Database error: [Unknown column 'comment_ID' in 'field list']
SELECT ID, COUNT( comment_ID ) AS ccount FROM wp_posts LEFT JOIN wp_comments ON ( comment_post_ID = ID AND comment_approved = '1') WHERE post_status = 'publish' AND ID IN (3703,3698,3648,3646,3640,3639,3634,3621,3617,3593,3587,3583,3556,3554,3553,3541,3540,3531,3529,3521,3516,3499,3503,3497,3491,3490,3489,3487,3480,3479,3474,3472,3455,3447,3445,3443,3439,3433,3427,3425,3411,3398,3370,3366,3364,3359,3357,3353,3351,3347,3330,3325,3320,3317,3318,2984,3313,3303,3297,3295,3288,3286,3280,3278,3262,3259,3254,3245,3244,3231,3155,3153,3148,3146,3141,3125,3122,3116,3098,3085,3084,3069,3066,3063,3061,3020,3049,3046,3034,3031,3027,3015,3009,3005,2999,2995,2992,2990,2987,2977,2975,2963,2957,2954,2939,2938,2934,2932,2923,2913,2904,2899,2897,2881,2872,2871,2867,2808,2806,2804,2798,2791,2790,2783,2782,2780,2779,2773,2766,2767,2765,2764,2761,2758,2757,2756,2755,2754,2742,2744,2741,2736,2728,2725,2714,2703,2670,2655,2649,2646,2641,2631,2626,2617,2615,2612,2414,2582,2574,2566,2531,2529,2525,2515,2519,2504,2496,2488,2482,2462,2417,2372,2365,2363,2337,2311,2276,2267,2221,2201,2197,2167,2146,2103,2088,2080,2026,1978,1970,1914,1906,1901,1859,1825,1787,1756,1754,1697,1664,1640,1636,1548,1539,1521,1442,1334,1191,1184,1148,1142,1040,944,921,919,911,888,880,860,859,837,835,833,830,829,828,827,756,747,732,720,703,622,597,531,521,516,489,409,383,367,231,172,128) GROUP BY ID

www.albania.de

7/28/2014

Die Türkische Handelsbank beschlagnahmt 1 weitere Millionen rund um den Mafia Hafen “Porto Romana”

Filed under: — Sarah_HrNje @ 9:50 pm

Die Türkische Handels Bank beschlagnahmt die kompletten Gas Anlagen der Firma Primagas Albania,in der Porto Romana des Gangsters und Auftraggeber für Morde:Ilir Karçini und seiner Ehefrau Rovenë Karçini. Da werden die modernsten Gas Anlagen in der Porto Romana finanziert, aber ein Vertrag mit der Gas Gesellschaft, welche auch den Hafen besitzt und managt, kam nicht zustande. Der Hafen Porto Romana ist ebenso gepfändet, einer der teuersten Mafia Projekte, mit überteuerten Hafen Bauten, der sich niemals rechnen kann. Gerichts Titel gegen den Mafia Hafen “Porto Romana” Geschäfts Zentrum rund um die Geldwäche Betrüger wie Damir Fazllic, Argita Berisha.

Hirnlose, welche grosse Geschäfte machen wollten, und keinen Vertrag mit der Hafen Gesellschaft hatten, frü die Anlandung von Gas. Vor lauter Betrug und Geldwäsche hatte man das übersehen, bzw. die Verträge waren zur Kredit Aufnahme gefälscht, denn Alles ist gefälscht bei Fimen, welche Bank Kredite wünschen. Vor allem die Grundstücks Dokumente, welche ebenso wertlos sind in diesem Fall und zur Argita Berisha Grundstücks Mafia gehört.

Gas Monopole: Der Geschäftsmann: Ilir Karcini, wurde als Auftraggeber für Morde verhaftet

1 Kredit für

S’u shlye borxhi 1 milion euro, konfiskohen depozita në Porto Romano

0 0 New

· Më 25 korrik 2014 Gjykata e Tiranës, urdhër ekzekutimi për kontratën e kredisë bankare që ka marrë kompania Primagas Albania në Bankën Kombëtare Tregtare më 5 nëntor 2009

· Aksionari i vetëm, z. Ilir Karçini, që ka caktuar si administratore të shoqen, znj. Rovenë Karçini, është arrestuar më 1 shkurt 2014 si i dyshuar për porosi atentati ndaj biznesmenit të njohur të importimit të gazit dhe ndërtimit të portit, Pirro Bare

DURRËS, 27 korrik 2014 – Nga procesi penal në atë civil, impianti modern i depozitimit të gazit në Porto Romano u konfiskua nga turqit e Bankës Kombëtare Tregtare dhe do të dalë në ankand për të shlyer kredinë 1 milion euro, që ka marrë aksionari i vetëm i shoqërisë “Primagas Albania”, z. Ilir Karçini, i cili së bashku me bashkëshorten, znj. Rovenë që dolën dorëzanë.

“Dyrrah”-u ka siguruar vendimin e nënshkruar më 25 korrik 2014 nga gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor të Tiranës, z. Arben Kostandini për urdhër ekzekutimi për kontratën e kredisë bankare prej 1 milionë euro, që ka marrë kompania e njohur e tregtimit të lëndëve energjetike Primagas Albania në Bankën Kombëtare Tregtare më 5 nëntor 2009 (shih faksimilen dhe tekstin poshtë).

Aksionari i vetëm, z. Ilir Karçini, që ka caktuar si administratore të shoqen, znj. Rovenë Karçini, është arrestuar më 1 shkurt 2014 (në foto poshtë) si i dyshuar për porosi atentati ndaj biznesmenit të njohur të importimit të gazit dhe ndërtimit të portit, Pirro Bare (Inter Gaz., Port Construction, A&V-Gas, Alba - Oil).

Info

Shoqëria Primagas Albania u themelua në vitin 2006 nga z. Ilir Karçini, aksionar i vetëm.

Është subjekt tregtar dhe vepron në tregun e përpunimit, transportit me shumicë e pakicë të naftës e nënprodukteve të saj.

Vazhdimisht ka zgjerua kapacitetin depozitues nëpërmjet ndërtimit të depozitave të reja rreth qyteteve kryesore shqiptare me përparësi strategjike.

Zotëron impiante magazinimi në Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, dhe gjithashtu ka ndërtuar kohët vend-depozitimi sipas teknologjive më moderne në Porto-Romano Durrës.

Ka ndërtuar një depozitë bregdetare për depozitimin e gazit të lëngshëm në zonën e Porto Romanos, me kapacitet 3 600 metra kub.

Është magazinë e lirë doganore, 500 metra në lindje të hidrovorit të ish-kënetës.

Në mars 2010 përfundoi punimet e ndërtimit në një impiant magazinimi të vogël, por shumë të rëndësishëm në Borakë të Shijakut.

Impianti i magazinimit ndodhet në një pozicion shumë strategjik, me akses të drejtpërdrejtë në autostradën Tiranë-Durrës.

Dokumenti

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Nr. 4186 akti

Vendim për urdhër ekzekutimi

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë e përbërë prej gjyqtarit Arben Kostandini, me pjesëmarrjen e sekretares gjyqësore Merita Lila, sot, më dt. 25.7.2014, mori në shqyrtim në seancë gjyqësore publike çështjen civile që i përket:

Kërkues: Banka Kombëtare Tregtare sha, me adresë Bulevardi “Zhan D’Ark” Tiranë, përfaqësuar në gjykim nga juristja Olgerta Demko, sipas autorizimit datë 17.07.2014.

Kërkohet lëshimi i urdhrit të ekzekutimit për kontratën e kredisë bankare nr. 3057 rep. nr. 1059 kol. datë 5.11.2009 lidhur midis Bankës Kombëtare Tregtare dhe shoqërisë “Primagas Albania” sha.

Në përfundim të gjykimit të zhvilluar në prani të kërkuesit, gjykata si dëgjoi kërkuesin i cili kërkoi pranimin e kërkesës, dhe pasi shqyrtoi aktet e bisedoi çështjen, vëren se nga kërkuesi Banka Kombëtare Tregtare sha është depozituar pranë sekretarisë së kësaj gjykate, kërkesa me objektin e sipërcituar.

Nga hetimi gjyqësor rezultoi se Banka Kombëtare Tregtare sha, si kredidhënës i ka akorduar Shoqërisë “Primagas Albania’’sha si kredimarrës dhe Ilir Karçini dhe Rovena Karçini si dorëzanës shumën prej 1 000 000 euro. Kjo marrëdhënie kreditimi është konkretizuar me nënshkrimin e kontratës së kredisë bankare nr. 3057 rep. nr. 1059 kol. datë 5.11.2009 dhe anekset përkatëse.

Në nenet e kontratës është përcaktuar objekti, interesi dhe ripagimi i shlyerjes së kredisë… Po ashtu, në nenin 13 të kësaj kontrate është përcaktuar se Banka ka të drejtë të ndërmarrë çdo veprim ligjor në përmbushje të detyrimit ndaj saj për kthimin e kredisë.

Rezulton se kredimarrësi nuk i ka respektuar afatet e parashikuara në kontratë, pavarësisht lajmërimeve të bëra duke mbetur debitor në vlerën 120 140 725,55 lekë që përbën principialin, interesat, penalitetet dhe gjobat e papaguara sipas vërtetimit të BKT datë 24.7.2014.

Në legjislacionin procedural civil (neni 510) përcaktohet se: “Janë tituj ekzekutivë… aktet noteriale që përmbajnë detyrim në të holla si dhe aktet për dhënie të kredive bankare”.

Sa më sipër, gjykata çmon se kontrata e mësipërme është kthyer në titull ekzekutiv, pasi nga kredimarrësi nuk është shlyer vullnetarisht detyrimi duke mosrespektuar afatet e shlyerjes të përcaktuar në këtë kontratë dhe për këto arsye në referim të neneve 510 - 511 te K. Pr. Civile vendos pranimin e kërkesës; lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për kontratën e kredisë bankare nr. 3057 rep. Nr. 1059 kol. datë 5.11.2009 të noteres Fatbardha Kore midis BKT dhe debitorit, shoqërisë “PRIMAGAS ALBANIA” sha si kredimarrës dhe Ilir Karçini dhe Rovena Karçini si dorëzanës.

U shpall sot në Tiranë, më datë 25.7.2014

Sekretare: Merita Lila; gjyqtar: Arben Kostandini

Shpenzimet gjyqësore, taksë pulle 200 lekë.

/përgatiti th. m. agjencia e lajmeve “Dyrrah”/

- See more at: http://www.durreslajm.com/investigim/s%E2%80%99u-shlye-borxhi-1-milion-euro-konfiskohen-depozita-n%C3%AB-porto-romano#sthash.3E2MLs9Y.dpuf

Der Hafen Durres verklagt die Deutsche Firma: EMS Albanian Port Operator shpk

7/25/2014

30 HEC Lizensen Lizensen werden annulliert und Tradition: die Betrugs Industrie Zonen in Albanien

Filed under: — BuckZiesMutter @ 6:35 pm

Einziges Land der Erde, wo die Industrie Zonen nicht funktionieren. Auch ein Modell der GTZ, bzw. Gewerbe Park auch in Skhoder.

Eine Idee im Albanischen Modell nur als Betrugs Geschäft betrieben, auch um mit gefälschten Dokumenten, Bank Kredite zuerhalten. Griechische Banken, Raiffeisenbank, eine Italienische Volks Bank (kaufte die Verbrecher Bank von USAID - AAEF: American Bank of Albania) haben weit über eine Milliarde schon abgeschrieben und einen Bank Vorstand hat man vor kurzem hingerichtet. Artan Santo der Credins Bank.

Sowas dient in Albanien nur der Erpressung der dümmsten Art. Die Albaner haben vor allem den Ausschreibungs Betrug der Weltbank übernommen, und 1998 schon genau gewusst, wie die Banditen ihre Aufträge verteilen und Ausschreibungen nur eine Theater Show sind. Vor allem in Tirana und Durres, wurde das Modell übernommen, nur mit den realen Vorgang, das dann die dümmsten Klientel und Familien Angehörige schnell eine Baufirma leiteten, oder wie bei den Deutschen im Hafen. Erst kommt die PR, das man eine Lizenz gewonnen hat, nach einigen Monsten später verkündet das dann das von der Mafia kontrollierte Ministerium und erst danach gründet man eine Firma. Vollkommen illegal,denn die Firma muss existieren und registriert sein, wenn man in die Genehmigungs Phase geht.

Die Staatsanwalt Durres, stoppt alle Ausschreibungen und Tender in Mafia Stadt Durres

1996 dienten die Industrie Zonen nur dazu, Berisha Leute ein Vermögen zugeben und wurden direkt unter sich privat aufgeteilt. Finanzierungen der GTZ, von Industrie Zonen wie die Industrie Zone Spitale, waren ein reines Betrugs Geschäft, weil nicht einmal diese Industrie Zone je existierte und auch nicht im Transport und Wirtschafts Ministerium nie vergesehen war. Das musste die GTZ selbst der General Staatsanwaltschaft in Frankfurt bestätigten. Peinlich wurde es dann, das man die Ausrede hatte, das eine halb staatliche Institution “AlbInvest” den Auftrag gab, wobei natürlich “AlbInvest” ebenso von der GTZ finanziert wurde, mit Georg Soros Idioten als Direktoren. Damit war auch dieses GTZ Projekt im Betrugs Sumpf untergegangen und wir berichteten mit Akten Nummern bereits in 2008 darüber.

Eines der grössten Betrugs Projekte der GTZ aus Eschborn, war das Marketing Betrugs Projekt im Auftrage der Top Albanischen Mafia und eines Mega Betruges um die angebliche Industrie Zone in Spitale und dem Energie Park in der Porto Romana dort mit der Investoren Konferenz am 10. Juni 2008! Wohin kriminelle Energie Leute und Politiker treibt im Auftrage des Verbrecher Lobby Vereines DAW, sieht man erneut an dieser Sache. Der ganz normale PPP Betrug der GTZ, denn Deutsche und Europäische Gerichte, bezeichnen das inzwischen als Betrug. Wir berichteten 2008 über diese Betrugs Geschäfte auch mit Damir Fazllic, Irion Isufi dem Schwager des Lulzim Basha und rund um Berisha Geschäfte. Enno Bozdo, damals Vize Wirtschafts Minister, heute Vize Bürgermeister von Tirana war der Partner im Betrugs Geschäft, rund um den Lobby Verein DAW ebenso. Damir Fazllic, Argitan Berisha, die US Mafia, Geldwäsche Firmen ohne Ende und Betrug, ein Thema ohne Ende.

Die Unterwanderung der GTZ, durch Kriminelle ist normal, was für alle Institutionen auch im Kosovo gilt, inklusive der KFOR und NATO Stäbe, wie die IEP Militär Studie auf 124 Seiten festhält in 2007, also Zeitgleich. Einziger Beweggrund der Entwicklungshilfe ist: Wer stiehlt am Meisten, wer besticht am Besten, wie der Abgang von Dirk Niebel zeigt, der nun Chef Lobbyiste bei Rheinmetall ist.

Beteiligte:

Der Mega Investoren Betrug erneut durch die GTZ

Akten Zeichen: 7200 Js 240318/08 INTB gez. Oberstaatsanwalt Frankfurt Bush

Noch krimineller ist es, den Investoren zu verschweigen das LKW Fahr Verbot praktisch in Durres am Tage besteht, um eben auch illegale Bebauung und die Zerstörung der Straße zu reduzieren. Jeder LKW wird in Durres automatisch von der Polizei aufgehalten. Statt dessen gibt es zig abgeschrieben Bla, Bla Umwelt Studien der UN usw..

Die kriminelle Energie der GTZ ist seit fast 10 Jahren gut bekannt, mit allen Verbrechern des Landes, möglichst krumme Dinge zu drehen.

In Albanien geschehen wöchentlich Morde und Anschläge, denn Grundbesitz (auch Illegaler) wird immer noch mit dem Blutrache Gesetz “Kanun” geregelt ist, ist ganz einfach ein ziemlich üblicher Betrug der GTZ und unverantwortlich. 91% des angeblichen Grundbesitzes ist in Albanien gefälscht, bzw. die Leute auf dem Grundstück haben sich gerade bei Durres das längst ungültige Dekret von 1991 zu eigen gemacht, das jeder aus Nord Albanien sich in günstigeren Gegenden niederlassen kann.

Aus dem Original über die Konferenz vom 10. Juni 2008
Transport)
- Combination Railway ? Ship
- Tirana International Airport
Ulrich Kurth, Hendrick Kerlen, GTZ-Consultants for the pre-feasibility
study of the industrial zone (to be confirmed)

2) Public-Private-Partnership ?contract
Falko Sellner, GTZ-Consultant for the preparation of a PPP-contract
(to be confirmed)

11.30 Moderated Discussions Panel
Enno Bozdo, Vice Minister of Economy, Trade and Energy of the
Republic of Albania
Ulrich Kurth, GTZ-Consultant for the pre-feasibility study of the
industrial zone
Hendrick Kerlen, GTZ-Consultant for the pre-feasibility study of the
industrial zone
Falko Sellner, GTZ-Consultant for the preparation of a PPP-contract
Other experts on relevant fields and more specific topics (to be identified)

Moderation: Oliver Leicht, Conference Moderator

http://www.albinvest.gov.al/dokumenti.asp?id=449&kujam=200&menu=10

Der Argita Berisha Partner der Ur Betrüger in Albanien ein Kosovare, wurden dann Eigentümer der Grundstücke Industrie Zone Spitale, und verstarb so plötzlich Anfang 2013. Von Interpol wegen Betrug gesucht, zum Partner der GTZ adelte ein Interpol Haftbefehl natürlich.

Das Urgestein der Betrugs Firmen, der Kosovare Hajdin Sejdia wurde bei Kukes verhaftet

Mafia Clan of Democratic Party of Albania

………………

“12 zona industriale, asnjëra nuk funksionon” 25/07/2014

30 Wasser Kraftwerks Linzensen wurden annuliert. Die Lizensen wurden fast immer illegal und ohne Erlaubnis an Dritte, oder Geldwäsche Firmen in Zypern oder den Caymann Inseln verkauft. Zuletzt Edmond Haxhinasto, Dritan Prifti, Nasic Naco und Ilir Meta dafür verantwortlich. Phantom Betrugs Geschäfte auch bei den Banken, weil man sich etwas finanzieren liess, wo Alles Betrug nur war.
Procedures for repealing 30 HPP permits 25/07/2014

Typisch sind die Lizensen an Baskhim Ulaj, der direkt von der EU Commission finanziert und wo im ABBAS Zentrum in Tirana die teure EU Botschafts ist. Chrom, Wasserkraft Lizensen und dann sucht man dumme ausl. Partner, erhält viele Millionen, einen Vorstand Posten und lebt gut davon. Identisch mit illegalen Grundstücks Verkäufen im 100.000 Paket.

HEC-et, fillon anulimi për 30 leje 25/07/2014

Betrugs Projekte schon in 1996. Wasserrohe Made by Germany und der Projekt Partner konnte sich sofort eine Villa in der Kenete Durres bauen.

 

siehe den Rauswurf der GTZ - Berlinwasser, Rodeco Ganoven und Berater aus Durres, Kavaje, Elbasan, Pogradec usw.. nur das Korce Projekt wurde mit hohen Aufwand dann durch die Fach Ing. Firma IHL aus München fertig gestellt zu ca. 300% überhöhten Kosten.

Typische Desaster Projekte

Die Firma Becker und die Vernichtung der EU-Förder Mittel, mit einer Müll Verwertung als Joint-Venture in Albanien

Was die Ehefrau des Supers Drogen Verbrechers Richard Armitage erzaehlt ist Unfug, weil es keine Erfolgs Story, gerade in den letzten Jahren und unter der Salih Berisha Regierung bis 1997 gab. Die Familie macht private Geschaefte, rund um Privatisierungen, Geldwaesch, Drogen Handel auch in der Türkei, wie Sibel Edmond erzaehlt.Als das Weltbank Banken Betrugs Modell nicht mehr zu halten war in Albanien, aenderte man nur den Namen und machte unter der USAID finanzierten Betrugs Organisation, rund um Geldwaesche der American Bank of Albania weiter auch mit den Bin Laden Leuten, wie Yassin Kadi.AAEF Mafia 2000: autostrada Durres – Tirana: shit tokes MIchael Granoff, finanziert vn USAID, einer der wesentichen Haupt Akteure, fuer Geldwaesche und jeder Art von Betrug in Albanien.

6/22/2014

Das Schweigen des Drogen Schutz Patrons von Albanien: Bujar Nishani über die Polizei Aktion Lazarate

Filed under: — CrniLabudovi @ 6:45 pm

Die Justiz ist fest in Hand von kriminellen Familien, welche nur noch von Skandal zu Skandal sich arbeiten und unverändert gelten keine Gesetze in Albanien. 50 % aller Abgeordneten, wahrscheinlich eher wesentlich mehr, sind Vertreter krimineller Familien und Clans und oft Strohdumm.
Rama: Judiciary, full of corrupted judges 23/06/2014

6/12/2012
Kritische Stimmen der EU, zur Non-Konsens Präsidenten Wahl und Prof. Shinas Rama, wirft Bujar Nishani Korruption vor

Als Justiz Minister hat Bujar Nishani hat noch in 2010 die kompletten Internationalen versucht zutäuschen, das angeblich der Cannabis Anbau abgenommen hat und mit dem Drogen Baron Dash Aliku, treffen sich ja seine damaligen Polizei Direktoren in aller Öffentlichkeit inzwischen. Der US Botschafter Alexander Arvizu, beglückwünscht ebenso Albanien zu dieser Polizei Aktion. Verurteilungen gibt es nicht von einem einzigem Gross Drogen Schmuggler, was in den Visa Skandal der Deutschen Botschaft schon hineinführt, mit Hekuran Hoxha, als kleiner Unter Capo von Dash Gjoka und Sokol Olldashi.

Bekannte Journalisten schon vor Jahren, welche in Tirana gut bekannt: Bujar Nishani als Schutzherr outeten.

Bujar Nishani, Schutzherr der Verbrecher Kartelle Albaniens und Export- wie Wirtschafts Förderer (Made by Germany Lobbyisten wie dem DAW)


Salih Berisha und der Drogen Baron: Dash Aliku, konnten eine Drogen Produktion Steigerung von 35 auf 900 Tonnen Cannabis erreichen, identisch mit Hilfe des Auswärtigen Amtes, die Regierung Zeit des Ilir Meta (Oktober 1999 bis Januar 2002), eine Heroin Export Steigerung von über 300 % nach Italien allein, was schon damals ebenso als Wirtschafts Aufschwung verkauft wurde, wobei Ilir Meta auch noch als “Reformer” verkauft wurde durch den Taxifahrer Joschka Fischer. Damals wie heute ein offizielles BIT der Geldwäsche von über 50 % identisch wie Afghanistan.

Zuvor war ja Bujar Nishani Innenminister und hat die komplette Justiz und Polizei an die Albaner Mafia verkauft, wo der Iso Cela - Gezim Cela Clan, sein Polizei Stabs Chefs war. Inzwischen steigen die Cannabis Preise in Griechenland und Italien.

Isuf Cela, Stabs Chef des Innenministeriums in Albanien Isuf Cela, Stabs Stabs Chef des Innenministeriums, aus Tropoje, Sailh Berisha Freund und Chef einer kriminellen Familie aus Tropoje, inklusive Drogen Labors, Jmport und Export Gross Handel für Drogen, Landraub, illegales Bauen, als Tropoje Terroristen Familie.

Bujar Nishani, baute direkt in der Polizei Direktion, neue Gross Drogen Ringe auf, wie die Verhaftungen aufzeigen, rund um Abdulselam Turgut, Anoril Cani, Gezim Cela (VaterEnkel von General Direktor Isuf Cela), Miklovan Kararja, Kriminelle wie Ndard Ndoka werden Vize- Innenminister), und dann die notorisch kriminelle Familie Selmanllari, mit einem der wichtigsten Personal Direktoren Posten im Ministerium, oder Altin Murra in der Polizei Direktion.Etliche haben Diplomaten Pass, wie der Vize-Botschafter Agim Haxhiuin Skopje, den man in Istanbul erwischte. die neuen Identitäten, stellt man sich selber aus, wenn man auf den Fahndungslisten steht.

Albania.de

Über die International viel beachtete grosse Polizei Aktion in Lazarate schweigt er. Den Medien bleibt dieses peinliche Schweigen nicht verborgen.

30 - 50 % des Albanischen BIP ist bereits die Geldwäsche aus Cannabis Verkauf, wo diese Art von Wirttschafts System von den Internationalen aufgebaut wird, weil man kriminelle Parnter sucht.

3,7 Tonnen Cannabis beschlagnahmt: Albanisches wichtiges Export Produkt im Lande ohne Justiz und Polizei

Lazarati dhe heshtja pa nam e nishan e Presidentit Nishani
22/06/2014

Lazarati dhe heshtja pa nam e nishan e Presidentit Nishani

Andrea Stefani - Operacioni i Policisë së Shtetit për asgjësimin e kartelit të drogës në Lazarat ka bërë të flasë shumëkënd, brenda dhe jashtë Shqipërisë, por aspak Bujar Nishanin, Presidentin e Republikës. Mos vallë e pengon Kushtetuta të thotë një fjalë për sa ka ndodhur e po ndodh?

Po të ishte kështu, Presidenti do të kish ruajtur të njëjtën heshtje olimpike edhe në rastin e rrëzimit të një avioni dhe kapjes së një sasie kanabisi në Divjakë. Por jo, në atë kohë Nishani thërriti në zyrën e tij kryeprokurorin Llalla dhe i dha porosi që prokuroria të angazhohej maksimalisht për hetimin që në çastet e para deri në zbulimin e plotë të ngjarjes që Presidenti e cilësoi pa precedent. Dhe ja ku kemi tani një ngjarje edhe më

Aksioni në Lazarat

pa precedent. Policia e Shtetit nis një operacion në një zonë që për vite me radhë është raportuar si domen i mafies së drogës dhe ku shteti nuk ka shkelur dot për vite me radhë. Por Nishani heshti. Ai vazhdoi të heshtë edhe kur Policia e Shtetit, e shtetit kryetar i të cilit Nishani është, ndeshi në rezistencën e armatosur të ushtarëve apo mercenarëve të mafies së drogës. Por Presidenti Nishani përsëri e pa të udhës të heshtë. Nishani vazhdoi të heshtë edhe kur Berisha nisi një fushatë në “Facebook” e në Parlament kundër aksionit për shkatërrimin e oborreve të drogës, duke e akuzuar policinë deri edhe për terrorizëm mbi popullsinë……………..
***
…………………………

 

Italian Prosecution congratulated Albanian government
19/06/2014
Noch deutlicher wird der Vorsitzende der Rechts Kommission: Spartak Braho, auch als Pate von Durres bekannt.
Er beschuldigt Bujar Nishani, den Albanischen Geheimdienst und Salih Berisha, das er Drogen Schmuggler schützt und versteckt, welche ja Alle einmal direkt an Berisha Geld gezahlt haben und an Bujar Nishani und Ourel Bylykbashi.

mafia berisha spartak Braho
Spartak Braho: Berisha raportoi tek SHISH dhe policia për kriminelët që fshiheshin në Lazarat, ja roli i tij në arratisjen e të kërkuarve
 

Italian Prosecution congratulated Albanian government

The Prosecutor of the Lecce Antimafia, Cataldo Motta, congratulated in an interview for Top Channel the Albanian authorities for entering Lazarat.

“This is a very important initiative, because the identification of these cannabis plantations was made also thanks to the help of the Guardia di Finanzia. It is very important to destroy them, because the traffic of narcotics from Albania will be reduced significantly. This is a very important initiative that deserves the success that it will definitively have”, declared Cataldo Motta.

The Albanian government has shown a strong determination to fight the drug traffic through the Police, Prosecution General and all institutions.

“We are very interested on this intervention of the police. This is very important for me, for which I personally applaud the Albanian authorities”, Motta added.

When asked if the Italian authorities had asked before for an intervention in Lazarat, Motta declared.

“We have asked it several times, and Lazarat is the area where the cultivation of cannabis is spread mostly”, Motta declared.

According to the Lecce antimafia prosecutor, the Italian authorities will be ready to help their Albanian counterparts in the fight against cannabis.

Die besonderen Freunde der Albaner Mafia, bis zum Bin Laden Financier: Yassin Kadi

6/22/2014

Der Albanische Mafia Club: Michael Granoff : Lulzim Basha und Salih Berisha sind Freunde

Lulzim Basha, ein Lügner, der Alles schnell vergisst.
Die Kameraden sind sehr nervös geworden

Die Albaner Mafia fürchtet um ihre Geschäfte und fordern die Absetzung des Innenminsiters Saimir Tahiri

Reise Verbot für Amerikaner in die Region “Lazarate” und die Luft Verschmutzung von Tirana

700 kg Cannabis in Bayern beschlagnahmt aus Albanien

corrupted_justice_69355

Drejtësia e krimit apo krimi i drejtësisë? Drejtësia e krimit apo krimi i drejtësisë?
Justiz Albanien
Justiz auf Albanisch Justiz auf Albanisch

In der Albanischen Justiz, sind bis heute in den letzten 15 Jahren, alle Groß Drogen Schmuggler freigekommen, inklusive dem Fussball Präsident von Elbasan, wo die Deutschen Aufbau Gangster ebenso wüteten und Millionen verschwanden mit Berlinwasser und der KfW.

Im Verbrecher Kartell des Bujar Nishani, nun Staats Präsident, sagen diese Ausführungen Alles aus in 2007 durch den sehr erfahrenen EU Polizei Missions Leiter der PAMECA, der fast 10 Jahre in Albanien war, schon mit der 1 EU Polizei Mission MAPE. Der “Copa” Clan der Josefina Topalli eine Legende für jedes Verbrechen und trotzdem wird man Partner der Internationalen.

Die Justiz und Polizei wurde mit voller Absicht und Vorsatz zerstört, die Jahre langen Ausbildungs Kurse und Finanzierung einer Polizei Akademie, entpuppten sich als Luft Nummern, wenn man an Kriminelle praktisch erneut die Polizei Posten verkauft, oder man verwandt mit Salih Berisha sein muss. Bujar Nishani sammelte nur Kriminelle um sich, auch als Justiz Minister, welche dann in grosse Grundstücks Fälschungen und Räubereien verwickelt sind und waren, wie in der Bucht “Generale” und dem Strand von “Spille” wie mit Myzafer Xhelili, wo es Verhaftungen gab.

Die Richter Mafia, sabotiert mit Bujar Nishani und Y. Zaganjori jede Transparenz der Justiz.
Real wurde die EU Spinner an der Nase herum geführt, weil man für die Finanzierung von Reisen und Konferenzen, genau das sagt, was gewünscht wird. Allen voran: Pseudo Vize Minister und angebliche Direktoren lesen dann in einer Comedy Show, irgendetwas ab: hier im TV, ebenso die Peinlichkeit des Bujar Nishani, der real etwas anderes macht, als er vor der Kamera sagt, als Justiz Minister. Reise Tourismus und Unfugs Konferenzen, eine Spezialität der EU Kaspars, welche ihre Glaubwürdigkeit mit diesen Idioten längst verloren haben, wie die Amerikaner.

Die dümmsten Berisha Anhänger in Lazarate, werden von Bäumen und Strom Masten herunter geholt.

Lorenc Alia wird ebenso verhaftet

5. Mai 2014: Ein Polizei Direktor in Fiere verhaftet, mit eigenen Cannabis Ring. Original Bujar Nishani Polizei Direktoren
Dritan Zagani Chef der Anti Drogen Polizei in Fiere wurde verhaftet

Dash Aliku, der Bürgermeister von Lazarate in einem neuen Interview

Der Albanische Mafia Club: Michael Granoff : Lulzim Basha und Salih Berisha sind Freunde

Filed under: — Zogaj Leku @ 2:06 pm

Michael Granoff, ist Geldwäsche Experte, der direkt auch vorbestrafte und gesuchte Amerikaner nach Albanien brachte, als Investoren und bekannt für Immoblien Betrug in den USA. Eine vollkommen vermurkste Gestalt, der Lobbyisten in der Welt.

Wir berichteten schon vor 10 Jahren, über das kriminelle Enterprise des AAEF Fund in Albanien, der seine Zweigstelle damals in den vollkommen illegal errichteten Doppel Hochhäusern des Sabri Godo in Durres hatte, wobei Sabri Godo mit Duldung der Amerikaner (direkter Berater und Meeting mit den US Botschaftern fast täglich im Rogner Hotel, gegen 10 Uhr) Drogen Gelder wusch. Im direkten Vergleich schneiden die Deutschen, Schweizer und Österreicher gerade zu als seriös ab, wenn man den Amerikanischen Murks im Irak sieht, wo gleich 10 Milliarden $ in cash verschwanden. Auf diesem Niveau von extrem Verbrechern, operiert in der Regel die US Entwicklungs Politik. Hillary Clinton- ” Boko Haram”, die Kurdische MEK, man ist direkt Schirmherr der übelsten Verbrecher Organisationen der Welt, inklusive Menschenfresser, Massen Mördern.

22 Qershor 2014 - 09:00
Die ordinärste Dumm Mafia, Geldwäsche, Betrug hat ihren Hintergrund bei der USAID, denn mit deren Geld, wurde die grossen Betrugs System auch im Real Estage Geschäft in Albanien aufgebaut, wobei USAID das Geld für den AAEF Fund gab, welche dann auch die Geldwäsche Bank, für die Bin Laden Leute, wie Yassin Kadi aufbauten, welcher allein 37 Bankkonten dort gehabt hatte. Heute ist natürlich die Deutsche KAS im teuersten Büro Haus von Tirana, daneben der Weltbank IFC, bei der Dash Sulo Mafia im Sky Tower usw.. Gemeinsam stiehlt man viel Geld, auch der Deutschen Entwicklungshilfe, der KfW und man ist Partner mit den Deutschen, was die Betrugs US Botschafterin Marcie Ries damals einfädelte: (die Super Skandale dieser Botschafterin: Bechtel Betrug, ENRON mit Frank Wisner bis zur Insolvenz, US Kongreß Untersuchung mit der Gerdec Kathastrophe, der gefälschten uralt Chinesischen Muntiion usw..)

Gemeinsam hat man viel Geld gestohlen mit gemeinsamen Projekten und 1 Milliarde $ standen zur Verfügung bei der übelsten Verbrecher Organisation, welche es je in Albanien gab, dem AAEF Fund, der wie bewiesen die Grundstücks Betrügereien auch an der Autobahn Durres.Tirana in 2000 orgainiserte, in Golem mit der American Bank of Albania ebenso, wo alle Grundstücks Dokumente, Bau Genehmigungen gefälscht waren, für Milliarden Kredite, die sich in Luft auflösten. Die Sprengung des Mafia Bauen der Familie des Lulzim Basha, - Isufi Familie eine Legende in Albanien, weil sogar Tode bei einer Notarin Grundstücke verkauften.

Das Pyramid System kam ausdrücklich zustande, weil die Amerikaner der Weltbank, von USAID u.a. mit Michael Granoff, diese Modell ohne jede Finanz Kontrolle befürworteten, zur Wirtschafts Ankurbelung und Geldwäsche.

Als Racheakt hat diese Mafia Familie nun, ebenso mit der KAS und kriminellen Zirkeln der Welbank, der EU verbunden, nun den Bau Inspektor Zyhdi Dajti von Albanien angezeigt, weil man mit weiteren vollkommen illegalen Bauten in Tirana, mit gefälschten Unterlagen mit Zyhdi Dajti erhebliche Probleme hat. Denunziation, der übelsten Art, worauf ein ausgestellter Haft Befehl vom Richter ausser Kraft gesetzt wurde. Der Anzeige Erstatter, Gerti Çalliku, Administrator i “2G Shpk” und “GBA-Studio”, sind reine Strohleute des Yhafer Isufi, Schwiegervater des Lulzim Basha, der übelste VEFA Direktor der grössten Pyramid Betrugs Firma Albaniens.


Aktuelle Abrisse in Vlore, durch Zyhdi Dajti! Man ist nach 7 Monaten immer noch nicht fertig mit den Abriss illegaler Bauten, wo dann jede Gangster Familie nach dem Staat ruft, obwohl die Gesetze uralt sind. Nach über 20 Jahren und einem neuen Bau Gesetz, gelten bis heute keine Bau Gesetze und korrupte Richter und Staatsanwälte sind Lieblings Beruf wie Zoll Direktor. Man erkaufte sich für Bestechungs Geld illegale Papiere, oder fälschte Selbige was zu über 80 % überall in Albanien Standard ist, in Regionen wie Vlore, Durres, liegt die Quote bei über 90 % gefläschter Papiere.

Der Bau Polizei Inspektor Florenc Hoxha von Tirana wurde verhaftet und Zyhdi Dajti

http://news.albania.de/wp-content/uploads/2013/03/aaef-neu.png
Der Albanian American Enterprise Fund, verkaufte wie hier mit einem Foto aus 2001 bewiesen ist, iillegal Gewerbe Grundstücke direkt an der Autobahn Durres- Tirana! Der AAEF, ist natürlich auch Partner im Bestechungs Geschäft mit Fatos Nano am Flugplatz, der KfW und DEG, was eines der peinlichsten Deutschen Bestechungs Geschäfte war, wo Hochtief inzwischen Allés verkaufte, und es in 2004, nicht einmal ein Gesetz, für Lizensen gab: (erst ab 2006) aus Albania.de Der Albanian American Enterprise Fund, verkaufte wie hier mit einem Foto aus 2001 bewiesen ist, iillegal Gewerbe Grundstücke direkt an der Autobahn Durres- Tirana! Der AAEF, ist natürlich auch Partner im Bestechungs Geschäft mit Fatos Nano am Flugplatz, der KfW und DEG, was eines der peinlichsten Deutschen Bestechungs Geschäfte war, wo Hochtief inzwischen Allés verkaufte, und es in 2004, nicht einmal ein Gesetz, für Lizensen gab: (erst ab 2006) aus Albania.de

 

“Klani” që ndërtoi “Jon"-in e Bashës, kallëzoi kreun e INUK

Të tjera rreth shkrimit

TIRANE- Blloku i banimit për të cilën Zyhdi Dajti është kallëzuar penalisht në prokurorinë e Tiranës, i përket të njëjtit “klan” ndërtuesish që financuan dhe ndërtuan kompleksin “Jon” në “Ujin e Ftohtë” në Vlorë. Një dokument i zbuluar nga gazeta “Shqiptarja.com” dhe fotografitë nga kantieri i ndërtimit tregojnë qartë se shtetasi Gerti Çalliku, administrator i “2G Shpk” është personi që ka marrë lejën nga Bashkia e Tiranës për ndërtimin e objektin 9 katësh në rrugën e Elbasanit, shumë pranë apartamentit ku banon sot ish-kryeministri Sali Berisha.

Biznesmeni Çalliku njëherësh është dhe personi që administron kompaninë “GBA-Studio”, e cila ka kryer punimet në kompleksin “Jon” të rrëzuar me tritol në 14 dhjetor 2014. Çalliku njihet që ka lidhje të forta me shtetasin Xhuvi Sharxhi, ky i fundit bashkëpronar në kompleksion “Jon” me Xhaver Isufin, vjerrin e kreut të PD Lulzim Basha. Sipas prokurorisë së Tiranës, financues në ndërtimin e këtij pallati që ndodhet në qëndër të Tiranës, është dhe shtetasi Xhuvi Sharxhi, i cili sipas hetuesve është njëri nga kallëzuesit e Zyhdi Dajtit.

faksimile inuk
inuk

Shkrimi u botua në Shqiptarja.com (print) në 22 qershor 2014

Redaksia Online
(d.a/shqiptarja.com)
Shkrimin e plotë e lexoni në numrin e sotëm të Shqiptarja.com (print) dhe në versioni online duke klikuar mbi linkun - See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/klani-q–nd-rtoi-jon-in-e-bash-s-kall-zoi-kreun-e-inuk-221505.html#sthash.uG1ApM2j.dpuf

Michael Granoff: Shqipëria e ka vendin në Europë. SHBA-të partner strategjik i ekonomisë dhe politikës suaj

Posted By Gazeta Telegraf On 18/06/2014 @ 11:32 In Ekonomi,Kryesore | No Comments

Flet për “Studio e Hapur” në News 24, Michael Granoff, President i Bordit të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit

Atëherë fillojmë me projektet tuaja? Si po shkojnë projektet e Fondit?

Fillimisht në kemi marrë 30 milionë dollarë nga taksapaguesit amerikanë në 1995-n, të cilat i investuam. Sot kemi krijuar një vlerë mbi 200 milionë dollarë, duke e kthyer Fondin ndoshta në Fondin e investimit më të suksesshëm që qeveria amerikane ka bërë pas rënies së komunizmit. Investimet kanë qenë të suksesshme jo thjesht nga lekët që kemi bërë, por nga ndryshimi që kemi krijuar mund të përmendim, disa prej tyre janë shembuj të mrekullueshëm. Një nga investimet tona me të hershme ka qenë krijimi i Bankës Amerikane të Shqipërisë, jo vetëm që doli një investim shumë i mirë po mbi të gjitha ne ishim në gjendje të transformonim sektorin bankar në Shqipëri. Ne ndihmuam Bankën Qendrore ne atë kohë për të krijuar një strukturë rregulluese për të gjithë sektorin bankar që atë ta bënin më të qëndrueshëm, më të madh dhe për të ofruar më shumë produkte financiare apo investuese ne Shqipëri. Më së fundmi ne kemi një investim në “Aleat” në prodhimin e pasaportave biometrike. Ky për ne jo vetëm që ishte një investim i suksesshëm, por mbi të gjitha ndikuam për zgjedhje më të mira në vendin tuaj dhe ndikuam për heqjen e regjimit të vizave.

A mund të konsiderohet partneriteti me politikën (qeveritë apo opozitat) çelësi i partneritetit të Fondit?

Politika është sport i vështirë, çdo qeveri na ka mbështetur dhe jemi përpjekur që ti kultivojmë këto marrëdhënie, që të punojmë me qeveritë në mënyrë shumë të respektueshme për të garantuar suksesin që të dyja palët duan të shohin. Mendoj se partneriteti që kemi krijuar me qeveritë e ndryshme në Shqipëri ka qenë një nga kushtet kryesore për suksesin tonë në Shqipëri. Ajo që kemi bërë ne në Shqipëri krahasuar me vendet e tjera tregon se si një nga çelësat e suksesit ka qenë marrëdhënia jonë e suksesshme me qeveritë. Mendoj se, jo vetëm ka qenë përcaktuese për suksesin tonë historikisht, por është pjesë e rëndësishme e asaj qe ne duam të bëjmë në të ardhmen me Fondacionin sepse kërkojmë të jetë një marrëdhënie edhe më e thellë sesa në të shkuarën.

Çfarë do të thotë të bësh biznes në Shqipëri?

Ne mendojmë gjithmonë që ne jemi më të veçantët në botë dhe kjo është natyrë njerëzore dhe të vish të bësh biznes në Shqipëri, reagimi e parë që dëgjon është se të vish të bësh biznes në Shqipëri është shumë më e vështirë se në çdo vend tjetër të botës. Për ne të vije të bëje biznes në Shqipëri ishte njësoj si në çdo vend tjetër, që do të thotë duhet të bësh detyrat e shtëpisë mire. Tani lidhur me çështjet e Shqipërisë si korrupsioni, zbatimi i ligjit, ndershmëria, natyrisht ne nuk mund të ndryshonim botën apo vendin brenda një nate.

Por mund të na tregoni si ia keni dalë më korrupsionit në biznes dhe çështjet e drejtësisë?

Natyrisht që, ne jemi ndikuar prej tyre, është e pamundur që të mos përballesh me to kur bën biznes dhe ne jemi munduar të bëjmë dy gjëra. E para jemi munduar që të sigurohemi të investojmë në fusha të cilat pak a shumë ofronin një farë mbrojtje nga korrupsioni, p.sh që të hynim në sistemin bankar i cili ishte shumë i rregulluar, apo tek sigurimet, ku jemi me SIGAL-in…

Prej kohësh po synojmë statusin e vendit kandidat në BE, besoj ndiqni zhvillimet në Shqipëri edhe në këtë drejtim, e mendoni si përgjegjësi të politikës që BE na sheh ende me dyshim?

Besoj është në interesin e Europës që Shqipërinë ta ketë pjesë të vetën të integruar dhe po ashtu është interes i Shqipërisë që të jetë pjesë e Europës. Pra kush është përgjegjës që ky boshllëk të mbyllet? Unë besoj që Komuniteti Europian ka përgjegjësinë e vetë sepse i takon që ta konsiderojë Shqipërinë në mënyrë të ndershme, të hapur dhe duhet se s’bën që ta inkurajoj integrimin e saj. Besoj shumë që komuniteti europian ka një përgjegjësi. Nga ana tjetër ka një përgjegjësi konkrete nga klasa politikë në Shqipëri qoftë kjo qeveri, qoftë opozitë, të gjithë pa përjashtim që ta shohin integrimin europian si një hap pozitiv dhe të bëjnë atë që duhet bërë për ta kapur atë.

Zgjedhjet e 23 Qershorit sollën një qeveri të re, qeverinë e koalicionit të majtë pas 8 vitesh në opozitë. Çfarë mendoni për qeverinë?

Më pyetët më herët se kush është çelësi i suksesit të marrëdhënieve tona me qeveritë. Një ka qenë që të mos përfshihesha në politikë asnjëherë. Nuk kam eksperiencë për anën politike por mund t’ju them që Kryeministri është një mik shumë i mirë, është koleg prej shumë vitesh edhe më përpara se të bëhej Kryetar i Bashkisë së Tiranës.

Thjesht duke kërkuar në internet emri juaj i afrohet më shumë ish -Kryeministrit Sali Berisha?

Zoti Berisha ka qenë në pushtet për 8 vjet dhe padiskutim që zhvilluam një marrëdhënie shumë të mirë me të dhe po, punuam po në të njëjtën mënyrë për shumë projekte dhe përpara tij kam punuar shumë me zotin Nano dhe të gjithë kryeministrat që kanë qenë para tyre. Meqë më pyetët Zoti Berisha ka qenë një mbështetës i fortë i programeve tona që nga dita e parë si Kryeministër deri në ditën e fundit.

Siç thatë, keni bashkëpunuar me shumë kryeministra ju si do t’i krahasonit?

Ka një thënie në anglisht “Njerëzit bëjnë fushatë në poezi dhe qeverisin në prozë”, pra poezia e politikanëve tuaj besoj ma pranoni këtë është shumë ndryshe nga proza e tyre sepse e përditshmja e qeverisjes së vendit tuaj është shumë sfiduese është detyrë e vështirë.

Ju ka pëlqyer më shumë tek Edi Rama poezia apo proza e tij?

Në detyrën time nga natyra unë jam më sanguin ndaj prozës sesa ndaj poezisë. Unë nuk e kam luksin e poezisë mua nuk më lejohet ai gabim kështu që më duhet proza ndaj dhe kam vendosur të mos rri në politikë por në biznes.

Keni një opinion për Kryetarin e PD-së, Lulzim Basha e keni takuar, keni filluar bashkëpunimin?

Zoti Basha është një mik tjetër i vjetër, mbështetës i të gjithë projekteve tona në Fond dhe Fondacion. Kemi punuar me të kur ka qenë ministër i Jashtëm, i Brendshëm dhe tani që është Kryetar i Bashkisë jemi duke punuar me një ose dy projekte. Një rol Fondi dhe Fondacioni e luan dhe këtu në Tiranë duke qenë së është kryeqytet i Shqipërisë dhe për këtë arsye marrëdhënia jonë me Bashkinë është e rëndësishme. Kryetari Basha ka qenë një mik i yni gjatë kohës si Kryetar Bashkie dhe ne kemi nevojë të punojmë bashkë.

Jeni shumë pranë qeverisë amerikane në mos gaboj edhe pranë stafit Obama. Keni lobuar për qeveritë shqiptare në Uashington dhe a e bëni aktualisht?

Keni të drejtë kam pasur fatin dhe nderin që të njoh një numër presidentësh në SHBA. Në këtë detyrë që kam jam emëruar nga Presidenti Klinton në 95 dhe kam punuar shumë me të, dhe jam përpjekur të këshilloj Zotin Obama me të njëjtin kapacitet. Diçka mbi presidentët e SHBA-ve. Nuk është se ka njerëz që hyjnë në zyrat e tyre që në këmbim nuk duan diçka. Ka një problem me Presidentët që njerëzit që janë direkt me ta dhe të ndershëm nuk janë aq të shumtë në numër sepse kanë interesa. Miqësia midis SHBA-ve dhe Shqipërisë është shumë e veçantë, shumë interesante.


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/michael-granoff-shqiperia-e-ka-vendin-ne-europe-shba-te-partner-strategjik-i-ekonomise-dhe-politikes-suaj/

Deshalb gibt es keine Justiz in Albanien, weil sowas unerwünscht ist, wie jeder Bundeswehr Offizier auch in 2005 und oft davor schon wusste. Es gibt viel Geld zuwaschen, viele Millionen zuverdienen bei der Unterschlagung der Infrastruktur Gelder und als Projekt Leiter. Einzige Tätigkeit: man leitet das Geld in die eigenen Klientel Kanäle nach einem Proporz System

 

corrupted_justice_69355

Drejtësia e krimit apo krimi i drejtësisë? Drejtësia e krimit apo krimi i drejtësisë?
Justiz Albanien
Justiz auf Albanisch Justiz auf Albanisch
Motor dieser Verbrecher Clans: Der USAID finanzierte AAEF Fond, mit dem US Gangster Michael Granoff, welche den Land Diebstahl wie den Finanz Betrug im US Modell des Betruges organisierten, inklusive der Geldwaesche mit der American Bank of Albania. 8.000 Tode gab es bisher mit dieser Land Raeuberei. Motor dieser Verbrecher Clans: Der USAID finanzierte AAEF Fond, mit dem US Gangster Michael Granoff, welche den Land Diebstahl wie den Finanz Betrug im US Modell des Betruges organisierten, inklusive der Geldwaesche mit der American Bank of Albania. 8.000 Tode gab es bisher mit dieser Land Raeuberei.
Natürlich sitzt dort die Ehefrau von angeklagten Ex-Wirtschafts Minister Angjeli, Frau Greta Angjeli im Board, damit die Bestechungs Geschäfte von Hochtief, DEG, KfW, DAW am Flugplatz überhaupt eingefädelt werden konnten. Natürlich sitzt dort die Ehefrau von angeklagten Ex-Wirtschafts Minister Angjeli, Frau Greta Angjeli im Board, damit die Bestechungs Geschäfte von Hochtief, DEG, KfW, DAW am Flugplatz überhaupt eingefädelt werden konnten.

Albanian American Enterprise Fund – AAEF und seine Mafia Geschäfte Albanian American Enterprise Fund – AAEF und seine Mafia Geschäfte

Sogar die NATO Website berichtet das alle ausl. Firmen Bestechungsgelder bezahlen. Sogar die NATO Website berichtet das alle ausl. Firmen Bestechungsgelder bezahlen.
In Blendi’s view, it’s just business as usual. “All foreign companies did such things in Albania because it is possible to do this, exploiting the weakness and the corruption of our administration in order to get some more money.” In Blendi’s view, it’s just business as usual. “All foreign companies did such things in Albania because it is possible to do this, exploiting the weakness and the corruption of our administration in order to get some more money.”
Commenting on the arrests of administration officials involved in the highway scandal, Dreit Europes ……………… Commenting on the arrests of administration officials involved in the highway scandal, Dreit Europes ………………
[2] Setimes [2] SetimesTypisch der aktuelle Skandal des vorherigen US Botschafter Christoph Dell, der nun Afrika Vertreter, für die berüchtigte Bestechungs Baufirma Bechtel ist mit vielen Skandalen im Balkan. Der damalige Tschechische Premier Minister der die Privatisierung des Energie über die CEZ erpresste, der Deutsche Visa Skandal mit vielen Bestechungs Geschäften von Berlinwasser bis zur Bundesdruckerei, wo die Staatsanwalt Berlin, nicht einmal eine Anklage machte, gegen korrupte und kriminelle Politiker und Diplomaten: Zitat eines Staatsanwaltes im Visa Ausschuss:"ich wollte Joschka Fischer anklagen"! In der Tschei musste der PM später zurücktreten, in Deutschland ist Bestechungs Straffrei Typisch der aktuelle Skandal des vorherigen US Botschafter Christoph Dell, der nun Afrika Vertreter, für die berüchtigte Bestechungs Baufirma Bechtel ist mit vielen Skandalen im Balkan. Der damalige Tschechische Premier Minister der die Privatisierung des Energie über die CEZ erpresste, der Deutsche Visa Skandal mit vielen Bestechungs Geschäften von Berlinwasser bis zur Bundesdruckerei, wo die Staatsanwalt Berlin, nicht einmal eine Anklage machte, gegen korrupte und kriminelle Politiker und Diplomaten: Zitat eines Staatsanwaltes im Visa Ausschuss:"ich wollte Joschka Fischer anklagen"! In der Tschei musste der PM später zurücktreten, in Deutschland ist Bestechungs Straffrei

 

Gjykata Speciale do të hetojë edhe korrupsionin?
Alles Show, wie immer weil die Internationalen so gerne das Wort “Reform” hören, wie kleine Kinder, die ihre Profil Neurose befriedigen wollen. Alles Show, wie immer weil die Internationalen so gerne das Wort “Reform” hören, wie kleine Kinder, die ihre Profil Neurose befriedigen wollen.
Kriminellste Clans, bewachen die EBRD finanzierten Einkaufs Zentrum, oder die Justiz Gebäude wie der “Pelikan Service"! Kriminellste Clans, bewachen die EBRD finanzierten Einkaufs Zentrum, oder die Justiz Gebäude wie der “Pelikan Service"!
Agron Gropa verurteilter Chef des Patos - Fiere Mafia Clans und der “Pelikan Security” Interpol gesucht und nun verhaftet Agron Gropa verurteilter Chef des Patos - Fiere Mafia Clans und der “Pelikan Security” Interpol gesucht und nun verhaftet

6/19/2014

10 Tage Parlaments Verbot, für Salih Berisha dem absurdesten Dumm Politiker der Welt

Filed under: — Insider @ 6:17 pm

 
Wirtschafts Betrugs und Lobby Verbände spielen eine wichtige Rolle bei der Zerstörung der Albanischen Wirtschaft und Gesellschaft. Berlusconi und seine Nghradeta Minister, wie Ex-Innenminister Claudio Scajola , sind teilweise verhaftet, ebenso Partner im Balkan verurteilt nur die Deutschen Lobbyisten und Minister laufen wie immer frei herum. Geldwäsche, Betrug, als Investition und Entwicklungs Hilfe verkaufen für die Internationale Prominenz der Mafia, ist heute Standard. Geldwäsche Paradies der Italienischen Mafia, durch Salih Berisha, Sokol Olldashi und Ilir Meta, ein Langzeit Thema.

Salih Berisha, der Neanderthaler und “Malok” PD Mafiosi erhielt 10 Tage Parlaments Verbot, nachdem er die Ehefrau des Ministers Erion Veliaj beleidigt hatte, in seiner üblichen Methode, wo auch Mord Drohungen dazu gehören, wie “ich schicke Dir die Schwarze Hand” usw.. PD Solidartität mit der Cannabis Mafia in Lazarate, auch durch den selbst ernannten Fraktions Vorsitzenden Edi Paloka, der auch kaum bis drei zählen kann, gehört zum Mafiösen Spektakel der Spinner.

Standard Justiz Skandal in Albanien: der Fall der Verbrecher Familie des Iso Cela - Gezim Cela im Dienste der Georg Soros Mafia, wie in der Ukraine bei jedem Betrug unterwegs.

Die Pyschopaten Mafia des Berisha und Lulzim Basha, traf sich (vor einem Monat) mit dem ehemaligen Polizei Direktoren direkt in Tirana mit dem Cannabis Baron: Dash Aliku. Dreistigkeit einer Dumm Mafia, wo der US Botschafter Alexander Arvizu, klare Worte sprach.
dash aliku pd mafia berisha
(Në foto majtas, Dasho Aliko dhe Bernad Çaushi, djathas ish drejtori i Policisë Gjirokastër Ajet Ibro)
Die Pyschopaten Opposition demonstriert mit den Drogen Baron: Dash Aliku gegen die Regierung, angeblich wegen Drogen Handel

Ein tpyisches Dumm Produkt, primitiver wie ein Tier, der US - NATO und EU Partner vor allem der Deutschen KAS. Er gilt als Boss der Albanischen Mafia auch bei Stratfor, Peinlichkeits Partner viele Jahre auch von Doris Pack, und den EU Vertretern.

Berisha hatte im Auftrage der US, Georg Soros Mafia schon vor über 20 Jahren vollkommen Hirnlos, die gesamte Wirtschaft zerstört, sowie die Albanische Gesellschaft im Auftrage von der NeoLiberalen Mafia rund um Privatisierungen und der “Schock Therapie", mit Milliarden Folge Kosten für Europa, was heute mit krimineller Energie den selben Unfug weiter macht mit Kriminellen und Nazis in der Ukraine und Nichts aus der Geschichte gelernt hat, weil Hirnlose und korrupte Politiker die Aussenpolitik bestimmen.

Einzige EU Politik: Korruption, Betrug mit kriminellen Partner wird finanziert:

2/21/2013

WikiLeaks - Stratfor: Berisha, the Albania mafia chief

Über 20 Jahre an der Sache vorbei: Doris Pack und die Elbasan Polizei Direktoren werden gefeuert

Geld stehlen, als Mafiöses System der FES und KAS und als Lehrmeister der Korruption im Ausland

Wieder eine teure Konferenz, für Profi Kriminelle und man ist im System der KAS.,

„Reform des Gesundheitswesens“ wurden entscheidende Schritte im Gesundheitssektor Albaniens gemacht. “

Gefälschte Diplome und Schul Zeugnisse sind Standard, mit Tausenden von Schreckens Erlebnissen der Migranten in ihrer Heimat.

siehe

http://www.kas.de/albanien/de/pages/10725/

Abteilung des Europarates Kriminalität Ivan Koedjikov: Europa fordert die Verhaftung krimineller Berisha Minister

Berisha’s Cannabis Metropole wird zerschlagen, geduldet von korrupten US und EU Politikern, um private Lobby Geschäfte mit Lizensen und Betrug zu organisieren, was mit Berlinwasser, Bundesdruckerei und sonstigen Mafia Geschäfte rund um Infrastruktur Programmen direkt von Deutschen organisiert wurde.

Fakten Lage, über die Zerstörung eines Staates, durch EU Politiker:

Die neue Polizei Mission: PAMECA IV, mit 2 Italienischen Polizei Colonels und Profi Experten, muss den Müll der EU und US Politiker nun ausbaden und soll das auch wieder in Ordnung bringen. Italienische Spitzen Polizei Beamten, auch aus der Antir Mafia, Deutsche und sonstige hohe Sicherheits Beamte sind einer Meinung: Jeder Fortschritt in der Justiz und Polizei, wird durch EU und US Politiker zunichte gemacht, welche direkte Partner der kriminellen Zirkel, Clans, wie von Terroristen sind und mit diesen Banden irgendwelche Geschäfte machen wollen um die Privatisierungen und Lizensen

6/18/2014

EU - Kandidaten Status: Frankreich erpresst Albanische Truppen nach Mali

Filed under: — Balkansurfer @ 5:40 pm

Moral, Standards, hat die EU längst über Bord geworfen. Schon bei dem NATO Beitritt war Albanien nicht in der Lage, die Voraussetzungen zuerfüllen. Also machte man mit etlichen Ländern Geschäfte, Deals: vor allem mit der Tschechei (CEZ Privatisierung), und Griechenland (See Abkommen)rund um Energie. Frankreich durfte damals Militär Helikopter nach Albanien verkaufen, für die Zustimmung der NATO Mitgliedschaft.

Die grosse Polizei Operation in Lazarate, dürfte wohl einen Ausschlag geben, das Albanien den EU-Kandidaten Status erhält, ohne das die Justiz in Funktion ist, es Gerichts Urteile gegen Politiker und Gross Verbrecher gibt, oder die Auflage mit einer Grundstücks Regelung einen Erfolg nachweisen kann. Das ein Wille besteht, die Polizei wieder in Funktion zubringen war im September schon sichtbar, ebenso das Albanische Politiker nicht gewillt sind, die Justiz in Funktion zubringen, was nicht neue ist.

Die Franzosen hatten schon versucht die Deutschen in den Mali Konflikt zuziehen, wo sich wie im Süd Sudan, Libyen, Irak, Afghanistan ein von der NATO inzeniertes Desaster abspielt.

Erpressung und Bestechung pure und das ist Geschäfts Betrieb in Europa und in den USA im Ausland.

Ex-UN-Untergeneralsekretär behauptet, Mafia regiert im Kosovo / Albanien und Europa fördert den Zustand

Nun fordert Frankreich, was ebenso eine Pleite in Mittel Nord Afrika erlebt, als man so dumm war, Gaddafi zu eliminieren auch von Albanien Truppen nach Mali. Berichte der EU Commission werden einfach zusammen gefälscht, weil Albanien nicht die 12 Forderungen der EU erfüllen kann: Vor allem gibt es keine Justiz (Statement des US Botschafter akutell), und die Grundstücks Räuberei und das illegale Bauen rund um Geldwäsche krimineller Clans, geht in Albanien weiter. Detuschland erhält die Genehmigung für eine weitere KfW Strom Leitung mit Umspann Netzen im Raum Fiere - Elbasan

Shqipëria, trupa në Mali?

18/06/2014

Shqipëria, trupa në Mali?<br />
” class=Në kuadër të
detyrimeve të Forcave të Armatosura për integrimin e Shqipërisë në BE,
Tirana zyrtare po shqyrton mundësinë për të kontribuar në misionin e
BE-së në shtetin afrikan të Malit.

Lajmin e ka bërë të ditur
ministrja e Mbrojtjes, Mimi Kodheli, gjatë një takimi me homologun e saj
francez në Paris ditën e martë. Duke diskutuar për bashkëpunimin
dypalësh në fushën e mbrojtjes, dy zyrtarët e vunë theksin tek nevoja e
thellimit të tij.

Aktualisht, Franca jep një kontribut të
madh në modernizimin e FA-ve dhe në arsimimin e oficerëve shqiptarë në
shkollat franceze. Ndërkohë që në një tjetër shtet afriakan, atë të
Çadit, ka misione të përbashkëta franko-shqiptare.

Ministri
francez i Mbrojtjes, Jean-Yves Le Drian tha se, Franca ndjek me shumë
vëmendje pjesëmarrjen e trupave shqiptare në Afganistan dhe se e
mirëpret kontributin e tyre në të tjera misione të BE-së. / Top
Channel

http://www.top-channel.tv/artikull.php?id=279954

6/16/2014

27 Kriminelle (der Xhuvani, Mahmutaj, Dash Aliku Mafia) lieferten sich Feuer Gefechte mit der Polizei heute in der Cannabis Metropole: Lazarate

Filed under: — Sarah_HrNje @ 7:51 pm

Teil II: Tag 4 der Polizei Operation in Lazarate: Gate Mahmutaj wurde verhaftet

Festnahmen nützen nicht Viel, wenn man mit Hilfe korrupter Staatsanwälte und Richter schnell wieder freikommt. Es gibt kein Verurteilungen von Gross Kriminellen, oder Mördern aus Administrativen, Politik Familien. Straffreiheit auch wenn man 100 kg Heroin im Kofferraum hat, eine Tradition in Albanien.
Ein Club der Dummen und Idioten: Die Albanische Mafia, was man an den illegalen Bauten und der Umwelt Zerstörung sieht.Lazarate zeigt, wie eng ganz Oben die Albanische Politik, die Justiz sowieso, Schwer Verbrecher Familien deckt und deren Geschäfte. Geldwäsche als System, wo die illegalen Hotel Besitzer, kein Geld für Strom und Wasser zahlen, aber ihre Politiker dafür bezahlen. Eine der wenigen gut organisierten Polizei Aktionen mit Staatsanwälten, welche Sokol Bizgha organisiert, Vize Polizei Direktor von Albanien.

Hirnlose Jugend Schwerverbrecher Banden (20 ), zu dumm für die Schule, schossen das TV Auto des A1 zu Schrott und schossen mit Panzerfäusten herum.

Durch die Hilfe von Einwohnern, konnte das TV Team überhaupt fliehen und dem Angriff entkommen. Der Bericht über den Überfall.

Lazarate am 16.6.2014: Angriff auf ein TV Team, wo der Chef der Banden ein alter Freund des Salih Berisha, bzw. Partner von Fatmir Mediu ist der RP Partei, wo 140 Millionen € mit Hilfe des korrupten EU Botschafter unter Ashton, spurlos verschwanden für den Umwelt Schutz.

Die EU hat sich unsterblich wie in vielen Ländern blamiert, jüngst mit einem korrupten EU Botschafter und mit einer EU Commission mit Stefan Füle, welche munter im Sinne der Albaner Mafia die Berichte fälschte, auch als OK Reporting bekannt, das die Albaner Mafia den EU Status erhält und ihre korrupten Partner der EU und US Missionen, wo allein 100 Millionen € für die Justiz Mission in der Luft verrauchte, oder in den Taschen der Justiz Bringer landete. Das grosse Schweigen bricht nun aus bei den Mafia Parteien wie PD, RP, LSI aber auch SP, weil Mitglieder direkt in die Verhaftungen der letzten Wochen und den aktuellen Aktionen betroffen sind. Vor einem Monat demonstrierte der Cannabis Drogen Baron Dash Aliku, direkt mit den vorheigen Polizei Direktoren und rund um die PD Berisha Bande in Tirana. Eine Comedy Show der Dreistigkeit. Seit den Festnahmen ist das Schweigen ausgebrochen. Dash Aliku ist entrüstet, der alte Freund von Salih Berisha und seiner Mafia.

Die Kriminellen in Lazarate, setzten Panzer Abwehr Waffen und Mörser gegen die Polizei ein, was auch nicht das Erste Mal ist.

Das Haus von Razip Mahmutaj wurde in Lazarate durchsucht, einer der bekanntesten Verbrecher Familie in Albanien, verurteilt in Italien wegen Frauen und Drogen Handel, was ziemlich normal ist. Die Mahmutaj Mafia ist vollkommen identisch mit Fatmir Mediu, ebenso Agron Duka, eine rein kriminelle Partei, direkt vom US Botschafter Josef Limprecht (eliminiert Mitte Mai 2002) mit Sabri Godo ebenso aufgebaut, finanziert und gefördert.

Razip Mahmutaj, hat in 2000 einen Polizei Beamten bei einer Strassen Sperre verletzt, schoss 2004 auf Italienische Polizei Helikopter (3 Kugel Einschläge wurden festgestellt und hat ein Langes Straf Register. Direkt verbunden mit der LSI Mafia Partei des Ilir Meta und des Salih Berisha über Fatmir Mediu der RP Partei.
Hohe Mauern, der fast immer illegalen Bauten und besetzten Grundstücke durch kriminelle Familien sind überall in Albanien zusehen. Markenzeichen der Banditen und Verbrecher Familien, wie dicke Luxus Autos.

Zerschossener und in Brand gesetzter TV Wagen von A1

Konstantin Xhuvani

Konstantin Xhuvani wurde wegen Mord verurteilt in 2011, läuft frei herum und konnte einen neuen Drogen Ring aufbauen und organisieren. Nun wurde er bei den Operationen ebenso enttarnt, als einer der Drahtzieher. Sohn der als Mafia Lady bekannten Betrügerin Luiza Xhuvani, Langzeit im Drogen Handel, Grundstücks Betrug, Geldwäsche vor allem in Sarande aber auch in Durres. Der Ehemann einer der Pseudo Professoren, welche es 10.000 fach gibt in Albanien, und kaum bis Drei zählen können. ein sogenanntes Professoren Ehepaar: Luiza Xhuvani, kann in Wirklichkeit nicht ihren Sohn erziehen, der vor lauter Verblödung als Kind schon als Banden Mitglied kriminell war. Typische Dumm Politiker, wobei der Fall Luiza Xhuvani interessant ist, weil die Sarande SP, Durres SP sich weigerten diese Dumm Verbrecherin überhaupt als Parlaments Kandidatin aufzustellen. Man erkauft sich Immunität, wobei der Parteichef Edi Rama auch nicht gewählt ist, weil es keine Vorstands Wahlen seit Jahren gibt, identisch wie bei allen anderen Parteien, wo nur herum gefälscht wird.

Gangster Lady (welche nie angeklagt wurde) Luiza Xhuvani, organisiert einen Presse Foto Termin, das ihr Sohn in Tirana ist.
Hintergrund ist das der Ex-Innenminister Flamur Noka die Lügen Story im Parlament erzählte, das Konstantin Xhuvani bei der Polizei Aktion in Lazarate erschossen wurde.

Policia: Xhuvani pjesë e grupit të Lazaratit, Djali i deputetes PS flet p

Berat- Familjarët e Pëllumb Toskës nga Berati i arrestuar dy javë më parë për kultivim opiumi, apelojnë për lirimin e tij.

“Judiciary, Lazarat of all Albania”

Government against traffickers, gunfight in Lazarat
16/06/2014

Government against traffickers, gunfight in Lazarat

The Police has advanced in Lazarat, while a group of persons have fired bullets against them.

After an extensive fire exchange at 14:00, the gunshots have increased while masked people with guns have appeared in the village, controlling the movements and vehicles.
Razip Mamutaj
Razip Mahmutaj

Police listed 27 names that are led by Gate Mahmutaj, people who are firing against the police. Police armored cars and RENEA forces are advancing door to door, taking the situation under control.
TV A1 car lazarate

The situation in Lazarat is tense, and shots are heard everywhere. According to the General Directory of Police, there are 500 forces in this operation for eliminating the narcotics that has just been planted there.

The Police announcement says that this group of people has been firing against the police, using even heavy weapons.

The police has published the list of the other people who have fired against the police officers.

One of these people has a criminal past. He was arrested by RENEA, sentenced by the Court but then pardoned by the President.

The Police structures are cooperating with the Prosecution. They have also requested help from the local government, and appealed the Lazarat residents to keep distance from this group of people, and give their contribution for catching them.

The General Police Directory says that the General Chief of Police has engaged all operational structures. There are 500 police officers on terrain who have surrounded the area. The Police declaration says that the state police is determined to realize their mission and to liberate the people of Lazarat from this group of criminals.

Battle against traffickers

Village under the terror of drug traffickers. Women and children evacuated. Negotiations fail. Top Channel’s crew enters the village. Journalist Kristina Fidhi and camera operator Ervis Balla witnessed the fire exchange.

The journalist says that the village was empty, while women and children were rushing to leave their homes. On the roads there were burned vehicles, including one of the A1 Report television.

Police has taken some of the depots used by the drug traffickers, while huge quantities of cannabis are being burned probably by traffickers themselves.

“It was an alarming and chaotic situation. Young people with masks and guns threatened the driver of the A1 Report when he tried to enter Lazarat”, declared journalist Kristina Fidhi.

“Both parties are in fighting positions. Police is waiting for the residents to hand over the guns, but they don’t seem to be willing to do so”, the journalist declared.

Tahiri: No one will help you if you fire against the police

While Lazarat is in a tense situation, the Minister of Interior, Saimir Tahiri, appeared in front of the cameras with the Albanian elite police, saying that the government has declared war to the mafia and crime.

Tahiri showed the drug and other instruments that were seized in the Fushe-Kuqe lab, and asked politicians to not be part of this crime and traffic. As for Lazarat, Tahiri threatened anyone who would fire the police that they would face the government’s force as never before.

“We are fighting the mafia and crime that in these 23 years has grown as a burden of the honest Albanian citizens, which is 99% of the population. After the police results, the least we should do is stay silent and let the law speak. When politics takes the side of crime, then I, personally, the Ministry of Interior, the State Police, the majority, the government and the Prime Minister will do everything to bring them to justice. Politics has the duty to take the side of the citizens, not that of the crime. They must support the state police and not encourage criminals. This is the only way to make all Albanians equal in front of the law. We are fighting against the representatives of the crime world, who should be today behind bars. But they are not, because they are corrupted judges, as criminal as these people, who have freed the criminals that the police is facing today. We will never stop. Justice has a proce and everyone will pay its price, may it be from the past, the present or the future. I appeal the people who have raised guns against the police that they have made a bad calculation. There is no God on earth who can help them if they go against the State Police. Throw your weapons now and let the police do their job, or the force of the law will act as never before”, the Interior Minister declared.

Rama: Why the Democratic Party is staying silent?

……………………

http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=12073

6.500 Autos in Elbasan zahlen keine KFZ Steuer, immerhin eine Staat, wo besonders viele Millionen der Deutschen Entwiclungshilfe versenkt wurden mit Berlinwasser und der KfW. Natürlich gibt es genauso wenig Wasser bei soviel Entwicklungs Hilfe der Deutschen, wie in Durres, Sarande und anderen Städten.

850 Polizisten sind nun in Aktion. Die Familie Skenderi, spielt die Schlüsselrolle im bewaffnenten Kampf gegen die Polizei, eine alte Berisha Familie, wo wir in 2005 schon berichteten, das ein Skenderi mit Diplomaten Pass in Italien wegen Drogen Schmuggel verhaftet wurde.

Der Ex-Innenminister Flamur Noka, ein Kukes Bandit mit dem IQ im Idiotie Bereich, meint das es eine Banditen Aktion der Albanischen Polizei ist, weil ja die Partei Finanzierung dadurch in Frage gestellt ist. Warum die EU (ab 2008) die USA mit Banditen Innenminister arbeitete, schon mit Lulzim Basha, identisch die Justiz Minister, wirft ein tiefes dunkles Kapitel auf die EU und US Politik, welche man schnell versteht, was da für Pyschopaten des Verbrechens wie Victoria Nuland, Steinmeier aktiv sind auch in der Ukraine. Identisches Verbrecher Aufbau Sponsering, wie vor über 10 Jahren, im Visa Skandal in Albanien und in der Ukraine und mit den selben Hintermännern im Auswärtigen Amt, welche Diplomaten zum Handlanger krimineller Lobby Vereine und Firmen erpressen. Auslands Bestechung ist Strafbar, was die Pleite Firmen schnell vergessen im Ausland.

Operacioni në Lazarat, Flamur Noka: Show banditesk i Tahirit, mbështes policinë

6/7/2014

Das Desaster mit der Privatisierung: keine Verantwortung und keine Kompetenz bei Wasser Problemen: die Justiz Reform Show

Filed under: — Super Visor @ 3:14 pm

Man macht sich inzwischen lustig, über die angeblichen Justiz Reformen, einer Luft Nummer, der Justiz Minister Nasic Naco, der auch zur Mafia gehört. Für einen korrupten EU Kommissar Stefan Füle, oder dem EU Botschafter, reichte bekanntlich die Show.

Der akutelle Super Skandal ist mit der Mafia Universität in Durres, welche vollkommen illegal gebaut wurde, der Familie Salih Berisha und des PD Abgeordneten : Astrit Veliaj , wo 3 illegale Wasserleitungen nun gekappt wurden. Typische Ortsfremde Kriminelle, die irgendwas bauen in Durres, und bis zu 24 Stockwerken, ohne Beton Rüttler.

Wasserleitungen sind praktisch der Motor der Korruption, und für illegale Grundstücks Geschäfte der Albaner Mafia: Trotz hoher Millionen Investionen, kündigt Durres, ab Montag erneute Wasser Probleme und Störungen an. Ein neuer Ort, Verbrecher Hochburg Xhafzotaj bei Shiak, hat wieder einmal die Haupt Wasser Leitungen angezapft und zerstört. (vor 15 Jahren, war dort nur Weide Wiese).
Worldbank Albania
Die Energie ein Desaster mit genauso vielen Strom Ausfällen wie vor 1997. Die Weltbank sappelt dumm daher, weil man von der Mafia kontrolliert ist, bei der Projekte Organisation und Vergabe, identisch die EBRD, oder der noch schlimmer die IFC. Das CEZ Bestechungs Kartell der Privatisierung mit Hilfe korrupter Wetlbank Leute, ein Welt Desaster der Dreistigkeit und Bestechung, bis es an der eigenen Idiotie scheiterte. Immer die dabei die Deutschen Infrastruktur Bringer, welche u.a. mit ihrer Wasser Leitung Sarande zerstörten und Korce ebenso.

Kukes: Warum man nicht umgehend eine Wasserleitung provisorisch repariert liegt in Albanien daran: Alle sind Experten und wenn Einer 4 Jahre Schule hat, kann man schon froh sein, wenn er nicht funtional illerate ist. Man wartet praktisch auf Idioten, welche die Arbeit machen und möglichst umsonst.

Die Deutsche Entwicklungshilfe ist wie die Weltbank an vordester Front, im Desaster mit den Wasser Projekten. Ein einfaches Wasser Problem bei Kukes, zeigt wie überall das Chaos, weil nur noch Privat Firmen Reparaturen ausführen, Aufträge erhalten und sämtliche Staatliche Experten und Fachkräfte entlassen wurden. Ein Fiasko wie ein Terroristen Angriff: die Dezentralisierung der EU und Privatisierung der Weltbank. In anderen Ländern des Balkans sieht es identisch aus und in Afrika trat erneut Hillary Clinton, sogar für die Terroristen und Kinder Entführungs Truppe Gruppe Boko Haram als Schutzherrin auf, weil wie die Iranische Kurdische MEK, UCK im Kosovo, Syrien Al-Nusar, Swoboda - Ukraine, Verbrecher Zirkel der USA, diese Kriminellen finanzieren.

Identisch in der Verantwortung ist, das es keine Forst Behörden gibt, keine Fischerei Kontrolle erfolgt, weil es keine Experten mehr gibt. Gesetze gibt es für Alles, nur keine Richter und Staatsanwälte, welche Gesetze kennen. In Kukes gab es schon vor über 20 Jahren ein Wasser Programm, als Gegengeschäft der Entwicklungshilfe mit dem Franz Josef Strauss Besuch: Waffen in den Kosovo, dafür gibts einen Luxus Mercedes 600, eine Milch Fabrik und Geld für Wasser Projekte, wie Kräne im Hafen.

10 Jahre alte Threads, über das Betrugs Desaster der Heidemarie Wieczorek - Zeul, der KfW mit Berlinwasser mit den Betrugs PPP Programmen der Weltbank, was gründlichst und sehr schnell schief ging. Am Schluß musste wie bei der Bundesdruckerei, Berlinwasser Rück abgewickelt werden. Betrug als angebliche Entwicklungs Politik, mit vollkommen inkompetenden Gestalten, was sogar die Weltbank in einem Bericht festschrieb. Wo sind die 30 Millionen € verblieben der KfW? Keine Antwort. Der Wasser Direktor wurde nur vor kurzem festgenommen, wo das Albanische Projekt mit der Elber Sh.P.K. in 2006 rückabgewickelt wurde, durch Minister Beschluß.

3/26/2005
Deutsche Politiker verantwortlich für die Wasser Verseuchung in Elbasan

5/26/2005
Wenn Deutsche Politiker verantwortlich sind, wenn Durres kein Wasser hat.
Wegen Inkompetenz gefeuert in Durres in 2005 und in Elbasan
8/9/2005
Durres stoppt das Mafia Geschäft Deutscher Politiker mit Berlin Wasser

Wie in Griechenland, der Ukraine, in Afrika wurde nur Alles vollkommen korrumpiert von einer Politik Lobby Mafia.


Das Weltbank Desaster auch mit dem Monopol TÜV in Albanien wird geändert

Idiotie Show des Lefter Koka in Durres, mit seiner Aufforstung in der Currilla
Wie alle Berichte zeigen: Vollkommen sinnlos sind solche Spenden

Deutschland spendiert Krankenhaus Material, was sowieso gestohlen wird und die Universitäts Mafia, welche illegal irgendwo mit Politischer Protektion baut, ist Standard, als Geldwäsche Projekt um Drogen und Waffen Geschäfte zutarnen. Der Eigentümer der Mafia Universität “Kristal", gehört zu den 5 reichsten Personen in Albanien.

Die Geldwäsche Mafia der Bildungs Idioten des Salih Berisha: Astrit Velija, PD Abgeordnerter, Rektor und Eigentümer der UFO Skandal Universität

Die Lebensmittel Kontrolle, wurde ebenso abgeschafft, durch die westlichen und Weltbank Methoden: Folge: ein zerstörter Tourismus mit Mafia Saison Lokalen und verseuchte Lebensmittel. ca. 90 % und mehr Zahn Kliniken haben keine Lizenz. Identisch Bäckereien und Fleischereien.

In Albanien gibt es Milz Brand (Anthrax) Erkrankungen: Verantwortlich die Weltbank
Ein Weltbank, UN, Deutsches Projekt auch der FES, in Golem die Infrastruktur zubezahlen, für Europas Nr. 1 Drogen und Waffen Mafia

Wenn Deutschland der Mafia Zentrale in Golem - Mali e Robit neue Trink- und Abwasser System bezahlt

Petrit Zeneli, Wasser Direktor von Librazhe, wurde festgenommen, weil er illegal ein Hochhaus baute. 70 % der Stadt haben verschmutztes Wasser, durch die illegale Bebauung und illegale Leitungen.

07 Qershor 2014 - 17:04
Librazhd, 70% e rrjetit të ujësjellësit e dëmtuar,banorët pinë ujin e ndotur - See more at: http://www.shqiptarja.com/aktualitet/

Die Weltbank Verbrecher Organisation residiert im illegal errichteten Hochhaus dem Sky Tower, des Gangsters Dash Sula, der auch schon mal bei einem Fußball Spiel herumschiesst und ein typischer Berisha Verbrecher ist. Der IFC, kontrolliert von der Albaner Mafia, schwafelt etwas daher, das 88 % aller Wohnungen keinen Standard mit der Strom Versorgung haben, wo dann die Frage ist, wo die Milliarden Investitionen verblieben sind. Kurz gesagt, organisiert der IFC neue Finanz Projekte um sich zubedienen und die Gelder zustehlen, denn Justiz ist bei solchen Geschäften hinterlich. Deshalb gibt es keine Justiz in Albanien: Dedja: Constitutional amends, not a taboo 06/06/2014

Kein Wort, das praktisch alle Gebäude, illegal gebaut wurden durch irgendwelche Ziegenhirten und korrupte Politiker. An diesem System will niemand etwas ändern und rund um die Desaster Weltbank Organisation sowieso nicht.

07 Qershor 2014 - 16:08
IFC: 88% e banesave pa standarde për energjinë,jo leje ndërtimi për to - See more at: http://www.shqiptarja.com/aktualitet/

Kein Problem der aktuellen Regierung, aber der vielen Regierungen zuvor, das es 15 Jahre ein Kathastrophen Abwasser Problem gibt, durch die Mafia Politiker mit ihren illegalen Grundstücks Geschäften: Nichts ändert sich, weil man nicht die illegalen Bauten abreisst. Tourismus in Mitten von Abwässern und der Europa Zentrale des Verbrechens. Made by Weltbank, KfW, Berlinwasser, EBRD und andere Bestechungs Zirkeln welche das Desaster der Umwelt Vernichtung finanzieren.

6/3/2014

Deutschland spendiert Krankenhaus Material, was sowieso gestohlen wird

Filed under: — Zogaj Leku @ 6:48 pm

Wie in den eigenen Berichten steht, auch von bekannten Hilfs Organisationen wie der Welthungerhilfe ebenso schon vor über 10 Jahren, wandert das komplette Krankenhaus Material in die privaten Kliniken der Ärzte, oder funktionieren nach kurzer Zeit auch technisch ist. Also macht Deutschland da weiter, wo man einmal aufgehört hat. Miridite Nord Albanien, ist vollkommen kontrolliert von Nord Albanischen Banditen, Waffen Händlern und Chaoten. Militär Ausrüstung, teure technische Geräte: Alles verschwindet in private Hände und Firmen, wird demontiert und verkauft, inklusive der Metall Strassen Begrenzungen und Strom Kabel.

Material Lieferungen in Nord Albanien für ein Krankenhaus, wobei die Krankenhäuser ebenso ruiniert wurden, wie die komplette Bildung. Ein schönes Fest und die Deutschen Beamten und Helfer, können hohe Spesen absetzen. Auffällig ist, das man das Material nicht den erfahrenen Nonnen übergibt, welche 20 Jahre in Albanien sind und das Material am erfolgreichsten verwalten können.

Aktionen welche an 1992, oder 1997-1998 erinnern. Das im Krankenhaus Wesen, totales Chaos unverändert herrscht, oft von Kriminellen kontrolliert erfährt man selbst. Viele Ärzte haben nicht einmal studiert, wobei das Studium ein Witz ist, wo das Albanische Krankenhäuser durchaus einmal 24 Stunden Service boten, bis die Berisha und Ilir Meta Mafia die Posten an Kriminelle verkauften und Klientel. 95% der privaten Kliniken, haben keinerlei Lizenz und wurden gegründet, um das gestohlene Krankenhaus Material selbst zunutzen. Eine Operations kostet mindestens 100 € Bestechungsgeld, auch für die Ärmsten und nach Oben sind keine Grenzen gesetzt.

Ist Burrel ist gerade der Krankenhaus Direktor angeklagt worden, was in der selben Gegend liegt und andere Kommunal Beamten. Mat, dënohen me 8 vite burg 2 kryetarë komunash e 2 financierë.

Die Geldwäsche Mafia der Bildungs Idiot des Salih Berisha: Astrit Velija, PD Abgeordnerter, Rektor und Eigentümer der UFO Skandal Universität, der überall illegal bauen konnte:


Der Ex-Wasser Direktor von Elbasan, wo das Wasser Desaster mit der KfW, GTZ und den Berufs Betrügern der Inkompetenz von Berlinwasser anfing. Einem PPP Betrugs Programm von Heidemarie Wieczorek-Zeul und der Grünen Uschi Glas, welche prächtig mit dem Betrug verdienten und in der Welt herumreisten.

Ein Russischer Milliardär, Präsident des Fussball Clubs von Monaka besucht Sarande

Dimitri Rybolovlev, Eigentümer der Yacht “Seabourn”


Dimitri Rybolovley
: Er wird auch des Mordes an einem Konkurrenten beschuldigt: 9Er hat natürlich Anteile der größten Bank Zyperns, der Bank of Cyprus: Ein ganz normales Oligarchen - Mord Karusell von Serbien, Russland bis in die Ukraine
Sarande Dimitri Rybolovley

5/20/2014

Wie im Berisha System, werden erneut viele Direktoren mit gefälschten Diplomen eingestellt

Filed under: — Balkansurfer @ 6:01 pm

Betroffen ist vor allem der Bildungs Sektor, der von Idioten der Berisha Partei übernommen wurde, vor allem mit extrem dummen Professoren.

Bis 70 % der Ärzte hatten nicht einmal eine Ausbildung am Schluß der Berisha Regierung und wussten Nichts. Albanische Experten wissen immer “Nichts", max. Fähigkeit: Ziegen hüten und deshalb gehen auch alle Firmen in den Bankrott.

Albanien wurde regelrecht zerstört, durch diese Klientel Politik für Kriminelle und die Intelligenz ist ausgewandert. Ein Produkt korrupter Praktiken der NATO Länder, welche mit ihren Wirtschafts Vereinen und Vertretungen Alles korrumpierten.

Falsifikoi diplomën për t’u bërë drejtor Arsimi

Posted By Gazeta Telegraf On 20/05/2014 @ 11:32 In Arsim,Kryesore | No Comments

Reagim i bazës: Edi Rama të ndërhyjë! Matrapazë e karrieristë po afrohen tek e majta vetëm për përfitime!

Njerëz anonimë, pa merita apo dhe mëkate, herë me të Djathtën e të Majtën kur ata janë në pushtet, kanë pushtuar bazën e PS-së, janë bërë drejtorë duke shfrytëzuar votat që dhanë masivisht qytetarët për një qeverisje ndryshe nga ajo e së djathtës. Makutëria e këtyre tipave shkon deri atje, sa duke shkelur ligjin me dy këmbët, falsifikojnë diploma e dokumente zyrtare për tu bërë drejtorë apo funksionarë të lartë në administratë. Burime për “Telegraf” kanë pohuar se, ky fenomen është përhapur si epidemi pothuaj në gjithë Shqipërinë. Po sipas këtyre burimeve, denoncimeve edhe nga baza e së majtës në rrethe, shoqëruar dhe me shkresa zyrtare të falsifikuara, ky skandal konstatohet në qarkun e Korçës, në atë të Dibrës, Në Elbasan, në Vlorë, Lezhë, etj… Ndërsa Korça, sipas denoncimeve, renditet ndër të parët lidhur me skandalin e emërimeve në administratë. Javë më parë në “Telegraf” u botua një listë e gjatë e skandaleve me emërimet në administratë, ku një inxhinier vihet në krye të shëndetit, ku një mësues në elektrik apo raste të tjera të kësaj natyre. Për të ilustruar këto skandale, sot po japim investigimin lidhur me një emërim po në qarkun e Korçës, përkatësisht në krye të Arsimit në Devoll, ku titullari aktual, për t’u bërë drejtor, ka falsifikuar notat e diplomës, për të qenë në listën e konkurrentëve, ku pikërisht këtu, ka dal dhe fitues!?

DREJTORI FALSIFIKATOR

Pa marrë përsipër të përcaktojmë kush e ka bërë falsifikimin e notave në dy dokumentet zyrtare me firmë e vulë të notave të diplomës së A. F.,(të cilat “Telegraf” i disponon), pasi nuk është detyra jonë, por e të tjerëve, ne po japim fenomenin e përmendur më lart. Janë dy dokumente (shih në faksimilet në këtë faqe) me firmë e vulë, me vlerësimet e notave për të njëjtin person, por që notat ndryshojnë. Në shkresën e parë)atë origjinale) notat pothuaj janë 5 apo 6, e nuk e lejonin konkurrentin(sipas kritereve) të merrte pjesë në garë. Por ky konkurrent, mes 7 të tjerëve, duke falsifikuar notat e diplomës (duke shtuar nga 1 deri 4 nota), futet në konkurrim… dhe fiton!!!!Kështu në Histori Vendi, nga 5 e çon notën në 6, në Psikologji nga 5 në 6, në leksikologji nga 6 ne 7, etj…. Ndërsa në letërsi angleze (Fakulteti i Gjuhëve të Huaja), nga 6 e çon notën në 9-të. Kështu, edhe pse kishte notën mesatare më të ulët në 6 konkurrentët(me presje mbi kriter), ai shpallet fitues, e sot drejton arsimin në Devoll…

REAGIMI i BAZËS

Kundrejt këtyre skandaleve, si në Korçë e rrethe të tjera, ka reaguar baza e së majtës. Në një letër të ardhur në redaksi nga një drejtues lokal i PS-së në Korçë (Devoll), midis të tjerave thuhet: “… Nëpërmjet gazetës suaj, edhe unë dua të denoncoj vënien e titullarit të Zyrës Arsimore në Devoll, duke falsifikuar librezën e notave të cilat i ka pothuaj të gjitha 5 e duke e rritur mesataren në 6.2 . Kuptohet, kundrejt dallavereve doli fitues midis 7 konkurrentëve të cilët ishin me mesatare 8 dhe ky zotëri me precedent penal drejton arsimin… Diplomën origjinale, e Fakultetin e të Gjuhëve të Huaja, dega anglisht e ka vitet 1988-1993. Trevjeçarin e ka kryer për 5 vjet kurse librezën false e ka dhe DA Korçë. S.B. Devoll”.

