbeits Gruppen, die Anzeigen und den Abriss gegen die vielen illegalen Bauten vor

siehe auch: Durres: Selbst gemalte Landkarten, diente den Grundstücks Agenturen ALUIZI, ZRPP als Grundlage der Arbeit

Der ganze Müll, eine direkte Mafia Finanzierung mit extrem Verbrechen, einer Landes weiten Zerstörung mit kriminellen Berisha Leuten, ist erneut Weltbank finanziert, mit 30 Millionen $!

In Durres gibt es 4 Arbeits- Gruppen, welche die illegalen Bauten an der Küste registrieren, wo auch Sonder Staatsanwälte, Bau Inspektion (die Vorgänger wurden verhaftet) eingesetzt wird, denn wie es das Bau Gesetz vorschreibt, wird jeder Bauherr der illegalen Bauten an der Küste auch angeklagt. Die Arbeits- Gruppen stehen unter Leitung des neuen : Präfekten. . Durch den hohen Vermögens Verlust der Örtlichen Politiker, hat man 2012 schon begonnen, Vorbereitungen für eine Bereinigung der illegalen Bauten zuorganisieren. Die Methode war überall identisch, weil es die Anordnung direkt von Salih Berisha erneut war, um seine Anhänger an sich zubinden und für eine Umsiedlung Aktion: von Skhoder bis Korce. und seine Mord- Waffen- Drogen Verbrecher Clans, wie Ali Kazazi - Seferi Kazazi Geldwäsche Bauten zu ermöglichen.

 

INUK verifikon ligjshmërinë e pallateve në plazhin e Durrësit

Posted By Artur AJAZI On 28/02/2014 @ 11:32 In Rrethet | 3 Comments

DURRËS- INUK ka vendosur të ndalet në Durrës dhe të verifikojë ligjshmërinë e pallateve në gjithë vijën bregdetare e cila prej 23 vitesh është kthyer në qendër banimi me të gjitha parametrat e saj, për plazhe ditore, javore dhe mujore. Tashmë plazhi i ngjet një lagje të qytetit, dhe shumë pak një pjese elitare, ku turistët vendas dhe të huaj vijnë dhe bëjnë banja dielli dhe rëre. Por ndoshta ajo që është bërë, duhej bërë me plan të detajuar urbanistik, dhe të përcaktoheshin qartë parametrat për zhvillimin e infrastrukturës rrugore, kanalizimeve, ujit të pijshëm, gjelbërimit dhe higjienizimit të zonës, duke eliminuar ndotjen organike, e cila është bërë problem i çdo sezoni veror. Një grup specialistësh nga INUK ka kërkuar nga Urbanistika e bashkisë dhe disa komunave që përfshijnë në gjeografinë e tyre zonat bregdetare, dosjet e 4 viteve të fundit, për të parë ligjshmërinë dhe zbatimin e saj në miratimin e lejeve dhe procedurat e ndjekura. Për çdo mangësi INUK, do të nxjerrë para ligjit personat përgjegjës, ish-zyrtarë dhe zyrtarë aktualë të bashkive dhe komunave, në qoftë se konstaton se, lejet e ndërtimit janë dhënë në kundërshtim me ligjet dhe kondicionet urbane. Kontroll të rreptë INUK do të kryejë edhe në lejet e ndërtimit të dhëna tek zonat arkeologjike, mbi të cilat është shkelur ligji, duke mos respektuar kondicionet si ruajtja e largësive, e paprekshmërisë së objektit të zbuluar, dhe konservimi i tyre. Alarmin e kanë dhënë prej disa muajsh edhe arkeologët e Durrësit, duke problemizuar faktin e ndotjes së Amfiteatrit dhe ndërtimeve me dhe pa leje që ndërtohen dhe nuk merret parasysh këshilla e tyre dhe zbatimi i ligjit. Qytetet dhe komunat bregdetare, (ku natyrisht futet edhe Durrësi), me thesaret e veta arkeologjike, kanë vite që janë kthyer në zona ku kryetarët e bashkive dhe komunave dhe KRRT e tyre, shpesh neglizhojnë zbatimin e ligjit dhe kondicioneve teknike dhe urbanistike për ndërtimet………….


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/inuk-verifikon-ligjshmerine-e-pallateve-ne-plazhin-e-durresit/

Schlimmer wie die Taliban: Durres als Tourismus Stadt im Dreck, Müll und dem Sumpf der illegalen Mafia Bauten an der Küste

Man will Alles abreissen, vor allem auch in Tourismus National Park Kallmi, einem kriminellen Parellerungs Enterprise, der Ex-Präfektin Natsaho Paco, vor allem der Sokol Olldashi Mafia, wo aktiv auch Bamir Topie ab 2006 daran beteiligt war, Gangster Familie wie Cepani, Agim Hoxha, Sokol Kazazi usw..

Currilla, Kallmi Strände, wo es Hundert neue Construcitonen gibt im National Park Tourismus, mit totalem Bau Verbot.

PD Drug Boss: Dash Melcani, illegal constrction

PD Drug Boss: Dash Melcani, illegal constrction an den Stränden von Kallmi, Nord Durres

Die Durres PD Mafia, soll doch einmal ihre Banden erklären, aus prominenten Verbrecher und Drogen Clans, inkusive sogenannter Polizei Kriminall Direktoren, welche vor allem am Wochenende auftauchen und u.a. das Splendid bei der Universität gezielt besuchen und die anderen illegalen Verbrecher Lokale in den Oeffentlichen Straenden.

Durres Mafia Lokale, Currila, Erosion

Durres Mafia Lokale, Currila, Erosion

Warum man in Durres, Terroristische Überfälle auf eine der wenigen privaten “Zone Touristik” organisierte und die Bäume fällte, mit neuen Abwässern durch die Sokol Kazazi und Agim Hoxha, wie Shuiapi Verbrecher Banden, ist Welt Rekord an Kriminalität einer Regierung.

Bekannte Verbrecher, mit Arbeiten des Rathauses, zerstören die letzten Touristik Zones, Grundstücke, wertvollsten Biotope und Wälder an der Küste in der Currilla.

Oerd Bylykbashi Mafia: drugs, money laundering, fals documents
Oerd Bylykbashi Mafia: drugs, money laundering, fals documents
Bledar Shuiapi drug mafia, bari, shabani mafia, shiak durres
Bledar Shuiapi drug mafia, bari, shabani mafia, shiak durres
Mit Vorsatz zerstört: Die Currilla; Rrëshqet kodra në Currila, këmbana e rrezikut të mjedisit nuk dëgjohet
18 Shkurt, 2013 0

Albanien Wie ein Paradies am Mittelmeer zerstört wird
Von

Die primitive Taliban Mafia in der Currila: PD Leute: Sokol Kazazi, Agim Hoxha, mit total gefälschten Papieren und ohne jede Bau Genehmigung! Der Park bei der Villa Zogu, wurde ebenso vernichtet, mit 3 Hochhäusern

Digital Camera

aktuelle Reportage

Aktuelle illegale Bauten in zentraler Lage in Durres Der Bürgermeister von Durres: Vangjush Dako, als Partner der Internationalen Top Mafia und Drogen Kartelle

Digital Camera

Zanzibar Appartment Block MafiaDigital Camera

Die Beton Firma des Bürgermeister Vangjush Dako unterwegs nun in 2014, denn Alles muss betoniert werden und die fertige Anklage interessiert ihn nicht, weil die Justiz käuflich ist und obwohl der PM Edi Rama ihm die Verhaftung ankündigte, wenn er extreme kriminelle Baugenehmigungen und andere Manipulationen durch eine Untersuchungs Kommission entdeckt.
CIFA Beton Mafia
Die alten Banditen, nur mit neuen Namen im Beton Rausch in Durres.

Den National Park Butrint (etabliert ni 2000), privatisierte Salih Berisha, aber ebenso grosse Flächen Ackerland, für ein Trinkgeld. Am peinlichsten das Agim Toro, plötzlich Grundstücks Eigentümer von Ksmali und Butringt wurde, durch die Elbasan Kompensierungs Agentur, wo Wild West herrschte und Bestechungs Pure, wie überall bei Berisha Institutionen.

Skandali, Sali Berisha grabiti 142 hektarë tokë për 60 vjet, fut në konflikt banorët e Komunës Grabian

Die Schwarze Witwe Eva (Evangeli) Zhanga,erhielt Lebenslange Haft, welche gezielt Griechische reiche Renter ehelichte und dann ermordete. Das ist normal in Albanien, wie in Thailand, das man die Ehepartner aus dem Ausland ermordet.

 

Bei Mallakstre, wird eine illegale Tankstelle abgerissen, welche in Bau war. Es gab eine Schlägerei der Banditen mit der Polizei. über 1.000 Tankstellen in Albanien sind vollkommen illegale gebaut und dienen der Geldwäsche, dem Betrug, und Zoll Betrug weil es sich um geschmuggelten Treibstoff handelt. Ein uraltes Mafia Geschäft auch im Kosovo, wo es allein 1.700 Tankstellen gibt, mehr als in der Türkei. Auch hier berufen sich die Banditen darauf, das Berisha den Bau erlaubt hat, wie es einige Zehn Tausend mal vorgekommen ist, was zu einer Wild West Zerstörung im ganzen Land geführt hat und zum Programm den Eduard Halimi und Bujar Nishani gehörte, das Mafiöse Clans, bauen können wo man will.

 

Përplasen pronaret e një karburanti me punonjësit e INUK
 • Një sherr me grushte ka ndodhur në Mallakastër, ku pronarët e një karburanti kanë kundërshtuar punonjësit e INUK
Publikuar më 22.03.2014 | 12:43
353 1

Një përplasje mes banorëve dhe punonjësve të INUK ka ndodhur në Mallakastër, ku shkak është bërë prishja e një karburanti. Ngjarja ka ndodhur sot paradite, ku INUK ka marrë një aksion për shembjen e një karburanti të ndërtuar pa lejë, por konflikti ka degjeneruar deri në përplasjen me grushte.

Rreth orës 9 të mëngjesit, INUK nisi aksionin për prishjen e një objekti në ndërtim dhe të një karburanti, por pronarët e këtij të fundit kërkuan kohë për të lëvizur vetë materialet. Por, vetëm dy orë më vonë kur INUK do të vijonte aksionin ka filluar përplasja me grushte mes pronarëve të karburantit dhe punonjësve të INUK. Ndërkaq në përplasje u përfshinë edhe banorët e zonës, të cilët ishin grumbulluar pranë objektit.

Ndërkaq u desh ndërhyrja e forcave të ndërhyrjes së shpejtë për të shpërndarë banorët. Mësohet se nga forcat e policisë është përdorur gaz lotsjellës. Pronarët e karburantit kundërshtojnë veprimet e policisë dhe INUK, duke thënë se, “INUK s’na ka lajmëruar për ditën e shembjes së karburantit”.

/Shekulli Online/ E.L./

 

weitere Abrisse an der National Strasse Levan - Fiere

 

durch die illegale Bebaauung, gibt es überall ernorme Erosion und Küsten Zerstörung, wo die Albaner Beratungs restistent sind in ihrer Verdummung. Das Beispiel Ksamli Inseln ist nur Eines.

Die Illegalen Land Banditen hier in Kruje, bis Durres, und die Umwelt: Ein Thema ohne Ende! Ohne Kultur, ohne Schule die Meisten sind funktionale Analphabeten

Alles muss illegal zerstört werden, vor allem Parks, die Küste, jede Zone Touristik und Antike Stätten. Alle Justiz Minister ab 2005 aktiv dabei und oft Rädelsführer, welche auch Mörder und Drogen Bosse gegen Geld freilassen und viel Geld verdienen, mit Legalisierungen, an den Gesetzen vorbei. Die Weltbank finanzierten Grundstücks Agenturen eine einzige Desaster Kathastrophe, obwohl 2003, die Grundstücks Geschichten schon die höchste Priorität hatten bei der EU. Aber danach ging es noch weiter und Spektakulär bergab, wie Durres, Sarande, Tirana zerstört wurde und die wichtigen Sommer Schneisen, für kühle Winde ins Zentrum. Hirnlos agierten praktisch alle Politiker, wobei die echte Intelligenz in allen Bereichen auswanderte. Hundertevon illegal gebauten Appartment Häusern, waren schon in 2005 unverkäuflich, aber das leicht verdiente Geld aus Drogen und Frauen Handel musste investiert werden. Identische Artikel gab es in 2000 schon, als die Ilir Meta Bande, begann mit Deutscher Hilfe Albanien zuzerstören. Abriss Aktionen, waren fast immer Luft Nummern, nur auf dem Papier und die Bau Inspektoren wurden davon reich.

Der Mafia Justiz Minister Nasic Naco, die Profi kriminelle Richterin Dhurato Bilo in der nächsten Skandal Runde

Der Mafia Justiz Minister Nasic Naco, verspricht härtere Umwelt Strafen
Die Mafia Richter von Durres: Neritan Tabaku mit 60 falschen Gerichts Entscheidung und Frau Dhurata Bilo

Artur AJAZI/ Pallatomania, epidemia që po shpërfytyron qytetet tona

Posted By Artur AJAZI On 30/03/2014 @ 11:32 In Opinion |

Ka mbi dy dekada, që qytetet tona po gjenden nën pushtetin e shfrenuar të një dëshire, e cila është kthyer në mani. Bëhet fjalë për “pallatomaninë”, e cila ka pushtuar mendjet e biznesmenëve shqiptarë pa dallim race, seksi, moshe dhe shtrese shoqërore. Pra, mund të bëhesh me pak para, dhe e para gjë që kërkon të realizosh, është ndërtimi i një pallati, pasi sipas këtij mentaliteti bashkëveprues në biznes sot, mund të bëhesh “i pasur” pa shumë lodhje. Pallate sot po duan të bëjnë ish-ministrat, deputetët, ish-muratorët, dhe ish-inxhinierët, ish-mësuesit edhe ata që nuk e dinë, dhe nuk e kanë haberin e fushës së ndërtimit, mjafton të gjejnë një vend me shtëpi të ulëta, të hyjnë në pazare me pronarët e tyre, të gjejnë mikun për lejen e ndërtimit, dhe kaq. Pallati quhet i mbaruar. Por sa pallate të tilla janë bërë prej vitit 1992 deri sot në Shqipëri, duke rrafshuar lagje dhe shtëpi karakteristike mbi 300 vjeçare, e duke ngritur atje pallat aspak funksional, 12 dhe 15 katesh, dhe duke mos respektuar asnjë kondicion urbanistik e ligjor. Qytetet tona, duke nisur nga Tirana, duken sot si vendosja e gurëve të shahut në fushën e lojës, ngjitur me njëri-tjetrin, duke prishur bukuritë dhe vlerat shekullore. Pallatomania njihet si fenomen edhe në shtetet fqinje me ne, por dhe më gjerë në Europë. Por ndryshe nga ata, ku pallatomania ka zgjeruar qytetet nga veriu në jug, dhe nga lindja në perëndim, tek ne ka ndodhur e kundërta. Qytetet tona po mblidhen si mullarët, duke prishur çdo vit lagje të vjetra dhe duke ndërtuar pallate. Kjo padyshim sipas specialistëve të urbanistikës, ka sjellë shpërfytyrimin e qyteteve, infrastrukturë të cunguar, ngushtim të hapësirave të gjelbërta, kaos dhe ndotje akustike, duke stresuar jetën e banorëve. Dhe padyshim fajtorë për situatën skandaloze janë KRRT e Komunave dhe Bashkive, dhe pse jo, edhe KRRTRSH, e cila në dhjetëra raste në 23 vitet e fundit ka miratuar leje ndërtimi për objekte, të cilat kanë tjetërsuar masterplanet e qyteteve madje dhe zonave turistike, si në rastin e Gjirit të Lalëzit, Kallmit, apo Gjinarit dhe Dajtit. Lejet e ndërtimit për të ngopur orekset e pallatomanisë, nuk kanë kursyer edhe objekte me vlera të jashtëzakonshme historike dhe muzeale, pasi janë prishur objekte 300 dhe 400 vjeçare, janë groposur thesare arkeologjike dhe janë ngritur pallate, ku më e pakta që mund të bëhej ishte, konservimi i tyre për studime shkencore. Raste të tilla ka në të gjitha qytetet tona, dhe fatkeqësisht ky fenomen nuk ndalet, dhe të ngjet me një ortek që ka marrë tatëpjetën dhe po rrënon gjithçka që del përpara. Sundimi i ligjit ka vite që nuk njihet si teori dhe praktikë e funksionimit të shtetit në Shqipëri. Pallatomania ka pushtuar veç qyteteve, edhe zonat bregdetare, dhe nuk po kursen edhe brezin e rërës kurative për pushuesit. Kjo ka groposur turizmin në shumë zona bregdetare, duke fshirë nga harta e Shqipërisë zona që deri para viteve ‘90, ishin perlat e këtij vendi. Pallatomania mbetet epidemia më e shfrenuar që ka njohur procesi i tranzicionit në Shqipëri, që po shoqërohet me sundimin e forcës së parave, dhe interesave meskine të individëve dhe jo me sundimin e ligjit. Kjo është pasojë e mosfunksionimit të organeve të drejtësisë, mosfunksionimit të shtetit ligjor, dhe mekanizmave veprues që duhet të ndalin shkatërrimin e qyteteve dhe vlerave tona historike, muzeale, si pasuri e çmuar kombëtare. Pallatomania është epidemia e shfrenuar e këtij tranzicioni të stërzgjatur kaotik, duke përfituar edhe nga mungesa e ndërgjegjësimit qytetar e intelektual, që po rrezikon pa e kuptuar identitetin tonë kombëtar.

Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/artur-ajazi-pallatomania-epidemia-qe-po-shperfytyron-qytetet-tona/

3/9/2014

Ledion Lako , ohne Qualifikation, wird der Kultur Beauftragte in Durres

Filed under: — Insider @ 1:44 am

Das ganze korrupte System gehört zum EU Desaster, der schwersten Fehler in der Aussenpolitik, was man auch vor 10 Jahren wusste, erneut nun in Idiotie in der Ukraine zum Desaster führte. Die Klientel Politik geht vor allem auf der kommunalen Ebene weiter, was EU gewollt ist und in deren Verantwortung steht. Ebenso erneut in einigen Ministerien, vor allem den LSI Ministerien, welche bereits heute als Fehl Besetzung gelten.

Neue 7 Millionen € aus Rom von den Italiener erneut und schon sitzt die inkompetende Mafia direkt an den Schalthebeln. Alles normal in Durres.
Amfiteatri. Thjesht mosmirënjohje ndaj dhuratës italiane?
Die berüchtigste Dezentralisierung der EU, was Albanien in den Abgrund der Null Funktion führte.

Die neue Regierung, vor allem die Mafia Stadt Durres, macht im Betrug so weiter wie vorher. Die vesprochenen Abriss Aktionen in den Öffentlichen Parks und Stränden existieiren nicht. Es wird weiter betoniert.
Ein SP Stadtrats Mitglied, erhält eine gut bezahlten Posten, ohne die vorgeschriebene Qualifikation, weil Internationale Geldgeber vor der Tür stehen, um die Antike Stadt das Theater zuretten. Geld Diebstahl und Klientel Politik, mit den alten Methoden der dümmsten Mafia Stadt Albaniens. Es erinnert an die grössten Spinner in der Berisha Regierung, welche auch Kultur Posten erhielten.

Ledion Lako, hat wie die Vorgänger, keinerlei Qualifikation für den Posten des Regionalen Leiters für Kultur, was Standard ist in Durres. Da es neue Gelder u.a. von den Italienern gibt, ist schnell die dümmste Mafia auf den Posten, für die Partnerschaft. Altes System.

Er hat Politologie studiert, wohl nie eine Uni von Innen gesehen. Das wichtige Posten an gesuchte Kriminelle verkauft werden, ist eine Tradition in Durres. Praktisch sind alle Familien der Stadt Räte, vorbestraft und Vertreter der Geldwäsche und Drogen Mafia. Wenn einer lesen und schreiben kann, für den Posten bezahlt, kann er Alles erhalten.

Ausschnitt, der vorgeschriebenen Qualifikation:
Berufliche Bildung hoch auf einem der folgenden Bereiche : Architektur, Stadtplanung , Engineering, Bau , Restaurierung, Geschichte, Archäologie, oder in einem Feld in der Nähe zu ihnen

mindestens 10 Jahre Erfahrung in der Arbeit in den in Absatz 2 genannten Gebiete (a ), 3 Jahre , von denen im Bereich des kulturellen Erbes.
Um eine Spezialisierung dokumentiert / Ausbildung von nationalen / internationalen Bereich des kulturellen Erbes zu beweisen.
Um eine dokumentierte Erfahrung im nationalen / internationalen im Bereich der Wiederherstellung zu beweisen, das Studium der Denkmäler der Kultur , Landschaft, Gebietsplanung in Schutzgebieten , Archäologie, Museologie .
Haben Sie gute Management-Fähigkeiten

In Durres wird ein Gebäude in Shkozet abgerissen und die Shengin Land Mafia

Emërohet drejtori i ri i Drejtorisë Rajonale të Kulturës, ish-kandidat për deputet i PS për Durrësin
Alda Dalushi 4 Mars, 2014 1
Emërohet drejtori i ri i Drejtorisë Rajonale të Kulturës, ish-kandidat për deputet i PS për Durrësin

Sezoni i ri turizmit arkeologjik do ta gjejë të çelur Muzeun Arkeologjik të Durrësit. Punimet për restaurimin e tij, ndonëse të nisura tre vjet më parë, pritet të përfundojnë rreth muajit maj, për ta bërë këtë institucion më në fund të vizitueshëm.

Ndërkohë, ndryshime janë bërë edhe sa i përket drejtuesit të Drejtorisë Rajonale të Kulturës.

Ndryshe nga sa supozohej, sipas lajmërimit që vetë ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro, ka bërë në faqen e saj në rrjetin social FB, përzgjedhjet për Drejtorët e Drejtorive Rajonale të Kulturës, nuk janë zhvilluar sipas standardeve të vendosura.

Drejtori për zyrën e Durrësit do të jetë Ledion Lako ( i diplomuar në Shkenca Politike), emri i të cilit figuron në listat për deputetë të 2009, të Partisë Socialiste në Durrës dhe më tej edhe anëtar i Këshillit Bashkiak të Durrësit. Mësohet se pavarësisht konkursit të zhvilluar për këtë pozicion, kandidatët pretendentë nuk janë njohur me rezultatet, por vetëm me vendimin e marrë për të emëruar zotin Lako në postin e Drejtorit të DRK Durrës. Ai do të pasojë Kejdi Sejdiun, ish drejtoreshën e këtij institucioni.

Disa nga kërkesat e parashtruara nga Ministria, si kritere të domosdoshme për të qenë kandidat potencial, kanë qenë si më poshtë:

 • Të ketë formim/edukim profesional të lartë në një nga fushat që vijojnë:arkitekturë, urbanistikë, inxhinieri e ndërtimit, restaurim, histori, arkeologji, apo në një fushë të përafërt me to.
 • Të ketë titull “Master i Shkencave” apo një titull të barasvlershëm me të, në fushat e mësipërme.
 • Të ketë përvojë të paktën 10 vjeçare pune në fushat e përmendura në pikën 2(a), 3 vjet nga të cilat në fushën e trashëgimisë kulturore.
 • Të provojë në mënyrë të dokumentuar specializime/trajnime kombëtare/ndërkombëtare në fushën e trashëgimisë kulturore.
 • Të provojë në mënyrë të dokumentuar përvojën kombëtare/ndërkombëtare në fushën e restaurimit, studimit të monumenteve të kulturës, peizazhit, planifikimit të territorit në zona të mbrojtura, arkeologjisë, muzeologjisë.
 • Të ketë aftësi të mira administrimi të pasqyruar në platformë. Përvoja paraprake si administrator i trashëgimisë kulturore përbën avantazh.

http://gazetaedurresit.com/emerohet-drejtori-i-ri-i-drejtorise-rajonale-te-kultures-ish-kandidat-per-deputet-i-ps-per-durresin/

Das Durres Rathaus, der Durres Distrikt, muss erneut Personal entlassen, weil man kein Geld hat. Durres hat sich praktisch selber vernichtet, mit den illegalen Bauten überall, wo die Wasser und Abwasser Infrastruktur, wie der Tourismus vernichtet wurde.

Ndërmarrjes së Rrugëve Rurale.
Në total u shkurtuan 17 punonjës.Kështu Administrata e Këshillit të Qarkut nga 63 punonjës do të ketë 54 punonjës ndërsa Ndërmarrja e Rrugëve Rurale nga 48 do të ketë 41 të tillë.

Short URL: http://bulevardionline.com/?p=8461

2/1/2014

Gas Monopole: Der Geschäftsmann: Ilir Karcini, wurde als Auftraggeber für Morde verhaftet

Filed under: — Sarah_HrNje @ 9:15 pm

Teil III:

Ilir Karcini, ist festes Mitglied der Internationalen Gas Mafia, welche vor Mord nicht zurueckschreckt und wo die EU, Deutschland mit Vorsatz die Justiz in Albanien an Kriminelle ohne Rechts Kenntniss verkauft hat. Zoll Betrug im grossen Stile, illegale Transporte und Einfuhren, welche vor dem Gericht in Durres landeten, rund um die Ridvan Bode, Salih Berisha Zoll und Justiz Mafia. Der damalige Richter in Durres Neritan Tabaku, sprach Ilir Karcini frei in 2010, fuer den PD Mafia Familie Tabaku, auch wenn es um Morde ging als Partner von Sokol Olldashi.">Zoll Betrug, was ein Standard Verfahren auch rund um Morde ist und war bei der PD Mafia Familie Tabaku, auch wenn es um Morde ging als Partner von Sokol Olldashi.

Die “ROTARY” Geschäftswelt in Tirana, mit Auftrags Mördern, Gangstern, Betrügern und der Freundschaft mit Theodor Sollaku Kommentar: Auf Theodor Sollaku, muss man keine Rücksicht nehmen, denn wie diese Sache zeigt hat er und seine Ehefrau: Zegjine Sollaku (Richterin in Tirana), Langzeit Dreck am Stecken, weil er die Fatos Nano, Durres Drogen und Verbrecher Kartelle auch aus dem Kosovo deckte und sich u.a. mit einem Appartment in Golem bezahlen liess. Sein heutiger Luxus Mercedes, macht vor aller Augen eine deutliche Aussage. Spezialität: wie heute: Keine Anklage, Akten Schliessung auch bei Gross Drogen Schmuggel, Mord rund um Politiker und extrem kriminelle Clans.

Abteilung des Europarates Kriminalität Ivan Koedjikov: Europa fordert die Verhaftung krimineller Berisha Minister, Richter und Staatsanwälte

Auftrags Morde, Hinrichtungen, Sprengstoff Anschläge, Konkurrenten, Ehepartner, Geschäftspartner ermorden, sind eine Tradition in Albanien und der US Botschafter: James Jeffrey bezeichnete diese Leute in 2003 als: “Lord of the crime”. Die Internationalen, wurde Partner, inklusive der Weltbank, EBRD und KfW. Auftrags Killer erinnert an die Ermordung von Anuar Rizvik, rund um die Überkapazitäten, Monopole der Zement Fabriken, mit korrupten Griechischen Banken vor allem in Albanien.

Ilir Karcini, mit seinen Cousins Andon und Genis Mëhillaj in Vlore, organisierten das Geschäfts Modell der Albaner Mafia, das man Auftrags Morde, Handy Sprengungen in Auftrag geben konnte, um Konkurrenten auszuschalten: Ein Modell das 15 Jahre existiert.

Juljan Sinanaj Marjon Mitro
Verwandte des Ilir Karcini mit ihrem Mord Auftrags Bestellung Geschäft

Der Haupt Auftrags Killer und Vollstrecker für mehrere Morde war: Juljan Sinanaj und Marjon Mitro, welche festgenommen wurden, nachdem ein weiterer Auftrags Killer auspackte bei der Polizei in Durres, weil er die eigene Ermordung fürchtete.
Ilir Karcini, gehört zur Fiere Mafia, direkt mit Sokol Olldashi, Fatmir Mediu, Kajolli, Fatos Nano wie Berisha Mafia, verbunden als reiner Betrugs und Verbrecher Clan. Die Fiere Mafia, hat ihre Tentakel überall schon vor 20 Jahren, auch mit Kindes Entführungen und Gjnussi, die Hasanbeliu Mafia gehören zu den Banden und Berat ist nicht weit, wo Deutsche mitmischten für die Albaner Mafia auch im Visa Skandal.

Heute hat die dümmsten Mafia der Welt, auch die Justiz übernommen und das Präsidenten Amt, wie den Posten des Geheimdienst Chefs und der Generalstaatsanwaltschaft. Ilir Karcini, konnte eine der peinlichsten Betrügereien an Investoren (Griechischer Investor) in Albanien organisieren, mit Hilfe des damaligen Generalstaatsanwaltes Theodor Sollaku, und seiner Ehefrau Zegjine Sollaku, welche Richterin bis heute ist. Gefälschter Firmen Verkauf von 70% der Aktien, bis heute ein Non-Stop Intervention Thema der Griechischen Regierung. Kriminelle ausl. Lobbyisten, EBRD, KfW, Berufs Betrüger, Politiker, Diplomaten haben diese kriminellen Clans immer als Partner, wie es bei Rezart Taci auch war.

Der Mord an Piro Bare, war für den 25. Januar geplant. Ilir karcini, war schon 1995-96 unter der Alexander Meksi Regierung und dem StaatsPräsidenten Salih Berisha Geschäftspartner im Gas Geschäft mit einem Griechen. Ein alter Berisha Berater und Vertrauter.

Ilir Karcini, hatte eine wertlose Genehmigung des kleinen Mafia Ortes Komunës Katund i Ri vom 27.08.2010, das er im Porto Romana, Gas Tanks für Import errichten kann, was zu einer Klar Stellung des Ministeriums führte, das er Nichts hat. Ein Fall der Wett Bewerbs Behörde im vollkommen korrupten Wirtschafts Ministerium. Eine der vielen irrsinnigen Unfugs Dokumente rund um das Wirtschafts Ministerium, damals unter Dritan Prifti, Ilir Meta, Edmond Haxinashto, wo viel Bestechungsgeld bezahlt wurde. Piro Bare, war mit den Dulaku Brüdern, vor 10 Jahren die Haupt Investoren rund um den Hafen “Porto Romana", womit dann die ganz Grossen auch erwähnt sind. Piro Bare. Executive Director, des Porto Romana im Moment! Später gab es noch mehr Millionen für den Hafen Bau, aus Kuveit, welche über den Tisch gezogen wurden. Auf jeden Fall durfte Ilir Karcini, keine eigene Gas Leitung aus dem Hafen bauen, was verweigert wurde. Die Genehmigungen beschloß noch in 2004, die Fatos Nano Regierung. Praktisch sind viele Albaner so strohdumm wie Ilir Karcini, das man nicht versteht, das es Öffentliche und private Häfen gibt, identisch: private und Öffentliche Tourismus Zone, identisch Grundstücke und Parks. Als man es im Ansatz verstanden hat, wollte man den Konkurrenten ermorden.

Tief gehen diese Mafia Strukturen in die Albanische Justiz, die Weltbank Mafia mit dem TEC Gaskraft Werk in Vlore, dem Anlagen Bauschrott mit der Deutschen Firma: Firma Luthardt, in die TAP Gas Pipeline der Aserbeischanischen Mafia mit Berisha,

Lange Regierungs Protokolle des Wirtschafts Ministerium belegen, das die Hafen Behörde vertreten mit Piro Bare, jede Entladung von Gas durch die Firma des Ilir Karcini: “Prima Gaz, verweigerte, was 2010 schon ein grosses Problem war, rund um Monopole und den ständigen Eingaben. Die Wett Bewerbs Kommission, total korrupt entschied gegen die Eingaben, was den Sinn einer Wett Bewerbs Behörde in Albanien zeigt und die Skandale des METE Ministerium, beschäftigen seit Ilir Meta, wieder in die Regierung kam, das Land.

Jetzt hat er den Auftrags Mord bei Juljan Sinanaj bestellt, einem Serien Killer.
Ilir Karcini
Der Geschäftsmann: Ilir Karcini, der Auftrags Killer beschäftigte, um eine private Gas Leitung im Hafen der Porto Romana legen zukönnen, wo dann Zoll- Import Betrug automatisch kommt und die Grundlage bilden.

Hafen Kontrolle gilt als Basis Geschäft, auch wegen dem Zoll Import Betrug rund um Öl- und Gas, Schmuggel aller Art.

Dies zum Hintergrund, warum er den Executive Manager des Hafens: Piro Bare, zugleich Eigentümer einer Gas Firma, in die Luft sprengen wollte. Man ist “ROTARY” Club Mitglied und der erste Italienische Gas Firmen Inhaber, der bei Durres die Firma hatte, bis vor ca. 8 Jahren, wurde auch eliminiert.

Vor wenigen Tagen wurden Auftrags Killer, mit fern gesteuerten Bomben festgenommen, wobei Einer in Griechenland schon für 20 Morde verdächtig war.

Morde um Monopole und direkt in höchsten Wirtschafts Kreisen angesiedelt, mit dem Hintermann: die Familie Salih Berisha.

Etliche Prominente sind die Auftraggeber, wo Ilir Karcini (Eigentümer der Firma"Prima Gaz”) nur Einer ist, der jetzt als Auftraggeber verhaftet wurde, weil er einen Gas- und Öl Geschäftsmann: Piro Bare (Inhaber der “Y” SH.A), in die Luft sprengen wollte und 120.000 € dafür bezahlte.

Also eine ganz grosse Mafia Geschichte, rund um Bau- Gas- Öl Monopole und die Kontrolle des Hafens: Porto Romana, was direkt zu den Geschäften des Salih Berisha, Argita Berisha, wie Damiz Fazllic gehört. Wollte man die Urspungs Gründer in die Luft jagen?, denn die Dulaku Brüder sind eher Edi Rama Financiers, aber auch im Golf von Laze in Betrugs Grundstücks Geschäfte verwickelt gewesen mit der Familie Beriha, wo man sich aus diesen Betrugs Geschäften rund um gefälschte Grundstücks Urkunden vor ca. 2 Jahren vollständig zurückzog. Artan Dulaku, hat für jedes Projekt, ca. 3-5 Financiers aus Mafia Kreisen, welche z.Z. auch am Rondell bei Plepa wieder einmal ein Einkaufs Centrum bauen. Heute bietet an der Küste die Firma Dulaku weder Immobilien, noch Grundstücke an, weil eben Alles gefälscht. Die wenigen echten 7665 Dokumente, und Inhaber kennt die Familie Dulaku.

Die Regierung, will illegale bebaute Tausend Hektar Land im Golf von Laze, durch die Berisha Banden enteignen und zerstören

http://www.romanoport.com.al/templates/theme200/images/logoen-gb.jpg

Eine Geschäfts Übernahme, durch Hinrichtung und Auftrags Mord, man ist in Albanien!

: American Bank of Albania represented by Mr. Lorenzo Roncari – President & CEO; Emporiki Bank – Albania represented by Mr. George Caracostas – General Executive Director; and Tirana Bank represented by Mr. Bedri Collaku – Credit Division Director; as well as Mr. Artan Dulaku, Piro Bare and companies Inter-Gaz sh.a, Alba – Oil sh.a and Edil Al-It sh.p.k. The agreement was signed on the premises of the American Bank of Albania.

The placement and functioning of the jetty will be in accordance with the recommendations of the World Bank Group and IMF which advocate that oil and gas transportation jetty be constructed in well designated industrial zones. http://www.intesasanpaolobank.al

Ilir Karcini, war zumindest einer der engsten Salih Berisha Berater, und andere frühere Verbrechen wurden direkt von dem damaligen General Staatsanwalt Theodor Sollaku gedeckt, Gerichts Verfahren verhindert, wo die Ehefrau Zegjine Sollaku, bis heute Richterin in Tirana ist, obwohl sie in einem der grössten Wirtschafts Getrugs Geschichten in Albanien Dokumente fälschte. Ilir Karcini war Minderheits Aktionär bei dem Griechischen Geschäftsmann George Vourvachis 70 %, bei der Gas- und Öl Import Firma, wo durch Betrug die Anteile geraubt wurden, mit Hilfe von dem Ilir Karcini Freund: Skënder Moniku und seit 10 Jahren es Interventionen der Griechischen Regierung gibt, wegen diesem Betrug und Justiz Verbrechen. Für “Rotary” reichen aber solche Gestalten, denn man ist im Verbrechen dort in Tirana ziemlich unter sich. Lobby Clubs, Wirtschafts Vereine, viele Morde, viele Verbrechen als Magnet für korrupte und kriminelle Geschäft: Man ist in Albanien, inklusive der IHK Partner. . Alte Verbrecher Geschäfte rund um den Hafen Durres, der unter der Transport Ministerin Ingrid Shuli und ihrem Ehemann, vor über 10 Jahren, die ersten Höhepunkte hatte.

Betrug an Geschäfts Partner, ein 100 % Geschäfts Modell in Albanien, wo Alles gefälscht ist, wie sogar Banken bestätigen. Wirtschafts Wachstum aus Geldwäsche und Betrug durch Lobbyismus: eine Original Frank-Walter Steinmeier Politik und immer mit Kriminellen auch aus dem Drogen- und Waffen Handel.

Albanische Geschäftsleute, oder was sich so nennt. Die dümmsten Kriminellen, Politik Financiers, Öl und Gas sind rein kriminelle Enterprise in Albanien, wie alle sogenanten Baufirmen.

Der Gangster Ilir Karcini, wird mit seinem Auto (Britischen Kennzeichen, ein Markenzeichen der dümmsten Kriminellen und Mörder in Albanien) als er zur Polizei Station gebracht wird, wo er höchste Sicherheit Stufe erhält, weil höchste Politiker als Teilhaber vermutet werden.
Eine Albaner Tradtion, seine Geschäfts Rivalen zutöden und dann die Richter zuschmieren, das man nie angeklagt wird. Piro Bare,, hat die Gas Tanklager in der Porto Roman, was von Beginn an einer der grössten Mafia Geschäfte war, wo schon ein Italieneischer Erst Investor einen merkwürdigen Tod vor 10 Jahren starb, und gilt ebenso als Herr über den Mafia Hafen “Porto Romana”, wobei Alles was Häfen betrifft, im kriminellen Bereich liegt in den letzten Jahren erneut. Zoll Betrug als Betrug, in jedem Hafen Albaniens bis in die hohe Politik.

ilir karcini me logo

Juljan Sinanaj und Marjon Mitro, wurde in Rhinas verhaftet, verdächtigt 2 der letzten Sprengstoff Attentate organisiert zu haben

Teil II: Grosser Erfolg der Polizei zur Festnahme das Auftrags Killer Kartell der Politik: Juljan Sinanaj und Marjon Mitro .

Arrestohet Ilir Karçini, porositi vrasjen e biznesmenit të hidrokarbureve

Wirtschafts Monopole, durch kriminelle Clans, wo Mord zum Standard gehört

Straffreiheit auch bei Mord, gedeckt von einem kriminellen Geheimdienst Chef, korrupten Richtern und Staatsanwälten, einem Mafia Präsidenten Bujar Nishani und Ilir Karcini, ist direkt in Geschäften mit hoch kriminellen Geschäftspartner rund um Skhelzen Berisha verbinden, wo einer dieser Partner sofort ins Ausland floh, als die ersten Festnahmen geschahen. Die Familie Berisha ist direkt in Drogen- Waffen- Treibstoff Handel verwickelt, auch bekannt wie Dritan Berisha, wenn man als Polizei Offizier auf unbewaffnete Studenten zum Spaß schiesst, wie in 2006 in Vlore und nach Vlore führen auch diese Spuren.

Hafen Geschäfte, wo sich längst die Italienische, Griechische, Türkische wie Russische Mafia zurück gezogen hat. Deutsche mischen auch mit, ein identischen Modell wie es Ilir Karcini hatte, mit einem Griechen, 1000 andere Investoren, was Lebens gefährlich ist.
9/19/2012

Historic: 20 Jahre kriminelles Enterprise der Salih Berisha Gang

Der Ex-US Botschafter John Withers, sagte vor wenigen Tagen: Albanien ist wie Libyen, oder Ägypten, was noch sehr vornehm ausgedrückt ist.

Salih Berisha
Most criminal of the world: Salih Berisha und was der US Professor Shinas Rama, über diesen Banditen Clan sagt.

siehe auch balkanweb.com

E Shtune 1. Shkurt 2014

Informacione nga Rotari Nderkombetar

Nr Klubit 84597, Zona 055

1 Korrik 2013, deri me 1 Korrik 2014

 

President
Enver Doda
Sekretar
Edmond Sheshi
PostPresident
Sokol Nosi
Sekretar
Enver Doda
Klubi Rotari Tirana West ka nje anetaresi te larmishme. qe perfshijne nje sere kategorish te percaktuara ne manualin e procedurave te RI. Nje liste ebashkengjitur e anetarev dhe klasifikimit te tyre e keni bashkengjitur. Kliko per te hapur Listen e anetaresise
Ne liste do te gjeni te gjitha detajet e kontakti te cdo anetari duke filluar nga adresa, telefoni, biznesi, e-mail dhe detaje te tjera te nevojshme.
Gjate ketij Viti eshte larguar Rezart Taci jane pranuar te rinj Ylli Xhakollari si dhe rotariani i transferuar nga klub RC Tirana Idriz Balla.
Klubi Rotari Tirana West ka disa anetar nderi.
Anetaresia e nje Rotariani te ri ne klub realizohet mbasi kalohen procedurat standarte. Detyrim pranimit eshte 150 Euro ndersa Kuota vjetore eshte 120 Euro.Komisioni i AnetaresimitPranimi i nje anetari te ri ne Rotari PREZANTIM

LISTA ANETAREVE te RCTW 1/12/2013-31/6/2014
A

Alban Brati Albert Doja Arben Prrenjasi Ardian Alushi
Arta Gurabardhi Avni Ponari Bardhyl Kellezi Besnik Leskaj
Deniza Nushi Dhimitraq Stratoberdha Edlira Tartari Edmond Sheshi
Enika Abazi Enver Doda Ervin Pupe Ilirian Bushati
Ilir Karcini Kristaq Traja Lefter Sila Naim Hasa
Nestor Babameto Olda Cico Gjergj Frasheri
Sokol Beshaj Sokol Nosi Stefan Pinguli Viktor Nushi
Ylli Braka Zak Topuzi

Partner der Deutschen Berufs Ganoven Lobbyisten, auch dieses kriminelle Enterprise, welcher der Vorgänger der Tirana IHK war des heutigen Präsidenten Nikolli Jaka, der auch schon verhaftet war.

Ebenfalls Monopol für Treibstoff und Betrug, nun im Hafen Shengin und dem Schmuggel in den Kosovo, mit der Russen Mafia ebenso.

Tonin Uledaj
Tonin Uldedaj, leitet die Mafia Firmat, wie es Standard ist.

Ex-Abgeordneten und PD Vorsitzender in SkhoderGjoke Uledaj (Mitglied der Albanischen Muell Halde, der 10.000 Professoren und 1 Millionen Doktoren),

10/5/2013

Die neue Zoll Chefin Elisa Spiropali, beschlagnahmt die Mafia Firma: des Gjoke Uledaj - 4.400 Tonnen Treibstoff Schmuggel

Motor auch bei diesem Betruge: Die Firma Becker und die Vernichtung der EU-Förder Mittel, mit einer Müll Verwertung als Joint-Venture in Albanien

Aus den Sprüchen der Internationalen aus 2003 wurde Nichts. Die Internationalen, die Justiz Aufbauer, Polizei Aufbauer ab 2008, Weltbank, EBRD Bank wurden engste Partner der Albaner Mafia, denn bei einer Milliarden schweren Geldwäsche, gibt es auch für Deutsche Firmen viel zuverdienen.


U.S. Urges Gov’t to Keep Pressure on Crime Lords

Tirana, October 28, 2003 - The U.S. ambassador warned Albanian crime lords on Monday that the international community was hunting them down and urged Albania to continue to pursue them because crime would harm its bid to join the West.

Standard Leben in Albanien: Investoren werden ermordet, Staatsanwälte bestochen und neue Idenditäten sind kein Problem

In einem Skandal Video: Im Video werden auch die Namen Ilir Karçini und Pirro Bare, erwähnt, welche später rund um Auftrags Morde bekannt werden. Das Gespräch von Vize Wirtschafts Minister: Leonard Beqiri mit Dritan Prifti, während man Geld aufteilt. Kurz gesagt: Gas Geschäftsleute, bezahlen direkt im Ministerium.

Schwer Verbrecher Familien, wie auch Vokshi sind im Hafen, welche sich sogar für Morde brüsten und bei dem Treibstoff Schmuggel erwischt wurden. Ein Berisha - Enver Hoxha Verschnitt.

Eine echte Schwer Verbrecher Familie, wo geheime NATO Seiten darüber berichten und der Lebenspartner Tartari: Artan Tartari, in weitere grosse Betrügereien rund um Öl und Real Estage verwickelt ist. Treibstoff Betrug, mit gefälschten Qualitäts Zertifikaten, gehört ebenso dazu, seit Jahren bekannt.

Vokshi Besan, ist Chef der Besa Security,

1/29/2014

Juljan Sinanaj und Marjon Mitro, wurde in Rhinas verhaftet, verdächtigt 2 der letzten Sprengstoff Attentate organisiert zu haben

Filed under: — Balkansurfer @ 7:06 pm

Eine Schlüsselrolle für die Mord und Sprengstoff Anschläge dürften die Autraggeber spielen, die Vlore Familie: Anthony (Erion) Mëhillaj, Genis Bardhyl Mëhillaj als vorbestrafte Auftraggeber spielen. Es erinnert an die Killer der Familie Froku, wo Mark Frroku, Kosovo Killer Familie und mit neuer Identität ausgestattet, höchste Polizei Direktoren ermorden und die Ex-Parlaments Präsidentin Josefina Topalli aktuell bedroht.

er Haupt Auftrags Killer: Julian Siani, ist direkt der Sohn des Zhani Mehdiu, Bruder des bekannten Mafia Politiker: Fatmir Mediu, eng verbunden mit der US-Albanischen Mafia in der Politik.Fatmir Mediu, brachte die Prominenz der Verbrecher Famlien, auch in der Direktion in seinem Ministerium unter. Deutsche Firmen Inhaber, tauchten dort auch auf und direkt finanziert von der EU mit 140 Millionen € für Umweltschutz, welche auch verschwanden. Man ist ja Partner der EU und US Verbrecher Kartelle.

Julian Sinani eshte i biri i Zhanit, vellait te baxhanakut te Fatmir Mehdiu
Die Republikanische Partei mit Fatmir Mediu, Sabri Godo und dem Drogen Boss: Gazmend Mahmutaj

Die “ROTARY” Geschäftswelt in Tirana der Familie Fatmir Mediu, mit Auftrags Mördern, Gangstern, Betrügern und der Freundschaft mit Theodor Sollaku

Ilir Karcini, mit seinen Cousins Andon und Genis Mëhillaj in Vlore, konnten das neue Geschäfts Modell der Albaner Mafia, das man Auftrags Morde, Handy Sprengungen in Auftrag geben konnte. Der Haupt Auftrags Killer und Vollstrecker für mehrere Morde war: Juljan Sinanaj und Marjon Mitro, welche festgenommen wurden, nachdem ein weiterer Auftrags Killer auspackte bei der Polizei in Durres, weil er die eigene Ermordung fürchtete.

1/30/2014
Teil II: Grosser Erfolg der Polizei zur Festnahme das Auftrags Killer Kartell der Politik: Juljan Sinanaj und Marjon Mitro . Juljan Sinani, hatte gerade den Auftrag, einen Geschäftsmann, mit Treibstoff Tankern imj Hafen Porto Romana, und Schmuggler Tankstellen in die Luft zujagen. Eine der Profi Killer Gruppen, rund um illegales Bauen und Grundstücks Raub, identisch wie Dritan Dajti., mit dem Sokol Kociu Verbrecher Kartell, des Dash Gjoka, der Hasanbeliu Familie. Das Gas Terminel in der Porto Romana, wurde schon vor 10 Jahren errichtet, eng mit Aserbeidschan verbunden und mit Argita Berisha Geschäften. Warum der Verbindungs Geschäftmann nach Aserbeidschan ermordet werden sollte, durch die Vlore Familie Andon Mëhillaj, Erjon, Genis Mëhillaj, ist wahrscheinlich mit dem Gas Terminal in Vlore und dem Skandal um das TEC Gas Kraftwerk der Italienischen Mafia dort verbunden. Das Projekt, wird vor ein Internationales Abitrage Gericht gehen in 2012. Marjon Mitro, hatte mit einer Gruppe von Politikern und Kriminellen, an der Küste Grundstücke illegal verkauft, oft in Verbots Zonen, wo der Anschlag auf den Präfekten ein Warnungs Signal sein sollte. Der Auftrags Killer Club, war durchaus schon länger bekannt, identisch wie die Mord “Eliten” Killer in Durres, oder Sarande.

INFORMATORI (njeriu që denoncoi i pari dhe një hetim që u dëmtua)

Eines der wichtigsten Polizei Erfolge (aktuelle EU Polizei Mission PAMECA IV), der letzten 15 Jahre, das man so schnell nun die Terroristen Gruppe fand, wo es wohl ein Netzwerk gibt, was bis in kriminelle Deutsche Lobby Gruppen reicht, in Mafiösen Land- und Grundstücks Betrug und welche der Motor in jedem Verbrechen waren in Albanien und durch den Visa Skandal gut bekannt. Akteure auch der “Sacra Corona Unita” in Vlore, mit Berisha Minister und höchsten Beamten, wie Adrian Kollozi. Wenn Profis erneut Polizei Missionen übernehmen, konnte das nicht verwundern, wo wir im September schon berichteten.

Festnahme des Marjon Mitro, am Flugplatz. Noch grossere Fragen tauchen rund um den Bürgermeister Shpëtim Gjika, von Vlore auf, der als Profi Mafiosi, praktisch überall abkassierte, illegale Bau Genehmigungen gab, und zugleich ein Killer und Mord Kommando bei der Bau Polizei beschäftigte mit dem Partner von Marion Mitro: dem Bau Inspektor von Vlore: Juljan Sinanaj. In Durres ist die Situation identisch, wo wie die Fakten belegen, die dümmsten Mafia Staatsanwaltschaft nicht einmal Anklagen, wegen illegalem Bauen vorbereitet. Auch das eine Traditon in Durres, seit 20 Jahren. Shpetim Gjika, ist Partner ebenso der übelsten Kosovo Terroristen und Mord Banden, wie er sich selber darstellt. Die Fakten der Verbindung der Mord- Drogen- Geldwäsche Banden sind seit 15 Jahren in allen Details bekannt und ein Produkt des Ilir Meta, einer Mafiösen Construktion des NATO Fund “Fund of Peace", mit dem Mentor der Verbrecher Banden: dem Taxifahrer Joschka Fischer.

Juljan Sinanaj
Juljan Sinanaj, Bau Inspektor in Vlore, Auftrags Killer von der Justiz geschützt, welche auch bei Verurteilung freigelassen werden, wie Shullazi ein anderer Auftrags Killer, durch Sander Simoni - Court of First Instance for Serious Crimes Tirana, einer Brittischen Justiz Mafia Abteilung, mit Fake Diplome, was nur abgeschrieben war. Juljan Sinanaj, machte Fotos von einem Öl Kaufmann (rund um die alte Berisha Polizei Mafia und der Albana Vokshi Mafia )in Durres, wo auch ein Hinrichtungs Auftrag vorlag.
Unverändert bleibt die grosse Frage, warum OSCE, Weltbank, KfW, EBRD, EIB, IFC, dubiose Ausländische Stiftungen und Wirtschafts Lobby Vereine, dieses hoch kriminelle Construct des Salih Berisha solange finanzierten, aufbauten, unterstützten. als Partner in einem Volks Terroristen Club, wo die unrühmlichste Rolle, korrupte US Beamte spielten bei dem Polizei Aufbau, für prmitive Banditen, oder die Deutsche IRZ-Stiftung und andere Deutsche Organisationen wie die DAAD, KAS und FES. Politiker führen mit höchsten Gehältern Polizei Missionen im Balkan, wo Deutsche Politiker auch schon ihre Verwandten im Kosovo unterbrachten, und genauso korrupt ist die erbärmliche Deutsche Aussenpolitik und die OSCE Kaspars. Warum man Dritt-klassige, extrem dumme Diplomaten und Politiker in die OSCE abschiebt, welche vor Ort ihre Suppe kochen, wäre auch eine Gute Frage.

Rückblick vor über einem Jahr: wo die Polizei und die Mafia eine Einheit bildeten, nachdem Versagen und der Korrumpierung der Albanischen Gesellschaft auf allen Gebieten, durch die NATO und EU Politischen Kreise. EU - USA - NATO: Debakel mit der “Police State” in Albanien - Policia e Shtetit nje fole e Mafia . Die Albanische Polizei und Staatsanwalt (Sokol Nishani, Bruder des Bujar Nishani), weigerte sich sogar in Mord zuermitteln, wie im Falle Iso Copa, oder festgenommen Personen, mit Schall Dämpfer und Bomben unterwegs, kamen schnell wieder frei, wie verurteilte Mörder als Partner der Verbrecher Polizei “Police State", welche als Terroristische Operations Zentrale der Tropoje - Kukes Banditen von Bujar Nishani und Salih Berisha agierten.

Der Präfekt B. Dervishi wird später über seinen verhafteten Mitarbeiter Marjon Mitro (Bau Polizei Vlore) sagen, das es ein Mafia Clan ist, ohne Namen zunennen, , der wo nur insgesamt 3 Personen festgenommen wurden. welche Attentate verübten. Bei dem ebenso verhafteten Kollegen Juljan Sinanaj , wurde eine Bomben Werkstatt gefunden. Juljan Sinanaj, gilt in Griechenland, als Verdächtiger von 20 Morden.

Terroristen Vlore http://gazetadita.al/30-janar-2014/

Marjon Mitro, wurde bei der Ausreise am Flugplatz Rhinas verhaftet. Er wird dafür verantwortlich gemacht, für 2 der Telekommando Bomben Anschläge, gegen den Präfekten von Vlore Besnik Dervishi und Fredi Berberi, der dabei starb. Die neuesten Informationen sagen sogar, das Marjon Mitro, Bau Inspektor in Vlore war, 2 weitere wurden festgenommen. Es erinnert an die verhafteten Gangster der Bau Polizei und des Chef Architekten von Durres: Die Italiener verhaften den Durres Stadt Architekten: Adlei Likmeta und das normale Chaos

Ebenso für andere Morde und Anschläge, im kriminellen Mileau, rund um illegales Bauen und Landraub wie Betrug.

Marjon Mitro, war 2004 schon Gerichts kundig, weil er illegal ein Grundstück erworben hatte, illegal eine Bar gebaut hatte an den Vlore Strände, welche jetzt alle abgerissen wurden. 10 fertige Bomben wurden bei einer umgehenden Haus Durchsuchung gefunden. Moderne Schall Dämpfer Pistolen und Waffen, wie bei den Froku Gangstern, wo Mark Frroku ja Abgeordneter ist.

Polizei Videos: unter Berisha, waren Polizei und Verbrecher eine Einheit. Jeder Polizist hatte einen Zweit Job, als Wächter, eines illegalen Verbrecher Lokales.

Policia zbardh zinxhirin e vrasjeve me pagesë
Baza e eksplozivit, Policia: U godit një grup kriminal
terrorist albania
Tiranë 29 Janar 2014 - Drejtori i Policisë së Qarkut Tiranë, Ardian Çipa ka dalë pak minuta më parë në një konferencë për shtyp ku ka përcjellë për opinionin rezultatet e operacionit të zhvilluar sot. Çipa ka dhënë hollësi dhe detaje për personat e arrestuar si dhe veprat penale që ata kanë kryer në vite, ndër të cilat edhe vënie eksplozivi në banesën e ish-deputetit demokrat, Ardian Kollozi. Për shtetasin Julian Sinanaj, i ndaluar pak ditë më parë, bëhet e ditur se ai ka banuar në shtëpinë ku u gjetën sot 10 bombat me celular, përveç faktit se aktualisht atij i faturohen 20 vrasje me pagesë. Më poshtë deklarata e plotë:
1) Murder of Sokol Veizi, August 26th 2012, Orikum, Vlore;
2) Murder of Agron Çela, August 20th, 2013, Vlore;
3) Placing explosive at the house of Ardian Kollozi, June 1st, 2013, Vlore.
4) Placing explosives at the Vlore Prefect vehicle
5) Besnik Dervishi, December 13th, Tirana;
6) Placing explosives in the motorcycle of E.B, at the Transbalkanic Road in Vlore, on October 24th, 2013
7) Placing an explosive under the vehicle of E.B in Vlore on August 31st, 2013.
………….
1. J.S., 31 vjeç, lindur në Elbasan dhe banues në Vlorë, i pa dënuar më parë.

2. N.Gj, 30 vjeç, lindur dhe banues në Vlorë, i padënuar më parë.

3. Genis Bardhyl Mëhillaj, 43 vjeç, lindur dhe banues në Vlorë, i pa dënuar më parë.

4. Andon (Erion) Ismet Mëhillaj, 39 vjeç, lindur dhe banues në Vlorë, i pa dënuar më parë.

5. Marion Kostandin Mitro, 42 vjeç, lindur dhe banues në Vlorë, i pa dënuar më parë.

…………. See more at: http://www.durreslajm.com/aktualitet/policia-zbardh-zinxhirin-e-vrasjeve-me-pages%C3%AB#sthash.Az0eWGOa.dpuf">ttp://www.durreslajm.com/aktualitet/policia-zbardh-zinxhirin-e-vrasjeve-me-pages%C3%AB#sthash.Az0eWGOa.dpuf

Marjon Mitro

Eine Anarchie des Grundstücks Raubes, wo Nichts geschieht, diese Politik Verbrecher einmal hinter Gitter zubringen. Ein altes System des Berisha in 1997, das Sprengstoff Attentäter, gegen die neue Regierung aus Deutschland, Italien anreisen um Verbrecher und Politiker in die Luft zusprengen.

Ein grosser Polizei Erfolg, weil Zeitgleich weitere Banditen verhaftet wurde, welche gerade den Bus Überall organisiert hatten, mit einem Toden.

Durch Zufall wurde unter dem Auto des Präfekten von Vlore: Besnik Dervishi, ein Handy Bombe gefunden, als er auf dem Sitz des Premier Minister in Tirana fuhr. Ein andere Anschlag, eliminierte Fredo Berberi, einem PS Gangster des Salih Berisha, der an viele Leute, mit gefälschten Dokumenten Grundstücks Urkunden verkaufte, und die Familie Kollozi war ebenso daran beteiligt.
Anschlag auf den Berisha Gangster: Fredo Berberi und Zoll Betrug: 1.000 Tonnen Bitumen unverzollt wurden entdeckt.
12/14/2013

Der Mafia Bau in Vlore, der Familie Lulzim Basha - Yaferrie / Erion Isufi wurde gesprengt

Heute wurde der illegale Bau auf gestohlenen Grundtstück, der Lulzim Basha - Erion / Yaferrie Isufi Mafia in Vlore gesprengt: Jeder Politik-Mafiosi, hat halt seine Baufirmen in Albanien: G.B-A Konstruksion. Tode verkauften das Grundstück bei der Notarin, was besonders dreist ist. Die illegalen Genehmigungen von Vlore, wurden in 2010 erpresst, weil die Regierung der Stadt Vlore, die Haushalts Zuschüsse verweigerte, was die Methoden des Lulzim Basha als Innenminister mehr wie deutlich macht und von Salih Berisha: Beschlüsse der Stadt Vlore, Fakten, Kopien der Baufirmen Registrierung und in Durres identische Fälle.

siehe die Sprengung des AULONA Komplexes, vor 6 Wochen. in der Nähe und ca. weitere 60 Abrisse inzwischen, wo man 200 Abrisse geplant hat.

Aktualitet
29 Janar 2014 - 14:10

Kapet në Rinas porositësi për atentatet e Dervishit e Berberit

TIRANE- Tenton të largohet nga Shqipëria nëpërmjet aeroportit “Nënë Tereza", Marjon Mitro, 42 vjeç i dyshuari si porositësi i eksplozivit C4 të vendosur ndaj Prefektit të Vlorës, Besnik Dervishi dhe atentatit ndaj kreut të komunës Qendër, Vlorë, Fredo Berberi.

Mitro aktualisht kryente detyrën e inspektorit të Inspektoriatit Ndërtimor Vendor në Vlorë.

Policia e kryeqytetit bën me dije se për Marjon Mitro, nga qyteti i Vlorës, Gjykata e Krimeve të Rënda kishte dhënë masën e arrestit burg në mungesë dhe në fshehtësi të plotë për arsye të hetimit.

ORA 17:01 MITRO INSPEKTOR I INSPEKTORIATIT TE NDERTIMIT NE VLORE
Marjon Mitro mësohet se aktualisht kryente detyrën e inspektorit të Inspektoriatit Ndërtimor Vendor në qytetin e Vlorës.

Burime policore kanë bërë të ditur se, arrestimi i Mitros është bërë gjatë operacionit me emrin e koduar “Mega Operacion".

Mësohet se, Marjon Mitro ka një biznes të tij në zonën e Ujit të Ftohtë, bar kafe dhe restorant.

Ndërkaq mësohet se në Vlorë është duke u zhvilluar një operacion i madh në lidhje arrestimet e autorëve të shpërthimeve me tritol, operacion që është zhvilluar në disa rrethe të vendit.

ORA 14:10 ARRESTOHET POROSITESI PER ATENTATET NDAJ DERVISHIT DHE BERBERIT
Marjon Mitro, 42 vjeç, u arrestuar ditën e sotme në Rinas, pasi është i dyshuar si porositësi i eksplozivit C4 të vendosur ndaj Prefektit të Vlorës, Besnik Dervishi dhe atentatit ndaj kreut të komunës Qendër, Vlorë, Fredo Berberi. - See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/kapet-n–rinas-porosit-si-p-r-atentatet-e-dervishit-e-berberit-198249.html#sthash.Brj4Z8lw.dpuf
Rinas, arrestohet autori i dy atentateve me eksploziv

Policia arreston një të dyshuar si autor i të paktën dy atentateve me tritol të ditëve të fundit. Policia e Shtetit njofton se ka arrestuar shtetasin Marjon Mitro, nga qyteti i Vlorës, i cili nga hetimet paraprake dyshohet se ka marrë pjesë në atentatin e dështuar ndaj prefektit të…

3 Komente

MPB letër AKEP: Të mbyllen numrat telefonikë pa pronar të individualizuar

Postuar më: 27 Janar 2014
Ministria e Punëve të Brendshme kërkon mbylljen e menjëhershme të numrave aktivë të telefonisë celulare, për të cilët nuk ka një pronar të individualizuar si dhe mbylljen e menjëhershme të numrave të tepërt të regjistruar në emrin e të njëjtit person.

Die Verantwortlichen bei einem Bus Überfall (Athen-Tirana) mit einem Toden, wurden ebenso verhaftet

Polizei Kontrollen, gegen Waffen und fern gesteuerte Sprengstoff Bomben
Kavaje bomben
10 Bomben wurden geschlagnahmt, bei einer Kontrolle in Kavaje


Abteilung des Europarates Kriminalität Ivan Koedjikov: Europa fordert die Verhaftung krimineller Berisha Minister

Waffen und Morde ohne Ende, was nur mit Politischer Polizei Deckung von Oben moeglich ist und war unter Salih Berisha, Bujar Nishani, Flamur Noka.

1/24/2014

Die Aufbauhelfer, Demokratie Bringer mit der Mafia und 22 Sprengstoff Anschläge in 4 Monaten in Albanien

Filed under: — Sarah_HrNje @ 4:35 pm

Praktisch alle Anschläge in Albanien, haben Nichts mit Politik zutun, sondern mit Verbrechen und Betrug rund um die Geldwäsche, aber von Politischen Kreisen. Man schaltet Mit-Wisser und Konkurrenten aus. Die einzige Ausnahme, dürfte wohl der Mord am SecCement Haupt Eigentümer gewesen sein, wo Albanische Verwandte / Partner, an das Vermögen wollten, was eine Tradition ist, wie in Asien und man durch “Berisha” Freunde, die Sache erledigen liess.

Der uralt Investor Anuar Rizvik, wurde in Tirana - Albanien in die Luft gesprengt

Identische Anschläge auch gegen Hochspannungs Masten, organisierte das vom Westen, der KAS aufgebaute Verbrecher Kartell, von Salih Berisha in 1997-2000 vor allem. Videos aus Tropoje aus der Zeit, belegen, diese primitiven Banditen, welche sich auch in Deutschland tummeln. Idajet Beqiri, schreibt das Selbe, das Berisha Militante überwiegend hinter den Anschlägen stehen, aber oft wegen geschäftlichen Gründen, was zuvor von einer Verbrecher Polizei geschützt wurde. Tritoli që bie era Berishë Publikuar më 25.01.2014 | 13:42 Av. Idajet Beqiri

Artan Didi: Shpërthimet me tritol organizohen në një qendër të fshehtë, atentatet të nxitura politikisht

Das Westliche Modell der “Schock Therapie", welches die Wirtschaft zerstörte, Parnter des Westens, überall nur die dümmsten Kriminellen wurden, für dubiose Bestechungs Geschäfte rund um Privatisierung, und Lizensen. Deutsche als Bestechungs Motor vorne weg und in Folge gab es allein 8.200 Tode nur um Grundstücks Schiessereien der selbst ernannten Land Banditen, wo es 4.000 Tode in 45 Jahren des Steinzeit Enver Hoxha Kommunismus nur gab. Mit Morden im Ausland, 1997-1998 hat Albanien inzwischen ca. 12.000 Tode, in nur guten 20 Jahren, dank dem westlichen Modell, den Tourismus zerstört und die Intelligenz ist überwiegend ausgewandert. Normal:

Destan Gjeta, mit Interpol Haft Befehl festgenommen: Salih Berisha’s Man bei der Bulqize Chrom Mafia

Nach Drogen, Waffen Handel ist die Nr. 3 die Pharma und Arzt Mafia in Albanien

Verurteilte “Most Wanted” als Partner des Westens, rund um Frauen- Drogen- Waffen Handel und ordinär kriminell: Muster Beispiel: 2 aktuelle Geschäfte des Westens, der Österreicher und Deutschen, mit der übelsten Langzeit Mafia, welche im Detail bei uns vor Jahren geschrieben steht, ebenso bei wikileaks auftaucht. Die Intelligenz wandert gezielt aus, weil die westlichen Lobbyisten und Firmen nicht ihre Korruptions Partnerschaften mit den übelsten Clans beenden.

Erpressung, Deutscher Bestechungs Lobbyismus und alle Lizensen im Debakel rund um die Hafen Durres werden überprüft

Agron Gropa verurteilter Chef des Patos - Fiere Mafia Clans und der “Pelikan Security” Interpol gesucht und nun verhaftet

Die Fakten der Zusammenarbeit, mit primitiven Clans, in der Politik ist überall identisch, was Abzocker, Berufs Lobbyisten beteiben, welche schlimmer wie die Camorra im Balkan hausen. Der Kosovo ein totales Debakel der UN, wobei die komplette UNMIK Leitung die Verantwortung hat, für die übelsten Korruptions Geschäfte, und später die Kosovo Regierung. Auch hier vorneweg Deutsche, wie Joachim Rückers, oder Michael Steiner, wie Graf Lambsdorf (siehe auch mit der Russen Mafia, Schweizer Banken usw). Die OSCE Botschafter wie Eugen Wohlfahrt, Wolfgang Grossruck, werden massiv von der Bertelsmann’s Stiftung sogar kritisiert, welche total versagt haben. Diese Staatlich finanzierte Stiftung, braucht dazu etliche Jahre länger, als wir um diesen korrupten Sauhaufen, der von der Mafia übernommen wurde, so zubeschreiben.

 

Direkt in Plepa bei dem Militär Stützpunkt, wo im Umkreis, die komplette Prominenz der Kosovo, Albanischen, Mazedonischen Verbrecher Banden, illegal auf gestohlenen Grundstücken bauten, inklusive den US Gangster wie Sahit Muja, oder auch die Albanische Dulaku Gruppe und der Umschlags Platz für gestohlene Autos war natürlich auch nicht weit. Zum akutellen Anschlag dort.

Eine der üblichen Baufirmen: “Enigma” Eigentümer Xhemal Cela, aus der berüchtigten Drogen Polizei Mafia aus Tropje, dem Cela Clan, welche wie 300 andre Appartment Häuser keine Baugenehmgiungen in Tirana haben, ebenso nicht im Bezirk Durres. Keiner will den Bauschrott kaufen, wobei Enigma, die ‘Appartments, wie saures Bier anbietet. Xhemal Cela, gehört zum Verbrecher Klan des Ilir Meta, heiratete eine Cousine von Ilir Meta, dem Frankenstein der Albanischen Politik und ein Produkt der Deutschen AA Inkompetenz und Betruges in 1999, vor allem von Joschka Fischer und den Verrückten Mafiosis der FES. Xhemal Cela, verstarb im Krankenhaus heute Nachmittag und war mit seiner “Enigma” Baufirma in unzählige Grundstücks Streitigkeiten verwickelt, weil er mit Politiker Protektion als Ilir Meta Verwandter, einen Farb Kopierer hatte, für gefälschte Grundstücks Urkunden und Lefter Koka der Partner im Bezirk Durres, auch mit anderen Verbrechern, wie den Tragaj Brüdern gut verbunden war. Ziegenhirte macht auf Gross Bauunternehmer, nur weil er die Cousine des Ilir Meta geheiratet hatte und verschuldete sich bei Mafia Geldgebern immer mehr, wo er keine Bau Aufträge mehr füllte ab 2012!


das brennende Auto in Mitten von Hunderten von extrem kriminellen Clans, welche dort illegal bauten, was im Vasil Hila Skandal vor 10 Jahren auch schon bei Gericht dokumentiert war, wo es bis zu 15 Jahren Haft gab. Heute ist die Justiz vollkommen ruiniert, durch die Justiz Aufbauer der EU und der Deutschen und Nichts existiert mehr, ausser Idiotie.


Das Auto von Xhemal Çela , direkt verwandt mit dem Tropoja Cela Polizei und Drogen Clan, des Salih Berisha. Unweit davon an der Nord Seite des Militär Stützpunktes, befand sich der Super Mafia Stützpunkt Nr. 3, Nr. 1 in der Rruga Taulantia, und Nr. 2 ein Lokal, wo die Lulzim Berisha Bande wohnt, bei dem Bahnhof. Partei übergreifender Verbrecher Clan, des Landraubes und der Geldwäsche, was wohl jetzt ihm zum Verhängniss geworden ist.

Seinen Bruder: Stadt bekannter Durres Verbrecher als Vize Bürgermeister und Chef der Landraub Mafia.

Adrian Cela

Adrian Cela, hat man in Durres angeklagt: Handlanger der Mafia: extrem kriminell und korrupt. Als Vize-Bürgermeister zerstörte er die Durres Küste, indem er Verbrecher in die Stadt und Bau Polizei einsetzte, wobei der Bürgermeister Vangjush Dako, selbst Bau Insepktor im kriminellen Enterprise des Ilir Meta, mit seinem Bürgermeister Miri Hoti vor über 10 Jahren war.
Der Durres Vize Bürgermeister: Adrian Cela, Profi Gangster im Langzeit Betrieb, Vertretet der Mafia Familien Gjoka, Hasanbeliu, Koka! Betonierung der Innenstadt, der Küste und Öffentlichen Strände wie illegalem Grundstücks Handel, Betrug an der neuen Promenande und rund um die illegalen Appartmen Blöcke der Neu Zeit in der Rruga Taulantia.

Einem der Partner im kriminellen Enterprise, hatte man einen der höchsten Posten im Rathaus Durres gegeben: in 9/2013

Die Italiener verhaften den Durres Stadt Architekten: Adlei Likmeta und das normale Chaos

Typischer Anschlag vor 2 Tagen: gegen einen Berisha, Orts Vorsteher: Fredi Berberi, der überall grosse Grundstücke verkaufte, ohne jede Gesetzes Grundlage, an die Partei Gänger, wie in einem Vandalen Land Raub Modell. Lt. Gesetz Alles wertlose Grundstücks Urkunden an der Küste, weil so ein Ortsvorsteher, keinerlei Kompetenz dafür hat. Folgen einer kriminellen EU Politik, mit der Dezentralisierung.

9/2/2013

Die EU Dezentralisierungs Programme haben Albanien vernichtet: Auran Tare über die Kultur-, Tourismus und Umwelt Vernichtung

Der EU und USA, reichte es aber nicht nur die Administrationj durch die Dezentrlaisierung zuzerstören, sondern, ebenso die Justiz, Bildung und Krankenhäuser, denn nur dann gibt es billige Privatisierungs Profite. 90 % der Gelder in Haiti wandern in die Taschen der Helfer, denn es ist das grössten Mafiöse Construkt der Welt, neben den Betrugs Bankern. Aufbau- und Entwicklungshile wird direkt unterschlagen, mit den dümmsten Partner der jeweiligen Regierungen, was die echte Mafia seit Jahren erblassen lässt, und selbst Terroristen Zirkel, haben inzwischen Hilfs Organisationen gegründet, so lukrativ ist dieses Geschäft der EU, USA und deren Organisationen. 6 Milliarden € war dr Profit in die Consult Taschen der SPD unter Heidemarie Wieczorke-Zeul, und eine Grüne Uschi Eid durfte bei dem Raubzug in Afrika auch nicht fehlen.

Kush fshihet pas 22 sulmeve me tritol dhe zjarr në 4 muajt e fundit

Kopertina e DITA-s

Postuar më: 24 Janar, 2014 tek Kopertina

Kush fshihet pas 22 sulmeve me tritol dhe zjarr në 4 muajt e fundit

gazeta dita cover

Redaksional

Ka nisur të bëhet e rrezikshme. Dje kishte një tjetër shpërthim tritoli të telekomanduar në Durrës, në automjetin e një biznesmeni. Shpërthimi i radhës. Nëse hedhim një vështrim në 3 muajt e fundit, kuptohet lehtësisht se intensiteti i akteve dhe shpërthimeve të tilla në këto muaj është i pakrahasueshëm. Asnjëherë më parë në dekadën e fundit nuk ka pasur një numër kaq të dendur shpërthimesh të telekomanduara apo kërcënimesh të ngjashme të kryera me djegie.

Objektivi i sulmeve të tilla në tre raste kanë qenë zyrtarë dhe përfaqësues politikë, Besnik Dervishi, Prefekti i Vlorës, Fredo Berberi, kryetar komune në Vlorë dhe kryetari i PD-së së Pogradecit Luan Lipo. Pak ditë më parë, Gjergj Bojaxhiut, një ish zyrtar i lartë i qeverisjes së PD-së i dogjën 2 automjetet në oborrin e shtëpisë.

Atentatet kanë pasur objektiv edhe një kategori tjetër personash që janë kryesisht biznesmenë si dhe shtyllat e tensionit të lartë.

Sikundër rezulton në të paktën 3 raste objektivat kanë qenë rangje dhe përfaqësues politik. Kjo është një e dhënë shumë e rëndësishme. E cila ngre teorikisht dy opsione logjike: Ose kriminelët apo organizatat kriminale kanë fituar një vetëbesim të fortë (që nuk e kanë pasur më parë ) për të ngritur dorën ndaj përfaqësuesëve politikë. Ose kriminelët dhe organizatat nuk veprojnë thjesht si të tillë por kanë dhe prapavijë apo orientim të qartë politik në aktet e tyre, pra krimi është zbatues i një skenari dhe jo urdhërues i tij.

Duhet një hetim i gjithëanshëm dhe rast pas rasti për të bërë këtë ndarje, por ajo që ne dimë me siguri sot është fakti se tre politikanët që kanë rënë pre e këtyre atentateve apo mesazh-atentateve, kanë një të përbashkët: Ata kanë deklaruar përpara hetuesve se nuk kishin asnjë ide se kush mund të ishte autori apo personi i interesuar në eliminimin e tyre fizik. Të tre personazhet nuk kanë identifikuar një rrezik potencial për të cilin ata kishin dijeni, apo ndonjë konflikt. Është një përkim interesant pasi u jep ngjarjeve dhe një tjetër të përbashkët: Autorët kanë avantazh elementin e befasisë dhe të imunitetit ndaj çdo lloj dyshimi të arsyeshëm ndaj tyre.

Nga ana tjetër konteksti në të cilën kanë ndodhur ngjarjet nuk flet për ndonjë vullnet apo sipërmarrje të njëanshme të ndonjë grupimi kriminal. Asnjë goditje e rëndësishme e ndonjë grupimi kriminal nuk ka ndodhur në 3 muajt e fundit. Për më tepër, organizatat kriminale kanë një tipar dallues, kur ato nisin goditjet dhe ndihen të kërcënuara nga hetimi i aktivitetit të tyre, nuk i japin menjëherë mesazhet në rangjet e politikës, por fillimisht ato çojnë mesazhe kërcënuese tek drejtuesit e policisë, prokurorisë, gjykatat, e më pas kur rrethi shtrëngohet edhe më shumë ato godasin dhe në nivelin më të lartë, në nivelin “TABU”, atë politik.

Policia, prokuroria, gjykatat duken shumë larg suazës së këtyre kërcënimeve dhe duket se goditjet janë të përqëndruara qartësisht si mesazhe në nivel politik në të paktën tre raste shtuar dhe rastin e katërt me Gjergj Bojaxhiun.

Këto katër ngjarje flasin për 4 atentate dhe sinjale dërguar personave me valencë politike. Në të katërta rastet objektivi i atentateve nuk ka humbur jetën por është e qartë se mesazhi është dhënë. Të para në kontekst këto ngjarje janë shoqëruar edhe me atentate të natyrës strategjike terror-mbjellëse siç ishin edhe atentatet ndaj shtyllave të tensionit të lartë dy javë më parë. Gazeta DITA risolli në vëmendje ngjashmërinë e këtyre atentateve ndaj shtyllave me periudhën 1999-2002 kohë kur eksponentë të PD-së u angazhuan në kryerjen e akteve të tilla, gjatë opozitës së atëhershme të kësaj partie, ku Riza Mala ishte atentatori tipik i lidhur me demokratët.

Sikur të mos mjaftonin shpërthimet, reagimet e PD-së për të gjitha rastet kanë qenë tepër të egra duke akuzuar apriori për autorësinë e tyre qeverinë ndërsa kjo parti si rregull duhej të bënte thirrje për identifikimin e autorëve dhe jo paragjykimin e tyre. PD-ja menjëherë pas atentateve në mënyrë të pabazuar paragjykon autorët duke krijuar një mjegull të panevojshme, që vetëm zbardhjes së ngjarjeve nuk i shërben, në mos, ngatërron më keq hetimet dhe krijon imunitet në distancë për autorët, cilëtdo qofshin. Këtij qëndrimi të PD-së i shtohen dhe deklaratat e përditshme ku kjo parti kujdeset me sa mundet që të krijojë idenë se situata e rendit është jashtë kontrollit. Nga ky vështrim i përgjithshëm i ngjarjeve që kanë ndodhur bëhet e qartë se goditjet po vijnë në nivel politik, po kombinohen me goditje tipike terroriste në hedhjen në erë të shtyllave të tensionit të lartë dhe po shoqërohen me qëndrimin mjegull-krijues të opozitës dhe sidomos PD-së e cila vetëm sa shton klimën e terrorit dhe krijon amulli në popull por krijon dhe siguri në distancë për autorët e ngjarjeve.

Goditjet dhe mesazhet me tritol kanë kapur nivelet politike por nga ana tjetër po shoqërohen dhe me solidaritet politik. Duket sikur vala e terrorit ka tashmë dhe aleatët e saj në rangje politike.

E gjithë kjo klimë mund të jetë çdo gjë, përveçse klima e një shteti normal dhe shteti të së drejtës. Policia, prokuroria dhe sidomos Shërbimi Inteligjent, kanë për detyrë themelore, kushtetuese të analizojnë ngjarjet dhe të shquajnë qartë kush dhe pse po jep mesazhe me tritol në rangje politike dhe jo vetëm.

Ka nisur të bëhet shumë serioze, ndaj dhe reagimi duhet të vijë i tillë, tashmë jo vetëm jetojmë në një klimë terrori, por nëse organet ligjzbatuese nuk bëjnë dot gjë për të identifikuar dhe ndëshkuar autorët dhe frymëzuesit, kemi për të kaluar në institucionalizimin e terrorit.

Kjo do ishte një dhuratë e hidhur dhe një fatkeqësi për të gjithë shqiptarët, pavarësisht se politikisht dikujt mund t’i leverdiste.

 

* * *

Në katër muaj, 22 atentate me eksploziv

Rriten frikshëm atentatet me eksploziv, kryesisht të telekomanduar, ndaj zyrtarëve të lartë të shtetit, policëve dhe biznesmenëve. Në shumë prej tyre duket qartë dora e profesionistëve të një grupi të organizuar kriminal dhe të strukturuar, që vepron me skenar të parapërgatitur në çdo detaj. Qëllimi është i qartë, eleminimi i shënjestrës. Kurse në të tjerat, janë kallëpe tritoli të hedhura nxitimthi me fitil zjarrpërcjellës, që sipas ekspertëve, janë shenja paralajmërimi apo shantazhi. Kurse në një rast, atë të Gjergj Bojaxhi, shantazhi është bërë nëpërmjet djegies së dy makinave që ishin parkuar në oborr. Në katër muaj e gjysmë, ose më saktë që prej 8 shtatorit të vitit të kaluar dhe deri ditën e djeshme, kur u regjistrua sulmi i fundit profesionist, numërohen 22 atentate me lëndë plasëse dhe shumë pak ngjarje të zbardhura dhe me autorë të arrestuar. Ekspertë të Policisë së Shtetit mendojnë se ose është një grup i vjetër kriminal i njohur për atentatet me mina të telekomanduara, një celulë e vjetër e grumbulluar dhe organizuar, ose mund të jenë edhe njerëz që dikur kanë punuar në polici dhe i njohin shumë mirë eksplozivët. Aktet më të rënda njihen ato të hedhjes në erë të shtyllës së tensionit të lartë në Milot me parulla politike, atentati ndaj kryekomunarit Fredo Berberi, atentati i dështuar ndaj prefektit të Vlorës, Besnik Dervishi dhe ai i djeshmi ndaj biznesmenit të ndërtimit, Xhemal Çela. Atentatet më të bujshme kanë gjurmët e eksplozivit C4 të telekomanduar. Mesatarisht numërohen mbi 5 atentate në muaj, ose një çdo 6 ditë.

8 shtator, eksploziv emigrantit për hakmarrje

Një automjet ka shpërthyer në ecje e sipër ndërsa në të gjendeshin katër persona, mes tyre edhe një fëmijë. Akti i rëndë ndodh në mes të ditës dhe në mes të Tiranës. Shënjestër e atentatit të telekomanduar ishte emigranti i kthyer nga Belgjika, Petrit Marku, nga Mirdita, që mbeti i plagosur rëndë. Shkak u dyshua hakmarrja për një vrasje të vjetër, por nuk ka ende të ndaluar.

 

12 shtator, atentat edhe shefit të Komisariatit nr. 1

Persona të panjohur kanë vendosur një sasi eksplozivi në makinën e shefit të krimeve të Komisariatit numër 1 në Tiranë, Artur Hyka. Makina ka shpërthyer në orët e para të mëngjesit të sotëm, por fatmirësisht pa shkaktuar të lënduar. Policia po heton në disa pista, ndërsa dyshohet se ngjarja ka ndodhur për shkak të detyrës. Edhe për këtë ngjarje nuk është bërë identifikimi i autorëve.

 

16 shtator

Një sasi e konsiderueshme eksplozivi i telekomanduar, i është vendosur brenda në makinë efektivit të policisë rrugore të qarkut të Lezhës, Kujtim Çardaku. Shpërthimi u shënua rreth orës 18:30 minuta në qendër të qytetit të Shkodrës, afër sheshit “Luigj Gurakuqi”. Shkak dyshohet detyra që ka kryer efektivi më parë në qytetin e tij, ndërsa mbeti i plagosur rëndë nga atentati. Nuk ka asnjë të arrestuar.

 

24 shtator, hidhet në erë makina e biznesmenit

Automjeti i një biznesmeni është përshirë nga flakët si pasojë e një shpërthimi të ndodhur pranë Kodrave të Liqenit Artificial, në Tiranë. Mjeti luksoz “BMË X6” ishte në pronësi të biznesmenit Andrea D., dhe ishte parkuar pranë një lavazhi që prej mëngjesit, në një ndër zonat më të frekuentuara nga kryeqytetasit. Fatmirësisht nga shpërthimi i automjetit nuk ka të lënduar, ndërkohë që janë dëmtuar dy automjete të tjera.

 

24 shtator, dështon atentati ndaj kryekomunarit

Persona të panjohur kanë vendosur një sasi tritoli poshtë automjetit të kryetarit të komunës së Golemit, Agron Agalliu. Fatmirësisht lënda plasëse, e mbështjellë me një qese plastmasi, ka rënë nga makina dhe nuk ka shpërthyer. Banorët e zonës kanë njoftuar policinë, e cila konfirmoi se bëhej fjalë për një sasi tritoli, të cilit ishte vendosur një mekanizëm që komandohej me telefon, por rënia shmangu atentatin.

 

1 tetor, i hedh kallëpin ish të fejuarës

Ndarja e një çifti të fejuarish është bërë shkak që djali të hakmerret duke hedhur eksploziv te shtëpia e prindërve të saj. Tritoli i shpërthyer dëmtoi banesën e familjes Nikolli në Krujë dhe për fat të mirë nuk pati të lënduar. Policia hetoi ngjarjen dhe dy ditë më pas arrestoi si të dyshuar 24-vjeçarin Ardit Roshi, kurse motivi i krimit është hakmarrja e të riut për ndarjen.

11 tetor, tritol avokatit dhe parukerisë

Një shpërthim i fuqishëm shkatërroi pjesërisht zyrën e avokatit Shkëlqim Frangu, në qendër të qytetit të Krujës. Ndërsa shpërthimi tjetër me tritol ndodhi mëngjesin e së mërkurës në parukerinë e Rajmonda Shegës nga fshati Nikël (disa kilometra larg prej qytetit Krujës). Pas kryerjes së veprimeve hetimore paraprake, hetuesit e çështjes deklaruan se dy shpërthimet me eksploziv nuk kanë lidhje me njëra-tjetrën.

24 tetor, tritol makinës së policit

Dy të rinj u arrestuan dy ditë pasi makina e një efektivi policie në Kombinat shpërtheu i parkuar pranë komisariatit. Renato Kazani dhe Shaban Lami janë në qeli pasi akuzohen se në një sherr të ditëve më parë, janë hakmarrë me lëndë eksplozive ndaj makinës së Shkurt Toplanit. Një prej të ndaluarve mësohet se është edhe efektiv policie (Lami). Nga shpërthimi pati vetëm dëme materiale.