APELI

Denoncues (dhe me shkresa zyrtare), mes të cilëve dhe funksionarë të së majtës kërkojnë që për këto skandale të vihet në dijeni Edi Rama, pasi ata ende besojnë se “ai nuk është në dijeni të këtyre skandaleve që bëjnë vartësit e tij me emërimet në administrata në rrethe”. Denoncime të tilla, nga rrethe të ndryshme të vendit, janë me shumicë. Janë me qindra raste që ish-drejtues në administratën e djathtë për 8 vite, me ndërrimin e pushtetit qendror në qershor 2013, kanë ndërruar teserë, e përsëri mbajnë karriget që kishin. Ndërsa po qindra intelektualë e specialistë të aftë të së majtës, edhe pse luftuan e votuan për një qeverisje ndryshe, sollën në pushtet koalicionin PD-LSI, e shohin veten jashtë administratës, e mbi të gjitha të fyer. Në numrat e ardhshëm, nga moria e denoncimeve dhe investigimeve, “Telegraf” do të publikoj skandale të tjera të emërimeve në administratë.

Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/falsifikoi-diplomen-per-tu-bere-drejtor-arsimi/

5/17/2014

Interessen Konflikte des Mafia Richters Gjin Gjoni mit der Richterin: Miranda Cekrezi

Filed under: — Sarah_HrNje @ 5:38 pm

Das Schiff “ERA-1″ mit Zigaretten Schmuggel nach Albanien und der Bayerische Zoll beschlagnahmt 5,6 Tonnen Cannabis eines Albaner Clans

Idioten regieren das Land, während die Intelligenz auswandert.
Gjon Gjoni (er hat sogar nach seinen eigenen Angaben, nur 1 Jahr Jura studiert in 1993-94, wurde dann umgehend auch noch Dozente an der Juristischen Fakultät in Tirana). Der Lebenslauf der Albaner ist generell zusammen gefälscht, vor allem wenn es um ein Studium, oder eine Berufs Erfahrung geht.

Inzwischen ist auch eines der grossen Justiz Probleme, das die Adressenlisten der Albaner bei Gericht nicht mehr stimmen. 60 % der Adress Angaben sind nicht mehr richtig, oder falsch. Eben auch weil es Phantom Indentitäten gibt, wie bei Notariellen Beglaubigungen.

Alibi Funktion: Die Generalstaatsanwaltschaft beantragt: die Richter Gjin Gjoni und Ken Dhima und Klorinda Çela von Durres zu suspendieren

“Gjoni” case, a “returned favor”
17/05/2014

“Gjoni” case, a “returned favor”
The Minister of Justice reacted against the verdict issued by the Court of Elbasan, which rejected the Prosecution’s request for suspending the Judge of Appeal in Tirana, and also member of the High Council of Justice, Gjin Gjoni, and asked for measures against Judge Miranda Cekrezi.

Judge Cekrezi published the verdict without announcing any explanatory argument. Besides, her acceptance of this case goes against the law, the Ministry says.

In 2011, according to the Ministry of Justice, Gjin Gjoni has investigated a case against Judge Miranda Cekrezi. For this conflict of interest, the Minister of Justice, Nasip Naco, ordered the starting of a procedure for discharging Cekrezi.

“The Elbasan Judge, Miranda Cekrezi, has violated the law openly. She should not have accepted Gjoni’s case, because in 2011 he led the panel for a case against her”, the declaration says.

For the Minister of Justice, the decision of the judge has been influenced by old favors done to her by Gjoni. The Ministry of Justice is determined to respect the law for everyone. http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=11854

Kur Miranda të kthen borxhin… (ose lidhja mes Gjin Gjonit dhe Miranda Konicës)
39
Postuar më: 17 Maj, 2014 tek Aktualitet
17-maj-2014-

Nga Habjon Hasani

Miranda Konica, një gjyqtare e Elbasanit, dje duhej të shpallte një vendim të rëndësishëm dhe në vëmendje të opinionit publik. Vendimi kishte lidhje me një kolegun e saj gjyqtar, Gjin Gjonin, për të cilin prokuroria, kishte kërkuar pezullimin nga puna si gjyqtar, deri në ezaurimin e hetimeve që kanë nisur ndaj tij për fshehje pasurie dhe mashtrim në deklarimin e pasurisë. Gjyqtarja Konica, lexoi dje vendimin, ende të pazbardhur në arsyetimin e tij, duke rrëzuar kërkesën e prokurorisë. Tashmë i shumë përfoluri Gjin Gjoni do të vazhdojë të jetë nën hetim duke mos qenë nevoja të pezullojë aktivitetin e tij si gjyqtar në Apelin e Tiranës. A ka ndonjë gjë të keqe deri këtu? Aspak. Është tërësisht në të drejtën e zonjës Konica si gjyqtare ta vlerësojë si të padenjë dhe të pabazuar kërkesën e prokurorisë ndaj Gjin Gjonit dhe të japë verdiktin e saj ashtu siç ajo e gjykon. Kërkesa e prokurorisë për pezullimin e Gjin Gjonit si gjyqtar deri në përfundim të hetimeve, i kishte shkuar Konicës më datën 14 Maj. Gjykatësja, dy ditë më vonë, më datën 16 Maj, e rrëzon këtë kërkesë të organit të akuzës. Deri këtu duket çdo gjë brenda normalitetit. Por ndërsa 48 orët e fundit gjyqtarja Miranda Konica (Çekrezi) shqyrtonte materialet dhe kërkesën e prokurorisë, në Tiranë, në KLD, Ministrinë e Drejtësisë dhe në rrethet e gjyqtarëve, emri i saj ka qenë emri më i lakuar dhe emri më i debatuar. Arsyet lidhen me një ‘hall’ të gjyqtares Miranda Konica në vitin 2011.

Një borxh ndaj Gjinit…

Inspektorët e KLD-së në vitin 2011, pas një inspektimi të kryer në gjykatën e Elbasanit, i kapin një sërë shkeljesh flagrante gjatë ushtrimit të detyrës gjyqtares Miranda Konica. Raportin e inspektorëve e shqyrton dhe Këshilli i Lartë i Drejtësisë në një mbledhje të atij viti dhe vendosin që ndaj saj të jepej masa disiplinore “Vërejtje”. Në dukje kjo është një masë që nuk hyn tek më të ashprat (KLD-ja nuk para ka qejf të marrë masa të ashpra ndaj sojit të vet), por kjo lloj mase e ka një kleçkë me zarar: Mjafton ta kesh në dosjen tënde të punës në ‘CV” dhe është e mjaftueshme që si gjyqtar të mos pretendosh dot për të bërë karrierë më lart, pasi kjo lloj vërejtje të pengon.
Gjyqtarja e Elbasanit, Miranda Konica (Çekrezi)

Gjyqtarja e Elbasanit, Miranda Konica (Çekrezi)

Ndaj dhe, pasi ka marrë në vitin 2011 masën “Vërejtje” nga KLD-ja, gjyqtarja Miranda Konica, ka nisur të lëvizë. Ajo ka hapur procese gjyqësore në Tiranë për të kërkuar heqjen e kësaj mase. Në betejën që ajo zhvilloi me KLD-në në Gjykatën e Apelit të Tiranës, kërkesa e saj për heqjen e masës disiplinore u shqyrtua as më shumë e as më pak se sa nga një trupë gjyqësore e kryesor nga Gjin Gjoni dora vetë. Trupa gjyqësore e Apelit të Tiranës e kryesuar nga Gjin Gjoni, me vendimin e saj të datës 9 Dhjetor 2011, ia zgjidhi hallin gjyqtares së Elbasanit. Për Miranda Çekrezin nuk do të figuronte më asnjë vërejtje në dosjen e saj të punës, vendimi i arsyetuar dhe i firmosur nga Gjin Gjoni e bënte ‘NUL’ vërejtjen e KLD-së. Rrugët e pafundme të karrierës ishin sërish të hapura për kolegen e Gjin Gjonit nga Elbasani. Pikërisht pasi ka marrë këtë lehtësim nga vendimi i Gjin Gjonit dikur, mbi 2 vite më vonë, rrugës së saj, gjyqtares Miranda Konica, i del sërish para Gjin Gjoni. Kësaj here kishin ndryshuar rolet, ishte ajo që do e gjykonte hallin e tij. Këtu mbaron dhe fabula dhe lidhjet mes të dyve që datojnë që prej vitit 2011. Por këto lidhje e kanë bishtin nga pas, të paktën nëse i referohesh habisë dhe debateve që ka shkaktuar kjo lidhje mes radhëve të gjyqtarëve prej 48 orësh.

Faksimile e listës zyrtare të financuesve të fushatës elektorale të vitit 2013 të PD

“Ky është një konflikt i padëgjuar interesi. Prej dy ditësh KLD-ja, Ministria e Drejtësisë dhe gjithë ajka e gjyqësorit në Tiranë kanë dijeni të plotë dhe e dinë mirë se gjyqtarja Miranda Konica që po gjykon Gjin Gjonin në Elbasan ka ca ‘borxhe’ ndaj tij. Janë të paparë. As nuk duan t’ia dinë. Edhe prokurorët e Elbasanit e dinë mirë këtë lidhje mes tyre. Por as ata nuk ndihen. Ministria e Drejtësisë duhej të kishte vënë kujën, që në momentin që zonjës Konica i ra shorti, pasi është e papranueshme. Çfarë emri t’i vësh kësaj? Këta janë llum, vetëm organizatat mafioze mund të tregohen kaq arrogante në sytë e gjithë botës”, – kështu u shpreh dje për DITA -n një person. Personi i cituar nuk është as më shumë e as më pak se sa një ndër gjyqtarët e këtij vendi, në një prej gjykatave më të rëndësishme shqiptare, në Gjykatën Kushtetuese. I njëjti komentoi, se vetëm vendimi i vitit 2011 i dhënë nga Gjin Gjoni për Miranda Konicën, ishte i mjaftueshëm që kjo e fundit, menjëherë porsa të njihej me delegimin e çështjes së Gjin Gjonit drejt saj më datën 16 Maj, të jepte menjëherë dorëheqjen nga për shkak të kësaj lidhje, për shkak të këtij konflikti interesi. Por nuk ka ndodhur kështu. Ajo jo vetëm ka pranuar të gjykojë një çështje në konflikt interesi, por dje ka dhënë dhe vendimin që rrëzon kërkesën e prokurorisë për pezullimin e Gjin Gjonit. Sikur të mos mjaftonte kaq, rezulton se bashkëshorti i gjyqtares Miranda Konica, shtetasi Dritan Konica, është dhe një ndër financuesit zyrtarë që gjendet në listat e donatorëve të fushatës elektorale të Partisë Demokratike të vitit 2013. Në listën emërore të donatorëve të fushatës së PD-së, si një koiçidencë pikante rezulton se personi pas tij në radhë quhet Gjon Gjini.

Rroftë Partia! Rroftë Korporata!

Ministri i Drejtësisë Nasip Naço urdhëroi sot nisjen e procedurave për shkarkimin e gjyqtares së Gjykatës së Elbasantit Miranda Çekrezi.
Gjyqtarja një ditë më parë mori vendim për mos pezullimin nga detyra të gjyqtarit të Gjykatës së Apelit, njëkohësisht anëtar i KLD-së Gjin Gjoni.
Në një lidhje telefonike për Ora News Ministri i Drejtësisë tha se gjyqtarja Çekrezi kishte marrë vërejtje një herë nga KLD dhe fakti që s’ka hequr dorë tregon se eshtë peng i ndereve te vjetra.
Sipas Naços gjyqtarja ka shkelur ligjin pasi nuk duhej të gjykonte çështjen pasi Gjin Gjoni kishte gjykuar një proces ku ajo kishte qenë palë.
“Ministria e Drejtësisë është e vendosur të forcojë pavarësinë e sistemit gjqyësor dhe është e vendosur që në çdo rat të reagojë me masa të menjëhershme.


…………………………
http://gazetadita.al/gjin-gjoni-sdo-pezullohet-gjykata-e-elbasanit-rrezon-prokurorine/

5/14/2014

Alibi Funktion: Die Generalstaatsanwaltschaft beantragt: die Richter Gjin Gjoni und Ken Dhima und Klorinda Çela von Durres zu suspendieren

Filed under: — Insider @ 1:09 pm

am 28. Mai hebt das Durres Berufungs Gericht diese Suspendierung der Mafia Richter wieder auf, was die Überschrift im Artikel nur bestätigt.
Durrës, Gjykata e Apelit heq pezullimin për gjykatësin e akuzuar për fshehje pasurie

Die Generalstaatsanwaltschaft mit Adriatik Llalla, beantragt die Suspendierung von 3 extrem prominenten korrupten Richtern, welche nur in Mafia Geschäften unterwegs sind und prominentesten Drogen Bosse auch aus der Türkei schon laufen liessen. Das HCJ, (High councel der Justiz) ist der Regenschirm für Berisha Gestalten mit Elvis Cefa und Bujar Nishani. Real wird Nichts geschehen, solange Bujar Nishani und Elvis Cefa im Amte sind.

Die Hohe Staatskontrolle erstattet Strafanzeige, gegen den Mafia Richter Gjin Gjoni und seine Ehefrau Elona Causi
, ein Fall der tief in den Deutschen Sumpf in Albanien führt.


Spartak Braho und Fatmir Xhafaj, organisierten die Amts Enthebung des Mafia Präsidenten Bujar Nishani, wozu man 94 Stimmen braucht.

Nach über 20 jährigem Deutschen, EU und US Justiz Aufbau, gab es die Bankrott Erklärung für die korrupten Justizbringer, welche nur kriminelle Strukturren aufbauten, praktisch in allen Institutionen. Experte: über die Albanische Justiz, die keine Gesetze kennt: They’ll only bribe someone else Die hohe Gerichts Kontrolle HCJ, ist der Motor der Korruption mit Bujar Nishani, wie Experten schnell erkennen, was von den Deutschen Camorra Justiz Bringer der IRZ Stiftung, ebenso gefördert wurde, weil man Mafiös unterwandert ist im Standard Modell.

Vor wengien Wochen: der höchste US Diplomat, nachdem die EU Botschafter vollkommen versagt haben.

Ende der Geduld: Jonathan Moore; “Llalla must attack corruption”

Das ist Show laufen, als Alibi Funktion, denn es sind alte Forderungen der USA und EU, das man endlich Prominente Korrupte Adminstrative festnimmt und verurteilt, oder auch Verfahren gegen die Promienz der Geldwäsche und Drogen Clans eröffnet. Wenn 2 Richter aus Durres suspendiert werden, so ist das nur die Spitze eines Eisberges von Kriminellen, welche sich Richter, oder Staatsanwälte nennen.

Die Mafia Richterin aus Skrapari Dhurato Bilo, bei allen Notaren, Anwälten rings um das Durres Gericht, als besondere kriminell und inkompetend bekannt ist immer noch unbehelligt, weil diese Gestalten aus Skrapari kommt und für die Ilir Meta Verbrecher Kartelle mit Salih Berisha eine wichtige Rolle spielt, für die Land Mafia. Nasic Nako, der Justiz Minister gehört zu dieser Klientel Wirtschaft der Profi Verbrecher um die LSI Partei und den Skrapari Banden des Ilir Meta, der von den kriminellen Strukturen der Deutschen SPD vor allem finanziert wurde, inklusive Martin Schulz und Steinmeier ist bei jedem kriminellen Unfug mit Mördern, Nationalisten und Verbrechern dabei, wie jüngst in der Ukraine.

Spartak Braho, organisiert eine Anklage gegen Elvis Cefa und der It. Senats Präsident: Pietro Grasso war in Tirana

Antwort des Elvis Cefa (Profi Krimineller mit vielen Anzeigen, wegen Grundstücks Fälschungen in Tirana, zu den Ermittlungen gegen Gjin Gjoni: “solange die Verfahren laufen, wird es keine Suspendierung geben.”


Unglaublich welche Dreistigkeit der Berufs Kriminelle Elvis Cefa hat.

Die Justiz Sabotage der Mafia Kartelle der Richter Vereinigung, Staatsanwälte, dem HCJ und Bujar Nishani Teil II Die meisten Investoren haben inzwischen seit 2009 das Land verlassen und Bank Kredite gibt es auch nicht mehr, weil Alles zusammen gefälscht wird.

4 Maj 2014 - 10:23
Fshehu pasurinë, Prokuroria: Të pezullohet gjyqtari Gjin Gjoni

14 Maj 2014 - 10:23

>Të tjera rreth shkrimit

TIRANE – Prokuroria dorëzon kërkesat për pezullimin nga detyra të gjyqtarit Gjin Gjonin, i cili është edhe anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë si dhe të dy gjyqtarëve bashkëshortë Ken Dhima dhe Klorinda Çela.

Kërkesat janë depozituar për Gjonin në gjykatën e Elbasanit, ndërsa për Çelën dhe Dhimën në gjykatën e Durrësit.

Lajmi konfirmohet nga burime zyrtare të Prokurorisë së Përgjithshme sipas të cilave kërkesat për pezullimet e gjyqtarëve janë bërë të mërkurën dhe akuza është e njëjtë, për “Refuzimin për deklarimin, mosdeklarimin, fshehjes ose deklarimit të rremë të pasurive të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose të çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim”.

Po sipas të njëjtit burim pas shqyrtimit të materialit në kallëzim, organi i Prokurorisë vlerëson të nevojshme për hetimin aplikimin e masave ndaluese “pezullim nga detyra” ndaj tre personave me funksione publike deri në përfundim të hetimeve, sipas parashikimit të nenit 242 të Kodit të Procedurës Penale.

Për anëtarin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, procedimi u regjistrua në prokurorinë e Elbasanit, për shkak të konfliktit të interesit që mund të kishte përsa kohë Gjin Gjoni ushtron dhe detyrën e gjyqtarit të Apelit në Tiranë.

Për të Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive depozitoi kallëzimin penal në Prokurorinë e Përgjithshme për fshehje të pasurisë së tij dhe bashkëshortes, falsifikime, deklarime dhe kontrata të rreme me vlerë 1 842 796 euro, 53 270 000 lekë të reja dhe 180 mijë usd.
- See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/fshehu-pasurin–prokuroria-t–pezullohet-gjyqtari-gjin-gjoni-214623.html#sthash.SJD5OMm1.dpuf

Pastrimi i Parave dhe ILDKP zbarkojnë te vilat e Shkëlzenit dhe Argitës, pasuria e familjes Berisha në rreth të kuq (1403 lexime)

Die Hintermänner der Berisha Mafia, welche Alles sabotieren und einen Staatsstreich versuchen.

Nishani, Llalla, Kuliçaj, Lezhja dhe Visho Lika, bërthama e errët e Sali Berishës që fshihet pas skenarëve për rrëzimin e qeverisë (1294 lexime)

2 Rechts Experten: Spartak Braho, Fatmir Xhafaj, fordern die Entlassung des Staatspräsidenten Bujar Nishani, der Alles blockiert und eine Skandalöse Richter Auswahl seit langem betreibt, schon als Justiz Minister ab 2009 und zuvor als Innenminister nur Klientel Politik betrieb. Bujar Nishani ist eine Art Taliban der Albanischen Politik und Ilir Meta ist bekanntlich der Frankenstein der Albanischen Politik.

Edi Rama sagt nur das, was der US Botschafter Arvizu schon zuvor gesagt hat und auch EU Institutionen.

Rama: Prosecution must do its job
14/05/2014

Rama: Prosecution must do its job
For the first time, the Albanian Prime Minister, Edi Rama, expressed his remarks about the work done by the Prosecution and the High Council of Justice.

Rama declared in front of the police that he wouldn’t like to intervene in the work of independent institutions, but he added that this is time for these institutions to work.

“This is the time for the Prosecution to enter a new phase, a new determined relationship with the good faith that every institution will do its job, and because we are not here to interfere with the independent institutions, but they are not independent from the Constitution. The HCJ must do its job, because the people are being humiliated every day by judges, whose easiest thing in the world is to free criminals that you catch after a very hard work”, Rama declared.

The Prime Minister accused the former police cupola of having ties with the crime. He said that the police has no room for corrupted people, and that this phenomenon should be fought.

“Not five or ten years ago, but just recently, the police was obliged to answer to criminals who were wanted from international agencies, and who took them out of bars as they were dogs, not police officers in the middle of Europe. You know where did these criminals find all this immunity. From the payments for their illegal freedom. The police has no more room for double ties”, Rama declared.

The Interior Minister, Saimir Tahiri, declared that the new strategy of the police for the fight against drug traffic will include removing the property title to anyone that plants cannabis.
………………..
http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=11824

Dušan Reljic, hat sich besser informiert und brachte in neuen Interviews die Fakten über Albanien: Seine Forderung die kriminellen Geschäfte zubeenden der Amerikaner wäre ein Grundlage, denn USAID, mit dem AAEF Fond und Michael Granoff, waren viele Jahre der Motor des Verbrechens in Albanien.
Die Ukraine zeigt ebenso, das die Familie Jo Biden und John Kerry, in die übelsten Erpressung und Bestechungs Geschäfte in der Ukraine das Chaos mit Kriminellen erneut finanzieren. Reine Verbrecher Familien, identisch wie Wesley Clark oder Madeleine Allbright.

Im Juli 2013, verbreitete er noch noch viel Unfug, der Berisha Mafia, welche das AIIS Institut kontrollierte und überwiegend aus korrupten Idioten des Berisha bestanden, und dem verstorbenen Sabri Godo:
President – Sabri Godo – Former Member of the Parliament in two legislatures and former President of the Parliamentary Commission of Social Affairs and Foreign Policy.

Chairman – Besnik Mustafaj – MP, former Minister of Foreign Affairs

Aldo Bumçi – MP, former AIIS Deputy Director
Artan Hajdari – former Deputy Minister of Justice
Marko Bello – MP, former Minister of European Affairs
Milva Ikonomi – Executive Director of AGENDA
Remzi Lani – Executive Director of Albanian Media Institute

Staff

Albert Rakipi, PhD – Executive Director

http://aiis-albania.org/aboutus.html

Albanische Institut für internationale Studien (AIIS) – SWP-Berlin und die unsinnige Meinung über den Albanischen Nationalismus

“The EU must supervise Albania”
14/05/2014

The EU must supervise Albania
While he values Albania as one of the highest deposits of chrome and oil, the Head of the German Institution for Safety and International Issues, Dushan Reljic, says that our country has enough raw material to have the attention of foreign investments, which increases the risk of corruption.

He criticized the construction of the Albania-Kosovo highway, ande declared that with the candidate status there will be more supervision from the European Union for government investments.

“All interventions of the World Bank and the European Union were pushed away, in their efforts to show the governments of Tirana and Prishtina to be more careful with the agreements for this highway, It was mostly due to the high pressure from the United States interests. This

If Albania becomes a member country, then we should start negotiating with the justice chapters and internal affairs, such as the fight against crime and corruption.

This means that the state investments in the future will be under the careful watch of the European Union, and this might help Albania avoid these problems”, Reljic declared.

The European Union enlargement with Eastern European countries showed that after taking the status, those countries made most of the progress. The uncertainty of the European Union in the decision making makes aspiring countries get tired, such as Bosnia and Macedonia.
http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=11826

4/26/2014

Der Bauschrott der Sokol Olldashi Mafia und der Elbasan Tunnel bei Krabe

Filed under: — Gjoka @ 6:14 pm

Ein wenig Regen und schon steht der teure Tunnel unter Wasser. Diesmal waren es Griechische Baufirmen mit den üblichen Hirnlosen Albanischen Baufirmen als Subunternehmen, damit man möglichst viel Geld stehlen kann. Der Tunnel wurde vollständig gesperrt, einige Fahrzeuge benutzen die alte Strasse.

Albanische Bau Ingenieure, kennen die Schwerkraft nicht, das Wasser nach unten läuft und deshalb verweigert man sich jeder Drainage (mit Millionen Schäden bei dem Häuser Bau) und baut lieber Pumpen Systeme auch wenn das Wasser nach unten laufen soll. Ein solcher Tunnel wo das Wasser hinein läuft ist aber eine Welt Premiere der Dummheit, denn mit geringsten Kosten, hätte sich das verhindern lassen. Albaner Experten sind aber funktionale Analpabeten (functional illerate) und deshalb ignorieren diese Art von Experten auch wirklich Alles, weil man es nicht kapiert. Die Ausl. Geldgeber, wie bei der EBRD (ein Türke), oder die Weltbank Projekte sind seit Jahren von der Mafia gesteuert, wobei der ausl. Verantwortliche erhebliche Bestechungs Gelder erhält, was im Film “Larnerica” schon vor über 20 Jahren geschildert wurde, wie das funktioniert. Und genau solche Investoren kamen dann überweigen auch nach Albanien, mit Profi kriminellen Vertretern der Lobbyisten und Consults.

26 Prill, 2014
Jeder Bauschrott und Mafiöse Investments werden von der Weltbank und der EBRD finanziert. Der Tunnel bei Krabe ist ein Muster Beispiel, wo der Verantwortliche Sokol Olldashi auch zu Tode gebracht wurde, denn der Unfall Bericht, wurde nie entgültig veröffentlicht, weil die Kopf Verletzungen sich nicht mit dem Fahrzeug und angeblichen Unfall Hergang erklären lassen. Den Hafen Durres, hat Sokol Olldashi, fester Bestandteil der Deutschen Bestechungs Consult, parasitärer Lobby Vereine und der Firmen Mafia in Albanien ebenso ruiniert.

Aktualitet | nga Redaktor Redaktor
Shiu bllokon tunelin e Elbasanit
Elbasan Krabe
Janë dashur vetëm pak orë reshje të dendura shiu, që tuneli i Krrabës të bëhet i pakalueshëm për automjetet. Për shkak të rritjes së nivelit të ujit si pasojë e reshjeve të shiut, policia ka devijuar lëvizjen e automjeteve, duke i drejtuar nga rruga e vjetër e Krrabës.

tuneliNdërkaq, policia u ka kërkuar drejtuesve të automjeteve të tregohen të kujdesshëm edhe për shkak të vijimit të reshjeve të shiut.

Tuneli Tiranë-Elbasan u inaugurua në qershor të vitit 2013, ndërsa vetëm 10 muaj më pas, rreshjet e shiut e kanë penguar lëvizjen e automjeteve në të.

Der bankrotte Hafen von Durres im Container Chaos, weil die Kräne nicht funktionieren und jeder stehlen kann

4/25/2014

Auf Mitarbeiter der Wasserwerke in Durres wurde erneut bei ” Sukth” geschossen

Filed under: — Sarah_HrNje @ 4:39 pm

Die Banditen Regierung des Salih Berisha hat Tausende von Gestalten auch als “Menschen ohne Kultur” bekannt umgesiedelt in den Bezirk Durres, um Wahlen zugewinnen, was die grösste Landraub Aktion und Vertreibung der Einheimischen ist, in Europa seit 70 Jahren, identisch im Kosovo. Versprochen werden imm Grundstücke, Wasser und Strom was nie gezahlt wird, auch nicht Kosovo Firmen, Hotels, Auto Werkstätten, oder Auto Wasch Anlagen. Hohe Kredite der Weltbank und Infrastruktur Kredite, finanzierten auch hier die Landes Zerstörung, illegales Bauen und Landraub, sowieso Schiessereien mit inzwischen 8.200 Toden, doppelt soviel Toden wie im Kommnuimus zu Tode kamen.

Alle Bauten und Anschlüße entlang der Autobahn sind illegal und nun wurden von Tankstellen, Auto Wasch Anlage Wasser Anschlüße gekappt. Einmalig die Zustände in Albanien.

Volle Verantwortung hat der Westen, für die Toden und das Albanische Chaos mit ihren kriminellen Privatisierungen und vor allem dem EU Programm: Dezentralisierung, was totaler Schwachsinn war und in einer Kathastrophe endete. Einziges Regierungs Programm der Deutschen überall, seit dem Berlinwasser Skandal: Korrumpierung der Regierung, Geld Unterschlagung und Betrugs und Fake Projekte der GTZ. spwie die Zerstörung der Gesellschaften und Staaten. Der Durres Bürgermeister Lefter Koka, warf in 2005, die GTZ geförderten Spinner von Berlinwasser raus, weil die Gestalten keine Ahnung hatten. Durres stoppt das Mafia Geschäft Deutscher Politiker mit Berlin Wasser . Einige Jahre später tauchten neue Ratten auf, mit den selben Hintermännern, als Consult und Berater für den Hafen, mit dem selben Desaster. Danach war der Hafen in den Roten Zahlen und in allen Bereichen im Negativ Bereich, vor allem im Finanz und Sicherheits Bereich.

Neue 62,5 Millionen € von der Weltbank: Der Durres Präfekt Roland Xhelili besichtigt die zerstörten Kanal Wasser Systeme bei Skhozet

Diesmal wurde Nachts auf Mitarbeiter der Durres Wasser Behörde geschossen in Sukth, einer u.a. von der Weltbank finanzierten Verbrecher Ansiedlung im Raume von SHIAK und dem Distrikt Durers. Der Extrem dumme Gangster des Sokol Olldashi und vorherige Direktor der Wasser Werke: Doklead Ademi, hat ein Chaos hinterlassen: Er kaufte Luxus Autos, aber machte Nichts, das 130 Millionen € Schulden bestanden durch Wasser Diebstahl und Nicht Bezahlung der Rechnungen und unternahme Nichts gegen die Klientel aus Nord Albanien, Kosovo und Albanische Gangster, welche Tankstellen betrieben, Auto Werkstätten, Auto Wasch Anlagen mit angezapften Leitungen und ebenso beim Strom. Es gibt Hotels, welche nach über 10 Jahren noch nie Strom und Wasser gezahlt haben. Doklead Ademi baute aber neue Wasserleitungen für illegale Bauten vor allem in der Rruga Taulantia und Currilla, für die eigenen Klientel.

Wasser Projekt fuer die Super Mafia in Raum Durres / Kavaje-Albanien u.a. mit Thyssen Rohren und Berlinwasser!

Die von Nord Albanischen Verbrecher Banden okkupierten Orte: Sukth, Xhafozoj, Shiak ist bekannt für Morde und Schiessereien auf fahrende Linien Busse. Praktisch Alles illegale Banditen Clans, welche ihre Raubzüge in die Ebene fortsetzten.

25 Prill 2014 - 10:01
Breshëri plumbash makinës së përgjegjësit të Ujësjellësit - See more at: http://www.shqiptarja.com/home/

5 Prill 2014 - 10:01

Breshëri plumbash makinës së përgjegjësit të Ujësjellësit

DURRES – Breshëri plumbash ndaj makinës së një përgjegjësi të Ujësjellësit të Durrësit.

Ngjarja është shënuar në orën 01:00 pas mesnate, ku makina tip land Rover e përgjegjësit të Ujësjellësit Durrës Bashkim Gjoni, u qëllua me 10 plumba.

Bashkim Gjoni sapo ka përfuaduar punën pranë pompave të ujësjellësit në Sukth është kthyer në banesën e tij rreth mesnatës, ndërsa në momentin që ka hyrë brenda në shtëpi, persona të paidentifikuar kanë hapur zjarr ndaj automjetit tip Land Rover në pronësi të Ujësjellësit.

Autorët janë larguar më makinë nga vendi i ngjarjes, ndërsa përgjegjësi i ujësjellësit ka njoftuar menjëherë uniformat blu.

Këta të fundit kanë mbërriur në vëndngjarje dhe kanë nisur hetimët për zbardhjen e saj, ndërsa paraprakisht dyshohet se ngjarja të ketë lidhje me detyrën e Bashkim Gjonit.

Redaksia Online
(Gre.M/Shqiptarja.com)
- See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/bresh-ri-plumbash-makin-s-s–p-rgjegj-sit-t–uj-sjell-sit-211440.html#sthash.yBKlK6xQ.dpuf

 

Ujësjellësi në Durrës 17.7 miliard lekë të pambledhura, ish drejtori blinte makina luksi e kamera

Posted by Slideri, Top Lajmet Friday, April 25th, 2014 aksioni UKD(1)Nga Xhevahir Gradica / Zbulohen fakte të tjera të reja dhe skandaloze lidhur me bilancin tragjik dhe gropën e madhe në të cilën është fundosur shoqëria e ujësjellës-kanalizimeve në Durrës. Zyrtarisht është thënë se debia ka kapur shifrat e 17.7 miliard lekëve, shifër e cila ka ngritur një sërë pikëpyetjesh lidhur me mënyrën se si ka funksionuar kjo shoqëri në kohën që drejtohej nga Doklead Ademi………….

Ein Assistenz Kontroll Polizist Artan Telha geboren aus Puke (Tropoje, Kukes, Puke als Banditen Polizei bekannt) wurde verhaftet, der prominenten Kriminellen auch half, junge Frauen nach Italien in die Prostitution zubringen.

Partner der Langzeit kriminellen Bande des Adile Shabani und Bledi Shuapi, Hekuran Hoxha und Konsorten.

“>Durrës, SHKB arreston ndihmës kontrollorin e Policisë Kufitare

Durrës, 22 prill 2014 – Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm ka arrestuar punonjësin e policisë Artan Telha, 42 vjeç, me detyrë Ndihmës Kontrollor në Pikën e Kalimit Kufitar Durrës. Prangosja e Artan Telhës dhe e shtetasit Klodian Novaku u bë në kuadër të operacionit “Ndalimi".

K/Inspektor Artan Telha, lindur në Pukë dhe banues në Durrës, është arrestuar me akuzën e “Korrupsionit pasiv nga persona që ushtrojnë funksione publike".

Mësohet se efektivi i policisë ka ndihmuar shtetasin Klodjan Novaku, të kalojë nga Shqipëria për në Itali, bashkë me shtetasen Adile Shabani, kundrejt shpërblimit në të holla. Novaku po e trafikonte vajzën e re drejt Italisë me qëllim që ta përdorte si prostitutë në vendin fqinjë.

Ministria e Punëve të Brendshme njofton se “Në datë 22.04.2014, ora 05:00, nga strukturat e sektorit të SHKB-së Elbasan, në bashkëpunim me Sektorin e Luftës Kundër Krimit të Organizuar në DPQ Elbasan, është arrestuar në flagrancë punonjësi i policisë, me detyrë Ndihmës Kontrollor në Pikën e Kalimit Kufitar Durrës, K/Inspektor Artan Telha, 42 vjeç, lindur në fshatin Iballë të rrethit Pukë dhe banues në Durrës. Arrestimi i tij në flagrancë është bërë për kryerjen e elementëve të veprës penale të “korrupsionit pasiv nga persona që ushtrojnë funksione publike", parashikuar nga neni 259 i KP, pasi më datë 21.04.2014 ka ndihmuar shtetasin Klodjan Novaku, të kalojë nga Shqipëria për në Itali, së bashku me shtetasin A.Sh., kundrejt shpërblimit në të holla.”

- See more at: http://www.durreslajm.com/aktualitet/durr%C3%ABs-shkb-arreston-ndihm%C3%ABs-kontrollorin-e-policis%C3%AB-kufitare#sthash.SQgyyIRc.dpuf

Shabani, hekuran Hoxha,
In 2008, wurde schon Shabani verhaftet, wie Hekuran Hoxha, aber mit Bestechung, wurde keine Anklage erhoben, und die Italiener geben der Mafia Justiz auch nicht alle Fakten. Also wurde diese Bande nun in Italien gründlichst verurteilt, weil die Fakten sowieso klar waren. Tief fährt die Sache in den Visa Skandal der Deutschen Botschaft damals bis 2005, was fast alle Diplomaten versuchten Non-Stop zuvertuschen. Offiziell wurden 450 kg Heroin mit Deutschen Visas geschmuggelt, aber wir sprachen schon in 2005 von einer Tonne, was ebenso über die Gerichts Fakten übertroffen wurde. Und trotzdem ist kein ganz Grosser dabei, wie Gjoka, Fatos Nano, Ilir Meta, das Durres Mafia Rathaus mit ihren Geldwasch Baufirmen u.a. Pespa, Skela Syla.

Shuaipi Mafia Durres drugs bari
Illegaler Terroristen Bau der Gangster Familie Shuaipi, mit Hilfe der kriminellen Polizei- Justiz und Polizei Banden von der Taliban Stadt Durres. Noch dümmer kann man nicht sein, in einem Strategischen Grundstück, seine primitive Banditen Vorstellung abzugeben.

Die Banditen, die sich dort angesiedelt haben, verteidigen ihre Ämter, Posten, illegale Bauten wo Wasser und Strom nur gestohlen wird.

Überall vor allem in den Krankenhäusern sitzen noch Tausende von Gestalten, mit gefälschten Diplomen, was das Krankenhaus Wesen, das Gesundheits System zerstörte.

175 fake diplome DP LSI : Eduart Halimi, Igli Carës, Eduart Ndreu, Sokol Olldashi Gruppe

Diplomat e fituara në disa universitete private mbajnë të bllokuar reformën në spitalin e Durrësit

Posted by Slideri, Top Lajmet Wednesday, April 23rd, 2014

spitali-i-durresit2Xhevahir Gradica / Drejtoria spitalore e Durrësit është në prag të verefikimit të të gjitha diplomave të mjekëve dhe infermiereve të arkivuara në departamentin e burimeve njerëzore. Shkak për këtë është bërë gjendja pa rrugëdalje lidhur me presionin gjithnjë e në rritje për të nxitur reformën edhe në këtë institucion të rëndësishëm. Burimet thonë se shumë shpejt drejtoria dhe bordi spitalit rajonal në Durrës do të vendosin për të ndërmarrë reformën e penguar deri më tani për një sërë arsyesh. Paraprakisht mendohet se 175 punonjës janë të përfshirë në listë, listë që do të kalojë fillimisht në dorën e një ekipi të kryesuar nga drejtoresha Ardiola Frashëri. Pjesë të kësaj liste janë jo vetëm punonjës të thjeshtë, por edhe përgjegjës të reparteve dhe shërbimeve brenda kësaj qendre spitalore universitare. Shumë drejtori rajonale në Durrës, duke përfshirë portin, arsimin, spitalin janë vënë përballë pamundësisë për të ndërmarrë reformën e duhur. Pengesë kryesore janë bërë disa eksponentë të cilët janë pjesa më e përfolur për abuzime dhe qëndrime jokorrekte, por që kanë mbijetuar deri më tani duke vënë në lëvizje të gjithë gurët që kanë pasur mundësi. Burimet njerëzore në këtë spital janë trajtuar në mënyrë të njëanshme dhe preferencë parësore ka qenë qëndrimi politik, qëndrim që ka pasur ndikim të fortë nga portieri deri tek bërthama drejtuese e shërbimit siptalor. Në spital flitet se kanë depërtuar jo vetëm militantë politik, por edhe punonjës që kanë probleme serioze me dokumentin shkollor. Gjatë mandatit të dytë të qeverisjes nga PD dhe aleatja e saj LSI në spital janë punësuar një kategori jo e vogël punonjësish të cilët kanë mundur të përfitojnë një diplomë në shkolla private apo edhe kualifikime pranë këtyre shkollave. Edhe pse në pritmëri janë dhjetra infermierë e mjek, mes tyre me përvojë disavjeçare, janë sistemuar të tjerëme të tilla dokumente. Gjithnjë sipas atyre që thuhen brenda bluzave të bardha, kanë veshur bluzën e bardhë edhe të padiplumuar. Motivet kanë qenë të shumta dhe të ndryshme, por ka rënë në sy dhe ka lënë shijen jo të mirë ndërhyrja dhe diktati i politikës. PD në Durrës është ndarë në disa grupime, klanet e të cilëve kanë qenë në konflikt për shkak të interesave jo të ligjshme që mbronin. Kështu grupi Eduart Halimit, Igli Carës, Eduart Ndreut, grup që kokën e kishte në Tiranë, ka qenë më i fortë sesa ai i Genc Jukës, Ferdinand Xhaferajt apo Armand Telitit dhe të tjerëve, ndërsa në mes tyre kanë depërtuar në spital dhe në arsim edhe klanet dhe lidhjet jopolitike të disa eksponentëve në LSI. Shërbimi spitalor në tetë vitet e fundit është ndëshkuar rëndë pasi ky lloj shërbimi është bërë objekt i eksperimenteve pas të cilave kanë qëndruara në mënyrë të hapur e të kamufluar interesat e grupazheve dhe të klaneve. Fakti se Ministria e Shëndetësisë gjatë tetë viteve ka rënë në dorë të PD, të Partisë Demokristiane, të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe herë tek Partia Republikane e kështu me rradhë e ka çorganizuar tërësisht sistemin e të funksionuarit të të gjitha strukturave shëndetësore nga kupola deri në bazë. Palët kanë tentuar që nën çadrën e “reformës” të sistemojnë njerëz të fisit, të politikës, të bizneseve të përbashkëta, të lidhjeve të dyshimta e të tjera. Ekonomistë, fiancierë, juristë, agronomë, ushtarakë, mësues dhe të çdo lloj specialiteti tjetër gjen në spital, krahas mjekëve dhe infermierëve. Sipas konfimrimeve nga brenda spitalit mësohet se gjatë viteve të fundit nuk mbeti infermierë e infermiere pa përfituar diplomë duke paguar shuma të mëdha në universitetet private si mundësi e vetme për të futur në xhep diplomën. Kështu aktualisht mësohet se të gjithë brenda rrethimit të spitalit, duke lënë mënjanë një pjesë të administratës dhe fare pak prapavijën, kanë marrë diplomë të mjekut, të juristit dhe të infermierisë së lartë. Disa kohë më parë një nga ministratat, partia e të cilit ishte në aleancë me Berishën deklaroi publikisht se do të kërkonin shkollimin natën të infermierëve, por këta të fundit e kryen shkollën sa hap e mbyll sytë duke siguruar diplomën nga privati. Më shumë se 400-500 infermierë dhe infermiere janë dyndur në harkun kohor të dy-tre muajve, pas deklarimit të mësipërm, drejt universitetit privat për të bërë të tyren një diplomë. Është kjo kategori e cila aktualisht mban të bllokuar reformën në qendrën siptalore universitare të Durrësit. Drejtoresha Ardiola Frashëri nuk ka ende ndonjë reagim konkret, ndërkohë që vazhdon të mbetet në pozitat e një drejtuese e cila kërkon kohë për të mësuar shumë nga mënyra se si ka funksionuar rrjeti në këtëlloj shërbimi. Edhe pse është ende herët për të mësuar për fatin e të përfshirve në listë dhe të atyre të futur në rrethin e kuq, thuhet se diçka pritet të lëvizë shumë shpejt. Nuk dihet nëse do të jenë 175 punonjës që do të përfshihen në reformë, apo pjesë e tyre. Mpleksja e interesave të shumëllojshme dhe nga më të diskutueshmet e bëjnë shumë të vështirë, deri të pamundur realizimin enjë reforme të drejtë. Sipas burimeve nga persona që e njohin nga afër drejtoreshën Frashëri, numri një i drejtorisë spitalore rajonale në Durrës ka mbështetjen e plotë jo vetëm nga baza, por edhe nga vet krey qeverisë. Megjithatë vazdhon të qëndrojnë në pozitat e vëzhgueses pa mundur të hedhë hapin në ndërmarrjen e reformës.

Short URL: http://bulevardionline.com/?p=8846

50 illegale Wasser Leitungen wurden bei der selbstständigen Gemeinde Rrashbulli, gekappt, welche von extrem dummen Verrrückten regiert wird.

Durrës, Ujësjellësi u vë “gërshërët” 50 lidhjeve të paligjshme

Durrës, 14 maj 2014 - Dega teknike në bashkëpunim me inspektoriatin e Ujësjellësit të Durrësit kanë zhvilluar paraditen e sotme aksionin për prerjen e 50 lidhjeve të paligjshme, të cilat ishin lidhur në tubacionin e vjetër që kalon në zonën e Rrashbullit.

Lidhjet ishin bërë në tubacionin 400 mm, duke shkaktuar një humbje të konsiderueshme të ujit të pijshëm. Pas evidentimit të këtyre lidhjeve, dega teknike së bashku me inspektoriatin i kanë prerë të gjitha.
Rrashbulli

Kryetari i degës teknike, Lorenc Facja, tha se në zonën që njihet si Mulliri i Bullgarit janë evidentuar 50 lidhje të paligjshme, të cilat janë ndërprerë sot dhe kështu do të vazhdohet edhe me lidhje të tjera, që do të evidentohen në të ardhmen.

Facja iu ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që nuk kanë bërë kontratë me ujësjellësin, që të paraqiten pranë ndërmarrjes për të bërë kontrata, pasi të gjitha këto lidhje do të ndërpriten.

Prej më shumë se një muaji, Ujësjellësi i Durrësit ka zhvilluar disa aksione të tilla për ndërprerjen e lidhjeve të paligjshme që janë bërë në rrjetin e ujit të pijshëm. Pas aksioneve në Shkozet, autostradë dhe zonën e plazhit, aksioni do të vijojë në zonën e shëtitores Taulantia, në lagjen nr 1 të qytetit bregdetar.

/agjencia e lajmeve “Dyrrah”/

- See more at: http://www.durreslajm.com

Regierungs Delegation mit Edi Rama beim Papst in Rom - Müll Probleme ohne Ende

Filed under: — Insider @ 12:36 am

 

Die Deutschen haben Millionen verpulvert auch rund um Müll Entsorgung. Einziges richtiges Projekt in Funktion ist eine Recycling Firma, für Plastik, als Arbeits Beschaffung für die Romas, nachdem der EU Botschafter alle Roma Gelder auch unterschlagen hat mit seinen Banden.

Die Firma exportiert das aufbereitete Plastik nach China, wo alle paar Monate ein Schiff kommt nach Durres.

Auf dem ehemaligen Gelände der Metall Fabrik in Elbasan, soll eine Müll Deponie errichtet werden.

Illegal angesiedelte Nord Albaner sind gegen diese Müll Deponie.

8/10/2013

Die Firma Becker und die Vernichtung der EU-Förder Mittel, mit einer Müll Verwertung als Joint-Venture in Albanien

Es erinnert an diesem Lobby Betrugs Murks, mit der Albaner Mafia, welche sofort bankrott und insolvenz war: Steuer finanziert, was der übliche Betrug ist. Statt 7 € pro Tonne, wird heute 1 € gezahlt und das auch nur in wesentlich geringeren Mengen als kalkuliert. Andere Projekte dort identisch der Deutschen GTZ - BMZ rund um den Skhoder See. Alles Pleite Projekte wie fast immer, vor allem in Afrika.

Frau Annemarie Becker ist seit August 2011 Senatorin im BWA-Landesverband Rheinland-Pfalz, als PR Marketing der übelsten Verbrecher Clans Albanien und der Drogen und Waffen Kartelle.

(v.r.n.l.) Inhaberin der Becker-Firmengruppe Frau Annemarie Becker, Premierminister Albaniens Sali Berisha, Bürgermeister von Bushat, Zef Hila, beim Durchschneiden des Bandes im Rahmen der feierlichen Eröffnung

 

Albanien schliesst das Mafiös aufgebautes General Konsult in New York! Die Familie Collaku baut ebenso illegal in Durres u.a. ein Hochhaus, wobei Frau Collaku einmal General Direktorin im Bau und Tourismus Minsterium in 1995-96 war, Adviser von Berisha und den ersten Master Plan für Tirana aufstellte, der sofort wie so oft Makulatur war.

4/18/2014

Erfolg der Anti Drogen Polizei bei der Festnahme einer Heroin Schmuggler Truppe

Filed under: — BuckZiesMutter @ 8:13 am

Ein echter Erfolg der Anti Drogen Polizei war diese Operation, wo noch vor der Griechischen Grenze ein Gruppe von Drogen Schmugglern festgenommen wurde, welche nach Griechenland mit dem Taxi unterwegs war.

Ein echtes Zeichen, über die neue Polizei!

Keine Operationen sind bekannt, über den NATO Drogen Schmuggel von Afghanistan nach Europa! Die NATO konnte die Drogen Produktion um 7.000 % in Afghanistan steigern, wobei der Mitte Mai 2002 eliminierte US Botschafter Josef Limprecht, aktiv Drogen im Hafen von Durres vor über 10 Jahren abholte, im Terroristen Camp bei Peskopje verteilte, ebenso Waffen verkaufte. Der damalige US Botschafter Josef Limprecht, baute in Pakistan die Heroin Labors auf, zur Finanzierung des Afghanstan Krieges mit aktiver Hilfe von Salih Berisha beim Waffen und Drogen Handel zwischen Kabul und Tirana. Josef Limprecht, erhielt weder ein Ehren Begräbniss in den USA, seine in der Botschaft gefunden Geld Profite, erhielt eine Albaner Stiftung. Identisch die Vorgängerin Marizo Lino, wo die Mutter nach Albanien einreiste, um 2 Geldkoffer in der Botschaft abzuholen, aus Waffen Geschäften vor allem im Auftrage der Madeleien Allbright.

17 Prill 2014 - 21:41
Trafiku i heroinës drejt Greqisë si fshihet droga nga trafikantët
Të tjera rreth shkrimit
VIDEO
16 prill/ Trafiku i drogës, në pranga të policisë 6 persona
TIRANË - Mënyra të ndryshme për të trafikuar drogën pa u vënë re. A1 Report dhe Shqiptarja.com kanë siguruar fotot e mënyrës së maskimit në trup të 2.5 kilogramë heroinë, e destinuar të trafikohej nga Shqipëria në Greqi. Pesë pakot e drogës janë ngjitur në trupin e Ardian Shurdhës, i cili ishte dhe korrieri i drogës.

Për të shmangur kontrollet e policisë, Shurdha përdorte mjetet e transportit publik. 42-vjeçari ka hipur në Elbasan si pasagjer në një furgon taksi 8+1 që bënte linjën Elbasan-Kapshticë. Pjesetarët e tjerë të grupit janë, Dritan Qesja, 35 vjeç, Shyqyri Sallaçi, 53 vjeç, Ervis Hasankolli, 30 vjeç, Aleks (Klodian) Kreçi, 36 vjeç që e ndiqnin dhe shoqëronin furgonin me një autoveturë.

Shurdha do të vijonte udhëtimin me mjetet e transportit publik edhe për të kaluar kufirin dhe vijuar udhëtimin brenda territorit grek nëse nuk do të ishte ndalur nga policia. Operacioni i përbashkët i Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale dhe Policisë së Korçës u finalizua në aksin Bilisht-Kapshticë, në afërsi të Pikës së Kalimit Kufitar me Greqinë.

Operacioni që çoi në pranga krejt rrjetin e trafikut është koduar “Fallxhorja” pasi vetëm një fallxhore mund të zbulonte se në furgonin e pasagjerëve, njëri prej udhëtarëve ishte një korrier droge i maskuar me heroinën e fshehur rreth trupit

Grupi i trafikantëve të drogës u arrestuan mesditën e të mërkurës. Heroina e sekuestruar në tregun e shumicës së trafikantëve të drogës në Shqipëri vlente 200 mijë euro, ndërsa pas kalimit të kufirit, në territorin grek shitej po më shumicë 500 mijë euro - See more at: http://www.shqiptarja.com/Aktualitet/2731/trafiku-i-heroin-s-drejt-greqis–si-fshihet-droga-nga-trafikant-t-210306.html#sthash.dDMGWP9V.dpuf

Mit Franz Josef Strauss begann das Desaster im Balkan, denn Entwicklunghilfe + Luxus Mercedes, gab es damals und die Ramiz Aliu Regierung, begann über den Famir Haklaj Clan aus Tropoje Waffen in den Kosovo zuliefern.

Die illegalen Waffenlieferungen der Deutschen in den Balkan ab 1987

Bei Diebesbanden, gibt es ohne Zweifel ebenso Erfolge, denn zuvor waren es die Berisha Polizei Banditen, aus Tropoje und Kukes, welche Verwandte überall illegal ansiedelten und erneut als Spionage Apparat für Diebstahl Touren dienten.

202 illegale Bauten auch in Antiken Stätten und die Grundstücks Direktoren von Durres: Andi Lila und Erjon Jakov

Filed under: — BuckZiesMutter @ 7:39 am

Die Richterin Dhurato Bilo, hat die Grundstücke im Antiken Theater von Durres vergeben, ohne jede Rechts Grundlage, was es seit 100 Jahren nicht mehr in Europa gab. G’rundstücks Direktoren und das Ministerium in Tirana (bis September 2013) sind gerade in Durres, ein Magnet der Inkompetenz, krimnieller Idiotie und immer vollkommen korrupt. In Sarande ein identisches Bild, wie in Vlore, Elbasan, Berat usw.. Die Sokol Olldashi Mafia, mit Deutschen Partner eine Legende.
Idioten Mafia von Durres: Bedri Luka und 2 Bau Inspektoren wurden verhaftet

Gestern wurde ein Fahrzeug, eines Mafiosi in die Luft gesprengt, der bei dem Aragosta parkte und illegale dort auch Lokale betrieb.
4/17/2014
Dem Mafiosi Eduart Xhepa, hat man sein Fahrzeug vor dem “Aragosta” Restaurant in Durres - Currila in die Luft gesprengt

Die Ex-Grundstücks Direktoren von Durres: Andi Lila und Erjon Jakova, will man anklagen, wie die hohe Staatsaufsicht emphielt. Das gehört auch zum Show Spiel, denn warum wurden diese Ortsfremden Berisha und Sokol Olldashi Verbrecher noch nicht angeklagt?

Alle Grundstücks Direktoren seit 15 Jahren, wurden sehr schnell abgesetzt, teilweise wie im Vasil Hila Skandal des Ilir Meta - des Bürgermeisters Miri Hoti, bis zu einer Haft Strafe von 15 Jahren verurteilt. Gegen alle 4 Bürgermeister der letzten 18 Jahre, liegen nun die fertigen Anklage Schriften vor und Nichts geschieht in Durres, wie bei den etlichen Abriss Aktionen des Staates, gegen illegale Bauten an der Küste. Es dient nur dem Kassieren von Bestechungsgeld und ist teilweise sehr preiswert. Kleine Sachen ausserhalb der Stadt reisst man ab wie in Shkozet.

17 Prill 2014 - 15:58
Legalizuan 202 ndërtime në zona të ndaluara, në akuzë 7 ish-zyrtarë
Të tjera rreth shkrimit
VIDEO
DURRËS - Legalizimet në zonat arkeologjike, në bregdet, në kanale kulluese, pranë hekurudhës si dhe shkaktimi i një dëmi prej 520 mijë eurosh ndaj shtetit ka çuar në ndjekje penale, dy ish-drejtorë Andi Lila dhe Erjon Jakova dhe pesë ish-përgjegjësa sektori të ALUIZNI-t Durrës.

Ka qenë Kontrolli i Lartë i Shtetit, që pas kontrolleve ka arritur në përfundimet që ka dërguar në Prokurori. Sipas KLSH-së, 7 të denoncuarit “kanë kryer legalizime të jashtëligjshme për 202 subjekte në zonat arkeologjike, pranë vijës bregdetare, brenda brezit mbrojtës të hekurudhave, si dhe brenda ose pranë vijës së ndërtimit të strukturës së rrugës dhe kanaleve kullues, me një dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit në vlerën 78,7 milionë lekë, ose 560 mijë euro”.

Kontrolli i Lartë i Shtetit, ka bërë të ditur se, ka audituar Agjencinë Rajonale të Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI) Durrës, për periudhën Janar 2011- Shtator 2013.

KLSH-ja ka bërë të ditur se, nga ky auditim, u konstatuan një sërë shkeljesh te dispozitave ligjore, për të cilat KLSH ka kryer kallëzim penal në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës, për ish-drejtorët e këtij institucioni, Andi Lila dhe Erjon Jakova, si dhe për ish-përgjegjësit e sektorëve K. S., A. L., P. I., G. D., dhe F. Ç., për konsumim të elementëve të veprës penale të “shpërdorimit të detyrës”, për rastet e:

Legalizimin e 202 ndërtimeve informale, nga të cilat 22 ndërtime mbi monumentet arkeologjike, duke cënuar integritetin e Monumenteve të Kulturës (Zonat Arkeologjike “A” dhe “B” të Bashkisë Durrës), 157 ndërtime informale pranë vijës bregdetare, Studimin Urbanistik të Zonës së Plazhit Durrës (rrugët, lartësitë dhe distancat midis objekteve), 4 raste brenda brezit mbrojtës të hekurudhave, 19 raste brenda ose pranë vijës së ndërtimit të strukturës së rrugës dhe kanaleve kullues;

Shkaktimin e dëmit ekonomik në Buxhetin e Shtetit, në vlerë 72.5 milionë lekë dhe mungesës së të ardhurave për fondin e kompensimit monetar ndaj ish-pronarëve, në vlerë 6,2 milionë lekë;

Moskryerjen e procedurave ligjore gjatë procesit të legalizimit.

RASTET E HETUARA DHE TË DENONCUARA NGA KLSH-ja
Me konkretisht, për ish-Drejtorin Andi Lila të Drejtorisë Rajonale të ALUIZNI-t Durrës, KLSH konstatoi:
- See more at: http://www.shqiptarja.com/

Die einzige Institution, welche in Durres funktioniert ist der Präfekt, der mangels Geldmittel, vollkommen überfordert ist im Sumpf von Durres. Der Alte Präfekt Genc Alizoti, wechselte zur LSI Partie, brachte die vielen Bau Verbrechen der PD und SP Mafia zur Anzeige, mit einer jungen Juristin und seines Stabes, bevor er Ausschied. Nun erfolgen erst nach 2 Jahren die Anklagen, weil die Staatsanwalt ebenso korrupt und inkompetend ist.

Typische Mafiöse EBRD Finanzierungen, zerstörten Albanien: Zement Fabrik Finanierung Nr. 10, was sowieso sinnlos ist.

Die “TITAN” Zement Gruppe, will auch noch Hafen Lizensen n Durres

Der Präfekt von Durres Roland Xhelili, versucht im Chaos und ohne Geldmittel den Tourismus zuretten

Capo der Tirana Mafia: Aurel Bylykbashi - Schutzherr für Geldwäsche und Zerstörung der “Touristik Zone” in Albanien

Chaos Grundstücks Agentur: Das Rathaus von Durres, will nun ab Anfang Januar mit einem Abriss illegaler Bauten beginnen

1/31/2014

Durres Mafia Stadt, ohne Justiz, was die dümmste Mafia sogar kritisiert

Kein Abriss erneut, nicht einmal die vielen Lokale, welche die neuen Parks im Stadt Zentrum besetzten, an der Rruga e Deshmoreve: Der Durres Bürgermeister Vangjush Dako, ein Dumm Mafiosi, der schon in 2000 als Bau Inspektor die Stadt verwüstete, für die Ilir Meta Verbrecher Bande, versteckt sich. Die komplette Stadt ist im Steuer Streik, bei so einer dummen Rathaus Mafia.
Der Bezirk Durres, ist Lieblings Stätte der kriminellen Politik Clans, für Grundstücks Raub und gefälschte Dokumente. In Durres demontrarien die Tabak Anbauer und Verarbeiter, weil es ebenso ein Mafiösen Monopol gibt.

Tirana - Durres: Selbst gemalte Landkarten, dienten den Grundstücks Agenturen ALUIZI, ZRPP als Grundlage der Arbeit
Bildung unerwünscht, denn man lebt gut, mit den Mafia Univeristäten, welche niemand kontrolliert.

Das Desaster der Weltbank finanzierten Coastal Management Plan Projekte und die Abriss Aktionen in 2007-08 wird deutlich, geleitet vom Schwiegersohn des Salih Berisha: Jamarber Malltezi, was allein schon ein Skandal ist, wie Millionen verschwanden, inklusive Laptops. Schon damals sagte man, das nur die Berisha Mafia, diese Grundstücke stehlen will und an Klientel gibt. Bei soviel krimineller Energie, kann es nicht verwundern, das die Tochter Dashura Malltezi, praktisch ein Analphabet ist, trotz Privat Lehrer und kaum einen Satz schreiben kann. Die Küsten Zerstörung ist Weltbank finanziert, wie auch bekannte Journalisten schnell heraus fanden, denn 30 Millionen erhielten die Grundstücks Mafia Gestalten, der AKKP, des Berisha.

22.000 illegale Grundstuecks Urkunden in Verbots Zonen, durch die Berisha Mafia und neue Tourismus PR

Im Lande der Null Justiz: Tirana, Durres, Vlore das illegale Bauen, gefakte Dokumente und Justiz

Die Regierung, will illegale bebaute Tausend Hektar Land im Golf von Laze, durch die Berisha Banden enteignen und zerstören
12/27/2012
Tabilan Stadt Durres: im Rausch der Beton Zerstörung der Antiken Innenstadt und Kueste

Pogradec identisch, wo die Deutsche GTZ viele Millionen versenckte, wie in Korce! Anarchie, Null Gesetze auch in den Zone Touristik wurden Genehmigungen gegeben. Bei 500 Millionen € für einen Justiz Aufbau, weitere Milliarden für Infrastruktur und Ausbildung, wurde nur die Stadt und Umwelt zerstört, schlimmer als die Vandalen vor über 2000 Jahren.

Aktualitet
18 Prill 2014 - 16:52
Abuzime me lejet e ndërtimit dhe tenderat, nën akuzë 6 zyrtarë
Të tjera rreth shkrimit
VIDEO
TIRANË - Kontrolli i Lartë i Shtetit ka kallëzuar në prokurori tre ish-drejtues të komunës Udenisht në Pogradec dhe tre zyrtarë të komunës Remas, Lushnjë. Me anë të një njoftimi për median, tre ish-drejtuesit e komunës Udenisht (ish-kryetarët e Komunës dhe ish-kryetari i Këshillit të Komunës) kanë dhënë leje ndërtimore në prona shtetërore si dhe në bregun liqenor, zonë turistike.

Ata kanë zbardhur vendime në emër të KRRT dhe të Këshillit të komunës, pa i diskutuar në mbledhjet dhe pa i shënuar në protokollet përkatëse, si dhe kanë dhënë me qira një sipërfaqe toke prej 21,330 m2, në kundërshtim me ligjin dhe pa zhvilluar procedurat ligjore.

Ndërkaq, tre zyrtarët e komunës Remas kanë kryer veprime dhe mosveprime të kundërligjshme gjatë ushtrimit të detyrës si anëtarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në prokurimet publike të Komunës, të cilat i kanë sjellë një dëm ekonomik për Buxhetin e Shtetit në vlerën 14,8 milionë lekë(mbi 100 mijë euro).

KONTROLLET E KLSH DHE SHKELJET E GJETURA

Auditimi në Komunën Udenisht
Kontrolli i Lartë i Shtetit, në zbatim të programit të auditimit nr. 225/4, datë 16.12.2013, ka audituar komunën Udenisht, Pogradec, për periudhën Janar 2011- Shtator 2013.

Nga ky auditim, u konstatuan një sërë shkeljesh të dispozitave ligjore, për të cilat KLSH ka kryer kallëzim penal në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Pogradec, për ish-Kryetarin e komunës N.D., ish Kryetarin e Këshillit të Komunës, H.H. dhe ish-Përgjegjësin e Zyrës së Urbanistikës së këtij institucioni, A.SH, për konsumim të elementëve të veprës penale të “Shpërdorimit të detyrës”, neni 248 i Kodit Penal.

Më konkretisht, për ish-Kryetarin e Komunës Udenisht, N.D., shkeljet janë:
- Në 2 raste, ka dhënë leje ndërtimore në prona shtetërore si dhe në bregun liqenor, në kundërshtim me nenin 40 dhe 41 të ligjit nr. 8405, datë 17.9.1998 “Për Urbanistikën”, si dhe në kundërshtim me VKM nr. 722, datë 19.11.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”;
- Në 2 raste, ka dhënë leje sheshi dhe leje ndërtimi në zonë turistike, në kundërshtim me vendimin e KRRTRSH-së “Për miratimin e Masterplanit të Zonës Turistike Lin-Tushemisht”, i cili përcakton vijën mbrojtëse përgjatë bregut të liqenit;
- Në 7 raste, ka kryer zbardhjen e vendimeve të Këshillit të Komunës, duke vendosur nënshkrimin e tij për emrin e Kryetarit të Këshillit të Komunës, veprim në kundërshtim flagrant me të drejtat e tij si Kryetar dhe në tejkalim të kompetencave, duke marrë atribute të cilat ligji ia njeh posaçërisht vetëm Kryetarit të Këshillit të Komunës.
- Ka nënshkruar kontratë për dhënie me qira të tokës bujqësore të pandarë në sipërfaqe 10,000 m2 dhe 800 m2, në bregliqen Udenisht, pa kryer asnjë procedurë ligjore dhe pa marrë vendim në Këshillin e Komunës;
- Ka nënshkruar kontratë qiraje për dhënien në përdorim të fondit pyjor dhe kullosor kombëtar, me sipërfaqe prej 10,730 m2, për parkim makinash, ndërsa vendimi i Këshillit të komunës shprehet për një sipërfaqe prej 2,000 m2, etj. - See more at: http://www.shqiptarja.com/Aktualitet/2731/abuzime-me-lejet-e-nd-rtimit-dhe-tenderat-n-n-akuz–6-zyrtar–210455.html#sthash.Px4Pr1zK.dpuf

4/11/2014

Festnahmen von einem ‘Bomben Bauer in Skhoder, und korrupten Grundstücks Direktoren in Elbasan

Filed under: — Insider @ 2:45 pm

Etliche Handy Bomben Bauer Gruppen, wurden bis jetzt festgenommen, wo sich die Berisha Leute, viele Jahre weigerten, diese Terroristen und Erpresser festzunehmen, weil er auch hier der Schutzherr war und die Innenminister Bujar Nishani und Flamur Noka vor allem.

Publikohet videoja e arrestimit të trafikantëve të bombave
Publikuar më 11.04.2014 | 12:49

Policia ka bërë publike sot videon e arrestimit të 2 personave, pas një operacioni kundër trafikimit të bombave me telekomandë. Mësohet se, në pranga kanë përfunduar Pjetër Babaj, 58 vjeç, banues në lagjen “Tre heronjtë” të qytetit të Shkodrës dhe Lulëzim Naim Toska, 36 vjeç, banues në lagjen “29 nëntori”të qytetit të Shkodrës.

Gjatë këtij operacioni policia sekuestroi në cilësinë e provave materiale, 4 copë mina me telekomandë, 6 copë kapsolla elektrike, aksesorë ndihmës për vënien në funksionim të minave me telekomandë, 4 armë zjarri pistoletë, rreth 30 fishekë pistoletë, 50 fishekë automatiku dhe një silenciator.

 

Fillimisht policia ka arrestuar në urën e Bunës, Pjetër Babaj, i dënuar edhe më parë për trafik armësh. Në automjetin e tij, polici gjeti dy mina me sahat. Pas kontrollit të banesës në lagjen “Tre heronjtë” u bë e mundur të gjendeshin edhe minat e tjera, së bashku me kapsollat elektrike dhe aksesorët e tjerë. Bazuar në informacionet e mbledhura gjatë hetimit 2-mujor, menjëherë policia vijoi kontrollin në banesën e shtetasit Lulzim Toska, i cili dyshohet si bashkëpunëtor i Babajt. Në këtë banesë u gjetën 4 armë zjarri pistoleta dhe 1 silenciator. http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=44568&kat=95

Die Ex Grundstücks Direktoren von Elbasan wurdne verhaftet, ebenso in Librazhd, steht die gesamte frühere Mannschaft vor der Verhaftung.

Arrestohen 5 zyrtarë për shpërdorim detyre e falsifikim dokumentesh

 

Arrestohen 5 zyrtarë për shpërdorim detyre e falsifikim dokumenteshLIBRAZHD - Në kuadër të operacionit të koduar “Hipoteka”, Policia e Elbasanit bëri të mundur arrestimin e 5 zyrtarëve të cilët akuzohen për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentesh.

Mësohet se në pranga janë vënë shtetasit: Sali Terziu me detyrë specialist regjistrimi pranë Zyrës së Pasurive të Paluajtshme, Librazhd; Fatmir Kaca, specialist i kadastrës në komunën Orenjë, Librazhd, Xhemal Bozhiqi me detyrë specialist topograf pranë komunës Hotolisht, Librazhd, Baki Bragjeci, kryeplak i fshatit Zdrajsh, Librazhd.

Arrestimi i tyre u bë pasi në bashkëpunim me njëri-tjetrin duke shpërdoruar detyrën dhe falsifikuar dokumentet e pronësisë kanë regjistruar një pronë në kundërshtim me ligjin.

Në pranga gjithashtu është vënë edhe shtetasi Naim Kaca, banues në Librazhd, i cili ka përfituar pronën në kundërshtim me ligjin me anë të falsifikimit të dokumenteve zyrtare. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Elbasan për veprime të mëtejshme.

Në kuadër të operacionit të koduar “Hipoteka”, Policia e Elbasanit bëri të mundur arrestimin e 5 zyrtarëve të cilët akuzohen për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentesh

11 Prill 2014 - 09:03

Librazhd, pranga 4 zyrtarëve
falsifikuan dokumentet e pronësisë

LIBRAZHD- Janë arrestuar 4 zyrtarë dhe një banor në Librazhd, pasi dyshohet se në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë regjistruar një pronë në kundërshtim me ligjin. Sipas policisë së Elbasanit, ata akuzohen për shpërdorim detyre duke falsifikuar dokumente.

Të arrestuarit janë: -Sali Terziu 54 vjeç, specialist regjistrimi pranë Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme në Librazhd,

-Fatmir Kaca 56 vjeç, specialist i kadastrës së Komunës Orenj,

-Baki Bragjeci, 50 vjeç, kryeplak i fshatit Zdrajsh Librazhd,

-Xhemal Bozhiqi 53 vjeç, me detyrë specialist topograf pranë Komunës Hotolisht,

-Baki Bragjeci 50 vjeç, kryeplak i fshatit Zdrajsh Librazhd,

-dhe Naim Kaca 57 vjeç, banor në Librazhd.

Këta persona, dyshohet se në bashkëpunim me njëri-tjetri kanë shpërdoruar detyrën zyrtare duke falsifikuar dokumente pronësie. Sipas policisë së Elbasanit, zyrtarët dhe qytetari banor i Librazhdit, në bashkëpunim me njëri-tjetri kanë regjistruar një pronë në kundërshtim me ligjin.

Ndalimi i tyre u bë nga ana e Seksionit Krimit Ekonomik Financiar, gjatë operacionit të koduar ‘Bashkëpunëtorët”. Materialet iu kalojnë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan për veprime të mëtejshme për veprat penale “Shpërdorim detyre, falsifikim dokumentesh”.

Redaksia online
(esh/shqiptarja.com)
- See more at: http://www.shqiptarja.com/Aktualitet/2731/librazhd-pranga-4-zyrtar-ve-falsifikuan-dokumentet-e-pron-sis–209277.html#sthash.kQi39Tc3.dpuf

 

Die Mafia Richterin ohne Bildung: Fatmir Hajdari liess den verurteilten Mörder: Arben Isufaj - “Ben Qimja” in 2009 frei

Gerichts Urteile mit Freilassung von Schwer Kriminellen, sind Standard in Albanien


In Korce wurden ebenso grossen Mengen Kriegs Waffen bei Mafiosi beschlagnahmt

4/8/2014

Haupt Export Gut: 2,2 Tonnen Cannabis im Durres Hafen beschlagnahmt

Filed under: — CrniLabudovi @ 3:47 pm

Grosse Mengen, werden Woche für Woche beschlagnahmt, oft zwischen Marmor Platten, Spiegel, Fenster Rahmen, Türen, Textilen (früher als Heroin und Kokain Tarnung von bekannten Textil Herstellern, welche Mafia Cooperationen hatten) was allgemein bekannt ist. Diesmal war es ein Möbel Transport nach Italien. Deshalb wurde der Yachthafen Orikum geschlossen, als Drehscheibe für Partnerschaften, Organisation im Cannabis Gross Geschäft und mit Ausländischen Yachten vor allem. Das ständig wechselnde Management, hatte sowieso nie eine Ahnung, wie man einen Yachthafen auch formal führt, odre wie Boote in Albanischen registriert werden, bzw. welche Papiere ausl. Boote haben müssen.

Albanien hat in den letzten Monaten, mit dem neuen Innenminster Saimir Tahiri, neuen Polizei Direktoren, 19 Tonnen Cananbis beschlagnahmt, was die Menge übertrifft, was die Salih Berisha Regierung in 8 Jahren beschlagnahmt hat. Die Umschlagstelle Yachthafen “Orikum” bei Vlore, wo jeder ein- und auslaufen konnte, ohne Dokumente, wurde dicht gemacht auch für Transit Boote, denn viele Schmuggler Boote, kommen nun halt mit ausl. Flagge, oft sogar mit echten Boots Papieren.

Hintermänner ein Verwandter des vorherigen General Stabschef Xhemal Gjunksi, der auch bei wikileaks als vollkommen korrupt beschrieben ist, wo sein Bruder schon wegen Diebstahl aus dem Militär entlassen wurde und trotzdem dann als Koch nach Afghanistan kam. Burim Gjunkshi, in Diber / Albanien geboren und Mazedonien und Petrit Manhasa, zu 9 Jahren wegen Mord verurteilt, der natürlich frei herumläuft, wie es Albanische Justiz Tradition ist, bei vollkommen korrupten und kriminellen Richtern.

Lehrmeister waren auch Deutsche u.a. während dem Kosovo Krieg, Caritas, UNHCR Deutschland usw., als mit den Hilfs Transporten, Fahrer einen festen Betrag erhielten so um die 4.000 DM, für den Transport und der Rest war den Hilfs Organisationen egal.

Also schmuggelten teilweise die Hilfs Organisationen, Fahrer (welche auf eigene Rechnung arbeiteten), grosse Mengen Bier nach Albanien und dem Kosovo ein, Kühlschränke, TV und Alles womit man Geld verdienen konnte und immer mit falschen Deklarierungen, weil diese Leute nicht wussten, das jeder Export aus der EU, als Kopie im Durres Hafen beim Zoll erschien. Also warteten dann z.B. die türkischen Fahrer von der UNHCR, 10 Tagen, bis die richtigen Papiere vor Ort waren, bzw. Alles bereinigt wurde, was zuvor falsch eingeschmugelt werden sollte.

Vlore und der Yachthafen Orikum, erneut im Visier der Task Force Polizei

Die Mazedonische Firma: “Donjeta DOOEL Dibër”

Durrës, më shumë se 2 ton kanabis të fshehur në divanë

Durrës, 8 prill 2014- Policia kufitare në Portin e Durrësit ka sekuestruar mbrëmë 2250 kg lëndë narkotike e llojit kanabis sativa ndërsa ka prangosur edhe transportuesin e drogës, një shtetas maqedonas.

Mësohet se droga ishte fshehur në kamionin me targa SU 0172 SB dhe me targa trajleri SU 0094 dhe kishte si destinacion shtetin italian.

Sipas policisë, lënda narkotike ishte fshehur në 45 divanë, ku në secilin prej tyre kishte 50 pako kanabis me një peshë prej 2250 kg.

Policia ka arrestuar drejtuesin e kamionit, shtetasin maqedonas me inicialet Aco Nikolovski, i cili akuzohet për trafik lëndësh narkotike.

Policia është duke hetuar lidhur me përfshirjen e të tjerë personave në këtë trafik të paligjshëm ndërkombëtar narkotikësh.

/agjencia e lajmeve “Dyrrah”/

 

title="Durrës, më shumë se 2 ton kanabis të fshehur në divanë” href="http://www.durreslajm.com/sites/default/files/artikuj/photo%202_1.JPG” rel="gallery-18360″>

- See more at: http://www.durreslajm.com/aktualitet/durr%C3%ABs-m%C3%AB-shum%C3%AB-se-2-ton-kanabis-t%C3%AB-fshehur-n%C3%AB-divan%C3%AB#sthash.igBwc0Td.dpuf

Konkretisht ditën e sotme u kap e ndalua në bashkëpunim me Policinë e Lushnjes shtetasi i kerkuar Petrit Manhasa, 43 vjec, banues ne Peqin Elbasan; shtetas i denuar me parë me 9 vjet burg për veprën penale të vrasjes.

Ky shtetas është shpallur në kerkim pas identifikimit nga ana jonë më datë 10.04.2014, në vijim të hetimeve të rastit, si organizator në trafikimin e lëndës narkotike drejt Italisë. Kapja e tij u realizua gjatë mesditës së sotme në një lokal në qytetin e Lushnjes.

Në vijim të këtij hetimi ditën e djeshme u kap një tjetër shtetas i dyshuar dhe shpallur në kërkim si bashkëpunëtor, konkretisht Burim Gjunkshi, 33 vjec, banues ne Dibër e Madhe Maqedoni. http://www.ama-news.al/2014/04/trafiku-24-tone-droge-pranga-dhe-gjunkshit/

Haupt Strom Schuldner in Albanien sind vor allem Geschäfte, Firmen, Ministerien, Staatliche Firmen.
Oft sind es Sommer Mieter auch von Lokalen und Shops, welche verschwinden, ohne je Strom zubezahlen.

Man beginnt nun in Skhozet, einer wilden Ansiedlung oft auch von Kosovo Kriminellen Clans, den Strom zu kappen.

Grosse Sprüche in 2014: man wird die illegalen Strom Leitungen kappen. Das selbe wir in der Mafia Regierung von Ilir Meta in 2000 und später: Sprüche Nichts ausser Sprüche.

Da niemand vor Gericht eine Haft Strafe seit Jahren erhält, weil es Regierungs Kultur ist, wurde dieser Wirtschafts Zweig natürlich erheblich ausgeweitet. In Notfall kann man sich ja auch eine neue Identität kaufen.

4/2/2014

Die Mafia Richterin ohne Bildung: Fatmir Hajdari liess den verurteilten Mörder: Arben Isufaj - “Ben Qimja” in 2009 frei

Filed under: — Zogaj Leku @ 6:29 pm

Fatmir Hajdari, hohe Richterin am Obersten Gericht, hat nach eigenen Aussagen sogar die Grundschule abgebrochen und nur 2 Jahre Schule je besucht. Ein Kompensations Geschäft des Salih Berisha, dessen Leibwächter den Ehemann und Gangster Azem Hajdari erschossen im September 1998. Auf Befehl und nach einem Gespräch mit Salih Berisha, stellte sie das Verfahren gegen Lulzim Basha ein und liess den verurteilten Gangster und Mörder frei: “Ben Qimja"! 14 weitere verurteilte Gangster kamen frei Anfang 2014. wie der Bulqize Chrom Bandit: Gjin Nika, der erschossen wurde. Ein Skandal der Justizminister, auch des Bujar Nishani, Eduard Halimi, Enkeled Alibeaj, welche als Verantwortliche, keine Diziplinierungs Verfahren gegen Richter einleiten, welche absurde Urteile sprechen, oder wenn die Richter unerklärliche Reichtümer und Immobilien besitzen. Der Justiz Nasia Naco, gehört selbst zur Justiz Mafia, wie Eduard Halimi und alle Justiz Minister auch Aldo Bumci.

Erstaunlich was für kriminelle Energie die EU und US Justiz Bringer ab 2007 in Albanien, denn auch dieser Fall zeigt nur, (siehe wikileaks) unsere Berichte vor etlichen Jahren, das es allgemein bekannt war, das sich Mörder, Drogen Bosse freikauften in Albanien und hohe Millionen Summen im Motor der EU Mafia und Justiz Bringer Organisationen mit vollen Wissen verschwanden, als Lehrmeister der Balkan Mafia und schlimmer wie die Camorra.

Justica albania
Ein einziger Skandal ist die Albanische Justiz und das nun seit sehr vielen Jahren, wo Richter nicht einmal Basis Kenntnisse der Gesetze haben.

Gerichts Urteile mit Freilassung von Schwer Kriminellen, sind Standard in Albanien

2009 frei gelassen, wegen Mord, inklusive Auslieferungs Forderung der Italiener, ebenso nach der Festnahme, wegen Mord Anfang 2014.

Der Skandal ist erneut so gross, nun in 2014 zeigt, das Justiz unerwünscht ist in Albanien: Der Innenminister schreibt deshalb einen Brief an Bujar Nishani und dem Justiz Minister Nasic Naco (Mitglied der Albaner Jusitz Mafia), der solche Zustände bekanntlich seit Jahren als normal ansieht und Motor der Verbrecher Clans ist. PDF / Lo Tahiri Briefe an Nishani . Im Brief fordert der Innenminister Saimir Tahiri, eine Überprüfung auch dieser Gerichts Entscheidung, durch den verantwortlichen sogenannten Staatspräsidenten, der den Vorsitz der Richter Aufsicht ebenso hat, mit dem Gangster Elvis Cefa, der vollkommen korrupt und inkompetent ist.

Die Ehefrau des erschossenen Gangster Azem Hajdari, wurde ja zur Richterin an das Obersten Gericht berufen, obwohl man im extrem schlechten Bildungs System selber aussagte, das man die Grundschule abgebrochen hat. Auch lt. US Department of State Report, haben Albanische Richter, keinerlei Basis Wissen über Gesetze! Ein einmaliges desaströses Spektakel der Justiz Aufbau Mafia aus Europa vor allem. Dafür haben praktisch alle Richter und Staatsanwälte, einen unerklärlichen Reichtum und Immobilien Besitz, nachdem die EU und die Opdat Missionen, die neue kriminelle Justiz Kaste mit Immunität geschaffen hatte. Von kriminellen Justiz Ministern und dem Mafia Präsidenten von Albanien Bujar Nishani geschützt, wie der Fall etlicher Richter zeigt, vor allem aus Elbasan, Tirana und Durres mit Dhurato Bilo. Bekannte Kriminelle ohne Schul Bildung werden Staatswälte, welche auch den Frauen Handel seit 20 Jahren dirigieren, Polizei Präsidenten Mörder und der Vater schon den Zigaretten Schmuggel nach Italien vor über 40 Jahren organisierte. Der General Staatsanwalt: A. Llalla, eine Witzfigur der Albaner Mafia, welche Nichts tut.
Fatmir Hajdari

Edi Rama gab nach dem Besuch in Berlin, bereits ein Interview: So lange es keine wirklichen Reformen in der Justiz gibt, gibt es keinen EU Kandidaten Status

Mörder, Drogen Bosse, freilassen ist eine Spezialität der Albanischen Justiz, ebenso das Staatsanwälte der kriminellen Hirnlosigkeit, keine Anklage zu Gericht bringen, weil Selbige oft kaum lesen und schreiben können. Die neue Regierung will die Adminstration besser ausbilden, was die Zukunft zeigen wird.

In alter Tradition, hat man verurteilten Mörder: Arben Isufaj - “Ben Qimja” in 2009 freigelassen, der nun erneut mit der neuen Regierung in Auslieferungs Haft ist.

2/19/2013

Rauben, Plündern, Erpressen, Stehlen: die Übernahme des Zolls, durch die Tropoja Banditen des Ridvan Bode und Salih Berisha

Die Kultur der Idioten aus Tropoja, ist allgemein bekannt bei den Albanern, auch als Schafshirten Regierung bekannt. Ebenso die Mängel in der Ernährung, wo das Gehirn geschädigt wird. Einzige Kultur, auf Unbewaffnete zu schiessen, wie auch Dritan Berisha.

glücklich

Die Mafia Richterin Fatmir Hajdari, gehört auch zur Gruppe der Justiz Verbrecher, welche gegen Geld Mörder in 2009 freiliessen, wie wikileaks in Details berichtet, was Berisha Minister wie Enkeled Alibeaj, Sokol Olldashi oder ein Lulzim Basha damals organisierten gegen Geld und Wahlkampf Unterstützung.

Die Familien Bamir Topi und Fatmira Hajdari (Witwe von Azem Hajdari) wurden Grundstücks Legalisierung in Tirana abgelehnt

Fatmir Hajdari, in einem neuen Interview, erzählt selber das sie die Schule abgebrochen hat, mit Azem Hajdari verheiratet wurde und heute Verfassungs Richterin ist?! Albanien und die korrupten und inkompetenten Richter, wobei Fatmir Hajdari nur ein Beispiel ist.

Fatmir Hajdari, schlug das Gerichts Verfahren gegen Lulzim Basha nieder, hat gestohlene Grundstücke und illegal gebaute Immobilien legalisieren lassen, wie praktisch alle Albanischen Richter und Politker.

Den verurteilten Mörder Arben Isufaj - “Ben Qimja", liess Fatmir Hajdari in 2009 frei, als Berisha Financier, obwohl er zu 30 Jahren Haft wegen Mord und Drogen Handel verurteilt war. Heute sitz Arben Isufaj - “Ben Qimja", erneut in Auslieferungs Haft, wegen seinen Haft Strafen in Italien.

02 Prill 2014 - 02:22

E liroi në 2009, Fatmira Hajdari
sërish gjykon ‘Ben Qimen”

TIRANE- Gjyqtarja Fatmira Hajdari që në vitin 2009 i dha lirinë duke e nxjerrë nga burgu të arrestuarin Arben Isufaj (Ben Qimja), është zgjedhur sërisht të gjykojë kërkesën penale të biznesmenit fierak, për lirim nga qelia, ku këtë herë është mbyllur për llogari të autoriteteve italiane. Hajdari është pjesë e treshes së gjyqtarëve, që janë zgjedhur për gjykimin e kësaj kërkese, ku ka statusin e relatores. Sipas burime pranë Gjykatës së Apelit Tiranë,dhënia e një vendimi në vitin 2009 nga gjyqtarja Fatmira Hajdari për personin me arrestuar Arben Isufaj, nuk e pengon atë të japë dhe një vendim të dytë për të.

Kjo për shkak se dy çështjet kanë objekt të ndryshëm gjykimi dhe për pasojë nuk ka ndonjë shkelje ligjore. Në vitin 2009 gjyqtarja Hajdari vendosi të lirojë Arben Isufin nga burgu, duke e liruar nga akuza e vrasjes së biznesmenit Piro Koçiu. Tre vjet nga ky vendim, sërisht Fatmira Hajdari zgjidhet nga shorti elektronik për të gjykuar dosjen e të arrestuarit për llogari të italianëve. Ditën e djeshme procesi gjyqësor është shtyrë, duke u caktuar data 3 prill.

Dokumentat e Interpol
Sipas akuzës në shtetin italian, Arben Isufi është dënuar me 30 vite burg për akuzën e trafikut të lëndëve narkotike, veprimtari kjo që është kryer në kuadër të organizatës kriminale. Një ndër provat kryesore që u përdor nga Prokuroria e Tiranës gjatë seancës për caktimin e masës sigurisë “arrest me burg” në gjykatën e Tiranës,ndaj Arben Isufit ishin disa dokumente të mbërritura në prokurori nga zyra e Interpolit. Sipas prokurorisë bëhet fjalë për disa dokumente të mbërritura nga Interpoli që konfirmojnë se shtetasi i arrestuar nga Policia e Shtetit, është në kërkim ndërkombëtar dhe kërkohet nga drejtësia italiane. Pikërisht ky dokumentacion tregon se Arben Isufi rezulton i dënuar me 30 vite burg për trafik droge në disa zona të ndryshme të Italisë. Pritet që brenda 40 ditëve autoritet italiane të sjellin pranë Ministrisë së Drejtësisë kërkesën për ekstradimin e biznesmenit Arben Isufi, me qëllim vuajtjen e dënimit në Itali - See more at: http://www.shqiptarja.com/aktualitet

Ohne reale Reform der Justiz, gibt es keinen EU-Kandidaten Status, wie sogar Edi Rama nun in einem Interview, nachdem dem Besuch in Berlin erklärte.

Der Skandal mit dem Richter in Puke, der von Fiks Fare erwischt wurde, und auch kurz verhaftet war. Aber auch hier passiert Nichts, wie wir vor Monaten auch gesagt hatten. Ob der Alte, oder neue Justiz Minster Nasic Naco, man macht Show und kassiert ab, mit der kriminellen Richter Bande in Albanien.

Premiere in Albanien: Der erste Richter wurde verhaftet: Shtjefën Lleshi aus Puke

9/19/2012

Historic: 20 Jahre kriminelles Enterprise der Salih Berisha Gang

Im wesentlichen ist man zu dumm für Alles:

Mustafa Nano, uber die Ziegenhirten Polizisten des Salih Berisha und Innenministers

Eine einzige Kathastrophe in allen Bereichen, nachdem die Intelligenz ausgewandert ist.

Real Estage Report der Weltbank, die Gesetze und die realen Banditen Feldzüge der Politik Land Mafia in Albanien

Man hätte vor vielen Jahren, das System stoppen können, aber das Gegenteil geschah: NATO Mitgliedschaft u.a. und Milliarden an Geldvernichtung, durch die EU, Weltbank Finanz Mafia an sinnlosen Krediten um ein primitiv kriminelles System zu stabilisieren. KAS und FES, sind Camorra ähnliche Clubs für Politische Pyschopaten, was man schnell erkennt. Die Reports der Stiftungen, richten sich nur danach, wieviel Geld man ständig erhalten will, sind OK-Reporting von Phantom Erfolgen des Nichts. Das System dient der Internationalen Mafia, als Lehrbuch der Geld Vernichtun mit Phantom Tätigkeiten.

Die Ernennung der Richter und Staatsanwälte und Diziplinierungs Maßnahmen, wie Entlassungen, sind ein Haupt Problem nun seit vielen Jahren, was man in der EU erkannt, aber Nichts geschieht. Der Justiz Minister Nasic Naco, macht nur Show und hat Kriminelle ebenso als Staatsanwälte ernannt.

Ministria e Drejtësisë, i ka lënë rreth 40 detyra shtëpie Prokurorisë së Pergjithëshme, për luftën kundër kriminalitetit, detyra të cilat mbështeten në 5 prioritete kyçe të Bashkimit Europian.
Ora News ka siguruar rekomandimet që Ministria e Drejtësisë i ka dërguar Prokurorisë së Përgjithshme, të hartuara mbi evidentimin e problemeve që janë pasqyruar në dokumentat strategjikë qeveritarë dhe në raportet e organizmave ndërkombëtarë, përfshirë progres raportin e Komisionit Evropian. Progres raporti i Komisonit Europian thekson se mungesa e llogaridhënies e Prokurorisë së Përgjithshme është shqetësuese, përfshirë këtu dhe procedurat për emërimin dhe shkarkimin e personelit.
Mbështetur mbi këtë, Ministria e Drejtësisë i ka rekomanduar Prokurorit të Përgjithshëm, zbatimin e kuadrit të ri ligjor, forcimin e autonomisë së prokurorisë në hetimin paraprak, rritjen e hetimeve pro aktive, rritjen e bashkëpunimit ndërinstitucional, si një premisë bazë për suksesin e veprimtarisë së organit të prokurorisë dhe forcimin e kompetencave dhe të transparencës së Këshillit të Prokurorisë, në raport me emërimin, promovimin, transferimin dhe procedimin disiplinor të prokurorëve.
Në lidhje me luftën kundër korrupsionit si një ndër prioritetet kyçe të Qeverisë, Prokurorit të Përgjithshëm ndër të tjera i kërkohet që të forcojë koordinimin ndërinstitucional me shërbimet policore, për shkëmbimin e informacionit dhe përdorimin sa më efektiv të metodave speciale të hetimit, për sigurimin e provave dhe goditjen e korrupsionit, ashpërsim të politikës penale në drejtim të masave të sigurimit dhe atyre të dënimit në rastet e korrupsionit dhe fshehjes së pasurive, produkte të veprës penale. Gjithashtu në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar, dhe në përgjigje të shqetësimit europian se, Shqipëria mbetet një vend burimi për trafikimin e të rriturve dhe të miturve, përfshi lypjen e detyruar nga fëmijët.
Kultivimi dhe trafikimi i kanabisit mbetet një kërcënim serioz. Numri i konfiskimeve të pasurive kriminale dhe dënimeve për pastrimin e parave mbetet i ulët. Ministria e Drejtësisë i kërkon Prokurorisë së Përgjithëshme, ashpërsim të politikës penale në drejtim të masave të sigurimit dhe dënimit, në çështjet penale të krimit të organizuar, trafikimit të narkotikëve, trafikimit të qënieve njerëzore, pastrimit të parave.
Minsitria e Drejtësisë ka rezervuar rekomandime për Prokurorinë e Përgjithshme dhe për të drejtat e njeriut dhe bashkëpunimin ndërinstitucional.
Fatmir Hajdari Bujar Nishani
Der Justiz Mafia Club bei einem Treffen: Bujar Nishani und Fatmir Hajdari, Richterin des Nonsens und ohne Kenntnisse von Gesetzen, oder gar Schul Bildung.

3/30/2014

Die Tirana Polizei verhinderte einen Raub Überfall am Nachmittag im Zentrum von Tirana

Filed under: — Sarah_HrNje @ 7:34 am

Ein Fall des BKA, von Interpol der nach München führt. Wer bringt nun die Diplomaten, Stadt Angestellte, Partner im Verbrechen in Deutschland zur Anklage Bank, denn irgendjemand hat ja einmal eine Visa Garantie geschrieben, ebenso eine Aufenthalts Genehmigung gegeben?!

Die neue Polizei konnte einen Raub Überfall direkt im Zentrum von Tirana im früheren “Block” am hellichten Tage verhindern, in der “Sami Frashëri” Strasse um 16.00 Uhr. Sowas gab es nicht in 1997-98 und ist typisch für die Nord Albanischen Banden, welche von der Salih Berisha Banditen Clan überall illegal angesiedelt wurde und wo Raubzüge Tradition sind. 2 Polizisten wurden verletzt, als der einschlägig bekannte Bandit: Zhenklaudio Sallaku, fliehen wollte. Die Banditen Überfälle auf dem niedrigsten menschlichen Niveau, sind eine Folge der Hirnlosen Idiotie Politik des Westen, was mit der “Schock Therapie” anfing vor über 20 Jahren, der totalen Wirtschafts Vernichtung und der kriminellen Dezentraliserung einer EU Politik, wo Deutsche erneut als Motor der Idiotie in Erscheinung traten. Höhepunkte waren die Justiz Vernichtung mit Kriminelle und heute vor den Augen der Welt: die Hirnlos Ukraine Politik.

Unter dem Banditen Polizei Chef: Erzen Brecani (direkt verwandt mit Salih Berisha) vor einem Jahr, hatten diese oft persönlich bekannten Kriminellen Freie Fahrt in Tirana. Man hatte Tausende der Banditen ohne Kultur aus Tropoje, Pukes, Kukes erneut umgesiedelt, um Wahlen zugewinnen, welche auf Raubzüge gingen, weil man zu dumm ist als functionaler Analpabet für Arbeit.

Nach unserer Erfahrung, dürfte es noch 6 Monate dauern, bis Albanien real und deutlich wieder sicherer wird, wenn die Justiz nicht ständig Kriminelle, vorbestrafte Banditen, bewaffnete Banden immer wieder auf freien Fuss setzt und ein Mafia Justiz Minister, seine eigenen korrupten Richter deckt und das nun auch seit Jahren.

Vor 2 Jahren: 1/13/2012
Schlimmer als im Bürger Krieg 1997: Albanien und Eigentum, mit der Null Funktion einer Polizei und Justiz

Dështojnë në grabitje, përplasin 2 policët me motor gjatë arratisë

Postuar më: 30 Mars, 2014 tek Kronike

policia-tirane-1

E denjë për një skenar filmi aventura e dy të rinjve që grabisnin gratë këmbësore teksa u afroheshin me motor nga pas krahëve. Por dështimi i planit për grabitje në zonën e ish-Bllokut ka përfunduar në një arratisje spektakolare, duke rrezikuar edhe jetën e dy policëve që mbetën të plagosur. Ngjarja ndodhi pasditen e djeshme rreth orës 16:00 në kryeqytet, ndërsa në spital u dërguan të lënduar me fraktura efektivët Rasim Dogjani dhe Admir Goduni. Policia e Tiranës tha mbrëmë se ka shpallur në kërkim një prej autorëve të dyshuar të krimit, Zhenklaudio Sallaku, 19 vjeç, banues në rrugën “Siri Kodra”, me precedentë të mëparshëm penalë për grabitje. Dy efektivët pas mjekimit janë kthyer në banesa.

Gjithçka ka nisur në zonën afër ish-Bllokut në orën 15:55, rruga “Sami Frashëri”. Motori me dy personat që mbanin kapuçë si maska i është afruar nga pas tre grave këmbësore. Por në momentin e fundit plani ka dështuar, pasi ato janë vetëmbrojtur dhe kërkuar ndihmë. Rrëmuja e krijuar ka trembur agresorët që me shpejtësi kanë çarë në rrugë edhe pse kishte kalimtarë të shumtë dhe mjete. Në përpjekje për të dalë në stadiumin “Qemal Stafa”, janë ndeshur me një prej efektivëve që ndërhyri për t’i ndaluar. Këtu mësohet se i kanë dhënë goditjen e parë me motor efektivit të Komisariatit nr. 1, Admir Goduni, që mbeti i plagosur lehtë.

Zhenklaudjo Sallaku, një prej autorëve, i shpallur në kërkim

Zhenklaudjo Sallaku, një prej autorëve, i shpallur në kërkim

Agresorët janë larguar më tej drejt “Rrugës së Elbasanit” me shpejtësi, kurse kalimtarët i kanë dhënë ndihmën uniformës blu. Shërbime të shumta janë vënë në lëvizje për kapjen e grabitësve, por pak minuta më pas edhe tek “Pazari i Ri” do të raportohej një tjetër polic i plagosur. Këtë herë ishte Rasim Dogjani, që është përpjekur t’i ndalojë afër rrethrrotullimit me kolegun e tij, por pa sukses. Pas përplasjes autorët braktisën motorin dhe janë larguar në këmbë me vrap nëpër rrugica për të humbur gjurmët. Kurse polici u dërgua në spital për mjekim nga kolegu. Mësohet se të dy efektivët nuk kanë rrezik jete, por kanë marrë fraktura nga goditjet me motor. Policia konfirmoi mbrëmë se dy agresorët i ndiqte si të dyshuar për tentativë grabitje, e gjatë aksionit ata kanë përplasur efektivët në detyrë. Grupi hetimor ka si provë materiale motorin tip “Yamaha” ku u gjetën edhe gjurmë të shumta gishtrinjsh të të dyshuarve.

Mendohet që edhe dy autorët janë plagosur nga përplasja, pasi janë rrëzuar me mjet pas përballjes me efektivin në postbllok. Ndërsa rreth orës 19:30 policia tha se ka mundur të identifikojë njërin nga autorët e dyshuar, Zhenklaudjo Sallaku, kontigjent krimi dhe po punon për identifikimin e të dytit. http://gazetadita.al/dy-te-shpallur-ne-kerkim-tentuan-te-grabisnin-nje-grua-perplasin-me-motorr-policin/

salih Berisha roja Bashkim Ulaj (rechts) (Dërguar më: 11/04/11) Tedi Blushi Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve ka zhvilluar në datën 8 prill dy tendera. I pari ka qenë ai për ndërtimin e ‘Rrugës së Arbrit’ (segmenti Ura e Brarit – Hyrje tuneli Qafë Murrizë), me fond limit të përcaktuar, vlerën prej 1.945.051.750 lekësh. Ndërsa tenderi i dytë ka pasur për objekt prokurimi sistemim-asfaltimin e rrugës Librazhd-Qafë Stude (loti 3). Fondi limit i përcaktuar ka qenë 1.894.399.110 lekë. Për të mundësuar që të dy këto tendera të fitohen me vlerën e tyre të plotë, nga ana e DPRR-së është vendosur një kriter diskriminues, që aktualisht e plotësojnë vetëm dy firma. Bëhet fjalë për kompanitë “Gener 2” dhe “Victoria Invest”, të cilat dyshohet se janë paracaktuar si fituese. aus [16] albania.de

Tropoje Banditen des Salih Berisha, mit Überfällen Nachts und Viehraub nun auch in Kavaje, schlimmer wie 1997

Dem Bürgermeister von Milot, Gross Bau Unternehmer natürlich im Rechts Staate Albanien: made by Europa hat man eine Tritol Bombe in seinen hoch modernen Bagger geworfen. Zuvor wurden illegale Kioske an der National Strasse abgeräumt, durch die Bau Polizei

3/23/2014

Der Präfekt von Durres Roland Xhelili, versucht im Chaos und ohne Geldmittel den Tourismus zuretten

Filed under: — Insider @ 9:12 am

Der neue Präfekt von Durres Roland Xhelili, hat nur sehr geringe Geld Mittel zur Verfügung, versucht aber durchaus den Tourismus zuretten, welcher mit System durch Ortsfremde Banden überall in den letzten Jahren entgültig zerstört wurde, finanziert von der Weltbank, welche u.a. 30 Millionen $ u.a. die Mafiösen Chaoten der Grundstücks Agenturen finanzierten. Weil man keine Bildung hat, functionale Analphabeten kein Formular ausfüllen können, noch einen Antrag auf eine Bau Genehmigung stellen können, inklusive der zuständigen Direktoren und Minister, baut und fälscht man herum wie man will. Am Anarchie Wild-West Staat, wird sich deshalb Nichts ändern, weil die Bildung praktisch die schlechteste der Welt ist und im Null Bereich liegt.

Die 22 jährige Anarchie in den “Zone Touristik”, durch primitiv kriminelle Horden der Rathäuser, ortsfremder Politiker ist eine negativ Premiere in der Welt, wie das Bauen im Antiken Theater von Durres, mit Hilfe der Richter Mafia, wie Dhurato Bilo und dem jetzigen Justiz Minister Nasic Nako. Kein Bau Gesetz galt je in Albanien, trotzdem zerstörten Weltbank, IFC, korrupte EU Finanz Instrumente wie EBRD, EIB, Albanien mit der Finanzierung jedes Mafiösen und Hirnlosen Projektes und Institutionen, welche max. einen einfachen Theater Standard erreichten.

Das schlimmste Zerstörung Programm finanzierte die EU mit ihren Hirnlosen und kriminellen Dezentralisierungs Maßnahmen, was auch zur Zerstörung der Justiz führte und der Adminsitration. Die EU vor allem hat gezeigt, das man vollkommen korrupt ist und unfähig für einen Zivilen Aufbau eines Staates in Albanien und im Kosovo usw..

Die Albanische Regierung mit Salih Berisha, aber ebenso schon die Ilir Meta Regierung vor über 10 Jahren, haben auf den Rechts Standard des EU Menschenrechts Hof rund um Grundstücke massiv betrogen, was ein schweres Staats Delikt ist, wenn die Auflagen des EU Menschenrechts Hofes nicht erfüllt wurden. Massiv haben Politiker Gesetze und Auflagen ignoriert und sogar trotz Staats Garantie in den Gesetzen und Dokumenten, ebenso die garantierten Zone Touristik nach Gesetz 7665 zerstört, verkauft, parzelliert mit Phantom Dokumenten, wo die Verkäufer später nicht mehr aufzufinden sind. Ein primitives Banditen Land was schlimmer wie die Taliban das Land zerstörte und den Tourismus Politikanet mashtrojne Strasburgun per pronat!

Die neue Regierung hat eine Verlängerung des EU-Menschenrechtshofes in Strassburg bekommen, um ein Jahr um die Grundstücks Probleme zubeseitigen und die Auflagen zuerfüllen, die Alt Eigentümer zuentschädigen.

Prefekti Xhelili: “Kjo verë do të pesëfishojë turistët vendas dhe të huaj”

Posted By Artur AJAZI On 18/03/2014 @ 11:32 In Rrethet | 1 Comment

Durrësi nis përgatitjet për sezonin e ri turistik

Prefekti i Qarkut Durrës –Krujë, zoti Roland Xhelili, ka deklaruar për “Telegraf” se, “sezoni i ri turistik 2014 që po troket, pritet të sjellë në Durrës një fluks të paparë turistësh nga vendi dhe vendet e tjera të rajonit e më gjerë”. Sipas zotit Xhelili, “Durrësi po nis përgatitjet për sezonin e ri turistik 2014, ndërkohë që, kjo zonë e bukur bregdetare mbetet, ende, më i frekuentuara në vend dhe vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes për pushimet verore, turizmin detar, kulturor e arkeologjik”. Aktualisht Durrësi ofron peizazhe të mahnitshme, si rërë, diell, arkeologji, histori, ku mbetet për të theksuar se po aplikohen edhe shërbime të reja për turistët, si shërbimi me celular për parkimin, ofrim i paketave ditore për të pushuar, duke vizituar jo vetëm qytetin, por edhe përbërësit e tij. Qyteti tashmë është në përgatitjet e tij të fundit për të pritur mijëra pushues për sezonin turistik veror 2014, si një qytet që ka ngarkesën më të madhe të turistëve. Dielli, rëra janë ndër të parat kënaqësi, por gjithsesi nuk mbeten më pas ushqimi i detit, e më tej mundësia për të shijuar vende të ndryshme. Ashtu si çdo vit tjetër si tek Shkëmbi Kavajës, por edhe në Currila, në plazhin e Shën Pjetrit e në zona të tjera, që ofrojnë më tepër kënaqësi të natyrës në këtë fillim sezoni, zona bregdetare e Durrësit ofron kënaqësi të pafundme. Në prag të fillimit me kapacitet të plotë të sezonit turistik veror 2014, ka nisur procesi i plugimit dhe dezinfektimit e rërës që pritet t’i mundësojë plazhit kushte maksimale pastërtie. Sipërfaqja e plazhit që i nënshtrohet këtij plugimi arrin në 10 ha. Në këtë fazë po punohet intensivisht në plazhin e Durrësit me qëllim që sezoni turistik të shkojë sa më mire, po punohet për t’i paraprirë të gjitha problemeve të mundshme. Këtë sezon pushuesit do të kenë mundësinë e një plazhi publik më tepër, duke e çuar në katër numrin e tyre. Prefekti Xhelili tha se “Turizmi është një nga përparësitë e qeverisë, dhe ne po punojmë me intensitet për krijimin e kushteve sa më të mira për të gjithë turistët vendas dhe të huaj që do të vizitojnë Durrësin gjatë këtij sezoni, edhe këtë vit Durrësi pritet të shënojë një numër rekord pushuesish, Durrësi ofron turizmin kulturor për shkak të trashëgimisë historike dhe kulturore që ka ky qytet. Këtë fillim muaji në Durrës ka nisur sezoni i turizmit të kroçierave”. Qyteti bregdetar ka nisur prej javësh të vizitohet nga turistë të shumtë evropianë, shumica e të cilëve skandinavë, gjermanë, anglezë dhe francezë. Vetëm gjatë kësaj jave, në kalatën numër katër të Portit detar janë ankoruar njëherazi tre anije kroçiere. Nga këto tre anije luksoze zbarkuan në Durrës, për një vizitë 2- ditore, afro 700 turistë. Shumica e tyre u ndal në qytet dhe sitet e tij arkeologjike, por nga ana e këtyre turistëve nuk munguan as vizitat e shkurtra në Krujë dhe Tiranë. Këto anije ishin duke ndjekur lundrimin nga ishujt e Kroacisë drejt arkipelagut grek. Durrësi është një ndalesë natyrale në Adriatik mes Kroacisë dhe Greqisë. Në krahasim me vitet e shkuara, gjatë këtij sezoni ka një dyfishim të turizmit të kroçierave në Durrës, aq sa për përballimin e situatës Autoriteti Portual Durrës ka vënë në dispozicion kalatat perëndimore të tij, por ky numër do të ketë një rritje të pritshme progresive gjatë stinës së verës. Krahas tyre është i pranishëm edhe turizmi elitar me jahte.

-Çfarë ofron këtë vit bregdeti durrsak

Çmimet në plazhin e Durrësit vazhdojnë të jenë lakmuese, duke e krahasuar me qytetet e tjera bregdetare, ndërkohë që, rezulton se do të ketë një ulje të çmimeve krahasuar me një vit më parë për disa përbërës të kuzhinës bregdetare. …………
 


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/prefekti-xhelili-kjo-vere-do-te-pesefishoje-turistet-vendas-dhe-te-huaj/

 

Es wird weiter illegal betoniert, wo die Gemeinde Rrashbullit, bei dem unter Natur Schutz stehenden: Fels von Kavaje - Shkëmbin e Kavajës illegale Bau Genehmigungen ausstellte, ohne Unterschrift des Präfekten, erneut illegale Kompensations Papiere usw. Niemand stoppt diesen Wahnsinn, nur in der Currilla und den nördlichen Kallmi Stränden wurde Alles Illegale gestoppt, bei einem Milliarden Schaden an der Umwelt. Fir Touristen sind weg, die Kosova Mafia verkauft sogar Alles, wo viele Hotels schon seit 2009 leer stehen. Jeder Baum wird abgeholzt, jeder Strand zerstört. Parks, Bäume, welche in der Sommer Hitze die Strände kühlen braucht man nicht in Albanien, man betoniert und zerstört Alles und leitet die Abwässer ins Meer. Ein Idioten Reich, weil jeder Bauherr, praktisch oft schon mehrfach im Gefängniss war und dumm kriminell ist. Man nennt es Tourismus in Albanien.

Vazhdon betonizimi i bregdetit, ngushtohet sipërfaqja e plazhit

Posted By Artur AJAZI On 04/02/2014 @ 11:32 In Rrethet | 1 Comment

DURRËS/Nga Ura e Dajlanit-Plepa janë ndërtuar shumë pallate e lokale pa projekt urbanistik, heshtin bashkia dhe institucionet

Vija bregdetare në Durrës, po betonizohet çdo ditë dhe kjo në sytë e zyrtarëve vendorë dhe drejtuesve të institucioneve. Ndoshta sezoni veror 2014 (ndryshe nga ai i kaluari) nuk do të rezervojë për mijëra pushuesit që mezi presin të vijnë në Durrës, hapësira rëre për të kryer shëtitjen e mëngjesit apo dhe darkës. Shëtitorja e ndërtuar përgjatë vijës bregdetare nga Ura e Dajlanit deri në Shkëmbin e Kavajës, po përjeton procesin më të pamëshirshëm të betonizimit të saj. Realisht kjo vijë bregdetare, ku shtrihet edhe shëtitorja për pushuesit, po përjeton “sulmet” nga betonieret pasi edhe ajo pjesë e mbetur e rërës po mbushet me beton. Betoni po mbulon gjithë hapësirën deri pranë rërës, ndërsa Inspektorati Ndërtimor ka zgjedhur të heshtë përballë masakrës së madhe. Shëtitoret janë copëzuar, ndërkohë qindra metra kub rërë janë hedhur mënjanë në breg të detit për t’i lënë vend ndërtimit të objekteve disakatëshe dhe pallateve, hoteleve e restoranteve. Një burim nga bashkia tha se: “Prishja e tyre në disa vende është bërë, po ashtu disa pallate janë ndërtuar në brezin e parë të detit duke zvogëluar dukshëm sipërfaqen e rërës, ndërsa në gjatësinë e vijës bregdetare nga Ura Dajlanit deri në Plepa janë shumë zona që themelet janë hedhur në det duke zhdukur përfundimisht brezin e rërës”. Ndërtimet e para në rërë kanë nisur në vitet 1998 dhe që nga ajo kohë pallatet, hotelet, restorantet dhe ndërtimet e ndryshme kanë ardhur duke zvogëluar vit pas viti sipërfaqen e rërës. Protestat e banorëve dhe urbanistëve dhe ambientalistëve janë ndeshur në indiferentizmin e qytetarëve, të cilët rrallë herë, vetëm kanë denoncuar ndërtimet në brezin e rërës. Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave në Durrës mundi të justifikojë disa nga këto sipërfaqe të pushtuara me pretendimet se janë bërë në kuadër të kompensimit të pronave, ndërsa në pjesën tjetër pushteti lokal ka vendosur të heshtë. Pak vite më parë Bashkia e Durrësit vendosi të shpenzojë disa miliona lekë për të ndërtuar shëtitoren bregdetare. Disa kantiere ndërtimi u rrethuan me rrjeta, mure e llamarina për të penguar pamjen, ndërsa lartësimi i objekteve në rërë ka shkaktuar reagime të forta tek qytetarët. Tashmë në Durrës dhe sidomos në plazh nuk gjenden më qytetarë, të cilët të thonë se çfarë realisht po ndodh në bregdet se ata janë ndeshur edhe me veprime të dhunshme. Pallatet e hotelet në bregdet kanë bërë që pushuesit vendas dhe ata nga Kosova e Maqedonia të ikin nga bregdeti i Durrësit për t’u vendosur në bregdetin e Golemit, Vlorës dhe Sarandës. Për sezonin veror 2014, sipërfaqja e rërës për pushues do të jetë më e paktë se sa një vit më parë dhe disa herë më e vogël krahasuar me vitet e kaluara, ndërsa plazhet publike kanë pushtuar rërën e mbetur. Plazhi duke qenë afër qytetit ka bërë që persona të ndryshëm të shfrytëzojnë këtë rast duke nxjerrë përfitime të mëdha, ndërkohë që nuk bëhet më fjalë për pushime në rërë. Edhe ajo pak sipërfaqe rërë e mbetur e pa betonuar është parcelizuar nga hotelet dhe lokalet në brezin e rërës. Rruga Ura Dajlanit-Plepa deri në brezin e rërës janë ndërtuar disa radhë pallatesh e lokale të ndryshme pa ndonjë projekt urbanistik, me leje të dhëna nga komuna e Rrashbullit apo edhe bashkia. Në këtë pjesë të bregdetit rrallë shikon lulishte apo park lojërash.

 


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/vazhdon-betonizimi-i-bregdetit-ngushtohet-siperfaqja-e-plazhit/

Weil es wieder eine EU finanzierte Konferenz gibt, verspricht der Mafia Justiz Minister Nasic Naco, härtere Umwelt Gesetze. Die Frage ist, wenn seit über 20 Jahren nicht einmal Bau und Grundstücks Gesetze gelten, noch Staats Garantien, was solche Gesetze für einen Sinn haben, wenn die Richter und Staatsanwälte nicht einmal Gesetze kennen. Der Justiz Minister Nasic Naco, der Umwelt Minister Lefter Koka, sind direkt in die Umwelt Zerstörung von Durres involviert, mit vielen falschen Grundstücks Dokumenten. Als Staatsanwalt klagte niemals ein Nasic Naco. jemanden an, der illegal baute, sondern stellte selbst über 200 illegale Grundstücks Urkunden aus.

Kein Abriß, wie versprochen, keine Anklagen, obwohl Hunderte Anklage Schriften fertig sind, darunter auch gegen Lefter Koka, den jetztigen Bürgermeister Vangjush Dako und den beiden Vorgängern, wie Miri Hoti, und A. Goreo.

Selbst gegen die 4 Bürgermeister der letzten 15 Jahre, sind inzischen Anklagen fertig, wegen illegalen Bau Genehmigung und Duldung der Anarchie.
1/1/2014

Der Präfekt von Durres, bereitet mit 4 Arbeits Gruppen, die Anzeigen und den Abriss gegen die vielen illegalen Bauten vor

siehe auch: Durres: Selbst gemalte Landkarten, diente den Grundstücks Agenturen ALUIZI, ZRPP als Grundlage der Arbeit

Der ganze Müll, eine direkte Mafia Finanzierung mit extrem Verbrechen, einer Landes weiten Zerstörung mit kriminellen Berisha Leuten, ist erneut Weltbank finanziert, mit 30 Millionen $!

In Durres gibt es 4 Arbeits- Gruppen, welche die illegalen Bauten an der Küste registrieren, wo auch Sonder Staatsanwälte, Bau Inspektion (die Vorgänger wurden verhaftet) eingesetzt wird, denn wie es das Bau Gesetz vorschreibt, wird jeder Bauherr der illegalen Bauten an der Küste auch angeklagt. Die Arbeits- Gruppen stehen unter Leitung des neuen : Präfekten. . Durch den hohen Vermögens Verlust der Örtlichen Politiker, hat man 2012 schon begonnen, Vorbereitungen für eine Bereinigung der illegalen Bauten zuorganisieren. Die Methode war überall identisch, weil es die Anordnung direkt von Salih Berisha erneut war, um seine Anhänger an sich zubinden und für eine Umsiedlung Aktion: von Skhoder bis Korce. und seine Mord- Waffen- Drogen Verbrecher Clans, wie Ali Kazazi - Seferi Kazazi Geldwäsche Bauten zu ermöglichen.

 

INUK verifikon ligjshmërinë e pallateve në plazhin e Durrësit

Posted By Artur AJAZI On 28/02/2014 @ 11:32 In Rrethet | 3 Comments

DURRËS- INUK ka vendosur të ndalet në Durrës dhe të verifikojë ligjshmërinë e pallateve në gjithë vijën bregdetare e cila prej 23 vitesh është kthyer në qendër banimi me të gjitha parametrat e saj, për plazhe ditore, javore dhe mujore. Tashmë plazhi i ngjet një lagje të qytetit, dhe shumë pak një pjese elitare, ku turistët vendas dhe të huaj vijnë dhe bëjnë banja dielli dhe rëre. Por ndoshta ajo që është bërë, duhej bërë me plan të detajuar urbanistik, dhe të përcaktoheshin qartë parametrat për zhvillimin e infrastrukturës rrugore, kanalizimeve, ujit të pijshëm, gjelbërimit dhe higjienizimit të zonës, duke eliminuar ndotjen organike, e cila është bërë problem i çdo sezoni veror. Një grup specialistësh nga INUK ka kërkuar nga Urbanistika e bashkisë dhe disa komunave që përfshijnë në gjeografinë e tyre zonat bregdetare, dosjet e 4 viteve të fundit, për të parë ligjshmërinë dhe zbatimin e saj në miratimin e lejeve dhe procedurat e ndjekura. Për çdo mangësi INUK, do të nxjerrë para ligjit personat përgjegjës, ish-zyrtarë dhe zyrtarë aktualë të bashkive dhe komunave, në qoftë se konstaton se, lejet e ndërtimit janë dhënë në kundërshtim me ligjet dhe kondicionet urbane. Kontroll të rreptë INUK do të kryejë edhe në lejet e ndërtimit të dhëna tek zonat arkeologjike, mbi të cilat është shkelur ligji, duke mos respektuar kondicionet si ruajtja e largësive, e paprekshmërisë së objektit të zbuluar, dhe konservimi i tyre. Alarmin e kanë dhënë prej disa muajsh edhe arkeologët e Durrësit, duke problemizuar faktin e ndotjes së Amfiteatrit dhe ndërtimeve me dhe pa leje që ndërtohen dhe nuk merret parasysh këshilla e tyre dhe zbatimi i ligjit. Qytetet dhe komunat bregdetare, (ku natyrisht futet edhe Durrësi), me thesaret e veta arkeologjike, kanë vite që janë kthyer në zona ku kryetarët e bashkive dhe komunave dhe KRRT e tyre, shpesh neglizhojnë zbatimin e ligjit dhe kondicioneve teknike dhe urbanistike për ndërtimet………….


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/inuk-verifikon-ligjshmerine-e-pallateve-ne-plazhin-e-durresit/

Schlimmer wie die Taliban: Durres als Tourismus Stadt im Dreck, Müll und dem Sumpf der illegalen Mafia Bauten an der Küste

Man will Alles abreissen, vor allem auch in Tourismus National Park Kallmi, einem kriminellen Parellerungs Enterprise, der Ex-Präfektin Natsaho Paco, vor allem der Sokol Olldashi Mafia, wo aktiv auch Bamir Topie ab 2006 daran beteiligt war, Gangster Familie wie Cepani, Agim Hoxha, Sokol Kazazi usw..

Currilla, Kallmi Strände, wo es Hundert neue Construcitonen gibt im National Park Tourismus, mit totalem Bau Verbot.

PD Drug Boss: Dash Melcani, illegal constrction

PD Drug Boss: Dash Melcani, illegal constrction an den Stränden von Kallmi, Nord Durres

Die Durres PD Mafia, soll doch einmal ihre Banden erklären, aus prominenten Verbrecher und Drogen Clans, inkusive sogenannter Polizei Kriminall Direktoren, welche vor allem am Wochenende auftauchen und u.a. das Splendid bei der Universität gezielt besuchen und die anderen illegalen Verbrecher Lokale in den Oeffentlichen Straenden.

Durres Mafia Lokale, Currila, Erosion

Durres Mafia Lokale, Currila, Erosion

Warum man in Durres, Terroristische Überfälle auf eine der wenigen privaten “Zone Touristik” organisierte und die Bäume fällte, mit neuen Abwässern durch die Sokol Kazazi und Agim Hoxha, wie Shuiapi Verbrecher Banden, ist Welt Rekord an Kriminalität einer Regierung.

Bekannte Verbrecher, mit Arbeiten des Rathauses, zerstören die letzten Touristik Zones, Grundstücke, wertvollsten Biotope und Wälder an der Küste in der Currilla.

Oerd Bylykbashi Mafia: drugs, money laundering, fals documents
Oerd Bylykbashi Mafia: drugs, money laundering, fals documents
Bledar Shuiapi drug mafia, bari, shabani mafia, shiak durres
Bledar Shuiapi drug mafia, bari, shabani mafia, shiak durres
Mit Vorsatz zerstört: Die Currilla; Rrëshqet kodra në Currila, këmbana e rrezikut të mjedisit nuk dëgjohet
18 Shkurt, 2013 0

Albanien Wie ein Paradies am Mittelmeer zerstört wird
Von

Die primitive Taliban Mafia in der Currila: PD Leute: Sokol Kazazi, Agim Hoxha, mit total gefälschten Papieren und ohne jede Bau Genehmigung! Der Park bei der Villa Zogu, wurde ebenso vernichtet, mit 3 Hochhäusern

Digital Camera

aktuelle Reportage

Aktuelle illegale Bauten in zentraler Lage in Durres Der Bürgermeister von Durres: Vangjush Dako, als Partner der Internationalen Top Mafia und Drogen Kartelle

Digital Camera

Zanzibar Appartment Block MafiaDigital Camera

Die Beton Firma des Bürgermeister Vangjush Dako unterwegs nun in 2014, denn Alles muss betoniert werden und die fertige Anklage interessiert ihn nicht, weil die Justiz käuflich ist und obwohl der PM Edi Rama ihm die Verhaftung ankündigte, wenn er extreme kriminelle Baugenehmigungen und andere Manipulationen durch eine Untersuchungs Kommission entdeckt.
CIFA Beton Mafia
Die alten Banditen, nur mit neuen Namen im Beton Rausch in Durres.

Den National Park Butrint (etabliert ni 2000), privatisierte Salih Berisha, aber ebenso grosse Flächen Ackerland, für ein Trinkgeld. Am peinlichsten das Agim Toro, plötzlich Grundstücks Eigentümer von Ksmali und Butringt wurde, durch die Elbasan Kompensierungs Agentur, wo Wild West herrschte und Bestechungs Pure, wie überall bei Berisha Institutionen.

Skandali, Sali Berisha grabiti 142 hektarë tokë për 60 vjet, fut në konflikt banorët e Komunës Grabian

Die Schwarze Witwe Eva (Evangeli) Zhanga,erhielt Lebenslange Haft, welche gezielt Griechische reiche Renter ehelichte und dann ermordete. Das ist normal in Albanien, wie in Thailand, das man die Ehepartner aus dem Ausland ermordet.

 

Bei Mallakstre, wird eine illegale Tankstelle abgerissen, welche in Bau war. Es gab eine Schlägerei der Banditen mit der Polizei. über 1.000 Tankstellen in Albanien sind vollkommen illegale gebaut und dienen der Geldwäsche, dem Betrug, und Zoll Betrug weil es sich um geschmuggelten Treibstoff handelt. Ein uraltes Mafia Geschäft auch im Kosovo, wo es allein 1.700 Tankstellen gibt, mehr als in der Türkei. Auch hier berufen sich die Banditen darauf, das Berisha den Bau erlaubt hat, wie es einige Zehn Tausend mal vorgekommen ist, was zu einer Wild West Zerstörung im ganzen Land geführt hat und zum Programm den Eduard Halimi und Bujar Nishani gehörte, das Mafiöse Clans, bauen können wo man will.

 

Përplasen pronaret e një karburanti me punonjësit e INUK
 • Një sherr me grushte ka ndodhur në Mallakastër, ku pronarët e një karburanti kanë kundërshtuar punonjësit e INUK
Publikuar më 22.03.2014 | 12:43
353 1

Një përplasje mes banorëve dhe punonjësve të INUK ka ndodhur në Mallakastër, ku shkak është bërë prishja e një karburanti. Ngjarja ka ndodhur sot paradite, ku INUK ka marrë një aksion për shembjen e një karburanti të ndërtuar pa lejë, por konflikti ka degjeneruar deri në përplasjen me grushte.

Rreth orës 9 të mëngjesit, INUK nisi aksionin për prishjen e një objekti në ndërtim dhe të një karburanti, por pronarët e këtij të fundit kërkuan kohë për të lëvizur vetë materialet. Por, vetëm dy orë më vonë kur INUK do të vijonte aksionin ka filluar përplasja me grushte mes pronarëve të karburantit dhe punonjësve të INUK. Ndërkaq në përplasje u përfshinë edhe banorët e zonës, të cilët ishin grumbulluar pranë objektit.

Ndërkaq u desh ndërhyrja e forcave të ndërhyrjes së shpejtë për të shpërndarë banorët. Mësohet se nga forcat e policisë është përdorur gaz lotsjellës. Pronarët e karburantit kundërshtojnë veprimet e policisë dhe INUK, duke thënë se, “INUK s’na ka lajmëruar për ditën e shembjes së karburantit”.

/Shekulli Online/ E.L./

 

weitere Abrisse an der National Strasse Levan - Fiere

 

durch die illegale Bebaauung, gibt es überall ernorme Erosion und Küsten Zerstörung, wo die Albaner Beratungs restistent sind in ihrer Verdummung. Das Beispiel Ksamli Inseln ist nur Eines.

Die Illegalen Land Banditen hier in Kruje, bis Durres, und die Umwelt: Ein Thema ohne Ende! Ohne Kultur, ohne Schule die Meisten sind funktionale Analphabeten

Alles muss illegal zerstört werden, vor allem Parks, die Küste, jede Zone Touristik und Antike Stätten. Alle Justiz Minister ab 2005 aktiv dabei und oft Rädelsführer, welche auch Mörder und Drogen Bosse gegen Geld freilassen und viel Geld verdienen, mit Legalisierungen, an den Gesetzen vorbei. Die Weltbank finanzierten Grundstücks Agenturen eine einzige Desaster Kathastrophe, obwohl 2003, die Grundstücks Geschichten schon die höchste Priorität hatten bei der EU. Aber danach ging es noch weiter und Spektakulär bergab, wie Durres, Sarande, Tirana zerstört wurde und die wichtigen Sommer Schneisen, für kühle Winde ins Zentrum. Hirnlos agierten praktisch alle Politiker, wobei die echte Intelligenz in allen Bereichen auswanderte. Hundertevon illegal gebauten Appartment Häusern, waren schon in 2005 unverkäuflich, aber das leicht verdiente Geld aus Drogen und Frauen Handel musste investiert werden. Identische Artikel gab es in 2000 schon, als die Ilir Meta Bande, begann mit Deutscher Hilfe Albanien zuzerstören. Abriss Aktionen, waren fast immer Luft Nummern, nur auf dem Papier und die Bau Inspektoren wurden davon reich.

Der Mafia Justiz Minister Nasic Naco, die Profi kriminelle Richterin Dhurato Bilo in der nächsten Skandal Runde

Der Mafia Justiz Minister Nasic Naco, verspricht härtere Umwelt Strafen
Die Mafia Richter von Durres: Neritan Tabaku mit 60 falschen Gerichts Entscheidung und Frau Dhurata Bilo

Artur AJAZI/ Pallatomania, epidemia që po shpërfytyron qytetet tona

Posted By Artur AJAZI On 30/03/2014 @ 11:32 In Opinion |

Ka mbi dy dekada, që qytetet tona po gjenden nën pushtetin e shfrenuar të një dëshire, e cila është kthyer në mani. Bëhet fjalë për “pallatomaninë”, e cila ka pushtuar mendjet e biznesmenëve shqiptarë pa dallim race, seksi, moshe dhe shtrese shoqërore. Pra, mund të bëhesh me pak para, dhe e para gjë që kërkon të realizosh, është ndërtimi i një pallati, pasi sipas këtij mentaliteti bashkëveprues në biznes sot, mund të bëhesh “i pasur” pa shumë lodhje. Pallate sot po duan të bëjnë ish-ministrat, deputetët, ish-muratorët, dhe ish-inxhinierët, ish-mësuesit edhe ata që nuk e dinë, dhe nuk e kanë haberin e fushës së ndërtimit, mjafton të gjejnë një vend me shtëpi të ulëta, të hyjnë në pazare me pronarët e tyre, të gjejnë mikun për lejen e ndërtimit, dhe kaq. Pallati quhet i mbaruar. Por sa pallate të tilla janë bërë prej vitit 1992 deri sot në Shqipëri, duke rrafshuar lagje dhe shtëpi karakteristike mbi 300 vjeçare, e duke ngritur atje pallat aspak funksional, 12 dhe 15 katesh, dhe duke mos respektuar asnjë kondicion urbanistik e ligjor. Qytetet tona, duke nisur nga Tirana, duken sot si vendosja e gurëve të shahut në fushën e lojës, ngjitur me njëri-tjetrin, duke prishur bukuritë dhe vlerat shekullore. Pallatomania njihet si fenomen edhe në shtetet fqinje me ne, por dhe më gjerë në Europë. Por ndryshe nga ata, ku pallatomania ka zgjeruar qytetet nga veriu në jug, dhe nga lindja në perëndim, tek ne ka ndodhur e kundërta. Qytetet tona po mblidhen si mullarët, duke prishur çdo vit lagje të vjetra dhe duke ndërtuar pallate. Kjo padyshim sipas specialistëve të urbanistikës, ka sjellë shpërfytyrimin e qyteteve, infrastrukturë të cunguar, ngushtim të hapësirave të gjelbërta, kaos dhe ndotje akustike, duke stresuar jetën e banorëve. Dhe padyshim fajtorë për situatën skandaloze janë KRRT e Komunave dhe Bashkive, dhe pse jo, edhe KRRTRSH, e cila në dhjetëra raste në 23 vitet e fundit ka miratuar leje ndërtimi për objekte, të cilat kanë tjetërsuar masterplanet e qyteteve madje dhe zonave turistike, si në rastin e Gjirit të Lalëzit, Kallmit, apo Gjinarit dhe Dajtit. Lejet e ndërtimit për të ngopur orekset e pallatomanisë, nuk kanë kursyer edhe objekte me vlera të jashtëzakonshme historike dhe muzeale, pasi janë prishur objekte 300 dhe 400 vjeçare, janë groposur thesare arkeologjike dhe janë ngritur pallate, ku më e pakta që mund të bëhej ishte, konservimi i tyre për studime shkencore. Raste të tilla ka në të gjitha qytetet tona, dhe fatkeqësisht ky fenomen nuk ndalet, dhe të ngjet me një ortek që ka marrë tatëpjetën dhe po rrënon gjithçka që del përpara. Sundimi i ligjit ka vite që nuk njihet si teori dhe praktikë e funksionimit të shtetit në Shqipëri. Pallatomania ka pushtuar veç qyteteve, edhe zonat bregdetare, dhe nuk po kursen edhe brezin e rërës kurative për pushuesit. Kjo ka groposur turizmin në shumë zona bregdetare, duke fshirë nga harta e Shqipërisë zona që deri para viteve ‘90, ishin perlat e këtij vendi. Pallatomania mbetet epidemia më e shfrenuar që ka njohur procesi i tranzicionit në Shqipëri, që po shoqërohet me sundimin e forcës së parave, dhe interesave meskine të individëve dhe jo me sundimin e ligjit. Kjo është pasojë e mosfunksionimit të organeve të drejtësisë, mosfunksionimit të shtetit ligjor, dhe mekanizmave veprues që duhet të ndalin shkatërrimin e qyteteve dhe vlerave tona historike, muzeale, si pasuri e çmuar kombëtare. Pallatomania është epidemia e shfrenuar e këtij tranzicioni të stërzgjatur kaotik, duke përfituar edhe nga mungesa e ndërgjegjësimit qytetar e intelektual, që po rrezikon pa e kuptuar identitetin tonë kombëtar.

Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/artur-ajazi-pallatomania-epidemia-qe-po-shperfytyron-qytetet-tona/

3/18/2014

Der Mafia Justiz Minister Nasic Naco, verspricht härtere Umwelt Strafen

Filed under: — Zogaj Leku @ 6:54 pm

Der Sinn von Gesetzen, Verträgen in Albanien erschliesst sich niemanden. Es gibt keine Anklagen seit über 10 Jahren, gegen Drogen Bosse, Geldwäsche, illegalem Bauen, selbst Mörder kommen schnell frei, weil keine Anklagen erhoben werden, was ein Spezial Gebiet ist. Gegen Bürgermeister sind die Anklagen fertig, wie in Durres, oder Sarande, aber die Prozesse beginnen nicht. Abdulselam Turgut, ein Super Justiz Skandal, führte sogar zur Belohnung des Richters, der das Ding drehte, welcher heute im höchsten Gericht sitzt.

Bußgelder werden sowieso praktisch nie gezahlt, wo man nun bei Auto Bußgeldern, einfach die Autos still legt, bzw. die Fahrer können Albanien nicht verlassen. 30 % der Albanischen Fahrzeuge, haben keine Versicherung und gefakte Nummern Schilder aus den USA, oder Britanien ist Mafia Standard.

Viele Gesetze, wie die Bau Gesetze, gibt es seit über 20 Jahren, ohne Sinn und Zweck. Die meisten Gesetze wurden nie implementiert, weil die Justiz Bringer des Westens, die Internationalen selber nur Korruption und Idiotie brachten.

Umwelt Bußen, Geld Bußen, Umwelt Gesetze, haben nur einen Zweck, damit vor allem die EU, OSCE und UN, schöne Konferenzen abhalten kann.

Gesetze sind Luft Nummern in Albanien, identisch wie die Richter keine Gesetze kennen und Professoren functionale Analphabeten sind, die nur aus einem Buch vorlesen, wo man den Inhalt nicht versteht. Der EU Botschafter, musste halt wieder eine der sinnlosen Konferenzen veranstalten und dann gibt es OK - Reporting, für diese Luft Nummern. Eine reine Show Nummer des sogenanntes Justiz Ministers, der Kriminellen Staatsanwalt Posten gibt, wo die komplette Familie, für Gross Drogen Handel, Polizisten Mord und Frauen Handel in Durres steht, seit über 20 Jahren.


Gilt als Mitglied der Albaner Mafia u.a. von Durres, aktiv in Grundstücks Diebstahl, Umwelt Vernichtung und illegalem Bauen beteiligt, wie der Kollege Umwelt Minister Lefter Koka!

Ausländische Geschäftsleute in Tirana, berichten, das Tirana nicht mehr schön ist, weil durch die wilden Beton Bauten, die Stadt Planung und Zirkulation für frischen Wind, zerstört wurde, wie viele Parks im Stadt Zentrum. Tirana und Durres, sind regelrecht zerstörte Städte, oft finanziert durch ausl. Mafia Finanz Organisationen, wie die EBRD Bank, welche das Mafia ABBA Zentrum u.a. finanzierte. Heute ist Tirana ca. 5 ° wärmer im Sommer, ohne Zirkulation, wie Durres, wo ebenso durch illegales Bauen Umwelt Vernichtung die Sommer Wind Zirkulations zerstört wurde.

Korruption Albania
Nächste Runde im Show Spiel Theater einer billigen Idioten Truppe der Billig Mafia, der Albanische Politik und Justiz Für die OSCE und die US Justiz Mission: Opdat, wird die Pose erneut reichen, das Nasic Naco, die unerklärten Vermögenswerte beschlagnahmen will, wo er am besten bei sich selber anfängt.

Neu Anfang in der Justiz: Mafia Deal des Ilir Meta das ein prominenter Verbrecher: Seferi Braho nun Staatsanwalt in Durres ist

http://balkanblog.org/wp-content/uploads/2014/03/PICT0246.jpg
(Febr. 2014)Deutlich zu sehen, wie das Auto (Roter Ford Jeep mit dem Marken Zeichen von Dumm Mafiosi: US Kennzeichen) des Staatsanwaltes Seferi Efendi vor dem Gericht in der für Invalide reservierten Park Zone parkt “Vend I Rezervuar Per Invalide”

Weil es wieder eine EU finanzierte Konferenz gibt, verspricht der Mafia Justiz Minister Nasic Naco, härtere Umwelt Gesetze. Die Frage ist, wenn seit über 20 Jahren nicht einmal Bau und Grundstücks Gesetze gelten, noch Staats Garantien, was solche Gesetze für einen Sinn haben, wenn die Richter und Staatsanwälte nicht einmal Gesetze kennen. Der Justiz Minister Nasic Naco, der Umwelt Minister Lefter Koka, sind direkt in die Umwelt Zerstörung von Durres involviert, mit vielen falschen Grundstücks Dokumenten. Als Staatsanwalt klagte niemals ein Nasic Naco. jemanden an, der illegal baute, sondern stellte selbst über 200 illegale Grundstücks Urkunden aus.

Nasiq Naco

Justiz Minister Nasiq Naco, ist noch viel dreister. unten die Parlaments Website (wo der Wechsel von Spartak Braho dokumentiert ist). Ein vollkommen wertloses Juristisches Diplom aus 1992 besitzt er und war in einer Schlüssel Position der Staatsanwaltschaft in Durres (Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm, Drejtues i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës) zuvor, wo man nur für Verbrecher Kartelle aktiv ist, seitdem Ilir Meta Premier Minister war.

212 Entscheidungen für eine Fläche von 82.185 m2, persönlich direkt von dem damaligen Kollegen der Durres Mafia Staatsanwalt: Nasiq Naco als legal bestätigt: Gerichtshof den Beschluss Nr. 157 vom 20.04.2007

3/12/2014

Der Mafia Justiz Minister Nasic Naco, die Profi kriminelle Richterin Dhurato Bilo in der nächsten Skandal Runde

Kein Abriß, wie versprochen, keine Anklagen, obwohl Hunderte Anklage Schriften fertig sind, darunter auch gegen Lefter Koka, den jetztigen Bürgermeister Vangjush Dako und den beiden Vorgängern, wie Miri Hoti, und A. Goreo.

Selbst gegen die 4 Bürgermeister der letzten 15 Jahre, sind inzwischen Anklagen fertig, wegen illegalen Bau Genehmigung und Duldung der Anarchie. Fertige Anklagen, nur erfolgt keine Anklage, wie bei Gross Drogen Baronen, oder Morden, wo alle Beweise manipuliert werden und die Verfahren niemals starten.
1/1/2014

Der Präfekt von Durres, bereitet mit 4 Arbeits Gruppen, die Anzeigen und den Abriss gegen die vielen illegalen Bauten vor

siehe auch: Durres: Selbst gemalte Landkarten, diente den Grundstücks Agenturen ALUIZI, ZRPP als Grundlage der Arbeit

Der ganze Müll, eine direkte Mafia Finanzierung mit extrem Verbrechen, einer Landes weiten Zerstörung mit kriminellen Berisha Leuten, ist erneut Weltbank finanziert, mit 30 Millionen $!

In Durres gibt es 4 Arbeits- Gruppen, welche die illegalen Bauten an der Küste registrieren, wo auch Sonder Staatsanwälte, Bau Inspektion (die Vorgänger wurden verhaftet) eingesetzt wird, denn wie es das Bau Gesetz vorschreibt, wird jeder Bauherr der illegalen Bauten an der Küste auch angeklagt. Die Arbeits- Gruppen stehen unter Leitung des neuen : Präfekten. . Durch den hohen Vermögens Verlust der Örtlichen Politiker, hat man 2012 schon begonnen, Vorbereitungen für eine Bereinigung der illegalen Bauten zuorganisieren. Die Methode war überall identisch, weil es die Anordnung direkt von Salih Berisha erneut war, um seine Anhänger an sich zubinden und für eine Umsiedlung Aktion: von Skhoder bis Korce. und seine Mord- Waffen- Drogen Verbrecher Clans, wie Ali Kazazi - Seferi Kazazi Geldwäsche Bauten zu ermöglichen.

 

INUK verifikon ligjshmërinë e pallateve në plazhin e Durrësit
Posted By Artur AJAZI On 28/02/2014 @ 11:32 In Rrethet | 3 Comments
DURRËS- INUK ka vendosur të ndalet në Durrës dhe të verifikojë ligjshmërinë e pallateve në gjithë vijën bregdetare e cila prej 23 vitesh është kthyer në qendër banimi me të gjitha parametrat e saj, për plazhe ditore, javore dhe mujore. Tashmë plazhi i ngjet një lagje të qytetit, dhe shumë pak një pjese elitare, ku turistët vendas dhe të huaj vijnë dhe bëjnë banja dielli dhe rëre. Por ndoshta ajo që është bërë, duhej bërë me plan të detajuar urbanistik, dhe të përcaktoheshin qartë parametrat për zhvillimin e infrastrukturës rrugore, kanalizimeve, ujit të pijshëm, gjelbërimit dhe higjienizimit të zonës, duke eliminuar ndotjen organike, e cila është bërë problem i çdo sezoni veror. Një grup specialistësh nga INUK ka kërkuar nga Urbanistika e bashkisë dhe disa komunave që përfshijnë në gjeografinë e tyre zonat bregdetare, dosjet e 4 viteve të fundit, për të parë ligjshmërinë dhe zbatimin e saj në miratimin e lejeve dhe procedurat e ndjekura. Për çdo mangësi INUK, do të nxjerrë para ligjit personat përgjegjës, ish-zyrtarë dhe zyrtarë aktualë të bashkive dhe komunave, në qoftë se konstaton se, lejet e ndërtimit janë dhënë në kundërshtim me ligjet dhe kondicionet urbane. Kontroll të rreptë INUK do të kryejë edhe në lejet e ndërtimit të dhëna tek zonat arkeologjike, mbi të cilat është shkelur ligji, duke mos respektuar kondicionet si ruajtja e largësive, e paprekshmërisë së objektit të zbuluar, dhe konservimi i tyre. Alarmin e kanë dhënë prej disa muajsh edhe arkeologët e Durrësit, duke problemizuar faktin e ndotjes së Amfiteatrit dhe ndërtimeve me dhe pa leje që ndërtohen dhe nuk merret parasysh këshilla e tyre dhe zbatimi i ligjit. Qytetet dhe komunat bregdetare, (ku natyrisht futet edhe Durrësi), me thesaret e veta arkeologjike, kanë vite që janë kthyer në zona ku kryetarët e bashkive dhe komunave dhe KRRT e tyre, shpesh neglizhojnë zbatimin e ligjit dhe kondicioneve teknike dhe urbanistike për ndërtimet. INUK ndoshta do të qëndrojë gjatë me kontrollet e arkivave në KRRT në bashkive e komunave të qarkut të Durrësit, ku padyshim do të ndalet veçanërisht në problematikat që kërkojnë zgjidhje. Kjo pasi shumë shpejt do të duhet të miratohet dhe zbatohet masterplani zonave bregdetare dhe projektet konkrete investimesh. Mendohet se shtrirja e plazheve do të jetë drejt perlave që ka qarku i Durrësit si Shën-Pjetri, Gjiri i Lalëzit, Kallmi, Rrushkulli, dhe zona të tjera, të cilat kanë hyrë në axhendën e investimeve dhe projekteve për të cilat do të konkurrojnë edhe studio të huaja. Duke synuar dhënien fund të katrahurës në zonat bregdetare, qeveria dhe INUK, do të stabilizojnë defektet e para duke u dhënë shansin zonave urbane në bregdet të kenë brenda vitit rrugë e kanalizime. Kurse KRRT janë ndaluar kategorikisht të pranojnë dosje dhe japin leje ndërtimi qoftë edhe për një ballkon shtesë në zonat bregdetare, në të kundërt do të përballen me ligjin. Në Prokurorinë e Durrësit, 4 ish-kryetarë komunash po përballen me akuzën e “shpërdorimit të detyrës , për dhënien e lejeve të ndërtimit dhe abuzime financiare”. Në muajin nëntor 2013, Prefektura e Durrësit, pas denoncimit nga banorët e zonave dhe palët në konflikt prej vitesh, ka zbuluar shkeljet e bëra dhe ka kërkuar ndjekje penale për ish- zyrtarët vendorë.Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/inuk-verifikon-ligjshmerine-e-pallateve-ne-plazhin-e-durresit/

Schlimmer wie die Taliban: Durres als Tourismus Stadt im Dreck, Müll und dem Sumpf der illegalen Mafia Bauten an der Küste

Man will Alles abreissen, vor allem auch in Tourismus National Park Kallmi, einem kriminellen Parellerungs Enterprise, der Ex-Präfektin Natsaho Paco, vor allem der Sokol Olldashi Mafia, wo aktiv auch Bamir Topie ab 2006 daran beteiligt war, Gangster Familie wie Cepani, Agim Hoxha, Sokol Kazazi usw..

Currilla, Kallmi Strände, wo es Hundert neue Construcitonen gibt im National Park Tourismus, mit totalem Bau Verbot.

PD Drug Boss: Dash Melcani, illegal constrction

PD Drug Boss: Dash Melcani, illegal constrction an den Stränden von Kallmi, Nord Durres

Die Durres PD Mafia, soll doch einmal ihre Banden erklären, aus prominenten Verbrecher und Drogen Clans, inkusive sogenannter Polizei Kriminall Direktoren, welche vor allem am Wochenende auftauchen und u.a. das Splendid bei der Universität gezielt besuchen und die anderen illegalen Verbrecher Lokale in den Oeffentlichen Straenden.

Durres Mafia Lokale, Currila, Erosion

Warum man in Durres, Terroristische Überfälle auf eine der wenigen privaten “Zone Touristik” organisierte und die Bäume fällte, mit neuen Abwässern durch die Sokol Kazazi und Agim Hoxha, wie Shuiapi Verbrecher Banden, ist Welt Rekord an Kriminalität einer Regierung.

Bekannte Verbrecher, mit Arbeiten des Rathauses, zerstören die letzten Touristik Zones, Grundstücke, wertvollsten Biotope und Wälder an der Küste in der Currilla.

Oerd Bylykbashi Mafia: drugs, money laundering, fals documents
Oerd Bylykbashi Mafia: drugs, money laundering, fals documents
Bledar Shuiapi drug mafia, bari, shabani mafia, shiak durres
Bledar Shuiapi drug mafia, bari, shabani mafia, shiak durres
Mit Vorsatz zerstört: Die Currilla; Rrëshqet kodra në Currila, këmbana e rrezikut të mjedisit nuk dëgjohet
18 Shkurt, 2013 0

Albanien Wie ein Paradies am Mittelmeer zerstört wird
Von

Die primitive Taliban Mafia in der Currila: PD Leute: Sokol Kazazi, Agim Hoxha, mit total gefälschten Papieren und ohne jede Bau Genehmigung! Der Park bei der Villa Zogu, wurde ebenso vernichtet, mit 3 Hochhäusern

Digital Camera

aktuelle Reportage

Rruga Taulantia: Aktuelle illegale Bauten in zentraler Lage in Durres Der Bürgermeister von Durres: Vangjush Dako, als Partner der Internationalen Top Mafia und Drogen Kartelle

Digital Camera

Digital Camera Zanzibar Appartment Block MafiaDigital Camera CIFA Beton Mafia

Zanzibar Lokal + ein neues Appartment Haus, ohne Bautafel, was offiziell im November 2013 noch von der Bau Polizei gestoppt wurde.
Rruga Egnatia: Kleine Namens Änderung der Ober Beton Maschinerie des Bürgermeister: statt CIPA, heisst man nun Firma Usermac und man betoniert überall fleissig weiter.

Den National Park Butrint (etabliert ni 2000), privatisierte Salih Berisha, aber ebenso grosse Flächen Ackerland, für ein Trinkgeld. Am peinlichsten das Agim Toro, plötzlich Grundstücks Eigentümer von Ksmali und Butringt wurde, durch die Elbasan Kompensierungs Agentur, wo Wild West herrschte und Bestechungs Pure, wie überall bei Berisha Institutionen.

Skandali, Sali Berisha grabiti 142 hektarë tokë për 60 vjet, fut në konflikt banorët e Komunës Grabian

Die Schwarze Witwe Eva (Evangeli) Zhanga,erhielt Lebenslange Haft, welche gezielt Griechische reiche Renter ehelichte und dann ermordete. Das ist normal in Albanien, wie in Thailand, das man die Ehepartner aus dem Ausland ermordet.

Sokol Olldashi Currila DurresMillionen Tonnen, landeten schon so im Meer, durch die Bau Mafia, welche irgendwas und immer wieder illegal baut. Noch mehr Schaden, richten aber die falschen Beratungen, unnütze Finanzierungen der als Mafia kontrollierten EBRD, IFC, EIB Finanzierungen in Albanien an. Der Bau eines weiteren Fähr Terminals, was niemand brauchte, ebenso nicht die Übergrosse Terminal Halle, (grösser wie Bari und Ancona und 100 mal grösster wie Triest, führte zu einer finanziellen Schlagseite des Hafens und verantwortlich sind die Deutsche Betrugs Consults wie die DIWI Consult, wo der Bauschrott für die grosse Abfertigungs Halle, direkt in deren Verantwortung liegt.
10:33:21 am Die Durres Bau Inspektion und der “insolvente” Mafia Hafen von Durres

Ein Presse Artikel vor 10 Jahren


Bereits 2004, gab es gigantische Skandale in Durres, rund um den Profi Verbrecher Vasil Hila, die Buergermeister Lefter Koca, Miri Hoti (ein Ilir Meta Mann), wo 25 Haft Befehle ausgestellt wurden und zu 12 Jahren Haft ein Vasil Hila verurteilt wurde, der inzwischen wieder frei ist.

Albanische Minister stahlen Land in Durres. Der Grundstücks Skandal in Durres aus 2005

Der Hass und die Verachtung der Bevölkerung gegen die Durres Richter und Staatsanwälte

Tirana - Durres: 

Selbst gemalte Landkarten, dienten den Grundstücks Agenturen ALUIZI, ZRPP als Grundlage der Arbeit

Der Mafia Idiot der PD in Durres rund um Grundstücke: Bedri Luka abgesetzt

Die Staatsanwaltschaft beginnt erneut die Fälle des kriminellen Grundstücks Verkaufes in Durres aufzurollen.

Bei der Zerstörung auch von Sarande, ist die Ilir Meta Familie tief verstrickt, mit dem Handel gefälschter Urkunden und illegalem Bauen vor 10 Jahren ebenso in der Zeit des Vasil Hila.

9/13/2009

Die CIA Agentin und Gangster Braut Monika Kryemadhi erhält auch einen Posten in der Regierung um deren Geldwäsche und Betrugs Reale Estage Unternehmen “ARIGONS” lukrativ weiter zu führen

Die Umwelt Kathastrophe von Durres in der Porto Romana: Der Umwelt Minister Lefter Koka, bei wikileaks, als wohl grösster Gangster von Albanien beschrieben ist daran beteiligt an der Umwelt Kathastrophe an vordester Front, ebenso der Mafia Justiz Minister Nasiq Naco, der ja Staatsanwalt mit der Skrapari Bande in Durres war und ebenso daran beteiligt ist.

Die EU finanziert natürlich weiter irgendwelche unsinnige Konferenzen, damit man hohe Reise Spesen nach Nord Albanien absetzen kann.

Kommunen erhalten Umwelt Bußgelder

Drogen werden auch verbrannt, aber eben nur zur Show

Die OSCE verdient Super daran, vollkommen sinnlose Umwelt Seminare zumachen, denn die Analphabeten vergessen sehr schnell Alles. Sinnlose Eigen Beschäftigung der OSCE, wo höchste dotierte Gestalten sowas leiten, obwohl es jeder Student frü may. 10 % der Kosten organisieren.

140 Millionen € stahl die EU Banditen, als sie soviel Geld an den Mafia Umwelt Minister Xhuheli und Fatmir Mediu überwiesen.

3/11/2014

2 Imane wurden in Albanien verhaftet, welche angeblich Terroristen anheuern für die Syrien Front des Terrors

Filed under: — Sarah_HrNje @ 4:21 pm

Es wurde schon einmal der Iman von Durres verhaftet, mit der falschen Beschuldigung des Terrorismus. damals war der es Albanische Geheimdienst SHIS, der heute nur noch die Minister, Regierung, Polizei und Zoll Chefs ausspioniert für das kriminelle Enterprise des Salih Berisha und Bujar Nishani.

7 Personen wurden verhaftet, darunter Genc Balla . Imam der Moschee in Tirana neuer Ring Bujar Hysa, Imam in der Moschee in Mzezit - See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/-onin-luft-tar–n–siri-pranga-imam-ve-t–2-xhamive-n–tiran–204537.html#sthash.6lozGQoA.dpuf Die Muslimische Gemeinschaft teilt mit, das diese Imane und ihre Schulen selbst ernannte Imane sind und nicht Teil der Muslimischen Vertretungen. Weg gab dann Boden Grundstücke, Baugenehmigungen für eine der grossen Moscheen im Land, oder ist das erneut wie mit Bin Laden und Yassin Kadi, Salih Berisha und im Stile des Gazidede.

Bin Laden Propaganda des Iman von Tirana: Genc Balla, wo er seine Zuhörer auffordert in den Syrien Krieg zugehen.
)

Videoja e imamit: Shkoni në Siri burrat në FB janë vetëm lepuj Man muss wissen, das diese Art von Koran Schulen, Menschen verblöden, weil man nur Eines lernt: den Koran auswendet vorbeten zukönnen, was automatisch zu Voll Idioten führt auch als functionale Analaphabeten bekannt, oder als funcional illerate.

)


Imane als Terroristen Freunde? Fakt ist das vor allem auch im Kosovo Albaner mit Geld angeheuert werden, aber auch in Albanien, für die Terroristen, welche mit NATO, US und Saudi Unterstützung dort morden und plündern.

Fotos der angeheuerten Albanischen Terroristen

Wie die Pest gemieden von Allen: Der Albanische Geheimdienst. Man arbeitet erfolgreich mit dem neuen Innenminister Saimir Tahiri zusammen.


Arrests over terrorism charges

11/03/2014

Arrests over terrorism charges
Seven people, two of them imams, one at the Unaza e Re Mosque and one at Mzez, were arrested by the police and the Prosecution of Serious crimes, accused of terrorism.

They recruited devotees and tried to send them at the war in Syria. The suspicions started 10 months ago.

There were several foreign agencies that signalized the Albanian Secret Service regarding the recruits. The Secret Service and the Prosecution started some investigations regarding a cellule they considered as terrorist. This Tuesday morning they arrested seven people in Tirana, Elbasan, Librazhd and Pogradec.

NATO bestätigt Al-Quida Verbindung zu den Albanern

Der Türkische Geheimdienst enttarnte diese Islamischen Terror Zellen. Keine Info kam vom Albanischen Geheimdienst, denn “Nichts Wissen", ist wie bei Universitäts Professoren, oder Ministern Programm. Die Verbindung Yassin Kadi (Al-Quida), Bin Laden Financier in Tirana ist gut dokumentiert zum Bosnischen Staatspräsidenten Izebegotvic vro 20 Jahren. und zu Salih Berisha, Ilir Meta. Heute mit den Syrischen Terroristen mit der Familie des Recep Erdogan, Bilal Erdogan

turk tirana

3/8/2014

NEHEHMIA Stiftung und deren Mafia Universität des Nonsens : Nehemia University Pogradec

Filed under: — Balkansurfer @ 6:14 pm

Die Verantwortlichen der Fondacionit Nehemia Gateway Stiftung trafen sich mit dem Sozial Minister Erion Velija, der selbst nicht der Hellste ist. Peinlich wird es dann, wenn diese Stiftung praktisch die schlechteste Universität der Welt im Ranking betreibt mit einem der letzten Plätze auf Platz über 19.000, als im Nonsens Bereich.

Man hat einen aktiven Anteil bei der Vernichtung der Bildung, wenn man eine so schlechte Universität betreibt, was im Mafiösen Unfugs Bereich liegt.

29: Platz 19669 (1) Nehemia University Pogradec

Die Mafia Universitäten Kristal und Luarasi u.a. , wo man nur Diplome verkauft, liegen sogar besser. In Albanien laufen halt immer mehr dubiose Leute herum, wobei diese Universität schon extrem peinlich ist, für Deutsche Steuergelder. Selbst die reine Mafia Uni Vitrina, liegt erheblich besser. Wo wollen diese Leute, irgendwo im Nichts des billigen Betruges, ein Vorbild sein? Ebenso diese Universität:
Der Kosovo erkennt keine Diplome der “European Universität Tirana” und “Kristal” an

Erstaunlich, wenn jemand weit über 20 Jahre, Steuer Gelder erhält, man nicht in der Lage ist, ein paar gute Lehrer selbst auszubilden. Man beschäftigt also vollkommen unqualifiziertes Personal, wie es viele dieser Mafiösen Unis in Albanien machen, denn so ist es billiger. Da bleiben viele Fragen offen, bei einem so schlechten Ranking und bei den Albanischen Unis mitPlatz 29.

aus http://www.webometrics.info/en/europe/albania
Warum vertuschte bei so vielen Millionen an Steuern Geldern,welche die NEHEHMIA Stiftung erhalten hatte, die Vernichtung der Bildung in Albanien und Übernahme durch primitive Mafia Gruppen rund um Salih Berisha und Myqerem Tafaj und dem Diebstahl von Millionen rund um die DAAD und Georg Soros Verbrecher Kartelle? Man wird so schnell Partner in Verbrecher Kartellen, der Organisierten Kriminalität, denn NEHEMIA, betreibt auf gestohlenen Grundstücken, illegal gebaut überall diese Projekte in der Regel. Etliche Partner sind seriös, Einige mit Sicherheit nicht.

Aber auf dem Treffen schwafeln diese Leute davon, das man Professionelle Lehrer einsetzen muss, was wohl dann im Reich des Absurden ist und der Abzocker. Niemand aus Deutschland noch die Staatsanwaltschaft hat je den Verbleib der Gelder überprüft, welche Qualität diese Schulen haben, das Gymnasium und diese Pseudo Universität, welche nur zum Abzocken gegründet wurde.

Diese Leute wurden schon vor 10 Jahren mit Deutschen Steuergeldern gefüttert und in der Gesamt Bewertung praktisch fast aller NGO’s und Stiftungen im Mafiösen Betrugs Bereich, könnte man diese Leute noch als Seriös ansehen. Es gibt einfach noch viel schlimmere NGO’s.

Real geht es um die Verteilung der Beute der angeblichen EU Roma Hilfe, welche seit 30 Jahren nur als Beute verteilt werden.

Man ist Mitglied im Profi Verbrecher Verein DAW vor Ort, wo die Verantwortlichen nach Deutschen Recht, schon im Visa Skandal in Haft gehört hätten.

Pogradec »
Hier befindet sich die AMARO TAN Schule

Den begabten Schülern steht auch der Weg zum NEHEMIA Gymnasium bzw. zur N.G. University offen.

Eine bekannte Univesitäts der Erpressung, Betruges und Inkompetenz ist Partner.

Die “Aleksandër Xhuvani” University in Elbasan, Albanien, wurde 1971 gegründet. Sie hat eine lange Tradition im Bereich der Erziehungswissenschaft/Pädagogik sowie in der Lehrerausbildung.

Unsere Zusammenarbeit umfasst den Austausch von Lehrern, Studenten, Lehr- und Lernmaterial, Mitarbeitern, Bildungsprogrammen, Literatur, etc, sowie gemeinsame Forschungsaktivitäten und Teilnahme an Seminaren und akademischen Veranstaltungen.

 

www.uniel.edu.al

7/7/2009
Achtung vor den Profi Betrügern des DAW - Deutsch - Albanische Wirtschaftsgesellschaft e.V. - DAW in Albanien
1 Mars, 2014

Veliaj me deputetin gjerman: Mbështetje për reformën në arsimin profesional

IMG_1161Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, z. Erion Veliaj, u takua sot me anëtarin e Bundestagut gjerman, Johannes Selle, Ambasadorin e Republikës Federale të Gjermanisë në Tiranë, Helmut Hoffmann, Drejtorin Ekzekutiv të Fondacionit Nehemia Gateway, Arnold Geiger dhe anëtarin e Kryesisë së Shoqatës së Ekonomisë Gjermani-Shqipëri, Helmut Hauser.

Në fokus të bisedës midis ministrit Veliaj dhe Selle ishte arsimi profesional dhe përpjekjet e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë për ta sjellë atë në qendër të vëmendjes. Veliaj vuri në dukje se qeveria shqiptare e ka vendosur si prioritet reformën në arsimin profesional dhe forcimin e bashkëpunimit me partnerët gjermanë në këtë fushë. Gjithashtu, ai vlerësoi bashkëpunimin e deritanishëm me agjencinë gjermane të punës, e cila ka ndihmuar MMSR-në në hapjen e zyrave të para moderne të punës, si ajo në Tiranë dhe Durrës.

Nga ana e tij, Selle theksoi mbështetjen e Gjermanisë dhe shprehu dëshirën për bashkëpunim, në mënyrë që nisma të ndryshme të gjejnë mbështetjen e nevojshme. Ai theksoi se Gjermania është e gatshme të ofrojë eksperiencë mbi zbatimin e sistemit dual gjerman në arsimin profesional.

Veliaj shprehu vlerësim të veçantë për punën e mirë që po kryen Fondacioni Nehemia Gateway, e cila është e pranishme në Shqipëri prej më shumë se 20 vitesh. ama news

In der Verbrecher Region Süd Sudan, wo die UN mit der Prominenz der Albaner Mafia verbündet ist, bis man erschossen wird wie Anton Stanaj, ist man auch aktiv.

Yei, Bildung

Investition in die Zukunft des Südsudans

Status AKTUELL HintergrundIn Yei, Südsudan, unterstützen wir die Evangelical Presbyterian Church (EPC) im Bereich der Bildung. Die EPC setzt eine Vielzahl von Projekten im Südsudan um, die vor…
Lesen Sie weiter »

3/7/2014

In Durres wird ein Gebäude in Shkozet abgerissen und die Shengin Land Mafia

Filed under: — Sarah_HrNje @ 12:54 am

22.000 illegale Grundstücke in Verbots Zonen gab es.

Alle Probleme hatten vor über 10 Jahren schon höchste Priorität auch bei der EU, womit über die EU Vieles gesagt ist. Einer der wenigen Abrisse, aber nie Anklage. Bau Gesetze sind seit 20 Jahren nicht implementiert.

Die berüchtigten Kompensation Geschäfte laufen so: Ein Italiener war Eigentümer einer Obst Plantage, wie in Maminas, mit gefälschter Testamente werden Phantom Personen Eigentümer , ganz wo Anders und verschwinden spurlos, sobald die Grundstücke verkauft sind. Das kriminelle Albaner mehrere Identitäten haben, ist Standard Wissen. Bei Gericht, was nicht zuständig ist, erscheinen dann die dubiosen Zeugen, welche jeden Unfug beglaubigen.

Durres Abriss

Nicht abgerissen, vollkommen illegal erneut in der Rruga Taulantia, wo der Bau gestoppt wurde im November. Das Lokal und dahinter praktisch im Meer, wird einfach ohne Bautafel, ein Appartmen Bau erneut hochgezogen, obwohl ab dieser Stelle, der totale Abriss angekündigt ist. Im Orts Kern von Durres, bei der Post, Zone A im antiken Teil, gibt es so ca. 6 neue illegale Bauten, ohne das jemand einschreitet. Der Bürgermeister Vangjush Dako, muss Beton verkaufen.

Digital Cameravon Janes.com

Digital Camera

Name geändert, die selben Bau und Beton Maschinen sind unverändert unterwegs des Vangjush Dako, hier auch in der Rruga Egnatia

In Shengin, wurde natürlich ebenso erneut Sümpfe in Ackerland umgewandelt und die Grundstücke wanderten in Privat Besitz. Der Bürgermeister aktiv beteiligt, und wie immer die Vermesser.
Aktualitet
06 Mars 2014 - 17:08
Shëngjin, kthyen kënetën në tokë bujqësore paditen 5 zyrtarë lokalë
LEZHE- Pesë zyrtarë lokalë, në Shëngjin të Lezhës, përfshirë edhe kryetarin e Komuës, si edhe tre topografë janë akuzuar për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentesh.

Ata akuzohen se me anë të falsifikimit të dokumenteve kanë shndërruar tokën kënetore në zonën turistike të Kunes, në Shengjin, në tokë bujqësore dhe ua kanë shpërndarë disa banorëve. Në dokumenta ata kanë shënuar se këto prona u janë kthyer vite më pare, por realisht dokumentat janë bërë tani, pasi në atë zone nuk ka pasur asnjëhere tokë bujqësore. - See more at: http://www.shqiptarja.com/Aktualitet/2731/shengjin-kthyen-keneten-ne-toke-bujqesore-paditen-5-zyrtare-lokale-203878.html#sthash.CJIdjQJ5.dpuf

6 Mars, 2014
Aktualitet / Flash | nga Redaktor Redaktor
Kryekomunari Salvador Kaçaj dhe 4 zyrtarë në gjyq, shitën detin e Shëngjinit

Kacaj-SalvadorPesë zyrtarë lokalë, në Shëngjin të Lezhës, përfshirë edhe kryetarin e Komuës, si edhe tre topografë janë marrë nën akuzë nga Prokuroria e këtij qyteti, të akuzuar për fallsifikim dokumentash dhe shpërdorim detyre. Ata akuzohen se kanë fallsifikuar dokumentat, duke shndërruar tokën kënetore ne zonen turistike te Kunes, ne Shengjin, në tokë bujqësore dhe ua kanë shpërndarë disa banorëve, (ne dokumenta kane shenuar se keto prona u jane kthyer vite me pare, por realisht dokumentat jane bere tani, pasi ne ate zone nuk ka pasur asnjehere toke bujqesore). Gjithesesi, keta banore, të cilët jane bere “pronare” me dokumentat e hartuar nga keta shtetas, kanë nisur ta mbushin me inerte për t’i justifikuar si toka bujqësore ose troje për ndërtim. Këto prona, pasi u janë shpërndarë banorëve, nje pjese u janë shitur të tretëve, duke krijuar në këtë mënyrë një seri shkeljesh ligjore

http://www.ama-news.al/2014/03/salvador-kacaj-dhe-4-zyrtare-ne-gjyq-per-privatizimin-e-shengjinit/

Direkt von der Weltbank erneut wurde dieses Chaos mit Kriminellen finanziert, mit 30 Millionen $ + über 100 Milionen für Urbanistik Pläne, welche Makulatur waren wie die Justiz und die Gesetze in Albanien.

Was Jonathan Moore und Stefan Füle deutschlich machte, plappert der korrupt EU Botschafter nun nach, das man als höchste Priorität die Grundstücks Sachen in Ordnung bringen muss.
Skandal me tokat në bregdetin e Lezhës, nën akuzë kreu i komunës me 7 zyrtarë

Pesë zyrtarë të komunës Shëngjin, në Lezhë, përfshirë edhe kryetarin e Komunës, si edhe tre topografë janë marrë nën akuzë nga Prokuroria e këtij qyteti, me akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe falsifikimit të dokumenteve. Ata akuzohen se kanë falsifikuar dokumentet, duke…

22.000 illegale Grundstuecks Urkunden in Verbots Zonen, durch die Berisha Mafia und neue Tourismus PR

Sequi: Prona, prioriteti për anëtarësimin në BE

Posted By Gazeta Telegraf On 04/03/2014 @ 11:32 In Kryesore,Sociale | No Comments

LETRA/Zbardhet përgjigjja e Kreut të Delegacionit të BE-së, z. Ettore Sequi për pronarët

Ambasadori i BE-së në Tiranë, Ettore Sequi si dhe Komisioneri për Zgjerimin, Stefan Fyle u shprehën në dhjetor se, “nuk do ketë kushte shtesë për Shqipërinë”, kur u shty për në qershor, marrja e statusit të vendit kandidat në BE për Shqipërinë. Ende nuk kemi një version zyrtar për sprapsjen e herëpashershme të statusit kandidat për në BE, pasi shumica e detyrave lënë qeverisë shqiptare në një farë mënyre janë plotësuar. E vetmja gjë që ka mbetur e paplotësuar dhe në vend të progresit ka bërë regres, është problemi i pronës. Ndaj dhe pronarët gjithnjë e më shumë i janë drejtuar BE-së për çështjen e pronës, në mënyrë që të ushtrojë presion mbi qeverinë shqiptare për të zgjidhur një herë e mirë këtë çështje, sipas të drejtës universale të pronësisë. Në kuadër të kësaj është dhe letra e pronarëve, drejtuar ambasadorit të BE-së në Tiranë

Përgjigjja e Kreut të Delegacionit të BE-së, z. Ettore Sequi për pronarët, tregon se një nga 5 prioritet për aplikimin e Shqipërisë në BE është pikërisht çështja e pronës, gjë që të risjell ndërmend edhe një herë deklarimin e tij se Shqipëria na i paska plotësuar kushtet dhe statusi kandidat për të është thjesht çështje kohe.

 

Letra e plotë e Ettore Sequi, drejtuar pronarëve

 

Të nderuar Zotërinj,

Ju faleminderit për letrën e 3 shkurt 2014, që sjell në vëmendjen time shqetësimet tuaja mbi gjendjen e të drejtave të pronësisë në Shqipëri dhe më saktë të kthimit dhe kompensimit të pronës.

Komisioni Europian i kushton rëndësi të veçantë çështjes që lidhet me të drejtat e pronësisë. Siç e dini, kjo çështje është ndër 5 prioritetet kryesore të theksuara në Opinion e 2013-s mbi aplikimin e Shqipërisë për anëtarësimin në BE, të cilat duhet të plotësohen nga autoritetet kombëtare përpara se, Komisioni të mund të propozojë fillimin e negociatave.

Raport Progresi i Komisionit Europian 2013 për Shqipërinë arriti në përfundimin se:

“Përpjekje të mëdha dhe sistematike janë të nevojshme për të adresuar problemet e vazhdueshme në fushën e të drejtave të pronësisë. Kthimi i pronave, kompensimi dhe ndërtimet e paligjshme janë çështje që duhet të trajtohen. Shqipëria duhet të miratojë dhe të komunikojë një plan të besueshëm për zbatimin e vendimeve të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut mbi të drejtat e pronësisë”.

Delegacioni i BE-së i ka inkurajuar autoritetet shqiptare për të aplikuar zgjidhje të drejtë

dhe efikase për çështjet e pronës dhe do të vazhdojë të bëjë kështu. Në këtë kuptim,

letra juaj është shumë e dobishme. Unë mund të konfirmoj se ofrimi i ndihmës së mëtejshme teknike për Qeverinë shqiptare për të forcuar sigurinë ligjore të titujve të pronësisë dhe për të zhdukur informalitetin dhe rreziku i praktikave korruptive është parashikuar në programin me fondet IPA 2013.

 

Ne jemi duke monitoruar nga afër mënyrën sesi autoritetet shqiptare adresojnë çështjen e të drejtave të pronësisë dhe do të vazhdojë të reflektojë progresin dhe sfidat në progres raportin e vendit përpara Parlamentit dhe Këshillit Europian.

Juaji sinqerisht,

Ettore Sequi

Afatet për zgjidhjen e të drejtës së pronësisë

 

Pesë marsi (nesër) është data e fundit, e vendosur si kufiri kohor për qeverinë shqiptare për të informuar mbi zgjidhjen në mirëkuptim të çështjes së pronarëve shqiptarë që kanë fituar paditë kundër shtetit në gjykatën e Strasburgut.

Zgjidhja me mirëkuptim

Në letrën dërguar pronarëve, Strasburgu bën me dije se i ka lënë një afat qeverisë shqiptare për të bërë të ditur vendimin për zgjidhjen në mirëkuptim të vendimit gjyqësor, dhe se pronarët do mund të bëjnë komentet e tyre mbi propozimin e bërë nga shteti. “Qeverisë i është dhënë një afat (05/03/2014) për të shfaqur qëndrimin e saj lidhur me zgjidhjen në mirëkuptim të çështjes suaj, si dhe të shfaqë çdo propozim që mund të ketë lidhur me të. Në rast se qeveria do të bëjë propozime të tilla, juve do të keni mundësinë të bëni komentet tuaja lidhur me to”, këshillon përmes dokumentit gjykata e Strasburgut.

Vërejtjet

Strasburgu instrukton pronarët për mënyrën si duhet të veprojnë në rast se qeveria vendos të mos i drejtohet mirëkuptimit për zgjidhjen e çështjeve. “Në rast se palët nuk bien dakord, qeverisë, nëse e kërkon këtë, i është përcaktuar një afat (02/05/2014) për të paraqitur vërejtjet e veta. Pas përfundimit të afatit të qeverisë, vërejtjet e qeverisë, nëse ka, do t’ju dërgohen juve vetëm sa për informacion. Në çdo rast, ju do keni mundësi të bëni vërejtjet tuaja brenda gjashtë javësh”, thekson në letër gjykata e Strasburgut. Më tej, gjykata i njofton të interesuarit se duhet medoemos të paraqesin vërejtjet e tyre lidhur me qëndrimin e qeverisë, në të kundërt ajo do ta konsiderojë këtë si heqje dorë nga çështja.


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/sequi-prona-prioriteti-per-anetaresimin-ne-be/

17 Shkurt 2014 - 21:34

Korrupsioni i 22 mijë legalizimeve,
ALUIZNI hap “kartat” për rastet

TIRANË- Janë 22 mijë leje legalizimesh të dhëna këto gjashtë vjet, shumica e të cilave, sipas kreut të ALUIZNI-t, Artan Lame, korruptive, si dhe shumë raste të tjera korrupsini, që nga largimet konkrete nga puna e drejtorëve, të cilat do të bëhen nesër publike para medias në një takim të organizuar nga ALUIZN-i.

Nesër në orën 12, në ambientet e “ALUIZNI”-it, Rruga “Dora D’Istria”, pranë Gardës së Republikës, ose godina e ish-Auditit të Brendshëm dhe Pastrimit të Parave, do të zhvillohet një konferencë për shtyp me temë “Legalizimet dhe korrupsioni”.

Informacione, materiale, raste konkrete të shkeljeve të bëra këto vitet e fundit, por edhe një përmbledhje e situatës së përgjithshme të legalizimeve aktualisht do të bëhen të ditura.

ALUIZNI: VALË E PAIMAGJINUESHME PROTESTASH PËR Ç’KA NDODHUR VITET E FUNDIT
”Siç jeni në dijeni, duke filluar që nga ditët e para të janarit, të 14 sportelet e Drejtorive të ALUIZNI-t që mbulojnë të gjithë territorin e Republikës, kanë filluar kryerjen e procedurave për legalizimin e objekteve. Duke filluar nga 1 shkurti, grupet e ngritura të punes kanë filluar daljen në terren për përgatitjen e dokumentacionit për legalizim drejtpërdrejt pranë qytetarëve”, thuhet në një njoftim të ALUIZNI-t.

Sipas tyre, “nga momenti që qytetarët kanë filluar të kuptojnë se institucioni po funksionon seriozisht, ai është përballë një situate të paparashikuar: një valë e paimagjinueshme ankesash, protestash, denoncimesh për atë çka ka ndodhur ne vitet e fundit tek ALUIZNI”.

ALUIZNI, 1680 ANKESA NË JAVË
Bëhet e ditur se, aktualisht, po trajtohen rreth 1680 ankesa në javë, për problematika nga më të ndryshmet, “që nga rastet e pronarëve që kërkojnë përjashtim nga legalizimi ose pezullim procedurash për objektet informale të ndërtuara në pronat e tyre e deri te denoncimet për legalizime objektesh, që janë në prona publike, që nuk respektojnë distancën nga objekte të tjera, etj”.

Sipas ALUIZNI-t, “Këto dhe rastet korruptive për shumicën e 22 mijë lejeve të legalizimit, të dhëna këto 6 vjet e deri te largimet konkrete nga puna e drejtorëve me gjithë arsyet respektive, do të vihen në dispozicion të mediave”.

Redaksia Online
(b.g/shqiptarja.com)

- See more at: http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/korrupsioni-i-22-mije-legalizimeve-aluizni-hap-kartat-per-rastet-201257.html#sthash.q165Fn9A.dpuf

In Butrint organisierten das die Berisha Banden, über die Elbasan Gangster als Kompensierungs Geschäft, was kein Einzel Fall isgt, wie der Fall der Richterin Dhurata Bilo zeigt, welche ohne Befugnisse, Staatsgrundsstücke verteilen, obwohl die Grundstücke seit vielen Jahren auch im Masterplan festgehalten sind.

Butrint for compensation of former owners
05/03/2014

Butrint for compensation of former owners
The “Berisha” government has returned territories in Butrint Park and Ksamil as owner compensation.

The forum for the protection of the Cultural Heritage has reported these actions that according to them show the high level of corruption and the flagrant violation of laws.

“The National Park of Butrint, also known as part of the UNESCO, declared a National Park in 2000, has returned to private owners during the last months of the “Berisha” government. Important lands have been declared as territory for compensation to people who have conflict of interests with the former high rank officials, through suspicious documents. This was done with most of the National Park of Butrint, and respectively in the area known as the Butrint Channel, the Butrint lake and until the Ionnian sea, including the renowned islands of Ksamil”, declared Arben Bicoku, from the Forum for Cultural Heritage and Protection.

The Forum for Cultural Heritage wants to cancel all compensation decisions in the above-mentioned territories. They asked the Prosecution to start investigating this corruption.

“The Heritage Forum, which has reported for a long time the cases of damages made against our national heritage, reports today this act and wants the Rama government to cancel this decision…………….http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=11201&ref=fp

Digital CameraDigital CameraDigital CameraDigital CameraDigital Camera
Ruga nach Porto Romana in SpitaleDigital Camera
Stadt Digital CameraDigital Camera
Polizei die Nichts macht

Sokol Olldashi Currila
Kein Abriss in der Currilla ebenso angesagt, seit SeptemberDigital Camera Die dümmsten Mafia besucht am Morgen die Currilla mit Ehfrau und Tochter

Grundstücks Diebstahl, Verkauf als Betrugs System an Migranten, illegale Papiere zerstoeren das Land. Mit Richtern, welche Grundstuecke verteilen und keine Gesetze kennen, noch Zustaendigkeiten.

22.000 illegale Grundstuecks Urkunden in Verbots Zonen, durch die Berisha Mafia und neue Tourismus PR

Die Mafia Richter von Durres: Neritan Tabaku mit 60 falschen Gerichts Entscheidung und Frau Dhurata Bilo

Elbasan / illegale Bauten zerstoeren die Wasser Infrastruktur

frameborder="0″ allowfullscreen>

Das Versprechen der Durres Mafia mit 3 km Asphalt haben die Kallmi und Currilla Straende zerstört. Identisch die oft von der Weltbank finanzierten Strassen in Süd Albanien vor allem an die Strände


Ein Mafia Projekt Kallmi, des Buergermeister von Durres: Vangjush Dako, mit den kriminellen Kartellen des PD Mafia

Die duemmste Durres Mafia mit illegalen Bauten in der Zone Touristik

Die Hirnlosigkeit der Albaner wird deutlich, das man eine Mafia Pyschose entwickelte in der PD Partei des Grundstücks Raubes in 2010, als bereits Alles steil bergab ging. Unverkläufliche Immobilien, waren ein Problem in 2010, ebenso davor: Trotzdem bauten die Verrückten wild herum, weil die Gelder sowieso nur aus dem Drogen Handel kommt, oder es Handelt sich um gestohlene Regierungs Gelder.

Industria e ndërtimit në krizë. 5 mijë apartamente janë stok prej tre vitesh vetëm në Durrës
Posted by Gazeta Bulevard Slideri, Top Lajmet Tuesday, March 11th, 2014
……………………………………………….

http://bulevardionline.com/?p=8362

3/6/2014

Gerichts Urteile mit Freilassung von Schwer Kriminellen, sind Standard in Albanien

Filed under: — CrniLabudovi @ 9:58 am

Standard Justiz, im Sinne der Verbrecher Kartelle. Der Justiz Miinster lässt zur Show, die Freilassung des Super Drogen und Frauen Händlers: Agron Gropa (neuer Name: Vangjel Zijaj) überprüfen. Gross Verbrecher kaufen sich frei, ebenso verurteilte Mörder, denn die EU und Deutschen Justiz Bringer zerstörten die Justiz in Deutschland, als Lehrmeister der Korruption.

Doppelter Verkauf von Immobilien: 15 Jahre forderte der Staatsanwalt, Freispruch durch die Richter: man ist in Albanien.
Mashtrimet
Akuza: Kërkojmë unifikimin e praktikave. Rasti, prokuroria kërkoi 15 vite burg, gjykata dha pafajësi

Praktisch sind alle Minister (unter Salih Berisha und Ilir Meta) in Albanien direkt in OK verwickelt, oft die Familien sogar.

1/21/2014

Agron Gropa verurteilter Chef des Patos - Fiere Mafia Clans und der “Pelikan Security” Interpol gesucht und nun verhaftet

Der Pelikan Sicherheits Service bewacht u.a. das Gericht in Durres, so das man sich nicht wundern sollte.

Bekannte o
Journalisten, wie Genc Kondi, schreiben, das so ein Urteil eine Schande ist.

Vendimi i gjykatës së Apelıt të Vlorës për Arben Gropën

Das Vlore Gericht hat wieder einmal zugeschlagen.
Lirimi i supertrafikantit të dënuar me 32 vjet, Naço nis verifikimet e vendimeve gjyqësore

5 Mars 2014 | : Aktualitet | Autor:

nasip-nacoMinistria e Drejtësisë ka nisur verifikimin e vendimeve gjyqësore për Arben Gropën, i dënuar me 32 vite e gjashtë muaj burg për trafik droge në Itali.

Ministria e Drejtesise bën me dije se në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës; të nenit 6 pika 9, të Ligjit nr.8678, datë 14.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, i ndryshuar; dhe të neneve 31 e vijues të Ligjit nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, Ministri i Drejtësisë, Nasip Naço ka urdhëruar nisjen e inspektimit pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier dhe Gjykatën e Apelit Vlorë, për verifikimin e procedurave gjyqësore të zbatuara gjatë gjykimit të kërkesës penale me objekt:Miratim të ligjshëm të arrestit në flagrancë dhe caktim mase sigurimi “arrest në burg”, për efekt ekstradimi, ndaj shtetasit Vangjel Zijaj (alias Arben Gropa).

Shtetasi Vangjel Zijaj (alias Arben Gropa),është shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane të drejtësisë, për veprën penale të trafikut të drogës. Ai rezulton të jetë i dënuar tre here herë të ndryshme me një periudhë totale dënimi 32 vjet e gjashtë muaj.

Për këtë shtetas, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier ka dhënë vendimin “arrest me burg” (22.01.2014), ndërsa Gjykata e Apelit Vlorë me anë të vendimit nr. 70 datë 20.2.2014 ka ndryshuar masën e sigurimit të dhënë nga Gjykata e Rrethit Fier, nga “arrest në burg” në “arrest shtëpie”.

5 mars 2014 (gazeta-Shqip.com)

 

Noch eine dieser merkwürdigen Gerichts Entscheidungen der Justiz Mafia. Das Verfassungs Gericht, verbietet den Abriss, von illegalen Bauten, mit gekaufter Bau Genehmigung, welche oft gefälscht ist. Es sind allein an der Küste und in Innenstädte, ca. 80.000 dieser Phantom Bau Genehmigungen, wo Alles zusammen gefälscht ist.