 

27 tetor, eksploziv shefit të Policisë Gjyqësore

Persona të paidentifikuar kanë vendosur poshtë makinës së shefit të Policisë Gjyqësore Sarandë një sasi eksplozivi. Ngjarja ka ndodhur lagjen numër 3 në qytetin bregdetar. Mësohet se lënda plasëse është vendosur në makinën e shtetasit Altin Abduli. Nga shpërthimi i lëndës plasëse nuk pati persona të lënduar. Nuk ka ende një të arrestuar për krimin dhe shkak dyshohet detyra që ushtronte i dëmtuari.

 

10 nëntor, atentat kreut të FRESSH-it

Një sasi tritoli i është vendosur makinës së kreut të FRESSH-it në Elbasan, Vangjel Ranxha. Lënda eksplozive ka shpërthyer, por fatmirësisht nuk ka shkaktuar të lënduar. Mësohet se automjeti me targa angleze ishte i parkuar pranë banesës së tij në lagjen “Syrja Dylgjeri”, në kohën që ka shpërthyer. Nga shpërthimi automjeti ka pësuar dëmtime në pjesën e përparme. Policia ka nisur hetimet, por nuk ka të arrestuar.

 

23 nëntor, atentat shefit të Klubit Elbasani

Një sasi e vogël eksplozivi u vendos pranë banesës së shefit të Klubit Sportiv Elbasani, që shkaktoi dëme të shumta materiale dhe panik te banorët e pallatit që ndodhet përgjatë bulevardit “Aqif Pasha”. Tritoli është vendosur para derës së banesës së Erjon Sqapit. Ish-tekniku i klubit ka deklaruar se ka marrë kërcënime për të cilat dhe ka denoncuar. Dyshohet se autorët e kërcënimeve janë prindërit e futbollistëve.

 

3 dhjetor, përgatisnin eksplozivin, plagosen vetë

I vendoset tritol një automjeti në zonën e Vaqarrit në kryeqytet, mbetet i plagosur një person. Ngjarja është shënuar në afërsi të zonës së njohur si “Ish-pularia” dhe u plagos Roland Cakërri. Por nga hetimet e mëvonshme rezultoi se kanë qenë dy të rinj që në makinën e tyre mbanin eksplozivin që shpërtheu aksidentalisht dhe policia i arrestoi pasi hetoi ngjarjen. Fillimisht u dyshua për atentat.

 

13 dhjetor, C4 prefektit Dervishi

Mëngjesin e 13 dhjetorit, pak sekonda pasi prefekti i Vlorës, Besnik dervishi zbriti nga vetura e tij personale, efektivi i Gardës në kontroll rutinë te hyrja e Kryeministrisë, zbuloi kallëpin me 200 gramë C4 të telekomanduar, që për fat të mirë nuk shpërthehu. Për ngjarjen ka dy të dyshuar si përdorues të kartës e telefonit, por asnjë të ndaluar. Ngjarja u dyshua se kishte si motiv detyrën.

 

18 dhjetor, tritol lokalit pas plagosjes së pronarit

Një sasi eksplozivi ka shpërthyer në orët e para të ditës në një lokal pranë “Shkollës së Baletit” në kryeqytet. Por fatmirësisht si pasojë e shpërthim ka pasur persona të lënduar, vetëm dëme materiale.
Policia mbërriti menjëherë në vendngjarje dhe nisi hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Vetëm disa muaj më parë, kur ky lokal ishte duke u ndërtuar, është plagosur shtetasi Fatjon Dauti, pronar i lokalit.

 

28 dhjetor, tritol makinës së kreut të Ujësjellësit

Një shpërthim i fuqishëm me tritol në qendër të Ersekës ndodhi teksa pronari i mjetit të dëmtuar, drejtori i Ujësjellësit Oresti M., ka qenë duke festuar me kolegët e punës me rastin e fundit të vitit. Autorët e paidentifikuar hodhën kallëpin drejt mjetit dhe u larguan. Për fat të mirë dëmet ishin në materiale. Dyshohet se shkak i sulmit ka qenë detyra, por ende nuk ka një të arrestuar për ngjarjen.

 

31 dhjetor, hidhet në erë shtylla e tensionit

Persona ende të panjohur, vendosën natën e Vitit të Ri, nga 16 kallëpe tritoli në secilën këmbë të shtyllës së tensionit të lartë të Interkonjeksionit Tiranë-Podgoricë, në Milot, me qëllim për ta rrëzuar. Ka shpërthyer vetëm një pjesë dhe shtylla nuk u rrëzua. Akti u cilësua terrorist dhe me motive politike, për shkak se u gjetën edhe dy parulla ku shkruhej “Taksat” dhe “Nafta”, referuar rritjes së tyre.

 

6 janar, granatë kreut të PD-së Pogradec

Shpërthim granate në banesën e kreut të Partisë Demokratike në Pogradec. Shpërthimi ka ndodhur gjatë orëve të vona, duke zbardhur 6 janari, në lagjen nr. 1 të qytetit. Luan Lipo tha se shkak është posti që mban si kreu i PD-së, por policia tha se dyshohen edhe konfliktet banale. Nuk ka asnjë të arrestuar. Lipo dhe familja e tij u morën në mbrojtje. Shpërthimi shkaktoi dëme materiale.

 

19 janar, Gjergj Bojaxhiut i djegin 2 makinat

Persona ende të paidentifikuar, kanë depërtuar në brendësi të shtëpisë së Gjergj Bojaxhiut, ish-drejtorit të KESH-it dhe INUK-ut, ndërsa spërkatën me benzinë dy veturat “Fiat” të tij të parkuara në oborr dhe më pas i vunë zjarrin. Flakët shkrumbuan mjetet dhe Bojaxhi denoncoi ngjarjen në policinë e Tiranës. Ngjarja ndodhi në Farkë, ndërsa dyshohet se sulmi ka qenë i qëllimshëm.

 

20 janar, atentat kryekomunarit Berberi

Atentat kreut të komunës Qendër në Vlorë, Fredo Berberi. Ngjarja ndodhi në bulevardin “Ismail Qemali”, pasdite, teksa zyrtari lëvizte me fuoristradën e tij. Shpërthimi i telekomanduar shkaktoi plagosjen e tij të rëndë. Autorët mbeten të panjohur, kurse policia po heton në disa pista, si detyra që ushtronte dhe konfliktet e pronësisë me banorët e komunës për tokat e bregdetit.

 

20 janar, tritol komisariatit Fushë-Krujë

Një sasi e vogël eksplozivi ka shpërthyer mbrëmjen e kësaj date në ambientet e policisë së Fushë-Krujës. Persona ende të paidentifikuar, por që mund të jenë të pakënaqur nga aksionet e fundit në këtë zonë, sulmuan me tritol dhe dëmet ishin materiale. Megjithëse u shoqëruan disa kontigjente të krimit në zonë, që njohin dhe lëndët plasëse, nuk është bërë asnjë arrestim për ngjarjen.

 

21 janar, tritol kryegardianit të Fushë-Krujës

Një sasi eksplozivi tritol ka shpërthyer mëngjesin e kësaj date në Kamëz, te dera e familjes së shefit të Policisë së Burgut Fushë-Krujë, Lulzim Haxhia. Dëmet ishin vetëm në materiale dhe panik tek pjesëtarët e familjes. Policia nisi hetimet, por nuk ka të arrestuar për ngjarjen. Kryegardiani ka thënë se nuk ka konflikte, por dyshohet se atentati ka ardhur nga burgu.

 

23 janar, plagoset në atentat biznesmeni

Xhemal Çela, një ndërtues i njohur në qytet prej vitesh, ndodhet në gjendje kritike për jetën në Spitalin Ushtarak. Po udhëtonte me veturën e tij afër Plazhit Iliria, kur ndodhi shpërthimi i telekomanduar i eksplozivit C4. Makina shkrumbohet plotësisht, dëshmitarët e shpëtuan. Kryhen 20 shoqërime, nuk kishte precedentë dhe konflikte. Hetohet konkurrenca nga rivalët dhe ndonjë borxh për biznes.

http://gazetadita.al/24-janar-2014/

visa Tirana FAZ und Co., als Otto Schily, Joschka Fischer und Co. im Dienste der Albaner Mafia mit vollen Wissen standen und Nichts gegen kriminelle Diplomaten dort unternahmen, weil man ja. u.a. das Flugplatz Geschäft mit Hochtief machen wollte und noch mehr Bundesdruckerei Geschäfte mit der Albaner Mafia, wobei bis heute die SPD Fuzzis und FES, mit der Prominenz der Verbrecher Cooperationen hat und auch finanziert.

 

Klaus Mangold
Profi im Lobbyismus, wie man an Griechenland, Serbien, dem Balkan sieht: Prof. Dr. Klaus Mangold
Prof. Dr. Klaus Mangold – ehemal. Vorstandsmitglied Daimler AG (Daimler musste 2010, eine 185 Millionen € Strafe bezahlen und hat für 3 Jahre einen FBI Aufpasser akzeptiert, u.a. wegen Bestechung ausl. Regierungen auch auf dem Balkan, wo man wie VW, seine Partner direkt im Drogen Handel hat.)
Die Geschichte der Internationalen Mafia!
Ost Ausschuss der Wirtschaft
Kompetenz Center bedeutet in diesen Kreisen. Know-how für Bestechung ausländischer Regierungen mit Hilfe und finanziert von der GTZ und KfW. http://www.ost-ausschuss.de/

aus Balkaninfo

So wurde der Ferronikei-Komplex, zu dem Minen und Metallgewinnungsanlagen zählen, gegen den Willen der Arbeiter für nur 33 Millionen Euro quasi verschenkt, obwohl auch höhere Gebote vorgelegen haben sollen. Nutznießer war das kasachische Unternehmen Alferon, an dem wiederum die deutsche Thyssen-Krupp beteiligt ist.
……………………………………………………….
Die deutschen Interessen vertritt dabei vor allem die Südosteuropa-Gesellschaft, deren Mitglieder einem Who is who der deutschen Wirtschaft gleichen. Man findet dort führende Finanzinstitute wie die Deutsche Bank, die HypoVereinsbank und Konzerne wie Siemens. Deren Fürsprecher im Kosovo war Michael Schäfer, ehemals Politischer Direktor im Auswärtigen Amt. In dieser Position hat sich Schäfer auch für den ehemaligen Premierminister des Kosovo, Ramush Haradinaj eingesetzt, der vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag als Kriegsverbrecher angeklagt wurde wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verstößen gegen das Kriegsrecht.
………………….
Frühzeitig haben sich auch deutsche Politiker immer wieder für eine Unabhängigkeit des Kosovo ausgesprochen. Gernot Erler (SPD), Staatsminister im Auswärtigen Amt, erklärte 2001 gegenüber dem Deutschlandfunk in Bezug auf den Kosovo, dass die Grenzen nicht unantastbar sind.
………………………
http://www.wsws.org/de/2008/feb2008/koso-f26.shtml

Kommentar: Die Privatisierung des Ferronikei-Komplex, gilt als kriminellsten Geschäft im Kosovo, wo einwandfrei auch nicht die besten Bieter zum Zuge kamen, und die Verbrecher Firma Thyssen (siehe Schreiber, U-Boote nach Athen mit faulen KfW Krediten usw..) erneut über Tarn Firmen auftrat. Natürlich immer dabei: Kriminelle Deutsche Diplomaten, welche die Kosovo Mafia, wie bewiesen Stapelweise mit Visas versorgte um Geschäfte zu machen.

Gut geschmiert und bestochen, dann wird man China Botschafter: Michael Schäfer im Kosovo, im Sinne von Frank Walter Steinmeier! Irgendwo müssen ja die 600 Milliarden € im Ausland verschwunden sein, wo der Thyssen Lobbyist: Michael Schäfer, eine wichtige Rolle spielt.

Michael Schäfer, ist ein Muster Beispiel, wie Politik und das Auswärtige Amt , von einer hoch kriminellen Mafia übernommen wird, nur um Geschäfte zu machen. Visa Besorgung für die Drogen Mafia, damit hatte Michael Schäfer nie ein Problem, weil die General Staatsanwaltschaft Berlin, Partner der Internationalen Mafia ist und solche Leute deckt. Aus der Körber Stiftung und heute Botschafter in China. Deshalb geht es halt mit solchen Leuten auch mit dem Export überall stark bergab, wobei dann die Export Garantien die Alternative ist, welche der Steuerzahler dann bezahlen muss, u.a. bei 400 Milliarden € fauler Kredite im Osten und im Balkan.
Rudelweise, werden Leute finanziert, die nur Eines kennen! Alles korrumpieren und Mafiöse Strukturen pflegen.aus

Das System des Hashim Thaci und als Lehrmeister Deutschlands grösste Verbrecher Organisation, die FES (Friedrich Ebert Stiftung – Berlin) Michael Schäfer der heutige China Botschafter lässt grüssen

Sowas ist heute Botschafter in China, ein Profi Krimineller, der für Thyssen unterwegs war! Hinzu kommt die Visa Geschäfts Beschaffung für die Albaner Mafia und Drogen Bosse, damit man Geschäfte machen kann, als Teil des Bestechungs System: Der Schaden geht in die Milliarden + hohe Kosten für den Ermittlungs Aufwand der Jusitz! Derartige Praktiken, werden siehe Visa Skandal direkt von der General Staatsanwaltschaft Berlin und den Korrupten Richtern des 27. Senates unterstützt, weil ja direkt erneut Deutsche Minister und andere Kriminelle in Berlin daran beteiligt sind.

Staatssekretär Ludger Volmer und seine Visa Skandale und Bestechungs Skandale mit der Bundesdruckerei in Albanien, Asien und Afrika

Ein Bomben Anschlag, in Lezhe gegen einen Klein Buss, wo die Bombe nicht explodierte, ein Konkurrenz Geschäft, wo die Berisha Leute, nicht mehr ohne Lizenzen fahren können.

noch ein grosser Anschlag, gegen einen Gangster in Skhoder

1/21/2014

Agron Gropa verurteilter Chef des Patos - Fiere Mafia Clans und der “Pelikan Security” Interpol gesucht und nun verhaftet

Filed under: — Super Visor @ 5:30 pm

Info Website // Albanische Nachrichten und News/

Die “Pelikan” Privat Polizei, in Besitz einer der kriminellsten Clans von Albanien, bewachen Gerichte, Justiz Behörden, die bekannten Mafia Einkaufs Zentren in Albanien, was Alles über den Zustand von Albanien aussagt. Geldwäsche, Drogen und Waffen Handel als Haupt Wirtschaft Zweig und bevorzugter Partner der Internationalen Konzerne wie VW, und Internationalen Organisationen. Alle Verbrecher laufen frei herum in Albanien und auch Dieser erhält nur Haus Arrest, weil seine Strafe angeglich erledigt ist.

Wie der “Kajolli” Clan, gehört der “Gropa” Verbrecher Clan, zur den Haupt Drogen und Mädchen Entführer Clans von Fiere, direkt mit Sokol Olldashi, Fatmir Mediu, Enkeled Alibeaj, Lulzim Basha, Dash Gjoka, Sokol Kociu von Shiak verbunden. Je mehr Drogen in Europa verkauft werden, umso besser läuft der Mercedes und VW Absatz im Balkan.

Für Geschäfte sind dann Deutsche Politiker, Internationale Aufbau Organisationen nicht mehr weit und die Internationalen Geldgeber, eine Art Tradition, das man die kriminellsten Clan’s, wie auch Ilir Meta, als Partner aussucht. Unter Ilir Meta, expandierten diese Verbrecher Clans nach Europa, im Sinne des Joschka Fischer, der diese Leute, als “Reformer” verkaufte und Tausende von Visas an diese Banden verkaufte, mit Hilfe der neuen Bundesdruckerei Pässe.

Man ist natürlich auch bei Infrastruktur Projketen wie Wasser, den Lieblings Unterschlagungs Projekten der KfW, GTZ, Weltbank, EBRD und Co. direkter Partner, weil man sich die Posten erkauft, nicht nur bei der Verbrecher Regierung des Salih Berisha, identisch bei Fatos Nano und Ilir Meta. Baftjar Gropa, Direktor der Wasser Werke in Fiere! Im Dumm Enterprise des Sokol Olldashi wurde Doklead Ademi, der Chef der Wasser Werke in Durres, inzwischen angeklagt.

Einzige Voraussetzung dieser kriminellen Clans, man war erfolgreich im Aufbau von Drogen- Waffen- Kinder- und Frauen Postitutions Handels Ringe im Ausland und dadurch hatte man die optimale Voraussetzung, als Partner von Internationalen. Ein paar Morde runden die Qualifiaktion dann noch ab, was man im Kosovo ebenso schnell erkennt.
Unter dem neuen Justiz Minister Nasiq Naco, erhielt die Verbrecher Gruppe, auch als Nr. 3 neben der normalen Polizei, einem weiterem privaten Sicherheits Dienst (Pelikan), die Bewachung auch noch des Gerichtes in Durres, was bei soviel verbrecherisher Energie nicht verwundern kann. siehe der direkte Partner ebenso der Internationalen in Durres, ein verurteilter Verbrecher, des selben Calibers. Im Club der funktionalen Analphabeten, mit Gehirn Schaden, ebenso Partner der Internationalen: Die Italiener verhaften den Durres Stadt Architekten: Adlei Likmeta und das normale Chaos

Arben Gropa Mafia Baftjar Gropa

Baftjar Gropa, ist natürlich im Heimat Ort Patos, der Chef der Wasser Versorgung und natürlich werden dort Rohre und Leitungen gestohlen, wie er ausführt, so das man den Sicherheits Dienst “Pelikan” braucht des Bruders Agron Gropa!

Etliche Festnahmen, weil rund um den Diebstahl von Metall und Elektro Kabels auch der Pumpen für das Wasserwerk in Patos bei Fiere.

Der Direktor Baftjar Gropa, soll das mit örtlichen Handwerkern (Selbige erhalten dann die Reparatur Aufträge) den Diebstahl organisiert haben. Albanien live eben. Wir berichteten hierüber schon in 2011, das man Baftjar Gropa, des Diebstahls bezichtigt und dann kommen korrupte Ausländer, und finanzieren neue Arbeit, neue Rohre und Leitungen, was unter den Weltbank, GIZ, KfW Infrastruktur Programmen läuft, was aber vor 15 Jahren auch schon bekannt war.

Wie auch in Durres, ist man Partner der Internationalen als Wasser Versorgungs Chef, wobei die Frage ist, wer die grösseren Ganoven sind.

|31/10/2011 12:20

Patos, vjedhin kabllin e pompave të ujit, 4 në pranga, drejtori në kërkim

Vjedhja e një sasie të madhe teli bakri ka çuar në pranga 4 persona, ndërsa në kërkim është shpallur edhe drejtori i Ndërmarrjes së Ujësjellësit në Patos.

Vjedhja gjatë natës së mbrëmshme e 5 kampatave me tel bakri, e cila shërbente për të furnizuar me energji elektrike stacionin e pompave të ujit të Patosit, ka bërë që policia të organizojë një operacion, i cili ka zbardhur plotësisht ngjarjen e ndodhur në orët e vona të natës dhe ka vënë në pranga 4 bashkëpunëtorët.

Pjesë e grupit që ka bashkëpunuar në vjedhje duket se është edhe vetë drejtori i Ujësjellësit të Patosit, Baftjar Gropa, i cili sipas policisë është shpallur në kërkim.

Sajmir Yzeiri, 34 vjeç; Ajet Yzeiri, 40 vjeç, të dy pompistë në Ujësjellësin e fshatit Varibop; Kujtim Arap Shahaj, 44 vjeç, elektricist në fshatin Cakran të Fierit janë vënë në pranga për vjedhje dhe shpërdorim detyre, ndërsa Ardian Myftaraj,42 vjeç, banues në fshatin Dukas të rrethit Fier për veprën penale “Përvetësim i mallrave të vjedhur”.

Në kërkim është shpallur Baftjar Gropa, 44 vjec, drejtor i Ujësjellësit Patos, për veprën penale “Vjedhje e kryer duke shpërdoruar detyrën”.

Gjithashtu në gjendje të lirë do të ndiqen edhe Agron Meçaj, 49 vjeç; Pëllumb Nazeraj 59 vjeç dhe Nuri Velaj, 49 vjeç.

Sipas policisë, ky grup në bashkëpunim me njëri-tjetrin, në kohë të ndryshme dhe në mënyrë të vazhdueshme kanë organizuar dhe kryer prerjen e telave të po këtij rrjeti elektrik, të cilin më pas e kanë shitur për qëllime përfitimi, për skrap. /K. Thana
Ein Fiere Lokal Besitezer wurde in Italien verhaftet, wegen Drogen Handel. Arben Gropa. ist in Italien zu 32 Jahren Haft und 6 Monaten verurteilt, wegen Gross Drogen Handel. Er ist zugleich Partner der EBRD – Bank, der Balfin Gruppe mit dem Gangster Samir Mane usw.. mit seinem Sicherheits Unternehmen: “Pelikan” wo die Privat Polizei zuschaute, als im Weihnachts Geschäft, ein Juwelier mit deutlich sichtbaren Kalashinkows den Lagen ausraubten. Kriminelle bewachten das Einkaufs Zentrum bei dem Überfall und schauten recht munter zu.

Pelikan Privat Polizei

Pelican Security. eines bekanntes Mafia Bosses: Agron Gropa und in Italien zu 32, 5 Jahren Haft verurteilten Verbrechers
Partner von Samir Mane, bei dem Überfall auf sein TEC Einkaufs Centrum in Tirana., was als Arbeits Beschaffung, für Nord Albanische Berisha Banden dient, wie die Plünderung des Hafens Durres, wo jeder einfahren konnte und ausländische Partner für die Geldwäsche und Betrug gezielt ausgesucht wurden.

GROPA, DRITAN

Wanted by the judicial authorities of Albania for prosecution / to serve a sentence

Die ganze Familie ist hoch kriminell, hier ein Interpol Haft Befehl der Patos Mafia der Familie Gropa, einer der Berisha Financiers.

Identity particulars

Present family name : GROPA
Forename : DRITAN
Sex : Male
Date of birth : 09/07/1984 (29 years old)
Place of birth : PATOS-FIER, Albania
Language spoken :
Nationality : Albania
nga AMA-News më 20 Janar, 2014

Prangoset pronari i ‘Pelikanit’, kërkohej në Itali për drogë

Policia e Fierit ka vënë në pranga pronarin e lokalit “Pelikani”, në hyrje të qytetit të Fierit, Arben Gropa. 44-vjeçari, lindur në Patos, është arrestuar nga Sektori Kundër Trafiqeve dhe Narkotikëve, More…

Einweihung, damit die Berisha Banden plündern können und Posten über “Pelikan” erhalten.

Die Chrom Lizensen der Balfin Gruppe des Samir Mane, wurden beschlagnahmt, wegen Millionen € Schulden

zamir mane
Bei der Einweihung des TEC mit Salih Berisha, eine Garantie, das Alles Betrug und Insolvenz ist.
Vollkommen ungehindert, vor den Augen der “Pelikan” Sicherheits” Truppe, welche im Besitz uralter Mafia Clans ist, identisch wie im Kosovo. Sogar ein Kind, wird aus dem Laden begleitet. Ein Insider Job, was in EU Ländern auch ein Versicherungs Betrug wäre. Versicherungs Betrug, auch mit Auto Unfällen, ist ein Wirtschafts Faktor.
update: Der Eigentümer des “Pelikan” Sicherheits Unternehmen wurde am 20.1.2014 verhaftet: Arben Gropa, 42 Jahre, in Italien zu 32,5 Jahren Haft verurteilt, wegen Gross Drogen Schmuggel. Direkter Partner des Samir Mane, der nur ein Geldwäsche Zentrum zur Verfügung stellte, mit Hilfe der korrupten EBRD und anderen EU Ganoven für die Berisha- und Österreichsiche Mafia vor Ort. Gezielt werden dort wie in allen Sicherheits Unternehmen auch im Kosovo, die eigenen kriminellen Partner utnergebracht, oft auch dann die bewachten Objekte ausgeraubt, oder Aufträge erpresst. Die Bewachung der Albanischen Mafia Villen, von Ministern, ist ebenso in Hand dieser Gruppe.
Später werden Aussagen bestätigen, das es sich um Nord Albaner (Tropojaner) handelte, welche auf Banditen Feldzug waren, eventuell auch für den Prizren Überfall verantwortlich waren. Banditen Überfälle, hatten mit der Tropoja – Kukes Polizei unter Bujar Nishani, Flamur Noka erheblich zugenommen in Albanien, wo man einer Tradtion folgt, in fremden Orten auf dem Balkan Überfälle zu organisieren und was von Salih Berisha gefördert wurde u.a. mit den Diebstahls Zügen in den Hafen Durres. Umliegende Länder verstärkten ihre Grenz Kontrollen.

Erpressung, Deutscher Bestechungs Lobbyismus und alle Lizensen im Debakel rund um die Hafen Durres werden überprüft

4/9/2012

Der Schwer Verbrecher Fatmir Kajolli verhaftet: guter Freund der Minister: Fatmir Mediu, Sokol Olldashi, Enkeled Alibeaj

Primitivste Kriminelle haben sich die Posten in den Rathäusern gekauft und sind u.a. wegen üblester Sex-Sklaven Zuhälterei, Drogen Schmuggel usw.. zu 40 Jahren Haft in Italien verurteilt. üble Sache, diese Albanischen Extrem Zuhälter aus Fiere, was vor 20 Jahren schon bekannt war, das sie Kinder auf der Strasse entführen mit allen Folgen, bis zur Tödung, wegen Organen, vor allem mit den Kosovo Verbrechern ab 1998-2004. 2008, hat der EU Menschenrechtshof, abgelehnt, dieses Urteil gegen den Gangster aufzuheben, der engster Freund, von den Profi Verbrechern, der Albanischen Regierung ist, wo solche Verbindungen Grundlage sind. siehe u.a. Almir Rrapo usw..

Fatmir Kajolli
Fatmir Kajolli, bei einer Rathaus Sitzung in Fiere

wikeleaks über den Extrem Verbrecher und Albanische Minister und Politiker.

SUBJECT: CRIMINALS MAKING THE LAWS IN ALBANIA’S PARLIAMENT

Fatmir Mediu Fatmir Kajolli

Auf Grund eines Italienischen Haft Befehles (verurteilt zu 16 Jahre + 24 Jahre Haft), wurde heute der verurteilte Schwer Verbrecher Fatmir Kajolli festgenommen, Bau Unternehmer in Fiere. Wie alle Schwer Verbrecher, sitzt man auch im Stadtrat von Fiere.

1/20/2014

Erpressung, Deutscher Bestechungs Lobbyismus und alle Lizensen im Debakel rund um die Hafen Durres werden überprüft

Filed under: — Zogaj Leku @ 12:57 am

Es gibt ja ein besonders gut bekanntes Bestechungs- und Erpressungs Geschäft, wie die CEZ im Ausland arbeitet, was zu dem Untergang der CEZ in Albanien führte. Reine Bestechungs- und Partnerschafts Erpressungs Geschäfte: gekoppelt an den EU-Kandidaten Status, was nun auch den Deutschen vorgeworfen wird. Das erste Bestechungs Monopol Geschäft wurde schon im Oktober für ungültig erklärt: Die erste Bestechungs Lizenz wird für ungültig erklärt: von der Österreichischen Firma GFI Weitere illegale Lizensen, für Monopol Geschäfte wurden aufgekündigt. siehe CEZ Geschäft im selben Zeitraum: * unten

Deutsche Firma und die Mafia, merkwürdige Geschäfte durch gerade gegründete Firmen, sind gut bekannt, wobei es einen weiteren Extrem Fall des Betruges gibt und der Inkompetenz, durch eine Deutsche Firma, rund um Betrug, was vor einem Abitrage Gericht vorgetragen werden sollte in 2012, aber nie geschah. Geschäfte wie aus der Website zuersehen ist: Alle mit hoch korrupten Ländern, wo nie eine Deutsche Justiz etwas kontrollieren wird, oder fiktive Ausgaben durch das Finanzamt.

aus 2009 Weltbank: Der Skandal um die Öl Anlagen und ein neues Kraftwerk bei Vlore

Ein weiteres Investment geht vor ein Internationales Schieds Gerichts Verfahren. 11 Millionen € fordert die Albanian Power Corporation (KESH sh.a. in Staats Besitz), 5 Millionen € ein Italienischer Investor und Alles merkwürdigerweise erneut wie bei dem Tschechischen Energie Versorger CEZ, mit einer Welt Bank Garantie unterlegt. Diese Weltbank Garantien, werden immer merkwüdiger in Albanien, was da ans Licht kommt, wobei die Albaner seit ca. 2 Jahren der Weltbank hohe Bestechlichkeit vorwerfen, ebenso der EBRD Bank. Die Weltbank beschäftigte als Leiter des Coastal Managment Plan Jamber Malltezi, Schwieger Sohn des Salih Berisha, der zuvor in Betrugs Geschäfte rund um Immobilien verwickelt war, was ebenso ein Licht auf die Weltbank Geschäfte wirft und heute in einem gesetzlichen Taliban Desaster endete.

Die Deutsche Firma Luthardt, hat die Verträge für den Betrieb der Anlage! Luthardt, ist lt. Website ein sehr junges (2008) Unternehmen aus Berlin, und wie solche Leute an solche Verträge heran kommen ist erstaunlich, aber die Italienische - Albanische Mafia ist ja dabei Partner. Man hat mit der Serbischen Mafia ebenso Langzeit Erfahrung, noch unter Milosevic, wo Alles nur mit Bestechung geregelt wurde. Offensichtlich, gibt es Verträgen keine Garantien für gelieferte Teile und Anlage, wo kurz gesagt bis heute Nichts funktioniert.

Die Deutschen und Türkischen Firmen im Hafen Durres werden kurz gesagt, raus geworfen.

Man macht Bestechungs Partner Geschäfte, der billigsten Art, mit dem Hafen Direktor, wo sich ganze Stapel von Anzeigen bereits im Frühjahr 2013, rund um seine Betrugs- Bestechungs Partner Geschäfte, inklusive Abgaben Erpressung, einem 20-jährigen Berisha Modell: Anklage Erhebung erfolgte dann im März 2013. Eduard Ndreu në prag të arrestimit. Kompanitë private dorëzojnë dosjen penale në Prokurori

Das Deutsche System ist ja gut bekannt: Immer mit Korrupten und Kriminellen, wo Griechenland vollkommen ruiniert wurde.
Da müssen Deutsche natürlich mitmachen:

2/21/2013

WikiLeaks - Stratfor: Berisha, the Albania mafia chief

Die vielen hohen Zäune im Hafen, sprechen allein schon für ein Chaos, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, was es früher bei wesentlich mehr Sicherheit nicht gab. Eine Art von Claim Absteckung, krimineller Firmen, wo es 1996 keine Zäune gab. Oder sollte man Sagen, das die Deutsche Bank Mafia kam, mit ihren Berufs Betrügern und als Partner die KfW wieder einmal: Deutsche Bank Projekte, mit der Italienischen Mafia in Albanien, sind ebenso eine Legende, wie mit dem Griechischen Gangster Spiro Latsis, sogar als Partner. Als Beispiel: Das Karvilac Projekt, wo der Spiegel sogar berichtet. Berufs Chaoten, kamen ab 2008 nach Albanien, wo bereits die guten Berisha Leute, das Land verliessen und keine Investoren mehr kamen.

Höhere Hafen Gebühren für die Entladung, wesentlich weniger Anteil daran erhält der Hafen, ineffiziente private Firma, ein totales Verlust Geschäft für den Hafen den Albanischen Staat (vorher erhielt der Hafen 30 % der Umschlags Gebühren, nun 11 %) und vor allem Arbeit. Shkelet master-plani, anija me sondë nafte çohet te kromi , was zu einer enormen Verschuldung des Hafens führte, mit dem Betrugs Kredit der EBRD und vollkommen falscher Beratung wir so oft, rund ums Ausbaggern. .

Es laufen ganz offizielle Untersuchungen, wie in 1997-98, wie jemand zu seinen Dokumenten kam. In Deutschland sind die Verbrecher Banden, Straffrei, wie der Visa Skandal zeigte, oder wie Griechenland ebenso vollkommen korrumpiert wurde. Warum ein Deutsche Staatssekretär: Ernst Burgbacher, versucht, primitive Dumm- und Korruptions Geschäfte, der ordinärsten Bestecherei zu schützen, mit dem Capo der Albaner Mafia zuschützen, Geldwäsche der Albaner Mafia fördert? Es wird wie im Visa Skandal die nächste Frage sein, in welchem Auftrage, diese Erpressungs Delegations Reise organisiert wurde im Oktober 2013. 4 Jahre versuchten im Visa Skandal die Hintermänner u.a. Joschka Fischer, diese kriminellen Verbindungen zur Albaner Mafia, zu vertuschen, mit Hilfe des Otto Schily. Der Vorgang zeigt, das die Deutschen Politiker, bis heute nicht einmal das 1 & 1 gemacht haben(ab Ende 1998), wie man vor Ort auftritt, identisch Italienische, Amerikanische Betrugs Politiker,, diverse Betrugs NGO’s und UN Organisationen, welche nur Geschäfte machen wollen.

Unter der Schirmherrschaft, des Auswärtigen Amtes, seiner Lobbyisten, wurde der Balkan vollkommen korrumpiert und ruiniert, wo Griechenland ein besonders gutes Beispiel ist, oder Afghanistan, wie der Kosovo ebenso.
Gezielte falsche Beratung, durch Mitglieder der Deutschen Industrie Vertretung DIHA liegt ebenso vor, was zum Ersten Mal in der Geschichte des Hafens, zu einem Defizit von 1,4 Millionen € in 2013 führte und weitere 15 Millionen € Bank Schulden, wo noch ein Guthaben von 5 Millionen € in 2005 bestand. Die Deutsche Consult DIWI, gehört zum Consult Roulette des Betruges und der Bestechung, wie Lahmeyer, Rodecco usw.. Eine vollkommen unsinnige, vorsätzlich falsche Beratung, im Hafen, was bei dem guten Club Service von Durres, und Sokol Olldashi mit 15 Jahren Erfahrung einfach war. Mindestens 3 bekannte Medien mit gutem Ruf, schreiben über das kriminelle Chaos, was auch im Hafen organisiert wurde, von immer den selben Profi kriminellen Construkten. Vorsätzlich falsche Beratung auch rund um das Ausbaggern des Hafens Durres, mit einem vollkommen überhöhten Kredit, der aber nicht für die Preis günstige Anschaffung eines technischen Bagger Systemes dienen soll, sondern der eigenen Tasche dient. Die Deutsche DIWI Consult, ist für diesen kriminellen Schwachsinn zuständig. Niemand braucht eine DIWI Consult in Albanien, welche sich mit Bestechungsgeld nur Aufträge erkauft. Nennen wir es: Betrugs Mafia Sponsering hier auch und Vernichtung von einer wirtschaftlichen Basis zum eigenen Profit. Einziger Grund der Tätigkeit: keine Justiz und so unterschlägt man mit der Albaner Mafia gemeinsam in alter Tradition hohe Millionen Summen.

Ein Internationaler Skandal, wo die Fach Presse berichtete: Der Hafen Durres, wo Beratungen echter Hafen Strategen, Auflagen der EU, ignoriert wurden und die bestehenden Hafen Master Pläne, wie überall in Albanien: alle Gesetze, Urbanistik Pläne, vorgeschriebene Ausschreibungen , hatten sich nach 2009 in Luft aufgelöst. Es gab schon 1993 Deutsche Logistik Firmen, welche das Land nach Zoll Betrug verliessen. Hinzu kommen die Schrott- Betrugs Bauten der DIHA Mitglieder: VEGA und DIWI Consult im Hafen.

Der Rauswurf der Bestechungs Lizenznehmer im Hafen von Durres (der KURUM Chaoten ebenso), wird nun entgültig organisiert und vorbereitet. Illegal und ohne die vorgeschriebene Ausschreibung, wurden die Lizensen gekauft, bzw. abgerundet durch Kick Back Geschäfte und Beteiligungen. Allen voran, die Deutsche German Albanian Logistic Agency und Albanian Stevedoring Company Shpk.

Die Dreistigkeit dieser Gangster, ohne die lt. EU Regelung geltende Ausschreibung, nach Abwahl noch schnell ein Bestechungs Lizenz mit Verwandten des Hafens Direktors (Sokol Olldashi Clan) zu organisieren ist einmalig, am 1.8.2013

VKM 493 1 gusht 2013 terminali lindor_0 Salih Berisha kennt keine Gesetze und das Lizenz Gesetz von 2006 sowieso nicht, wobei Hochtief und das korrupte Lizenz Geschäft mit dem Flugplatz, ja 2004 abgeschlossen wurde, als es derartige Gesetze nicht einmal gab.

Eine der wichtigsten Vorgänge ist in Albanien wird sein, das man die kriminellen Strukturen der Inkompetenz und Mafiösen Partnerschaften im Hafen von Durres beendet. Man wird diese Lizenz Partnerschaften mit der Albaner Mafia beenden, wo Deutsche mit vollkommen falschen Partnern, falsch anfingen und nur noch Probleme haben. Geschäftliche Partnerschaften mit Kriminellen, wie P. Ndreau, wo Verwandte Partner wurden. Geschäfte, welche nicht einmal die Italienische, Russische oder Türkische Mafia im Hafen machen wollten. Der neue Minister Edmond Haxhinasto steht vor einem Debakel und hat selbst viele Probleme.

Hafen Master Plan Durres
Der Hafen Master Plan, von 2008-2009 wurde genauso ignoriert, wie alle Gesetze, wie teuren Urbanistik Pläne ausser Kraft gesetzt wurden, durch Sokol Olldashi, weil er wohl wieder einmal in alter Tradition, Alles vergessen hat, das es sowas gibt. Seine Parteibuch Idioten, ohne Schule und Bildung, zerstörten in dieser Klientel Politik alle Institutionen, oft aus reiner Dummheit.

2008-2009, wurde ein neuer Hafen Masterplan genehmigt, mit Beratung der EU Experten, und genau gegen diese Masterpläne, wurde durch die Bestechungs Orgien der Deutschen und Türken massiv verstossen, u.a. weil es keinerlei Ausschreibungen gab. Die üblichen Betrugs Consults der Deutschen tauchten dann auch noch auf mit den üblen Banden der Deutschen Bank, und der Slowenischen Pleite und Betrugs Firma SCT, welche ebenso Langzeit Partner der Deutschen Betrugs Bank war im Skandal am Flugplatz von Lubanja und ebenso mit Verhaftungen unter gegangen ist. Nur die Deutschen laufen immer frei herum in Europa und sind Straffrei. Die Deutsche Industrie Vertretung: DIHA, hat etliche Mafiöse Betrugs Firmen als Mitglieder, vor allem rund um Real Estage, Grundstücke, Baufirmen, wo selbst der Bankrott der “Alpine” Betrugs Orgien von Bechtel & Enka, Verfahren der General Staatsanwaltschaft keine Bremse ist.

Die Chinesische Delegation im Hafen von Durres, mit dem Hafen Direktor
Hafen Durres

APD: Tragetet i kushtojnë portit më shumë se të ardhurat që merr

· Paralajmërohet para emisarëve të Pekinit “dëbimi” i turqve dhe gjermanëve nga porti i Durrësit: pakënaqësi serioze ndaj profesionalizmit të operatorëve privatë, si dhe kontratave të gabuara

Eine Delegation des Chinesischen Wirtschafts Ministerium, besuchte den Hafen von Durres (17.1.2014), und man plant die Deutschen und Türken aus dem Hafen, wegen dem Chaos raus zuwerfen. Der neue Hafen Direktor als Gastgeber, was er nur in Absprache mit wichtigeren Leuten macht.

Das wird wegen Bestechung, Erpressung, Kauf der Lizensen mit Bestechung, illegalen Lizensen, ohne Ausschreibungen, Mafia Geschäfts Partner, Kick Back Geschäfte u.a. direkte Verwandte des vorherigen Hafen Direktors, als Partner wird vor allem den Deutschen vorgeworfen. Die jetzige Regierung, ist durch den vorherigen Hafen Direktor P.Ndreu, bestens informiert worden, als er im Oktober zur LSI Partei wechseln wollte und durch die Akten im Ministerium.

Im Sinne der Berisha-Sokol Olldashi-Ridvan Bode Mafia und deren Drogen Kartelle: man errichtet mit allen Mitteln Wirtwschafts Monopole, was massiv bereits von über 10 Jahren hart kritisiert wurde, vom US Botschafter James Franklin Jeffrey hart kritisiert.
U.S. Urges Gov’t to Keep Pressure on Crime Lords
Tirana, October 28, 2003 - The U.S. ambassador warned Albanian crime lords on Monday that the international community was hunting them down and urged Albania to continue to pursue them because crime would harm its bid to join the West.
Die Probleme gehen weiter und ungebremst: Shkelet master-plani, anija me sondë nafte çohet te kromi

Besonders peinlich die aktuellen Betrugs Geschäfte der EBRD Bank erneut, welche zu noch mehr Chaos führt, mit dem Vorsatz den Hafen vollkommen bankrott zumachen.

Diese Leute sind auch verantwortlich, durch ihre Partnerschaften mit der Durres-Shiak Mafia, Beteiligungen auch an den Tochter Firmen, das die dümmste Albaner Mafia, den Hafen wieder übernahm, Durres und alle Institutionen zerstörten und, wo Verurteilte Gangster bekanntlich frei herumlaufen in Durres, wie aktuelle Hinrichtungen zeigen. Aber das sind normale Geschäfte der Lobbyisten, das man immer wieder auf die alten Verbrecher Strukturen zurück greift. Auch in den Medien werden viele Fragen gestellt, warum Deutsche mit den Gangster aus dem Visa Skandal (BKA Bericht) erneut zusammen arbeiteten, welche vor Mord damals nicht zurückschreckten. Der Deutsche Justiz Murks, lässt sich mit der Sache gut erklären.

Die ordinären Bestechungs Orgien, Deutscher Politker, Lobbyisten gut auch in Griechenland bekannt, sind ein peinliches kriminelles Enterprise, oft auch mit Unfähigkeit gekoppelt, wo die Zerstörung des Hafens Durres, mit Verbrechern als Partners, auch nicht mehr verwundern kann. Die jüngsten Hinrichtungen, führen erneut in diese Zirkel und Partnerschaften, wo ein BKA Bericht Details rund um Morde an Deutschen festhält. Es ging steil bergab mit dem Hafen seit 2009, als die Deutschen kamen und ein damals gut bekannter Idiot und Verbrecher wie Sokol Olldashi, hätte nie ein Partner sein können, wo diese Idioten Banden, in allen Bereichen in Durres ein Chaos anrichteten. Später wird wikeleaks ebenso schreiben, das Sokol Olldashi u.a. Kriminelle in den Polizei bringen wollte und gegen Geld verurteilte Mörder freikamen, wie der Kajolli Clan. Das ist der richtige Langzeit Partner der Deutschen, für Wirtschafts Ankurbelung. Es ist nicht der erste Rauswurf, von Deutschen Firmen in Durres, bei identischen Vorgängen, rund um Erpressung, Manipulation, Bestechung, wobei der Bundesdruckerei, wie der Berlinwasser Skandal eine besondere Note hatte: siehe unten*
8/9/2005

Durres stoppt das Mafia Geschäft Deutscher Politiker mit Berlin Wasser

siehe unten*

Der Hafen wurde gründlich ruiniert, machte erstmalig Defizite in der Geschichte in 2013 (1,5 Millionen €, enorme Schulden, wo es 2005, noch ein Guthaben von 5 Millionen € gab), seitdem sich dort eine Deutsche Firma mit Bestechungs Geld, eine unsinnige Lizenz bei dem Gangster Boss Sokol Olldashi einkaufte, der schon im Visa Skandal der Deutschen ein Hintermann war, mit Deutschen Visas ausgestattet war und die selben kriminellen Lobby Strukturen tauchen erneut rund um den DAW, hier auf dem Foto. Die alten Drogen- Geldwäsche Kartelle agieren erneut vor aller Augen. Sokol Olldashi und die Gruppe Dash Gjoka, haben wohl 10 Tonnen Heroin nach Europa verkauft, als ältester Berisha Financier in 15 Jahren.

Nachdem Deutsche mit ihren Schrott und der Inkompetenz den Hafen einen wichtigen Anteil am Ruin des Hafens haben, schwafelt ein Staatssekretär von dem wichtigen wirtschaftlichen Faktor des Hafens, was Kinder Kram ist, aber als teure Reise Show verkauft wird.

Die peinliche Delegation Reise, der Deutschen mit dem Besuch im Hafen von Durres: 3. Oktober 2013 (Pseudo Fake organisiert u.a. durch die IHK München), mit dem damaligen
Ernst Burgbacher Hafen Durres
FDP Staatssekretär: Ernst Burgbacher , wurde als Erpressung Versuch gewertet (Tage vor der EU Entscheidung, für den EU Kandidaten Status. Und der EU Botschafter ist aus selben Holz, nur noch dreister.

Wie kann ein Staatssekretär aus Deutschland überhaupt mit so einer Gestalt (Hans-Jürgen Müller), im Hafen Durres auftauchen? Ein schwerer Fehler, der Deutschen Aussenpolitik, das man sich von solchen Leuten nicht in 2005 trennte und distanzierte. Hans-Jürgen Müller, war schon der Bestechungs Motor unter der Fatos Nano Regierung, ein selbst ernannter Experte des Nichts. Wer braucht diese selbst ernannten Experten? Niemand, aber es gehört zum Unterschlagungs System der Deutschen Aussen Wirtschaft und des System Betruges, wie auch Afrika zeigt. Hans-Jürgen Müller, wieder in Aktion, wo direkt eine Verbindung auch zum Super Verbrecher Clan Osmani in Hamburg bestand, Motor in der Visa Affäre, als Partner der Albanischen Super Verbrecher Kartelle. Hirnlosigkeit, Null Aussenpolitik, wurde schon vom früheren Chef der SWP-Berlin Frank-Walter Steinmeier in 2009 unterstellt.

Gezielt falsche Beratung, durch die selbst ernannten DAW Lobby Experten, welche niemand braucht, nur die OK ist für Deutschland peinlich, wenn nicht einmal der Visa Skandal je aufgearbeitet wurde, noch deren Verbindungen, zu Verbrecher Clans, wo diese Inkomptenz, nur eine Desaster bis heute hinterlassen, haben und die Verbrecher Kartelle gefördert wurden.

Helge Tolsdorf

Der frühere Staatssekretär Helge Tolsdorf ist auch bei der Delegation dabei, sehr erfahren in der Bestechung im Ausland und als Partner krimineller Clans. Damit ist dann Alles gesagt, über diese Art von IHK Reisen, wo der Albanische Partner zur bekannten Mafia zählt. Er läuft frei herum, weil die Justiz im Visa Skandal und Auslands Bestechung versagte. Vernichtung von seriösen Investoren könnte man die Deutsche Auslands Lobby Politik real nennen. Der Schaden ist enorm, vor allem wenn der Aufbau der Justiz durch diese Zirkel verhindert wird im Ausland.

Vollkommen unsinnig solche Angebote, über eine Zusammenarbeit mit Deutschen Häfen( Mesazhi i drejtorit të portit: Gjermanët s’lejojnë të më heqin) , wobei richtig schon in 1996, die Deutsche HPC-Hamburg Consult sehr erfolgreich im Hafen arbeitete und die entscheidenden Weichen legte. Der Gangster und sogar Korruptions Geschäftspartner Eduard Ndreu, war damals der Direktor noch.

Alte Tradition abgehalfte Politiker, sie tauchen in Albanien auf, für Geschäfte auf und das war nun mal Einer zuviel. Der Niedergang der Deutschen in Albanien war seit Jahren zusehen, wo man als Motor der Bestechung, die Glaubwürdigkeit vor Jahren verlor, weil man alle Regierungen, wie die USA, Österreich korrumpiert. Erpressung, für den EU - Kandidaten Status, ist ein sensibles Thema für die Albaner, nachdem CEZ Erpressungs Versuch durch den PM, identisch mit dem Griechischen See Abkommen.

Ein schwerer Fehler, der Deutschen Aussenpolitik, das man sich von solchen Lobby Leuten nicht in 2005 trennte und distanzierte. Aber das ist System, wie Mercedes 175 Millionen $ Bußgeld an die SEC zahlen musste, u.a. weil man den Transport Minister Spartak Poci bestochen hatte, damit über 200 Mercedes Limousinen gekauft werden vor 10 Jahren. Wer braucht diese selbst ernannten Experten? Niemand, aber es gehört zum Unterschlagungs System der Deutschen Aussen Wirtschaft und des System Betruges, wie auch Afrika zeigt. Hans-Jürgen Müller, wieder in Aktion, wo direkt eine Verbindung auch zum Super Verbrecher Clan Osmani in Hamburg bestand.
Delegations Reise Hafen IHK München Albanien 2013
Hier taucht der DAW Chef auf links: Hans-Jürgen Müller, er läuft frei herum (im TV natürlich neben Ernst Burgbacher, wo dieser Staatssekretär nicht der Erste ist in Albanien, als vermurkster Partner des Hans-Jürgen Müller und Kollegen), obwohl er schon im Visa Skandal verhaftet hätte werden müssen. Wenn man seine persönlichen Kontakte zu einem Minister schon vollkommen falsch einschätzt, die echte Situation vor Ort sowieso, dann ist man im Nichts Bereich angekommen und genau, dort ist Hans-Jürgen Müller, mit seiner Bande angekommen.

Man wird Partner der Super Albanischen Mafia, welche zugleich seit Jahren die Hafen Zufahrt zuschüttet, mit illegalen Bauten in der Currilla, denn das sind PD Banditen, mit gefälschten Dokumenten in Durres, welche diese Erosion in der Nähe der Hafen Zufahrt organisieren. Wichtigster Partner im uralten Drogen Spektakel des Salih Berisha, Dash Gjoka: der vor kurzem verstorbene Transport Minister Sokol Olldashi, Mentor der Zerstörung der Durres Adminstration, mit seinem Dumm kriminellen Banden überall. Mafia Clan of Democratic Party of Albania: Hintermann im Visa Skandal und Motor bei der Visa Versorgung und Visa Organisierung, Tausender von Kriminellen in der Deutschen Botschaft in Tirana, vor 10 Jahren. siehe Visa Skandal Bundestag Untersuchungs Ausschuss.

Ein Lieblings Wort, der Dumm Schnacker mit Partei Buch und der Banden des Auswärtigen Amtes: Berliner Richter in einem Verfahren des Visa Skandals zu einem AA Diplomaten: “Sie lügen"!

Die Vorgänge haben Nichts mit der Deutschen Botschaft zutun, sondern das kriminelle Enterprise, hat sich identisch in Afrika so entwickelt und ist Steuer finanziersten System der Deutschen.

12/23/2013

Der bankrotte Hafen von Durres im Container Chaos, weil die Kräne nicht funktionieren und jeder stehlen kann

Der Hafen von Durres, wird erstmalig in der Geschichte, 2013 einen Verlust von 200 LEK - 1,4 Millionen € machen, was bereits sehr viel sagt, über Mafiöse Beratungen aus dem Ausland und rund um die Weltbank und korrupte Bestechungs Consults und Firmen, welche das Desaster anrichteten.

Der absulute Weltbank (Chaos Scheitern der Weltbank Mafia Projekte im Hafen) und auch Deutschen Skandal rund um den Hafen, wo die Fakten im Parlament nun offen gelegt wurden. Der Lehrmeister für diesen Betrug: erneut die Weltbank, Deutsche Consults, DEG, AAEF und Geschäfte Macher und die Österreicher sind seit Jahren in jedem Betrug und Bestechungs Skandal im Balkan dabei. Die Deutsche DIWI Consult, wird in einem Bericht für Betrug und Bauschrott, rund um den Hafen extra erwähnt werden, unter der neuen Regierung, was das normale Betrugs Desaster ist, bei Deutschen Baufirmen von Düsseldorf, Hamburg bis Nigeria im Ausland. DIWI Consult, finanziert direkt die Albaner Mafia, wo man natürlich den Albanischen Firmen Sitz in “Sky Tower” in Tirana hat und die Firmen Gründung in 2010, ist Zeitgleich, mit der totalen Korrumpierung und der Gesetzeslosigkeit in Albanien.

Staatssekretär Ludger Volmer und seine Visa Skandale und Bestechungs Skandale mit der Bundesdruckerei in Albanien, Asien und Afrika
Sokol Olldashi Currila Durres

Millionen Tonnen, landeten schon so im Meer, durch die Bau Mafia, welche irgendwas und immer wieder illegal baut.

Aber das Finanzierungs Modell, rund um den Super Verbrecher Clan: Video

………

WikiLeaks – Stratfor: Berisha, the Albania mafia chief

Die Bewachung des Hafens von Durres soll privatisiert werden

Die Sokol Olldashi Mafia mit dem Hafen Durres: Super Skandal – es regnet durch das Dach der neuen Abfertigungs Halle

Zhvatje shqiptarësh me bekim gjerman-belg = Erpressung, durch Deutsche - Belgische Firmen im Hafen

Koncesioni është paraprirë me skandale mbi cilësinë e punimeve dhe mbikëqyrjen e tyre me kredi evropiane për Shqipërinë · Më 20 nëntor 2012, katër muaj pas përurimit, çatia e terminalit…
……………
Ndërmarrje shtetërore shqiptare, anëtare e një shoqate që “angazhohet si zëri i biznesit gjerman për interesat në çështjet ekonomike”, fakti i bujshëm dhe absurd ka të bëjë me kompaninë publike “Autoriteti Portual Durrës sha”, që është anëtare e DIHA-s (Deutsche Industrie-und Handelsvereinigung in Albanien - Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri), një OJQ biznesi (shih 3 faksimilet e faqes së DIHA-s). Natyrisht, në këtë dhomë tregtie gjermane-shqiptare janë anëtarë dhe koncensionarët gjermanë të portit të Durrësit: ai i terminalit të trageteve AFTO (Albanian Ferry Terminal Operator) dhe terminalit lindor EMS-Albanian Port Operator, si dhe dy kompani ngarkim-shkarkimi, transporti, spedicioni dhe detare si: ASC (Albanian Stevedoring Company) shpk dhe GALA (German-Albanian Logistics Agency) shpk. Për koincidencë, më 17 qershor 2013, gjashtë ditë para votimeve politike në Shqipëri, u zgjodh zëvendëspresident i DIHA-s Jens-Uwe Ströber, drejtori ekzekutiv i Albanian Stevedoring Company. ………..

DIHA
aus dem Artikel, wo die Deutsche Industrie Vertretung DIHA, mit dem Vize Präsidenten Manager Jens-Uwe Ströber hart angegriffen wurde, welcher Manager der Tochterfirmen der Firma EMS im Hafen ist. Albanien ist in vielen Unfugs Organisationen inzwischen Mitglied, und die korrupte Mafia Hafen Direktion unter Sokol Olldashi, P. Ndreu, wurde so auch Mitglied bei der DIHA. Es gibt wenige Leute in Durres, welche schon vor 10 Jahren einen so schlechten Ruf hatten, wie der Partner der Deutschen: Eduart Ndreu!

http://durreslajm.com/investigim

Die Chinesen in Tirana, bei einer Konferenz, wo es eigene Sprachschulen für Chinesen bereits gibt, in Tirana.

Die Chinesen machen es wesentlich besser, denn eine Deutsche Entwicklungshilfe gibt es nicht einmal. Man sollte es Chaoten Bestechungs Club und Aufhilfe für kriminellen Firmen besser nennen, wo Betrugs Baufirmen wie Bilfinger & Berger mit Milliarden überschüttet werden.

Wirtschafts Lobbyismus ist vollkommener Unfug und kostet nur Geld, wie die FAZ schreibt und sich auf die frühere IMF-Vize Chefin Professorin Anne Krüger beruft. Die Korrumpierung von Griechenland ist bekannt, aber identisch läuft es in allen Afrikaitschen und Balkan Ländern ab, wo die “Förderer” kommen wie Ratten und Parasiten und den Kosovo ebenso ruiniert haben. Justiz ist unerwünscht, wenn man die Gerichtsurteile in Deutschland vergleicht in den Bestechungs Fällen von Griechenland. Straffreiheit in Deutschland, oder lächerliche Bewährungs Strafen ist das maximale, oder Verfahren wie in dem Mafia Visa Betrug der Lobbyisten und Diplomaten wurden bei dem Justiz Debakel in Berlin, nie eröffent die Akten verschwanden. Straffreiheit für Partner der Drogen Gangster und Wirtschafts Lobbyisten, wurde zum System, was in den EU GRECO Berichten schwer bemängelt wird.

30.11.2013 · Anne Krueger untersuchte, wie eine Klüngelwirtschaft Städte und ganze Länder verarmen lässt. Mit ihrem berühmten Aufsatz über Interessengruppen, die Druck auf die Regierung ausüben, konnte sie sich in einer Männerdomäne etablieren. Ihre Thesen sind heute aktueller denn je.

Der EBRD Kredit, für das Ausbaggern, mit 15 Millionen €, ist eines der grössten Betrugs Geschäfte Europas für ein Klientel Geschäft des Unfuges, wo die Consults ebenso vorab bestimmt wurde, und wo eine Anschaffung eines Bagger Systems, auch kurzfristig, wesentlch günstiger bereits gewesen wäre. Die EBRD, gilt wie die Weltbank in den letzten Jahren, als vollkommen korrupt, mit Kick Back Geschäften. Lehrmeister der Bestechung: Ausschreibungen werden praktisch immer manipuliert, für eigene Klientel, was jeder weiß der für die Weltbank und EBRD gearbeitet hat und vorab bestimmt: Zitat: “jetzt sind die Britten dran”

 

Emergency Dredging, Durres Port, Albainia

Diese Britische Consult erhielt den Auftrag, ohne jede Ausschreibung: PFP Company History Peter Fraenkel & Partners Ltd (PFP) is a British consulting engineering practice

http://www.gala-al.com 2011-03- Hans-Jürgen Müller, Präsident der DAW,

3. 10.

. Një i afërm i Ndreut ka pozita drejtuese në AFTO. Der Hafen Durres und der Direktor: Eduart Ndreu 17. Juni 2013 German Albanian Logistics Agency is a member of EMS-Fehn-Group.

The Albanian government on Monday (November 20th) launched a 40m-euro international tender for the construction of a new terminal and other projects at Durres, the country’s largest port. Funding is being provided by the EBRD, the European Investment Bank (EIB) and the Albanian government.

Heute ist der Hafen erneut unter Kontrolle der selben Mafia, wie in 1997-September 1999. Damals übernahm das Militär die Hafen Kontrolle für einige Jahre, bis ein neuer eigener Sicherheits Wachdienst aufgebaut wurde, was auch sehr gut funktionierte.
Viele Ausländische Consults, welche Bestechungsgeld bezahlten, Kick Back Geschäfte machten, erhielten Aufträge, welche praktisch immer im Desater endeten. Auch die KfW macht es vor.

“”History will probably show this as mistake No.1 in terms of delivering a modern, efficient container handling operation in Durres to the benefit of Albania as a whole. -””

Auf Albanisch der Artikel:

Eine Mini Firma auf einer kleinen Insel in Deutschland, hat sogar eine Lizenz für die Adminstration des Hafen von Durres, was natürlich nur einer der vielen Banditen Skandale der scheidenden Berisha Regierung ist.

FRS Chartering Beteiligungsgesellschaft mbH

Achtern Diek 4
18565 Insel Hiddensee Vitte, Hiddensee
HRB2312 STRALSUND.
und
Fährstraße 16
18439 Stralsund
Porti i Durrësit privatizohet për 3.2 mln euro
Publikuar më 24.08.2013 | 18:39
aus
9/5/2013

Durres Port debacle – von der Hafen Mafia, ungültige Lizensen und der Treibstoff Betrug an den Tankstellen

Today EMS Albanian Port Operator Shpk started officially operations at the East Terminal in the Port of Durres. EMS APO, full daughter of the German logistics company EMS Shipping & Trading GmbH, Leer, had won the tender this year. The contract was signed in May and has a maturity of 35 years.

“An important day for us“, said Manfred Müller, Managing Director of EMS APO. “There was a lot to do in this short period of time between signing the contract and the starting date. Over the next months we will together with Durres Port Authority continuously work on our common aim to improve the facilities of the East Terminal.”

Jens -Uwe Ströber, Managing Director of EMS APO at the site in Durres, said: “We are starting a new era for both the Port of Durres and EMS-Fehn-Group. With our investment into the East Terminal we show our confidence in the port of Durres. It is already one of the most important ports in the Adriatic and its importance will grow further with the economic development on the Balkans. Together with our sister company German Albanian Logistics Agency here in Durres we are able to provide a full logistical service.”

Wie beim ungültigen Bestechungs Geschäft am Flugplatz, erhalten die Amerikaner ebenso eine Monopol Lizenz zum Ausgleich:

In Haiti, sind 90 % aller Gelder, in die Taschen der Ausländischen Organisationen gelandet, wobei Deutsche Ministrale genau wussten, das Alles rund um Privatisierungen nur Betrug, und Korrumpierung der jeweiligen Regierungen sind. Eine erneute Delegations Reise gehört dazu, denn niemand brauch sowas und identisch ist es mit der angeblichen 1 Milliarde €, welche Deutschland für den Aufbau in Albanien angeblich gezahlt hat. Es gibt genügend Fake-, Betrugs- Luft Projekte der GTZ, KfW vor allem im Infrastruktur Bereich, wo es mehrere negative Höhepunkt gibt und die Deutsche Botschaft, für normale Investoren rund um Michael Dumke und Co. im Visa Skandal geschlossen war. Für sowas hatte man keine Zeit.

port titel

Skandal ndërkombëtar me pasurinë e shqiptarëve

Posted By Artur AJAZI On 14/01/2014 @ 11:32 In Kryesore,Politike | No Comments

DURRËS/Skandali publikohet në mediat britanike. KE paralajmëroi qeverinë shqiptare që në vitin 2008

URL to article: http://gazetatelegraf.com/skandal-nderkombetar-me-pasurine-e-shqiptareve/

Der Bau Schrott der Albaner ist Legende, jeder weiss es, so das es keine Entschuldigung für diesen Profi Betrug gibt.

Die damals grösste Slowenische Baufirma SCT, ist inzwischen bankrott, baute mit Deutschen Bestechungs Zirkeln, u.a. auch den Flugplatz in Lubanja, wo die Korruption ebenso eines Landes Legende und gekrönt von Skandalen war. Der Bau Konzern VEGA ist ebenso Mitglied bei der Deutschen Industrie Vertretung DIHA in Tirana und auf der Mitglieder Liste aufgeführt. DIWI

Dieses Papier zeigt, dass “die Regierung von Albanien hat mit dem Berater der Europäischen Kommission im Jahr 2008 vereinbart , und 2009 der Masterplan , der besagt, dass” vor einer Konzession sollten eine regelmäßige Ausschreibung beginnen (Am 28.05.2009 wurde die Studie Masterplan des Hafens von Durres genehmigt). Welche Aufgabe hat eigentlich PWC Gruppe PricewaterhouseCopers. Die beglaubigen die Betrugs Ausgaben der Deutschen und Fake Projekte, was bei Wirtschafts Prüfer Gesellschaften normal ist, wie allgemein bekannt u.a. Milliarden Betrug mit ENRON (Anderson Consult, heute als Nachfolger: Ernst & Young bei der DIHA Mitglied), Immobilien Betrug in Deutschland und den USA auch durch die KPMG.

Durres debacle

insight for senior port executives

02 Sep 2013
The container terminal concession at Durres is proving unconventional. Credit: Claudio NapoliThe container terminal concession at Durres is proving unconventional. Credit: Claudio Napoli

Effectively loading the result of an open tender is never a good path to realising a positive outcome for a container terminal concession, especially when the concession is awarded to a company that is a non-port operating company.

But in the Albanian port of Durres first one and then a second operating partner faced difficulties working with the non-port operating company, the first even before the concession was handed over and the second in the lead up to the handover.

The first was the Turkish company Global Investments Holding and the second the Maltese-based company Hili Industries. They both found partnering with the Turkish group Kurum Holdings in conjunction with the Durres Container Terminal concession an activity too ‘hot’ to handle.

Within the concession process for the Durres Container Terminal, Kurum was awarded special points for handing back to the authorities the shipyard in Durres which it owned. This facilitated part of the overall restructuring of the port of Durres. These ‘special points’ were instrumental in Kurum being awarded the concession – in effect it was a concession process that went through the motions with the outcome weighed in one bidder’s favour. History will probably show this as mistake No.1 in terms of delivering a modern, efficient container handling operation in Durres to the benefit of Albania as a whole.

Nevertheless, even with this sort of process there was and still is a requirement for an equity partner with expertise but in reality this is no longer in place. Why? It is fact that the two investors essentially found partnering with Kurum as unworkable.

- See more at: http://www.portstrategy.com/news101/insight-and-opinion/post-script/durres-debacle#sthash.0wfPgAwU.dpuf

Die erwähnte Strabag, ist in unzählige Bestechungs Skandale verwickelt, ebenso in Albanien. Mitglied der DIHA ebenso.

Teil II: Erpressung, Deutscher Bestechungs Lobbyismus und alle Lizensen im Debakel rund um die Hafen Durres


Die Bundes Regierung weiß sehr genau, wie diese Lizenz Geschäfte im Ausland laufen, wo durchaus 30 % an Phantom Consults gezahlt werden und es oft zu direkten Firmen Beteiligungen kommt. siehe Bundesdruckerei Skandal in Albanien, mit Ludgar Vollmer. Die Österreicher arbeiteten im Kosovo identisch, was im Debakle endete. Wenn Staats Sekretäre, oder gar Minister auftauchen, dann stinkt die Sache zum Himmel, was die Albaner natürlich auch gemerkt haben.

Wie eine Seuche, geht es immer weiter, wie in der vermurksten Aussenpolitik, wo man Salafiten Terroristen in Syrien zuletzt finanzierte und unterstützte.

17. Januar 2009, 10:30 Uhr
Schwere Finanzvorwürfe gegen die Bundesdruckerei

Von schweren Finanzvorwürfen wird die geplante Wiederverstaatlichung der Berliner Bundesdruckerei überschattet. Internen Unterlagen zufolge soll es zu erheblichen “Unregelmäßigkeiten” im Südamerika-Geschäft der Druckerei gekommen sein. In einem “Situationsbericht” warnen Insider die Bundesregierung vor “hohen Risiken für Wirtschaftlichkeit und Reputation". Im Kern geht es um Aufträge der venezolanischen Regierung des umstrittenen Staatspräsidenten Hugo Chavez, der die Bundesdruckerei bei der Herstellung von Reisepässen und Identitätskarten helfen sollte. Dabei sind offenbar an drei dubiose panamesische Gesellschaften hohe Zahlungen geflossen, deren Verwendung die Bundesdruckerei nun erklären muss. Bei den Projekten sollen teilweise bis zu 30 Prozent des Auftragsvolumens als Provision, Service- oder Beratungsleistungen gezahlt worden sein. …….

* http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/0,1518,601808,00.html

Der Vlore Hafen wurde ebenso mit Mafia Methoden kaputt privatisiert, wo Wild - West seit Jahren herrscht.


Wie im Durres Hafen, kann jeder in den Hafen, jeder besitzt eine elektronische Einfahrts Karte, weil die Berisha Banden, den Hafen zum plündern freigaben, als Arbeits Beschaffung. In Vlore arbeiten auch Wild-West Arbeiter, wo niemand weiß, wer das koordiniert.

Teil II: Erpressung, Deutscher Bestechungs Lobbyismus und alle Lizensen im Debakel rund um die Hafen Durres

Über 20 Jahre arbeitete, eine Firma im Hafen für die Entsorgung der Abfälle von Müll, rund um die Fähren und Schiffe ebenso, wo die erfahrenen Mitarbeiter, dann in Eigen Regie eine private Firma gründeten und weiter machten.

Die Mafia im Hafen, welche sich seitdem auftreten von EMS schnell entwickelte, warf diese erfahrenen Leute aus dem Hafen, identisch wie die erfahrenen Kran Spezialiasten (oft vom Westen ausgebildet), und ohne Ausschreibung erhielte eine neue private Firma die Mül Entsorgung im Hafen, wo dumme Idioten sowieso Nichts kapieren von der Abteilung: functionale Analphabeten. Nun wird der Müll im Hafen, im Hafen Becken entsorgt, wenn überhaupt etwas entsorgt wird.


Unterstützt von den Profi kriminellen Zirkeln erneut der EBRD, EIB, IFC Bank, welche man am einfachsten in den Clubs der Mafia antrifft.
EIB, EBRD, IFC, Consults, Firmen bezahlen direkt Bestechungs Geld an die Regierung, für die Aufträge, ein uraltes Modell, was im Film Lamerica vor über 20 Jahren schon beschrieben ist. Die neuere Variante sind direkte Beteiligungen in den registrierten Lizenz Firmen, Vorstands Posten, für Politik Mafia Familien, wie es die Amerikaner auch mit dem AAEF Fund (Ehefrau Greta Angjelji,) praktizierten, obwohl es USAID Geld ist und war, oder die Baufirma Alpine, Ehefrau von Adrian Fullani ist ebenso beliebt als Partner.
Firma Rohde Nielsen A/S” und deren geplatze Bestechungs Geschäfte in Durres
Hilfs Organisationen betreiben oft ebenso dieses Geschäft der Beteiligung von Regierungs Familien, was erpresst wird.

* Der korrupte Minisiter Präsident der Tschechei vor Jahren, Petr Necas, koppelte das Geschäfte mit Salih Berisha daran, das er im Gegenzug Lobby Arbeit macht, für Albanien für den EU-Kandidaten Status, womit ein extrem Mafiösen Geschäft publik wurde. Die Staatsanwalt fand Millionen € bei Hausdurchsuchen rund um die CEZ Mafia und der Politik. In Deutschland gibt es nicht einmal eine Justiz, wie der VISA Skandal zeigt, und die vielen Auslands Bestechungs Geschäfte, was der Europarat GRECO Bericht festhält. es erinnert an den akutellen Fall in der Türkei, wo man ebenso in Kartons, Millionen von € fand, bei Bank Direktoren rund um den Sohn des Recep Erdogan: Bilal Erdogan

. gan, sein Schwiegersohn die Calik Gruppe: führend bei der Bestechung im Kosovo, Albanien.

Die ausländischen Politiker und Diplomaten leben es vor: Straflosigkeit ist gefragt, vor allem rund um die Spesen Abrechungen, welche enorm sind.

“Kultur der Straflosigkeit” in Albanien
19.01.2012 Deutsche Welle Bei einer Demonstration sind vor einem Jahr vier Menschen getötet worden. Die Wut der Protestierenden richtetet sich gegen Vizepremierminister Ilir Meta. Er wurde jetzt in einem Korruptionsprozess freigesprochen. In Albanien ist am Montag (16.01.2012)… mehr bei Deutsche Welle

Das Container Geschäft, dient dem Drogen- Waffen Schmuggel usw.. wie in Gioia Tauro in Süd Italien und aus der Türkei bringt die Schleuser Mafia auch Afrikaner, Afghanen, Pakistani, oder nun Syrier. Ein heisses Geschäft.
02 Shkurt 2014 - 12:15
Kapshticë, kapen klandestinë
nga Pakistani në kamionin turk
DEVOLL - Vinin nga Turqia që të shkonin në Europë, por dy klandestinë nga Paklistani janë zbuluar ditën e sotme në doganën e Kapshticës. Policia kufitare ka ndaluar shoferin e kamionit trajler ku ndodheshin dy klandestinë nga Turqia.

Burime nga policia e Korçës kanë bërë të ditur se, klandestinët që ishin në kontenier vinin nga Turqia. Policia tha se, mjeti tip “Benz” kamion me targa 41R0835/ 41DA559, që drejtohej nga Mitat Bayrak, transportonte ngarkesa elektroshtëpiake nga Stambolli me destinacioni Tiranën. - See more at: http://www.shqiptarja.com/Aktualitet

1/11/2014

Die Regierung, will illegale bebaute Tausend Hektar Land im Golf von Laze, durch die Berisha Banden enteignen und zerstören

Filed under: — Sarah_HrNje @ 9:25 pm

update: 3.3.2014
Der Golf von Laze ist besonders betroffen von den illegalen Kompensierungs Papieren, wo erneut kein Gesetz eingehalten wurde. Landraub und Betrug pure.

Eines der grossen Betrugs Geschäfte des Landraubes, direkt durch die Familie Berisha. Es liegt nicht einmal eine Bau Genehmigung vor, sondern nur eine illegale Projekt Genehmigung, wo die notwendige lokale Genehmigung fehlt. Ein identisches Grundstücks Raub Modell, bestand für die Kallmi Strände, wo der Bürgermeister Vangjush Dako ebenso daran beteiligt war. Ein PD Projekte, wo 3 km Küste, illegal an Parteigänger und Verbrecher des Tourismus Ministers verteilt wurde, mit gefälschten Dokumenten. Ourel Bylykbashi, Eduard Halimi, Agim Hoxha, Sokol Kazazi, aber auch Bamir Topi waren aktiv als diese “Kallmi” und Currila Grundstücke gestohlen werden sollte mit Hilfe der Mafia Justiz in Durres. Durch viele Justiz Fälle bekannt, als extreme Grundstücks Fälscher Banden, wo Verfahren praktisch mit Freispruch erfolgen.

Abriss Aktionen in Llogara, Drymades, Himara Region, haben heute begonnen, wo die Küste ebenso zerstört wurde.

Berufs Betrüger, waren die Lieblings Partner seit über 20 Jahren von Sali Berisha, was mit Hajdin Sejdia anfing, mit Rezart Taci, einen Höhepunkt fand. Die Siva Gruppe, war einer der vielen Besucher bei Salih Berisha, oder Italienische Gangster von Berlusconi, mit dem Karaburun Projekt.
US Real Estage Mafia: SIVA Group, will Milliarden in Albanien, Kosovo und dem Balkan investieren :"The Millennium Casino & Resort”

Eine Justiz gibt es nicht mehr in Albanien, aber die Regierung bereitet die Zerstörung der vielen Villen und Bauten im Golf von Laze, Distrikt Durres vor, weil Nichts dem Gesetz entspricht, wie Berisha und Freunde dort 1.000 Hektar Land stahlen. Geschützt von der Justiz: Weil dort Alles ohne Baugenehmigung ebenso gebaut wurde, soll Alles abgerissen werden, wer nicht den Nachweis der Finanzierung bringen kann und das sind oft Berisha Leute, Ilir Meta, oder Administrative, denn die Institutinen für die Vermögens Kontrolle und Geldwäsche funktionieren nicht.

Aber von was will das Albanien finanzieren, bei der Misere eines Bankrotten Staates, wo Nichts funktioniert.

Der EU Bericht: 4/2013 spricht von 73,6 % Staatsverschuldung, ohne das eine Wirtschaft noch existiert, wo Cannabis Export, Betrug, Geldwäsche, Grundstücks Raub die Haupt Wirtschaft sind und wie in Afghanistan, weit über 50 % des BIP erneut übersteigen. “The deficit is projected to widen to 6.6% while public debt is to climb to 73.6% of GDP in 2014″

8/12/2013

Fehl Besetzung Adriatik Llalla, der Generalstaatsanwalt der schläft und Nichts macht

Schlimmer wie Terroristen, überfielen die Berisha Leute überall die Einheimischen und zerstörten ihre Grundstücke, Parks und Küsten Strände.

Der Hass und die Verachtung der Bevölkerung gegen die Durres Richter und Staatsanwälte

Der Präfekt von Durres, bereitet mit 4 Arbeits Gruppen, die Anzeigen und den Abriss gegen die vielen illegalen Bauten vor

Folge der einer Orgien der Anarchie der Albanischen Politiker, welche keine Gesetze mehr kennen, und als Ortsfremde herum bauen wo sie wollen, oft mit selbst gemalten Grundstücks Urkunden, denn für die echten Vermessungs Pläne ist man schon zu inkompetent und dumm.

Die illegalen Eigentums Rechte, im Golf von Laze, von Berisha Leuten werden entfernt. Willkürlich ausgestellte Eigentums Urkunden, immer ohne Vermessung, oder nach irgendeinem Gesetz. Es geht um Tausende von gestohlenen Grundstücken. In Durres waren die selben Täter noch bis 2012 aktiv und Hunderte von selbst produzierten Dokumenten, oft auch noch mit Phantasie Stempeln tauchen immer wieder an der Küste auf.

Durres: Selbst gemalte Landkarten, dienten den Grundstücks Agenturen ALUIZI, ZRPP als Grundlage der Arbeit

Die Anti Korruptions Task Force hat nun Anfang 2014, begonnen in dem gut bekannten Betrugs und Dokumenten Fälschungs Projekt im Golf von Laze die Fakten zuuntersuchen. 1.000 Hektar Land sind gestohlen, es gab Morde und Tode und wie immer die Berisha Konforme Umwelt Vernichtung von Wäldern.

Der Abgeordnete Erion Brace, spricht ganz klar aus, das der Mord Skerdilajd Konomi, mit dem Golf von Laze Projekt zutun hat, was wir am Tage der Hinrichtung durch eine hoch technisierte Sprengfalle bereits schrieben. Welche Rolle ein Kresnqi Spahiu darin spielt, der Skerdilajd Konomi, bei dem Mord als ehrenwerten Richter verkaufen wollte, wo jeder seine Betrugs Grundstücks Geschäfte und Fälschungen wusste, wird wohl nie aufgeklärt werden.

Die Amerikanischen Experten: Natasha Srdoc, MBA Co-Founder, Chairman and CEO, Adriatic Institute for Public Policy, welche vor Jahren, ebenso jede angebliche alte Grundstücks Urkunde als Fälschung enttarnten, teilweise sogar auf alten Papier, aber die Tinte und Schreibmaschine waren aus der neueren Zeit. sind wieder in Tirana. Ihr Vorschlag, die totale Beschlagnahme der illegalen Villen, Grundstücke und die Zerstörung der illegalen Bauten, der Berisha Anhänger, wo der Bau der Mafia Familie des Lulzim Basha, Isufi in Vlore nur ein Anfang real gewesen ist. Der Nachweis, soll vor allem geführt werden, ob diese Leute mit legalen Geldern, ihre Villen finanzieren und kaufen konnten, und nur diese Leute, werden eine Entschädigung erhalten, ähnlich wie im Falle des Lulzim Basha Baues in Vlore, wo von 13 Appartment Eigentümern, nur 2 einen derartigen Nachweis führen konnten.

Die neue Regierung bereitet diesen Schritt vor, wobei wie die Medien schreiben, auch enge Edi Rama Financiers und Parlaments Mitglieder wie der Mafisoi Ilir Meta (nun Parlaments Präsident),direkt daran beteiligt sind, wie die Dulaku Familie* , welche dort vor wenigen Jahren über 900 Hektar Land ebenso angeboten hatten und in Tirana unter Edi Rama noch, mit gefälschten Dokumenten baute.

Der Grundstücks Direktor von dem zuständigen Bezirk Durres ab 2006: Skerdilajd Konomi, war nur ein Strohmann der Berisha Mafia, bis er im Wege war, für über 1.000 Hektar Land Diebstahl für private Geschäfte der Politiker, was von Beginn an bekannt war, über das angebliche Resort in Laze, was nur ein uraltes Brittischen Projekt aufgriff und in Privat Besitz der Berisha und Ilir Meta Mafia führte. Als Skerdilajd Konomi, als Mitwisser und aktiver Urkunden Fälscher enttarnt war, sprengte Berisha seinen Mitwisser in die Luft, denn die Täter kannten sich bestens aus, wie in ähnlichen Fällen, als Berisha Interessen wichtiger waren, als ein Menschen Leben.

Hija e shtetit ligjor po u afrohet pasurive të patundshme të pushtetarëve, të krijuara në mënyrë të dyshimtë dhe të pajustifikuara me të ardhurat e deklaruara. Sipas burimeve brenda Kryeministrisë, mësohet se Njësia Antikorrupsion ka filluar hetimin e gjithë titujve të pronësisë në zonën e përfolur të Gjirit të Lalëzit, aty ku janë vendosur një pjesë e pasurive të zyrtarëve të lartë. Kjo zonë është një nga zonat më të përfolura ku janë sistemuar me shtëpitë e dyta qeveritarët e qeverisë Berisha, të cilët kanë përfituar nga benefitet e pushtetit tetëvjeçar. Njësia Antikorrupsion, sipas një urdhëri të Edi Ramës, i ka kërkuar Zyrës së Regjistrimit të Pasurive vënien në dispozicion të të gjitha titujve të pronësisë që janë pajisur pronarët e objekteve në këtë zonë. Në të njëjtën kohë me Njësinë Antikorrupsion është vënë në lëvizje edhe Policia Ndërtimore, e cila ka vënë në shoshë të gjithë dokumentacionin e fshatrave të ndërtuar në këtë zonë. Nisur nga problematikat që ka shfaqur kjo zonë gjatë viteve të qeverisjes Berisha, si dhe duke parë dinamikën e ndërtimeve si një produkt i pushtetit të Sali Berishës, produkt tërësisht antiligjor, pritet që kjo zonë të vihet në goditjen e radhës së qeverisë së re. Gjithashtu zona e Gjirit të Lalëzit është një zonë që ka pasur përplasje të jashtëzakonshme për zotërimin e pronave në këtë perlë të bregdetit shqiptar. Vrasja e gjyqtarit Konomi është një nga rastet ku pushtetarët dhe mafia e ndërtimit kanë eliminuar pronarët legjitimë për t’ju përvetësuar pronat. Familja Berisha zotëron dhjetëra mijë metra truall rreth e rrotull vilës ku bën pushimet. Në këtë zonë është i vendosur me shtëpi edhe kreu i Kuvendit të Shqipërisë, Ilir Meta, së bashku me shumë qeveritarë të tjerë.
………..
Ekspertët amerikanë: Të sekuestrohen pasuritë e paligjshme Ekspertë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë propozuar konfiskimin e pasurive të paligjshme. Kryetarja e Institutit të Adriatikut, Natasha Srdoc, thekson se një mënyrë konkrete për të zbatuar shtetin ligjor në të tashmen është konfiskimi i pasurive të paligjshme. Ajo pohoi se duhen konfiskuar pronat dhe vilat e paligjshme të pushtetarëve. “Ajo që duhet bërë, sa i përket korrupsionit në rajon, është konfiskimi i pasurive të paligjshme. Duhet të konfiskojmë të gjitha pronat dhe pasuritë e paligjshme që politikanët kanë grumbulluar që nga viti 1991 ose më herët. Për këto konfiskime duhet të mjaftojë vetëm fakti që ata nuk janë në gjendje të vërtetojnë që i kanë fituar këto pasuri në mënyrë të ligjshme, përmes rrogës apo mënyrave të tjera të rregullta. Pra nuk duhet të ketë nevojë për të vërtetuar korrupsionin, pasi është diçka shumë e vështirë për t’u vërtetuar, por vetëm fakti që dikush ka pasuri që kalojnë kaq shumë mundësitë e të ardhurave të tij duhet të mjaftojë për të konfiskuar këto prona e pasuri”, deklaroi ajo. Studiuesja Srdoc i tha se sheh mungesën e pavarësisë së gjyqësorit në vendet e rajonit të Ballkanit si shkak kryesor të korrupsionit. Adriatik Doçi


Rohbau Projekt nach 3 Jahren, ohne Funktion bis heute, mit Ausnahme der Politik Luxus Villen im Golf von Laze, wo Infrastruktur Gelder wie überall im Bezirk Durres, umgeleitet wurden, für die privaten Betrugs Projekte der PD Partei.
Aktualitet
10 Janar 2014 - 13:27
Zyrtarët e Berishës kredi si të pastrehë, blejnë vilë në Lalëz
Të tjera rreth shkrimit
Reagimi i Braçes: Të ju konfiskohen pasuritë
TIRANE- Në vazhdën e kronikave investiguese “Fiks Fare” transmetoi një investigim ku dy zyrtarë të lartë të ish-qeverisë, të deklaruar si të pastrehë, arrijnë të marrin kredi të butë (lehtësuese) për të blerë një shtëpi në Gjirin e Lalzit në Durrës. Burrë e grua marrin kredi të butë për të njëjtin objekt, ndërkohë në realitet, objekti në fjale është një shtëpi pushimi në plazhin e Gjirit të Lalzit në Durrës.

Kamerat e “Fiks Fare” kanë dokumentuar gjithçka me anë të pamjeve filmike duke demaskuar haptazi manipulimin e bërë me dokumente ku tregoi me fakte sesi ish-këshilltari për çështjet ligjore i ish-kryeministrit Berisha, Admir Drago dhe ish-zv.ministrja e Drejtësisë ne qeverinë Berisha, Brikena Kasmi, kanë përfituar të dy nga një kredi lehtësuese prej 5 milionë lekësh secili për të njëjtin apartament me sipërfaqe 107.24 m2 në zonën A të vilave në Vilën nr.9, në Gjirin e Lalzit në Durrës. - See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/zyrtar-t-e-berish-s-kredi-si-t–pastreh–blejn–vil–n–lal-z-195125.html#sthash.BsfzgXeJ.dpuf
Die Notar Verträge zum Immobilien Kauf im Golf von Laze

9 Janar, 2014

Skandali/ Dy zyrtarët e Berishës morën kredi të butë dhe blenë vila në Gjirin e Lalësit!

lalNë vazhdën e kronikave investiguese “Fiks Fare” transmetoi një tjetër “çudi” që ndodh në vendin tonë.
Dy zyrtarë të lartë të ish- qeverisë, të deklaruar si të pastrehë, arrijnë të marrin kredi të butë (lehtësuese) për të blerë një shtëpi në Gjirin e Lalzit në Durrës.
Burrë e grua marrin kredi të butë për të njëjtin objekt, ndërkohë që në realitet, objekti në fjale është një shtëpi pushimi në plazhin e Gjirit të Lalzit në Durrës.
Kamerat e “Fiks Fare” kanë dokumentuar gjithçka me anë të pamjeve filmike duke demaskuar haptazi manipulimin e bërë me dokumente.
“Fiks Fare” tregoi me fakte sesi ish-këshilltari për çështjet ligjore i ish-kryeministrit Sali Berisha, Admir Drago dhe ish-zëvendësministrja e Drejtësisë ne qeverinë Berisha, Brikena Kasmi, kanë përfituar të dy nga një kredi lehtësuese prej pesë milionë lekësh të reja secili për të njëjtin apartament me sipërfaqe 107.24 metra katrorë në zonën A të vilave në Vilën nr.9, ndodhur në Gjirin e Lalzit në Durrës.
Në dokumentet që janë dorëzuar pranë bankës që ka lëshuar kredinë, vëren se të dy këta persona janë bërë dorëzanës për njëri- tjetrin për kredinë që ka marrë secili dhe kanë blerë të njëjtin apartament
Ish-zëvendësministrja e Drejtësisë, zonja Kasmi, në deklaratën e saj noteriale, që është futur në dosjen e saj të kredisë, deklaron se është e martuar dhe ka dy fëmijë.
Ndërsa në dosjen e kredisë të të dy këtyre ish-zyrtarëve, përveçse janë dorëzanë për njëri tjetrin, dorëzanës të njëjtë në të dyja dosjet janë prindërit e ish-zëvendësministres.
Marrja e kredisë nga dy bashkëjetuesit për të njëjtin shtëpi është marrë në po të njëjtën bankë pa as edhe një lloj problemi, apo hije dyshimi dhe kontratat me bankën janë nënshkruar nga të dy ish-zyrtarët brenda së njëjtës ditë, 20 gusht 2010.
Kështu, nga të pastrehë, çifti i zyrtarëve të lartë të ish-qeverisë bëhen pronarë të një vile në Gjirin e Lalzit me të drejta të plota.
Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 600 të datës 12.09.2007 është parashikuar trajtimi i zyrtarëve të shtetit me kredi me kushte lehtësuese nga shteti për blerje banese apo sipërfaqe banimi shtesë, në vendin e ushtrimit të detyrës.
Ndërsa pika 21/3 e udhëzimit të MPPT dhe MF nr. 6257/2008, i ndryshuar, sqaron qartë se banka akordon kredinë që subjektin që ka përfituar sipas VKM-së së mësipërme vetëm për blerje banesë në qytetin ku këta zyrtarë ushtrojnë veprimtarinë për të cilën kanë përfituar të drejtën e subvencionimit.
Asnjë prej dy ish-zyrtarëve të lartë të ish-qeverisë Berisha nuk e ka pasur qendrën e punës në Gjirin e Lalzit ku kanë përfituar shtëpinë e pushimit në bllokun e vilave.
Edhe deputetët marrin kredi të buta
Nga një hulumtim i gazetës ‘Shekulli”, rezulton se gjatë 8 viteve, 2005-2013 nga kjo mundësi kanë përfituar gjithsej shtatë deputetë, midis të cilëve edhe një deputet socialist.
Nga dokumentet që disponon gazeta, rezulton se janë gjithsej 6 deputetë të Partisë Demokratike që kanë përfituar nga statusi i tyre si deputet.
Sipas dokumentit që disponohet, thuhet se deputetët janë trajtuar me kredi strehimi ‘bazuar në vendimin nr 600, datë 12.9.2010, të Këshillit të Ministrave “Për trajtimin me strehim të nëpunësve civilë të administratës së lartë shtetërore dhe funksionarëve politikë”.
Ajo që vihet re, gjatë drejtimit të Kuvendit nga Kryetarja Jozefina Topalli, përfituesit kanë qenë kryesisht nga qarqet Lezhë dhe Shkodër.
Në këtë pikë janë harruar edhe dallimet politike, pasi edhe deputetja socialiste Paulina Hoxha, mjafton që është nga Shkodra.
Të shtatë kanë fituar nga 5 milionë lekë kredi. Sipas dokumentit, fituesit e kredive të buta janë: Arenca Trashani (deputete e PD-së, qarku Shkodër); Astrit Bushati (deputet i PD-së, qarku Shkodër), Edi Paloka (deputet i PD-së, qarku Lezhë), Gjergji Papa (deputet i PD-së, qarku Korçë); Ndue Paluca (deputet i PD-së, qarku Shkodër); Paulina Hoxha (deputete e PS-së, qarku Shkodër), Paulina Hoti (deputete e PD-së, qarku Lezhë).

“Fiks Fare” reported a flagrant case in which two former high-rank officials of the “Berisha” government have received soft loans that are used for the homeless, to buy a residential home in the Gjiri I Lalzit area, Durres.

Fiks Fare cameras documented everything and reported the manipulation made through the legal documents.

Verbrecher ohne Ende: man ist in Durres

Shuaipi Mafia Durres drugs bari
Illegaler Terroristen Bau der Gangster Familie Shuaipi,

* Die Dulaku Grundstücks Offerten Anfang 2010 (website) , Zeitgleich als die Berisha Banden, ihre Grundstücks Raub Methoden im grossen Stile begannen. Als der Skandal die Berisha Methoden überall bekannt waren, der Berisha Partner Skerdilajd Konomi in die Luft gesprengt war, nahm die Dulaku Gruppe, die Angebote aus der Website und bietet heute keine Küsten Grundstücke noch Immobilien an, weil die Sache zu heiss war. Deutsche Profi Gangster und Lobbyisten aber bieten 900.000 qm Küste an, inklusive gefälschter Baugenehmigungen, ohne jede Hemmung und ohne Dokument und Grundlage bei Shengin - Velipoje. Die Dulaku Brüder kennen sich bestens im Details mit Grundstücks und Bau Dokumenten aus und sind einer der wenigen Profis in Albanien.

Porto Romano

Cmimi:� 30
Vendndodhja:Durresi
Siperfaqja:143.000m2
Ksamil
Cmimi:� 70
Vendndodhja:Saranda
Siperfaqja:300.000m2
Kepi Rodonit
Cmimi:� 40
Vendndodhja:Durresi
Siperfaqja:400.000m2
Hamallaj
Cmimi:� 40
Vendndodhja:Durresi
Siperfaqja:450.000m2
Gjiri i Lalezit
Cmimi:� 45
Vendndodhja:Durresi
Siperfaqja:35.000m2
Gjiri i Lalezit
Cmimi:� 35
Vendndodhja:Durresi
Siperfaqja:190.000m2
Arameras, Ksamil
Cmimi:� 35
Vendndodhja:Saranda
Siperfaqja:650.000m2
aus http://www.edilal.com/al/marketing/sales/

Prominenten Bau Projekt in Tirana wegen gefälschten Urkunden und Betrugs Eigentums Dokumenten geht in Konkurs

Typisch wie auch schon bei der Volkswagen Vertretung in Tirana, wollte die Super Mafia in Tirana erneut auf gestohlenen Grundstücken, illegale Hochhäuser in Tirana bauen mit Hilfe des Mafia Bürgermeister Edi Rama, der Albaniens Nr. 1 ist bei der Urkunden Fälschung und Geldwäsche aus Drogen Geschäften.

Das Multi Funktionhaus der prominenten Baufirma Edil-Al-It, war schon längst genehmigt, so die Stadt Tirana auch für 10 Jahre fest Sozialwohnungen anmietete.

Nun stellte das Transport Ministerium fest, das alle Dokumente über das Grundeigentum gefälscht sind und es erneut damit nur eine übliches Betrugs Methode der Albanischen Mafia ist. Das Projekt wurde von excellenten ausländischen Architektur Firmen entworfen und dann von Edi Rama und der Stadt Tirana genehmigt.

Mehr Info

http://balkanblog.org

Investoren mit kriminellen Hintergrund sind Standard in Albanien und der Rest besticht Beamte und die jeweilige Regierung. Der Typische Investor:

Der Abgeordnete Mark Frroku in Tirana, in den Belgischen Medien, als verurteilter Mörder

12/28/2013

Der Albanische Investor aus der Türkei: Nihat Özdemir, wurde verhaftet und sein Bin Laden Partner: Yassin Kadi wird gesucht

Geldwäsche von jedem Verbrecher als Programm, wo Investoren sogar Immunität erhalten.

2006: keine Anklage gegen den Extrem Mafia Boss und Terrorist, Oerd Bylykbashi, der als Grundstücks Urkunden Fälschungs Motor (vor allem in Tirana) der Salih Berisha Mafia, identisch wie Dashemir Sula, sogar zum Kabinetts Chef von Salih Berisha befördert wurde und seine Umwelt Vernichtung, Landraub, Landesweit ausdehnte an der Küste, im Auftrage von Salih Berisha und Wahlkampf Unterstützung. Ein Staats Verbrechen, ohne Ende und Nichts geschieht. Der Profi Gangster Oerd Bylykbashi, den man besser als Volks Terroristen bezeichnen kann, ist Partner der KAS und des PPE. Motor der Zerstörung der Antiken Stätten, wie der Küste in Durres, mit seinen Ortsfremden Gangstern aus Tirana und Nord Albanien.

Der höchste Bau Polizist und Aufseher Herr Oerd Bylykbashi wird der Korruption in Albanien bezichtigt

Ein Bizga (Bande von Durres) Grundstücks Fälschung Geschät, wie bei Edi Rama um 100 Hektar gestohlenes Land

Der Shabani Mafia, wurden in Belgiren 220.000 € beschlagnahmt, welche Gross Drogen Schmuggel seit über 10 Jahren betreiben, wo es viele Verhaftungen gab und in Albanien selbst, wurde ein Verfahren nicht bearbeitet, es kam nicht zur Anklage, weil die Staatsanwalt selbst rund um den Herkuran Hoxha Skandal auch mit der Deutschen Botschaft nicht zur Anklage kam, so das die Familie frei herumlaufen kann.

Das Mysterium des Hekuran Hoxha, des engen Partners der Deutschen Diplomaten Visa und Drogen Mafia in Tirana

http://img91.imageshack.us/img91/7959/daad0001wf3.png

mit Polizei Informations Aufruf und Fotos, der Shabani, Hekuran HOxha, Grojri Bande

http://img63.imageshack.us/img63/3139/shiakhoxha.jpg

Der Mercedes des Hekuran Hoxha, der mit 100 Kilo Heroin beladen war, wo der Staatsanwalt sich weigerte (eine sehr bekannte Journalstin aus Deutschland sprach sogar mit dem Staatsanwalt), ein Anklage Schrift zu schreiben und Enkeled Alibeaj der Justiz Minister war, im Drogen Kartell, des Dash Gjoka, der auch den Staatspräsienten Bamir Topi finanzierte und ebenso Ridvan Bode, wie Sokol Olldashi.

Die Agron Duka Dumm Mafia (Ex-Landwirtschaftsminister in der SP Mafia Regierung des Fatos Nano)halt in Aktion, wo der Kerl noch in 1997, im neuen Teuta Hochhaus in der Rruga Taulantia in Durres wohnte.

Zur Show unter dem Gangster und Innenminister Sokol Olldashi damals verhaftet, obwohl man Kollege und Freund war. Man wollte den Internationalen einen Gefallen machen.

Bei der Schizopren kriminellen PD Kaste läuft das so: Die Einen Rauben, Plündern, Fälschen und die anderen wie Artan Muka in Durres, machen im TV Reklame über die Bau Kathastrophe des Grundstücks Raubes, was aber die Partei Freunde organisiert haben.

Artan Muka, ist Mitglied der Durres Industrie und Handelskammer und beschreibt die Kathastrophe im Bezirk Durres, mit den illegalen Bauten und der Küsten Zerstörung: Nachdem der Gangster Ourel Bylykabashi, in Durres sich kaum noch auf die Strasse traut, kanditiert nun Artan Muka, für den PD Vorsitz in Durres, ein Freund von Lulzim Basha und der Gegenkandidat ist der korrupte Gangster Genc Juka, der wegen Korruption als Chef der Nationalen Lebensmittel Behörde unter S. Berisha entlassen wurde. Verursacher sind die eigenen Berisha Banden, was diese Leute verschweigen und Ortsfremde Partei Freund im kriminellen Enterprise des Salih Berisha Partei PD. Kurz gesagt, haben die Gangster sich selber mit der Anarchie auch finanziell vernichtet, wegen Extrem Dummheit.

Gjiri i Durrësit, kaos urban
14/08/2013

Artan Muka, gehört mit seiner Firma “Transped Muka”, direkt zur Zoll und Hafen Mafia in Durres. Der Verrückte der PD Mafia spricht sogar von Abriss Aktionen, wie Edi Rama, weil er direkt von den kriminellen Umtrieben betroffen ist. Das ist Volks Propaganda, denn Berisha und Lulzim Basha, sprechen sich gegen einen Abriss aus, weil es Partei Gänger sind. Artan Muka, spricht von einem Blutbad an der Küste durch illegale Bauten.
“Neve po e quajmë atë çfarë ka ndodhur në Durrës një masakër urbane në aspektin urbanistik në zonën e plazhit", thotë Muka.

Më në veri të Durrësit, te Gjiri i Lalzit, por edhe në zonën më jugore të bregdetit të Kavajës situata është e ndryshme. Subjektet janë kujdesur të sigurojnë lejet paraprake për fshatra turistike, ndërkohe edhe infrastruktura rrugore e dëmtuar për vite me radhë ka ndihmuar në ruajtjen e tyre.

Bashkëpunimi i qeverisë me njësitë vendore bregdetare konsiderohet çelësi i suksesit të prishjes së ndërtimeve të paligjshme.

Durres ein einziger Chaos Laden, wo PD Militante Banden, ohne Schule, plötzlich Direktor der Grundstücks Abteilungen wurden und zu dumm waren, überhaupt zuarbeiten und Tausende falscher Bescheide ausstellten.

16 mijë dosje për ALUIZNI-n në Durrës të mbuluara nga pluhuri
Keneta

08:58 am | Nga Xhevahir Gradica / Një numër shumë i madh dosjesh të cilat në themel kanë çështjen e shqyrtimit për legalizimin…

Die Berisha Analphabeten hat man aus den Grundstücks Agenturen entlassen und erfahrene Büro Kräfte sind nun erneut beschäftigt


Der neue Chef, beschreibt das Chaos

update 2.3.2014 Einwohner demonstrieren, das sie ihre Grundstücke zurück haben wollen, wobei auch diese Demonstranten keinerlei Rechte in der Regel haben, sondern sich dort illegal angesiedelt haben. Alles dreht sich in Albanien um Grundstücks Diebstahl, wobei praktisch nur kriminelle Familien aktiv sind, wo eine Haft Strafe von mindestens einem Mitglied Standard ist.

12/26/2013

Die Mafia Familie des Paro Laci, ihre Bar “Select” in Durres, wo die Brüder nun wegen Schiessereien festgenommen wurden

Filed under: — BuckZiesMutter @ 9:22 am

Der Richter Ibrahim Hoxha, hatte Paco Laci freigelassen, das Justiz Ministerium fordert die Entlassung des Richters und Nichts geschieht. Inzwischen hat heute am 12.1.2014 die Polizei in Durres, Paco Laci erneut festgenommen zur Auslieferung. Typisch Albanische Richter halt, die für Geld, jeden Drogen Boss und Mörder freilassen, besonders wenn sie neue Identitiäten durch Berisha und Bujar Nishani erhielten.

Der Kosovo Gangster Paro Laci (richtiger Name: Perisic Paro und Sejdi Krasniqi), kommt vorläufig frei

Die Verbrecher Familie das Paco Laci (von Berisha erhielt die Verbrecher neue Identitäten, wie es auch bei Ilir Meta und Fatos Nano für Geld möglich war), Ex-Fussball Präsident betreiben in Durres die Bar Select und waren erneut in eine Schiesserei verwickelt. Nun wurden die Verbrecher aus dem Kosovo verhaftet, welche ihre Gelder in Durres waschen. Alles primitive Verbrecher, welche neue Identitäten erhielten und Durres unsicher machen. Der Mafia kontrollierte Fussball, ist sowieso ein Witz des Verbrechens in Albanien mit dem Duka Clan!

Ein Gross Krimineller in Wirklichkeit der unter dem Namen Perisic Paro und Sejdi Krasniqi , in Mailand wegen Gross Drogen Handel verhaftet wurde in 1997 mit Serbischen Pass. Eine neue Identität erhielt er dann in Albanien, wie auch der Super Drogen Boss: Daut Kadriovski, plötzlich mit Hilfe des Salih Berisha Geheimdienstes, plötzlich einen Albanischen Pass hatte mit dem Namen: Ali Ahmeti und sich auch mit Gesichts Operation tarnte. 2001 festgenommen in Golem der zentralen Drogen Verteile Stelle, der Albanischen Polizei, Regierung, des Geheimdienstes.

Skënder Destan Laçi, 41 vjeç, banues në Durrës, Aurel Abdyl Lacku, 22 vjeç,”

 

Biometric Passports / Identity theft - Albania, where thoughts can be stolen

Tirana, arrestohet Paro Laci, kerkohet n4 Itali per trafik droge

Paro Laci, mit neuer Identität ausgestattet, durch die Mafia Polizei des Bujar Nishani und Salih Berisha, wegen Mord und Drogen Handel gesucht,

Pranga dy vëllezërve të Paro Laçit, kërcënuan me armë
Publikuar më 25.12.2013 | 8:35

0 0

Policia e Durrësit ka vënë në pranga njërin prej vëllezërve të Paro Laçit, ndërsa ka lënë në procedim në gjendje të lirë vëllain tjetër. Në bashkëpunim edhe me dy persona të tjerë, shokë të tyre, ata janë konfliktuar me dy vëllezër, pronarë të një lokali në Durrës. Mesnatën e së hënës gjatë sherrit vëllezërit Laçi kanë qëlluar me armë në lokal. Policia e Durrësit ka arrestuar dy prej agresorëve, ka shoqëruar edhe dy të tjerët si dhe pronarët e lokalit. Në një deklaratë për shtyp janë sqaruar rrethanat, si edhe akuza ndaj katër personave të hetuar dhe të akuzuar për kanosje.

“Më datë 24.12.2013, ora 03.30, u bë arrestimi në flagrancë i shtetasve: Skënder Destan Laçi, 41 vjeç, banues në Durrës, Aurel Abdyl Lacku, 22 vjeç, banues në Durrës. Po ashtu, filloi procedimi penal e po punohet për kapjen e shtetasve: Ermal Destan Laçi, 49 vjeç, banues në Durrës dhe Sokol Mark Ndreka, 38 vjeç, banues po në Durrës. Në bazë të hetimeve paraprake të kryera rezulton se, shtetasit e sipërpërmendur në bashkëpunim me njëri-tjetrin, rreth orës 22.00 të datës 23.12.2013, në lagjen Nr. 1 Vollga, në lokalin “Bar Selekt”, pas një konflikti për motive të dobëta, kanë goditur dhe tentuar të vrasin me armë zjarri pistoletë dy pronarët e këtij lokali (vëllezër me njëri-tjetrin, të moshës 28 dhe 31 vjeç), si dhe iu kanë marrë këtyre shtetasve një armë gjahu të cilën e mbanin me lejen e organeve kompetente”, njofton policia e Durrësit.

Im korrupesten Fussball Verband Europas: wegen Drogen Handel: Fussball Präsident Paro Laci vom “Partizani” Fussball Club verhaftet


Italienische Interpol Ausschreibung

 

4 Weihnachts Männer überfielen im TEC Einkaufs Centrum, der Balfin Gruppe ein Gold Geschäft

12/21/2013

Wann wird der Profi Mafiosi: Ex-Finanz Minister Ridvan Bode verhaftet?

Filed under: — Super Visor @ 10:37 pm

Ridvan Bode, bereits 1995 von der Drogen Mafia aus Shiak, dem Dash Gjoka Clan installiert, wie später Sokol Olldashi, hat eines der unglaublichsten Betrugs Systeme in Albanien errichtet. Jetzt fährt er mit einem Mercedes durch Tirana, das aber die Nummern Schulder eines beschlagnahmten und gestohlenen Jaguars benutzt. Ridvan Bode, war schon 1995, Zoll Direktor des Hafens von Durres, total unter Kontrolle und für die Mafia Gruppen. 1996 wurde er Finanzminister, und ging mit den Pyramid Firmen unter, denn Ridvan Bode, weigerte sich wie Berisha, gegen seine Partner der Geldwäsche den Pyramid Firmen etwas zuunternehmen und es sind immer noch seine Partner u.a. mit der Familie Isufi, dem Schwiegervater des Lulzim Basha.

Wie die Geschichte in den letzten Jahren zeigte, wollen die Albaner gar nicht arbeiten, sondern nur betrügen, denn die insolventen Firmen, haben alle auch mit gefälschten Dokumenten gearbeitet, Banken Betrug betrieben, mit allen Folgen, das es keine Firmen Kredite mehr gibt.

Das unglaubliche Mafia Zoll System in Albanien von dem Profi Gangster: Ridvan Bode

Rauben, Plündern, Erpressen, Stehlen: die Übernahme des Zolls, durch die Tropoja Banditen des Ridvan Bode und Salih Berisha

4/17/2012

Ehemaliger SHIK Offizier des Salih Berisha, sabotiert die KfW Geschäfte mit der Serbischen Mafia als Partner von Berisha

Die neue Zoll Chefin Elisa Spiropali, beschlagnahmt die Mafia Firma: des Gjoke Uledaj - 4.400 Tonnen Treibstoff Schmuggel

Ish-ministri Bode, në Kuvend me Benz 90 mijë euro, me targa false

Redaksia Online

Postuar më: 21 Dhjetor, 2013 tek Aktualitet

ridvan-bode-2

Ish-ministri i Financave, Ridvan Bode, është fotografuar duke shkuar në Kuvend me një makinë superluksoze Benz S- Class. Gazeta “Panorama” shkruan se makina është e vitit 2012 dhe kushton mbi 90 mijë euro.

Për më tepër, makina ka targa false. Targa e makinës TR4300N i përket një makine Jaguar, të sekuestruar më parë.

Në xhamin e përparmë nuk mungon tesera e Kuvendit, e cila i lejon ish-ministrit të parkojë lirshëm dhe të mos ndalohet nga policia.

bode-makina

 

http://gazetadita.al/bode-ne-kuvend-me-makine-90-mije-euro-me-targa-false/

Top Chrom Mafia verhaftet: die Bytyci Mord Bande mit dem Sohn von Sahit Muja (Elez Muja ) und Veli Muça

“Fiks Fare” enttarnt die Chrom Mafia der Polizei, des Zolls, der Staatsanwälte und der Hafen Direktion Durres

Shemsi Prenci, über die Chrom Mafia der Familie Hysenbelliu und der Bujar Nishani Mafia Polizei Chefs von Bulqize

Aber das Finanzierungs Modell, rund um den Super Verbrecher Clan: Ridvan Bode, ist und war wie Sokol Olldashi die wichtigsten Aushänge Schilder des Verbrecher Clans: des Dash Gjoka, der gerade in einem neuen Skandal in der Kamze verwickelt ist.

Mafia Clan of Democratic Party of Albania

Prime Minister Sali Berisha 
 1. kukRexhep ARAPI, resident in Katund Sukth, nicknamed “KEPI” has a criminal record as follows:
 1. In the year 1991 (in March) he has killed at the Port of Durrës, for feud issues the citizen A. Cyrbja, resident in the Katund Sukth village; has been arrested for this crime in 1994 and has been released because of lack of evidence.

………

Gjoka Super Market-Shiak! 15 years drug and prostitutions center! Abhol Center für Drogen, über 15 Jahre, auch für Kosovaren, welche auf die Fähren wollen.Die Xhafzotaj – Shiak Mafia: AGIM HOXHA und die Terroristen Familie: BLEDI MUSA SHUAIPI in Durres

 1. Dashamir GJOKA and his clan, residing in the Sallmone village have a criminal record as follows:
 2. D. Gjoka has been and is one of the biggest traffickers of women with intent of prostitution to Italy. The chief of the girls in Italy has been a girl from Vlora, named Linda, who is currently Dashi’s wife and they have two children. Her brother Miri works at the Supermarket as chief accountant. D. Gjoka is on record in the State Police for International Drugs Trafficking and Women with intent for prostitution, Murder etc.
  The Gjoka Supermarket is the main center for the trafficking of drugs that comes from Turkey and Macedonia and the supply base for many criminal groups in Durres and Tirana and also the location where the cars that will be traveling to Italy and carrying drugs are supplied. Dashi currently owns an armored vehicle which has the licence plate: DR 51 90 C. It must be noted that Dash Gjoka is the main source of supply for all the drugs suppliers in Albania because it is a well known fact that a close friend and financial supporter of I.M, S. Olldashi. The latter meets with Gjoka almost every week. Oftentimes, the Democratic Party MPs Bamir Topi, Ridvan Bode, S. Olldashi etc come to dine or to supply in this supermarket, since they are close friends with Dashi.
 3. ………………
  • D. Gjoka has been and is one of the biggest traffickers of women with intent of prostitution to Italy. The chief of the girls in Italy has been a girl from Vlora, named Linda, who is currently Dashi’s wife and they have two children. Her brother Miri works at the Supermarket as chief accountant. D. Gjoka is on record in the State Police for International Drugs Trafficking and Women with intent for prostitution, Murder etc.
  • The Gjoka Supermarket is the main center for the trafficking of drugs that comes from Turkey and Macedonia and the supply base for many criminal groups in Durres and Tirana and also the location where the cars that will be traveling to Italy and carrying drugs are supplied. Dashi currently owns an armored vehicle which has the licence plate: DR 51 90 C. It must be noted that Dash Gjoka is the main source of supply for all the drugs suppliers in Albania because it is a well known fact that a close friend and financial supporter of I.M, S. Olldashi. The latter meets with Gjoka almost every week. Oftentimes, the Democratic Party MPs Bamir Topi, Ridvan Bode, S. Olldashi etc come to dine or to supply in this supermarket, since they are close friends with Dashi.
  • The main and most loyal soldier of his is his driver, the citizen Artan Rami Bode, resident in Xhafzotaj, the newphew of the MP Ridvan Bode. He is also engaged in settling jobs for Dashi as far as the drug and women traffic goes, being a key figure. Artan, together with his Dashi’s older brother, Nazmi (called Nexhi) make the rules by smuggling merchandise from the Durres Port, both have been members of the Voting Center commission no.1402 for Mr. Olldashi.
  • Other friendly relationships of Gjoka are Hekuran Hoxha (Roni)

  ………………..

 4. http://www.albca.com/aclis/modules.php?name=News&file=print&sid=1264

11/25/2013

Das Grundstück Chaos mit 8200 Toden, 500.000 illegalen Bauten und 17 Milliarden € Schaden

Filed under: — Balkansurfer @ 1:06 am

Land Räuberei ist Haupt Geschäfts Zweig in Albanien von Banditen Clans und krimineller Institutionen mit Hilfe der Albanischen Mafia Justiz. lt. Weltbank Berichten, sind erneut bis 100.000 illegale Bauten erstellt worden, ab 2006, obwohl eine Legalisierungs ausgeschlossen ist. Sarande, Vlore und Durres, wurden praktisch zerstört. Davon sind ca. 30 % auf fremden privaten Grundstücken erstellt worden. Weitere 39 % auf Öffentlichen Grundstücken und der Rest ist strittig. Schon 1994 funktioniete doch einmal unter der Alexander Meksi Regierung die Grundstücks Probleme und Rück Übereignung nach der Kommunisten Zeit. Heute funktioniert Nichts mehr mit der Dezentralisierung und dem Bildungs Verfall.
Artan Lame (Chef ALUIZI - Grundstücks Agentur), über die Zustände des illegalem Bauens und des Grundstück Raubes. 30.000 illegale Gebäude, in Verbots Zonen an der Küste, National Strassen, Eisenbahn, sollen auch abgerissen werden.

Man verkauft das Chaos jetzt als unabhängige Kommunen, wo aber nur inkompetende Idioten Bürgermeister sind in der Regel (oder kriminelle Clans, welche sich die Posten erkaufen) und noch nie eine Verwaltung funktioniert hat. Offensichtlich wurden durch Nicht Experten sogar Karten verwendet und erstellt, was ebenso ins Chaos führte. Wie Kinder malte man seine Karten, wo die alten Vermessungs Karten und die Topokraphie Pläne ja überall vorhanden sind, aber die zuständigen Direktoren in ihrer Idiotie, des Nicht Wissen, kennen sowas nicht. Gibt es soviel Dummheit, man muss nur nach Albanien kommen, das die Inkompetenz und Idiotie unter der Salih Berisha Regierung zelebriert wurde.

Willige Kriminelle, wurden Chef Bau Inspektor des Albanischen Staates, werden nun angeklagt: Es sind die Bau Inspektoren von 2010-2012, welche Tatenlos zusahen, wie überall illegal gebaut wird, keine Aktionen, Anklagen organisierten, noch die Kosten und Schäden für illegale Bauten ermittelten.
Tiranë, KLSH kallëzim penal për 2 ish-krye inspektorë të INUK

Die grosse Fragen sind die Staatanwaltschaften, welche alle Aktivitäten ab Frühjahr 2011 einstellten und sich zum Komplizen der Ortsfremden Berisha Verbrecher Clans machten.

Die Bildung ist so schlecht, das diese Idioten, alle Gesetze inklusive Richter und Staatsanwälte ignorieren, weil die Intelligenz auch ausgewandert ist. Eines der Chaos Konzepte der Anarchie der Europäer, die Dezentralisierung, was nur gut war, für Mafiöse Clans und kriminelle Familien, welche Geldwäsche betreiben.

Sonila Qato, Direktorin der Grundstücks Agentur AKKP, erklärt das totale Chaos was die Salih Berisha Bande mit Shaban Memia und der Ourel Bylykbashi Mafia angestellt haben, wobei diese Gestalten angeklagt, mehrfach angezeigt sind und die Justiz arbeitet nicht, weil es diese Verbrecher schützt.

Die Legalsierungs Agentur und Grundstücks Agentur, arbeiteten mit unterschiedlichen Karten, was allein schon ein Idioten Witz ist. Der EU Menschenrechts Hof, hat alle Verfahren auf Eis gelegt, und es sdin 600 Verfahren die anstehen, weil auch Vieles gefälscht ist, was Albaner als angebliche Alte Urkunden vorlegen. Das Chaos nach den EU und US Aufbau Helfer, Justiz Bringern wird dann noch durch weitere Institutionen vergrössert, weil auch das Forst Ministerium Grundstücke verteilt, nun als Wald usw.. Die Dümmsten Politologen, welche keine Jobs finden, werden als Experten ins Ausland entsandt, unter dem Dach der vielen Chaos Institutionen, welche bei NATO Staaten normal sind.

Inzwischen sind des 8.200 Tode, wegen Grundstücks Schiessereien, wobei normal beide Parteien keine Eigentümer sind, mit Ausnahme der Nord Albanischen Berge, wo die Familien sich gegenseitig als Tradition um Grundstücke und Wasser ermorden. Vor 2 Jahren, waren es 8.000 Tode.

8.000 Tode in Albanien, durch Terroristen der Grundstücks Mafia des Salih Berisha - Ilir Meta

EU Debakel: Die Albanische Regierung erklärt die Dezentraliserung als vollkommen gescheitert

Ekonomi
24 Nentor 2013 - 07:38

Strasburg, pritet zhbllokimi i dosjeve të pronave të shqiptarëve

TIRANE- Edhe dy muaj, e Gjykata e Strasburgut për të Drejtat e Njeriut i jep fund bllokimit të vendimeve për dosjet civile të shqiptarëve, që janë ankuar ndaj shtetit të tyre, kryesisht për mohimin e së drejtës së pronësisë, një nga të drejtat themelore të njeriut, me të cilat merret kjo Gjykatë. Më pas, do të merret një breshëri vendimesh, ose një vendim i vetëm për qindra dosje të ngjashme, përfundimi i të cilëve dihet paraprakisht: ato do t’u njohin të drejtën e dëmshpërblimit pronarëve të vjetër të të patundshmeve, ndërkohë që shteti duhet, ose të kthejë pronën e njohur prerj tij, por të pakthyer, ose të bëjë gati një faturë financiare, që asnjë qeveri nuk do të ishte në gjendje ta përballonte.

Moratoriumi
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut vendosi, më 31 korrik të vitit të kaluar, një bllokim në shqyrtimin e dosjeve me karakter civil të qytetarëve shqiptarë ose të huaj ndaj shtetit shqiptar, që lidhen me pretendime pronësie. Në vendimin e fundit pro ish-pronarëve shqiptarë, në dëm të shtetit, të lëshuar më 31 korrik 2012, Gjykata konstatoi “raste të tjera të ngjashme kundër Shqipërisë, që kishin lidhje me vonesat në zbatimin e vendimeve administrative për sa i përket çështjes së pronave".

Ajo i rikujtoi me atë rast shtetit shqiptar se, siç kishte deklaruar në rastet e ngjashme në të shkuarën, shkeljet që kishte gjetur në dosjet e njëpasnjëshme përbënin një problem shumë të përhapur, që prekte një numër të madh njerëzish: mohimin de facto të gëzimit të së drejtës së pronës, në një pronë të njohur nga vetë shteti, organet e tij gjyqësore apo ato të kthimit të pronës.

Ajo vuri në dukje me shqetësim se i kishte gjetur këto shkelje, edhe pasi i kishte sugjeruar Shqipërisë, në gjykimet e saj të mëparshme: në 2007-ën, 2009-ën dhe 2011-ën, që të merrte masat e duhura për të korrigjuar këtë problem.
Sa i përket procedurës që duhet ndjekur në raste të ngjashme, Gjykata vendosi t’i shtyjë të gjitha proceset gjyqësore në lidhje me ankesat e reja kundër Shqipërisë, që ishin depozituar pas dhënies së këtij vendimi dhe që kanë lidhje vetëm me vonesën në zbatimin e vendimeve në lidhje me pronat. Shtyrja hyri në fuqi për një periudhë prej 18 muajsh.

Ndërprerja u kërkua nga Tirana
Ka qenë qeveria Berisha, që e ka kërkuar një black-out të vendimeve të Strasburgut për pronat. “Në emër të qeverisë shqiptare, i kërkojmë Gjykatës Evropiane që ankimet e përmendura më lart, të deklarohen si të papranueshme, si dhe të pranohen observacionet e palës shtetërore, duke i adresuar palët ankuese që të përdorin mjetin e brendshëm ligjor efektiv që do të zbatohet për kompensimin financiar në Shqipëri”. Kjo është kërkesa zyrtare e qeverisë Berisha drejtuar Gjykatës së Strasburgut në vitin 2010.

Në dy raporte të ndryshme, të nënshkruara nga Avokati i Shtetit, njëri i prillit 2010 dhe i dyti më 16 qershor 2010, kërkohet prerazi mosmarrje në konsideratë e të gjitha çështjeve, ku ish-pronarët kishin paditur qeverinë për moskompensimin e pronës.
Duke iu përgjigjur pyetjeve të parashtruara nga ana e Gjykatës Evropiane të Strasburgut, qeveria shqiptare bëri të qartë se arsya e kërkesës ishte e brendshme, pra kishte të bënte me mungesën e fondeve të mjaftueshme për të realizuar kompensimin financiar për pronarët.

“Shkaku kryesor i mosekzekutimit të vendimeve të komisioneve të Kthimit të Pronave është pamjaftueshmëria financiare e fondit për kompensimin e ish-pronarëve”, thuhet në dy raportet e qeverisë shqiptare, drejtuar Gjykatës së Strasburgut në prill dhe qershor 2010, megjithëse ky institucion gjyqësor ndërkombëtar po merrte vendime që, në fakt, i kujtonin shtetit tonë thjesht të zbatonte një të drejtë të njeriut, të sanksionuar në nenin 41 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.

6 Milionë
Është numri jashtëzakonisht i lartë i çështjeve gjyqësore civile, të hapura në Shqipëri për çështje të pronësisë, në 23 vjet, nga të cilat ka që janë dhënë pro pronarëve, por nuk janë zbatuar

24.018 Subjekte
Ky është numri i pronarëvë që kërkojnë kompensimin financiar për pronat e konfiskuara nga regjimi komunist, në mungesë të kthimit fizik të pronave, siç parashikohet nga ligji përkatës në fuqi

368 Subjekte
Ky është numri i atyre kanë përfituar nga kompensimi në të holla për të shpronësuarit, por edhe kur ka ndodhur kompensim, kjo është krye në shumicën e rasteve në mënyrë të pjesshme

8.200 Vdekje
Rreth 8.200 persona kanë humbur jetën si pasojë e konflikteve të pronësisë, një bilanc i vërtetë lufte ky, që mund të ishte kursyer, në rast se organet e shtetit do të kishin kryer

Këshilli i Evropës: Dobësitë e Shqipërisë
Në një dokument të Këshillit të Evropës theksohet se kuadri ligjor për pronat në vendin tonë paraqitet mjaft i fragmentuar dhe ka nevojë të konsolidohet e të thjeshtohet, për të përcaktuar procedura të thjeshta dhe transparente kompensimi. Gjithashtu, nuk ka përfunduar procesi i regjistrimit fillestar i pasurive të paluajtshme në të gjithë territorin e vendit. Aktualisht mungon një hartë kombëtare unike e pronësisë. AKKP-ja nuk ka bazë elektronike unike të dhënash për vendimet, të cilat në vetvete nuk janë të përditësuara, kryesisht në drejtim të ndryshimeve që mund të kenë pësuar në rrugë gjyqësore. Nuk ka përfunduar procesi i legalizimeve për aplikimet e mbetura, si dhe nuk ka përfunduar identifikimi i fondit fizik të pronave, që do të shërbejnë për procesin e kompensimit fizik.

Shkrimi u publikua sot (24.11.2013) në gazetën Shqiptarja.com (print)
- See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/strasburg-pritet-zhbllokimi-i-dosjeve-t–pronave-t–shqiptar-ve-188386.html#sthash.83rOw4ju.dpuf

8200 të vrarë nga konflikti për pronën, në 20 vjet

24 nentor 2013- Kaosi me dokumentacionet dhe hartat e pronave ka çuar në vrasjen e 8200 personave gjatë 20 viteve të fundit. Lajmi u bë i ditur dje, gjatë konferencës me temë “Pronësia, e shkuara, e tashmja, e ardhmja” organizuar nga Shoqata e Gjeodetëve. “Numërohen mbi 6000 procese gjyqësore për çështjet e pronës, rreth 8200 persona kanë humbur jetën po për këtë kauzë”, theksoi gjatë prezantimit të tij Bledi Stefa, kryetari i Shoqatës së Gjeodetëve të Shqipërisë. Sipas zv.ministrit të Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Gjon Radovani, pa zgjidhur problemin e pronave nuk mund të zgjidhet asnjë problem tjetër, që ka të bejë me menaxhimin e territorit.

“Është detyrë e shtetit të ketë një inventar të saktë të çdo prone për të ruajtur jetën e popullsisë. Ju siguroj edhe në emër të ministres se do të rregullojmë paketën legjislative, që ka të bëjë me dokumentimin e imobilarëve, me menaxhimin e territorit dhe, për të shkuar deri në fund, me një paketë të normativave të ndërtimit dhe të zhvillimit, të cilat i mungojnë këtij vendi”, theksoi Radovani.

Kriza me pronat dhe sfida 23-vjeçare e saj është cilësuar e tillë edhe nga nënkryetari i Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. Gjatë fjalës së tij, Toro vuri në dukje procesin e legalizimeve, nga zyra e të cilave ende nuk ka një hartë të dhënash.

“Jemi një vend që pronën e zotëron ai që e zapton. Ky ka qenë lajtmotivi i historisë së pronave gjatë këtyre 20 viteve. Janë gati 500 mijë ndërtime pa leje, të cilëve u falet shkelja e ligjit, u falet prona dhe ku jemi me legalizimet, asgjëkundi. U bë 8 vjet që legalizimi ka bazën e vet ligjore, por përfundimi i këtij procesi akoma nuk duket”, tha Toro.

Aktualisht Agjencia e Legalizimeve dhe Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme procedojnë me harta të ndryshme. Kjo mospërputhje nuk çon në zgjidhje, por i përplas qytetarët nëpër dyert e gjykatave. Pasojat e kësaj gangrene rëndojnë edhe në ekonominë e vendit.

“Çështja e pronësisë lidhet jo vetëm me zhvillimin ekonomik të familjeve, por edhe të vendit. Në qoftë se ne kemi një titull të sigurt pronësie, kjo bën që investimet e huaja të vijnë të sigurta në vendin tonë, gjë e cila po të dëgjojmë bankën amerikane, thotë që investitori nuk ka siguri sa i përket titullit të pronësisë në Shqipëri, çka bën që investimet të stopohen”, u shpreh drejtoresha juridike e ZRPP, Merita Qato.

Përballë kësaj situate u theksua domosdoshmëria e rishikimit dhe ndryshimit të kuadrit ligjor. Inventarizimi i pronave, krijimi i një database dhe vënia në dispozicion e tij për të gjitha institucionet, si edhe hartimi i një plani për përdorimin apo kategorizimin e tokës janë nismat e parashtruara, që duhet të ndërmerren për t’i ardhur në ndihmë çështjes së pro

- See more at: http://www.durreslajm.com/aktualitet/8200-t%C3%AB-vrar%C3%AB-nga-konflikti-p%C3%ABr-pron%C3%ABn-n%C3%AB-20-vjet#sthash.iOyEzVpA.dpuf

 

Über die kritische Sitution der Grundstücks Agentur informiert die Direktorin Sonila Qato

 

24 Nentor 2013 - 04:50

AKKP: Prej vitesh, mbeten 7 mijë dosje

“Situata është mjaft kritike, sepse jemi në një gjendje, ku aplikimet e kryera janë në të njëjtin nivel. Pra, 7 mijë dosje të aplikuara pranë Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave ende mbeten në një numër të tillë dhe sot e kësaj dite", thotë Sonila Qato, drejtoreshë e re e AKKP, emëruar nga qeveria Rama.

“Së pari, duhet të realizohet pa diskutim një hartë e hedhjes dhe të gjitha vendimeve të kthimit e kompensimit në vite. Ende mungon një hartë dixhitale, ku të pasqyrohen llojet e vendimmarrjes bërë nga Agjencia. Sikurse duhet të evidentojmë të gjitha vendimmarrjet që janë bërë të mbivendosura gjatë viteve mbi pronat", tha ajo.

Shkrimi u publikua sot (24.11.2013) në gazetën Shqiptarja.com (print)

Redaksia Online - See more at: http://www.shqiptarja.com/ekonomi/

Die PD Banditen rannten überall vor allem an der Küste herum, und zerstörten die letzten Bäume und betonierten vor allem Sarande, Durres, und Vlore zu.


die letzten Bäume an der Küste, müssen vernichtet werden, welche die Lehmberge zusammenhalten und stabilisieren. Hier sind es die PD Banditen: Sokol Kazazi, Agim Hoxha in der Currilla – Durres mit dem Bürgermeister, der noch nie ein Gesetz kannte!

Direkt die Wasser Versorgung für den Bezirk Durres, hat das organisiert, wo Alles im Chaos unteging: Amts Missbrauch, durch: Doklead Ademi ein Origianl Sokol Olldashi Man, der inzwischen auch angeklagt wurde.

http://news.albania.de/2011/03/21/vangjush-dako-geldwasche-mafia-burgermeister-in-durres-als-vertreter-der-shiak-Idioten-drogen-kartelle

Die Olldashi Mafia mit dem Wasser Werk Direktor Doklead Ademi – Selbst Bedienung im Mafiösen PD Sumpf von Durres

Offensichtlich wurden durch Nicht Experten sogar Karten verwendet und erstellt, was ebenso ins Chaos führte.

Tapitë, 8200 të vrarë nga konfliktet për pronësinë
Lajmi i Fundit e Dielë, 24 Nëntor, 2013 | 11:16 am

Foto Ilustruese
Kaosi me dokumentacionet dhe hartat e pronave ka çuar në vrasjen e 8200 personave gjatë 20 viteve të fundit.

………..
TË PASURISË SË PALUAJTSHME
Elfrida Alliu: “Hartimi i hartave të vlerës së tokës është
bërë pa praninë e ekspertëve, ka mospërputhje me vlerën
reale të tregut”.
SHOQATA PRONËSI ME DREJTËSI
Myrshit Vorpsi: “Kompensim financiar, strategji e gabuar.
Të ardhurat që prodhon

ADA HAZIZOLLI

 

Myrshit Vorpsi, erklärt das Chaos und den Land Diebstahl, wo illegal wertvollste Pinien Wälder an der Küste, Touristische Zonen, plötzlich kostenlos als Ackerland vergeben wurden, mangels Kompetenz auch in Privaten Touristik Zonen und ein Touristischer Schaden von 17 Milliarden € entstand. Unter der Regierung von Ilir Meta, der totalen Inkompetenz, begann der Land Diebstahl mit Gesetz 7501, wo es heute keine Grundstücke mehr gibt, für die echte Kompensierung der Alt Eigentümer. Die Umsetzung der EU Menschenrechts Hof Entschädigungen, scheitert ebenso an der Inkompetenz einer vollkommen korrupten Justiz, wo 2/3 der Richter nicht einmal technisch schreiben.

Pronarët, Vorpsi: Masakër me
tokat turistike, 17 mld € fatura

TIRANE- Në një intervistë për gazetën “Shqiptarja.com” anëtari i kryesisë së shoqatës “Pronësi me Drejtësi” Myrshit Vorpsi shpjegon skemën e abuzimin me tokat turistike, tokat në bregdet dhe tojet në ish-repartet ushtarake. Ai kërkon verifikim të titujve të pronësisë.

Qeveria vendosi pezullimin e përkohshëm të dhënies me qira të tokës bujqësore. Si e konsideroni një vendim të tillë?
Në sensin e përgjithshëm e konsiderojmë një hap pozitiv, ndonëse është hap fillestar. Mendojmë se do ketë dhe hapa të tjerë që do ta shoqërojnë këtë. Këtu s’bëhet fjalë për hapat e shënuar në këtë proces thjeshtë për interesin e pronarëve, por kjo është në interesin e shoqërisë. Për 23 vjet politika dhe shteti shqiptar, ka ndarë pasuritë, qoftë këto të ish-pronarëve qoftë dhe pasuritë publike, të gjitha tokat bujqësore falas. Në këtë ndarje falas është përcaktuar se përfituesit kryesorë të kësaj toke bujqësore do jenë banorët e saj, pra përmes një “reforme agrare” që u bë në vitin ‘91 sipas ligjit 7501. - See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/pronar-t-vorpsi-masak-r-me-tokat-turistike-17-mld–euro–fatura-189235.html#sthash.EFeCH5n9.dpuf

Der Bruder (Cim Pekes), des Grundstücks Direktor in Tirana:Avenir Peka wurde plötzlich Grundstücks Eigentümer des zentralen Grundstückes der National Garden in Tirana. In nur 15 Tagen wurden diese illegalen Dokumente, vollkommen zusammen gefälscht in Tirana erstellt, was nur die Spitze eines Eisberges darstellt, denn überall wurden Tropoje und Kukes Gestalten plötzlich in Tirana, Vlore, Durres, oder Sarande Grundstücks Eigentümer, wo die lustigen Berufe erfunden wurden von total Idioten: General unter dem Königs Haus Zogu, und Kinder gemalte Pläne mit Tusche, falsche Topographien sind Standard.

 

Es gibt Tausende von solchen vorläufigen Grundstücks Dokumenten, mit gefälschten Stempeln, welche es noch nie in Albanien gegeben hat, zeigen eine Art der primitivsten Banditen Tradition, Ortsfremder Banden. Terrorismus pure, überall in Albanien und Geldwäsche und Betrug, welche unter Berisha und Bujar Nishani zum Programm wurden.

11/25/2013

Das Grundstück Chaos mit 8200 Toden, 500.000 illegalen Bauten und 17 Milliarden € Schaden

 

12 Dhjetor, 2013

Vëllai i Çim Pekës nën akuzë për pronat te AKKP-ja

1Duke e konsideruar si një skemë, që bie në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e kthimit të pronave tek ish-pronarët, zyrtarë aktualë të AKKP, kanë filluar përpilimin e një dosje penale ndaj ish-kreut të AKKP Avenir Peka, dhe zyrtarëve të tjerë të këtij institucioni që janë përfshirë në këtë proces. Sipas burimeve të AKKP bëhet fjalë për një proces tërësisht të paligjshëm, kjo jo vetëm se është kryer në kohë rekord, pra për 15 ditë, por ka dyshime të forta edhe mbi vërtetësinë e dokumentave të hartuar nga vetë zyrtarët e AKKP. Pikërisht topografë të këtij institucioni, me urdhër të Avenir Pekës, kanë kryer tre planvendosje të pasurive të pretendkuar nga tre privatët………………

http://www.ama-news.al/2013/12/vellai-cim-pekes-nen-akuze-per-pronat-te-akkp-ja/

Ein Urbanistik Experte berichtet über das illegale Bau Chaos in Durres, mit Gangstern wie Sokol Kazazi, Agim Hoxha und PD Kollegen

Deutsche GTZ Entwicklungs Politik in Albanien: = Die Mafia kontrolliert fast die gesamte Albanische Küsten mit ihren gestohlenen Grundstücken

2006

In Durres beginnen erneut die Prozesse gegen kriminelle Staats Beamte, welche Dritt-Grundstücke illegal verkauften.

100 Meter Distanz überall, zu den National Strassen, Eisenbahn und Küste, ist es generell untersagt, Baugenehmigungen oder der ALUIZI untersagt, Grundstücks Papiere auszustellen. Im Justiz Chaos von Durres, wo der Ex-Präfekt Genc Alizuti, die letzten 12 Monate, nur noch Anzeige erstattete, wegen illegalen Tätigkeiten und Grundstücks Raub, gibt es Tausende von illegalen Bauten und gefakten Grundstücks Urkunden, vor allem in der Currilla vor der Univeristät, wo sich jede kriminelle Bande, ein Lokal baute und Nördlich im Tourismus Park (Kallmi) mit totalen Bauverbot. Kultur Projekt die Küsten Biotobe, Bäume, Wälder und Strände abholzen und zerstören, was die Internationalen dann als Tourismus Förderung verkauften, wie die Deutschen Banden des DAW, wo diese Lobbyisten sogar im grössten Grundstücks Albanien, Motoren sind mit 900.000 qm mit einer angeblichen Bau Genehmigung, obwohl per Gesetz wie aufgeführt verboten.

Wie in den Zone Touristik, nachdem Gesetz 7665, ist jedes Dokument an der Küste automatisch ungültig, wobei das Chaos sich ausbreitete, weil die Weltbank vollkommen von der Mafia unterwandert ist und war und Chaos schwieg, aber teure Coastal Management Plan finanzierte. Wie die KfW und EBRD von Kriminellen vor Ort gesteuert, finanzierte man immer weiter mit Mafia Partnern, wo heute jeder weiss, das von den vielen Projekten seit 2011, über illegal 200 Millionen € ins Ausland geschafft wurden.
12 Dec 13 €201m Spirited Out of Albania in 2011, Report
Bau Schrott ohne Ende bei den Infrastruktur Projekten, vor allem bei EBRD und Weltbank Projekten.

A new report from Global Financial Integrity, GFI, says illicit transfers of funds out of Albania to off-shore havens increased exponentially in 2011.
Besar Likmeta: BIRN Tirana

Die schwersten Fälle gibt es in Vlore auch mit dem illegalen Molen Bau! In Lezhe und Durres sind neue Anklagen in Vorbereitung, wo das grössten Chaos mit Sarande besteht. Warum das viele Jahre dauert, ist nicht zuverstehen, denn Anzeigen gibt es auch bei der Generalstaatsanwalt schon in 2010, kurz nachdem Verbrecher überall aktiv waren und die Posten übernahmen. Auffällig ist, das Sarande nicht aufgeführt ist. Es gibt sogar u.a. gegen die Cepani Mafia, schon im Frühjar 2006, Anzeigen bei der Staatsanwalt in Durres, welche illegal planierte und eine Beton Mauer baute in der privaten Zone Touristik in der Currila. Es gab nur ein gerichtliches Verkaufs Verbot, obwohl im März 2006, Lulzim Basha als Transport Minister kurz erschien und die illegalen Tätigkeiten gestoppt wurden.

Die Staatliche Aufsicht des Bujar Leskaj, übergibt den Vlore und Lezhe Ex-Grundstücks Direktor der Staatsanwaltschaft, weil man Papiere ausstellte, welche von Beginn an ungültig sind.

KLSH kallëzon ish-drejtuesin e ALUIZNI-t të “Vlora 2” dhe tre ish-zyrtarë në Lezhë
Publikuar më 12.12.2013 | 15:32
1 0

Me datë 1 korrik 2013 KLSH ka ushtruar auditimin përkatës në ALUIZNI-n, Vlorë nr. 2, për periudhën 2012- Shtator 2013 ku ka konstatuar një sërë shkeljesh si pasojë e të cilave ka dërguar në Prokurorinë e Vlorës për kallëzim penal ish-drejtorin e këtij institucioni, me akuzën e shpërdorimit të detyrës, sjelljen e mungesës së të ardhurave për fondin e kompensimit të ish pronarëve në buxhetin e shtetit, si dhe moskryerjen e procedurave ligjore në procesin e legalizimit. Kjo agjenci u krijua vetëm një vit më parë, pra në gushtin e vitit 2012 dhe ka patur në krye të saj 34 vjeçarin Rezart Alliaj. Agjencia do të punonte me 12 njësitë vendore të Vlorës, që do të thotë kishte nën mbikëqyrje bashkitë e tjera, veç asaj të Vlorës si dhe komunat. Inspektimi në këtë agjenci ka konstatuar shkelje të rënda, po ashtu si thuajse në të njëjtat agjenci në Lezhë, Tiranë dhe Durrës, ku shumë prej rasteve janë bërë edhe publike nëpërmjet mediave herë pas herë. Shkeljet nga “Vlora 2” “- Në 2 raste ka miratuar leje legalizimi në kundërshtim me ligjin për objekte që shtrihen në distancë më të afërt se 100 m nga aksi rrugor nacional, veprim i cili bie në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006, i ndryshuar, Neni 2, Pika 4/2. - Në 5 raste ka rezultuar se, objektet e legalizuara janë ndërtuar në distancë më të afërt se 100 m me vijën e detit (në rërë). Legalizimi i këtyre objekteve bie në kundërshtim me ligjin nr. 8093 “Për rezervat ujore”……………….

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=36556&kat=100

Propaganda Abrisse in Skhoder in 2006 durch die Berisha Bau Polizei, wo man nur Bestechungs Geld erneut erpresst.
3/31/2006
Illegale Bauten und immer das selber Propaganda Getöse

Kommentar: Warum finanzierten ab diesem Zeitpunkt die Weltbank, EBRD, IFC und KfW dann immer weiter dieses kriminelle Enterprise, was nur ein Theater Schauspiel die nächsten Jahre abliefern will, im billigen Banditen Enterprise der Idiotie.

11/22/2013

Die Nächtliche Pilger Fahrt der Albaner Mafia zum Unfall Ort des Sokol Olldashi bei Krabes

Filed under: — Super Visor @ 7:50 pm

Es gibt wie immer eine grosse Spekulation rund um den Unfall Tod des Sokol Olldashi in der Nacht vom 21. auf 22.November 2013, und viele Gerüchte! wikeleaks spricht deutliche Worte über Sokol Olldashi. Ohne Gurt, Handy Telefonieren, auf einer der gefährlichsten und Unfall trächtigsten Strassen in Albanien Nachts und das bei schweren Regen und der üblichen schmierigen Strasse, sind die Ursache. Fahr Geschwindigkeit 45 km, aber abgelenkt durch das Handy Gespräch.

Die Berisha Medien erfanden die tollsten Spekulationen um den Unfall, eine zweite Person, als ob vernebelt werden soll, von welchem Besuch Sokol Olldashi kam? Das wird vertuscht, weil es wohl zu peinlich war, wenn er seinen Fahrer absetzt und mit Gangster Igli Cara warten lässt. Ob das Fahrzeug technisch manipuliert war, wird bei Mercedes untersucht in Tirana.
Besonders peinlich für die Welt, die USA, EU, EBRD, und die Financiers der Welt Mafia sind ja die Kolonnen von Extrem Kriminellen, welche in der Nacht noch zur Unfall Stelle fuhren, trotz Regen und total gesperrter Strasse:

update: 15.3.2014: Es wurde immer noch kein Unfall Bericht veröffentlicht, weil die schweren Kopf Verletzungen, sich nicht mit dem Unfall in einem Mercedes zuerklären sind. Insider aus Durres berichten, das Sokol Olldashi, ähnlich wie Iso Copa erschlagen wurde, ins Auto gesetzt wurde und dann bei der Unfall Stelle, das Auto verunfallfacht wurde!?

Bei strömenden Regen, eiskalt, windig bleibt Jeder zu Hause: Nicht die Albaner Mafia, wo ein Kartenhaus zusammebrach und da müssen die Clans persönlich kontrollieren, wie der Unfall geschah, denn es könnte auch ein Konkurrenz Kampf sein und Beginn einer Schlacht wie in Mexiko, oder Kolumbien.

Sokol Olldashi, Fatmir Mediu
Rechts kommen Super Gangster, mit dem üblichen US Phantasie Nummern Schild, ohne Nummern und Buchstaben, welche im Auftrage der grossen Partner die Unfall Stelle besichtigten und in Erfahrung bringen wollten, was die Ursache des Todes sei. Es könnten ja auch konstruierte Banden Morde sein, in einem grossem Macht Kampf. Video: A1 Report - Makina bie në humnerë nga shpejtësia, vdes Sokol Olldashi.
 

Fatmir Mediu US Mafia
Der Gangster Fatmir Mediu, Partner der US christlichen Mafia und Rechts die Gestalten mit dem US Mafia Auto, mit Phantasie Nummern Schild. Agron Duku, Schwiegervater von Lefter Koka, gehört nun zur Fatmir Mediu Partei RP, wo der Vorgänger Sabri Godo vor einem Jahr starb, der mit Drogen Handel und als Partner von dem im Mai 2002 eliminierten US Botschafter Josef Limpbrecht reich wurde. 2001: US-Botschafter Josef Limbrecht und seine Terroristen Freunde

Gross Arbeitgeber in Albanien, war Sokol Olldashi, Häuptling auch im Deutschen Visa Skandal, einer besonderen Art der Arbeits Beschaffung, wenn man Drogen Netzwerke organisiert: von Produktion, Transport bis zum Vertrieb in Europa und Geldwäsche Bauten als Wirtschafts System in Albanien.

In der Mitte Fatmir Mediu (im Schlepptau andere Gangster), der den Super Boss Agron Duka nun in seiner Partei hat, ebenso aus Shiak, der Zentralen Drogen Verteil Stelle, rund um den Dash Gjoka Supermarkt, Kastriati und etlichen Unter Capos der Drogen, Menschenhandels, Frauen zur Club Bestückung. Die Amerikansichen Verbrecher Syndikate, sind so aktiv in Albanien, wie seit Jahren nicht mehr. Ein Überfall auf die Gangster, vor wenigen Tagen und 20.000 $ geraubt wurden.

11/17/2013

2 US Albanische Gangster: Martin Vushaj und Luigj Selmanaj, wurden in der Nähe der Monte Grenze überfallen und ausgeraubt

In Durres US Mafia: Car plate, identische Hintermänner

Die US Gangster in Albanien, Phantasie Kennzeichen

Gehört einem US Albanischen Gangster viele Jahre in Durres, der das Flag Star Shopping Center baute, inklusive dem Mafia Spiel Casino: Admiral was beschlagnahmt wurde vor kurzem. Er wohnt links an der Strasse zur Villa Zogu heute.

durres mafia
Das Foto ist aus ca. 2003, wo heute das US Mafia Einkaufs Zentrum steht. ” Best of Amerika” Auto fährt heute also in 2010 in Durres! - wechselte auf ein neues Albanischen Kennzeichen erst in 2012

Haupt Financier ist der Dash Gjoka Clan, dessen Drogen Super Markt schon vor 15 Jahren an der National Strasse Tirana - Durres liegt, in Shiak. Es ist ein grosser Komplex mit vielen Villen und durch eine Mauer und Tor gesichert, wo das Innenministerium schon vor über 10 Jahren, man könnte den Komplex nicht stürmen, wo auch der Mafia Sender SHIAK TV lag.

Zentrale die Drogen Abhol Stelle, wer auf die Fähren will: Gjoka Super Markt an der alten National Strasse in Shiak. Haupt Financier etlicher Politiker, vor allem von Sokol Olldashi als Vertreter in der Politik und im Parlament.

………

Gjoka Super Market-Shiak! 15 years drug and prostitutions center! Abhol Center für Drogen, über 15 Jahre, auch für Kosovaren, welche auf die Fähren wollen.Die Xhafzotaj – Shiak Mafia: AGIM HOXHA und die Terroristen Familie: BLEDI MUSA SHUAIPI in Durres

Eng verbunden auch mit diesem Super Drogen Kartell, was mit 8 Tonnen Kokain in 2001 aufflog und wo Sokol Kociu, General Staatsanwalt von Durres war, Polizei Präisident von Vlore usw.

Sokol Kociu, Berbella und Frederik Durda. Sokol Olldashi war die Geldwäsche und PR Figur der Grossen Verbrecher Clans in Albanien, wie auch Fatmir Kajolli.

Baufirmen erhielten wie der Gjoka Clan Bau Auftrage, und konnten so ihre Drogen und sonstigen Gelder waschen und deshalb gab es keine Auschreibungen, bzw. getürkte Ausschreibungen, nachdem dem Auschreibungs Betrugs Modell der Weltbank, was von dem Leiter persönlich eingeführt wurde, bei einer Ausschreibung für den Vlore Hafen in 1998, wo bis heute Alles deshalb daneben ging.

SUBJECT: CRIMINALS MAKING THE LAWS IN ALBANIA’S PARLIAMENT

Si u përfshinë në “vdekje” Shkëlzen Alia dhe ish-zëdhënësja
Publikuar më 22.11.2013 | 10:00

Hommage

Der Unfall nun am Tage gesehen

aus dem Artikel vom 21.11.2013

Aktualitet
21 Nentor 2013 - 11:52
Aksidenti, shuhet deputeti Sokol Olldashi, zëri kundër në PD

Der Unfall Ort, gehört zu den berüchtigsten Unfall Orten von Albanien, die Strasse bei Krabbes und die Strecke ist Sokol Olldashi bestens bekannt, aber normal fuhr er mit einem eigenen Fahrer, seit Jahren.

Rrugët e vdekjes
Publikuar më 21.11.2013 | 23:32

18 Komente |

Noch ein Toder bei einer anderen gefährlichen Strecke: bei Vore - Fushne - Kruje

In Skhoder hat man einen Bau Firmen Inhaber hingerichtet, wo der Grund fast immer ist, Betrug mit Dokumenten, wo immer inklusive Hunderter von Hochhäusern in Tirana zusammen gefälscht war. Die “Havai” Gruppe war so ein Beispiel in Tirana und Durres, welche total illegale Hochhäuser baute, nie Strom und Wasser bezahlte, und Fussball Boss vom FK Tirana war, bis man dem plötzlichen Herztod erlitt in Albanien. Eines der Ägyptischen Geldwäsche Modell, was vor allem Ilir Meta finanzierte.

Ekzekutim në Shkodër, vritet biznesmeni i ndërtimit
Një 51 vjeçar ka mbetur i vdekur pasi është qëlluar me tre plumba pistolete me silenciator paraditen e së mërkurës në qytetin e Shkodrës. Palokë Lazri, 51 vjeç, nga fshati Melgushë i Shkodrës është qëlluar me armë zjarri nga persona të paidentifikuar rreth orës 11.10. Ngjarja ka ndodhur në zonën qen

Wahre Worte vor kurzem, weil Sokol Olldashi jedes Gesetz ignorierte, jeden Verbrecher schützte, nur für seinen eigenen Macht Erhalt, und Wahlkampf Hilfe. Bis er im Albanischen Volke, vollkommen unglaubwürdig war, und verachtet vom Durres Volk, weil die Bande die Stadt verwüstete und übeall illegal bauten.

 • Ndryshon Procedura Penale, ja si arrestohen zyrtarët
 • NATO Papiere geht es, 47 Seiten über die Morde (NATO Papiere ), Drogenhandel, Verbrechen rund um Xhavit Halili, Hashim Thaci, Ramuz Haradinaj und Co. Die NATO ist Partner der Verbrecher Banden, was Nichts Neues ist.fatosklosibinladen0002hr0.jpgAlbanian Secret Service Chief Fatos Klosi in 16.5.1998 in der “Albania” durch den Albanischen Geheimdienst Chef Fatos Klosi: KLA (UCK) is financed by Bin Laden The Times report gets even better:
  “Klosi said he believed terrorists had already infiltrated other parts of Europe from bases in Albania. Interpol believes more than 100,000 blank Albanian passports were stolen in riots last year, providing ample opportunity for terrorists to acquire false papers.”
 • Abteilung des Europarates Kriminalität Ivan Koedjikov: Europa fordert die Verhaftung krimineller Berisha MinisterSokol Olldashi, war der Vertreter, des ältesten Drogen Super Kartells als Verteil Stelle und Super Markt in Shiak, mit dem Gjoka Clan. Sokol Olldashi kannte alle Gangster in Albanien, auch den Kajolli Clan.. Langzeit Partner im Betrug um Internationale Kredite, Aufbauhilen und dem Bau der Schrott Strassen mit EBRD Krediten. Er hatte rund um den Visa Skandal der Deutschen Botschaft, ebenso wie Tausende von Drogen Schmuggler und Klein Gangster die auf Diebstahl Tour entsandt wurde: Deutsches Visa. Mitglied im Club, der angebliches Juristen des Salih Berisha, welche ihre Diplome geschenckt bekommen hatten, wie der Sohn Skhelzen Berisha, Enkeled Alibeaj, Eduard Halimi, Bujar Nishani und Tausend Andere.

  Sokol Olldashi

  Sokol Olldashi wäre der bessere Partei Vorsitzende der PD gewesen, obwohl er keine Bildung hatte, durchaus dumm war, aber man konnte mit ihm recht vernünftig reden. Sokol Olldashi spielt eine wichtige Rolle, die PD in Durres, in einem Hinterhof Mafia Zirkel umzuwandeln.

  Im Chaos der PD Partei, war er noch eine Bastion, welche ausgebootet wurde, weil die Partei Statuten ausgehebelt wurden und der Gangster Lulzim Basha, zum Partei Vorsitzenden ernannt wurde von den Verbrecher Kartellen des Salih Berisha, was auch die letzten vernünftigen Anhänger vertrieb. Ein Macht Kampf in der PD Partei, wobei Berisha und seine billigen Nord Albanischen Banditen gegen die Gjoka, Kajolli, Hasnabeliu und diverser Kosovo Verbrecher Clans stand.


 • Die SP - LSI Mafia, fährt auch mit gefakten US Kennzeichen, ein identischer Club, der auch gefälschte Diplomaten Nummern benutzt.
  Hier als neuer Mafia Staatsanwalt in Durres: der Gangster Seferi Braho, Sohn des Spartak Braho, genannt der “Pate von Durres"!

 • wikeleaks, direkt vom Ex-Botschafter John Withers im TV bestätigt in einem Inverview.
 • Law Breakers Turned Law Makers2. © Some of the more noteworthy MPs with ties to organized
  crime are:

  – Tom Doshi: An SP MP from Shkoder, Doshi, singled out in
  the Human Rights Report for physically assaulting a
  journalist in the Sheraton Hotel, was a key figure in
  financing SP electoral efforts. He is known as the richest
  MP, with a declared fortune of more than $15 million and is
  also suspected of trafficking narcotics. Doshi served in the
  previous parliament as a DP MP, before switching sides to the
  SP shortly before the election.

  – Lefter Koka: Representing LSI from Durres, Koka is a
  member of perhaps the most notorious organized crime family
  in Albania, with ties to narcotics and human trafficking and
  other illicit activities.

  – Sokol Oldashi: Olldashi, the current Minister of Public
  Works, Transport, and Telecommunication and DP MP from Fier,
  is suspected of smuggling goods and narcotics.
  Circumstantial evidence links Olldashi and Fatmir Kajolli in
  Fier to Minister of Justice Enkelejd Alibeaj in a scheme to
  release prisoners from jails to act as electoral bullies.

  – Lulzim Basha: According to one SP source, FM Basha, who
  represents the DP in Elbasan, was involved in facilitating
  the release from prison of a notorious criminal in Elbasan in
  return for support from the criminal’s family. Relatives of
  the criminal promised to „organize“ people in Elbasan to
  support Basha. The criminal was released on June 29, the day
  after the elections.

  – Paulin Sterkaj: The 48 year old DP MP from Shkoder is a
  former professional wrestler with little to no formal
  education. Sterkaj was previously in the SP and has been
  accused by a former friend of murdering a politician in
  Shkoder a few years ago. Sterkaj claims to have business
  interests in oil, restaurants, and construction, but little
  is known about his activities.

  – Gramoz Ruci: SP MP and party General Secretary, Ruci has
  long-standing ties to narcotics traffickers and organized
  crime. Ruci has also been banned from entering the U.S.
  since 2005 due to a permanent visa ineligibility.

  TIRANA 00000552 002 OF 002

  transparency or tradition of small donors supporting their
  favorite candidates, criminals are an easy source of campaign
  funds.
  WITHERS
  http://wikileaks.org/cable/2009/08/09TIRANA552.html

  Aber das Finanzierungs Modell, rund um den Super Verbrecher Clan:

  Mafia Clan of Democratic Party of Albania

  Prime Minister Sali Berisha
  1. kukRexhep ARAPI, resident in Katund Sukth, nicknamed “KEPI” has a criminal record as follows:
  1. In the year 1991 (in March) he has killed at the Port of Durrës, for feud issues the citizen A. Cyrbja, resident in the Katund Sukth village; has been arrested for this crime in 1994 and has been released because of lack of evidence.

  ………

  Gjoka Super Market-Shiak! 15 years drug and prostitutions center! Abhol Center für Drogen, über 15 Jahre, auch für Kosovaren, welche auf die Fähren wollen.Die Xhafzotaj – Shiak Mafia: AGIM HOXHA und die Terroristen Familie: BLEDI MUSA SHUAIPI in Durres

  1. Dashamir GJOKA and his clan, residing in the Sallmone village have a criminal record as follows:
  2. D. Gjoka has been and is one of the biggest traffickers of women with intent of prostitution to Italy. The chief of the girls in Italy has been a girl from Vlora, named Linda, who is currently Dashi’s wife and they have two children. Her brother Miri works at the Supermarket as chief accountant. D. Gjoka is on record in the State Police for International Drugs Trafficking and Women with intent for prostitution, Murder etc.
   The Gjoka Supermarket is the main center for the trafficking of drugs that comes from Turkey and Macedonia and the supply base for many criminal groups in Durres and Tirana and also the location where the cars that will be traveling to Italy and carrying drugs are supplied. Dashi currently owns an armored vehicle which has the licence plate: DR 51 90 C. It must be noted that Dash Gjoka is the main source of supply for all the drugs suppliers in Albania because it is a well known fact that a close friend and financial supporter of I.M, S. Olldashi. The latter meets with Gjoka almost every week. Oftentimes, the Democratic Party MPs Bamir Topi, Ridvan Bode, S. Olldashi etc come to dine or to supply in this supermarket, since they are close friends with Dashi.
  3. ………………
  4. http://www.albca.com/aclis/modules.php?name=News&file=print&sid=1264
  5. Polizisten Morde der Familie Hasanbeliu, an Polizisten (Bashkim Gjoni) in 1998 bei einer Polizei Kontrolle an der Kreuzung in Skhozet, wo der Täter sich Jahrelang im Haus der Mutter versteckte, neben dem Hotel Florida. Ebenfalls Langzeit Partner des Sokol Olldashi.

  Sokol Olldashi Freunde, sind in mehrere prominente Polizisten Morde verwickelt: Darunter auch mit Dritan Dajti, der 4 hohe Poilzei Direktoren in Durres in 2009 erschoss.

 • Drogen Handel mit Terroristen: Schutzherr damals mit der Shiak-Gjoka Mafia: Josef Limbrecht - US Botschafter
 • Besonders witzig dann die damaligen TV Ansprachen und Medien Interviews vom US Botschafter JosefJosef Limprecht Limbracht nach dem 11.9.07

  “In Albanien gibt es keine Islamischen Terroristen” Selten hat über den US Murks Albanien so laut gelacht und wenige Monate begann man dann die

 • Limprecht Infos, der am 17.5.2002, dann im Terroristen Camp in Peskopje Nord Albanien starb und wo die NATO bestens über dieses Terroristen Camp unterrichtet war und ist.
 • Deshalb ist Albanien und der Kosovo so ein Murks Staat, weil die Amerikaner direkt den Drogen- Frauen Handel und Betrug ohne Ende organisieren, wo die Schlimmste, die US Botschafterin Mariza Lino war, welche keinerlei Erfahrung als Diplomation hatte, aber ein Produkt von Madeleine Allbright war.
 • 3/1/2009

  Hillary Clinton und ihr Report über Albanien und die Welt, offenbaren den moralischen Bankrott der USA

  Bananen Republik USA, reden von Menschenrechten und kritisieren viele Staaten, wie auch Albanien!

  Mariza lino

  Wie die Titel Seite (zur Beendigung der Tätigkeit in Albanien im Ende Mai 1999)

 • Präsidentin Real: Mariza Lino verlässt das Land, war nur mit Stadt bekannten Kriminellen unterwegs, inklusive den Kindes Entführer Banden und den übelsten Gestalten aus dem Kosovo, welche heute in Haft sind im Kosovo.

Luxus Villen rund um die Top Mafia in Shiak und Mafia Treff Punkts!

1.10.2011: Albania – Salih Berisha’ s partners: crimes, terrorist, top mafiosi

Die uralte Mafia Top Zentrale, (eine von 3 im Raum Durres, schon in 1996-98), heute Lokal “Oslo” mit Hochhaus Bau natuerlich in der Rruga Taulantia, wurde wieder aktiviert. Gerade ist ein Klein Mafiosi vorgefahren, mit in 2008 abgelaufenen KFZ Kennzeichen aus Oesterreich. Eine der vielen Luxus Villen der Top Drogen Mafia Bosse in SHIAK u.a. der Gjoka Kompleks

Typische Geldwasch Anlagen der Albaner Mafia, vor aller Augen und illegal u.a. im Park Villa Zogu, oder in der Currilla udn dem zerstoerten Brylli Strand, wo sich sogar die Freunde der Prominenz der Polizisten Moerder (rund um die erschossenen Polizei Offiziere durch Dritan Dajti, bzw. mit Hilfe der Spartak Braho Soehne, des Gani Malushi / Polizei Praesident in 2004)

Kastrioit Mafia Agim Hoxha – Gjoka Mafia Vangjush Dako Mafia

Typische kriminelle Bauweise der Durres Idioten Mafia, u.a. wo keine gesetzlichen Bau Abstaende zum Meer, noch die Hoehe respektiert wird, noch irgendein Gesetz. Man baut halt irgendwo auch auf fremden Grundstuecken und faelscht sich etwas zusammen. Eine einfache Sache im uebrigen, denn die Anti Mafia Einheiten der Italiener, das FBI hat wertvolle Arbeit geleistet, und man weiss ja, wo diese Gestalten investieren, vor allem z.Z. in der Rruga Taulantia, Brylli, Currila, Villa Zogu in Durres und der Urbanistik Plan, wird sowieso ignoriert, wie jedes Gesetz.

EP: Albania lost its chance After the European Commission, the European Parliament has also reached that conclusion that May 8th local elections were a lost chance for Albania. Read More

Beliebteste Politiker Anlaufstelle: Die Super Drogen Verteilstelle seit 15 Jahren, der Familie Dashamir Gjoka SHIAK, welche aktuelle Minister ebenso finanziert. Natuerlich erhaelt die Gjoka Firma Bauauftraege von Sokol Olldashi.

Sokol Olldashi stand kurz davor, praktisch mit Freunden die Macht in der PD zuübernehmen, nachdem sogar Josefina Topalli den selbst ernannten Partei Vorsitzenden Lulzim Basha schwer kritiiserte, der keinen persönlichen Rückhalt in der Partei hat, sondern ein Produkt der Argita Berisha und des Salih Berisha ist, inklusive der Isufi Langzeit Mafia.

Der Fahrer bestätigte nochmal, das Sokol Olldashi gerade mit Ihnen (Igli Cara) telefonierte, als der Unfall passierte. Sokol Olldashi hatte wie Fotos zeigen, hohen Respekt, oder Angst vor dem in 2009 ermordeten SP Abgeordneten Fatmir Xhindi, dessen Mord nie aufgeklärt wurde und der damals im Wege war, für einen Wahl Sieg, wo Enkeled Alibeaj, Lulzim Basha und Sokol Olldashi insgesamt 8 verurteilte Mörder freiliessen, für Geld und um Wahlen zugewinnen. wikileaks berichtet hierüber.
3 Nentor 2013 - 07:04
Shoferi i Olldashit: Në telefon me shefin kur Benzi u rrëzua

Das eine der Mafia Mord Banden, einem Sokol Olldashi einen Gefallen machen wollte, ist damit der wahrscheinlichste Hintergrund. Identisch im Falle des ermordeten Iso Copa, wo die Spuren zu den Langzeit Gangstern Agim Hoxha führte (erneut Shiak, identischen Hintergrund und dem alten Partner Sokol Kazazi) wie dem Dumm Gangster und damaligen Kabinetts Chef: Oerd Bylykbashi

Sokol Olldashi ist nur der Nachfolger der total korrupten Transport Minister: Lulzim Basha, Sokol Poci, der auch als totaler Idiot galt und von Mercedes geschmiert wurde. Der Strassenbau mit überdimensionierter Luxus Autobahnen, welche kaum im Winter benutzt werden, firmiert auch unter “Autobahn der Nationalen Korruption”

erosion albanien
Sokol Olldashi hat die gigantische Erosion im Lande zuveranworten und Landes Zerstörung, weil Alles ohne Drainage gebaut wurde mit vollkommen korrupten Bau Ausführungen der Inkompetenz, wo der dümmsten Partei Gänger noch Bau Aufträge erhielt. Die EBRD und Weltbank finanzierte diesen Bauschrott des Betruges.
Sokol Olldashi war wie extrem inkompetende Deutschen Firmen Manager und Politiker die Licht Gestalt nachdem Motto: Idiot, umgibt sich mit noch dümmeren Idioten, denn alle seine engsten Partner sind in Skandale der Inkompetenz und Bestechung in Durres verwickelt. Die PD ist deshalb am Boden in Durres, als man Durres selbst mit illegalen Bauten zerstörte.

Shenasi Rama (Prof. an der New York Universität, Studenten Führer 1990), über das kriminelle Enterpriese des Salih Berisha, zum Tode des Gangsters Sokol Olldashi und die aktuelle Situation

11/21/2013

Sokol Olldashi, Vertreter der grossen Mafia Clans, wie Gjoka, Kajolli, kam bei einem Verkehrs Unfall um

Filed under: — Insider @ 2:37 am

Sokol Olldashi, wäre bei einer richtigen Partei internen Wahl der PD, heute der Vorsitzende. Er hatte wohl als Einziger noch den Rückhalt in der Partei, die PD aus dem Abgrund zuziehen. Er war ein Diplomat im Umgang mit Dritten.

Sokol Olldashi kam um 21.18 bei Elbasan ums Leben, wo ebenso ein Langzeit Partner des Salih Berisha, der Vize Parlaments Präsident Edmond Spaho, ebenso einen schweren Verkehrs Unfall vor kurzem hatte. Sokol Olldashi war als sehr vorsichtiger Fahrer bekannt. Nüchternes Fahren, war seine Devise, was bei Politikern nicht zum Standard gehört.

Während dem Unfall hatte Sokol Olldashi ein Telefonat per Handy mit seinem Fahrer, bzw. dem Durres Gangster: Igli Cara. Auf facebook, gab Olldashi, vor kurzem der Albanischen Polizei die Schuld, an den vielen Unfällen, was Propaganda war, wie auch dieser Unfall zeigt. Bei Regen und schmieriger Strasse, weil überall LKW’s Erde und Lehm auf die Strasse bringen, alte Autos Öl verlieren passieren sehr viele Unfälle auch in der Türkei. Live aus Parlament: http://www.a1report.tv/live/. Erst nach über einer Stunde, wurde er aus dem Fahrzeug gezogen, obwohl umgehend die Polizei benachrichtigt wurde und kein Anwohner half wohl. Der Unfall in der Graphic.

sokol Olldashi
Homage im Parlament

sokol Olldashi
Telefonata e fundit e Sokol Olldashit: “… Jam keq…!

Der 1. Cousin, des Sokol Olldashi, und ein wild schiessender Voll Idiot zuletzt am 23.9.2013: Zenaldo Mamaqi aus Shiak

Erneute Schiesserei mit der Mafia Familie des Sokol Olldashi: Zenaldo (Aldo) Mamaqi

Zuletzt ruinierte er den Hafen Durres, weil die Internationlen Berater, selbst Ganoven sind und waren, vollkommen inkompetent und von der Privatisierung und Aufträgen an die Consult Mafia leben. Mit den korruptesten und inkompetendsten Gestalten, ruinierte er die Administration von Durres und zerstörte die Küste, Öffentlichen Parks und Antiken Stätten. Mit Berisha, dem damaligen Transport Minister Lulzim Basha, eine Schlüssel Figur, als der Vertrag mit Rhode & Nielsen gekündigt wurde, zum Ausbaggern des Hafens, der Zufahrts Rinne und in Folge über eine Abitrage Verfahren in Paris, eine 2,5 Millionen $ teure Entschädigung. Bis heute nun nach 10 Jahren, ist das Problem nicht gelöst, weil die Hafen Direktion selbst ein Mafiöser Zirkel mit Sokol Olldashi war, wo er sich kurz vor seinem Unfall, noch mit dem gerade abgesetzten Hafen Direktor: Eduart Ndreu traf. Er telefonierte während dem Unfall, mit dem Gangster Igli Cara, der seinen Hinterhof Zirkel der PD in Durres leitete. Der Tunnel von Qafë-Krrabën gilt als sehr Unfall trächtig, was direkt Sokol Olldashi zuverantworten hat. Sokol Olldashi, galt moderater Politiker, mit dem man auch in ruhigem Ton vernünftig reden kann, was bereits selten ist in Albanien.

Eine Fahrschule hat er nie besucht, deshalb fährt er auch bei schlechten Wetter, ohne Anschnall Gurt, telefoniert wild herum an so einer kritischen Stelle und fährt Autobahn Tempo = Kamikaze Stil, wobei er eigentlich einen Fahrer hat. Sein Führerschein war ein Geschenck der Partei, was Tradition ist.
Altes Durres System bestens der Weltbank vor über 15 Jahren auch bekannt usw..: für jeden Liter geschmuggelten Treibstoff, usw. sind feste Preise vereinbart, wobei korrupte ausländische Organisationen und Firmen, diesen Non-Stop Müll und die Zustände mit immer neuen Krediten finanzieren.

Im Gegensatz zu den Lob Liedern in der Hommage des Sokol Olldashi, besorgte er einschlägig bekannten Kriminellen, Polizei Posten, wie auch wikileaks berichtete und stoppte alle Polizei Operationen und sorgte dafür, das Gross Drogen Dealer seiner Partner und Finanziers frei kamen, wie der Fall des Hekuran Hoxha u.a. aufzeigte. Schutzherr der Drogen Bosse, des Frauen Handels, der Clubs und Bordelle und der Landesweiten Zerstörung durch illegales Bauen. Sokol Olldashi setzte auch das Gesetz für “Fahren mit Anschnall Gurt” ausser Kraft, stellte die Polizei Kontrollen auch für Alkohol ein, wo er selbst wie ein Selbst Mörder, ohne Sicherheit Gurt, selbst bei diesem gefährlichen Wetter viel zu schnell unterwegs war.
sokol Olldashi. Sokol Olldashi telefonierte in dieser gefährlichen Fahr Sitution mit Igla Cara, dem Gangster der PD Durres.

Seine Durres Bande: Polizei Einsatz wegen Sokol Olldashi’s besoffener Idioten Bande: Igli Cara, Armand Teliti, Doklead Ademi

Sokol Olldashi, wäre vielleicht verhaftet worden, weil er Nicht transparente Aufträge vergab und als Lehrer trat die Weltbank auf schon vor 15 Jahren mit den Transport Ministerium, wie man Ausschreibungen inzeniert und türkt. Klientel Politik, bis zum mehr wie offensichtlichen Betrug, als System. Nur bei seinen Anhängern, welche von ihm mit Jobs versorgt wurden, oder illegale Küsten Lokale bauen konnten, war sein Ansehen gut, wie bei allen Verbrecher Clans im Balkan.

Abteilung des Europarates Kriminalität Ivan Koedjikov: Europa fordert die Verhaftung krimineller Berisha Minister

Sokol Olldashi, war der Vertreter, des ältesten Drogen Super Kartells als Verteil Stelle und Super Markt in Shiak, mit dem Gjoka Clan. Sokol Olldashi kannte alle Gangster in Albanien, auch den Kajolli Clan.. Langzeit Partner im Betrug um Internationale Kredite, Aufbauhilen und dem Bau der Schrott Strassen mit EBRD Krediten. Er hatte rund um den Visa Skandal der Deutschen Botschaft, ebenso wie Tausende von Drogen Schmuggler und Klein Gangster die auf Diebstahl Tour entsandt wurde: Deutsches Visa. Mitglied im Club, der angebliches Juristen des Salih Berisha, welche ihre Diplome geschenckt bekommen hatten, wie der Sohn Skhelzen Berisha, Enkeled Alibeaj, Eduard Halimi, Bujar Nishani und Tausend Andere.

Sokol Olldashi

Sokol Olldashi wäre der bessere Partei Vorsitzende der PD gewesen, obwohl er kein Bildung hatte, durchaus dumm war, aber man konnte mit ihm recht vernünftig reden. Sokol Olldashi spielt eine wichtige Rolle, die PD in Durres, in einem Hinterhof Mafia Zirkel umzuwandeln.

Im Chaos der PD Partei, war er noch eine Bastion, welche ausgebootet wurde, weil die Partei Statuten ausgehebelt wurden und der Gangster Lulzim Basha, zum Partei Vorsitzenden ernannt wurde von den Verbrecher Kartellen des Salih Berisha, was auch die letzten vernünftigen Anhänger vertrieb.

Aber das Finanzierungs Modell, rund um den Super Verbrecher Clan:

Mafia Clan of Democratic Party of Albania

Prime Minister Sali Berisha

 

 1. kukRexhep ARAPI, resident in Katund Sukth, nicknamed “KEPI” has a criminal record as follows:
 1. In the year 1991 (in March) he has killed at the Port of Durrës, for feud issues the citizen A. Cyrbja, resident in the Katund Sukth village; has been arrested for this crime in 1994 and has been released because of lack of evidence.

………

Gjoka Super Market-Shiak! 15 years drug and prostitutions center! Abhol Center für Drogen, über 15 Jahre, auch für Kosovaren, welche auf die Fähren wollen.Die Xhafzotaj – Shiak Mafia: AGIM HOXHA und die Terroristen Familie: BLEDI MUSA SHUAIPI in Durres

 1. Dashamir GJOKA and his clan, residing in the Sallmone village have a criminal record as follows:
 2. D. Gjoka has been and is one of the biggest traffickers of women with intent of prostitution to Italy. The chief of the girls in Italy has been a girl from Vlora, named Linda, who is currently Dashi’s wife and they have two children. Her brother Miri works at the Supermarket as chief accountant. D. Gjoka is on record in the State Police for International Drugs Trafficking and Women with intent for prostitution, Murder etc.
  The Gjoka Supermarket is the main center for the trafficking of drugs that comes from Turkey and Macedonia and the supply base for many criminal groups in Durres and Tirana and also the location where the cars that will be traveling to Italy and carrying drugs are supplied. Dashi currently owns an armored vehicle which has the licence plate: DR 51 90 C. It must be noted that Dash Gjoka is the main source of supply for all the drugs suppliers in Albania because it is a well known fact that a close friend and financial supporter of I.M, S. Olldashi. The latter meets with Gjoka almost every week. Oftentimes, the Democratic Party MPs Bamir Topi, Ridvan Bode, S. Olldashi etc come to dine or to supply in this supermarket, since they are close friends with Dashi.
 3. ………………
 4. http://www.albca.com/aclis/modules.php?name=News&file=print&sid=1264

TIRANË-ELBASAN - Deputeti i PD, ish-ministri i Transporteve, Sokol Olldashi, ka humbur jetën në një aksident në rrugën Tiranë-Elbasan. Lajmi konfirmohet nga burime nga burime të Policisë së Shtetit dhe Ministrisë së Brendshme.