Rritja e kompetencave të INUK, Kushtetuesja ‘rrëzon’ sërish qeverinëGjykata Kushtetuese ka rrëzuar sot vendimin e qeverisë për unifikimin kompetencave të Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar. Sipas Kushtetueses, vendimi i qeverisë që i jep kompetenca INUK të ndërhyjë në zonat me rëndësi kombëtare dhe në territor për të prishur ndërtimet me dhe pa leje është i papajtueshëm me kushtetutën. “Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, në […]

Continue reading …

“Ministri Tahiri pritet të vizitojë fshatin”Droga në Lazarat Kreu i komunës, Dashnor Aliko, shprehet se situata nuk mund të zgjidhet me forcë Në prag të sezonit të mbjelljes së kanabisit, Lazarati po përgatitet për të pritur ministrin e Brendshëm për të diskutuar që çështja e kultivimit të bimës narkotike të zgjidhet me konsensus dhe jo me forcë. Këtë e bën […]

Continue reading …

Kapen 1.7 tonë kanabis dhe 3 kg heroinë në Vlorë dhe GjirokastërOperacionet Shoqërohen tre persona për furgonin e kapur në qytetin bregdetar dhe një tjetër për heroinën e kapur në kufi Sipas policisë, kanabisi i kapur në Vlorë ishte blerë në Lazarat dhe kishte destinacion Italinë Rreth 1.7 tonë kanabis dhe 3 kilogramë heroinë është rezultati i dy operacioneve në Vlorë dhe në Gjirokastër, që janë […]

Continue reading …

9/19/2012

Historic: 20 Jahre kriminelles Enterprise der Salih Berisha Gang

Der Ex-US Botschafter John Withers, sagte vor wenigen Tagen: Albanien ist wie Libyen, oder Ägypten, was noch sehr vornehm ausgedrückt ist.

Salih Berisha
Most criminal of the world: Salih Berisha und was der US Professor Shinas Rama, über diesen Banditen Clan sagt.

Das Salih Berisha Verbrecher Kartell ( Salih Berisha DP Party Mafia)hier im Focus der Geschichte.

aus Albanische Institut für internationale Studien (AIIS) – SWP-Berlin und die unsinnige Meinung über den Albanischen Nationalismus

Das Sicherheits Institut ISIS (Shkëlqim BERISHA Drejtor i ISIS), wird vom ihm geleitet, er ist aber Direktor im Verteidigungs Ministerium, wo wie in allen Ministerien, Berisha Verwandte untergebracht sind und oft die Dümmsten in Langzeit Tradtion, was an Vorgänge erinnert, welche auch der Deutschen Bundeswehr gut bekannt sind und Gerichts Akten kundig, wie schon damals Salih Berisha, schlimmer wie Enver Hoxha, eine reine Verbrecher Politik betrieb, denn nicht nur der BND war aktiv vor Ort, sondern hatte sehr gute Militär Attache’s in Albanien, welche auch nach 1997 bestens informiert waren.

Damals hatten die Deutschen durchaus sehr gute Leute, mit Charakter ausgebildet im Albanischen Militär und vor Ort.
Viele Berisha Kriminelle, bekannt für Schiessereien auf Zivilisten, sind in hohen Staats Positionen, darunter auch die Brecani Familie, ein Leitfaden für Kriminelle Clan, oder Dritan Berisha, als Interpol Chef.


ISIS

Sicherheits Institut ISIS (Shkëlqim BERISHA Drejtor i ISIS), geschaffen von dummen ausländischen NATO Gestalten mit Steuergeldern, dient wie andere solche Institute nur dazu, Fehl Inforamtionen von Profi Verbrecher Clans an Ausländer zuverkaufen.

Ein hochrangiger albanischer Offizier, der sein Heimatland im Juli 1996 wegen drohender politischer Verfolgung verlassen hat, muss im Falle der Rückkehr angesichts der Änderung der dortigen politischen Verhältnisse nicht mit einem Wiederaufleben seiner Verfolgung mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit rechnen.
OVG Lüneburg 11. Senat, Urteil vom 18.12.2001, 11 LB 2808/01

Art 16a Abs 1 GG, § 51 Abs 1 AuslG 1990
Tatbestand

1

Mit seiner Klage wendet sich der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten (Bundesbeauftragter) dagegen, dass das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (Bundesamt) den Beigeladenen – albanischen Staatsangehörigen – Abschiebungsschutz nach § 51 Abs. 1 AuslG hinsichtlich Albanien zugebilligt hat.

2

Der im Februar 1956 in Elbasan/Albanien geborene Beigeladene zu 1) reiste am 24. Juli 1996 – nach seinen Angaben mit einem Direktflug der makedonischen Fluggesellschaft MAT von S nach H – in die Bundesrepublik Deutschland ein. Am 16. Oktober 1996 folgten ihm – nach deren Angaben ebenfalls auf dem Luftweg mit einem Zwischenstopp in Rom – seine im Januar 2000 im Bundesgebiet verstorbene Ehefrau und seine beiden Kinder, der im März 1987 in Tirana/Albanien geborene Beigeladene zu 2) und die im Juli 1982 gleichfalls in Tirana geborene Beigeladene zu 3), nach.

3

Ihm seien seine vielfältigen guten Kontakte zu Offizieren der Bundeswehr und deutschen Privatpersonen in Deutschland und Albanien vorgehalten worden. Misstrauen habe insbesondere auch geweckt, dass er 1993 seine Familie nach Deutschland habe nachkommen lassen können; er sei gefragt worden, aus welchen Quellen er die dafür erforderlichen Mittel erhalten habe. Er sei – zu Unrecht – vom damaligen Verteidigungsminister Z. der Regierung Berisha, zu dem er früher ein gutes Verhältnis gehabt habe, und anderen Entscheidungsträgern im Verteidigungsministerium einer Agententätigkeit für die Bundesrepublik Deutschland und des Geheimnisverrats politischer und insbesondere auch militärischer Informationen verdächtigt worden; in meist “4-Augen-Gesprächen” habe ihn der Verteidigungsminister gefragt, wer eigentlich sein Dienstherr sei und welchen Landes Uniform er trage: Albanien oder Deutschland?
………………

Er sei – zu Unrecht – vom damaligen Verteidigungsminister Z. der Regierung Berisha, zu dem er früher ein gutes Verhältnis gehabt habe, und anderen Entscheidungsträgern im Verteidigungsministerium einer Agententätigkeit für die Bundesrepublik Deutschland und des Geheimnisverrats politischer und insbesondere auch militärischer Informationen verdächtigt worden; in meist “4-Augen-Gesprächen” habe ihn der Verteidigungsminister gefragt, wer eigentlich sein Dienstherr sei und welchen Landes Uniform er trage: Albanien oder Deutschland? Dabei sei ihm vorgehalten bzw. vorgeworfen worden, dass er sich stets für starke und gute Beziehungen zwischen Albanien und Deutschland eingesetzt habe. Dem Ansinnen des Verteidigungsministers, ein theoretisches Konzept zur Installierung einer starken albanischen Armee unter besonderer Berücksichtigung der amerikanischen Verhältnisse zu entwickeln, habe er sich widersetzt. Diesbezüglich habe er unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Albanien gegenüber dem Verteidigungsminister auch sein Missfallen darüber bekundet, dass die amerikanische Militärmission in demselben Gebäude residiere wie das albanische Verteidigungsministerium. Erst später habe er erfahren, dass der Kommandeur der Heeresakademie in Hannover, General v. S., zu dem er – der Beigeladene zu 1) – keinen Kontakt gehabt habe, bei internen Gesprächen in Tirana daran ebenfalls Kritik geäußert und zusätzlich nachgefragt habe, weshalb nicht er – der Beigeladene zu 1) – Kommandeur der Führungsakademie in Tirana sei; wegen der Übereinstimmung in den Einschätzungen sei ihm der Verdacht der Absprache entgegengehalten worden….
7

Oberstleutnant W. gab am 11. März 1997 an, dass der Beigeladene zu 1) im Januar/Februar 1996 durch den albanischen Verteidigungsminister ohne Angabe von Gründen seines Postens enthoben worden sei. Er habe ohne Gerichtsverfahren zum Hauptmann degradiert werden sollen. Da er die Degradierung abgelehnt habe, sei ihm mit Verhaftung und Gefängnis gedroht worden. Er sei dann untergetaucht. Seitdem habe er – der Zeuge – keinen Kontakt mehr zum Beigeladenen zu 1) gehabt (Bl. 157 BA A).

8

Oberst Dr. B., der frühere Lehrgruppenleiter der Generalstabsausbildung für ausländische Offiziere an der Führungsakademie in Hamburg, führte in einer Stellungnahme vom 12. März 1997 aus: Bei Gesprächen während der Zeit in Hamburg von September 1993 bis Juni 1994 habe sich der Beigeladene zu 1) außerordentlich interessiert gezeigt an der demokratisch verfassten Rechts- und Gesellschaftsordnung in Deutschland. Mit zunehmender Dauer seines Aufenthalts in Hamburg habe er eine wachsende kritische Haltung gegenüber den Gegebenheiten in seinem Heimatland erkennen lassen, ohne dabei jedoch seine grundsätzliche Position als herausgehobener Vertreter seines Landes zu vernachlässigen. Der Aufenthalt in Hamburg sei ihm von verschiedenen Seiten – auch finanziell – sehr erleichtert worden, so dass er seine Familie habe nachholen können. Sein – des Zeugen – abschließender Eindruck sei gewesen, dass der Beigeladene zu 1) einen ausgeprägten Interessenschwerpunkt in Bezug auf die politische, verfassungsmäßige, gesellschaftliche und wirtschaftliche Situation entwickelt habe mit dem ausgesprochenen Ziel, die in Deutschland erfahrenen Prinzipien in seinem Heimatland zur Geltung zu bringen.
……………

http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de

3/2/2014

Müll Entsorgung in Albanien und eine angebliche Aufforstung in Durres

Filed under: — Zogaj Leku @ 7:32 pm

Bei solchen Diplomaten die vollkommen korrupt sind, musste Alles schief gehen. Die Weltbank der Motor der Zerstörung und Korruption in Albanien. Vollkommen von der Albaner Mafia unterwandert, und kontrolliert.

Der EU Botschafter in Tirana: Ettore Sequi, als Motor eines kriminelles Enterprise, stiehlt mit Fake Projekten, Phantom Verbänden hohe Millionen Summen

Die Gemeinde Kruje, entsorgt immer noch ihren Abfall in den Schluchten rund um die Gemeinde, aber das ist Standard in Albanien. EU Gelder, werden sowieso gestohlen. Identisch in Elbasan, wo die erneute Frage ist, was für ein kriminelles Enterprise die EU und Weltbank schuf, mit dieser Privatisierung, wo dann Alles in den National Parks und Flüssen entsorgt wird. Die Lobby Betrugs Gangster mit Subventionen war direkt mit Berisha auch bei diesem Schnell Gang Pleite Projekt verbunden.8/10/2013

Die Firma Becker und die Vernichtung der EU-Förder Mittel, mit einer Müll Verwertung als Joint-Venture in Albanien

Wo die vielen EU Millionen auch hier verblieben sind, einer korrupten EU Botschaft

Elbasan

Aufforstung der Currilla sieht so aus, nachdem der Minister Lefter Koka versprochen hat, mit 2 Millionen € die Currilla aufzuforsten, ab Februar 2014

Die Erosion ist Haus gemacht, durch kriminelle Politiker Banden, welche Müll entsorgen und Bäume abschlagen für illegale Bauten. Lefter Koka muss zuerst erfahrene alte Leiter der Baum und Forstschulen finden und nicht diese vermurksten Gestalten mit Fake Diplomen, welche kaum bis 3 zählen können, was ein Markenzeichen auch der LSI Partei ist. Dumm umgibt sich in der Regel mit noch Dümeren Ja-Sagern.

Ein paar Löcher werden in die Lehm Hänge gebudelt durch die “Experten", ohne Erde werden ein paar Kiefer Zweige dort in den Boden gesteckt, aber wie das funktionieren soll, wissen die wohl nicht. Die alten Forst Experten, welche früher die Baum Schulen leiteten, wurden dazu nicht gefragt, sondern Parteibuch Experten der Idiotie. Man könnte mit wenig Geld, überall die alten Baum Schulen aktivieren. Die Gemeinde Kruje, entsorgt immer noch ihren Abfall in den Schluchten rund um die Gemeinde, aber das ist Standard in Albanien. EU Gelder, werden sowieso gestohlen

Durres wird ab September mit dem Abriss der Lokale, Bars, Hotels, Appartment Blocks in der Currilla beginnen

Eine Witz Partei: Die Gruenen Partei des Lufter Xhuveli in Albanien

Deutsche GTZ Entwicklungs Politik in Albanien: = Die Mafia kontrolliert fast die gesamte Albanische Küsten mit ihren gestohlenen Grundstücken

vor 6 - 7 Jahren, eines der teuren Desaster der Weltbank mit Kriminellen der Berisha Familie, wo sich Alles in Luft auflöste im gesamten Land. Millionen verschwinden bei der OSCE spurlos, direkt überwiesen an die Berisha Mafia.

Die Planung für den Masterplan der Weltbank und des Councils der Regierung für Süd Albanien startet

Der neue Urbanistik Plan für die Küsten bei Durres wird vorgestellt.

Neue Prioritäts Projekt der Weltbank mit einer Ausschreibung für die Strände

Die dümmste Mafia am Morgen in der Currilla, mit Ehefrau und Tochter

Digital Camera

Durres Betrug Promenade: Eine idiotische Planung, max. eines Modell Bauers.

Wie Alles in Durres: sinnlos, idiotisch und die pure Zerstörung

Meistens Verwandte des Bürgermeister organisieren die Abfall Entsorgung im Geschäfts Modell der Entwicklungshilfe, welche Millionen für sich selbst abzockt und betrügt. Dann landet der Abfall durch diese Hirnlos Gestalten in der Landschaft, unterstützt mit 140 Millionen € durch die EU, wo das komplette Geld verschwand unter dem Mafia Minister Fatmir Mediu.


Muster Beispiel

Ein reines Hirnloses Betrugs Projekt, zu 100 % aus Steuergeldern und von Beginn. Deutsche Entwicklungshilfe der GTZ ist ein Langzeit Projekt des Betruges, wobei oft andere Länder noch schlimmer sind.

Die Firma Becker und die Vernichtung der EU-Förder Mittel, mit einer Müll Verwertung als Joint-Venture in Albanien

Die Albaner sind so Strohdumm erneut im Raum Kukes (Stausee Fieres), das sie ihre eigene Lebensgrundlage mit Müll vernichten.

2/26/2014

Erste Fortschritte mit Kultur Ministerin Mirela Kumbaro im Bereich Antike Orte

Filed under: — Zogaj Leku @ 9:51 am

Nicht nur Bauten in der Burg von Lezhe werden verhindert, sondern sichtbar wird u.a. das Neue Museum von Durres renoviert, durch echte Orts Fachkraefte und nicht durch Ortsfremde Parteibuch Gangster, ohne jede Qualifiktion.

Man wollte Antike Staetten privatisieren, darunter die Burg von Lezhe mit den absurdesten Projekten in Beton, unter dem korrupten Anarchisten Aldo Bumci vor allem und dem Vertreter der Drogen Verbrecher Clans: Ferdinand Xhaferrie, der sogar von der DP Durres und Elbasan rausgeworden wurde, weil niemand mit dieser Gestalt etwas zu tun haben will.

Das Ministerium hat geringe Mittel, und arbeitet erfolgreich, wobei die Milliarden Schaeden der verbrecherischen MTKRS Minister der Berisha Regierung nicht repariert werden koennen.

Minister rejects project for “hotel” in castle
25/02/2014
Mirela Kumbaro
Minister rejects project for hotel in castle
After several debates regarding a project for leasing the Lezhe Castle and some other monuments, so that the private businesses can use them for profits, the Minister of Culture, Mirela Kumbaro, has rejected the decision.

Kumbaro declared that this project is now suspended and will not be signed.

“There was a project for building a hotel and some other premises at the Lezhe Castle. Nothing has been built, because this project has not advanced and is now being reviewed. I was at the Lezhe Castle one week ago and no construction has started, because there is no agreement signed for that project. We will look every case of illegal constructions. They will be demolished and we will review the decisions that have been taken by the National Council of Restoration, such as the Lezhe Castle, which will not be finalized with an agreement”, Kumbaro declared.

Two years ago, the Ministry of Tourism, Culture, Youth and Sports presented a project for the revival of culture monuments, with the Lezhe castle being one of them. A concrete wall was built in this historic castle, by even damaging its ancient walls. The then Minister of Culture, Aldo Bumci, declared that the project for leasing culture monuments to transform them into restaurants or hotels was within the laws. But the civil reaction was immediate, since it damaged the historic values of Albania. http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=11143


Das Museum wurde aufgeräumt, renoviert, denn der GTZ finanzierte Bau vor über 10 Jahren war ein totaler Schrott Bau der Albaner Mafia.

Das Mafia MTKRS Minister in Albanien mit der Tradition die Antiken Stätten zu zerstören

In Durres ist nicht nur Still Stand, sondern man baut unveraendert wild herum, obwohl die Bau Polizei 10 Mann stark ist, und Briefings am Morgen haelt. Aber eine neue dunkle Struktur im Rathaus gibt geheime Befehle, wo im Sinne der Vangjush Dako Mafia, weiter betoniert wird. Nur die CIFA Beton Firma, hat den Namen gewechselt um ungehindert weiter agieren zu koennen.

Nicht wurde abgerissen, sondern man baut neue Lokale in der Rruga Taulantia sogar, neue illegale Hochaeuser, obwohl der Baubeginn Anfang Novermber 2013 verhindert wurde.

Chaos Grundstücks Agentur: Das Rathaus von Durres, will nun ab Anfang Januar mit einem Abriss illegaler Bauten beginnen

Erosion ohne Ende, in der Taliban Stadt der extrem Verbrecher: Durres
Ein angebliches Aufforstungs Projekt des Minister Lefter Koka, wird sich als Witz erweisen, mit den selbst ernannten Forst Experten. Man machte ein paar Loecher in den Lehm Bergen, ohne Erde und steckte Kiefer Zweige hinein, oben am Berg bei der Ziegel Fabrik. Eine Alte Tradition, das den Posten keine Aufforstungs und ehemalige Forst Leiter erhalten, sondern wie bei dem Mafia Boss Fatmir Mediu, die duemmsten Verbrecher.

Die MTKRS Minister Mafia unterschlug alle Gelder für die Renovierung des Durres Museum’s

2/7/2014
Liegt eine Antike Siedlung im Unterwasser Bereich von Durres?

2/24/2014

Im Lande einer Mafia Justiz: Der Bauschrott des Sokol Olldashi und der EBRD / 7 Versprechen von 17 hat bis jetzt die Regierung erfuellt

Filed under: — Balkansurfer @ 11:58 am

 

 

Der normale Bauschrott, der EBRD, EU, KfW Mafia finanziert mit den kriminellen Sokol Olldashi Syndikat und ohne Bau Ausschreibung. 8 Monate nach der Einweihung, muss der Tunnel von Krrabes geschlossen werden, wegen Renovierung. Bechtel Manager stehen in den USA wegen Bestechung vor Gericht. Deutsche Politiker und Diplmaten sind Straffrei bei Auslands Bestechungs, Visa Betrug, was bei Frank Walter Steinmeier anfaengt. Falsche Beratung, durch selbst ernannte Betrugs Consults auch rund um die Bestechungs Orgien mit den Hafen Durres, zeigen wie es geht.

Man landet bei Betrug und Bestechung immer automatisch bei US, Deutschen und Oesterreichischen Bestechungs Lobbyisten der Betrugs Mafia rund um Wirtschaft Verbaende.

Bechtel Manager wegen Bestechung, Geldwäsche, Steuer Betrug in den USA vor Gericht

Langzeit kriminelle Cosntrukte des Betruges, der falschen Beratung rund um die WEltbank, EBRD, der Deutschen wie der Deutsche DIWI Consult, wird in einem Bericht für Betrug und Bauschrott, rund um den Hafen extra erwähnt werden, unter der neuen Regierung, was das normale Betrugs Desaster ist, bei Deutschen Baufirmen von Düsseldorf, Hamburg bis Nigeria im Ausland. DIWI Consult, finanziert direkt die Albaner Mafia
Erneute Schiesserei mit der Mafia Familie des Sokol Olldashi: Zenaldo (Aldo) Mamaqi

Aktualitet
24 Shkurt 2014 - 07:06

Mbyllet 11 orë tuneli i Krrabës punime 8 muaj pas zgjedhjeve

TIRANE- Gati 8 muaj pasi qeveria e kaluar e drejtuar nga ish-kryeministri Sali Berisha inauguroi tunelin e Krrabës, pjesë e autostradës që lidh Tiranën me Elbasanin, ky aks rrugor do t’i nënshtrohet rikonstruksionit.

Policia rrugore njofton se asnjë automjet nuk do të qarkullojë sot në aksin e ri rrugor Elbasan-Tiranë për 11 orë, duke filluar nga ora 7 e mëngjesit deri në 18:00 të pasdites së sotme, për shkak të punimeve që do të kryhen.

“Drejtoria e Policisë Rrugore, informon përdoruesit e rrugës se, ditën e nesërme, (sot) datë 24.02.2014, nga ora 07:00 deri në orën 18:00, aksi rrugor në autostradën Tuneli i Kërrabës-Bradashesh dhe anasjelltas do të bllokohet plotësisht për shkak të shtrimit të një shtrese asfalti. Policia Rrugore, bazuar në kërkesën e Autoritetit Shtetëror Rrugor, do të marrë masat përkatëse për mos lejimin e kalimit të mjeteve në këtë fashë orare. Policia Rrugore lutet për mirëkuptimin e bashkëpunimin qytetar në këtë drejtim", thuhej dje në njoftimin e Ministrisë së Brenshme.
- See more at: http://www.shqiptarja.com/home/

7 Versprechen von 17 der Regierung wurden realisiert, was in kurzer Zeit sehr gut ist, aber das Volk ist ungeduldig, das nicht genuegend passiert.Mjaft ist eine vom Westen auch mit Deutschen Geldern aufgebaute Organisation, welche durch ihren langjaehrigen Idioten Erion Velija auffiel, der heute trotz Null Bildung Minister ist. Viele Millionen wurden dort versenckt, auch von den ueblichen Deutschen Stiftungen, welche Geldwaesche betreiben und die dubiosten Leute schon finanzierten.

 

23 Shkurt 2014 - 11:17
Mjaft: Në 100 ditët e qeverisë
nga 17 premtimet PS realizoi 7

TIRANE- Në 100 ditët e para të qeverisë nga 17 premtimet elektorale që deklaroi PS gjatë fushatës zgjedhore, 7 premtime janë realizuar, 7 nuk janë realizuar, 2 janë premtime të realizuar pjesshëm dhe një është i pamatshëm.

Lëvizja Mjaft prezantoi sot raportin “Vertetëmatësi” ë vlerëson punën e qeverisë në 3 muaj e parë. Mjaft në raport argumenton se ka një balancë mes premtimeve të mbajtura dhe atyre që sjanë plotësuar në 100 ditët e para. Aldo Merkoci dhe Gjergj Erebara, paraqitën edhe gjetjet e këtij raporti.

Disa nga premtimet e realizuara
1-Ndalimi i importit të plehrave
2-Heqja e taksës 10 % e ilaçeve
3-Auditim ndërkombëtar i financave të vendit
4-Mbyllja e aktiviteteve të paligjshme të lojrave të fatit
5-Çdo mësuese do të fitojë një rrogë më shumë nga skema e re e tatimit mbi të ardhurat
6-Do të fillojmë procesin e transparencës për koncesionet dhe privatizimet
7-Verifikimi i objekteve pa leje ndërtimi dhe nisja e procesit për prishjen e tyre

Nuk është realizuar:
1-Vendosja nën kontrollin e parlamentit të Institutit të Statistikave
2-Heqja e taksës së biznesit të vogël
3-Ulja me 6 për qind taksën e faturës së energjisë elektrike për konsumatorët familjarë
4-Rikthimi i përfitimeve ligjore për njerëzit me aftësi të kufizuara
5-Do të flasim për rritjen e taksës 10 për qind mbi sipërmarrjen vetëm pas 100 ditëve të para, do ta vendosim në një nivel që do të dakordëzojmë bashkarisht
6-Anulimi i koncesionit elektoral në Portin e Durrësit
7-Paketa për lehtësimin dhe zhvillimin e fermerëve me qëllim uljen e kostos së prodhimit.

- See more at: http://www.shqiptarja.com/Politike

2/20/2014

22.000 illegale Grundstücks Urkunden in Verbots Zonen, durch die Berisha Mafia und neue Tourismus PR

Filed under: — Zogaj Leku @ 12:25 pm

Das Thema mit den Grundstuecks Betrug, hat vor allem Ilir Meta vor vielen Jahren eingefuehrt und zur Kultur gemacht, mit kriminellen Fatos Nano Politiker, was praktisch bereits ein Partei Programm der Berisha, Sokoll Olldashi, Dash Gjoka, Ridvan Bode und Bamir Topie fuer die Wahl Finanzierung in 2005 dann wurde, als neues Pyramid Betrugs Modell, mit Hilfe korrupter Politiker und Financiers aus der EU und den USA.

Später wird Artan Lame im April festgestellt haben, das die Salih Berisha Regierung und Administration, illegale 80.000 Legalisierungen vornahm, gegen das Gesetze, oder weil die illegalen Bauten ab 2006 erfolgten, wo jede Legalisierung bereits per Gesetz ausgeschlossen war. Tages Gespräch auch in Tirana vor Jahren: Für Geld geht Alles.

Umfangreiche Aufnahme der illegalen Bauten auch am Antiken Theater, der Küste von Durres, erfolgte inzwischen. Kompensierungs Grundstücks Dokumente auch für den National Park Butrint, was ein ungeheuerer Skandal ist.

Berisha Partner und Samir Mane, die Neanderthaler des Albanischen Tourismus verlieren die Dhermi Grundstücks Lizenzen
Die Regierung, will illegale bebaute Tausend Hektar Land im Golf von Laze, durch die Berisha Banden enteignen und zerstören

Alles uralt und gut bekannt, was nun erneut als neue Tourismus Politik verkauft wird, wo Nichts bis heute umgesetzt wurde, weder die Urbanistik Plaene, Regierungs Beschluesse mit der Weltbank (2007), u.a. das Currila virgin bleibt und mit tolalem Bauverbot, Bau Gesetze, eine Justiz existiert auch nicht mehr. Albanien hat als einziges Land, den Tourismus zerstoert, weil die Berisha Verbrecher Regierung, 22.000 illegale und ungueltige Grundstuecks Urkunden ausstellten, auf Schul-, Universitaets-, Antiken Staettten-, Parks-, Bau Verbots Zonen, privaten Gruendstuecke und vor allem entgegen jedem Gesetz, in Touristik Zones. In Tirana, wurde Personen Eigentuemer von Grundstuecken, wo man mit Mord droht, wer und mit welchem gefakten Dokumenten man Eigentuemer wurde im Stadt Zentrum. Dazu kam ein gigantischer Banken Betrug, durch diese gefakten Dokumente, einem Staats Betrug im Finanzwesen, mit Hilfe oft auch korrupter Bank Direktoren, was die USAID finanzierte American Bank of Albanien als Modell sah, als Kopie der US Betrugs Banken.

Praktisch ist jeder Regierungs Beschluss, jede Wasserleitung und Strasse, ein gigantischer Vernichtungsfeldzug, gegen den Tourismus, die Umwelt, damit Wenige durch Schnell Verkaeufe an Migranten hohe Profite machen, was von einer nicht existenten Justiz, als Beteiligungs Geschaefts Modell des Verbrechens organisiert wird.

Wie Vandalen und Hunnen Horden fielen Ortsfremde Banden, ueber die Bezirke, Staedte her und waren ploetzlich Grundstuecks Besitzer. Oeffentliche Straende wurden gegen jedem Gesetz privatisiert an die Partei Gaenger, welche schnell verkaufen und die Ursprungs Kompensim Dokumente oft Phantom Namen als Beguenstigte Parteibuch Gestalten hatten, bekannte Politiker, Minister und ca. 100 kriminellen Richter darin verwickelt sind. Durres wie seit 15 Jahren besonders schlimm, wo etliche Richter, wie die Ortsfremde Richterin Dhurata Bilo der Skrapari Mafia, sehr grosse Grundstuecke, ohne Legitamation an der Kueste, Innenstaedte, Militaer Stuetzpunkte, National Parks an private Gangster aus Maminsa verteilte. Heute ist diese Richterin (kennt keine Gesetze) direkt in die Ermordung auch des Polizei Praesidenten Adem Tahiri verwickelt im Amte, kommt praktisch nie zur Arbeit in ihre schwer geschuetztes Buero im 2. Stock im Gerichts Gebaeude in Durres. Der LSI Ilir Meta Richter Ilirjan Muho (selbst Motor des Grundstuecks Raubes und gefaktern Dokumente fuer den Ilir Meta Clan und seine Ehefrau Monika), heute der neue Chef der Kompensierungs Agentur, wird gegen die 10 Vorgaenger Straf Anzeige stellen, weil die Elbasan Agentur (ish-regjistruesit Bajram Alidhima, hartografit Robert Piro - See more at: http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/abuzuan-me-pronat-n–butrintmuho-kall-zim-3-ish-punonj-sve-t–zvrpp-202460.html#sthash.J7SqaNDD.dpuf)sogar fuer den National Park Butring Grundstuecks Urkunden ausstellte. Landesweit identische Skandale wie auch in Tirana(Akteve të Marrjes së Tokës në pronësi, për zonat problematike kadastrale në Ahmetaq, Bërxull, Baldushk, Ndroq, Pezë e Madhe dhe Priskë e Madhe. Gjithashtu, KLSH rekomandoi që Bashkia Tiranë dhe Avokati i Shtetit). Vermesser und Topographie, haben seit Albanien eine neue Bedeutung erhalten.

Der Hass und die Verachtung der Bevölkerung gegen die Durres Richter und Staatsanwälte

Die Weltbank berichtete schon Ende 2010 ueber das Desaster, was durch Weltbank Programme finanziert wurde, denn 30 Millionen $, erhielt die Grundstuecks Agentur AKKP, welche direkt von Schwer Verbrechern der Berisha Partei organisiert wurde und die Weltbank stoppte die Finanzierung auch nicht, als die Fakten bekannt wurden mit Shaban Memia, Adrian Kollozi und dem Kabinetts Chef von Salih Berisha; die Ourel Bylykbashi Mafia! Praktisch sind alle Minister des Salih Berisha darin verwickelt, die Drahtzieher, vor allem auch Sokol Olldashi und in 2006: Bamir Topi und die Cepani Mafia (Fatmir Cepani, drehte den Film, machte die Fotos wie die Enver Hoxha Bueste in Tirana fiel in 1991). Ein Programm des Bamir Topi, die Nord Durres Kueste Grundstuecke zu stehlen, ab dem Militaer Stuetzpunkt, was dann ausgeweitet wurde, in den Golf von Laze, in die Currila, weil die Idiotie alle ueberholte und man als Phantom Verkaeufer, an Migranten und Auslaender, mit Hilfe krimineller Notare des Bujar Nishani und Richter, schnell aus den Akten verwandt.

Der bekannte Journalist , schrieb bereits das die Weltbank einen entscheidenden Anteil an der Zerstoerung der Albanischen Kueste hatte, auch als Weltbank Koordinator, fuer das Coastal Clean up Projekt, was im Jamerber Malltezi Desaster endete.

“Aber nichts geschah – ob aus Unwillen oder aus Unfähigkeit, ließ sich nicht ergründen. „Die haben alle gelogen“, sagt der albanische Kohlhaas.” aus der

FR

Artan Lame, hat als Vize Minister viele Jahre nicht das illegale Bauen gestoppt, was aber im Kabinett direkt von Fatos Nano gestoppt wurde: wir regeln das spaeter! Artan Lame ist fuer den Zeit Raum ganz oben verantwortlich, als Golem verwuestet wurde, die Mali e Robit Zone Touristik, vollkommen von kriminellen Politikern gestohlen wurde und das Desaster in Durres, Sarande begann. Auran

Im Moment ist er unglaubwuerdig; er sollte doch einmal Aktion an der Kueste zeigen, und nicht von einer Staatsanwalt sprechen, welche wie die Justiz nicht mehr existiert.

Das Selbe gilt fuer Auron Tare, denn alle Plaene hatten einmal existiert, ebenso was die Schluessel Projekte sind, wie Tauchen, Yacht Hafen, Wasser Sport und der Rest kommt von Selber mit Reise Veranstaltern.

Fakt ist, das die Schluessel Projekte, der Pioniere ueberal von kriminellen Politikern, Polizei Direktoren und Richtern zerstoert wurden, wobei Landes Rekord Halter der vollkommen strohdumme Ex-Minister Ferdinand Xhaferrie ist, der bei diesem Sarande Tauch Projekt, was auch mit Minister Genehmigung in Betrieb ging: das ist aber nicht Tourismus! So dumm sind nun mal Albanische Politiker, welche als einziges Land der Erde, den Tourismus zerstoert haben. Man lebte lieber von der Fund Unterschlagung und moeglichst teurerer PR und dummesn Konferenzen mit Unfugs Organisationen, aber nie mit Reise Veranstaltern. Jeder Lobby Verein, die GTY sowieso, musste in Unfugs Tourismus investieren, damit die Reise und Spesen Kasse stimmt, nur echte Reise Veranstalter auch im Jahre 24 Null in Albanien, denn die Kueste promotet von der GTZ, ist von primitiv kriminellen Beton Mafioesi ohne jede Schule als Geldwasch Projekt entwickelt worden, mit Hilfe der Weltbank, KfW, GTY und EBRD.

Albanien versucht die Tourismus Wende? Man wird sehen, wie es weiter geht.

19 Feb 14
New Agency Has Amibitious Plans For Albanian Coast

The head of a new agency tasked with protecting Albania’s coastline, Auron Tare, told Balkan Insight that he plans to save what remains of the unspoiled shore from abusive development.
Besar Likmeta
BIRN Tirana
To turn its promises into action, Rama has created the National Coastal Agency, headed by heritage activists and former Socialist MP Auron Tare.
Tauchen, Tourismus und Kultur – Fehl Anzeige bei der Albanischen Regierung
Die sogenannte Albanische Regierung, arbeitet nur für Bestechungs Geld und Beteiligungen.Eine neue Tauch Basis von Polen, hörte nach kurzer Zeit auf und schreibt nun auf ihrer Website!

Kommentar: man war schon 1996 weiter im Tourismus, weil man verstanden hatte, das Tauchen und Yachting der Schlüssel sind für Tourismus, wie im Jahre 1980 in der Türkei, oder 1972 in Jugoslawien. Aber nur Kriminelle und Idioten kommen ins Tourismus Ministerium, seit Ende 2007. Aber auch zuvor war es schon schlimm, u.a. mit Alexander Muca, einem Profi Kriminellen, wo die Regierung in 2006 Verfahren eröffnete, wegen Unterschlagung.

Ein Schluessel Projekt in Sarande, wurde umgehend bekaempft, mit Hilfe korrupter Polizei Banden aus Tropoje, kriminellen Banden der Politik und Schmuggel Mafia.

Due to the expiry of the existing regulations and the introduction, the Council of Ministers order “Safety on the seashore and coastal waters” (PËR SIGURINË NË DET, PLAZHE DHE NË UJRAT E BRENDSHME NË THELLËSI TË TERRITORIT). POLISH DIVING BASE IN ALBANIA suspends activity for the year 2012 or until the implementation of the relevant provisions!

http://www.albaniadive.com/

Lame, the tragedy of ALUIZNI
18/02/2014

 

Lame, the tragedy of ALUIZNI

The Head of the Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building, Artan Lame, declared today that they have sent a file at the Prosecution about the abuses with legalizations.

According to Lame, people connected with the power and politics have legalized constructions built in protected areas, or objects that have not been built at all.

According to Lame, only in 2013 there have been 7800 legalized objects in protected areas, close to archeological parks or important areas of the capital, all in illegal procedures.

Ilir Paco, Top Channel: “Mr.Lame, you declared that most of the 22.000 legalization permits in the past six years are abusive. This is a general declaration. Can you give us a more concrete figure about the number of abusive permits?

Artan Lame, head of Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building – If we will count each abusive case, we would have to close our institution, because we would be working only with the past and not with the future. I said today, with some kind of black humor, that we need a parallel agency for repairing the damage done by the Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building. I can say that from 7800 permits in 2013, 6000 are abusive. The interests of the citizens, the community and the state have been violated. This means that this is about what you said in your news report. Legalizations in protected areas, parks, monuments and kindergartens, especially in the past years, and especially in 2013. During this year, the Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building turned into an institution that has only damaged the citizens.

Ilir Paço, “TCH” – You said that there were legalization of non-existing buildings, on national parks, archeological objects, schools, seaside and other similar places, which has brought a corruption bill. What’s this corruption bill? Concretely, even in this case?

rtan Lame – It’s a tragedy of its own. They have legalized in areas where there is no building, just to take the ownership of the land. That’s how they have sold interesting properties, which the law would have never allowed. With these procedures they have bought parcels of land, and they have also created photos with fake objects like scene props. There are such objects even in the Tirana Park and the Block, for objects that do not exist.

Ilir Paço, “TCH” – Since we are talking about the legalization, this issue is one of the motives of the opposition’s protest. Is there any contradiction between the Prime Minister’s promise for free legalizations, and your declaration of a few days ago that there will be no free legalizations?

Artan Lame – This has turned into a daily advertisement for the opposition, and this is a problem for 200.000 Albanian families. The Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building is really in a very terrible dilemma. We turned into a credible institution because we treat 1680 complaints a week. Citizens come to complain about further legalizations. This shows that on one side they have found a door where they can knock, and on the other hand, they have given us a terrible burden with the absurd situation that we have to solve. A situation created by an administration that has created only problems. I presented the list of directors and chiefs who have been removed from duty for these violations. I am convinced that must of them will protest tomorrow for wanting to return to their jobs, and the Democratic Party is asking for them to return. I would love to hear each of them, every single name and surname, of those who want to return to their jobs. Let’s not forget that there are thousands of citizens who are waiting for the fine to pay for the legalizations. Let them give the names of everyone who wants to return to their jobs from that list…………..http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=11087

Abuses with legalization of informal buildings
18/02/2014

 

Abuses with legalization of informal buildings

Many officials who used to work at the Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building, the Property Registration, The Culture Institution, in cooperation with notaries, have legalized thousands of buildings in completely illegal methods.

Some people have used their power and money to legalize buildings in areas that are protected by law.

“We have established an internal structure that is making polls in the urban planning sectors, to see damages that we cannot transmit to the other generations. If cases like this will be verified, we will file for criminal prosecution, because it is a legal obligation of the task force established by the Prime Minister”, declared the head of the Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building, Artan Lame.

Only in 2013, 7800 objects have been legalized in areas that have been protected near archeological parks, or important areas of this city.

The head of Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building declared that objects that do not exist have also been legalized. Only close to the Tirana University and the Artificial Lake, eight objects have been legalized in total.

“By reviewing only these eight files, we have verified 164 violations in the Tirana Park area. There are eight legalizations for objects that don’t even exist. Most of the objects were built without a permission, and his is something that I am declaring officially”, Lame declared.

While hundreds of thousands of citizens are waiting for the Agency of Legalisation Urbanisation and Integration of Informal Zone/Building to legalize the buildings they have built in informal areas, courts will receive cases that have been completely against the law. http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=11082&ref=fp

Wenn jemand untersucht, erhaelt er umgehend Mord Drohungen, oder wird ermordet wie Iso Copa, ebenso direkt von der Tirana Mafia mit Bylybashi ermordet.

 • Jep dorëheqjen drejtoresha e hipotekave në Tiranë pas presionit të mafies së pronave, tentoi të hapte dosjet e trojeve
  Jep dorëheqjen drejtoresha e hipotekave në Tiranë pas presionit të mafies së pronave, tentoi të hapte dosjet e trojeve

  Politike

  Presioni i mafies së pronave në Tiranë dhe mosmarrëveshjet e vazhdueshme me kryeregjistruesin e përgjithshëm, kanë detyruar drejtoreshën e hipotekave në Tiranë të japë dorëheqjen e parevokueshme. Suada Bicaj, e propozuar vetëm disa muaj më parë në…
 • Die kriminellen Land Raub und Umsiedlungs Mafia des Salih Berisha und die erste Beschlüsse der Regierung dagegen
  3 wichtige Regierungs Entscheidungen, rund um Land Diebstahl, Illegalem Bauen um Gesetze und neue Institutionen mit Experten an der Spitze in Funktion zubringen. Illegal gegebene Bau Genehmigungen, in Verbots Zonen, gegen das Gesetz, sind ebenso ab sofort ungültig und die Bautätigkeiten können gestoppt werden, ohne weitere Möglichkeit, sich bei korrupten Richtern eine illegale Genehmigung bestätigen zulassen. Bau Abstände, sind genau teilweise sogar schon seit 21 Jahren gesetzlich geregelt. aber kein Gesetz trat je in Funktion. Die Aufwertung der Nationale Bau Polizei Behörde, inklusive Koordinierung mit der Polizei, dürfte ein Erfolg werden, wenn man es umsetzen will.Das Grundstück Chaos mit 8200 Toden, 500.000 illegalen Bauten und 17 Milliarden € Schaden
 • Die Weltbank Programme fuer die Kueste und Urbanistik Plaene, ein hohes Millionen Desaster, darunter auch der Regierungs Beschlu- nach Weltbank Plan, die Currilla, Kallmi Nord Durres, virgin zu lassen, u.a. auch wegen Fischerei Zone, Lehm Berge, ebenso mit den Straenden von Spille praktisch einen Park zu errichten mit Bau Verbot. Alles loeste sich in Beton und kriminellen Machenschaften sehr schnell auf bei Salih Berisha.
 • Eines der vielen Kuesten Projekte.
 • Albania - Integrated Coastal Zone Management and Clean-up Project (ICZMCP) : e…

  Communities and Human Settlements Rural Development Health, Nutrition and Population Water Resources Gender Europe and Central Asia Solid waste management Ports, waterways and shipping Other social services General water, sanitation and flood protection sector General public administration sector E1141 Albania Gender and Law Disease Control & Prevention Housing & Human Habitats Water and Industry Common Property Resource Development AL-Integrated Coastal Zone Management & Clean-Up Project (Apl

 

Die Regierung, will illegale bebaute Tausend Hektar Land im Golf von Laze, durch die Berisha Banden enteignen und zerstören

Woher die Berisha Familie, ihre Dokumente hatte und das Land zerstoerten, wobei der Schwiegersohn, ja Partner der Weltbank, womit Alles gesagt ist, ueber das Mafioese Treiben der Weltbank Projekte in Albanien. Die OSCE ebenso ein Millionen schweren Grab fuer eine angebliche Grundstuecks Registrierung, wobei die OSCE schwer von der Bertelsmann Stiftung angegriffen wurde, fuer ihre vielen gefaelschten Berichte seit Jahren.

Zyrat e reja të Shkëlzenit, Argitës dhe Berishës në pallatet e shtrenjta në Tiranë

………….

Adriatik Doçi - /Gazeta Sot/- See more at: http://www.durreslajm.com/politike/zyrat-e-reja-t%C3%AB-shk%C3%ABlzenit-argit%C3%ABs-dhe-berish%C3%ABs-n%C3%AB-pallatet-e-shtrenjta-n%C3%AB-tiran%C3%AB#sthash.7AUs0ZvG.dpuf

as human rights and civil liberties are violated in Himara Region primarily property, Greece to put veto on the status Candidate for Albania in EU

Himara Associations: Athens to block the status of Albania, if Tirana, does not solve the property issue Two associations based in Himara, “The Himara Community” and “Sea Coastal Association” have asked in a statement distributed to the media this afternoon that Greece “should block the candidate status for Albania” if Tirana, will not solve the problems of Human Rights and particularly the issue of the properties in Himara Region. The statement takes into consideration the visit Tirana following day of E.Venizelos the Greek Deputy Prime Minister also heads the Presidency of the European : The Himara Community and the “Sea Coastal Association", take the opportunity to denounce, with concrete actions to the Albanian Governments, in all these 23 years of political puralizmit, for failing to deliberate the property … Greece, as the actually chair of the EU, but also as strategic intimate partners, has the responsibility to help the Albanian people, for the road to Europe .. The Human Rights and the issue of properties in the Region of Himara, has passed all limits of tolerance - is among other statement. The statement further says that “parliamentary elections brought a new government, which had vowed to return the properties of Himara, with a special law for the coast, but instead of her, by the Communist Law 7501, was extended for three years to other” The statement gets warning after harsh tones , asking, “within 6 months of the Greek presidency, the Albanian government to fulfill its constitutional obligations, for the return of all land and property assets to the Himara people and all the Coastal Ionian Region “as and requires the assistance of international organizations to “any attempt to block the new administrative division, without the desire of the community.” Related: www.gazetatelegraf.com www.panorama.com.al Gazeta Dita: http://gazetadita.al/shoqatat-e-himares

Edi Rama und Ministerin E. Gjermeni in der heutigen Diskussion, das Chaos zu beenden, wo es viele Versprechungen gab, auf Grund der Kosten, aber fast Nichts passiert, weil die Buergermeister oft die Motoren des Verbrechens sind.

Akutell gibt es ein neues Ausschreibungs Projekt fuer die Vlore See Seite! Historisch gesehen, eines der Standard Murks Projekte des Tourismus, wo es 96 solcher Projekte, Ausschreibungen, Planungen gab, darunter ca. 60 vom Ausland finanziert. Nichts wurde umgesetzt, und endete immer im Chaos von Beton, wie in Vlore, oder die neue Ufer Promenade von Durres, welche praktisch schon zerfallen ist, einem Hirnlosen Projekt, von Leuten, die max. eine Modell Stadt planen koennen.
21 Shkurt 2014 - 19:15
Shëtitorja ‘Lungomare’ në Vlorë fiton projekti i arkitektëve belgë VD
Foto - Shqiptarja.com
Juria ka përzgjedhur studion e huaj “XDGA” përfaqësuar nga Xaveer de Geyter, Belgjikë, mes 5 projekteve më të mira për vijën bregdetare të Vlorës. Rama: Bashkarisht do ta bëjmë Vlorën të njohur botërisht.
komente (16)
- See more at: http://www.shqiptarja.com/#sthash.xFCzGoRx.dpuf

Rexhepi Dilaver – Kemal Mulla 75% Grundstücks Urkunden, direkt gefälscht durch die AKKP in Durres

Besonders peinlich die Butrint Geschichte: 4 Grundstücks Direktoren aus Tirana, werden im April 2014 angeklagt werden, darunter Agim Toro, und erneut der Chef: Avenir Peka, wo für den Vorgänger und späteren Kabinets Chef: Oerd Bylykbash viele Anzeigen in 2009 vorlagen. Andere Gangster wie Elvis Cefa, oder Shaban Memia, erhielten Immunität als man sie trotz Straf Anzeigen wegbeförderte um das kriminelle Enterprise der Regierung zudecken.

Der höchste Bau Polizist und Aufseher Herr Oerd Bylykbashi wird der Korruption in Albanien bezichtigt


Avenir Peka, ish-Drejtor i Përgjithshëm i AKKP; Agim Toro, ish-zv.Drejtor i Përgjthshëm dhe Drejtor Drejtorie
; Ardian Spahiaj, ish-Përgj. Sektori Juridik dhe Kontollit, AKKP; Arben Cenaliaj; ish Përgj.Sektori Shqyrtimit për Qarkun e Tiranës, AKKP

Butrint Park has owners
11/03/2014

Butrint Park has owners
Agim Toro is one of the people who have benefited properties in Butrint, including the Archeological Park. He dclared a price for the entire archeological area, if the state wants to expropriate him.

Toro declared that the last decision for the property return was given in 2008. He was opposed by Auron Tare, representative of the forum for protection of heritage, who declared on Top Channel’s Wake Up program that the decision is illegal. But for Toro, the park has a financial price.

“There are 1230 hectares of land. 1155 of them belong to the private owners, who will turn into owners one day. If the state wants to expropriate me, the compensation value goes beyond 1 billion EUR. This is the bill that the state will have to pay if we are expropriated”, Toro declared.

A debate for the legality of this decision has started by the protectors of the cultural heritage. They want to declare as illegal the decision that makes some persons owners of the Butrint Archeological Site.

http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=11244

Agim Toro, wurde Grundstücks Besitzer in Butrint, was ein Internationaler Skandal ist und hier im TV. Er verkaufte sich an die Berisha Mafia, erhielt diese Dokumente für Wahlkampf Unterstützung.

2/18/2014

Die Mafia Richter von Durres: Neritan Tabaku mit 60 falschen Gerichts Entscheidung und Frau Dhurata Bilo

Filed under: — Gjoka @ 11:12 am

Wegen 60 vollkommen falschen Urteilen, wurde der Richter Neritan Tabaku entlassen, weil nun eine eine Gerichts Begruendung vorliegt. Sein kurzes Richter Leben, nur auf Wunsch Urteile konstruiert und Gesetze braucht man dazu nicht kennen, wobei praktisch nie eine Urteils Begruendung vorhanden war.
Justiz normal in Albanien, wo Richter und Staatsanwaelte keine Gesetze kennen, wie der US Department of State Report feststellt.

Bujar Nishani
Patron der Albanischen Justiz Mafia: Bujar Nishani - Patrone, der Mord- Drogen- und Waffen Mafia, welcher jedes Verfahren, wegen Geldwaesche ebenso verhindert und Anklagen, krimineller Richter. 2007 trug er eine extrem teure Rolex Uhr, dem Eintritts Geschenck der Albaner Mafia, wo sein Bruder Sokol Nishani, ein Mafia Staatsanwalt in Durres ist, der den Mord von Iso Copa versuchte zuvertuschen. Die Staatsanwalt in Durres, ein kriminelles Enterprise, wo niemand Gesetze kennt, wie die beiden hier genannten Richter.

Gross Landraub, mit gefakten Dokumenten, Mafia Richtern wie Dhurata Bilo, Zerstoerung Antiker Staettten, Parks, Kueste als groesstes Betrugs- Erpressungs- und Mafia Projekt Europas. Dhurata Bilo, gab vor allem illegale Kompensations Papiere fuer Grundstuecke, wo ein Strassen Bau geplant ist. Dann konnte die Bau Mafia des Salih Berish, Sokol Olldashi, bei einem EU finanzierten Strassenbau Entschaedigungen kassieren, fuer Nichts.

Die Co-Richterin Dhurata Bilo, fuer die Freilassung des Polizei Praesidenten Adem Tahiri, war aber die viel schlimmere Richterin Dhurata Bilo in Durres, welche vollkommen gedeckt und geschuetzt wird durch das Verbrecher Kartell des Bujar Nishani, Salih Berisha, Sokol Olldashi, Elvis Cefa, Eduard Halimi und heute Nasiq Naco. Das Verbrecher Construct Sokol Olldashi, wo mehrfach wikileaks berichtet, allgemein bekannt, war guter Partner der EBRD und Weltbank Verbrecher, rund um Betrugs Strassenbau, Landraub, Geldwaesche und den Hafen Durres. Heute hat die Durres PD, nicht einmal Anhaenger, noch einen Partei Vorsitzenden, noch gibt es Partei Veranstaltungen, nachdem Alles durch den Westen gruendlich ruiniert wurde.

Es geht um die grossen Landraub Geschaefte mit Phantom Gestalten, durch illegale Gerichts Entscheidungen, welche die Salih Berisha Banden raubten. Man hat die Kompensation Urkunden verschwinden lassen, was Richter in Albanien wieder illegal organisierten, im Auftrage der duemmsten Regierung der Welt und einem Mafia Justiz Minister und heute Praesident.

Eine der ueblesten Richter Gestalten, wie man leicht vor Ort nachfragen kann und aus Skrapari, wo nur Schrott kommt, der u.a. von Martin Schulz, dem Taxi Fahrer Joschka Fischer und der AA Banden als neues kriminelles Enterprise aufgebaut wurde, obwohl Ilir Meta, nur ein billiger “Sigurime: Hilfs Polizist war, zuletzt ein uebler Studenten Kommissar der Kommunisten an der Uni Tirana. Aber die Auslaender suchen gezielt kriminelle Partner fuer ihre Geschaefte.

Wenn der Westen Milliarden im Ausland fuer Justiz Aufbau verpulvert, sieht das so aus!

Die reichen Albanischen Richter am Falle: Fatos Lulo

Fuer Salih Berisha und Ilir Meta waren die Justiz immer ein kriminelles Enterprise, fuer die eigenen kriminellen Clans. Bujar Nishan - Eduard Halimi, schützen das Justiz Verbrecher Kartell in Albanien

Der nun hoechste Richter am Obersten Gericht Xhezari Zaganjori , gehoert direkt zur Justiz Mafia, und hat ja als Richter auch einer Wieder Aufnahme des verurteiltlen Moerders Y. Xhaka zugestimmt, wo dann Neritan Tabaku spaeter als Richter suspendiert wurde und Xhezari Zaganjori darueber richten soll. Einmalig was Alles ueber die Justiz sagt, welche durch die auslaendischen Geld Geber und Justiz Missionen vollkommen ruiniert wurde, rund um die Betrugs Privatsierungen, welche nur kriminelle Auslaender nach Albanien und in den Balkan brachte.

Der Interessen Konflikt des Präsidenten des Obersten Gerichtes Xhezair Zaganjori, mit dem Fall: Neritan Tabaku

Der Name des Xhezair Zaganjori, taucht in Bestechungs- und Erpressungs Video’s im TV in Albanien auf

Betrug ohne Ende, wobei Lulzim Basha einen betruegerischen Bankrott der Belle Air organisierte um mit dem gestohlenen Geld, eine neue Airline aufzubauen. Einmalig wie Bestechungsfirmen, betruegerische Consults den Hafen ruiniert haben.
Mafia Durres Richterin: Dhurata Bilo und Bujar Nishani ernannte ohne Transpareny 16 weitere Richter
Februar 13th, 2014

Der primitiv Kriminelle: Richter Dhurate Bilo, ist im Amte, so das sich Alles mit Sanktioniernung durch das HCJ mit Elvis Cefa, und Bujar Nishani als das uebliche Schmieren Theater darstellt. Es ist ein Fall, wo es Hundert solcher identischer Faelle gibt.

Eine erste Regierungs Reaktion auf diese Terroristen Mafia der Justiz gibt es>

18.076 ha Grundstücke ehemalige Staats Grundstücke, werden der Verfügung der AKKP – Grundstücks Agenturen entzogen.

Amtlich: Die KLD/HCJ (PËR KËSHILLIN E LARTË TË DREJTËSISË) Schmieren Komoedie der ueblen Art, gedeckt vom korrupten EU Botschafter Ettore Sequi, wo ebenso schon der EU Rechenschaftshof ermittelt. Der EU Botschafter Ettore Sequi, findet es auch noch toll, wenn man mit EU Millionen Aufwand, inkompetende Spanier nach Albanien entsendet, die nur ihre Reise Tourismus Show in Tirana mit der Mafia pflegen. Die als Deutschen Mafia Justiz Construkte der KAS und FES, machen da wie immer mit und immer mit den selben absurden Leuten und Nonsens Professoren. Den Reise Tourismus krimineller ausl. Justiz Aufbauer mit funcionalen Analphabeten, der Albaner Mafia ist eine Legende in Tirana. Was diese EU Justiz Mission ueberhaupt macht, wissen die wohl selber nicht, weil es ja nur um Geld Unterschlagung geht.

Ettore Sequi Welche Interessen vertritt der EU Botschaft in Tirana?

Die Kick Back Geschäfte des EU Botschafters, wo “Bloom Consulting” einen Auftrag erhielt

Direkt geschuetzt durch die Salih Berisha, Oerd Bylykbashi, der ja selbst wegen Grundstuecks Urkunden Faelschungen angeklagt wurde, wo nie etwas geschieht. Die Agim Hoxha Verbrecher Familie aus SHIAK, ist Partner der Richterin Dhurata Bilo ebenso.
Justiz ist eine Art Comedy Show fuer Kriminelle, wobei die Richterin Dhurata Bilo, nur ein besonders Beispiel ist fuer Gross Grundstuecks Diebstahl, Freispruch fuer verurteilte Moerder und Drogen Bosse. Schutzherr: Bujar Nishani und sein Bruder Sokol Nishani, der auch als Staatsanwalt in Durres, selbst bei Mord nicht ermittelt. Der Generalstaatsanwalt Adriatik Llalla, steht in der Kritik ist eine Fehlbesetzung, kritisiert aber heute Richter und Staatsanwaelte, was wohl eine Comedy Show ist.

Faksimile

18 Shkurt 2014 - 04:02

Vendimi: 60 dosje pa zbardhur Neritan Tabaku prishi imazhin

TIRANE- Ish-gjyqtari i Durrësit Neritan Tabaku, s’ka zbardhur vendimet e 60 dosjeve penale dhe civile, për një afat kohor që varion nga 69 ditë afati më i shkurtër, deri në 301 ditë afati më i gjatë.

Shifrat e sakta qartësohen në vendimin e zbardhur të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, të cilat në mujin Dhjetor 2013 vendosën të shkarkojnë nga detyra e gjyqtarit Neritan Tibaku.

Vendimi i Gjykatës së Lartë linte në fuqi vendimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit, i cili me shumicë unanime urdhëroi shkarkimin e Tabakut, pasi nuk kishte zbardhur 60 vendime gjyqësore, të cilat ai i kishte gjykuar për rreth dy vite. Rasti më flagrant i shkeljes së ligjit është ai i mosbardhjes së vendimit të pafajësisë së Ilir Xhakes, i akuzuar nga prokuroria e Durrësit për vrasjen e shtetasit Qerim Maloku.

Xhakja për këtë ngjarje është shpallur i pafajshëm, por gjyqtari Tabaku nuk e ka zbardhur vendimin për një periudhë kohe prej 1 vit e 7 muaj e 5 ditë. Xhakja është i pari gjyqtar që është shkarkuar nga Gjykata e Lartë.

Imazhi i drejtësisë - See more at: http://www.shqiptarja.com/Aktualitet

Das EU Desaster mit der Justiz und Polizei in Albanien und die Beerdigung des erschossenen Polizei Chef: Adem Tahiri

Absolut identisch auch in Elbasan, wo die Deutschen vor über 10 Jahren mit derm Korruptions Projekt: Berlinwasser, der GTZ und KfW tobten.
Bürgermeister, Richter, Justiz, Politiker stehlen Grundstücke und machen was sie wollen. Die Fakten Lage, zeigt ein kriminelles System was Ilir Meta ab Ende 1999 zelebrierte und Salih Berisha als Chef Mafia Boss, dann weiter entwickelte, als Geldwäsche und Betrugs System der Albaner Mafia. Ortsfremde Verbrecher Banden übernahmen die Stadt Verwaltung, wo ja die GTZ 2,5 Millionen einmal bezahlte um 8 Kommunale Experten über die GITEC GmbH auszubilden. Nur weiß niemand im Selbst Bedienungladen der Entwicklungshilfe, wo diese Experten sind und wie sie heissen.

Ja si i pajisi Kryerregjistruesi, mashtruesit me tapi

Posted By Gazeta Telegraf On 01/04/2014 @ 11:32 In Aktualitet,Kryesore | No Comments

Elbasan tjetërsohet prona, pajisen më tapi mashtruesit

Problemi i pronave edhe në qytetin e Elbasanit ka qenë, dhe mbetet, një fenomen që ka marrë përmasa të jashtëzakonshme korruptive. Falsifikimet, ryshfetet, zvarritjet, apo edhe grabitja e trojeve, dhe pronave të tjera me vendime gjykate dhe tapi të paligjshme, janë disa prej veçorive të problemit të korrupsionit, që ka mbërthyer prej vitesh institucionet e shtetit në Elbasan, duke nisur nga ish-AKKP e duke përfunduar tek gjykata dhe ZRPP. Kjo e fundit, pra Hipoteka, mbetet institucioni që akuzohet nga familjet autoktonase elbasanase, lidhur me paligjshmërinë dhe aferat korruptive. Janë deri tani dhjetëra familje e individë që kanë nisur denoncimet e tyre të përsëritura drejt Prokurorisë dhe Drejtorisë Policisë Qarkut lidhur me fakte skandaloze për paligjshmërinë ndaj pronave të tyre. Me certifikata pronësie të falsifikuara, të dyshimta dhe korruptive, janë pajisur nga dy ish-kryeregjistruesit e Elbasanit dhjetëra persona që nuk kanë lidhje fare me pronësinë. Njëra prej këtyre familjeve, ajo me mbiemrin Harri, e cila ka mbi 20 vjet që rropatet gjykatave dhe zyrave të ZRPP-së dhe AKKP-së, është denoncuese e përsëritur ndaj ish-kryeregjistruesve në vitet 2005 – 2013, të cilët në periudha të ndryshme kohore, kanë vonuar, falsifikuar dhe tjetërsuar pronat e tyre. ZRPP në Elbasan, ashtu si edhe zyra të tjera të regjistrimit të pronave në rrethe, mbetet institucioni që rezulton me shkelje ligjore të zbuluara dhe konstatuara nga ekipet e kontrollit të KLSH-së dhe Prokuroria. Por fatkeqësisht, e ndërsa KLSH ka rekomanduar ndjekje penale për përgjegjësit e shkeljeve ligjore dhe abuzimet, organi akuzës ka mbetur në heshtje duke mos hapur, ose duke mbyllur hetimet, pa arritur t’i dërgojë ato si dosje penale në gjykatë. Ish-kryeregjistruesit e Elbasanit, (sipas burimeve nga organi akuzës dhe denoncimet e familjeve, të cilat pretendojnë abuzime me pronat e tyre), kanë bashkëpunuar edhe me gjyqtarë të këtij rrethi dhe noterë në veprimtarinë e tyre antiligjore. Bëhet fjalë për troje në qytetin e Elbasanit, objekte të cilat me tapi të 78 viteve më parë u përkasin familjeve autoktone, që janë sorollatur dhe denigruar duke kërkuar të drejtën e tyre ligjore, pronën e trashëguar. Përfaqësuesit e familjeve Harri shprehen se: “kemi mbi 20 vjet që bëjmë gjyqe, harxhojmë para me seanca pa fund dhe avokatë, dhe nuk po arrijmë të marrim atë çfarë është e ligjshme, sepse ZRPP e Elbasanit, ka bërë lëmsh të pazgjidhur dhe tjetërsuar pronat tona, ka punuar duke shkelur ligjin, dhe ne kemi ngritur ndaj ish-drejtuesve të saj padi penale, organet e drejtësisë duhet të zbulojnë skandalet me pronat e elbasanasve dhe jo të bëhen palë me ish-zyrtarët e akuzuar”. Pothuajse çdo ditë të javës regjistrohen në Prokurori e Gjykatë çështje e padi mbushur me akuza ndaj ZRPP-së, AKKP-së, por nuk kanë munguar edhe denoncimet ndaj ndonjë gjyqtari apo noteri. Madje një prej gjyqtarëve të Elbasanit, prej kohësh ndodhet nën hetim dhe proceset gjyqësore ndaj tij akoma nuk janë mbyllur. KLD ka marrë me qindra denoncime nga familjet e ish-pronarëve të Elbasanit, lidhur me korrupsionin me pronat, duke akuzuar ZRPP-në, Gjykatat dhe AKKP-në, zyrtarë dhe ish-zyrtarë për grabitjen e trojeve të tyre, por deri sot Presidenti i Republikës, si kryetar i saj, nuk ka penalizuar dhe përjashtuar askënd nga organet e drejtësisë së këtij rrethi. Elbasanasit, që disponojnë dokumentacion të rregullt zyrtar me vulat e ish-Mbretit Zog, ku nuk mungojnë edhe ato me vula të Turqisë, mbeten edhe sot pas 23 vitesh të papërkrahur nga shteti dhe organet e tij, në rrugëtimin e gjatë të marrjes së asaj çfarë atyre u takon, pronës së ligjshme. Grabitja e pronave me vendime gjykate, me tapi të paligjshme, është një krim i shëmtuar që duhet të kryqëzojë para ligjit çdo zyrtar, apo ish-zyrtar që sot po tenton t’i shmanget ndëshkimit të drejtësisë. Ish-pronarët e Elbasanit, i bëjnë thirrje Presidentit të Republikës dhe Ministrit të Drejtësisë, të mos heshtin dhe të mos lejojnë që abuzimet e drejtuesve, dhe atyre që kanë drejtuar institucionet e përfolura, t’i shpëtojnë ndëshkimit të ligjit, pasi vetëm kështu drejtësia do të jetë e besueshme jo vetëm para opinionit publik shqiptar, por edhe në sytë dhe vëmendjen e ndërkombëtarëve.

Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

URL to article: http://gazetatelegraf.com/ja-si-i-pajisi-kryerregjistruesi-mashtruesit-me-tapi/

2/6/2014

Mafia Hochhaus Sprengung in Tirana, rund um die “Villa” Germane

Filed under: — Gjoka @ 11:04 am

Ein weiterer illegaler Bau, erst unter dem Gangster Imperium des Lulzim Basha errichtet, mit gefaelschten Papieren, wurde in Tirana gesprengt. Eine bessere Professionalitaet ist ersichtbar. Den groessten Schaden haben die Dezetralisierung Programme der EU in Albanien angerichtet, mit vollkommen korrupten Justiz Bringer Missionen und auch der Deutschen Ausland Bildungs Foerderung in Albanien. Die komplette Bildung wurde in Albanien zerstoert, wo Idioten mit Hilfe der Deutschen Minister und Uni Proffessoren wurden, obwohl es nur Ziegenhirten waren. Der Aufbau der privaten Mafia Universitaeten, mit der dem uralten Drogen Super Boss Sokol Kociu, Argita Berisha oder dem Richter Zaganjori sind einmalig in der Welt.

Albanien ist vollkommen korrumpiert durch auslaendische Institutionen, Wirtschafts Lobby Vereine, Stiftungen, identisch wie der Kosovo, oder Afghanistan und allen voran, direkt die EU Botschaft, oder die OSCE unter den Vorgaengern, wobei die Finanz Institute wie Weltbank, EBRD , EIB, KfW eine Art Welt Rekord darstellen, kriminelle Firmen Construkte zu finanzieren, denn bei Banken in Albanien, bei Albanern selbst, gelten alle Albanischen Geschaeftsleute, als kriminell und primitive Mafia.

Die EU - Motor der Korruption in Albanien mit dem Botschafter Ettore Sequi

In Durres geschieht Nichts, nur Abriss Kandidaten, haben ihre illegale Bau Taetigkeiten eingestellt, vor allem in der Zone Touristik, und versuchen mit allen Mittel, ein paar Dumme zu finden, welche ihren Bauschrott kaufen, der auf gestohlenen Kuesten Grundstuecken errichtet wurde, allem voran der Profi Gangster Ourel Bylykabashi, einer der extrem Dummen Gangster aus dem Hause von Salih Berisha, der bereits ebenso angeklagt ist.

Es existiert keine Staatsanwalt in Durres, weil dort die Mafia Diplome Banden der Argita Berisha und Sokol Kociu Bastarde das Sagen haben, aber diese Gestalten sind functionale Analphabeten, wie ueberall und haben Uni Kristall, UFO, Luarasi Diplome fuer 3-4.000 LEK, wobei die neuen Profi Uni Direktoren in Durres mittteilen, das die Mafia Universitaeten, wie KRISTAL nun fuer 1.000 LEK = 7 Euro bereits die Diplome ausstellen fuer jeden Ziegenhirten aus Tropoje.
Im September
Die Italiener verhaften den Durres Stadt Architekten: Adlei Likmeta und das normale Chaos

Neu Anfang in der Justiz: Mafia Deal des Ilir Meta das ein prominenter Verbrecher: Seferi Braho nun Staatsanwalt in Durres ist

Shembet godina 7-katëshe te “Rruga e Elbasanit” pas katër tentativave (VIDEO)

4

Postuar më: 5 Shkurt, 2014 tek Aktualitet

4

Pas tre tetativave të dështuara që prej orës 15:00 të mesditës forcat e xhenios dhe ato të INUK kanë mundur të realizojnë shpërthimin e komanduar vetëm në 15:39, duke hedhur në tokë objektin 7-katësh në hyrje të Rrugës së Elbasanit në Tiranë.

Tre tentativat dështuan përshkak të nje defekti ne përcjellësin elektrik dhe vetëm pas ndërrimit të tij, u bë e mundur përcjellja duke ndezur dhe tritolin.

Shpërthimi ishte i sukseshëm dhe fatmirësisht pa dëme për objektet përreth. Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë forcat zjarrëfikëse, të cilët po bëjnë dhe shuarjen e zjarrit dhe uljen e pluhurit nga shpërthimi i objektit.

Që prej ditës së djeshme ka filluar hapja e vrimave në të gjitha kolonat mbajtëse të godinës, ku është vendosur sasia e caktuar të eksplozivit, në mënyrë që gjatë shpërthimit të këputen kolonat mbajtëse dhe godina të shembet brenda saj, pa dëmtuar objektet përreth.

1

Pronarët: Po penalizohemi, prishja e paligjshme

Ndërkohë pronarët e godinës e kanë cilësuar si të paligjshme prishjen e ndërtesës. Ata kanë deklaruar se godina është në proces legalizimi dhe nuk janë njoftuar në kohë për prishjen e saj.

Ndërkohë drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë njofton qytetarët se për shkak të shembjes me eksploziv të ndërtesës nga Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik kombëtar (INUK), prej orës 14:00 dhe deri në orën 17:00 të ditë së sotme, do të ketë bllokim të akseve rrugore: Rruga e Elbasanit, nga Fakulteti Filologjik deri të rreth rrotullimi i Saukut. Rruga “3 Vëllezërit Kondi”; Të gjitha rrugicat e kodrave të Liqenit Artificial që të çojnë në pjesën e sipërpërmendur të rrugës së Elbasanit.

 

http://gazetadita.al/deshton-3-here-shperthimi-me-eksploziv-i-godines-7-kateshe/

Banditen Clan des Kol Gjomarkaj der Berisha Banditen, war die erste Sprengung in Tirana im Oktober 2013

Das Albanische Militär bereitet in der Studenten Stadt von Tirana, eine Sprengung eines illegalen Hochhauses vor

12/14/2013
Der Mafia Bau in Vlore, der Familie Lulzim Basha - Yaferrie / Erion Isufi wurde gesprengt

1/30/2014

Teil II: Grosser Erfolg der Polizei zur Festnahme das Auftrags Killer Kartell der Politik: Juljan Sinanaj und Marjon Mitro .

Filed under: — Zogaj Leku @ 7:11 pm

Teil II zur Festnahme von: Juljan Sinanaj und Marjon Mitro, wurde in Rhinas verhaftet, verdächtigt 2 der letzten Sprengstoff Attentate organisiert zu haben


Die Familie Genis Mehillaj, hatte erhebliche Probleme mit ihren illegalen Grundstücken in Vlore. Haupt Auftraggeber für viele Morde, mit eigenen Killern.

10-50.000 € für Mord

Julkan Sinanaj

Juljan Sinanaj und Marjon Mitro, wurde in Rhinas verhaftet, verdächtigt 2 der letzten Sprengstoff Attentate organisiert zu haben Die Spuren führen direkt zu Lulzim Basha - Isufi, den Salih Berisha militanten Banden, welche seit 20 Jahre Morde verüben.


Video des Innenministeriums

Der Präfekt zur Festnahme

Rudin Çalliku, von der gut bekannten Shiak Mafia, wurde verhaftet, wegen Verbrechen in Italien: das Übliche der SHIAK Bande, eng mit der heutigen Deutschen Hafen Mafia verbunden, schon im Visa Skandal: Frauen- Drogen Handel bis zu Mord in Genua diesmal. 24 Jahre Haft in Italien. Kommentar: Immer die selben Deutschen rund um den Lobby Verein DAW, sind Vorzeige Partner der Deutschen Politik und für seriöse Journalisten max. gut, wenn man Verbrecher kennen will und Mörder. Selbst ernannte Albanische Experten, aber nur für Bestechung und Betrug und die Leichen der Deutschen Investoren, säumen den Weg., des DAW, wie etliche Betrugs Projekte der Deutschen Entwicklungshilfe, und angeblicher Kommunaler Experten Ausbildung vor 10 Jahren schon.

Aktualitet
30 Janar 2014 - 16:23
Shijak, arrestohet i shumëkërkuarit i organizatës “Kanun”, Rudin Çalliku
SHIJAK - I dënuari nga drejtësia italiane pasi është i dënuar në gjyqin ndaj organizatës së njohur si “Kanun”, Rudin Çalliku është arrestuar ditën e sotme në Shijak.

Ndaj 40-vjeçarit Çalliku ishte lëshuar një urdhër-arresti ndërkombëtar nga Gjykata e Genovas në Itali, pasi është është akuzuar për një sërë veprash të rënda penale në Itali, si “trafik femrash", “trafik droge", organizatë kriminale, etj.

Sipas Policisë së Shtetit, Rudin Çalliku, banues në Shijak, ishte shpallur në kërkim nga “Interpol Roma", pasi autoritetet gjyqësore të Genovas në Itali kishin lëshuar ndaj tij një urdhër-arresti që në datën 18 mars 2002.

Ndërkohë që zyra qendrore Kombëtare “Interpol Tirana” kishte marrë njoftim në datën 26 qershor 2012

Ai akuzohej për veprat penale “trafik droge", “tentativë vrasjeje” dhe “pjesëmarje në organizata kriminale mafioze".

Sipas Policisë së Durrësit, maksimumi i dënimit për veprimtarinë kriminale në fjalë arrin në 24 vjet burgim.

Ndërkohë bëhet e ditur se Drejtoria e Policisë së Qarkut të Durrësit, është duke bërë procedurat me qëllim ekstradimin e 40-vjeçarit Rudin Çalliku drejt Italisë.

Redaksia Online
(bg/shqiptarja.com) - See more at: http://www.shqiptarja.com/Aktualitet/2731/shijak-arrestohet-i-shum-k-rkuarit-i-organizat-s-kanun-rudin–alliku-198408.html#sthash.arC3afRD.dpuf

Vor einer Woche hingerichtet, ein Extrem Verbrecher in Plepa, mit Ilir Meta verwandt.
Xhemal Cela
Eine der üblichen Baufirmen: “Enigma” Eigentümer Xhemal Cela, aus der berüchtigten Drogen Polizei Mafia aus Tropje, dem Cela Clan, welche wie 300 andre Appartment Häuser keine Baugenehmgiungen in Tirana haben, ebenso nicht im Bezirk Durres. Keiner will den Bauschrott kaufen, wobei Enigma, die ‘Appartments, wie saures Bier anbietet. Xhemal Cela, gehört zum Verbrecher Klan des Ilir Meta, heiratete eine Cousine von Ilir Meta, dem Frankenstein der Albanischen Politik und ein Produkt der Deutschen AA Inkompetenz und Betruges in 1999, vor allem von Joschka Fischer und den Verrückten Mafiosis der FES. Xhemal Cela, verstarb im Krankenhaus heute Nachmittag und war mit seiner “Enigma” Baufirma in unzählige Grundstücks Streitigkeiten verwickelt, weil er mit Politiker Protektion als Ilir Meta Verwandter, einen Farb Kopierer hatte, für gefälschte Grundstücks Urkunden und Lefter Koka der Partner im Bezirk Durres, auch mit anderen Verbrechern, wie den Tragaj Brüdern gut verbunden war. Ziegenhirte macht auf Gross Bauunternehmer, nur weil er die Cousine des Ilir Meta geheiratet hatte und verschuldete sich bei Mafia Geldgebern immer mehr, wo er keine Bau Aufträge mehr füllte ab 2012!

aus

1/24/2014
Die Aufbauhelfer, Demokratie Bringer mit der Mafia und 22 Sprengstoff Anschläge in 4 Monaten in Albanien


The Albanian killer Julian Sinanaj, one of the wanted in Greece, protagonist of some actions of Leftist Terrorist Organization in Greece, is arrested in Tirana, Albania today. The Greek Interpol, is working with Albanian partners, to explode an activity with dangerous criminal and terrorist actions both in Albania and Greece.http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/minat-me-celular-policia-aksion-ne-disa-rrethe-te-shqiperise-198267.htmlhttp://www.defencenet.gr/defence
Attentat gegen dei Italienischen Geschäftsmann: Lorenco Compagno in Tirana! Er gehört zur berüchtigten Chrom Mafia in Bulqize. Gross Drogen Geldwäsche ebenso, in einem Internationalen Kartell.
Kreu » Kategoria » Aktualitet

Shpërthimi tek Rruga e Kavajas, automjeti në pronësi të një biznesmeni italian

Shpërthimi tek Rruga e Kavajas, automjeti në pronësi të një biznesmeni italian

Policia ka zbardhur identitetin e pronarit të automjetit i cili dje në mbrëmje shpërtheu pasi i ishte vendosur një sasi eksplozivi. Sipas të dhënave nga policia e kryeqytetit në shënjestër të atentatit ishte mjeti tip “Fiat Punto” me targë AA501IC në pronësi të biznesmenit Italian, Lorenco Compagno, 35 vjeç. Ai eshte marre rreth 4 ore […]

Gazeta Panorama

30 Janar 2014 - 10:01
Atentatori i prefektit Dervishi i punësuar nga Shpëtim Gjika
Atentatori i prefektit Dervishi i punësuar nga Shpëtim Gjika

A1 Report transmeton pamjet filmike të siguruara nga kamerat e sigurisë së aeroportit “Nënë Tereza” të cilat kanë fokusuar momentin e arrestimit të Marion Mitros teksa tentonte të largohej jashtë vendit. 42 vjeçarika qënë njëri nga vartësit e kryebashkiakut Shpëtim Gjika.Mitro, njihet si militant i Shpëtim Gjikës, ndërkohë rezulton si pronar i një lokali në zonën e Ujit të Ftohtë në Vlorë, pikërisht në zonën kur vitin e kaluar u rrëzua me tritol kompleksi “Jon”, që ishte në pronësi të Xhafer Isufit, vjehrit të Lulzim Bashës. (Foto: Marion Mitro, i cili u arrestua nga policia kufitare)

- See more at: http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/0/1#sthash.Mg4nBA8T.dpuf

Die Justiz bis ganz oben, schützt diese Mord und Verbrecher Kartelle, schon vor 10 Jahren. Ex-Verfassungs Präsident Thimjo Kondi - Chef Mafiosi beim Grundstücks Raub in Durres und Albanien

Auftrags Killer, welche wie hier in Vlore, für 10 bis 20 Tausend Euro, Anschläge und Morde verüben, sind gut bekannt auch rund um den Visa Skandal, der Deutschen DAW Wirtschafts Lobbyisten, Politiker, Diplomaten, wo es etliche Deutsche Tode (BKA Bericht) gab (5 sind bekannt), welche dann als Herz Infarkte und Selbstmord getarnt wurden. Um Geschäfte zu decken, zu tarnen, wo man abkassiert hat, wurde das Modell damals von Ludgar Vollmer, Joschka Fischer und den Lobbyisten im Balkan überall eingeführt und praktiziert. Bei einigen Tonnen Drogen, gibt es als Partner der Politik in Deutschland, von Diplomaten, nun mal viel Potential. Die jüngsten Skandale mit der alten und identischen Mord- und Drogen Mafia im Hafen Durres, sprechen für sich.

 

Terrori me tritol, arrestohen Juljan Sinani dhe Marjan Mitro

Postuar më: 30 Janar, 2014 tek Kopertina

30-janar-2014-724x1024

Julian Sinanaj, “mjeshtër” i bombave celular, që të kujton personazhin e filmit ”Specialisti” akuzohet si ekzekutor i 2 personave në Vlorë, rreth 20 vrasje në Greqi dhe i atentateve me eksploziv kundër prefektit Besnik Dervishi, ish-deputetit Ardian Kollozi, kryekomunarit Fredo Berberi. Policia arreston edhe porositësin, një ish-punonjës i Bashkisë së Vlorës dhe shpall në kërkim dy të tjerë

julian-sinanajPolicia ka nisur një superaksion për arrestimin e autorëve të vendosjes së eksplozivëve. Sipas burimeve të policisë, ishin në vëzhgim të paktën 10 persona, mes të cilëve porositës së lëndëve eksplozive, vendosës, furnitorë të tyre si edhe autorët e prodhimit të mekanizmave eksplozive. Nje prej tyre, qe ka nuhatur vezhgimin policor ka tentuar te largohet nga Rinasi rreth ores 12:00 te mesdites se te merkures. Marjan Mitro u arresua ne Rinas, pasi dyshohet se eshte autori i vendosjes se lendes eksplozive te prefektit te Vlores, Besnik Dervishi, si edhe ka prova te mjaftueshme, se ka vendosur edhe lenden plasese ne automjetin e kryetarit te Komunes Qender ne Vlore, Fredo Berberi.

Rrjeti i zbuluar eshte pergjuar gjate diteve te fundit. Policia tha se se shpejti do te beje publike edhe arrestimet e tjera, aksione te cilat jane duke u kryer ne disa rrethe te vendit. Ne aksion jane duke marre pjese jo vetëm ekspertet e antikrimit, por nje sere forcash policore ne bashkëpunim edhe me Prokurorinë e Krimeve te Renda.

Drejtori i policisë së Tiranës, Ardian Çipa ka mbajtur pasditen e së merkures një konferencë për shtyp, ku ka bërë të ditur se autorët e atentateve bënin pjesë në një grup kriminal të organizuar, që i kryente atentatet në bazë të porosive. “Janë zbardhur një numër rastesh të porositjeve të vrasjeve. Hetimet u intensifikuan pas arrestimit të Julian Sinanit dy ditë më parë dhe të Marjon Mitros ditën e sotme”, ka deklaruar Çipa. Sipas numrit një të policisë së kryeqytetit, shtetasi Julian Sinani, 31 vjeç, dyshohet si autor i 20 vrasjeve me pagesë të kryera në Greqi. “Personat e arrestuar vepronin edhe në Vlorë dhe ishin nën vëzhgim. Policia ka prova për disa raste të vendosjes së eksplozivit, përfshirë atë në mjetin e prefektit të Vlorës”, ka shtuar Çipa.

Julian Sinani u kap në Tiranë. 31-vjeçari, i lindur në Elbasan dhe banues në lagjen “Çole” të Vlorës, dyshohet për vrasje të bujshme brenda dhe jashtë vendit. Fillimisht ka qenë një gjurmim dhe më pas shoqërim i rastësishëm, por më pas vetë ministri i Brendshëm dhe më tej drejtues të policisë, e deklaruan si arrestimin më të bujshëm të kohëve të fundit. Bashkë me Sinanaj u shoqërua edhe e dashura e tij, Denada Çuni, 21 vjeçe, nga Vlora. Në aparatin fotografik agjentët zbuluan edhe foto të disa personave që mendohet se kanë qenë shënjestra të tij. Ai jetonte në hotele, ose në banesa me qira për periudha të shkurtra. U kap në afërsi të zonës së “21 Dhjetorit” në Tiranë, me një armë zjarri tip pistoletë “TT” në çantë dore, 3 telefona, portofol, çelësa, karta bankare, aparat fotografik profesional dhe iPad. Po behet verifikimi i llogarive bankare dhe personat që kanë bërë derdhje.

Detajet si shkoi policia në gjurmët e Sinanit dhe Mitros, sot në DITA

Was im September schon deutlich wurde: In Durres funktioniert langsam wieder die Polizei, wobei die Defizire schwer aufzuholen sind, weil die Justiz Null ist und das Rathaus und die Justiz am Kopf Dumm Kriminelle sind, welche keine Gesetze akzeptieren und das sei 20 Jahren.

Was nützen Verhaftungen, wenn niemand verurteilt wird.

Gang of explosives at Court
31/01/2014

Gang of explosives at Court
The 31-year-old, Ndricik Gjokona, who was in fact that man who reported the Explosive Gang, appeared to the Court of Serious Crime for assassinations and collaborator of Julian Sinani.

Both of them are joined by the repented status, based on an agreement that protects them and their families, with the condition to talk about everything that they have done and for all the orders that they have received.

Both suspects say that they fear that their families will be harmed by the people who have not been arrested and who were their owners in the business they led.

While Anton Mehilli and Gential Mehilli are still at large, the Vlore cousins who are suspected of ordering a series of murders, another suspect is Marjon Mitro. He was left in prison until trial, during a process that was kept behind closed doors.

He’s charged with terrorizing acts against the Vlore prefect, Besnik Dervishi, for the purpose of spreading panic in the population and damaging private property; with illegal arm possession and illegal possession of explosives and attempted murder of J.M.

The Vlore Prefect, Dervishi, declared for the media that he doesn’t recognize Mitro. The latter declared that he’s a friend of Besnik Dervishi and Julian Sinanaj, and that he doesn’t understand what is going on. The same thing was declared by the lawyer decided by the state for his protection, Remzi Ponari.

“The defendant declared that he is friend of the people in question”, Ponari declared.

The Prosecutor declared that Mitro has paid Sinanaj with 20.000 EUR for blowing up the vehicle of Prefect Dervishi due to the destruction of a private business at the Uji I Ftohte.

Julian Sinanaj declared that he doesn’t know why he was asked to place an explosive at the house of Adian Kollozi, but he said that the order came from Erjon or Anton Mehilli, who paid 7500 EUR. The same citizen had asked for the murder of a gas businessman by the end of 2013, paying with 100.000 for that.

Sinanaj accepted to cooperate with justice for the other crimes ordered by the Mehilli cousins, including the murder of Sokol Veizi, for which he has been paid with a 50 square meter apartment in Vlore. http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=10944

1/29/2014

Juljan Sinanaj und Marjon Mitro, wurde in Rhinas verhaftet, verdächtigt 2 der letzten Sprengstoff Attentate organisiert zu haben

Filed under: — Balkansurfer @ 7:06 pm

Eine Schlüsselrolle für die Mord und Sprengstoff Anschläge dürften die Autraggeber spielen, die Vlore Familie: Anthony (Erion) Mëhillaj, Genis Bardhyl Mëhillaj als vorbestrafte Auftraggeber spielen. Es erinnert an die Killer der Familie Froku, wo Mark Frroku, Kosovo Killer Familie und mit neuer Identität ausgestattet, höchste Polizei Direktoren ermorden und die Ex-Parlaments Präsidentin Josefina Topalli aktuell bedroht.

er Haupt Auftrags Killer: Julian Siani, ist direkt der Sohn des Zhani Mehdiu, Bruder des bekannten Mafia Politiker: Fatmir Mediu, eng verbunden mit der US-Albanischen Mafia in der Politik.Fatmir Mediu, brachte die Prominenz der Verbrecher Famlien, auch in der Direktion in seinem Ministerium unter. Deutsche Firmen Inhaber, tauchten dort auch auf und direkt finanziert von der EU mit 140 Millionen € für Umweltschutz, welche auch verschwanden. Man ist ja Partner der EU und US Verbrecher Kartelle.

Julian Sinani eshte i biri i Zhanit, vellait te baxhanakut te Fatmir Mehdiu

Die “ROTARY” Geschäftswelt in Tirana der Familie Fatmir Mediu, mit Auftrags Mördern, Gangstern, Betrügern und der Freundschaft mit Theodor Sollaku

Ilir Karcini, mit seinen Cousins Andon und Genis Mëhillaj in Vlore, konnten das neue Geschäfts Modell der Albaner Mafia, das man Auftrags Morde, Handy Sprengungen in Auftrag geben konnte. Der Haupt Auftrags Killer und Vollstrecker für mehrere Morde war: Juljan Sinanaj und Marjon Mitro, welche festgenommen wurden, nachdem ein weiterer Auftrags Killer auspackte bei der Polizei in Durres, weil er die eigene Ermordung fürchtete.

1/30/2014
Teil II: Grosser Erfolg der Polizei zur Festnahme das Auftrags Killer Kartell der Politik: Juljan Sinanaj und Marjon Mitro . Juljan Sinani, hatte gerade den Auftrag, einen Geschäftsmann, mit Treibstoff Tankern imj Hafen Porto Romana, und Schmuggler Tankstellen in die Luft zujagen. Eine der Profi Killer Gruppen, rund um illegales Bauen und Grundstücks Raub, identisch wie Dritan Dajti., mit dem Sokol Kociu Verbrecher Kartell, des Dash Gjoka, der Hasanbeliu Familie. Das Gas Terminel in der Porto Romana, wurde schon vor 10 Jahren errichtet, eng mit Aserbeidschan verbunden und mit Argita Berisha Geschäften. Warum der Verbindungs Geschäftmann nach Aserbeidschan ermordet werden sollte, durch die Vlore Familie Andon Mëhillaj, Erjon, Genis Mëhillaj, ist wahrscheinlich mit dem Gas Terminal in Vlore und dem Skandal um das TEC Gas Kraftwerk der Italienischen Mafia dort verbunden. Das Projekt, wird vor ein Internationales Abitrage Gericht gehen in 2012. Marjon Mitro, hatte mit einer Gruppe von Politikern und Kriminellen, an der Küste Grundstücke illegal verkauft, oft in Verbots Zonen, wo der Anschlag auf den Präfekten ein Warnungs Signal sein sollte. Der Auftrags Killer Club, war durchaus schon länger bekannt, identisch wie die Mord “Eliten” Killer in Durres, oder Sarande.

INFORMATORI (njeriu që denoncoi i pari dhe një hetim që u dëmtua)

Eines der wichtigsten Polizei Erfolge (aktuelle EU Polizei Mission PAMECA IV), der letzten 15 Jahre, das man so schnell nun die Terroristen Gruppe fand, wo es wohl ein Netzwerk gibt, was bis in kriminelle Deutsche Lobby Gruppen reicht, in Mafiösen Land- und Grundstücks Betrug und welche der Motor in jedem Verbrechen waren in Albanien und durch den Visa Skandal gut bekannt. Akteure auch der “Sacra Corona Unita” in Vlore, mit Berisha Minister und höchsten Beamten, wie Adrian Kollozi. Wenn Profis erneut Polizei Missionen übernehmen, konnte das nicht verwundern, wo wir im September schon berichteten.

Festnahme des Marjon Mitro, am Flugplatz. Noch grossere Fragen tauchen rund um den Bürgermeister Shpëtim Gjika, von Vlore auf, der als Profi Mafiosi, praktisch überall abkassierte, illegale Bau Genehmigungen gab, und zugleich ein Killer und Mord Kommando bei der Bau Polizei beschäftigte mit dem Partner von Marion Mitro: dem Bau Inspektor von Vlore: Juljan Sinanaj. In Durres ist die Situation identisch, wo wie die Fakten belegen, die dümmsten Mafia Staatsanwaltschaft nicht einmal Anklagen, wegen illegalem Bauen vorbereitet. Auch das eine Traditon in Durres, seit 20 Jahren. Shpetim Gjika, ist Partner ebenso der übelsten Kosovo Terroristen und Mord Banden, wie er sich selber darstellt. Die Fakten der Verbindung der Mord- Drogen- Geldwäsche Banden sind seit 15 Jahren in allen Details bekannt und ein Produkt des Ilir Meta, einer Mafiösen Construktion des NATO Fund “Fund of Peace", mit dem Mentor der Verbrecher Banden: dem Taxifahrer Joschka Fischer.

Juljan Sinanaj
Juljan Sinanaj, Bau Inspektor in Vlore, Auftrags Killer von der Justiz geschützt, welche auch bei Verurteilung freigelassen werden, wie Shullazi ein anderer Auftrags Killer, durch Sander Simoni - Court of First Instance for Serious Crimes Tirana, einer Brittischen Justiz Mafia Abteilung, mit Fake Diplome, was nur abgeschrieben war. Juljan Sinanaj, machte Fotos von einem Öl Kaufmann (rund um die alte Berisha Polizei Mafia und der Albana Vokshi Mafia )in Durres, wo auch ein Hinrichtungs Auftrag vorlag.
Unverändert bleibt die grosse Frage, warum OSCE, Weltbank, KfW, EBRD, EIB, IFC, dubiose Ausländische Stiftungen und Wirtschafts Lobby Vereine, dieses hoch kriminelle Construct des Salih Berisha solange finanzierten, aufbauten, unterstützten. als Partner in einem Volks Terroristen Club, wo die unrühmlichste Rolle, korrupte US Beamte spielten bei dem Polizei Aufbau, für prmitive Banditen, oder die Deutsche IRZ-Stiftung und andere Deutsche Organisationen wie die DAAD, KAS und FES. Politiker führen mit höchsten Gehältern Polizei Missionen im Balkan, wo Deutsche Politiker auch schon ihre Verwandten im Kosovo unterbrachten, und genauso korrupt ist die erbärmliche Deutsche Aussenpolitik und die OSCE Kaspars. Warum man Dritt-klassige, extrem dumme Diplomaten und Politiker in die OSCE abschiebt, welche vor Ort ihre Suppe kochen, wäre auch eine Gute Frage.