Siç informon nga vendngjarja korrespondenti i ‘A1 Report", Arsen Rusta aksidenti ka ndodhur sot në mbrëmje në aksin rrugor Tiranë-Elbasan në lapidarin e Kërrabës rreth orës 21:20 minuta të mbrëmjes së sotme tek zona e quajtur lapidari i Kërrabës, në kilometrin e 6 të rrugës Tiranë-Elbasan, ku automjeti, tip Benz, me targë AA003NH, në zotërim të Olldashit ka dalë nga rruga.

Siç konfirmoi më vonë policia, mendohet se veprimi fatal ka ndodhur ngjitur me varrezat dhe xhaminë e fshatit Kërrabë në një kthesë të harkuar për shkak të shpejtësisë së madhe, kthesës së fortë dhe terrenit të lagësht, në një përzierje të baltës me shiun, që binte rrebesh në ato momente. Më pas automjeti ka bërë disa rrotullime dhe ka rënë në një humnerë 100 metra të thellë. Ngjarjen fillimisht e kanë pikasur banorët e zonës, të cilët kanë njoftuar policinë, e cila ka mbërritur menjëherë në vendngjarje, po ashtu edhe dy ambulanca, e para ka mbërritur ambulanca nga Elbasani, e dytanga Tirana, po ashtu dhe forcat e policisë së komisariatit numër 1 dhe policia rrugore.

Ka qenë e vështirë fillimisht të konfirmohej humbja e jetës së deputetit Olldashi për shkak se pamja e tij ishte shfytyruar dhe makina gjendej e përmbysur 180 gradë në një terren të vështirë. Por tek trupi i tij janë gjetur syzet dhe dokumentet e identifikimit të deputetit, të cilat krijuan menjëherë idenë se viktima është pikërisht Olldashi, i cili ka qenë në timon në çastin e aksidentit. Ndërkohë është provuar edhe të telefonohej Olldashi dhe telefoni binte, por askush nuk përgjigjej. Rreth një orë pas aksidentit, në 23:35 është bërë e mundur dhe nxjerrja e trupit të tij. - See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/makina-bie-n–humner–nga-lag-shtiravdes-sokol-olldashi-187907.html#sthash.AVgUXDQr.dpuf

Der Unfall nun am Tage gesehen

Besonders peinlich für die Welt, die USA, EU und die Financiers der Welt Mafia sind ja die Kolonnen von Extrem Kriminellen, welche in der Nacht noch zur Unfall Stelle fuhren, trotz Regen und total gesperrter Strasse:
Sokol Olldashi, Fatmir Mediu
Rechts kommen Super Gangster, mit dem üblichen US Phantasie Nummern Schild, ohne Nummern und Buchstaben, welche im Auftrage der grossen Partner die Unfall Stelle besichtigten und in Erfahrung bringen wollen was die Ursache sei. Es könnten ja auch Banden Morde sein.

Da Polizei- oder Arzt Berichte in Albanien sich kauft, muss man also vor Ort eigene Informationen besorgen und so kommen die Banditen bei schlechtester Wetter Lage aus ihren Löchern und schauen am Unfall Ort vorbei.

In der Mitte Fatmir Mediu (im Schlepptau andere Gangster), der den Super Boss Agron Duka nun in seiner Partei hat, ebenso aus Shiak, der Zentralen Drogen Verteil Stelle, rund um den Dash Gjoka Supermarkt, Kastriati und etlichen Unter Capos der Drogen, Menschenhandels, Frauen zur Club Bestückung.

 

Fatmir Mediu US Mafia
Der Gangster Fatmir Mediu, Partner der US christlichen Mafia und Rechts die Gestalten mit dem US Mafia Auto, mit Phantasie Nummern Schild.

aus dem Artikel vom 21.11.2013

Aktualitet
21 Nentor 2013 - 11:52
Aksidenti, shuhet deputeti Sokol Olldashi, zëri kundër në PD

11/12/2013

Durres wird ab September mit dem Abriss der Lokale, Bars, Hotels, Appartment Blocks in der Currilla beginnen

Filed under: — Zogaj Leku @ 2:10 pm

update: 13.11.2013 Die Abriss Bescheide wurden Ende September versandt. Da zuerst in Vlore etwas Ordnung geschaffen wird, was erfolgte, steht in den Abriss Bescheiden, das ab 10. Dezmeber abgerissen wird, und die Lokal vom Inventar geräumt werden müssen. Ein Straf Verfahren, Beschlagnahmen bestehen bis heute nicht durch die Mafia Justiz von Durres, obwohl diese illegale Bauten in der Rruga Taulantia, Currilla, offiziell auch vom Bürgermeister Vangjush Dako und Ex-Präfekten Genc Alizoti bestätigt wurden.

Am 3.12.2013, wird tatsächlich mit ersten Abrissen begonnen, aber nur wo die illegalen Land Aufschüttungen der Durres Mafia gemacht wurde, wo die “neue” Promenade endet und wie ersichtlich läuft eine Frau herum, welche irgendwelche illegalen Papiere hat, welche nicht einmal vom Rathaus unterzeichnet wurden. Weiterhin wird Müll und Bauschutt ins Meer gekippt, wo der Hafen Durres immer mehr verlandet. Richtig gesehen, wollte eine Familie dort wo noch etwas frei war, noch ein illegales Lokal bauen, was verhindert wurde. Im 100 Meter Bereich der Küste gibt es keine Grundstücks Urkunden durch die Grundstücks Agentur per Gesetz, erneut wurden überall welche ausgestellt und das auch noch im Meer erneut, das typische Verbrecher Geschäft des Sokol Olldashi und Bedri Luka, mit dem damaligen Kabinetts Chef Ourel Bylykbashi, des Salih Berisha. Wenn man diesen primitiven Idioten, ohne Schule etwas erklärt, haben Selbige es schnell vergessen und man ist dann bei der Albanischen Regierung und dem Durres Rathaus.

Hinter dieser sehr kleinen Bereinigung, liegen links neue illegale Appartment Bauten, gut zusehen, das Kosovo Verbrecher Zentrum auch wo Xhavit Halili und Co. verkehrt und dahinter das berüchtigte “Aragosta”, was auch abgerissen werden soll und erneut Abriss Bescheide erhielt. Im September 2013 wurde dort die Fassade neu gestaltet.

In einer Durres Schule, übernahm Lefter Koka den Part, Umwelt Schutz zuerklären, lokale Problem und was die Regierung plant. Alle illegalen Tankstelle und Gebäude an der Autobahn Durres, werden abgerissen, denn niemand hat eine Genehmigung dort, inklusive der privaten Zufahrten. Per Gesetz sind die Bau Verbots Zonen geregelt (Abstände zu National Strassen und Bahn Linien, Antike Stätten, Abstände zur Küste mit Bau Verbot), was seit 20 Jahren vor allem bei Salih Berisha Regierungen reine Luft Nummern, schon vor 20 Jahren waren vor allem in Tirana.

In der Currilla - Durres, wird ein Aufforstung Programm geplant, mit 2.000.000 €, um auch die Erosion zustoppen, neben Abriss Aktionen ab ca. 10. Dezember, wo die Abriss Bescheide schon Ende September versandt wurden. 2007 hatte Lefter Koka grosse Probleme als Bürgermeister, als sein Bruder Nard Koka, das Ganster Imperium Spartak Braho daneben, seit Millionen Tonnen Lehm, Bau Aushub ins Meer werfen liessen, die Fischerei stark schädigte, das Meer und die Küste zerstörte, ebenso die Hafen Zufahrten in der Umgebung.

Digital Camera

Die Currilla am morgen im September 2013, wo gerade der Mafia Boss: Chef der “Kastriati” Öl Firma mit seinem Porsche Pamega herum fährt, nachdem er in seinem illegal gebauten Hochhaus und Bar, seinen Caffee genommen hat. Ein Meer von Kriminellen, illegalen Bauten als Produkt der PD Mafia und des Gangsters Bedri Luka dort im Auftrage von Salih Berisha, als eine Art Umsiedlungs Terroristen Programm.3 grosse illegale Hochhäuser baute die Mafia Schmuggler Firma, welche schon Partner war von Salih Berisha, mit Treibstoff Lieferungen nach Jugoslawien, während dem Öl Embargo.

Ein umfangreiche Neu Regelung plant die Ministerium Eglantina Gjermeni, vor allem auch an der Küste, wo Tausende von kriminellen Clans, wild herumbauten, Land Raub als System wie Umwelt Vernichtung, was in der Welt einmalig ist und selbst Taliban Kultur Vernichtungs Orgien in den Schatten stellte. Pläne und Gesetze gibt es Viele in Albanien, nur wird nie etwas umgesetzt, nicht einmal die damals modernen Bau Gesetze aus 1993.

12 Nentor 2013 - 12:04

Durrës, Koka: Aksion për prishje
ndërtimesh pa leje në autostradë

DURRËS - Pastrimi i Shqipërisë, ka çuar sot në Durrës, ministrin e Mjedisit, Lefter Koka, i cili është njëkohësisht edhe deputet i këtij qarku. Duke folur me nxënës të shkollave, ministri Koka ka deklaruar se, mund të ketë edhe një aksion për prishjen e ndërtimeve pa leje, në të gjithë zonën e autostradës.

“Nuk përjashtohet edhe prishja e ndertimeve pa leje që nuk kanë respektuar distancën në autostradë. Do të bëhet edhe zhvendosja e distributorëve të karburanteve që nuk kanë marrë leje dhe nuk kanë respektuar distancat e kërkuara”, ka deklaruar gjatë fjalës së tij, ministri Koka.

Ministri i Mjedisit, Lefter Koka, ka zhvilluar një takim me nxënësit e shkollës së mesme, “Gjergj Kastrioti”, për të sensibilizuar të rinjtë durrsakë për të qenë më aktivë në lidhje me problemet e mjedisit.

Të rinjtë e kësaj shkolle e kanë njohur ministrin me nismen e tyre për një Shqipëri më të pastër. Nga ana e tij, ministri Koka, ka kërkuar që kjo nismë të sinkronizohet me nismën e ministrisë që të pastrojmë Shqipërinë në një ditë.

Por duket se, sfida e ministrit Koka, duket se është zgjidhja e problematikës së Kodrës së Currilave, e përfshire nga erozioni dhe rrezikon të rrëshqasë dhe të shembet.

Për këtë provlem, Koka ka deklaruar se, pranverën që vjen do nisë gjelbërimi i kësaj zone përmes një projekti me vlerë 2 mln euro. Gjithashtu ai ka deklaruar, se do të kërkojë nga qeveria, që kjo zonë të shpallet, zonë e mbrojtur.

Redaksia online
(ac/shqiptarja.com)
- See more at: http://www.shqiptarja.com/aktualitet

Weitere Ausführungen auch rund um die Chemie Waffen Vernichtung, machte im TV Lefter Koka ebenso.

Durres wird ab September mit dem Abriss der Lokale, Bars, Hotels, Appartment Blocks in der Currilla beginnen

30.000 illegale Bauten entlang der National Strassen und Bahn Linien sollen ebenso abgerissen werden

Artan Lame - und die illegalen Bauten: - Po bëhen falsifikime, nuk legalizojmë asgjë të kundraligjshme

update: 8.Mai 2013

Die Italiener verhaften den Durres Stadt Architekten: Adlei Likmeta und das normale Chaos

Skender Koni, Distrikt Bau Inspektor von Durres wurde verhaftet, wegen Dokumenten Faelschung

Erosion ohne Ende, in der Taliban Stadt der extrem Verbrecher: Durres

Die Taliban Mafia von Durres vernichtet die letzten Antiken Stätten, den Tourismus und die Stadt

Rexhepi Dilaver – Kemal Mulla 75% Grundstücks Urkunden, direkt gefälscht durch die AKKP in Durres

Bereits diese Verhaftungen aus 2004, Verurteilungen in 2006 (bis zu 15 Jahren Haft), spielten sich in Plepa und der Currilla, der privaten Zone Touristik dort ab.

Seit 2004, wird rund um Grundstücke und illegales Bauen in Durres verhaftet, ohne den geringsten Effekt. Pause war. Damaliger Sonder Staatsanwalt: Ferdinand Elizi, der eingesetzt wurde, auf Grund einer Ausländischen Intervention, direkt bei Fatos Nano. 4 Jahre, konnte die Bande ungehindert den Durres Bezirk verwüsten, der Grundstücks Direktor Met Tatani, floh nach Italien, und hatte keinerlei Schul Bildung, sondern war ein Billig Gangster.

Bereits 2004, gab es gigantische Skandale in Durres, rund um den Profi Verbrecher Vasil Hila, die Buergermeister Lefter Koca, Miri Hoti (ein Ilir Meta Mann), wo 25 Haft Befehle ausgestellt wurden und zu 12 Jahren Haft ein Vasil Hila verurteilt wurde, der inzwischen wieder frei ist.

Argita Berisha, arbeitet über den Strohmann Gazmend Dibra (Drejtorit të Përgjitshhëm të Burgjeve ), Chef der Albanischen Gefängnisse, wo dann andere Berufs Ganoven auftauchen und Verbrecher, welche die Polizei leiten für Gefängnisse, wie die Shuiapi primitiv Drogen Mafia, welche auch an der Küste private Grundstücke besetzt und bebaut. Gegen Kresniq Debar, Sohn des Gazmend Dibra, wird ein Straf Verfahren eingeleitet, wegen Fahrerflucht – besoffen Auto fahren, Fahrer Flucht, aber auch Mord, gehören zur Kultur der Politischen Dumm Mafia Eliten.

Was Lefter Koka in 2004 in den Medien sagte, und ein zuvor ein Gespraech mit dem Sonder Staatsanwalt Ferdinand Elezi hatte, der 25 Haft Befehle ausstellte wegen Landraub und illegalen Bauen, rund um den Vasil Hila Skandal in Durres, der ab Ende 1999 gegen Geld illegale Papiere ausstellte, was heute in 2010-2013 genauso geschieht, weil die Staatsanwaelte ein Dumm krimineller Club ist, der keine Gesetze kennt und aktiv selber das organisiert. Lefter Koka, arbeitete ebenso illegal und ist bekannt fuer die Vernichtung des Parks der Villa Zogu und weil sein Hirnloser Bruder und Andere fuer ihre illegale Bauten Millionen Tonnen ins Meer warfen an Abfall und Bau Aushub.

 

Toka e vjedhur
Sipas llogarive, rezulton se Hila në bashkëpunim me Kokomanin, kanë përvetësuar rrreth 13 000 m2 tokë, prej të cilave rreth 10 000 m2 janë kompensuar me dokumente false. Gjatë seancës së djeshme ata kanë shkëmbyer akuza reciproke për falsifikime dokumentesh. Kështu, rezulton se vetëm brenda një periudhe të shkurtër kohe, pas një kontrolli të kryer nga ana e kontrollit të shtetit, ata kanë dhënë për kompensim në mënyrë abuzive 1500 m2 tokë brenda qytetit të Durrësit, 600 m2 përballë kontigjentit të NATO-s në zonën e Plepave, 225 m2 në plazhin e Currilave, 500 m2 zonën e plazhit si dhe 2000 m2 pranë stacionit të trenit. Në këmbim të dhënies së tyre janë marrë shuma të mëdha parash.

Der spätere Bürgermeister Lefter Koca machte ebenso deutlich das hinter den Mafia Grundstücks Geschäften vor allem Abgeordnete, Minister stehen.

Valbona MEHMETI

Kryetari i Bashkise se Durresit, Lefter Koka, ka denoncuar dje ne Prokurori shkeljet me administrimin e pronave publike te qytetit, duke akuzuar per kete deputete dhe ministra. Sapo ka dale nga zyra e Ferdinand Elezit, prokurorit te Durresit, Koka ka thene se kishte bere “nje denoncim ne Prokurorine e Durresit, nisur nga konkluzionet e Kontrollit te Larte te Shtetit, dhe tani i mbetet drejtesise per te vendosur mbi shkeljet”. Koka nuk ka bere te ditur emra personash, por i ka perkufizuar ata si “deputete, ministra, dhe anetare te Keshillit Bashkiak”. “Zona e Kallmit eshte parashikuar per zhvillim, por ajo eshte e zaptuar nga anetare te Keshillit Bashkiak, nje zone ne Plazh eshte mbushur me vila ministrash, ndersa nje zone ne Shkozet eshte marre ne kompensim nga drejtues politike”, ka bere te ditur ai. Sipas kryebashkiakut, shkeljet kishin te benin me “dhunim te prones se individit, emfiteoza qe kthehen ne prona private, zaptim te prones shteterore, prona deputetesh, dhe shkelje ligji nga ana e ministrave”.
16/06/2004

korrieri

Fast Alles ist in Nord Durres, der Currilla illegal gebaut worden inklusive der Vernichtung kompletter Küsten Wälder, Biotope und durch die Abwässer der Mafia Bauten auch die Fisch Gründe, in der dortigen Fischerei Schutz Zone um den “Porto Germane” nach Norden.

Shengin wurde in kurzer Zeit, von der Kosovo Mafia und kriminellen Rathaus Mannschaft genauso ruiniert wie Golem, Sarande und Durres.

Warum man in Durres, Terroristische Überfälle auf eine der wenigen privaten “Zone Touristik” organisierte und die Bäume fällte, mit neuen Abwässern durch die Sokol Kazazi und Agim Hoxha, wie Shuiapi Verbrecher Banden, ist Welt Rekord an Kriminalität einer Regierung.

Bekannte Verbrecher, mit Arbeiten des Rathauses, zerstören die letzten Touristik Zones, Grundstücke, wertvollsten Biotope und Wälder an der Küste in der Currilla. Die Erosion der Küste, eskalierte in den letzten Jahren, obwohl die Italiener die Küste überwachen und ernsthaft vor den illegalen Bauten und der Verlandung der Küste in 2007 ncohmal warnten, nachdem Millionen Tonnen Bau Schutt und Lehm im Meer entsorgt wurden und auch die Haupt Hafen Zuführt verlanden liess.

Berisha Regierung, korrupte Durres Beamte, hatten wieder einmal die eigenen Gesetze und Verordnungen vergessen, für billigen Grundstücks Diebstahl, mit der Versuch der späteren Legalisierung. Gedeckt von der Mafiösen Justiz in Durres, und den Banditen aus Tropoje, die sich Polizei schimpfen. Einige hochrangige Verhaftungen, wie Skender Koni gab und etliche Anklagen auch gegen den Langzeit Mafiosi Adrian Cela, Vize Bürgermeister.

Zwischen einem Gesetz, einer Ankündigung liegen oft Welten in Albanien. Diesmal ist der Druck der Touristik Firmen und Bevölkerung sehr gross, die Banditen, welche die Küste und die Küsten Wälder und Parks zerstört haben, zu vertreiben und ihre Bauten zu zerstören. Es gab viele derartige Aktionen im Laufe von 15 Jahren, welche überwiegend reine Show Nummern waren.

Ilir Meta und sein Mafia Bürgermeister Miri Hoti, verkauften Land in den Lehm Bergen und erlaubten Bebauung ab 1999.

Die erste Aktion der neuen Regierung wurde in Durres in der Currila angekündigt, gegen Profi Kriminelle Bauherren, darunter in der privaten “Zone Touristik” der Marina Durres Sh-P_K. Durres jammert herum, das diese illegalen Bauten und Baum und Umwelt Vernichtung an der Küste, schwerstens das Image geschädigt hat. Albanische Tourismus Firmen, sind bankrott, wobei es 2013 nun noch schlimmer kommt, durch den Boykott der Albaner selber. Praktisch kommen nur Appartment Besitzer, um ihre Schrott Immobilien, ohne Wasser zubesichtigen.

Praktisch ab August, werden die Abriss Bescheide, für Hotels, Motels, Lokale, Discos, Fast Food Shops, Appartment Blocks verschickt. Ein US Albaner hat ein Lokal mit Mini Hotel praktisch neben der Universität gekauft, was wohl auch abgerissen wird. Der normale Betrug an Migranten und ausl. Albanern.

Die Durres Stadtrat Mafia und die Politik Mafia erhielt ihre Quitttung: Alles sind bankrott mit ihren illegalen Schrott Hotels und Lokalen.

Many Durres hotels are empty Many Durres hotels are empty
July is counting the second fortnight off, and traditionally this is the peak of the holidays, but this is not something you can say for Durres, Golem and the other beaches in this area. There is a drastic fall of the number of holiday goers and the ones saying this mostly are the owners of several businesses by the beach.

Ausserdem liegt eine qualifizierte Anzeige gegen den Bürgermeister Vangjush Dako vor, wo er dann als Ausrede, sein Projekt “Kallmi” an der Nord Küste, selber einstampfte und die Ausrede hat: es war ja noch nicht genehmigt. Der Durres Tourismus ist praktisch Null, die Hotels stehen nun Ende Juli leer herum und alle sind bankrott und Viele Politiker, vor allem die Stadt und Bezirks Mafia, haben selbst hohe Geldsummen verloren. In Vlore hat bereits eine Abriss Aktion begonnen, wo Lulzim Basha, ebenso vollkommen illegal baut, direkt am Meer, auf gestohlenen Küsten Grundstück.

Beispiel, einer Berufs Verbrecher Familien, verurteilt in Bari - Italien, weegn Drogen Handel, Direktoren Posten u.a. im Wirtschafts Ministerium.

Shuaipi Mafia Durres drugs bari
Illegaler Terroristen Bau der Gangster Familie Shuaipi, aber auch Minister, denn die komplette Küste Nord, der National Park Touristik, mit totalem Bauverbot, wurde mit vorläufigen Grundstücks Zertifikaten, an die Berisha Parteigänger verteilt, wie man auch auf Satelliten Fotos sieht.

Das Sokol Olldashi - Ourel Bylykbashi im Rauch des Betruges (Fischerei Hafen) und Landraubes in Durres

Kommentar: Selber Schuld, denn Stadt bekannte Politiker sind daran beteiligt,inklusive der Wasser- und Strom Versorgung. Man kennt scliesslich in Durres, die Bau Fahrzeuge, wenn irgendwo gebaut wird. Schlimmer wie die Taliban: Durres als Tourismus Stadt im Dreck, Müll und dem Sumpf der illegalen Mafia Bauten an der Küste Der Mafia Minister Aldo Bumci, war in Durres und überall mit illegalen Papieren dabei.

Das Durres Rathaus, kündigte an, das des in der Currila, die illegalen Lokale, Hotels, Fast Food, Wohnbauten, Bars etc.. abreissen will, welche für die Verschmutzung des Meeres ebenso verantwortlich. Alle Bauten sollen spästends ab Anfang September abgerissen werden, aber das wollte man in 2010 auch schon mache, wo die Abriss Bescheide heraus waren. Die Stadt Verwaltung wird bedroht, was eine Erfindung ist, denn sie ist der Motor der illegalen Bebauung ebenso, mit offizieller Duldung wie Vangjush Dako, ja selbst in 2010 verkündete und ebenso absurden Projekten an der Küste. Hinu kommt der Lärm der illegalen Discos, Pubs und eine hohe Kriminalität inklusive Morden, weil viele Lokal Inhaber, vorbestrafte Gangster sind.

Ebenso gab es viele offizielle Abriss Aktionen, auch in 2010 von Tirana, oder in 2007, 2002 und davor und immer bleiben praktisch alle Lokale verschont, für Bestechungs Geld. Alles soll abgerissen werden. Das Foto hier zeigt die neuesten Mafia Bauten auf Öffentlichen Grund, direkt bei der Universität.

Bashkia e Durrësit gati fadromat për prishjen e ndërtimeve pa leje në vijën bregdetare

Posted by Slideri, Top Lajmet Friday, July 19th, 2013 shembjet1

……………..
Konkretisht në pjesën perëndimore të qytetit të Durrësit, njohur si zona e Currilave, fadromat mund të shfaqen edhe në gusht. Janë disa lokale e biznese të ngritura në të majtë e të djathtë të rrugës së Currilave të cilat tashmë e kanë marrë njoftimin paraprak në të cilin pronarët janë vënë në dijeni për fatin e keq të objektit pa leje. Saktësisht në Currila janë zhvilluar disa operacione të tilla duke bërë të mundur shembjen e disa objekteve, në një kohë që shumë prej tyre mbijetuan në forma të ndryshme.
……

http://bulevardionline.com/bashkia-e-durresit-gati-fadromat-per-prishjen-e-ndertimeve-pa-leje-ne-vijen-bregdetare/

Man baut in alter Berisha Tradition seiner dummen Tropoje Banditen unverändert, direkt auf Strassen und im Zentrum, wie hier in Durres.

Typisch die Verbrecher Familie aus Tropoje: Zef Vatnikaj, baute direkt auf der Strasse in zentraler Lage von Durres, sein Büro, denn dann spart man die Fundamente. Anwälte in Durres und Albanien, sind Vorzeige Verbrecher und in vielen Dingen der Motor.

Zef Vatnikaj - Tropoje Mafia advokat

Zef Vatnikaj – Tropoje Mafia advokat - Durres:Experte für gefälschte Dokumente und als Schutzherr: Bujar Nishani, Salih Berisha

Tunxh Vatnika, spielt die Schlüsselrolle im grossen Grundstücks Betrug, rund um die gefälschten Dokumente der Bucht Generale, mit Alban Xhillari.Die Tropoja Verbrecher treten immer im Rudel auf und sind in allen möglichen Stellungen und Straffei, denn Patozi auch aus Tropoje war der Schutzherr. Dieser Verbrecher Club, fälscht sich Dokumente zusammen, wie man es braucht und ist auch mit illegalen Construktionen, direkt in Vlore und in der Bucht Jale aktiv, wo man 3 Monate Felsen sprengte und zestörte, ohne jede Baugenehmigung.

In Durres, wurden ca. 50 % der heute bekannten Antiken Bauwerke zubetoniert ab 1996, wo jedes Gesetz, Kultur ignoriert wird. Besonders pervers, dann immer das Geschwafel des Bürgermeisters Vangjush Dako und von Ministern, von dem “Elitären” Tourismus, wenn Zeitgleich Alles durch die eigenen Parteigänger zerstört wird und auch vor den letzten Küsten Bäumen nicht halt macht. Geldwäsche ohne Ende, wobei die Regierung ein kriminelles Enterprise ist! Unverändert zerstört man die Strand Promenade mit Beton, und Millionen Tonnen von Lehm und Bauschutt wird in das Meer gekippt, in einer Art Anarchie Taumel, Geistig behinderten Gestalten.

Eine der Folgen ist: wegen der Unterbrechung der Luft Zirkulation im Sommer, ist Durres unerträglich heiss geworden und praktisch 3 Monate lang gab es in 2012, Temparaturen von 40 ° in Durres, und Nachts über 30 °, wo keiner mehr schlafen kann.

Eine der aktuellen Lügen des Salih Berisha von Mitte August 2012, wo natürlich Nichts abgerissen wurde, wobei es allein 80 illegale Bauten allein an der Durres Küste sind, seit Ende 2010, und über 3.000 im Bezirk Durres, in den Verbots Zonen an der Küste, der Autobahn entlang und an der Bahn links und rechts.

aus 2012: wieder eine der vielen Lügen des Salih Berisha, als er den Abriss ankündigte. Statt dessen wurde noch mehr illegal gebaut in Albanien an der Küste.

Witz des Tages: Salih Berisha, will ab 1. September illegale Gebäude an der Küste abreissen

Das versprechen die Politik Gestalten seit über 10 Jahren, das Gesetze gelten müssen.

Historisch geschehen, haben hohe kriminelle Politiker, der Albaner Mafia versprochen ihre illegale Bauten an der Küste zu legalisieren und es begann eine erneute Parzellierung an der Küste, und Stadt Zerstörung ebenso. Ab 2000 war es Ilir Meta mit Spartak Braho, ab 2002 Fatmir Yhafai, Lefter Koca, Natasho Paco und Fatos Nano und ab 2006 erneut die Berisha Bande mit seiner Mafia Partei: PD.

Ein Schlüsselrolle spielen beim illegalen Bauen der AAEF, die American Bank of Albania ab dem Jahr 2000. mit US Profi Verbrechern wie Herrn Granoff. Das US Betrugs Modell mit Immobilien und Luft Financierung Mafia Geldwäsche Firmen, setzte sichin Albanien auch durch. Pyramid Firmen wie Madoff, wurden nun über das Real Estage Modell aufgebaut. Manbraucht dann immer nur noch einen Art Taliban Truppe, wie mit

Bürgermeister Vangjush Dako aktuell, welche keine Gesetze kennt und nur ein Geschäfts Modell kennt: die eigen Zement- und Fertig Teil Beton Firma, muss verkaufen.

mtkrs skandal

 

Im April 2012 erklärt der Präfekt Genc Alizoti das 110 illegale Bauten allein in der Rruga Taulantia, Currila, im Küsten Streifen von Durres bestehen, wobei der Haupt Grund ist, das die PD Gangster von Sokol Olldashi, wie Bedri Luka, Gesetz widrige Grundstücks Eigentümer der AKKP vor allem ausstellten an Ortsfremde Clans, für die neue Ufer Promenade von Durres, in den Öffentlichen und privaten Tourismus Parks, mit einem gigantischen Umwelt Schaden. Per Gesetz, darf niemand Grundstücks Urkunden u.a. im 100 Meter Bereich an der Küste ausstellen, was ignoriert wurde, wie die übliche Dummheit mit Null Wissen über Gesetze, echte Urbanistik Karten - Topograhie usw..

11/3/2013

Chaos im KfZ Versicherungs Wesen in Albanien - “Green Card” Abkommen ist auf dem Prüfstand

Filed under: — Gjoka @ 9:37 am

In Albanien gibt es weder eine Bus- noch eine LKW Fahrer Ausbildung, oder entsprechende Führerschein Prüfungen. Führerscheine sind in der Regel gefälscht, was eine Tradition ist. Die “Internationale” Aufbau Mafia der EU, entsendet Gestalten wo dann in den Reports etwas von entscheidenden Fortschritten steht, was die Erfindung eines netten Clubs Abend ist, bei Weib, Wein und Gesang, wie es die KAS vorführte.
Beispiel: „Reform des Gesundheitswesens“ wurden entscheidende Schritte im Gesundheitssektor Albaniens gemacht. “

Man lebt sehr lustig, hoch dotiert, wenn man irgendeinen Unfug verkündet und sinnlose Konferenzen organisiert mit Idioten, die sowieso nie etwas kapieren wollen. So wird nur eine Justiz Mafia organisiert, und Doris Pack ist Meisterin dieser Unfugs Konferenzen, seit über 20 Jahren.

Die Europäische “Green Card” spielt eine wichtige Rolle, für Fahrzeuge die aus dem Balkan kommen, oder dort unterwegs sind. Zuständige Organisation ist das Council of Bureaux mit Sitz in Brüssel. Man überprüft die Zustände mit Albanien, wo die vor allem in Österreicher Hand befindlichen Versicherungs Gesellschaften nur Polizei Offiziere bestechen, damit man gewünschte Unfall Berichte erhält und nicht zahlen muss. Ausserdem haben die Albanischen Versicherungen im Moment bereits 12 Millionen € Schulden an EU Versicherungen, bei der Schadens Abwicklung und sind fest in Mafiösen Händen, wie andere Monopole. Man wird die Green Card Abkommen mit Albanischen Versicherungen kündigen, wegen den Mafiösen Verwicklungen und Betrug der Österreicher Versicherungen, welche ja die Eigentümer sind, vor einigen Jahren auch die Mafiöse EBRD Bank, welche Alles wie die KfW, Weltbank, Deutsche Bank nur korrumpierte.

Grüne Versicherungskarte, ausgegeben von einem österreichischen Versicherer

30 % aller KFZ Versicherungen in Albanien, existieren nicht, Man hat nur Unterlagen zusammen gefälscht und Aktiv dabei bekannte Verbrecher bis zu Staatsanwälten, die mit US oder Britischer Nummer herumfahren. Manche malen sich auch ein Schweizter Schild, wie Schweizer Medien berichten.

Die Polizei Mafia unter Salih Berisha, hatte einige Jahre keine Kontrollen gemacht nach gestohlenen Fahrzeugen gemacht, und schon wurden 28 Stück an einem Tag beschlagnahmt.
Besonders beliebt sind bei Kosovaren Englische Nummern Schilder, und bei Albanern Deutsche Nummern Schilder.

Für Albanien: Nur das “ Best of America”, aber nur bei Kriminellen, wie man im Balkan sehr gut weiss! Das Fahrzeug hat nun eine Durres Nummer, in 2012, fuhr aber 10 Jahre so herum in Durres, wobei der Inhaber ein Stadt bekannter Krimineller ist, mit Caffe in der Rruga Tregtare, und wohnt an der Strasse zur Villa Zogu.

best of america mafia
Gut bekanntes Fahrzeug in Durres, der US - Albanischen Mafia, direkt vor dem heutigem Flagschiff Einkaufs Zentrum, wo man das ADMIRAL Spiel Casino gerade geschlossen hat.
US Mafia Auto der US Mafia in Durres in 2001, welche zu diesem Zeitpunkt von Tetova - Durres aus operierte, mit der Geldwäsche Bank American Bank of Albania (20 Meter vom geparkten Auto entfernt war die Zweigstelle Durres), wo auch der Financier von Bin Laden: Yassin Kadi und seine Familie 35 Bankkonten hatte, welche vor Jahren beschlagnahmt wurden.

US Top Mafia des Sahi Buja, mit selbst gemalten US Schild in Albanien, schon vor über 10 Jahren

US Albanian Court Mafia Durres: Seferi Braho US Albanian Court Mafia Durres: Seferi Braho, fährt mit gefälschten US Kennzeichen bei Gericht vor. Man parkt jeden Tag in der für Staatsanwälte und Richter reservierten Park Zone, direkt vor Gericht.

Standard Mafia Albania US fake license plate Standard Mafia Albania

Paralajmërimi i BE: Do përjashtoheni nga sistemi i Kartonit Jeshil

Habjon Hasani

Postuar më: 2 Nëntor, 2013 tek Aktualitet

byroja

Byroja Evropiane e Sigurimeve i ka dërguar një paralajmërim serioz palës shqiptare, ku kjo e fundit paralajmërohet seriozisht për përjashtimin nga Sistemi i Kartonit Jeshil. Letra e zbuluar ekskluzivisht nga DITA daton më 3 Tetor të këtij viti ndërsa në fund të Nëntorit Byroja Evropiane e Sigurimeve do të marrë një vendim, që me shumë gjasa mund të jetë përjashtues për afro 5 vite për shqiptarët nga sistemi i Kartonit Jeshil të Sigurimeve. Por çfarë ka ndodhur? Shqipëria, prej disa vitesh është bërë pjesë e sistemit evropian të atij që quhet “Kartoni Jeshil”. Ky sistem synon lehtësimin e procedurave të dëmshpërblimit në rastet kur në Shqipëri aksidentet shkaktohen nga autovetura ose mjete të tjera të transportit rrugor të regjistruara dhe të siguruara në vendet e BE-së. Nga ana tjetër sistemi siguron lehtësi si në masën e pagesës por edhe në procedurë, për automjetet shqiptare që kalojnë doganat e vendit dhe dalin në Evropë. Aktualisht me lehtësitë e siguruara nga përkatësia në këtë sistem të integruar evropian, një qytetar shqiptar që dëshiron të dalë me mjetin tij jashtë kufijve, mjafton të presë një “Karton Jeshil” të sigurimit dhe është në rregull me të gjitha detyrimet në raport me çdo të papritur ose aksident që mund të ndodhë në një shtet të huaj. Në rast se Shqipëria përjashtohet nga sistemi i “Kartonit Jeshil”, atëherë shqiptarëve do u duhet që në çdo doganë që kalojnë të paguajnë një taksë të posaçme.

 

Përllogaritja e riskut

byrojaSupozojmë se një qytetar shqiptar dëshiron të shkojë në Bullgari. Nëse shoferi shqiptar nuk ka një “Karton Jeshil” atëherë i duhet të presë sigurimin së pari në doganën Maqedonase dhe më pas në doganën Bullgare. Kjo tarifë është disa fish më e lartë se sa tarifa e paguar në sistemin e integruar të Kartonit Jeshil. Në rast të një përjashtimi zyrtar nga autoritetet evropiane, ekziston rreziku që vendet fqinje, vendet kufitare të rrisin tarifat për mjetet shqiptare që kalojnë kufirin. “Nëse Shqipëria del jashtë sistemit të integruar të Këshillit Evropian të Byrove, vendet fqinje, Maqedonia, Greqia, Italia, Mali i Zi , ndoshta dhe Kosova, mund të rrisin dhe tarifat e sigurimeve, për ta shfrytëzuar rastin, kështu që mos u habisni sikur një qytetari shqiptar t’i shkojë 200 euro tarifa për sigurimin në kufirin italian dhe pas kësaj i duhet të paguajë tarifë sigurimi në çdo pikë kufitare që kalon pas Italisë, për shembull dhe 300 euro nëse kalon në kufirin zviceran e kështu me radhë”, – i tha dje DITA-s një ekspert.

 

 

Dërgues: Këshilli Evropian i Byrove të Sigurimeve

Marrës: Byroja Shqiptare e Sigurimeve

Të Nderuar,

Faksimile e Raportit të Monitorimit të Këshillit Evropian të Byrove, ku cilësohet si rrugaçërore, sjellja e Byrosë Shqiptare të Sigurimeve

Faksimile e Raportit të Monitorimit të Këshillit Evropian të Byrove, ku
cilësohet si rrugaçërore, sjellja e Byrosë Shqiptare të Sigurimeve

Zoti Saimir Zemblaku (Drejtor Ekzekutiv) dhe zoti Avni Ponari (President i Byrosë),

Si rezultat i mbledhjeve të zhvilluara në Shtator/Tetor 2013, në mbledhjen e Komitetit të Monitorimit dhe Menaxhimit,

Sikundër kemi bërë të ditur në letrën tonë të 1 Korrikut 2013, Komiteti Monitorues, është mbledhur në fund të Shtatorit, për të matur zhvillimet e Byrosë Shqiptare të Sigurimeve, e për të vendosur më pas për një rekomandim final për Komitetin Manaxherial, bazuar kjo dhe në vendimin Nr3.2 të Asamblesë së Përgjithshme për vitin 2013.

Nga monitorimi i bërë, kemi arritur në konkluzionin se ecuria punës së Byrosë Shqiptare të Sigurimeve dhe tregu i Kartonit Jeshil, mbetet problematik dhe përfaqëson një rrezik serioz , për stabilitetin e Sistemit të Integruar të Kartonit Jeshil.

Gjatë takimit të sotëm Këshilli Evropian i Byrove kam mbështetur rekomandimin e grupit monitorues që të vendosë Shqipërinë në statusin e monitorimit të pandërprerë, duke nisur që prej datës 7 Tetor 2013.

Garancia Financiare, duhet depozituar brenda datës 30 nëntor 2013. Ky afat vendoset në raport me afatet e vendosura në takimin përkatës do të shërbejë për verifikimin në kohë për depozitimin e garancisë.
Këshilli Evropian i Sigurimeve, është në dispozicion të plotë të çdo pretendimi nga ana juaj për çështjet e sipërpërmendura.

Sinqerisht:

Greeet Flore
Sekretare e Përgjithshme

 

* * *

Zbardhet raporti, përse u hetua Byroja Shqiptare e Sigurimeve

Sistemi shqiptar i sigurimeve të automjeteve është përpara një kolapsi. Autoritetet e Byrosë Evropiane kanë paralajmëruar përjashtimin e Shqipërisë nga sistemi, ndërsa raportet e monitorimit zbardhin edhe shkaqet e kësaj mase ekstreme. Gjithçka ka nisur në vitin 2011 Shqipëria prej disa vitesh është pjesë e sistemit të Këshillit Evropian të Byrove. Ky sistem krijon lehtësi për secilin vend në rakordimin e masave për dëmshpërblimin e aksidenteve dhe në lehtësitë për sigurimet në sistemin ndërkufitar. Për shembull, nëse një automjet i siguruar në Itali apo në Francë është shkaktar i një aksidenti të shkaktuar në Shqipëri, atëherë është Byroja Shqiptare e Sigurimeve që përcakton masën e dëmit dhe që kalon praktikën ligjore në vendin përkatës për dëmshpërblim Byroja shqiptare e Sigurimeve në thelb përfaqëson një elitë të të gjitha shoqërive shqiptare të sigurimeve, të cilat së bashku përfaqësohen në nivel evropian. Pra nga çdo kompani shqiptare sigurimesh, ka një përfaqësues në Byro. Bordi i Byrosë përbën përfaqësinë shqiptare. Kjo përfaqësi përbën dhe palën shqiptare në sistemin evropian të Byrove të Sigurimeve.

 

 

Problemet

Këshilli Evropian i Byrove këtë vit nisi një proces intensiv hetimi ndaj byrosë shqiptare, Shkaqet e nisjes së këtij hetimi lidhen në radhë të parë me kriteret financiare të depozitës së sigurisë së Byrosë Shqiptare. Nga të dhënat e pranuara edhe nga vetë Byroja Shqiptare e Sigurimeve, kjo e fundit është në një gjendje deficiti minues 12 milionë euro si detyrim i papaguar ndaj palëve pretenduese. Pika më kryesore është “Fondi i Kompensimit”. Pra nëse një automjet pëson një dëm pas një aksidenti si pasojë me përplasjen me një automjet tjetër që rezulton i pasiguruar, atëherë është Byroja e Sigurimeve ajo që shlyen dëmin. Aktualisht fatura e papaguar e aksidenteve të kësaj natyre shkon në 12 milionë euro dhe Byroja Shqiptare e Sigurimeve ka afro 12 milionë euro dëme të papaguara të kësaj natyre. Kjo është një shifër e rëndësishme në raport me numrin e popullsisë në Shqipëri dhe ka rritur nivelin e riskut të Byrosë Shqiptare. Por përveç këtij borxhi, një tjetër problem është bërë shkas për tensionimin e marrëdhënieve me nuklin evropian të Byrove.

 

Korrespondentët

Deri në vitin 2009, nëse në Shqipëri shkaktohej një aksident dhe shkaktar i aksidentit ishte një automjet i siguruar në një vend evropian, ishte Byroja Shqiptare e Sigurimeve ajo që kryente praktikën e përllogaritjes së dëmit. Në vitin 2009, parlamenti liberalizoi tregun dhe lejoi dhe operatorë të tjerë që mund të kryenin këtë lloj përllogaritje, në bashkëpunim me kompanitë evropiane përkatëse të sigurimit. Pasi nisën të futeshin në treg operatorët e parë privatë që në gjuhën profesionale quhen “korrespondentë”, në Gusht të vitit 2011, Byroja Shqiptare miraton një rregullore, që ua hiqte këtë të drejtë këtyre operatorëve. Vendimi i Byrosë ishte një “rregullore administrative” që dilte kundër një “ligji të miratuar nga Kuvendi”. Operatorët u ankuan në Këshillin e Byrove Evropiane dhe këta të fundit kërkuan shpjegime te pala shqiptare. Këta të fundit i thanë palës evropiane se rregullorja e tyre ishte miratuar dhe nga AMF-ja(Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, që kontrollon tregun e Sigurimeve). Por sikundër rezultoi më vonë, në fakt AMF-ja, por edhe Autoriteti i Konkurencës e kishte konsideruar si të paligjshme këtë rregullore që godiste liberalizimin e tregut. Për këtë arsye, përfaqësues të Këshillit Evropian të Byrove, erdhën në Tiranë në Tetor 2011 dhe nga Byroja Shqiptare u premtua zgjidhja e problemit deri më 31 Dhjetor 2011. Por fiks në këtë datë, përfaqësuesi i Byrosë Shqiptare çoi çdo gjë në pikën e nisjes, duke përjashtuar çdo mundësi për mendimin e rregullores. Pas këtij veprimi autoritetet evropiane nisën monitorimin e tregut dhe të Byrosë Shqiptare, duke mos harruar të theksojnë në raportin paraprak të monitorimit edhe “sjelljen rrugaçërore të palës shqiptare”………………….

http://gazetadita.al/paralajmerimi-shqiperia-do-perjashtohet-nga-sistemi-i-kartonit-jeshil/

 

Kfz-Versicherung: VIG wird Marktführer in Albanien

26. August 2011 By 1 Kommentar

Expandieren statt stagnieren – die Vienna Insurance Group (VIG), in Österreich mit der Wiener Städtischen Versicherung, der Sparkassen Versicherung und der Donau Versicherung am Markt vertreten, verstärkt ihr Engagement in Albanien. Dabei setzt der Konzern vor allem auf die Sparte Kfz-Versicherung. Hier besteht aus Sicht der VIG noch enormes Potenzial.

In Albanien ist die Vienna Insurance Group bereits seit 2007 aktiv. Seinerzeit akquirierte sie die Sigma. Drei Jahre später kaufte der Konzern die Interalbanian. Das dritte Standbein soll jetzt die Intersig Sh.a werden. Die Österreicher übernehmen 75 Prozent plus eine Aktie, sofern die Behörden dem Kauf zustimmen. Die Intersig besteht seit 2001 und hat sich auf Sachversicherungen spezialisiert. Den Löwenanteil des Geschäfts macht die Kfz-Versicherung aus. In diesem Segment erreicht die albanische Aktiengesellschaft einen Marktanteil von derzeit neun Prozent und steht damit auf Platz sechs. Das Prämienvolumen betrug 2010 knapp 5,3 Millionen Euro.

VIG-Generaldirektor Dr. Günther Geyer sieht in dem Engagement einen wichtigen Schritt in die Zukunft. „Wir verbreitern mit diesem Zukauf die Basis unseres Konzerns in Albanien deutlich. Die guten Erfahrungen mit dem Geschäftsverlauf unserer bestehenden albanischen Konzerngesellschaften bestärken uns in der Entscheidung zur weiteren Festigung unserer Präsenz“, erklärt er im Rahmen einer Pressemitteilung………………….

http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/kfz-versicherung-vig-wird-marktfuhrer-in-albanien/

10/7/2013

Aktuelle Aktionen der kriminellen Leibwächter von Sabri Abazi (SP) bis den Umtrieben der Ex-Leibwächter des Salih Berisha

Filed under: — Super Visor @ 5:28 pm

Alles normal im Banditen Reich der Albaner: Der Leibwächter und Chauffeur: Nazmi Kaca, des SP Abgeordnenten Sadri Abazi, fing eine Schiesserei an in Tirana. Die Berisha Leibwächter Banden, rein Kriminelle wie bei Ilir Meta auch schon, immer im Drogen Handel dabei, illegalem Bauen, Geldwäsche, Waffen und Frauen Handel, ist sehr leise im Moment. Das hat einen Grund: Man fährt wie in Durres, mit den teuren Audo Limosionen bei Gericht vor, park tuach in der reservierten Zone für Richter und Staatsanwälte und säubert mit prominenten Berufs Verbrechern, Mördern gemeinsam die Akten der und Anzeigen der Umtriebe dieser Banden u.a. im Durres Gericht. Xhezair Zaganjori , schwafelt in einem Interview mit Voice of America, etwas vom Kampf gegen die Korruption, hat selber Nichts unternommen, das 6.000 Gerichts Fälle am obersten Gericht aufgearbeitet werden. Kein Wort über kriminelle Richter und Staatsanwälte, welche Kriminelle ohne jede Gesetzes Kenntnisse sind und nur Urteil nach Wunsch verkaufen und viele Jahre, keine Verfahren wegen illegalem Bauen einleiteten, Mörder nicht verfolgten, noch gefasste Drogen Bosse, welche wieder frei kamen. Xhezair Zaganjori , ist Teil des Problemes, denn er macht nicht einmal einfache Vorschläge, wie die Justiz in Funktion zubringen ist, was nur durch eine neue Richter Kaste möglich ist und nicht mit dem Null Hirn Kompetenz Murks, wo sich Krimninelle in die Justiz einkaufen.

Zuvor machte ja Ilir Meta, wieder einen Mafia Deal der alten Art, wo Spartak Braho, die Partei wechselte und im Hintergrund steht, das Ilir Meta und Spartak Braho, die beiden Gründungs Mitglieder der Partei waren, Ilirl Meta bereits 2001 Drogen Baronen des Spartak Braho Diplomaten Pässe besorgte, welche dann wie weitere Gestalten: u.a. Herr Kondi, in Italien, oder von der KFOR wegen Drogen Schmuggel festgenommen wurde. Vor einem Jahr:

Der “Pate” von Durres: Spartak Baho, würde den Posten des Generalstaatsanwalt annehmen

Nun wechselte Spartak Braho, wo die Frage ist, welche Posten die Familie des Spartak Braho bekam, weil Zeit gleich bereits ein berüchtiger Sohn bei Gericht in Durers auftauchte! Chaos ohne Ende im Gericht, weil die Justiz Spitze, der Mafia Richter und Staatsanwälte ausgetauscht werden muss und die Banden nun versuchen ihre Akten überall zusäubern, was unter den Justiz Ministern Bujar Nishani, Eduard Halimi vor allem angerichtet wurde. Die Detial Frage, des Geschäftes, mit Namen, Funktionen werden wir in einigen Wochen beantworten.

9/17/2013
Der Berisha Gangster Fatos Skeja, war einige Stunden gestern verhaftet

Sulmohet me armë vetura e deputetit të PS-së, plagoset shoferi

TIRANE, 7 tetor 2013 - Vetura e deputetit të Partisë Socialiste, Sadri Abazi, është sulmuar me armë mbrëmjen e djeshme.

Mësohet se ngjarja ka ndodhur gjatë natës në rrugën “Babë Rexha” tek ish-Parku i Autobusëve në Tiranë, ku shoferi i deputetit socialist, Nazmi Kaca, ka mbetur i plagosur.

Policia nga hetimet paraprake bën me dije se objektiv i sulmit ka qenë shoferi, i cili është rrahur dhe më pas autorët kanë qëlluar me armë zjarri drejt automjetit.

Fatmirësisht në ato momentet deputeti i PS-së, për Tiranën Sadri Abazi, nuk ka qenë në automjet.

Policia ka bërë të ditur se sulmi nuk ka lidhje me deputetin Sadri Abazi, por me shoferin e tij Nazmi Kaca.

- See more at:

Comments Off

9/28/2013

Idioten Mafia von Durres: Bedri Luka und 2 Bau Inspektoren wurden verhaftet

Filed under: — Zogaj Leku @ 12:08 pm

Die Berisha Mafia setzte auch mit Hilfe der Weltbank (Jamber Malletezi, war Coordinator, für die coastal management plan) nur primitive Kriminelle fuer den Küsten Grundstuecks Raub ein. Infrastruktur Programme der Finanz Mafia, zerstoerten das Land und die Kueste. Im Falle des Bedri Lluka, hatten die Grundstuecks Direktoren im Skandal Fall als Vasil Hila Skandal bekannt, bis 15 Jahre Haft erhalten und sassen auch 5 Jahre ab. Der Fall Bedri Luka, mit dem Gangster Bujar Nishani, Eduard Halimi, Ferdinand Yafferrie, ist aber viel schlimmer, weil er direkt zur Familie Berisha fuehrt und der Grundstuecks Diebstahl fuer Klientel und Tropoje Banden, das 100 fache uebersteigt und 1.000 Hektar Land, üebersteigt.

update: 21.1.2014 Bei der PD Partei herrscht totales Chaos, wobei man das Partei Lokal in Manze, ausgeraubt hat, was wohl ehemalige Parteigänger waren, die sich ihr Geld zurück holen, für ihre wertlosen Betrugs Grundstücks Urkunden.

Bedri Luku, Kreu i PD së Manzës: Djegia e simboleve akt i turpshëm, Halimi: E bëri Rama
Bedri Luka

Bedri Luka

Die Grundstücks Agentur in Durres, hat eine Langzeit Tradition von Kriminellen, welche keine Gesetze kennen, inklusive Motor für das fälschen von Papieren.

Bedri Luka, ist nur ein billiger Vollstrecker, der Wahl Betrugs Maschine, des Sokol Olldashi, Bujar Nishani, Eduard Halimi, als man durch die ungueltige Ausstellung von Hunderten illegaler Grundstuecks Urkunden nicht nur den Wahl Kampf finanzierte, sondern so die Tropoje Mafia Polizei auch mit illegalen Grundstuecken vor der Universitaet, im Natinoal Park Tourismus und Zone Touristik versorgte. Immer ohne die Master Plaene, und mit einer Art Kinder Zeichnung, wo niemand weiss, wo das ueberhaupt genau ist.

Mit diesen ungültigen Papieren wird mit allen Folgen Bank Betrug betrieben, man versucht diese Grundstuecke oft mit Erfolg an Migranten zuverkaufen, was ein Milliarden schwerer Betrug ist. Die American Bank of Albania, die griechische Alpha Bank und die in Mafia Hand befindliche Credins Bank, waren die Haupt Financiers in diesem Milliarden schweren Betrug, zu Gunsten Politischer Zirkel, wo praktisch jeder mit macht.

Deutlich wurde diese mit dem spaeter in die Luft gesprengten Mafia Richter Skerdilajd Konomi und Ex-Chef von Durres der Aluizi Agentur begann, fuer den Grundstuecks Raub von ueber 1.000 Hektar Land im Golf von Laze. Alle Grundstuecks Direktoren in Durres, werden seit 2004 verhaftet und Kollegen, wegen Non-Stop Faelschungen. Frei ist nur noch Bedri Luka, wo gestern 2 Bau Inspektoren ebenso kurz verhaftet wurden, wegen Untaetigkeit, was immer bedeutet, das viel Bestechungs Geld bezahlt wird.

Bedri Luka, ist Haupt Motor, einer kriminellen Idioten Bande, welche Durres zerstoerte, wobei die ALUIZI Agentur, im letzten Stempel Rausch, im Moment sogar Alles abstempelt auch in Antiken Staetten, fuer Geld, weil man Geld zum Auswandern braucht. Bedri Luka, wurde von der Berisha Mafia einsetzt, mit Sokol Olldashi, um auch Ansprueche, fuer Tropoje und Kukes Verbrecher Clans in Durres zuerfinden.

Eigentlich ist Bedri Luka, nur ein williger Klientel Gefolgsman, der PD Mafia in Durres, wo diese Art von Idioten Ansammlung praktisch inzwischen sich selbst eliminiert hat, wegen krimineller Idiotie und System Betrug ohne Ende, an Migranten und rund um Recht ungueltiger Grundstuecks Urkunden, wie enormer Umwelt Zerstoerung an der Kueste.

Oft mit einfachen Kinder Zeichnungen, ohne Gesetz, trotz gesetzlicher Verbote, ohne Beruecksichtigung der Master Plaene der Republik Albanien, mit den Offiziellen Zonen, Parks, Oeffentlichen Grundstuecke, konnnte sich jeder gegen Geld und Parteibuch, eine vorlauefige Grundstuecks Eintragung geben lassen der ALUIZI Agentur, identisch in Tirana mit dieser Mafia. Grundlage der Arbeit der ALUIZI Agentur, ist die Kontrolle fuer Unterlagen, fuer Grundstuecke und Gebaeude, welche bis 2006 gebaut waren und nicht ein Grundstuecks Verkauf, an den Kommunenen vorbei, bei Ignorierung aller Master Plaene und registrierten Grundstuecke in den Master Plaenen von Albanien, inklusive National Parks.   Salih Berisha ist nun gegen den Abriss, dieser illegalen Bauten, seiner Parteigaenger.

Etliche Hundert dieser von Beginn ungueltigen Papiere existieren im Raum Durres, auch fuer Touristik Zones, Parks, direkt auf Strassen und Oeffentlichen Grundstuecken. Identisch in Tirana, auf Uni Grundstuecken, oder 128 illegale Bauten in den Verbots Zonen von Sarande.

Ueberall findet man solche ungueltigen Papiere, welche ein extremer Betrug ist, immer an Ortsfremde, wobei die Tropojaner Verbrecher, welche oft 20 Jahre in Deutschland sind, am extremsten sind, mit erfundenen Alt-Eigentuemer Anspruechen nun in 2011.

Bedri Luka, war Chef der ALUIZI-Grundstuecks Abteilung im Bezirk Durres (von 2010-2012, bis er abgesetzt wurde), ohne jede Kompetenz, Ausbildung und mit den normalen gefaelschten Papieren, als Produkt von Sokol Olldashi und dem Ex-Kabinetts Chef: Oerd Bylykbashi !  Identisch mit der Justiz Mafia in Durres, welche ebenso ausser Funktion ist in Durres, und wo die Richter alle reich wurden und die extrem dummen und korrupten Staatsanwaelte sowieso.

Im Juni: die Mafia bedient sich selber und faelschte lustig herum.

Skender Koni, Distrikt Bau Inspektor von Durres wurde verhaftet, wegen Dokumenten Fälschung

Kein Abriss, noch Bescheide fuer den Abriss gibt es in Durres, weil die Rathaus Mafia mit Vangjush Dako, selbst daran beteiligt ist.

Durres wird ab September mit dem Abriss der Lokale, Bars, Hotels, Appartment Blocks in der Currilla beginnen

Der Mafia Idiot der PD in Durres rund um Grundstücke: Bedri Luka abgesetzt

bedri luku

Bedri Luka

Der höchste Bau Polizist und Aufseher Herr Oerd Bylykbashi wird der Korruption in Albanien bezichtigt
Durrës, “Stop rrënimit”: në ndjekje penale dy inspektorë të bashkisë
>

DURRËS, 27 shtator 2013 – “Stop rrënimit”, ndërtimet pa leje janë bërë gjahu i parapëlqyer për shou i Ministrit të ri të Brendshëm Saimir Tahiri, që u është qepur me bukë një trastë njësive vendore socialiste të Durrësit, Vlorës, Elbasanit. Drejtoria e policisë së shtetit e qarkut të Durrësit bëri të ditur se më 26 shtator 2013 ka filluar procedimin penal në gjendje të lirë ndaj dy nëpunësve të inspektoratit ndërtimor të bashkisë së Durrësit (E. M., vitlindja 1975 dhe E. K., vitlindja 1980), të cilët kanë lejuar vijimin e një ndërtimi pa leje në lagjen nr. 14 nga ana e shtetasit D. J., i cili vetë që nga data 18 shtator 2013 është proceduar për këtë ndërtim. Një tjetër procedim penal në gjendje të lirë ka filluar më 26 shtator 2013 ndaj shtetasit SH. H., vitlindja 1985, pasi rreth orës 12.00, në lagjen nr. 7 është kapur duke kryer një ndërtim pa leje, banesë njëkatëshe. Materialet iu përcollën prokurorisë.

 

/th. m. agjencia e lajmeve “Dyrrah”/

- See more at: http://www.durreslajm.com

 

Durres in Hand von Kriminellen und Idioten, wie diese Verhaftung ebenso zeigt, die Verhaftung der Polizei Anti Schmuggler Inspektoren, welche als Tradition, selbst die Leiter der Schmuggler sind und waren.

9/25/2013

Urban chaos in DurresUrban chaos in Durres
The uncontrolled mass constructions in the Durres Bay have destroyed the coastline of this area. The tourism season is far from expectancies, due to the close interests and the lack of force of the law.

 

Kollektives Verbrechen der Politik um Wahlen zu gewinnen, ist der Grundstuecks Raub in Albanien und illegales Bauen.

real sieht das nun mit 600 Anzeigen so aus:

http://stoprrenimit.com/foto-gallery/durres-qender-ne-durres-e-ndertuar-ne-rruge-alexander-goga-durres-durres-durres-rruga-aleksander-goga/

New
 • VENDNDODHJA E NDERTIMIT: Durres: Qendër në Durrës, e ndërtuar në rrugë: Alexander Goga
 • RRETHI: Durrës
 • QYTETI / FSHATI: Durres / Durres : Rruga Aleksander Goga
 • PERSHKRIM: ndërtuar në rrugë në Durrës: NO artikuj: Advot Zef Vatnikaj – Tropoje Mafia: 200 metra larg nga gjykata: Rruga Aleksander Goga, ku gjykata dhe prokurori publik (afërsisht në Kumini Rruga, përballë):

- See more at: http://stoprrenimit.com/foto-gallery/durres-qender-ne-durres-e-ndertuar-ne-rruge-alexander-goga-durres-durres-durres-rruga-aleksander-goga/#sthash.nLT31syN.dpuf

Digital Camera

update: 18.0.2013: Die Verbrecher Familie aus Tropoje: Vatnika, verschwand, nachdem sein Buero Publik wurde.

Eine der illegalen Immobilien der Familie Bujar Nishani, glatt gestohlen wie Andere illegale Projekte, die auch im Familien Besitz sind.

 • VENDNDODHJA E NDERTIMIT: lagja 11 durres
 • RRETHI: Durrës
 • QYTETI / FSHATI: durres tek furgonat pa licence
 • PERSHKRIM: Shtese pa leje e vjehrrit te presidentit Nishani

- See more at: http://stoprrenimit.com/foto-gallery/lagja-11-durres-durres-durres-tek-furgonat-pa-licence/#sthash.vnrbp5nr.dpuf

Campaign against illegal constructionCampaign against illegal construction
The Mayors of Vlore and Elbasan reacted against the suing of municipality officials regarding the illegal constructions. The Police in Vlore has sued nine municipality officials, accusing them of power abuse. Mayor Shpetim Gjika says that this is just a show.

Das Taliban Mafia Innenministerium, des Bujar Nishani, Flamur Noka, Ridvan Bode, Salih Berisha, als Partei Organisations Zentrale missbraucht.

Fotot e zyrave të reja në selinë e PD

26 shtator 2013- Dita e djeshme ishte e fundit kur zyrtarët demokratë shkelnin në selinë e vjetër, pranë Ministrisë së Brendshme. Sendet e fundit që u transportuan në godinën e re, ngjitur me Parlamentin, ishin disa tavolina që u sistemuan në katin e tretë. Shumica e zyrave në selinë që disa muaj më parë mbante emrin Shtëpia Qendrore e Ushtrisë, janë përfunduar dhe tashmë janë zënë nga lidershipi i demokratëve. Ndërkohë që mbeten ende zyrat e katit të tretë të parregulluara dhe kati i parë, i cili nga restorant do të përshtatet në zyra të vogla për drejtuesit e PD-së.
ZYRAT E REJA 

Ndryshe nga selia e vjetër, kur krerët e PD-së ishin vendosur në katin e tretë të godinës, në selinë e re, kati më i rëndësishëm është ai i dyti. Përballë shkallëve gjendet zyra ku zhvillohen mbledhjet e Grupit Parlamentar demokrat, një sallë e madhe ku është vendosur tryeza e rrumbullakët ngjyrë blu. Një korridor i gjatë rreth 40 metra përshkon zyrat e krerëve demokratë. Aty kanë marrë zyrë sekretari aktual i Përgjithshëm i PD-së, Ridvan Bode, sekretari Organizativ, Flamur Noka, zëdhënësja e PD-së, Silvi Bardhi, sekretari për Marrëdhëniet Ndërkombëtare, Gert Bogdani, si dhe ishkëshilltari politik i Kryeministrit, Glori Husi. Një zyrë është rregulluar edhe për nënkryetaren e partisë, Jozefina Topalli, e cila ka gjithashtu një tjetër ambient pune në selinë e Kryesisë së Kuvendit.

 

http://www.panorama.com.al/2013/09/26/fotot-e-zyrave-te-reja-ne-seline-e…

- See more at: http://www.durreslajm.com/aktualitet/fotot-e-zyrave-t%C3%AB-reja-n%C3%AB-selin%C3%AB-e-pd#sthash.5YweqG7e.dpuf

Schlimmer wie die Taliban: Durres als Tourismus Stadt im Dreck, Müll und dem Sumpf der illegalen Mafia Bauten an der Küste

Die dümmste Durres Mafia mit illegalen Bauten in der Zone Touristik

Bedri Luka, hat dort illegale Dokumente ausgestellt, für kriminelle PD Parteigänger, welche seit dem Vasil Hila Skandal als vollkommen ungültig gehandelt werden, weil oft sogenannten Kompensations Dokumente, nur auf Agrar Land im Landes Innere gestattet sind und dann noch legalisiert werden müssen.

Ein Chaos ohne Ende, wird am Schluß im Durres Büro, aber auch überall in Albanien bei der ALUIZI bestehen. Eines der typischen Deaster-, Privatisierungs Erpressungs- und Betrugs Projekte der Weltbank Gangster, wo die Drogen Lady, Jane Armitage, besonders peinlich ist, rund um Erpressungen, Betrug und Geldwäsche.

9/25/2013

Die Italiener verhaften den Durres Stadt Architekten: Adlei Likmeta und das normale Chaos

Filed under: — Balkansurfer @ 10:43 am

Eine reine Polizei Aktion, ohne Justiz, weil jeder weiss, was fuer ein krimineller Sauhaufen gerade die Durres Justiz ist. Die Ernennung zum Generalstaatsanwalt in Durres( des frueheren erfolgreichen Sonder Staatsanwaltes Ferdinand Elezi, wuerde daran etwas aendern.)

siehe auch im Juni, Stadtrats Mitglied der Idioten Klasse: Skender Koni, Distrikt Bau Inspektor von Durres wurde verhaftet, wegen Dokumenten Fälschung


Luxus Villa des Gangsters Adlei Likmeta, eines kriminellen Idioten, welche sich System konform, solche Posten zur Tarnung erkaufen, in der Regierung, oder den Stadt Verwaltungen.

siehe die komplett verhaftete Stadt Polizei von Durres, welche nur Geld erpresste, damit illegales Bauen geduldet wird. Man machte dann recht munter weiter, unter der Schirmherrschaft, einer rein kriminellen Stadt Verwaltung, mit Adrian Cela und Vangjush Dako.
3/26/2009
4 Beamte der Stadt Durres, wurden von der Task Force Staatsanwaltschaft verhaftet

Adlei Likmeta, hatte lt. Auskunft des Rathauses Durres, die Funktion: leitender Architekt, fuer die Stadt Planung, vor allem den technischen Kontrollen, fuer Bauten in der Stadt. Diese Kontrollen gibt es nun mal nicht. Weder auf die Bau Abstände, Beton Rüttler, hier Vibrom genannt, technische Vorschriften. Die Anzahl der gebauten Stockwerke, bis zum Bau auf Strassen, udn Parks! Keine Kontrollen! Adlei Likmeta ist das Sinnbild fuer die totale Anarchie, weil zu dumm, solceh Vorschriften zulesen, zu verstehen und umzusetzen. Zu dumm auch Bauplaene und Genehmigungen zulesen, oder einfache Faelschungen zu erkennen. Ein Dritt klassiger Idiot Mafiosi der Stadt Verwaltung, der in einer Luxus Villa lebt, illegal gebaut, auf gestohlenen Grundstueck, wie es normal ist.

Adlei Likmeta
Adlei Likmeta, Parnter des Drogen Bosses Ajdini Loyalty, in Ancona verurteilt schon in 2006, wo er dann die Kuesten Grundstuecks Geschaefte der Mafia sich einkaufte. Ajdini Loyalty, war der Kapitaen, eines Drogen Handels Schiffes, des Adlei Likmeta, was die bekannten Familien Thepsi, Spartak Braho, Agron Duka (Lefter Koka) ebenso mit Frachtern betrieben.

In 3 Wochen soll die neue Kuesten Grundstuecks Agentur in Betrieb gehen, nach einem totalen Debakel, unter Leitung der Weltbank, der OSCE mit kriminellen Banden des Salih Berisha, Elvis Cefa, Bylykbashi Mafia -Bylykbashi Mafia, , Shaban Memia und dem Schwiegersohn des Berisha: Jamber Malltezi, ein Profi im Grundstuecks Betrug, wie Alban Yhillari, oder Agim Hoxha, Sokol Kazazi Mitglied im Bezirksrat der Stadt Durres

Durres Rathaus
Das Mafia Rathaus von Durres, mit Vangjush Dako

Heute wurde von der Italienischen Polizei in Durres, der Haupt Architekt der Stadt Durres:
Adlei Likmeta

Adlei Likmeta, im Rathaus verhaftet, ein Langzeit kriminelles Enterprise, des Internationalem Menschenschmuggels! Er ist der Organisator fuer jeden Grundstuecks und Planungs Betrug, wie u.a. der angebliche neue Bus Bahnhof bei der Post, welcher in ein kriminelles Enterprise Gebaeude der Familie Berisha umgewandelt wurde, wo andere Appartment Blocks, in Wirklichkeit genehmigte Krankenhaeuser einmal waren! Die Durres Rathaus Mafia, ein Langzeit kriminelles Produkt,

schlimmer wie die Taliban. Gegen den Vize Buergermeister Adrian Cela , ebenso einem Langzeit Kriminellen, ist bereits wegen illegalem Bauen, usw. Klage erhoben worden. Der neue PM Edi Rama, laesst alle Dokumente und Genehmigungen, Rathaus Beschluesse des Partei Kollegen im Vorstand der SP: Vangjush Dako untersuchen und hat ihm auch angedroht, das er angeklagt wird, wegen der Vernichtung und Zerstoerung der Stadt Durres. Was dann Real passiert, ist immer eine andere Frage in Albanien, wie die Funktion der Justiz und Gesetze.

Durres hat Idioten als Administrative, was ja offiziell ist.

Grund: Drogenhandel und Menschenhandel, was in Deutschland, siehe Visa Skandal, auf Grund einer korrupten und Weisungs gebundenen Staatsanwaltschaft in Berlin: Straffrei ist *auch Visa Garantie Betrug, wie die Fakten Lage zeigt. In Italien, zu ueber 9 Jahren Haft verurteiltm was ab das kriminelle Enterprise des Ilir Meta erinnert und seinen verhafteten Staatssektretaer: Almir Rrapo, oder die Ex-Ministerin: Majlinda Bregu

Arrestohet për llogari të Italisë
arkitekti i Bashkisë së Durrësit

DURRES- Një arkitekt në Zyrën Urbanistike të bashkisë së Durrësit është arrestuar sot nga policia për llogari të policisë italiane.

Sipas korrespondentit tonë në Durrës Artur Korriku, Adlei Likmeta, 34 vjeç është i dënuar në mungesë në Itali për trafik të qenieve njerëzore dhe ndaj tij autoritetet italiane kishin firmosur një urdhërarrest ndërkombëtar.

Arrestimi i tij është bërë sot në mëngjes në zyrën e bashkisë, ku Likmeta kishte shkuar normalisht për të nisur ditën e punës.

Prania e forcave të shumta të policisë kanë ngjallur trembje dhe çudi tek punonjësit e bashkisë

Në momentin e arrestimit Likmeta nuk ka shfaqur rezistencë.

Redaksia online
(sg/shqiptarja.com)
- See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/arrestohet-p-r-llogari-t–italis–arkitekti-i-bashkis–s–durr-sit-178841.html#sthash.4bZbD0Y6.dpuf

Das Rathaus Durres (ebenso die Justiz), ist vollkommen Funktion untuechtig, was bei diesem kriminellen Enterprise auch nicht verwundern kann, was eine Art Club ist, wo man sich Politiker, Staatsanwalt, Richter, Polizei Chef, oder Hafen Direktor nennt.

Nun gibt es wieder einen Wechsel, und erneute Abloesung, wo man sich den Posten rund um den Taliban Chef von Durres: Vangjush Dako, ersteigert.

7/16/2013

Schlimmer wie die Taliban: Durres als Tourismus Stadt im Dreck, Müll und dem Sumpf der illegalen Mafia Bauten an der Küste

Coastline property agencies, established within three weeks Coastline property agencies, established within three weeks
Within three weeks, the coastline property agencies will have a new structure that will deal the tourism and property issues. A group of experts are working for the possibility of creating a super agency that will treat the problems of property and legalizations in the Albanian coastline.

Erneuter Wechsel im Durres Stadtrat, der sowieso funktion unfaehig ist. Alle Namen, der kriminellen Familien, welche oft bereits etliche Verurteilungen hinter sich haben, als die Justiz noch funktionierte.

Shkarkohet kryetari këshillit bashkiak në Durrës. Alban Ramohita në vend të Indrit Hamitit

Posted by Slideri, Top Lajmet Tuesday, September 24th, 2013

alban ramohitaNga Xhevo Gradica / Shkarkohet kryetari këshillit bashkiak në Durrës. Dështon prefekti Genc Juka
Sot këshilli i bashkisë së Durrësit pritet t’i jap fund çështjes së kryetarit të këshillit. PS dhe LSI nuk do të presin më reagimin e prefektit Genc Juka duke ndërmarrë një procedurë e cila synon t’i japë fund zvarritjes së qëllimtë të treguar nga Juka. Emri më i lakuar dhe që mund të marrë votat e të gjithë këshilltarëve të përfshirë në aleancën e majtë është Alban Ramohita. Këshilltari Ramohita mësohet se nuk do e kundërshtojë vendimin e shumicës së majtë ndonëse ai nuk ka shfaqur interesim të drejtpërdrejtë për të marrë drejtimin e këshillit të bashkisë së Durrësit, këshill i cili ka kaluar në paralizë të plotë prej afro një viti. Ramohiitaj është menduar si emri me konsensusin më të plotë ndër socialistë dhe aleatë. Emri për kreun e ri të këshillit të bashkisë së Durrësit është debatuar gjerë ndër socialistë dhe më pas me aleatin kryesor të tyre, LSI. Të njëjta burime thonë se vet LSI me katër këshilltarët e saj në këshillin bashkiak nuk ka shfaqur ndonjë pretendim për të marrë kryesimin e këshillit. Socialistët dhe LSI janë dy grupimet më të interesuara për ta mbyllur sa më parë këtë çështje të hapur e cila po zvarritet nga institucioni prefektit. Genc Juka është bërë objekt i kritikave dhe shpotive të ashpra pasi ai e ka shtyrë për muaj me rradhë marrjen në konsideratë të kërkesës së këshilltarëve. Edhe pse e djathta me aleatët e saj nuk ruan shumicën në këshill që nga fillimi i vitit 2013, kjo nuk ka shqetësuar prefektin Juka i cili ka mbajtur pozicione indifernete duke heshtur për rastin në fjalë. Një veprim i tillë ka zbehur plotësisht funksionimin e këshillit i cili nga ana vet nuk mblidhet që prej 7 muajve. Alenaca PS-LSI i dha mundësi të majtës të jetë ajo shumicë në këshill. PS ka 18 mandate, LSI 4, partia e Petro Koçit një këshilltar dhe ajo e Paskal Milos, PDS, 1 këshilltar. Kjo shumicë prej 24 kartonash përkundrejt 45 këshilltarëve që ka këshilli bashkiak, bëhet dominuese. Një fakt i tillë ka shtyrë prefektin Genc Juka ta zvarrisë pa afat shqyrtimin e situatës dhe klimës së re të krjuarn në këtë njësi vendore. Por, pas depozitimit të kërkesës në prefekturë, PS dhe aleatët e saj kanë vendosur të gjejnë vet rrugën e cila, sipas tyre, është e ligjshme. Ata sot pritet të krijojnë një komision provizor brenda shumicës së tyre për të mbikqyrë procesin dhe pavarësisht pjesmarrjes në këshill të këshilltarëve të PD, PR, PDI, PDK, do të votëbesojnë emrin e tyre. Emri më i pikasur për të zëvendësuar kreun aktual të këshillit bashkian në Durrës Indrit Hamitin, është ai i Alban Ramohita. Këshilltarët e majtë kanë humbur besimin tek Hamiti jo vetëm për shkak të pozicionit të tij politik, por edhe ngase për shumë vendime të rëndësishme kreu këshillit është cilësuar nga këshilltarët e majtë si bllokues. Kreu këshillit Hamiti është përfshirë në listën e këshilltarëve të PD ndonëse i përket PDI-së dhe kjo është një arsye më shumë që shtyn shumicën e re të këmbëngulë për ta shkarkuar atë. PD është deklaruar se nuk do njohë rezultatet që dalin nga shumica legjitime në këshill, ndërkohë që të njëjtin qëndrim do të mbajnë edhe dy republikanët, njëri prej të cilëve është nënkryetar i këshillit të bashkisë dhe tjetri sekretar i përgjithëshëm i prefekturës. Por të majtët e kanë bërë llogarinë e tyre nga e cila rezulton se mandatet e të djathtëve kanë mbetur në minorancë. Çështja saktësisht është shtruar që në kohën kur prefektura drejtohej nga Genc Alizoti i mandatuar nga LSI që asokohe ishte në miqësi me PD. Por Alizoti nuk bëri ndonjë hap konkret duke ia lënë pasardhësit të tij Jukës ta zgjidhë çështjen.

Nisma

Me nismë të disa këshilltarëve të PS dhe të LSI është apeluar tek institucini i prefektit në qarkun e Durrësit për interpretimin ligjor të kërkesës së tyre. Bëhet fjalë për shqyrtimin e listës dhe firmëtarëve të cilët kërkojnë nga prefekti të pranojë vullnetin e shumicës në këshill. Në thelb kërkesa kërkon që këshilltarët të kërkojnë votbesim për kryetarin e këshillit. Kërkesa e këshilltarëve të majtë ka në fokus besimin e tyre se në rradhët e këshillit bashkiak ka ndryshuar raporti dhe se “kandari” rreh në anën e tyre. Ndaj ata kanë parashtruar në prefektuë apelin e tyre të firmosur nga shumë anëtarë të këshillit, ndërkohë që prefektura e ka zvarritur në mënyrë të qëllimtë. Ideja dhe më pas veprimi konkret në këtë drejtim erdhi në kohën e krijimit të raporteve të reja polirtike në shkallë vendi. LSI parapërgatiti elektoratin e saj në veprimin taktik duke synuar që të bindë antarësinë për një koalicion të ri dhe konkretisht për alenacë me PS. Sapo një hap i tillë është bërë legal, katër këshilltarët e LSI deklaruan në këshillin e bashkisë së Durrësit se edhe në nivel vendor do të këtë ndryshime matematike dhe se do të krijohet një shumicë e re. konkretisht këshilltarët e LSI e kaluan votën e tyre në anë të PS dhe ky qe sinjali i parë i prishjes së balancave politike edhe në nivelet lokale. Zvarritjet erdhën si pasojë e fushatës zgjedhore dhe kjo i dha dorë të lirë prefektit për të mos përfillur kërkesën e depozituar në rrugë institucionale. Por edhe ndryshimet e krerëve në prefektura do të kërkojë edhe disa muaj ngase të majtët janë shprehur për të riparë ekzistencën dhe funksionimin e qarqeve dhe prefektura me shpresën tek një rikompozim i mundshëm. Juka në këtë mënyrë ka siguruar edhe disa javë qëndrim në karrige duke shpërfillur kërkesën e këshilltarëve. Burimet thonë se prefekti Genc Juka as që e ka shtruar për diskutim apelin me zyrën juridike në një kohë që çështja ka hyrë në një tjetër rrugë. Këshilltarët e majtë do të mblidhen vet dhe do të vendosin fillimisht për emrin e ri të kryetarit të këshillit si dhe më pas edhe për emrin e sekretares së këshillit e të nënkryetarit.

Lista e këshillit bashkiak

Këshilli bashkiak në Durrës përbëhet nga 45 këshilltarë. PS dhe PD kanë numrin më të madh të antarëve por që asnjëra prej tyre nuk ka mundur të ketë shumicën për të vendosur pa nevojën e aleatëve të vegjël për kreun e këshillit dhe për çështyje të tjera që kërkojnë shumicë. Për shkak të rrjedhave politike shumica në këshillin bashkiak fillimisht kaloi në anë të PD, ndërsa tani është aleanca e bllokut të majtë që dikton me shumicën e kartonave. Partitë më me pak prezencë, por që realisht kanë pasur në dorë të vendosin për fatet e shumicës janë Partia Republikane me 2 këshilltarë, PDS e Paskal Milos me 1 këshilltarë, Demokristianët 1 këshilltarë dhe PSV e Petro Koçit me një anëtar. Kartoni këtij grupi këshilltarësh është “shitur” dhe është “blerë” shtrenjtë. PR i ka “zhvatur” PD një vend nënkryetari në këshillin bashkiak dhe një vend tjetër në prefekturë, sekretarin e përgjithshëm. Tani që raporti ëhstë përmbysur të privilegjuar duken PDS dhe PSV të cilët janë pjesë e së majtës të kryesuar nga PS e LSI dhe që së bashku kanë 24 mandate, numër i m,jaftueshëm për të rrëzuar nga karrigia Indrit Hamitin dhe nënkryetarin Edmond Rubikun.

1.BARDHYL AGASI
2 GENTIAN BEJKO
3 ALFRED MULLARAJ
4 JOLANDA LABI
5 ALBAN RAMOHITAJ
6 GEZIM AGASI
7 ROLAND XHELILAJ
8 REDI DEMIRI
9 NATASHA PACO
10 GAZMEND KABASHI
11 FATMIR SHAHINI
12 VEZIKO KERRAJ
13 FATMIR GJERGJI
14 ASTRIT DUÇI
15 EDUARD RUCI
16 TOMORR AGALLIU
17 LEDION LAKO
18 SKENDER KONI
19 SOKOL UKA
20 ILIA MILLOSHI
21 AFERDITA PLEPI
22 ZAMIR RAMADANI
23 SEID KERTUSHA
24 EGLANTINA BEKTESHI
25 ARMAND TELITI
26 KLODIAN PAJUNI
27 LEDIA KOVACI
28 SOKOL KAPEDANI
29 EDUART NDREU
30 NEVILA KALAJA
31 NERITAN GOLJA
32 INDRIT HAMITI
33 ANILA VELJA
34 ILIJA ILIJA
35 SABRI XHAKERRI
36 FATMIR VOLOTI
37 AHMET BAJRAMI
38 ILIRJAN TAHIRI
39 ALBERT KAZAZI
40 FLUTURA KONI
41 FLAMUR GJUZI
42 HAJRI NUHU
43 VASIR HABILI
44 DILAVER TEPELENA
45 EDMOND RUBIKU

Short URL: http://bulevardionline.com/?p=6181

Bedri Luku: Oketa sahanlëpirës dhe tellall i Bamir Topit. Gazmend Oketa: Të kanë gjetur ty se nuk kanë surrat të dalin vet

Posted by Slideri, Top Lajmet Tuesday, September 24th, 2013

bedri lukuNga Xhevo Gradica / Kreu zyrës së regjistrimit të pasurisë së paluajtshme në Durrës Berdi Luku në rrjetin social Facebook ka shpotitur sekretarin e përgjitshhëm të Frymës së Re Demokratike Gazmend Oketën. Lukun e ka ngrënë meraku përse FRD nuk ka mundur të marrë me 23 qershor votat e pritshme, ndërsa ka gjetur Oketën si njeriun më të përshtatshëm për t’i drejtuar pyetjen retorike. Shkëmbimi replikavë në Facebook ka ardhur pas takimit të bërë nga krerë të FRD në Korçë në kuadër të kandidimit për vendin bosh të kreut të bashkisë. Nga qyteti në jug të Shqipërisë Oketa ka bërë të qartë se e djathta shqiptare ka ende shumë probleme lidhur me pozicionimin dhe programin politik. Konkretisht Oketa është ndalur tek PD e cila pas ghumbjes së thellë me 23 qershor vijon të mos bindë partitë e djathta për strategji të përbashkët në opozitë. “A mund t’i përgjigjet një pyetje Gamend Oketa: Me 23 qershor partia e tij kërkonte me çdo kusht humbjen e Berishës, po tani në Korçë me kë e ka inatin?”,-ka pyetur regjistruesi i Durrësit. Ndërsa një kërkesë e tillë nuk është se ka ngacmuar Oketën të futet në lojën e fjalëve dhe të replikës, vijimi tekstit të Lukut ka qenë më ngacmues pasi ai e ka tentuar të fusë në konflikt me vetveten edhe median e gazetarët në tërësi pa treguar se me cilin e kishte hujin konkretisht. Luku përmes Facebook-ut ka thënë “Pse media nuk merret me imoralin e këtyre sahanlëpirësve që s’kanë pikën e turpit të hanë bukën dhe të përmbysin kupën?”. gazmend oketaKjo ka mjaftuar për të “zgjuar” Oketën i cili shquhet për qetësi dhe mosrrëmbim në të folur e në të shkruar. Megjithatë, këtë herë, Oketa e ka hapur “thesin” duke mos e lënë Lukun t’i rrëshqasë lehtë. Reagimi tij ka qenë jo vetëm i fortë, por edhe i ashpër. Fillimisht Oketa ka shkruar fjalët “Se di!” si për të lënë të kuptohet se ka qenë më mëdyshje për t’i dhënë ndonjë shuplakë të fortë Bedri Lukut përmes Facebook-ut, apo për t’ia lënë këtë detyrë të tjerëve. Por duket që vetëm pak ka zgjatur heshtja pasi si asnjëherë tjetër Oketa i është përgjigjur duke shkruar “ Kur ishte me mustaqe ia kam shpëtuar një herë b…(kokën). Mesa duket po do të bëhet politikan. Çfarë thotë Bedro nuk më duket kaq i mençur”. Luku i ka kujtuar Oketës se 23 qershori u dha përgjigje të merituar pasi në këto zgjedhje me votat që mori, FRD nuk mundi të guste në Kuvend as ish presidentin e Republikës. Ai madje ka shtruar edhe pyetjen për gazetarët “Pse gazetarët nuk e pyesin për rezultatet e 23 qershorit, por e lënë të thotë përralla që ia kanë mësuar përmendsh?”. Edhe për këtë “merak” të Lukut reagimi Okëtës ka qenë i drejtpërdrejtë. Ai ka bërë të qartë për të gjithë friends në Facebook se e njeh shumë mirë Lukun dhe formimin e tij, ndërkohë që e ka mbyllur reagimin e tij duke shkruar “Do ia kenë shkruar të tjetër dhe meqë nuk kanë surrat vet gjejnë Bedriun”. Komunikimet dhe replikat në facebook kanë nisur të bëhen gjithnjë e më të shpeshta edhe për kategorinë e palëve që janë përfshirë në akuza të ndërsjellta lidhur me rezultatet e zgjedhjeve në Durrës, problemet e krimit e të korrupsionit, akuzave në adresë të politikës dhe pushtetarëve në qendër e në bazë… Në jo pak raste gjuha e përdorur si mënyrë komunikimi në rrjetin social në jo pak raste ka qenë e mbushur me epitete, ironi e sarkazëm, mjete që janë përdorur për të nxjerrë dufin mes palëve. Luku në Facebook nuk kursen ta quajë Oketën si tellal të Bamir Topit, ndërsa Oketa është përgjigjur në mënyrë të tërthorë duke i kujtuar Lukut se nuk e ka inteligjencën e duhur për të replikuar me të.

Short URL: http://bulevardionline.com/?p=6176
Die Bau Mafia in Durres und die neue Kuesten Grundstuecks Agentur und der Staatsanwalt: Ferdinand Elezi
Man will ja den bekannten Bauschrott, der Albaner Mafia abreissen in Durres. Dazu braucht einen richtigen Staatsanwalt, wo nun in einer Abstimmung bereits bei der Generalstaatsanwaltschaft man sich fuer Ferdinand Elezi, eindeutig entscheiden hat. Er muss nun nur noch ernannt werden. siehe unten, denn Ferdinand Elezi, klagte in 2004 : 25 Offizielle an, darunter den Buergermeister und Ex/Buergermeister: Miri Hoti, einem kriminellen Produkt von Ilir Meta, wo es auch Haft Strafen, mit bis zu 15 Jahren gab.

Ein Presse Artikel vor 9 Jahren, wo das Rathaus, bis heute der Motor der Umwelt Verwuestung und des Verbrechens ist, heute mit Vangjush Dako, dem die Hauptschuld inzwischen gegeben wird, neben Berisha PD Financiers und Verbrechern.