Rückblick vor über einem Jahr: wo die Polizei und die Mafia eine Einheit bildeten, nachdem Versagen und der Korrumpierung der Albanischen Gesellschaft auf allen Gebieten, durch die NATO und EU Politischen Kreise. EU - USA - NATO: Debakel mit der “Police State” in Albanien - Policia e Shtetit nje fole e Mafia . Die Albanische Polizei und Staatsanwalt (Sokol Nishani, Bruder des Bujar Nishani), weigerte sich sogar in Mord zuermitteln, wie im Falle Iso Copa, oder festgenommen Personen, mit Schall Dämpfer und Bomben unterwegs, kamen schnell wieder frei, wie verurteilte Mörder als Partner der Verbrecher Polizei “Police State", welche als Terroristische Operations Zentrale der Tropoje - Kukes Banditen von Bujar Nishani und Salih Berisha agierten.

Der Präfekt B. Dervishi wird später über seinen verhafteten Mitarbeiter Marjon Mitro (Bau Polizei Vlore) sagen, das es ein Mafia Clan ist, ohne Namen zunennen, , der wo nur insgesamt 3 Personen festgenommen wurden. welche Attentate verübten. Bei dem ebenso verhafteten Kollegen Juljan Sinanaj , wurde eine Bomben Werkstatt gefunden. Juljan Sinanaj, gilt in Griechenland, als Verdächtiger von 20 Morden.

Terroristen Vlore http://gazetadita.al/30-janar-2014/

Marjon Mitro, wurde bei der Ausreise am Flugplatz Rhinas verhaftet. Er wird dafür verantwortlich gemacht, für 2 der Telekommando Bomben Anschläge, gegen den Präfekten von Vlore Besnik Dervishi und Fredi Berberi, der dabei starb. Die neuesten Informationen sagen sogar, das Marjon Mitro, Bau Inspektor in Vlore war, 2 weitere wurden festgenommen. Es erinnert an die verhafteten Gangster der Bau Polizei und des Chef Architekten von Durres: Die Italiener verhaften den Durres Stadt Architekten: Adlei Likmeta und das normale Chaos

Ebenso für andere Morde und Anschläge, im kriminellen Mileau, rund um illegales Bauen und Landraub wie Betrug.

Marjon Mitro, war 2004 schon Gerichts kundig, weil er illegal ein Grundstück erworben hatte, illegal eine Bar gebaut hatte an den Vlore Strände, welche jetzt alle abgerissen wurden. 10 fertige Bomben wurden bei einer umgehenden Haus Durchsuchung gefunden. Moderne Schall Dämpfer Pistolen und Waffen, wie bei den Froku Gangstern, wo Mark Frroku ja Abgeordneter ist.

Polizei Videos: unter Berisha, waren Polizei und Verbrecher eine Einheit. Jeder Polizist hatte einen Zweit Job, als Wächter, eines illegalen Verbrecher Lokales.

Policia zbardh zinxhirin e vrasjeve me pagesë
Baza e eksplozivit, Policia: U godit një grup kriminal
terrorist albania
Tiranë 29 Janar 2014 - Drejtori i Policisë së Qarkut Tiranë, Ardian Çipa ka dalë pak minuta më parë në një konferencë për shtyp ku ka përcjellë për opinionin rezultatet e operacionit të zhvilluar sot. Çipa ka dhënë hollësi dhe detaje për personat e arrestuar si dhe veprat penale që ata kanë kryer në vite, ndër të cilat edhe vënie eksplozivi në banesën e ish-deputetit demokrat, Ardian Kollozi. Për shtetasin Julian Sinanaj, i ndaluar pak ditë më parë, bëhet e ditur se ai ka banuar në shtëpinë ku u gjetën sot 10 bombat me celular, përveç faktit se aktualisht atij i faturohen 20 vrasje me pagesë. Më poshtë deklarata e plotë:
1) Murder of Sokol Veizi, August 26th 2012, Orikum, Vlore;
2) Murder of Agron Çela, August 20th, 2013, Vlore;
3) Placing explosive at the house of Ardian Kollozi, June 1st, 2013, Vlore.
4) Placing explosives at the Vlore Prefect vehicle
5) Besnik Dervishi, December 13th, Tirana;
6) Placing explosives in the motorcycle of E.B, at the Transbalkanic Road in Vlore, on October 24th, 2013
7) Placing an explosive under the vehicle of E.B in Vlore on August 31st, 2013.
………….
1. J.S., 31 vjeç, lindur në Elbasan dhe banues në Vlorë, i pa dënuar më parë.

2. N.Gj, 30 vjeç, lindur dhe banues në Vlorë, i padënuar më parë.

3. Genis Bardhyl Mëhillaj, 43 vjeç, lindur dhe banues në Vlorë, i pa dënuar më parë.

4. Andon (Erion) Ismet Mëhillaj, 39 vjeç, lindur dhe banues në Vlorë, i pa dënuar më parë.

5. Marion Kostandin Mitro, 42 vjeç, lindur dhe banues në Vlorë, i pa dënuar më parë.

…………. See more at: http://www.durreslajm.com/aktualitet/policia-zbardh-zinxhirin-e-vrasjeve-me-pages%C3%AB#sthash.Az0eWGOa.dpuf">ttp://www.durreslajm.com/aktualitet/policia-zbardh-zinxhirin-e-vrasjeve-me-pages%C3%AB#sthash.Az0eWGOa.dpuf

Marjon Mitro

Eine Anarchie des Grundstücks Raubes, wo Nichts geschieht, diese Politik Verbrecher einmal hinter Gitter zubringen. Ein altes System des Berisha in 1997, das Sprengstoff Attentäter, gegen die neue Regierung aus Deutschland, Italien anreisen um Verbrecher und Politiker in die Luft zusprengen.

Ein grosser Polizei Erfolg, weil Zeitgleich weitere Banditen verhaftet wurde, welche gerade den Bus Überall organisiert hatten, mit einem Toden.

Durch Zufall wurde unter dem Auto des Präfekten von Vlore: Besnik Dervishi, ein Handy Bombe gefunden, als er auf dem Sitz des Premier Minister in Tirana fuhr. Ein andere Anschlag, eliminierte Fredo Berberi, einem PS Gangster des Salih Berisha, der an viele Leute, mit gefälschten Dokumenten Grundstücks Urkunden verkaufte, und die Familie Kollozi war ebenso daran beteiligt.
12/14/2013

Der Mafia Bau in Vlore, der Familie Lulzim Basha - Yaferrie / Erion Isufi wurde gesprengt

Heute wurde der illegale Bau auf gestohlenen Grundtstück, der Lulzim Basha - Erion / Yaferrie Isufi Mafia in Vlore gesprengt: Jeder Politik-Mafiosi, hat halt seine Baufirmen in Albanien: G.B-A Konstruksion. Tode verkauften das Grundstück bei der Notarin, was besonders dreist ist. Die illegalen Genehmigungen von Vlore, wurden in 2010 erpresst, weil die Regierung der Stadt Vlore, die Haushalts Zuschüsse verweigerte, was die Methoden des Lulzim Basha als Innenminister mehr wie deutlich macht und von Salih Berisha: Beschlüsse der Stadt Vlore, Fakten, Kopien der Baufirmen Registrierung und in Durres identische Fälle.

siehe die Sprengung des AULONA Komplexes, vor 6 Wochen. in der Nähe und ca. weitere 60 Abrisse inzwischen, wo man 200 Abrisse geplant hat.

Aktualitet
29 Janar 2014 - 14:10

Kapet në Rinas porositësi për atentatet e Dervishit e Berberit

TIRANE- Tenton të largohet nga Shqipëria nëpërmjet aeroportit “Nënë Tereza", Marjon Mitro, 42 vjeç i dyshuari si porositësi i eksplozivit C4 të vendosur ndaj Prefektit të Vlorës, Besnik Dervishi dhe atentatit ndaj kreut të komunës Qendër, Vlorë, Fredo Berberi.

Mitro aktualisht kryente detyrën e inspektorit të Inspektoriatit Ndërtimor Vendor në Vlorë.

Policia e kryeqytetit bën me dije se për Marjon Mitro, nga qyteti i Vlorës, Gjykata e Krimeve të Rënda kishte dhënë masën e arrestit burg në mungesë dhe në fshehtësi të plotë për arsye të hetimit.

ORA 17:01 MITRO INSPEKTOR I INSPEKTORIATIT TE NDERTIMIT NE VLORE
Marjon Mitro mësohet se aktualisht kryente detyrën e inspektorit të Inspektoriatit Ndërtimor Vendor në qytetin e Vlorës.

Burime policore kanë bërë të ditur se, arrestimi i Mitros është bërë gjatë operacionit me emrin e koduar “Mega Operacion".

Mësohet se, Marjon Mitro ka një biznes të tij në zonën e Ujit të Ftohtë, bar kafe dhe restorant.

Ndërkaq mësohet se në Vlorë është duke u zhvilluar një operacion i madh në lidhje arrestimet e autorëve të shpërthimeve me tritol, operacion që është zhvilluar në disa rrethe të vendit.

ORA 14:10 ARRESTOHET POROSITESI PER ATENTATET NDAJ DERVISHIT DHE BERBERIT
Marjon Mitro, 42 vjeç, u arrestuar ditën e sotme në Rinas, pasi është i dyshuar si porositësi i eksplozivit C4 të vendosur ndaj Prefektit të Vlorës, Besnik Dervishi dhe atentatit ndaj kreut të komunës Qendër, Vlorë, Fredo Berberi. - See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/kapet-n–rinas-porosit-si-p-r-atentatet-e-dervishit-e-berberit-198249.html#sthash.Brj4Z8lw.dpuf
Rinas, arrestohet autori i dy atentateve me eksploziv

Policia arreston një të dyshuar si autor i të paktën dy atentateve me tritol të ditëve të fundit. Policia e Shtetit njofton se ka arrestuar shtetasin Marjon Mitro, nga qyteti i Vlorës, i cili nga hetimet paraprake dyshohet se ka marrë pjesë në atentatin e dështuar ndaj prefektit të…

3 Komente

MPB letër AKEP: Të mbyllen numrat telefonikë pa pronar të individualizuar

Postuar më: 27 Janar 2014
Ministria e Punëve të Brendshme kërkon mbylljen e menjëhershme të numrave aktivë të telefonisë celulare, për të cilët nuk ka një pronar të individualizuar si dhe mbylljen e menjëhershme të numrave të tepërt të regjistruar në emrin e të njëjtit person.

Die Verantwortlichen bei einem Bus Überfall (Athen-Tirana) mit einem Toden, wurden ebenso verhaftet

Polizei Kontrollen, gegen Waffen und fern gesteuerte Sprengstoff Bomben
Kavaje bomben
10 Bomben wurden geschlagnahmt, bei einer Kontrolle in Kavaje


Abteilung des Europarates Kriminalität Ivan Koedjikov: Europa fordert die Verhaftung krimineller Berisha Minister

Waffen und Morde ohne Ende, was nur mit Politischer Polizei Deckung von Oben moeglich ist und war unter Salih Berisha, Bujar Nishani, Flamur Noka.

1/28/2014

Der schwedische Botschafter Mats Staffansson produziert sich: “Nachplapper Mentalität der Zeit Verschwendung”

Filed under: — CrniLabudovi @ 9:12 pm

Wenn Drittklassige Leute, auf Kinder Niveau in Tirana auftauchen. Der EU Botschafter reicht wohl nicht in der Misere.

Reform Albaner
Das Wort “Reform", benutzen die korrupten Ausländischen Missionen, Kommissare, Politiker dazu sich selbst zubereichern und hat seit Jahren einen sehr schlechten Ruf, rings um den Konferenz Tourismus und Unfugs Institutionen.

Der EU Botschafter in Tirana: Ettore Sequi, als Motor eines kriminelles Enterprise, stiehlt mit Fake Projekten, Phantom Verbänden hohe Millionen Summen


ab 0:16 deutlich zusehen, was Lulzim Basha, von dem dummen Geschwätz des Schwedischen Botschafters hält, der sich zelebriert und einfach lächerlichen Unfug schwatzt um seine Profil Neurose zu befriedigen. Tausende von solchen Spinnern, tauchen in Tirana auf und kochen ihre Suppen. Viele sind vollkommen korrupt, weil man Verträge für Projekte Genehmigungen, Einladungen oder eine Zustimmung für einen Work Shop braucht. Kick Back Geschäfte, Erpressung, sind Standard.

Der Schwedische Botschafter Mats Staffansson bei Lulzim Basha, der vom US Botschafter John Withers, als Lügner bezeichnet wurde, als Null Demoktrat und in viele Verbrechen direkt verwickelt ist. Der Botschafter schwätzt etwas von Konsens in der Politik und bei den Reformen, was die Albaner Tausendmal gehört. Kinder Nachplapper Mentalität der Zeit Verschwendung. Aus Kosten Gründen, sollte die EU eine Schall Platte in Tirana abliefern, das man Konsenz Lösungen braucht, auch transparente Entscheidungen, und dann 90 % aller ausl. NGO’s Stiftungen die finanzielle Gelder entzieht, ebenso 50 % der Botschaften könnten geschlossen werden. Tirana hat mehr Lobby NGO’s, Botschaften als einige grosse EU Länder.

Das einzige was Tirana vor allem braucht: Pyschologische Betreuung, für die Profil Neurothiker, welche immer ein Foto brauchen, das mans ich getroffen hat, oder noch peinlicher: ein TV Team.

Bertelmann’s Stiftung kritisiert, die Mafiösen Umtriebe der Inkompetenz der OSCE in Albanien

Wenn Geld Vernichtung und Landes Zerstörung Sytem ist, dann muss die Infrastruktur Projekte der KfW sehen, welche Millionen in die kriminellen Construkte u.a. des Sokol Olldashi Mafia Clans pumpte.
KfW Banken Gruppe, verstrickt sich immer mehr in hoch kriminelle Geschäfte der Bau Mafia in Albanien
Das diese Gestalten in Fiere, Korce, Sarande, nun erneut hohe Millionen Kredite erhalten aus Deutschland, ist ein kriminelles Geschäft und das nicht zum Ersten Mal in Albanien, wie die Berlinwasser Geschichten rund um Kavaje, Elbasan vor 10 Jahren schon zeigte.

Promenade, Strände sind nicht mehr zugänglich: Abwasser Entsorgung im Meer. Alle Urbanistik und Bau Gesetze wurden ignoriert, durch eine primitive Kaste, von Banditen, vor allem der Salih Berisha Partei, welche sowieso ein erbärmliche inkompente Deppen Veranstaltung ist. Aber so lange man kriminelle Praktiken finanziert und sponsert, ist man selbst eine verbrecherische Organisation und vollkommen korrupt. Ohne Justiz und Gesetze: Null Finanzierung – so einfach sollte man seinen Staats Auftrag der Entwicklungshilfe sehen, wie es die Verfassung auch vorschreibt. KfW halt.

Wie kann man kriminellen Regierungen, korrupten Bürgermeistern, im Null Funktion Staat, ohne Justiz, auch noch einen € Kredit geben?
Unverdrossen, pumpt die KfW, weitere Gelder rein, für die Albaner Mafia, mit ihren illegalen Beton Orgien, nun erneut in der Mafia Hochburg Sarande, wo sowieso Alles zerstört wurde, seitdem die KfW, dort der dümmsten Mafia der Welt, immer neue Wasserleitungen finanziert.

1/27/2014

NATO Debakel: Der Albanische Kommunisten Geheimdienst Chef: Visho Ajazi Lika, berichtet nur dem Mafia Präsidenten

Filed under: — Zogaj Leku @ 12:36 am

Der Albanische Präsident, Bujar Nishani heisst richtig: “Mehmeti", als Familien Name, und wie der jetztige Geheimdienst Chef heisst, weiß eigentlich niemand, denn sein Lebenslauf ist komplett gefälscht.

Eine notwendige Sicherheits Zertifizierung besitzt Visha nicht, weil er von der NATO ebenso nie eine bekommt. Also hört er die Minister, Polizei, Zoll Chefs ab


Ein einmaliges Verbrechen in einem Staat, der von EU Geldern lebt und von einem primitiv kriminellen Präsidenten geschützt wird.

Er hat die alten Verbrecher des Berisha-Gazidede um sich gesammelt und einen eigenen Staat im Staate gebildet. Salih Berisha und sein Langzeit kriminelles Enterprise: Albanischer Geheimdienst, wo er seine dümmsten Banditen unterbrachte auf wikileaks: * Im “Sigurime - Theater, tritt er natürlich für das kriminelle Enterprise der Inkompetenz des SHIS Leiters ein, als Schutzherr: 28 Janar, 2014 Nishani mbron kreun e SHISH: Visho Ajazi ka punuar mirë dhe me rezultate:

Bujar Nishani und Visho Ajazi Lika
, ist eine Art Anarchisten und Volks Terroristen Club, mit dunkler Vergangenheit und gefälschten Lebensläufen. Gesetze, die Verfassung kennen und kannten diese Gestalten noch nie. Eine US Experten Delegation besucht gerade Tirana.

Besonders peinlich für die NATO, den CIA (CIA Schule gab es in Plepa viele Jahre), das Bamir Topi, die Fakten deutlich ausspricht, das der Geheimdienst ein Komplot gegen die Regierung ist, was durch das gezielt abhören vom 21.1.2011, vom Staatspräsident, den Oppositions Politikern und der Generalstaatsanwältin Ina Rama gut dokumentiert ist und die Machenschaften rund um abhören auch von Botschaften etc..

Suela Topi -Shërbimi Informativ Shtetëror vazhdon të jetë në shërbim të ish-kryeministrit Sali Berisha për të

Wer trägt für diese Zustände Verantwortung, sind vor allem die Politischen Zirkel, Personen, welche Geschäfte machen wollen und krankhaft jedem primitiv kriminellen Albaner Politiker hinterher hecheln. Martin Schulz, gehört ebenso dazu, wie Gernot Erler, Frank-Walter Steinmeier, Österreicher, oder gar die christliche US Mafia, wie der Profi kriminelle Senator Eliot Engel, mit seinen Drogen Partnern. Haupt Aufgabe: Bestechung, für Geldwäsche Geschäfte durch Lobby Vereine, als Lebensinhalt.
City investigators shut out of Rep. Eliot Engel’s illegal apartment building

Fehl Funktion NATO, was bereits damit begann, das man die Militär Pflicht abschaffte, denn seitdem ziehen die Arbeitslosen Banden, ohne jede Schule durch das Land: NATO Land Albanien ist Banditen Land, ohne Bildung, wo Busse sogar überfallen werden, auf den National Strassen und korrupte ausländische Consults und Institutionen, das Land ruiniert und korrumpiert haben, wie Griechenland und andere Länder. Albanisches TV, zeigt wie das Justiz Mafia System mit Bujar Nishani in Albanien funktioniert

Geschützt durch den Mafia Präsidenten Bujar Nishani: das NATO Debakel mit den Albanischen Geheimdienst SHIS

Fatos Lubonja: Albanien ist in Hand primitiver Banditen

Drejtori-i-ri-i-SHISH-Visho-Ajazi-Lika-faqe-6
Der absurdeste Albaner: SHIS - Geheimdienst Chef: Visho Ajazi Lika, wo niemand weiß was er in Canada viele Jahre machte.
Albanien ist NATO Mitglied, die gesamte CIA Ausbildung hat sich in Luft aufgelöst, und der Zugang zu den NATO Servern ist für Bujar Nishani und seine Banden gesperrt, wegen Geheimnis Verrat.
Nun berichtet der Geheimdienst Chef nur dem Präsidenten: Bujar Nishani und Salih Berisha.
Der Albanische Bandit, mit gefälschten Lebenslauf, wie der frühere Geheimdienst Chef Fatos Klosi outet, alter Hasser der Amerikaner berichtigt im uralten “Sigurime” Verbrecher Kartell, des Enver Hoxha.

Die alten Verbrecher Zeiten leben auf, die guten Bin Laden Zeiten, rund um Schmuggel und Verbrechen in Albanien als einer der höchsten damaligen SHIK Direktoren, in einem rein kriminellen Enterprise, welche auch mit Sokol Kociu, Europa weite Drogen Netze aufbauten.

Gut das man die Deutschen CDU Gestalten hat, mit der KAS; welche das Verbrecher Kartell, bis zuletzt aufbauten und unterstützten, bis es implodierte, wegen Verblödung. Vielleicht kann hier Doris Pack Auskunft geben?

Der Kommunistische “Sigurime” Präsident von Albanien: Bujar Nishani (Mehmeti) und sein Adviser: Amik Kasoruhos

Salih Berisha Kommunist
Ausweis des Kommunisten Salih Berisha, wo “Demokrat” nur ein billiges Schlagwort ist

Politike Nga JAKIN MARENA
26 Janar 2014 - 14:11

Në dorë të Nishanit, dosja e kreut të SHISH-it, Visho Ajazi Lika

TIRANE - Kryetari aktual i Shërbimit Informativ Shtetëror Visho Ajazi Lika nuk e ka ndryshuar me sa duket personin tek i cili raportonte të gjitha informacionet që kur ish-nënkryetar i këtij shërbimi në kohën e Bashkim Gazides dhe tashmë që ka gati një vit në këtë detyrë. Ai raporton vetëm tek një njeri: Ish-presidenti dhe ish-kryeministri Sali Berisha, mirëbërësi dhe njeriu që e ndihmoi të arrinte në shkallët më të larta të karrierës.

Për ngarjet më të rëndësishme, që nga trafiku i drogës, trafiqet e tjera si dhe për informacionet për botën e errët të krimit, lëvizjen e njerësve në kërkim, celulave të terrorizmit islamik dhe elementëve të tjerë, të cilët SHISH i ka pjesë të punës së tij, Visho Ajazi “troket” në fillim në derën e Berishës, dhe më pas me korrekturë të plotë i dërgon dhe tek kreu i mazhorancës. - See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/n–dor–t–nishanit-dosja-e-kreut-t–shish-it-visho-ajazi-lika-197776.html#sthash.QGTlwMcE.dpuf


Ex-Geheimdienst Chef Fatos Klosi zum neuen Geheimdienst Chef: Visho Ajazi Lika, der bestätigt, das sein gesamter Lebenslauf gefälscht ist und er auch nie im Auswärtigen Amte gearbeitet hat. Lika hat Kanadischen Pass und warum er zurück gekommen ist aus Kanada, liegt im Dunkel der Albanischen Mysterie.

Simon Stefani, Salih Berisha
“Sigurime” : Simon Stefani und Salih Berisha und es gibt verschiedene Fotos, mit den berüchtigsten Mord Anklägern, wie Freisler. Salih Berisha sagte in einem sehr alten Spiegel Interview vor 20 Jahren: Die Akten des “Sigurime” werden nie geöffnet. Inzwischen dreimal gesäubert und praktisch Nichts mehr zufinden.

Sigurime, SHIK, SHIS, die alte Kommunisten Verbrecher Garde des Salih Berisha bis zu Bujar Nishani
Die Dritt klassigen Kommunisten von damals, inklusive dem damaligen Hilfs Polizisten Ilir Meta, und den Gestalten von Tritan Sehuu, Josefina Topalli bis Tritan Shehu, sind Langzeit Partner der Deutschen KAS, welche sich selbst damit disqualifiziert. Lustig als Terror Instrument ist die Justiz, ein Haufen von Voll Idioten mit gefakten Diplomen, von der Deutschen Justiz Aufbau Mafia der IRY-Stiftung gedeckt, denn man kann so lustig und munter hohe Millionen Summen umleiten in rein Mafioese Strukturen.
Visho Ajazi Lika, der Albanische Geheimdienst Chef als NATO Partner?
Rhetoric Staatsanwalts Anwaltschaft und Institutionen: “We have made several reports, but no one does anything”

9/23/2012

NATO Desaster mit der Mafia Gruppe des Salih Berisha und dem neuen “Geheimdienst Chef des SHIS": Ajazi Lika

Visho Ajazi Lika, der Albanische Geheimdienst Chef als NATO Partner?

 

shis Albania

Die wikileaks Cables aus 2007, sprechen deutliche Worte

Berisha und Hysni Kapo, dem Todes Staatsanwalt des Enver Hoxha, wobei selbst der Spiegel vor [ber 20 Jahren schon schrieb in einem Berisha Interview: die alten Kommunistischen Akten der Sigurime werden nie geoeffnet, was viele Fragen heute erneut bei der KAS aufwirft, welche dreist Betrugs Konferenzen verantstaltet und die Prominenz der Gangster von damals wie auch Dritan Sehu, erneut der Partner ist.

Der Innenministerium suspendiert die Polizei Abteilungen: gegen Wirtschafts Kriminalität

Rückblick, auf die kriminelle Bande, mit den Total Idioten Flamur Noka am Schluss!

Wenn Berufs Krmiinelle, Innenminister werden, wie Sokol Olldashi, Bujar Nishani, Lulzim Basha und am schlimmsten nun erneut: Flamur Noka, der nicht einmal den Verstand einer Ente hat mit seiner Mannschaft.

Flamur Noka terror në Kukës, arrestime dhe bastisje në shtëpitë e anëtarëve të PS-LSI

Club der Kriminellen und Maloks: Das Albanische Innenminsterium (bis 9.9.2013), wobei die höchsten Polizei Direktoren eine Sonder Marke sind und Hsyni Burgaj, von Geistes gestörten Britten als Polizei Partner installiet wurde. Irgendwie muss ja der Drogen Schmuggel und die Geldwäsche funktionieren, worin die SAS schon in den Skandal der 8 Tonnen Kokain rund um Sokol Kociu, Ferdinand Durda in 2001 aktiv verwickelt waren.

* E.O. 12958: DECL: 12/06/2017
TAGS: PINR PGOV PREL AL

SUBJECT: OVERVIEW OF THE ALBANIAN INTELLIGENCE
SERVICES

REF: TIRANA 949

Classified By: CHARGE D’AFFAIRES STEPHEN A. CRISTINA
FOR REASONS 1.4 (B), © AND (D).

2007-12-31 15:06 SECRET
Key Performance Measures ————————
4. (S) Organized crime: The SHISH has made excellent progress against organized crime (OC)
targets but is hampered by legal constraints, chiefly Albania’s broad legal immunity for government officials.
The SHISH is aggressive in targeting organized crime suspects, but many times mustt cease investigations that are tied to officials
with immunity.
(NOTE: All members of Parliament, Ministers, Judges (trial, appellate, Constitutional, and Supreme Courts),
Central Election Commission members, the People’s Advocate, and the Chairman of the High State Control (an independent body) enjoy
Constitutional immunity from prosecution for all criminal offenses. END NOTE.) Because of this, there is great incentive for OC figures to obtain
positions of power in government. SHISH is limited to information gathering and has no arrest authority. SHISH gathers and passes information on OC
and narcotics trafficking to the Albanian State Police for further investigation and arrest.
7. (S) Known militants of the governing Democratic
Party (DP) with direct ties to the Prime Minister were appointed as the current SHISH Chief of
Personnel and in the Office of Inspector General (OIG). The Personnel Chief has orchestrated certain
appointments and hirings that do not meet SHISH’s professional development goals, although Director
Shaqiri theoretically has the final decision on all hiring. On-going financial cuts, recently drastic in
nature, have inhibited SHISH’s ability to conduct its work and are perceived by some in the agency as an
attempt to influence its behavior. Despite these challenges, there is little evidence that the
majority of SHISH personnel have succumbed to specific political influence. The two overt
political appointees in SHISH (OIG and Personnel Chief) do not have access to operational information.
……………..

¶9. (S) Penetration: The SHISH and SHIU are not known to have any high level penetrations, despite wide
public perception among Albanians that the SHISH is “full” of members of the former communist
intelligence service (the “sigurimi") and OC figures. From a USG perspective, there are few individuals
that have remained with the organization after the end of the communist period, and those that have are
generally capable partners. There are several incidents where investigations on OC have stalled due
to unknown circumstances or have not turned up evidence that was suspected, suggesting that there
may be some low-level penetration of the SHISH by OC elements, but we are unable to detect any suggestions
of this above low levels. …………..

ttp://wikileaks.org/cable/2007/12/07TIRANA1090.html

1/24/2014

Die Aufbauhelfer, Demokratie Bringer mit der Mafia und 22 Sprengstoff Anschläge in 4 Monaten in Albanien

Filed under: — Sarah_HrNje @ 4:35 pm

Praktisch alle Anschläge in Albanien, haben Nichts mit Politik zutun, sondern mit Verbrechen und Betrug rund um die Geldwäsche, aber von Politischen Kreisen. Man schaltet Mit-Wisser und Konkurrenten aus. Die einzige Ausnahme, dürfte wohl der Mord am SecCement Haupt Eigentümer gewesen sein, wo Albanische Verwandte / Partner, an das Vermögen wollten, was eine Tradition ist, wie in Asien und man durch “Berisha” Freunde, die Sache erledigen liess.

Der uralt Investor Anuar Rizvik, wurde in Tirana - Albanien in die Luft gesprengt

Identische Anschläge auch gegen Hochspannungs Masten, organisierte das vom Westen, der KAS aufgebaute Verbrecher Kartell, von Salih Berisha in 1997-2000 vor allem. Videos aus Tropoje aus der Zeit, belegen, diese primitiven Banditen, welche sich auch in Deutschland tummeln. Idajet Beqiri, schreibt das Selbe, das Berisha Militante überwiegend hinter den Anschlägen stehen, aber oft wegen geschäftlichen Gründen, was zuvor von einer Verbrecher Polizei geschützt wurde. Tritoli që bie era Berishë Publikuar më 25.01.2014 | 13:42 Av. Idajet Beqiri

Artan Didi: Shpërthimet me tritol organizohen në një qendër të fshehtë, atentatet të nxitura politikisht

Das Westliche Modell der “Schock Therapie", welches die Wirtschaft zerstörte, Parnter des Westens, überall nur die dümmsten Kriminellen wurden, für dubiose Bestechungs Geschäfte rund um Privatisierung, und Lizensen. Deutsche als Bestechungs Motor vorne weg und in Folge gab es allein 8.200 Tode nur um Grundstücks Schiessereien der selbst ernannten Land Banditen, wo es 4.000 Tode in 45 Jahren des Steinzeit Enver Hoxha Kommunismus nur gab. Mit Morden im Ausland, 1997-1998 hat Albanien inzwischen ca. 12.000 Tode, in nur guten 20 Jahren, dank dem westlichen Modell, den Tourismus zerstört und die Intelligenz ist überwiegend ausgewandert. Normal:

Destan Gjeta, mit Interpol Haft Befehl festgenommen: Salih Berisha’s Man bei der Bulqize Chrom Mafia

Nach Drogen, Waffen Handel ist die Nr. 3 die Pharma und Arzt Mafia in Albanien

Verurteilte “Most Wanted” als Partner des Westens, rund um Frauen- Drogen- Waffen Handel und ordinär kriminell: Muster Beispiel: 2 aktuelle Geschäfte des Westens, der Österreicher und Deutschen, mit der übelsten Langzeit Mafia, welche im Detail bei uns vor Jahren geschrieben steht, ebenso bei wikileaks auftaucht. Die Intelligenz wandert gezielt aus, weil die westlichen Lobbyisten und Firmen nicht ihre Korruptions Partnerschaften mit den übelsten Clans beenden.

Erpressung, Deutscher Bestechungs Lobbyismus und alle Lizensen im Debakel rund um die Hafen Durres werden überprüft

Agron Gropa verurteilter Chef des Patos - Fiere Mafia Clans und der “Pelikan Security” Interpol gesucht und nun verhaftet

Die Fakten der Zusammenarbeit, mit primitiven Clans, in der Politik ist überall identisch, was Abzocker, Berufs Lobbyisten beteiben, welche schlimmer wie die Camorra im Balkan hausen. Der Kosovo ein totales Debakel der UN, wobei die komplette UNMIK Leitung die Verantwortung hat, für die übelsten Korruptions Geschäfte, und später die Kosovo Regierung. Auch hier vorneweg Deutsche, wie Joachim Rückers, oder Michael Steiner, wie Graf Lambsdorf (siehe auch mit der Russen Mafia, Schweizer Banken usw). Die OSCE Botschafter wie Eugen Wohlfahrt, Wolfgang Grossruck, werden massiv von der Bertelsmann’s Stiftung sogar kritisiert, welche total versagt haben. Diese Staatlich finanzierte Stiftung, braucht dazu etliche Jahre länger, als wir um diesen korrupten Sauhaufen, der von der Mafia übernommen wurde, so zubeschreiben.

 

Direkt in Plepa bei dem Militär Stützpunkt, wo im Umkreis, die komplette Prominenz der Kosovo, Albanischen, Mazedonischen Verbrecher Banden, illegal auf gestohlenen Grundstücken bauten, inklusive den US Gangster wie Sahit Muja, oder auch die Albanische Dulaku Gruppe und der Umschlags Platz für gestohlene Autos war natürlich auch nicht weit. Zum akutellen Anschlag dort.

Eine der üblichen Baufirmen: “Enigma” Eigentümer Xhemal Cela, aus der berüchtigten Drogen Polizei Mafia aus Tropje, dem Cela Clan, welche wie 300 andre Appartment Häuser keine Baugenehmgiungen in Tirana haben, ebenso nicht im Bezirk Durres. Keiner will den Bauschrott kaufen, wobei Enigma, die ‘Appartments, wie saures Bier anbietet. Xhemal Cela, gehört zum Verbrecher Klan des Ilir Meta, heiratete eine Cousine von Ilir Meta, dem Frankenstein der Albanischen Politik und ein Produkt der Deutschen AA Inkompetenz und Betruges in 1999, vor allem von Joschka Fischer und den Verrückten Mafiosis der FES. Xhemal Cela, verstarb im Krankenhaus heute Nachmittag und war mit seiner “Enigma” Baufirma in unzählige Grundstücks Streitigkeiten verwickelt, weil er mit Politiker Protektion als Ilir Meta Verwandter, einen Farb Kopierer hatte, für gefälschte Grundstücks Urkunden und Lefter Koka der Partner im Bezirk Durres, auch mit anderen Verbrechern, wie den Tragaj Brüdern gut verbunden war. Ziegenhirte macht auf Gross Bauunternehmer, nur weil er die Cousine des Ilir Meta geheiratet hatte und verschuldete sich bei Mafia Geldgebern immer mehr, wo er keine Bau Aufträge mehr füllte ab 2012!


das brennende Auto in Mitten von Hunderten von extrem kriminellen Clans, welche dort illegal bauten, was im Vasil Hila Skandal vor 10 Jahren auch schon bei Gericht dokumentiert war, wo es bis zu 15 Jahren Haft gab. Heute ist die Justiz vollkommen ruiniert, durch die Justiz Aufbauer der EU und der Deutschen und Nichts existiert mehr, ausser Idiotie.


Das Auto von Xhemal Çela , direkt verwandt mit dem Tropoja Cela Polizei und Drogen Clan, des Salih Berisha. Unweit davon an der Nord Seite des Militär Stützpunktes, befand sich der Super Mafia Stützpunkt Nr. 3, Nr. 1 in der Rruga Taulantia, und Nr. 2 ein Lokal, wo die Lulzim Berisha Bande wohnt, bei dem Bahnhof. Partei übergreifender Verbrecher Clan, des Landraubes und der Geldwäsche, was wohl jetzt ihm zum Verhängniss geworden ist.

Seinen Bruder: Stadt bekannter Durres Verbrecher als Vize Bürgermeister und Chef der Landraub Mafia.

Adrian Cela

Adrian Cela, hat man in Durres angeklagt: Handlanger der Mafia: extrem kriminell und korrupt. Als Vize-Bürgermeister zerstörte er die Durres Küste, indem er Verbrecher in die Stadt und Bau Polizei einsetzte, wobei der Bürgermeister Vangjush Dako, selbst Bau Insepktor im kriminellen Enterprise des Ilir Meta, mit seinem Bürgermeister Miri Hoti vor über 10 Jahren war.
Der Durres Vize Bürgermeister: Adrian Cela, Profi Gangster im Langzeit Betrieb, Vertretet der Mafia Familien Gjoka, Hasanbeliu, Koka! Betonierung der Innenstadt, der Küste und Öffentlichen Strände wie illegalem Grundstücks Handel, Betrug an der neuen Promenande und rund um die illegalen Appartmen Blöcke der Neu Zeit in der Rruga Taulantia.

Einem der Partner im kriminellen Enterprise, hatte man einen der höchsten Posten im Rathaus Durres gegeben: in 9/2013

Die Italiener verhaften den Durres Stadt Architekten: Adlei Likmeta und das normale Chaos

Typischer Anschlag vor 2 Tagen: gegen einen Berisha, Orts Vorsteher: Fredi Berberi, der überall grosse Grundstücke verkaufte, ohne jede Gesetzes Grundlage, an die Partei Gänger, wie in einem Vandalen Land Raub Modell. Lt. Gesetz Alles wertlose Grundstücks Urkunden an der Küste, weil so ein Ortsvorsteher, keinerlei Kompetenz dafür hat. Folgen einer kriminellen EU Politik, mit der Dezentralisierung.

9/2/2013

Die EU Dezentralisierungs Programme haben Albanien vernichtet: Auran Tare über die Kultur-, Tourismus und Umwelt Vernichtung

Der EU und USA, reichte es aber nicht nur die Administrationj durch die Dezentrlaisierung zuzerstören, sondern, ebenso die Justiz, Bildung und Krankenhäuser, denn nur dann gibt es billige Privatisierungs Profite. 90 % der Gelder in Haiti wandern in die Taschen der Helfer, denn es ist das grössten Mafiöse Construkt der Welt, neben den Betrugs Bankern. Aufbau- und Entwicklungshile wird direkt unterschlagen, mit den dümmsten Partner der jeweiligen Regierungen, was die echte Mafia seit Jahren erblassen lässt, und selbst Terroristen Zirkel, haben inzwischen Hilfs Organisationen gegründet, so lukrativ ist dieses Geschäft der EU, USA und deren Organisationen. 6 Milliarden € war dr Profit in die Consult Taschen der SPD unter Heidemarie Wieczorke-Zeul, und eine Grüne Uschi Eid durfte bei dem Raubzug in Afrika auch nicht fehlen.

Kush fshihet pas 22 sulmeve me tritol dhe zjarr në 4 muajt e fundit

Kopertina e DITA-s

Postuar më: 24 Janar, 2014 tek Kopertina

Kush fshihet pas 22 sulmeve me tritol dhe zjarr në 4 muajt e fundit

gazeta dita cover

Redaksional

Ka nisur të bëhet e rrezikshme. Dje kishte një tjetër shpërthim tritoli të telekomanduar në Durrës, në automjetin e një biznesmeni. Shpërthimi i radhës. Nëse hedhim një vështrim në 3 muajt e fundit, kuptohet lehtësisht se intensiteti i akteve dhe shpërthimeve të tilla në këto muaj është i pakrahasueshëm. Asnjëherë më parë në dekadën e fundit nuk ka pasur një numër kaq të dendur shpërthimesh të telekomanduara apo kërcënimesh të ngjashme të kryera me djegie.

Objektivi i sulmeve të tilla në tre raste kanë qenë zyrtarë dhe përfaqësues politikë, Besnik Dervishi, Prefekti i Vlorës, Fredo Berberi, kryetar komune në Vlorë dhe kryetari i PD-së së Pogradecit Luan Lipo. Pak ditë më parë, Gjergj Bojaxhiut, një ish zyrtar i lartë i qeverisjes së PD-së i dogjën 2 automjetet në oborrin e shtëpisë.

Atentatet kanë pasur objektiv edhe një kategori tjetër personash që janë kryesisht biznesmenë si dhe shtyllat e tensionit të lartë.

Sikundër rezulton në të paktën 3 raste objektivat kanë qenë rangje dhe përfaqësues politik. Kjo është një e dhënë shumë e rëndësishme. E cila ngre teorikisht dy opsione logjike: Ose kriminelët apo organizatat kriminale kanë fituar një vetëbesim të fortë (që nuk e kanë pasur më parë ) për të ngritur dorën ndaj përfaqësuesëve politikë. Ose kriminelët dhe organizatat nuk veprojnë thjesht si të tillë por kanë dhe prapavijë apo orientim të qartë politik në aktet e tyre, pra krimi është zbatues i një skenari dhe jo urdhërues i tij.

Duhet një hetim i gjithëanshëm dhe rast pas rasti për të bërë këtë ndarje, por ajo që ne dimë me siguri sot është fakti se tre politikanët që kanë rënë pre e këtyre atentateve apo mesazh-atentateve, kanë një të përbashkët: Ata kanë deklaruar përpara hetuesve se nuk kishin asnjë ide se kush mund të ishte autori apo personi i interesuar në eliminimin e tyre fizik. Të tre personazhet nuk kanë identifikuar një rrezik potencial për të cilin ata kishin dijeni, apo ndonjë konflikt. Është një përkim interesant pasi u jep ngjarjeve dhe një tjetër të përbashkët: Autorët kanë avantazh elementin e befasisë dhe të imunitetit ndaj çdo lloj dyshimi të arsyeshëm ndaj tyre.

Nga ana tjetër konteksti në të cilën kanë ndodhur ngjarjet nuk flet për ndonjë vullnet apo sipërmarrje të njëanshme të ndonjë grupimi kriminal. Asnjë goditje e rëndësishme e ndonjë grupimi kriminal nuk ka ndodhur në 3 muajt e fundit. Për më tepër, organizatat kriminale kanë një tipar dallues, kur ato nisin goditjet dhe ndihen të kërcënuara nga hetimi i aktivitetit të tyre, nuk i japin menjëherë mesazhet në rangjet e politikës, por fillimisht ato çojnë mesazhe kërcënuese tek drejtuesit e policisë, prokurorisë, gjykatat, e më pas kur rrethi shtrëngohet edhe më shumë ato godasin dhe në nivelin më të lartë, në nivelin “TABU”, atë politik.

Policia, prokuroria, gjykatat duken shumë larg suazës së këtyre kërcënimeve dhe duket se goditjet janë të përqëndruara qartësisht si mesazhe në nivel politik në të paktën tre raste shtuar dhe rastin e katërt me Gjergj Bojaxhiun.

Këto katër ngjarje flasin për 4 atentate dhe sinjale dërguar personave me valencë politike. Në të katërta rastet objektivi i atentateve nuk ka humbur jetën por është e qartë se mesazhi është dhënë. Të para në kontekst këto ngjarje janë shoqëruar edhe me atentate të natyrës strategjike terror-mbjellëse siç ishin edhe atentatet ndaj shtyllave të tensionit të lartë dy javë më parë. Gazeta DITA risolli në vëmendje ngjashmërinë e këtyre atentateve ndaj shtyllave me periudhën 1999-2002 kohë kur eksponentë të PD-së u angazhuan në kryerjen e akteve të tilla, gjatë opozitës së atëhershme të kësaj partie, ku Riza Mala ishte atentatori tipik i lidhur me demokratët.

Sikur të mos mjaftonin shpërthimet, reagimet e PD-së për të gjitha rastet kanë qenë tepër të egra duke akuzuar apriori për autorësinë e tyre qeverinë ndërsa kjo parti si rregull duhej të bënte thirrje për identifikimin e autorëve dhe jo paragjykimin e tyre. PD-ja menjëherë pas atentateve në mënyrë të pabazuar paragjykon autorët duke krijuar një mjegull të panevojshme, që vetëm zbardhjes së ngjarjeve nuk i shërben, në mos, ngatërron më keq hetimet dhe krijon imunitet në distancë për autorët, cilëtdo qofshin. Këtij qëndrimi të PD-së i shtohen dhe deklaratat e përditshme ku kjo parti kujdeset me sa mundet që të krijojë idenë se situata e rendit është jashtë kontrollit. Nga ky vështrim i përgjithshëm i ngjarjeve që kanë ndodhur bëhet e qartë se goditjet po vijnë në nivel politik, po kombinohen me goditje tipike terroriste në hedhjen në erë të shtyllave të tensionit të lartë dhe po shoqërohen me qëndrimin mjegull-krijues të opozitës dhe sidomos PD-së e cila vetëm sa shton klimën e terrorit dhe krijon amulli në popull por krijon dhe siguri në distancë për autorët e ngjarjeve.

Goditjet dhe mesazhet me tritol kanë kapur nivelet politike por nga ana tjetër po shoqërohen dhe me solidaritet politik. Duket sikur vala e terrorit ka tashmë dhe aleatët e saj në rangje politike.

E gjithë kjo klimë mund të jetë çdo gjë, përveçse klima e një shteti normal dhe shteti të së drejtës. Policia, prokuroria dhe sidomos Shërbimi Inteligjent, kanë për detyrë themelore, kushtetuese të analizojnë ngjarjet dhe të shquajnë qartë kush dhe pse po jep mesazhe me tritol në rangje politike dhe jo vetëm.

Ka nisur të bëhet shumë serioze, ndaj dhe reagimi duhet të vijë i tillë, tashmë jo vetëm jetojmë në një klimë terrori, por nëse organet ligjzbatuese nuk bëjnë dot gjë për të identifikuar dhe ndëshkuar autorët dhe frymëzuesit, kemi për të kaluar në institucionalizimin e terrorit.

Kjo do ishte një dhuratë e hidhur dhe një fatkeqësi për të gjithë shqiptarët, pavarësisht se politikisht dikujt mund t’i leverdiste.

 

* * *

Në katër muaj, 22 atentate me eksploziv

Rriten frikshëm atentatet me eksploziv, kryesisht të telekomanduar, ndaj zyrtarëve të lartë të shtetit, policëve dhe biznesmenëve. Në shumë prej tyre duket qartë dora e profesionistëve të një grupi të organizuar kriminal dhe të strukturuar, që vepron me skenar të parapërgatitur në çdo detaj. Qëllimi është i qartë, eleminimi i shënjestrës. Kurse në të tjerat, janë kallëpe tritoli të hedhura nxitimthi me fitil zjarrpërcjellës, që sipas ekspertëve, janë shenja paralajmërimi apo shantazhi. Kurse në një rast, atë të Gjergj Bojaxhi, shantazhi është bërë nëpërmjet djegies së dy makinave që ishin parkuar në oborr. Në katër muaj e gjysmë, ose më saktë që prej 8 shtatorit të vitit të kaluar dhe deri ditën e djeshme, kur u regjistrua sulmi i fundit profesionist, numërohen 22 atentate me lëndë plasëse dhe shumë pak ngjarje të zbardhura dhe me autorë të arrestuar. Ekspertë të Policisë së Shtetit mendojnë se ose është një grup i vjetër kriminal i njohur për atentatet me mina të telekomanduara, një celulë e vjetër e grumbulluar dhe organizuar, ose mund të jenë edhe njerëz që dikur kanë punuar në polici dhe i njohin shumë mirë eksplozivët. Aktet më të rënda njihen ato të hedhjes në erë të shtyllës së tensionit të lartë në Milot me parulla politike, atentati ndaj kryekomunarit Fredo Berberi, atentati i dështuar ndaj prefektit të Vlorës, Besnik Dervishi dhe ai i djeshmi ndaj biznesmenit të ndërtimit, Xhemal Çela. Atentatet më të bujshme kanë gjurmët e eksplozivit C4 të telekomanduar. Mesatarisht numërohen mbi 5 atentate në muaj, ose një çdo 6 ditë.

8 shtator, eksploziv emigrantit për hakmarrje

Një automjet ka shpërthyer në ecje e sipër ndërsa në të gjendeshin katër persona, mes tyre edhe një fëmijë. Akti i rëndë ndodh në mes të ditës dhe në mes të Tiranës. Shënjestër e atentatit të telekomanduar ishte emigranti i kthyer nga Belgjika, Petrit Marku, nga Mirdita, që mbeti i plagosur rëndë. Shkak u dyshua hakmarrja për një vrasje të vjetër, por nuk ka ende të ndaluar.

 

12 shtator, atentat edhe shefit të Komisariatit nr. 1

Persona të panjohur kanë vendosur një sasi eksplozivi në makinën e shefit të krimeve të Komisariatit numër 1 në Tiranë, Artur Hyka. Makina ka shpërthyer në orët e para të mëngjesit të sotëm, por fatmirësisht pa shkaktuar të lënduar. Policia po heton në disa pista, ndërsa dyshohet se ngjarja ka ndodhur për shkak të detyrës. Edhe për këtë ngjarje nuk është bërë identifikimi i autorëve.

 

16 shtator

Një sasi e konsiderueshme eksplozivi i telekomanduar, i është vendosur brenda në makinë efektivit të policisë rrugore të qarkut të Lezhës, Kujtim Çardaku. Shpërthimi u shënua rreth orës 18:30 minuta në qendër të qytetit të Shkodrës, afër sheshit “Luigj Gurakuqi”. Shkak dyshohet detyra që ka kryer efektivi më parë në qytetin e tij, ndërsa mbeti i plagosur rëndë nga atentati. Nuk ka asnjë të arrestuar.

 

24 shtator, hidhet në erë makina e biznesmenit

Automjeti i një biznesmeni është përshirë nga flakët si pasojë e një shpërthimi të ndodhur pranë Kodrave të Liqenit Artificial, në Tiranë. Mjeti luksoz “BMË X6” ishte në pronësi të biznesmenit Andrea D., dhe ishte parkuar pranë një lavazhi që prej mëngjesit, në një ndër zonat më të frekuentuara nga kryeqytetasit. Fatmirësisht nga shpërthimi i automjetit nuk ka të lënduar, ndërkohë që janë dëmtuar dy automjete të tjera.

 

24 shtator, dështon atentati ndaj kryekomunarit

Persona të panjohur kanë vendosur një sasi tritoli poshtë automjetit të kryetarit të komunës së Golemit, Agron Agalliu. Fatmirësisht lënda plasëse, e mbështjellë me një qese plastmasi, ka rënë nga makina dhe nuk ka shpërthyer. Banorët e zonës kanë njoftuar policinë, e cila konfirmoi se bëhej fjalë për një sasi tritoli, të cilit ishte vendosur një mekanizëm që komandohej me telefon, por rënia shmangu atentatin.

 

1 tetor, i hedh kallëpin ish të fejuarës

Ndarja e një çifti të fejuarish është bërë shkak që djali të hakmerret duke hedhur eksploziv te shtëpia e prindërve të saj. Tritoli i shpërthyer dëmtoi banesën e familjes Nikolli në Krujë dhe për fat të mirë nuk pati të lënduar. Policia hetoi ngjarjen dhe dy ditë më pas arrestoi si të dyshuar 24-vjeçarin Ardit Roshi, kurse motivi i krimit është hakmarrja e të riut për ndarjen.

11 tetor, tritol avokatit dhe parukerisë

Një shpërthim i fuqishëm shkatërroi pjesërisht zyrën e avokatit Shkëlqim Frangu, në qendër të qytetit të Krujës. Ndërsa shpërthimi tjetër me tritol ndodhi mëngjesin e së mërkurës në parukerinë e Rajmonda Shegës nga fshati Nikël (disa kilometra larg prej qytetit Krujës). Pas kryerjes së veprimeve hetimore paraprake, hetuesit e çështjes deklaruan se dy shpërthimet me eksploziv nuk kanë lidhje me njëra-tjetrën.

24 tetor, tritol makinës së policit

Dy të rinj u arrestuan dy ditë pasi makina e një efektivi policie në Kombinat shpërtheu i parkuar pranë komisariatit. Renato Kazani dhe Shaban Lami janë në qeli pasi akuzohen se në një sherr të ditëve më parë, janë hakmarrë me lëndë eksplozive ndaj makinës së Shkurt Toplanit. Një prej të ndaluarve mësohet se është edhe efektiv policie (Lami). Nga shpërthimi pati vetëm dëme materiale.

 

27 tetor, eksploziv shefit të Policisë Gjyqësore

Persona të paidentifikuar kanë vendosur poshtë makinës së shefit të Policisë Gjyqësore Sarandë një sasi eksplozivi. Ngjarja ka ndodhur lagjen numër 3 në qytetin bregdetar. Mësohet se lënda plasëse është vendosur në makinën e shtetasit Altin Abduli. Nga shpërthimi i lëndës plasëse nuk pati persona të lënduar. Nuk ka ende një të arrestuar për krimin dhe shkak dyshohet detyra që ushtronte i dëmtuari.

 

10 nëntor, atentat kreut të FRESSH-it

Një sasi tritoli i është vendosur makinës së kreut të FRESSH-it në Elbasan, Vangjel Ranxha. Lënda eksplozive ka shpërthyer, por fatmirësisht nuk ka shkaktuar të lënduar. Mësohet se automjeti me targa angleze ishte i parkuar pranë banesës së tij në lagjen “Syrja Dylgjeri”, në kohën që ka shpërthyer. Nga shpërthimi automjeti ka pësuar dëmtime në pjesën e përparme. Policia ka nisur hetimet, por nuk ka të arrestuar.

 

23 nëntor, atentat shefit të Klubit Elbasani

Një sasi e vogël eksplozivi u vendos pranë banesës së shefit të Klubit Sportiv Elbasani, që shkaktoi dëme të shumta materiale dhe panik te banorët e pallatit që ndodhet përgjatë bulevardit “Aqif Pasha”. Tritoli është vendosur para derës së banesës së Erjon Sqapit. Ish-tekniku i klubit ka deklaruar se ka marrë kërcënime për të cilat dhe ka denoncuar. Dyshohet se autorët e kërcënimeve janë prindërit e futbollistëve.

 

3 dhjetor, përgatisnin eksplozivin, plagosen vetë

I vendoset tritol një automjeti në zonën e Vaqarrit në kryeqytet, mbetet i plagosur një person. Ngjarja është shënuar në afërsi të zonës së njohur si “Ish-pularia” dhe u plagos Roland Cakërri. Por nga hetimet e mëvonshme rezultoi se kanë qenë dy të rinj që në makinën e tyre mbanin eksplozivin që shpërtheu aksidentalisht dhe policia i arrestoi pasi hetoi ngjarjen. Fillimisht u dyshua për atentat.

 

13 dhjetor, C4 prefektit Dervishi

Mëngjesin e 13 dhjetorit, pak sekonda pasi prefekti i Vlorës, Besnik dervishi zbriti nga vetura e tij personale, efektivi i Gardës në kontroll rutinë te hyrja e Kryeministrisë, zbuloi kallëpin me 200 gramë C4 të telekomanduar, që për fat të mirë nuk shpërthehu. Për ngjarjen ka dy të dyshuar si përdorues të kartës e telefonit, por asnjë të ndaluar. Ngjarja u dyshua se kishte si motiv detyrën.

 

18 dhjetor, tritol lokalit pas plagosjes së pronarit

Një sasi eksplozivi ka shpërthyer në orët e para të ditës në një lokal pranë “Shkollës së Baletit” në kryeqytet. Por fatmirësisht si pasojë e shpërthim ka pasur persona të lënduar, vetëm dëme materiale.
Policia mbërriti menjëherë në vendngjarje dhe nisi hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Vetëm disa muaj më parë, kur ky lokal ishte duke u ndërtuar, është plagosur shtetasi Fatjon Dauti, pronar i lokalit.

 

28 dhjetor, tritol makinës së kreut të Ujësjellësit

Një shpërthim i fuqishëm me tritol në qendër të Ersekës ndodhi teksa pronari i mjetit të dëmtuar, drejtori i Ujësjellësit Oresti M., ka qenë duke festuar me kolegët e punës me rastin e fundit të vitit. Autorët e paidentifikuar hodhën kallëpin drejt mjetit dhe u larguan. Për fat të mirë dëmet ishin në materiale. Dyshohet se shkak i sulmit ka qenë detyra, por ende nuk ka një të arrestuar për ngjarjen.

 

31 dhjetor, hidhet në erë shtylla e tensionit

Persona ende të panjohur, vendosën natën e Vitit të Ri, nga 16 kallëpe tritoli në secilën këmbë të shtyllës së tensionit të lartë të Interkonjeksionit Tiranë-Podgoricë, në Milot, me qëllim për ta rrëzuar. Ka shpërthyer vetëm një pjesë dhe shtylla nuk u rrëzua. Akti u cilësua terrorist dhe me motive politike, për shkak se u gjetën edhe dy parulla ku shkruhej “Taksat” dhe “Nafta”, referuar rritjes së tyre.

 

6 janar, granatë kreut të PD-së Pogradec

Shpërthim granate në banesën e kreut të Partisë Demokratike në Pogradec. Shpërthimi ka ndodhur gjatë orëve të vona, duke zbardhur 6 janari, në lagjen nr. 1 të qytetit. Luan Lipo tha se shkak është posti që mban si kreu i PD-së, por policia tha se dyshohen edhe konfliktet banale. Nuk ka asnjë të arrestuar. Lipo dhe familja e tij u morën në mbrojtje. Shpërthimi shkaktoi dëme materiale.

 

19 janar, Gjergj Bojaxhiut i djegin 2 makinat

Persona ende të paidentifikuar, kanë depërtuar në brendësi të shtëpisë së Gjergj Bojaxhiut, ish-drejtorit të KESH-it dhe INUK-ut, ndërsa spërkatën me benzinë dy veturat “Fiat” të tij të parkuara në oborr dhe më pas i vunë zjarrin. Flakët shkrumbuan mjetet dhe Bojaxhi denoncoi ngjarjen në policinë e Tiranës. Ngjarja ndodhi në Farkë, ndërsa dyshohet se sulmi ka qenë i qëllimshëm.

 

20 janar, atentat kryekomunarit Berberi

Atentat kreut të komunës Qendër në Vlorë, Fredo Berberi. Ngjarja ndodhi në bulevardin “Ismail Qemali”, pasdite, teksa zyrtari lëvizte me fuoristradën e tij. Shpërthimi i telekomanduar shkaktoi plagosjen e tij të rëndë. Autorët mbeten të panjohur, kurse policia po heton në disa pista, si detyra që ushtronte dhe konfliktet e pronësisë me banorët e komunës për tokat e bregdetit.

 

20 janar, tritol komisariatit Fushë-Krujë

Një sasi e vogël eksplozivi ka shpërthyer mbrëmjen e kësaj date në ambientet e policisë së Fushë-Krujës. Persona ende të paidentifikuar, por që mund të jenë të pakënaqur nga aksionet e fundit në këtë zonë, sulmuan me tritol dhe dëmet ishin materiale. Megjithëse u shoqëruan disa kontigjente të krimit në zonë, që njohin dhe lëndët plasëse, nuk është bërë asnjë arrestim për ngjarjen.

 

21 janar, tritol kryegardianit të Fushë-Krujës

Një sasi eksplozivi tritol ka shpërthyer mëngjesin e kësaj date në Kamëz, te dera e familjes së shefit të Policisë së Burgut Fushë-Krujë, Lulzim Haxhia. Dëmet ishin vetëm në materiale dhe panik tek pjesëtarët e familjes. Policia nisi hetimet, por nuk ka të arrestuar për ngjarjen. Kryegardiani ka thënë se nuk ka konflikte, por dyshohet se atentati ka ardhur nga burgu.

 

23 janar, plagoset në atentat biznesmeni

Xhemal Çela, një ndërtues i njohur në qytet prej vitesh, ndodhet në gjendje kritike për jetën në Spitalin Ushtarak. Po udhëtonte me veturën e tij afër Plazhit Iliria, kur ndodhi shpërthimi i telekomanduar i eksplozivit C4. Makina shkrumbohet plotësisht, dëshmitarët e shpëtuan. Kryhen 20 shoqërime, nuk kishte precedentë dhe konflikte. Hetohet konkurrenca nga rivalët dhe ndonjë borxh për biznes.

http://gazetadita.al/24-janar-2014/

visa Tirana FAZ und Co., als Otto Schily, Joschka Fischer und Co. im Dienste der Albaner Mafia mit vollen Wissen standen und Nichts gegen kriminelle Diplomaten dort unternahmen, weil man ja. u.a. das Flugplatz Geschäft mit Hochtief machen wollte und noch mehr Bundesdruckerei Geschäfte mit der Albaner Mafia, wobei bis heute die SPD Fuzzis und FES, mit der Prominenz der Verbrecher Cooperationen hat und auch finanziert.

 

Klaus Mangold
Profi im Lobbyismus, wie man an Griechenland, Serbien, dem Balkan sieht: Prof. Dr. Klaus Mangold
Prof. Dr. Klaus Mangold – ehemal. Vorstandsmitglied Daimler AG (Daimler musste 2010, eine 185 Millionen € Strafe bezahlen und hat für 3 Jahre einen FBI Aufpasser akzeptiert, u.a. wegen Bestechung ausl. Regierungen auch auf dem Balkan, wo man wie VW, seine Partner direkt im Drogen Handel hat.)
Die Geschichte der Internationalen Mafia!
Ost Ausschuss der Wirtschaft
Kompetenz Center bedeutet in diesen Kreisen. Know-how für Bestechung ausländischer Regierungen mit Hilfe und finanziert von der GTZ und KfW. http://www.ost-ausschuss.de/

aus Balkaninfo

So wurde der Ferronikei-Komplex, zu dem Minen und Metallgewinnungsanlagen zählen, gegen den Willen der Arbeiter für nur 33 Millionen Euro quasi verschenkt, obwohl auch höhere Gebote vorgelegen haben sollen. Nutznießer war das kasachische Unternehmen Alferon, an dem wiederum die deutsche Thyssen-Krupp beteiligt ist.
……………………………………………………….
Die deutschen Interessen vertritt dabei vor allem die Südosteuropa-Gesellschaft, deren Mitglieder einem Who is who der deutschen Wirtschaft gleichen. Man findet dort führende Finanzinstitute wie die Deutsche Bank, die HypoVereinsbank und Konzerne wie Siemens. Deren Fürsprecher im Kosovo war Michael Schäfer, ehemals Politischer Direktor im Auswärtigen Amt. In dieser Position hat sich Schäfer auch für den ehemaligen Premierminister des Kosovo, Ramush Haradinaj eingesetzt, der vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag als Kriegsverbrecher angeklagt wurde wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verstößen gegen das Kriegsrecht.
………………….
Frühzeitig haben sich auch deutsche Politiker immer wieder für eine Unabhängigkeit des Kosovo ausgesprochen. Gernot Erler (SPD), Staatsminister im Auswärtigen Amt, erklärte 2001 gegenüber dem Deutschlandfunk in Bezug auf den Kosovo, dass die Grenzen nicht unantastbar sind.
………………………
http://www.wsws.org/de/2008/feb2008/koso-f26.shtml

Kommentar: Die Privatisierung des Ferronikei-Komplex, gilt als kriminellsten Geschäft im Kosovo, wo einwandfrei auch nicht die besten Bieter zum Zuge kamen, und die Verbrecher Firma Thyssen (siehe Schreiber, U-Boote nach Athen mit faulen KfW Krediten usw..) erneut über Tarn Firmen auftrat. Natürlich immer dabei: Kriminelle Deutsche Diplomaten, welche die Kosovo Mafia, wie bewiesen Stapelweise mit Visas versorgte um Geschäfte zu machen.

Gut geschmiert und bestochen, dann wird man China Botschafter: Michael Schäfer im Kosovo, im Sinne von Frank Walter Steinmeier! Irgendwo müssen ja die 600 Milliarden € im Ausland verschwunden sein, wo der Thyssen Lobbyist: Michael Schäfer, eine wichtige Rolle spielt.

Michael Schäfer, ist ein Muster Beispiel, wie Politik und das Auswärtige Amt , von einer hoch kriminellen Mafia übernommen wird, nur um Geschäfte zu machen. Visa Besorgung für die Drogen Mafia, damit hatte Michael Schäfer nie ein Problem, weil die General Staatsanwaltschaft Berlin, Partner der Internationalen Mafia ist und solche Leute deckt. Aus der Körber Stiftung und heute Botschafter in China. Deshalb geht es halt mit solchen Leuten auch mit dem Export überall stark bergab, wobei dann die Export Garantien die Alternative ist, welche der Steuerzahler dann bezahlen muss, u.a. bei 400 Milliarden € fauler Kredite im Osten und im Balkan.
Rudelweise, werden Leute finanziert, die nur Eines kennen! Alles korrumpieren und Mafiöse Strukturen pflegen.aus

Das System des Hashim Thaci und als Lehrmeister Deutschlands grösste Verbrecher Organisation, die FES (Friedrich Ebert Stiftung – Berlin) Michael Schäfer der heutige China Botschafter lässt grüssen

Sowas ist heute Botschafter in China, ein Profi Krimineller, der für Thyssen unterwegs war! Hinzu kommt die Visa Geschäfts Beschaffung für die Albaner Mafia und Drogen Bosse, damit man Geschäfte machen kann, als Teil des Bestechungs System: Der Schaden geht in die Milliarden + hohe Kosten für den Ermittlungs Aufwand der Jusitz! Derartige Praktiken, werden siehe Visa Skandal direkt von der General Staatsanwaltschaft Berlin und den Korrupten Richtern des 27. Senates unterstützt, weil ja direkt erneut Deutsche Minister und andere Kriminelle in Berlin daran beteiligt sind.

Staatssekretär Ludger Volmer und seine Visa Skandale und Bestechungs Skandale mit der Bundesdruckerei in Albanien, Asien und Afrika

Ein Bomben Anschlag, in Lezhe gegen einen Klein Buss, wo die Bombe nicht explodierte, ein Konkurrenz Geschäft, wo die Berisha Leute, nicht mehr ohne Lizenzen fahren können.

noch ein grosser Anschlag, gegen einen Gangster in Skhoder

1/22/2014

Geschützt durch den Mafia Präsidenten Bujar Nishani: das NATO Debakel mit den Albanischen Geheimdienst SHIS

Filed under: — Super Visor @ 12:14 am

Inzwischen wurden vollkommen illegal, die Statuten des Geheimdienstes ausser Kraft gesetzt, und mit den alten Kriminellen Berisha Banden des alten SHIK besetzt. Ex-Geheimdienst Chef Fatos Klosi, gibt Alarm. Vielleicht kann Doris Pack zu den Zuständen rund um Salih Berisha Auskunft geben?

Für die primitiven Gangster zählt nur Eines, das ihre dümmsten Ziegenhirten aus Tropoje, Kukes, Puke einen Posten erhalten bei der Polizei, oder im Geheimdienst, für Raubzüge und Verbrechen, weil es Tradition ist. Die meisten haben nicht einmal die 4-jährige Schule besucht.

Der Mafia Pyschopat Salih Berisha und wie er den Geheimdienst ruiniert hat

Salih Berisha, baute damals mit Ajazi Lika an vordester Front, Europa und Weltweite Drogen und Waffen Mafia Netzwerke auch, auch mit Kosovo Verbrecher Kartellen. Ebenso die Terroristen Verbindungen mit den Bin Laden Leuten in Albanien von 1992 an.

Heute geht das kriminelle primitiv Enterprise in die nächste Runde und ungehindert.


Schönes Debakel für die CIA Ausbildung, aber wenn schon ein Fatos Nano seinen Betrug und Drogen Handel mit Segen des CIA betrieb, im Gegenzug dann geheime Verträge abgeschlossen wurden (welche in Deutschland vorliegen) man den kriminellen US Banden Straffreiheit gewährte, und die USA nur ein Interesse haben: Das die Albaner die kriminellen Raubzüge des Militärs mit tragen im Ausland, vom Irak bis Afghanistan. Deutsche Militärs schweigen und die Pyschopaten der Inkompetenz, was sich Politiker nennt, sowieso.

Ajazi Lika
Dreistigkeit ohne Ende, dieser primitiven Verbrecher Banden: Chef Ajazi Lika

Ajazi Lika

Bujar Nishani und seine alte Kommunistische Truppe haben es in sich, nachdem Bujar Nishani Polizei und die Justiz vernichtet hat, denn sowas brauchen Kriminelle nicht. Warum die NATO dann von einem EU Kandidaten Status im Herbst schwafelte, kann keiner verstehen. Josefina Topalli, gehört zu den alten Sigurime Apparat.


und

9/23/2012

NATO Desaster mit der Mafia Gruppe des Salih Berisha und dem neuen “Geheimdienst Chef des SHIS": Ajazi Lika

Filed under:

— Insider @ 12:16 pm Edit This

Nach der Entfernung des Geheimdienst Chefs von Albanien, seiner 12 Direktoren, durch den neuen Chef: Ajazi Lika und mit Hilfe des Lakaien und Polizei wie Justiz Zerstörers Bujar Nishani, werden 80% des Geheimdienst Personal entlassen und durch Neue ersetzt, identisch zuvor in der Justiz, Polizei, Krankenhäuser, Bildung und Schulen. Wie die 4 wichtigsten Polizei Direktoren, in 2009 schon eliminiert wurden, durch die Durres “Eliten", ermordete man ja den Durres SHIS Direktor ISO COPAletzten Oktober, eine Familie mit sehr guten Namen in Durres, der ja auch als Verbindung der Staatsanwaltschaft und des Geheimdienstes arbeitete. Und da gab es viele faule Eier, wie der Export von Waffen an die Hisbollah und Menschen- Drogen- Export Betrug im Hafen. Er war nicht der erste Geheimdienst Offizier für diese Aufgabe, der ermordet wurde in Durres.

Besonders aktuell natürlich: Die Entführung, Folter und Mord in 1995 u.a. des Mazedonischen Geschäftsmannes und Mafiosi: Remzi Hoxha, macht seit Jahren auch International Schlagzeilen.Einfach lächerlich ist nun das Schreiben des korrupten Oberstes Gerichtes an den Geheimdienst Chef Ajazi Lika: “man hätte keine Beweise, das der damalige SHIK, etwas damit zutun hat". Kurz gesagt, sind auch hier die Akten verschwunden, wie auch rund um den Mord des Hashim Thaci, an Ali Uka in 1998 in Tirana.
Oder das Handy von dem Polizisten 4-fach Mörder Dritan Dajti verschwand ebenso, weil die “Durres Eliten", seine Partner waren, inklusive Minister.

Spuren müssen verwischt werden, wo immer wieder Fakten, direkt ins Umfeld des Gangsters Salih Berisha führen, oder zu Genc Ruli, was schon 1992 bekannt war. Historic, über das Verbrecher Kartell des Salih Berisha: ALBANIA: Corruption Takes Its Toll On the Berisha Government
by LOUIS ZANGA

12 May 1995

Man will einfach Akten über die Verbrechen säubern und Mitwisser ausschalten und die Wahlen in 2013 manipulieren. siehe SHIS Report Teil III hier.

Auch hier ist eine 20-jährige vom Ausland bezahlte Ausbildung, Stipendien vollkommen erneut und reine Geld Vernichtung, für den Aufbau krimineller Strukturen. Lehrer, Feuerwehrleute, Ärzte, Technische Leiter, Professoren, Polizei Chefs haben in diesem Albanischen System nur eine Gewissheit: sie haben weder eine Ausbildung, noch Berufs Erfahrung - Alles ist zusammen gefälscht.

Der NATO Partner SHIS, wird in einen privaten Club von kriminellen Idioten umgewandelt, wobei die selbe Idiotie nun dort von Schafshirten einzieht, welche sich dann Direktoren nennen.

Die gut ausgebildeten Personen, früher “tecnicals” genannt, werden nun entlassen, was ein totales Desaster für die NATO darstellt und durch militante, kriminelle Elemente ersetzt, welche oft nur Schafshirten sind und keinerlei Schulbildung und Kultur haben. siehe das totale Desaster überall, wo nun Richter keine Gesetze kennen und korrupt sind, wie der neue US Department of State Report festhält.

 

Vishon Lika, Ex-SHIK Direktor - noch Einer aus der Mord- Drogen- Treibstoff und Waffen Schmuggler Truppe des Salih Berisha vor 1997. Der neue Chef des SHIS, per Dekrat von Präsident Bujar Nishani, der für das Versagen der Polizei und Justiz in Albanien eine Haupt Schuld hat.

Mit viel krimineller Energie, versuchte schon 2007, Salih Beisha (der letzte kommunistische Stalinist mit Nord Korea) der Welt, die Geheimdienst SHIS mit seinen kriminellen und militanten Tropoje Banden zuübernehmen. Als diese dank des US Botschafters John Withers nicht gelang und dem Präsidenten Bamir Topi, strich Salih Berisha dem Geheimdienst praktisch alle Mittel, weil auch Zeitgleich seine kriminellen Geschäfte aufflogen, wie Waffen Schmuggel an die Hisbollah, Libyen, und der Geheimnis Verrat und der Verkauf von NATO Geheimnissen durch 3 seiner Abgeordnenten und wie immer Ilir Meta an China, Russland, Serbien, Iran und die Hisbollah.
Der neue Geheimdienst Chef, der neue Ja-Sager Präsident von Albanien Bujar Nishani, haben weder eine Freigabe für NATO Geheimnisse, wie der Aussenminister auch nicht. Das Debakel wird hier besonders deutlich, aber ist in Wirklichkeit noch viel schlimmer, weil ja schon länger der Zugang zu NATO Geheimnissen, vor allem auch rund um geheime Operationen in Afganistan für Albaner geschlossen sind. Das verkaufen sogar Militäs an Terroristen und Taliban, wo schon die Albanischen Militärs aus dem Irak hinaus geworfen wurden, weil selbst für die Irakis, die Diebstahl und Betrugs Kommandos des Albanischen Militärs zu destruktiv waren.

shis Albania

Die wikileaks Cables aus 2007, sprechen deutliche Worte

Der Militär Geheimdienst Chef: Ylli Zyla macht private Waffen Geschäfte: Das Abfall Referendum findet statt

Gegen 8 Generäle soll Anklage wegen Korruption erhoben werden, was eine heftige Ablehnung produzierte. Das Albanische Militär wurde wie Polizei und Justiz in ein kriminelles Enterprise umgewandelt, was Nichts Neues ist.
Militär NATO
Kupola e ushtrisë në prokurori, 8 gjeneralë me dosje korrupsioni, Kodheli shkatërron çetën e Imamit dhe Nishanit në FA - See more at: http://sot.com.al

1/20/2014

Teil II: Erpressung, Deutscher Bestechungs Lobbyismus und alle Lizensen im Debakel rund um die Hafen Durres

Filed under: — Zogaj Leku @ 12:05 am

Seitdem die Deutschen Korruptions und Mafia Banden auftauchten, wurden vor allem hohe Zäune gezogen! Sowas gab es vor Jahren überhaupt nicht, auch nicht in 1997, 1998 oder 1999, das sich einfach Zoll Abfertigungen hinter hohen Zäunen verstecken müssen.
Zoll Hafen Durres
Eine einzige Kathathrophe, was die Sokol Olldasi Mafia mit P.Ndreu anrichtete, der den gesamten Hafen zu Grunde richtete und die Deutschen als Familien Geschäfts Partner hat. Edi Rama zu den Fotos, wo er gerade mit der neuen Zoll Chefin den Hafen besuchte: Kann man sowas glauben, das so eine Zoll Abfertigung in einem Hafen ist? Die Weltbank schweigt, die korrupten Banden der EBRD Bank sowieso, weil die sich lieber in den Clubs der Albaner Mafia aufhalten. Man hört Nichts zu den vielen hohen Zäunen im Hafen, der hirnlosen primitiv Mafia rund um die Deutsche DIWI Consult und der Mafiösen Banden in Albanien und in der Welt. Langzeit Geld Vernichtungs Stelle, des BMZ, der KfW, Ridvan Bode, Ober Langzeit Mafia Boss des Hafens, und seine Zoll Vorstellungen !? no comment, wenn sich die Idiotie, so selber darstellt.

Teil II von Erpressung, Deutscher Bestechungs Lobbyismus und alle Lizensen im Debakel rund um die Hafen Durres

Man hat mehrere Deutschen Investments, welche von Deutschen Lobbyisten direkt an die Albaner Mafia vermittelt wurden und die lächerlichsten Betrugs Förderungen und Garantien erhielten.
8/10/2013
Die Firma Becker und die Vernichtung der EU-Förder Mittel, mit einer Müll Verwertung als Joint-Venture in Albanien. Gerade krankhaft, sucht man die kriminellen Partner aus, um Betrug zuinzenieren.
identisch: Auch “Praktiker”, schliesst seinen Mafiös geführten Baumarkt in “faile state” Albanien

Und heute versteckt sich hinter der hier erwähnten Baufirma TREMA die berüchtigte Baufirma STRABAG, deren Bestechungs Geschäft in Europa seit jahren legendär ist.

STRABAG, Hochtief, KfW, TREMA, DIWI Consult
, es sind immer die selben Firmen, welche in diesem Falle mit dem AEEF ein hoch kriminelles Unterschlagungs Kartell in Albanien aufbauten. Die Diplomaten Lobbyisten war halt mal wieder schön aktiv.

Eine offiziell auch in Deutschland bekannte Baufirma in Slowenien, denn diese Zusammenarbeit der korrupten Baufirmen wird von Deutschland aus global gesteuert, weil es sowieso der Steuerzahler bezahlt. Diese Ratten kamen alle zur selben Zeit für Hafen ! Geschäfte:


aus
http://www.bfai.de/DE/Content/__SharedDocs/Links-Einzeldokumente-Datenbanken/fachdokument.html?fIdent=AUK20071010800102

In jedem Betrugs Geschäft dabei: 13.02.2008 17:26
Festnahmen im slowenischen Bauskandal

Im Zusammenhang mit dem Aufsehen erregenden Bauskandal in Slowenien hat die Polizei sieben Festnahmen bestätigt. Weder die Namen der Festgenommenen noch jene der betroffenen Firmen wurden offiziell bekannt gegeben – laut Berichten slowenischer Medien richten sich die Untersuchungen unter anderem gegen die drei größten slowenischen Baufirmen SCT, Primorje und
Vegrad. Bei den Ermittlungen geht es nach Angaben der Polizei um den Verdacht auf Korruption und andere Wirtschaftsdelikte im Zusammenhang mit öffentlichen Aufträgen, erklärte der Leiter der Sonder-Einsatzgruppe gegen das organisierte
Verbrechen, Harij Furlan, vor Journalisten……..

Medienberichten zufolge bezieht sich der Korruptionsverdacht auf das Projekt des neuen Kontrollturms am Ljubljaner Flughafen. Alle drei größten slowenischen Bauunternehmen, SCT, Primorje und Vegrad, bei denen Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden, bewerben sich nämlich um den Bauauftrag im Wert von 20 Mio EUR – ebenso wie die österreichische Strabag.
Die Chefs der betroffenen Unternehmen – Ivan Zidar (SCT), Dusan Crnigoj (Primorje) und Hilda Tovsak (Vegrad) – sollen festgenommen worden sein, was die Unternehmen jedoch bestreiten. Die Polizei hatte auch der slowenischen
Flugkontrolle, Slovenia Control, einen Besuch abgestattet, wie das staatliche Unternehmen bestätigt hat.

Und es sind immer wieder die Selben! Bauunternehmen “Trema Engineering 2 Sh. P.K.” , welche am Flugplatz die Bau Aufträge erhielt, wo sich die STRABAG eingekauft hatte mit 51 %, denn dann konnte man unter einem anderen Namen arbeiten, was wie bewiesen auch ein Berisha Financier Mafia Firmen Geschäft war, inklusive Show Spektakel der PR, wie das Deutsche Mafia Geschäft der Firma Becker, im Abfall Geschäft in Bushati. Mitglied der DIHA natürlich.

DIWI, SCT, Strabag und die Alpine (Insolvent mit 2,5 Milliarden €) hängt auch noch in der Sache drinnen und die KfW hat die Bestechungs Orgien um den Flugplatz in Slowenien bezahlt. Es wurden in Slowenien Millionen schwere Geld Bussen inzwischen verhängt auch gegen eine Türkische Baufirma, denn die Deutschen Mafiösen Baufirmen tauchen oft mit Partnern, oder mit anderen Namen und Fake Firmen auf.

Der Fischerei Hafen ist ein weiteres Debakel der Albaner Mafia, was vor der Nase geschieht und keine Warnung war.

* Bereits im Januar 2002, war der Passport Skandal der Deutschen mit Ludgar Vollmer International bekannt, wo erst im Oktober 2002, die Bujar HimciVerhaftungen des Vize Innenministers Bujar Himci geschah. Man koppelte damals Visa Gechäfte, neue Identitäten der gesuchten Albaner Mafia direkt mit Geschäften, wobei Ludgar Vollmer 400.000 DM erhielt, für den Aufbau dieser Verbrecher Strukturen, welche von Otto Schily und Frank-Walter Steinmeier für Lobby Betrugs- und Erpressungs Geschäfte geduldet wurden.Als Lehrmeister der Erpressung, Korruption, Schirmherrn der Drogen und Verbrecher Kartelle, laufen die genannten Gestalten alle frei herum.

Das Rathaus von Durres, wurde vor 10 Jahren erpresst, durch die sogenannten Deutschen Lobbyisten, dem Partner der Albaner Mafia, der Drogen Kartelle von Shiak, Wasser Beratungs Aufträge zu vergeben, mit Kick Back Geschäften, rund um die Visa Geschäfte, Betrugs Geschäfte der GTZ, Heidemarie Wieczoreck-Zeul, Berlinwasser, den berüchtigten PPP Programmen. Das Durres Rathaus, hat diese inkompetenden Gangster der Firma Berlinwasser und Sprint rausgeworfen, weil die nur Unfug verbreiteten, und die unsinnigen Kosten intensiven Pump Stationen, statt Wasser Türme, heute ein finanzielles Debakel sind.

Mit Bestechungs beschäftigt sich das Auswärtige Amt, ihrer Diplomaten in Tirana vor 10 Jahren. Eines der Schreiben rund um die Dumke Mafia. Michael Dumke, war soviel in Mafia Geschäften einer 100 % kriminellen und korrupten Regierung unterwegs, das die wenigen alten Investoren am Telefon erfuhren: “sie müssen später anrufen", wann aber dazu war die Botschaft und der hoch dotierte Schmieren Diplomat nicht bereit. Ein Deutscher G.B. (hat Politisches Asyal in der Schweiz) lebt vor diesen Banden, heute in der Schweiz, nachdem Michael Dumke, eine Ehe zerstörte mit Kindern, vor Ort.

Das Ausbaggeruns System, für den Kanal für 12 Meter Tiefe, was Jahrzehnte bestand in Durres, und für den Hafen gab es verschiedene Möglichkeiten. Nur eine ausl. Beratung braucht man mit Sicherheit nicht.
Sowas machen die Italiener auch Kostenlos, welche im Hafen sind.

Dazu kamen 2 Leichter und ein kleiner Schlepper, der im Besitz des Hafens war, und spurlos verschwand.

Eines der Schreiben des Auswärtigen Amtes um den kriminellen Deutschen Diplomaten Michael Dumke, der oft für seine üblen Geschäfte seine Frau eine einfältige Albanerin vorschob. Eine der Fake Abrechungen der Deutschen Botschaft, dieser Dumke Verbrecher Banden in der Deutschen Botschaft Tirana! aus Balkanblog

Hans-Jürgen Müller des Lobby Vereines DAW: und seine Sprüche, obwohl nie ein einziger Textil Investor je in Albanien investierten, seitdem diese DAW Bande auftauchte. Es gibt vor allem eine alte Firma, welche Nichts mit dem Lobby Unfug ebenso wie alle alten Firmen zutun haben will. Was soll das denn heissen? Private Abzocke, für Nichts und der Reise Tross, der Parasiten aus dem BMZ, KfW, GTZ-GIZ und DEG konnte zufrieden sein:
“Erwartungen bei weiten übertroffen”

Ausschnitte aus den Lobeshymnen, der vom Steuerzahler finanzierten Mafiösen Veranstaltung, Textil Investoren zum Abzocken nach Albanien zu holen.

“Erwartungen bei weiten übertroffen”


http://www.germanfashion.net/omni/download.php?id=203&ta0=ta1&target=UnternehmerreiseAlbanien.pdf

7 Millionen € unterschlagen: Sucht jemand verzweifelt, die 2,5 Millionen €, der GTZ, wo vor 10 Jahren 8 Kommunale Experten ausgebildet wurden, über die Gitec Consult GmbH? Auch ein Lobby Geschäft des Betruges, rund um die GTZ und dem Lobby Verein DAW!

“Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung in Albanien” soll die Wettbewerbsfähigkeit der Klein- und Mittelunternehmen verbessert werden. Es verfügt über drei Komponenten: die Förderung ausgewählter Branchen, die Förderung ausgewählter Regionen und die Förderung auf nationaler Ebene. Im Rahmen der deutschen Technische Zusammenarbeit werden lokale Fachleute in Verwaltung und Privatwirtschaft beraten und ausgebildet. Außerdem werden Pilotvorhaben der Wirtschaftsförderung bezuschusst und Gemeinschaftsstände auf regionalen und internationalen Fachmessen unterstützt.
Deutscher Beitrag: voraussichtlich 7 Millionen Euro

Geplante Laufzeit: 2007 bis 2012

http://www.bmz.de/de/Laender/partnerlaender/albanien/projekte/albanien_wirtschaftsfoerderung.html

8/9/2005

Durres stoppt das Mafia Geschäft Deutscher Politiker mit Berlin Wasser

Genauso wie die vielen Betrugs Projekte der KfW, EBRD Bank mit der Albaner Mafia. Deutsche Entwicklungshilfe, der Erpesssung,des Betruges, der Kick Back Geschäfte, ein Deutschen und Österreichisches System vor allem, weil man Straffrei ist, inklusive dem Justiz Murks, im Sinne der Mafia. Die Albanischen Eliten, haben schon lange kapiert, wohin diese Gelder für einen angeblichen Zivilen Aufbau gehen, wobei die Italiener mit Berlusconi die selben Probleme hatten vor Ort und die Österreicher, vollkommen versumpft sind, mit dem kriminellen Enterprise des Wolfgang Grossruck.

 

29.3.2005
Die Situation verschlimmert sich immer weiter in Elbasan.
• Caterpillars in tap water
Elbasan – The tens of families of the “Katund i ri” village in the Bradashesh commune, located 3 km away from Elbasan have been seriously concerned by the discovery of waste and suspicious organisms in their potable water.They inform us of having noticed in the water pipes small multiped beings known as the dangerous and venomous “qimzja”. The on site verification has shown that the deteriorated water pipes pass through polluted water where these organisms, known as bloodsuckers, having the appearance of small snakes that attach themselves to humans and feed of their blood until causing asphyxiation. Moreover, inhabitants of the Katund i Ri village report that since a few days red water, similar to a mixture of rust and ground, flows out of their taps. The local authorities shall inform the “ELBER” Water Supply Company which carries the responsibility for the created situation.
aus albania.de

BMZ Staats Sekretär Erich Stather und Uschi Eid und deren Verbrecher Kartell mit Berlinwasser

Alt bekannte Betrugs Projekte, der KfW: wo das Hafen Geschäft ebenso zu dieser Produkt Palette gehört.

Wie ebenfalls erst jetzt bekannt wird, war die Essener WTE Wassertechnik GmbH, eine frühere Tochter der zur Berlinwasser Gruppe gehörenden Berlinwasser Services GmbH, zusammen mit der Firma RWE Aqua am Bau und Betrieb einer Kläranlage in Zagreb beteiligt. Das Projekt war zeitweilig das weltweit größte Wasserprojekt mit eingeschränktem Rückgriffsrecht auf die beteiligten Unternehmen und wurde von der KfW mit einem 115-Millionen-Kredit kofinanziert…

http://carta.info/3078/bmz-kein-einfluss-auf-die-auftragsvergabe/

Diese abgewählte Politiker, kam auch einmal nach Albanien, gründete dann einen eigenen Lobby Verein:

Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut gemeinnützige GmbH (HWWI)

http://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Trautvetter

Trautvetter gut versorgt mit 52, war auch in Albanien

Frank Walter Steinemeier und die SPD Banden, gehören insbesondere zur Georg Soros Drogen Kartell und Betrugs Bande:

Deutsche Aussenpolitik im Schlepptau von Georg Soros bedeutet: Drogen- Waffen und Geldwäsche Netzwerke aufbauen, weswegen die SPD, FES und Grünen Partei wie auch CDU Politiker an diesen üblen Geschäften aktiv teilnehmen.

LSI Minister: Edmond Panariti, ist natürlich in Berlin auf der Grünen Woche, weil er keine Arbeit in Albanien hat. Ein Null Nummern Minister, der nie etwas umsetzen wird.

Teil II, über das Hafen Chaos und wie ein Hafen von kriminellen Consults, mit ihren Methoden in den Bankrott getrieben wird unter der Schirm Herrschaft der Deutschen, des Auswärtigen Amtes, welche vor allem auch Griechenland vollkommen korrumpiert haben.

Der bankrotte Hafen von Durres im Container Chaos, weil die Kräne nicht funktionieren und jeder stehlen kann

Vollkommen falsche Beratung, entgegen den Master Plänen des Hafens, wurde nicht nur eine zu grosse Abfertigungs Halle gebaut, sondern vor allem mit krimineller Energie, ein neuer Kredit für einen angeblichen grösseren Fähr Terminal aufgenommen, für ein angeblich notwendiges grösseres Fähr Terminal, was niemand braucht. Heute gibt es weniger Fähren, wie vor 10 Jahren, weniger Passagiere ebenso nur noch 800.000 Passagiere, so das der komplette Fährdienst im Hafen, wegen der hohen Kredit Belastung, defizitär ist. Nur die Consults, die verbundenden Bau Partner wie auch VEGA, der Deutschen Industrie Vertretung DIHA profitieren von den überzogenen Plänen und Bau Maßnahmen, wo die unterschlagenen Gelder in eigene illegale Lokale und Clubs umgehend investiert wurden in der Rruga Taulantia, u.a. von KAD Shipping, direkt gegenüber dem EUROMAX Supermarkt, oder in der Currila.
Die EBRD, gibt einen Korruptions Kredit von 15 Millionen €, für das Ausbaggern des Hafen von Durres

Partner im Visa Skandal, Partner der Albaner Top Mafia im Hafen: Deutsche Firmen, Lobbyisten, kriminelle Consult Zirkel, KfW, Deutsche Politiker, , oder was sich so nennt, wo die Dreistigkeit und Dummheit der Deutschen soweit ging im Visa Skandal, die gängigen Tarife für die Visa Beschaffung, erheblich zu unterbieten: 400 DM, kostete ein Visa, an jeder Ecke in Durres und Shiak 2001-2004. Der Albaner Mafia, versprach der Staatssekretär im AA: Gernot Erler in 2000, die EU Voll Mitgliedschaft in 10 Jahren, heute haben die Albaner nicht einmal den EU - Kandidaten Status, weil es keine Justiz gibt.

Visa

Und auf den Niveau von Gernot Erler und Co. machte man dann weiter mit den Bestechungs- und Betrugs Orgien im Ausland.

aus dem Weltbank-Dokument, wo ja wohl klar ist, das die Inkompetenz der Berlinwasser überall aufgefallen sind: Nennen wir es einen der grossen Betrugs Geschäfte und Projekte der GTZ, KfW, Consults in Albanien, wo die Inkompetenz und damit der Betrug festgehalten ist, denn bei einem Millionen Kredit, Millionen an Berlinwasser, kann man wohl erwarten, das man Experten entsendet und Fachleute. Statt dessen werden nur Betrüger, Inkompetenz, Pyschopaten und Profil Neurothiker finanziert und gesponsert und wer am besten korrumpieren kann, hat die Nase vorne. Ein Quittung für eine angebliche Kosten Rechnung von 500.000 €, kostet wohl eine Tasse Kaffee in Tirana und Durres.