Bereits 2004, gab es gigantische Skandale in Durres, rund um den Profi Verbrecher Vasil Hila, die Buergermeister Lefter Koca, Miri Hoti (ein Ilir Meta Mann), wo 25 Haft Befehle ausgestellt wurden und zu 12 Jahren Haft ein Vasil Hila verurteilt wurde, der inzwischen wieder frei ist.

5/13/2005

Albanische Minister stahlen Land in Durres. Der Grundstuecks Skandal in Durres

beschlagnahme von illegal gebauten Hochhaeuser

Keine Abriss Bescheide, gingen bis jetzt bei der Stadt Durres hinaus, weil die Verwaltung Null Funktion hat, und Viele das kriminelle Enterprise des Vangjush Dako sabotieren.
Durres wird ab September mit dem Abriss der Lokale, Bars, Hotels, Appartment Blocks in der Currilla beginnen

Chefs der Kultur Vereine, bekannte Saenger, Sport Vereine, Chefs der Industrie und Handelskammern und diversen Organisationen! Oft fest in Hand von Kriminellen.
Die Volks Lied Interpretin Liljana Kondakci, wurde als Drogen Ring Chefin verhaftet

Identisch wurden noch am Abend in Durres, Polizei Inspektoren verhaftet, Anti Schmuggler Inspektoren! Shpëtim und Hasan Danaka. Beide schmuggelten als Polizei Inspektoren aktiv Treibstoff aus dem Hafen, was ebenso seit Jahren bekannt ist, und von hohen Polizei Direktoren bestaetigt war.

26 Shtator 2013 - 22:35
Durrës, kontrabandonin karburant
pa akcizë, pranga dy inspektorëve
DURRES- Drejtoria e Antikontrabandës në qytetin e Durrësit ka arrestuar në flagrancë mbrëmjen e sotme një inspektor të Antikontrabandës dhe vëllain e tij me detyrë inspektor policie në drejtorinë e qarkut të Durrësit. Dy vëllezërit Danaka janë vënë në pranga për kontrabandë karburanti pa akcizë.

Në pranga janë vënë Shpëtim Danaka, inspektor Antikontrabande dhe vëllai i tij Hasan Danaka, inspektor policie.

Dy vëllezërit janë kapur në flagrancë duke kontrabanduar 1 mijë litra naftë.

Po kështu, policia ka bllokuar edhe një makinë të vëllezërve Danaka.

Ndërsa, materialet i kanë kaluar Prokurorisë së Durrësit për veprimet e mëtejshme procedurale.

Redaksia Online
(e.s/shqiptarja.com) - See more at: http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/durr-s-kontrabandonin-karburant-pa-akciz–pranga-dy-inspektor-ve-179151.html#sthash.Uk8lCOpC.dpuf

9/12/2013

Ein kritischer Artikel über das Samir Mane Wirtschafts Imperium - Anti-trusti nën diktatin e oligarkut Mane?

Filed under: — Balkansurfer @ 4:28 pm

up 1.1.2011, a new ! Info Website // http://news.albania.de/

Es gibt nur eine Handvoll Firmen, die lange in Albanien existieren, darunter ca. 4 ausl. Firmen.

Keine dieser alten Firmen hat sich in den letzten Jahren vergrössert, wobei die Einzige neue Gross Firma Rezart Taci, in die Insolvents ging und abgewickelt wurde, aber mit Hilfe korrupter EBRD Kreditgeber ist Alles möglich. Eine aufgeblähte Firma, wo bis jetzt alle diese Art von Firmen schon teilweise lange nicht mehr existieren, mit Ausnahme von Geldwäsche und Betrugs Firmen.

Das Samir Mane ein grosses Imperium hat, wo Bilanzen inzwischen angezweifelt werden, denn durch die Aufblähung,kann er seine Verluste vertuschen und erhält auch noch neue Kredite, bzw. übernimmt er Firmen Leichen mit Bank Schulden. Er ist Honor Konsul von Thailand, wo bei der Einweihung die gesamte ausl. Politik Prominenz erscheint, denen das Gespür für Luft Nummern abgeht, das es sich hier um ein Betrugs und Geldwäsche Imperium handelt, wie bei Rezart Taci, der Bankrott ist und eine bessere Chance hatte.

Samir Mane, erhält neue Monopol Lizensen, ohne Parlaments Beschluss für die Öl Einfuhren
Die selbe Pleite Veranstaltung wie Das Comedy Rezart Taci, Betrugs Wirtschafts Imperium mit ARMO und Taci Öl wird zerschlagen
Illegale Samir Mane Geschäfte, wo man nicht einmal den Transparent Modus aus dem Jahre 1998 hat.

Der “Zoll” in Albanien: Erpressung im Hafen von Durres, mit den Scanner Gebühren, durch Monopol Firmen des Salih Berisha
Die Adminstrativen, arbeiten so dreist wie noch nie in Albanien, weil es primitive und kriminelle Voll Idioten sind. Täglich gibt es neue extrrem Skandale.

Erneut ein illegales Geschäft der Berisha Familie, für Samir Mane: und von der VAT auch noch befreit.
Berisha ligj të ri për Samir Manen, i heq TVSH për biznesin me kontenierët

Anti-trusti nën diktatin e oligarkut Mane?
Written by lajmi on June 22nd, 2013 6:11 pm - No Comment Yet - Viewed 3223 times

Samir Mane

Dyshimet e Komisionerit të Konkurrencës, Koço Broka për bilancet e “Euromax” që dalin vazhdimisht me humbje. “Kryqëzimi i të dhënave të pasqyrës të të ardhurave dhe shpenzimeve dhe bilancit në vitet përkatëse flasin se zor se kemi të bëjmë me një paraqitje korrekte të realitetit”. “Investigim”-i boton ekskluzivisht një dokumentin-bombë ku hapen “petët” e një megaskandali potencial, që mund të hidhte hije dyshimi për evazion fiskal në Shqipëri, Serbi, Holandë, Qipro, Belgjikë, Austri, Greqi, SHBA

Nga Thanas Mustaqi

l

Pasqyrat financiare të miliarderit Zamir apo Samir Mane t’u dërgohen institucioneve publike që merren me certifikimin i bilanceve, duke bërë kryqëzimin e të dhënave të pasqyrës të të ardhurave, shpenzimeve dhe bilancit në vitet përkatëse, pasi gjatë periudhës 2007- 2012, ka dalë me humbje dhe nuk ka falimentuar as juridikisht as realisht. Kështu ka kërkuar më 22 prill 2013, jo ndonjë njeri dosido, por komisionari i Anti-trustit shqiptar Koço Broka. “Investigim”-i boton ekskluzivisht një dokument-bombë të anëtarit të Komisionit të Konkurrencës, ku hapen “petët” e një megaskandali potencial, që mund të hidhte hije dyshimi për evazion fiskal në Shqipëri, Serbi, Holandë, Qipro, Belgjikë, Austri, Greqi, SHBA. Nga ana tjetër, ekspertiza e Brokës mund t’i shërbenin prokurorisë si premisë për të hetuar mbi mundësinë e pastrimit të parave të krimit të organizuar global.

INSIDER

Në “syrin e ciklonit” do të ishte Zamir/Samir Mane, i konsideruar “taikun-i” (fjalë me origjinë japoneze me kuptimin “financier, magnat i një ose më shumë sektorëve industrialë”) më i madh i Shqipërisë dhe një nga liderët e biznesit të tregtisë me pakicë në Ballkan. Nga ana tjetër, nëse vërtetohen pretendimet e “insider”-it, do të dilte në pah fakti tronditës se Autoriteti i Konkurrencës është nën sundimin e oligarkut shqiptar Mane, por me bekimin e qeverisë. Serbia ka çuar para drejtësisë në dhjetor 2012, njeriun e paprekshëm, taikunin Mirosllav Mishkoviç, ish-blerës-shitës nga/dhe te Mane, të “Euromax”-it. Burime konfidenciale të “Investigim”-it thonë se akuza e Beogradit do t’i kërkojë prokurorisë shqiptare të dhëna mbi transaksionin Mane-Mishkoviç.

“KATËRUMVIRATI”

“Katërumvirati” femëror nga 5 anëtarët e Komisionit të Konkurrencës, e kanë “mbytur” të vetmin mashkull dhe kanë miratuar “autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë Euromax Shpk nëpërmjet transferimit të 100 për qind të kuotave të kësaj të fundit nga shoqëria Balfin Shpk te shoqëria CM Balkans BV”. Guximi femëror kalon çdo kufi në shkeljen me ndërgjegje të anëve negative që kanë konstatuar vetë, dhe pse një ditë mund të përballen me drejtësinë. Me sa duket, nuk janë frikësuar të vihen nën diktatin e Manes, me “gradat” e pasanikut dhe të afërt me njerëz të fuqishëm në biznesin amerikan dhe me Kryeministrin shqiptar. Zoti Berisha, të paktën në tri raste është shfaqur krah tij, duke prerë shirita përurimesh dhe shtypur butona.

KRYQËZIM

Për Brokën nevojitet një shqyrtim më i plotë qoftë edhe formal mbi besueshmërinë e vlerave të bilancit dhe të pasqyrave të tjera financiare, në se ato paraqitin në mënyrë korrekte realitetin.

Komisioneri ka këmbëngulur që pasqyrat financiare të “Euromax”-it kërkojnë një hetim të plotë nga ana e Autoritetit të Konkurrencës duke evidentuar dhe efektet që ka kjo paraqitje në konkurrencën dhe për konkurrentët në tregun përkatës. Madje, Broka ka deklaruar me guxim se “kryqëzimi i të dhënave të pasqyrës të të ardhurave dhe shpenzimeve dhe bilancit në vitet përkatëse flasin se zor se kemi të bëjmë me një paraqitje korrekte të realitetit”.

OBLIGIMI

Në prill 2013 “Euromax Shpk” shitet nga Mane te shoqëria “CMB Albania Shpk” me një çmim rreth 6 herë më të vogël,edhe pse ka 6 vjet që del me humbje, ndërsa e firma e dytë po del me humbje gjatë dy vjetëve, ndërsa detyrimet e saj janë më të mëdha nga asetet! Po ashtu, Broka vë në dukje se “është një obligim i Autoritetit të Konkurrencës, dhe institucioneve të tjera publike” për të bërë verifikimet. Komisioneri i referohet formularit të njoftimit të thjeshtuar të përqendrimit seksioni 9 ku kërkohet deklarimi: “Pala ose palët njoftuese deklarojnë që sipas njohurive dhe besimit të tyre të plotë, informacioni i dhënë në këtë njoftim është i vërtetë, i saktë dhe i plotë; se janë dhënë kopje të vërteta dhe të plota të dokumenteve të kërkuara nga formulari. Të gjitha vlerësimet e dhëna identifikohen si të vërteta dhe janë vlerësimet e tyre më të mira të mbështetura mbi faktet dhe se të gjitha mendimet e shprehura janë të sinqerta”.

DETYRIME MË TË MËDHA SE ASETET

Çdo shqyrtimi i përqendrimeve fillon nga presupozimi se të dhënat janë të vërteta konform realitetit. Të dhënat flasin se ato duhen shqyrtuar duke vlerësuar fillimisht nga pikëpamja formale në se ato paraqitin në mënyrë korrekte realitetin. Të dy ndërmarrjet që i nënshtrohen kërkesës për autorizim përqendrimi nga Komisioni i Konkurrencës dhe operojnë në tregun përkatës të produktit të përkufizuar si “tregu i shitjes me pakicë i produkteve ushqimore dhe mallrave të konsumit që kanë qëllim furnizimin ditor dhe të rastit të familjeve nëpërmjet formateve të dyqaneve të paspecializuara si dyqanet në afërsi të lagjes, supermarketeve dhe hipermarketeve”, kanë si karakteristikë se jo vetëm për vitin 2012 dalin me humbje. Shuma e detyrimeve afatshkurta dhe afatgjata rezulton me e madhe se sa ajo e aktiveve.

ME KUSHT

Para se të vihej në vendimin e 24 prillit 2013, në mbledhjen e Komisionit të Konkurrencës datë 15.04.2013, Brokaj ka mbajtur këtë qëndrim: së pari, raporti “Përfitimi i kontrollit të vetëm të shoqërisë Euromax Shpk nga CM Ballkans BV” nuk miratohej nga ana e tij si komisioner; së dyti, pasqyrat financiare përkatëse t’u dërgohen institucioneve publike që merren me certifikimin i bilanceve; së treti, në kushtet kur pasqyrat financiare të dy ndërmarrjeve pjesë e përqendrimit janë me humbje, autorizimi nga ana e Komisionit të Konkurrencës të jetë me kusht.

Por draft-vendimi, i përgatitur nga grupi i punës, konfirmuar nga drejtori i Mbikëqyrjes së Tregut, i kërkonte Komisionit të Konkurrencës miratimin e këtij përqendrimi, thotë Broka, duke dëshmuar kështu nënshtrimin para pushtetit të Manes.

COPY-PASTE

Ajo që është me e rënda, sipas komisionarit, në thelb ky relacion, por edhe raporti mbi të cilin është mbështetur, në fakt janë një copy-paste i shkresave të dërguara nga pala njoftuese e blerjes se “Euromax”-it. Por nuk ka analizë nga ana e sektorit të përqendrimit, shqyrtim dhe vlerësim i dokumenteve të dërguar më parë por dhe pas 15.04.2013.

Mjafton që të mbahet parasysh se i ashtuquajturi plan-biznesi i përqendrimit i paraqitur nga pala njoftuese nuk është në thelb një plan biznesi i efekteve të përqendrimi nëpërmjet përfitimit të kontrollit edhe të ndërmarrjes Euromax nga CM Ballkan BV, por vetëm një pasqyrë e ndërmarrjes CM Ballkan BV si për vitin 2012 por dhe më pas.

Plan-biznesi që paraqiti “CMB Albania Shpk” “Plan biznesi 2013-2018”, nuk prezanton plan biznesin e përqendrimit, thotë Broka. Sipas tij, për vitin 2012 shitjet neto të tij janë aq sa janë shitjet neto të mallrave të paraqitura në bilancin e kësaj ndërmarrjeje.

Komisioneri është i mendimit që Autoriteti i Konkurrencës të kalojë në një hetim të thelluar të këtij përqendrimi, duke u paraprirë nga dërgimi për certifikim nga institucionet publike certifikuese të bilanceve (në tatim-taksa), duke njoftuar dhe Qeverinë.

Dokumenti

Ja pse duhet bërë hetim i plotë i bilanceve

Nga Koço Broka*

Lidhur me Vendimin e Komisionit të Konkurrencës Nr. 279, datë 22.04.2013 “Mbi Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë Euromax Shpk nëpërmjet transferimit të 100 për qind të kuotave të kësaj të fundit nga shoqëria Balfin Shpk te shoqëria CM Balkans BV” kam mbajtur qëndrimin kundër.

I.

Çështja e përqendrimit të “Euromax”- “Delhaize Albania Shpk” nga “CM Balkans BV” ka si karakteristikë se ajo paraprihet nga përqendrimi i” Euromax Shpk” pesë vjet më parë nga Autoriteti i Konkurrencës.

Nga minutazhi i mbledhjes së Komisionit të Konkurrencës dhe Memo e drejtores së kabinetit drejtuar Sekretares së Përgjithshme në korrik 2008 midis të tjerash thuhet:

“Komisioni u shpreh qartë se cilësia e raportit të grupit të punës prezantuar Komisionit të Konkurrencës “është shumë e dobët”.

Në mbledhje theksua:

a) Të shprehet qartë nga pikëpamja juridike dhe ekonomike identiteti i palëve (blerëse dhe shitëse)

b) Të shprehet qartë transaksioni dhe elementët ekonomike të transaksionit “çfarë është shitur konkretisht”. Cilësia e punës së raportit është shumë e dobët. Për këtë ju tërheq vërejtje. Duhet analizë më reale e gjërave”.

Ky rast përqendrimi kishte të bënte me përfitimin e plotë të kapitalit të shoqërisë Euromax shpk, nga Delta Maxi doo dhe Weakstead Real Estate BV.

Në vitin 2011 me vendim nr. 188 datë 26.05.2011 të Komisionit të Konkurrencës është autorizuar përqendrimi i realizuar nëpërmjet përfitimit të plotë me anën e blerjes të 100 për qind të kapitalit të Delta Maxi doo, Serbia (“Delta Maxi”), e cila kish filialin e saj në pronësi 100 për qind “Euromax “nga shoqëria Delhiaze Group- Delhaize “The Lion” Nederland BV; një shoqëri e krijuar në Holandë.

Në shkurt 2013, është marrë vendimi i Komisionit të Konkurrencës nr. 268, datë 8.2.2013 “Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Delhaize Shpk nëpërmjet transferimit të 100 për qind të kuotave të kësaj të fundit nga Lion Real Holding s.a.r. dhe Delhaize Serbia d.o.o tek Balfin Shpk.

Me raportin e sekretariatit “Përfitimi i kontrollit të vetëm të shoqërisë Euromax nga shoqëria “Balkan BV”, është prezantuar dhe draft-vendimi “Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Euromax nëpërmjet transferimit të 100 për qind të kuotave të kësaj të fundit nga shoqëria Balfin te shoqëria CM Balkans”.

Kjo shoqëri, “Euromax”, është shitur te “Delta Maxi doo”, Serbi (“Delta Maxi” në vitin 2008, me një rrjet prej 12 supermarketesh të shtrira brenda territorit të Shqipërisë së mesme, konkretisht në Tiranë (8), Durrës (2), Elbasan (1), Fier (1). Në vitin financiar 2007 xhiroja totale e realizuar në tregun e brendshëm nga shoqëria “Euromax” ishte 2 miliardë e 436 milionë lekë.

Ndërsa tani “Euromax” shitet nga “Balfin” te shoqëria “CMB Albania” 5.96 herë më pak…

II

Është e tepërt të thuhet se të dhënat shtyjnë dhe bëjnë të domosdoshme një shqyrtim më të plotë qoftë edhe formal mbi besueshmërinë e vlerave të bilancit dhe të pasqyrave të tjera financiare, në se ato paraqitin në mënyrë korrekte realitetin.

Ky është obligim i Autoritetit të Konkurrencës, dhe institucioneve të tjera publike, obligim, i cili rrjedh edhe nga kërkesat e formularit të njoftimit të thjeshtuar të përqendrimit, seksioni 9, ku kërkohet deklarimi: “Pala ose palët njoftuese deklarojnë që sipas njohurive dhe besimit të tyre të plotë, informacioni i dhënë në këtë njoftim është i vërtetë, i saktë dhe i plotë; se janë dhënë kopje të vërteta dhe të plota të dokumenteve të kërkuara nga formulari. Të gjitha vlerësimet e dhëna identifikohen si të vërteta dhe janë vlerësimet e tyre më të mira të mbështetura mbi faktet dhe se të gjitha mendimet e shprehura janë të sinqerta”.

Çdo shqyrtimi i përqendrimeve fillon nga presupozimi se të dhënat janë të vërteta konform realitetit. Të dhënat e mësipërme flasin se ato duhen shqyrtuar duke vlerësuar fillimisht nga pikëpamja formale në se ato paraqitin në mënyrë korrekte realitetin.

Dokumentacioni i paraqitur pranë Autoritetit të Konkurrencës për “Pasqyrat financiare viti 2012, të “Delhaize Albania” është noterizuar se është i njëjtë me origjinalin.

Natyrisht, kjo nuk ezauron çështjen nëse këto të dhëna janë një paraqitje korrekte e realitetit.

Por kjo nuk përjashton dhe nuk duhet të përjashtojë për gjykimin tim si komisioner i Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës, analizën formale mbi besueshmërinë e vlerave të pasqyrave financiare 1) Bilanci kontabël- pasqyra e gjendjes pasurore, 2) pasqyra të ardhura shpenzime, 3) Shënime sqaruese (pa u ndalur në raportin e auditimit) dhe mbi efektin që ka saktësia e tyre në konkurrencën e tregut përkatës sidomos në kushtet kur ato janë paraqitur nën siglën DRAFT.

III

Të dy ndërmarrjet që i nënshtrohen kërkesës për autorizim përqendrimi nga Komisioni i Konkurrencës dhe operojnë në tregun përkatës të produktit të përkufizuar si “tregu i shitjes me pakicë i produkteve ushqimore dhe mallrave të konsumit që kanë qëllim furnizimin ditor dhe të rastit të familjeve nëpërmjet formateve të dyqaneve të paspecializuara si dyqanet në afërsi të lagjes, supermarketeve dhe hipermarketeve”, kanë si karakteristikë se jo vetëm për vitin 2012 dalin me humbje. Të dy ndërmarrjet rezultojnë me humbje që nga viti 2007 dhe në vazhdim. “Euromax”-i ka 6 vite që nga viti 2007 që rezulton me humbje, ndërsa “CM Balkans” për dy vjet.

Shtyrë nga sa më sipër, u ndala vetëm në shqyrtimin formal mbi besueshmërinë e të dhënave të pasqyrave financiare. Nga një “lexim” i tyre, rezulton se për ndërmarrjen “CM Balkans” nga shqyrtimi formal i pasqyrës të të ardhurave dhe shpenzimeve, nuk paraqitet ndonjë shenjë e dukshme për mosparaqitjen korrekte të realitetit. Humbjet janë reflektuar në pakësimin e kapitalin e vet fillestar. Por ndërkohë shuma e detyrimeve afatshkurta dhe afatgjata rezulton me e madhe se sa ajo e aktiveve.

Por nuk mund të thuhet e njëjta gjë për ndërmarrjen “Euromax” qw gjatë periudhës 2007- 2012, ka dalë me humbje dhe nuk ka falimentuar as juridikisht as realisht.

IV

Ndërkohë është e njohur lidhja që ekziston mbi bazën teorike të shkencës ekonomike në tërësi por dhe kontabilitetit në veçanti midis pasqyrës të të ardhurave dhe shpenzimeve nga njëra anë dhe Bilancit-kapitalit të vet nga ana tjetër. Sipas shkencës ekonomike në kushtet kur një ndërmarrje del me fitim ai mundëson në rritjen e kapitalit të vet. Por ndërkohë në se ndërmarrja del me humbje ajo çon në uljen, pakësimin e kapitalit të vet.

Nisur nga situata, pasqyrat financiare të “Euromax”-it kërkojnë një hetim të plotë nga ana e Autoritetit të Konkurrencës duke evidentuar dhe efektet që ka kjo paraqitje në konkurrencën dhe për konkurrentët në tregun përkatës. Në këto rrethana del i domosdoshëm shqyrtimi dhe hetim më i plotë i pasqyrave financiare nëse ato bëjnë një paraqitje korrekte të realitetit dhe në çfarë shkalle situata reale dëmton konkurrencën ne tregun përkatës.

Kryqëzimi i të dhënave të pasqyrës të të ardhurave dhe shpenzimeve dhe bilancit në vitet

përkatëse flasin se zor se kemi të bëjmë me një paraqitje korrekte të realitetit.

Në këto kushte, mbi këtë bazë-shqyrtimin formal të pasqyrave financiare, në mbledhjen e Komisionit të Konkurrencës datë 15.04.2013, mbajta qëndrimin:

1 Raporti “Përfitimi i kontrollit të vetëm të shoqërisë “Euromax” nga “CM Ballkans”” nuk miratohen nga ana ime si Komisioner.

…………………..
Konsull Nderi i Tajlandës në Shqipëri

Biznesmeni shqiptar Zamir Mane është konsulli i nderit i Tajlandës. Në ceremoninë e hapjes së Konsullatës më 27 mars 2012 morën pjesë Kryeministri Sali Berisha, zëvendëskryeministri dhe ministri i Jashtëm Edmond Haxhinasto, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani, ministri i Financave Ridvan Bode, kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha, ambasadori i OSBE-së Eugen Volfarth dhe ambasadori i SHBA-ve, Aleksandër Arvizu, si dhe një sërë personalitetesh të tjera të politikës dhe biznesit dhe trupit diplomatik në Tiranë.

Tirana Logistic Park
……………
http://gazeta-lajmi.info/anti-trusti-nen-diktatin-e-oligarkut-mane/

9/11/2013

Der 1998 erschossene Gangster Der Gangster Azem Hajdari erhält ein Denkmal in Tirana

Filed under: — Sarah_HrNje @ 8:16 pm

Man feiert den 15 Jahres Tag, seiner Ermordung durch die Leibwächter von Salih Berisha, direkt vor dem Eingang des PD Haupt Quartieres in Tirana.

Fatos Nano und Salih Berisha schlossen damals einen Pakt, das der Mord nie aufgeklärt wird, denn zu diesem Zeitpunkt hatte Salih Berisha Vorladungen zur Themen Befragung und den Leibwächtern des Salih Berisha, welche den Mord verübten. Jede Aufklärung des Mordes, wurde verhindert. In die Türkei geflohene Ex-Leibwächter, direkt Beteiligte erhieltenn keine Vorladungen. Die Ehefrau erhielt einen Posten am Obersten Gericht, und ist williger Befehls Empfänger von Salih Berisha (u.a. der Fall des Lulzim Basha) als Schweige Geld Posten.

Salih Berisha und praktisch alle seiner Möchtegern Minister, hatten nie einen technischen Unterricht, noch einen Geschichts Unterricht. Die Bildung ist extrem gering und in Albanien spricht man von den Leuten ohne Kultur.

Azem Hajdari 2013
Absolut niemand, der damaligen Studenten, aus dem Volke, spricht heute gute Worte über diesen Billig Gangster, der mit seinen kriminellen Umtrieben, ebenso die Ansätze zu einer Demokratie zerstörte, was aber nicht verwundern kann. Auch ein Azem Hajdari, war wie viele andere Albanischen Gangster, auf einem “Führer Kurs” und der Verbrecher Ausbildung des Georg C. Marshal Centrum’s in Garmisch-Partenkirchen, eine Art Rekrutierungs Schule des CIA, für Verbrecher und Terroristen.

Also wird die komplette Geschichte zusammen gelogen und gefälscht, wie es einem passt.

” Es genügt zu sagen , dass, obwohl Haydari hatte viele Feinde im Norden von Albanien , glaube ich , dass die Menschen mehr Angst, er war in Tirana ” - sagt sie.”

Sprengstoff Anschläge in Nord Albanien, per Fern Zündung, waren damals ein Premier ab 1999 in Nord Albanien, ebenso schwer bewaffnete Banden, die sich gegenseitig im Raum Tropoje bekämpften, wo der Haklaj Clan der mächtigsten Clan war.

Azem Hajdari Tirana
Helden Verehrung für Verbrecher, inzwischen eine Tradition in Tirana und Phristina und je dümmer umso besser. Shinasi Rama, war neben Azem Hajdari der Studenten Führer, wobei Azem Hajdari nur durch seine Schlägereien zur Führungs Kraft wurde. Shinasi Rama, ist heute Proffessor an der New Universität und schweigt über diese Gestalt. Azem Hajdari, hatte viel damit zutun, das die PD in ein kriminelles Enterprise umgewandelt wurde.
US Professor Shinasi Rama:PD Partei ist in Hand des kriminellen Salih Berisha Clan
Salih Berisha bezeichnete Azem Hadaji als Verbrecher, ebenso Gary Kokalary, vollkommen korrupt und kriminelle und immer auch im Waffen Handel aktiv.

In Durres konnte man live erleben, wie seine Öl Tanker mit Wissen des Zolls: Ridvan Bode, vorbei fuhren zum Grenz Übergang Hani e Pot, um das UN Embargo zubrechen.

Azem Hajdari hat kein Denkmal verdient, denn er war eine führende Figur im Verbrecher Land Albanien, ordinär und forderte damals die Absetzung von Salih Berisha, er wollte beim nächsten Parteitag gegen Salih Berisha Kandidieren.

308

Ripërdorja e turpshme e trupit të Azem Hajdarit

Kopertina e DITA

Postuar më: 7 Shtator, 2013 tek Kopertina

azem ali
Një nga 70 vendimet e qeverisë Berisha në mbledhjen e fundit, ishte ai për Azem Hajdarin. Trupi i të ndjerit do zhvendoset nga Sharra te Varrezat e dëshmorëve. Nëse ka një raport simbol hipokrizie dhe ligësie mes bashkëpunëtorësh në politkën shqiptare të pas 90-s, është ai mes Berishës dhe Hajdarit. Prej dhjetorit të vitit 1990, deri më 12 shtator 1998, Hajdari ishte për tetë vite rresht në një betejë të përditshme politike dhe fizike me Sali Berishën. Ky i fundit i hoqi imunitetin, e përjashtoi nga partia që themeloi, nuk i foli as me gojë deri në 1997, dyshohet se e nxorri në pritë, dhe ia përdori në fund edhe trupin si mish për top për të marrë pushtetin me dhunë gjatë varrimit të tij. azemi nuk arriti të bëhej asnjë ditë ministër i qeverive të Berishës, megjithëse e kërkoi me ngulm këtë gjë dhe e vuante shumë (kujtimet e Mero Bazes në librin “1997” flasin gjerësisht mbi këtë temë).
shtatoreNë 8 dhjetorin e fundit, Berisha përsëriti ritualin e luleve në bustin e Hajdarit dhe tha edhe diçka që ka loi pa komente. “Sot që jam këtu me ju dua t’ju rrëfej se Azem Hajdari është njeriu më të cilin unë takohem çdo ditë, bisedoj me të disa herë në ditë”. Pra si të vdekur e pranon dhe u takoka përditë e flet me të. Si të gjallë e përndiqte përditë, i persekutonte dhe rrethin familjar, për ta izoluar tërësisht. Pas vdekjes ka bërë paqe me të, pasi i vdekur i bën shumë punë.

Azem Hajdari nuk ka fuqi tashmë të refuzojë as lëvdatat e Sali Berishës, që e turpërojnë, dhe as “nderet” e tij. Dhjetë vite pas vrasjes së tij, shteti shqiptar dhe mbi të gjitha drejtësia shqiptare nuk ka marrë kurajën të hetojë dhe të shpallë publikisht motivin përse është vrarë azem Hajdari dhe të zbardhë motivuesit. Premtimi i madh i PD dhe vetë zotit Berisha ka qenë hetimi dhe zbardhja e motiveve të kësaj vrasjeje politike, të më të rëndës në historinë e shtetit shqiptar. Autorët fizikë të vrasjes u identifikuan 15 minuta pas vrasjes, por 15 vjet më pas ende nuk ka një histori të gjykuar të kësaj vrasjeje politike. E ndërkohë Berisha vijon të përdorë kufomën e tij për politikë. Sic bëri në 1998. Sic po bën edhe në 2013.

njeriu qe qesh

Pse i duhen Bashës fotot me arkivolin e Hajdarit?

Kreu i ri i PD-së do pozojë të enjten para kamerave me arkivolin e Azem Hajdarit. Jemi në 2013. Ngjashëm me 1998, PD do ripërdorë kufomën e Hajdarit. Jo rastësisht do jetë Bashkia e tiranës e drejtuar nga Basha që do të organizojë të enjten e ardhshme ceremoninë shtetërore për zhvarrosjen e eshtrave nga Varrezat e Sharrës dhe varrosjen te dëshmorët e atdheut. Kryetari i ri i PD Basha, në daljet e tij të fundit publike prape jo rastesisht “ka vlerësuar” “rolin dhe figurën e Azem Hajdarit. ‘‘Do të mbështetem fort tek vizioni, kurajo dhe qëndresa historike e themeluesve, e Azem Hajdarit dhe qëndrestarëve të tjerë, do të mbështetem tek energjia e pamatë e anëtarëve dhe militantëve të paepur”, ka deklaruar Basha. Fjalet nuk mjaftojne, duhet dhe kufoma. Si ne 14 shtator 1998. Eshte e qartë që i ndjeri do zhvarroset që t’i jape mundësinë edhe kryetarit të ri ta përdorë për “rimobilizim” të atyre që i quan “militantë të paepur”.

Ndryshon protokolli: E bën Bashkia

Më datë 11 shtator do të bëhet zhvarrimi i eshtrave te Azemit, të cilat do të dërgohen në komisariatin më të afërt, tek komisariati nr. 3. Eshtrat do të lihen në komisarit deri në orën 08.30 të datës 12 shtator, ditë kur mbushen 15 vjet nga ekzekutimi i tij. Më pas, ato do të dërgohen në ambientet e Muzeut Kombëtar, ku në orën 09.30 do të nisin homazhet në nderim të Azem Hajdarit.

Ndryshe nga rastet e tjera kur ceremoni të kësaj natyre i bën qeveria me Gardën etj, këtë herë situatën e ka marrë në dorë bashkia e Tiranës që drejtohet nga kryetari i ri i PD-së, Lulzim Basha. Ceremonia me eshtrat e mbretit Zog pak kohe me pare u bë nga qeveria dhe Garda e Republikës. Këtë herë rolin e Qeverisë e merr Bashkia Tiranë, dhe rolin e Gardës e luajnë policët e Vullnet Topallit. Edhe në bazën e demokratëve informacioni i dhënë është se “kjo ceremoni do të organizohet në mënyrë të posaçme nga kryetari i ri i demokratëve”.

Nje riperdorje e turpshme per politiken e dites e trupit te Hajdarit.

azem_hajdari_1

Truproja: Haklajt erdhën për të vrarë Berishën. Berisha u nxori Azemin

Në mars të këtij viti Dita ka botuar një intervistë me Marjan Grykën, ish- truprojën e Azem Hajdarit. Ndër të tjera Gryka shprehet se natën e vrasjes Haklajt kanë shkuar për të varë Berishën dhe Azemi është thirrur me shpejtësi nga Fieri. Me poshte, deshmia e z.Gryka qe beri shume buje.

“Në atë kohë, ditën që është rrethuar PD-ja, pra gjoja për të varë Azem Hajdarin, sepse Haklajt nuk kanë ardhur për të varë Azem Hajdarin. Haklajt e kanë deklaruar, e kanë ri-deklaruar madje e kanë kërkuar edhe në gjyq Sali Berishën. Sepse ata kanë ardhur me vra Sali Berishën dhe jo Azem Hajdarin. Se e dinte e gjithë Shqipëria që Azemi ishte në miting në Fier dhe po të donin vrasësit mund t’i bënin prita kudo nga Fieri në Tiranë. Por nuk kishin ardhur për Azem Hajdarin. Por skenaristët e PD-së telefonuan Azem Hajdarin me porosi të Doktorit që duhej të vinte urgjent në Tiranë pasi kishte mbledhje kryesie. Unë fola me të dhe i thashë, madje iu thashë edhe çunave të Fierit, çunat që sot janë pronarët e turizmit, janë sot dëshmitarë të gjithë. “Mos e lini Azemin të lëvizë”. Sepse kishte diçka që dihej, po kërkohej eliminimi i Azemit dhe kjo po diskutohej kudo. Sepse kishte një fakt, e djathta shqiptare po shkonte pas Azemit dhe jo më pas Sali Berishës”, sjell në vëmendje Gryka.

Ai tregon se me mbërritjen e Azemit tek PD-ja, edhe vrasësit janë habitur dhe kanë thënë “çfarë do ky budallai këtu”.

“Kur ka hyrë Azemi në PD, PD-ja ishte një kufomë e gjallë, nuk kishte më njeri. Në korridor ka dalë Genc Pollo me tre vetë të armatosur, ishin tropojanë. Kanë takuar Azem Hajdarin dhe më pas kanë kaluar tre minuta dhe Azemi ka dalë dhe ka komunikuar gjoja me ata që kishin ardhur të vrisnin Azem Hajdarin. Po e përsëris, kur erdhi Azemi nga Fieri, vrasësit ishin aty, nuk kishin nevojë ta linin të futej brenda. Përse nuk e goditën? Absolutisht nuk kanë pasur punë me Azem Hajdarin. Por Azemi nga sedra, burrnia, e qitën të komunikojë me vrasësit e Sali Berishës. Doli dhe u përlesh me ta sepse dihet se çfarë bisede është bërë. Ata i kërkuan që të largohej duke i thënë: Ç’do ky budalla këtu? Në krye të tyre ishte oficeri i Berishës, Izet Haxhia. Pra, këtu ndodhi fatkeqësia, me tradhti 100% nga PD-ja, e iniciuar dhe e organizuar dhe e miratuar nga dy- tre persona politikë nga e majta”.

22-mars-2013-300x403

Misteri i faksit plot detaje të Berishës menjëherë pas vrasjes së Hajdarit

Në një intervistë të dhënë për gazetën DITA në 6 maj të këtij viti, historiania e njohur britanike, studiuese dhe autore librash mbi Ballkanin dhe çështjen shqiptare, foli edhe për një nga çështjet të cilën ajo e ka prekur shpesh në botimet dokumentare për Shqipërinë. “Mjafton të them se edhe pse Hajdari kishte shumë armiq në veri të Shqipërisë, unë besoj se njerëzit që ai kishte më shumë frikë ishin në Tiranë” – thotë ajo.

DITA: Znj.Vickers, në librin tuaj, tashmë të famshëm në Shqipëri, “Çështja Shqiptare – Riformësimi i Ballkanit” ju jeni ndalur veçanërisht në vrasjen e Azem Hajdarit dhe të ashtuquajturit ‘grusht shteti’ në shtator 1998. Por e vërteta e plotë mbi këto ngjarje nuk është zbardhur ende. Pse ka ndodhur kjo sipas jush?

VICKERS – Vrasja e Azem Hajdarit është një çështje jashtëzakonisht komplekse, sidomos për të diskutuar në një intervistë të tillë si kjo. Mjafton të them se edhe pse Hajdari kishte shumë armiq në veri të Shqipërisë, unë besoj se njerëzit që ai kishte më shumë frikë ishin në Tiranë. Fakti që një njoftim shumë mirë i përgatitur për shtyp u faksua nga selia e PD-së në zyrën e OSBE-së brenda 20 minutave pas vdekjes së Hajdarit, në një natë të shtune, vonë, kur stafi i sekretarisë në selinë e PD mungonte, tregon se faksi ishte përgatitur paraprakisht. Pse? Nëse Hajdari do ishte vrarë në veri të Shqipërisë, vdekja e tij do të justifikohej po ashtu për një çështje armësh. Por në qoftë se megjithatë, ai do të përdorej si një “martir i demokracisë”, atëherë ai duhej të ishte viktimë e një vrasjeje të profilit të lartë në kryeqytet, më shumë se për kontrabandë armësh apo karburanti në veriun e largët të Shqipërisë në vitin 1998. Berisha fitoi kapital të madh politik pas vdekjes së Hajdarit dhe unë nuk mendoj se ne do të mësojmë të vërtetën e kësaj ngjarjeje, derisa frika që buroi nga Tirana në shtator të vitit 1998 nuk do të ekzistojë në korridoret e pushtetit në Shqipëri.

26-mars-2013 ok

Der Sohn und Fatmir Hajdari, bei der Trauer Feier, wobei der Sohn deutliche Abneigung gegenüber Salih Berisha zeigt, auf anderen Fotos, was durchaus zuverstehen ist.
Fatmir Hajdari

Izet Haxhise, ein damaliger Leibwächter von Salih Berisha, beschuldigt ausdrücklich Salih Berisha, als Auftraggebe des Mordes und lebt heute in der Türkei.

Shumë vite më pas, vëllezërit e Izet Haxhisë, ish-badigardit të Berishës, do të akuzonin këtë të fundit si organizator të krimit. Ata pretendonin se Berisha po mundohej të fajësonte për këtë krim familjen Haxhia, pasi donte të eliminonte njerin prej tyre, Izetin, që dinte shumë secrete, përfshirë edhe urdhërat për të hedhur në erë shtylla tensioni në vitet pas humbjes së pushtetit.

Ish-ministri i Rendit Perikli Teta edhe ish-shefi i SHIK-ut Fatos Klosi kanë pohuar se dihej që Azemit po i përgatitej atentat. Në zyrat e tyre gjendej muaj më parë një pohim i Fatmir Haklajt se Hajdari do të vritej sëbashku me nëntë të tjerë për një hakmarrje te vjeter. Por, shteti nuk bëri asgjë për të ndaluar këtë. - See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/rivarroset-azem-hajdari-i-biri-mir-njohje-berish-s-e-met-s-176546.html#sthash.FjVFyq3B.dpuf


Einfach lächerlich, wenn man die harten Gegensätze und “Kämpfe” kennt zwischen Salih Berisha und Azem Hajdari in 1998, ebenso mit Kastrioti Islami.
Ansätze das Azem Hajdari etwas für die Demokratie gemacht sind unbekannt, wo eine solche Ehrung eher Andere von damals verdient haben.

9/2/2013

Hinrichtungen in Albanien: Der Drogen Boss: Plarent Cani in Durres / Pista Illyria und die Bulqize Chrom Mafia mit: Sami Smeli

Filed under: — CrniLabudovi @ 2:18 pm

In Bulqize, wurde uralte Chrom Mafiosi des Salih Berisha: Sami Smeli um 12:30 Uhr hingerichtet! Ein Langzeit Thema, die Chrom Mafia, des Salih Berisha, wo in 1995 schon dort gestreikt wurde, als er kriminelle Idioten als Direktor hinschickte, identisch mit dem Öl Schmuggel nach Jugoslawien und der Firma “KASTRIOTI". Sami Smeli erlebten in den letzten Monaten mehrere Anschläge, und stand als Berisha Mann, über den Gesetz. Andere Hinrichtungen in Vlore, ebenfalls von einem Bau Unternehmer.

BULQIZË, 60-VJECARI PLAGOSET AKSIDENTALISHT
Ora 12:30
Burime policore bëjnë me dije se 60-vjecari Sami Smeli, ka mbetur i plagosur aksidentalisht gjatë ekzekutimit të biznesmenit Qerim Markut, mesditën e sotme në qendër të qyteti të Bulqizës.

Shemsi Prenci, über die Chrom Mafia der Familie Hysenbelliu und der Bujar Nishani Mafia Polizei Chefs von Bulqize

Standard Tourismus Situation wie jedes Jahr: Golem und Pista Illyria, müssen in der Hoch Saison Profi Kriminelle erschossen werden, weil sich dort nur Kriminelle aus Albanien, Kosovo, den USA, Mazedonien illegal angesiedelt haben, als Bonus, wenn man für den Albanischen Geheimdienst, Polizei und Politiker die Drogen Netze in Europa und den USA aufbaut. Für Salih Berisha und seine Financier, war Abdulselam Turgut, gesucht vom BKA, wegen 1 Tonne Heroin nach Deutschland besonders wichtig. Aber alle wichtigeren Gestalten stehen und standen und dem Schutz von Salih Berisha, der auch lt. Stratfor: Capo der Albanischen Mafia ist. Prominente Polizei Mörder,, wie Dritan Dajti, verurteilte Verbrecher findet man dort leicht an der Albanischen Küste, aber gerade dort sowieso, inklusive dem Verbrecher Clan des Ramuz Haradinaj.

mafia Albanien

Fatos Nano baut dort ebenso illegal, aber auch hohe Polizei Direktoren, wie Saimir Muca, welche eine eigene kriminelle Kaste sind, wie die Justiz. Kriminelle haben auch eigene Familien Gerichts Vollzieher, welche in Kooperation mit der Polizei jede illegale Bebauung in Tirana ebenso schützen.

In der Nähe baut ebenfalls im Moment die Prominenz der Albanischen Banditen Polizei, was Syncronisiert ist, im Verbrecher Kartell der Albanischen Regierung, wo man eine Einheit bildet. Die Gegend als “TEUTA", ist nach der Berisha Mafia Baufirma “TEUTA” Sh.P.K. benannt, welche die ersten Hochhäuser in Durres in 1996 schon bauten und dort über 1.000 Hektar Land stahlen.

Salih Berisha’s Banditen Polizei: Saimir Muca baut Appartmen Blocks illegal in Mali e Robit

Unter Capo der Drogen Mafia von Shiak und Salih Berisha: Plarent Gani, wurde heute, in der Pista Ilyria erschossen (im August in der Hoch Saison des Tourismus, wobei diese Hinrichtungen ein Markenzeichen von dem Albanischen Durres Tourismus ist, genauso wie die stinkende Kloake der Strände und Umwelt Vernichtung) , auch als Pista Teuta bekannt, nach der alten Mafia Baufirma des Gjoka-Salih Berisha Clans, wo auch Agron Duka in Shiak (nun wieder Abgeordneter) verbunden ist. Die gesamte Gegend, inklusive Plepa, ist von Tausenden von kriminellen Kosovaren Clans ebenso illegal bebaut worden und auch für Betrugs Grundstücks Geschäfte.

Er hatte dort ein illegales 12 STock Appartment Haus gebaut, wo die Wohnungen nicht verkäuflich sind, wie Tausende Andere in Tirana und Durres.

Uralte Familie, im Drogen Geschäft, 2006 in Italien verhaftet und zu 14 Jahren verurteilt, aber in Durres natürlich direkt auch wo Odeta Nishani (Ehefrau des sogenannten Staatspräsidenten) ihre Immobilien hat. Bis heute hat dort noch nie jemand für Grundstücke, oder Wasser Anschlüsse bezahlt, was bei den mit viel krimineller Energie auftretenden Aufbau Helfer, der KfW, EBRD und Weltbank Gestalten auch nicht verwundern kann.

Die echten Gross Drogen Schmuggler Barone:

Aber das Finanzierungs Modell, rund um den Super Verbrecher Clan:

………

Gjoka Super Market-Shiak! 15 years drug and prostitutions center! Abhol Center für Drogen, über 15 Jahre, auch für Kosovaren, welche auf die Fähren wollen.Die Xhafzotaj – Shiak Mafia: AGIM HOXHA und die Terroristen Familie: BLEDI MUSA SHUAIPI in Durres

Plarent Gani
Einer der vielen Kriminellen, oft aus dem Kosovo, wo besonders auch “Lul” Berisha eine Legende bildet.

Gegen Plarent Gani, wurde immer noch ermittelt, weil er Mitglied in einem der grossen Verbrecher Clans ist, rund um den Türkischen Gross Dealer dem Gjoka Clan und dem Visa Skandal der Deutschen Botschaft mit dem Drogen Unter Capo: Hekuran Hoxha.

Andere Gang Mitglieder, welche in Bari verurteilt wurden, alle sind aus Durres

DËNIMET E ANËTARËVE TË ORGANIZATËS
Plarent Cani – I dënuar me 14 vite burg
Artur Vaqo – I dënuar me 23 vite burg
Kujtim Pajo – I dënuar me 16 vite burg
Alfred Katro – I dënuar me 16 vite burg
Alfred Daja – I dënuar me 14 vite burg
Faizal Qehajaj – I dënuar me 13 vite burg
Ilir Sukaj – I dënuar me 12 vite burg
Albana Katro – E dënuar me 8 vite burg
Rubin Mustafa – I dënuar me 7 vite burg
Ilir Braha – I dënuar me 7 vite burg - See more at: http://www.shqiptarja.com/skedat/2724/plarent-cani-pjese-e-nje-organizate-te-trafikut-te-droges-174741.html#sthash.9WoDJHJq.dpuf

Die Baufirma von Plarent Cani, wurde erst in 2008 registriert unter “CaniConstrucion"!

andere identische Gangster im Raum Durres - Shiak, auch in der Regierungs Mafia mit korrupten Geschäften und in Deutschland wie so oft festgenommen, verurteilt usw..
12/21/2012

19 Durres - Shiak Mafiosi, wurden in Bari verurteilt, mit bis zu 28 Jahren Haft: Bledar Shuaipi - Lufti Shabani usw.


Italienscher Artikel aus 2006

Droga: rotta albania-italia, condannati presunti boss
Inserimento di Giovedì, 11 Maggio 2006 ore 19:49
Cronaca
Cronaca
Dieci condanne - a pene comprese tra i sei anni e i 23 anni - e sette assoluzione per i presunti componenti dell’agguerrito e potente clan albanese della droga che avrebbe trafficato ingenti quantitativi di eroina (nascondendoli nei longheroni dei Tir) tra l’Albania e l’Italia vendendola in Puglia, Campania, Abruzzo ed Emilia Romagna. La sentenza e’ stata emessa dai giudici dal Tribunale di Bari che hanno accolto gran parte delle richieste formulate dal pm d’udienza della Dda Desire’ Digeronimo. Ventitre’ anni di reclusione sono stati inflitti al presunto boss e superlatitante albanese Vaqo Artur, di 32 anni, di Valona; 16 anni ciascuno per Kujtim Pajo, di 38, e per Alfred Katro, di 40, entrambi di Durazzo; 14 anni per Alfred Daja, di 41, e per Plarent Cani, di 32, di Durazzo; al quarantenne di Durazzo Faizal Qehajaj sono stati inflitti 13 anni; 12 anni a Ilir Sukaj, trentanovenne di Bajnan (Albania); otto anni per Albana Katro, di 34, di Durazzo; sei anni ciascuno a Rubin Mustafa, di 29, e a Ilir Brahe, di 41, entrambi di Durazzo. Artur Vaqo, Alfred Daja e Pajo Kujtim sono accusati dalla Dda di Bari di aver promosso, costituito, diretto, organizzato e finanziato l’associazione criminale alla quale avrebbero preso parte piu’ di dieci persone e che aveva nella propria disponibilita’ armi da fuoco. I fatti risalgono al 1998. Sono stati invece assolti da tutte le accuse il barese Pietro Pontrelli, di 52, di Triggiano (Bari), che per alcuni reati era gia’ stato giudicato con sentenza definitiva, e gli albanesi Ardian Kazazi, Besnik Ajazi, Ilmi Mustafa, Cani Dervina, Edmond Gjoka e Hamit Hiseni.
1:20:25 PM - E Hënë, 2 Shtator , 2013
Ekzekutohen 2 biznesmenë në Bulqizë dhe Durrës. Pistat e hetimit: Droga dhe Kromi
Biznesmeni i ndërtimit po konsumonte kafe me punonjësit, pranë pallatit që po ndërtonte, në zonën e plazhit, Durrës. 2 persona të maskuar që lëviznin me motor e qëllojnë dhe largohen me shpejtësi. Policia ka ngritur postblloqe të shumta për kapjen e autorëve. Pyeten dëshmitarët. Vrasje me armë zjarri në Bulqizë, ekzekutohet 40-vjecari. Mbetet i plagosur një 60-vjecar, transportohet me helikopter drejt Tiranës. (ne perditesim)
Vrau babain në vitin 1989, arrestohet pas 24 vjetësh
Durrës, vetëvritet në makinë me pistoletë, shkruan letër lamtumire
Pukë, plumb ne zemër 22-vjecarit, vetëdorëzohet bashkëfshatari
VIDEO: Atentat në qytetin e Durrësit, ekzekutohet biznesmeni i ndërtimit 40-vjecar

in Deutschland haben die Gangster freie Fahrt, Verwandte leben natürlich dort, um Drogen Netze zubetreiben.

Wenn man es in Albanien Festnahme, in den Geldwäsche Firmen, der Albanischen Mafia, welche mit Hilfe der Deutschen Diplomaten und Politiker Mafia aufgebaut wurden, dann verschwinden nicht nur die Ermittlungs Akten, die Fakten der Italienschen Festnahmen und Polizei Akten in Albanien, sondern es wird keine Anklage erhoben! Ohne Anklage, muss man automatisch, auch best dokumentierte Straftäter frei lassen und die Paten der Albaner Mafia!

http://img63.imageshack.us/img63/3139/shiakhoxha.jpg Hekuran Hoxha, und sein mit Heroin voll beladener Wagen und die Staatsanwalt verschleppte den Prozess, bis man ihn frei liess, was ein Standard Geschäft der Justiz ist. identisch: Die Deutsche Staatsanwaltschaft in Berlin, welche die Bundes Grenz Akte rund um den Visa Skandal einfach verrotten liess und keine Anklagen erhob, obwohl über 3.000 Geschäfts Visa der Albanischen Mafia für ungültig erklärt wurde. Lehrmeister und Motor für Gross Verbrechen: wie die Fakten beweisen: die Deutsche Justiz, welche auch aktiv die Justiz in Albanien über die IRZ-Stiftung vernichtet hat und als Partner im Kriminellen Enterprise.

Und plötzlich war das Polizei Foto verschwunden aus den Akten der Staatsanwaltschaft, des beschlagnahmten Mercedes mit Drogen in SHIAK.

Das Mysterium des Hekuran Hoxha, des engen Partners der Deutschen Diplomaten Visa und Drogen Mafia in Tirana

http://img91.imageshack.us/img91/7959/daad0001wf3.png

Wie hoch kriminelle Personen mit 23 Jahren eine Kapital Firma mit 100 Millionen LEK = 800.000 € in Albanien, mit Hilfe korrupter und Krimineller Deutscher in Albanien gründeten und nun frei gelassen wurde, weil der Staatsanwalt, keine Lust hatte Anklage zu erheben, bzw. dafür Geld und Posten (*)erhalten hat.


Agim Hoxha, Bezirks Stadt Rat in Durres, eine Legende für Drogen Handel, Geldwäsche, gefälschte Grundstücks Urkunden, u.a. wegen den Fälschungen an den Stränden von “Spille” angeklagt. Echte Klein Grundstücke, werden durch gefälschte Tropographie, wesentlich grösser und an die Küsten transferiert, was nur in einem Idioten Staat möglich ist.

Andere bekannte Grössen aus dem Drogen Kartell, was in Wirklichkeit nur Söhne von Ziegenhirten sind und ohne Schule.

Lutfi Shabani

11.09.2008

Më dt. 10.09.2006, nga Drejtoria Kundër Krimit të Organizuar, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit në bashkëpunim me Prokurorinë Për Krimet e Rënda u finalizua me sukses operacioni “PASTRIMI” ku u ekzekutuan masat e sigurisë “arrest në burg” për shtetasit:

1.

Mentor Shehu, 35 vjeç, lindur dhe banues në Berat, me arsim të mesëm, i pa dënuar më parë.
2.

Fatbardh Hoxha, 33 vjeç, lindur dhe banues ne Xhavzotaj- Shijak - Durres, me arsim 8 - klasë, i pa dënuar më parë.
3.

Hekuran Hoxha, 28 vjeç, lindur dhe banues në Xhavzotaj- Shijak - Durrës, me arsim 8 - klasë, i dënuar më parë.
4.

Alket Hatia, 35 vjeç, lindur në Berat dhe banues Shkozet, - Durrës, me arsim të mesëm, i pa dënuar më parë.
5.

Sajmir Gjepali, 34 vjeç, lindur dhe banues në Xhavzotaj- Shijak - Durrës, me arsim 8 “ vjeçar, i pa dënuar më parë.
6.

Lutfi Shabani, 37 vjeç, lindur e banues në Durres, me arsim të lartë, i cili ndodhet në dhomat e paraburgimit i arrestuar për një vepër tjetër penale (ngjarje e dt 24.07.2008 ku është kapur me 15 kg heroinë).
………………..
Francesk Shkëmbi, 27 vjeç, lindur në Shkodër e banues në Detroid Amerikë, i pa dënuar më parë, me kombësi Shqiptare e shtetësi Amerikane.

Arif Kurti, 38 vjeç, lindur ne Bronz, New York dhe banues në Gjakovë, me arsim 8-klasë, i pa dënuar më parë, me kombësi Shqiptare e shtetësi Amerikane.

http://asp.gov.al/2008/shtator/11arrest_droga.htmri

Bevor: Fatos Nano (Ilir Meta Drug Allegations


Mafia Clan of Democratic Party of Albania

Prime Minister Sali Berisha

 

 1. kukRexhep ARAPI, resident in Katund Sukth, nicknamed “KEPI” has a criminal record as follows:
 1. In the year 1991 (in March) he has killed at the Port of Durrës, for feud issues the citizen A. Cyrbja, resident in the Katund Sukth village; has been arrested for this crime in 1994 and has been released because of lack of evidence.
 2. ………………….
  1. The ‘XHAKJA’ clan, residing in Katund Sukth have a criminal record as follows:
  1. In 1994, the citizen Ilir Xhakja has shot his gun inside the bar of Qerim Maloku in the Sukthi village, has been arrested but then released. The bullet shellsfound in the scene are the same with those found in the murder scene of citizens Gentjan Gjoka and Petrit Lyti, in 1998 in the village Hamallaj, surprisingly uncovered.
 3. http://www.albca.com/aclis/modules.php?name=News&file=print&sid=1264
 4. Kommentar. Ilir Xhakja, erschoss im September 2011 den Polizei Präsidenten Adem Tahiri aus Tropoje, der selber ein dummer Mafiosi war. Das Verfassung Gericht, wo man die Wieder Aufnahme des verurteilten Mörders Ilir Xhakja beschloss, Freund von Sokol Olldashi trägt auch die Unterschrift von Xhezair Zaganjori, Partner der Deutschen Camorra Organisation IRZ-Stiftung!
 5. Die Albanische Justiz, ein Terroristen Projekt der Salih Berisha, Ilir Meta Banden

Historic: 20 Jahre kriminelles Enterprise der Salih Berisha Gang

Die Kultur der Straflosigkeit, inzwischen eine Internationale Legende im kriminellen Enterprise von Salih Berisha und Ilir Meta.

7/28/2013

Import von Diesel: 90 Milionen $ Zoll Betrug durch Bankers Petroleum

Filed under: — BuckZiesMutter @ 9:51 pm

Seit 3 Jahren schwanckt der Öl Preis pro Barrel, auf dem Welt Markt Preis Niveau von 105 $. Bankers Petroleum rechnet das Barrel mit 84,34 $ ab. Also rechnet Bankers Petrol schon vollkommen falsch ab, was bei Privatisierungs Projekten der Weltbank zum System gehört. siehe u.a. Mark Rich und die Firma Clencore, welche von Kasachtan, bis Somali die dubiosten Lizensen für Bestechungsgeld erhielt.

140.000 Tonnen Diesel darf Bankers Petrol, Zoll frei nach Albanien einführen in 2013 und 2014, was sofort auch noch von einem Direktor des Wirtschafts Ministerium genehmigt wurde. 90 Millionen $ Zoll wurden so gespart, wo dann die Regierungs Mafia im Schnell Gang, überall illegale Appartment Blocks bauten. Bevor man seinen Job verliert, wird in allen Bereichen nochmal geschmiert, abkassiert mit den lächerlichsten Genehmigungen und Lizensen.

Bankers 1

Was ebenso kaum bekannt ist: 2 Tief Bohrungen von Bankers Petrol, wurden in grossen Tiefen ohne Erfolg auf Gas- und Öl Vorräte abgebrochen.

Eine Quittung, ein Dokument, oder eine Unterschrift kosten in Albanien oft nur ein Abend Essen, weil die Adminstrativen zu dumm sind für Gesetze und Vorschriften.

Einmalig in der Welt: Eine Öl Förderungs Firma, darf Zoll frei Öl einführen, wobei dieser Zoll Betrug ein Standard Geschäft auch der Polizei- und Zoll Mafia ist.

90 Millionen Zoo Verlust, wobei der Verlust noch viel höher ist, weil Bankers Petroleum nicht zum Welt Markt Preis das geförderte Öl abrechnet und ca. 20 $ pro Barrel spurlos verschwinden. Öl war immer ein Betrugs Geschäft der Politiker, was mit dem Bruch des UN Embargos schonin 1993 sehr deutlich wurde, wo Gangster wie Azem Hajdari, Musaraj, Baskhim Kopliku Öl nach Jugoslawien schafften und man eng mit dem Serbischen Geheimdienst zusammen arbeitete wo heute die Öl Firma “KASTRIATI” , die Nachfolge Organisation ist von 2 dummen Bauern, die nun mit Porsche herumfahren. AlbPetrol privatisierung mit einer gefälschten Bank Garanite durch Frank Wisner und Rezart Taci, dem Gangster Pussard der auch mit Pacolli zusammen arbeitet, typische dreiste Fälle des Betrugs.

Albaniens Wirtschaft wurde gründlich ruiniert, obwohl 2003 der US Botschafter James Jeffrey in aller Form das kriminelle System angriff, was durch Visa Besorgung für die Mafia und den kriminellen Enterprise diverser Wirtschaft Lobby VEreine geschaffen wurde, darunter auch der DAW aus Deutschland und von Steuer Geldern finanziert. Bank Direktoren sagten: “alle Firmen legen nur gefälschte Dokumente vor” wobei Kredit Beschaffung direkt die Zirkel von Fatos Nano und Salih Berisha gegen Gebühr organisierten. Nun erhalten Albanische Firmen praktisch keine Kredite bei über 1 Mililarden € fauler Kredite, wobei eine weitere Milliarde schon abgeschrieben ist.

3/29/2012

Experte Pajtim Bello: die gesamte Albpetrol Privatisierung ist illegal und ein Betrug

Gazeta SHQIP

 

AKBN i heq shtetit 90 milionë USD taksa, ia kalon pa plan “Bankers”
27 Korrik 2013 | : Ekonomi,Kryesoret | Autor: Ard Kola

Skandali
Shkresa e firmosur brenda ditës, pa kërkuar sqarime se ku do të shkojnë 140 mijë tonë karburant pa taksa

Dyshimet e forta bien mbi kreun e AKBN për të firmosur brenda kohës rekord autorizimin e importit pa taksa

Autorizimin për importin e 140 mijë tonëve nuk e kanë firmosur shefi i financës dhe i hidrokarbureve

Shkresa e “Bankers” - Më 18 korrik, kompania i kërkon AKBN autorizim për të importuar 140 mijë tonë karburante për nevoja të procesit teknologjik

Përgjigjja e AKBN - Po në të njëjtën datë, drejtori i AKBN, firmos kërkesën, pa e analizuar, në një kohë që duhet të kishte 5 firma

ARD KOLA

Sipas ligjeve në fuqi, për të nxitur sektorin energjetik në vend, qeveria bën disa përjashtime për kompanitë në pagesën e taksave, me synim zhvillimin e projekteve të mëtejshme, rritjen e investimeve etj. Kështu ndodh me sektorin e hidrokarbureve, konkretisht me kompanitë e huaja që kërkojnë dhe nxjerrin naftë nga nëntoka shqiptare. Bazuar mbi planet e tyre të zhvillimit, qeveria ua lehtëson punën, duke i lejuar që atë pjesë e karburantit për nevoja të investimit (procesi teknologjik), ta blejnë duke mos paguar taksa, më konkretisht TVSH, akcizë dhe taksë doganore.

Bazuar mbi këtë të drejtë, kompanitë koncesionare që shfrytëzojnë vendburimet e naftës, sjellin planet vjetore të investimit, dhe mbi këto parashikime, paraqesin në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN) kërkesën për autorizimin e importit të naftës dhe benzinës pa taksa. Këto sasi karburanti janë të nevojshme për ciklin e punës te puset, përfshi furnizimin e gjeneratorëve etj. Pra janë të njohura nga shteti. Duhet thënë se në vitet e fundit, kur nisi zbatimin ky përjashtim nga taksa, janë hedhur nëse sasia e karburantit të importuar pa paguar detyrimet tatimore shkon në të vërtetë për linjat teknologjike të investimet, apo hidhet në treg.

Gjithsesi, ajo çfarë gazeta “Shqip” ka mundur të sigurojë, lidhet me një dokument, të firmosur nga drejtori ekzekutiv i AKBN-së, Genci Anastasi, ditët e fundit dhe të nxehta të korrikut, sipas të cilës, autorizon shoqërinë kanadeze “Bankers Petroleum” të importojë plot 140 mijë tonë karburant pa taksa, me impakt negativ për buxhetin e shtetit, në rreth 90 milionë dollarë.

Dyshimi i parë lidhet me sasinë, pasi “Bankers”, në fillim të vitit, sipas planit vjetor, kishte marrë aprovimin të importonte rreth 80 mijë tonë, sasi e vlefshme vetëm për 2013! Nga ky plan, “Bankers” kishte tërhequr me autorizimin e AKBN rreth 70 mijë tonë dhe i kishin mbetur edhe rreth 10 mijë të tjera që t’i importonte. Por çfarë ndodh? Kompania paraqet pranë Agjencisë, më 18 korrik kërkesën për të importuar jo më 10 mijë tonë që i takonin, por plot 140 mijë tonë, gati dy herë më tepër se plani paraprak.

Dyshimi i dytë lidhet me periudhën e autorizimit, ku sipas kërkesës së kompanisë, karburanti do të importohej nga data 6 shtator 2013, deri në datën 30 qershor 2014. Përveç periudhës 10-mujore të autorizimit, e cila nuk është praktikë që ndodh, ajo që bie ndesh me ligjin lidhen me kohën e zbatimit, që del përtej vitit 2013, madje prek gjysmën e 2014-s, pa pasur më parë një plan se si do të jetë ecuria. Karburanti që marrin pa taksa kompanitë vlerësohet edhe nga Ministria e Financave në procesin e hartimit të buxhetit të shtetit, bashkë me efektin, kështu që procedura parashikon që në çdo fillim viti, të aprovohen kërkesat për periudha të vitit kalendarik dhe jo të ndahet në dy vite njëherësh.

Nëse “Bankers” është një kompani private dhe fundja ka paraqitur një kërkesë bazuar mbi interesat tregtarë të saj, shqetësues është fakti i firmosjes së autorizimit nga drejtori i AKBN, Anastasi, pa firmat e specialistëve përkatës. Këta të fundit, shefi i financës dhe shefi i sektorit të hidrokarbureve nuk kanë pranuar ta firmosin autorizimin pa ditur më parë se ku do të shkojë kjo sasi, aq më tepër kanë ngritur dyshime mbi volumin e kërkuar, i cili konsiderohet i lartë dhe larg parashikimeve vjetore.

Sipas shkresave, kërkesa për të importuar karburant pa taksa ka ardhur më 18 korrik dhe po brenda kësaj date është firmosur nga kreu i AKBN, pa kërkuar më parë sqarime se “çfarë e bëri ‘Bankers’-in të rishikonte planin e importit, pse sasitë janë të mëdha dhe pse duhet tejkaluar norma edhe për vitin 2014-n”, kur buxheti i vitit që vjen nuk është miratuar ende. Në lojë janë rreth 93 milionë dollarë dhe për arkën e një shteti si Shqipëria, e cila lëngon nga kriza nuk janë.

Profili

Kompania, prej 2004-s

Kompania kanadeze, “Bankers” dikur e quajtur “Sanxon”, operon prej vitit 2004 në vendin tonë dhe deri më sot, sikurse raporton shoqëria, ka arritur të investojë rreth 1 miliard dollarë. Fushat e saj të nxjerrjes së naftës janë ato të Patos-Marinzës, dikur nën menaxhimin e “Albpetrol” dhe të shtetit, por me marrëveshje, i kanë kaluar kompanisë kanadeze. Sipas raportit financiar të kompanisë, për 6 muajt e parë të vitit, në total shitjet e naftës ishin 17.310 fuçi naftë në ditë (me çmim mesatar 84.34 dollarë për fuçi) duke shënuar një rritje prej 26% në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë, shitjet ishin 13.724 fuçi në ditë (me çmim mesatar 80.57 dollarë për fuçi).

http://gazeta-shqip.com/lajme/2013/07/27/akbn-i-heq-shtetit-90-milione-usd-taksa-ia-kalon-pa-plan-bankers/

Kompania u gjobit nga Tatimet për evazion fiskal në 2012-n
27 Korrik 2013 | : Ekonomi,Kryesoret | Autor: Ard Kola

Vendimi i gjykatës zbardh dosjen hetimore, por rrëzon sanksionin

Bilanci

Shitjet - Për 6 muajt e parë shitjet e naftës ishin 17.310 fuçi në ditë (me çmim mesatar 84.34 dollarë për fuçi) duke shënuar një rritje prej 26%

Prodhimi - Prodhimi mesatar për tremujorin e dytë ishte 17.800 fuçi në ditë, 5% më i lartë se në 3-mujorin e parë, ku prodhimi ishte 16.919 fuçi

Investimet - Në një tjetër bilanc, atë për vitin 2012, kompania thotë se investimet ishin 222.7 milionë USD, krahasuar me 242.8 milionë në 2011

ARD KOLA

Autorizimet e lëshuara nga AKBN për kompanitë e kërkimit dhe shfrytëzimit të naftës në vend ka qenë jo pak herë objekt i hetimit nga organet tatimore, për të verifikuar nëse sasitë e importuara pa taksa shkonin në të vërtetë për procesin teknologjik të investimit, apo për konsum të jashtëligjshëm në treg (ndryshe, kontrabandë).

Një vendim i gjykatës, datë 8 nëntor 2012, zbardh konfliktin që shoqëria “Bankers” kishte me tatimet, ku këto të fundit e kishin gjobitur me vlerën rreth 24 milionë dollarë, për shkak të evazionit fiskal me sasitë e importuara të naftës dhe benzinës, me leje të AKBN.

Historia

Kompania i është drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve më 1 qershor 2012, për pajisjen me autorizim për përjashtim nga akciza, për gazoil dhe se kjo sasi do të përdoret për procesin teknologjik të kërkimit, shfrytëzimit dhe nxjerrjes së naftës dhe se qëllimi i përdorimit është rikonfirmuar edhe nga AKBN duke u shprehur posaçërisht në autorizimin e lëshuar. Tatimet e kanë pranuar kërkesën duke e pajisur me autorizim më 22 qershor. Po në këtë datë, “Bankers” u është drejtuar sërish Tatimeve për të marrë një tjetër autorizim, kësaj here për Diesel 10 PPM dhe e ka marrë aprovimin më 17 qershor, një ditë më pas. Më pas nga ana e inspektorëve të Drejtorisë Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve të Mëdhenj Tiranë (VIP-at) është ushtruar kontroll te kompania, ku pas vlerësimeve rezulton një abuzim, duke e gjobitur me 24 milionë dollarë (shifra e rivlerësimit). Më 9 tetor, kompania e ka kundërshtuar gjobën, duke e apeluar te Tatimet, por nuk i është marrë parasysh. Më 18 tetor, kompania merr nga gjykata sigurinë e padisë, duke mos u dhënë mundësi tatimeve të ekzekutonin gjobën, deri në përfundim të gjyqit.

Argumentet

Sipas kompanisë, gjoba e Tatimeve ishte në akt absolutisht i pavlefshëm dhe si i tillë nuk prodhonte pasoja ligjore, në bazë të ligjit nr.61/2012 “Për akcizat”, pasi duke filluar nga data 1 tetor, administrimi i akcizës do të bëhet nga administrata

doganore, pra nuk ishte më kompetencë e Tatimeve. Sipas nenit 109.5 të ligjit në fjalë, përcaktohet se “gjatë periudhës kalimtare, nga data e miratimit të akteve nënligjore, në zbatim të këtij ligji, deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, autoritetet doganore kanë të drejtën e kontrollit mbi të gjithë

tatimpaguesit, të cilët operojnë me mallra akcizë, me qëllim mbikëqyrjen dhe kontrollin e plotësimit të të gjitha kërkesave të përcaktuara për çdo tatimpagues nga ky ligj”. Bazuar mbi këtë nen, “Bankers” pretendoi se kompetenca për nxjerrjen e aktit administrativ për detyrimet e akcizës nuk i ka më Organi Tatimor, por kjo kompetencë i ka kaluar Autoritetit Doganor. Tjetër argument kundërshtues i kompanisë përpara gjykatës lidhet me të drejtën që i jep ligji për përjashtimin e pagesës së taksës së akcizës për karburantin e importuar. Sipas saj, tatimet kanë gabuar në interpretimin se përjashtimi nga akciza ka qenë vetëm për nevoja kërkimi dhe jo për “shpimet dhe shfrytëzimin”, pasi

procesi i shpimit në vetvete është një pjesë përbërëse e operacioneve hidrokarbure. Por Tatimet i kundërshtuan këto argumente, duke thënë se deri në hyrje në fuqi të ligjit, më 1 tetor, i kishin plotësisht kompetencat për të ushtruar kontroll te “Bankers” (gjë që kishte ndodhur në muajt e verës).

Vendimi

Gjykata e rrëzon vendimin e Tatimeve dhe i jep të drejtë “Bankers”-it. Kjo e fundit kishte fituar me procedurë gjyqin, kurse hetimi se çfarë ishte bërë me sasitë e naftës pa akcizë, mbeti pezull. Sipas gjykatës, interpretimi i bërë nga organet tatimore se importet e gazoilit nuk përjashtohen nga akciza për çdo operacion hidrokarbur, veçanërisht për shfrytëzimin, prodhimin dhe transportimin, por vetëm për kërkimin dhe zhvillimin, është në kundërshtim flagrant me ligjin procedural dhe material sepse: Kompetencat për përcaktimin e faktit të qëllimit të përdorimit të naftës së importuar, përcaktohet vetëm nga AKBN si i vetmi organ i ngarkuar me ligj të posaçëm për këtë funksion. Si organi i specializuar dhe kompetent, i ngarkuar nga /////////////////ligj AKBN me të drejtë ka përcaktuar se nënproduktet e naftës u shërbejnë nevojave të veta të një subjekti të kërkimit të naftës dhe të vënies në shfrytëzim të zonave naftëmbajtëse. Pra, gjykata vendos në plan të parë AKBN sa u takon verifikimeve, kur thelbi i hetimit lidhej me evazionin fiskal, kompetencë direkte e Tatimeve.

Gjykata vendosi në plan të parë të drejtën për verifikim//////// AKBN-në, kurse tatimeve iu mohua akti

Operacionet

Kanadezët heqin dorë

nga shpimi i njërit pus

Shoqëria “Bankers Petroleum” raportoi më 23 korrik se pusi 5350 në bllokun “F” në Shqipëri arriti thellësinë totale prej 2,776 metra më 17 korrik 2013. “Informacionet petrofizike dhe gjeologjike treguan se pusi nuk ka zona hidrokarburesh që ia vlejnë të testohen. Për këtë arsye pusi u pezullua”, bëri me dije kompania. Sipas “Bankers”, ky është pusi i dytë i naftës në Bllokun “F”, duke plotësuar detyrimin e kompanisë për shpimin e dy puseve në këtë bllok. Theksohet se pusi i parë i naftës u pezullua më 11 prill 2012. “Vlerësimet teknike në këtë bllok do të vazhdojnë në vjeshtë dhe kompania është duke rishikuar disa zona të tjera, duke përfshirë një program sizmik në dy vitet e ardhshme”, shtoi “Bankers”. Kompania nënvizon faktin pozitiv të përzgjedhjes së TAP-it për transportin e gazit natyror, i cili mund të shërbejë si alternativë afatgjatë për nevojat e furnizimit me energji dhe avull të kompanisë.

 

http://gazeta-shqip.com/lajme/2013/07/27/kompania-u-gjobit-nga-tatimet-per-evazion-fiskal-ne-2012-n/

$1.3bn Spirited Out of Albania

 

7/17/2013

Der neue Berater von der Edi Rama Regierung wird Tony Blair

Filed under: — BuckZiesMutter @ 3:59 pm

Ob Tony Blair der richtige Berater ist für Edi Rama, ist sehr zweifelhaft, bei der Vorgeschichte des Tony Blair u.a. wie er den Irak Krieg organisierte mit Lug und Trug.

Angeblich nimmt er kein Berater Honorar, was ebenso zweifelhaft ist, denn er hat u.a. von dem Gangster Rezart Taci, schon für PR Besuche Geld genommen.

Këshilltari i qeverisë, Rama ‘firmos’ kontratën me Tony Blair

Fejzi Braushi

download (4)Gati dy muaj para se të marrë në dorë frenat e qeverisjes së ardhshme të vendit, kreu i socialistëve, Edi Rama pritet të zyrtarizojë sot në Londër marrëveshjen e bashkëpunimit me ish-kryeministrin britanik, Tony Blair. Bëhet fjalë për një marrëveshje të arritur paraprakisht në parim di-sa muaj më parë, por që pritet të si-glohet sot në mënyrë përfundimtare. Sipas kësaj marrëveshjeje, Blair merr përsipër të ketë rolin e këshill-tarit të jashtëm të kryeministrit të ardhshëm shqiptar. Për këtë qëllim Rama ka fluturuar dje drejt Londrës dhe sot ka programuar një takim me Blair dhe ekipin e tij të bashkëpunë-torëve. Një fakt i tillë është bërë i di-tur nga Rama në faqen e tij në Face-book, ku ai lajmëronte se sapo kishte mbërritur në aeroportin e Londrës. “Në aeroportin e Londrës, ku sapo zbritëm për takimin e punës nesër me KM Tony Blair dhe ekipin e tij“, – shkruante Rama në statusin e tij në Facebook. Partia Socialiste nuk ka dashur të bëjë publike më shumë de-taje sesa thjesht faktin që ish-kryem-inistri britanik do të këshillojë qe-verinë e re në hapat dhe vendimet që do ndërmarrë në katër vitet e qe-verisjes së ardhshme. Ishte gazeta britanike “Telegraf “ ajo që do të bënte publike e para lajmin e një bashkëpunimi të tillë, duke folur ed-he për një kontratë që do t‘i kushton-te qeverisë së ardhshme të Shq-ipërisë miliona paund. Çka vetë Ra-ma do ta mohonte. Sipas tij, nuk do të ketë shuma të mëdha pagese për Toni Blair sikundër fliste gazeta bri-tanike. “Deri tani kemi thjesht një marrëveshje ende të pakonkretizuar me kontratë, të bazuar në dëshirën e të dy palëve për të bashkëpunuar në të mirë të Shqipërisë”, – do të shprehej Rama duke iu përgjigjur interesit të mediave në Shqipëri. Më tej ai do të sqaronte se kontrata me Blair-in nuk mund të krahasohej me kontratën që ka qeveria e djathtë me Podesta-n, pasi sipas Ramës, Blair do këshillojë qeverinë e Shqipërisë, ndërsa Podesta bën lobim për të zbu-kuruar qeverinë e djathtë. “Ka njëngutje të madhe, të kotë për të bërë krahasime mes Blair-it dhe Podes-tá-ve, që paguhen me paratë e shq-iptarëve për të dezinformuar opin-ionin ndërkombëtar dhe për të zbu-kuruar imazhin e një qeverie të kor-ruptuar deri në palcë. Të jeni të sig-urt se vullneti i Blair-it për të ndi-hmuar Shqipërinë nuk ka çmim për të mirat që do sjellë. Ndërsa kontra-ta nuk do të rëndojë hiç fare mbi buxhetin e shtetit dhe të publikut”, do të shprehej atëherë Rama. Gjith-sesi, gazeta britanike “Telegraf ” në artikullin që i kushtonte kësaj mar-rëveshjeje raportonte se Blair dhe kompania e tij “Goverment adiviso-ry practice” këshillonte dhe 4 qeve-ri të tjera, atë të Brazilit, Kolumbisë, Kazakistanit dhe Kuvajtit. Sipas kësaj gazete, në Kazakistan kjo kom-pani kishte arritur të siguronte një kontratë me vlerë të përgjithshme 16 milionë paund, çka ajo bënte të di-tur se vetë Blair e kishte përgënjesh-truar. Ndërkohë që kontrata me qe-verinë braziliane, sipas kësaj gazete kushtonte 4 milionë paund. http://mapo.al/2013/07/17/keshilltari-i-qeverise-rama-firmos-kontraten-me-tony-blair/

6/1/2013

Skender Koni, Distrikt Bau Inspektor von Durres wurde verhaftet, wegen Dokumenten Fälschung

Filed under: — Zogaj Leku @ 11:26 am

Bezirk Vertreter der Verbrecher Partei PDK, des Nard Ndoka: Skender Koni
Skender Koni

Skender Koni, Profi Gangster der Partei PD des Salih Berisha und der Land Raub Mafia in Albanien, womit sich die Verbrecher Kartelle finanzieren. Kenntnisse der Gesetze und Schutz der echten Grund Eigentüemer Zero. Skender Koni, ist zugleich der wichtigsten Vertreter des Verbrecher Kartells des Vize Innenminister Nard Ndoka, der selbst nur gefälschte Schul Zeugnisse hat und zum Club der Durres Verbrecher Kartells der Justiz und Administration gehoert. 2007 organisierte das Salih Berisha Kartell schon einen Abriss der illegalen Lokale, was nur eine Schein Aktion war. Man kassiert nur Geld, was durch eine kriminelle Justiz und Administrion, welche sich selbst nur Diplome erkauft haben, geschützt wird. Zur Nard Ndoka Mafia gehört der in 2009 in die Luft gesprengte Berufs Verbrecher Alexs Keka und der in Saloniki einsitzende Berufs Verbrecher und Morde am Polizei Chef Dritan Lamaj, der für die PDK Partei ebenso fuer das Parlament kanditiert.

Ein Bauern Opfer der Fuehrungs Riege des krimniellen Enterprise Salih Berisha und seiner PD Partei im Distrikt Durres, weil ein kalter Wind quer durch seine Anhänger diesen Banden entgegen weht, wegen den Rechts losen Zuständen in Durres und der Kuesten Vernichtung, durch illegale Grundstücks esetzungen, wie illegaler Hochhaus Bauten vor allem in der Rruga Taulantia, wo die Oel Firma Kastriati, Kad Shipping ebenso aktiv waren. Vor den Wahlen suchte die PD Mafia, mit Teliti, Sokol Olldashi, Eduard Halimi einen Schuldigen, was nun mal ein Bauern Opfer ist, bei Tausenden von neuen illegalen Bauten, der totalen Küsten Zerstoerung. Ein Produkt der hoch kriminellen Admistrations und Justiz Mafia von Durres, identisch wie in Sarande, wo jeder Kriminelle sich bei |Argita Berisha und Sokol Kociu und Co. ein Diplom kaufte, fuer kriminelle Umtriebe, was Stadt bekannt ist.

Skender Koni, als Berufs Krimineller Ortsfremder Durres Terrorist, besuchte auch die Touristik Zonen, ebenso die privaten Touristik Zone s, welche von Kriminellen mit Hilfe des Durres PD Mafia Clubs, der Justiz und Adminstrativen okkupiert und zerstört wurde.

Er unternahm Nichts gegen die Zustände, weil man wohl nur in alter Tradition von Erpressung Geld und Bestechung lebt. 2009, wurde die komplette Stadt Polizei von Durres verhaftet, als kriminelles Enterprise, was illegales Bauen ebenso duldete für Geld.

Die Politische Bau Mafia und die aktuelle Verhaftung, wieder einmal in Durres, wo sich wie immer nie etwas ändern wird. Die Task Force, verhaftet den Distrikt Bau Inspektor Skender Koni (61 Jahre) von Durres, und seinen Stellvertreter: Elsa Zoto 53 Jahre! Die Story ist heute in vielen Medien, wie auch der Panorma. Uralt Kommunistische Banditen des Salih Berisha, welche diesmal für die Berisha Partei, Grundstuecke stehlen sollten im kriminellen Enterprise der Durres Mafia, wo sowieso es nur Mitglieder quer durch alle Parteien gibt.

 

Digital Camera

 

Lokal, was durch Polizei Banditen ausgeraubt wurde, 5 Tage lang, am hellichten Tage und wo alle Fenster, Elektro Anschluesse gestohlen wurden. Standard Ort: Currilla Ufer Strasse, direkt an der privaten Zone Touristik. Eigentuemer ist ein Migrant in Italien, der auch ohne Bau Genehmigung gebaut hat.

Digital Camera

Praktisch identischer Standort: Mit Feuer und Bagger, wird das Biotop mit Tümpel zerstört, wo es auch Wasser Schild Kroeten gab, als Wasser Stelle fuer Vögel ebenso, in der Haupt Wasser Abfluss Rinne bei Regen und wo es nur Lehm gibt.
Aurel (Ourel) Bylykbashi: Kabinetts Chef des PM Salih Berisha, will hier Hirnlos und dümmer wie ein Neanderthaler bauen und Dumme finden, denen man sowas verkaufen kann.

Die typische Neanderthaler Zerstoerung von kriminellen Polizei Banden aus Tropoje und Kukes erneut, welche Null Bildung und Hirn haben, einem Produkt des Salih Berisha und Bujar Nishani, welche wie Terroristen im Distrikt Durres hausen um Lokale zu errichten und eigene Bau Maschinen haben, welche irgenwo gestohlen wurden. Die Justiz hat man sowieso nur mit Kriminellen bestückt, welche keine Gesetze kennen.

Man hat immer Politische, Staatsanwalt und Polizei Ruecken Deckung, wenn sowas möglich ist.

 

aus 2005

Albanische Minister stahlen Land in Durres. Der Grundst�cks Skandal in Durres

aus 2006

Keine Ahnung von Gesetzen, aber Leiter der Grundst�cks Abteilung in Durres

Die Staatsanwaltschaft beginnt erneut die F�lle des kriminellen Grundst�cks Verkaufes in Durres aufzurollen.

Die Ermittlungen und Anklagen in den Grundst�cke Geschichten in Durres weiten sich aus!

Gegen Lefter Koca dem Drogen Boss und Bürgermeister von Durres, wurde nun ebenso Anklage wegen den Grundstücks Terrorismus gegen die Bevölkerung erhoben

Nichts wird passieren, denn Skender Koni, ist ein Fuehrungs Mitglied der PD Mafia, wie seine Vorgaenger, wo man S. Konomi in die Luft gesprengt hat. Viele wurden verhaftet, praktisch Alle mindesten abgesetzt, aber nie wurden besetzte Grundstuecke frei gemacht. Das System der Grundstuecks Besitzer und Bebauung, mit gefaelschten Dokumenten, ist ein straffreie Tradition, mit Ausnahme des Vasil Hila Skandales von 2000/2004 und seiner Verurteilung mit bis zu 15 Jahren Haft, dieser Mafia Gruppe, rund um Ilir Meta und Fatos Nano, wo auch die PD Mitglieder eifrig damals dabei waren und ebenso verurteilt wurden.

 

Ein Presse Artikel vor 7 Jahren

Bereits 2004, gab es gigantische Skandale in Durres, rund um den Profi Verbrecher Vasil Hila, die Buergermeister Lefter Koca, Miri Hoti (ein Ilir Meta Mann), wo 25 Haft Befehle ausgestellt wurden und zu 15 Jahren Haft ein�Vasil Hila�verurteilt wurde, der inzwischen wieder frei ist.

Nun soll Vangjush Dako, Durres in Tirana vertreten und Lefter Koka erneut Bürgermeister werden, berichtet die Stadtrats nahe:�http://bulevardionline.com!

Durres und die aktuelle illegalen Bauten wo der Buergermeister Vangjush Dako nun den totalen Abriss verspricht, aller illegalen Bauten in der Currilla, denn zu stark ist die Verärgerung der Bevoelkerung.

4/19/2013

Sulejman Brahim Metani, Bau Inspektor von Skhoder verhaftet: 43 Hektar Land wurden gestohlen

Durr�si pa buxhet, shtyhet investimi p�r zon�n e plazhit<
Illegale Lokal Inhaber der d�mmsten Mafia in der Currila, demonstrieren, weil ja nur eine Spur befahrbar ist und somit die Parkpl�tze v�r die illegal errichteten Lokale weg gefallen sind.


Nur kriminelle Ortsfremde Banden besetzen die Kueste und bauen dort, oft auf der Interpol Fahndungs Liste.

Die Satelliten bilder in den letzten 12 Jahren, zeigen eine extreme negative Entwicklung, rund um Erion und Wald wie K�sten Zerst�rung.

, Deligjori, Dritan Dajti Mord Bande,�Armand Teliti,�Kastriati, Pespa und Co.

Heute ist die Strasse gesperrt, weil südlich die Lehm Berge, wegen den illegalen Bauten erneut durch REeen rutschten.

Direkte Zerstörung durch das Rathaus von Durres und die Stadt bekannte Drogen und Verbrecher Clans aus SHIAK: Agim Hoxha, bis zum Kabinetts Chef von Berisha, welche die Küste vor allem die Kallmi Küste erneut stehlen wollten, was schon Lefter Koka damals von der Fatos Nano Regierung sagte.

Grundstücke und Wild-West durch Politik Verbrecher, ein Langzeit Thema, wo es etliche Reports auch der Weltbank gibt. Bau Inspektoren und Grundst�üks Direktoren, sind wohl die kriminellste Gruppe in Albanien, wo sich direkt Kriminelle die Posten kaufen. Im Moment wird die Hafen Stadt Shengin vernichtet und alle Wälder bei der alten Wasser Quelle, was die Hirnlosigkeit dieser Verbrecher Banden erneut deutlich macht.

43 Hektar Land in Velipoje�wurden gestohlen, mit gef�lschten Dokumenten, an der Albanischen K�ste, wohl ca. 5.000 Hektar insgesamt, von der Politik Mafia.
Velipoje�43 Hektar, als angebliche Kompensation f�r Wieder Gutmachung in einer ��ffentlichen Touristik Zone", das normale F�lschungs Modell, weil Touristische Zones, keine Grundst�cke f�r Wieder Gutmachung sind, sondern nur Grundst�cke auf dem Lande. Aber das hat noch nie jemanden interessiert in Albanien, wo die meisten Grundst�cks Direktoren zu kriminelle und dumm sind, einen Unterschied, zwischen den wenigen privaten Zone Touristik zumachen und �ffentlichen. Das geht bereits �ber die Intelligenz, wie der Fall der�Politischen Mord Familie (SP)Tragaj�mit der �Mak Albanian� Anlage zeigt, und 2 weitere F�lle im Raum Durres, in privaten Zone Touristik.
Velipoje

Sulejman Brahim Metani, Bau Inspektor von Skhoder - Velipoje wurde verhaftet, wegen Urkunden F�lschungen. in Velipoje, gab es in �ber 15 Jahren, nur die �blichen Schein Abriss Aktionen und jeder B�rgermeister, liess sich von der Kosovo und sonstigen Mafia schmieren. 700 illegale Bauten wurden schon in 2004 festgestellt, wo heute der neue B�rgermeister versucht zu retten, was die Salih Berisha Verbrecher Banden vernichtet haben. Nichts Neues, denn seit 10 Jahren werden praktisch Alle verhaftet und kaufen sich dann in der Mafia Justiz wie in Durres frei. In Durres, wurde niemand seit Anfang 2010 verhaftet, als die Grundst�cks Schlacht, durch ausw�rtige�Verbrecher Banden des Salih Berishaorganisiert wurde und Tirana und der B�rgermeister von Durres�Vangjush Dako, heftig den Diebstahl von �ber 1.000 Hektar Land organisierten an den Str�nden von Kallmi und der Currilla. Korrupte�Pr�fekte,�sind ebenso beteilitgt.

Tropoje Familien, sind direkt in die grossen Betr�gereine wie unter Fatos Nano und Ilir Meta verwickelt.

Die Mafia Familie aus Tropoje: des Tunxh Vatnikaj im Betrugs Grundstücks Geschäft: �Bucht Generale�

Viele Minister, inklusive Richtern und Bamir Topi, versuchten illegal bebaute Grundstücke zu legalisieren.

Da werden die Stadt Grenzen, eine gelbe Linie in allen Pl�nen, willk�rlich verschoben, damit Profi Verbrecher Gesch�fte machen mit gef�lschten Urkunden.

In der jüngsten Zeit, waren es vor allem die Salih Berisha Verbrecher Banden, die Sarande, Vlore, Orikum, Currila - Kallmi vernichteten wie die Antiken Stätten.

Witz des Tages: Salih Berisha, will ab 1. September illegale Gebäude an der K�ste abreissen

Ex-Grundstuecks Direktor Sokol Hasani, will Salih Berisha und seine Land Mafia vor ein Internationales Gericht bringen

Skender Koni Durres
Skender Koni, bei einer Sitzung des Verbrecher Kartells, als Keshillit te Qarkut Durresit, bekannt Bezirks Ausschuss von Durres, einem Langzeit Sammel Becken von primitiv Kriminellen, welche keine Gesetze kennen wollen und auch mit Vorsatz ignorieren, vor allem auch bei der Betonierung der Antiken Staetten in Durres und der Kueste. Rechts von Skender Koni, Herr Ramadani, der nun Immunitaet sucht, ueber die Kandidatur fuer das Parlament, ein Langzeit Vertreter der Durres Mafia und Korruption.

Die Mafia w�hlt: Neuer Vorsitz im Bezirksrat von Durres: Armand Teliti � Keshillit te� qarkut te� Durresit


Aurel (Ourel) Bylykbashi: Kabinetts Chef des PM Salih Berisha und verwandt mit der Familie Berisha! Rund um die gescheiterte Wahlrechts Reform, einer Schluesselfordernung der EU, sprach am Schluss nur noch Aurel Bylykbashi, der Kabinetts Chef von Salih Berisha. Oeffentliche Strände auf Albanisch, wo lt. neuem Urbanistik Plan: oeffentliche Straende, Baeume und Parks sind, wie auch die private “Zone Touristik", mit dem Suedteil eines oeffentlichen Parks.

Von der Weltbank, mit dem Coastal Mangament Plan, ebenso bestens dokumentiert. Die Zerstörung, von “Zone Touristik” Currilla von 2000 - 2012, durch kriminellste Banden, welche von kriminellen Politikern gedeckt werden.

2002, als noch kein Baum gefällt war und nur die Zufahrt zum Strand illegal zubetoniiert war, durch den Lokal Inhaber südlich.

In 2005, was so Alles die Super Mafia, des Ilir Meta, mit Lefter Koca drehte, was zu dem Prozess mit hohen Haftstrafen, rund um Vasil Hila führte.

so sah es 2007 aus, als der Buergermeister Lefter Koca, Mafia Boss und heute Abgeordneter der LSI Partei seinem FreundVangjush Dako das Amt überliess. Die LSI Partei, rund um Ilir Meta, ist der Motor der Zerstörung.


Per Gesetz verboten (direkt am Strand 400 Meter Distanz), Null Baugenehmigung, gefälschte Grundstücks Dokumente, der SHIAK Drogen Mafia rund um Agim Hoxha. Abwasser Entsorgung Null.

oeffentlicher Strand, Fahrrad Kuesten Weg auf Albanisch! Migranten Betrugs Geschaefte fuer Appartments, die ohne Beton Ruettler gebaut wurden, wie das Gesetz ausdruecklich ebenso verlangt.

Ein ganzer Küsten Berg mit Wald und Park, wird abgetragen, wo Lehm und Erde der Untergrund ist, was durch Geologische Untersuchungen in der Enver Hoxha Zeit schon festgestellt wurde.

Tirana - Durres Terrorist: BLEDI MUSA SHUAIPI und die rund um die Xhafzotaj - SHIAK Mafia Familie des: Agim Hoxha 

Sarande, die total Beton Kathastrophe der “bandit ordinaere” der “Sala” Mafia 

Unnütze Umwelt Ministerium und MTSK, tragen fuer den Vandalismus der Umwelt und in Tourismus Gebieten die Verantwortung 

Secret Service SHIS, warnt in einem Parlaments Report, vor dem Ausverkauf der Kueste, durch die Russen-Italienische und Mafia aus Israel

Real Estage Report der Weltbank, die Gesetze und die realen Banditen Feldzüge der Politik Land Mafia in Albanien

Die Taliban Massaker von primitiven Terroristen gehen weiter in Golem und Durres in Albanien 

Die Politik Mafia zerstoert die wichtigten Kuesten Strände und Wälder von Vlore 

Einreise Verbot fuer die PD Keshillit te Qarkut - Mafia in die USA: Anesti Dhimojani�

Task Force beschlagnahmt 48.000 qm gestohlenen Grund in der Mafia Hochburg Golem durch Nikoll Felaj in 2000 und dem Mafia Vertreter: Fatmir Avni Toci 

Kakomese, wurde in einem reinen Mafia Geschäft, direkt an die Prominenz der Bulgarischen Mafia verkauft, der auch ein Einreise Verbot in die USA hat.

Vasil Bozhkovkakome
Jeko Kolev (30 Jahre), der Orts Vertreter für den Mafia Boss Vasil Bozhkov, einem direkten Vertreter der Russen Mafia in Europa, kaufte die Bucht von Kakomese, von dem Albanischen Mafia Boss: Dritan Celaj. Bozhkov, betreibt die ueblichen Geschaefte wie: Spiel Casinos, Clubs, Hotels, Geldwaesche, Baufirmen (BALKAN Roads” sh.p.k) - “Holding Roads PCL” und Firmen ohne Ende. Vasil Bozkhov, gilt meist notorischer Gangster Bulgariens.

Juergen Roth in BIG Business Crime

Vasil Bozhkov

Mafia Boss Dritan Celaj, verkaufte die Kakomese� Bucht an Bulgaren Mafiosi: Jeko Petkov Kolev 

[PDF] 

Vendimi Nr. 6, Dt. 26/12/2008 - Bashkia Durres

www.durres.gov.al/pdf/krrt08-6.pdf - Translate this page

File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick View

Nr. 6 Dt. 26. 12. 2008. Keshilli i Rregullimit te Territorit te Bashkise Durres ne zbatim te Ligjit Nr. 8405, Dt.  60 vende. 15. Rikonstruksion dhe Ndertim i Ri Objekt 3 Kate, Konvikti i Shkolles “B.Cela". 1 …. Lagja S.Efendi, Durres. SSH = 1600 m2 

http://www.durres.gov.al/pdf/krrt08-6.pdf

Sokol. Kazazi = Seferi Efendi (neue Idenität), womit die Albanische Regierung hoch kriminelle Gestalten und Mafia Baufirmen der Geldwäsche deckt und sich daran beteiligt. Meistens erhalten Politiker, Richter und Staatsanwälte kostenlose Appartments, wie allgemein bekannt ist, oder sogar Luxus Villen in anderen Projekten.

Villa zugu

 Villa Zogu

Ebenso wurde der gesamte oeffentliche Park bei der Villa Zogu verwuestet, mit illegalen Bauten, noch dazu auf Antiken Grund, wo seit 1993 die Bau Verbots Grenze 200 Meter beträgt. 2006, wurde eine Baugenehmigung von Lefter Koka ausgestellt. http://www.s-efendi.com/projektet/vila-e-zogut-durres 

efendi 2012efendi currlla

 

Currilla

 « Zurück

efendi2011 efendi

Bau Tafel ohne Bau Genehmigung in 2012, zuvor in 2011 ebenso ohne Nummer, nur mit einem Fake Beschluss

National Registrian Center (QKR)

http://www.qkr.gov.al/nrc/Search_for_a_Registered_Business.aspx

Ein Bruder wurde verhaftet vor ca. 1,5 Jahren, weil er als TUEV Mitarbeiter in Shiak, Gelder erpresste und den TÜV gegen Geld vergab.

Oerd Bylykbashi !

Oerd Bylykbashi - Chief of Cabinet Tel: +355 4 2277404 E-mail: oerd.bylykbashi@km.gov.al  Curriculum Vitae

http://www.s-efendi.com/projektet/currilat-durres 

s. efendi sh p k  Ildir Kazazi

Alte Tradition in Albanien: Grundstücks Erwerb durch Sprengstoff Anschläge und Bestechung 

Shkelzen Berisha und seine illegalen Bau Firmen Beteiligungen 

http://www.qkr.gov.al/nrc/default.aspx?UR=http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=qkr%20albania&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CFIQFjAA&url=http://www.qkr.gov.al/&ei=vsasT6qdJ4T74QSFgp3lAw&usg=AFQjCNEfS_GLFNJM4W2JSie57ijM2tiTqA

Aurel Bylykbashi is a member of the Assembly of the Republic of Albania for the Democratic Party of Albania.[1] He joined the assembly after the resignation of 3 members at the Albanian local elections, 2011.

^ “Kuvend, hyjnë pesë deputetë të rinj”. Top Channel.

Afrim Hoti, der archologischer Experte von Durres, beklagt die Zerstoerung der Natur, Umwelt und Archaelogischen Staetten von Durres

“Kultur der Straflosigkeit” in Albanien
19.01.2012Deutsche Welle Bei einer Demonstration sind vor einem Jahr vier Menschen getötet worden. Die Wut der Protestierenden richtetet sich gegen Vizepremierminister Ilir Meta. Er wurde jetzt in einem Korruptionsprozess freigesprochen. In Albanien ist am Montag (16.01.2012)… mehr bei Deutsche Welle

Der Schluessel in der Wahlrechts Kommission ist auf Regierungseite: Aurel Bylykbashi,(Kabinetss Chef von Salih Berisha), der ein Nachrücker Abgeordneter ist, aber in Wirklichkeit direkt zur Familie des Salih Berisha gehört und in schwerste Betrügereien, Geldwäsche, Grundräubereien mit prominenten Verbrecher Clans verwickelt ist, wie es Kultur ist schon bei Politikern. u.a. in der Currila bei Durres und komplette Abholz Aktionen und illegales Bauen auch von vielen Lokalen auf den Öffentlichen Stränden zu verantworten hat. Kurz gesagt, wird Alles gezielt sabotiert, weil man keine Gesetze akzeptiert nur billigsten Betrug und Räubereien. Der Hafen in Durres, ist total unter Kontrolle dieser Politischen Mafia Banden und man importiert direkt Zollfrei mit Begleitschutz einfach Alles, wobei Monopole aufgebaut werden u.a. in Einrichtung und Zubehoer fuer Bars und Lokale, mit den entsprechenden Orgien des Baues illegaler Lokale, durch Ortsfremde Banden auf den Öffentlichen Stränden von Durres. Deshalb gegen die Steuereinnahmen auch stark zurück, weil solche Familien machen was sie wollen und sich über jedes Gesetz stellen. Oerd Bylykbashi Foto noa.al

 Und plötzlich gab der Abgeordnete Bylykbashi, obwohl er Nichts weiss, noch Erfahrung hat mit solchen Gesetzen auch noch Interview’s.

Die�Mafia Familie Bylykbashi, ist eine der Mafia Familien, welche direkt in Durres, vollkommen illegal einen Kuesten Park mit Baeumen abholzte .

Ortsfremde Banditen oft mit Hilfe der ebenso Ortsfremden Mafia Polizei aus Nord Albanien, besetzen überall in Albanien Küsten Grundstücke, eine alte Salih Berisha Methode, der mit seinen Banditen und per Präsidenten Dekret, die Innenstadt von Tirana schon verwüstete von 1993-2001.

Gines: The Himara Region, 7500 issues for civil and criminal proceedings for robbery properties

Gines: The Himara Region, 7500 issues for civil and criminal proceedings for robbery properties
While the total population in Himara Municipality, does not exceed 12 thousand inhabitants, a source from the prosecution of Vlora, shows that the problems of ownership at the squirrels region have reached the 7500 court proceedings and special investigations, which marks a world record, by how a country like Albania, could not manage the right of ownership, in one of the areas attacked by the Albanian mafia and international. However, the U.S. Department Report for 2004 on human rights in Albania, states clearly that in the Himara Municipality, the community lands and the Orthodox Church, was robbed by a Courts with false documents, supported by the Office of Propetry Registration in Albania.

Das kriminelle Innenministerium rund um Sokol Olldashi darf auch dabei sein, denn vor den Augen der Welt, verweigerten Polizei Kraefte, den Schutz der einheimischen Grundstuecke und unternahmen Nichts, Antike Zonen, Stätten, Touristik Zone oder die Kueste zuschaetzen wie Öffentliche Straende. Alles wurde im Banditen Schema besetzt, abgeholzt und betoniert.

Sinqerisht, Gary Q. Kokalari

Mafia Clan of Democratic Party of Albania

Prime Minister Sali Berisha
 1. kukRexhep ARAPI, resident in Katund Sukth, nicknamed “KEPI” has a criminal record as follows:
 1. In the year 1991 (in March) he has killed at the Port of Durrës, for feud issues the citizen A. Cyrbja, resident in the Katund Sukth village; has been arrested for this crime in 1994 and has been released because of lack of evidence.
 2. …………

00. DARDAN DOMI, residing in Shijak, currently holds the position of the General Secretary in the Ministry of Interiors, (or Human Resources Director in the MI), former head of the DP of Shijak, head of Team for Mr. Olldashi during the elections in july 2005. The coordinator and brain of all the abovementioned criminal links for Mr. Olldashi and his most loyal men.
..

http://www.albca.com/aclis/modules.php?name=News&file=print&sid=1264

Die Durres Mafia in action: angesehene Notare und Einheimische sprechen nur von “animale” und “Menschen ohne Kultur”

Gary Kokalari: Er nennt Salih Berisha: einen gnadenlosen, pathologischer Lügner!

Der Tauch Club Durres, in der Adria Vorzeige Fischerei Zone um den “Porto Germane”

Die einzige funktionierende Touristische Zone in Albanien, mit absoluten Vorzeige Funktion bei Nord Durres um den Deutschen Yachthafen. Seit Jahren, auch der Sitz des Durres Tauch Club!


als die Unterwasser Welt noch in Ordnung war, in der Fischerei Schutz Zone in 2010

Die Genfer Polizei Chefin Monica Bonfanti,  sagt in einem neuen Interview: Drogen und sonstige Gelder, gehen direkt an Albanische Politiker.

AI ueber die Korruption der Politik, dem Versagen der Politiker und Regierung mit Null Funktion Institutionen.

22.5.2012: Albanische Geschäftsleute, der totale Schrott und Geldwäsche der Mafia Baufirmen pure

Die Ministerien, sind oft von kriminellen Banden übernommen, welche sich die Jobs kaufen, inklusive Ministern, wie Sokol Olldashi, Fatmir Mediu, Ilir Meta, oder Majlinda Bregu direkt mit der Prominenz der Mafia verbunden und Salih Berisha und sein Clan sowieso in einer alten Tradition, was beim Bruch des UN Embargo schon 1995 fuer jeden ersichtlich war. Wie im Innen-, Justiz-, Bildungs- oder Gesundheits Ministerium zelebriert man seine Idiotie, mit Leuten die Nichts wissen. Wikileaks und der neue US Statedepartment Report, sind nur die Spitze der Dokumentation, wenn u.a. geschrieben steht, das Richter keine Gesetze kennen.

Staatskontrolle: Das Kultur-Tourismus MTKRS Ministerium unterschlägt die Funds für Werbung

Alte Methode: Immer das Selbe! Die meisten Ministerien, leiden nicht nur unter der Inkompetenz, sondern durch Banditen, welche sich ihre Jobs erkauft haben und die Funds der Ministerien ausplündern. siehe auch wikileaks, über die erbärmliche Adminstration in Albanien, welche nicht ihren Job kennt und oft Null Berufs Erfahrung hat.
5/3/2006
Die Staatsanwaltschaft beginnt erneut die Fälle des kriminellen Grundstücks Verkaufes in Durres aufzurollen.

Die besten Grundstücke in Durres wurden alle verkauft, obwohl die Verkäufer gar nicht die Eigentümer sind. Und genau diese Grundstücke, wurden dann durch illegale Bauten von Politischen Mafia Gruppierung umgehend an Dritte verkauft!

Das geht in höchste Politische Kreise, welche davon direkt profitieren wie u.a. der Mafia Bürgermeister von Durres: Lefter Koca, der illegal auf der gestohlenen Ufer Promenande von Durres, ein Doppel Hochhaus baute! Ebenso Spartak Braho, die Mafia Familien wie die Skrapar Bande von Ilir Meta (Partner Deutscher Politiker und Joschka Fischer nannte auch diesen Verbrecher: Reformer), die Mafia Familie Depani, Muci, Artan Lame, Fino usw..

Mortgage Scandal still continues
The transparent process on the scandal related to the 212 files stopped by the Durresi Prosecutor Office some months before is still going on.By the investigations and verifications some months before there were detected 13 falsified files on stamps and signature of the property commissioner. Thus the intensive and permanent work of the prosecutor office identified some persons who were the beneficiaries of some properties that were sold in an abusive way by persons implicated in these issues. Some of the profiteers of this flagrant event are the subscripted citizens such as, Shyqyri Mustafa, Spiro Lili and Vitore Hunda. For the three above mentioned citizens the accuses of stealing through fraudulency of the properties and that of the documentation falsifying, stamps and signatures are in force. Actualy the three citizens are under the penal accuses and penal attendance. Based on the official sources of the Durresi Prosecutor office, shows that what is more interested and dubious in relation with 13 files is the calligraphy falsifying, because that is the same in all the 13 files and is different by the original and regular files. Thus, on falsifications process there has been implicated only one person, who has filled up the files and completed all the documents and concluded all the necessary procedures for performing the illegal act. Although declared by the same sources the surface of terrain taken into ownership by the three persons is 2750 m2, and it is on the beach part of the city, port and the crossover near the Dajlani Breach, but the most part of the terrain is on the beach. From these ownership, 760 m2 have been passed on the ownership of Shyqyri Mustafajt, 500 and 970 m2 are on the ownership of Spiro Lili and 520 m2 on Vitore Hunda. In the same time some abusive persons sell the terrain through abusive acts on the account of two Construction Firms in Tirana, or other individuals for profiting aims. The prosecution office has sent to the mortgage the decision on sequestering these terrains in order not to be soled again or rented. For the moment these terrains surfaces are blocked and sequestrated, thus are not in use by the actual profiteers. While for the ex-commissioner of the Return and Compensation of the Properties Vasil Hila, is clean from the 13 falsified files because the falsification is done through the color printing and the living thus the stamp as the original one.

http://sot.com.al/index.php?option=content&task=view&id=22731〈=

Die Familie Berisha: erneut Malltezi, Bektasi ist erneut in Grundstuecks Schwindeleien verwickelt, rund um ehemalige Industrie Gebaeude und Grundstuecke : Begeja, Malltezi, Bektashi

Dhëndri i Berishës paditet për zhvatje prone

Çregjistrohet prona e blerë sipas ligjeve për llogari të trashëgimtarëve, mes të cilëve gjendet dhëndri i kryeministrit   TemA   Një kompani shqiptare, e cila ka privatizuar sipas rregullave ish- Ndërmarrjen e Transportit, Makineri-Ndërtimit, prone të cilën e ka blerë sipas ligjeve në fuqi prej vitit 2004, është gjendur e More…

nga AMA-News | Publikuar 4 orë më parë

Die Durres Mafia: seit 8 Jahren, soll die Durres Hafen Zufahrt ausgebaggert werden 

Die Kuesten Massaker von kriminellen Banden gehen auch in 2012 in Vlore und in Golem, Mali e Robit weiter, wo die gesetzlche Mindest Distanz zum Meer, nun 400 Meter sowieso unverändert nicht beachtet wird und es keine Polizei gibt.

 

 Iso Copa, ermittelte ja auch im Auftrage u.a. der Italiener, Geldwäsche Bauten, Waffen- Drogen Geschäfte, Identitäten Wechsel direkt in Durres. 300 neue Interpol Haft Befehle stellten die Italiener aus, wo teilweise verurteilte Kriminelle sich neue Identitäten besorgen, wo der Fall Kajolli (Bezirks Stadtrat in Fiere, mit 40 Jahren Haft Urteil in Italien) eine besondere Note hat, durch seine Freunschaft mit Minister Sokol Olldashi und Co.


Der total illegale Bau, direkt auf unserem Grundstück: „Zone Touristik“, der Firma s-efendi Sh.P.K. (http://www.s-efendi.com/projektet/currilat-durres) ist die selbe Baufirma die illegal im Öffentlichen Park der Villa Zogu – Königs Schloss (http://www.s-efendi.com/projektet/vila-e-zogut-durres ), Antike Zone rund um die Antike Stadt Mauer, ebenso diesen wichtigen Erholungspark mit vielen Bäumen zerstörte: Fotos, auch der früheren Antiken Stätten, Einkaufs Strasse, welche zubetoniert wurde.!

 Beginn der Ausbaggerung am Antiken Hügel an der Stadtmauer von Durres in 2007

Durres

Foto vom April 2008, wo inzwischen das Hochhaus entstand und wo die Antiken Ausgrabungen gut zu sehen sind. Erneut die Agim Hoxha Mafia ebenso im Park der Villa Zogu aus SHIAK. Alban Xhillari, erhielt eine illegal Baugenehmigung dort von dem berüchtigten Gangster Boss Lefter / Nard Koka, identisch mit Spartak Braho und “Lul” Berisha verbunden,

lt. Website: Baufirma s-Efendi ebenso!

In 2009, war eine andere Baufirma dort Investor, mit korrekter Genehmigungs Nummer, welche Lefter Koka erteilte.

Bautafel aus 2009, wo heute diese Appartments S-Efendi vermarktet, auch als Bauherr.

Man ändert die Investoren, BAufirmen, verkauft Geldwäsche Scheinfirmen, aber im Hintergrund sind die selben Leute.

Eigentümer ist ein Herr Seferi Efendi – der zur großen Gruppe Krimineller gehört, die eine neue Identität erhielten: Richtiger Name: Sokop Kazazi


Die Firma hat keine Firmen Registrierung im Nationalen Firmen Register QKR ((http://www.qkr.gov.al/nrc/Search_for_a_Registered_Business.aspx ), obwohl man laut eigenen Angaben, seit 2006 herum baut. Ich hatte da bei Notaren ebenso nachgefragt.

Allein wenn hier jemand die Namen hinterfraegt, ist sehr gefaehrlich, wenn er falsche Personen frägt. Ich schrieb bereits, das sich viele militante Gestalten dort herumtrieben aus Berisha Nord Albanischen Kreisen, welche Küsten Land besetzten und sehr gewalttätig, waren und ebenso viele Kriminelle, die dort den letzten Öffentlichen Strand von Durres, zu 100% mit illegalen Lokalen zubetonierten.

Wichtige Partner rund um den Appartement Bau!

Dann Agim Hoxha, Bezirksrat Mitglied in Durres – für die Gemeinde Xhafzotaj, uralt Mafia mit Top Verbindungen zur SHIAK Mafia, und die Familie ist fuer Betruegereien (komplett Xhafzotaj, wurde mit gefaelschten Grundstuecks Urkunden besiedelt, wie SHIAK links und rechts die alte National Strasse) bekannt, wie auch als korrupte TÜV Beamte, welche für Geld die TÜV Zertifikate in SHIAK verkauften.

Anfang 2010: Edmond Troplini, Bürgermeister der Kommune Xhafzotaj, wegen Dokumenten Fälschung und Korruption verhaftet. Ein Parteigänger der PD Partei. Ebenso dort beschäftigte Familien Mitglieder des Langzeit Verbrecher Clans, rund um Agim Hoxha, wie Naim und Altin Hoxha. Gestern wurde erneut der komplette TÜV verhaftet, was eng verbundene Gruppen sind.

Oerd Bylykbashi - Chief of Cabinet
Tel: +355 4 2277404
E-mail: oerd.bylykbashi@km.gov.al
Curriculum Vitae

http://www.keshilliministrave.al/?fq=showcabinet

Noch brisanter ist aber die Person Nr. 3, der Kabinetts Chef bei Salih Berisha ist: Oerd Bylykdbashi, Kontakt Person auch für die KAS (Konrad Adenauer Stiftung) und dem European People’s Party (EPP Group) is the largest in the European Parliament!

 

Der Name Oerd Bylykbashi, war vor einem Jahr noch unbekannt, rund um diesen illegalen Bau, wird aber nun überall bestätigt. Es könnte sein, das man die übliche Prozedur macht, das man Einem ganz oben ein Appartment schenckt, wobei Dieser dann als Schutzherr auftritt. Als Gründungs Motor der Firma S. Efendi, oder des illegalem Mafia Projektes “Kallmi", wo man auf 3 km an der Küste alle Grundstücke stehlen wollte, im Touristik National Park, ist unbekannt.

 

Kurz gesagt, ist Oerd Bylykdbashi, direkt verantwortlich für die Zerstörung eines Öffentlichen Parkes auch bei uns (Urbanistik Plan, unsere Dokumente, als erste jemals richtig vermessenes Grundstück in 1995) der Fällung von Bäumen und eines kleines Waldes, wie einer enormen Umwelt Zerstörung, inklusive der dort „Fischerei Schutz Zone“ mit Abwasser Einleitung auch der illegalen Lokale.

 

Database error: [Unknown column 'comment_ID' in 'field list']
SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 3215 AND comment_approved = '1';

Comments Off

4/12/2013

Argita Berisha / Gazmend Dibra und das kriminellen Enterprise im Gefängniss Lezhe: Der Direktor wurde nun verhaftet: Valentin Miri

Filed under: — Sarah_HrNje @ 9:47 pm

Das totale Verbrecher Kartell:

Salih Berisha: former Communist politburo Chef und der Gangster Fatos Skeja, wo die Staatsanwaltschaft ermittelt

Direkt ein kriminelles System der Argita Berisha, mit Gazmend Dibra, bekannt auch für Grundstück Betrügereien im kriminellen Enterprise des Salih Berisha und seiner Mafia PD Partei.
Valentin Miri
Man verkauft direkt Polizei Jobs nur noch an Kriminelle, welche dann im Gefängniss, neue Netzwerke aufbauen können und Leute anheuern können. Neben kriminellen Richtern und Staatsanwälte, wo verurteilte Verbrecher sich direkt freikaufen, oder bei Polizei Direktoren, Ministern (siehe wikileaks) ist das das Vierte System, wie Kriminelle gesch�tzt werden. Nun wurde der Gef�ngniss Direktor von Lezhe : Valentin Miri verhaftet, Kollegen schon zuvor.

Bei der Verhaftung wurde eben eine grosse Menge Geld gefunden und beschlagnahmt. 15.000 � genau gesagt. Salih Berisha, Ridvan Bode, haben das alte Mafia Beteiligungs Modell erneut eingef�hrt: Man kauft sich einen Posten, und die Untergebenen m�ssen pro Monat, oder Tag xy an den Chef abf�hren, wodurch der Albanische Staat, Non-Stop und jede Funktion zerst�rt ist. Dazu braucht man eine kriminelle Polizei und Justiz, welche das Banditen System sch�tzt und das nach �ber 20 Jahren: Justiz Aufbau in Albanien. Dieses System wird von Politischen Stiftungen auch aus Deutschland sogar unterst�tzt und oft finanziert. vor allem von der KAS und der FES, mit einem Milliarden Schaden f�r Investoren vor Ort.

Die vielen Verhaftungen, von teilweise in Italien verurteilten Verbrechern, die SHUAIPI � Mafia ist dort t�tig, eine Verbrecher Organisation, welche zum Shabani Drogen Karteill geh�rt und zur PD Mafia als Financiers wie eine extreme Beetrugs Familie. Direkt bei der Polizei in Lezhe: Shuiapi Ferdinand! Das korrupte Enterprise, von Andy Harasani flog ebenso auf.

Die Albaner haben Eines festgestellt: die schlimmsten sind die vom Westen ausgebildeten Gestalten, vor allem von Georg Soros, absolut 100 % kriminell und korrupt.

Das sind nur noch Kriminelle besch�ftigt und Strohdumm.

Albanischer Polizei Direktor in Triest verhaftet: Martin Gjoni wegen Drogen Schmuggel

 

LEZHE- Arrestohet n�n akuz�n p�r korrupsion pasiv Drejtori i Burgut t� Lezh�s, Valentin Miri

Pas nj� hetimi 3- mujor, Sh�rbimi i Kontrolli t� Brendsh�m t� Burgjeve n� bashk�punim t� ngusht� me Prokurorin� e Tiran�s, nj�sin� Task Force dhe Drejtorin� e P�rgjithshme t� Policis� s� Shtetit kan� b�r� t� mundur ndalimin e k�tij shtetasi.

�SHKBB pas mbledhjes s� nj� s�r� provash materiale ka provuar se drejtori i burgut Valentin Miri ka konsumuar veprat penale t� korrupsionit pasiv t� personave q� ushtrojn� funksione publike dhe shp�rdorimit t� detyr�s�- thuhet n� deklarat�n e policis�.

Gjat� kontrollit n� sht�pin� e t� arrestuarit jan� gjetur nj� shum� e konsiderueshme vlerash monetare.
(m.a/BalkanWeb)

Kthehu D�rgo Printo Home
Komento

D�rguar nga Kujtimi, Varese m� 12-04-2013 n� 20:02

ASNJE NGA AKUZAT QE I JANE DREJTUAR, NUK JANE TE VERTETA, POR NGAQE AI PO KANDIDONTE SI DEPUTET DHE SIGURTE QE DO FITONTE, JA KANE FORMULUAR QE TA MBYLLIN BRENDA DISA MUAJ DERI PAS ZGJEDHJEVE. AI ESHTE DJALE SHUME I AFTE, E I ZGJUAR, DHE ASNJEHERE NUK DO KISHTE MBERRITE ATY, POR KA KURDISJE TE PARAPREGATITUR ME SE MIRI PER TA SHKARKUAR. KOHA DO TREGOJE TE VETEN, AI DO DALE, E JETA ESHTE ME SHKALLE, PASTAJ DO ZBRESIN ATA QE E ULEN SOT, AI DO JETE PERSERI DREJTOR BURGU E DO KETE NE QELI ARMIKUN.

 

Gazmend Dibra: Freie Fahrt im Polizei Dienst, mit gef�lschten Schul Zeugnissen und Diplomen

Kult Projekt und Tradition: man f�lscht sich die Schul Zeugnisse zusammen. Berisha Gangster, stellen als Verantwortliche, nur noch kriminelle Familien in den Polizei Dienst ein. Die selben Vorg�nge wie aus 1993-97, wo die dümmsten Polizei Chefs wurden und im SHIK ihre Drogen und sonstigen Verbrechen organisierten.

Albanischer Polizei Direktor in Triest verhaftet: Martin Gjoni wegen Drogen Schmuggel

nochmal verhaftete Gangster Familien im Polizei Dienst: Ferdinand Shuiapi, ein Bruder in Bari � Italien zu 15 Jahren Haft verurteilt, wegen Drogen schmuggel, der Andere gilt als Pyschopat, und baut illegale Verbrecher Lokale in der Currila bei Durres. Eine ganz normale Familien,wo jeder schon mal verhaftet war, auch als Adminstrativer u.a. im Wirtschafts Ministerium.

SHUAIPI � Mafia

Gazmend Dibra ist der höchste Polizei Direktor in Albanien, f�r die Gef�ngnisse und Strohmann der Argita Berisha, für Grundst�cks Urkunden Betrug, vor allem in Hamalaj, Bezirk Durres, Sukth,� dem Golf von Laze.

1996, unter dem PM Alexander Meksi, gab es eine Anweisung, das niemand mehr mit einem Bau Ingenieur Diplom arbeiten darf, nur wenn eine Original Bestätigung, der Echtheit des Ingeniuer Diplomes vorliegt. So schlimm war es unter Salih Berisha schon damals und die ersten aus dem Ausland finanzierten Studenten Wohnheime brachen in Tirana zusammen, weil die Fundamente fehlten. Alles war damals schon gefälscht, vor allem Diplome, Schul Zeugnisse, der Tropoje und Kukes Banditen Banden, Berufs Erfahrung, Lehrer Erfahrungs Nachweise. je dümmer umso besser, als damals Tirana verwüstet wurde.

Gazmend Dibra, Profi Krimineller aus dem Hause Berisha � Motor, Strohmann der Grundstücks Urkunden Fälschungen im Bezirk Durres, für Argita Berisha Geschäfte.

Alles normal im Reich der Ober Idioten, wo schon der Vize Innenminister Nard Ndoka gefälschte Schul Zeugnisse hat, gefälschte Diplome usw.. 13 Polizisten wurden mit gefälschten Schul Zeugnissen enttarnt, nur im Gefängniss von Kruje.

Pranga drejtorit t� burgut n� Lezh� p�r korrupsion e shp�rdorim detyre

Pranga drejtorit t� burgut n� Lezh�, p�r korrupsion e shp�rdorim detyre

para 51 minutave - BalkanWeb

LEZH�- Arrestohet drejtori i burgut t� Lezh�s, pas nj� hetimi 3 mujor. Mbi Valentin Mirin r�ndon akuza e korrupsionit pasiv dhe shp�rdorimit t� detyr�s.

Korrupsioni pranga drejtorit t� burgut n� Lezh�

Korrupsioni, pranga drejtorit t� burgut n� Lezh�

para 51 minutave - Sot News

Pas nj� hetimi t� gjat� 3 mujor �sht� arritur t� vihet n� pranga drejtori i burgut t� Lezh�s, nd�rsa mbi t� r�ndojn� akuza e “korrupsionit pasiv” dhe “shp�rdorimit t� detyr�s".

Arrestohet drejtori i burgut t� Lezh�s

Arrestohet drejtori i burgut t� Lezh�s

para 51 minutave - NOA

Lezh�, 12 prill 2013, NOA.al- Drejtori i burgut t� Lezh�s, Valentin Miri, �sht� v�n� n� prangat e policis�. Nga t� dh�nat…

Pranga drejtorit t� burgut n� Lezh� pas hetimit 3 mujor p�r korrupsion pasiv

Pranga drejtorit t� burgut n� Lezh�, pas hetimit 3-mujor p�r korrupsion pasiv

para nj� ore - IDEA

Lezh�- Drejtori i burgut t� Lezh�s, Valentin Miri �sht� arrestuat nga policia dit�n e sotme n�n� akuz�n e korrupsionit pasiv.

Korrupsion me lejet e t� d�nuarve arrestohet drejtori i burgut t� Lezh�s

Korrupsion me lejet e t� d�nuarve, arrestohet drejtori i burgut t� Lezh�s

para nj� ore - LajmiFundit

Arrestohet me akuz�n e korrupsionit, drejtori i burgut t� LEZH�S, Valentin Miri. Arrestimi �hst� kryer pak caste m� par� nga sh�rbimi i kontrollit t� brendsh�m i burgjeve.

Bevor: Fatos Nano (Ilir Meta Drug Allegations

Mafia Clan of Democratic Party of Albania

 • kukRexhep ARAPI, resident in Katund Sukth, nicknamed ?KEPI? has a criminal record as follows:
  1. In the year 1991 (in March) he has killed at the Port of Durr�s, for feud issues the citizen A. Cyrbja, resident in the Katund Sukth village; has been arrested for this crime in 1994 and has been released because of lack of evidence.
  2. ………

 

His newphews Beonard and Mandrin Hyqmet Gjoka are the main drug dealers in the city of Shijak, Ferme Sukth, Durres and Tirana and have also several girls working for them in Italy. In the same time, they are engaged with drugs transportation from Albania to Italy. Mandrini has been arrested in 2003 as the main suspect for the armed robbery in the Xhafzotaj village that resulted in the death of the citizen Jaho Smoqi. He has stayed in prison for about one month and now the Court of Grave Crimes is investigating him while free. Fatbardh Xhakaj was arrested for this case as well, has stayed in prison for two weeks because Fatos Balla, the guilty person for the crime, currently under custody, mentioned his name. Beonard is sentenced in Italy, in the city of San Benedeto for drug trafficking and women trafficking, currently, with profits from drugs sale, he is constructing a three store villa in the Sallmone village. He was a member of the commission at the Voting Center no. 1406 in Sallmone for Mr. Olldashi. Both brothers currently move around carrying guns in their cars, which are in turn stolen and of the latest years, they distribute drugs in Durres and Shijak and transport drugs to Italy through other soldiers. Mandrini often goes to Italy to collect the money, since Mr. Olldashi has provided him with a German Schengen Visa. Also, they are highlighted by the State Police as a dangerous criminal contingent with strong criminal tendencies like Murdedr, Drugs and Prostitution Trafficking.
D. Gjoka has been and is one of the biggest traffickers of women with intent of prostitution to Italy. The chief of the girls in Italy has been a girl from Vlora, named Linda, who is currently Dashi?s wife and they have two children. Her brother Miri works at the Supermarket as chief accountant. D. Gjoka is on record in the State Police for International Drugs Trafficking and Women with intent for prostitution, Murder etc.

Gjoka Super Market-Shiak! 15 years drug and prostitutions center

The Gjoka Supermarket is the main center for the trafficking of drugs that comes from Turkey and Macedonia and the supply base for many criminal groups in Durres and Tirana and also the location where the cars that will be traveling to Italy and carrying drugs are supplied. Dashi currently owns an armored vehicle which has the licence plate: DR 51 90 C. It must be noted that Dash Gjoka is the main source of supply for all the drugs suppliers in Albania because it is a well known fact that a close friend and financial supporter of I.M, S. Olldashi. The latter meets with Gjoka almost every week. Oftentimes, the Democratic Party MPs Bamir Topi, Ridvan Bode, S. Olldashi etc come to dine or to supply in this supermarket, since they are close friends with Dashi.
The main and most loyal soldier of his is his driver, the citizen Artan Rami Bode, resident in Xhafzotaj, the newphew of the MP Ridvan Bode. He is also engaged in settling jobs for Dashi as far as the drug and women traffic goes, being a key figure. Artan, together with his Dashi?s older brother, Nazmi (called Nexhi) make the rules by smuggling merchandise from the Durres Port, both have been members of the Voting Center commission no.1402 for Mr. Olldashi.
Other friendly relationships of Gjoka are Hekuran Hoxha (Roni) and Fundim Dedja, both sentenced in Italy and other countries, for drug trafficking aimed at the Italian territory. Currently Gjoka is the head of the area Xhafzotaj Commune-Shikaj and even more, where all drug traffickers are supplied only by him. Strong evidence suggests that he has an arsenal of sophisticated weapons in his residence and a high security vault containing millions of Euros in Cash. It must be noted that Gjoka?s drugs goes through the port of Durres and Vlora and almost each cargo that is stopped in Italy is Gjoka?s and all the arrested men are his as well.

The Brothers Gezim and Besnik Sijoni, residents in the village of Xhafzotaj have a criminal record as follows:

In the year 1994 G. Sijoni has attempted to murder the citizen Pellumb Hoxhaj, but he only accomplished wounding him in the leg. He is not convicted and even today this issue is never brought up in the Pellumbi family and relatives.
In the year 1997, G. Sijoni, together with his brother Besnik have attempted to murder their former son in law (Arben Vora?s younger brother since he had left their sister after getting engaged with her) in the middle of the city of Shijak. The case was opened, the two men have been identified and declared as wanted by the police but they were never convicted. The Durresi General Attorney closed the case.
?????.

00. DARDAN DOMI, residing in Shijak, currently holds the position of the General Secretary in the Ministry of Interiors, (or Human Resources Director in the MI), former head of the DP of Shijak, head of Team for Mr. Olldashi during the elections in july 2005. The coordinator and brain of all the abovementioned criminal links for Mr. Olldashi and his most loyal men.
..

http://www.albca.com/aclis/modules.php?name=News&file=print&sid=1264

4/7/2013

Der Sohn des Polizei Direktors Agron Kulicaj: Artur Kulicaj tödet bei einer Schiesserei eine Ballerina einer Disko

Filed under: — Sarah_HrNje @ 3:58 pm

Albanien und seine Polizei, ein Schreck Gespenst des Verbrechens in der Welt! Die Skandale der h�chsten Polizei Direktoren aus Tropoje einer tradionellen Banditen Stadt, h�ren nicht auf. Die Freundin Romina Kaso berichtet, das die Polizei Terroristen aus Tropoje, direkt vor der Disko hielten und aus dem Auto heraus schossen! Das sind dann die sogenannten “militanten” Wahlhelfer der “State Police” und des Salih Berisha, in einem Verbrecher System. Polizei - Drogen, Schiessereien auch durch die Shuiapi Drogen Verbrecher Banden , wie Dritan Berisha gut bekannt. Die “Eliten” und ihre Schiessereien, eine Legende.

�ber 20 Jahre kriminelles Enterprise des Salih Berisha, aber Woche f�r Woche gibt es im kriminellen Enterprise der h�chsten Polizei Spitze rund um Bujar Nishani und Hysni Burgaj wie Flamur Noka und Ndard Ndoka neue Negativ H�hepunkte. Ein UN - Untergeneral Sekret�r sagt sogar, das Europa diese Zust�nde f�rdert

Der 34 j�hrige Sohn des Agron Kulicaj, Arthur Kulicaj besuchte mit seinem Freund dem Profi Verbrecher aus der Familie der US Mafia: Edon Barajktari, eine Disco und wurden dort nach Bel�stigung der Bar S�ngerin raus geworfen. Sie kamen zur�ck mit Kalashnikow, welche man im Auto mitf�hrt, bei den kriminellen S�hnen der Politiker und Polizei Direktoren und wodurch die Sicherheit in Albanien verloren ging, weil diese Bande auch als “militante” Berisha Banden gut bekannt sind. Bei der folgenden Schiesserei um 3 Uhr in der Fr�h, verlor die 26 j�hrige Ballerina ihr Leben, womit �ber diese Leute erneut Alles gesagt ist und das mit 34 Jahren und wohnhaft in den Verbrecher Siedlungen in Durres, an den Str�nden, wo man Partner auch von dem Polizei Direktoren M�rder Dritan Dajti ist und war. Die Fakten sind bekannt, das die Durres Eliten auch hinter den Polizei Pr�sidenten Morden seit 2004 stehen und h�chste Polizei Direktoren, was an den j�ngsten Mord an Adem Tahiri in Tirana ebenso erinnert, wo ebenso Agron Kulici direkt verwickelt ist, wie die Familie Salih Berisha, mit Shpresa Brecani.
City Dream Kashar
Die Bar S�ngerin Sonila Tafa, wurde beim Verlassen des Clubs heute Nacht erschossen um 3 Uhr, nachdem sie von einem Kriminellen in der Disko bel�stigt wurde und Haus Verbot erhielt. Verantwortlich der Sohn von Agron Kulicaj, der Tropoje Polizei und Terroristen Banden: Artur Kulicaj, 34 Jahre, Gangster von Beruf: Es bleibt die Frage, warum diese Leute Nachts ihre Waffen holen, �berhaupt Waffen besitzen und wild herum ballern, weil sie wegen primitiver Bel�stigung aus der Disco geworfen wurden. Berisha Gestalten: wie Fatos Skeja, Dritan Berisha sind bekannt daf�r, das man auf unbewaffnete Zivilisten schiesst, was wohl die Grundlage ist, das Dritan Berisha, nun Interpol Chef in Tirana wurde, im kriminellen Enterprise des US Polizei Aufbaues wieder einmal. Die Tropoje, Banditen Polizei, eine Legende, wo selbst der d�mmsten Ziegenhirte aus Kukes oder Tropoje noch Polizei Direktor ist. Im Auftrage von Salih Berisha wieder einmal, haben dieses kriminelle Enterprise Bujar Nishani, Hysni Burgaj geschaffen, was eine Berisha Tradition in �ber 20 Jahren, das man seine kriminellen Banden, ohne Schul Bildung in h�chste Stellungen hieft um die eigenen Verbrecher Kartelle zusch�tzen.

Bereits verhaftet wurde der Mitt�ter: Edon Barajktarin, welche Beide in Durres wohnen, und mit Kalashnikow wild herum schossen, wo jedes Kind weiss, das auch Kugeln herunter kommen m�ssen. Barajktari, ist eine ber�hmte Verbrecher Familie aus New York, wie Sabit Muja: Alle Gangster kommen aus Tropoje, inklusive Sabit Muja, der in der T�rkei den Drogen Handel ebenso aufbaute und reich wurde. Dirigenten des Internationalen Waffen und Drogen Handels und geh�ren zur Gruppe des Genove, Luchese, Gambino Clans wo das FBI schon 2003 warnte, das diese Gruppe den Balkan beherrscht. Sabit Muja, und Agron Kulici, betreiben eine Phantom Chrom Mine in Tropoje mit der Berisha Mafia, f�r die Geldw�sche des Milliard�rs Sabit Muja und der Barajktari Familien, welche US Senator Eliot Engel ein Haus in Brookyln schenckte, was dummerweise illegal gebaut war. Ein Club des Verbrechens rund um US Senator Eliot Engel. Die dazu geh�rende M�rder Familie Bytyci, ist in Durres, wie International sehr bekannt, auch f�r die vielen Morde an Albanern im Raum Durres, vor allem den Rugova Morden Anfang 2000, wie w�hrend dem Kosovo Krieg.

In Durres US Mafia: Car plate

Fahrzeug der US Gangster in Durres, aber auch in Mazedonien unterwegs um Waffen, Drogen und die Verschiebung gestohlener Fahrzeuge zu organisieren.

Die gr�sste Gefahr f�r Europa sah das FBI in 2003 von dieser Gruppe, der US Albanischen Mafia, welche Salih Berisha, Ilir Meta seit �ber 20 Jahren zelebrieren!

Albanian organised crime has reached the United States, creating partnerships with the Gambino, Genovese, and Luchese families to facilitate specific crimes.……………….[87] Setimes

siehe auch FBI Bericht an den US Kongress:
FBI Press Room � Congressional Statement � 2003 � Statement of Grant
D. Ashley
November 2003 Volume
72 Number 11
United States Department of Justice
Federal Bureau of Investigation[88] http://www.fbi.gov/congress/congress03/ashley103003.htm

Die gr�sste Gefahr f�r Europa sah das FBI in 2003 von dieser Gruppe, der US Albanischen Mafia, welche Salih Berisha, Ilir Meta seit �ber 20 Jahren zelebrieren!

Albanian organised crime has reached the United States, creating partnerships with the Gambino, Genovese, and Luchese families to facilitate specific crimes.……………….[87] Setimes

href="http://www.albania.de/alb/index.php?p=2820″>Schutzherr der Durres Gangster beim illegalen Bauen und Landraub.
���, Albanian organised crime has reached the United States, creating partnerships with the Gambino, Genovese, and Luchese families to facilitate specific crimes.������.

Setimes

In Durres, gab es Hinrichtungen innerhalb einer Familien, was Albaner Tradition ist.

Vrasja e 26-vje�ares, familjar�t: �sht� q�lluar me plumb rikoshet�
Publikuar m� 06.04.2013 | 11:50
Sonila Tafa

TIRAN� - Nj� ngjarje e r�nd� ka ndodhur gjat� or�ve t� para t� m�ngjesit t� sot�m n� nj� lokal nat� n� zon�n e Kasharit. Nj� vajz� 26-vje�are ka humbur jet�n si pasoj� e plag�ve t� marra pas nj� sherri mes dy t� rinjve.

Sonila Tafa ka humbur jet�n tragjikisht n� spital si pasoj� e plag�ve t� marra. Viktima, e cila punonte si balerin�, �sht� ngacmuar nga nj� klient, i cili �sht� nxjerr� jasht� nga truprojat. M� pas personi �sht� kthyer duke q�lluar me pistolet� n� aj�r.

Krimi ka ndodhur brenda n� lokalin e nat�s, i cili n� ato moment ka qen� plot me klient�. Pas krimit autori �sht� larguar. Sipas policis�, m�sohet se ka pasur 6 t� sht�na me arm�, nga t� cilat dy prej tyre kan� kapur 26-vje�aren.

Prej or�s 03:00 deri sot n� m�ngjes forcat e komisariatit nr. 6 kan� shkuar n� vendngjarje p�r t� mbledhur provat e siguruar d�shmit�. Po merren n� pyetje punonj�sit e klubit t� nat�s.

M�sohet se trupi i Sonila Tafajt �sht� d�rguar n� morgun e Tiran�s. N� deklarat�n e policis� thuhet se, 24-vje�arja ishte banuese n� Tiran�.

Familjar�t: Sonila �sht� q�lluar nga plumb qorr

Kan� reaguar familjar�t e Sonila Taf�s, t� cil�t kan� mohuar q� vajza e tyre t� jet� vrar� q�llimisht. Sipas tyre, nj�ri nga sherrxhinjt� ka q�lluar me plumb n� aj�r dhe plumbi ka b�r� rikoshet dhe ka z�n� vajz�n 26-vje�are.

Reagon Policia e Tiran�s: Po punohet intensivisht

�Dit�n e sotme rreth or�s 03:00 �sht� marr� njoftim se n� nj� lokal nate n� zon�n e Kasharit n� Tiran�, �sht� plagosur me arm� zjarri shtetasja Sonila Riza Tafa, 26 vje�, banuese n� Tiran�.

Menj�her� n� vendngjarje shkuan sh�rbimet e policis�, duke formuar grupin e posa��m hetimor n�n drejtimin e Prokurorit dhe ekspertit kriminalist me synim zbardhjen e rrethanave dhe motiveve.

Dyshohet se ngjarja ka ndodhur pas nj� konflikti midis t� rinjsh n� t� k�t� lokal nate, ku viktima �sht� q�lluar dhe si pasoj� m� pas ka gjetur vdekjen n� spitalin Ushtarak n� or�t e para t� m�ngjesit t� dit�s s� sotme.

Aktualisht nga strukturat e Policis� s� Tiran�s, po punohet intesivisht p�r identifikimin e autor�ve dhe zbardhjen t�r�sisht t� k�saj ngjarje, duke mbledhur dhe administruar provat si dhe marr� n� pyetje disa d�shmitar� okular� n� vendngjarje. P�r �do ecuri t� k�tij hetimi n� drejtim t� kapjes s� autor�ve do t�ju informojm� s�rish�.

/Shekulli Online/P�rgatiti: E.D/M.A./

2 Frauen starben, als man mit einem Traktor einen Fluss bei Korce �berquerte, weil Ridvan Bode die Br�cke zerst�rte u.a. weil Baufirmen st�ndig Sand und Kies dort entnehmen. Der Bau einer einfachen �bergangs Br�cke, beherrscht jeder Pfadfinder oder die Neanderthaler vor 40.000 Jahren. Das Wissen und diese Bildung fehlt den Albanern.

Bildung und Albanien, zelebriert sich an den Lehrern und Professoeren, welche selber Nichts wissen.

However, Post remains concerned about the Director of Intelligence, Agron Kulicaj, who was not moved in the shakeup. Sources claim Kulicaj is corrupt and international donors refuse to assist the Albanian Police due in part to his presence. The Ambassador has expressed our concern over corruption in the senior ranks of the State Police in general to Minister of Interior Basha, and Post’s ICITAP has expressed our specific concerns about Kulicaj to Burgaj. Burgaj has noted that Kulicaj is closely connected to Prime Minister Berisha, and any attempt to dismiss or reassign him must come from the PM’s office. End Summary. WIDESPREAD SHAKEUP ASSESSED POSITIVELTY

http://wikileaks.org/cable/2009/11/09TIRANA755.html�

Die Verantwortlichen f�r diese Verbrecher Polizei “Police State": die Amerikaner, welche das Wissen, Fakten, Erfahrungen von 10 Jahren EU Polizei Missionen, wie MAPE und PAMECA I und II ignorierten.

193 neue Polizei Absolventen in Tirana
Albanische Polizei
Die Amerikaner finanzieren diese Idioten Polizei mit den ICITAP Programmen, was wir vor Monaten berichteten. links die Kaspar Figur der Ehefrau des Albanischen Bank Präsidenten Adrian Fullani, welche statt in einem Theater zuarbeiten, lieber eine Polizei Generals Uniform trägt, obwohl man nur als Dolmetscherin arbeitet. Mitten drinnen: Flamur Noka aus Kukes, ohne Schule praktisch und Beruf, eine ähnliche Gestalt, wie Bujar Nishani, dessen Bruder Sokol Nishani, als Durres Mafia Partner, gerade geoutet wurde, weil er jede Untersuchung des Mordes an dem Geheimdienst Offizier Iso Copa verhinderte um einen Berisha Adviser und Financier zu� decken. Schutzherr, für Geldwäche, Grundstücks Raub, Drogen Handel, Zerstörung der Antiken Stätten und der Küste: der Bruder des nun Staatspräsidenten Bujar Nishani.

Pameca die EU Polizei Mission in Albanien

Die Peinlichkeit im Null Funktion Staat, wenn die Ilir Meta / Spartak Braho uralt Mafia, die Justiz kauft


Mafia Clan of Democratic Party of Albania

Prime Minister Sali Berisha
 1. kukRexhep ARAPI, resident in Katund Sukth, nicknamed “KEPI” has a criminal record as follows:
 1. In the year 1991 (in March) he has killed at the Port of Durrës, for feud issues the citizen A. Cyrbja, resident in the Katund Sukth village; has been arrested for this crime in 1994 and has been released because of lack of evidence.
 2. In April 1997, in collaboration with Gëzim Aleksin, resident in K.Rruget Shijak (arrested for armed robbery, convicted for 12 years in prison, is being tried as a member of the ‘Kanun’ band) have kidnapped for the purpose of profit the business partner of Lul Alimadhi (The Shoe Firm in Qendër Sukth) and has released him after taking the fee of 150 million Italian liras.

� Bevor: Fatos Nano (Ilir Meta Drug Allegations

Gjoka Super Market-Shiak! 15 years drug and prostitutions center…

http://www.albca.com/aclis/modules.php?name=News&file=print&sid=1264

Sogar Polizei Chefs wurden mutig, und sprachen die Fakten aus, was wir vor Jahren schon festhielten.

Exclusive/Shemsi Prenci: Nishani, Burgaj and he ICS have set up a mafia network for the chrome affair

 

� The former director of the Dibra Police Shemsi Prenci gave an interview to SOT newspaper revealing the facts about his resignation. Prenci declared that his act of resignation came after a concert

 

Bei dem Debakel mit der Albanischen Polizei, wo die dümmsten mit gefälschten Schulzeungissen wieder Direktoren werden, bei einer Justiz wo die Richter keine Gesetze kennen, feiert die Inkompetenz sich selber.

 

einen Orden gibt es!

 

Nishani-Craig 02 May 12

 

Minister of Interior Mr. Bujar Nishani awarded with the Medal of Honor the head of mission PAMECA III, Mr. Cecil Craig. Dt.02.05.2012

J�ngste Verbrecher, welche als Polizei Direktoren erschossen wurden

Albanien�s Verbrecher Polizei, welche Tausende von Morden zuverantworten haben, allein bei der Grundst�cks R�uberei und Betrug ohne Ende.

Polizei Direktors Musa Skura, kontrollierte den Sohn seines Freundes und Mafia Financers in Mitten der Nacht im Show Programm der Albanischen Polizei, obwohl er den wahren Organisator kannte und von ihm geschmiert wurde. Identisch wie der mit Luxus Mercedes herum fahrende erschossene Tropoje Polizei Pr�sident: Adem Tahiri. Typische Verbrecher der Polizei, auch als militante Banden bekannt.

Noch unglaublicher ist aber das der Vater eines der T�ter, genaue Details bekannt macht, das sein Sohn nur bei dem Verladen von Waffen half, f�r den Mat Gangster Boss: Musa Skura im Mat Tal, was von der Berisha Bande bekanntlich beherrscht wird. Und das die Polizei in Mat, alle Details, des Waffen Handels lange weiss.

Beide Polizisten, Profi Kriminelle, waren die begleitenden Polizisten, als der Gangster und Polizei Chef von Shiak: Adem Tahiri erschossen wurde und was bestens bekannt ist und noch peinlicher ist. Es waren die besten Freunde des Adem Tahiri, verwandt: Tatenlos sahen beide Polizisten zu, als ihr Freund und Chef erschossen wurde, weil der T�ter war ein Gesch�ftspartner der Tropoje Polizei in Durres und Shiak! Die Justiz sagt: das es auch noch seine besten Freunde waren, ist noch peinlicher.

Die beiden Offiziere, bleiben also in Haft: Fatmir Hoxha und Kastriot Gosturani (richtiger Name: [21] Shabani, einer prominenten Drogen Familie, aus SHIAK), weil man die Richter nicht schmieren will, welche als Erpressungs Justiz ueberall auffaellt. Urteile nur gegen Kasse.

Schafshirte: Fatmir Hoxha, als Polizei Direktor, von Durres in Haft! Baute natuerlich seine illegale Luxus Villa bei Shiak, im Zentrum der Mafia und direkt neben bekannten Moerder Familien. Muss die Strafe im Gef�ngniss absitzen.
Gusturani
Polizei Direktor: Kastriot Gusturani (richter Name Shabani, aber von Interpol gesucht) aus Tropoje,erh�lt 1 Jahr Gef�ngniss und muss den Rest der Strafe als Haus Arrest absitzen

Adem Tahiri Tropoja

Luxus Mercedes der Tropoja Polizei Chefs Adem Tahiri, welche identisch sind mit der Albaner Mafia und ihre Luxus Villen, �berall finanzieren m�ssen. Ein Kollaterall Schaden, f�hrte zum Tod!

Tropoje Mafia Shiak - Polizei Mafia

illegale Z�une dort in 2011 in der Touristik Zone, durch die Tropoje Banditen Mafia, welche dort wild herum die Natur zerst�rte und mit Feuer und Axt alle Str�ucher und B�ume zerst�rte, f�r Land Besetzung! Unter Polizei Schutz.

Schutzherr dieser Banditen Banden: Direkt der Polizei Distrik Chef Aleks Hajdari mit seinem Ableger Adem Tahiri, den man erschoss am, 13. September bei einem Kollateral Schaden der Tropoje Mafia, des Bujar Nishani in Shiak. Alles reine Banditen, deren Anh�nger, als �Militante� raubend und pl�nderd durch Albanien ziehen und sofort zuschlagen und auch schiessen. Anh�nger von der Mafia Lady Josefina Topalli (Copa Clan), oder Salih Berisha, beide Clans auch f�r Gross Drogen Handel und illegalem Bauen, wie Grundst�cks Raub bekannt.

Rauben, Pl�ndern, Erpressen, Stehlen: die �bernahme des Zolls, durch die Tropoja Banditen des Ridvan Bode und Salih Berisha

Mustafa Nano, uber die Ziegenhirten Polizisten des Salih Berisha und Innenministers

Typischer Polizist in Albanien

Sprengstoff Anschlag auf den Luxus Jeep, eines Polizei Chefs in Skhoder
Es sind ja die “State Police” Verbrecher des Bujar Nishani, Hsyni Burgaj, Salih Berisha, welche bewaffnet durch die Gegend fahren, weswegen man die Kontrollen vor Jahren beendete. Kollegen kontrolliert man nicht.

Das Spezial Gebiet sind diese Kriminellen aus Politiker Familien, welche das Land ruinierten.
Sohn botschafter Tirana

Im Chaos der Polizei Verbrecher Banden, versucht man nun Strassen Kontrollen auch in Skhoder
Tirana 1998
1998 fuhren die selben primitiv Kriminellen mit Panzern durch Tirana.

4/5/2013

Das “Finsec” Projekt im Raum Kavaje, mit einem Yachthafen mit 1.100 Plätzen in Albanien

Filed under: — Zogaj Leku @ 12:29 am

Ein einmaliger Verbrecher Staat, von einer überall im Volke bekannten: extrem dummen und militanten Tropoje Polizei und Justiz kontrolliert, welche kaum 10 jähriges Kinder Niveau hat. Gerade sind Weltweit die Offshore Firmen der Internationalen Betrüger und Politik wie Drogen und Waffen Mafia aufgeflogen.

update: 2013: Investoren fliehen vor einer erneuten Regierungs Beteiligung des Albanischen Frankenstein�s: Ilir Meta

Man sucht wieder einmal Dumme, für ein Phantasie Projekt, wo man nicht einmal eine Baugenehmigung hat. Es gibt viele solcher Projekte auf allen Gebieten, wo heute Kriminelle und Betr�ger Lizensen haben, oft gef�lscht, wie die Grundst�cks Titel in Albanien. ein Land, das keine Justiz besitzt, noch Richter die Gesetze kennen, und eine primitive Verbrecher Polizei aus Kukes und Tropoje. Aktuell: und nun seit 2007, als Albanien in einen Polizei und Justiz Verbrecher Staat umgewandelt wurde.
Investoren fliehen vor einer erneuten Regierungs Beteiligung des Albanischen Frankenstein’s: Ilir Meta

Man hat jeden Realit�ts Sinn ignoriert und will 800 Millionen � investieren, was erneut lachhaft ist, wie bei der Tradtion der Pyramid Firmen in Albanien und Tausenden von Fake Projekten, f�r den Betrug! Bei der von Abw�ssern verseuchten Bucht von Kavaje und Durres, werden dann wohl besonders viele Touristen kommen und im Gestank schwimmen gehen, was die einzige Albanische Tourismus Politik ist.

Im einzigen Land der Welt, wo es keine neuen Touristik Investoren, nun seit 15 Jahren gibt: Ein Phantasie Geldw�sche Projekt, mit einem Yachthafen mit 1.100 Pl�tzen, Villen, was niemand in der Welt bei etwas Verstand finanzieren will. Man erhielt eine Konzession f�r 35 Jahre vom Tourismus Ministerium, hat keine Bau Genehmigung, noch die Zustimmung des Bezirkes von Kavaje, oder eine Councel der Regierung Zustimmung. Allein die Zahl von Boots Anlegern mit 1.100 ist schon lächerlich, denn das 30 km Einzugs Gebiet hat max. 50.000 Personen und keinen einzigen Ort in der Nähe.
Der Yacht Hafen Orikum s�dlich Vlore, der eine wesentlich bessere Lage hat, ging nach 1 Jahr Betrieb in 2006 in die Insolvenz, mit Millionen schweren Bank Forderungen, bei der Alpha Bank. Heute wird das Projekt von dem Rathaus Orikum verwaltet, wo kein Geld verdient wird, auch nur einen einzigen Baum anzupflanzen, sondern nicht einmal die Bewachung bezahlt werden kann, nur den Strom und die Wasser Kosten f�r den Betrieb, f�r ein paar Boote.

Es wird wohl wieder tode Investoren geben, welche mit einer Albanerin verheiratet ist, denn das Projekt versucht in �hnlicher Form, schon ein Schweizer mit Albanischer Ehefrau vor 10 Jahren, wo nur die Familien Mitglieder abzockten, welche Null Kompetenz hatten.

Die Finsec Ltd, der Schweiz, hat eine extrem neue Website, eine in Deutschland gehostete IP Adresse und gibt vor Weltweite Investment zuhaben, was schon immer lustig ist, denn die Geschichten kennt man von vielen Projekten.

Tjet�r plazh me koncesion, fshat turistik n� Synej
Nga: LORENC RABETA

 

Tjet�r plazh me koncesion, fshat turistik n� Synej
Tjet�r plazh me koncesion, fshat turistik n� SynejTIRANE- Qeveria ka vendosur dje, dh�nien e nj� tjet�r plazhi me koncesion, pas atij t� Dh�rmiut, miratuar vitin e shkuar. B�het fjal� p�r zhvillimin e nj� projekti koncesionar n� zon�n bregdetare e njohur si �Kalaja e Turr�s�, n� komun�n Synej t� Kavaj�s. Koncesioni parashikon realizimin e fshatrave turistike, hoteleve, komplekseve turistike, vilave, qendrave p�r veprimtari kulturore e artistike, si dhe nd�rtimin e infrastruktur�s p�rkat�se. P�rmes vendimit t� djesh�m, qeveria ngarkon Ministrin� e Turizmit me detyr�n e p�rzgjedhjes s� shoq�ris� koncesionare. �Autoriteti kontraktues p�r kryerjen e procedurave ligjore p�r zhvillimin e nj� projekti koncesionar n� zon�n bregdetare �Kalaja e Turr�s�, Synej, Kavaj�, i cili p�rfshin planifikimin, realizimin dhe p�rdorimin ekonomik t� fshatrave turistike, hoteleve, komplekseve turistike, vilave, realizimin e nj� qendre SPA � kongrese � veprimtari kulturore, qendre sportive, fushe golfi, si dhe nd�rtimin e infrastruktur�s p�r k�t� zon�, �sht� Ministria e Turizmit, Kultur�s, Rinis� dhe Sporteve�, shkruhet n� vendimin e qeveris�.
Projekti, 800 milion� euro
Sipas kryetarit t� komun�s s� Synejit, P�rparim �a�a, b�het fjal� p�r nj� projekt madhor, i cili parashikon nd�rtimin e shtat� fshatrave me destinacione t� ndryshme turistike, me nj� vler� totale prej 800 milion� eurosh. ��sht� nj� projekt madhor, i cili studiohet prej koh�sh dhe parashikon nd�rtimin e 7 fshatrave t� ndryshme turistike n� �Kalan� e Turr�s�. Pjes� shum� e r�nd�sishme e tij �sht� nd�rtimi i nj� porti ku do t� ket� hap�sir� p�r 1100 jahte, kostoja e t� cilit do t� jen� 31 milion� euro�, - thot� �a�a.
Zviceran�t
Po n� vendimin e djesh�m, qeveria i jep prioritet nj� kompanie zvicerane n� procesin e tenderimit, e cila p�rfiton nj� bonus paraprak prej 5% n� gar�n p�r koncesionin. �K�shilli i Ministrave vendosi miratimin e bonusit prej 5% (pes� p�r qind) t� pik�ve, p�r rezultatin teknik dhe financiar, n� procedur�n p�rzgjedh�se konkurruese (propozim i pak�rkuar), q� i jepet shoq�ris� �Finsec� ltd�, shkruhet n� vendim. Kompania zvicerane �Finsec�, ka paraqitur koh� m� par� projektin me vler� 31 milion� euro, dhe ka b�r� k�rkes�n n� Ministrin� e Transporteve p�r marrjen me koncesion p�r 35 vjet.
(e.m/GazetaShqiptare/BalkanWeb)

 

US Real Estage Mafia: SIVA Group, will Milliarden in Albanien, Kosovo und dem Balkan investieren :"The Millennium Casino & Resort�

Berlusconi und die Italienische Mafia: man wollte Milliarden schwere EU Zusch�sse, f�r das Karaburun Projekt der Sizilianischen Mafia

Das hoch korrupte �Karaburun� Wind Park Projekt muss gestoppt werden

2/28/2013

EU - USA - NATO: Debakel mit der “Police State” in Albanien - Policia e Shtetit nje fole e Mafia

Filed under: — Super Visor @ 9:22 am

Der absolute EU - US - NATO Skandal, das man dieses kriminelle Enterprise, was seit Jahren jedes Verbrechen inzeniert noch duldet und viele Jahre Geld in dieses Monstrum pumpte.

WikiLeaks - Stratfor: Berisha, the Albania mafia chief

Etliche Jahre bekannt: es gab keine Einreise Sperren und Verhaftungen, der kriminellen Staatsbanden aus dem Kosovo oder Albanien, weil die EU und USA weiter wurstelten. Inzwischen s�umen etliche prominente Leichen, diese falsche Politik erneut, wie vor 10 Jahren rund um den Visa Skandal. Eine Justiz gibt es in Albanien sowieso nicht mehr.

Normal in Albanien: Polizei Direktoren, M�rder, Drogenbosse und Staatsanw�lte feiern zusammen.
Fotos: der Berufs Verbrecher: Arben Frrogu und der h�chste leitende Polizei Direktor, f�r Sonder Eins�tze: Nikolin Bala

Der h�chste leitende Polizei Direktor Nikolin Bala (Direktor f�r Spezial Operationen), und Agron Kulici, gelten siehe auch Kommentare, als vollkommen kriminell und stehen wie die Bande unter dem Schutzschirm des Salih Berisha, wie auch wikileaks berichtet und von Bujar Nishani, dem dümmsten “malok” Pr�sidenten, den man sich vorstellen kann, in einem kriminellen Enterprise.

H�chste Polizei Kreise best�tigten schon damals um den Mord des Dritan Dajti, an den 4 h�chsten Polizei Direktoren in Durres, das es ein Mord der “Eliten” war, wo dann Tropoje Verbrecher die neuen und frei gewordenen Polizei Direktoren Posten erhielten. was zur Kollaterall Schaden mit dem Mord an Adem Tahiri, erneut aus Tropoje f�hrte. Das war m�glich, was weil auch die Posten an die Mafia verkauft hat, in der Justiz: siehe Neritan Tabaku.

Das ganz grosse Schweigen ist ausgebrochen, bei der EU, NATO, den Diplomaten und der Peinlichkeit einer US Politik, welche wissentlich trotz der Desaster rund um die Polizei Ausbildung (siehe PAMECA II) weiter machte, wo nun die vom FBI ausgebildeten Experten, entlassen wurden, und durch Billig Banditen aus der Ziegenhirten Fraktion des Flamur Noka, Nard Ndoka, Salih Berisha und Bujar Nishani ersetzt werden.

Der erschossene hohe Polizei Direktor Dritan Lamaj, geh�rte zu den Rest Best�nden, einer richtig arbeitenden Polizei, konnte aber die Mafia Universit�t VITRIN, nicht schliessen, weil sie als Berisha Financier und von den h�chsten Polizei Direktoren gesch�tzt war. Identisch der Fall des hohen Polizei Direktors: Shemsi Premci, der die Chrom Mafia, der Polizei und Berisha Banden outete.

1/20/2013

�Fiks Fare� enttarnt die Chrom Mafia der Polizei, des Zolls, der Staatsanw�lte und der Hafen Direktion Durres

Eine der Langzeit Skandale, rund um den Polizei und Justiz Aufbau der EU, USA, NATO, wo viele Jahre, die Morde der Salih Berisha Terroristen vertuscht wurden und deren kriminelles Enterprise, wie im Kosovo.

Zu viele Morde und Hinrichtungen sind nicht aufgekl�rt, darunter etliche rund um die Politik und hohe Ermittlungs Beamte, wo Sokol Nishani, ebenso als Bruder des Pr�sidenten eine extreme Rolle spielt.

SMS k�rc�nuese ish-vart�sit t� Lamaj nat�n q� u vra Komisari: Do ik�sh si ai!Der Vertreter des erschossenen Polizei Direktors Dritan Lamaj: Arjanit Arapi wurde ebenso direkt nach der Hinrichtung bedroht durch eine SMS!

Arjani Arapi: Vize Direktor der Polizei im Kommissarat Nr. 6, in der Verbrecher Zentrale: Kombinat, wo auch viele Kosovaren Verbrechr, ihre ersten Raubz�ge organisierten in 1997.Gjykata penale e Tiran�s ka shpallur mas�n e siguris� �arrest me burg� p�r Jak Jakun dhe Ndue Jakun, p�r akuz�n e arm�bajtjes dhe municioneve luftarake pa leje, si dhe p�r sasin� e drog�s q� u bllokua n� banes�n e tyre gjat� kontrolleve t� policis� pas vrasjes s� kryekomisar Dritan Lamajt n� kryeqytet. Masa e siguris� p�r Jak More…

Police Mafia Albania with murder: arben froku

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=17638&kat=87

24.2.2013: Das desastr�se Waterloo, der Amerikanischen ICITAP Polizei Schule in Tirana

Identisch die Kukes, Burrel, Puke Gestalten, von Ziegenhirten. In Durres tobt sich der PD und Berisha Vertreter: Armand Teliti aus, derein typischer Vertreter der �Malok� Kultur von primitiv Banditen ist, ebenso sein Kabinetts Chef die Bylykbashi Mafia ,gegen den zig Anzeigen vorliegen, wegen Dokumenten F�lschung. Bei der Polizei, Zoll sind die selben kriminellen Idioten untergebracht: ICITAP - US Polizei Schule!27.2.2013: Die Verbrecher Bande der Tropoje Polizei Direktoren im neuesten Mord- und Ermittlungs Skandal


Wie immer: der Mafia Boss Arben Frroku, ist direkt auf der ersten Trib�ne auch als Fussball Pr�sident von Puke, mit Luzlzim Basha in Tirana! Will man die Mafia kennen lernen, muss man nur die Lokale der Politiker kennen, oder einen Top Politiker einen Tag begleiten.

Warum man �berhaupt eine Justiz und Polizei Ausbildung und Ausr�stung f�r Albaner finanziert, ist ein kriminelles Enterprise der EU und US Politiker, angefangen von Otto Schily und dem Visa Skandal.

Seit Jahre allgemein bekannt, die extremen Mafia Verbindungen rund um Drogen- Waffen Schmuggel aller Art, bis zu verurteilten M�rdern, welche in Albanien frei herumlaufen! siehe wikileaks cabels

wikileaks: Die Salih Berisha Mord und Mafia Polizei Truppe mit Agron Kulicaj, Hysni Burgaj und mit Lulzim Basha

auch der EU PAMECA Polizei Mission, h�chsten EU Polizei Verantwortlichen und Geheimdiensten bekannt, das die Salih Berisha - Lulzim Basha Mafia mit dem Capo f�r Drogen und Treibstoff schmuggel, auch noch hinter den Morden an h�chsten Polizei Beamten steckt. Agron Kulicaj, geh�rte schon 1997 zu den h�chsten Verbrechern Zirkeln, rund um den Geheimdienst SHIK und die sogenannte National Garde des Salih Berisha, was eine rein kriminelle Organisation ab 1996 war.


Dieses kriminelle Enterprise, der EU, hat Albanien in einen Null Funktion Staat, durch die Dezentralisierung und Klientel Politik umgewandelt, denn mangels Kompetenz und Ausbildung, wird es nie gen�gend Personen in den Kommunen geben, welche auch nur rudim�re Kenntnisse von Antiken St�tten, oder Gesetzen kennen werden. Also wird Betoniert, denn Albaner verweigern Bildung, sowas braucht man nicht.

Minister Aldo Bumci, Mitglied im Club:

3/2/2012

Die 10 gr�ssten Scharlachtane der Albanischen Politik

Diese Idioten regieren nun mal Albanien, identisch mit den Banditen ohne Schule aus dem Drenica Tal, welche nun MOON Sekten Anh�nger sind.

Agron Kulici, und der Welt Gangster: Sahit Muja, der eine Phantom Chrom Mine in Tropoje und Firma betreibt, zur Geldw�sche aus Weltweiten Drogen- und Waffen Handel

http://news.albania.de/__oneclick_uploads/2011/10/sahit-muja.jpgSahit Muja (Sahit Muja, Miliarderi Shqiptar, Bytyci Company). Sahit Muja: reich geworden durch Schmuggel und Betrug aller Art, wobei die Todes Schwadrone der Bytyci Gangster sowieso Terroristen der besonderen Art sind.
US - Albanische Mafia mit Sahit Muja und seiner Chrom Mine in Tropoje, die Kosovo Mafia und Arbeiten mit gef�lschten Papieren und das Land zupl�ndern.

 

2/13/2013

Das unglaubliche Mafia Zoll System in Albanien von dem Profi Gangster: Ridvan Bode

Filed under: — Super Visor @ 12:00 am

Ein uralter Freund und Partner: Zoll Direktor unter Ridvan Bode, Langzeit Partner von Salih Berisha, outete die Zoll Mafia und den gigantischen finanziellen Betrug in Albanien in allen Details: Urim Gjata, musste danach nach Belgien flchten und erhielt Politisches Asyl in Schweden. Ridvan Bode, zelbrierte sich mit seinen “dunklen” Hirnlos Aktionen im Parlament, als er die Deutschen als Mafia bezeichnete. Urim Gjata, outete auch das SHIK Treibststoff Schmuggel Kartell (whhrend dem UN Embargo) der Salih Berisha Berisha Regierung in Korce, Porgradec und dem menschlichen Schrotthaufen, seiner Geheimdienst Leute.

Dazu kommt die Mafia, welche sich Diplomaten Posten erkauft hat, welche Alles Zollfrei importieren in Albanien, weil man an Ridvan Bode, Salih Berisha und Ilir Meta, hohe Geldsummen fr Botschafter Posten bezahlt hat. Die Botschafter Mafia mit Fatos Kriku, und Schmuggel von Zigaretten aus China ueber Durres, so das Albanien und der Kosovo, als Drehscheibe fr Drogen usw.. leicht zuerklren ist. Viele ernannte Botschafter der Berisha und Ilir Meta Mafia, wurde die Akkreditierung im Ausland verweigert.

Das rein kriminelle System des Ridvan Bode, 100 % Mafis, wo es nur um Bestechungsgeld geht, fr Zoll freie Einfuhren. Wer gengend zahlt, kommt auf Listen, welche keinen Zoll zahlen mssen.

Und zur Show, werden Zoll Betrger in Millionen Hhe, zu Gericht gegeben, wo man gegen Geld in Durres sich frei kauft: 1-2 Millionen Zoll Schulden, illegale Einfuhren werden zur Show bei Gericht angezeigt, wo man nur korrupte Richter in Durres hat. Der Richter spricht dann die Beklagten frei und die Waren haben sich lngst in Luft aufgelst.

Eine Show, fr die Weltbank, dem IMF, KfW, und den korrupte EU Strukturen, um eine Funktion des Finanzministeriums vorzutuschen. Man erhlt dann leichter Kredite, wenn angeblich ein Finanz Ministerium und Zoll Behrden funktionieren. Alles ist Show in Wirklichkeit, denn wie hoch die Staatsschulden sind, interessiert niemanden in Albanien.

EU USA NATO albanien
Das NATO, EU, US, Weltbank System in Albanien, welche nur am vertuschen sind, der rein kriminellen Zustnde und der Inkompetenz. OK-Reporting wurde vor ber 10 Jahren schon zum Prinzip, auch der OSCE, um die eigenen hoch dotierten Posten zu erhalten.

Wie die General Staatsanwalt bewiesen hat, praktizierte man dieses System mit dem Drogen- Waffen Schmuggel Mihal Delijorgji, Financier auch von Edi Rama, Fatos Nano, ebenso rund um die Betrugs Waffen Geschfte mit dem damalige Verteidigungs Minister Fatmir Mediu, der ja mit Freunden bestens bekannt ist fr Drogen Schmuggel, wie Mihal Delijorgji. Mihal Delijorgji, war Haupt Initiator rund um die Gerdec Kathastrophe und dem Munitions Betrug mit korrupten US Politikern und Beamten, was eine US Kongress Untersuchug war und wo Amerikaner verurteilt wurden.

Als ehemaliger Zoll Direktor im Durres Hafen, wo sich die Albanische Drogen Mafia aus Korce und Shiak den Posten schon in 1995 kaufte, hat heute Ridvan Bode, als Finanzminister seine eigenen Listen, von Mafia Banden der PD, welche keinen Zoll zahlen mssen. Der SP Finanzmnister Arben Malaj, praktizierte das selbe System bis 2005, weswegen er auch als Mafia Partner der Deutschen SPD und FES der ideale Partner war.

Der Autor erlebte es live, wie er einem Verwandten der Drogen Kartelle, mittels Unterschrift die Zoll freie Einfuhr ber den Durres Hafen in 1995 ermglichte, der nicht einmal eine Firma hatte.

Teilweise tauchen Abgeordnete (so nennt man Profi Kriminelle nun mal in Albanien) im Hafen auf, um ihre LKW’s durch den Zoll zuschleusen, oder andere Waren und Container. siehe wikileaks, wo die vor Jahren Nard Koka, der Bruder des Lefer Koka, frher alle Lager Huser im Hafen mit der Lul Berisha Bande unter Kontrolle hatte.

Ridvan Bode: Minister fr Geldwsche, Zoll und Steuerbetrug, als Langzeit Financier der Salih Berisha Banden und dem kriminellen Enterprise der PD Partei.

Mafia Clan of Democratic Party of Albania

bersetzung der Detail Fakten, wie in Sd Albanien nur an einer Grenz Kontrolle eine Liste existiert, von 150 Firmen, welche freie Fahrt haben. Allein diese Steuer Einnahmen wrden den Staatshalt abdecken und die Finanzierungs Lcher.
Abgaben System der einfachen Zllner an die Chefs, im kriminellen Enterprise des Ridvan Bode, hier von einem uralten Weggefhrten des Salih Berisha und Ridvan Bode, der nach Belgien flchten musste, nachdem er die Fakten Salih Berisha mitteilte, ein Krimineller der LSI Partei von Ilir Meta kam als General Inspektor: Bujar Vuka und Nichts geschah, sondern Drohungen anfingen.
Man hatte die Mafia Geschfte des Ridvan Bode gestrt und seiner Partner der Ilir Meta Gangster.

uralte Freunde und Partner: die Haupt Drogen Verteilstelle in Shiak, rund um Dash Gjoka einem der Haupt Financiers von Ridvan Bode.

Gjoka Super Market-Shiak! 15 years drug and prostitutions center! Abhol Center fr Drogen, ber 15 Jahre, auch fr Kosovaren, welche auf die Fhren wollen.

Die Zollstelle hat eine Liste von 150 Unternehmern, die meisten Sponsoren der Demokratischen Partei, die nicht zahlen Zlle 100.000.000 lek erstellen Geschftsjahr evazjon. Erlaubt, die Strke in der Grenordnung von Kpfen ohne berhrt zu berschreiten.(3) Auf Lkw mit Holz, kein Brennholz wie angegeben, aber die Truppen Buche und Kiefer Schmuggel. Mndliche Bestellungen n / Zolldirektor Export auerhalb Gesetz albanischen Baum.(4) Einfuhrdokumente sind anders als die Originale. Werden als die Art der Waren und die Menge davon geschmiedet, wodurch die staatlichen Millionen und Abermillionen von leks, Vermeidung Zolle.(5) Autos in Griechenland und illegalen Einwanderern aus Arabien gestohlen durch Griechenland kommen sollen, um durch die grne Grenze in Poncare, Miras, Devoll vorbei und verteilt ber Vlora Zielpunkt, Shengjin und Shkodra unter der Nase und Polizeischutz.

In der Comedy der Profi Verbrecher der Skrapari Bande von Ilir Meta mit der LSI Partei, ist dann im Finanzministerium auch noch Bujar Vukaj, als oberster Korruptions Inspektor eingesetzt, der Real nur die Verteilung der Profite der Zoll Gangster kontrolliert.
8/22/2012
Die Korce Mafia mit Ridvan Bode und sein Schmuggler Monopol

Wikileaks: CRIMINALS MAKING THE LAWS IN ALBANIAS PARLIAMENT

Anti Drogen Chef in der Tschei, erklrt das Geschft der Albanischen Diplomaten: Verleih auch von CD Autos an die Drogen Mafia

Filed under:

update: Urim Gjata der Zllner der das Interview gab und mit Salih Berisha bekannt ist, musste inzwischen nach Brssel fliehen, weil er den Mafisen Geschften des Zolls im Wege war. Identisch seit 2 Jahren bekannt. Den Hafen Durres, hat die Mafia erneut unter totaler Kontrolle.

Die PD Mafia des Salih Berisha, wo Ridvan Bode eine wichtige Langzeit Rolle spielt, mit seinen Top Mafia Partnern wie der Gjoka Clan aus SHIAK und Co.

Alles Show inklusive der Justiz Reform, wie Albanien wirklich funktioniert. siehe die 10 jhrige Ttigkeit des Kresniq Spahiu, als oberster Gerichts Kontrolleur der gegen die Zustnde schimpfte als PR Show, aber nie etwas real unternahm. Ein Original Georg Soros Mann! Alle Zllner am Grenz bergang nach Mazedonien haben eine Villa in Mazedonien. 600 Pauschale bezahlt der Busfahrer an den Zoll, damit man nicht kontrolliert wird, wenn man aus der Trkei kommt, oft mit 10.000 Waren Wert usw.. : Jeder Zllner muss 50 pro Tag an den Chef abliefern usw.. was bis oben geht, da die Jobs wie in alten Zeiten verkauft werden. Alte Preislisten. 50.000 $ Strassen Polizei Chef Distrikt Durres pro Jahr, 250.000 $ pro Jahr Polizei Chef am Flugplatz, wie ja jngste Absetzungen zeigen, wo die Chefs und ganze Gruppen von Polizisten, mit geflschten Pssen, wieder Kosovaren durchliessen usw.. Auslndische Export Papiere, wo genau die Waren, Gewichte festgehalten sind, werden bei der Einreise in Albanien vollkommen geflscht, als Standard Geschft.