Seit 74-75
PO-WU Relations
The PO-WU relations were not positive at the beginning of the project. The two were working separately, and there was no coordination of work between them. The director of the CMU stated that the current attitude of the WU partly stems from an initial enthusiasm about the PO, which was then followed by disappointment. One of the difficulties that prolonged the acquaintance phase and the implementation of the MC was the malfunctioning of the managerial scheme of the PO. The general manager proved to have no adequate experience outside of Germany. Consequently, this delayed the start of the reform. However, BerlinWasser (BW) reacted promptly and decided to replace the general manager with the manager for the north. Nevertheless, according to the director of the CMU, the relations between the WU and PO have significantly improved, and both are actively involved in the utility’s decisionmaking process.

Seite 76 und die Bedeutung des damals hoch korrupten Wirtschafts Ministers.

http://siteresources.worldbank.org/INTALBANIA/Resources/AL_PSIA_11-09-05_English.pdf

Salih Berisha und Ridvan Bode, bezichtete die KfW und die Deutschen sogar als Mafiosi im Albanischen Parlament in 2012.

Die Wirtschafts Lobbyisten der Deutschen, haben ein eigenes kriminelles Enterprise geschaffen, wo jede Art von Betrug dazu gehört und Justiz unerwünscht ist. Gjok Uledaj, gehört auch dazu, oder Betrugs Real Estage Geschäfte, wo etliche dieser Firmen Mitglied sind in der Deutschen Industrie Vertretung. Geschäfte, wo selbst Albanische Immobilien Makler und Bauträger in Deutschland die Finger weg lassen.

10/5/2013
Die neue Zoll Chefin Elisa Spiropali, beschlagnahmt die Mafia Firma: des Gjoke Uledaj - 4.400 Tonnen Treibstoff Schmuggel
Die Beratungs Mafia unter dem Schutz der Internationalen, wo Kredite an diese Banden gekoppelt sind, welche mit Kick Back Geschäften sich Aufträge erkaufen.

Duikshop de Aalscholvers - PADI 5* IDC Center Tilburg - Duiken en meer!) im Auftrag der

International Finance Corporation. Im Containerterminal arbeiten derzeit drei Speditionen: Evergreen und
zwei lokale albanische Firmen. Als nächstes soll die Instandhaltung des Hafens an ein Privatunternehmen
< vergeben werden. Die anderen Hafendienstleistungen werden bereits von Privatfirmen erbracht, die dafür
Lizenzen von der Port of Durres Authority erhalten haben.
Angeregt durch die Pläne stellten im März 2008 Vertreter der Global Yatirim Holding A.S. (Türkei) und der
Deutschen Bank AG (Deutschland) einen Projektvorschlag für den Hafen Durres bei Premierminister Sali
Berisha vor. Ihr Entwurf umfasst ein Paket von Hafenservices wie Fracht-, Container-, Passagier- und
Tourismusdienstleistungen.
Gegenwärtig wird zudem der Generalplan für den Hafen Durres aktualisiert, den die Weltbank von der
Firma L.G. Mouchel & Partners Ltd. (Großbritannien) im Jahr 1994 hatte ausarbeiten lassen. Da dieser und
der Landnutzungsplan aus dem Jahr 2000 (Consultant: Louis Berger Inc.) einer Revision bedürfen, gab die
Europäische Kommission 2007 bei der Consultingfirma Royal Haskoning (

Royal Haskoning - Consultants architecten en ingenieurs - Ingenieursbureau architectenbureau) eine

Überprüfung in Auftrag. Diese soll bis Ende 2008 abgeschlossen werden. Auch deutsche
Beratungsunternehmen sind an der Modernisierung des Hafens Durres beteiligt. Die Verwaltung des Hafens
wurde ab 1996 für über sieben Jahre von der Hamburg Port Consulting (

HPC Hamburg Port Consulting - Home
>fachlich unterstützt, beispielsweise bei der Erneuerung der Hafenanlagen und bei der Privatisierung der
Umschlagsbetriebe. Im Jahr 2005 erhielt die DIWI Consult (

DIWI Consult International GmbH) den Auftrag zur

Beaufsichtigung von Arbeiten im Hafen (2005: Entwässerung, Ausbaggern; 2006/2007: Verbesserung des
Zustands des östlichen Kais).
Für die Zukunft soll der Ausbau des Hafens mit dem Stadtentwicklungsplan für Durres abgestimmt werden.
>Nach Angaben des Direktors der Hafenverwaltung, Eduard Ndreu, ist vorgesehen, emissionsbehaftete
Aktivitäten wie Schüttgut-, Schrott- und Zementverladung in den stadtfernen Bereich des Hafens zu
verlagern. Dagegen sollen der “saubere” Passagier- und Containertransport im stadtnahen Bereich des
Hafengeländes konzentriert werden.

1/10/2014

1/3 von Tirana ist ohne Strom, nachdem die Bau “Experten” eine Haupt Strom Verbindung zerstörten

Filed under: — CrniLabudovi @ 6:56 pm

up 1.1.2011, a new ! Info Website // http://news.albania.de/

Die Weltbank warnte schon vor 3 Jahren, das die schlechte Bildung, der Bau Ingenieure die Zukunft von Albanien gefährdet.

Die “Verrückten” Demokratie Bringer, hatten überall die erfahrenen Ingenieure entlassen, welche die Schwerst Industrie, den Bau von Schiffen organisierten. Dazu ist heute niemand mehr in der Lage in Albanien, wo dumme Professoren, irgendetwas in den Vorlesungen aus einem Buch vorlesen, was sie selber nicht verstehen. Angebliche Experten in Albanien, diese 10.000 Professoren, haben praktisch Alle, kein Bildungs Niveau und sind auf einem Kinder Plapper Niveau.

Eine dieser Idioten Baufirmen, hat nun eine wichtige Leitung zerstört, wo der Bagger Führer auch keine Ahnung hatte, was für alle Bereiche in Albanien gilt, weil die Intelligenz, die gut ausgebildeten Militärs, Techniker ausgewandert sind. Die US Botschaft gehört zum Bereich, welcher keinen Strom mehr hat.

One third of Tirana without energy
10/01/2014

One third of Tirana without energy

Private company damages network. CEZ asks government to intervene

One third of Tirana is without energy today, including the Sanatorium Hospital.

CEZ Distribution says that the cause of this is a private company that is working for the construction of a road at the Farka Lake.

“The areas of Farka, Ish-Uzina Traktori, Qyteti Studenti, Komuna e Parisit, Stadium Qemal Stafa, Ambasada Amerikane, Rruga Budi and Rruga e Elbasanit have had energy problems”, says Petrit Shkembi, chief engineer of CEZ Distribution.

CEZ Distribution asked the state authorities to take measures as soon as possible and not allow abusive companies or individuals to block their work and leave the consumers without energy.

“We made an official report two days ago. The same thing was repeated today. The company has damaged the network, and the residents are again without energy”, Shkembi declared.

It took five hours to CEZ Distribution specialists to fix the damage. The police arrived on the scene to identify the damage caused by the construction company.

http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=10790

Gefälschte Produkte, Produkt Piracy im Balkan: TV Cable Sender wurden geschlossen

Filed under: — Super Visor @ 9:23 am

Der Vorfall ereignete sich zwar Ende Dezember, aber in der Regel, machen diese Firmen inzwischen weiter wie immer, denn die EU versucht die Piracy schon lange zubeenden. Man lebt von Betrug, Fälschungen, Cannabis Anbau und Mord um sich in Familien und bei Geschäfts Partnern, Vermögen anzueignen.

TV Sender ohne jede Lizens, welche kopierte Filme zeigen: Ein Mafia Standard des Betruges in allen Bereichen und von der Justiz unterstützt. Ebenso ein EU Debakel, weil das Thema vor über 10 Jahren schon vorgebracht wurde, aber die Bildung ist im Bodenlosen Nichts, einer Idiotie, welche auch schnell Alles vergisst.

Aber weil Doris Pack vor Ort war, wurde eine Aktion zur Show gemacht, denn Richter gerade in Skhoder haben schon gefälschte Energie Drinks nachträglich erlaubt und beschlagnahmte Waren wurden freigegeben. Der Zoll macht manchmal einige Aktionen, wo dann selbst gefälschte Zigaretten aus China, wieder durch korrupte Richter freikommen.

Im Bericht an die EU, wird dann Doris Pack im OK-Reporting vom grossen Erfolg geschrieben haben, was inzwischen lächerlich ist. Nun Anfang Februar geht Alles weiter auch die Zoll freien Einfuhren von gefälschten Textil Waren aus der Türkei und aus China.
Action against piracy
27/12/2013

 

Action against piracy<br />
” src=

“I believe that it is important for all of you, since you have a high culture with lot of restraint, and you cannot give it for free, so you have to deal with it. If Albania is discussing this now, you need to address to Commissioner Barnier, which is working on this and can give more help. People who have these capacities want to make a profit from it, and the copyright is very important. Every country has a copyright law, but we live in a limitless space and the internet has free electronic books, and so on. So, we need to have a harmonized copyright. Commissioner Barnier is working on this, but it is very difficult, because the copyright includes many areas. If we speak about the copyrights on music, we might listen a very low music in the documentary and it could cost 600.000 EUR. I think we need to find a common practice that might work and give authors what they deserve to profit. This is our culture and if the content is not paid, you cannot have it", declared the European MP, Doris Pack.

While piracy and copyrights are among the conditions set for the EU integration, this phenomenon has made the police focusing on it and blocking a series of cable TVs and individuals who work with illegal piracy.

Police in several cities is arreseting owners of TV Cables who have been pirating for years. This is the second massive operation after the one for the gambling machines.

The Police Directory announced that the Anti-Crime Sector for the Finances and Economy has started the operation code-named “TV piracy”.

In Shkoder the Police inspected the “Cable Albania” subject, which had installed servers for illegally broadcasting program from Digitalb. There is a criminal process against the owner of this firm.

57 equipments were also seized, which served for broadcasting the TV signal. Endri Besnik Leka, 26, also underwent an inspection in Diber and police found out that he stole and distributed DigitAlb program. The equipments were seized and a criminal case was opened against Leka.

The Al-Te SHPK in Lac also underwent an investigation, and the authorities found out that they were broadcasting 50 TV stations without any broadcasting rights. All equipments of this owner were seized. A process is undergoing also for the “Alfa Hajdini” in Fier, administered by Bilbil Hajdini.

Other inspections were made In Polican, Berat, aganst “CA-TV” administered by Ilir Olldashi; “Kelcyra Sat” in Permet, administered by Ilir Olldashi’ “Cable Albania Tirana”, in Tirana, administered by Risto Gjurbavija; “Silvi&Kombi” in Patos, administered by Eduard Muho; “Multivision” in Kavaja, administered by Arjan Sotiri.

The action will continue throughout the country and police is about to give a declaration about the action against TV piracy.http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=10720

11/26/2013

UEFA-Ultimatum an Albanien: werden die Nationalfussballspiele ausserhalb Albaniens gespielt?

Filed under: — BuckZiesMutter @ 9:58 pm

Das derzeitige Stadium ist Langzeit von der Mafia beherrscht und weil Spiele manipuliert werden, FIFA Schiedsrichter zusammen geschlagen werden und Verrückte Dumm Präsidenten wie Dashnor Sula, wild herum schiessen, sind wegen Spiel Betrug die Stadien oft leer. Niemand wird sowas finanzieren, denn Millionen teure Pläne gibt es ja von den Österreichern wieder. Die UEFA, wurde bis vor kurzem von der Albaner Mafia benutzt, das man einen Kredit erhält für ein neues Fussball Stadium, wo die gut bekannten Betrugs Wirtschafts Prüfer Gesellschaften, wieder eingeschaltet wurden.

Die Betrugs Wirtschafts Prüfungs Gesellschaft KMPG, soll ein Gefälligkeits Gutachten für das neue Fussball Stadium abgeben

UEFA-Ultimatum an Albanien

Posted by: Posted date: November 25, 2013 | comment : 0
UEFA-Ultimatum an Albanien

Wenn Albanien kein neues Stadion baut, werden die Nationalfussballspiele ausserhalb Albaniens gespielt. In Qemal Stafa wird kein internationales Fussballspiel ausgetragen.

Die UEFA hat Albanien ein Ultimatum gesetzt: wenn das Land kein neues Stadion baut, wird in Albanien kein internationales Fussballspiel mehr ausgetragen. Qemal Stafa erfüllt nicht das Minimum an Bedingungen. Wenn Albanien keine Alternative findet, dann wird man die Spiele ausserhalb des Landes austragen müssen.

In einem Brief an den Albanischen Fussballbund heisst es: Das Stadion in Tirana erfüllt die Bedingungen nicht. Darum habe sich man zu diesem drastischen Schritt entschieden. „Qemal Stafa erfüllt unsere Standards bezüglich Sicherheit, Unterbringung von Medien und VIPs und der Zuschauer nicht. Wir haben des Öfteren auf diese Probleme hingewiesen“. Eine neue Fussballarena müsse her, sonst werden internationale Spiele der albanischen Nationalmannschaft im Ausland ausgetragen.

In dieser Hinsicht hat UEFA dem Albanischen Fussballbund volle Unterstützung zugesagt.

Schweizer Medien hatten die katastrophalen Bedingungen von Qemal Stafa hingewiesen. Entsprechende Berichte sorgten europaweit für Aufregung.

Source: albinfo.ch

d

rechts Armando Duka, der bekannte Mafia Boß und Fußball Präsident von Albanien
Praesident des Albanischen Fussball Clubs Elbasan wegen Drogen Schmuggel verhaftet: Arben Laze

Funktionäre des Mafia Fussball Clubs Laci, verprügeln den FIFA Schiedsrichter Lorenc Jemini

Das ist der absolute neueste extrem Skandal im Neanderthaler Land der dümmsten Mafiosi der Welt und rund um den Mafia Fussball in Albanien. Morde, Drogen Handel, Bestechung Null Problem bei Fussball Präsidenten in Albanien und Fussball Clubs. Der Mafia Boss: Pashk Laska, Fussball Präsident des Fussball Clubs Lac, wieder mal, der die Schlägerei und das verprügeln des FIFA Schiedsrichters: Lorenc Jemini anzettelte. Polizei wieder mal Null in Albanien! Ein absoluter Skandal der Polizei ebenso, welche mit den Banditen wie so oft praktisch gemeinsame Sache machten. Durch neue Informationen ist bekannt, das es eigentlich keine Spannungen während dem Spiel gab. Wie im TV zusehen ist, forderte Pashk Laska die Presse auf, die Kameras auszumachen und weil er Partner der Mafia Polizei ist (stand direkt neben den Kamera Leuten ebenso), forderte er seine Kriminelle Banden dann auf, Jagd auf den Schiedsrichter und ebenso Spieler zumachen. Skandali, masakrohet gjyqtari në Laç

Treibjagd auf einen Ausländischen Schiedsrichter von der FIFA und dann wurde er zusammen geschlagen.

Offensichtlich haben die Spieler mehr Kultur, als die Funktionäre und Trainer des Vereines, die primtiver und dümmer wie Tiere sind.

11/22/2013

Die Nächtliche Pilger Fahrt der Albaner Mafia zum Unfall Ort des Sokol Olldashi bei Krabes

Filed under: — Super Visor @ 7:50 pm

Es gibt wie immer eine grosse Spekulation rund um den Unfall Tod des Sokol Olldashi in der Nacht vom 21. auf 22.November 2013, und viele Gerüchte! wikeleaks spricht deutliche Worte über Sokol Olldashi. Ohne Gurt, Handy Telefonieren, auf einer der gefährlichsten und Unfall trächtigsten Strassen in Albanien Nachts und das bei schweren Regen und der üblichen schmierigen Strasse, sind die Ursache. Fahr Geschwindigkeit 45 km, aber abgelenkt durch das Handy Gespräch.

Die Berisha Medien erfanden die tollsten Spekulationen um den Unfall, eine zweite Person, als ob vernebelt werden soll, von welchem Besuch Sokol Olldashi kam? Das wird vertuscht, weil es wohl zu peinlich war, wenn er seinen Fahrer absetzt und mit Gangster Igli Cara warten lässt. Ob das Fahrzeug technisch manipuliert war, wird bei Mercedes untersucht in Tirana.
Besonders peinlich für die Welt, die USA, EU, EBRD, und die Financiers der Welt Mafia sind ja die Kolonnen von Extrem Kriminellen, welche in der Nacht noch zur Unfall Stelle fuhren, trotz Regen und total gesperrter Strasse:

update: 15.3.2014: Es wurde immer noch kein Unfall Bericht veröffentlicht, weil die schweren Kopf Verletzungen, sich nicht mit dem Unfall in einem Mercedes zuerklären sind. Insider aus Durres berichten, das Sokol Olldashi, ähnlich wie Iso Copa erschlagen wurde, ins Auto gesetzt wurde und dann bei der Unfall Stelle, das Auto verunfallfacht wurde!?

Bei strömenden Regen, eiskalt, windig bleibt Jeder zu Hause: Nicht die Albaner Mafia, wo ein Kartenhaus zusammebrach und da müssen die Clans persönlich kontrollieren, wie der Unfall geschah, denn es könnte auch ein Konkurrenz Kampf sein und Beginn einer Schlacht wie in Mexiko, oder Kolumbien.

Sokol Olldashi, Fatmir Mediu
Rechts kommen Super Gangster, mit dem üblichen US Phantasie Nummern Schild, ohne Nummern und Buchstaben, welche im Auftrage der grossen Partner die Unfall Stelle besichtigten und in Erfahrung bringen wollten, was die Ursache des Todes sei. Es könnten ja auch konstruierte Banden Morde sein, in einem grossem Macht Kampf. Video: A1 Report - Makina bie në humnerë nga shpejtësia, vdes Sokol Olldashi.
 

Fatmir Mediu US Mafia
Der Gangster Fatmir Mediu, Partner der US christlichen Mafia und Rechts die Gestalten mit dem US Mafia Auto, mit Phantasie Nummern Schild. Agron Duku, Schwiegervater von Lefter Koka, gehört nun zur Fatmir Mediu Partei RP, wo der Vorgänger Sabri Godo vor einem Jahr starb, der mit Drogen Handel und als Partner von dem im Mai 2002 eliminierten US Botschafter Josef Limpbrecht reich wurde. 2001: US-Botschafter Josef Limbrecht und seine Terroristen Freunde

Gross Arbeitgeber in Albanien, war Sokol Olldashi, Häuptling auch im Deutschen Visa Skandal, einer besonderen Art der Arbeits Beschaffung, wenn man Drogen Netzwerke organisiert: von Produktion, Transport bis zum Vertrieb in Europa und Geldwäsche Bauten als Wirtschafts System in Albanien.

In der Mitte Fatmir Mediu (im Schlepptau andere Gangster), der den Super Boss Agron Duka nun in seiner Partei hat, ebenso aus Shiak, der Zentralen Drogen Verteil Stelle, rund um den Dash Gjoka Supermarkt, Kastriati und etlichen Unter Capos der Drogen, Menschenhandels, Frauen zur Club Bestückung. Die Amerikansichen Verbrecher Syndikate, sind so aktiv in Albanien, wie seit Jahren nicht mehr. Ein Überfall auf die Gangster, vor wenigen Tagen und 20.000 $ geraubt wurden.

11/17/2013

2 US Albanische Gangster: Martin Vushaj und Luigj Selmanaj, wurden in der Nähe der Monte Grenze überfallen und ausgeraubt

In Durres US Mafia: Car plate, identische Hintermänner

Die US Gangster in Albanien, Phantasie Kennzeichen

Gehört einem US Albanischen Gangster viele Jahre in Durres, der das Flag Star Shopping Center baute, inklusive dem Mafia Spiel Casino: Admiral was beschlagnahmt wurde vor kurzem. Er wohnt links an der Strasse zur Villa Zogu heute.

durres mafia
Das Foto ist aus ca. 2003, wo heute das US Mafia Einkaufs Zentrum steht. ” Best of Amerika” Auto fährt heute also in 2010 in Durres! - wechselte auf ein neues Albanischen Kennzeichen erst in 2012

Haupt Financier ist der Dash Gjoka Clan, dessen Drogen Super Markt schon vor 15 Jahren an der National Strasse Tirana - Durres liegt, in Shiak. Es ist ein grosser Komplex mit vielen Villen und durch eine Mauer und Tor gesichert, wo das Innenministerium schon vor über 10 Jahren, man könnte den Komplex nicht stürmen, wo auch der Mafia Sender SHIAK TV lag.

Zentrale die Drogen Abhol Stelle, wer auf die Fähren will: Gjoka Super Markt an der alten National Strasse in Shiak. Haupt Financier etlicher Politiker, vor allem von Sokol Olldashi als Vertreter in der Politik und im Parlament.

………

Gjoka Super Market-Shiak! 15 years drug and prostitutions center! Abhol Center für Drogen, über 15 Jahre, auch für Kosovaren, welche auf die Fähren wollen.Die Xhafzotaj – Shiak Mafia: AGIM HOXHA und die Terroristen Familie: BLEDI MUSA SHUAIPI in Durres

Eng verbunden auch mit diesem Super Drogen Kartell, was mit 8 Tonnen Kokain in 2001 aufflog und wo Sokol Kociu, General Staatsanwalt von Durres war, Polizei Präisident von Vlore usw.

Sokol Kociu, Berbella und Frederik Durda. Sokol Olldashi war die Geldwäsche und PR Figur der Grossen Verbrecher Clans in Albanien, wie auch Fatmir Kajolli.

Baufirmen erhielten wie der Gjoka Clan Bau Auftrage, und konnten so ihre Drogen und sonstigen Gelder waschen und deshalb gab es keine Auschreibungen, bzw. getürkte Ausschreibungen, nachdem dem Auschreibungs Betrugs Modell der Weltbank, was von dem Leiter persönlich eingeführt wurde, bei einer Ausschreibung für den Vlore Hafen in 1998, wo bis heute Alles deshalb daneben ging.

SUBJECT: CRIMINALS MAKING THE LAWS IN ALBANIA’S PARLIAMENT

Si u përfshinë në “vdekje” Shkëlzen Alia dhe ish-zëdhënësja
Publikuar më 22.11.2013 | 10:00

Hommage

Der Unfall nun am Tage gesehen

aus dem Artikel vom 21.11.2013

Aktualitet
21 Nentor 2013 - 11:52
Aksidenti, shuhet deputeti Sokol Olldashi, zëri kundër në PD

Der Unfall Ort, gehört zu den berüchtigsten Unfall Orten von Albanien, die Strasse bei Krabbes und die Strecke ist Sokol Olldashi bestens bekannt, aber normal fuhr er mit einem eigenen Fahrer, seit Jahren.

Publikuar më 21.11.2013 | 23:32
Noch ein Toder bei einer anderen gefährlichen Strecke: bei Vore - Fushne - Kruje

In Skhoder hat man einen Bau Firmen Inhaber hingerichtet, wo der Grund fast immer ist, Betrug mit Dokumenten, wo immer inklusive Hunderter von Hochhäusern in Tirana zusammen gefälscht war. Die “Havai” Gruppe war so ein Beispiel in Tirana und Durres, welche total illegale Hochhäuser baute, nie Strom und Wasser bezahlte, und Fussball Boss vom FK Tirana war, bis man dem plötzlichen Herztod erlitt in Albanien. Eines der Ägyptischen Geldwäsche Modell, was vor allem Ilir Meta finanzierte.

Ekzekutim në Shkodër, vritet biznesmeni i ndërtimit
Një 51 vjeçar ka mbetur i vdekur pasi është qëlluar me tre plumba pistolete me silenciator paraditen e së mërkurës në qytetin e Shkodrës. Palokë Lazri, 51 vjeç, nga fshati Melgushë i Shkodrës është qëlluar me armë zjarri nga persona të paidentifikuar rreth orës 11.10. Ngjarja ka ndodhur në zonën qen

Wahre Worte vor kurzem, weil Sokol Olldashi jedes Gesetz ignorierte, jeden Verbrecher schützte, nur für seinen eigenen Macht Erhalt, und Wahlkampf Hilfe. Bis er im Albanischen Volke, vollkommen unglaubwürdig war, und verachtet vom Durres Volk, weil die Bande die Stadt verwüstete und übeall illegal bauten.

 • Ndryshon Procedura Penale, ja si arrestohen zyrtarët
 • NATO Papiere geht es, 47 Seiten über die Morde (NATO Papiere ), Drogenhandel, Verbrechen rund um Xhavit Halili, Hashim Thaci, Ramuz Haradinaj und Co. Die NATO ist Partner der Verbrecher Banden, was Nichts Neues ist.fatosklosibinladen0002hr0.jpgAlbanian Secret Service Chief Fatos Klosi in 16.5.1998 in der “Albania” durch den Albanischen Geheimdienst Chef Fatos Klosi: KLA (UCK) is financed by Bin Laden The Times report gets even better:
  “Klosi said he believed terrorists had already infiltrated other parts of Europe from bases in Albania. Interpol believes more than 100,000 blank Albanian passports were stolen in riots last year, providing ample opportunity for terrorists to acquire false papers.”
 • Abteilung des Europarates Kriminalität Ivan Koedjikov: Europa fordert die Verhaftung krimineller Berisha MinisterSokol Olldashi, war der Vertreter, des ältesten Drogen Super Kartells als Verteil Stelle und Super Markt in Shiak, mit dem Gjoka Clan. Sokol Olldashi kannte alle Gangster in Albanien, auch den Kajolli Clan.. Langzeit Partner im Betrug um Internationale Kredite, Aufbauhilen und dem Bau der Schrott Strassen mit EBRD Krediten. Er hatte rund um den Visa Skandal der Deutschen Botschaft, ebenso wie Tausende von Drogen Schmuggler und Klein Gangster die auf Diebstahl Tour entsandt wurde: Deutsches Visa. Mitglied im Club, der angebliches Juristen des Salih Berisha, welche ihre Diplome geschenckt bekommen hatten, wie der Sohn Skhelzen Berisha, Enkeled Alibeaj, Eduard Halimi, Bujar Nishani und Tausend Andere.

  Sokol Olldashi

  Sokol Olldashi wäre der bessere Partei Vorsitzende der PD gewesen, obwohl er keine Bildung hatte, durchaus dumm war, aber man konnte mit ihm recht vernünftig reden. Sokol Olldashi spielt eine wichtige Rolle, die PD in Durres, in einem Hinterhof Mafia Zirkel umzuwandeln.

  Im Chaos der PD Partei, war er noch eine Bastion, welche ausgebootet wurde, weil die Partei Statuten ausgehebelt wurden und der Gangster Lulzim Basha, zum Partei Vorsitzenden ernannt wurde von den Verbrecher Kartellen des Salih Berisha, was auch die letzten vernünftigen Anhänger vertrieb. Ein Macht Kampf in der PD Partei, wobei Berisha und seine billigen Nord Albanischen Banditen gegen die Gjoka, Kajolli, Hasnabeliu und diverser Kosovo Verbrecher Clans stand.


 • Die SP - LSI Mafia, fährt auch mit gefakten US Kennzeichen, ein identischer Club, der auch gefälschte Diplomaten Nummern benutzt.
  Hier als neuer Mafia Staatsanwalt in Durres: der Gangster Seferi Braho, Sohn des Spartak Braho, genannt der “Pate von Durres"!

 • wikeleaks, direkt vom Ex-Botschafter John Withers im TV bestätigt in einem Inverview.
 • Law Breakers Turned Law Makers2. © Some of the more noteworthy MPs with ties to organized
  crime are:

  – Tom Doshi: An SP MP from Shkoder, Doshi, singled out in
  the Human Rights Report for physically assaulting a
  journalist in the Sheraton Hotel, was a key figure in
  financing SP electoral efforts. He is known as the richest
  MP, with a declared fortune of more than $15 million and is
  also suspected of trafficking narcotics. Doshi served in the
  previous parliament as a DP MP, before switching sides to the
  SP shortly before the election.

  – Lefter Koka: Representing LSI from Durres, Koka is a
  member of perhaps the most notorious organized crime family
  in Albania, with ties to narcotics and human trafficking and
  other illicit activities.

  – Sokol Oldashi: Olldashi, the current Minister of Public
  Works, Transport, and Telecommunication and DP MP from Fier,
  is suspected of smuggling goods and narcotics.
  Circumstantial evidence links Olldashi and Fatmir Kajolli in
  Fier to Minister of Justice Enkelejd Alibeaj in a scheme to
  release prisoners from jails to act as electoral bullies.

  – Lulzim Basha: According to one SP source, FM Basha, who
  represents the DP in Elbasan, was involved in facilitating
  the release from prison of a notorious criminal in Elbasan in
  return for support from the criminal’s family. Relatives of
  the criminal promised to „organize“ people in Elbasan to
  support Basha. The criminal was released on June 29, the day
  after the elections.

  – Paulin Sterkaj: The 48 year old DP MP from Shkoder is a
  former professional wrestler with little to no formal
  education. Sterkaj was previously in the SP and has been
  accused by a former friend of murdering a politician in
  Shkoder a few years ago. Sterkaj claims to have business
  interests in oil, restaurants, and construction, but little
  is known about his activities.

  – Gramoz Ruci: SP MP and party General Secretary, Ruci has
  long-standing ties to narcotics traffickers and organized
  crime. Ruci has also been banned from entering the U.S.
  since 2005 due to a permanent visa ineligibility.

  TIRANA 00000552 002 OF 002

  transparency or tradition of small donors supporting their
  favorite candidates, criminals are an easy source of campaign
  funds.
  WITHERS
  http://wikileaks.org/cable/2009/08/09TIRANA552.html

  Aber das Finanzierungs Modell, rund um den Super Verbrecher Clan:

  Mafia Clan of Democratic Party of Albania

  Prime Minister Sali Berisha
  1. kukRexhep ARAPI, resident in Katund Sukth, nicknamed “KEPI” has a criminal record as follows:
  1. In the year 1991 (in March) he has killed at the Port of Durrës, for feud issues the citizen A. Cyrbja, resident in the Katund Sukth village; has been arrested for this crime in 1994 and has been released because of lack of evidence.

  ………

  Gjoka Super Market-Shiak! 15 years drug and prostitutions center! Abhol Center für Drogen, über 15 Jahre, auch für Kosovaren, welche auf die Fähren wollen.Die Xhafzotaj – Shiak Mafia: AGIM HOXHA und die Terroristen Familie: BLEDI MUSA SHUAIPI in Durres

  1. Dashamir GJOKA and his clan, residing in the Sallmone village have a criminal record as follows:
  2. D. Gjoka has been and is one of the biggest traffickers of women with intent of prostitution to Italy. The chief of the girls in Italy has been a girl from Vlora, named Linda, who is currently Dashi’s wife and they have two children. Her brother Miri works at the Supermarket as chief accountant. D. Gjoka is on record in the State Police for International Drugs Trafficking and Women with intent for prostitution, Murder etc.
   The Gjoka Supermarket is the main center for the trafficking of drugs that comes from Turkey and Macedonia and the supply base for many criminal groups in Durres and Tirana and also the location where the cars that will be traveling to Italy and carrying drugs are supplied. Dashi currently owns an armored vehicle which has the licence plate: DR 51 90 C. It must be noted that Dash Gjoka is the main source of supply for all the drugs suppliers in Albania because it is a well known fact that a close friend and financial supporter of I.M, S. Olldashi. The latter meets with Gjoka almost every week. Oftentimes, the Democratic Party MPs Bamir Topi, Ridvan Bode, S. Olldashi etc come to dine or to supply in this supermarket, since they are close friends with Dashi.
  3. ………………
  4. http://www.albca.com/aclis/modules.php?name=News&file=print&sid=1264
  5. Polizisten Morde der Familie Hasanbeliu, an Polizisten (Bashkim Gjoni) in 1998 bei einer Polizei Kontrolle an der Kreuzung in Skhozet, wo der Täter sich Jahrelang im Haus der Mutter versteckte, neben dem Hotel Florida. Ebenfalls Langzeit Partner des Sokol Olldashi.

  Sokol Olldashi Freunde, sind in mehrere prominente Polizisten Morde verwickelt: Darunter auch mit Dritan Dajti, der 4 hohe Poilzei Direktoren in Durres in 2009 erschoss.

 • Drogen Handel mit Terroristen: Schutzherr damals mit der Shiak-Gjoka Mafia: Josef Limbrecht - US Botschafter
 • Besonders witzig dann die damaligen TV Ansprachen und Medien Interviews vom US Botschafter JosefJosef Limprecht Limbracht nach dem 11.9.07

  “In Albanien gibt es keine Islamischen Terroristen” Selten hat über den US Murks Albanien so laut gelacht und wenige Monate begann man dann die

 • Limprecht Infos, der am 17.5.2002, dann im Terroristen Camp in Peskopje Nord Albanien starb und wo die NATO bestens über dieses Terroristen Camp unterrichtet war und ist.
 • Deshalb ist Albanien und der Kosovo so ein Murks Staat, weil die Amerikaner direkt den Drogen- Frauen Handel und Betrug ohne Ende organisieren, wo die Schlimmste, die US Botschafterin Mariza Lino war, welche keinerlei Erfahrung als Diplomation hatte, aber ein Produkt von Madeleine Allbright war.
 • 3/1/2009

  Hillary Clinton und ihr Report über Albanien und die Welt, offenbaren den moralischen Bankrott der USA

  Bananen Republik USA, reden von Menschenrechten und kritisieren viele Staaten, wie auch Albanien!

  Mariza lino

  Wie die Titel Seite (zur Beendigung der Tätigkeit in Albanien im Ende Mai 1999)

 • Präsidentin Real: Mariza Lino verlässt das Land, war nur mit Stadt bekannten Kriminellen unterwegs, inklusive den Kindes Entführer Banden und den übelsten Gestalten aus dem Kosovo, welche heute in Haft sind im Kosovo.

Luxus Villen rund um die Top Mafia in Shiak und Mafia Treff Punkts!

1.10.2011: Albania – Salih Berisha’ s partners: crimes, terrorist, top mafiosi

Die uralte Mafia Top Zentrale, (eine von 3 im Raum Durres, schon in 1996-98), heute Lokal “Oslo” mit Hochhaus Bau natuerlich in der Rruga Taulantia, wurde wieder aktiviert. Gerade ist ein Klein Mafiosi vorgefahren, mit in 2008 abgelaufenen KFZ Kennzeichen aus Oesterreich. Eine der vielen Luxus Villen der Top Drogen Mafia Bosse in SHIAK u.a. der Gjoka Kompleks

Typische Geldwasch Anlagen der Albaner Mafia, vor aller Augen und illegal u.a. im Park Villa Zogu, oder in der Currilla udn dem zerstoerten Brylli Strand, wo sich sogar die Freunde der Prominenz der Polizisten Moerder (rund um die erschossenen Polizei Offiziere durch Dritan Dajti, bzw. mit Hilfe der Spartak Braho Soehne, des Gani Malushi / Polizei Praesident in 2004)

Kastrioit Mafia Agim Hoxha – Gjoka Mafia Vangjush Dako Mafia

Typische kriminelle Bauweise der Durres Idioten Mafia, u.a. wo keine gesetzlichen Bau Abstaende zum Meer, noch die Hoehe respektiert wird, noch irgendein Gesetz. Man baut halt irgendwo auch auf fremden Grundstuecken und faelscht sich etwas zusammen. Eine einfache Sache im uebrigen, denn die Anti Mafia Einheiten der Italiener, das FBI hat wertvolle Arbeit geleistet, und man weiss ja, wo diese Gestalten investieren, vor allem z.Z. in der Rruga Taulantia, Brylli, Currila, Villa Zogu in Durres und der Urbanistik Plan, wird sowieso ignoriert, wie jedes Gesetz.

EP: Albania lost its chance After the European Commission, the European Parliament has also reached that conclusion that May 8th local elections were a lost chance for Albania. Read More

Beliebteste Politiker Anlaufstelle: Die Super Drogen Verteilstelle seit 15 Jahren, der Familie Dashamir Gjoka SHIAK, welche aktuelle Minister ebenso finanziert. Natuerlich erhaelt die Gjoka Firma Bauauftraege von Sokol Olldashi.

Sokol Olldashi stand kurz davor, praktisch mit Freunden die Macht in der PD zuübernehmen, nachdem sogar Josefina Topalli den selbst ernannten Partei Vorsitzenden Lulzim Basha schwer kritiiserte, der keinen persönlichen Rückhalt in der Partei hat, sondern ein Produkt der Argita Berisha und des Salih Berisha ist, inklusive der Isufi Langzeit Mafia.

Der Fahrer bestätigte nochmal, das Sokol Olldashi gerade mit Ihnen (Igli Cara) telefonierte, als der Unfall passierte. Sokol Olldashi hatte wie Fotos zeigen, hohen Respekt, oder Angst vor dem in 2009 ermordeten SP Abgeordneten Fatmir Xhindi, dessen Mord nie aufgeklärt wurde und der damals im Wege war, für einen Wahl Sieg, wo Enkeled Alibeaj, Lulzim Basha und Sokol Olldashi insgesamt 8 verurteilte Mörder freiliessen, für Geld und um Wahlen zugewinnen. wikileaks berichtet hierüber.
3 Nentor 2013 - 07:04
Shoferi i Olldashit: Në telefon me shefin kur Benzi u rrëzua

Das eine der Mafia Mord Banden, einem Sokol Olldashi einen Gefallen machen wollte, ist damit der wahrscheinlichste Hintergrund. Identisch im Falle des ermordeten Iso Copa, wo die Spuren zu den Langzeit Gangstern Agim Hoxha führte (erneut Shiak, identischen Hintergrund und dem alten Partner Sokol Kazazi) wie dem Dumm Gangster und damaligen Kabinetts Chef: Oerd Bylykbashi

Sokol Olldashi ist nur der Nachfolger der total korrupten Transport Minister: Lulzim Basha, Sokol Poci, der auch als totaler Idiot galt und von Mercedes geschmiert wurde. Der Strassenbau mit überdimensionierter Luxus Autobahnen, welche kaum im Winter benutzt werden, firmiert auch unter “Autobahn der Nationalen Korruption”

erosion albanien
Sokol Olldashi hat die gigantische Erosion im Lande zuveranworten und Landes Zerstörung, weil Alles ohne Drainage gebaut wurde mit vollkommen korrupten Bau Ausführungen der Inkompetenz, wo der dümmsten Partei Gänger noch Bau Aufträge erhielt. Die EBRD und Weltbank finanzierte diesen Bauschrott des Betruges.
Sokol Olldashi war wie extrem inkompetende Deutschen Firmen Manager und Politiker die Licht Gestalt nachdem Motto: Idiot, umgibt sich mit noch dümmeren Idioten, denn alle seine engsten Partner sind in Skandale der Inkompetenz und Bestechung in Durres verwickelt. Die PD ist deshalb am Boden in Durres, als man Durres selbst mit illegalen Bauten zerstörte.

Shenasi Rama (Prof. an der New York Universität, Studenten Führer 1990), über das kriminelle Enterpriese des Salih Berisha, zum Tode des Gangsters Sokol Olldashi und die aktuelle Situation

11/21/2013

Sokol Olldashi, Vertreter der grossen Mafia Clans, wie Gjoka, Kajolli, kam bei einem Verkehrs Unfall um

Filed under: — Insider @ 2:37 am

Sokol Olldashi, wäre bei einer richtigen Partei internen Wahl der PD, heute der Vorsitzende. Er hatte wohl als Einziger noch den Rückhalt in der Partei, die PD aus dem Abgrund zuziehen. Er war ein Diplomat im Umgang mit Dritten.

Sokol Olldashi kam um 21.18 bei Elbasan ums Leben, wo ebenso ein Langzeit Partner des Salih Berisha, der Vize Parlaments Präsident Edmond Spaho, ebenso einen schweren Verkehrs Unfall vor kurzem hatte. Sokol Olldashi war als sehr vorsichtiger Fahrer bekannt. Nüchternes Fahren, war seine Devise, was bei Politikern nicht zum Standard gehört.

Während dem Unfall hatte Sokol Olldashi ein Telefonat per Handy mit seinem Fahrer, bzw. dem Durres Gangster: Igli Cara. Igli Cara, wird später mehrere verschiedene Versionen von sich geben.

Auf facebook, gab Olldashi, vor kurzem der Albanischen Polizei die Schuld, an den vielen Unfällen, was Propaganda war, wie auch dieser Unfall zeigt. Bei Regen und schmieriger Strasse, weil überall LKW’s Erde und Lehm auf die Strasse bringen, alte Autos Öl verlieren passieren sehr viele Unfälle auch in der Türkei. Live aus Parlament: http://www.a1report.tv/live/. Erst nach über einer Stunde, wurde er aus dem Fahrzeug gezogen, obwohl umgehend die Polizei benachrichtigt wurde und kein Anwohner half wohl. Der Unfall in der Graphic.

sokol Olldashi
Homage im Parlament

sokol Olldashi
Telefonata e fundit e Sokol Olldashit: “… Jam keq…!

Der 1. Cousin, des Sokol Olldashi, und ein wild schiessender Voll Idiot zuletzt am 23.9.2013: Zenaldo Mamaqi aus Shiak

Erneute Schiesserei mit der Mafia Familie des Sokol Olldashi: Zenaldo (Aldo) Mamaqi

Zuletzt ruinierte er den Hafen Durres, weil die Internationlen Berater, selbst Ganoven sind und waren, vollkommen inkompetent und von der Privatisierung und Aufträgen an die Consult Mafia leben. Mit den korruptesten und inkompetendsten Gestalten, ruinierte er die Administration von Durres und zerstörte die Küste, Öffentlichen Parks und Antiken Stätten. Mit Berisha, dem damaligen Transport Minister Lulzim Basha, eine Schlüssel Figur, als der Vertrag mit Rhode & Nielsen gekündigt wurde, zum Ausbaggern des Hafens, der Zufahrts Rinne und in Folge über eine Abitrage Verfahren in Paris, eine 2,5 Millionen $ teure Entschädigung. Bis heute nun nach 10 Jahren, ist das Problem nicht gelöst, weil die Hafen Direktion selbst ein Mafiöser Zirkel mit Sokol Olldashi war, wo er sich kurz vor seinem Unfall, noch mit dem gerade abgesetzten Hafen Direktor: Eduart Ndreu traf. Er telefonierte während dem Unfall, mit dem Gangster Igli Cara, der seinen Hinterhof Zirkel der PD in Durres leitete. Der Tunnel von Qafë-Krrabën gilt als sehr Unfall trächtig, was direkt Sokol Olldashi zuverantworten hat. Sokol Olldashi, galt moderater Politiker, mit dem man auch in ruhigem Ton vernünftig reden kann, was bereits selten ist in Albanien.

Eine Fahrschule hat er nie besucht, deshalb fährt er auch bei schlechten Wetter, ohne Anschnall Gurt, telefoniert wild herum an so einer kritischen Stelle und fährt Autobahn Tempo = Kamikaze Stil, wobei er eigentlich einen Fahrer hat. Sein Führerschein war ein Geschenck der Partei, was Tradition ist.
Altes Durres System bestens der Weltbank vor über 15 Jahren auch bekannt usw..: für jeden Liter geschmuggelten Treibstoff, usw. sind feste Preise vereinbart, wobei korrupte ausländische Organisationen und Firmen, diesen Non-Stop Müll und die Zustände mit immer neuen Krediten finanzieren.

Im Gegensatz zu den Lob Liedern in der Hommage des Sokol Olldashi, besorgte er einschlägig bekannten Kriminellen, Polizei Posten, wie auch wikileaks berichtete und stoppte alle Polizei Operationen und sorgte dafür, das Gross Drogen Dealer seiner Partner und Finanziers frei kamen, wie der Fall des Hekuran Hoxha u.a. aufzeigte. Schutzherr der Drogen Bosse, des Frauen Handels, der Clubs und Bordelle und der Landesweiten Zerstörung durch illegales Bauen. Sokol Olldashi setzte auch das Gesetz für “Fahren mit Anschnall Gurt” ausser Kraft, stellte die Polizei Kontrollen auch für Alkohol ein, wo er selbst wie ein Selbst Mörder, ohne Sicherheit Gurt, selbst bei diesem gefährlichen Wetter viel zu schnell unterwegs war.
sokol Olldashi. Sokol Olldashi telefonierte in dieser gefährlichen Fahr Sitution mit Igla Cara, dem Gangster der PD Durres.

Seine Durres Bande: Polizei Einsatz wegen Sokol Olldashi’s besoffener Idioten Bande: Igli Cara, Armand Teliti, Doklead Ademi

Sokol Olldashi, wäre vielleicht verhaftet worden, weil er Nicht transparente Aufträge vergab und als Lehrer trat die Weltbank auf schon vor 15 Jahren mit den Transport Ministerium, wie man Ausschreibungen inzeniert und türkt. Klientel Politik, bis zum mehr wie offensichtlichen Betrug, als System. Nur bei seinen Anhängern, welche von ihm mit Jobs versorgt wurden, oder illegale Küsten Lokale bauen konnten, war sein Ansehen gut, wie bei allen Verbrecher Clans im Balkan.

Abteilung des Europarates Kriminalität Ivan Koedjikov: Europa fordert die Verhaftung krimineller Berisha Minister

Sokol Olldashi, war der Vertreter, des ältesten Drogen Super Kartells als Verteil Stelle und Super Markt in Shiak, mit dem Gjoka Clan. Sokol Olldashi kannte alle Gangster in Albanien, auch den Kajolli Clan.. Langzeit Partner im Betrug um Internationale Kredite, Aufbauhilen und dem Bau der Schrott Strassen mit EBRD Krediten. Er hatte rund um den Visa Skandal der Deutschen Botschaft, ebenso wie Tausende von Drogen Schmuggler und Klein Gangster die auf Diebstahl Tour entsandt wurde: Deutsches Visa. Mitglied im Club, der angebliches Juristen des Salih Berisha, welche ihre Diplome geschenckt bekommen hatten, wie der Sohn Skhelzen Berisha, Enkeled Alibeaj, Eduard Halimi, Bujar Nishani und Tausend Andere.

Sokol Olldashi

Sokol Olldashi wäre der bessere Partei Vorsitzende der PD gewesen, obwohl er kein Bildung hatte, durchaus dumm war, aber man konnte mit ihm recht vernünftig reden. Sokol Olldashi spielt eine wichtige Rolle, die PD in Durres, in einem Hinterhof Mafia Zirkel umzuwandeln.

Im Chaos der PD Partei, war er noch eine Bastion, welche ausgebootet wurde, weil die Partei Statuten ausgehebelt wurden und der Gangster Lulzim Basha, zum Partei Vorsitzenden ernannt wurde von den Verbrecher Kartellen des Salih Berisha, was auch die letzten vernünftigen Anhänger vertrieb.

Aber das Finanzierungs Modell, rund um den Super Verbrecher Clan:

Mafia Clan of Democratic Party of Albania

Prime Minister Sali Berisha

 

 1. kukRexhep ARAPI, resident in Katund Sukth, nicknamed “KEPI” has a criminal record as follows:
 1. In the year 1991 (in March) he has killed at the Port of Durrës, for feud issues the citizen A. Cyrbja, resident in the Katund Sukth village; has been arrested for this crime in 1994 and has been released because of lack of evidence.

………

Gjoka Super Market-Shiak! 15 years drug and prostitutions center! Abhol Center für Drogen, über 15 Jahre, auch für Kosovaren, welche auf die Fähren wollen.Die Xhafzotaj – Shiak Mafia: AGIM HOXHA und die Terroristen Familie: BLEDI MUSA SHUAIPI in Durres

 1. Dashamir GJOKA and his clan, residing in the Sallmone village have a criminal record as follows:
 2. D. Gjoka has been and is one of the biggest traffickers of women with intent of prostitution to Italy. The chief of the girls in Italy has been a girl from Vlora, named Linda, who is currently Dashi’s wife and they have two children. Her brother Miri works at the Supermarket as chief accountant. D. Gjoka is on record in the State Police for International Drugs Trafficking and Women with intent for prostitution, Murder etc.
  The Gjoka Supermarket is the main center for the trafficking of drugs that comes from Turkey and Macedonia and the supply base for many criminal groups in Durres and Tirana and also the location where the cars that will be traveling to Italy and carrying drugs are supplied. Dashi currently owns an armored vehicle which has the licence plate: DR 51 90 C. It must be noted that Dash Gjoka is the main source of supply for all the drugs suppliers in Albania because it is a well known fact that a close friend and financial supporter of I.M, S. Olldashi. The latter meets with Gjoka almost every week. Oftentimes, the Democratic Party MPs Bamir Topi, Ridvan Bode, S. Olldashi etc come to dine or to supply in this supermarket, since they are close friends with Dashi.
 3. ………………
 4. http://www.albca.com/aclis/modules.php?name=News&file=print&sid=1264

TIRANË-ELBASAN - Deputeti i PD, ish-ministri i Transporteve, Sokol Olldashi, ka humbur jetën në një aksident në rrugën Tiranë-Elbasan. Lajmi konfirmohet nga burime nga burime të Policisë së Shtetit dhe Ministrisë së Brendshme.

Siç informon nga vendngjarja korrespondenti i ‘A1 Report", Arsen Rusta aksidenti ka ndodhur sot në mbrëmje në aksin rrugor Tiranë-Elbasan në lapidarin e Kërrabës rreth orës 21:20 minuta të mbrëmjes së sotme tek zona e quajtur lapidari i Kërrabës, në kilometrin e 6 të rrugës Tiranë-Elbasan, ku automjeti, tip Benz, me targë AA003NH, në zotërim të Olldashit ka dalë nga rruga.

Siç konfirmoi më vonë policia, mendohet se veprimi fatal ka ndodhur ngjitur me varrezat dhe xhaminë e fshatit Kërrabë në një kthesë të harkuar për shkak të shpejtësisë së madhe, kthesës së fortë dhe terrenit të lagësht, në një përzierje të baltës me shiun, që binte rrebesh në ato momente. Më pas automjeti ka bërë disa rrotullime dhe ka rënë në një humnerë 100 metra të thellë. Ngjarjen fillimisht e kanë pikasur banorët e zonës, të cilët kanë njoftuar policinë, e cila ka mbërritur menjëherë në vendngjarje, po ashtu edhe dy ambulanca, e para ka mbërritur ambulanca nga Elbasani, e dytanga Tirana, po ashtu dhe forcat e policisë së komisariatit numër 1 dhe policia rrugore.

Ka qenë e vështirë fillimisht të konfirmohej humbja e jetës së deputetit Olldashi për shkak se pamja e tij ishte shfytyruar dhe makina gjendej e përmbysur 180 gradë në një terren të vështirë. Por tek trupi i tij janë gjetur syzet dhe dokumentet e identifikimit të deputetit, të cilat krijuan menjëherë idenë se viktima është pikërisht Olldashi, i cili ka qenë në timon në çastin e aksidentit. Ndërkohë është provuar edhe të telefonohej Olldashi dhe telefoni binte, por askush nuk përgjigjej. Rreth një orë pas aksidentit, në 23:35 është bërë e mundur dhe nxjerrja e trupit të tij. - See more at: http://www.shqiptarja.com/home/1/makina-bie-n–humner–nga-lag-shtiravdes-sokol-olldashi-187907.html#sthash.AVgUXDQr.dpuf

Der Unfall nun am Tage gesehen

Besonders peinlich für die Welt, die USA, EU und die Financiers der Welt Mafia sind ja die Kolonnen von Extrem Kriminellen, welche in der Nacht noch zur Unfall Stelle fuhren, trotz Regen und total gesperrter Strasse:
Sokol Olldashi, Fatmir Mediu
Rechts kommen Super Gangster, mit dem üblichen US Phantasie Nummern Schild, ohne Nummern und Buchstaben, welche im Auftrage der grossen Partner die Unfall Stelle besichtigten und in Erfahrung bringen wollen was die Ursache sei. Es könnten ja auch Banden Morde sein.

Da Polizei- oder Arzt Berichte in Albanien sich kauft, muss man also vor Ort eigene Informationen besorgen und so kommen die Banditen bei schlechtester Wetter Lage aus ihren Löchern und schauen am Unfall Ort vorbei.

In der Mitte Fatmir Mediu (im Schlepptau andere Gangster), der den Super Boss Agron Duka nun in seiner Partei hat, ebenso aus Shiak, der Zentralen Drogen Verteil Stelle, rund um den Dash Gjoka Supermarkt, Kastriati und etlichen Unter Capos der Drogen, Menschenhandels, Frauen zur Club Bestückung.

 

Fatmir Mediu US Mafia
Der Gangster Fatmir Mediu, Partner der US christlichen Mafia und Rechts die Gestalten mit dem US Mafia Auto, mit Phantasie Nummern Schild.

aus dem Artikel vom 21.11.2013

Aktualitet
21 Nentor 2013 - 11:52
Aksidenti, shuhet deputeti Sokol Olldashi, zëri kundër në PD

11/16/2013

Die Phantom Angestellten Staats Beamten der Salih Berisha, Bujar Nishani Mafia in Albanien

Filed under: — CrniLabudovi @ 10:53 pm

Das Berisha, Bujar Nishani Mafia System, die eigenen kriminellen Banden in Staatsbetrieben und Adminstrationen unterzubringen ist uralt, denn man stand schon 1997-98 vor dem Problem, das diese “Militanten” oder auch Berisha Geheimdienst Leute, im Ausland tätig waren, aber zugleich in Albanien Gehälter bezogen, obwohl man nie den Arbeits Platz gesehen hatte und nur Geld bezog.

874 überwiegend Phantom Arbeiter bei AlbPetrol wurden nun entlassen

“Albpetrol", shkarkohen 874 punonjës

Vor allem in der Justiz und Polizei, wurden Tausende von militanten und kriminellen Gestalten untergebracht, oder bei der HIDAA ebenso, weil die dümmsten Mafia der Welt, natürlich jede Vermögens Kontrolle ablehnt.
Kriminelle Klientel Wirtschaft der Inkompetenz mit Frau Zana Xhuka und dem HIDAA - High Inspectorate of Declaration

Man gab so kriminellen Familien, sogar eine Einnahme Quelle auf dem Papier und Bestätigungen, das man einen Direktoren Posten in der Regierung hat, für Auslands Geschäfte und als Tarnung für kriminelle Netzwerke. Ausländische Lobby Wirtschafts Vereine, NGO Betrugs Abzocker Organisationen waren gerne wie so oft behilflich.

Bei der kriminellen Justiz hatten diese Leute als “Militante” bekannt, Freibriefe, oder konnten ungestört ihre Spiel Casinos Ringe, Bordell und Clubs überall illegal bauen. Jede Art von Betrug, Urkunden Fälschung mit der Notar Mafia, wurde Straffrei. Doris Pack mischte sich ein im Interesse der Berisha Mafia, welche noch am 8.September den inkompetenden Denion Mejadani als Zoll Direktor einstellte, der vor Wochen entlassen wurde.

Allein bei AlbPetrol sind so Hunderte von Leuten als Arbeiter und Angestellte registriert, die sich im Ausland aufhalten in Wirklichkeit und reine Luft Nummern sind. Deshalb regt sich die Bande der PD Mafia so auf, als man per normativ Akt, die Beamten Gesetze aushebelte und der Präsident Bujar Nishani, widersetzte sich per Dekret, was erneut vom Parlament abgelehnt wurde.

Neuer Skandal mit diesem “Sigurime” Mafia Klientel Präsidenten Bujar Nishani mit dem Normativ Akt

Ein rein kriminellen System was hohe Staatskosten verursacht udn verursachte und deshalb funktioniert Nichts in Albanien. Deshalb hatten viele Polizei Direktoren auch kein Büro, waren Analphabeten und Strohdumm und extrem kriminell.

ATM employees, Albanian style

Added by the Albanian Blogger on 12 November 2013.
Saved under Business
Tags: , ,

ATM employees Albanian styleHow would you like to have a job which pays you every month but does not require you to show up?! What about a job for which you do not even have to be in the country, but would still pay you a monthly salary which you could withdraw with your bank card?! What about a job for which you have to do nothing, but still get paid?!

Well, there was a news report recently about hundreds of unknown “Albpetrol” oil corporation employees who were now turning up on the job but did not know where to go or what to do because they had never worked a day for the corporation. Some of them lived abroad but would visit Albania every so often to withdraw their salary at the ATM, but would not show up at work. Most of them were not even qualified or knew anything about the position that they were supposedly hired for as their name was there just to get the money!

The recent appearance of so many of these aptly called “ATM employees” was for fear that they would lose their “ideal job” due to the recent political and government changes after general elections resulted in the Socialist Party & LSI becoming the new majority and the Democratic Party the new opposition after eight years in power.

This situation is a well-known, oft-repeated and much reported issue of abuses about how every successive Albanian government has used its power to employee its “militants” into state owned companies, where “Albpetrol” is one of the major ones due to its size.

During the past eight years, while the Democratic Party was in power, hundreds of its supporters all over Albania, where employed in government jobs, often replacing well-qualified personnel with semi-literate ones……

http://www.albanianblogger.com/2013/11/12/
Punonjësit e “bankomatëve”, në kërkim të vendeve të punës

6 Nëntor 2013 | : Aktualitet | Autor:

Fier

Për rreth tetë vite, qindra militantë të PD-së i kanë marrë rrogat, pa u paraqitur në punë

Edmond Hoxhaj

Wenn Berufs Krmiinelle, Innenminister werden, wie Sokol Olldashi, Bujar Nishani, Lulzim Basha und am schlimmsten nun bis September: Flamur Noka, der nicht einmal den Verstand einer Ente hat mit seiner Mannschaft.

Flamur Noka terror në Kukës, arrestime dhe bastisje në shtëpitë e anëtarëve të PS-LSI

Club der Kriminellen und Maloks: Das Albanische Innenminsterium (bis 9.9.2013), wobei die höchsten Polizei Direktoren eine Sonder Marke sind und Hsyni Burgaj, von Geistes gestörten Britten als Polizei Partner installiet wurde. Irgendwie muss ja der Drogen Schmuggel und die Geldwäsche funktionieren, worin die SAS schon in den Skandal der 8 Tonnen Kokain rund um Sokol Kociu, Ferdinand Durda in 2001 aktiv verwickelt waren.

 

11/14/2013

“Die Rote Linie” wurde überschritten. Theater Show im Albanischen Parlament, durch die PD Mafia mit Albana Vokshi und Josefina Topalli

Filed under: — Super Visor @ 10:54 pm

Offzieller Regierungs Beschluss, das nicht über die Vernichtung von Giftgas Waffen in Albanien verhandelt wird. Alexander Arvizu, wird das Ganze als einen Politischen Skandal bezeichnen, wie vor allem Josefina Topalli sich äussert gegen einen Botschafter.

gift gas syria albania

remte, 15 Nentor 2013 14:36
Vendimi Rama-Meta: JO, armëve kimike! Featured
Written by Koha Jone

Eine Theater Show, auf dem üblichen Kindergarten Niveau, direkt von verantwortlichen Politikern wurde wieder inzeniert. Wenn diese Gestalten, auch nur eine minimale Intelligenz hätten, würde sowas in dieser Form nicht vorkommen. Eine Art Paranoia hat erneut Albanien ergriffen, weil die Dümmsten wie der Salih Berisha Clan, überhaupt etwas zu Sagen haben und die Bildung ganz unten in der Welt Ranglisten steht. Albanien hat bekanntlich nicht einmal Neandertahler Wissen, u.a. das Wissen über die Schwerkraft, Lot und Wasser Waage beim Bau. Die Frauen Bande, ignoriert jede Regel im Parlament und erpresst Rede Recht für ihre Kindergarten Show. Besonders peinlich, das Lulzim Basha, die PD, illegale Demonstrationen organisierte, vor dem Sitz des PM, ohne das eine Genehmigung nur beantragt wurde. Man hatte es wohl vergessen in der eigenen Dummheit, das man einen Antrag stellen sollte. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb die Sache übernommen. 16 Nëntor, 2013 Ekonomi | nga AMA-News Policia: Protestat për armët, të paligjshme

Wegen Hirnlosigkeit und Inkompetenz, forderte der Ex-Justiz und Aussenminister Aldo Bumci im TV: Demonstrationen vor der US Botschaft in Tirana, wobei Aldo Bumci, bei wikileaks als “Pudel von Berisha” beschrieben wird. Salih Berisha war direkt bei den Demonstrationen vor dem Sitz des PM erneut dabei. Mangels Intelligenz, gehört die gesamte Bande, längst entmündigt und in ein Lager in die Berge gebracht, wo die PD Bande, sich austoben kann.

Auf dem Niveua ist man bei der PD Bande: Kindergarten Show, was mit Frau MESILA DODA begann, welche kein Rede Recht hat! Zeitgleich, wurden durch die PD Lehrer, ebenso Demonstrationen über die Schulen organisiert, obwohl das sogar per Gesetz verboten ist, was eine Salih Berisha noch nie interessiert hat. Immer bergab in Albanien, und im Parlament sowieso, wo Josefina Topalli, als Parlaments Präsidentin 52 Abstimmungen fälschte, welche hier auch auftaucht im Theater.

Das Parlament wurde in ein Toll Haus durch die Frauen der Opposition umgewandelt, was einmal mehr Alles über die Partner des PPE und der KAS sagt. Lulzim Basha, reiste extra nach Brüssel und Berlin, um seine Müll und seine Lügen erneut zuverbreiten. Nachdem Lulzim Basha und seine Meute, Demonstrationen direkt vor der US Botschaft organisiert hatte, ebenso seine Hetze gegen die USA, inklusive der PD Banden im Parlament: gibt der
Alexander Arvizu
US-Botschafter Alexander Arivzu, ein Interview: “Lulzim Basha, hat die Rote Linie überschritten”, womit Alles gesagt ist, über diesen korrupten Betrüger und Lügner. Ourel Bylykbashi, Sokol Olldashi, Josefina Topalli wie immer dabei und der Theater Mann der Albaner Justiz Mafia: Eduard Halimi. Alexander Arvizu, nimmt Lulzim Basha besonders übel, das er ein Gespräch einen Tag davor mit ihm hatte, und er das Thema nicht einmal anschnitt. Ein echtes Problem, das diese Leute so extrem dumm sind, Dumm-Lügner und Betrüger sind, was man ja selber der Welt vorführte
14 Nëntor, 2013
Flash / Intervista | nga AMA-News
Arvizu: Basha e kaloi vijën e kuqe të Washingtonit, e dinte për armët
Am 15. wird noch ein Telefon Gespräch von Basha veröffentlicht, das die USA keine Transparenz zeigten, und ihn nicht informierten, was wohl der Gipfel der Frechheit ist.

Comedy Show, der dümmsten Berisha Anhänger in Tirana: Lulzim Basha, Bylykbashi, Topalli, Olldashi, Halimi, Paloku Der sogenannte Präsident Bujar Nishani, als Ober Kommunist und Mafiösi im Solde von Berisha, muss natürlich auch seine Kommentare abgeben.

Kommentar: wir warnen identisch wie der damalige US-Botschafter John Withers, vor Lulzim Basha, der seine Hirnlosigkeit, seine Lügen, seine kriminelle Energie nur erneut zelebrierte, auch nachdem er Partei Intern schwer angegriffen wird, das er inkompetent ist.

Der Parlaments Präsident sagt vollkommen richtig: Es gelten die Regeln des Parlaments und forderte diese Frauen Gruppe auf, ihre Theater Show zubeenden.

Ebenso vollkommen richtig erklärte Ilir Meta, das es keine Verträge mit den Amerikaner gibt, für die Chemie Waffen Entsorgung, ebenso keine Verhandlungen, nur eine Anfrage. Peinlich wird Erion Velaj, der im Solde der Amerikaner steht und zu den Hirnlosen gehört, welche die EU seit Jahren finanziet, verdreht dann die Demonstration: das wäre gegen die Amerikaner. Warum das US Department of State, diese erneuten dummen Ideen hat, dürfte im Aussenminister Tom Kerry liegen, der für seine Gemetzel an der Zivil Bevölkerung in Vietnam schon gut bekannt war.

Comedy Show, der dümmsten Berisha Anhänger in Tirana: Lulzim Basha, Bylykbashi, Topalli, Olldashi, Halimi, Paloku

Die Zierde des Albanischen Parlamentes, musste heute sich auch produzieren.

52 gefälschte Parlaments Abstimmungen, durch die Ex-Parlaments Präsidentin Josefina Topalli aus dem “Copa” Mafia Clan

Bije Vokshi me Enver Hoxhën

Immer dabei, die primitive Mafia Lady Albana Vokshi, eine uralte Kommunisten Familie

Deputetet e PD bllokojnë foltoren, Meta: Do zbatoj rregulloren e Kuvendit

Deputetet e PD bllokojnë foltoren, Meta: Do zbatoj rregulloren e Kuvendit

Lidhur me çështjen e armëve kimike, tensioni ka pushtuar Kuvendin. Deputet femra të PD, të ftuara nga Mesila Doda, kanë bllokuar foltoren e Kuvendit, kjo në shenjë proteste për mos prezencën e kryeministrit Rama.

Ish-kryetarja e Kuvendit Jozefina Topalli, i ka bërë thirrje edhe deputetëve të mazhorancës që të afrohen bashkërisht tek foltorja.

“Doni të bëni teatër, bëni pak teatër, asnjë deputet nuk do kapet prej zhelesh", tha më tej Meta me nota të theksuara ironie, ndaj veprimit të deputeteve.

Thursday, November 14, 2013 - 12:19

- See more at: http://sot.com.al/politike/deputetet-e-pd-bllokojn%C3%AB-foltoren-meta-do-zbatoj-rregulloren-e-kuvendit#sthash.slW1zA66.dpuf

Chemical weapons, Koka: No decision taken yet Chemical weapons, Koka: No decision taken yet
The Minister of Environment, Lefter koka, declared that every government decision regarding the Syrian chemical weapons will only be for the benefit of the Albanian citizens.

 

Heftige Proteste in Tirana, Elbasan, Fiere, Durres

Proteste ohne Ende, obwohl noch Nichts entscheiden ist. Die Amerikaner sind unverändert verrückt, in der Ignoranz und Inkompetenz in der Politik Weltmeister. CFR und Co: John Kerry, ist der selbe Abschaum und ein Kriegs Verbrecher bekanntlich, wie Hillary Clinton, oder Allbright, wo Massenmord zur Aussenpolitiker mit Kriminellen und Terroristen wurde. Das angeblich so mächtige Council on Foreign Relations, (inklusive des EU Ablegers von Georg Soros gegründet), sind Sammelbecken der Inkompetenz, von Kriegs Faschisten und Hirnlosen Ignoranten. Man muss schon extrem dumm sein, gerade jetzt schon wieder mit so einer Idee zu kommen, auch noch den Giftgas Müll aus Syrien in Albanien zuentsorgen, wo es nicht einen einzigen Experten mehr gibt (alle sind nun in Pension gegangen).

500.000 $ Beratungs Gebühr zockte Tom Rich ab, der wie Frank Wisner zur kriminellen Consult Gruppe gehört der Amerikaner.

Tom Rich und Albanien: Er ist Lobbyist für die MEK Terroristen, die auch in Albanien untergebracht wurden.

Durres Proteste von den Berisha Lehrern organisiert

Der Ex-US Botschafter John Withers, nimmt Stellung auf die damaligen wikileaks cables und rund um Gift Müll.

Er hält wie der Ex-Admiral Kudret Cela die Fakten fest, das Albanien keine Möglichkeit hat, weder Personelle, noch technische Möglichkeiten für Gift Müll Entsorgung und das Albanien nicht einmal in 20 Jahren, einen sicheren Platz baute.

ALBANIA: BUILDING A HAZWASTE FACILITY SHOULD BE A HIGHER PRIORITY

2008 May 30, 12:07 (Friday)
Classified By: DCM S.A. Cristina, reasons 1.4 (b), (d) Summary ——- 1. (U) This is an action request. Please see Paragraph 10. 2. © Leaking containers of hazardous waste left behind by U.S. contractors after a successful chemical agent elimination program have again sparked MOD,s interest for help in building a hazardous waste storage facility. According to LtC Fadil Vucaj, the MOD chemist who was the primary contact for the chemical agent program, Albania possesses dozens of dangerous chemical “hotspots,” many on military bases, which must be cleaned up. In addition, the Gerdec explosion scattered toxic chemicals over a wide area. Once the unexploded ordnance is cleared from Gerdec, contaminated soil will have to be removed. Although environmental cleanup is a low priority on most donors’ lists, the pressure to clean up these sites will increase as Albania approaches EU membership. The GOA is still awaiting a response to its request for U.S. assistance to build a facility to store the hazardous waste generated from the chemical agent elimination program. End Summary. Aftermath of Chemical Agent Destruction - Hazardous Waste ——————————————— ———– 3. © When Albania became the first country in July 2007 to eliminate its chemical weapons stockpile, there was little concern about the thirty containers of hazardous waste that were generated in the process. The GOA had originally agreed to take responsibility for the waste. However, implementing agency DTRA (Defense Threat Reduction Agency) subsequently agreed to package the waste in double-leakproof containers which would hold it securely for 20 years at the Qafe Molle facility.
………………
DTRA agreed to cut up and package equipment it had originally planned to remove from the country (ref A)).
…………..
9. (SBU) Awareness of the risks of hazardous materials is low among the Albanians, and Government attention and resources are focused on more immediate, more visible infrastructure needs…

http://www.wikileaks.org/plusd/cables/08TIRANA406_a.html

References to this document in other cables References in this document to other cables
08TIRANA556
08TIRANA413

2

Zbulohen kabllogramët për rrezikun në Qafë MollëShqipëria po merr një vendim për të asgjësuar armë kimike, në një kohë kur ka në territorin e saj rrezikun potencial pas asgjësimit të lëndëve helmuese luftarake. Këtu në Qafë Mollë janë të depozituara mbetjet e atij asgjësimi, të cilave u ka kaluar afati i qëndrimit në…

Demonstrationen gegen die Gift Gas Entsorgung aus Syrien in Albanien
Zum Show Theater: Der Clown Eduard Halimi, hat zur Show ein Referendum beantragt im Parlament, obwohl es keinerlei Regierungs Beschluss gibt.

Erion Velaj, der schon viel Müll verbreitet hat, der keine Bildung hat und einfache Dinge verwechselt, ist ein Original Georg Soros Lakaj und Hirnlos. Er sagt: Berisha will ein Referendum gegen die USA, womit er selbst zeigt, das er nur ein billiger Lakaj und Nachplabberer ist und nicht den Willen des Volkes hört. Ist das überhaupt ein Albaner, wäre auch eine gute Frage, wenn man selbst Gelder bereits der Mjfat Organisation unterschlagen hat und mit Luxus Jeeps durch die Gegend schon vor Jahren fuhr.

Demonstratione direkt von Lulzim Basha organisiert in Tirana gegen die Amerikaner, aber auch direkt vor der US Botschaft, wo die Amerikaner extrem nervös werden und sowas nie verzeihen.

In den gut bekannte Lügen Websites, erfindet man sogar diese angeblich beschlossene Sache, was bei diesen Leuten, ohne Bildung nicht verwundern kann.

Steh auf du stolzes Volk der Albaner – Skanderbeg kämpfte nicht für Giftgas

von Nako H. Albanien am 14.11.2013

Oh was ist aus dir geworden stolzes Volk der Adler. Mein Vaterland Albanien soll zur chemischen Entsorgungsanstalt für die syrischen Chemiewaffen werden. Die USA wollen das Giftgas aus Syrien in Albanien entsorgen lassen. Norwegen hat dies wegen „ technischer Probleme“ abgelehnt. Auch Belgien erteilte der USA eine Absage. Jetzt soll

Weiterlesen…

Ilir Meta, gibt sich als Staatsmann und erklärt die Situation

Als Befehls Empfänger des Salih Berisha: Bujar Nishani empfängt Demonstraten.

Das Interview mit Alexander Arvizu

Die Amerikaner hatten den erneuten Wahl Betrug der Salih Berisha Banditen, der Mafia Lady Majlinda Bregu verhindert, indem man auch die korrupte und von der Mafia übernommene OSCE ausschaltete. Der Deutsche Leiter Eugen Wohlfahrt und der korrupte Wolfgang Grossruck aus Österreicher (gehört verhaftet seit Jahren) hatten Rede Verbot und die Amerikaner entsandten eine Wahl Expertin, was sehr gut funktionierte.


Ex-Ministerin Majlinda Bregu und ihre Schwester Ornela, welche mit Ehepartner: Ervis Gjecaj, dem Super Mafia Boss geschäftlich mit dem Mafia Boss: Albino Prutentino verbunden ist. “” Bregu: Arvizu ist ein unbedeutender US Botschafter, was eine unnötige Beleidigung erneut ist, weil man beleidigt ist wie ein kleines Kind. Die Amerikaner und NATO Verbündeten werden solche peinlichen Beleidigungen nicht vergessen, denn Majlinda Bregu, war eine der vollkommen, unnützen und inkompetenden Ministerinnen in der Salih Berisha Regierung, und solle den persönlchen Bestechungs Service in de Spiel Casinos und Clubs für EU Internationale nur organisieren. Original Spiel Casino Mafia.

Bregu, Arvizusë: S’ka ambasador më të rëndësishëm se qytetarët shqiptarë

Wenn kriminelle Clans, ihre Idioten in die Diplomatie senden, kommen so dumme und unnötige Sprüche heraus, über einen US Botschafter. Ein Original Angriff auf das US Department of State, die Amerikanische Politik, auf die EU und NATO Politik. Auch die Dümmsten wissen, das der US Botschafter nur die US Politik vertritt und nicht eine eigen private Meinung. Wer hat nur derartige dumme Familien Gestalten geschaffen, die nur Mafia Geschäfte kennen und genau das ist das Umfeld inklusive illegalen Bauen bekanntlich auf Antiken Boden: Die Antike Burg von Peze, wird mit gefälschten Urkunden und ohne Baugenehmigung zerstört, wie es das System der primitiven Majlinda Bregu Familie ist. Damit hat die Familie Majlinda Bregu erneut bewiesen, das sie dümmer und primitiver wie die Taliban ist, mit der Zerstörung Antiker Stätten und Ignorierung von den Bau und Grundstücks Gesetzen.

7/13/2013

Mafia Minister Aldo Bumci und Majlinda Bregu, lassen illegal auch bei der Burg von Peze bauen

Und wie immer ein DP Politiker, welche sich in einem Meer von Lügen Grund aneignet, wo sogar gerichtlich festgestellt ist, das ihre Schwiegervater Bekir Ajazi, nie Grundbesitzer des Grundstückes bei der Burg Peza war, sondern einen ungültigen gefälschten Verkaufs Vertrag aus 1997 vorlegte. Gerichts Urkunde: 3781/1204, 1997.06.20! Die Urkunde, wurde niemals von dem Verkäufer unterschrieben, was die normale Comedy Show der Albanischen Mafia ist. Die Mafia Familie Bregu, beantragte eine Umbau Genehmigung, für ein bestehendes Haus, was nun mal nicht existiert und Albanien ist vor Jahren von der Weltbank bis 2006 digital genau aufgenommen worden. Trotzdem wird munter weiter gefälscht und der Minister und die Administrativen im MTKRS Ministerium sind zu dumm etwas überhaupt zuverstehen, und seit über 10 Jahren vollkommen korrupt, wo sich die Skandale wie eine Perlen Schnur aufreihen. Die Gesetze sind ganz klar, das jeder Bau dort verboten ist und alle Genehmigungen jeder Art ebenso. Die Türken haben dort für die Restaurierung Millionen investiert und nun wird das Ganze durch ein 2 stöckiges Gebäude dort zerstört.


Gerichtsache, wo die Ungültigkeit des angeblichen Grundstücks Verkaufes an Bekir Ajazi (Schiegervater der Majlinka Bregu) festgestellt wurde.
Die Unterschrift des angeblichen Verkäufers Ramiz Kaplan, ist total gefälscht wird festgestellt. Drohungen er sollte nun nachträglich unterschreiben sind Polizei bekannt. Bekir Ajazi, ein Mafia Boss mit seinem Bruder sind Gerichts bekannt für Schlägereien, Erpressung usw.. Die Grundstücke wurden vorläufig damals als Ackerland nachdem Gesetz 7501 vergeben und ein Verkauf wäre nicht möglich, was aber 100.000 fach missbraucht wurde. Ein altes Famiien Grundstück, ist eine der Hirnlosen Billig Lügen der Berisha Minister, weil man nur von Geschichten erfinden und Mythen Lügen lebt.

11/9/2013

Der Reise Zirkus der EU (EU Western Balkans (COWEB) ) brummt, weil Albanien den EU-Kandidaten Status braucht

Filed under: — Super Visor @ 10:12 am

Ein Reise Zirkus ohne Ende, von unnützen Leuten, weil praktisch genau diese Leute max. für Kinder Garten Betreuung ausreichen würden, weil man keine reale und praktische Auslands Erfahrung hat und sowieso nur Drittklassige Leute, in diesen gut dotierten EU Organisationen untergebracht wurden, weil man selbst unfähig ist, einen normalen Job zufinden. Diese Leute sind so erbärmlich, weil man nicht einmal versteht: Albanien ist ein kleines Land, wo niemals Europäische Verwaltungs, Gerichts Formen funktionieren können. siehe die kriminelle EU Dezentralisierung in Albanien, welche Alles ins Chaos gestürzt hat, identisch in 1992, die Georg Soros “Schock Therapie” und die falschen Beratungen des IMF, waren schon der Auslöser für die Balkan Kriege.

EU Western Balkans (COWEB) zu Besuch in Tirana, bei Speis und Trank, aber vielleicht gibt es Brüssel Nichts mehr zu essen und alle Clubs kennt man auch schon. Stefan Füle folgt nun erneut ebenso. Ergebniss: seit über 20 Jahren: man schwafelt etwas von Reformen und schreibt Berichte, was ein Klein Kind auch machen könnte, in dieser Art von Langzeit Schall Platte.

In 6/2012 mit Stefan Füle! Scharlachtan Unfugs Konferenz Nr. 1.000 für Reformen in Tirana. Oft kommen die grössten Verbrecher, direkt über die Botschaften und Regierungen ins Land, als Berater, Wirtschaftts Lobby Vereine, wo Frank Wisner ein Profi Krimineller, eine besondere Marke ist, auch als US Sonder Botschafter für den Balkan zuvor, oder mit seinen Betrugs Geschäften als Vorstands Mitglied von ENRON, oder für Mubarak.

Die Inkompetenz der EU führt sich in einer inzwischen alten Tradition vor. Das ist wie seit 15 Jahren, mit Bundestags Delegationen, welche auch niemand braucht und für die immer eine Show Spiel organisiert wird, Mit sowas wird viel Zeit verschwendet, für die Planung auch der Botschaften, wo hoch dotierte Diplomaten, als billige Reise Planer real agieren, für Politiker, die einmal reisen wollen und sowieso in der Regel nie etwas kapieren. Die echten erfahrenen Leute, vor Ort, unterhalten sich nicht einmal vor Ort mit den Politiker Banden. Über 20 Jahre Doris Pack, Haupt Verantwortliche für das Albanische Desaster, weil man die realen Zustände vertuschte, Berichte fälschte, Fakten ignorierte. Bei Gernot Erler, Christoph Zöbel, Ludgar Vollmer, Joschka Fischer,Frank-Walter Steinmeier wurden Todes Schwadronen,Mörder, Terroristen, Drogen Bosse und Kinder Händler, sogar die Partner im Kosovo, die sogenannte “Drencia” Gruppe, obwohl Alles in 1998 bekannt war und heute die teure EULEX Mission, ein grosses Problem damit hat. Das ist Geschäfts Politik, denn nur mit Kriminellen wie Ilir Meta, Salih Berisha, Fatos Nano, konnten man Geschäfte machen. Die Märchen Erzähler der Deutschen, oder EU Politik, erfinden dann auch noch eine Art Kinder Geschichte, warum Nichts funktioniert, statt das Problem bei ihren Partnern zusuchen, wo Inkompetenz, Mafiöse Familien Bindungen und Null Bildung: Marken Standard ist.

Weil Albanien den EU-Kandidaten Status braucht (finanzielle Gründe, wo erneut die EU Politik Banden profitieren), reist nun Stefan Füle, ebenso nochmal nach Tirana, und wird wohl eine Funktion der Justiz vor allem verlangen, was mit der Verhaftung von Prominenten am deutlichsten wäre.

Vertretern der Mitgliedsstaaten im Rat der Europäischen Union ( Arbeitsgruppe für den westlichen Balkan )

EU Western Balkans (COWEB)

COWEB (Western Balkans Region)

EU reviews Albania for candidate country status
Xinhua | 2013-11-8 15:53:06
By Agencies

A senior Albanian official said Thursday a EU delegation will make a key assessment of the country’s readiness for EU candidate country status, which could be an opportunity for Brussels to know the Balkan country better.

Albanian Minister of European Integration Klajda Gjosha made the remarks while meeting with the European Union’s Working Party on the Western Balkans Region (COWEB).

“We believe this visit will be an opportunity for your delegation to get to know from very close Albania’s progress. We pledge to intensify all the reforms related with EU integration of the country,” she said.

COWEB is responsible for issues concerning the EU’s relations with the Western Balkans region, of which Albania is a member country.

Gjosha said it is an important moment for Albania as it pursues EU candidate country status, and introduced to the delegation the concrete measures the government is undertaking.

“For Albania, getting the status of the EU candidate country will be a signal of the undertaken reforms yielding results and it would encourage us to proceed with the reforms,” Gjosha said……………..http://www.globaltimes.cn/content/823492.shtml#.UnzxJ0Nllag
Data: 08/11/2013

bl

Presidenti i Republikës pret në një takim delegacionin e COWEB

 

8 nëntor 2013 Presidenti i Republikës, Bujar Nishani priti sot një delegacion të grupit këshillues të Këshillit të Bashkimit Evropian, të përbërë nga ekspertë për Ballkanin Perëndimor nga të gjitha vendet anëtare dhe vëzhgues nga institucionet, si Komisioni Evropian, i … Lexo më shumë

Publikuar më 08.11.2013 | 14:21

0 0

Kryeministri Edi Rama priti sot në takim, përfaqësues të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Këshill (COWEB – grupi i punës për Ballkanin Perëndimor). Kryeministri Rama, pasi e njohu delegacionin me drejtimet themelore të programit të ri qeverisës, nënvizoi si sfida kryesore fuqizimin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik.

Kryeministri u shpreh se një klimë sa më tërheqëse për biznesin është përparësi dhe si një risi në këtë drejtim, Rama konsideroi institucionin më të ri që ka nisur funksionimin për herë të parë në vend, Këshillin Ekonomik Kombëtar. Kryeministri theksoi se qeveria do të udhëheqë përmes shembullit, ndaj do ta nisë me shlyerjen e të gjitha detyrimeve të trashëguara, që ajo ka ndaj biznesit dhe më pas do të kërkojë angazhimin e tij.
allowfullscreen></iframe>

Kryeministri vlerësoi këtë takim si të rëndësishëm në kuadër të procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, pas rekomandimit të Komisionit Evropian për dhënien e statusit kandidat.

Ndërsa, shprehu mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme në rrugën tonë drejt Bashkimit Evropian, Kryeministri theksoi se Shqipëria mirëpret mbështetjen e mëtejshme të vendeve anëtare BE-së.

Anëtarët e delegacionit e falënderuan Kryeministrin për pritjen dhe për prezantimin e reformave kryesore në zbatim, duke e vlerësuar takimin shumë të frytshëm.

Presidenti i Republikës pret në një takim delegacionin e COWEB

8 nëntor 2013

Presidenti i Republikës, Bujar Nishani priti sot një delegacion të grupit këshillues të Këshillit të Bashkimit Evropian, të përbërë nga ekspertë për Ballkanin Perëndimor nga të gjitha vendet anëtare dhe vëzhgues nga institucionet, si Komisioni Evropian, i cili gjendet për një vizitë në vendin tonë.

Presidenti shprehu vlerësimin e lartë për angazhimin e grupit dhe mirënjohjen për mbështetjen që vendet anëtare të Bashkimit Evropian i kanë dhënë Shqipërisë për procesin eurointegrues, duke nënvizuar se integrimi evropian mbetet objektiv strategjik dhe alternativë e vetme për vendin tonë, i cili mbështetet plotësisht nga qytetarët shqiptarë, të cilët e shohin atë si mundësi për arritjen e standardeve

 

evropiane të institucioneve dhe shërbimeve dhe si garanci për një demokraci funksionale, sundimin e ligjit dhe për respektimin e të drejtave të njeriut.

Më tej, Presidenti Nishani u ndal tek arritjet e shumta të vendit tonë në fushën e demokracisë, ekonomisë, politikës dhe mentalitetit të shoqërisë, duke veçuar zgjedhjet e fundit dhe tranzicionin e qetë të përsëritur të pushteteve dhe shtoi se sfidat e ardhshme përpara Shqipërisë mbeten lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sundimi i ligjit, reformat në drejtësi, papërputhshmëria ndërmjet realitetit shqiptar dhe perceptimit të tij nga qytetarët e huaj. Kreu i Shtetit siguroi bashkëbiseduesit se Presidenti do të jetë mbështetës i vendosur i reformave të ndërmarra nga ekzekutivi shqiptar dhe garantues i palëkundur i pavarësisë së institucioneve kushtetuese.

Për politikën rajonale, Kreu i shtetit u shpreh se Shqipëria do të vazhdojë të mbetet kontributore e rëndësishme e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në Ballkan, përmes politikës së fqinjësisë së mirë dhe mbështetjes së dialogut, mirëkuptimin dhe bashkëpunimit rajonal.

Në përgjigje, Kryetarja e delegacionit të COWEB, zj. Alix Everard njohu rolin konstruktiv të Shqipërisë për paqen dhe stabilitetin rajonal dhe vlerësoi në mënyrë të veçantë ecurinë e vendit në rrugën e reformave dhe integrimit evropian, duke shprehur besimin tek zhvillimet e ardhshme dhe ndihma e vazhdueshme e partnerëve evropianë.

Takimi vazhdoi në formën e një bashkëbisedimi, gjatë të cilit ekspertët evropianë shprehën interesimin e tyre për çështje që lidhen me zhvillimet e brendshme dhe politikën rajonale të Shqipërisë. http://www.president.al/?p=12914

Die Ministerin Kladja Gjosha, macht trotzdem einen sehr aktiven und guten Eindruck.

Juni 2012 Stefan Fülle:

, wobei man fragen muss, was für einen Unfug diese Leute erzählen. Fakt ist, das der EU Rechenschafts Hof, wissen will, wo die 3,5 Milliarden € für den Kosovo verblieben sind, was die EU Kommissare nicht belegen können, was identisch mit der angeblichen 1 Milliarde € Entwicklungshilfe für Albanien ist. 50 % der Gelder, verschwinden ganz einfach, über dubiose Consults, Partner, gefakte Rechnungen oder es fehlen die Belege überhaupt. Dann stellt sich die Frage, ob die EU in der Lage ist, überhaupt einen Staat, Justiz aufzubauen, wenn wie mit dem Polizei Aufbau, durch kriminelle Idioten aus den USA, Alles umgehend zerstört wird, durch inkompetende Nachfolger mit Parteibuch.

Wenn Pyschopaten sich in Tirana treffen bei Konferenzen, ist das Ergebnis immer identisch. Früher gab es Treffen mit 2-3 Leuten auf jeder Seite und dann wurde gehandelt. Die Konferenzen in dieser Tourismus Form, gibt es wohl nun 10 Jahre und sind ein Hauptgrund, warum es bergab geht.

11/7/2013

Heftige Proteste, weil die Amerikaner den Syrischen Giftgas Müll in Albanien entsorgen wollen

Filed under: — Balkansurfer @ 10:04 pm

Das US Department of State, hat offensichtlich inzwischen den letzten Verstand verloren.

Kommentar: Jonathan Moore, vertrat diese Idee, als hoher US Department of State Beamter, was über die Hirnlosigkeit dieser Leute Alles sagt und warum es Weltweit, trotz massiver Bestechungen und Erpressungen steil bergab geht.

Der damals bereits geächtete Salih Berisha, war die letzte Not Lösung der Hillary Clinton, weswegen ein Extra Besuch im Mai 2013 angesetzt wurde in Tirana, damit die eigenen US Terroristen, die sogenannen MEK Terroristen, in Albanien erneut untergebracht werden konnten, weil sie im Irak unerwünscht waren. Zuvor schüttelte Hillary Clinton bei der Müchner Konferenz, einem Salih Berisha nicht einmal die Hand und ignorierte seinen üblichen Schwachsinn. Über 200 MEK Terroristen, von den USA ausgebildet und finanziert, kamen nach Albanien.

Hirnlose regieren und kommandieren die US Aussenpolitik, wo diese verrückte Idee, nur eine der vielen kriminellen Verrücktheiten der Amerikaner ist.

Zum System der Amerikaner gehört vor allem: Der Partner darf vollkommen kriminell sein, man ist auch Partner im Drogen Handel und Geldwäsche, wie es ja offiziell schon bei Fatos Nano, Hashim Thaci, Ali Ahmeti hiess und die Albaner sagen ja selber: Die Amerikaner dulden unseren Drogen Schmuggel. Aber es geht noch schlimmer, denn dafür muss man seinen Freunden ein paar Wünsche erfüllen, neben der Immunität für Amerikaner. Man muss sich ja nur an Giftgas Partner Saddam erinnern und seine Geschäfte mit Donald Rumsfeld, dann weiss man schon Vieles. Und der Profi Kriminelle Frank Wisner Ex-US Sonder Botschafter, oder besser ein menschlicher Müll Haufen der Geschichte auch mit Mubarak, tobt immer noch frei herum, obwohl er seit über 10 Jahren auch in Albanien in Betrugs Geschäfte verwickelt ist, damals natürlich als Vorstands Mitglied mit ENRON.

Jetzt sollen die Albaner den Gift Müll aus Syrien entgegen nehmen, welcher dort vernichtet werden soll, nachdem es offizielle Politik der USA war, der neuen Regierung ebenso, den Gift Müll Import der Italienischen Mafia zuverhindern.

Die Amerikaner verspielen unnötig ihre schwache Reputation bei den Albanern mit dieser Idiotie, denn es gibt seit weit über 10 Jahren Proteste gegen jede Art von Müll Import und oft gegen jede Müll Verbrennungs Anlage.

Sollen die Amerikaner doch den Gift Müll entsorgen, mit ihrer eigenen verrückten Politik, immer mit Kriminellen, Terroristen und Verbrechern Weltweit ! Das Ansehen der Amerikaner war immer total am Boden, nur die kleine Minderheit der Dumm Mafia und ihrer Partner zelebrieren diese Hurra Rufe, was vollkommen die Volks Meinung verfälscht. Das die Amerikaner und korrupte EU Politiker mit ihren Lobbyisten, die Volks Wirtschaft und Gesellschaft zerstört haben, dazu braucht es nicht viel Verstand. Das haben die Albaner auch kapiert, denn der kriminelle Schwachsinn, von Tausenden von Konferenzen ist niemanden zuerklären.


Im grössten US - Albanischen TV, wird sogar vom Spiegel Artikel gesprochen, das die Albaner den Müll nicht wollen.

Mark Crawford, Lobbyist der US Wirtschaft vor Ort, jammert auch nur noch herum in Albanien und den US Ober Gangster Sahit Muja, hat man seinen Sohn Elez Muja gestern verhaftet, der eine illegale Immunität in Albanien hat.

Montag, 20. Mai 2013

Die US Terroristen mit Tom Rich, bringen neue Terroristen nach Europa

Einfach peinlich, das Europa schweigt. Die Alt bekannten MEK Terroristen, Profi Kriminelle von den Amerikaner ausgebildet, erhalten Asyl in Albanien. die ersten 14 sind bereits eingetroffen. Eines der merkwürdigen Geschaefte der Hillary Clinton bei dem letzten Besuch. In Tirana wurden schon einmal Uiguren untergebracht, vor Jahren. Davon lebt eine ganze Industrie der Amerikaner diese Leute zu betreuen.

Stavros Markos um SManalysis - vor 8 Stunden

* *Iranian MP Warns Tirana Hosting MKO Terrorists Endangers Albania’s National Security * * * TEHRAN (FNA)- The relocation of the members of the terrorist Mojahedin-e Khalq Organization (MKO, also known as the MEK, PMOI and NCRI) in Albania will threaten the country’s national security, an Iranian legislator warned on Sunday. * On Thursday, US State Department Spokeswoman Jen Psaki said that the 14 members of the MKO left their camp in Iraq on Wednesday “for permanent relocation in Albania.” Tirana recently offered asylum to 210 members of the MKO members. Speaking to ICA… mehr » http://smarkos.blogspot.com/2013/05/iranian-mp-warns-tirana-hosting-mko.html

Bis vor kurzem auf der Terroristen Liste, 20 Jahre lang von den USA finanziert, will man die Langzeit Terror Organisation nun in Albanien unterbringen. Das ist die einzige Politik, welche die USA auf dem Balkan haben, neben Drogen und Waffen schmuggel.
Tom Rich, erhielt als Berater von Salih Berisha: 500.000 $ und taucht in Albanien mit dem Gangster Damir Fazllic auf. Tom Rich, ist auch der Lobbyist fuer die Terroristen Organisation MEK. Wie so viele korrupte US Politiker, angefangen von Madelein Allbright, oder dem Gangster Frank Wisner, hat man eigene Lobby Firmen und kassiert, fuer das Desaster!
Die iranische Oppositionspartei “Volksmodjahedin” (MEK) sah sich am 17. Juni in Security unter dem Minister Tom Rich ein ehrgeiziges Projekt in Angriff genommen worden: Alle… weiter 05.04.2003: Merkwürdige Anfragen aus dem Irak .. aus der website des Verfassungschutzes

Support for the listed “terrorist” group People’s Mujahedin of Iran

Former Pennsylvania governor Edward Rendell included Ridge among a group of former U.S. officials who have been lobbying and building support for the “de-listing” of the People’s Mujahedin of Iran (MEK, also PMOI, MKO) from the U.S. State Department’s list of Foreign Terrorist Organizations.[24] MEK has been accused of successful and unsuccessful attempts to kidnap or murder U.S. officials in the 1970s. They joined Saddam Hussein’s military to fight against Iran in the U.S.-backed 8 year war between Iraq and Iran that produced 1.5 million casualties. They have also been accused of partnering with Israel’s Mossad in the assassination of several of Iran’s nuclear scientists.[25] Ridge has been among those investigated for receiving tens of thousands of dollars for their lobbying efforts for the organization.[24]
Kommentar: deshalb brauchen die kriminellen US Politiker, staendig kriminelle Partner Weltweit und dulden den Drogen- wie Waffen Handel und die Deutsche Regierung schweigt wie immer zum Thema und finanziert den Murks mit.
update: 16.5.2013: die ersten 14 Terroristen, von den USA ueber 20 Jahre ausgebildet, kamen in Tirana an
Mbërrijnë në Tiranë 14 muxhahedinët e parë

Fourteen Iran exiles head for new life in Albania

Vernichtung der Chemiewaffen: Syrien wird Giftmüll nicht los
Von Raniah Salloum

……..

Washington sind da gleich mehrere Kandidaten eingefallen. Für die OPCW hat es bei ihnen im Oktober bereits angeklopft - nur bisher ohne Erfolg.

Norwegen hat als erstes den Amerikanern abgesagt. Wegen “Zeitproblemen” und “technischen und legalen Beschränkungen” könne man leider nicht als Zielland aushelfen, sagte Außenminister Børge Brende schon im Oktober. Ein Gesetz verbietet Oslo, giftige organische Abfälle zu entsorgen. Dieses hätte die Regierung erst ändern müssen, doch wollte sie das nicht unbedingt.

Auch in Schweden brach man über die Anfrage nicht in Begeisterung aus. Außenminister Carl Bildt signalisierte bereits, Stockholm habe eigentlich nicht die passenden Einrichtungen und helfe ja auch schon anderweitig. Denkbar wäre allerdings, dass Schweden einen Teil der syrischen Altlasten übernimmt und diese unter mehreren Ländern aufgeteilt werden. “Nicht ein einziges, sondern mehrere Länder mit unterschiedlicher Expertise könnten in den Prozess involviert sein", sagt Christian Chartier, Sprecher der OPCW, SPIEGEL ONLINE.

Wer alles von den Westeuropäern angefragt wurde, ist unklar. Abgewunken hat bereits Belgien, berichtete die Zeitung “La Libre Belgique". Sicherlich, man habe eine gewisse Abrüstungsexpertise, hieß es da aus Regierungskreisen. Allerdings seien die belgischen Abrüstungsexperten gerade mit Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg sowie Minen im Libanon ausgelastet.

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es am Mittwoch, dass auch Deutschland an den Gesprächen zur Zerstörung der syrischen Chemiewaffen “sehr aktiv beteiligt” sei. “Deutschland ist bereit, seinen Beitrag zu den internationalen Bemühungen in dieser Frage zu leisten.” Entscheidungen seien aber noch nicht gefallen.

Nun soll es Albanien richten

Da sich die reichen Europäer zieren, erhöht Washington jetzt den Druck auf Albanien. Das kleine Land soll es richten. Schließlich ist es doch fast bei Syrien um die Ecke, auch Mittelmeer, und hat erst vor kurzem knapp 16 Tonnen altes Senfgas vernichtet, die es 2002 zufällig in Bunkern nahe der Hauptstadt Tirana entdeckt hatte.

Albanien war 2007 das erste Land, dem es gelungen ist, sein eigenes Arsenal komplett zu vernichten. Washington hatte damals die Rechnung dafür bezahlt - rund 35,5 Millionen Euro - und half bei der Zerstörung. Albanien ist eines der ärmsten Länder Europas.

Nur dummerweise hat die frisch gewählte Regierung Albaniens gerade erst entschieden, den Import von Giftmüll wieder zu verbieten, wie sie es im Wahlkampf versprochen hatte….

 

Spiegel

Heftige Proteste der Bevölkerung in Albanien auch vom Bürgermeister in Elbasan, wo Gift Müll entsporgt werden müsste in den Stahl Öfen dort. Diese sind aber in Privat Besitz der Türkischen Firma KURUM.

und der US Botschafter Arvizu, gibt auch Statements dazu, ist aber nur Befehls Empfänger des durch geknallten Aussenminister und Kriegs Verbrecher John Kerry, wie zuvor schon von der Lügnerin und BetrügerinHillary Clinton, mit ihrem Ugjuren Problem. Warum Hirnlose wie Hillary Clinton, überhaupt frei herumlaufen ist auch eine gute Frage gewesen, bis man ihren Richard Holbrook eliminierte und der angebliche US Botschafter in Bengasi als Ober Terrorist eliminiert wurde.

Ex-Admiral Kudret Cela, zu aktuellen Militär Geschehen, wie der Gift Gas Entsorgung, dem Rücktritt des korrupten Xhemal Gjonkshi (er nennt ihn korrupt und einen Speichellecker, und über eine eventuellen neuen Posten im Militär)
08 Nentor 2013 - 04:47

Kudret Çela: “Jemi të papërgatitur
s’kemi demontuar armë kimike”

TIRANE-Kudret Çela, ish-kundëradmirali i Flotës Detare, rrëfen se vendi unë nuk ka shkatëruar kurrë armë kimike. Çela, tregon në një intervistë për “Shqiptarja.com” se ushtria Shqiptare, ka shkatëruar lëndët helmuese luftarake, por jo armë me mbushje kimike. Sipas tij, këto janë dy procese të ndryshme. Çela shton se nëse armët kimike Siriane vijnë në Shqipëri, ato duhet të menaxhohen me teknologji moderne dhe specialistë shqiptarë dhe amerikanë. Ndërkohë që për sa i përket dorëheqjes së shefit të shtabit të Ushtrisë, Xhemal Gjonkshi, Kudret Çela tregon se arsyer e dorëheqjes kanë qënë vetë aferat korruptive që ky ushtarak ka bërë bashkë me Imamin.

Zoti Çela, SHBA duket se i ka kërkuar këto ditë palës shqiptare që të pranojë shkatërrimin e armëve kimike të bllokuar në Siri. Ju si ushtarak i lartë dhe specialist ndani të njëjtin me mendim me amerikanët? A ka Shqipëria kushtet për të bërë një proces të tillë? - See more at: http://www.shqiptarja.com/aktualitet

11/3/2013

Chaos im KfZ Versicherungs Wesen in Albanien - “Green Card” Abkommen ist auf dem Prüfstand

Filed under: — Gjoka @ 9:37 am

In Albanien gibt es weder eine Bus- noch eine LKW Fahrer Ausbildung, oder entsprechende Führerschein Prüfungen. Führerscheine sind in der Regel gefälscht, was eine Tradition ist. Die “Internationale” Aufbau Mafia der EU, entsendet Gestalten wo dann in den Reports etwas von entscheidenden Fortschritten steht, was die Erfindung eines netten Clubs Abend ist, bei Weib, Wein und Gesang, wie es die KAS vorführte.
Beispiel: „Reform des Gesundheitswesens“ wurden entscheidende Schritte im Gesundheitssektor Albaniens gemacht. “

Man lebt sehr lustig, hoch dotiert, wenn man irgendeinen Unfug verkündet und sinnlose Konferenzen organisiert mit Idioten, die sowieso nie etwas kapieren wollen. So wird nur eine Justiz Mafia organisiert, und Doris Pack ist Meisterin dieser Unfugs Konferenzen, seit über 20 Jahren.

Die Europäische “Green Card” spielt eine wichtige Rolle, für Fahrzeuge die aus dem Balkan kommen, oder dort unterwegs sind. Zuständige Organisation ist das Council of Bureaux mit Sitz in Brüssel. Man überprüft die Zustände mit Albanien, wo die vor allem in Österreicher Hand befindlichen Versicherungs Gesellschaften nur Polizei Offiziere bestechen, damit man gewünschte Unfall Berichte erhält und nicht zahlen muss. Ausserdem haben die Albanischen Versicherungen im Moment bereits 12 Millionen € Schulden an EU Versicherungen, bei der Schadens Abwicklung und sind fest in Mafiösen Händen, wie andere Monopole. Man wird die Green Card Abkommen mit Albanischen Versicherungen kündigen, wegen den Mafiösen Verwicklungen und Betrug der Österreicher Versicherungen, welche ja die Eigentümer sind, vor einigen Jahren auch die Mafiöse EBRD Bank, welche Alles wie die KfW, Weltbank, Deutsche Bank nur korrumpierte.

Grüne Versicherungskarte, ausgegeben von einem österreichischen Versicherer

30 % aller KFZ Versicherungen in Albanien, existieren nicht, Man hat nur Unterlagen zusammen gefälscht und Aktiv dabei bekannte Verbrecher bis zu Staatsanwälten, die mit US oder Britischer Nummer herumfahren. Manche malen sich auch ein Schweizter Schild, wie Schweizer Medien berichten.

Die Polizei Mafia unter Salih Berisha, hatte einige Jahre keine Kontrollen gemacht nach gestohlenen Fahrzeugen gemacht, und schon wurden 28 Stück an einem Tag beschlagnahmt.
Besonders beliebt sind bei Kosovaren Englische Nummern Schilder, und bei Albanern Deutsche Nummern Schilder.

Für Albanien: Nur das “ Best of America”, aber nur bei Kriminellen, wie man im Balkan sehr gut weiss! Das Fahrzeug hat nun eine Durres Nummer, in 2012, fuhr aber 10 Jahre so herum in Durres, wobei der Inhaber ein Stadt bekannter Krimineller ist, mit Caffe in der Rruga Tregtare, und wohnt an der Strasse zur Villa Zogu.

best of america mafia
Gut bekanntes Fahrzeug in Durres, der US - Albanischen Mafia, direkt vor dem heutigem Flagschiff Einkaufs Zentrum, wo man das ADMIRAL Spiel Casino gerade geschlossen hat.
US Mafia Auto der US Mafia in Durres in 2001, welche zu diesem Zeitpunkt von Tetova - Durres aus operierte, mit der Geldwäsche Bank American Bank of Albania (20 Meter vom geparkten Auto entfernt war die Zweigstelle Durres), wo auch der Financier von Bin Laden: Yassin Kadi und seine Familie 35 Bankkonten hatte, welche vor Jahren beschlagnahmt wurden.

US Top Mafia des Sahi Buja, mit selbst gemalten US Schild in Albanien, schon vor über 10 Jahren

US Albanian Court Mafia Durres: Seferi Braho US Albanian Court Mafia Durres: Seferi Braho, fährt mit gefälschten US Kennzeichen bei Gericht vor. Man parkt jeden Tag in der für Staatsanwälte und Richter reservierten Park Zone, direkt vor Gericht.

Standard Mafia Albania US fake license plate Standard Mafia Albania

Paralajmërimi i BE: Do përjashtoheni nga sistemi i Kartonit Jeshil

Habjon Hasani

Postuar më: 2 Nëntor, 2013 tek Aktualitet

byroja

Byroja Evropiane e Sigurimeve i ka dërguar një paralajmërim serioz palës shqiptare, ku kjo e fundit paralajmërohet seriozisht për përjashtimin nga Sistemi i Kartonit Jeshil. Letra e zbuluar ekskluzivisht nga DITA daton më 3 Tetor të këtij viti ndërsa në fund të Nëntorit Byroja Evropiane e Sigurimeve do të marrë një vendim, që me shumë gjasa mund të jetë përjashtues për afro 5 vite për shqiptarët nga sistemi i Kartonit Jeshil të Sigurimeve. Por çfarë ka ndodhur? Shqipëria, prej disa vitesh është bërë pjesë e sistemit evropian të atij që quhet “Kartoni Jeshil”. Ky sistem synon lehtësimin e procedurave të dëmshpërblimit në rastet kur në Shqipëri aksidentet shkaktohen nga autovetura ose mjete të tjera të transportit rrugor të regjistruara dhe të siguruara në vendet e BE-së. Nga ana tjetër sistemi siguron lehtësi si në masën e pagesës por edhe në procedurë, për automjetet shqiptare që kalojnë doganat e vendit dhe dalin në Evropë. Aktualisht me lehtësitë e siguruara nga përkatësia në këtë sistem të integruar evropian, një qytetar shqiptar që dëshiron të dalë me mjetin tij jashtë kufijve, mjafton të presë një “Karton Jeshil” të sigurimit dhe është në rregull me të gjitha detyrimet në raport me çdo të papritur ose aksident që mund të ndodhë në një shtet të huaj. Në rast se Shqipëria përjashtohet nga sistemi i “Kartonit Jeshil”, atëherë shqiptarëve do u duhet që në çdo doganë që kalojnë të paguajnë një taksë të posaçme.

 

Përllogaritja e riskut

byrojaSupozojmë se një qytetar shqiptar dëshiron të shkojë në Bullgari. Nëse shoferi shqiptar nuk ka një “Karton Jeshil” atëherë i duhet të presë sigurimin së pari në doganën Maqedonase dhe më pas në doganën Bullgare. Kjo tarifë është disa fish më e lartë se sa tarifa e paguar në sistemin e integruar të Kartonit Jeshil. Në rast të një përjashtimi zyrtar nga autoritetet evropiane, ekziston rreziku që vendet fqinje, vendet kufitare të rrisin tarifat për mjetet shqiptare që kalojnë kufirin. “Nëse Shqipëria del jashtë sistemit të integruar të Këshillit Evropian të Byrove, vendet fqinje, Maqedonia, Greqia, Italia, Mali i Zi , ndoshta dhe Kosova, mund të rrisin dhe tarifat e sigurimeve, për ta shfrytëzuar rastin, kështu që mos u habisni sikur një qytetari shqiptar t’i shkojë 200 euro tarifa për sigurimin në kufirin italian dhe pas kësaj i duhet të paguajë tarifë sigurimi në çdo pikë kufitare që kalon pas Italisë, për shembull dhe 300 euro nëse kalon në kufirin zviceran e kështu me radhë”, – i tha dje DITA-s një ekspert.

 

 

Dërgues: Këshilli Evropian i Byrove të Sigurimeve

Marrës: Byroja Shqiptare e Sigurimeve

Të Nderuar,

Faksimile e Raportit të Monitorimit të Këshillit Evropian të Byrove, ku cilësohet si rrugaçërore, sjellja e Byrosë Shqiptare të Sigurimeve

Faksimile e Raportit të Monitorimit të Këshillit Evropian të Byrove, ku
cilësohet si rrugaçërore, sjellja e Byrosë Shqiptare të Sigurimeve

Zoti Saimir Zemblaku (Drejtor Ekzekutiv) dhe zoti Avni Ponari (President i Byrosë),

Si rezultat i mbledhjeve të zhvilluara në Shtator/Tetor 2013, në mbledhjen e Komitetit të Monitorimit dhe Menaxhimit,

Sikundër kemi bërë të ditur në letrën tonë të 1 Korrikut 2013, Komiteti Monitorues, është mbledhur në fund të Shtatorit, për të matur zhvillimet e Byrosë Shqiptare të Sigurimeve, e për të vendosur më pas për një rekomandim final për Komitetin Manaxherial, bazuar kjo dhe në vendimin Nr3.2 të Asamblesë së Përgjithshme për vitin 2013.

Nga monitorimi i bërë, kemi arritur në konkluzionin se ecuria punës së Byrosë Shqiptare të Sigurimeve dhe tregu i Kartonit Jeshil, mbetet problematik dhe përfaqëson një rrezik serioz , për stabilitetin e Sistemit të Integruar të Kartonit Jeshil.

Gjatë takimit të sotëm Këshilli Evropian i Byrove kam mbështetur rekomandimin e grupit monitorues që të vendosë Shqipërinë në statusin e monitorimit të pandërprerë, duke nisur që prej datës 7 Tetor 2013.

Garancia Financiare, duhet depozituar brenda datës 30 nëntor 2013. Ky afat vendoset në raport me afatet e vendosura në takimin përkatës do të shërbejë për verifikimin në kohë për depozitimin e garancisë.
Këshilli Evropian i Sigurimeve, është në dispozicion të plotë të çdo pretendimi nga ana juaj për çështjet e sipërpërmendura.

Sinqerisht:

Greeet Flore
Sekretare e Përgjithshme

 

* * *

Zbardhet raporti, përse u hetua Byroja Shqiptare e Sigurimeve

Sistemi shqiptar i sigurimeve të automjeteve është përpara një kolapsi. Autoritetet e Byrosë Evropiane kanë paralajmëruar përjashtimin e Shqipërisë nga sistemi, ndërsa raportet e monitorimit zbardhin edhe shkaqet e kësaj mase ekstreme. Gjithçka ka nisur në vitin 2011 Shqipëria prej disa vitesh është pjesë e sistemit të Këshillit Evropian të Byrove. Ky sistem krijon lehtësi për secilin vend në rakordimin e masave për dëmshpërblimin e aksidenteve dhe në lehtësitë për sigurimet në sistemin ndërkufitar. Për shembull, nëse një automjet i siguruar në Itali apo në Francë është shkaktar i një aksidenti të shkaktuar në Shqipëri, atëherë është Byroja Shqiptare e Sigurimeve që përcakton masën e dëmit dhe që kalon praktikën ligjore në vendin përkatës për dëmshpërblim Byroja shqiptare e Sigurimeve në thelb përfaqëson një elitë të të gjitha shoqërive shqiptare të sigurimeve, të cilat së bashku përfaqësohen në nivel evropian. Pra nga çdo kompani shqiptare sigurimesh, ka një përfaqësues në Byro. Bordi i Byrosë përbën përfaqësinë shqiptare. Kjo përfaqësi përbën dhe palën shqiptare në sistemin evropian të Byrove të Sigurimeve.

 

 

Problemet

Këshilli Evropian i Byrove këtë vit nisi një proces intensiv hetimi ndaj byrosë shqiptare, Shkaqet e nisjes së këtij hetimi lidhen në radhë të parë me kriteret financiare të depozitës së sigurisë së Byrosë Shqiptare. Nga të dhënat e pranuara edhe nga vetë Byroja Shqiptare e Sigurimeve, kjo e fundit është në një gjendje deficiti minues 12 milionë euro si detyrim i papaguar ndaj palëve pretenduese. Pika më kryesore është “Fondi i Kompensimit”. Pra nëse një automjet pëson një dëm pas një aksidenti si pasojë me përplasjen me një automjet tjetër që rezulton i pasiguruar, atëherë është Byroja e Sigurimeve ajo që shlyen dëmin. Aktualisht fatura e papaguar e aksidenteve të kësaj natyre shkon në 12 milionë euro dhe Byroja Shqiptare e Sigurimeve ka afro 12 milionë euro dëme të papaguara të kësaj natyre. Kjo është një shifër e rëndësishme në raport me numrin e popullsisë në Shqipëri dhe ka rritur nivelin e riskut të Byrosë Shqiptare. Por përveç këtij borxhi, një tjetër problem është bërë shkas për tensionimin e marrëdhënieve me nuklin evropian të Byrove.

 

Korrespondentët

Deri në vitin 2009, nëse në Shqipëri shkaktohej një aksident dhe shkaktar i aksidentit ishte një automjet i siguruar në një vend evropian, ishte Byroja Shqiptare e Sigurimeve ajo që kryente praktikën e përllogaritjes së dëmit. Në vitin 2009, parlamenti liberalizoi tregun dhe lejoi dhe operatorë të tjerë që mund të kryenin këtë lloj përllogaritje, në bashkëpunim me kompanitë evropiane përkatëse të sigurimit. Pasi nisën të futeshin në treg operatorët e parë privatë që në gjuhën profesionale quhen “korrespondentë”, në Gusht të vitit 2011, Byroja Shqiptare miraton një rregullore, që ua hiqte këtë të drejtë këtyre operatorëve. Vendimi i Byrosë ishte një “rregullore administrative” që dilte kundër një “ligji të miratuar nga Kuvendi”. Operatorët u ankuan në Këshillin e Byrove Evropiane dhe këta të fundit kërkuan shpjegime te pala shqiptare. Këta të fundit i thanë palës evropiane se rregullorja e tyre ishte miratuar dhe nga AMF-ja(Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, që kontrollon tregun e Sigurimeve). Por sikundër rezultoi më vonë, në fakt AMF-ja, por edhe Autoriteti i Konkurencës e kishte konsideruar si të paligjshme këtë rregullore që godiste liberalizimin e tregut. Për këtë arsye, përfaqësues të Këshillit Evropian të Byrove, erdhën në Tiranë në Tetor 2011 dhe nga Byroja Shqiptare u premtua zgjidhja e problemit deri më 31 Dhjetor 2011. Por fiks në këtë datë, përfaqësuesi i Byrosë Shqiptare çoi çdo gjë në pikën e nisjes, duke përjashtuar çdo mundësi për mendimin e rregullores. Pas këtij veprimi autoritetet evropiane nisën monitorimin e tregut dhe të Byrosë Shqiptare, duke mos harruar të theksojnë në raportin paraprak të monitorimit edhe “sjelljen rrugaçërore të palës shqiptare”………………….

http://gazetadita.al/paralajmerimi-shqiperia-do-perjashtohet-nga-sistemi-i-kartonit-jeshil/

 

Kfz-Versicherung: VIG wird Marktführer in Albanien

26. August 2011 By 1 Kommentar

Expandieren statt stagnieren – die Vienna Insurance Group (VIG), in Österreich mit der Wiener Städtischen Versicherung, der Sparkassen Versicherung und der Donau Versicherung am Markt vertreten, verstärkt ihr Engagement in Albanien. Dabei setzt der Konzern vor allem auf die Sparte Kfz-Versicherung. Hier besteht aus Sicht der VIG noch enormes Potenzial.

In Albanien ist die Vienna Insurance Group bereits seit 2007 aktiv. Seinerzeit akquirierte sie die Sigma. Drei Jahre später kaufte der Konzern die Interalbanian. Das dritte Standbein soll jetzt die Intersig Sh.a werden. Die Österreicher übernehmen 75 Prozent plus eine Aktie, sofern die Behörden dem Kauf zustimmen. Die Intersig besteht seit 2001 und hat sich auf Sachversicherungen spezialisiert. Den Löwenanteil des Geschäfts macht die Kfz-Versicherung aus. In diesem Segment erreicht die albanische Aktiengesellschaft einen Marktanteil von derzeit neun Prozent und steht damit auf Platz sechs. Das Prämienvolumen betrug 2010 knapp 5,3 Millionen Euro.

VIG-Generaldirektor Dr. Günther Geyer sieht in dem Engagement einen wichtigen Schritt in die Zukunft. „Wir verbreitern mit diesem Zukauf die Basis unseres Konzerns in Albanien deutlich. Die guten Erfahrungen mit dem Geschäftsverlauf unserer bestehenden albanischen Konzerngesellschaften bestärken uns in der Entscheidung zur weiteren Festigung unserer Präsenz“, erklärt er im Rahmen einer Pressemitteilung………………….

http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/kfz-versicherung-vig-wird-marktfuhrer-in-albanien/

10/18/2013

Albanien: 5 Mafia Schmuggler Tank Lager wurden bei Peqin beschlagnahmt

Filed under: — BuckZiesMutter @ 4:34 pm

Die Schmuggler Tanklager von Drini Ceka, wurden beschlagnahmt, im Çopanaj Komplex in Peqin. Gross Treibstoff Schmuggel, was nur mit Polizei Hilfe möglich ist, was höchste Polizei Direktoren schon vor einiger Zeit bestätigten, das die Angaben stimmen, das die Polizei auch im Schmuggler Treibstoff Geschäft aktiv ist. Peqin liegt günstig, denn man konnte den gestohlenen Treibstoff aus der Raffinierie von AlbPetrol usw.. leicht zwischen lagern.

Vor 2 Tagen, wurden 155 Direktoren der vollkommen aufgeblähten Mafia Polizei Abteilunge, gegen Wirtschafts Kriminalität geschlossen, einem Werk der Amerikaner, Britten und von Bujar Nishani.

: Der Innenministerium suspendiert die Polizei Abteilungen: gegen Wirtschafts Kriminalität

Die neue Zoll Chefin Elisa Spiropali, beschlagnahmt die Mafia Firma: des Gjoke Uledaj - 4.000 Tonnen Treibstoff Schmuggel
rafineria cerrik

Neben der kriminellen Polizei, welche aktiv in alle kriminellen Geschäfte verwickelt war, als Schutz Herr der Berisha Mafia, gehen nach den Spiel Casinos, der Tanklagern des Mafiosi Gjoka Uledaj, die Beschlagnahmen weiter.

Bllokohen në Peqin 232 mijë litra naftë kontrabandë

Peqin, bllokohen 5 depozita ilegale nafte

karburantNjë autobot dhe pesë depozita me solar kontrabandë janë kapur në qytetin e Peqinit nga policia, pas informacioneve të marra në rrugë operative.Autoboti ishte ndalur në fshatin Çopanaj, ku ndodheshin dhe 5 depozita me solar të ndërtuara në mënyrë të fshehtë në truallin në pronësi të D.Cekës – person ky i shpallur tashmë në kërkim.

Zbulimi i kontrabandës u bë nga policia në kuadrin e operacionit “Rafineria”.

Për të u njoftuan Drejtoria e Tatimeve dhe ajo e Doganave, të cilat bënë menjëhërë plumbosjen e depozitave dhe në bashkëpunim me Prokurorinë e Elbasanit, kanë nisur dokumentimin e kësaj vepre të paligjshme.

10/14/2013

Tausende von Beamten durchsuchten heute in vielen Städten, die Lokale der Wett und Spiel Casino Mafia

10/14/2013

Tausende von Beamten durchsuchten heute in vielen Städten, die Lokale der Wett und Spiel Casino Mafia

Filed under: — CrniLabudovi @ 7:47 pm

Polizei Operation: ““ Fund marrëzisë”

Fest in Hand von kriminellen Familien, vor allem der Polizei Banden des Salih Berisha, Flamur Noka, Bujar Nishani: Spiel Casinos, Clubs und illegale Lokale an der Küste. Bis jetzt wurden bei 5 Casino’s wurden Berisha Polizei Banditen als Eigentümer enttarnt, welche auch noch so dumm waren, Einsatz Pläne zuverraten. Heute werden vor allem die Computer, Dokmente beschlagnahmt. 12 -Chef Inspektoren der Wirtschafts Kriminalität, leiteten die Aktion nach Stadt Viertel, wobei 2 direkt Konspirativ, mit den Casino Inhabern zusammen arbeiteten und warnten. Chef Inspektor Olsi Muçi und der Chef der Wirtschafts Kriminalität von Korce Ervin Dalipaj wurden entlassen, ihre weiteren Verbindungen zu Mafia und Spiel Casino Mafia wird untersucht. Kurz gut vorbereitete Operationen, die grösste die es je in Albanien gab.

Umsatz Stätten für Geldwäsche, Schlägereien, Schiessereien, Treffpunkt von Kriminellen und immer in Gebäuden wo die Eigentümer schon bekannte Kriminelle und Politiker oft sind. 150 illegale Wett Lokale und Casinos, allein in der Studenten Stadt in Tirana. Der Innenminister sagte heute Abend noch, das 350 illegale Wett Lokale geschlossen wurden und man will die Hintermänner ermitteln. Admiral, Baste Live, sind überall zu finden und immer in Mafia Bauten, welche durchaus bekannt sind. Meistens sind es 3-5 Personen, aus dunklen Geschäften, welche ein Neues Geschäft, oder einen illegalen Appartment Block errichtet. Man sichtert sich nach allen Seiten ab.

Lulzim Basha, der Bürgermeister hatte auch die Entfernung der Casinos und Wett Höllen aus der Innenstadt angekündigt und es geschah Nichts, weil es seine Polizei Beamten und Parteigänger waren, welche die illegalen Spiel Höllen errichteten. Überall in der Nähe des Flugplatzes, wurden viele Casinos und Sport Wett Lokale illegal gebaut, welche ebenso geschlossen wurden.
In Durres (update: läuft diese Aktion am 15.Oktober an, wo heute vormittag, bereits Beamte bei 60 dieser Lokale auftauchen und kontrollieren), sind direkt in etlichen Bauten der Familie des Ministers Lefter Koka, illegale Casinos, in der Rruga Taulantia, wo seit 2010, über 100 neue Gebäude illegal errichtet wurden, ebenso viele Casinos, direkt in den zentralen Strassen. Von dort hört man auffälliger Weise Nichts. Unter Lefter Koka, wollte man vor Jahren, sogar die Villa Zogu, in ein Spiel Casino umwandeln.

Rückblick im September: CEZ Direktor: Viktor Skeja, Berisha Tropoje Familie, wurde in einem Casino in Tirana niedergestochen

1.000 Beamte, auch vor allem aus den Steuer Behörden, mit Unterstützung von Polizei Beamten durchsuchten die Spiel Casinos in Albanien. Viele nicht lizensierte Geräte wurden beschlagnahmt, wegen Steuer Betrug, ebenso einige Lokale ganz geschlossen. Viele hatten keinerlei Firmen Registrierungen, Viele hatten keine Lizenz für ein Spiel Casino, noch für Sport Wetten, aber man findet diese Lokale überall in Albanien, vor allem in Durres und Tirana im Hunderter Paket.. Es wurden nie Steuern gezahlt, Hunderte dieser illegalen Betriebe auch in der Studenten Stadt in Tirana, wurden dicht gemacht. Prominente Mafia Familien sind die Lizenz Geber und Financiers und die kriminelle Police State und ihre Banden gewesen. 1.000 Spiel Automaten wurden beschlagnahmt im ganzen Lande. Der Polizei Kommandant der Studenten Stadt: Arsen Sinomataj ein Mafiosi, des Salih Berisha, kontrollierte selbst diese Spiel Casinos, illegalen Clubs und Sport Wetten und wurde fristlos entlassen, weil er weder einen Plan entwickelt hatte, ebenso Nichts unternahm, gegen dieses kriminelle Treiben, weil es eben seine eigenen Erpressung und privaten Geschäfte der Albanischen Polizei waren. Alternativ wäre noch, das Arsen Sinomataj, der übliche Tropoje Polizei Direktoren Idiot ist, und sowieso nicht weiss, was er tun soll. Inzwischen wurden auch aktive Polizei Beamte an der Operation entlassen, weil sie Einsatz Pläne weiter gaben, was nicht verwundern kann. Die alten Bujar Nishani, Berisha Polizei Kader, sind Partner bei allen Verbrechern, oft die Inhaber der Bordelle, Clubs, illegalen Lokale und Spiel Casinos.

Admiral casiono Mafia
typisch auch neben Baste live, die Admiral Spiel Casino’s

Die meisten Spiel Casinos uns Sport Wetten Büros, verschandeln die Innen Städte, sind fest in Hand von Kriminellen, oft auch Polizei Beamte des Bujar Nishani, ebenso Bordelle, Clubs Alles illegal gebaut. Die meisten haben wie bei den illegalen Taxi und Transport Unternehmen, keinerlei Lizensen, was zum Betrugs System des Salih Berisha, Ridvan Bode gehörte, wo heute das Zoll Lager in Tirana ebenso beschlagnahmt wurde, mit de rFirma Atllas Sh.P.K. ein typisches Produkt des Langzeit Gangsters der Drogen Mafia: Ridvan Bode.
 

Die Berisha Mafia Familie: Brecani, Majlinda Bregu, sind direkt an solchen Spiel Casino Firmen beteiligt, und Gangster Familien wie Lefter und Nard Koka ebenso. Ein altes Geschäft der Österreichischen Mafia in Albanien, schon in 1992 und der “Sacra Corona Unita” aus Apulien.

Die “Prudentino” Spiel Casino Mafia in Albanien ein Traum Ziel auch der Albaner Mafia

“Shmangia nga detyrimet, Policia operacion blic në 12 Qarqe ndaj Lojërave të Fatit” alt="Shmangia nga detyrimet, Policia operacion blic në 12 Qarqe ndaj Lojërave të Fatit”

policia aksion mbi pikat e basteve

>TIRANË-Një operacion i gjerë i policisë ndaj lojërave të fatit ka nisur në të gjithë vendin. Operacioni ka nisur rreth orës 17:00 në cdo qytet e komunë ku operojnë kazino dhe pika të ndryshme të lojërave të fatit.

Në operacionin e policisë të koduar ‘Fund Marrëzisë’, Policia e Shtetit ka angazhuar rreth 6 mijë efektivë kurse Drejtoria e Tatimeve, dhjetra inspektorë tatimorë në përpjekje për zbulimin e lojërave të fatit që u janë shmangur detyrimeve tatimore. Në ndihmë te tyre dhe Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë.

Ky është operacioni më i madh i ndërrmarë ndonjëherë ndaj aktiviteteve të lojëravë të fatit, sic janë pikat e basteve, llotot, kazinotë etj.

Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri i është drejtuar zonës në Qytetin Studenti ku ka inspektuar personalisht një prej pikave të lojërave të fatit të bllokuar nga policia.

Korcë
Në qarkun e Korçës janë të paktën 100 efektivë në rajonin juglindor ndaj të gjitha pikave të lojërave të fatit. Operacioni vijon qetësisht në Kolonjë, Pogradec, Korcë e rajonin e Devollit.

Durrës
Operacioni i gjerë është shtrirë dhe në qarkun e Durrësit ku ka pasur dhe sekuestrim të disa kompjuterëve dhe makinave të lojërave të fatit, objekte që nuk kanë qenë të regjistruara dhe certifikuara.

Fier
Edhe në Qarkun e Fierit, drejtoria e përgjithshme e Policisë së bashku me tatimorë dhe forca të ndërhyrjes së shpejtë kanë nisur aksionin në terren ndaj cdo pikë të lojërave të fatit. Po kryhet verifikimi i dokumentacionit dhe licencave të cdo pajisje të lojërave të fatit.

Vlorë
Ashtu sikundër në cdo Qark, dhe në Vlorë nisi super-aksioni ndaj evidentimit të pikave të lojërave të fatit me probleme. Janë rreth 90 efektivë policie që kanë nisur kontrollin së bashku me tatimorë dhe ndërhyrjen e shpejtë, në cdo rrugicë e lagje. Zona më e populluar me kazino është zona e Skelës, por problemi më i madh janë pikat e basteve dhe lotove sportive të hapura në rrugica e lagje të vogla ku tatimorët kanë pasur vështirësi në identifikimin e tyre

Elbasan
Gjatë kontrollit që ka nisur në Elbasan rreth orës 17:00, ndërsa janë kontrolluar brenda 1 ore, 13 pika të lojërave të fatit. Deri tani janë bllokuar 11 pika bastesh dhe 1 kazino.

Berat
Edhe në Berat po vijon super-aksioni ku prej orës 17:00 janë kontrolluar disa lojëra fati ku deri tani janë bllokuar 10 pika të lojërave të fatit.
Spiel Casino mafia albanien
Kukës
Janë kontrolluar 9 pika bastesh ku janë bllokuar 4 prej tyre, ndërsa janë sekuestruar 29 makineri lojërash fati.

(d.b/BalkanWeb)

policia aksion mbi pikat e basteve

Shmangia nga detyrimet, Policia operacion blic në 12 Qarqe ndaj Lojërave të Fatit
Në operacion, Policia e Shtetit ka angazhuar rreth 6 mijë efektivë kurse Drejtoria e Tatimeve, dhjetra inspektorë tatimorë në përpjekje për zbulimin e lojërave të fatit që u janë shmangur detyrimeve tatimore. Operacioni i koduar ‘Fundi i Marrëzisë’ nisi rreth orës 17:00 në cdo qytet e komunë ku operojnë kazino dhe pika të ndryshme të lojëravë të fatit (ne perditesim)
Doganat: Shkelje me akcizat, dëmi 118 mln lekë.PD:Drejtoresha fsheh emërimet politike

Das Malok System des Salih Berisha, und seiner primitiven Banditen Banden, war gut bekannt, bei Ilir Meta, Spartak Braho und Lefter Koka ist es identisch.

Der letzte Kommunistische Idiot Europas: Unë, Blloku dhe Sali maloku

Casino Ridvan Bode Salih Berisha
Der zuständige Direktor im Finanzministerium Besnjik Cobaj, informierte mit Schreiben vom 8.4.2012, den Minister Ridvan Bode und PM Salih Berisha über die illegalen Casinos und den Steuer Betrug: Geschehen ist Nichts, weil es zum Finanzierungs System der Mafia gehört, das man Salih Berisha und Ridvan Bode schmiert. Der frühere Leiter, für die Glücks Spiel Automaten Kontrolle und Lizensen.
Besnik Cobaj
Besnnik Cobaj, gibt am 16.10.2013 ein Detail Interview, das es 3 solcher Schreiben gab, er direkt auch einmal mit Salih Berisha darüber sprach: Die Polizei Direktoren kontrollierten zu 100 % alle Spiel Casinos in Albanien, verhinderten und blockierten Kontrollen, besorgten echte, gefälschte Zertifikate für Nicht lizensierte Spiel Automaten, ebenso Dokumente auch für jeder Art, welche man wünschte. Wir berichteten vor Jahren über diese Fakten, einer rein kriminellen “Police State", identisch wie in 1996, wo alle Clubs, Bordelle, Menschenhandel im Besitz der Polizei Direktoren und Präsidenten waren.

Eines der Spiel Casinso im Stadium in Tirana, gehört Arben Brace, Kabinetts Direktor unter dem Justiz Minister Eduard Halimi, was nun mal schon Alles sagt, der unverändert noch als Partner für die Internationalen im Justiz Ministerium in Funktion ist. Kurz wurde er festgenommen, weil er eine Beschlagnahme verhindern wollte. Justiz auf Albanische eben, Partner im Verbrechen, Steuer Betrug, illegalem Bauen, Geldwäsche, illegale Spiel Casinos.

10/8/2013

Die USA stuften Berisha bis Arben Imani als kriminelles Enterprise ein in 2012 - - Rrëfej rrjetin mafioz të Arben Imami

Filed under: — Insider @ 7:59 pm

2012, stuften die Amerikaner das Albanische Verteidigungs Ministerium, mit Arben Imani, Salih Berisha und seinen Sohn Skhelzen, die Parlaments Präsidentin Josefina Topalli, Fatmir Mediu dem Vorgänger Verteidiungs Minister, aber auch den Vorsitzenden der Sicherheits und Geheimniss Kommission: Ilir Gjoni, als Mafiosi ein und verlangten eine Anklage, wegen zahlreicher krimineller Umtriebe, illegaler Waffen Geschäfte, Drogen Handel, Diebstahl ihne Ende, was nicht verwundern kann, was wir hier schon veröffentlichten vor Jahren. Deshalb müssen ebenso die Financiers, der kriminellen Enterprisse, wie Weltbank, KfW, EBRD Bank die gesamte Korrumpierungs Justiz Missionen, kriminelle US Polizei Ausbildungs Missionen, oder Deutsche Justiz Missionen ebenso auf die Anklage Bank, denn das sind die Langzeit Financiers der kriminellen Enterprise’s, oder eine Art Volks Terroristen im Dienste krimineller Clans.

Das Albanische Militär, gilt im Wesentlichen als ruiniert, wobei nun Anfang Oktober die ersten Küsten Patroilien wieder gefahren wurden, weil die Treibstoff Selbst Bedienung, oder besser Diebstahl beendet wurden. Ebenso fuhren wieder Polizei Patrollien, weil die Polizei Direktoren, oder totalen Idioten des Bujar Nishani und Flamur Noka, Treibstoff als ihr privates Eigentum ansahen, weil jeder auch ein Lokal illegal irgendwo Bauen musste, vor allem an der Küste von Durres. siehe die PD Mafia Familie des Gjoke Uledaj, mit dem Treibstoff Schmuggel.

1. Kryeministrit të Shqipërisë, z. Sali Berisha.
2. Ministrit të Mbrojtjes, Arben Imami.
3. Kryetares së Kuvendit, znj. Jozefina Topalli
4. Ministrit të Mjedisit, z.Fatmir Mediu
5. Komisionit Parlamentar për Rendin Mbrojtjen dhe SHISH-in, nën/kryetarit të këtij komisioni z. Ilir Gjoni.

“Klik Ekspo Klik Group”, ist seit langem als korruptes Enterprise bekannt und der Chef, taucht immer in Korruptions Fällen, der besonderen Art auf: Luan Muhametaj, aus einer Drogen Schmuggler Familie, was auch im Verteidigungs Ministerium Standard ist. Rund um die Mafia Geschäfte des Ex-Verteidigungs Minister Arben Imani, tauchen immer die selben Gestalten auf, was schon bei dem Vorgänger, dem Profi Gangster Fatmir Mediu, eine schlimme Sache war, ebenso mit den Waffen und Munition Geschäften, welche von den Amerikanern schon ab 1992 begonnen wurde, weil man so für dubiose Kriegs Unterstützung, Orginal Chinesische Munition und Waffen hatte. Das der Gangster Dashnor Sula, der für seine Schiessereien auch bei Fussball Spielen berüchtigt ist, dabei ist, sollte nicht verwundern.

Schwer belastet, ebenso der frühere Innenminister des Ilir Meta im Bundesdruckerrei Skandal rund um die Ludgar Vollmer Diplomaten Bestechungs Mafia: Ilir Gjoni, bereits durch uns vor Jahren als Krimineller bekannt! Er ist Parlaments Vorsitzender der Sicherheits Kommision auch um den Geheimdienst SHIS. Er war damals kriminell, wurde aus der Schusslinie gebracht in die USA damals in 2002, als danach der Vize Innernminister Bujar Himci und die höchsten Polizei Direktoren verhaftet wurden. Ilir Gjoni, war im Sinne des Salih Berisha der Initiator des neuen Geheimdienst Gesetzes, was nicht NATO konform war, als Organisationa Zentrale und Organisation, für Kriminelle inklusive Drogen Handels, wie es schon in 1994-96 überall sichtbar war.

Die NATO fordert eine Inspektion des Verteidigungs Ministerium durch die Parlaments Kommission

Die USA lehnten die Geschencke des Bujar Nishani, Salih Berisha und , Xhemal Gjunkshiab - aktuelle Marine Manöver in Albanien

NATO Skandale: Skhelzim Berisha und der Terror im Verteidiungs Ministerium in Tirana, nach Enver Hoxha Art

Der NATO Verteidigungs Minister und Anarchist: Arben Imani: entlässt nochmal 73 hohe Offiziere willkürlich

Die Zerstörung der Albanischen Marine, durch Arben Imani und die Salih Berisha Mafia

Ein peinlicher Besuch des Arben Imani auf der “Jean de Vienne” mit Xhemal Gjunkshi in Durres

Arben Imani, der Tropoje Tahiri Clan und das Albanische Militär
Rrëfej rrjetin mafioz të Arben Imamit

Postuar më: 8 Tetor, 2013 tek Aktualitet

2

Raporti denoncues që i shkoi Ambasadës Amerikane në vitin 2012.

Dita siguroi pak kohë më parë një raport koifidencial që ish-shoferi i Drejtorit të Uzinës së Mjekësit në Elbasan i ka dërguar Ambasadës Amerikane në fund të vitit 2012. Pasi u njohëm me raportin kontaktuam me hartuesin e tij. Për çudinë tonë, ai jo vetëm pranoi autorësinë, por na tha se ishte i gatshëm që raporti të botohej i plotë duke vënë në dukje publikisht dhe emrin e tij. Quhet Ndriçim Ashiku. Aktivist i vjetër i PD-së në Elbasan, ish-biznesmen, i cili ka punuar për afro 2 vite (2010-2012) si shofer i Drejtorit të Uzinës së Mjekësit Daniel Karanxha.

Një shprehje thotë se “shoferët e drejtorëve zakonisht dinë shumë”. Por duket se në rastin e Ashikut, shoferi i ka kaluar të gjitha pritshmëritë, detajet dhe informacioni që ai ofron janë të hollësishme. Një merimangë e thurur me njerëz të besuar, një hierarki që fillon që në zyrat e ish-ministrit të Mbrojtjes Imami, vazhdon me këshilltarët e Berishës, zbret poshtë në Uzinën e Mjekësit tek drejtori, më pas tek Shefi i Financës së Uzinës që së bashku me djalin e tezes së Imamit kanë guxuar të mbikëqyrin dhe aktivitetin e Shërbimit Informativ.

Nuk mund të mungonte dhe “Xeni”, djali i kryeministrit, të cilin Ashiku e kujton shpesh nga bisedat me Drejtorin, kur ky i fundit i kujtonte se “me porosinë e Shkëlzenit dhe të Imamit” duhej të takonte biznesmenë të huaj në periferi të Tiranës. “DITA” ka shkëputur pjesët më domethënëse të këtij raporti duke e ofruar të koncentruar përmbajtjen e tij të gjatë. Gazeta ka shmangur qëllimisht pjesë që implikojnë në rrethana dhe situata të lidhjeve me krimin e organizuar disa persona konkretë për të cilët hartuesi i raportit ngrinte dyshime por nuk ofronte referenca të besueshme.

 

foto

Ndricim Ashiku

Raport-Informacion,
Drejtuar Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë:
Jam Ndriçim Ashiku, një ish-shofer i Drejtorit të Uzinës ULP-Mjekës në Elbasan, ish-kryetar i Sindikatës së Pavarur të Mbrojtjes së Rendit dhe SHISH-it në Uzinën ULP-Mjekës Elbasan. Drejtori quhet Daniel Karanxha, më poshtë do e cilësoj shkurtimisht me termin Drejtori.

Pas denoncimeve për abuzime të tejskajshme të drejtorit dhe stafit të tij drejtues në uzinë dhe poligone, me fondet e dhëna nga ambasada e SHBA-ve për procesin e demontimit të armëve dhe municioneve, i jam drejtuar personalisht për të bërë denoncim figurave më të larta shtetërore, konkretisht:
1. Kryeministrit të Shqipërisë, z. Sali Berisha.
2. Ministrit të Mbrojtjes, Arben Imami.
3. Kryetares së Kuvendit, znj. Jozefina Topalli
4. Ministrit të Mjedisit, z.Fatmir Mediu
5. Komisionit Parlamentar për Rendin Mbrojtjen dhe SHISH-in, nën/kryetarit të këtij komisioni z. Ilir Gjoni.
Për këto denoncime, ju njoftoj se jam i kërcënuar unë dhe familja ime, bashkëshortja dhe dy djemtë Xhulio 20 vjeç, student dhe Renato 18 vjeç. Ditën që shpërtheu furra e shkrirjes së municioneve, bashkëshortja ime ishte në punë turni i dytë në këtë repart dhe pa nga afër të gjithë ngjarjen reale se çfarë ndodhi dhe dëshmoi për gazetarët që u interesuan. Pas këtij veprimi ajo u pushua menjëherë nga puna. Pas kësaj ngjarje mua më vinin shpesh sinjale në mënyra aspak të hijshme nga njerëz pranë ministrit të Mbrojtjes dhe pranë Partisë Demokratike të Rrethit të Elbasanit. I kam llogaritur të gjitha, pavarësisht kërcënimeve me jetë.
Më pas jam thirrur në Kryeministri, kam qëndruar në Drejtorinë e Antikorrupsionit mbi 3 orë, në këtë takim unë kam bërë të qartë dhe kam zbërthyer në detaje të gjitha faktet që dija dhe kërkova në mënyrë të posaçme të njoftohej kryeministri i vendit se fondet e ardhura nga SHBA-të, po përvetësoheshin nga drejtori dhe stafi i tij.

“Drejtor i mirë me shokë shumë”
Drejtori ishte një mik i ngushtë i ministrit Arben Imami, por edhe mik me Flamur Kuçin që punon në kryeministri(këshilltar i Berishës, shën redaks.) dhe një njeri i afërt i drejtorit të “Klik Ekspo Klik Group” L. Muhametaj, i cili merret me shitjen e të gjitha lëndëve plasëse dhe municioneve të uzinës. Drejtori është gjithashtu një njeri i besuar i Ndriçim Berishës, drejtor i privatizimeve në Ministrinë e Mbrojtjes, kushëri i Sali Berishës. Pas këtij takimi në kryeministri u bëra të ditur personave që më pritën se do i drejtohesha dhe ambasadës Tuaj dhe do i denoncoja të gjithë.
Pas këtij takimi më vjen një kërcënim i hapur nga deputeti i PD-së në zonën e Peqinit, z. Dashnor Sula. Ai është drejtpërdrejtë i implikuar në këtë histori, sepse me ndërhyrjet e tij ka bërë që tenderi i naftës së furrës me vlerë 1 milionë dollarë t’i kalojë kompanisë “Duçellari shpk”.
Pas kërcënimit nga ana e deputetit Sula, presioni vazhdoi nëpërmjet policisë së Elbasanit. Më konkretisht, ka qenë presion nëpërmjet Seksionit Kundër Krimit Ekonomik në Drejtorinë e Policisë së Elbasanit. Këtu dua të theksoj se kreu i kësaj Drejtorie është sjellë mirë dhe u tregua i njerëzishëm. Kur pa me sytë e tij terrorin dhe gjendjen në të cilën familja ime ai ndryshoi tërësisht qëndrim. Madje më tha se ai nuk kishte ç’të bënte pasi atë vetë e kishin urdhëruar pas vajtjes sime në kryeministri.

 

Si fitohen miliona me metalet
Loja e abuzimeve është e ndërtuar në këtë mënyrë: Nga baza logjistike ku komandant ishte gjeneral Gjunkshi, në çdo poligon vendosen njerëzit e tyre ku bëjnë furnizime me kamionë të municioneve. Por në të vërtetë, që në ngarkesën e tyre në tunele, bëjnë seleksionimin e municioneve me metale me ngjyra dhe pa ngjyra, në fishekë bronzi, në predha me unaza bakri dhe këto grumbullohen në uzinë për demontim me shkrirje dhe për shitje municioni jashtë vendit. Kurse metali i shkrirë shitet nga uzina si skrap i thjeshtë me çmimin 340 lekë të vjetra, por në të vërtetë bakri dhe bronzi kanë një çmim real 6-7 mijë lekë të vjetra.

Po ju sjell një tjetër fakt. Në uzinën e fishekëve 14.5 mm, me magazinier Julian Grëmin, brenda dy muajve grumbulloi 50 mijë fishekë bronzi ku një fishek peshon jo më pak se 100 gramë. Në total bëhen jo më pak se 6 ton. Këto sasi drejtori i merr pa asnjë lloj dokumenti dhe nuk dihet se ku shkojnë. (vazhdon shpjegimi i skemës me vjedhjet edhe në të tjera poligone, shën redaksi)

Skema e milionave ka hierarki
Theksoj se demontimi në këto poligone përbën një gropë të zezë, ku devijohen të gjitha shpenzimet dhe fondet e dhëna nga SHBA-të, ata devijojnë sasinë reale të municioneve, devijojnë sasinë e metaleve me ngjyrë, devijojnë paratë që marrin për demontim dhe nga ana tjetër këto municione shiten jashtë vendit. Ekziston dhe problemi i naftës së prokuruar nga Uzina, por që nuk përdoret fare për demontim. Shitjet e kësaj nafte i kryen kompania “Klik Ekspo Klik Group”, ajo i bën të gjitha transferuat, pas kësaj kompanie fshihet ministri Arben Imami, financieri Ndriçim Berisha, Shkëlzen Berisha, gjenerali Xhemal Gjunkshi dhe drejtori Daniel Karanxha.

Deputeti ka linjën e vet
Në Uzinë ndodhet një laborator analizash, ku bëhen analizat e dinamitit dhe të karburantit. Në këtë laborator punon e shoqja e shoqja e kryeinxhinierit të Uzinës, znj. E. Çipa. Konflikti i interesit është i pastër. Nëse konstaton abuzime, kë do denoncojë kjo zonjë? Burrin e vetë? Apo drejtorin që sjell solar në vend të naftës? Këtë solar e bie në fakt firma “Duçellari shpk”. Pas kësaj firme fshihet deputeti Dashnor Sula me kunatin e tij Gugash Maganin dhe ortakun e tyre Drini Ceka nga qyteti i Peqinit. Kompania “Duçellari shpk” ka fituar mbi 70 për qind të tenderëve në Peqin dhe komunave përreth me ndërhyrjen e drejtpërdrejt të deputetit Dash Sula. Dua të fokusohem pak tek figura e këtij deputeti. Për ironi, ai është krushku im. Lidhja ime me të është nëpërmjet kushëririt tim të parë Abedin Ashikut, i cili është i martuar me motrën e Dash Sulës. Përtej influencës në fondet publike deputeti Sula ka lidhje me njerëz të nëntokës së krimit dhe nxjerr përfitime nga ta. Këto lidhje duhet të hetohen nga organet kompetente. (vazhdon me specifikime ngjarjesh, njerëzish dhe rrethanash të cilat nuk janë të verifikuara, shën. redaks.)

Drejtori ka ca punë me Xenin
Jo pak herë kam dërguar Drejtorin në Maqedoni për takimet që bënte deri dhe në kufi me Greqinë, në zonën e Gjevgjelisë me firma të rekomanduara nga ministri Imami për shitje të municioneve dhe lëndëve plasëse. Më kujtohet një takim me përfaqësues të kompanisë greke “EXTRACO” presidenti i së cilës më ka dhuruar dhe një orë dore mua si shofer, por edhe takime me përfaqësues të kompanive bullgare që blinin municione të Uzinës të adresuar tek drejtori me porosi të posaçme të vetë ministrit Imami, por edhe të adresuar prej Luan Muhametajt, pronarit të “KLIK EKSPO KLIK GROUP”. Në raste të përsëritura kam dërguar drejtorin në një lokal në periferi të Tiranës i quajtur “Sofra e Ariut” ku ai zhvillonte kryesisht takime me biznesmenë të huaj, por është për tu theksuar se në këtë lokal drejtori mbante dhe disa takime që i quante veçanërisht të rëndësishme. Po ju përmend një prej tyre. Pas një takimi me disa biznesmenë të huaj që nuk i njoh, e pyes drejtorin se si i shkoi takimi. Ai më thotë se: “Këta që unë takova sot, kanë ardhur me porosi të Imamit dhe të Shkëlzenit”. E theksoj se në shumë takime me të huaj, drejtori përmendte emrin e Shkëlzen Berishës. Më gjatë nuk di.

Rrjeti i emërimeve në Uzinë
Për të gjithë fuqinë punëtore të Uzinës, për marrjen në punë ose për largimin nga puna merret vetë krushku i Drejtorit, shtetasi Argjir Panariti. Ai bën abuzime me pagesat dhe procesverbalet e orëve shtesë të punës duke paguar njerëzit e tij të afërt, apo dhe shpërblyer për punë jashtë orarit njerëz që vijnë në punë një herë në tre-katër ditë. Nëpër pikat kyçe në Uzinë vendosin vetëm njerëzit e tyre të afërt. Për tu përmendur është ish-drejtori i KESH Artan Topi. Ky njeri ka pasur probleme penale në të kaluarën. Këtë njeri e emëroi në Uzinë Sokol Neziraj, ose njeriu më i afërt i Imamit në atë Uzinë. Një tjetër punonjës, shoferi i Shefit të Financës, shtetasi Ilia Firaku, po ashtu me precedentë penalë, Drejtori e caktoi në komisionin e blerjeve, ku në të njëjtin komision ishte dhe vetë Shefi i Financës Kristaq Pirligu. Vëreni me kujdes, Shefi i Financës me ligj duhet të mbikëqyrë këtë komision, por në komision gjendet dhe vetë Shefi por dhe shoferi i Shefit.

Përpara me fushatën e Imamit
Ministri Imami u caktua nga Partia Demokratike si i deleguar i grupit të punës zgjedhjet vendore në Elbasan në vitin 2011. Me urdhër të Imamit, drejtori im, pra Daniel Karanxha, caktohet si “Drejtor Ekonomik i Fushatës Elektorale” të kandidatit të PD-së, Durim Hushi. Për hir të së vërtetës ky kandidat është krushk me Drejtorin tim, Danielin. Drejtori vuri në dispozicion të kandidatit të gjitha potencialet e mundshme të Uzinës, fuqinë punëtore, automjetet, karburantin, krijoi një fond të posaçëm të Uzinës për blerje flamujsh, banderolash bazë materiale, kompjuterë, karta telefonike rimbushëse dhe numra telefoni. Të gjitha këto fatura mbuloheshin nga Drejtori me Shefin e Financës duke i pretenduar si fatura punimesh të kryera nga kompania “Bajrami shpk”, ku pronar i kësaj kompanie është një i afërm i Shefit të Financës. Shefi i Financës, sa herë i vinin grupe kontrolli nga ministria, i shtronte inspektorët në gosti dhe harxhet e këtyre gostive i paguante kompania e kushëririt të tij “Bajrami shpk”. Shefi i Financës, është krushku i Ali Gripshit(nën/Prefekt në Elbasan) është ky i fundit që e ka afruar Shefin e Financës në një marrëdhënie direkte me Imamin. Të tre formojnë një trekëndësh njerëzish të besuar.

Disa telefonata me Fatmir Mediun
Për procesin e djegies në furrë përgjigjet dhe Ministria e Mjedisit. Në disa raste të përsëritura kam telefonuar dhe vetë direkt me ministrin Fatmir Mediu për probleme të ndryshme duke vënë në dijeni dhe inspektorin e tij Beqir Hila. Ky inspektor është i lidhur me Drejtorin e Uzinës. Si pasojë e krijimit të kësaj lidhje ata fusin në uzinë solar për djegien në furrë në vend të naftësNë një rast kur në furrë po shkarkohet një tjetër autobot me 3 mijë litra me solar, unë telefonova ministrin Mediu dhe e njoftova për atë që po ndodhte dhe për rolin e inspektorit të tij. Medium ë përgjigjet: “Të falënderoj, do të marr masa urgjente dhe do të nis nesër një grup të posaçëm kontrolli në Uzinë. Por si për çudi njerëzit që kishin skenarizuar futjen e kësaj sasie solari, ishin njoftuar dhe të nesërmen kur erdhi kontrolli çdo gjë ishte sistemuar dhe solari ishte zhdukur. Po kush ishte në krye të grupit të kontrollit? Ishte Beqir Hila dora vetë. Pra skema ishte e qartë, pasi e sinjalizova unë, Mediu ka telefonuar Beqir Hilën dhe i ka thënë të shkonte të nesërmen për kontroll. Po kë do kontrollonte Beqir Hila, miqtë e vetë? Ai njoftoi miqtë që të pastronin vendin dhe kur u bë kontrolli formal çdo gjë rezultonte në rregull.

Financieri mban SHISH-in në kontroll
Shefi i Financës është pika kyçe, personi që i kanë besuar kopsitjen e letrave. Ai bën të gjitha rakordimet e dokumenteve dhe bilanceve në të gjitha historitë e abuzimit në Uzinë. Shefi i Financës ka emëruar si magazinier në këtë Uzinë baxhanakun e tij, shtetasin Kristaq Pëllumbi. Ky i fundit përgjigjet për magazinimin e municioneve, dinamitit apo karburantit, pra luan një funksion me rëndësi në të gjithë skemën e abuzimit. Shefi i Financës, ka caktuar një tjetër baxhanak të tij shofer për furnizimin me municion nga magazinat nëpër repartet e punës. Një tjetër person kyç është e punësuar në zyrat e Financës. Ajo është llogaritarja V. Durbaku, bashkëshorti i saj N. Durbaku, punon në Shërbimin Informativ të Elbasanit. Këta dy persona përfaqësojnë një lidhje kyçe. Bashkëshorti N.Durbaku ka detyrën që të sinjalizojë çdo lëvizje apo përgjim që bën Shërbimi Informativ për Uzinën. Rrjeti mbrohet prej tij dhe një tjetër punonjësi të Shërbimit i quajtur G.Delimeta. Ky i fundit është kushëri i parë i një ish-zyrtare të lartë në Kryeministri ndërsa sot punon pranë Kuvendit të Republikës me Jozefina Topallin. Në një rast të hetimit të aktivitetit të Uzinës nga një ekip i Shërbimit G.Delimeta dekonspiroi aksionin, ai bëri një raport ku përshkruante natyrën e bisedave të incizuara nga SHISH-i dhe këtë raport ia dorëzoi dy miqve të tij të cilët janë Luan Gjergji, djali i tezes së ministrit Imami por gjithashtu sinjalizoi një tjetër anëtar të grupit pranë Imamit, ai është shtetasi V.Xhaferri, që rezulton me implikime në trafikun e drogës në Itali në vitin 2004 dhe i dënuar nga shteti italian. Ky hetim i SHISH u dekonspirua në kohë prej këtij rrjeti dhe hetimi dështoi.

http://gazetadita.al/08-tetor-2013/

Der NATO Verteidigungs Minister und Anarchist: Arben Imani: entlässt nochmal 73 hohe Offiziere willkürlich

Montenegrinische Hochzeit Gäste, wurden in Lezhe entführt, um Gelder zu erpressen

07 Tetor 2013 - 17:57

Lezhë, malazezi vjen të marrë
nuse, por e marrin peng krushqit

Waffen Ausstellung, ebenso von Kliks Ekspo Klik Group, organisiert

Einsamer Höhepunkt, der kriminelle Präsident von Albanien: Bujar Nishani der die Polizei und Justiz mit Kriminellen zerstörte, welche vollkommen inkompetent sind und waren: als “Militante” im Volke bekannt, oder als Kukes und Tropoje kriminelle primtiv Banden.

Präsident Bujar Nishani, der Gangster Arben Imani und die gefälschte Unterschrift des Generalstabs Chef Xhemal Gjunkshi, beim Diebstahl einer NATO Immobilie in Tirana

CIA – Mi6 über die Geschäfte des Verbrechers Salih Berisha, mit Waffen und Drogen mit dem Iran und Baku

Vor 18 Jahren organisierte Salih Berisha schon Waffen gegen Drogen über Kabul, ebenso den gezielten UN-Embargo Bruch mit Waffen, Öl, Treibstoff und Chrom mit dem Jugoslawien was keine Geheimniss ist. Der Null Staatsmann, eine extreme Ratte der Kriminalität, verkaufte mit dem Gangster Boss Ilir Meta, sogar NATO Geheimnisse an Islamische Terroristen, China, Serbien, Russland, denn nur Geld zählt im Lande der Null Bildung und Kultur der Politischen “Eliten”, welche ein dummer Gangster Haufen ist. Die NATO änderte deshalb die Zugangs Protokolle, und Albanien ist damit praktisch kein NATO Mitglied mehr, weil der Zugang zu geheimen Operationen und Geheimnissen verweigert wird. Albanische Politiker sind nun mal degeniert verblödet und haben di eBildung und Kultur einer zertretenen Kakerlake, wie die hohen Schadens Ersatzforderungen verschiedener Firmen zeigt, über die UN Abitrage Regelung (UN CITRAl). Selbst Internationale Verträge, werden keine 5 Jahre eingehalten, denn man versucht privat Geld zuerpressen.

Ebenso dient als Drehscheibe, für Waffen,Drogen, wo Salih Berisha mit dem Gangster Ali Evsen vor kurzem hinflog, um diese Geschäfte in alterTradition zu intensivieren. Salih Berisha ist gut bekannt, das er u.a. den Treibstoff Schmuggel während dem UN Embargo gegen Jugoslawien organisierte u.a. mit Agron Musaraj, Azem Hajdari, Fatmir Mediu ( der in Mailand vor Gericht stand mit seinem Freund dem Drogenboss: Gazmend Mahmutaj , wie auch schon damals Waffen nach Kabul 1995 flog, bzahlt mit Drogen, eine seiner Spezialitäten von Geschäft. Vor kurzem war er ja für neue Drogen-Waffen Geschäfte in Baku, mit seinem Freund Ali Evsen, weil Baku und Tiflis ebenso eine Drehscheibe ist für Geschäfte auch mit den Iranischen Revolutions Garden, was ja Bill Clinton und Reagon als besondere Art der Geschäfte rund um die Iran Contra Affäre sah. Der ermordete Geheimdienst Offizier Iso Copa nach CIA und Mi6 Informationen), war diesen Geschäften auf der Spur und hatte zuvor schon die Waffen Geschäfte auch an die Hisbollah auffliegen lassen, oft über Häfen im Schwarzen Meer, wo dubiose Öl Tanker ja oft den neuen Hafen in der Porto Romana anlaufen.Iso Copa hatte einen guen Ruf in Durres, im Gegensatz zu den Ratten, was sich dort Politiker und Präfekt nennt. Albanischer Artikel dazu!

 
Konfirmohet lajmi i AMA, Shqipëria ndihmon Iranin në trafikun e drogës
Staatsbesuch in Baku am 17.2.2012, der Drogen und Waffen Drehscheibe:

Der Gangster Salih Berisha mit Ali Evsen

Waffen Geschäfte des Salih Berisha Freund: Ali Evsen, dem seine Flugzeuge beschlagnahmt wurden

siehe die Berisha Familie auch im Universitäts Betrugs Geschäft, u.a. von der Uni Kristal bis zu UFO sehr aktiv.
Der Skandal Bau - Real Estage Mafia, der Mafia Universität “UFO” mit Jamarbër Malltezi - Berisha in Durres

10/5/2013

Die neue Zoll Chefin Elisa Spiropali, beschlagnahmt die Mafia Firma: des Gjoke Uledaj - 4.400 Tonnen Treibstoff Schmuggel

Filed under: — Balkansurfer @ 9:51 am

Neue Zoll Experten, ermittelten das sehr schnell, weil die Methoden, sogar von Polizei Offizieren bestaetigt waren vor 2 Jahren in allen Details. Das Klientel der PD Mafia, direkt vom Zoll und dem uralten Mafia Boss Ridvan Bode, Zoll frei gestellt waren, bzw. alle Waren Lieferungen passieren liessen, nach einer festen Liste, ist durch Insider ebenso gut bekannt gewesen. Der Zoll Direktor von Lezhe, der an diesem Verbrecher Kartell beteiligt war, wurde suspendiert. Ein weit gespanntes Verbrecher Netzwerk, der Skhoder Familie: Uldedaj, wo es andere dieser Netzwerke, wie von Tom Doshi, Mark und Arben Frrogu, Copa Clan der Sigurime Lady, Josefina Topalli, ebenso gibt im Raum Skhoder.

Gjoke Uledaj, ist direkt in den Gross Drogen Schmuggel ebenso eingebunden, über seinen im Süd Sudan 2013 erschossenen Partner: Anton Stanaj, der Partner des gesuchten Super Drogen Bosses: Darko Saric ist. Darko Saric, war Gross Kredit Geber, für viele Mafiosi im Balkan. Das er

Partner die Russen Mafia: Lukoil, deren Tankstellen man direkt in Montenegro, zur Albanischen Grenze findet und deshalb ist man Partner der Deutschen Lobbyisten ebenso.

Firmen in Albanien und Geldwäsche von Lukoil und Gazprom in Albanien! Unterwegs vom Schmuggler Hafen: Porto Romana, zu den Geldwäsche Tankstellen in Durres, ein Roksped Tank LKW, in Durres - Spitale!

Treibstoff LKW der Firma Roksped (auch VW-Audi Vertretung)” in Durres, welche zum Mafia Clan Stanaj gehört, welche Lukoil Verträge hat und Lukoil Tankstellen in Montenegro. 8,4 Millionen € Geldbusse, wurden von der Zoll Direktion ausgesprochen.

Der Top Geschäftsmann: Anton Stanaj, wurde im Sudan hingerichtet. Der Zoll Direktor von Morine: Ali Tota wurde entlassen

Noch peinlicher wird die Sache, das der primitive Gangster Gjoke Uledaj, ebenso trotz mehrfacher Aufforderung seinen gesetzlichen Auflagen bei der ILDKP, keine Vermoegens Angabe gemacht hat und nun ein Bussgeld erhalten hat. Wahrscheinlich hat Gjoke Uledaj vergessen, denn die Hirnlosen sind auf dem Stand von 3 jaehrigen Kindern, welche Fremd Sprachen lernen, aber Alles schnell vergessen. Genau diese Oeltank sind fuer Umwelt Skandale gut bekannt, und wurden illegal errichtet in einem besonderen Lagunen Umwelt Gebiet, was bei solchen billigen Banditen nicht verwundern sollte, welche keine Bildung haben. Naütlich gibt es in diesem kriminellen Enterprise, auch Uledaj Tankstellen in Nord Albanien, wo es einige identische Mafiöse Construkte gibt.

Warum die EU praktisch 10 Jahren und mehr, dieses kriminelle Enterprise, des Zoll- und Steuer Banditen Betruges finanziert, ist eine gute Frage.

Die juristische Sachlage ist klar. Gut ausgebildette Zoll Ermittler bringen diese Dinge vor Gericht, wo korrupte Richter, für eine Beförderung, die Verfahren einstellen, oder max. eine kleine Justiz Strafe aussprechen. Die Zoll Gebühren werden nicht bezahlt, sondern ein kleiner Teil dient der Finanzierung, einer der Mafia Parteien.

Ein besonders wichtiger Partner des Deutschen Mafia Lobby Wirtschafts Kartelles vor Ort, der Skhoder-Tropoje Mafia: nur ein billiger Gangster und nicht mehr: der sogenannte Professor Dr. Gjoke Uledaj. Die Firma wird von dem Bruder
Tonin Uledaj
Tonin Uldedaj, geleitet, wie es Standard ist.

Die neue Zoll Chefin Elisa Spiropali, beschlagnahmt fuer 4 Millionen $, geschmuggelten Treibstoff von 4.400 Tonnen Treibstoff, durch das Tropoje Mafia Kartell des

Ex-Abgeordneten und PD Vorsitzender in SkhoderGjoke Uledaj (Mitglied der Albanischen Muell Halde, der 10.000 Professoren und 1 Millionen Doktoren), der direkt in Betrugs Projekte wie die Muell Entsorgung ueber eine Deutsche Firma in Bushati ebenso verwickelt ist, und als Partner der Betrugs Ganoven der Deutschen Wirtschafts Lobbyisten aktiv ist und war, inklusive Mega grossen Grundstuecks Betrug, wo er neut die selben Deutschen als Langzeit Ganoven in Albanien bis zum Visa Skandal und Aufbau Betrug u.a. mit 8 Kommunalen Experten aktiv sind. Dem primitiv kriminellen Idioten, hat man die Ueberschwemmungen von Skhoder und Vernichtung des Flusses Lana, des Skhoder Sees zu verdanken.

Die Albanischen Industrie und Handels Kammern, wie Wirtschafts, oder Sport Vereine sind ein Hort von Verbrechern, auch rund um den Drogen Schmuggel. Gjok Uledaj, war dann auch mal schnell selbst ernannter Praesident der Industrie- und Handelskammer, mit Hilfe von Deutschen, wo Zeit gleich Nikollin Jaka, auch noch gewaehlter Praesident war und bei der IKH Muenchen auch als Praesident in 2011 auftrat, und es bis heute noch ist. Je nach bedarf, hat man Titel, um einen Betrug zu organisieren. Jeder Kriminelle wurde dann Adviser bei Berisha, was auch zum System gehoert, des Betruges mit auslaendischen Geldern. Eine extra Gruendung war dann noch das IBDE Lobby Centrum, wo die Figur der Berisha Tropoje Mafia, als Ehren Mitglied agiert. In privaten Mafia Universitaeten ist man auch aktiv, bis zum Grundstuecks Betrug, wie alle hohen PD Mitglieder, als Finanzierungs Basis.

Wie Foerdermittel , durch Deutsche Betrugs Zirkel der Albaner Mafia vernichtet werden, weil im Visa Skandal diese Leute nicht verhaftet wurden, noch angeklagt wurden, weil direkt Joschka Fischer, Ludgar Vollmer als Mentoren der Internationalen Drogen und Verbrecher Kartell aktiv waren und diverse SP Politiker sowieso, wie Steinmeier, Gernot Erler und die FES Banden.

Der Mafiosi Gjok Uledaj in Bushat! Er ist der Parlaments Vertreter von Bushati und Haupt Akteur und Initiator auch dieses Abfall Betrugs Projektes, zur PR Show dese Berisha Verbrecher Syndikates.

Die Firma Becker und die Vernichtung der EU-Förder Mittel, mit einer Müll Verwertung als Joint-Venture in Albanien

4400 tons of smuggled petrol
03/10/2013

 

4400 tons of smuggled petrol

The General Customs Directory declared that they have discovered a flagrant case of maxi-smuggling of gas in Lezha.

The Customs say through a press release that specialized structures of the General Directory discovered that Ada Petrol Company has brought 4400 tons of gasoil in the market illegally. The oil has been leaded by the customs authorities in Shengjin, owned by Ada Petrol.

But the company says that they have brought it legally in the market, causing a 4 million USD damage.

The General Customs Director, Elsa Spiropali, suspended the Lezhe Customs Director and signed a report against “Ada Petrol” for smuggling. http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=10076

ada petrol faksimile

In 2009, als er die ordinaersten Luegen für Investoren verbreitete, wobei die Deutschen Lobbyisten ihm ja vorgaben, welchen Unfug er erzaehlen soll.
A copy of Gjoke Uldedaj’s speech is available to download. Please note this is a draft text of the speech and may differ from the version as delivered.

Download: Doing Business in South East Europe: What Albania Offers? (pdf)

Gjoke Uledaj auch Präsident der Industrie und Handels Kammer war (einer Idee der Deutschen schon in 1995), sollte nicht verwundern, weil die Tirana IHK, ein rein kriminelles Construct ist, wo es auch Morde an den lokalen Vertretern gab. Von Betrug, über Drogen und Waffen Handel, illegalem Bauen bis zum Motor der Geldwäsche: Man ist bei der IHK in Tirana.

Ein rein kriminelles Kartell die PD Partei, von Dumm Kriminellen Terroristen und primitiven Banditen! Das der Hafen von Shengin, wie fast alle Haefen in Albanien, als reine Operations Basis, krimineller Clans dient aus der Politik ist Allgemein bekannt, wie frueher in Sued Italien. Es gibt ja keine Justiz in Albanien, also was solls.4.000 Tonnen Stahl,
nicht verzollt und nicht versteuert, verschwanden ebenso aus dem Lager der Stahl Firma “KURUM” in Elbasan, welche illegal Schiffe importierte und im Hafen Durres abwrackte, ohne das etwas verzollt wurde. Das Magazin wurde beschlagnahmt.

Im Dezember wird auch der entlassene und zuständige Zoll Chef: Flamur Gjymishkën angezeigt.
11 Dhjetor, 2013

Ndjekje penale për ish-drejtorin e Doganave, Spiropali dorëzon dosjen

Neue Präfekte in Albanen, Vize Minister und der neue Durres Hafen Direktor: Andrea Miçi

Filed under: — Balkansurfer @ 9:43 am

Die neue Regierung hat inzwischen Abriss Bescheide, fuer die vielen illegalen Lokale erlassen, welche sich in der Currila vor der Universitaet etabliert hatten, mit gefaelschten vorlaeufigen Grundstuecks Papieren, der PD Mafia, welche privat Grundstuecke dort parzellierte und verkaufte, ohne Rechts Grundlage wie ueberall im Raum Durres.

Abriss Bescheide auch fuer die ausserhalb der Stadt Grenze liegenden Grundstuecke, National Parks und Zone Touristik sind noch unbekannt, weil das eine reine Regierungs Aufgabe ist und die Probleme Zeit brauchen um eine Neue Adminstration auf Gesetzes und Eigentums Recht in Funktion zubringen. Die Durres Mafia mit Bedri Luka, Adrian Cela, der angeklagt ist und entlassen wurde als Vize Buergermeister, kannten nicht einmal die eigenen Stadt Grenzen, als man zu diesem Umwelt und Eigentums Massker Anfang 2010 startete, mit den dubiosten Projekten, wobei die PD Mafia auch mit Bamir Topi, den Grundstuecks Raub in 2006 dort begann mit Ilir Cepani und anderen illegalen Besetzungen.

Neu Besetzungen in den Praefekturen, wo praktisch nur noch Kriminelle das Sagen hatten, welche keine Gesetze kannten. Ob die Neuen besser sind, wird sich zeigen. Der neue Durres Hafen Direktor: Andrea Miçi, ist auch nur ein Produkt der Ilir Meta Mafia, wo sich Nichts aendern wird und heute jeder in Durres, eine elektronische Einfahrts Karte in den Hafen hat, und deshalb wahre Diebstahls Orgien statt finden, wie die hohen Zaeune gut dokumentieren. Der neue Transport Minister Edmond Haxhinasto, ist der Langzeit Partner in diesem vermurksten Construkt und durch die gefakte Privatisierung mit gefaelscthter Bank Garantie, dem Diplomaten Chaos gut bekannt. Es darf bezweifelt werden, ob etwas mehr Intelligenz eingesetzt wird, denn schon Sokol Olldashi und der Vorgaenger Sokol Poci, Ingrid Shuli, sind fuer Betrug, Korruption und Inkompetenz vor 10- 15 Jahren gut bekannt gewesen und als kriminelles Enterprise.


Ndryshimet e Prefektëve nëpër qarqe

Qarku Tiranë - Shkarkohet znj. Aljona Mansaku dhe emërohet Prefekt z. Sadi Vorpsi.
Qarku Durrës - Shkarkohet z. Genc Juka dhe emërohet Prefekt z. Rolant Xhelilaj.
Qarku Fier - Shkarkohet z. Shkëlqim Murati dhe emërohet Prefekt z. Xhevit Bushaj.
Qarku Kukës - Shkarkohet z. Elez Maçi dhe emërohet Prefekt z. Ram Hoxhaj.
Qarku Elbasan - Shkarkohet z. Shefqet Deliallisi dhe emërohet Prefekt z. Arben Kamami.
Qarku Korçë - Shkarkohet z. Andrea Mano dhe emërohet Prefekt z. Ardit Konomi.
Qarku Berat - Shkarkohet z. Bujar Hoxhaj dhe emërohet Prefekt z. Selfo Kapllani.
Qarku Dibër - Shkarkohet z. Gëzim Sharku dhe emërohet Prefekt z. Melaim Damzi.
Qarku Gjirokastër - Shkarkohet znj. Mimoza Como dhe emërohet Prefekte znj. Zamira Rami.
Qarku Shkodër - Shkarkohet znj. Voltana Ademi dhe emërohet Prefekt z. Paulin Radovani.

http://www.top-channel.tv/artikull.php?id=265069

10/1/2013

Die EU Taliban Mafia schlägt zu: die Zerstörung von Kruje und Antiker Stätten

Filed under: — CrniLabudovi @ 9:09 am

Einmalig in der Welt, wie die Albaner Mafia ungestört seit 20 Jahren Antike Stätten zerstört!

update: 1.Oktober 2013: Kruje wurde regelrecht, wie andere Staedte und Waelder, durch die Polizei und Justiz Verbrecher Banden, des Salih Berisha und Bujar Nishani vernichtet. Das Albanische Volk: “Menschen ohne Kultur", duemmer wie die Neanderthalter, die Berisha - Tropoje Taliban Banden. Sc hutzherr: Korrupte US und EU Strukturen, einer kriminellen Politik und Lobby Kaste, welche Geschaefte machen wollen. Die Verbrecher Familie Salih Berisha, ist direkt an dieser Umwelt Zerstoerung, einer der schoensten Waelder Albaniens beteiligt. Die Mafia Familie Brecani, mit weiteren Videos und Fotos. Ein Land wird zerstoert, durch hoch kriminelle Banden aus den USA - EU, welche auch keine Funktion der Justiz wollen, fuer ihre Geschaefte, was den vor Ort befindlichen Bundeswehr Offizieren auch sofort aufgefallen war, vor vielen Jahren. Man entsendet nur Kriminelle und Korrupte Deutsche Diplomaten wie vor ueber 10 Jahren Ludgar Vollmer und Co..! Geschuetzt, durch die korrupte Generalstaatsanwaltschaft in Berlin, siehe Fakten des Visa Skandals, als man den Taxifahrer Joschka Fischer ebenso anklagen wollte.


109 illegale Kalk Brennereien wurden nun im Wald von Kruje, geschlossen. Die Stadt ist mit illegalen Bauten der Berisha Banditen zerstoert. Der erste illegale LKW, der gestohlenes Holz transportierte wurde gestoppt.

Noch schlimmer sind aber EU Gestalten und EU Programme, welche Hirnlose ausgedacht haben, welche Europa und den Balkan schlimmer wie die Taliban zerstören. In Kruje, hat der Bürgermeister (ein Bauer), die Baugenehmigung ausgestellt, welche vollkommen illegal ist und keinem Gesetz entspricht. Oft werden Wahl Versprechen so eingehalten.


Das totale Scheitern der EU-Justiz Mission EURALIUS (Folge, es gibt keine Justiz mehr in Albanien, denn nun kauft man sich Urteile und Richter kennen keine Gesetze mehr wie der US Department und State Report festhält), EU POlizei Missionen wie PAMECA, zeigen das oft die EU Programme auch rund um Umweltschutz, nur zur Eigen Beschäftigung erfunden werden, für die dümmsten Parteigänger.

Zitat: Most European countries are decentralised and this strategy has proven its efficiency stated Klaus KLIPP, AER�s Secretary General,

Die GTZ, machte natürlich bei solchen Hirnlos Dezentralisierungs Vorgängen aktiv mit, denn eigenen Verstand vor Ort, oder lokale Erfahrung einzusetzen, da war man mit einem Ismail Beka überfordert, wenn Lehrerinnen solche Institutionen leiten.
Klaus Klipp
Klaus Klipp, Secretary General of the Assembly of European Regions Vollkommen unsinnige Programme, welche überall Alles zerstören, und Karrieristen, welche nicht bis 2 zahlen können, aber sich gut vermarkten, mit ihrem Schwachsinn.

Klaus Klipp ist u.a. für die Dezentralisierungs Programme im Balkan und im Mittelmeer verantwortlich, obwohl er nur bei einer Rechtsanwalt Consult einmal gearbeitet hat und vollkommen inkompetent ist und einen Milliarden Schaden und die Vernichtung der Antiken Stätten zuverantworten hat, ebenso für das Desaster im Balkan verantwortlich ist.

Jeder Einheimische würde sehr schnell erzählen, das man weder eine Bildungs, rechtliche noch fachliche Kompetenz hat, in lokalen Kommunen und Städten auf allen Gebieten Verwaltungs Strukturen aufbauen kann. Die Mafia ergattert vor allem mit gefälschten Schul Zeugnissen, Auslands Stipendien, wo vor vielen Jahren eine Unendlichkeits kriminelle Spirale in Gang gesetzt wurde und heute Einheimische sagen: “die Jungen sind noch schlimmer"!

Also verkauft man solche Posten natürlich, weil keiner eine Ahnung hat, direkt an die Mafia. Also ist die Dezentralisierung einer krimineller Schwachsinn, mit der Folge, einer extremen Taliban artigen Zerstörung überall, weil niemand lokal Gesetze kennt im einem maroden Bildungs System. Die gesamte Entwicklungs Politik rund um die Weltbank, deren Wasser Programme, inklusive den berüchtigten PPP Programmen sind eine Folge, das heute Albanien die Wasser Systeme noch schlechter funktionieren, über eine Milliarden $ verpulvert wurden und es kein Wasser in den Touristik Gebieten gibt, weil die Kommunalen Verwaltungen, wie Polizei und Justiz, vollkommen korrupt und kriminell sind und nur am Tankwagen Wasser Verkauf etwas verdienen wollen.

Eine Deppen Veranstaltung der EU und von Barroso, der u.a. mit dem Griechischen Verbrecher Spiro Latsis eng liert ist und vollkommen korrupt ist. Identisch hier mit der Deutschen Bank und Barroso mit der grössten Bau Mafia von Griechenland, wo identisch EU Obere direkt in die Zerstörung von Griechenland ebenso verwickelt sind.

http://www.aer.eu/

Dagegen sind die Taliban noch Kultur Tr�ger der Welt, denn die Einmaligkeit dieser Kultur Zerst�rung ist Welt Premiere, wenn man sogar Antike Mosaiken nun seit 20 Jahren zubetoniert.

Jetzt, wird ein 100 Meter langer Appartment Block gebaut im Antiken Gebiet des National Denkmals in Kruke, der Burg Kruje! 200 Meter ist eine gesetzliche Verbote Linie per Bau Gesetz und bei dieser Burg, ein in der Welt unglaublicher Skandal, was Alles rund um die Taliban erneut in den Schatten stellen. Mafia�Phantom Baufirmen�Firmen, wie�Skela Syla, zerst�ren das Land. Das ist wie bei den Chrom Firmen, wo der Minister inzwischen auch von Phantom Firmen spricht.

Genau auf dem historischen Lager der T�rkischen Soldaten. Das gesamte Erscheinungs Bild der Stadt, der Antiken St�tten, werden Vernichtung auch als Besucher Magnet. “Animale” nennen die Einheimischen diese Leute, welche auf Antiken St�tten bauen in Durres, Kruje usw. und eine alte Tradtion der Salih Berisha Verbrecher Banden aus Nord Albanien, die auch “Menschen ohne Kultur” genannt werden.

Andere Kriminelle des Salih Berisha, die direkt am Tempel auf dem Tempel Bereich illegal schon in 1996 bauten, ohne das die Minister, oder die Stadt Verwaltung das Massaker stoppte.

illegale Bauten, Durres, Tempel ab 1996

Beton Mauern auf einem Antiken Tempel, f�r illegale Bauten in Durres, was der Premier Minister Panteli Majko, Minister Fatmir Xhafai, Kresniq Spahiu in 2002 als hoch kriminell vom Rathaus nannte.

Alte Durres Stadt Betonisierung

Um ein Grundst�ck zustehlen, wird direkt im Orts Zentrum bei der Post, eine komplette Antike St�tte zerst�rt, f�r einen angeblichen Bus Bahnhof und ein Einkauf Zentrum in Durres, wobei ein Bus Bahnhof dort Unfug ist, aus Verkehrsgr�nden.

Durres Theater

Peinlichste Bauten der Politik Verbrecher Banden, direkt im Antiken Theater von Durres, was auch ein Minister Albert Broijka nicht stoppen konnte f�r alle Zeiten.
Links der weisse Bau, ein extrem dummer PD Parteig�nger in 1996 bereits des Rathauses, rund um Agjela Goreo, heute Post Direktor. In der Mitte wurde erst 2011 ausgebaut, wie die anderen Bauten alle in 1996, als Grundlage, von Salih Berisha Banden, die auch wild das komplette Stadt Zentrum von Tirana zubauten und links und rechts des “Lana” Flusses.

 

 

Die Festung von Kruja

Kalaja e Kruj�s, ku u ndal�n tabor�t e turqve s�ndalet betoni

 

T� tjera rreth shkrimit

Kor��, shembet sht�pia e shpalljes s� autonomin�

Parku i Lur�s drejt shkat�rrimit t� plot�

-FOTO

KRUJE�- Betoni vazhdon t� pushtoj� qytetet dhe objektet e trash�gimis� historiko-kulturore, duke mos u ndalur as para portave t� Kalas� s� Sk�nderbeut n� Kruj�, ku historia na thot� se jan� ndalur tabor�t e ushtrive osmane.

Prej disa dit�sh, n� hyrje t� k�saj kalaje kan� nisur t� ngrihen disa nd�rtesa t� m�dha prej betoni, si� njoftohemi n� tabel�n e v�n� n� fillim t� punimeve me lejen e Bashkis� s� k�tij qyteti. Sikur t� mos mjaftonin pallatet, t� cil�t z�n� pamjen e kalas� n� k�t� qytet, nd�rtimi q� po kryhet n� hyrje t� port�s s� kalas�, mund t� p�rb�j� nj� tjet�r rrezik p�r k�t� objekt t� r�nd�sish�m t� historis� son�, q� dal�ngadal� po humbnet vlerat e saj. Nd�rsa kjo kala �sht� pron� e Minitris� s� Kultur�s, leja p�r ngritjen e k�tyre nd�rtimeve �sht� dh�n� nga ana e Bashkis� s� Kruj�s, gj� q� lejon nd�rtuesit t� hedhin beton dit�n p�r diell pa u bezdisur nga askush.

Asnj� nga punonj�sit e Muzeumit dhe Kalas� s� Kruj�s, nuk pranon t� pronocohet p�r d�met q� po i b�hen k�saj kalaje dhe trash�gimise historike, pasi �sht� Ministria e Kultur�s ajo q� p�rgjigjet p�r t�. Nd�rtuesit kan� vendosur nj� tabel� n� hyrje t� punimeve, ku tregojne se �sht� vet� Bashkia e Kruj�s, q� ka dh�n� leje p�r ngritjen e nj� ndertese e cila do sh�rbej� p�r dyqane dhe apartamente banimi. Muri lidh�s i hyrjes s� Kalas� �sht� d�mtuar, duke u z�vd�suar me nj� mur betoni, q� duket se do t� sh�rbej� edhe si nja nga fasadat e dyqaneve q� do ngrihet.

Kjo nd�rtes� n� hyrje t� Kalas� d�mton si imazhin e vet� objektit historik, ashtu edhe at� t� pazarit t� vjet�r t� Kruj�s, t� dyja k�to pjes� e fondit t� arte t� trash�gimis� son� kulturore e historike.

http://www.shqiptarja.com/home/1/kalaja-e-krujes-ku-u-ndalen-taboret-e-turqve-sndalet-betoni-112737.html

Concrete at the Kruje Castle�
18/08/2012�

Concrete at the Kruje Castle

Concrete keeps occupying the cities and cultural heritage objects, by not stopping even in front of the Skenderbe Castle Gates in Kruje, where the ottoman forces were stopped by the Albanians.�

A big concrete construction is being built with the permission of the Municipality. If new apartment buildings that blocked the view of the castle weren�t enough, the construction at the castle�s gates might even endanger the ancient building. This castle belongs to the Ministry of Culture, but the permission was given by the Municipality.