Artan Hoxha, Henri ??ilit pas shkrimit pr 21 janarin: Si mund t jesh kaq zemrkazm?

Postuar m: 11 Shkurt, 2013 tek Analiza

539619_154516934704814_727021875_n

Z.Kryeministr, denoncova sepse kisha besim tek ju Por perfundova pa motiv, i kercenuar dhe azilant rrugeve te Europes

Mirmbrema z.Kryeminister! Gjate gjithe kohes te sherbeva me besnikeri duke rrezikuar disa here jeten timen dhe te femijeve. Ne emigracion mbi do gje vendosa idealet e PD-se dhe besnikerine ndaj jush duke ngritur degen e e PD-se Selanik te kerkuar nga ju dhe duke sponsorizuar gjithshka kisha per degen e Selanikut, pritjet dhe takimet me drejtuesit e PD nga Shqiperia dhe Greqia.

Ne doganen e Kapshtices isha i vetmi me ju duke qene si delja mes dhive t Ridvanit. U mundova te mbroja shtetin dhe ju. U mundova te beja detyren si qytetar, ne mbrojtje te shtetit, luftes kunder krimit kondrabandes dhe korrupsionit qe zhvilloheshin ne menyre te vazhdueshme ne Kapshtice.

U mundova te komunikoja me ju sepse te tjeret ishin vete pjese e asaj historie,por pa rezultat. U munduan te me hiqnin qafe, u detyrova te largohem jo nga frika por per te mbrojtur femijet duke marre perseri rruget e Europes. Denoncova sepse besova dhe besoj tek ju. Denoncova sepse kondrabanda dhe korrupsioni nga vete drejtuesit sa vinte dhe rritej. (vetem nje drejtor policie ka qene fisnik, korrekt dhe i ndershem, B.Caushi)

N Kapshtice do doganier do muaj dorezon tek shefi doganes shumen prej 300 mije lek te vjetra si taks rruge policise. Ne piken e hyrjes per Shqiperi i jepet do dite 100 euro plus ndarja e fitimit ne piken e kontrollit dhe zhdoganimit. Kondrabanda e fundit me e madhe ishte ajo e disa mauneve te ardhura nga Egjipti me dokumenta fallco me mallra ushqimore dhe faktikisht dolen me vone me Karburant. Kalohen do dite me autovetura konfeksione kineze kondrabande, djathi kackavall, mishi, kafeja dhe cigaret pa dokumentacion (vertetohet shume lehte nga kamerat e doganes). T tjera: Kalimi dhe berja e veprimeve te kamioneve me (rroba te vjetra) me menyre te pershpejtuar vetem me nje prerje fature 200-300 mije leke pa deklarate doganore qe te futen ne sistem. Perfshirja e punonjesve te policise me kalimin e qytetareve te pa ligjshem; Kalimi i lendes drusore ne Greqi kunder ligjit, kalimi dhe mos regjistrimi i mjeteve te renda duke ju shmangur regjimit doganor. Kalimi ne kufirin e gjelber te mjeteve te vjedhura, klandestineve dhe armeve me qender fshatin Bozhigrad etj (shihni letrn bashkngjitur)

Duke mos patur mbeshtetje ne bllokimet dhe sekuestrimet e bera ne dogane, prball presioneve dhe kercenimeve nga shefat e doganes dhe policise s implikuar vete, duke mos patur, pra, asnje tjeter mundesi u detyrova te denoncoj hapur para disa kohsh. Por gabova. Ata qe une denoncova sot jane me te fuqishem. Edhe nga ju z kryeminister?

Mosmarrja ne konsiderate e akuzave te mija 100/perqind te vertetueshme nga Ju dhe i ndodhur perballe kercenimeve tejet te renda, u ndjeva pa mbrojtje, ndaj u detyrova te largohem me dy femijet e mij pa deshiren time. E bra per ti shpetuar hakmarrjes se verber te bashkpunetoreve tuaj.

Me respektin, besimin, sherbimin ndaj jush denoncova i bindur se ju mbroja ju dhe idealet demokratike, duke luftuar dhe denoncuar korrupsionin dhe kondrabanden. Por perfundova pa motiv, i kercenuar dhe azilant rrugeve te Europes.

Me respekt

Urim Gjata

******************************

Urimi (1)Bost e kontrabands ven dhe heqin vet doganiert

Erdhn m takuan, m testuan sa dija dhe m lan n mshir t krcnimeve - M posht sht letra q doganieri Gjata i ka drejtuar redaksis, shoqruese me tekstin e letrs q i ka drguar Berishs. Aty ai prmbledh akuzat q ka paraqitur n denoncimin e par dhe tregon far i ka ndodhur

Nga Urim Gjata

Pas daljes s denoncimit tim n media (pasi kisha vene ne dijeni drejtuesit e mij ne institucione dhe kryeministrin) kam patur nj takim me z. Bujar Vukaj, drejtor i anti korrupsionit DPD dhe nje funksionar ndihmes i Vukajt, nga LSI-ja.

Ju shpjegova do gj q dija. Dhe ata sikur te mos kish ndodhur gje, duke regjistruar dhe biseden fshehtas, u larguan. (dhe asgj nuk ndodhi, prvec krcnimeve q m erdhn dhe q m detyruan t arratisesha).

Vura re se ishin me teper te shqetesuar per denoncimin dhe daljen e emrave n shtyp sesa per kondrabanden. Me kerkuan te dinin se sa dija dhe deri ku isha i gatshm t shkoja me akuzat e mija per kondrabanden ne dogana dhe implikimin e drejtuesve dhe strukturave te shtetit ne kete gje.

Sigurisht nuk qenka e lehte te perballesh me nje shtet te korruptuar ku mafia dhe kriminelet te lidhur ngushte me pushtetaret sot kane celsat e e vendit. Denoncimi im ne te vetmin vend ku mund te besoja shtypi i lir, deshtoi. Deshtoi sepse mafia paguan, mafia te vret, mafia te mbyll gojen me rryshfet. Mafja eshte pjese e shtetareve dhe e parlamentareve.

Nje miku im me tha: fare fitove? Te detyruan te largohesh, te kercenuan deri atje sa vetem ti dhe familja jote e di, te larguan me marifet nga puna, ti ishe bere pengese per ta, kete nuk e kuptoje? T kishin ferre neper kembe, ata i duan njerzit me pa goje pa veshe pa sy, ti ishe ndryshe?

Ai kishte te drejte. Megjithate, sado e dhimshme, dikush duhej te fliste te nxirrte te verteten. Por perballe kujt dhe me ke? Me ke duhej te perplasej? Me ata qe drejtojne dhe doganat policine apo ata qe drejtojne dhe mbrojne korrupsionin! Me ata qe krimi i ka vene ne drejtimin e shtetit. Megjithate une fola, do flas dhe nuk do ndalem. Me fakte dhe me te drejte do akuzoj kete pushtet te korruptuar, kete pushtet qe ju ka mbyllur gojen te gjitheve

Une besova te pakten te shtypi i lire, por edhe atij ja kane mbyllur gojen. Une besova tek drejtesia, por drejtsin e kane mbyllur ne kafaz. Por une vazhdoj t besoj ke vetvetja, ndaj nuk do ndaloj! Boset e kondrabandes dhe tregtaret pjese e pushtetit, vene dhe heqin doganiere. Ata kane ne dore do gje. Edhe vulat ata i kane, te tjeret jane kot.

UrimiDoganieret jane disa sherbetore te vegjel te pushtetit qe vetem duhet tju sherbejne me besnikeri boseve krimit dhe korrupsionit. Eshte dikush mbas tyre. Heshtja e shtetit flet qart. Akuzat e mija te drejtperdrejta te kondrabandes dhe krimit te organizuar, n vend t veprimit t shtetit solln fshehje apo eleminim t provave Kjo qenka puna e tyre dhe jo nxjerrja ne drite e fakteve. Po une i kam akuzuar, denoncuar dhe perseri do ti akuzoj. Pyetjet q dua t ndaj me opinionin publik:

(1) fare fshihej ne maunet e ardhura nga Egjipti q prmenda n denoncim? Brenda tyre ishin instaluar bote te fshehte (sic u tha karburant special) dhe kaluan me dokumentacion fallco per mallra konsumi me disa plumba sigurie rresht (gje qe u mor vesh dhe doganieret e turnit). MBETJE RADIOAKTIVE?

(2) N zyrat e doganes eshte nje liste me 150 biznesmene, shumica sponsor te PD-se qe nuk paguajn detyrimet doganore qindra milione leke duke krijuar evazjon fiskal. Lejohet te kalojne me forcen e urdherit nga shefat pa u prekur.

(3)N maunet me dru, nuk ka dru zjarri sic deklarohet, por trupa ahu dhe pishe kondrabande. Me urdher verbal te n/drejtorit te doganave eksportojne jashte ligjit drurin shqiptar.

(4) Dokumentat e importit jane krejt ndryshe me ato origjinalet. Jane te fallsifikuara si ne llojin e mallit dhe n sasin e tij, duke i shkaktuar shtetit miliona dhe miliona leke dem, duke ju shmangur takses doganore.

(5)Makinat e vjedhura ne Greqi dhe klandestinet nga Arabia te ardhur nepermjet Greqise lejohen t kalojne nepermjet Kufirit te Gjelber ne Poncare, Miras, Devoll dhe shperndahen neper pika me destinacion Vloren, Shengjinin dhe Shkodren nen hunden dhe mbrojtjen e policise.

(6)Policet e thjesht jane kthyer ne dy mije lekesha per do veture qe kalon doganen, dhe kur nuk u jepen lek, pranojn t marrin ullinj portokalle molle dhe cfare te kene udhtart ne bagazh.

(7) Dy oficere t SH.K.B Korc, V. dhe S. kapn nj kamiocine me sheqer kaluar kondrabande ne doganen e Prespes ne Gollomboc Prespe dhe nga presioni m pas e leshuan. (emrate plot ndodhen n letrn origjinale n redaksi)

(8) Ekziston nj taks e rruges (300 mije do muaj) per drejtorine e policise s Korcs per te shmangur kontrollet apo bllokimin e mallrave kondrabande qe futen nga doganat. Taksa si dhe pjesa e shefit te doganes dorezohen do dite pas mbarimit te sherbimit.

……..

http://gazetadita.al/leter-berishes-nga-nje-i-arratisur-denoncim-shokues-per-ate-qe-ndodh-ne-doganat-shqiptare/


Korce und das Debakel rund um Diebstahl, Inkompetenz und kriminellen Plnderungen

Die Verwaltungen und Institutionen von Albanien wurden mit System berall zerstrt und mit inkompetenten Partei Gngern besetzt. Korce ist nur eines der Beispiel. Gegen 12 Staatsanwlte in Korce, sind Verfahren erffnet und dem Prsidenten zur Vorlage gegeben worden. Der Kultur Chef, der keinerlei Kompetenz noch Qualifikation hat, entscheidet was an Kultur Projekten abgerissen werden kann. Beton ber Alles, auch in Korce. Das Land wird von Idioten regiert, welche keine Gesetze kennen, und wo Bildung und Kultur ein Fremdwort ist, viel schlimmer, als bei den Taliban.

Polizei in Korce ist wie so oft im Null Funktion Bereicht, oder im Banditen Tum Bereich, denn munter wird in Korce demontiert, obwohl doch GTZ und Deutschland hohe Millionen Summen dort schon investiert haben. Wie die Kultur Leiterin von Korce mitteilt, besteht keine Kommunikation mit dem Ministerium, was Eigentmer der Objekte oft ist. Die gute Frau, weiss wahrscheinlich nicht, das es heute schon Telefon gibt und hat eine Kontak Aufnahme auch nie versucht. Real sind so ziemlich alle Personen heute in Albanien vollkommen inkompetent und ohne Ideen fr ihren Job.

Durres hat auch solche Gestalten als Kultur Chefs, bzw. als General Direktor im Ministerium: Kultur Chef der Gangster: MTKS - Klodian Pajuni

Der neue Schmuggler Hafen Porto Romana und Italiens Anti Mafia Jger Nr. 1 Pietro Grasso: Die Albanische Mafia kontrolliert den Balkan - Kryeprokurori italian: Shqiptart kontrollojn mafian e Ballkanit

Mafia Clan of Democratic Party of Albania

Prime Minister Sali Berisha

 1. kukRexhep ARAPI, resident in Katund Sukth, nicknamed KEPI has a criminal record as follows:
 1. In the year 1991 (in March) he has killed at the Port of Durrs, for feud issues the citizen A. Cyrbja, resident in the Katund Sukth village; has been arrested for this crime in 1994 and has been released because of lack of evidence.
 2. In April 1997, in collaboration with Gzim Aleksin, resident in K.Rruget Shijak (arrested for armed robbery, convicted for 12 years in prison, is being tried as a member of the Kanun band) have kidnapped for the purpose of profit the business partner of Lul Alimadhi (The Shoe Firm in Qendr Sukth) and has released him after taking the fee of 150 million Italian liras.

[38] [39] Bevor: Fatos Nano (Ilir Meta Drug Allegations

Gjoka Super Market-Shiak! 15 years drug and prostitutions center

The Gjoka Supermarket is the main center for the trafficking of drugs that comes from Turkey and Macedonia and the supply base for many criminal groups in Durres and Tirana and also the location where the cars that will be traveling to Italy and carrying drugs are supplied. Dashi currently owns an armored vehicle which has the licence plate: DR 51 90 C. It must be noted that Dash Gjoka is the main source of supply for all the drugs suppliers in Albania because it is a well known fact that a close friend and financial supporter of I.M, S. Olldashi. The latter meets with Gjoka almost every week. Oftentimes, the Democratic Party MPs Bamir Topi, Ridvan Bode, S. Olldashi etc come to dine or to supply in this supermarket, since they are close friends with Dashi.
The main and most loyal soldier of his is his driver, the citizen Artan Rami Bode, resident in Xhafzotaj, the newphew of the MP Ridvan Bode. He is also engaged in settling jobs for Dashi as far as the drug and women traffic goes, being a key figure. Artan, together with his Dashis older brother, Nazmi (called Nexhi) make the rules by smuggling merchandise from the Durres Port, both have been members of the Voting Center commission no.1402 for Mr. Olldashi.
Other friendly relationships of Gjoka are Hekuran Hoxha (Roni) and Fundim Dedja, both sentenced in Italy and other countries, for drug trafficking aimed at the Italian territory. Currently Gjoka is the head of the area Xhafzotaj Commune-Shikaj and even more, where all drug traffickers are supplied only by him. Strong evidence suggests that he has an arsenal of sophisticated weapons in his residence and a high security vault containing millions of Euros in Cash. It must be noted that Gjokas drugs goes through the port of Durres and Vlora and almost each cargo that is stopped in Italy is Gjokas and all the arrested men are his as well.

.

[40] http://www.albca.com/aclis/modules.php?name=News&file=print&sid=1264

Hari Elizi, erhielt von der Polizei Mafia im Innenministerium, neue Idenitten, wie die Sicherheits Kommission feststellte. Von Interpol gesucht, kein Problem, bei Salih Berisha, Bujar Nishani, Olldashi, Lulzim Basha und dem Banditen Innenministern schon unter Ilir Meta und Fatos Nano.

Enger Partner der Banditen Polizei des Salih Berisha und nur einer der vielen Super Skandale um neue Identitten, welche sich jeder Kriminelle bei der Albanischen Banditen Polizei kaufen kann.DieProfite aus den Treibstoff Lieferungen mit schlechter Qualitt und Zoll schmuggel teilt man sich auf.

Zoll- und Steuer Betrug ohne Ende: der Lieferant u.a. fr das Albanische Militr: Hari Elizi, der fr viel Bestechungsgeld und Beteiligungen, solche Auftrge erhielt und die vielen illegalen Tankstellen nebenbei beliefert.

Auch hier war Ridvan Bode der Drahtzieher, mit der Serbischen Mafia, dem Partner von Salih Berisha: Damir Fazllic

4/17/2012

Ehemaliger SHIK Offizier des Salih Berisha, sabotiert die KfW Geschfte mit der Serbischen Mafia als Partner von Berisha

Berisha, affairs with the Serbian mafia

The Albanian Prime Minister, Sali Berisha, is accused of cooperation with the Serbian mafia in the energy sector, with affairs that have damaged Kosovo.Abgrnde der KFW Geschfte mit der Prominenz der Balkan Mafia wie: Damir Fazllic, Vuk Hamovic, Shkelzen Berisha

Gary Kokalari: Er nennt Salih Berisha: einen gnadenlosen, pathologischer Lgner!

auf Englisch: Hintergrnde, zu den Mafia Geschften des Damir Fazllic, rund um Grundstcks Diebstahl in der Porto Romana im Energie Park, der Familie des Salih Berisha, Lulzim Basha und Erion Isufi. Damir Fazllic, gehrt direkt zum Serbischen Geheimdienst, Partner auch von dem US Politiker Tom Rich, Sohn des Milosevics Geheimdienst Chef: Jovica Stanishi, der wie dem ITCY besttigt wurde, eng mit dem CIA zusammen arbeitet und beim Treibstoff Schmuggel mit Salih Berisha.

Jetzt beschuldigt doch ein Salih Berisha heute, die Deutsche KfW, Deutsche Regierung, Deutsche Firmen um die KfW, das sie mit Mafia Methoden arbeiten, nachdem die Kosovo Medien und in Folge die Tirana Medien, die Sache publik machten rund um eine geplante Hochspannungsleitung.

Albanien fordert eine Internationale Untersuchung in und um die Geschfte des Karadic Finanziers Damir Fazlic und seiner Geschftpartner wie Tom Ridge

Staatsanwaltschaft beschlagnahmt die Firmen von Erjon Isufi, Schwager des Aussenminister Lulezin Basha

ier vom US - Botschafter Josef Limprecht in 2001, wir haben aber nun 2011 und die Lage, ist schlechter denn je, wenn sich Mrder und Drogen Bosse freikaufen knnen, bei korrupten Richter, inkomptenten Staatsanwlten, der neuen korrupten Klasse. Oder man kauft sich wie bewiesen direkt bei Ministern frei: SUBJECT: CRIMINALS MAKING THE LAWS IN ALBANIAS PARLIAMENT
Josef Limprecht: Speech to the National Judicial Conference December 5, 2001

Prominente Journalisten wie Mustafa Nano, oder der Politische Anaylist: Lubonja, bezeichnen die Salih Berisha Regierung als Idioten und Schizophren.
Kriz politike? Ajo ekonomike sht m e madhe
2011-06-20
Mustafa Nano (KE
..
E cila qeveri idiote do kish dshir t punonte n rrethana t nj konfrontimi t prjetshm politik? Asnj. Ah, m falni, vetm nj. Qeveria e Sali Berishs.

[1] http://www.gazeta-shqip.com/

Wikileaks cables ueber die Gangster der Politik

03/09/2011 08:46

Kabllogrami,15 dit pas zgjedhjeve t prgjithshme: Kryebashkiaku Lulzim Basha, ministri Sokol Olldashi, numri 2 i PS, Gramoz Rui, deputett Tom []

Law Breakers Turned Law Makers

2. Some of the more noteworthy MPs with ties to organized
crime are:

Tom Doshi: An SP MP from Shkoder, Doshi, singled out in
the Human Rights Report for physically assaulting a
journalist in the Sheraton Hotel, was a key figure in
financing SP electoral efforts. He is known as the richest
MP, with a declared fortune of more than $15 million and is
also suspected of trafficking narcotics. Doshi served in the
previous parliament as a DP MP, before switching sides to the
SP shortly before the election.

Lefter Koka: Representing LSI from Durres, Koka is a
member of perhaps the most notorious organized crime family
in Albania, with ties to narcotics and human trafficking and
other illicit activities.

Sokol Oldashi: Olldashi, the current Minister of Public
Works, Transport, and Telecommunication and DP MP from Fier,
is suspected of smuggling goods and narcotics.
Circumstantial evidence links Olldashi and Fatmir Kajolli in
Fier to Minister of Justice Enkelejd Alibeaj in a scheme to
release prisoners from jails to act as electoral bullies.

Lulzim Basha: According to one SP source, FM Basha, who
represents the DP in Elbasan, was involved in facilitating
the release from prison of a notorious criminal in Elbasan in
return for support from the criminals family. Relatives of
the criminal promised to organize people in Elbasan to
support Basha. The criminal was released on June 29, the day
after the elections.

Paulin Sterkaj: The 48 year old DP MP from Shkoder is a
former professional wrestler with little to no formal
education. Sterkaj was previously in the SP and has been
accused by a former friend of murdering a politician in
Shkoder a few years ago. Sterkaj claims to have business
interests in oil, restaurants, and construction, but little
is known about his activities.

Gramoz Ruci: SP MP and party General Secretary, Ruci has
long-standing ties to narcotics traffickers and organized
crime. Ruci has also been banned from entering the U.S.
since 2005 due to a permanent visa ineligibility.

TIRANA 00000552 002 OF 002

transparency or tradition of small donors supporting their
favorite candidates, criminals are an easy source of campaign
funds.
WITHERS

http://wikileaks.org/cable/2009/08/09TIRANA552.html

1/25/2013

Feindbild NATO und EU, der Tropoje Verbrecher Organisation PD, rund um Salih Berisha

Filed under: — Zogaj Leku @ 5:07 pm

Der Geheimdienst ist genauso wie die Polizei ruiniert, als man dort erfahrene Mitarbeiter, alle Direktoren entfernte und durch die primitiv Kriminellen aus Tropoje, Kukes und Co. nun ersetzte. “Malok” oder Menschen ohne Kultur und Bildung, sagen die Albaner, ber diese Leute.

9/23/2012
NATO Desaster mit der Mafia Gruppe des Salih Berisha und dem neuen Geheimdienst Chef des SHIS": Ajazi Lika

Ajazi Lika, der neue Geheimdienst Chef, hat sogar 1996, als damaliger IT Leiter und Direktor des berchtigten Geheimdienstes SHIK, ein Anti NATO und Amerikaner Dosyi verfasst, weil 80 % uralt Kommunisten um Salih Berisha sind, der im Auftrage des damaligen Prsidenten Ramuz Alia zu den Studenten geschickt wurde, um eben die Studenten Bewegung, durch eine Neu Partei Grndung mit Dritten zu unterwandern. Der Mafia PD Clan des Salih Berisha.

Alles Extrem uralte Kommunisten, angefangen von Josefina Topalli, Beja, oder Tritan Shehu und Salih Berisha, gehrte sogar zu den Kommunistischen Hardliner, welche die Politischen Gefangenen nicht frei lassen wollte.

Offensichtlich ist die NATO nun Feindbild von Salih Berisha und seiner primitiven Banditen, denn Viele wurden von der NATO, ausgebildet, sogar eine CIA Schule gab es in Albanien in Plepa im Militr Gelnde.

Man entlsst diese Leute, identisch wie die von der teuren PAMECA I und II Mission finanzierten Experten, wo schon deshalb in 2007 die EU und von Deutschland finanzierte Polizei Akademie in Tirana geschlossen wurde.
Die selben Idioten wie in 1997, die kaum Schule haben. Das einzige Gute an der Sache ist, das diese Leute zu dumm sind die geplanten Abhr Aktionen auch gegen Botschaften zuorganisieren. Es geht ja auch vor allem um die Wahl Flschung, nach dem Model von 1996, was fr den Westen enorm peinlich war und von der KAS damals vertuscht wurde.

Historic: 20 Jahre kriminelles Enterprise der Salih Berisha Gang

9/23/2012

NATO Desaster mit der Mafia Gruppe des Salih Berisha und dem neuen Geheimdienst Chef des SHIS": Ajazi Lika

Nach der Entfernung des Geheimdienst Chefs von Albanien, seiner 12 Direktoren, durch den neuen Chef: Ajazi Lika und mit Hilfe des Lakaien und Polizei wie Justiz Zerstrers Bujar Nishani, werden 80% des Geheimdienst Personal entlassen und durch Neue ersetzt, identisch zuvor in der Justiz, Polizei, Krankenhuser, Bildung und Schulen. Wie die 4 wichtigsten Polizei Direktoren, in 2009 schon eliminiert wurden, durch die Durres Eliten", ermordete man ja den Durres SHIS Direktor ISO COPAletzten Oktober, eine Familie mit sehr guten Namen in Durres, der ja auch als Verbindung der Staatsanwaltschaft und des Geheimdienstes arbeitete. Und da gab es viele faule Eier, wie der Export von Waffen an die Hisbollah und Menschen- Drogen- Export Betrug im Hafen. Er war nicht der erste Geheimdienst Offizier fr diese Aufgabe, der ermordet wurde in Durres.

Besonders aktuell natrlich: Die Entfhrung, Folter und Mord in 1995 u.a. des Mazedonischen Geschftsmannes und Mafiosi: Remzi Hoxha, macht seit Jahren auch International Schlagzeilen.Einfach lcherlich ist nun das Schreiben des korrupten Oberstes Gerichtes an den Geheimdienst Chef Ajazi Lika: man htte keine Beweise, das der damalige SHIK, etwas damit zutun hat". Kurz gesagt, sind auch hier die Akten verschwunden, wie auch rund um den Mord des Hashim Thaci, an Ali Uka in 1998 in Tirana.
Oder das Handy von dem Polizisten 4-fach Mrder Dritan Dajti verschwand ebenso, weil die Durres Eliten", seine Partner waren, inklusive Minister.

Alarmi i PS: N SHISH po rikthehen punonjsit e vitit 1997
25 Janar, 2013 | Postuar n: Aktualitet,Kronika,Kryesore | Shkruar nga: TemA
Lika shis

Deputett e Partis Socialiste kan lshuar alarmin dje n Komisionin e Siguris Kombtare pasi sipas tyre n SHISH jan shkarkuar 24 veta dhe po rikthehen n pun punonjsit e vitit 1997.

Kemi fakte q kto institucione po prdoren n fushat. Si mund t shpjegohen sot lvizjet q po bn dhe po ndjek drejtori i SHISH-it? Jo m larg se tri dit m par ai ka shkarkuar 24 veta, pa prmendur rastet e mparshme. ǒsht m e keqja, po rikthehen n detyr disa figura q kan qen t implikuara n ngjarjet e 97-s. Ky nuk sht ogur i mir as pr ne, por as pr SHISH-in. Pr m tepr nuk e di se ku gjejn kurajn t flakin nga puna njerz q shteti ka investuar t ardhura pr ti prgatitur. SHISH nuk sht nj institucion me t cilin mund t luhet kollaj dhe me t cilin mund t prgatiten kuadro efektiv, ashtu si mund t jen pjes t tjera t administrats. Pr kt problem un do t doja zotri kryetar q ne t thrrasim drejtorin e SHISH-it t na sqaroj at q ai q e quan reform, citohet n gazetn Shqip Ilir Gjoni.

Opozita gjithashtu ka krkuar q t zhvilloj seanc dgjimore me ministrin e Brendshm, Flamur Noka.

Situata e rendit dhe e siguris sht katastrofike. Nuk e kuptoj ministrin e Brendshm, i cili ditn q ndrroi jet komisari i Burrelit, deklaroi se Shqipria sht vendi m i sigurt. Ju qofshi sesi e pranoni, ka pohuar ndr t tjera Gjoni. http://www.gazetatema.net/web/2013/01/25/alarmi-i-ps-ne-shish-po-rikthehen-punonjesit-e-vitit-1997/

shis Albania

Die wikileaks Cables aus 2007, sprechen deutliche Worte

7. (S) Known militants of the governing Democratic Party (DP) with direct ties to the Prime Minister were appointed as the current SHISH Chief of Personnel and in the Office of Inspector General (OIG). The Personnel Chief has orchestrated certain appointments and hirings that do not meet SHISHs professional development goals, although Director Shaqiri theoretically has the final decision on all hiring. On-going financial cuts, recently drastic in nature, have inhibited SHISHs ability to conduct its work and are perceived by some in the agency as an attempt to influence its behavior. Despite these challenges, there is little evidence that the majority of SHISH personnel have succumbed to specific political influence. The two overt political appointees in SHISH (OIG and Personnel Chief) do not have access to operational information.
aus den wikileaks cables

Nachdem alle vom Westen und der NATO ausgebildete Direktoren gefeuert wurden, identisch wie bei der Polizei, werden weitere 24 Mitarbeiter des Geheimdienstes entlassen und durch inkompetente Kriminelle ersetzt, was ein System des Salih Berisha ist.

Das Idioten System des Bujar Nishani, Salih Berisha, Ilir Meta und gut bekannt vor ber 10 und 15 Jahren.Selbst die Taliban sind nicht so dumm, berall nur Inkompetente Kriminelle gegen Geld einzustellen. Aber genauso sind inzwischen alle Institutionen in Albanien ohne Funktion, nur die Grenz Kontrolle funktioniert noch einigermassen.

Im Club der Kriminellen und Korrupten:

Arben Imani, der Tropoje Tahiri Clan und das Albanische Militr

Ein vollkommener Idiot war schon Ylli Zyla, der nur die Waffen Geschfte organisierte, mit allen Folgen.

7/13/2012

Der Ex-Militaer Geheimdienst Chef: Ylli Zyla, williger Handlanger im Salih Berisha Verbrecher System

Nachdem viele Anzeigen vorlagen, wegen Erpressung, Urkunden Flschung wurde ein Krimineller Kabinetts Chef von Salih Berisha.

20 Jahre Albanische Justiz, im Dienste krimineller Clans in Albanien

Kritische Stimmen der EU, zur Non-Konsens Prsidenten Wahl und Prof. Shinas Rama, wirft Bujar Nishani Korruption vor

6/3/2012

Capo der Tirana Mafia: Aurel Bylykbashi - Schutzherr fr Geldwsche und Zerstrung der Touristik Zone in Albanien

Die Sokol Olldashi Mafia mit dem Hafen Durres: Super Skandal - es regnet durch das Dach der neuen Abfertigungs Halle

Amtlich bekannter Mafiosi und Urkunden Flscher, wird nun Vize-Innenminister in Albanien: Nard Ndoka

Gegen den verhafteten Berater des Aussenministers Ilir Meta: Almir Rrapos, wird wegen Mord, Drogen, Entfhrung und OK Aktivitten vom FBI Anklage erhoben

Mi6 Experte ber Albanien: high-level conspiracy within government circles to cover up what appears to have been criminal activity

9/26/2012
Der ble Frankaj Moon Sekten Clan, als Goebbels Berater von Europas letzten Kommunisten: Salih Berisha

Mafia Clan of Democratic Party of Albania

Prime Minister Sali Berisha

 1. kukRexhep ARAPI, resident in Katund Sukth, nicknamed KEPI has a criminal record as follows:
 2. In the year 1991 (in March) he has killed at the Port of Durrs, for feud issues the citizen A. Cyrbja, resident in the Katund Sukth village; has been arrested for this crime in 1994 and has been released because of lack of evidence.
 3. In April 1997, in collaboration with Gzim Aleksin, resident in K.Rruget Shijak (arrested for armed robbery, convicted for 12 years in prison, is being tried as a member of the Kanun band) have kidnapped for the purpose of profit the business partner of Lul Alimadhi (The Shoe Firm in Qendr Sukth) and has released him after taking the fee of 150 million Italian liras.
 4. The XHAKJA clan, residing in Katund Sukth have a criminal record as follows:

 1. In 1994, the citizen Ilir Xhakja has shot his gun inside the bar of Qerim Maloku in the Sukthi village, has been arrested but then released. The bullet shells found in the scene are the same with those found in the murder scene of citizens Gentjan Gjoka and Petrit Lyti, in 1998 in the village Hamallaj, surprisingly uncovered.
 2. In 1998 the Xhakja band (Ilir, Agim etc) have murdered in the village of Hamallja the citizen Gentjan Gjoka (newphew of Dash Gjoka) and Petrit Lyti, friend of Genti both from Hamallja, uncovered event..
 3. D. Gjoka has been and is one of the biggest traffickers of women with intent of prostitution to Italy. The chief of the girls in Italy has been a girl from Vlora, named Linda, who is currently Dashis wife and they have two children. Her brother Miri works at the Supermarket as chief accountant. D. Gjoka is on record in the State Police for International Drugs Trafficking and Women with intent for prostitution, Murder etc.
 4. Mandrini often goes to Italy to collect the money, since Mr. Olldashi has provided him with a German Schengen Visa. Also, they are highlighted by the State Police as a dangerous criminal contingent with strong criminal tendencies like Murdedr, Drugs and Prostitution Trafficking.
 5. Gjoka Super Market-Shiak! 15 years drug and prostitutions center.The Gjoka Supermarket is the main center for the trafficking of drugs that comes from Turkey and Macedonia and the supply base for many criminal groups in Durres and Tirana and also the location where the cars that will be traveling to Italy and carrying drugs are supplied. Dashi currently owns an armored vehicle which has the licence plate: DR 51 90 C. It must be noted that Dash Gjoka is the main source of supply for all the drugs suppliers in Albania because it is a well known fact that a close friend and financial supporter of I.M, S. Olldashi+ Agim Hoxha.-(Sali Ahmet Hoxha) Xhafzotaj - Shiak Mafia
 6. http://www.albca.com/aclis/modules.php?name=News&file=print&sid=1264

Es reicht zur Titel Story am 27.1.2013, das Salih Berisha, mit seinen SHIK Gestalten alle Institutionen bernimmt, nur dazu sind diese Leute oft zu dumm inzwischen. Viele gute Leute sind ausgewandert.

SHIK Berisha Story

840 Ex- Shik Leute wurden eingestellt, welche damals schon Verbrecher waren und heute oft noch viel dmmer sind.
Praktisch wurden alle vom CIA und Co. ausgebildeten Experten, entlassen, ebenso alle mit echten Jura Studium und sogar die Abhr Experten. Deshalb bringen diese Gestalten auch Nichts mehr zustande, ausser Spazieren gehen und sich wichtig machen.

1/23/2013

Erosion an der Küste von Durres und Lezhe und die Grundstücks Direktion von Sarande um P.Gunari wird angeklagt

Filed under: — Insider @ 8:47 pm

Vor 6 Jahren, gab es die selben Probleme und die Italiener und Amerikaner warnten.

Anfang 2010, wurde von Salih Berisha ein Fond zur Verfügung gestellt, um gerade an dieser Stelle zwischen Durres Nord - Currila - Porto Romana - Lezhe die Erosion zu bekämpfen. Das komplette Geld wurde gestohlen, und illegale Lokale dort gebaut der Salih Berisha PD Mafia.

Andere Warnungen sind noch viel älter, u.a. vom IMF, der Weltbank, Experten der Ministerien schon vor 17 Jahren.

Hier die aktuellen Zerstörungen, einem Projekt des Mafiosi Miri Hoti Partner von Ilir Meta, und der Durres Mafia, in der Porto Romana, obwohl dort sichtbar für jeden seit 10 Jahren die Erde rutscht, aber Geschäft ist Geschäft der Mafia, weil es keine einzige Anklage der Durres Staatsanwalt, wegen illegalem Bauen und Grundstücks Raub gibt. Man kassiert Geld, wie in einem Erpressungs Monopol Model, seit 15 Jahren.


zerstörte Mafia Bauten von Idioten, total illegal gebaut in Verbots Zonen, auch weil es Lehm Erde Untergrund ist, aber Schmuggel und Geldwäsche kennt keine Gesetze und Vernunft.

Italiener fordern einen sofortigen Schutz der Umwelt an den nördlichen Küsten von Durres

Nun erzählt der Kaspar Kopf der Wald Behörde, wie die Umwelt zerstört wird und die Küsten Erosion. Per Kabinetts Beschluss, gab es ja Anfang 2010, Geld für die K�sten Erosion, welche total und zu 100 % unterschlagen wurden und in neue illegale Lokale vor allem in der Currila, und"Kallmi” K�ste gesteckt wurden, durch kriminelle Horden der PD.

2/4/2007

Wird die illegale Baut�tigkeit in der Currila - Durres gestoppt?

Die Currilla wird offiziell den Sicherheits Beh�rden, der Bau Polizei und dem Rathaus von Durres unterstellt. Die verantwortlichen Beh�rden haben jede illegale Baut�tigkeit bis zu 300 Meter vom Meer zu unterbinden, wie es ausdr�cklich im Bau Gesetz steht.

In Nord Durres, soll der �ffentliche Park und Bade Strand umgesetzt werden, wie es die Weltbank Abkkommen schon von 1996 vorsehen.

Nachdem mehrere Premier Minister wie Pandeli Majko daran gescheitet sind, und jahrelange Versuche auch des Bau Ministeriums in Tirana, dort zumindest dem Gesetz Geltung zu verschaffen, ist auch diese Anweisung mit etwas Skepsis zu sehen.

Seite 14 der heutigen Print Ausgabe der Gazetta Sqiptare-Albanien

6/3/2008

Wird Land Besetzung mit gef�lschten Dokumenten in Albanien strafbar?

Vividly painted high rises, mostly built without permission in the past decade, have crowded Durres. No one thought about the environment; laws came later.******

Sewage was channelled into the sea, close to beaches. No one was familiar with waste management, landfills or dumpsites. Garbage is still sometimes simply burned.

�What was done was done, but we have to improve it,� Mato said. �Durres is, unfortunately, a good lesson for a bad example in Albania.� (END/2007)

http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=38298

In Kavaje, die selben Verbrecher in Aktion. man baut in Lehm und Erde, und leitet Abwassser in den Untergrund

Neanderthaler w�rden dort nicht bauen, und dann nur mit Drainage

Experten empfehlen, wegen den bisherigen vielen Verhaftungen von Administrativen Haft Strafen f�r Kriminelle, welche illegal Grundst�cke besetzt haben und nun versuchen diese illegalen Grundst�cke mit F�lschungen zu legalisieren. Beim Europ�ischen Gerichtshof klagen die Politischen Verbrecher Banden aus der Zeit von 1998-2005 inzwischen �ber 200 echte Uralt Eigent�mer und haben teilweise schon Recht bekommen, weil h�chst rangige Politik Verbrecher (Partner der Deutschen Politiker bis heute in 2008) nicht nur das Land verw�stet haben, sondern der illegale Grundst�cks Handel mit gestohlenen Grundst�cken (91% aller angebotenen Grundst�cke) das absolute Mafia Haupt Gesch�ft ist inklusive der Geldw�sche �ber eigene Baufirmen.

Und wieder berichten die Medien, �ber die Problematik mit den illegalen Bauten und den Problmen der Bau Polizei

So sah es aus, bei erneuten Regierungs Antritt von Salih Berisha, wobei der linke Bau, bereits illegal die Strand Zufahrt ab 2000 verschlo�. Alle B�ume sind nun zerst�rt, durch die Bau Mafia mit Politik Verbindungen. Die Verbrecher von Durres, und Tirana, zerst�ren die letzten B�ume an der K�ste und noch dazu in einer privaten “Zone Touristik", ohne jede Baugenehmigung auf fremden Grundst�cken, wo kein B�rgermeister etwas zu Sagen hat, noch ein Minister, oder eine Bau Geh�rde.

Die Bau Polizei erh�lt neue st�rkere Macht in Albanien um die Beschl��e des Councils der Regierung durchzusetzen

Albanien und das Council der Regierung errichtet neue Touristische Zonen an der K�ste

Die Staats Gewalt (im Auftrage der Weltbank) wird bei der Bau Polizei wie es das Gesetz vorsieht, wieder direkt vom Pr�fekten ausge�bt und in Durres hat man damit angefangen, nachdem sich die Dezentralisierung als Unfug heraus stellte, welche Mafi�se B�rgermeister und Politiker nur manipulierten.

In Sarande wird der Grundst�cks Direktor: P. Gunari angeklagt und weitere 3 Kriminelle der Stadt Verwaltung, welche der Ex-B�rgermeister und Mafiosi Edmond Gjoka eingestellt hat.

Die illegalen Bauten werden nicht abgerissen, das geh�rt zum System, auch wenn 39 % aller illegalen Bauten auf fremden privaten Grund beginnen, und nochmal weitere 19 % auf �ffentlichen Grund, wie Parks und Antiken St�tten lt. Weltbank Report.

Es gibt seit 15 Jahren praktisch keine Abriss Aktionen, von illegalen Bauten (Ausnahme die Weltbank finanzierten Aktionen in S�d Albanien), aber sehr viele Phantom Abrisse auf dem Papier, wo man nur an die Bau Polizei Bestechungsgeld bezahlt, das nicht abgerissen wird. Identisch in Sarande, wo nun 4 PD Mitglieder der Stadt Verwaltung angeklagt werden sollen, des Mafia Bosses Edmond Gjoka, Ex-B�rgermeister nun von Sarande der Beton W�ste Europas. Niemand wird die illegalen Bauten in totalen Verbots und Touristik Zones je abreissen, welche auch noch mit den Abw�ssern die Str�nde verseuchen und wo es Schiessereien gab. grosse Grundst�cke sind gestohlen und illegal bebaut, welche zuvor �ffentliche Parks und Touristik Zone’s waren u.a. einmal mit 700 qm! Die Bauherrn werden nicht belangt, obwohl illegales Bauen automatisch zu Gef�ngniss Strafen f�hrt und beschlagnahme des Verm�gens und Baues. Aber genau das wurde noch die durch gezogen, weil die Richter korrupt sind und die Staatsanw�lte sowieso.

Witz des Tages: Salih Berisha, will ab 1. September illegale Geb�ude an der K�ste abreissen

23 Janar, 2013

Aktualitet | nga AMA-News

N� gjyq 4 ish-punonj�s t� bashkis� Sarand�

drejtesia_10Prokuroria e Sarand�s ka d�rguar k�rkes�n p�r gjykim ndaj 4 ish-punonj�sve t� Bashkis� s� Sarand�s, t� akuzuar p�r shp�rdorim detyre dhe falsifikim dokumentesh n� rastin e dh�nies s� disa lejeve t� nd�rtimit.

M�sohet se prokuroria ka d�rguar p�r procedim penal shtetasit:
-P. Gunari, i akuzuar p�r kryerjen e vepr�s penale t� �shp�rdorimit t� detyr�s�, vep�r e kryer tre her�, i cili gjat� periudh�s 2006- 2011 ka ushtruar detyr�n e Drejtorit t� Drejtoris� s� Urbanistik�s n� Bashkin� e Sarand�s (p�r 3 leje nd�rtimi dhe dy shtesa kati).
-M. Nikollo, e akuzuar p�r kryerjen e vepr�s penale t� �falsifikimit t� dokumenteve�, e cila ka ushtruar gjat� periudh�s 2009-2011, detyr�n e specialistes s� Sekretaris� Teknike n� Drejtorin� e Urbanistik�s Bashkia Sarand�.
-Z. Pasha, i akuzuar p�r kryerjen e vepr�s penale t� �falsifikimit t� dokumenteve�, i cili n� k�t� periudh� ka ushtruar detyr�n e p�rgjegj�sit t� Kadastr�s Urbane n� Drejtorin� e Urbanistik�s s� Bashkis� Sarand�.
-Gj. Dauti, i akuzuar p�r kryerjen e vepr�s penale t� �falsifikimit t� dokumenteve� parashikuar nga neni 186/1 i K.Penal.

Faktet n� ngarkim t� t� pandehurit P.Gunari
(3 leje nd�rtimi dhe dy shtesa kati n� kund�rshtim me ligjin)
1. Nga hetimet e kryera lidhur me pro�edimin penal regjistruar m� dat� 05.12.2011 ka rezultuar se me vendimet Nr 3/28, dat� 24.03.2011 dhe 3/35 dat� 13.09.2010 t� K.RR.T Bashkia Sarand�, �sht� vendosur tu jepet Lej� Nd�rtimi dy p�r godin� banimi dhe sh�rbimesh n� lagjen nr 2 t� qytetit Sarand�. T� dyja Lejet e Nd�rtimit jan� dh�n� n� kund�rshtim me ligjin nr. 8405 dat� 17.09.1998 �P�r Urbanistik�n�, nenet 50/1 dhe 73, si dhe n� ligjin nr. 9048 dat� 07.04.2003 ( I ndryshuar) �P�r trash�gimin� kulturore� , neni 30, paragraf�t 3 dhe 4 t� tij.
2. Nga hetimet paraprake p�r k�t� procedimin penal t� vitit 2011 ka rezultuar se me vendimet Nr 2/101, dat� 10.06.2009, nr. 2/22 dat� 30.01.2009, dhe nr. 3/30 dat� 24.03.2011 t� K.RR.T Bashkia Sarand�, �sht� vendosur miratimi i trojeve p�r nd�rtime disa subjekteve. Referuar projekteve t� miratuara nga KRRT, sipas librit t� protokollit t� mbledhjeve t� k�tij organi administrative dhe vendimeve t� zbardhura p�r dh�nien e shesheve p�r nd�rtim, rezulton se ka mosp�rputhje pasi n� vendimet e zbardhura rezulton se jan� shtuar volume e nd�rtimit me � kate deri n� nj� kat.
3. Nga hetimet e kryera lidhur me pro�edimin penal t� vitit 2012, rezultoi se: Me vendimin nr. 3/48 t� dat�s 18.10.2010 t� K.RR.T Bashkia Sarand� �sht� vendosur t�i jepet leje nd�rtimi nj� subjekti nd�rtues p�r nd�rtim godine banimi dhe sh�rbimesh n� lagjen nr. 1 Sarand�. Kjo leje nd�rtimi �sht� dh�n� n� zon�n arkeologjike B, zon� n� t� cil�n nuk lejohet t� kryhen nd�rtime, pa marr� m� par� miratimin e Institutit t� Monumenteve t� Kultur�s.

Faktet n� ngarkim t� t� pandehur�s M. Nikollo
Nga hetimet paraprake ka rezultuar se me vendimin Nr 2/22, dat� 30.01.2009 t� K.RR.T Bashkia Sarand�, �sht� vendosur ti jepet Lej� Nd�rtimi nj� subjekti p�r godin� banimi dhe sh�rbimesh n� Zon�n �Turiz�m Kanali �uk�s�. Ka diferenc� n� volumin e nd�rtimin sipas projektit t� miratuar nga KRRT Bashkia Sarand�, referuar librit t� Protokollit t� mbledhjes s� KRRT-s� dhe vendimit t� zbardhur t� k�rij organi. Nga t� dh�nat e hetimeve, referuar aktit t� ekspertimit tekniko-grafik dhe t� dh�nave t� tjera t� mbledhura gjat� hetimeve, rezulton q� leja t� jet� zbardhur nga ana e t� pandehur�s M. Nikollo, e cila ka qen� n� baz� t� Rregullores s� Drejtoris� s� Urbanistik�s s� Bashkis� Sarand�, personi zyrtar i ngarkuar me zbardhjen e vendimeve t� KRRT Bashkia Sarand� dhe ky akt �sht� n�nshkruar nga i pandehuri P. Gunari.

Prokuroria e Rrethit Gjyq�sor Sarand�, mbi baz�n e kallzimit penal t� b�r� nga Bashkia Sarand�, n� dat�n 05.12.2011 ka regjistruar pro�edimin penal p�r vepr�n penale t� �shp�rdorimit t� detyr�s�, parashikuar nga neni 248 I K.Penal.
�sht� d�rguar p�r gjykim pro�edimi penal i vitit 2011, n� ngarkim t� t� pandehurve:
- Z. Pasha, i akuzuar p�r kryerjen e vepr�s penale t� �fallsifikimit t� dokumentave� parashikuar nga neni 186/3 i K.Penal, i cili n� k�t� periudh� ka ushtruar detyr�n e p�rgjegj�sit t� Kadastr�s Urbane n� Drejtorin� e Urbanistik�s s� Bashkis� Sarand�.
- Gj. Dauti, i akuzuar p�r kryerjen e vepr�s penale t� �fallsifikimit t� dokumentave� parashikuar nga neni 186/1 i K.Penal.

Nga hetimet paraprake p�r k�t� procedim penal ka rezultuar se me vendimin Nr 3/24, dat� 06.12.2010 t� K.RR.T Bashkia Sarand�, �sht� vendosur ti jepet Lej� Nd�rtimi nj� subjekti p�r godin� banimi dhe sh�rbimesh n� Zon�n �Turiz�m Kanali �uk�s�. Nga t� dh�nat e hetimeve t� kryera ka rezultuar se investitori i nd�rtimit t� miratuar me vendimin e m�sip�rm t� KRRT Bashkia Sarand�, i pandehuri Gj. Dauti, i jan� dh�n� p�r nd�rtim 700 m� truall n� kund�rshtim me ligjin, pa qen� pronar i k�tij trualli dhe pa ju dh�n� trualli p�r nd�rtim me vendim t� K�shillit Bashkiak. N� dosjen q� lidhet me vendimin e KRRT- s� s� miratuar, rezulton t� jet� l�shuar nj� vendim dublikat� q� referon n� vendimin nr. 1 dat� 28.08.1999 t� K�shillit Bashkiak Sarand�, sipas t� cilit sip�rfaqja e truallit i �sht� dh�n� shtetasit Gj. Dauti. Ky vendim �sht� gjetur fotokopje e noterizuar dhe nuk �sht� gjetur origjinali i tij. Rezultoi nga hetimet e kryera dhe nga akti i ekspertimtit se ky dokument �sht� plot�suar nga i pandehuri Z. Pasha, i cili ka pasqyruar rrethana t� rreme n� akt, duke konsumuar vepr�n penale t� �fallsifikimit t� dokumentave� parashikuar nga neni 186/3 I K.Penal. ( fallsifikim intelektual). N�p�rmjet p�rdorimit t� k�tij akti, paraqitjes s� Sekretarin� Teknike t� Drejtoris� s� Urbanistik�s Bashkia Sarand�, i pandehuri Gj. Dauti ka konsumuar element�t e vepr�s penale t� �fallsifikimit t� dokumentave� parashikuar nga neni 186/1 I K. Penal.

http://www.ama-news.al/2013/01/ne-gjyq-4-ish-punonjes-te-bashkise-sarande/

Salih Berisha und der Tourismus der Grundst�cks Mafia

Peinlichkeit eines Mafi�sen Staates: Der B�rgermeister von Sarande Stefan Cipa, hat keine Polizei um kriminelle Baut�tigkeiten zu beenden

Die militanten Banden des Salih Berisha, zerst�ren die Kueste und Antike St�tten, wie Butrint, Porto Romana, Berat, Gjorokastre

Lauter Profi Verbrecher:

4/27/2012
Einreise Verbot f�r die PD K�shillit te Qarkut - Mafia in die USA: Anesti Dhimojani
Vlore Mafiosi Anesti Dhimojani

PD Mafia in Vlore auch als Grundst�cks Direktor: Anesti Dhimojani identisch wie bei der Poni Mafia, wo Einer vor Jahren verhaftet wurde, ebenso f�r Grundst�cks Urkunden f�lschen in Sarande.

Genci Panozaqi
Genci Panozaqi, verhafteter Grundst�cks Direktor von Vlore und sein Schwager ist der Vize Innenminister Ferdinand Pone! Patozi eine identische Verbindung in Kavaje, mit der F�lschung der Urkunden in der Bucht Generale.

Nur Verbrecher und Banditen

Noch ein PD Gangster, der Grundst�cke im Gross Stil f�lschte im Raum Durres

Flori Bajramaj

Wegen Grundst�cks Dokumenten F�lschungen wird in Durres der Ex-Abgeordnete Flori Bajramaj verhaftet

Und dann der M�rder, Profi Gangster, Ex-Stadtrat in Durres und angebliche K�nstler: Adrian Tragaj, schiesst Leute nieder, als er sein gestohlenen K�sten Grundst�ck mit der Waffe verteidigt, identisch wie Gangster der Cepani Mafia, welche als Diplomaten Adviser beim Pr�sidenten Bamir Topi aktiv sind, als Vermittler der Mafia.

Adrian Tragaj, seine Mafia Geschaefte in Albanien und eine neue Schiesserei an Albaniens Straenden

Alles normal in Albaniens Durres - Golem - Mali e Robit Mafia Tourismus, wo nur Kriminelle illegal ueberall an der Kueste herumbauen, weil es keine Justiz und Polizei gibt.

1/16/2013

Das neue Phantom Projekt mit einem Container Hafen in Shengin

Filed under: — Super Visor @ 12:07 am

Die Albanische Mafia, will unbedingt auch einen Container Hafen und ein paar dumme Auslnder (Metonit AS aus Norvegen, plant nun sowas, eine der normalen Abzock Consults, die keine Ahnung haben)findet man immer, welche in einen angeblichen Container Hafen Shengin wie Gioia Tauro in Italien investieren will. Bis zu 10 Tonnen Kokain wurden dort schon in Ladungen beschlagnahmt.

Shengin: Geldwsche Zentrale der Kosovo Mafia und deren stinkende Strnde

Shengin ist eigentlich eine Hafen Planung auch der Kosovo Mafia und wurde zuletzt, als neue Treibstoff und Cannabis Schmuggel Basis, von der Albanischen Polizei, oder was sich so nennt aufgebaut. eine Justiz gibt es nicht in Albanien.

Nun wird das nchste Phantasie Projekt aufgeworfen, fr 2,2 Milliarden !

Die zweit grsste Baufirma der Welt ZUMAX, machte ihre Haus Aufgabe in 2007-08 nicht, und wollte einen Container Hafen mit Milliarden Aufwand schon in Vlore bei der Mafia bauen.

Zu dumm fr Alles, was man in Durres mit dem Hafen sieht, wo heute die Fhren schon bei nur 6 Windstrken kaum einlaufen knnen, weil die Durres Mafia, Millionen Tonnen Lehm und Bau Aushub in das Meer entsorgt.

Ansonsten feiert man seinen Non-Stop Betrug!

Die Sokol Olldashi Mafia mit dem Hafen Durres: Super Skandal - es regnet durch das Dach der neuen Abfertigungs Halle

Camorra, die Mll Mafia und der Hafen Durres

Die Bewachung des Hafens von Durres soll privatisiert werden

11 Janar, 2013

Opinione | nga AMA-News

Kush pengon investimin 2,2 miliard euro n Shngjin?
2Nga Gjergj Thanasi

Sot kriza ekonomike n Shqipri mbi t gjitha shfaqet n mungesn e likuiditeteve, si thuhet n gjuhn popullore ka rn leku. Grantet dhe donacionet nga shtetet apo organizmat ndrkombtare jan tepr t vogla thuajse t paprfillshme. Kredit e buta gjithashtu jan shum t pakta, madje n ndonj rast pr shkak t lobuesve serb t tilla kredi sabotohen nga vet administrate shqiptare. Tipik sht rasti i KfW-s gjermane dhe linjs s interkonjeksionit me Kosovn. Kriza ekonomike veanrisht n Greqi dhe Itali ka shkaktuar nj rnie drastike t remitancave dhe ka rrudhur shum t ardhurat nga eksportet shqiptare t industris s fasonit. N kt vit elektoral n arkn e shtetit por jo vetm ka nj munges t theksuar kesh-i. I vetmi shptim pr t siguruar kesh-in e bekuar mbeten investimet e huaja dhe shitja e llokmave t fundit t prons publike t trashguara nga komunizmi. Fatkeqsisht n koh krize sht vshtir t gjesh investitor t huaj, q preferojn t investojn n Shqipri, n nj Ballkan ende t pa stabilizuar. Trheqja e investitorve t till sidomos n nj vit elektoral bhet imperative ,madje edhe pr nj ekonomi si ajo shqiptare, e cila zyrtarisht vjen e dyta n Evrop pas asaj gjermane pr mos-prekje nga kriza ekonomike.
Fatmirsisht kompania norvegjeze METONIT SA ka shprehur gatishmrin e saj t investoj n ekonomin shqiptare n sektorin e transporteve. Si pasqyrohet edhe n faksimilen e letrs s gatishmris (letter of intent), firma e prfaqsuar nga CEO Olav Egil Boergemoen dhe Waldemar Mazur sht e hapur ndaj mnyrave t ndryshme t investimeve n hapsirn shqiptare, ku m t paraplqyerat pr t jan investimet n partneritet shtet shqiptar-investitor i huaj.
Nj nga projektet investuese t ksaj firme n kuadrin e nj seriali projektesh sht edhe ndrtimi i portit t Shngjinit. N pamje t par ky projekt duke pasur parasysh portin ekzistues t Shngjinit mund t duket dika e vogl, thuajse e parndsishme. N fakt projekti pr portin e ri t Shngjinit sht nj ide madhore e prmasave evropiane, q e vendos emrin e Shqipris n hartn botrore t transporteve detare. N projekt parashikohet, q n portin e Shngjinit t bregzohen anije t tonazhit deri gjysm milion tonsh t ashtuquajturat super carriers. Porti parashikohet t ket edhe aftsit e nj porti kontejnersh me nj kapacitet prpunimi prej 2,6 milion kontejnersh n vit. Kapaciteti total prpunues i portit parashikohet t jet 60 milion ton mallra n vit. T tilla kapacitete e bjn portin e Shngjinit nj port evropian konkurrues t denj n Mesdhe e m gjer me porte t tilla t specializuar pr kontejner si ai i Gioia Tauro-s n Itali, Marshaslokut n Malt, Rotterdamit (i famshm n shkall globale) apo Gjenovs, Kostancs, Pireut e deri diku Stambollit pr transportet multimodale pa komponentin pasagjer dhe pleasure port. Kostoja e prafrt e nj gjiganti t till sht rreth 2,2 miliard euro. N kt rast firma disponon nj studim t hollsishm pr fizibilitetin e portit t ardhshm t Shngjinit. Pr realizimin e ktij projekti madhor mjafton q organet shtetrore shqiptare t zbatojn krkesat e ligjit shqiptar pr koncesionet nr. 9363 dat 18.12.2006 si edhe krkesat e VKM-s nr. 27 dat 19.1.2007. Pagesa 2 pr qind e kostos s projektit si garanci e oferts apo pagesa 10 pr qind si garanci e kontrats koncesionare jan probleme plotsisht t zgjidhshme pr kompanin norvegjeze.
Nj vrshim i till parash n ekonomin shqiptare n mnyr figurative do t ket efektet e nj flakoni gjak n dejet e nj pacienti anemik. Si prfitime mund t prmendim hapjen e vendeve t reja puns dhe zbutjen e problemeve sociale n nj nga zonat e varfra t vendit. Do t kemi nj stimul nxits pr industrin e lndve t ndrtimit n Shqipri si imento, zhavorre, glqere ,rr e lar, hekur ndrtimi (KURUM-i n Elbasan), akll, lnd drusore etj, etj. Do t gjallrohen firmat n sektorin e ndrtimit dhe jo vetm n formn e nn kontraktuesve lokal. Do t rritet krkesa lokale pr rrjedhim do t zhvillohet biznesi i vogl n zon. Si rrjedhim i ktij gjallrimi ekonomik do t rriten t hyrat fiskale si pr qeverisjen lokale (komuna e bashki t zons) edhe pr qeverisjen qendrore n formn e TVSH-s, tatimit mbi t ardhurat apo taksave t ndryshme doganore. Ky port do t bnte edhe rivalorizimin pr eksport te mineraleve t hapsirs shqiptare. Ktu mund t prfshijm, plumbin e Trepes, linjitin e Bellocefcit t Kosovs, kromin e Bulqizs, bakrin e Mirdits, deri te guri vullkanik, boksitet shqiptare apo edhe imenton duke e lehtsuar portin e Durrsit nga eksporte t tilla problematike pr nj port pasagjersh e anijesh turistike t tipit krojer, Njkohsisht do t uleshin shpenzimet e transportit pr mallra t tilla masive, sepse porti i ri i Shngjinit sht gjeografikisht m afr burimeve t ktyre mineraleve. Eksporte t tilla prej dhjetra milion tonsh do t rrisnin edhe leverdishmrin ekonomike t mega-projektit t autostrads Durrs-Morin dhe gradualisht Durrs-Prishtin-Merdare (kufiri kosovar-serb). Porti i ri i Shngjinit n bashkveprim me Portin e Durrsit do t ndihmonte n realizimin e ndrrs shekullore t shqiptarve pr bashkim komb…

http://www.ama-news.al/2013/01/kush-pengon-investimin-22-miliarde-euro-ne-shengjin/

Als man noch in Gesprche war mit der Kosovo Mafia, die einen eigenen Hafen Shengin wnscht.


Der Ganster Fatmir Limaj, der wieder in Haft sitzt im Moment, in Shengin!

20 Jahre kriminelles Enterprise von Salih Berisha

1/5/2013

Das kriminelle Enterprise, der Albanischen Politik, bezahlt auch nicht die KFZ Steuern

Filed under: — Balkansurfer @ 12:28 pm

Der Staat ist pleite, aber quer durch alle Parteien, bezahlen die prominenten Gangster, auch wie Tom Doshi, Paulin Nikolle Sterkaj, Luiza Mihal Xhuvani (der Sohn erschoss zum Spass, seinen Freund u.a.), Eduart Pajtim Shalsi, Raimonda Sknder Bulku und immer dabei: Bujar Nishani, der sowieso keine Bildung hat, noch Gesetze verstehen will. Der Faschist, von der US Mafia gezahlt: Shpetim Hysni Idrizi , ist auch dabei, von Dashamir Myslim Peza, bis Trashani! Alles die absolute Rechts Kultur wie Aldo Bumci, der Tatenlos zusieht, wie die Kueste und Antike Staetten zubetoniert werden, wie sein durchgeknallter Mafia Freund und Vorgaenger: Ferdinand Xhaferrie. Die Staatskontrolle, fuer Beschaffung KLSH, wird der Regierung Korruption bei der Beschaffung vor, was auch nicht neu ist.
Unten auf Albanisch, das die Prominenz, nicht einmal bei diesen Staatsschulden ihre Auto Steuern zahlen im Gangster Syndikat, wobei Albanische Ministerien sowieso seit ueber 10 Jahren ebenso ihren Strom nicht bezahlen und oft illegale Leitungen gelegt werden, zu illegalen Lokalen von sogenannten Freunden.

04 Jan 13
Top Albanian Officials Named as Tax Debtors

Data obtained by Balkan Insight shows Albanias president, parliamentary speaker, several ministers and more than a third of parliament owe vehicle registration taxes.

Besar Likmeta

BIRN

Tirana

Albanias parliament during a plenary session

According to Albanias road tax collection agency, President Bujar Nishani and speaker of parliament Jozefina Topalli both have unpaid taxes from 2010 for their personal vehicles.

Officials listed as debtors by the agency also include finance minister Ridvan Bode, transport minister Sokol Olldashi, health minister Vangjel Tavo and culture minister Aldo Bumci.

Apart from the four ministers, 45 other MPs from the 140-seat parliament owe vehicle registration taxes, including lawmakers from both the governing centre-right coalition and the Socialist opposition.

Albanian Officials and MPs Who Owe Vehicle Registration Taxes Tag nr. Owner Region Date

 1. TR0231F Sadri Ismail Abazi TIRANE 25.07.2005
 2. TR7170F Arben Novruz Ahmetaj TIRANE 16.05.2008
 3. TR5110K Ilir Andrea Bano TIRANE 25.02.2005
 4. TR2909L Besnik Mitat Baraj TIRANE 02.12.2010
 5. TR3885S Bujar Faik Nishani TIRANE 20.05.2010
 6. TR2800S Koo Spiro Barka TIRANE 14.07.2010
 7. TR5508J Fatos Asllan Beja TIRANE 20.05.2009
 8. TR0402M Marko Naun Bello TIRANE 19.06.2006
 9. TR8426N Ritvan Vait Bode TIRANE 03.08.2009
 10. TR9839J Luiano Dhimiter Boi TIRANE 29.04.2005
 11. TR2571U Erion Mirdash Brae TIRANE 09.08.2010
 12. TR2155N Raimonda Sknder Bulku TIRANE 28.04.2010
 13. TR1490I Aldo Tonin Bumi TIRANE 04.08.2010
 14. TR5390U Ramiz Myftar obaj TIRANE 05.11.2010
 15. TR0566L Arben Kristaq uko TIRANE 01.11.2010
 16. TR0902L Arta Agim Dade TIRANE 25.08.2005
 17. TR2942I Alfred Maliq Dalipi TIRANE 25.06.2010
 18. TR1497T Ndrec Ndue Dedaj TIRANE 18.11.2010
 19. TR6444U Mesila Fatmir Doda TIRANE 06.12.2010
 20. TR8767D Asllan Shaban Dogjani TIRANE 05.02.2009
 21. TR1853L Tom Gjek Doshi TIRANE 09.03.2010
 22. TR7746T Vangjel Jorgo Dule TIRANE 23.04.2010
 23. TR4254F Besnik Xhafer Dushaj TIRANE 10.09.2009
 24. TR8575T Damian Lek Gjiknuri TIRANE 13.05.2010
 25. TR3182S Sybi Reshit Hida TIRANE 15.05.2010
 26. TR2191L Shpetim Hysni Idrizi TIRANE 09.10.2007
 27. TR8787N Arben Astrit Isaraj TIRANE 03.09.2007
 28. TR7077F Gjovalin Pjeter Kadeli TIRANE 04.04.2009
 29. TR2422M Fatbardh Agim Kadilli TIRANE 28.10.2010
 30. TR8788T Ndue Marash Kola TIRANE 14.05.2010
 31. TR5560J Valentina Abedin Leskaj TIRANE 20.05.2009
 32. TR4184J Shegush Osman Ligori TIRANE 30.04.2009
 33. TR3148N Mark Pjeter Marku TIRANE 27.05.2008
 34. TR5949L Florjon Prokop Mima TIRANE 12.08.2010
 35. TR8808T Qemal Tahir Minxhozi TIRANE 18.05.2010
 36. DR0350F Gazmend Nuri Oketa DURRES 22.10.2010
 37. TR0003N Sokol Vangjel Olldashi TIRANE 14.07.2009
 38. TR0055T Ndue Llesh Paluca TIRANE 16.10.2009
 39. TR8362N Dashamir Myslim Peza TIRANE 09.09.2008
 40. TR8419L Dritan Vlash Prifti TIRANE 23.06.2010
 41. TR0008N Xhemal Myslim Qefalia TIRANE 01.03.2007
 42. TR6194F Eduart Pajtim Shalsi TIRANE 29.04.2003
 43. TR4281P Tritan Masar Shehu TIRANE 10.03.2010
 44. TR7922K Luan Shyqyri Skuqi TIRANE 27.05.2005
 45. TR1581M Paulin Nikolle Sterkaj TIRANE 21.07.2006
 46. TR5385U Vangjel Llambi Tavo TIRANE 05.11.2010
 47. TR0379R Dashamir Mehmet Tahiri TIRANE 06.07.2009
 48. TR1995L Jozefina Filip Topalli TIRANE 13.10.2010
 49. TR6767N Arenca Vehbi Trashani TIRANE 19.07.2007
 50. TR1600R Fatmir Sezai Xhafaj TIRANE 28.07.2010
 51. TR2107L Luiza Mihal Xhuvani TIRANE 16.12.2009
 

The spokesperson for the presidents office, Irma Toptani, declined to comment on the allegations when contacted by Balkan Insight.

However parliamentary speaker Topalli told Balkan Insight through a spokesperson that the taxes on her vehicle have been settled, but were simply paid slightly late.

The taxes have been paid, not on the due date but a month later, as it is a vehicle that her husband uses, said her spokesperson Suela Ruseti.

However, the head of Albanias General Directorate of Services for Road Transportation, Arben Pinari, told Balkan Insight that the agencys list of debtors is constantly updated.

Our register has been updated on a day-to-day basis over the course of this year, Pinari said.

Although the agency itself cannot directly collect the unpaid taxes, Pinari underlined that every year it sends the list of debtors to the tax authorities to ensure they are collected.

We are legally bound to send the list to the tax authorities, which should start the procedures for their collection, through orders of sequester or by sending the names to the state police, he said.

According to Pinari, a part of these unpaid taxes relates to vehicles that might not exist any more but whose owners have failed to deregister them; however, he stressed that such cases represent a small portion of the debts.

The agency does not list only high officials as debtors but also state institutions such as the presidents office that have outstanding taxes owing for their vehicles.

Pinari explained that the problems with state institutions, which represent a small part of the list, arise not only because they do they not pay their bills, but also because they sometimes do not bother to deregister a vehicle that has been scrapped.

Sometimes accountants in a state institution would simply forget to pay the bill or their funds would run out, Pinari said. There are institutions that have put the vehicles out of service, but have failed to deregister them, which costs only 600 lek (4.30 euro), he said. http://www.balkaninsight.com

Rund um kriminelle Innenminister, oder gar dem Profi Gangster Nard Ndoka, steuert Albanien auf eine gigantische Wahl Faelschung bei den Parlaments Wahlen am 23. Juni 2013 zu, wo die Verbrecher Kartelle des Salih Berisha und Ilir Meta, ihre Vermoegen retten wollen.

Aber seine kriminellen Umtriebe, passen in das Muster des sogenannten Innenministeriums, wo die Skandale ein Non Stop Betrieb sind und gestern der Polizei Chef von Korce (Erpressung und Bestechunglichkeit)verhaftet wurde, letzte Woche der Polizei Prsident von Shiak erschossen wurde usw.

Ndard Ndoka, ist der best Kriminelle (Urkunden flschen auch rund um gestohlene Grundstcke, illegales Bauen, Geldwsche ohne Ende) der mit geflschten Schul Zeugnissen und Diplomen je in Albanien Minister war. 2008, musste er den Posten des Gesundheits Minister verlassen, weil das Gesundheits Ministerium ein einziges Chaos wurde, mit seiner kriminellen Bande, sein Nord Albanischer Vertreter: Alex Keka, wurde in die Luft gesprengt, als prominenter Nord Albanischer Banditen Mafiosi im Schmuggel mit Montenegro und dem Kosovo, identischer Kollege von Tom Doshi. Der Bildungs Minister Genc Pollo, outete selbst diese geflschten Schul Zeugnisse, als er die Schul Abgangs Unterlagen von Skhoder untersuchte, weil damals die Regierung noch gegen Korruptions vorging. Das Ministerium von Nard Ndoka, war in ohne Ende Skandale verwickelt in kurzer Zeit, was nur noch durch totale Idiotie von Kriminellen zu erklren war.

Seine Schmuggler Tankstellen an der Autobahn bei Lezhe, musste Ndard Ndoka, in 2010 verkaufen (an den reichsten Gangster im Parlament, der auch bei wikileaks erwhnt: Sk..), weil das ja ein Haupt Geschft der Regierung ist, weil er nicht mehr beliefert wurde. Kurz gesagt, ist er pleite und verkauft die Stimmen seiner sehr wenigen Mafia und Verbrecher Anhnger an die Gang des Salih Berisha und wird mit einem Regierungs Posten belohnt.

Die Albanische “Malok” Polizei Chefs aus Tropoje und Kukes, feiert auf jeden Fall erneut nur Idiotie Erfolge, und Verbrecher haben Freie Fahrt in Albanien. Bist du Idiot und Analphabet, erhaelt man nun Polizei Jobs, wo direkt in Durres als Beispiel: Einer als Wachposten bei der Staatsanwaltschaft und beim Eingang des Polizei Kommisariats steht.

commission-deadlock-threats-albania-s-upcoming-elections

28 Dec 12
Commission Deadlock Threatens Albania Elections

A watchdog group of Albanian NGOs on Thursday warned that the failure of the Central Electoral Commission, CEC, to agree on the redistribution of MPs’ mandates and electoral zones, is putting poll standards at risk.
Frachter Destiny Express

Die Nachfolge Gruppe, des Sokol Kociu im Frachter Drogen Geschaeft, wobei Sokol Kociu, direkt heute bei der Betrugs Universitaet Kristal angestellt ist, ebenso als Partner der Argita Berisha und Motor mit Herrn Guraj, bei den Betrugs Universitaeten. Die Betrugs Universitten in Tirana sind fest in Hand der Familie Berisha und Mafiosi wie Tonin Gjuraj und Nora Malaj

Die Staatsanwaltschaft eroeffnet ein Verfahren rund um das Diplom der Kristal Universitaet fuer den Sohn von Umberta Bossi

New York Times, ber die Betrugs Universitten in Tirana, welche Mafis organisiert sind

Zyrtart m t lart nuk paguajn taksat e makinave, Nishani, Topalli e Bode mes evazorve

| T dhnat e siguruara nga Balkan Insight tregojn presidentin, kryeparlamentaren, shum ministra dhe nj t tretn e deputetve si borxhlinj pr taksat e makinave
Natrlich gibt es mehr Mafia Minister in der Regierung Sailh Berisha, der mit allen wichtigen Verbrecher Kartellen auch des Kosovo eng verbunden ist. Bekannt wurde 2010, u.a. auch Ministerin Majlinda Bregu, und der Chef der Skrapari Bande LSI Partei: Ilir Meta

Mafia Clan of Democratic Party of Albania


Sokol Olldashi - 2005 Innenminister, 2007 Transport Minister

Rechts Ridvan Bode, von der Korce Drogen Mafia mit Sitz in SHIAK finanziert seit 1993, wo er zuerst einmal Zoll Direktor im Hafen Durres wurde und komplett mit der Gjoka Mafia, den kompletten Drogen Umschlag- Verteiler in SHIAK, Fhren in Richtung Italien und damals auch VEFA Fhre nach Patros, kontrollierte. Grund Finanzierung, war eine Korce Drogenhndler Familie damals : Baroholli, welche sich ebenfalls in SHIAK niederliess, in 1992-93 und sogar in der Tutzinger Akademie zu einem Fortbildungs Kurs eingeladen war. Zuerst wurde Ridvan Bode, 1994, Zoll Direktor des Durres Hafens, um den Drogen Export abzusichern und um Internationale Kontakte zuknpfen.

Bevor: Fatos Nano (Ilir Meta Drug Allegations
………………….
Dashamir GJOKA and his clan, residing in the Sallmone village have a criminal record as follows:

D. Gjoka has been and is one of the biggest traffickers of women with intent of prostitution to Italy. The chief of the girls in Italy has been a girl from Vlora, named Linda, who is currently Dashis wife and they have two children. Her brother Miri works at the Supermarket as chief accountant. D. Gjoka is on record in the State Police for International Drugs Trafficking and Women with intent for prostitution, Murder etc.
The Gjoka Supermarket is the main center for the trafficking of drugs that comes from Turkey and Macedonia and the supply base for many criminal groups in Durres and Tirana and also the location where the cars that will be traveling to Italy and carrying drugs are supplied. Dashi currently owns an armored vehicle which has the licence plate: DR 51 90 C. It must be noted that Dash Gjoka is the main source of supply for all the drugs suppliers in Albania because it is a well known fact that a close friend and financial supporter of I.M, S. Olldashi. The latter meets with Gjoka almost every week. Oftentimes, the Democratic Party MPs Bamir Topi, Ridvan Bode, S. Olldashi etc come to dine or to supply in this supermarket, since they are close friends with Dashi.
The main and most loyal soldier of his is his driver, the citizen Artan Rami Bode, resident in Xhafzotaj, the newphew of the MP Ridvan Bode. He is also engaged in settling jobs for Dashi as far as the drug and women traffic goes, being a key figure. Artan, together with his Dashis older brother, Nazmi (called Nexhi) make the rules by smuggling merchandise from the Durres Port, both have been members of the Voting Center commission no.1402 for Mr. Olldashi.
Other friendly relationships of Gjoka are Hekuran Hoxha (Roni) and Fundim Dedja, both sentenced in Italy and other countries, for drug trafficking aimed at the Italian territory. Currently Gjoka is the head of the area Xhafzotaj Commune-Shikaj and even more, where all drug traffickers are supplied only by him. Strong evidence suggests that he has an arsenal of sophisticated weapons in his residence and a high security vault containing millions of Euros in Cash. It must be noted that Gjokas drugs goes through the port of Durres and Vlora and almost each cargo that is stopped in Italy is Gjokas and all the arrested men are his as well.

..

00. DARDAN DOMI, residing in Shijak, currently holds the position of the General Secretary in the Ministry of Interiors, (or Human Resources Director in the MI), former head of the DP of Shijak, head of Team for Mr. Olldashi during the elections in july 2005. The coordinator and brain of all the abovementioned criminal links for Mr. Olldashi and his most loyal men.
..

http://www.albca.com/aclis/modules.php?name=News&file=print&sid=1264

Die hngen alle irgendwie und ber Durres zusammen. Stndig werden die guten Polizei Chefs, nun seit 10 Jahren ausgeschaltet, bis hin zum Mord am 9. August 2009, wo man gleich 4 hohe Beamte ermordete.

(2) Labrousse, A (not dated): The War against Drugs and the Interests of Governments; http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/Com-e/ille-e/
presentation-e/labrousse-e.htm (last access 10th December, 2007)

(3) McClear, A, S (2001): Albanians and their Culture: A Study of their defining Character and Uniqueness; http://www.mcclear.net/albanians_&_culture.htm (last access 12th April, 200cool
Salih Berisha’s Mafia Minister: Sokol Olldashi, Ridvan Bode

Raporti “Olldashi", lidhjet me krimin (Shekulli)
zoom Pjesa e pare / Emra dhe rrethana konkrete, pr lidhjet direkte me deputetin-ministr
Raporti n duart e amerikanve: Sokol Olldashi, i implikuar rnd me botn e krimit n Shijak

Fillimi i raportit…:

Rexhep ARAPI, banor n Katund Sukth, me nofkn “KEPI” ka nj list penale si me poshte:

12/26/2012

Im kriminellen Enterprise der Durres Justiz, will USAID eine Konflikt Regelung aufbauen

Filed under: — CrniLabudovi @ 11:22 am

Sehr leicht selbst zu hinterfragen, weil inzwischen davon sehr viele alte Juristen und Notare betroffen sind. Die Durres Staatanwaltschaft ist total kriminell, wie die Justiz, und wird oft wie der Desaster Buergermeister Vangjush Dako, von der eigenen Verwaltung sabotiert, welche Nichts mit diesen Methoden zutun haben will.

Die Einwohner von Durres sind entsetzt, ueber die Ortsfremden Banden der Polizei und Justiz, was bei einem Bujar Nishani und seinem Bruder Sokol Nishani als Staatsanwalt in Durres, nicht ueberraschen kann.

Man kauft sich Richter und Staatanwaelte, was Nichts Neues ist im Grundstuecks Geldwaesche Geschaeft der Langzeit Mafia in Durres.

19 Durres - Shiak Mafiosi, wurden in Bari verurteilt, mit bis zu 28 Jahren Haft: Bledar Shuaipi - Lufti Shabani usw.

Die Desaster Organisation USAID, will nun in Durres eine Richterlich ueberwachte Konflikt Loesung einfuehren, was wie so oft Luft Gebilde sind, weil die angeblichen Juristen, Richter, Staatsanwaelte selbst keine Ahnung von Gesetzen haben. Ausserdem gibt es diese Konflikt Loesung schon seit vielen Jahren im Zimmer der Staatsanwaltschaft, was oft kritisiert wurde. Aber irgendein Justiz Spinner Aufbau Helfer, muss halt einen Erfolg vorweisen.

Die Albaner Mafia erzaehlt ja ziemlich dreist: Europa wird den neuen Wieder Aufbau und den erneuten Aufbau der Polilzei und Justiz schon bezahlen!

Und genau das machen die bescheureten Amerikaner nun, denn man will die Nonsens Kriminellen, ohne Schule, die im Polizei und Justiz System Posten haben, erneut ausbilden, was Training genannt wird.

Offensichtlich sind Einige zu korrupt und dumm in der EU und den USA, das man nicht den Posten Verkauf an Kriminelle und ohne jede Ausbildung unterbindet (Einreise Verbote, Verhaftung, Beschlagnahme der Villen u.a.) und sinnlose Ausbildung Programme mit dem kriminellen Enterprisse von Salih Berisha erneut finanziert, obwohl Alles vor fast 20 Jahren schon bekannt war.

aus dem aktuellen US Bericht, das die Richter inzwischen nicht einmal Gesetze kennen, denn man hat seine Zeugnisse und Diplome gekauft.

Corruption in the judiciary is pervasive. Many judges issue rulings that do not appear to have any basis in law or fact, leading some to believe that the only plausible explanation is corruption or political pressure. Broad immunity enjoyed by judges prohibits prosecutors from investigating corruption allegations until they make a public request to the High Council of Justice to lift the accused judges immunity, and receive its approval. Few judges have been prosecuted for corruption because most criminal investigations must remain secret, at least initially, in order to be successful.

..
http://tirana.usembassy.gov/press-releases2/2012-press-releases

Albanien: US Professor Nikolla Pano, ber die korrupte und inkompetente Justiz

Gary Kokalari: Er nennt Salih Berisha: einen gnadenlosen, pathologischer Lgner!

Wenn Kriminelle ein Land regieren, funktioniert keine Justiz mehr, wo die Durres Staatsanwalt der totale Skandal ist, wo Nichts mehr aktiv ist, seitdem mit dem Bruder des sogenannten Staatspraesidenten Bujar Nishani, Sokol Nishani Kriminelle die Staatanwaltschaft uebernommen haben. In Durres gilt die komplette Staatsanwaltschaft als kriminell und die Anwohner, oft Notare, Anwaelte, usw.. sind entsprechend verbittert. Alle Posten wurden auch unter Ina Rama, den diversen Justiz Ministern, Kresniq und Bamir Topi nur verkauft. Identisch im Polizei Apparat, wo das Kontigent (von Krimniellen, ohne Schule) des Nard Ndoka, als Vize Innenminister neue Tief Punkte im kriminellen Enterprise der Polizei erreicht mit Flamur Noka und seinen Kukes Banden, ohne Schule.

Selbst Studenten demonstrieren, gegen diese kriminellen Machenschaften an Universitaeten rund um Ausbildung.

Aktuell verspricht man mal wieder, das man die Arbeit der Staatanwlte untersuchen wird. In Wirklichkeit verhindert man die Aufklaerung von Justiz Skandalen, wie der Fall Durres rund um Neritan Tabaku, besonders zeigt.

. Ein Super Geschft, des Bujar Nishani, Kresniq Spahiu, Ina Rama und der sogenannten Justiz Minister. Eduard Halimi, hat ebenso seine Kriminellen Freunde und Studien Kollegen aus 1998, mit Richter Posten versehen und sind damit unantastbar. Einer ist ja Sander Simoni in Tirana, der den belsten Mrder und Auftragskiller von Tirana aus dem Gefngniss holte, fr Wahlkampf Untersttzung der PD Partei, was Programm ist, von den Mafia Ministern, wie wikileaks ebenso beweist, aber seit Jahren bekannt ist.

Die amtliche Fakten Lage ist klar: Bis jetzt wurden 140 falsche nicht regulre Urteile in Durres festgehalten von der Albanischen Gerichts Aufsicht HCJ, unter Leitung von Bujar Nishani und Elvis Cefa (zig Anzeigen wegen Grundstcks Urkunden Flschungen, identisch wie der Kabinetts Chef von Salih Berisha: ein Berufs Krimineller) , was nur die Spitze eines Eisberges ist in Durres, und ebenso Anfang Oktober in allen Einzelheiten im Gericht in Durres bekannt war, wo die Unterlagen zur Justiz Aufsicht nach Tirana gebracht wurden.

 

Aber die Realitt sieht so aus, das man ganz einfach viele Erklrungen abgibt, viele Konferenzen hlt und Real in Durres Sache Nichts macht und das seit ber 10 Jahren. Der Bruder des Bujar Nishani: Sokol Nishani u.a. ist dort Staatsanwalt, wo Vieles nur unter den Tisch gegen Geld gekehrt wird, u.a. Ermittlungen im Mord von Iso Copa nur vorgetuscht wurden.

22.12.2012: Das Justiz Modell des Eudard Halimi und Bujar Nishani als Comedy Show

25.12.2012: President primitiv: Prjashton gazetat kritike nga protokolli i festave, njsoj si Berisha

Ndrmjetsimi i rndsishm n zgjidhjen e mosmarrveshjeve

Posted By Gazeta Telegraf On 24 Dhjetor, 2012 @ 16:34 In Drejtsia Shqiptare | No Comments

 

Zyra e Ndrmjetsimit n Gjykatn e rrethit gjyqsor t Durrsit ofron zgjidhje m praktik t konflikteve

Pr t gjith ata q nuk e din, aktmarrveshja e pajtimit mes palve t konfliktuara, e nnshkruar n Zyrn e Ndrmjetsimit, kthehet automatikisht n titull ekzekutiv nga gjykata dhe sht ligjrisht i zbatueshm.

M konkretisht, bazuar n ligjin Pr ndrmjetsimin n zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe q prbn referencn kryesore pr realizimin e shrbimeve t ndrmjetsimit, gjyqtari fton palt ta zgjidhin me ndrmjetsim mosmarrveshjen. Nse ato bien dakord, nprmjet nj vendimi gjyqsor, ai ja kalon rastin zyrs s ndrmjetsimit prmes koordinatorit i cili kontakton ndrmjetsin q e mendon si m t prshtatshmin pr palt dhe nis procesin e ndrmjetsimit. Duhet thn se, ndrmjetsi i licencuar kontakton seciln nga palt dhe realizon me ta takime t veanta, ashtu si, kur e konsideron t mundshme, realizon me palt edhe takime t prbashkta, gjat s cilave synohet identifikimi i interesave dhe qllimeve t prbashkta mes palve. Nse kjo arrihet, palt dhe ndrmjetsi firmosin aktmarrveshjen e pajtimit dhe secila pal pajiset me nj aktmarrveshje me firma origjinale, ndrkoh q, nj e till i kalon gjykats dhe nj tjetr ruhet n dosjet e Zyrs s Ndrmjetsimit. E gjitha sa tham, e prkthyer n kosto dhe koh, do t thot q, nse rruga gjyqsore ka nj kosto t lart financiare dhe q bie n ngarkim t pals humbse, por, dhe koh e energji jo t pakt t shpenzuar dyerve t gjykatave nga t dyja palt e prfshira n proces, rruga jasht gjyqsore, pra zgjidhja me ndrmjetsim e konflikteve dhe mosmarrveshjeve me natyr familjare, civile, tregtare, s fundi edhe me natyr penale, ofron mundsin pr t shpenzuar m pak dhe m pak koh t muar. Sigurisht, gjith sa tham m lart, nuk sht nj shpikje shqiptare, por nj realitet i pranuar n t gjitha shtetet e bots ku ndrmjetsimi zbatohet. Si e till, n Shqipri, Zyra e Ndrmjetsimit n Gjykatn e Rrethit Gjyqsor t Durrsit, n koordinim me Fondacionin Zgjidhja e Konflikteve dhe Pajtimi i Mosmarrveshjeve dhe me mbshtetjen e programit JUST-USAID, ofron prej katr vitesh shrbimin e ndrmjetsimit pr zgjidhjen e konflikteve dhe mosmarrveshjeve t llojeve t ndryshme. Referuar statistikave t Zyrs s Ndrmjetsimit n Durrs, numri i rasteve t referuara ndr vite ka ardhur n rritje. Kshtu, rezulton se n periudhn Qershor 2011 Tetor 2012 jan referuar n kt zyr rreth 180 raste nga t cilat afro 70 pr qind jan zgjidhur me sukses.
Gjakmarrja, rritje alarmante, 6500 persona rezultojn t ngujuar
Duke u nisur nga situata alarmante qe ka ngritur rritja e vrasjeve pr gjakmarrje n Shqipri Komiteti Mbarkombtar i Pajtimit t Gjaqeve, u mblodh n nj konferenc pr t br analizn vjetore t ktij komiteti. Gjin Marku, kreu i Komitetit Mbarkombtar t Pajtimit t Gjaqeve Kombtare ka fajsuar strukturat e pushtetit pr mungesn pr t zbutur kt plag q vetm vitet e fundit ka njohur dyfishim t vrasjeve pr shkak t gjakmarrjes. Fatkeqsisht n kt mision plot sakrifica ne nuk kemi pasur n krah qeverin shqiptare. Qndrimi yn oponent ndaj qeveris ka qen dhe do t jet i palkundur kushdo qoft n krye t saj se duam t projm zrin e nj njeriu q ka nevoj, zrin e atyre me halle dhe lot tek veshi i udhheqsit q popullsis e ka votuar, deklaroi Gjin Marku, Kryetar i Komitetit te Gjaqeve. Ndrprerja e ktij bashkpunimi nga Ministria e Brendshme dhe Ministria e e Drejtsis si dhe Policia e Shtetit pr shkak t kritikave q Komiteti i bri keqqeverisjes s vendit dhe lidhja e ktyre institucioneve me seksert ka dyfishuar numrin e vrasjeve duke arritur n 152 n fund t vitit 2012. Vrasjet e femrave n vitin 2012 jan 10 her m t larta se mesatarja vjetore gjat viteve t tranzicionit. Nga 2-3 vrasje n dit kjo shifr ka arritur n 25 n vitin 2012, theksoi Sali Gera, Nnkryetar i Asambles s Komitetit. Sipas Komitetit t pajtimit Kombtar t Gjaqeve n Shqipri jan 6500 persona q rezultojn t fshehur ose t ngujuar si pasoj e gjakmarrjes, ndrkoh q 6011 fmij rezultojn t mos shkojn n shkoll, 129 prej t cilve qndrojn n ngujim dhe n rrezik pr jetn.