No employee of the Kruje Museum accepted to talk about the damages that are made to this historical heritage. Builders have placed a sign that says that the Municipaluty has given the permission for the construction of an apartment building.

This building damages not only the image of the castle itself, but also the ancient Bazaar of Kruje, both of which are part of our golden fund of cultural and historical heritage.�http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=6858

Ein System wie im Report festgehalten ist.

Albaner zerst�rten mit Dynamit die Fisch Best�nde in Fl�ssen und der K�ste

�Der Klinik Direktor von Gjorokastre: Genc Sinojmeri, verweigert Auskunft �ber die Entsorgung des Krankenhaus M�lls � � � �

Elbasan, ist praktisch ohne Wasser und Nichts funktioniert wir bei dem GTZ Desaster mit Berlinwasser vor Ort

Reforms in Tunisia: Spotlight on the Decentralisation Models in Europe

Pescara, Abruzzo (I), 6th July 2011

The Assembly of European Regions (AER), together with the region Abruzzo (I) and the Italo-Tunisian Chamber of Commerce and Industry, organised today a conference on the situation of regional democracy in Europe as follow up of its delegation�s visit to Tunisia last May. The positive aspects and the challenges related to decentralisation were at the heart of this meeting, providing European regions the opportunity to share their experience with Tunisian stakeholders. About 20 Tunisian representatives � members of government, entrepreneurs, NGOs � were present.

Today, while regions are a reckoned part of the European landscape and have acquired an increasing weight through time, it is more important than ever for them to learn from their counterparts. The conference thus aimed at exchanging examples of its members� best practices. To this end, a panel of experts from AER member regions � Abruzzo (I), Catalunya (E), Dolnoslaskie (PL), Istanbul (TR) and V�stra G�taland (S) � presented the state of play of decentralisation in their respective countries.

One conclusion of the day is that decentralisation should be at the core of Tunisian reforms. The Tunisian revolutionary movement, which originated in the country�s most disadvantaged regions, considered the establishment of local governments as a key issue that needs to be included in the new Tunisian constitution. Fully aware of the importance of regional development for Tunisia, AER decided to cooperate with the Tunisian authorities and living forces by exchanging European best practices and by providing them with relevant input on decentralisation reforms.

�Most European countries are decentralised and this strategy has proven its efficiency� stated Klaus KLIPP, AER�s Secretary General,

Dezentralisierungs Unfugs Modell, weil es nur Korruptions und lokale Mafiosi f�rdert, die Null Bildung und Gesetze kennen.

Aber es gibt Jobs ohne Ende, h�chst bezahlt f�r eine EU Deppen Truppe!

Reforms in Tunisia: Spotlight on the Decentralisation Models in Europe

Pescara, Abruzzo (I), 6th July 2011

The Assembly of European Regions (AER), together with the region Abruzzo (I) and the Italo-Tunisian Chamber of Commerce and Industry, organised today a conference on the situation of regional democracy in Europe as follow up of its delegation�s visit to Tunisia last May. The positive aspects and the challenges related to decentralisation were at the heart of this meeting, providing European regions the opportunity to share their experience with Tunisian stakeholders. About 20 Tunisian representatives � members of government, entrepreneurs, NGOs � were present.

Today, while regions are a reckoned part of the European landscape and have acquired an increasing weight through time, it is more important than ever for them to learn from their counterparts. The conference thus aimed at exchanging examples of its members� best practices. To this end, a panel of experts from AER member regions � Abruzzo (I), Catalunya (E), Dolnoslaskie (PL), Istanbul (TR) and V�stra G�taland (S) � presented the state of play of decentralisation in their respective countries.

One conclusion of the day is that decentralisation should be at the core of Tunisian reforms. The Tunisian revolutionary movement, which originated in the country�s most disadvantaged regions, considered the establishment of local governments as a key issue that needs to be included in the new Tunisian constitution. Fully aware of the importance of regional development for Tunisia, AER decided to cooperate with the Tunisian authorities and living forces by exchanging European best practices and by providing them with relevant input on decentralisation reforms.

�Most European countries are decentralised and this strategy has proven its efficiency� stated Klaus KLIPP, AER�s Secretary General, adding that �empowering regions does contribute to more democracy, civic participation, innovation and economic development. Regional democracy should therefore be considered as a major pillar for the country�s reconstruction, which is why we consider it essential to work with the Tunisian authorities and to show them how regional governance can benefit the whole of the country and continent�.

The Assembly of European Regions (AER � aer.eu) is the largest independent network of regions in wider Europe. Bringing together 270 regions from 34 countries and 16 interregional organisations, AER is the political voice of its members and a forum for interregional co-operation.

Wenn die GTZ im Balkan Dezentralisierung Programme verkaufen will

Wo die GTZ auftaucht, mit ihren Politologen Profil Neurotikern und Lehrern, werden ganz munter mal ganze Staaten und Regionen an kriminelle Clans �bergeben!

Bei diesem Schwachsinn einer Konferenz in 2006, durfte sich die Soros Nachplabberer Tussi und Lehrerin Ute Zapf, SPD Studium der Germanistik und Anglistik. auch mal austoben, weil sie sonst Nichts zu Sagen hat. Aber als Mitglied im Gangster Syndikat des ICG, wird man mit Jobs und vielen Konferenzen gut versorgt! Leherin denkt sie k�nnte �ber Aussenpolitik reden und wie man u.a. Albanien regieren soll. Die Frau hat einfach einen Dachschaden.

Die Dezentralsierung in dieser Form ist Unfug ! Die GTZ f�lscht wie im Kosovo gezielt Berichte, damit Verantwortliche Consults Vertrags Verl�ngerungen u.a. erhalten. Und der Witz an der Sache ist, das man im Kosovo genau das Gegenteil organisiert usw.. Und der beste Witz ist ja, das Deutsche Politiker auch die 1. Verfassung f�r die Republik Albanien schrieben und damals war auch die FES mit der l�cherlichen Frau Still 1994 schon vor Ort. Damals wurde als Allheil Mittel eine starke Zentral Regierung verschrieben und organisiert.

Was seit Jahren jeder weiss, wird mit dieser Nonsens Konferenz wieder einmal deutlich, wie die GTZ unter Peter Annen im Auftrage der Albanischen Mafia arbeitet.

Bekanntlich funktioniert dieses Ideologische Produkt der Deutschen Dumm Leute und Politologen um die GTZ und das AA nun seit 15 Jahren nicht in Albanien, denn praktisch alle Verwaltungen und Clans sehen lokale Verwaltungen als private Geld Quelle an, wo sie machen k�nnen was sie wollen.

Die gesamte Dezentralisierung ist praktisch ein Kathalysator f�r die Albanischen Mafia, weil niemand mehr diese oft rein Mafi�sen Verwaltugnen kontrollieren kann.

Und der Witz an der Sache ist, das man im Kosovo genau das Gegenteil organisiert usw..

Welche Kosten wohl mit diesem Ideologische Unfug nun seit 15 Jahren entstehen, inklusive der Milliarden Sch�den, der kriminellen Strategien im Tourismus usw..! Die GTZ ist ab 1999 wie die Botschaften zur Abstell Kammer, verhaltens gest�rter Lehrer, Geisteswissenschaftler, Politologen ohne jegliche Berufs Erfahrung (aber mit Partei Buch verkommen) geworden, was sich erst wieder in 2009 �nderte.

in cooperation with
Embassy of the Federal Republic of Germany, Tirana
Gesellschaft f�r Technische Zusammenarbeit (gtz), Tirana
Invitation / Preliminary Programme
Decentralization and Local Self-Government in Albania.
Problems, Prospects and Strategies in the Light of Albanias EU Integration
Process
International Expert Conference
3/ 4 February, 2006

http://64.233.183.104/search?q=cache:CpDjrhxT-CAJ:www.stabilitypact.org/wt1/wt1Program%252018.1.06%2520mit%2520chairs.pdf+Ferdinand+Pone&hl=de&ct=clnk&cd=5&gl=de&client=firefox-a

http://www.stabilitypact.org

Die Murks Verfassung organisierte der Kieler Politologe Werner Kaltefleiter

Werner Kaltefleiter
deutscher Sozialwissenschaftler und Politologe; Prof.; Dr. rer. pol.

ein M�chtegern Prof. aus Kiel, der dann in der Versenkung verschwand. Damals Zentralisierung mit einem starken Pr�sidenten angesagt. �hnlich wie im Kosovo, aber in Albanien �ben die gest�rten Kriminellen aus der GTZ halt wieder mal das Gegenteil, was man fr�her mal vertreten hat.

Diese Politologen geh�ren alle entm�ndigt und das Gesindel wird in Tirana bereits als I..ten angesehen. Der Non - Stop Reise Tourismus, der d�mmsten Europas nach Tirana und Phristina, ist als Bel�stigung einer Regierung einzustufen.

ZUm Thema von damals

Von Norbert Mappes-Niediek

……………

bemerkt Carla Still, die seit 1992 die deutsche Friedrich-Ebert-Stiftung in Tirana vertritt, wird �ber die beiden Begriffe gar nicht nachgedacht - sie tun einfach als sinnentleerte Handelsmarken ihren Dienst.
Die Zeit

Ja, was diese Leute als sinnentleerte Handelsmarken ihren Dienst. so treiben, d�rfte man selbst in einem Irrenhaus nicht erleben. Die FES und ihre kriminellen Spinner wie auch aus der GTZ und dem BMZ und die Fake Abzocker Diplomaten, welche niemand vor Ort kennt und welche auch keine Termin Vereinbarungen treffen k�nnen, weil sie in der SPD Partei Zentrale sitzen, ist eines der gr�ssten Verbrecher Geschichten im Deutschen Nachkriegs Deutschland.

Ein Muster Beispiel! Direkt an dem National Heiligtum der Albaner, der Burg von Kruje, wird nun gebaut mit einer illegalen B�rgermeister Genehmigung, ein Gesch�fts und Appartment Haus, was lt. Gesetz seit 1993 verboten ist denn ein 200 Meter Abstand von jeder Kultur Einrichtung und Antiken Ausgrabung ist vorgesehen und jeder Bau verboten. Der B�rgermeister ein Profi Krimineller, der sich den Job erkauft hat, kennt keine Gesetze, was man Landesweit gleich setzen kann. Und so wird durch kriminelle und korrupte B�rgermeister �berall Albanien vernichtet, weil diese Dumm Kriminellen Gestalten auch keine Gesetze kennen wollen.

Mit so einem M�ll m�ssen sich dann Botschafter (innen) besch�ftigen. Eine Folge der Dezentralisierung, das nun jeder B�rgermeister gegen Geld macht was er will, und vor allem keinerlei Gesetze kennt.

Diese Konferenz, �ber einen angeblichen Tourismus, wurde peinlich schlecht organisiert von der KAS, wo die CDU sich einfach l�cherlich machte im Herbst 2010.

Eine Cooperation mit der Muenchner FHS, wurde abgelehnt, Vertraege mit der European Tourismus Universit�t in Mailand wurden in 2012 storniert.

Die duemmste Durres Mafia mit illegalen Bauten in der Zone Touristik

9/28/2013

Idioten Mafia von Durres: Bedri Luka und 2 Bau Inspektoren wurden verhaftet

Filed under: — Zogaj Leku @ 12:08 pm

Die Berisha Mafia setzte auch mit Hilfe der Weltbank (Jamber Malletezi, war Coordinator, für die coastal management plan) nur primitive Kriminelle fuer den Küsten Grundstuecks Raub ein. Infrastruktur Programme der Finanz Mafia, zerstoerten das Land und die Kueste. Im Falle des Bedri Lluka, hatten die Grundstuecks Direktoren im Skandal Fall als Vasil Hila Skandal bekannt, bis 15 Jahre Haft erhalten und sassen auch 5 Jahre ab. Der Fall Bedri Luka, mit dem Gangster Bujar Nishani, Eduard Halimi, Ferdinand Yafferrie, ist aber viel schlimmer, weil er direkt zur Familie Berisha fuehrt und der Grundstuecks Diebstahl fuer Klientel und Tropoje Banden, das 100 fache uebersteigt und 1.000 Hektar Land, übersteigt.

Alle Jahre wieder: Die Ex-Grundstücks Direktoren von Durres: Andi Lila und Erjon Jakov - INUK sprengt auf der Ksamli Insel

update: 21.1.2014 Bei der PD Partei herrscht totales Chaos, wobei man das Partei Lokal in Manze, ausgeraubt hat, was wohl ehemalige Parteigänger waren, die sich ihr Geld zurück holen, für ihre wertlosen Betrugs Grundstücks Urkunden.

Bedri Luku, Kreu i PD së Manzës: Djegia e simboleve akt i turpshëm, Halimi: E bëri Rama
Bedri Luka

Bedri Luka

Die Grundstücks Agentur in Durres, hat eine Langzeit Tradition von Kriminellen, welche keine Gesetze kennen, inklusive Motor für das fälschen von Papieren.

Bedri Luka, ist nur ein billiger Vollstrecker, der Wahl Betrugs Maschine, des Sokol Olldashi, Bujar Nishani, Eduard Halimi, als man durch die ungueltige Ausstellung von Hunderten illegaler Grundstuecks Urkunden nicht nur den Wahl Kampf finanzierte, sondern so die Tropoje Mafia Polizei auch mit illegalen Grundstuecken vor der Universitaet, im Natinoal Park Tourismus und Zone Touristik versorgte. Immer ohne die Master Plaene, und mit einer Art Kinder Zeichnung, wo niemand weiss, wo das ueberhaupt genau ist.

Mit diesen ungültigen Papieren wird mit allen Folgen Bank Betrug betrieben, man versucht diese Grundstuecke oft mit Erfolg an Migranten zuverkaufen, was ein Milliarden schwerer Betrug ist. Die American Bank of Albania, die griechische Alpha Bank und die in Mafia Hand befindliche Credins Bank, waren die Haupt Financiers in diesem Milliarden schweren Betrug, zu Gunsten Politischer Zirkel, wo praktisch jeder mit macht.

Deutlich wurde diese mit dem spaeter in die Luft gesprengten Mafia Richter Skerdilajd Konomi und Ex-Chef von Durres der Aluizi Agentur begann, fuer den Grundstuecks Raub von ueber 1.000 Hektar Land im Golf von Laze. Alle Grundstuecks Direktoren in Durres, werden seit 2004 verhaftet und Kollegen, wegen Non-Stop Faelschungen. Frei ist nur noch Bedri Luka, wo gestern 2 Bau Inspektoren ebenso kurz verhaftet wurden, wegen Untaetigkeit, was immer bedeutet, das viel Bestechungs Geld bezahlt wird.

Bedri Luka, ist Haupt Motor, einer kriminellen Idioten Bande, welche Durres zerstoerte, wobei die ALUIZI Agentur, im letzten Stempel Rausch, im Moment sogar Alles abstempelt auch in Antiken Staetten, fuer Geld, weil man Geld zum Auswandern braucht. Bedri Luka, wurde von der Berisha Mafia einsetzt, mit Sokol Olldashi, um auch Ansprueche, fuer Tropoje und Kukes Verbrecher Clans in Durres zuerfinden.

Eigentlich ist Bedri Luka, nur ein williger Klientel Gefolgsman, der PD Mafia in Durres, wo diese Art von Idioten Ansammlung praktisch inzwischen sich selbst eliminiert hat, wegen krimineller Idiotie und System Betrug ohne Ende, an Migranten und rund um Recht ungueltiger Grundstuecks Urkunden, wie enormer Umwelt Zerstoerung an der Kueste.

Oft mit einfachen Kinder Zeichnungen, ohne Gesetz, trotz gesetzlicher Verbote, ohne Beruecksichtigung der Master Plaene der Republik Albanien, mit den Offiziellen Zonen, Parks, Oeffentlichen Grundstuecke, konnnte sich jeder gegen Geld und Parteibuch, eine vorlauefige Grundstuecks Eintragung geben lassen der ALUIZI Agentur, identisch in Tirana mit dieser Mafia. Grundlage der Arbeit der ALUIZI Agentur, ist die Kontrolle fuer Unterlagen, fuer Grundstuecke und Gebaeude, welche bis 2006 gebaut waren und nicht ein Grundstuecks Verkauf, an den Kommunenen vorbei, bei Ignorierung aller Master Plaene und registrierten Grundstuecke in den Master Plaenen von Albanien, inklusive National Parks.   Salih Berisha ist nun gegen den Abriss, dieser illegalen Bauten, seiner Parteigaenger.

Etliche Hundert dieser von Beginn ungueltigen Papiere existieren im Raum Durres, auch fuer Touristik Zones, Parks, direkt auf Strassen und Oeffentlichen Grundstuecken. Identisch in Tirana, auf Uni Grundstuecken, oder 128 illegale Bauten in den Verbots Zonen von Sarande.

Ueberall findet man solche ungueltigen Papiere, welche ein extremer Betrug ist, immer an Ortsfremde, wobei die Tropojaner Verbrecher, welche oft 20 Jahre in Deutschland sind, am extremsten sind, mit erfundenen Alt-Eigentuemer Anspruechen nun in 2011.

Bedri Luka, war Chef der ALUIZI-Grundstuecks Abteilung im Bezirk Durres (von 2010-2012, bis er abgesetzt wurde), ohne jede Kompetenz, Ausbildung und mit den normalen gefaelschten Papieren, als Produkt von Sokol Olldashi und dem Ex-Kabinetts Chef: Oerd Bylykbashi !  Identisch mit der Justiz Mafia in Durres, welche ebenso ausser Funktion ist in Durres, und wo die Richter alle reich wurden und die extrem dummen und korrupten Staatsanwaelte sowieso.

Im Juni: die Mafia bedient sich selber und faelschte lustig herum.

Skender Koni, Distrikt Bau Inspektor von Durres wurde verhaftet, wegen Dokumenten Fälschung

Kein Abriss, noch Bescheide fuer den Abriss gibt es in Durres, weil die Rathaus Mafia mit Vangjush Dako, selbst daran beteiligt ist.

Durres wird ab September mit dem Abriss der Lokale, Bars, Hotels, Appartment Blocks in der Currilla beginnen

Der Mafia Idiot der PD in Durres rund um Grundstücke: Bedri Luka abgesetzt

bedri luku

Bedri Luka

Der höchste Bau Polizist und Aufseher Herr Oerd Bylykbashi wird der Korruption in Albanien bezichtigt
Durrës, “Stop rrënimit”: në ndjekje penale dy inspektorë të bashkisë
>

DURRËS, 27 shtator 2013 – “Stop rrënimit”, ndërtimet pa leje janë bërë gjahu i parapëlqyer për shou i Ministrit të ri të Brendshëm Saimir Tahiri, që u është qepur me bukë një trastë njësive vendore socialiste të Durrësit, Vlorës, Elbasanit. Drejtoria e policisë së shtetit e qarkut të Durrësit bëri të ditur se më 26 shtator 2013 ka filluar procedimin penal në gjendje të lirë ndaj dy nëpunësve të inspektoratit ndërtimor të bashkisë së Durrësit (E. M., vitlindja 1975 dhe E. K., vitlindja 1980), të cilët kanë lejuar vijimin e një ndërtimi pa leje në lagjen nr. 14 nga ana e shtetasit D. J., i cili vetë që nga data 18 shtator 2013 është proceduar për këtë ndërtim. Një tjetër procedim penal në gjendje të lirë ka filluar më 26 shtator 2013 ndaj shtetasit SH. H., vitlindja 1985, pasi rreth orës 12.00, në lagjen nr. 7 është kapur duke kryer një ndërtim pa leje, banesë njëkatëshe. Materialet iu përcollën prokurorisë.

 

/th. m. agjencia e lajmeve “Dyrrah”/

- See more at: http://www.durreslajm.com

 

Durres in Hand von Kriminellen und Idioten, wie diese Verhaftung ebenso zeigt, die Verhaftung der Polizei Anti Schmuggler Inspektoren, welche als Tradition, selbst die Leiter der Schmuggler sind und waren.

9/25/2013

Urban chaos in DurresUrban chaos in Durres
The uncontrolled mass constructions in the Durres Bay have destroyed the coastline of this area. The tourism season is far from expectancies, due to the close interests and the lack of force of the law.

 

Kollektives Verbrechen der Politik um Wahlen zu gewinnen, ist der Grundstuecks Raub in Albanien und illegales Bauen.

real sieht das nun mit 600 Anzeigen so aus:

http://stoprrenimit.com/foto-gallery/durres-qender-ne-durres-e-ndertuar-ne-rruge-alexander-goga-durres-durres-durres-rruga-aleksander-goga/

New
 • VENDNDODHJA E NDERTIMIT: Durres: Qendër në Durrës, e ndërtuar në rrugë: Alexander Goga
 • RRETHI: Durrës
 • QYTETI / FSHATI: Durres / Durres : Rruga Aleksander Goga
 • PERSHKRIM: ndërtuar në rrugë në Durrës: NO artikuj: Advot Zef Vatnikaj – Tropoje Mafia: 200 metra larg nga gjykata: Rruga Aleksander Goga, ku gjykata dhe prokurori publik (afërsisht në Kumini Rruga, përballë):

- See more at: http://stoprrenimit.com/foto-gallery/durres-qender-ne-durres-e-ndertuar-ne-rruge-alexander-goga-durres-durres-durres-rruga-aleksander-goga/#sthash.nLT31syN.dpuf

Digital Camera

update: 18.0.2013: Die Verbrecher Familie aus Tropoje: Vatnika, verschwand, nachdem sein Buero Publik wurde.

Eine der illegalen Immobilien der Familie Bujar Nishani, glatt gestohlen wie Andere illegale Projekte, die auch im Familien Besitz sind.

 • VENDNDODHJA E NDERTIMIT: lagja 11 durres
 • RRETHI: Durrës
 • QYTETI / FSHATI: durres tek furgonat pa licence
 • PERSHKRIM: Shtese pa leje e vjehrrit te presidentit Nishani

- See more at: http://stoprrenimit.com/foto-gallery/lagja-11-durres-durres-durres-tek-furgonat-pa-licence/#sthash.vnrbp5nr.dpuf

Campaign against illegal constructionCampaign against illegal construction
The Mayors of Vlore and Elbasan reacted against the suing of municipality officials regarding the illegal constructions. The Police in Vlore has sued nine municipality officials, accusing them of power abuse. Mayor Shpetim Gjika says that this is just a show.

Das Taliban Mafia Innenministerium, des Bujar Nishani, Flamur Noka, Ridvan Bode, Salih Berisha, als Partei Organisations Zentrale missbraucht.

Fotot e zyrave të reja në selinë e PD

26 shtator 2013- Dita e djeshme ishte e fundit kur zyrtarët demokratë shkelnin në selinë e vjetër, pranë Ministrisë së Brendshme. Sendet e fundit që u transportuan në godinën e re, ngjitur me Parlamentin, ishin disa tavolina që u sistemuan në katin e tretë. Shumica e zyrave në selinë që disa muaj më parë mbante emrin Shtëpia Qendrore e Ushtrisë, janë përfunduar dhe tashmë janë zënë nga lidershipi i demokratëve. Ndërkohë që mbeten ende zyrat e katit të tretë të parregulluara dhe kati i parë, i cili nga restorant do të përshtatet në zyra të vogla për drejtuesit e PD-së.
ZYRAT E REJA 

Ndryshe nga selia e vjetër, kur krerët e PD-së ishin vendosur në katin e tretë të godinës, në selinë e re, kati më i rëndësishëm është ai i dyti. Përballë shkallëve gjendet zyra ku zhvillohen mbledhjet e Grupit Parlamentar demokrat, një sallë e madhe ku është vendosur tryeza e rrumbullakët ngjyrë blu. Një korridor i gjatë rreth 40 metra përshkon zyrat e krerëve demokratë. Aty kanë marrë zyrë sekretari aktual i Përgjithshëm i PD-së, Ridvan Bode, sekretari Organizativ, Flamur Noka, zëdhënësja e PD-së, Silvi Bardhi, sekretari për Marrëdhëniet Ndërkombëtare, Gert Bogdani, si dhe ishkëshilltari politik i Kryeministrit, Glori Husi. Një zyrë është rregulluar edhe për nënkryetaren e partisë, Jozefina Topalli, e cila ka gjithashtu një tjetër ambient pune në selinë e Kryesisë së Kuvendit.

 

http://www.panorama.com.al/2013/09/26/fotot-e-zyrave-te-reja-ne-seline-e…

- See more at: http://www.durreslajm.com/aktualitet/fotot-e-zyrave-t%C3%AB-reja-n%C3%AB-selin%C3%AB-e-pd#sthash.5YweqG7e.dpuf

Schlimmer wie die Taliban: Durres als Tourismus Stadt im Dreck, Müll und dem Sumpf der illegalen Mafia Bauten an der Küste

Die dümmste Durres Mafia mit illegalen Bauten in der Zone Touristik

Bedri Luka, hat dort illegale Dokumente ausgestellt, für kriminelle PD Parteigänger, welche seit dem Vasil Hila Skandal als vollkommen ungültig gehandelt werden, weil oft sogenannten Kompensations Dokumente, nur auf Agrar Land im Landes Innere gestattet sind und dann noch legalisiert werden müssen.

Ein Chaos ohne Ende, wird am Schluß im Durres Büro, aber auch überall in Albanien bei der ALUIZI bestehen. Eines der typischen Deaster-, Privatisierungs Erpressungs- und Betrugs Projekte der Weltbank Gangster, wo die Drogen Lady, Jane Armitage, besonders peinlich ist, rund um Erpressungen, Betrug und Geldwäsche.

9/12/2013

Ein kritischer Artikel über das Samir Mane Wirtschafts Imperium - Anti-trusti nën diktatin e oligarkut Mane?

Filed under: — Balkansurfer @ 4:28 pm

up 1.1.2011, a new ! Info Website // http://news.albania.de/

Es gibt nur eine Handvoll Firmen, die lange in Albanien existieren, darunter ca. 4 ausl. Firmen.

Keine dieser alten Firmen hat sich in den letzten Jahren vergrössert, wobei die Einzige neue Gross Firma Rezart Taci, in die Insolvents ging und abgewickelt wurde, aber mit Hilfe korrupter EBRD Kreditgeber ist Alles möglich. Eine aufgeblähte Firma, wo bis jetzt alle diese Art von Firmen schon teilweise lange nicht mehr existieren, mit Ausnahme von Geldwäsche und Betrugs Firmen.

Das Samir Mane ein grosses Imperium hat, wo Bilanzen inzwischen angezweifelt werden, denn durch die Aufblähung,kann er seine Verluste vertuschen und erhält auch noch neue Kredite, bzw. übernimmt er Firmen Leichen mit Bank Schulden. Er ist Honor Konsul von Thailand, wo bei der Einweihung die gesamte ausl. Politik Prominenz erscheint, denen das Gespür für Luft Nummern abgeht, das es sich hier um ein Betrugs und Geldwäsche Imperium handelt, wie bei Rezart Taci, der Bankrott ist und eine bessere Chance hatte.

Samir Mane, erhält neue Monopol Lizensen, ohne Parlaments Beschluss für die Öl Einfuhren
Die selbe Pleite Veranstaltung wie Das Comedy Rezart Taci, Betrugs Wirtschafts Imperium mit ARMO und Taci Öl wird zerschlagen
Illegale Samir Mane Geschäfte, wo man nicht einmal den Transparent Modus aus dem Jahre 1998 hat.

Der “Zoll” in Albanien: Erpressung im Hafen von Durres, mit den Scanner Gebühren, durch Monopol Firmen des Salih Berisha
Die Adminstrativen, arbeiten so dreist wie noch nie in Albanien, weil es primitive und kriminelle Voll Idioten sind. Täglich gibt es neue extrrem Skandale.

Erneut ein illegales Geschäft der Berisha Familie, für Samir Mane: und von der VAT auch noch befreit.
Berisha ligj të ri për Samir Manen, i heq TVSH për biznesin me kontenierët

Anti-trusti nën diktatin e oligarkut Mane?
Written by lajmi on June 22nd, 2013 6:11 pm - No Comment Yet - Viewed 3223 times

Samir Mane

Dyshimet e Komisionerit të Konkurrencës, Koço Broka për bilancet e “Euromax” që dalin vazhdimisht me humbje. “Kryqëzimi i të dhënave të pasqyrës të të ardhurave dhe shpenzimeve dhe bilancit në vitet përkatëse flasin se zor se kemi të bëjmë me një paraqitje korrekte të realitetit”. “Investigim”-i boton ekskluzivisht një dokumentin-bombë ku hapen “petët” e një megaskandali potencial, që mund të hidhte hije dyshimi për evazion fiskal në Shqipëri, Serbi, Holandë, Qipro, Belgjikë, Austri, Greqi, SHBA

Nga Thanas Mustaqi

l

Pasqyrat financiare të miliarderit Zamir apo Samir Mane t’u dërgohen institucioneve publike që merren me certifikimin i bilanceve, duke bërë kryqëzimin e të dhënave të pasqyrës të të ardhurave, shpenzimeve dhe bilancit në vitet përkatëse, pasi gjatë periudhës 2007- 2012, ka dalë me humbje dhe nuk ka falimentuar as juridikisht as realisht. Kështu ka kërkuar më 22 prill 2013, jo ndonjë njeri dosido, por komisionari i Anti-trustit shqiptar Koço Broka. “Investigim”-i boton ekskluzivisht një dokument-bombë të anëtarit të Komisionit të Konkurrencës, ku hapen “petët” e një megaskandali potencial, që mund të hidhte hije dyshimi për evazion fiskal në Shqipëri, Serbi, Holandë, Qipro, Belgjikë, Austri, Greqi, SHBA. Nga ana tjetër, ekspertiza e Brokës mund t’i shërbenin prokurorisë si premisë për të hetuar mbi mundësinë e pastrimit të parave të krimit të organizuar global.

INSIDER

Në “syrin e ciklonit” do të ishte Zamir/Samir Mane, i konsideruar “taikun-i” (fjalë me origjinë japoneze me kuptimin “financier, magnat i një ose më shumë sektorëve industrialë”) më i madh i Shqipërisë dhe një nga liderët e biznesit të tregtisë me pakicë në Ballkan. Nga ana tjetër, nëse vërtetohen pretendimet e “insider”-it, do të dilte në pah fakti tronditës se Autoriteti i Konkurrencës është nën sundimin e oligarkut shqiptar Mane, por me bekimin e qeverisë. Serbia ka çuar para drejtësisë në dhjetor 2012, njeriun e paprekshëm, taikunin Mirosllav Mishkoviç, ish-blerës-shitës nga/dhe te Mane, të “Euromax”-it. Burime konfidenciale të “Investigim”-it thonë se akuza e Beogradit do t’i kërkojë prokurorisë shqiptare të dhëna mbi transaksionin Mane-Mishkoviç.

“KATËRUMVIRATI”

“Katërumvirati” femëror nga 5 anëtarët e Komisionit të Konkurrencës, e kanë “mbytur” të vetmin mashkull dhe kanë miratuar “autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë Euromax Shpk nëpërmjet transferimit të 100 për qind të kuotave të kësaj të fundit nga shoqëria Balfin Shpk te shoqëria CM Balkans BV”. Guximi femëror kalon çdo kufi në shkeljen me ndërgjegje të anëve negative që kanë konstatuar vetë, dhe pse një ditë mund të përballen me drejtësinë. Me sa duket, nuk janë frikësuar të vihen nën diktatin e Manes, me “gradat” e pasanikut dhe të afërt me njerëz të fuqishëm në biznesin amerikan dhe me Kryeministrin shqiptar. Zoti Berisha, të paktën në tri raste është shfaqur krah tij, duke prerë shirita përurimesh dhe shtypur butona.

KRYQËZIM

Për Brokën nevojitet një shqyrtim më i plotë qoftë edhe formal mbi besueshmërinë e vlerave të bilancit dhe të pasqyrave të tjera financiare, në se ato paraqitin në mënyrë korrekte realitetin.

Komisioneri ka këmbëngulur që pasqyrat financiare të “Euromax”-it kërkojnë një hetim të plotë nga ana e Autoritetit të Konkurrencës duke evidentuar dhe efektet që ka kjo paraqitje në konkurrencën dhe për konkurrentët në tregun përkatës. Madje, Broka ka deklaruar me guxim se “kryqëzimi i të dhënave të pasqyrës të të ardhurave dhe shpenzimeve dhe bilancit në vitet përkatëse flasin se zor se kemi të bëjmë me një paraqitje korrekte të realitetit”.

OBLIGIMI

Në prill 2013 “Euromax Shpk” shitet nga Mane te shoqëria “CMB Albania Shpk” me një çmim rreth 6 herë më të vogël,edhe pse ka 6 vjet që del me humbje, ndërsa e firma e dytë po del me humbje gjatë dy vjetëve, ndërsa detyrimet e saj janë më të mëdha nga asetet! Po ashtu, Broka vë në dukje se “është një obligim i Autoritetit të Konkurrencës, dhe institucioneve të tjera publike” për të bërë verifikimet. Komisioneri i referohet formularit të njoftimit të thjeshtuar të përqendrimit seksioni 9 ku kërkohet deklarimi: “Pala ose palët njoftuese deklarojnë që sipas njohurive dhe besimit të tyre të plotë, informacioni i dhënë në këtë njoftim është i vërtetë, i saktë dhe i plotë; se janë dhënë kopje të vërteta dhe të plota të dokumenteve të kërkuara nga formulari. Të gjitha vlerësimet e dhëna identifikohen si të vërteta dhe janë vlerësimet e tyre më të mira të mbështetura mbi faktet dhe se të gjitha mendimet e shprehura janë të sinqerta”.

DETYRIME MË TË MËDHA SE ASETET

Çdo shqyrtimi i përqendrimeve fillon nga presupozimi se të dhënat janë të vërteta konform realitetit. Të dhënat flasin se ato duhen shqyrtuar duke vlerësuar fillimisht nga pikëpamja formale në se ato paraqitin në mënyrë korrekte realitetin. Të dy ndërmarrjet që i nënshtrohen kërkesës për autorizim përqendrimi nga Komisioni i Konkurrencës dhe operojnë në tregun përkatës të produktit të përkufizuar si “tregu i shitjes me pakicë i produkteve ushqimore dhe mallrave të konsumit që kanë qëllim furnizimin ditor dhe të rastit të familjeve nëpërmjet formateve të dyqaneve të paspecializuara si dyqanet në afërsi të lagjes, supermarketeve dhe hipermarketeve”, kanë si karakteristikë se jo vetëm për vitin 2012 dalin me humbje. Shuma e detyrimeve afatshkurta dhe afatgjata rezulton me e madhe se sa ajo e aktiveve.

ME KUSHT

Para se të vihej në vendimin e 24 prillit 2013, në mbledhjen e Komisionit të Konkurrencës datë 15.04.2013, Brokaj ka mbajtur këtë qëndrim: së pari, raporti “Përfitimi i kontrollit të vetëm të shoqërisë Euromax Shpk nga CM Ballkans BV” nuk miratohej nga ana e tij si komisioner; së dyti, pasqyrat financiare përkatëse t’u dërgohen institucioneve publike që merren me certifikimin i bilanceve; së treti, në kushtet kur pasqyrat financiare të dy ndërmarrjeve pjesë e përqendrimit janë me humbje, autorizimi nga ana e Komisionit të Konkurrencës të jetë me kusht.

Por draft-vendimi, i përgatitur nga grupi i punës, konfirmuar nga drejtori i Mbikëqyrjes së Tregut, i kërkonte Komisionit të Konkurrencës miratimin e këtij përqendrimi, thotë Broka, duke dëshmuar kështu nënshtrimin para pushtetit të Manes.

COPY-PASTE

Ajo që është me e rënda, sipas komisionarit, në thelb ky relacion, por edhe raporti mbi të cilin është mbështetur, në fakt janë një copy-paste i shkresave të dërguara nga pala njoftuese e blerjes se “Euromax”-it. Por nuk ka analizë nga ana e sektorit të përqendrimit, shqyrtim dhe vlerësim i dokumenteve të dërguar më parë por dhe pas 15.04.2013.

Mjafton që të mbahet parasysh se i ashtuquajturi plan-biznesi i përqendrimit i paraqitur nga pala njoftuese nuk është në thelb një plan biznesi i efekteve të përqendrimi nëpërmjet përfitimit të kontrollit edhe të ndërmarrjes Euromax nga CM Ballkan BV, por vetëm një pasqyrë e ndërmarrjes CM Ballkan BV si për vitin 2012 por dhe më pas.

Plan-biznesi që paraqiti “CMB Albania Shpk” “Plan biznesi 2013-2018”, nuk prezanton plan biznesin e përqendrimit, thotë Broka. Sipas tij, për vitin 2012 shitjet neto të tij janë aq sa janë shitjet neto të mallrave të paraqitura në bilancin e kësaj ndërmarrjeje.

Komisioneri është i mendimit që Autoriteti i Konkurrencës të kalojë në një hetim të thelluar të këtij përqendrimi, duke u paraprirë nga dërgimi për certifikim nga institucionet publike certifikuese të bilanceve (në tatim-taksa), duke njoftuar dhe Qeverinë.

Dokumenti

Ja pse duhet bërë hetim i plotë i bilanceve

Nga Koço Broka*

Lidhur me Vendimin e Komisionit të Konkurrencës Nr. 279, datë 22.04.2013 “Mbi Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë Euromax Shpk nëpërmjet transferimit të 100 për qind të kuotave të kësaj të fundit nga shoqëria Balfin Shpk te shoqëria CM Balkans BV” kam mbajtur qëndrimin kundër.

I.

Çështja e përqendrimit të “Euromax”- “Delhaize Albania Shpk” nga “CM Balkans BV” ka si karakteristikë se ajo paraprihet nga përqendrimi i” Euromax Shpk” pesë vjet më parë nga Autoriteti i Konkurrencës.

Nga minutazhi i mbledhjes së Komisionit të Konkurrencës dhe Memo e drejtores së kabinetit drejtuar Sekretares së Përgjithshme në korrik 2008 midis të tjerash thuhet:

“Komisioni u shpreh qartë se cilësia e raportit të grupit të punës prezantuar Komisionit të Konkurrencës “është shumë e dobët”.

Në mbledhje theksua:

a) Të shprehet qartë nga pikëpamja juridike dhe ekonomike identiteti i palëve (blerëse dhe shitëse)

b) Të shprehet qartë transaksioni dhe elementët ekonomike të transaksionit “çfarë është shitur konkretisht”. Cilësia e punës së raportit është shumë e dobët. Për këtë ju tërheq vërejtje. Duhet analizë më reale e gjërave”.

Ky rast përqendrimi kishte të bënte me përfitimin e plotë të kapitalit të shoqërisë Euromax shpk, nga Delta Maxi doo dhe Weakstead Real Estate BV.

Në vitin 2011 me vendim nr. 188 datë 26.05.2011 të Komisionit të Konkurrencës është autorizuar përqendrimi i realizuar nëpërmjet përfitimit të plotë me anën e blerjes të 100 për qind të kapitalit të Delta Maxi doo, Serbia (“Delta Maxi”), e cila kish filialin e saj në pronësi 100 për qind “Euromax “nga shoqëria Delhiaze Group- Delhaize “The Lion” Nederland BV; një shoqëri e krijuar në Holandë.

Në shkurt 2013, është marrë vendimi i Komisionit të Konkurrencës nr. 268, datë 8.2.2013 “Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Delhaize Shpk nëpërmjet transferimit të 100 për qind të kuotave të kësaj të fundit nga Lion Real Holding s.a.r. dhe Delhaize Serbia d.o.o tek Balfin Shpk.

Me raportin e sekretariatit “Përfitimi i kontrollit të vetëm të shoqërisë Euromax nga shoqëria “Balkan BV”, është prezantuar dhe draft-vendimi “Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Euromax nëpërmjet transferimit të 100 për qind të kuotave të kësaj të fundit nga shoqëria Balfin te shoqëria CM Balkans”.

Kjo shoqëri, “Euromax”, është shitur te “Delta Maxi doo”, Serbi (“Delta Maxi” në vitin 2008, me një rrjet prej 12 supermarketesh të shtrira brenda territorit të Shqipërisë së mesme, konkretisht në Tiranë (8), Durrës (2), Elbasan (1), Fier (1). Në vitin financiar 2007 xhiroja totale e realizuar në tregun e brendshëm nga shoqëria “Euromax” ishte 2 miliardë e 436 milionë lekë.

Ndërsa tani “Euromax” shitet nga “Balfin” te shoqëria “CMB Albania” 5.96 herë më pak…

II

Është e tepërt të thuhet se të dhënat shtyjnë dhe bëjnë të domosdoshme një shqyrtim më të plotë qoftë edhe formal mbi besueshmërinë e vlerave të bilancit dhe të pasqyrave të tjera financiare, në se ato paraqitin në mënyrë korrekte realitetin.

Ky është obligim i Autoritetit të Konkurrencës, dhe institucioneve të tjera publike, obligim, i cili rrjedh edhe nga kërkesat e formularit të njoftimit të thjeshtuar të përqendrimit, seksioni 9, ku kërkohet deklarimi: “Pala ose palët njoftuese deklarojnë që sipas njohurive dhe besimit të tyre të plotë, informacioni i dhënë në këtë njoftim është i vërtetë, i saktë dhe i plotë; se janë dhënë kopje të vërteta dhe të plota të dokumenteve të kërkuara nga formulari. Të gjitha vlerësimet e dhëna identifikohen si të vërteta dhe janë vlerësimet e tyre më të mira të mbështetura mbi faktet dhe se të gjitha mendimet e shprehura janë të sinqerta”.

Çdo shqyrtimi i përqendrimeve fillon nga presupozimi se të dhënat janë të vërteta konform realitetit. Të dhënat e mësipërme flasin se ato duhen shqyrtuar duke vlerësuar fillimisht nga pikëpamja formale në se ato paraqitin në mënyrë korrekte realitetin.

Dokumentacioni i paraqitur pranë Autoritetit të Konkurrencës për “Pasqyrat financiare viti 2012, të “Delhaize Albania” është noterizuar se është i njëjtë me origjinalin.

Natyrisht, kjo nuk ezauron çështjen nëse këto të dhëna janë një paraqitje korrekte e realitetit.

Por kjo nuk përjashton dhe nuk duhet të përjashtojë për gjykimin tim si komisioner i Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës, analizën formale mbi besueshmërinë e vlerave të pasqyrave financiare 1) Bilanci kontabël- pasqyra e gjendjes pasurore, 2) pasqyra të ardhura shpenzime, 3) Shënime sqaruese (pa u ndalur në raportin e auditimit) dhe mbi efektin që ka saktësia e tyre në konkurrencën e tregut përkatës sidomos në kushtet kur ato janë paraqitur nën siglën DRAFT.

III

Të dy ndërmarrjet që i nënshtrohen kërkesës për autorizim përqendrimi nga Komisioni i Konkurrencës dhe operojnë në tregun përkatës të produktit të përkufizuar si “tregu i shitjes me pakicë i produkteve ushqimore dhe mallrave të konsumit që kanë qëllim furnizimin ditor dhe të rastit të familjeve nëpërmjet formateve të dyqaneve të paspecializuara si dyqanet në afërsi të lagjes, supermarketeve dhe hipermarketeve”, kanë si karakteristikë se jo vetëm për vitin 2012 dalin me humbje. Të dy ndërmarrjet rezultojnë me humbje që nga viti 2007 dhe në vazhdim. “Euromax”-i ka 6 vite që nga viti 2007 që rezulton me humbje, ndërsa “CM Balkans” për dy vjet.

Shtyrë nga sa më sipër, u ndala vetëm në shqyrtimin formal mbi besueshmërinë e të dhënave të pasqyrave financiare. Nga një “lexim” i tyre, rezulton se për ndërmarrjen “CM Balkans” nga shqyrtimi formal i pasqyrës të të ardhurave dhe shpenzimeve, nuk paraqitet ndonjë shenjë e dukshme për mosparaqitjen korrekte të realitetit. Humbjet janë reflektuar në pakësimin e kapitalin e vet fillestar. Por ndërkohë shuma e detyrimeve afatshkurta dhe afatgjata rezulton me e madhe se sa ajo e aktiveve.

Por nuk mund të thuhet e njëjta gjë për ndërmarrjen “Euromax” qw gjatë periudhës 2007- 2012, ka dalë me humbje dhe nuk ka falimentuar as juridikisht as realisht.

IV

Ndërkohë është e njohur lidhja që ekziston mbi bazën teorike të shkencës ekonomike në tërësi por dhe kontabilitetit në veçanti midis pasqyrës të të ardhurave dhe shpenzimeve nga njëra anë dhe Bilancit-kapitalit të vet nga ana tjetër. Sipas shkencës ekonomike në kushtet kur një ndërmarrje del me fitim ai mundëson në rritjen e kapitalit të vet. Por ndërkohë në se ndërmarrja del me humbje ajo çon në uljen, pakësimin e kapitalit të vet.

Nisur nga situata, pasqyrat financiare të “Euromax”-it kërkojnë një hetim të plotë nga ana e Autoritetit të Konkurrencës duke evidentuar dhe efektet që ka kjo paraqitje në konkurrencën dhe për konkurrentët në tregun përkatës. Në këto rrethana del i domosdoshëm shqyrtimi dhe hetim më i plotë i pasqyrave financiare nëse ato bëjnë një paraqitje korrekte të realitetit dhe në çfarë shkalle situata reale dëmton konkurrencën ne tregun përkatës.

Kryqëzimi i të dhënave të pasqyrës të të ardhurave dhe shpenzimeve dhe bilancit në vitet

përkatëse flasin se zor se kemi të bëjmë me një paraqitje korrekte të realitetit.

Në këto kushte, mbi këtë bazë-shqyrtimin formal të pasqyrave financiare, në mbledhjen e Komisionit të Konkurrencës datë 15.04.2013, mbajta qëndrimin:

1 Raporti “Përfitimi i kontrollit të vetëm të shoqërisë “Euromax” nga “CM Ballkans”” nuk miratohen nga ana ime si Komisioner.

…………………..
Konsull Nderi i Tajlandës në Shqipëri

Biznesmeni shqiptar Zamir Mane është konsulli i nderit i Tajlandës. Në ceremoninë e hapjes së Konsullatës më 27 mars 2012 morën pjesë Kryeministri Sali Berisha, zëvendëskryeministri dhe ministri i Jashtëm Edmond Haxhinasto, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani, ministri i Financave Ridvan Bode, kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha, ambasadori i OSBE-së Eugen Volfarth dhe ambasadori i SHBA-ve, Aleksandër Arvizu, si dhe një sërë personalitetesh të tjera të politikës dhe biznesit dhe trupit diplomatik në Tiranë.

Tirana Logistic Park
……………
http://gazeta-lajmi.info/anti-trusti-nen-diktatin-e-oligarkut-mane/

9/6/2013

Der neue Justiz Minister: Nasiq Naco, ein Interview mit dem Botschafter Helmut Hoffmann

Filed under: — Super Visor @ 5:24 pm

update: 10.Oktober 2013, wo sich Bujar Nishani, selbst als extrem Verbrecher wie Salih Berisha im Auftrage der alten “Sigurime” outet

Bujar Nishani, Langzeit Klientel Politiker und Polizei- und Justiz Terrorist in Albanien
Als ehemaliger leitender Staatsanwalt von Durres, arbeitet der neue Justiz Minister Nasiq Naco, direkt für die ordinärsten Mord und Verbrecher Kartelle es Spartak Braho, Lefter und Nard Koka in Albanien:
Neu Anfang in der Justiz: Mafia Deal des Ilir Meta das ein prominenter Verbrecher: Seferi Braho nun Staatsanwalt in Durres ist

Er verarscht kurz gesagt den Deutschen Botschafter, wohl aus seiner korrupten Blödheit heraus. Nasiq Naco, betreibt Klientel Politik, was Standard ist, denn die LSI Partei, ist der Welt Rekord der gefälschten Diplome, Ausbildungen und Korruptheit und des Betruges. Der Justiz Minister Nasiq Naco, versorgt seinen Bruder mit einem Posten in Durres: Der Bruder erhält diesen Durres Posten: Drejtori i Drejtorisë së Patentave – Daut Naço (LSI) Schmieren Geschäfte wie immer.

Wie die LSI Minister erneut zeigten, schon in 2000-2002, beschäftigen Selbige eine Administration, wo kein Gesetz, Verordnung oder sonst etwas gilt und man zu dumm war, für richtige und vorgeschriebene Ausschreibungen und Recht gültige Lizensen. Ilir Meta, die LSI, ist ein kriminelles Construkt, wo die Rechts Experten, alle gefakte und gekaufte Diplome haben und dann als Rechts Experten im Ministerium beschäftigt sind, wie in der Vergangenheit. Eines der Gründe, die totale Inkompetenz, von extremen Dumm Schwätzern, warum es mit diesem Justiz Minister und den Rechts Pyschopaten, von Null, einen Neustart der Justiz geben kann. Man spricht nicht von einer Reform, sondern wie Lubonja gut formalierte: Eine Formatierung ist notwendig, denn 90 % der Staatsanwälte, und über 60 % der Richter sind menschlicher Müll der Albaner Mafia und vollkommen inkompetent, ohne Basis Wissen von Gesetzen, oder Ermittlungen, wie Anklage Schriften. Fatos Lubonja: “Camorra-ähnliche Oligarchen-Kaste”

10 vollkommen verlorene Jahre für Albanien, weil die EU hoch kriminelle Dezentralisierungs Programme betrieben, welche bei einem kleinen Land, mit schlechter Ausbildung niemals funkionieren konnten und was auch bereits in 2004 durchaus allgemein bekannt war, wie das Kosovo Desaster zeigt. Das der identische Murks von der Weltbank vertreten wird, wie die Betrugs PPP Programme, was überall im Desaster und vor Gerichten endete, sei nur erwähnt. Weltbank und Programme, ein Fehlstart ins Abenteuer meisten, der Vernichtung eines Staates. Die Privatisierungen von Öl, über Chrom bis zum CEZ Debakel, haben sich als Desaster für die Weltbank und Lobbyisten heraus gestellt, wobei deutsche Firmen im Ausland seit 2006 - 600 Milliarden € versenckt haben, oft mit Hilfe windiger Consults.

Profil Neurothiker mit Parteibuch und Verwandte wurden ja auch von Deutschen Politikern, schon mal als UNMIK Polizei Chef in den Kosovo entsandt, wegen den hohen Gehältern, was man bei OSCE Gestalten wie zuletzt Wohlfahrt ebenso sich zeigte.

Das erste Interview mit dem neuen Botschafter in Tirana: Hellmut Hoffmann, wobei Deutsche mit den Methoden der Bande vertraut sein sollten. aus 2009, wo dann die Steigerung kam von Ridvan Bode und Salih Berisha, den Deutschen, rund um die KfW Mafiöse Geschäfte im Parlament zuunterstellen dem SHIK Direktor Ibro.

Albanien wirft den Deutschen eine Rassismus Visa Poltik vor und die Finanzierung von Georg Soros Betrugs und Mafia Banden

Gjermania

Hoffmann: Gjermania pret nga qeveria Rama partneritet konstruktiv dhe bashkëpunues

Qeveria e re Rama - Gjermania mirëpret angazhimin e saj për të ngritur sistemin e zbatimit të ligjit. Intervistë ekskluzive e ambasadorit të ri gjerman në Tiranë, Hellmut Hoffmann.

DW: Z. Hoffmann, keni filluar detyrën tuaj të ambasadorit të Gjermanisë në Shqipëri në një kohë interesante. Të hënën, më 9 shtator, fillon punimet Parlamenti i ri dhe shumë shpejt edhe qeveria e re. Cilat janë pritshmëritë e Gjermanisë nga Parlamenti dhe qeveria e kryeministrit socialist Edi Rama?

http://www.dw.de/hoffmann-gjermania-pret-nga-qeveria-rama-partneritet-konstruktiv-dhe-bashk%C3%ABpunues/a-17071229

Die neue Regierung, befürchtet verwanzte Regierungs Gebäude in Tirana

Das Genc Ruci erneut Fraktions Vorsitzender ist, der SP Partei, sollte man als praktmatische Lösung sehen.

Einige sehr positive Minister sind zu erwähnen, wo oft Verwandte schon erfolgreich gearbeitet haben und man Verwaltung Erfahrung hat.

Minister of Defense, Mimi Kodheli

Minister of Urban Development and Tourism, Eglantina Gjermeni

Minister of Finances, Shkëlqim Cani

Deputy Prime Minister, Niko Peleshi

Minisiter for Relations with Parliament, Ilirjan Celibashi

etliche extrem negative Gestalten, der Inkompetenz und Mafiosen Beziehungen wollen wir nicht darstellen, nur das Justiz Ministerium ist besonders wichtig im Moment und da sieht es sehr düster aus und kein Licht im Tunnel ist zuerkennen.

Mit dem neuen Justiz Minister: Nasiq Naco, besteht keinerlei Möglichkeit die Justiz neu zubeginnen, weil er nur Klientel Politik, Betrug und Inkompetenz ebenso kennt. Seine Familie direkt in eine der extrem grossen Betrügereien verwickelt ist (u.a. Moisi Musabelliu, festgenommen vor 2 Jahren als Direktor, wegen Gross Betrügereien der technischen Treibstoff Kontrolle, was erneut in den Schlagzeilen gerade ist, mit Kozeta Mesiti), wo die Albanische Mafia, (sowas gibt es nicht, weil die Mafia intelligent ist und in Albanien Idioten regieren) praktisch identisch mit dieser Partei ist von Ilir Meta, auch als:

Betrug, gefälschte Diplome, Inkompetenz und Mafia Verbindungen: Der Chef der Skrapari Bande Ilir Meta und seine LSI Partei

Man arbeitet mit System mit Gangstern zusammen, oder besorgte Diplomaten Pässe für Drogen Gangster u.a. für Spartak Braho, der auch im Parlament wieder sitzt.

Es ist kein Geheimniss, das es eine Verfassung Änderung gerade rund um die Justiz geben wird, weil es ein krimineller Schwachsinn der EU war, Albanien in allen Institutionen auch der Justiz zu dezentralisieren. Ein krimineller Schwachsinn, der Milliarden kostete, weil man Experten ohne Erfahrung entsandte, die nur ein Parteibuch war, wobei die EU ja im Balkan die Klientel Politik auch mit Mafiösen Lobby Zirkeln vorlebt.

Der aktuelle Fall der Justiz, wo schon lange Nichts mehr verwundern kann.

Albanische Justiz im Sinne von Verbrechern: der Fall: Gjergj Tushaj

Wichtige Gerichte werden zusammen gelegt, auch für die Wahl des Präsidenten wird es eine neue Regelung geben.

Zuerst müssten bei einer neuen Justiz, alte bewährte Richter und Verwaltung Leute erneut in Ämter geholt werden, Elvis Cefa und Bujar Nishani ausgeschaltet werden und sämtliche Justiz Ausbildung der Universitäten geschlossen werden, vor allem die privaten Mafia Unversitäten. Ebenso die Verwaltung Schulen müssten geschlossen werden, wegen groben Unfug und neues komptende Personal für Ausbildung gefunden werden.

Die sogenannte Professorren in Albanien, haben gerade die Kompetenz von einem Kind, was aus einem Buch vorliest, aber Nichts versteht.

1/19/2013

Ilir Meta, der “Frankenstein” der Albanischen Politik und Chef der “Skrapari” Band

Mit Nasiq Naco, ist der falsche Mann nun Justiz Minister,da er als vollkommen korrupt gilt, wie alle aus dem Hause des Ilir Meta, so auch vor über 10 Jahren: Sokol Nako, der Justiz und zuvor Transport Minister war und aktiv die Berisha Familie bestach auch in jüngster Zeit.

Die Methode des Ilir Meta, ist allgemein bekannt, denn Ilir Meta sollte schon bei den Wahlen in 2009 verhindert werden.

Prominente Gangster werden direkt private Finanziers, welche hohe Schlüssel Posten erhalten.

Die Mafiösen Geschafte des Ilir Meta Strohmanns: Kastriot Ismailaj mit dem Energie Erzeuger CEZ in Albanien

Ilir Meta
Das System Ilir Meta, lässt sich so am leichtesten erklären, und wenn man nachliesst, was er in 2000 sagte, realt aber genau das Gegenteil macht und ein Orginal Alt Kommunist ist, nur ohne Bildung und Schule und wo Korruption und Mafiöse Umtriebe, zur Ilir Meta Kultur gehört! Dann reichen nur ein paar ausld. Partner, die noch weniger Bildung haben, wie der Taxi Fahrer Joschka Fischer, dem man jeden Müll verkaufen konnte und was im Visa Skandal und dem Skandal der Bundesdruckerei mit Ludgar Vollmer dann endete.
Ilir Meta, wird sogar in der Albanischen Presse, als Frankenstein der Politik bezeichnet.,

Wirtschafts Minister Haxhinasto: stehlen, erpressen und betrügen bis zum Schluss

Auch vor Mord Drohungen schreckt man nicht zurück und Anschlägen:

Mit gefälschten Diplomen, ist wie die Berisha Partei, vor allem die Ilir Meta Partei ausgerüstet:

Die »Neue Zürcher Zeitung« hat heute einen Artikel über Journalisten in Albanien gebracht, die wegen kritischer Artikel bedroht, geschlagen und anderweitig geschädigt werden. Die Geschichte zeigt, dass halt im Hintergrund vieles noch im Argen liegt und manche Mächtigen denken, mit Geld alles regeln zu können oder über der Sache zu stehen. Die bedrohte Pressefreiheit ist nur ein Beispiel von vielen, wo nicht alles so läuft wie es sollte…
Er bekam Informationen über eine Frau, die als Gerichtspsychologin in der Küstenstadt Saranda arbeitet. Diese sei mit gefälschten Diplomen an ihre Position gekommen. Dass die Frau sich brüstete, sie sei die Beste auf ihrem Gebiet, habe ihn zusätzlich stutzig gemacht………………

Skuqi fand heraus, dass es sich bei dem Zertifikat der Universität von Elbasan um eine Fälschung handeln muss. Zudem verfügten weder das Gericht noch die Frau über Belege, dass sie – wie behauptet – über eine Spezialisierung in Deutschland verfüge.

Mit den Vorwürfen konfrontiert, verwies die Frau auf ihre Mitgliedschaft bei der Partei LSI, die bis Ende April Juniorpartnerin in der Regierungskoalition war. Laut Skuqi war sie die treibende Kraft dahinter, dass ihn sein Arbeitgeber entlassen hat. Der ATSH-Direktor ist ebenfalls Mitglied der LSI. Dass dieser nun nach dem Austritt der LSI aus der Regierungskoalition selber seinen Posten verloren hat, mag man als Ironie des Schicksals betrachten und als Beleg dafür, wie eng die Vergabe von Posten in Albanien von der Zugehörigkeit zur jeweils regierenden Partei abhängig ist. Die Frau selber habe Skuqi nach seiner Entlassung in einem SMS geschrieben, dass es ihr egal sei, was aus ihm und seiner Familie werde….

>> Preise im Ausland, Prügel in der Heimat

3 Beispiele, das Alles vor 10 Jahren gesagt wurde bzw. gleich vor über 15 Jahren bekannt war!

Hier vom US – Botschafter Josef Limprecht in 2001, wir haben aber nun 2011 und die Lage, ist schlechter denn je, wenn sich Mörder und Drogen Bosse freikaufen können, bei korrupten Richter, inkomptenten Staatsanwälten, der neuen korrupten Klasse. Oder man kauft sich wie bewiesen direkt bei Ministern frei: [3] SUBJECT: CRIMINALS MAKING THE LAWS IN ALBANIA’S PARLIAMENT

As judges, you have worked hard to be independent and to demonstrate your competence. We appreciate and understand the difficulties that confront you and your work. Your continued efforts are essential for progress toward the rule of law and regional stability. At this year’s conference, you will tackle an equally hard task: building relations with the public and strengthening the confidence and trust of citizens. I am pleased that the prominent American jurists Paul Magnuson and Robert Utter are here to share their expertise and experience on this important subject.

Josef Limprecht: [4] Speech to the National Judicial Conference – December 5, 2001

vor den Wahlen in 2005: der EU Botschafter Lutz Salzmann, fordert das Salih Berisha und Fatos Nano abtreten und schon damals wurde ein neues Wahlrecht gefordert, was der OSCE Eugen Wohlfahrt entgültig nun verbockte, wie andere Dinge ebenso, weil er seinen Posten, lieber als “Guten Essen, mit Trank” Versorgungs System sah und mit der Tirana Mafia. Selbst einfachste Dinge, konnte ein Eugen Wohlfahrt nicht organisieren, u.a. die Grundstücks Registrierungen in Süd Albanien, die elektronische Wahl Auszählung, andere Korruptiv Aktionen. Sein Essen konnte er organisieren.

Man steht heute schlechter da, als in 2004, vor allem mit einer total ruinierten Wirtschaft, Bildung und Justiz.das die Justiz funktionieren muss, haben korrupte Justiz Aufbau Gestalten nicht verstanden, sondern inzwischen die Justiz total ruiniert und Verbrechern übergeben.

Nichts hat sich geändert! Die selben Verbrecher von damals mit Ilir Meta sind an der Macht, Gangster wie Spartak Braho, Agron Duka, Lefter Koka sitzen in der Regierung, oder im Parlament. Klientel Wirtschaft ohne Ende, wo sich in der Justiz Nichts ändern wird.

der neue Justiz Minister Nasiq Naco, betrieb ebenso diese Betrügereien mit Treibstoff, denn in seine Zeit, fallen ebenso die Festnahmen der zuständigen Direktoren, alle Angehörige der LSI Mafia Partei, wie der Haupt Verantwortliche: Moisi Musabelliu, ist ein direkter Verwandter mit Ilir Meta und dem Minister Nasiq Naco, was mal wieder Alles sagt, über diese Betrugs Banden, die nur Verwandte wie bei allen Mafia Clans in die Schlüssel Positionen setzt. Wie Sokol Nako, Naco, Dervishi sind direkte Verwandte des Super Gangsters und Hilfs Polizisten Ilir Meta. Moisi Musabelliu, gilt als einer der “militanten” der LSI Partei, kurz gesagt: ein Profi Krimineller, ohne Ausbildung, wurde höchster Direktor einer Institution, verantwortlich für die Treibstoff Zertifikate und Qualitäts Kontrollen auch der Tankstellen. Überall tauchten im Stabel, diese Kriminellen auf, auch als Gerichts Gutachter der LSI Partei. Was weiss dann wenigsten, wohin man steuert, mit solchen Leuten auch bei der Justiz, denn Nasqiq Naco, gilt auch noch als dumm, was bei der Berisha Regierung Standard war.

Warum mit seinem klaren Abwärts Trend, ohne Aussicht, auf eine Funktion der Justiz, überhaupt rund um den EU-Kandidaten Status verhandelt, ist fragwürdig, wie ebenso Gespräche in der von der NATO installierten Verbrecher Republik Kosovo.

Bonn, 18.9.2004, DW-radio / Albanisch, Sonila Sand

Deutsche Welle: Ganz allgemein, sehen Sie Fortschritte im Demokratisierungsprozess Albaniens?

Lutz Saltzmann: Leider nicht, wir haben gestern eine Erklärung abgegeben, die Europäische Union, also alle 25 Mitgliedsstaaten haben eine Erklärung abgegeben und darin ihre Unzufriedenheit ausgedrückt, den Reformprozess in Albanien, insbesondere was die Reformen des Election Code angeht, den Kampf gegen organisierte Kriminalität, Korruption, Zugang zu den Medien und auch Law enforcement. Diese Erklärung wird auch von den Vereinigten Staaten und der OSZE unterstützt. Wir sind nicht zufrieden mit dem Prozess, der nicht mit dem nötigen politischen Willen angepackt wird.

Ein DW Artikel von damals

Der EU Botschafter Lutz Salzmann, warnt vor allem davor, das erneut das Organisierte Verbrechen sich in die Kandidaten Listen der Parteien einkaufen. (Kosten 150.000 $ nur für die Kandidatur). Diese sogenannten Business Männer, betreiben nicht nur die illegalen Geschäfte, sondern schrecken auch nicht davor zurück Korrurenten zu beseitigen, um ihre Gelder in angeblich sauberen Geschäften zu waschen. siehe Statement des US Botschafters Jeffrey, das viele Top Albanischen Business Männer Mörder sind.

EU threatens to stop talks on accord with Albania

The European Union warned on Friday it would stop negotiating an association and stabilization accord with Albania if Tirana does not hold free and fair elections, an official said. If the coming legislative elections will not be held in accordance with international and European norms, the European Union will freeze the negotiations over the accord of stabilization and association with Albania, said Lutz Salzmann, head of the EU office in Tirana. The EU has demanded from Albanian political officials to overcome their differences and adopt a legal and institutional framework in order to secure a just and free poll, which is to take place in June 2005. The fact that some businessmen with a doubtful economic past want to run in the coming legislative elections is not good news, Salzmann told reporters. He also demanded that Albanian politicians to distance themselves from the black market economy which has harmed the development of the country. European experts who help Albanian police in its fight against organized crime have noted a number of cases of embezzlement, smuggling or forging of documents, but the perpetrators can not be punished because some politicians are protecting them, Salzmann said. One of the poorest countries in Europe, Albania has since last year been negotiating a stabilization agreement with the EU, one of the key steps toward full membership. Tirana expects to sign the agreement this year, but the EU has yet to set a date. Albania faces huge problems in areas such as organized crime and an anemic economy, which was closed during decades of isolationist communist rule until the early 1990s.

[7] Texas Uni Server

der neue Justiz Minister Nasiq Naco, betrieb ebenso diese Betrügereien mit Treibstoff, denn in seine Zeit, fallen ebenso die Festnahmen der zuständigen Direktoren, alle Angehörige der LSI Mafia Partei, wie der Haupt Verantwortliche: Moisi Musabelliu, ist ein direkter Verwandter mit Ilir Meta und dem Minister Nasiq Naco, was mal wieder Alles sagt, über diese Betrugs Banden, die nur Verwandte wie bei allen Mafia Clans in die Schlüssel Positionen setzt. Wie Sokol Nako, Naco, Dervishi sind direkte Verwandte des Super Gangsters und Hilfs Polizisten Ilir Meta. Moisi Musabelliu, gilt als einer der “militanten” der LSI Partei, kurz gesagt: ein Profi Krimineller, ohne Ausbildung, wurde höchster Direktor einer Institution, verantwortlich für die Treibstoff Zertifikate und Qualitäts Kontrollen auch der Tankstellen. Überall tauchten im Stabel, diese Kriminellen auf, auch als Gerichts Gutachter der LSI Partei. Was weiss dann wenigsten, wohin man steuert, mit solchen Leuten auch bei der Justiz, denn Nasqiq Naco, gilt auch noch als dumm, was bei der Berisha Regierung Standard war. Dumme umgeben sich mit Dummen. Bei Deutschen Managern gut bekannt, ebenso in der Politik, ob in Albanien oder in Deutschland.


Woher die solche Pracht Bauten haben, für Institutionen, welche fester Bestandteil von Verbrecher Clans ist: Die korrupte EBRD, vollkommen unterwandert von der Mafia, hat diese aufgeblähten Luxus Bauten finanziert. Noch besser zusehen, bei der Schrott Infrastrukur, Kanalisationen ohne Anschluß, lecke Wasserleitungen überall, oder dem SChrott Strassenbau, der nach ein paar Monaten schon schwerste Schäden aufzeigt.

Frau Kozeta Mesiti, ein Produkt der HSS schon vor 20 Jahren, weigerte sich die Tankstellen zu nennen, welche ihre Kunden betrügen. Es geht hier um grosse Tankstellen, mit über 10.000 Liter Umsatz pro Tag, wo ca. 7 % des Treibstoffes gestohlen wird.

 

Alles Unfugs Projekte, des Nichts,

 


Conference: “Reforming the System of Immunities in Albania – the Path Ahead”

[17 October, 2011, Strasbourg] Following the dissemination of the Technical Paper (CMU-PACA-07/2011) on “Immunities in Council of Europe Member States: Legislative, Executive and Judicial Office Holders” in late March 2011, and PACA roundtable event on “The System of Immunities in Albania: Comparative Analysis and Assessment of the Stakeholders’ Positions” held on 12 April 2011, PACA has prepared a second Technical Paper (CMU-PACA-19/2011) on ‘Recommendations for the Future Regulation of Immunities of Elected Officials in Albania’. This second paper is intended to be the key input to a final Conference to be held jointly by PACA and EURALIUS projects on “Reforming the Albanian Law on Immunities: The Path Ahead” which will take place on 18 October 2011. The aim of the conference is to review and discuss the recommendations and to achieve the agreement on the reform path to be chosen.

Agenda English/Albanian

Technical Paper / English

 

PACA expert presentation / English

Als Ilir Meta Ministerpräsident war stieg der Drogen Export nach Italien um über 300 und ging sofort wieder zurück, als er Ende Januar 2002 resignierte, als seine Leibwächter und die seiner Frau Monikawegen Drogen Handels verhafetet wurden!

Hier die Statistik, welche auch in Albanischen Zeitungen damals veröffentlicht wurde

f
Sie Statistik sind Angaben der Italienischen Anti - Mafia Polizei und des Italienischen Innenministeriums! Weil diese Fakten so klar sind und waren (siehe auch EU Berichte u.a. 50% der BIP sind Geldwäsche, hatte sich Ilir Meta für die rein kriminell operierende FES Freidrich Ebert Stiftung der SPD, als Langzeit Partner qualifiziert

r

9/4/2013

Albanische Justiz im Sinne von Verbrechern: der Fall: Gjergj Tushaj

Filed under: — Balkansurfer @ 7:10 pm

Ganz normale Justiz, seit vielen Jahren bekannt, wie eine kriminelle Justiz, Mafia Bossen zur Flucht verhelfen, keine Anklagen erheben, aber eigene teure Luxus Autos fahren. 2.000 neue Identitäten, stellte das Innenministerium aus, mit Gangstern wie Bujar Nishani, Lulzim Basha, Flamur Noka und Co..

“Pate von Durres” Spartak Braho, über das Krebs Geschwür der Albanischen Justiz

Diesmal konnte, der gesuchte Verbrecher: Gjergj Tushaj, mit gefälschten Dokumenten seine Auslieferung nach Italien verhindert.

Er fand viele Beamte, Polizei Chefs, Adminstrative im kriminellen Enterprise des Salih Berisha und korrupte Richter, welche Stapelweise Dokumente fälschten, für eine erfundene Tätigkeit in Albanien, während Gjergi Tushaj, in Wirklichkeit in Italien war.

Gjergi Tushaj, wurde durchaus einmal verhaftet, weil er einen Aserbeischander zusammen schlug in Durres, aber kam immer wieder schnell frei, trotz seiner vielen Verbrechen. Nun kam er erneut frei, als die Italiener den Haft Befehl vorlegten und Auslieferung verlangten. Mit gefälschten Dokumenten, hatte Herr Tushaj, in der fraglichen Zeit, in Lezhe gearbeitet, wo noch nie die Justiz funktionierte und andere Staatliche Jobs gehabt.

Also ist er frei, wie Fatmir Kajolli, einer der Extremen Schwer Verbrecher, wie ein Hekuran Hoxha, oder der Fussball Präsident von Elbasan, und viele Diplomaten und andere Verbrecher im Tausender Paket.

Auch dieser Fall erinnert an viele andere Fälle, wie u.a.

4/9/2012

Der Schwer Verbrecher Fatmir Kajolli verhaftet: guter Freund der Minister: Fatmir Mediu, Sokol Olldashi, Enkeled Alibeaj

Deutschland finanziert nicht nur den Unfug mit der Unfugs Justiz Mission EURALIUS III und vielen kleinen Programmen mit über 100 Millionen € für Nichts, sondern direkt mit der IRZ-Stiftung, welche 150 Millionen € pro Jahr, schlimmer wie die “Camorra” und verschwinden lassen. Eine Art Mafiöses Vorbild für die Internatinale Mafia, ist die IRZ-Stiftung, wo mit Garantie, dann keine Justiz mehr funktioniert.

Gross Verbrecher werden geschützt und sind Straffrei in Albanien, bei den Regierungen von Salih Berisha, Ilir Meta, Fatos Nano und immer dabei die Berisha Justiz Minister, welche eine Art Pleite Veranstaltung sind von Dumm Krimnellen, was bei Bujar Nishani vor allem anfängt.siehe auch der BKA Haftbefehl von Abdulselam Turgut, wie das real ablief. Mit dem Kosovo Debakel, wurde Staats Doktrin; nur mit Mördern, Verbrechern als Partner zusammen zuarbeiten.

Experte für die kriminellen Konstrukte der Albanischen Justiz:

Schlimmer wie die “Camorra": Die IRZ-Stiftung, der Justiz Aufbau der neuen Mafia Klasse: Notare

Die EU Dezentralisierungs Programme haben Albanien vernichtet: Auran Tare über die Kultur-, Tourismus und Umwelt Vernichtung

KfW Geld Vernichtung mit den Betrugs Infraktur Projekten in Albanien, als Partner von Mafia Clans

siehe:

Betrug, gefälschte Diplome, Inkompetenz und Mafia Verbindungen: Der Chef der Skrapari Bande Ilir Meta und seine LSI Partei

Investigations for the wanted person in Italy
03/09/2013

 

Investigations for the wanted person in Italy

Nearly a year after the special operational group made the arrest in a former area of block, the capital prosecution closed the investigations on Gjergj Tushaj and his two accomplices who had helped him to forge documents in order evade justice, wanted by the Italian police.

In the request for trial, prosecutor Antoneta Sevdari tells the court that the fugitive, Gjergj Tushaj forged the documents together with judicial police officer, Alexander Kolmarku and citizens Bardhok Gjini, as well as with other unidentified persons.The story begins in the summer of 2012-s, when the Italian state, through a letter, asked the prosecutor general to verify certain documents issued by the state institutions for the defendant Gjergji Tushaj, previously named Gjok Tushaj, convicted by the state of kidnapping, sexual assault and sexual exploitation.But despite this final decision, through his lawyer, Tushaj filed in Monza’s court documents showing that over the years for which he is charged, he was employed at Laç copper plant, then was admitted to Military Hospital in Tirana and is equipped with a class C driver’s license from the Department of Transport.The investigation concludes that all these documents are forged in order to stop the extradition of fugitive, because Tushaj was never employed by the plant, has never been in the Military Hospital and has never been taken the licence. http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=9860

Forderungen den korrupten und inkompetenten Präsidenten Bujar Nishani abzusetzen - Shkarkimi i Nishanit

Es fängt bekanntlich ganz oben bei der Justiz an, beim Präsidenten des Obersten Gerichtes und das vor über 10 Jahren schon.

Ex-Verfassungs Präsident Thimjo Kondi - Chef Mafiosi beim Grundstücks Raub in Durres und Albanien

Sein vom FBI verhafteter Staatssekretär im Aussenministerium Almir Rrapo. ist eine der negativ Legenden, eines Grössen wahnsinnigen Extrem Idiot, der Albaner Mafia.

Die Mafiösen Geschafte des Ilir Meta Strohmanns: Kastriot Ismailaj mit dem Energie Erzeuger CEZ in Albanien

Ilir Meta corruption Albania

Ilir Meta: Experte für diese Show im Kampf gegen Korruption, wie Salih Berisha:

Bujar Nishan - Eduard Halimi, schützen das Justiz Verbrecher Kartell in Albanien

Die Total Reform in Justiz und Polizei um die Institution in Funktion zubringen

Im Bodenlosen Nichts: die Albanische Wirtschaft und 1 Milliarde € fauler Kredite

Die Ilir Meta Mafia, schreckt nicht vor Mord zurück, wenn es wie hier um Gerichts Leute geht, mit gefälschten Diplomen, welche praktisch ihre Gutachten verkaufen. Die EU, USA, IRZ - Stiftung und Co. vertuschen die Fakten, als wichtiges Mitglied im kriminellen Enterprise.

Mit der Justiz im Clinch

Skuqi ist einer der wenigen investigativen Journalisten Albaniens. Zwei Tage vor dem Brand, am 20. März 2013, hatte die albanische Zeitung «Metropol» seinen Bericht über eine angebliche Gerichtspsychologin mit gefälschten Diplomen veröffentlicht. Begonnen habe alles Ende des letzten Jahres, erzählt Skuqi, während er im Café Fantazia in Gjirokaster sitzt, von dem aus man über die alten Steinhäuser der Stadt und die im Frühjahr noch schneebedeckten Berge blickt.

Dass er nervös ist, merkt man daran, dass er noch mehr raucht als üblich, und an seinen ständig wippenden Füssen. Er bekam Informationen über eine Frau, die als Gerichtspsychologin in der Küstenstadt Saranda arbeitet. Diese sei mit gefälschten Diplomen an ihre Position gekommen. Dass die Frau sich brüstete, sie sei die Beste auf ihrem Gebiet, habe ihn zusätzlich stutzig gemacht.

Skuqi fand heraus, dass es sich bei dem Zertifikat der Universität von Elbasan um eine Fälschung handeln muss. Zudem verfügten weder das Gericht noch die Frau über Belege, dass sie – wie behauptet – über eine Spezialisierung in Deutschland verfüge.

Mit den Vorwürfen konfrontiert, verwies die Frau auf ihre Mitgliedschaft bei der Partei LSI, die bis Ende April Juniorpartnerin in der Regierungskoalition war. Laut Skuqi war sie die treibende Kraft dahinter, dass ihn sein Arbeitgeber entlassen hat. Der ATSH-Direktor ist ebenfalls Mitglied der LSI.
………………
http://www.nzz.ch/aktuell/international/uebersicht/preise-im-ausland-pruegel-in-der-heimat-1.18096727

Die OSCE, mit Eugen Wohlfahrt und Schwerst Verbrecher als Parnter: kein Problem


Shërbimi i Provës

Ministria e Drejtësisë

 

Drejtori i përgjithshëm i Shërbimit<br /><br /> të Provës Z.Arben Sefgjini

Drejtori i përgjithshëm i Shërbimit
të Provës Z.Arben Sefgjini

Direkt in Mord, Folter, Entführung des Remzi Hoxha verwickelt, wie Kumbaro der in England lustig lebt, mit falschen Namen einer gestohlenen Idenität.


2009 als Finanzdirektor entlassen, denn alle Ex-SHIk Direktoren begleiten heute die Top Schlüssel Stellungen.

1/27/2009

Arben Sefgjini Chef der Albanischen Finanz Polizei entlassen, wegen Ermordung von Remzi Hoxha

Die Presse am 28.1.09 über das Thema:

Albania Fires High Official On Murder Trial
Tirana | 28 January 2009 |

Arben Sefgjini
Arben Sefgjini
Albania’s Prime Minister Sali Berisha on Tuesday fired the country’s highest tax official who is currently on trial on charges of torture and murder.

Arben Sefgjini, head of the General Directorate of Taxes, previously served as the head of Tirana’s Secret Service Office, SHIK. Three of his former colleagues, Budion Mece, Avni Kolladashi and Ilir Kumbaro, have also been charged with the 1995 torture and murder of Remzi Hoxha, a Macedonian-Albanian.

The four former SHIK officers are accused of abducting Hoxha, Zizo Kristopoli and Avdyl Loshaj on October 21, 1995. Prosecutors believe that after being placed in a SHIK safe house in the town of Lezha, in northern Albania, the three were tortured by the defendants, while Hoxha died as a result of wounds inflicted during the torture.
http://balkaninsight.com/en/main/news/16258/

Die USA lehnen die Geschencke der Albanischen Regierung von Bujar Nishani, Salih Berisha ab. Zu peinlich von solchen Ganoven auch noch Geschencke auf der offiziellen Liste des US Department of State zu veröffentlichen.

Shtëpia e Bardhë i refuzoi, ja dhuratat nga Shqipëria
 • Departamenti i shtetit publikon dhuratat e Nishanit, Berishës, Bashës dhe Gjunkshit për ish-sekretaren Klinton dhe gjeneralin Dempsey. Vlera 390-460 dollarë

Publikuar më 01.09.2013 | 6:26

Florenc Stafa

-Zyrtarët e lartë të Shtëpisë së Bardhë morën për vitin 2012 me qindra dhurata, në vlera të ndryshme, nga përfaqësues të qeverive të huaja, përfshirë edhe Shqipërinë, por shumica prej tyre u refuzuan. Listën me dhuratatat e refuzuara e bëri publik dje vetë Departamenti i Shtetit, i cili, sipas ligjit amerikan, publikoi zyrtarin të cilit i ishte adresuar dhurata, dhuruesin dhe vlerën e dhuratës. Në krye të listës është presidenti Obama, pasuar nga ish-sekretarja Klinton, deri te kongresmenë dhe drejtues të agjencive qeveritare. Zyrtarët nga Shqipëria, presidenti Nishani, kryeministri Berisha, kryebashkiaku Basha apo gjeneral Xhemal Gjunkshi, shef i shtabit të Forcave të Armatosura bënë dhurata për ish-sekretaren e shtetit Klinton apo gjeneralin amerikan Dempsey. Gjatë vitit 2012, Shqipëria u vizitua nga Sekretarja Amerikane e Shtetit, Hillari Klinton, e cila mori dhurata nga liderë të shtetit shqiptar. Klinton gjatë vizitës së saj në tetor, mori dhuratë nga Presidenti i Republikës, Bujar Nishani dhe Kryeministrin Sali Berisha. Presidenti i dhuroi Klintonit një stoli të punuar me filigran ari, që kap një vlerë prej 450 dollarë. Ndërsa Kryeministri, Sali Berisha i ka dhuruar Sekretares Amerikane, një kuti agjenti, me vlerë 400 dollarë. Dhuratë nuk mori vetëm Klinton, pasi kreu i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha vendosi t’i bëjë dhuratë zëdhënëses së Klintonit, Viktoria Nuland. Bëhet fjalë për një gjerdan me perlë që ka një vlerë prej 390 dollarë. Në listën e dhuratave nga Shqipëria për zyrtarët amerikanë bën pjesë dhe një dhuratë për gjeneralin e ushtrisë amerikane, Martin Dempsey, dhuratë të cilën e ka marrë nga gjenerali, Xhemal Gjunkshi. Ajo është një shpatë me vlerë 460 dollarë. Të gjithë këto dhurata bujare të zyrtarëve shqiptarë për zyrtarët amerikanë nuk janë pranuar. Kjo pasi ato janë cilësuar të papranueshme nga Shërbimi i Administratës, për shkak se vënë në vështirësi qeverinë amerikane.

……

Marine Manöver, ohne Albanische Marine, weil wohl niemand ihnen den angeblich fehlenden Sprit zahlen will! Die Italienischen Militär Abkommen wurden auch beendet, zu peinlich ist Vieles, rund um das Militär das Idioten wie Salih Berisha und Arben Imani, mit Vorsatz erneut zuerstört haben.

……….

Die Britten machen gerade ein Marine Manöver in Süd Albanien und inklusive der Insel Sazan, welche Ilir Meta, schon einmal als Villen Projekt an die US - Albanische Mafia verkaufen wollte in 2001 und u.a. “Sazan Projekt” bekannt. Edi Rama, war damals auch dabei, als das Projekt vorgestellt wurde.

Die Britten hatten damals die Berisha Elite Militärs ausgebildet mit der Division Skhoder. Aber das waren nur Ziegenhirten, ohne Schule, was im Desaster von 1997 unterging, weil die angeblich gut ausgebildeten Elite Soldaten, ganz einfach die Waffen, Kaserenen an Kriminelle übergaben, vor allem an die Kosovo Mafia und lieber nach Hause gingen. Diziplin, Moral wie bei der UCK - KLA, ist eine grosse Frage, wobei es durchaus einige gute Einheiten und Offiziere gibt. Aber wie bei der Polizei auch viele Idioten, aus Tropoje und Co.
5/21/2013

Die Zerstörung der Albanischen Marine, durch Arben Imani und die Salih Berisha Mafia

 

8/26/2013

KfW Geld Vernichtung mit den Betrugs Infraktur Projekten in Albanien, als Partner von Mafia Clans

Filed under: — Zogaj Leku @ 11:36 am

Obwohl es nicht einmal eine Justiz in Albanien gibt, noch wichtige Gesetze aus 1993 in Funktion sind, organisiert man neue Projekte, wobei die Infrastruktur Projekte nur der Mafia dienen, wo man Kanalisationen und Wasser Infrastrukturen finanziert, wo dann Dritte auf den Wasser Sammlern bauen und dadurch Durres auch im Sommer bei etwas Regen unter Wasser steht.

Leicht findet man auch Deutsche, welche sich tummeln, und als Parasit die Geld Vernichtung und Unterschlagung aktiv betreiben. Statt Projekte zustoppen, organisiert man noch mehr Projekte, oft mit Sokol Olldashi, obwohl dessen Murks Bau Projekte vor Jahren schon eine Legende war inklusive seiner Intelligenz und Bildung. Für Deutsche Geschäftemacher, sind solche Leute aber wichtig.
Die Kultur der Straflosigkeit, inzwischen eine Internationale Legende im kriminellen Enterprise von Salih Berisha und Ilir Meta.

Typische Desaster Projekte

Die Firma Becker und die Vernichtung der EU-Förder Mittel, mit einer Müll Verwertung als Joint-Venture in Albanien

Langzeit bekannt schon in 1996, aber Aufbau Betrug ist Standard und man schickt die Nächsten!

Die albanische Erneuerung ist gescheitert - unter aktiver Mithilfe des Westens, bereits aus 1996

Von Norbert Mappes-Niediek
…………

Manche Analytiker gehen so weit, die suggestiven Parteinamen “demokratisch” und “sozialistisch” für willkürliche Etiketten zu halten. Tatsächlich, bemerkt Carla Still, die seit 1992 die deutsche Friedrich-Ebert-Stiftung in Tirana vertritt, wird über die beiden Begriffe gar nicht nachgedacht - sie tun einfach als sinnentleerte Handelsmarken ihren Dienst…..

Praktisch arbeiten alle diese inkompetenden Organisationen, mit dem Betrugs und Korruptioins Modell, das man Regierungs Nahe Personen, in die örtliche Leitung aufnimmt, was ja auch bei der Baufirma “Alpine” zum totalen Bankrott führte, aber dem Vorstand aus Nicht-Bankern ist das egal, weil es nicht ihre Geld ist. Im Korruptions Modell, braucht man ja immer neue Verträge, oder man bestellt “Bitten", was noch lächerlich ist, wie bei der IRZ-Stiftung.

Sucht jemand verzweifelt, die 2,5 Millionen €, der GTZ, wo vor 10 Jahren 8 Kommunale Experten ausgebildet wurden, über die Gitec Consult GmbH?
Viel Geld, für Nichts, aber man erhält ja Ausgaben Quittungen auch von Ministern in jeder Höhe! Praktisch überall, weswegen die Alle im Ausland operieren, wo Nichts kontrolliert wird. Vor Jahren war es schon ein Albanischer Büroleiter, wobei damals schon bekannt war, das auch Alles im Kosovo von der Mafia unterwandert ist (inklusive der NATO Stäbe), wie die IEP Militär Studie Kosovo in 2007 ausführt. Echte Investoren aus Deutschland beschwerten sich vor Jahren bei der BMZ. Aber auch akutell sagen doch die Familien Namen, der dortigen Personen sehr viel, wenn es um Skandale, gefälschte Papiere, oder sonstige üble Sachen geht. Das es komplette Netzwerke gibt, die nur Geld vernichten, ist auch vor 15 Jahren schon bekannt gewesen und eine Krähe hackt der Anderen auch kein Auge aus.
Real umsetzten, können diese Leute Nichts, wobei 60 % wohl angemessen sind, wenn Projekte funktionieren.

Wir zeigen, die aktuellen KfW Programme für die Infrastruktur, der vorsätzlichen Geld Vernichtung. Die Partner sind reine Mafiosi, Verbrecher und oft extrem dumme Leute. TV Rede, wo in 2012, der Premier Minister Salih Berisha, Ridvan Bode, die KfW, die Deutsche Bank, der Erpressung und Mafia Methoden bezichtet. Durch gehackte emails, rund um die SEC Verfahren gegen die Deutsche Bank, wurden die KfW, als dumme Deutsche bezeichnet von den Bank Managern der Deutschen Bank und weil das so ist, betreibt man mit dieser ordinären Betrugs Bank, weiterhin Geschäfte. ** unten

Damit man weiter Geld stehlen kann, als kriminelles Enterprise, duldet man die Fakten, weil man erpressbar ist, wie der dümmste korrupte Politiker und weil man für Nonsens Projekte der Geld Unterschlagung im Mafiösen Zirkel, einen Auftrag, oder eine Bitte der Regierung benötigt. Früher machte man das mit Visa für xy Personen aus dem Drogen- Waffen- und Frauen Handel, heute geht das nur noch mit Geld und dem Managment ohne jede Kontrolle, für Projekte.

Die KfW, verweigert vor allem im kriminellen Enterprise, das man mal Projekte mit der OSCE und anderen Entwicklungs und Finanz Organisationen abstimmt, so das es viele Projekte auch 2-3 fach gibt. Einige Projekte wurden koordiniert, mit den Schweizern, welche den besten Namen haben, aber auch mit Österreichern, wo dann für die Selbst Bedienung zuwenig übrig blieb.

Eine alte Tradition: Projekte die nur der Eigen Darstellung dienen von Profil Neurothikern, welche noch nie im Leben einer normalen Arbeit nachgingen, dafür ein Parteibuch haben. Und weil man weiss, das man Nonsens Projekte macht, erpressbar ist duldet man auch die Welt Premiere der üblichesn Regierung Beschimpfungen, wobei die KfW, das BMZ, GTZ - GIZ jeder Aufstellung verweigert, wo die angeblich 1 Milliarde € geblieben sind, für Entwicklungs Projekte in Albanien. Schon für das Bestechungs Projekt am Flugplatz mit Hochtief (vor kurzem verkauft), vollkommen illegal (siehe frühere Fakten Beiträge auch schon von Ridvan Bode), mussten erhebliche Kompensationen der Entwicklungshilfe gezahlt werden, damit Ridvan Bode und Salih Berisha schweigt. Projekte ohne jegliche Kontrolle, welche erpresst werden, wie wir aufzeigen.

6/21/2012
Die SHIK Pyschopaten des Salih Berisha: Arben Ibro und die KfW und Deutsche Bank

Da muss jemand sehr gut in Tirana versorgt werden in den Clubs der Haupt Stadt, das man immer noch Projekte inzeniert, wo 1998 schon einmal Alles gestoppt wurde, nur 2010-2013, ist Albanien in einem noch schlimmeren Zustand, als in 1997-98. Warum die KfW eine eigene Analyse Abteilung hat, weiss niemand, wenn Milliarden verpulvert werden, an Export Kredit Bürgschaften, wo die Ausland Staaten und Banken längst bankrott sind, wie in Griechenland.

Man hechelt immer den Profi Verbrechern hinterher und lädt die Gangster der übelsten Sorte auch noch nach Frankfurt ein. Berichte Deutscher Sicherheits Behörden, EU, oder US Berichte werden ungelesen vernichtet.

Die juristische Fakten Lage ist ebenso klar: jeder Staatsanwalt muss ein Ermittlungs Verfahren einleiten, bereits bei einem Hinweis der Auslands Bestechung, lt. Pariser Anti Korruption Konvention von 1998, was ja schon zur Bestätigung von GTZ Fake Projekten bei der Frankfurter Staatsanwalt führte, u.a. das Projekt “Industrie Zone Spitale", was heute einem der prominenten Langzeit Verbrecher gehört: Dem Urgestein der Betrugs Firmen, der Kosovare Hajdin Sejdia! von Interpol gesucht natürlich wegen Betrug. Identisch laufen die überwiegende Zahl der Projekte ab: immer mit Fälschunge