 


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.comURL to article: http://gazetatelegraf.com/ndermjetesimi-i-rendesishem-ne-zgjidhjen-e-mosmarreveshjeve/

25.12.2012: Ein Mord rund um Prostitution in Kavaje und neuer Aufschwung im Gewerbe, weil die Anwerber sehr aktiv sind

Rueckblick auf das kriminelle Enterprise des Salih Berisha

Komplette Idioten, werden als Richter, Staatsanwlte, Minister, Polizei Chefs, Direktoren, oder gar als Admiral eingesetzt in 1996: Rear Admiral Edmond Zhupani, ohne jede Militr und Marine Ausbildung

Fun Facts About Our New Allies
The Progressive Review (Washington), 22 June 1999
http://www.brasscheck.com/yugoslavia/directory/62399a.html

Albania offered NATO and the U.S. an important military outpost in the turbulent southern Balkans (in the 1990-96 period Albania opened its ports and airstrips for U.S. military use and housed CIA spy planes for flights over Bosnia). The U.S. played a major role in the DPs 1992 electoral victory, and it then provided the new government with military, economic, and political support. In the 1991-96 period Washington directly provided Albania $236 million in economic aid, making the U.S. the second largest bilateral economic donor (following Italy)..Following Berishas visit to the U.S. in March 1991, Washington began supplying direct assistance to the DP, including donations of computers and cars for the 1992 electoral campaign. William Ryerson, the first U.S. ambassador, stood next to Berisha on the podium at election rallies. The U.S. failed to criticize, and at times encouraged, the new president as he purged critics of his policies within the judicial system, police, and the DPoften through illegal means. By 1993 DP loyalists and family members held most of the prominent positions in Albanias ministries, institutes, universities, and state media. Citing the threat of communisms return, Berisha successfully instilled fear in the population and discredited his rivals. The U.S. embassy in Albania contributed to the polarization of Albanian politics by refusing to meet most of the opposition parties (former communists as well as others) for the first two years of DP rule. This one-sided view of democratization helped Berisha dismantle most political alternatives, some of which were moderate and truly democratic.

HIGH-LEVEL ACCUSATIONS

The political climate in Albania has become heated over the last few months
..

When five PD deputies demanded in January that the chief justices immunity be lifted so he could be arrested for abusing his power, the news hit the country like a bolt of lightning. Brozi, a PD member, had been nominated by Berisha as chief justice in an effort to stamp out corruption in the judiciary. Rumor had it that Brozi felt betrayed and abandoned by the president. Some PD deputies reportedly wanted him out because he insisted on prosecuting those guilty of corruption, regardless of party affiliation. The five deputies accused Brozi of illegally approving an early release from
jail of a Greek citizen convicted on drug charges. The accusation, however, was clearly politically motivated. Brozi publicly denied any wrongdoing, saying, The record of my struggle against corruption in Albania precludes the possibility of me being corrupt.10

In fact, Brozi has won high praise for his fight to keep Albanias courts independent and free from the dictates of politics. He claims - and many believe him - that some corrupt, high-ranking Democrats who fear judicial independence are bent on destroying him. The clash between Brozi and Minister of Internal Affairs Agron Musaraj - whom Brozi has accused of directing a mafia network and employing despotic methods against arrested people - is also interesting in this context.11
On 1 February, the Albanian parliament voted 53 to 49 not to lift Brozis immunity. The decision was seen as a smashing victory for the chief justice and another political setback for the PD.12 Brozi said after the vote, The era when votes were dictated has been replaced by an era when everyone can vote according to his own conviction and conscience. Brozi also thanked journalists for their support.13

The Brozi case clearly displays the internal battles and divisions within the PD, likely caused by widespread corruption at the highest seats of power, that sooner or later arc bound to wreak political havoc. The incident, however, could positively affect President Berishas political fortunes if he can muster enough strength and support from the party to disable the politically and economically corrupt, as he did with the cabinet reshuffle in December.
http://www.tol.org/client/article/3069-albania-corruption-takes-its-toll-on-the-berisha-government.html?print
Zef Brozi, Bernd Fisher, Philip Reeker, Shinasi Rama ber die Kommunistischen Stalin Methoden des Salih Berisha

Fatos Nano (Ilir Meta Drug Allegations


Mafia Clan of Democratic Party of Albania

Prime Minister Sali Berisha

 1. kukRexhep ARAPI, resident in Katund Sukth, nicknamed KEPI has a criminal record as follows:
 2. Mandrini often goes to Italy to collect the money, since Mr. Olldashi has provided him with a German Schengen Visa. Also, they are highlighted by the State Police as a dangerous criminal contingent with strong criminal tendencies like Murdedr, Drugs and Prostitution Trafficking.
 3. Gjoka Super Market-Shiak! 15 years drug and prostitutions center.The Gjoka Supermarket is the main center for the trafficking of drugs that comes from Turkey and Macedonia and the supply base for many criminal groups in Durres and Tirana and also the location where the cars that will be traveling to Italy and carrying drugs are supplied. Dashi currently owns an armored vehicle which has the licence plate: DR 51 90 C. It must be noted that Dash Gjoka is the main source of supply for all the drugs suppliers in Albania because it is a well known fact that a close friend and financial supporter of I.M, S. Olldashi+ Agim Hoxha.-(Sali Ahmet Hoxha) Xhafzotaj - Shiak Mafia
 4. http://www.albca.com/aclis/modules.php?name=News&file=print&sid=1264
 5. Salih Berisha und seine Terroristen Freunde, wo er die in 1997 gestohlenen Waffen an die UCK Terroristen verkaufte.

  Historischer Hintergrund, direkt zu Terroristen und Banditen!

  http://img704.imageshack.us/img704/8288/kla2tschetenen.jpg
  Tschetschenischer Terrorist, rund um Basejew, der auch Partner der UCK war und Immobilien Geschfte im Kosovo ttigte. Direkt stationiert in den Tropoje Terroristen Camps, in Nord Albanien.

  http://balkan-spezial.blogspot.com/2010/12/die-lugen-des-salih-berisha-uber-seine.html

  Tropoje is a good place to observe how effective Albanias ex-President Sali Berisha, a local boy made good, has been in rallying the KLA. During last years rebellionwhich eventually forced him out of officehe used supporters from his home region to fend off the protests against his rule, which were strongest in southern Albania. Members of the Berisha entourage have resurfaced in and around Tropoje, wearing smart KLA uniforms and brandishing well-polished rifles. Near Mr Berishas home, in an even tinier settlement than Tropoje, a placard improbably proclaims the KLAs headquarters. Whereas the current Albanian government has tried, with diminishing success, to keep some distance from the KLA, Mr Berisha has organised pro-KLA rallies in Tirana, Albanias capital.
  http://www.economist.com/node/134665

  Mafia Clan: Bylykbashi und das Scheitern der Wahlrechts Reform und der neue US Report!

11/26/2012

Albaner schreiben die Antike Geschichte um: Das Orakel von “Dodones", liegt nun in Albanien

Filed under: — Sarah_HrNje @ 6:19 pm

In Albanien kann ohne Problem: jeder Kriminelle und Idiot, Parlaments Abgeordnerter werden, Wissenschaftler, Minister, Professor, Premier Minister und Prsident! Im Volksmund als “Malok” bekannt, wobei die hfliche bersetzung: Trampel ist. Der bekannte Wissenschaftler: Rexhep Qosja (Qosja: Pushteti i Sali Berishs dhe Jozefina Topallit jan autokraci blegtorale), spricht nun sogar von einer “Tier Authokratie” das Volk spricht von “animale” ber die Berisha und Topalli Administration, Polizei und Adminstrativen Justiz Horden, welche schlimmer wie die Taliban das Land verwsten, durch ihre Raub- und Plnderungs Banditen Horden.

Besonders lustig ist aber der selbst ernannte Wissenschaftler Kujtim Mateli, der auch einen Artikel in den vermurksten Medien schreiben konnte in Albanien. Medien sind praktisch immer Geldwsche Grndungen der Mafia ab 1997, dienen der Politik Reklame und man kann jeden Unfug verbreiten. Es gibt wenige gute Zeitungen in Albanien, und noch weniger gute Journalisten.

Auf der Griechischen Militr Website:http://www.defencenet.gr/

wurde ein Artikel verffentlicht, wo man sich lustig macht, wie ein selbst ernannte “Historischer” albanischer Journalist: Kujtim Mateliauf der Shekulli, wieder einmal die Geschichte erfindet, rund um die Mythen der Albaner, welche aber jedes Dokument und Beweis Mittel ignorieren, sondern wegen ihrer schlechten Allgemeinbildung, mit gekauften Schulzeugnissen und geflschten Diplomen einfach etwas erfinden. Inzwischen ist dasNiveauso weit unten, das die Weltbank Ende 2010, vor derBildungs Kathastrophewarnt, weil man oft nicht weiss, das Wasser nach unten weiss, was bei den Neanderthalern Allgemeingut war, und bei Infrastruktur Plnen natrlich aus ein Basis Wissen ist. Und dann die Peinlichkeit desMafia Bildungs Ministerium in Albanien, wo nur noch Lehrer Posten verkauft werden und das Universitts Niveau, irgendwo beim Posten Verkauf, und Diplom flschen verloren ging. Identisch die Krankenhaus Kathastrophe in Albanien, wo im “Mutter Theresa” Krankenhaus in Tirana, inzwischen 60 % Komiker als rzte eingestellt sind und ein Sprech Verbot wie bei Enver Hoxha verhngt wurde, darber zu sprechen.

lt. diesem Super Albanischen Wissenschaftler, liegt das lteste griechische Orakel an diesem Ort, sondern auf Albanischen Boden, so das es Albanisches Orakel heissen muss. Er erfindet wieder einmal die Illyrier Abstammung ebenso und das Dodona viel nrdlicher liegt, was einfach von einem solchen Schreibtisch Tter, der nie studiert hat, einer Comedy gleich kommt. Genauso lustig sind die Ausfhrungen von Ali Ahmeti, dem Wurzel Kopf Bin Laden Terrorist in Mazedonien, der schon mal auf der US-EU Einreise Verbots Liste stand in 2004, das Alexander der Grosse, ein Albaner ist. auf einer richtigen Schule war der Terrorist einer Verbrecher Gang nie.

“Dodona Carakovists Tal in der Nhe Ioannina sein, zurck in das Land der Albaner. Dies ist, was einige der alten Schriftsteller der Antike beginnt, dass die Illyrer zu Bay Ambraqis (Arta) und darber hinaus lagen Griechenland, Akarnanin und”

Dodona(auchD?dn?,griechisch??????) war einantikes griechischesHeiligtumundOrakel. Es galt als ltestes Orakel Griechenlands und war nachDelphidas bedeutendste berregionale Orakel der griechischen Welt.

http://de.wikipedia.org/wiki/Dodona

Vergessen wir nicht, Joseph Goebbels “aka, sagen wir, am Ende etwas gehen wird,” und das alles gelten unsere Nachbarn als wir langweilen uns zu reden.

Shekulli Onlline

N krkim t tempullit t lasht t Dodons

Published on Friday, 02 November 2012 16:17

Kujtim Mateli

Kujtim Mateli - Studiues

-Nj studim mbi rrnojat e hershme t tempullit t lasht t Dodons s humbur, e nxjerr at n Klcyr t Prmetit. Studimi sht br nga Kujtim Mateli, i cili prej 10 vitesh ka krkuar n literaturn e huaj dhe sidomos at greke, mbi vendodhjen e tempullit t lasht. Pr t gjith ata q nuk e din, Dodona ka qen qytet n Epirin e vjetr, i cili kishte tempullin dhe orakullin kushtuar Zeusit. T gjith studimin dhe tezat e hedhura se Dodona ka qen n Shqiprin e sotme, autori i ka prmbledhur n nj libr, ku u sht referuar autorve, duke shqyrtuar fraza dhe pozicione t ndryshme gjeografike, q sipas autorit e vrtetojn vendndodhjen e saj. Punn pr fillimin e studimit, ai e argumenton n kt mnyr: Fillimisht m ka trhequr madhshtia e ktij tempulli dhe e orakullit q e kan zanafilln n dy-tre mijvjear para Krishtit, por q interesi pr t nuk sht zbehur as sot. Prkundrazi ka nj interes q vjen gjithnj e m shum duke u rritur. Fillimet i kam q para 10 vjetsh, por bindja se Dodona nuk sht n luginn e Carakovists, por n Dshnic t Prmetit, sht m e vonshme. Pr vendndodhjen e Dodons u binda kur lexova Kostantin Karapanon. Ai u referohej autorve t antikitetit, fliste si funksiononte orakulli e gjra t tjera q thon kta autor dhe u ishte shmangur t gjitha dshmive q kishin t bnin me vendndodhjen.

far sht Dodona?

Dodona ka qen qytet n Epirin e vjetr, i cili kishte tempullin dhe orakullin kushtuar Zeusit. Stefani Byzantini (shek. VI pas Krishtit) thot: Dodon, qytet i Molosis n Epir, ku ndodhet Zeusi i Dodons, q sht i pari n Dodon. Ndrsa Dionisi thot: Dodona e Epirit shtrihet pa mas. Ndrsa Kostandin Porfyrogjeneti (shek. X pas Krishtit) thot: Kryeqyteti i Epirit t Vjetr sht qyteti i Dodons, ku gjendet lisi q flet pr misteret e perndive. T dy kta autor na e thon qart q Dodona ishte qytet q kishte tempullin dhe orakullin kushtuar kryeperndis s pellazgve, Zeusit. Nj tjetr autor i shekullit t kaluar Enzo Gatti, thot: Dodona, qendra e shenjt m e lasht e Europs, meriton vmendje, studime, grmime

Ku e kan vendosur studiuesit Dodonn?

Dshmit e fundit pr Dodonn vijn aty nga shekulli VII-VIII pas Krishtit, kur Tempulli i vjetr pagan u kthye n kish dhe qyteti i Dodons u b nj qendr e rndsishme peshkopale. Orakulli q ndodhej ndan lumit u shkatrrua dhe u pre lisi i shenjt. M pas, ra nj heshtje pr Dodonn. Autort e shekullit XVIII nuk kishin ndonj ide se ku ndodhej. Interesi pr Dodonn u rrit n fillim t shekullit t XIX, ku mund t prmendim Francois Pouqueville, (konsull i Francs pran Ali Pash Tepelens n Janin, n vitet 1804-1813), i cili mendonte se Dodona ndodhej n veri t qytetit t Janins, atje ku sht zbuluar m von qyteti i Pasaronit, q n kohn e sundimit molos ishte kryeqytet i gjith Epirit.

A ka patur autor t tjer q e krkonin Dodonn rrotull Janins?

iliam Martin Leake, (konsull i Anglis pran Ali Pashs n Janin, n vitet 1805- 1812), mendonte se Dodona gjendej n skajin jugor t Liqenit t Janins, vendi q sot quhet Kastrica. J.G. Hahn, Aravatinos P, Hasiotis X G e t tjer, e kan vendosur Dodonn n vende t ndryshme rrotull Janins. T gjitha kto krkime t vazhdueshme pushuan, kur Kostantin Karapanos, n vitin 1878 i deklaroi gjetjet arkeologjike n luginn e Carakovists, 18 km larg nga Janina, si gjetje t Dodons pellazgjike.

A pati kundrshtime kjo tez e Karapanos, se qyteti n luginn e Carakovists ishte qyteti i Dodons? ..Shekulli

So ist nach der albanischen “Geschichte” ist die Dodona oracle ein albanischer und hat nichts mit der griechischen Welt zu tun.

Unter anderem sagt, “und wenn wir uns einig, dass es so nah Giannina schreiben einige wie Mr. Karapanos wieder ist eine albanische Orakel, weil es in der albanischen Gebieten ist …".Er fhrt fort besagt, dass “… die Illyrien erstreckte Amvrakikos bay …” etc.

Diese Zeitung ist von der hauptschlich zirkulierende in Albanien und ist bekannt fr seine anti-griechischen Positionen bekannt.

Sie erkennen, wie leicht es Geschichte kann revidiert werden, und wenn sie finden, sie tun? Die FM, die das “Ohr” der Albaner fr diese unglaublichen Berichten ziehen will? Non sagen uns, dass die Zeitung selbst schreibt? Ohne Untersttzung?

Vergessen wir nicht, Joseph Goebbels “aka, sagen wir, am Ende etwas gehen wird,” und das alles gelten unsere Nachbarn als wir langweilen uns zu reden.

Das “Orakel von Dodones", ist Albanisch

???????? ? ??????????? ???????? ??? ???????

A???????? ?? ?????? ??? ???????? ??????? ??? ?????????? ??? ?? ???? ???? 3 ????????? 2012, ??? ??? ???????? ????????? ?????????? ?????? ??? ??? ????? ?? ????? ?? ?????????? ??? ?? ????????????? ??? ?????????? ??? ?????????? ?????????.?? ??????? ????? ????? ??? ????? ????????? ? ??????? ???????? ?????????? ?.???????????? ??????? ?????? ???????? ??? ?? ???????????; ????? ??? ????? ????????????…11/06/2012 - 09:32

 

Bin Laden Profi Terrorist Ibrahim Sulejmani, Kollege des IQ behinderten Ali Ahmeti verstarb imGefaengnis


 

 

 

Im Kosovo laufen diese Terroristen rund um Hashim Thaci, Syla, Xhavit Halili, Gashi und Co. frei herum. Einige Wenige sitzen in Haft. Einer dieser Kinder und Frauen Moerder verstarb nun

ex-albanian-insurgent-dies-in-macedonian-prison

04 Oct 12 / 09:44:23

Ex Albanian Insurgent Dies in Macedonian Prison

Ibrahim Sulejmani, a 39 year-old former commander of the disbanded Albanian guerrilla force that fought the short lived 2001 Macedonian conflict, has died on Wednesday in a Macedonian prison.

Ali Ahmeti erklaert, das Alexander der Grosse ein Albaner sei, was bei den Null Hirn und Bildungs Lehrern der Albaner nicht mehr verwundern kann.

kosovo-kids-taught-wrongly-a-study-shows

24 Sep 12 / 15:45:37

Selbst Kosovo Geschichts Experten, wie Shkelzen Gashi oder Kreshnik Sylejmani, erklren das man berall eine falsche Geschichte lehrt, aber niemand stoppt diesen Schwachsinn, der mit 1998 erst begann und viele Wurzeln in den Enver Hoxha Mythen hat. Wie die Schulkinder ihn Albanien inzwischen ebenso, ist die Allgemeinbildung absolut Mangelhaft, weil die Lehrer auch Nichts wissen, weil sie ihre Jobs erkauft haben.

Ali Ahmeti erklaert im TV, das Alexander der Grosse ein Albaner sei, was bei den Null Hirn und Bildungs Lehrern, wie Professoren (die nur aus Bchern vorlesen) der Albaner nicht mehr verwundern kann.

Kosovo Kids Taught False History, Study Shows
Kosovos high school pupils are taught incorrect facts about what really happened during the 1999 war, says the Humanitarian Law Centre study.


Ali Ahmeti und seine Terroristen, hier im Bin Laden Song aus Mazedonien

Allgemeines Wissen bei Universitten: Die Albaner spinnen mit ihrer Geschichts Erfindung, wobei Vieles direkt erst unter Enver Hoxha erfunden wurde.!

Die Kluft zwischen ideologischem Idealbild und differenzierten Wirklichkeiten scheint weniger notwendiges Charakteristikum eines Mythos, als Ergebnis seiner politischen Instrumentalisierung zu sein. Artan Fuga zeigte anhand der mythischen Legende von der Burg Rozafa, die das balkantypische Bauopfer beinhaltet, da gesellschaftliche Krisen in mythischer Form thematisiert werden: Derjenige Bruder, der sein gegebenes Wort hlt, verliert seine Frau (das Bauopfer). Ehre kann tdlich sein und ist daher nicht immer ratsam. Kanun-Ideologie und kommunistische Folkloreforschung dagegen preisen besa (Treue, Loyalitt, Ehre) als Bestandteil des albanischen indigenen Volkscharakters. Fuga problematisierte auch deutlich das Definitionsproblem Mythos, das er nach politischen und archetypischen Mythen unterschieden sehen will. Dieses ontologische Problem bleibt trotz der Definition von George Schpflin (myth is a particular set of ideas with a moral content told as a narrative by a community about itself) noch zu lsen. Denkbar wre, da vergleichbare archetypischen Strukturen auch aus modernen, politischen Mythen gefiltert werden knnten.

Die Untersuchung der Rolle von identittsstiftenden Mythen im albanischen Transitionsprozess zeigte, wie aktuell und politisch eingebettet Mythen weiterhin sind. Annie Lafontaine stellte gegenstzliche Identittskonstruktionen und ideologische Anpassungsstrategien kosovarischer und albanischer Albaner in der amerikanischen Diaspora dar. ………….
Stephanie Schwandner-Sievers, Balkanologin,SSEES der Universitt London

Mhyten

Allgemein bekannt, die erbrmliche Adminstration, welche nie etwas weiss, wo es steil bergab ging durch neue Direktoren, welche Witz Figuren sind und keine Anstellung in der normalen Welt finden wrden. Fr Arbeit ungeeignet, wie jeder neue Investor schnell erfhrt.

Report: poor education affects Albania’s economic growth

01/12/2010

TIRANA, Albania – The low level of education in Albania is hindering economic growth, according to a new report by the World Bank, quoted by local media on Monday (November 30th). Albania has fewer educated employees compared to developed countries and countries in the region, the document concluded. Currently, Albania has the lowest number of high school graduates – 48.7% compared to 62% in the Balkans. By the end of 2009, more than half of the big companies in the country cited lack of knowledge among their employees as their biggest barrier. The World Bank said this is critical, as companies are the catalyst for potential future economic growth. Albania is spending less on education, the report noted, and ten times less on scientific research than EU countries. (Top Channel, News 24, Top News - 30/11/10)

http://setimes.com

Dodona

[bersetzung]

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Lexuar 985

Si qndra m e lasht e qytetrimit dhe si kult i Pellazgve, prmndet Dodoni, q ndodhet n malin Tomor. Atje nisi kulti pr Zeusin, Dodoneos-in apo Pellazghikos-in[1]. Karapanua ka arritur madje t zbuloj grmadhat e orakullit t shenjt t Dodonit n vitin 1974, n kmbt e malit Tomor, n afrsi t Janins. Por Dodoni egziston edhe n veri, gjithashtu ka mal me emrin Tomor edhe n zonn e Beratit, ndrkoh q mali i Janins quhet Tomorica, d.m.th. Tomor i vogl. Sido q t jet n kto male t Ballkanit Veriperndimor sht qndra e bots Pellazgjike dhe epiqndra e saj fetare. Atje rronin priftrinjt e tyre (????o?) dhe ky orakull ishte i fundit q u mbyll n shekullin e IX, prej imperatorve tan t lavdishm bizantin, pr t cilt shum her kam pyetur vehten se sa jan tant dhe sa t lavdishm ndiheshin ata pr grekt.

Dihet se tempujt e par t perndive n hapsirn ballkanike ndrtoheshin n majat e maleve[2]. Atje shkonin qysh n agim priftrinjt dhe prisnin me lutje lindjen e diellit. Prmndet se t njjtn gj bnte dhe Orfeu. Ndkoh q populli banonte rrz maleve, n pllajat e tyre, zakonisht npr shpella ose npr vend-banime t tjera. Kshtu q, sht e kuptueshme se lindjen e diellit do ta shihnin m par priftrinjt n majat e maleve, pr tia shpallur kt lindje popullit, q t zgjohet nga gjumi dhe t filloj punn e tij t prditshme. Por si mund t bhej kjo shpallje? Sigurisht me nj vegl tinglluese q t dgjohej gjer posht n rrzat e maleve. E tingujt q mund t bnte ky organ mund t ken qen Daw, Dew-Diw, Duw, sipas lnds nga e cila ajo prbhej: dru, metal, lkur. Po kt tingull,Duw ose Dew, prodhon dhe anga m e vjetr dhe fillestare. Pra populli shum i vjetr pellazgjik q banonte rrz maleve t ksaj treve me t dgjuar tingujt Diw, Dew nga anga e drunjt epriftrinjve t majave t maleve, e lidhte kt tingull me linden e diellit dhe vet diellin, ndaj e quante at Diaw, ose Deaw, ose Diw etj……………

http://www.proletari.com/dodona/html

11/24/2012

Die Sokol Olldashi Mafia mit dem Hafen Durres: Super Skandal - es regnet durch das Dach der neuen Abfertigungs Halle

Filed under: — BuckZiesMutter @ 12:22 am

Es gibt natürlich aktuelle Bau Betrugs Fälle der Grossen Baufirmen auch mit dem Flugplatz in Berlin, Hamburg neue Oper und besonders abenteuerlich kriminell: Bilfinger & Berger, bei dem U-Bahn Bau in Köln und Düsseldorf, engster Partner der Deutschen Entwicklungshilfe. Der Hafen von Durres, ein Drama, ohne Ende!

Warum Durres, die grössten Passagier Abfertigungs Halle haben sollte, ist ein Extremer Betrug der Deutschen Consults. Die grösste Abfertigungs Halle des Östlichen und Südlichen Mittel Meeres, viel grösser wie die Welt Häfen: Bari, Triest, Ancona. Der Bauschrott unglaublich.

Rund um den Hafen Betrug und den Schrott Bauten, ist die
DIWI

Deutsche DIWI Consult verwickelt, welche mit Vorsatz in dem krimniellen Enterprise des Hafen und mit dem Super Mafiosi: Sokol Olldashi, mit der Betrugs Bank: Deutsche Bank, regelrecht den Hafen vernichtete. DIWI Consult, gehört zu dem Mafiösen Construkt, der Deutschen Entwicklungshilfe, KfW, welche Weltweit Milliarden vernichtet. Die hohe Staats Aufsicht KLSD, wird unter der neuen Regierung, darüber einen Bericht anfertigen Anfang 2014. Deutsche Firmen, Deutsche Politiker, Lobby Firmen waren Motor der Balkan Bestechung und Zerstörung der Zivilen Gesellschaften im Balkan, wo Griechenland und die Albaner Gebiete, Vorzeige Betrugs Regionen für die Deutschen war.

Hier handelt es sich um einen von den korrupten EBRD Gestalten finanzierten Bau, ohne jede Kontrolle mit Pseudo Architekten Büro’s: Royal Haskoning! Briten Betrug und Korruption rund um Weltbank und EBRD Finanzierungen, sind absolut 100 % in Albanien, wie es sich bei früheren Hafen Projekten in Vlore schon zeigte. Die Bestechungs Baufirma aus Slowenien SCT, (inzwischen Bankrott) wie der Mafia Baufirma “VEGA” in Albanien. siehe die Planungen in 2006. Nicht ist das Dach vollkommen undicht, sondern es wurden 3 mal die Fenster ausgetauscht, wegen totalem Betrug, von Pseudo Technikern und selbst ernannten Experten, weil das Glas brach, bei höheren Wind Geschwindigkeiten. Gestank zieht durch die Gegend, weil Hirnlose die Toiletten Anlagen planten: Ein Welt Rekord an dümmlicher Korruption der EBRD Bank und den in den Clubs der Mafia versackten Gestalen, welche schlimmer sind, als die Orts Mafia: Die Orts Zeitung: Bulvevard gibt Auskunft, das es nochmal 4,1 Millionen € kostet, die Schäden zu reparieren, wo sich durch korrupte Ausländer, solche Projekte überall um 500 % verteuerten, weil die Geldgeber direkt in ihre Taschen wirtschaften und die Mafiösen Modelle oft geschaffen haben.

 

Für 22 Millionen wurde eine extrem teure neue Abfertigungs Halle gebaut, welche 7 Millionen € teurer war, als in der Ausschreibung zugesagt.

Die Einweihung aus der Website des Premier Minister vom 11.7.2012

Der verantwortliche Minister Sokol Olldashi, ist ein Langzeit Mafiosi, wo man die übelsten Verbrecher aus SHIAK, Fiere zum Freunde hat, so auch den Mörder des Polizei Präsidenten von SHIAK: Adem Tahiri! Da müssen viele Kriminelle mit ihren Baufirmen versorgt werden, wie Gjoka und Co. und hier die Baufirma “VEGA"!

Im Juli erst eröffnet, benützen nun Angestellte und Personen in der Halle Regen Schirme, weil es überall hinein regnet!

Haupt Einnahme im Privatisierungs Mafia Model der Weltbank, waren auch Miet Einnahmen durch die Abfertigungs Terminals der Agenturen.

Um Schaden der Computer und technischen Geräte zuverhindern wurden die Geräte entfernt, so das man dort nicht arbeiten kann und wird. Also wurde dort die TIM Passport Kontrolle, Gepäck Scanning abgebaut und beendet, wegen dem undichten Dach.

Ausführende Baufirma: “VEGA” (Mitglied der Deutschen Industrie Vertretung: DIHA), wobei auffällt, das früher die Weltbank Projekte rechtzeitig stoppte, wegen Geld Unteschlagunen, oder schlechter Bauausführung, darunter mehrere Bau Projekte im Hafen, vor alle die Bauarbeiten der neuen Kais vor über 10 Jahren wurden mehrfach gestoppt, genau wegen der Kathastrophen Bau Ausführung. Die EBRD finanzierten Projekte, sind aber direkt zu 100 % von der Mafia kontrolliert, wobei die EBRD Gestalten gut versorgt werden in Tirana in den Clubs, wo man das Bestechungsgeld ebenso aushandelt - dafür gibt es ein paar Millionen mehr rund um den IFC, der auch nur ein kriminelles Enterprise ist.

Die Haupt Aufgabe der neuen Abfertigungs Halle, war die Zusammenführung der Dienstleistungen, was ebenso nur bei schönen Wetter möglich ist. Alle 5 Jahre gab es ständig neue Abfertigungs Hallen, was ebenso andere Probleme aufzeigt, weil oft nur ausländische Consults sich mit Bestechung Geld dort Aufträge im Ministerium erkauften, mit Ausnahme der HPC-Hamburg, welche diese Kick-Back Geschäfte schon vor über 10 Jahren ablehnten und das Land verliessen.

Die Weltbank und die Profi Betrugs Lobbyisten der Wirtschafts Vereine, erleben ein desaströses Scheitern ihre Politik, welche nur Kriminelle Strukturen schafft, was auch vor 15 Jahren bekannt war. Alle wichtigen Projekte lösen sich in Luft auf und schafften nur extrem neue Probleme, rund um die Privatisierung.

Man versucht nun 3 Millionen € Rest Zahlung in der Bank zublockierren, weil eine Garantie von einem Jahr besteht. Selbst für Albanische Hälfte, wo es nur Bau Betrug gibt und keine gesetzlichen Standards eingehalten werden, weil die Ingeniere selbst keine Ahnung haben, ist es ein Super Skandal. Sokol Olldashi (mit der Prominenz aus Drogen- Frauen Handel bestens befreundet) ist der Transport Minister, der nun auch den Wachdienst des Hafens privatisieren will, sprich die Mafia will mit allen Mitteln die Kontrolle

Eduard Ndreu, ist der Direktor des Hafens, der als ungeheuer reich in Durres gilt, weil in alter Tradition der Hafen Direktor an jedem Geschäft seine Beteiligung und Abgabe hat.

 

Skandal, terminali i ri i pasagjer�ve pikon n� 40 vende, udh�tar�t l�vizin me �adra

Posted By Mark BRUNGA On 23 N�ntor, 2012 @ 18:30 In Kryesore,Rrethet | No Comments

 

Skandal, terminali i ri i pasagjerëve pikon në 40 vende, udhëtarët lëvizin me çadra

Posted By Mark BRUNGA On 23/11/2012 @ 11:32 In Kryesore,Rrethet | No Comments

DURRËS/ Cilësia e dobët e punimeve. Inaugurimi i Terminalit, ku u investuan 22 milionë euro u bë në muajin korrik

Kanë qenë shirat e shumta që kanë rënë dhe që kanë bërë edhe bankëprovën e cilësisë së dobët të ndërtimeve të çatis së terminalit të ri të sapo përfunduar në sheshin e trageteve në qytetin e Durrësit. Pasagjerët që kanë udhëtuar gjatë ditëve të shirave të shumtë që kanë rënë me rrebeshe, kanë qenë të detyruar që brenda mjediseve të terminalit të përdorin çadra ose të gjejnë zona që nuk pikonin rrëketë e shiut për t’u mbrojtur. Burime nga Porti i Durrësit kanë bërë me dije se çatia e terminalit ka rrjedhur ujë përgjatë gjithë netëve dhe ditëve që ka pasur reshje shiu sa që janë detyruar të bëjnë me shpejtësi edhe largimin e aparaturave komjuterike nga operatorët e bizneseve si të kompanive të lundrimit, të doganës dhe APD. Largimi i tyre është bërë që të ruhen këto pajisje të domosdoshme nga dëmtimi që mund tu shkaktonte lagështia e tepërt.

Investimi

Terminali që ka konsumuar për tu ndërtuar rreth 22 milionë euro, ose rreth 7 milion euro më shumë nga projekti paraprak është përuruar më 12 korrik të këtij viti, rreth 2 vite më vonë nga projektet e mëparshme. Shtesat në fonde dhe në pagesa nuk kanë shërbyer për të ndërtuar një çati cilësore dhe kjo është parë me nota kritike edhe nga APD. Drejtori i Autoritetit Portual, Eduard Ndreu ka deklaruar gjatë kësaj jave se këtë situatë po e ndiqnin me shqetësim dhe se për këtë ata kanë kërkuar që të bëhet ngrirja e fondit prej 3 milionë eurosh, që lihet si garanci nga firma fituese e tenderit në Bankë. Ai ka bërë me dije se APD është brenda garancisë prej një viti dhe se për këtë firmës ndërtuese “Vega” i janë bllokuar në bankë rreth 3 milionë euro dhe se këto shuma parash do të përdoren për riparimin e çatisë që pikon. Ndreu ka bërë me dije se për këtë shqetësim është vënë në dijeni si firma që ka bërë ndërtimin e çatisë ashtu edhe supervizorin e punimeve, sepse kjo është një situatë skandaloze. Ai ka deklaruar se për këtë situatë të rëndë është vënë në dijeni edhe Ministria e Transporteve, sepse atje është bërë edhe tenderi.

Projekti

Terminali i ri i pasagjerëve në Durrës ka një shesh prej rreth 65 mijë m2 sheshe, ndërsa ndërtesa, e cila është e mbuluar që shërben si terminal është rreth 4500 m2. Në të ndodhen10 poste të kontrollit të njëkohshëm për pasagjerët këmbësorë, 36 poste për kontroll të njëhershëm për pasagjerët me autovetura, si dhe 12 poste për kontrolle të njëhershëm për kamionët.

PSE U MORR NË DORËZIM INVESTIMI?!

Ndërtesa prej 4500 metra katror u konstatua se rrjedh ujë nga çatia drejt e në kokat e pasagjerëve gjatë shirave dhe duke u nisur nga shpenzimet e mëdha që janë bërë, ky mund të cilësohet si papërgjegjshmëri ose më saktë skandal i madh, pasi si është e mundur që një investim i këtij niveli është marrë në dorëzim me këto defekte që i nxori në dritë koha e keqe e këtij muaji. Ka pasur mbi 30-40 vende, ku ujërat kanë rrjedhur lirshëm, kanë deklaruar punonjësit brenda mjediseve të terminalit.

OPERATORËT HEQIN ZYRAT NGA TERMINALI

Personeli i shërbimit të policive të ndryshme që operojnë në këtë sektor si dhe doganierët kanë treguar se pasagjerët mbeten me çadra mbi kokë dhe doganierët kanë bërë tërheqjen e nga zyrat që ndodhen në terminal, sepse ujërat që binin nga çatitë që pikonin ua rrezikonte aparaturat elektronike dhe dokumentacioni. Po kështu edhe sportelistët e policisë brenda në terminal hoqën kompjuterat nga sportelet, sepse çatia rridhte pa pushim dhe më pas lagështia që do të krijonte kishte rrezik për ta.


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.comURL to article: http://gazetatelegraf.com/skandal-terminali-i-ri-i-pasagjereve-pikon-ne-40-vende-udhetaret-levizin-me-cadra/Hafen und Korruption, ist uralt in Albanien: Der Durres Hafen ist heute wieder von kriminellen Banden unter Kontrolle, wo sogar Offiziere des zuständigen Wach Personals sagen: “hier kann man für Geld Alles machen” was bei diesem Direktor nicht verwundert, welcher nur für alle Geschäfte, seine Abgabe erwartet. ein uraltes Modell, was der Weltbank vor über 15 Jahren bekannt war. Das Transport Ministerium ist unter der Kontrolle der Super Mafia aus SHIAK, mit Sokol Olldashi, wo die Intelligenz bei diesen Leuten der Durres - SHIAK Mafia immer schon auf der Strecke geblieben ist.Die Bewachung des Hafens von Durres soll privatisiert werden Der Hafen Durres wurde wieder gesperrt
Italienische Medien berichten ueber den schlechten Hafen Service in Bari nach Durres
Auch Durres wird kritisiert, aber vor allem die Abfertigung in Bar.

EBRD, Deutsche Bank, alle sind für diese Mafiösen Bestechungs Zirkel und des Betruges in der Verantwortung.

EBRD Lends Albania Euro14mln for Durres Port Project

The project will help enhance transport between Albania and its European neighbors, improving links especially with countries such as with Italy, Macedonia and Bulgaria and benefiting both businesses and touristsTIRANA � Albania and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) signed on Wednesday a Euro14 million loan agreement to finance a new ferry terminal and rehabilitate two quays to improve passenger and cargo services at the port of Durres, the country’s main commercial port

http://www.albaniannews.com/

Last week, Minister of Finance Ridvan Bode and EBRD representative in Tirana Murat Yildiran signed an agreement for a 14m-euro loan. The 15-year-long loan, with a three-year grace period and low interest, is just part of the 40m euros invested by the EU, the European Investment Bank (EIB) and the Albanian government.

The plan for the port includes building a new passenger terminal and improving other infrastructure. The project has three main components – new investments, rehabilitation and general construction supervision. Expected completion is in October 2010.

“This project brings the total EBRD portfolio to 90m euros for this sector in Albania,” Yildiran said. He added that the EBRD hopes to increase its credit portfolio in the country to 120m euros by the end of the year.

Transport Minister Sokol Olldashi said the new project aims to increase the volume of goods and passengers passing through Durres. It now processes 3m tonnes of goods and 700,000 passengers annually. From January to April, the trade volume at the port increased 14% year-on-year.

Durres is also important to the tourism sector. It is considered Albania’s gate – not only for the arrival and departure of ships carrying goods, but also for passengers – as it is connected daily with ferries to the Italian ports of Bari and Brindisi.

……..
This content was commissioned for SETimes.com
Balkantimes

Die T�rken zogen sich aus dem Hafen Projekt zur�ck.

Project on Durres Port Expansion Presented

TIRANA � A consortium of Deutsche Bank of Germany and Turkish Global Yatirim on Friday proposed a project for improving and expanding the Port of Durres, the largest in Albania.Representatives of the Deutsche Bank and Global Yatirim, who met with Prime Minister Sali Berisha, presented the project which included a package of port services, such as cargo, containers, passengers and other tourist services, a government�s statement read

http://www.albaniannews.com/

Wir zeigten schon vor 4,5 Jahren, wohin diese Bestechungs und Betrugs Systeme f�hrten. u.a. mit der DIWI Consult aus Deutschland.

Und nat�rlich taucht dann bei den �belsten Bestechungs und Korruptions Gesch�ften wieder die Deutsche GTZ Bestechungs Consult Firma DIWI Consult auf bei dem aktuellsten Gesch�ft!

Ein Mega Artikel �ber den neuesten Top Skandal der Korruptions Regelungs Maschinerie der Deutschen GTZ DIWI Consult. Und immer dabei die ber�chtigsten Bestechungs Firmen aus dem Hause der GTZ mit Verbindung zur KfW, der DAW und dem Gesindel der Deutschen Politiker im Balkan.

Lauter oft alt bekannte Namen (wie auch �Al Kharaf�), welche nur von Bestechung und Korrumpierung der Adminstration leben.

Ein heutige Zeitungs Artikel der im Detail der die fiktiven Arbeiten auf z�hlt und zugleich taucht dann u.a. die Slowenische Bestechungs Baufirma SCTauf, die in der Heimat auch schon in zahlreiche Bestechungs Aff�ren verwickelt ist.

Eine offiziell auch in Deutschland bekannte Baufirma in Slowenien, denn diese Zusammenarbeit der korrupten Baufirmen wird von Deutschland aus global gesteuert, weil es sowieso der Steuerzahler bezahlt.


aus
http://www.bfai.de/DE/Content/__SharedDocs/Links-Einzeldokumente-Datenbanken/fachdokument.html?fIdent=AUK20071010800102

SCT d.d.

SCT d.d.
Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana
Slowenien
Tel.: 003861/4 34 52 04
Fax: 003861/4 34 52 80
Email: sct@sct.si
Homepage: www.sct.si

 

Festnahmen im slowenischen Bauskandal

Im Zusammenhang mit dem Aufsehen erregenden Bauskandal
in Slowenien hat die Polizei sieben Festnahmen best�tigt. Weder die Namen der
Festgenommenen noch jene der betroffenen Firmen wurden offiziell bekannt
gegeben - laut Berichten slowenischer Medien richten sich die Untersuchungen
unter anderem gegen die drei gr��ten slowenischen Baufirmen SCT, Primorje und
Vegrad. Bei den Ermittlungen geht es nach Angaben der Polizei um den Verdacht
auf Korruption und andere Wirtschaftsdelikte im Zusammenhang mit �ffentlichen
Auftr�gen, erkl�rte der Leiter der Sonder-Einsatzgruppe gegen das organisierte
Verbrechen, Harij Furlan, vor Journalisten.
Laut Polizei und Staatsanwaltschaft wird gegen private und staatliche
Unternehmen ermittelt. Betroffen sind nicht nur Baufirmen. Der
Korruptionsverdacht - die Bezahlung oder die Annahme von Schmiergeldern wird in
Slowenien mit einer Freiheitsstrafe von bis zu f�nf Jahren bedroht - habe sich
bereits best�tigt, hei�t es.
Medienberichten zufolge bezieht sich der Korruptionsverdacht auf das Projekt
des neuen Kontrollturms am Ljubljaner Flughafen. Alle drei gr��ten slowenischen
Bauunternehmen, SCT, Primorje und Vegrad, bei denen Hausdurchsuchungen
durchgef�hrt wurden, bewerben sich n�mlich um den Bauauftrag im Wert von 20 Mio
EUR - ebenso wie die �sterreichische Strabag.
Die Chefs der betroffenen Unternehmen - Ivan Zidar (SCT), Dusan Crnigoj
(Primorje) und Hilda Tovsak (Vegrad) - sollen festgenommen worden sein, was die
Unternehmen jedoch bestreiten. Die Polizei hatte auch der slowenischen
Flugkontrolle, Slovenia Control, einen Besuch abgestattet, wie das staatliche
Unternehmen best�tigt hat.

http://www.onpulson.de/boerse/news/osteuropa/show–2817818.htm

Der Hafen Durres, eine endlose Geschichte!

Gesch�fts Modell des Joschka Fischer, Ludgar Vollmer, Rezzo Schlauch vor Ort in Tirana

Der Gjoka Komplex, Haupt Drogen Verteil Stelle, f�r Gross Abnehmer und Unter Capos: Haupt Financier von Sokol Olldashi, Bamir Topi and Ridvan Bode.

Der ganz normale EBRD Betrug, denn reich geworden sind nur die Consults, die Betrugs Bank Deutsche Bank ist auch dabei im Hafen Durres, und die Club Besitzer, welche den Sonder Service f�r die Geldgeber und Lobbyisten anboten.

Neues Passagierterminal im Durr�s Hafen

Das neue Passagierterminal im Durr�s Hafen wurde eingeweiht, eine Investition im Wert von 21.9 Mill. Euro, finanziert von EBRD, EIB und der albanischen Regierung.

Das Terminal hat eine j�hrliche Kapazit�t f�r bis zu 1.2 bis 1.5 Millonen Passagieren, 200.000 Autos und 60.000 LKWs. Es verf�gt �ber 65.000 m� freie Fl�che, 25.000 m� Geb�udefl�che, darunter 4500 m� Geb�udefl�che f�r Passagiere, 10 Kontrollposten f�r die Passagiere, 36 Kontrollposten f�r die Autos und 12 Kontrollposten f�r die LKWs.

Quelle: Hafenverwaltung Durres

Originalartikel

3 / 8

10/16/2012

Der Vater des in 2009 erschossenen Polizei Direktors Sajmir Dukollari, beging Selbstmord

Filed under: — Balkansurfer @ 9:39 am

Islam Dukollari, beging Selbstmord, wohl weil sein Sohn ein in Durres anerkannter Polizei Direktor im August 2009 mit 3 weiteren hohen Polizei Direktoren erschossen wurde, durch den gesuchten Verbrecher Dritan Dajti, der Partner hoher Polizei Direktoren und der Durres Eliten, wie Unter Capo, des Hasanbeliu Clans und Sokol Kociu war.

Rueckblick!
2009 - der erneute Mord der Durres Eliten an hohen Polizei Chefs

Top Gangster erschiesst in Albanien 4 hochrangige Polizisten

Eine Folge war, das hoch kriminelle Tropje - Kukes Verbrecher den Pollizei Dienst im Raum Durres uebernahmen mit kriminellen Richtern, was dann im peinlichen Mord am Tropoje Polizei Chef eskalierte, durch die Mafia Justiz von Durres, wo jeder Kriminelle sich sein Urteil erkauft.

Das EU Desaster mit der Justiz und Polizei in Albanien und die Beerdigung des erschossenen Polizei Chef: Adem Tahiri

Peinlichkeit der Albanischen Polizei Inkompetenz", was die Verantwortlichen nun selber kritisieren

Folge einer Mafia Politik: 12 neue Bezirks Polizei Chefs und 38 Umbesetzungen von hohen Polizei Posten in Albanien

Der korrupte PD Brgermeister von Skhoder Lorenc Luka, hat die Flucht der Mrder Admir und Genc Tafili zu verantworten

Vor einem Jahr, erschoss die Super Politische Mafia in Durres: die 4 hchsten Polizisten

Der Vater eines der in 2009 ermordeten Polizei Offizier hat Selbst Mord gemacht

15 Tetor, 2012
Aktualitet / Flash | nga AMA-News
Vetvritet babai i Saimir Dukollarit

Vetvritet me arm gjahu babai i oficerit t policis t vrar nga Dritan Dajti. Ngjarja e rnd ka ndodhur paraditen e sotme, n zonn e Selvis n kryeqytet, ku Islam Dukollari sht gjetur i pajet n banes nga familjart e tij.

Islam Dukollari ishte babai i oficerit t policis Sajmir Dukollari, i cili mbeti i vrar m 7 gusht 2009 nga Dritan Dajti gjat nj aksioni pr kapjen e tij, ku humbn jetn edhe 3 efektiv t tjer policie.

Policia ka mbrritur menjher n vendngjarje dhe ka nisur hetimet pr zbardhjen e saj, ndrsa paraprakisht mendohet se Dukollari i ka dhn fund jets n kushtet e nj depresioni t thell.

Dritan Dajti, nj i shumkrkuar nga policia, q kishte arritur t arratisej n mnyr spektakolare nga gjykata, u prangos m 7 gusht 2009, pas nj operacioni t organizuar pr kapjen e tij n zonn e plazhit t Durrsit, ku mbetn t vrar prej tij 4 oficer policie: Sajmir Dukollari, Fatos Xhani, Sajmir Feskaj dhe Altin Dizdari. Ndrkoh, edhe tre vjet pas ngjarjes s rnd, procesi gjyqsor ndaj Dritan Dajtit ende nuk sht mbyllur n Gjykatn e Tirans.

http://www.ama-news.al/2012/10/vetevritet-babai-i-saimir-duckollarit/

peinlich der Prozess, nachdem Agron Kulicaj, den Ausschluss der Oeffentlichkeit wollte und wichtige Beweis Stuecke verschwanden, wie das Handy des Dritan Dajti

9/21/2012

Amtlich bekannter Mafiosi und Urkunden Fälscher, wird nun Vize-Innenminister in Albanien: Nard Ndoka

Filed under: — BuckZiesMutter @ 10:41 am

Zur Tarnung gründet die Mafia, Terroristen und Gangster Clans Partein, um auch Geldwäsche zu tarnen, was Nichts Neues ist. Eine der verr�ckten Ideen der OSCE in 1997 - 2001, das kleinste Parteien einen Parlaments Sitz erhalten, so das jeder Verbrecher Clan, eine Partei gr�ndete und vorab durch Wahl Absprachen Minister Posten. Das wurde erst in 2008, durch eine �nderung der Verfassung abgeschafft, denn Erpressung wurde zum Tages Gesch�ft, Made in OSCE wie so oft und verursacht durch die Peinlichkeit vor allem beim Justiz Aufbau der EU.

Die Justiz und das Innenministerium, muss vollst�ndig von Landesweit gut bekannten Verbrechern �bernommen werden, was Regierungs System ist von Salih Berisha und seiner Banden. Der Drogen PD Mafia Clan Copa - Topalli in Skhoder und Nord Albanien verb�ndet sich gezielt mit anderen Clans, weil man enorm an W�hlern dort verliert.

Peinlich wenn eine Regierung so extrem kriminelle Energie hat, das man angeblich, die Fakten Lage der Vorg�nge von 2008 - 2009 vergessen hat.
Minister Genc Pollo, schweigt zum Thema - obwohl gerade ihm die Fakten, wie auch Josefina Topalli bestens bekannt sind

Hier handelt es sich nur um eine Ansammlung von besonders Dummen Gestalten, welche mit dem selbst ernannten Partei Chef: Nard Ndoka, erneut eine Minister Stelle erh�lt: Vize Innenminister im Desaster des Albanischen Innenministerium, einer Ansammlung von Kriminellen, welche dort wie in anderen Ministerien als System: Vize Minister Posten erhalten. Kollege der Ober Wahlf�lscher:�Ferdinand Pone�ist der aktiv als Vize Innenminister, ein andere Spinner erhielt eine andere Stelle vor kurzem, wo Anzeigen gegen den Vize Innenminister liefen von bekannten Polizei Direktoren. Alles normal und System. Auch die Familie des Ferdinand Pone ist in prominente Grundst�cks Urkunden F�lschungen in Sarande und Vlore der Motor gewesen.Identisch der Fall, der Justiz Partei des Gangsters: Pjerin Ndreu, unter Salih Berisha: Justiz Minister war.

Christian Democratic party of Albania logo.png

The Christian Democratic Party of Albania (Albanian: Partia Demokristiane e Shqip�ris� or PDK) is a small Centre-right, Christian democratic, political party in Albania.

Damals bezichtigte die Parlaments Pr�sidentin Josefina Topalli und die Polizei, den Partner des Ndard Ndoka, als Mafiosi auch im Drogen Schmuggel t�tig, als Alexander Keka in die Luft gesprengt wurde in 2009. Nun erh�lt Ndard Ndoka, einer der d�mmsten Gestalten, welche sich in der Politik tummeln, gerade aus dem Skhoder Verbrecher Clans, den Vize Innenminister Posten, obwohl seine Schulzeugnisse, Diplome amtlich best�tigt,alle gef�lscht sind. Man nennt sich hier christliche Partei


“korrekter Partner” ist nun Salih Berisha, den er vor 3 Jahren als M�rder beschimpft hat, als Verbrecher vor einem Jahr.

Das�Mafia Innenminsterium von Albanien�ist eine Legende, auch beim Verkauf von�neuen Identit�ten, einem Langzeit Profi Einkommen der Albanischen Mafia Polizei und Tradition und von dem Ministerpr�sidenten Ilir Meta, Fatos Nano und Salih Berisha. siehe auch Bundesdruckerei Skandal, wo der Vize Innenminister Bujar Himci im Oktober 2002 verhaftet wurde, mit einem�Artikel hier aus 2004.

Aber seine kriminellen Umtriebe, passen in das Muster des sogenannten Innenministeriums, wo die Skandale ein Non Stop Betrieb sind und gestern der�Polizei Chef von Korce�(Erpressung und Bestechunglichkeit)verhaftet wurde, letzte Woche der�Polizei Pr�sident von Shiak�erschossen wurde usw.

Ndard Ndoka, ist der best Kriminelle (Urkunden f�lschen auch rund um gestohlene Grundst�cke, illegales Bauen, Geldw�sche ohne Ende) der mit gef�lschten Schul Zeugnissen und Diplomen je in Albanien Minister war. 2008, musste er den Posten des Gesundheits Minister verlassen, weil das Gesundheits Ministerium ein einziges Chaos wurde, mit seiner kriminellen Bande, sein Nord Albanischer Vertreter: Alex Keka, wurde in die Luft gesprengt, als prominenter Nord Albanischer Banditen Mafiosi im Schmuggel mit Montenegro und dem Kosovo, identischer Kollege von Tom Doshi. Der Bildungs Minister Genc Pollo, outete selbst diese gef�lschten Schul Zeugnisse, als er die Schul Abgangs Unterlagen von Skhoder untersuchte, weil damals die Regierung noch gegen Korruptions vorging. Das Ministerium von Nard Ndoka, war in ohne Ende Skandale verwickelt in kurzer Zeit, was nur noch durch totale Idiotie von Kriminellen zu erkl�ren war.

Seine Schmuggler Tankstellen an der Autobahn bei Lezhe, musste Ndard Ndoka, in 2010 verkaufen (an den reichsten Gangster im Parlament, der auch bei wikileaks erw�hnt: Sk..), weil das ja ein Haupt Gesch�ft der Regierung ist, weil er nicht mehr beliefert wurde. Kurz gesagt, ist er pleite und verkauft die Stimmen seiner sehr wenigen Mafia und Verbrecher Anh�nger an die Gang des Salih Berisha und wird mit einem Regierungs Posten belohnt.

Lesi k�rkon verifikimin e diplomave t� Ndok�s
Kryetari i LDK-s� dhe deputeti Nikoll� Lesi i ka k�rkuar dje ministrit t� Arsimit, Genc Pollo, q� t� verifikoj� diplomat e shkoll�s s� mesme dhe t� lart� t� Ministrit t� Sh�ndet�sis�, Nard Ndoka

Shekulli
Merkure, 30 Prill 2008 08:18:00

TIRAN�- Kryetari i LDK-s� dhe deputeti Nikoll� Lesi i ka k�rkuar dje ministrit t� Arsimit, Genc Pollo, q� t� verifikoj� diplomat e shkoll�s s� mesme dhe t� lart� t� Ministrit t� Sh�ndet�sis�, Nard Ndoka. “Bazuar n� Rregulloren e Kuvendit t� Shqip�ris�, pik�risht n� nenin 94, k�rkoj nga zoti Genc Pollo, minist�r i Arsimit dhe Shkenc�s, t� m� p�rgjigjet me shkrim p�r k�t� problem: A ka zoti Nard Ndoka, Minist�r i Sh�ndet�sis�, D�ftes� t� Shkoll�s s� Mesme? Ku e ka mbaruar n�se e ka mbaruar, dhe �far� verifikimi keni b�r� ju si minist�r p�r diplomat false t� politikan�ve?

M� vini n� dispozicion dokumentet e shkoll�s s� mesme t� zotit Ndoka",- thuhet n� k�rkes�n zyrtare t� depozituar dje nga deputeti Nikoll� Lesi. Nj� deklarat� thuajse t� p�raf�rt ka dh�n� pak koh� m� par� edhe ish-kryetari i grupit parlamentar i PDK-s�, Pashk Ujka, q�ndrim t� cilin Ndoka e hodhi posht� pas kthimit t� tij nga nj� vizit� jasht� vendit. Nd�rkoh�, n� baz� t� nenit 94 t� Rregullores s� Kuvendit, ministri i Arsimit, Genc Pollo duhet t� p�rgjigjet me shkrim brenda tre jav�sh nga data e marrjes s� k�rkes�s s� deputetit Nikoll� Lesi. N� rast se nuk jepet p�rgjigje brenda koh�s s� p�rcaktuar sa m� sip�r, Kryetarja e Kuvendit, Jozefina Topalli �sht� e detyruar q� me k�rkes�n e pyet�sit, t� p�rfshij� dh�nien e p�rgjigjes, si pik� t� par� t� rendit t� dit�s t� mbledhjes s� komisionit t� p�rhersh�m q� ka lidhje me objektin e pyetjes.

Shekulli

Ndard Ndoka beschuldigte Salih Berisha, des Mordes seines Gesch�ftspartners �Alexander Keka, der ein offizieller�Drogen Dealer�auch nach Auskunft der Albanischen Polizei ebenso war.

Bei der�Beerdigung waren sehr prominente Politiker�ebenso.

Alexander Keka, Geschaeftsmann, Drogen Boss bei der PDK Partei, wird per TV Fernzuendung mit seinem Auto in die Luft gesprengt ��

unser Beitrag hier�ber in 2009! mit noch 2 Videos

Vrasja e Kekes. Policia: Trafikonte droge e eksploziv

Ein Standard Modell der Albanischen Mafia.�Man kauft sich gef�lschte Schul Zeugnisse und Diplome

Geschrieben von CrniLabudovi am 15.08.2008 um 15:39:

Nard Ndoka, der Minister mit gef�lschten Diplomen und Zeugnissen

Nord Ndoka ist seit 1990 der Gr�nder und Partei Vorsitzende der Christlichen Partei in Albanien und war bis vor kurzem der Gesundheits Minister. Er fiel immer schon durch eine sehr grosse Klappe auf, und mangels IQ blockierten seinen kriminellen Mannen, einfach auch jede Art von Reform und diese Leute, besuchten noch nicht einmal die Krankenh�user.

Kurz gesagt, wurde Ndard Ndoka gefeuert, weil er die korruptesten Administration in Albanien leitete und wurde durch Anila Godo vor kurzem ersetzt. Als er dann nochmal eine grosse Klappe f�hrte, wurde durch Minister Genc Pollo mit Fakten usw. ver�ffentlicht, das Nard Ndoka niemals in der Abgangs Klasse war in Skhoder 1982, wo sein angebliches Schul Abgangs Zeungiss herstammt und das ebenso sein Diplom gef�lscht ist, weil es die Nummer gar nicht gibt und gab.

Nard Ndoka und der andere Durchgeknallte Grundst�cks Urkunden F�lscher Nikolle Lesi

Nikolle Lesi, ist einer dieser besonders dummen Grundst�cks Urkunden F�lscher, welche gerade um die Ilir Meta Bande versuchen in S�d Albanien: Himari-Dhermi ihre besetzten und gestohlenen Grundst�cke zu legalisieren und gegen den B�rgermeister von Himari Herrn Bolano und gegen den Master Plan der Weltbank einen erbitterten Phrasen Krieg f�hren.

Und jetzt plabbert er als beleidigte Leberwurst halt herum, das Salih Berisha eine primitive Regierung hat.

Ndoka kund�r Berish�s �Qeveris me mend�si primitive�

15/08/2008 - 14:37
� Artemida Collaku

Ish-ministri i Sh�ndet�sis� dhe kreu i demokristian�ve, Nard Ndoka ka akuzuar kreun e qeveris� Berisha, se ka p�rdorur kryetaren e Kuvendit, Topalli, ministrin Olldashi dhe Alibeajn, p�r t� mbuluar prishjen e nj�anshme t� marr�veshjes mes dy partive. Sipas tij, ndryshimet n� dy ministrit� u b�n� vet�m p�r t� pun�suar militant�.
Zoti Ndoka, cili �sht� komenti juaj p�r ndryshimet e b�ra s� fundmi n� qeveri nga kryeministri Berisha? A mendoni se q�ndrimi i PDK-s� n� qeveri ishte vet�m p�r t� mbajtur n� k�mb� k�t� maxhoranc� me votat q� ju kishit?
Ndryshimet e fundit n� qeveri u kryen n�n shantazhin dhe ankthin q� shkaktoi tragjedia e G�rdecit. I vetmi rezultat i duksh�m, ishte kufizimi i p�rfaq�simit t� aleat�ve n� qeverisje dhe l�nia jasht� e aleatit kryesor, PDK. Prishja e marr�veshjes politike nga ana e PD-s� n� m�nyr� t� nj�anshme, ishte e pakuptueshme dhe e pamotivuar. PD-ja qeverisi me aleat�t kur kishte nevoj� p�r numra n� Kuvend dhe p�r besueshm�ri m� t� madhe tek publiku e nd�rkomb�tar�t. Tani ka ndryshuar kursin papritur, duke i dh�n� nj� �r�nd�si� t� madhe drejtimit t� ministrive t� Sh�ndet�sis� e Arsimit. P�r fatin e keq, jo p�r t�i mb�shtetur k�ta dy sektor� t� r�nd�sish�m, por p�r t�i kontrolluar dhe mbushur me militant� t� partis�. N� PD ka nj� mend�si primitive, q� akoma besojn� dhe propagandojn� se zgjedhjet fitohen duke pun�suar disa militant� t� partis� n� k�ta sektor� jetik�. Kjo �sht� nj� l�vizje e d�shtuar, e cila do t� ket� nj� kosto t� madhe p�r reform�n, sidomos n� sistemin sh�ndet�sor.
……………..

http://www.balkanweb.com/gazetav4/index.php?id=41780

R�ckblick

Tom Doshi (PD) Abgeordneter im Albanischen Parlament hat sich dort so ein Diplom gekauft (wie auch Andere). Als ein Journalist den Abgeordneten Tom Doshi fr�gt, was denn das f�r ein Jura Diplom sei, wurde wild auf ihn eingeschlagen und nun macht der US Botschafterhttp://www.albania.de/alb/index.php?p=1248

Nord Ndoka ist seit 1990 der Gr�nder und Partei Vorsitzende der Christlichen Partei in Albanien und war bis vor kurzem der Gesundheits Minister. Er fiel immer schon durch eine sehr grosse Klappe auf, und mangels IQ blockierten seinen kriminellen Mannen, einfach auch jede Art von Reform und diese Leute, besuchten noch nicht einmal die Krankenh�user.
Kurz gesagt, wurde Ndard Ndoka gefeuert, weil er die korruptesten Administration in Albanien leitete und wurde durch Anila Godo vor kurzem ersetzt. Als er dann nochmal eine grosse Klappe f�hrte, wurde durch Minister Genc Pollo mit Fakten usw. ver�ffentlicht, das Nard Ndoka niemals in der Abgangs Klasse war in Skhoder 1982, wo sein angebliches Schul Abgangs Zeungiss herstammt und das ebenso sein Diplom gef�lscht ist, weil es die Nummer gar nicht gibt und gab.
Nard Ndoka und der andere Durchgeknallte Grundst�cks Urkunden F�lscher Nikolle Lesi

Nikolle Lesi, ist einer dieser besonders dummen Grundst�cks Urkunden F�lscher, welche gerade um die Ilir Meta Bande versuchen in S�d Albanien: Himari-Dhermi ihre besetzten und gestohlenen Grundst�cke zu legalisieren und gegen den B�rgermeister von Himari Herrn Bolano und gegen den Master Plan der Weltbank einen erbitterten Phrasen Krieg f�hren.
aus�BF

Seinen Partei Chef f�r Nord Albanien der Ndoka Partei, den�Alex Keka�hat man 2009 in die Luft gesprengt, was bedeutet das ein Verbrecher weniger auf der Welt ist.

Recherche �ber F�lschungsmafia
�Das Anerkennungsverfahren f�r im Ausland gemachte Diplome dauert oft �ber ein Jahr und der Weg zu ad�quaten Jobs in �ffentlichen Institutionen ist steinig�, meint Likmeta.

F�r den Chefredakteur des seit 2007 existierenden albanischen Redaktionsteams der Online-Zeitung �Balkan Insight�, Teil des unabh�ngigen Balkan Investigative Research Network (BIRN), war das der Ansto� f�r eine Recherche �ber die mafiosen Strukturen der albanischen Gesellschaft � mit frustrierenden Ergebnissen.

Europa medial © APA
Schon seit 2005 wei� das Ministerium f�r Bildung �ber die F�lschungen Bescheid, ignorierte sie aber.

Gekaufte Universit�tsabschl�sse
Universit�tsabschl�sse sind in Albanien selten echt. F�r einige hundert Euro kann man in Tirana F�lschungen der mazedonischen Universit�t Tetovo kaufen.
�������..

Brain Gain unerw�nscht
Heimkehren wollen laut Bericht des UNDP mehr als 50 Prozent der Auswanderer. Und Albanien, das Land mit der h�chsten Emigrationsrate Europas innerhalb der letzten 18 Jahre (�ber die H�lfte der Akademiker sind im Ausland), br�uchte gerade diesen �Brain Gain�, damit es �nicht weiterhin den Weg der Korruption geht, sondern jenen der Demokratie einschl�gt�, meint auch Likmeta. Auf dem Korruptionsindex von Transparency International steht das Land auf Platz 105 von 179.

Doch �die R�ckkehrer werden als Bedrohung gesehen. Sie haben das n�tige Wissen und wollen nach neuen, demokratischen Standards arbeiten. An hohe Positionen werden sie gerade deshalb h�chst ungern gelassen: die alten, klientelistischen Strukturen werden nur ungern aufgegeben.�
Ministerpr�sident attackiert Journalisten
Schon seit 2005 wei� das Ministerium f�r Bildung �ber die F�lschungen Bescheid, ignorierte sie aber. Weiterhin beglaubigte man jene gef�lschte Diplome: darunter die von 13 Juristen.

Die �ffentlichkeit �ber diese Tatsache zu informieren, gelang Likmeta nur �ber Umwege: W�hrend als einzige die Tageszeitung �Squip� seinen Bericht �berhaupt erw�hnte, machte sich auf dem Lebenslauf des Abgeordneten und sehr reichen Gesch�ftsmannes Tom Doshi auf der Regierungswebseite eine kleine aber wesentliche Ver�nderung bemerkbar: Sein Diplomtitel verschwand von der Bildfl�che.

Zu einem daraufhin verabredeten Interview mit Likmeta erschien Doshi in Begleitung eines weiteren Abgeordneten. Die Fragen stellte er selbst: �Es ist au�erordentlich mutig von Ihnen, sich mit diesem Thema zu besch�ftigen. Leben Sie eigentlich noch in dieser Welt?� Mit einer zerbrochenen Brille und einem blauen Auge kehrte Likmeta zur�ck.
Keine unabh�ngigen Medien
Bei seinen Kollegen fand er wenig R�ckhalt. Kein albanisches Medium berichtete �ber den Vorfall, im Gegensatz zu internationalen Organisationen wie dem International Press Institute (IPI). Likmeta wundert es nicht: Au�er BIRN, dessen Albanien-Projekt g�nzlich von USA finanziert wird, �gibt es keinen investigativen Journalismus in Albanien.��Zu verstrickt seien Medien, Wirtschaft und Politik.

�����������

�siehe auch�Balkanforum��ber Nard Ndoka

Links
Balkan Insight-Text 1
Balkan Insight � Text 2
BIRN Protestbrief an albanischen Premier Sali Berisha
Statement des amerikanischen Botschafters John L. Withers
Statement des IPI/SEEMO
UNDP Albania: From Brain Drain to Brain Gain
Transpareny International
RTSH

aus

http://oe1.orf.at/highlights/118629.html

Die Kosovo Pr�sidentin Atifete Jjagaah, hat gef�lschte Polizei Ausbildungs Diplome

2009, begann eine interne Inspektion bei der Kosovo Polizei, wer wo sich seine Qualifikation f�r den Polizei Dienst erworben hat, denn wie in Albanien, wird Alles zusammen gef�lscht, inklusive Schul Zeugnisse und mit Bestechungs Geld. Fake Universit�ten wie auch in Tetova, oder Rum�nien, sind eine Legende.

Der Betrug an Tausenden von Studenten mit ung�ltigen Diplomen, durch Betrugs Universit�ten in Albanien

Eine Polizei Untersuchung fand heraus, das die jetzige Pr�sidentin mit gef�lschten Qualifikationen in den h�heren Polizei Dienst �berhaupt kam und dann kann man sich vorstellen, warum �berall bei den Albanern, genau dieses Modell aktiv ist und nie etwas funktionieren wird. Wegen mangelnder Eignung, wurde sogar diesem Luft Ausbildungs Modell die Lizenz verweigert und die angebliche Universtit�t, hatte nie eine Lizenz, noch Ausbildungs Erlaubniss. Sogar Minister in Albanien hatten schon gef�lschte Schulzeungisse und Diplome wie Ndard Ndoka, ebenso Aldo Bumci halt von einer Fake Nord Zyprischen Universit�t und Haradinaj, ebenso Luft Nummern. Deshalb sind die Alel auch so dumm, was ja nicht zu �bersehen ist, seitdem die Intelligenz gezielt auswandert.

Damit entstand durch die h�here Gehalts Einstufung auch ein enormer Schaden f�r den Kosovo Staat! So steht es im Internen Polizei Bericht.

Institut f�r Kriminologie und Security Studies, Faculty of Science f�r Kriminologie an der Universit�t von Sarajevo, der Dekan Ramo Maslesa,
“Faculty of Criminology der AAB eine Lizenz f�r die mangels geeigneter Arbeitsmittel und Einrichtungen betreiben wird verweigert", so der Bericht.

Jahjaga e oficer�t me diploma ilegale
Publikuar: 11.12.2011 - 09:48

Prishtin�, 11 dhjetor - Zyrtar� policor�, p�rfshir� presidenten, kan� marr� thirrjen Specialist i Shkencave Kriminalistike n� shp�rputhje me ligjin p�r arsim. Diplomat e tyre nga institucionet kosovare vler�sohen se jan� ilegale. K�t� fakt e konstaton nj� Auditim dhe Inspektim i brendsh�m i Policis� s� Kosov�s, i iniciuar m� 2009.

E para e vendit, Jahjaga, e cila gjat� koh�s sa ishte n� Polici - dhe polic�t tjer� � pos q� mund t� jen� ngritur n� pozita t� ndryshme n� Policin� e Kosov�s dhe karrier� fal� k�tyre diplomave ilegale, ata kan� d�mtuar edhe buxhetin e Kosov�s me mij�ra euro, raporton gazeta Z�ri.

Siaps gazet�s, pavar�sisht se legjislacioni kosovar obligon �do institucion t� lart� arsimor n� Kosov� q� t� licencohet dhe akreditohet p�r t� zhvilluar veprimtarin� e tij, k�t� nuk e ka b�r� Universiteti i Sarajev�s n�n emrin e t� cilit pjes�tar�t e Policis� s� Kosov�s kan� ndjekur programe magjistrature dhe studime specialistike.

Paligjshm�rin� e ka konstatuar nj� hetim i iniciuar nga Nj�sia p�r Auditim dhe Inspektim t� Policis� n� janar 2009, e sipas t� cilit, pjes�tar�t e Policis� s� Kosov�s kan� ndjekur dy trajnime sipas nj� marr�veshjeve t� lidhur nd�rmjet Policis� s� Kosov�s (at�her� SHPK) n� vitin 2006, me Institutin p�r Kriminologji dhe Studime t� Siguris� t� Fakultetit t� Shkencave t� Kriminalistik�s t� Universitetit t� Sarajev�s, me dekan Ramo Maslesa, por q� ky institucion nuk ka pasur licenc�, ndon�se Ligji i vjet�r p�r Arsimin e Lart� n� Kosov�, ka detyruar �do bart�s t� arsimit t� lart� n� Kosov� t� ket� nj� licenc� p�r t� kryer pun�n e tij.

Shkeljet gjat� k�tyre studimeve jan� b�r� disa her�. Nj�ra nga to �sht� q� sipas marr�veshjes ligj�ratat jan� parapar� t� mbahen n� objektet e Policis�, por fillimisht ato jan� mbajtur n� hap�sirat e objektit t� Universitetit AAB n� Prishtin�.

�Fakultetit t� Kriminalistik�s t� AAB-s� i �sht� refuzuar licenca p�r t� funksionuar p�r shkak t� munges�s s� pajisjeve dhe objektit adekuat�, thuhet n� raport.

Pos k�saj, asnj� l�nd� m�simore q� zhvillohet n� Prishtin�, �sht� konstatuar se nuk �sht� n� harmoni me planin m�simor t� k�tij fakultetit. Nd�rsa, identifikimi i nevojave �sht� b�r� pa analizuar dhe vler�suar nevojat formale dhe pa p�rcaktuar p�rmasat e sakta t� nevojave p�r trajnime t� specializuara.

Kryetarja e K�shillit Komb�tar t� Cil�sis� n� Agjencin� p�r Akreditim t� Kosov�s, Ferdije Zhushi-Etemi, ka th�n� se krejt kjo veprimtari me Universitetin e Sarajev�s ka qen� ilegale.

http://www.kohaditore.com/?page=1,13,80221

Auditimi, Jahjaga dhe oficer�t me diploma ilegale
Lajmi i Fundite Diel�, Dhjetor 11th, 2011

Historic: 20 Jahre kriminelles Enterprise der Salih Berisha Gang

Panteli Majko �ber das System der F�lschungen.
Nichts Neues: Vernichtende Kritik im neuen OSCE Report �ber Albanien

9/17/2012

Wahl Kampf in Albanien: die Familie Hajdari, fordert Aufklärung von Salih Berisha um den Mord an Azem Hajdari in 1998

Filed under: — CrniLabudovi @ 8:15 am

Was sowieso jeder in Albanien auch vor über 10 Jahren wusste.

Auch der Bruder Rasim, von Azem Hajdari, fordert neue Ermittlungen und Aufklärung des Mordes an Azem Hajdari in 1998. Denn die Mörder aus Tropoje rund um den Haklaj Clan, waren zugleich engste Verbündete von Salih Berisha und Tritan Sheku, und zogen vor aller Augen ja auch in 1997, durch das Land.

Die damaligen Leibw�chter des Salih Berisha, die den Mord aus�bten, sitzen bis heute im Gef�ngnis, oder sind ins Ausland geflohen, beantragten Asyl in Griechenland, bzw. es wurde versucht diese Leute zuermorden in j�ngster Zeit.

http://balkanforum.org/attachment.php?attachmentid=74&thumbnail=1

Verurteilter Haupt M�rder des Azem Hajdari: Jaho Mulosmani, direkt in der Leibgarde des Salih Berisha!

Die neue Partei des Gazmend Oketa, Biberaj und Bamir Topi fordern ebenso neue Ermittlungen, denn nicht nur den Amerikanern sind die Zusammenh�nge mit der Ermordung klar, nachdem Salih Berisha schon Todes Dekrete verk�ndet hatte in 1997, wenn einer seiner Staats Beamten einem Ausl�nder erz�hlt, was wirklich rund um die Pl�nderung der Waffen Lager in 1997 die Wahrheit ist. Nur Salih Berisha, Genc Pollo und Co. profitierten damals direkt von dem Mord an Azem Hajdari. Der Staatsanwalt, der damals rund um den Mord ermittelte, ist heute noch aktiv im Staatsdienst (Schweige Jobs), wollte Salih Berisha vorladen, was auf Grund eines geheimen Abkommens mit Fatos Nano verhindert wurde. Damals ging es um die Waffen Gesch�fte und Mafia Monopole in Nord Albanien, wo sich die FARC Truppe mit Rugova und die Ramuz Haradinaj - Xhavit Haklaj - Hashim Thaci Terroristen Gruppe auch in Albanien heftige Kriege lieferten, wo viele ermordet wurden. siehe klare Aussage auch des Albanischen Geheimdienst Chefs Fatos Klosi damals.

Albanian Secret Service Chief Fatos Klosi in 16.5.1998 in der �Albania� durch den Albanischen Geheimdienst Chef Fatos Klosi: KLA (UCK) is financed by Bin Laden

Die Ermittlungs Akten verschwanden, wie auch die Ermittlungs Akten vom Mord des Herrn Uka, den Hashim Thaci in Tirana ver�bte, wo schon Chris Hedge in der New York Times in 1999 berichete.

Ebenso sagt er das er von der eigenen Partei DP ermordet wurde, vor dem Haupt Quartier, was er gerade verlassen hatte. Die M�rder der Haklaj Clan, die direkten Leibw�chter von Salih Berisha.

http://balkanforum.org/attachment.php?attachmentid=171

Damals forderte Azem Hajdari, die Abl�sung von Salih Berisha vom Parei Vorsitz, was Viele forderten. 2 Wochen sp�ter wurde er vom Haklaj Clan ermordet, welche auch die Leibgarde des Salih Berisha stellten, ebenso eng mit Tritan Shehu verflochten war.

Die Ehefrau, damals Schwanger schweigt �ber die Forderung der Neu Aufnahme der Ermittlungen und Aufkl�rung. Fatmir Haklaj, wurde Verfassungs Richterin im �blichen Kompensations Gesch�ft rund um Blutrache und regelte den Prozess gegen Lulzim Basha, im Auftrage von Salih Berisha.. Alle Mitglieder der Familie schweigen zum Thema, wenn man Jobs von Salih Berisha erhalten hat, wie auch den Polizei Pr�sidenten Posten von Durres. Die sogenannte Verfassungs Richerin erz�hlt selber, das sie damals die Schule abbrach, und mit sehr jungen Jahren mit Azem Hajdari verheiratet wurde und in 1998 schwager war. Heute ist die gute Frau, wie viele Andere Gestalten ohne Schul Bildung: Richterin, oder gar Minister.

Deshalb diese Aktion im Januar 2011, um erneute Morde der Salih Berisha Banden zu vertuschen


Fotos aus 2012, wo Salih Berisha die Fatmir Hajdari besucht, zeigen eine deutliche Ablehnung des Sohnes, der nun 14 Jahre alt ist.

Who Killed Azem Hajdari?

by Greg Moses / July 24th, 2008

As the ten-year anniversary of Azem Hajdari�s assassination approaches, the killing of the philosophy student who led the democratic movement in Albania is being fanned into memory by US efforts to deport the brother of an eyewitness to the crime.

Ein Blutrache Geschaeft, des Salih Berisha, nachdem die Leibwaechter des Salih Berisha 1998, den Politik Verbrecher: Azem Hajdari ermordeten, als Partei Konkurrent um den Vorsitz der PD Partei. Waffen- und Drogen Schmuggel, auch mit dem Serbischen Geheimdienst, das war Azem Hajdari eine fuehrende Verbrecher Gestalt in Bajram Curri und Tropoje, rund um den Haklaj Clan.

>Aktualitet,Politika |

 

Fryma e Re Demokratike ka l�shuar nj� deklarat� m� rastin e 14 vjetorit t� vrasjes s� Azem Hajdarit. N� deklarat� thuhet se k�to 14 vite treguan se sa humbje e madhe ishte p�r t� djatht�n Azem Hajdari.

�Fryma e Re Demokratike, me rastin e 14 vjetorit t� vrasjes s� liderit dhe simbolit t� L�vizjes Studentore t� Dhjetorit �90-t�, politikanit dhe atdhetarit Azem Hajdari, nderon dhe kujton me respektin m� t� thell� figur�n dhe vepr�n e tij, duke v�rejtur se koha prej 14 vitesh tregoi se sa humbje e madhe ishte vrasja e Azem Hajdarit p�r t� djatht�n shqiptare, p�r demokracin�, p�r shoq�rin� dhe kombin shqiptar. Azem Hajdari dhe brezi i tij studentor mish�ruan vlera qytetare, nd�rgjegje t� lart� politike, kurajo civile dhe aft�si t� ve�anta, vendosm�ri dhe vullnet t� pathyesh�m p�r p�rmbysjen e diktatur�s staliniste n� Shqip�ri dhe vendosjen e demokracis�. Megjith�se n� mosh� t� re, ai la pas nj� trash�gimi t� pasur politike, kujtime t� pashlyeshme angazhimi dhe aktesh publike, vepra t� mira politike dhe qytetare, miq e mb�shtet�s t� shumt�,� thuhet n� deklarat�n e FRD.

FRD ka kujtuar se akoma nuk �sht� zbardhur vrasja e Azem Hajdarit. Ata shtojn� se nderimi m� i mir� ndaj tij �sht� t� respektohen idealet p�r t� cilat jetoi.

�Duke ngush�lluar familjen dhe duke vler�suar lart figur�n dhe kujtimin e Azem Hajdarit, FRD rikujton premtimin e pambajtur t� politik�s, t� lidershipt t� PD-s� p�r zbardhjen e plot� t� vrasjes s� tij, p�r nj� proces gjyq�sor ku t� p�rgjigjen t� gjith� ideator�t, frym�zuesit, organizator�t dhe zbatuesit e aktit kriminal t� 12 shtatorit 1998. Nj�her�sh FRD thekson me forc� se, nderimi m� i mir� q� politika shqiptare mund t�i b�j� Azem Hajdarit do t� ishte respekti p�r idealet dhe aspiratat p�r t� cilat ai jetoi, punoi dhe u sakrifikua, angazhimi real dhe i sinqert� p�r nj� demokraci funksionale, integrim evropian dhe shtet t� s� drejt�s, � premtime k�to t� pambajtura nga klasa e vjet�r politike. Sot nderimi p�r Azem Hajdarin k�rkon edhe reflektim nga politika shqiptare, p�r shmangien e partive t� vjetra p�rfshir� edhe partin� q� krijoi vet� Azemi me student�t, nga parimet, vlerat dhe idealet e dhjetorit �90-t�. Azem Hajdari ishte d�shmia m� e mir� sesi p�rfundojn� regjimet diktatoriale apo imitimet e sh�mtuara t� tyre, sesi p�rfundojn� t� gjith� ata idhuj t� rrem� q� punojn� kund�r interesave t� demokracis�, t� liris�, kund�r interesave t� popullit dhe kombit t� vet.�

http://www.gazetatema.net/web/2012/09/12/frd-politika-nuk-ka-mbajtur-premtimin-per-zbardhjen-e-vrasjes-se-azem-hajdarit/
>Berisha, homazhe p�r 14 vjetorin e vrasjes s� Azem Hajdarit. V�llai: T� rihapen hetimet

Postuar n�: Aktualitet,Kryesore,Politika |

N� 14- vjetorin e vrasjes s� Azem Hajdarit, i v�llai i tij rr�fen n� nj� intervist� p�r �GSH� se fati i Azem Hajdarit ishte parashikuar. Ai tregon lidhjen e fort� q� Azemi kishte me klerikun e zon�s, Dervish Luzh�n, dhe paralajm�rimin q� i dha ai.

�Azemi ishte shum� i qeshur, natyr� bamir�se, ndihmonte shum� njer�zit q� kur ishte f�mij�. Nj� lek po t� kishte n� xhep, i nxirrte dhe ia jepte atij q� ishte n� hall. Mbaj mend nj�her� q� Azemi kishte shkuar me nj� shokun e vet nga Bajram Curri tek Dervishi. Kur ai i kishte folur i kishte th�n� Azemit: �Ti mor djal� do fluturosh. Shum� shpejt do t� njoh� e gjith� bota�?�

Rasimi pohon se Azemi ishte befasuar nga k�to fjal� dhe vazhdonte t� kishte vazhdimisht biseda dhe takime me klerikun, derisa ai kishte nd�rruar jet� m� 1985.

�Foton e tij e mbante gjithmon� me vete dhe besonte marr�zisht tek Zoti. Ndaj n� qershor t� �91 Azemi vendosi t� nd�rtoj� tyrben e Devishit n� fshatin Luzh� vet�m me parat� e tij. Inaugurimi u b� n� shkurt t� vitit 1992. N� at� ceremoni ishte e pranishme e gjith� Mal�sia e Gjakov�s, nd�rkoh� q� erdhi edhe z.Sali Berisha , politikan� t� tjer� t� njohur t� PD-s�,� tregon Rasimi.

Sipas tij. nd�rtimi i tyrbes ishte nj� ogur i mbar�, q� i parapriu fitores s� PD-s� m� 31 mars, duke e shnd�rruar fitoren n� nj� fest� p�r mbar� Shqip�rin�, e cila ishte e lir� dhe n� demokraci.

Albanischer Vize Minister Nikoll Lesi, erz�hlt wie �Sala� im M�rz 1997, die Redaktion R�ume der �Koha Jone� zerst�rten

Der Authorit�ts Verlust des sogenannten Premier Minister von Albanien: Salih Berisha ist nicht zu �bersehen, wenn Verbrechen von �Sala� , heute unbek�mmert in der Presse geoutet wird. Wie in jeder kriminellen Diktatur (inklusive bei den Nazis), wird ein Staats Betrieb von der eigenen Adminsteratino und den Verwaltungen sabotiert und boykottiert, weswegen Nichts mehr funktionert. Und selbst die Amerikaner stehen unverbl�hmt heute in der Kritik, wo der US Botschafter direkt von Ministern angegriffen wird und im Volke tragen die Amerikaner die Hauptschuld, f�r das Mafi�se und kriminelle Imperium der Albanischen Premier Minister.


Albanische Doku, �ber die Blutfehde, zwischen dem Haklaj Clan in Tropoje (lizensierte Waffen Lieferant in den Kosovo der Albanischen Regierung, seit dem Besuch von Franz Josef Strauss in Albanien 1987)
Nikolle Lesi, ist amtierender Vize Minister im MTKRS

Salih Berisha privat unterwegs mit der Enver Hoxha Familie den S�hnenj

F�r die 100 Jahrfeier von Albanien (ob das Datum stimmt, weiss sowieso niemand, weil so ziemlich Alles unter Enver Hoxha erfunden wurde) wurde f�r 5 Millionen $, Shakira angeheuert. Wie die Erfahrung zeigte auch im Tourimus Ministerium oder im Kosovo (1 Million $, f�r einen